Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11366
Published from to

Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu
Sirotová, Dominika; Honusková, Věra; Tymofeyeva, Alla
2017 - Slovak
This thesis focuses on political persecution as a reason for which international protection is granted. Firstly, it discusses what role persecution on political grounds has played in the past, and how the entitled person is provided with protection as a result. The following chapter assesses the way political persecution is included in the relevant international law norms, as well as European law norms, which are an important source of the legal regulation of granting international protection in the European Union. As an example of how Member States respect both international and European commitments in their national legislation, the thesis reveals the laws and regulations made applicable in the Czech Republic. The crux of this thesis centres around the interpretation of different terms which are crucial for granting international protection on political grounds. This is the imperative, determining factor of the decision-making process in individual cases. Chapter 4 compares the legal regulation of political persecution in two regional legal subsystems, European and Inter-American, and incorporating international and regional commitments in the national legislation on the American continent is demonstrated on the relevant US laws. Furthermore, the thesis deals with the question of whether... Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či prenasledovanú osobu oprávňovalo k poskytnutiu útočiska. Nasledujúca kapitola mapuje súčasné právne zakotvenie politického prenasledovania v príslušných predpisoch medzinárodného, ako aj európskeho práva, ktoré je dôležitým prameňom právnej úpravy udeľovania medzinárodnej ochrany na území Európskej Únie. Ako príklad toho, ako jednotlivé členské štáty zohľadňujú svoje medzinárodne-právne a európsko-právne záväzky v národných právnych predpisoch uvádza českú právnu úpravu. Jadrom tejto diplomovej práce je interpretácia jednotlivých pojmov kľúčových pre udeľovanie medzinárodnej ochrany z politických dôvodov, ktorá je rozhodujúca pre rozhodovanie o poskytnutí či neposkytnutí ochrany v konkrétnych prípadoch. Kapitola 4 porovnáva právne zakotvenie politického prenasledovania v 2 regionálnych právnych subsystémoch, európskom a inter-americkom, a inkorporáciu medzinárodne-právnych a regionálnych záväzkov do národnej legislatívy v oblasti Ameriky demonštruje na právnej úprave USA. Následne sa práca zaoberá otázkou, či politická neutralita môže slúžiť ako dôvod pre udelenie medzinárodnej... Keywords: politický názor; prenasledovanie; ľudské práva; medzinárodná ochrana; Ženevský dohovor; political opinion; persecution; human rights; international protection; Geneva Convention Available in a digital repository NRGL
Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu

This thesis focuses on political persecution as a reason for which international protection is granted. Firstly, it discusses what role persecution on political grounds has played in the past, and how ...

Sirotová, Dominika; Honusková, Věra; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví
Tkáčová, Romana; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
2017 - Slovak
Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights Intellectual property directly relates to the development of society and economy. Higher level of legal protection provided by the State affects the creation of intellectual property objects, since creators are motivated to create in legal environment which provides them with adequate means of rights protection. This thesis lays down an analysis of the means of the Intellectual Property Rights protection in order to determine their level of the protection in the Czech Republic. The author compares civil, administrative and criminal means of protection of copyright and related rights, and industrial rights, and draws attention to their advantages and disadvantages, to gaps and inconsistencies in law, and in appropriate places inserts suggestions de lege ferenda. The thesis addresses not only individuals but also with legal entities, which are also able to infringe protected rights. The thesis concentrates on criminal aspects of Intellectual Property Rights infringement and this issue is therefore the major part of the thesis. Since the criminal law is the most stringent means in the hands of the state, the author explores its role in protecting Intellectual Property Rights. The thesis addresses in detail four crimes against industrial... Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv. Táto práca sa tak zaoberá analýzou prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany autorského práva, práv s ním súvisiacich a priemyselných práv a upozorňuje na ich výhody a nevýhody, medzery a nezhody v právnej úprave a na vhodných miestach vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv. Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu a táto problematika tak tvorí najväčšiu časť práce. Vzhľadom na to, že je trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu. Práca sa podrobne venuje štyrom trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú... Keywords: duševné vlastníctvo; trestnoprávne prostriedky ochrany; správnoprávne prostriedky ochrany; intellectual property; criminal means of protection; administrative means of protection Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví

Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights Intellectual property directly relates to the development of society and economy. Higher level of legal protection provided by the ...

Tkáčová, Romana; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
2017 - Slovak
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné. The topic of health is currently very up-to-date and the need for population health promotion and disease prevention is becoming increasingly important. The consequences of neglecting prevention and health promotion on the state's economy are clear, whether it is about increasing public spendings on health care or indirect effects on the level of human capital. The aim of this work is to analyze health promotion in the Czech Republic with a focus on mammographic screening programme introduced in 2002. The study demonstrates a decrease in breast cancer mortality following the screening examination and an increase in the number of tumor findings in earlier stages of the disease. It also analyzes the effect on costs of health care and the impact of screening on them. It also proposes to extend preventive screening examinations to other areas where their implementation could be useful in the future. Téma zdravia je v súčasnosti veľmi aktuálna a stále viac sa do popredia dostáva potreba podpory zdravia obyvateľov a prevencie chorôb. Dôsledky zanedbania prevencie a podpory zdravia na ekonomiku štátu sú jednoznačné, či už ide o rast verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť alebo nepriame efekty na úroveň ľudského kapitálu. Cieľom tejto práce je analýza podpory zdravia v Českej republike so zameraním na mamografické screeningové vyšetrenia prsníka zavedené v roku 2002. Práca preukazuje pokles úmrtnosti na karcinóm prsníka po zavedení screeningového vyšetrenia a zvýšenie počtu nálezov nádorov v skorších štádiách choroby. Tiež analyzuje dopad na náklady na zdravotnú starostlivosť a vplyv screeningu na ne. Navrhuje rozšíriť preventívne screeningové vyšetrenia aj o ďalšie oblasti, v ktorých by ich zavedenie mohlo byť v budúcnosti pre štát užitočné. Keywords: prevence chorob; úmrtnost; mamografický screening; mortality; disease prevention; mammographic screening Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002

Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou ...

Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016
Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
2017 - Slovak
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na slovenskou ekonomiku mezi lety 2003 a 2016. Přínosem práce je ucelený a aktuální obraz o postavení slovenského automobilového průmyslu v národním hospodářství a taky obraz o stavě analyzovaných automobilek. Teoretická část přibližuje historický vývoj průmyslu na Slovensku a předpoklady příchodu automobilek na území Slovenska z pohledu ekonomické teorie a politicko-ekonomických souvislostí. Praktická část analyzuje postavení automobilového průmyslu v slovenském hospodářství. Dále taky analyzuje produkci, vývoj finančních ukazatelů, vliv na trh práce a opodstatněnost poskytnutých investičních pobídek ve vybraných automobilkách. Praktickou část zavírají predikce vývoje a doporučení na zlepšení současného stavu. The object of this bachelor thesis is to carry out an analysis of the automotive industry in Slovak economy and to analyse direct and indirect effects that the arrival of Kia Motors Slovakia and PSA Slovakia had on Slovak economy between 2003 and 2016. Contribution of the thesis is a comprehensive and updated view of the automotive industry position in Slovak economy and of the situation of the selected car manufacturers. Theoretical part describes historical development of industry in Slovakia and preconditions of the arrival of car manufacturers in Slovakia from the standpoint of economic theory and in political and economic context. Practical part analyses the position of automotive industry in Slovak economy. Furthermore, it analyses production, financial development, impact on the labour market and legitimacy of investment incentives in selected car manufacturers. The practical part ends with predictions and recommendations for improvement of the current state of the automotive industry in Slovakia. Cieľom bakalárskej práce je prevedenie analýzy automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve a prevedenie analýzy priamych a nepriamych dopadov príchodu automobiliek Kia Motors Slovakia a PSA Slovakia na slovenskú ekonomiku v rokoch 2003 až 2016. Prínosom práce je ucelený a aktuálny obraz o postavení slovenského automobilového priemyslu v národnom hospodárstve. Teoretická časť približuje historický vývoj priemyslu na Slovensku a predpoklady príchodu automobiliek na územie Slovenska z pohľadu ekonomickej teórie a politických-ekonomických súvislostí. Praktická časť sa venuje analýze postavenia automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve. Ďalej tiež analyzuje produkciu, vývoj finančných ukazovateľov, vplyv na trh práce a opodstatnenosť poskytnutých investičných stimulov vo vybraných automobilkách pôsobiacich na Slovensku. Praktickú časť uzatvárajú predikcie vývoja v automobilovom sektore a autorove odporúčania na zlepšenie súčasného stavu. Keywords: trh práce; ivestiční pobídky; automobilový průmysl; automotive industry; investment incentives; labour market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na ...

Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie
Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. The objective of master thesis is the examination of Swedish, Swiss and Polish business cycle in four key areas consisting of internal and external macroeconomic equilibrium, cyclical development indicators and financial stability during 2000-2015 period and analysis of fiscal and monetary policy with respect to anti-crisis measures. The pivotal hypothesis is that Sweden, Switzerland and Poland have managed to deal with Great Recession relatively better than other advanced economies. Theoretical section characterises chosen countries, explains fundamental terms and sets the research framework. The empirical part monitors business cycle by chosen indicators within internal and external equilibrium, cyclical development and financial stability, subsequently evaluates situation before the crisis outbreak and examines anti-crisis measures that have been taken. Empirical section is closed by SWOT which evaluates economic development during 2009-2015 period and serves as tool for main hypothesis verification. Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. Keywords: Finančná stabilita; Hospodársky cyklus; Makroekonomická analýza; Financial stability; Business cycle; Macroeconomic analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie

Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, ...

Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Paliativní péče ve Slovenské republice a možnosti sociální práce - komparace vybraných aspektů s Českou republikou
Hrušková, Adriána; Cimrmannová, Tereza; Ondrušová, Jiřina
2017 - Slovak
This diploma thesis describes Opportunities of Social Work in paliative care in Slovak republic and compares seleccted aspects with Czech republic. Main goal of this work was describe system of paliative care in Slovak republic and compare selected aspekts with Czech republic. Empirical part of this work is focused on blind spaces in paliative care and system of paliative care which was mapped especially by literature and ilustrative intriview with one respondent. Work poits to the need to provide social servoces in paliative care. Diplomová práca popisuje možnosti sociálnej práce v paliatívnej starostlivosti na Slovensku a komparuje vybrané aspekty s Českou republikou. Hlavným cieľom práce bolo popísať systém paliatívnej starostlivosti na Slovensku a komparovať vybrané aspekty s Českou republikou. Empirická časť práce je zameraná na slepé miesta v paliatívnej starostlivosti a na systém poskytovania paliatívnej starostlivosti, ktoré boli zmapované najmä prostredníctvom literatúry a ilustratívneho rozhovoru s jednou respondentkou. Práca poukazuje na potrebu poskytovania sociálnych služieb v paliatívnej starostlivosti. Keywords: Paliatívna starostlivosť; Sociálna práca; Sociálne služby; Zdravotná starostlivosť; Pacient v terminálnom štádiu; Umierajúci pacient; Paliative care; Social work; Social services; Health care; Patient at the terminal stage; Dying patient Available in a digital repository NRGL
Paliativní péče ve Slovenské republice a možnosti sociální práce - komparace vybraných aspektů s Českou republikou

This diploma thesis describes Opportunities of Social Work in paliative care in Slovak republic and compares seleccted aspects with Czech republic. Main goal of this work was describe system of ...

Hrušková, Adriána; Cimrmannová, Tereza; Ondrušová, Jiřina
Univerzita Karlova, 2017

Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov
Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
2017 - Slovak
Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné finančně nákladné věci, je vzít si hypoteční a spotřebitelský úvěr. Doby, kdy měli mladí lidé nárok dostat byty od města, obce nebo od zaměstnavatele jsou už dávno pryč. Úvěry se tak obecně dostávají do zájmu pozornosti ekonomů, poskytovatelů úvěrů i široké veřejnosti, která si jejich pomocí dokáže pořídit dům, byt, automobil, atd. Zejména dnes, kdy se úrokové sazby dostávají na historické minimum a mnoho lidí si pořizuje úvěr. Časem ovšem zjistí, že náklady nejsou pouze splátka úvěru, ale i všechny ostatní výdaje spojené s užíváním nabyté věci. Začnou přemýšlet, jak by si uměli po skončení vázanosti úroku snížit splátku, a tím ušetřit měsíčně nějaké peníze. Zde přichází na řadu velmi oblíbený produkt jakým je refinancování úvěru v jiné bance. Banky lákají potencionální klienty na velmi slušné roční úspory, stačí si jenom přenést celý úvěr k nim. Moje práce zahrnuje faktory ovlivňující hypoteční a spotřebitelské úvěry, s čímž souvisí i rozvoj refinancování. Zabývám se na reálných modelových příkladech přesným postupem u tří vybraných bankovních institucí při refinancování hypotečního a spotřebitelského úvěru. V práci je podrobně popsán postup institucí, úrokové sazby a jejich podmínky pro přenesení úvěru.  The importance of consumer and mortgage loans is increasing every day. If we were not born under the lucky star, the only way how to get property ownership or other financially expensive things is to take a mortgage and a consumer loan. Times when young people were entitled to get apartments from the city, the village or the employer have gone. Loans are generally in the interest of economists, lenders and the general public, who can use them to buy a house, flat, car, etc. Especially today, when interest rates reach the historical bottom, many people get a loan. In time, however, they find out that costs are not just a repayment of the loan but also other expenses associated with the use of the purchased item. They start wondering how they could reduce the installment after the end of the interest rate and thus save some money a month. Here comes a very popular product like credit refinancing in another bank. Banks attract potential clients for very good annual savings, you just need to transfer the entire loan to them. My work includes the factors influencing mortgage and consumer credit, which is also related to refinancing. I deal with real model examples through the precise approach of three selected bank institutions in refinancing mortgage and consumer credit. The thesis describes in detail the procedure of institutions, interest rates and their conditions for transferring credit. Význam spotrebiteľských a najmä hypotekárnych úverov narastá každým dňom. Ak sa nenarodíme zrovna pod šťastnou hviezdou, jediným spôsobom ako sa dostať k vlastníctvu nehnuteľnosti, alebo inej finančne nákladnej veci, je zobrať si hypotekárny a spotrebiteľský úver. Časy, keď mali mladí ľudia nárok dostať byty od mesta, obce alebo od zamestnávateľa sú už dávno preč. Úvery sa tak vo všeobecnosti dostávajú do záujmu pozornosti ekonómov, poskytovateľov úverov aj širokej verejnosti, ktorá si ich pomocou dokáže zaobstarať dom, byt, auto, atď. Najmä dnes, keď sa úrokové sadzby dostávajú na historické minimum, mnoho ľudí si zoberie úver. Časom však zistia, že náklady nie sú iba splátka úveru ale aj všetky ostatné výdavky spojené s užívaním nadobudnutej veci.  Začnú rozmýšľať ako by si vedeli po skončení viazanosti úroku znížiť splátku a tým ušetriť mesačne nejaké peniaze. Tu prichádza na rad veľmi obľúbený produkt akým je refinancovanie úveru v inej banke. Banky lákajú potencionálnych klientov na veľmi slušné ročné úspory, