Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11553
Published from to

MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE
Plicka Ivan; Antal Ján; Fikar Zdeněk
2017 - Slovak
Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia územia bola navrhnutá administratívna budova a bytový dom s atraktívnymi výhľadmi na povodie Vltavy. Súčasťou návrhu je aj úprava verejných priestranstiev v okolí riešeného bloku.The diploma thesis show the possible completion of the urban block in Holešovice located near to the Libeňský bridge and two high-rise buildings. Due to the surrounding buildings and the obtions of area usage, was design an administrative and residential building with attractive views of the Vltava river. The proposal also includes the modification of public spaces around the urban block. Keywords: městský blok,bytový dům,Holešovice,administratívni budova; urban block,office building,residential building,Holešovice Available in digital repository of ČVUT.
MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE

Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia ...

Plicka Ivan; Antal Ján; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR
Endrizalová Eva; Štefanko Denis; Polánecká Anna
2017 - Slovak
Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu vzdušného priestoru voľných tratí ako pre leteckých prevádzkovateľov, tak aj pre poskytovateľov letových navigačných služieb a ohľadom na životné prostredie. Cieľom tejto diplomovej práce je popis postupnej aplikácie FRA a analýza prínosu postupnej aplikácie FRA vo vzdušnom priestore Českej republiky, kde výstup analýzy je konvertovaný do formy porovnania skrátenia letových trajektórií na všetkých využívaných priamych traťových segmentoch oproti stálym tratiam ATS, porovnania poklesu produkcie emisných plynov a cenovej efektivity leteckých prevádzkovateľov. V práci sú ďalej pojednané výhľady do budúcna tohto konceptu v rámci funkčných blokov a celoeurópskeho rozmeru.The diploma thesis describes and analyzes the application of the free route airspace in the airspace of the Czech Republic. It focuses on the basic structural framework and the important contribution of this concept of free route airspace to both air operators as well as to air navigation service providers and to the environment. The aim of this diploma thesis is to describe progressive application of FRA and analyze the contribution of gradual application of FRA in the airspace of the Czech Republic. The output of the analysis is converted into the form of comparison of the shortening of the flight paths, on all the used direct segments compared to the permanent ATS tracks, the comparison of the decrease of the emission gases production and the price Efficiency of air operators. The thesis further examines the future of this concept within functional airspace blocks and a pan-European dimension. Keywords: Vzdušný priestor; vzdušný voľných tratí; Jednotné Európske Nebo; funkčný blok vzdušného priestoru; letové navigačné služby; letové trate; priame traťové segmenty; Airspace; Free Route Airspace; Single European Sky; Functional Airspace Block; Air Navigation Service Providers; airways; direct tracks Available at various departments of the ČVUT.
Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR

Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu ...

Endrizalová Eva; Štefanko Denis; Polánecká Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Provoz LC dálkových linek nízkonákladovými leteckými společnostmi z Prahy
Endrizalová Eva; Vraniaková Terézia; Jenčová Edina
2017 - Slovak
Diplomová práca popisuje vznik a vývoj nízkonákladovej leteckej dopravy vo svete. Vznik nízkonákladovej dopravy bol úzko spätý s dereguláciou leteckej dopravy v USA. Práca analyzuje letecké spojenia Prahy so svetom ako jeden z kľúčových vstupných zdrojov informácií. Využíva dostupné dáta o nákladoch leteckých dopravcov a aplikuje možnosti znižovania niektorých nákladov dopravcov. Cieľom tejto diplomovej práce je analýza aktuálnych diaľkových letov z Prahy operovaných nízkonákladovými leteckými spoločnosťami. V práci sú ďalej načrtnuté ďalšie možnosti ako prevádzkovať diaľkové lety nízkonákladovými dopravcami z Prahy.The diploma thesis describes the origin and development of low-cost air transport in the world. Formation of low-cost transport was closely connected to deregulation of air traffic in the US. The thesis analyzes flights from Prague to all over the world as one of the key input sources of information. It uses available data on air carrier costs and applies the possibilities of reducing certain carrier costs. The aim of this diploma thesis is to analyze current long-haul flights from Prague operated by low-cost airlines. Further possibilities are described in the work to operate long-haul flights by low-cost carriers from Prague. Keywords: nízkonákladová letecká spoločnosť; diaľkové lety; point-to-point; letisko; lietadlo.; low-cost airline; long- haul flights; point-to-point; airport; airplane. Available at various departments of the ČVUT.
Provoz LC dálkových linek nízkonákladovými leteckými společnostmi z Prahy

Diplomová práca popisuje vznik a vývoj nízkonákladovej leteckej dopravy vo svete. Vznik nízkonákladovej dopravy bol úzko spätý s dereguláciou leteckej dopravy v USA. Práca analyzuje letecké spojenia ...

Endrizalová Eva; Vraniaková Terézia; Jenčová Edina
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů
Skolilová Petra; Kovács Csaba; Kouba Marek
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu letového plánu. Práca je rozdelená na päť kapitol. Prvá úvodná kapitola popisuje rozdelenie bezpilotných prostriedkov do jednotlivých kategórií a opisuje historický postup vzniku UAV. Druhá časť je venovaná legislatívnym požiadavkám a obmedzeniam na území Slovenskej republiky. Tretia časť sa zaoberá optimalizáciou letového plánu, na záver ktorého je zosumarizovaný návrh na postup vytvorenia letového plánu. Štvrtá časť obsahuje základný popis postupov tvorby podnikateľského plánu. Piata - posledná časť je venovaná návrhu konkrétneho podnikateľského plánu spoločnosti, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky. Podnikateľský plán obsahuje zároveň analýzu trhu, marketingový a finančný plán.The aim of the diploma thesis is to create a business plan for a company which plans to operate unmanned aerial vehicles on territory of the Slovak Republic and to propose an optimization of a flight plan. The thesis is divided into five chapters. The first introductory chapter covers the categorization of unmanned vehicles into and describes the historical process of UAV origin. The second part is devoted to legislative requirements and restrictions on the territory of the Slovak Republic. The third part deals with the optimization of the flight plan and in conclusion summarizes the proposal for a flight plan creation process. The fourth part contains a basic description of creation processes of a business plan. The fifth part is devoted to a specific business plan for a company which plans to operate unmanned aerial vehicles. The business plan includes both market analysis and marketing and financial plan. Keywords: Podnikateľský plán; letecké bezpilotné prostriedky; letový plán UAV; stratégia plánovania podniku; Business plan; unmanned aerial vehicles; flight plan of the UAV; strategy of business planning Available at various departments of the ČVUT.
Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu ...

Skolilová Petra; Kovács Csaba; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rodinný dům
Jiran Zdeněk; Pevná Kristína; Dvořák Václav
2017 - Slovak
Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie a vybraných častí projektu v úrovni čiastočnej dokumentácie pre stavebné povolenie dvojpodlažného rodinného domu pre štvorčlennú rodinu umiestneného v prudkom svahu v obci Klecany. Samotnému návrhu domu predchádzala urbanistická štúdia zadanej lokality ktorá riešila prístupovú komunikáciu spolu s rozparcelovaním územia pre izolované rodinné domy s jednotným charakterom. Rodinné domy majú kompaktný tvar a sú riešené ako drevostavby z ťažkého skeletu.The content of this bachelor thesis consists of an architectural study and selected parts of a housing project using partial documentation for the building permit of a two-storey family house for a four-member family, located on a steep slope, in the village of Klecany. The design of the house was preceded by an urban study of the given location, which solved the problem of the access road along with the division of the territory for isolated family houses with a uniform character. The family houses have a compact shape and are designed as wood houses made from heavy skeleton. Keywords: Dřevostavba,rodinný dům,včelín,vesnice; wood building,family house,apiary,village Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie a vybraných častí projektu v úrovni čiastočnej dokumentácie pre stavebné povolenie dvojpodlažného rodinného domu pre ...

Jiran Zdeněk; Pevná Kristína; Dvořák Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Požárně bezpečnostní řešení stavby "Sportovního centra Lhotka"
Neubergová Stanislava; Somsedík Adam; Hejtmánek Petr
2017 - Slovak
Bakalárka práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je zadanie bakalárskej práce. V druhej časti je vypracované požiarne bezpečnostné riešenie športového centra Lhotka v Prahe. Táto časť obsahuje technickú správu, výpočty, výkresovú dokumentáciu. V technickej správe a vo výkresovej dokumentácii sú zahrnuté aj revízie objektu. Posledná tretia časť tvorí samostatný projekt, ktorý slúži ako podklad pre požiarne bezpečnostné riešenie.Bachelor thesis consists of three parts. The first part includes assignment itself. In the second part there is prepared a fire safety solution of the sports center Lhotka in Prague. This section contains technical report, calculations, drawing documentation. The technical report and the drawing documentation also include the revision of the building. The last third part is a separate project that Keywords: oheň; nebezpečie; ochrana; únik; revízia; fire; danger; safety; escape; revision Available at various departments of the ČVUT.
Požárně bezpečnostní řešení stavby "Sportovního centra Lhotka"

Bakalárka práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je zadanie bakalárskej práce. V druhej časti je vypracované požiarne bezpečnostné riešenie športového centra Lhotka v Prahe. Táto časť obsahuje ...

Neubergová Stanislava; Somsedík Adam; Hejtmánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rodinný dům
Šmolík Michal; Uhrínová Žofia; Knytl Luboš
2017 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe 2, Na Hrobci. Pozemok je situovaný v prieluke v staršej zástavbe, v oblasti s dobrou občianskou vybavenosťou a dochádzkovou vzdialenosťou. Parcela je trojuholníkového tvaru o výmere cca 70 m2 a ústi do zeleného vnútrobloku. Návrh sa snaží rešpekovať kvality lokality a umocniť potenciál malého pozemku s prevažnou orientáciou na sever. Koncept bývania usiluje o otvorenosť, no zároveň zachováva prepojenosť jednotlivých zón.The aim of this thesis is project of a town house in Prague, Na Hrobci street. Our parcel is located in a gap site, between two older buildings, in an area with a good availability. It has a triangle shape, 70 m2 and leads to a yard behind the house. The created solution is trying to respect the qualities of its location and raise its potential despite of its size and facade location to the north. The concept of living is struggling to create an opened space while structures in the house are staying connected. Keywords: rodinny; dom; praha,2; proluka; trojuhelnikovy; pozemek; bakalarska; praca.; mestsky; rodinny; family; house; gap; site; prague; city; center; bachelor; thesis; town; housing Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe 2, Na Hrobci. Pozemok je situovaný v prieluke v staršej zástavbe, v oblasti s dobrou občianskou vybavenosťou a dochádzkovou vzdialenosťou. ...

Šmolík Michal; Uhrínová Žofia; Knytl Luboš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rodinný dům, Jičín
Šourek Michal; Siman Andrej; Pošmourný Jiří
2017 - Slovak
V architektonickej štúdii som navrhol mestský rodinný dom v areáli bývalých kasární pod vrchom Čeřovka. Dom napĺňa potreby na bývanie rodiny s dvomi deťmi. Okrem obytnej funkcie domu pozostávajúceho z dennej a nočnej zóny sa v najnižšom podlaží v kontakte s verejným priestorom ulice nachádza malé bistro, slúžiace klientovi ako prostriedok sebarealizácie. Dom je tvorený hmotou v tvare kvádra, ktorá je v určitých miestach zrezaná. Vzniknuté zárezy posilňujú vnem záhrady z obývacích priestorov a umožňujú ich kvalitné oslnenie. Charakter otvárania sa domu voči okoliu určuje miera súkromia, akú chcem v danom priestore vytvoriť. Nočná zóna v najvyššom podlaží sa teda voči okoliu otvára najmenej, napriek tomu však poskytuje kvalitné výhľady smerom do údolia a na vrch Čeřovka a Zebín. Maximálna miera súkromia, a teda uzavretosti domu, je naplnená v kúpeľni, ktorá je osvetlená svetlíkom v streche. Je tak pohľadovo izolovaná od okolia. Dom sa snaží vytvoriť neopakovateľnú atmosféru a dať tak jeho obyvateľom možnosť vytvoriť si k nemu citový vzťahIn my architectural study I have designed an urban house in the area of former barracks below Čeřovka hill. The house meets housing requirements of a family of two children. Except the housing function consisting of daytime and night zone a small family fast food restaurant is located at the lowest level, adjacent to the public space of the street , serving the client as a mean of self-fulfillment. House's default shape of block is in specific areas cut out. Emerging cut-outs supports the impression given by garden when in daytime zone. The cut-outs also allow sun to shine through in fine angles. The house opens to its surroundings according to desired level of intimacy. The night zone at the highest floor is therefore mostly closed, anyway offers amazing views to valley and hills of Čeřovka and Zebín. The highest level of intimacy, and so the most closed part of the house is bathroom, in which light is allowed only through a window in ceiling. The house attempts to create characteristic atmosphere and give its dwellers opportunity to create an emotional relationship with the house Keywords: Architektura,Rodinný dom,atmosféra,konštrukcia; Architecture ,family house,atmosphere,Konstrukce Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům, Jičín

V architektonickej štúdii som navrhol mestský rodinný dom v areáli bývalých kasární pod vrchom Čeřovka. Dom napĺňa potreby na bývanie rodiny s dvomi deťmi. Okrem obytnej funkcie domu pozostávajúceho z ...

Šourek Michal; Siman Andrej; Pošmourný Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rodinný dům
Hlaváček Michal; Dianová Katarína; Šenberger Tomáš
2017 - Slovak
Zadaním bolo navrhnúť podzemný rodinný dom v Mníšku v Libereckom kraji. Parcela sa nachádza v okrajovej časti obce a je umiestnená v miernom svahu a z väčšej časti obklopená zeleňou. Cieľom práce je navrhnúť rodinný dom pre minimálne štvorčlennú rodinu a orientácia na významný výhľad, ktorý sa v lokalite nachádza. Koncept hmotového riešenia je reakciou voči orientácii k svetovým stranám a taktiež k terénu. Hmota domu sa skladá z pomyselných troch častí - vstupnej/technickej časti, spoločenskej/centrálnej časti a súkromnej/oddychovej časti. Dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby boli jednotlivé časti oddelené a spoločenská časť bola srdcom domu, čo som sa snažila vyjadriť aj priestorom obývačky a jedálne spojenej s kuchyňou. Jedná sa o železobetónovú stavbu, ktorá je z väčšej časti zasypaná pod terénom a má výraznú južnú a juhovýchodnú fasádu aj kvôli preslneniu obytných miestností. Riešenie fasády vďaka výrazným prvkom ako sú čierne rámy okien a rám protislnečného šiltu zostalo pomerne jednoduché a je riešené bielou omietkou.The assignment was to project an underground family house in Mníšek in Liberec district. The site is located on a slight slope on the outskirts of the village. It is surrounded by greenery for the most part. The goal of the thesis is to project a detached house for family with at least 4 members with an orientation to a significant viewing point - Ještěd mountain. Massing concept takes into account orientation to cardinal directions and terrain properties. Massing is composed of three parts - entrance/technical part, social/central part and private/relax part. Layout solution is designed in a way that all parts should be separated and social part should be the centre of the house. I wanted to express this by shared space of the living room, the dining room and the kitchen. The house is projected as ferroconcrete construction which is buried under the terrain for the most part. It has expressive south and south-east facades also in order to bring sunlight to the residential rooms. The solution of the facade stayed quite simple thanks to the white parget and expressive elements such as black window frames and sun protection frame with matt glass filter. Keywords: RODINNÝ DOM; MNÍŠEK; PODZEMNÝ DOM; SVETLÍK; JUŽNÁ ORIENTÁCIA; VÝZNAMNÝ VÝHĽAD; FAMILY HOUSE; MNÍŠEK; UNDEGROUND HOUSE; SKYLIGHT; SOUTH ORIENTATION; SIGNIFICANT VIEW Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Zadaním bolo navrhnúť podzemný rodinný dom v Mníšku v Libereckom kraji. Parcela sa nachádza v okrajovej časti obce a je umiestnená v miernom svahu a z väčšej časti obklopená zeleňou. Cieľom práce je ...

Hlaváček Michal; Dianová Katarína; Šenberger Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rodinný dům
Knytl Luboš; Bakši Lukáš; Housa Petr
2017 - Slovak
Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť nadštandartný rodinný dom na mierne svahovitom pozemku, ktorý sa nachádza vo vilovej štvrti hanspaulka v ulici Na Špitálce. Lokalita sa nachádza v lukratívnej časti prahy s priamym výhľadom na pražský hrad, čomu bol aj celý návrh vily prispôsobený. Vila sa skladá z 3 jednotlivých hmôt, každá so svojou charakteristickou funkčnou náplňou. V prieniku týchto hmôt je navrhované presklené zádverie - spoločný komunikačný priestor - a vytvára priehľad cez celú parcelu, ktorý nadväzuje na priehľad v už existujúcej zástavbe. Presklenie hmôt je navrhované so zreteľom na súkromie rodiny smerom do ulice (severozápad], ale slobodu a výhľad zo všetkých podlaží smerom do záhrady a na hrad (juhovýchod). Dom navyše ponúka nadštandardné možnosti využitia prispôsobené požiadavkám rodiny. Vila je taktiež konštruovaná ako drevostavba so stenovým systémom z krížom lepeného lamelového dreva.An assignment furhter developed in this bachelor thesis consisted of designing a high standart family house located in residential district in prague on soft slope. The location is in a very lucrative region with straight overview on prague castle, which affected the whole design. The villa is composed of three basic structures, each structure has a specific function. At the intersection of these structures there is an allocated hallway - shared communication space - which provides view through whole estate and continues to the prague castle. Glazing of structures provides privacy towards the street views and freedom and overview towards garden and prague castle from every single floor. The city villa provides extra possibility of use customized for family requirements. The villa is constructed as a wooden building with wall system from cross-laminated timber. Keywords: rodinný dům,clt panely,dřevostavba,priehľad,hanspaulka; family house,clt panels,wooden building,view through,hanspaulka Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť nadštandartný rodinný dom na mierne svahovitom pozemku, ktorý sa nachádza vo vilovej štvrti hanspaulka v ulici Na Špitálce. Lokalita sa nachádza v lukratívnej ...

Knytl Luboš; Bakši Lukáš; Housa Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases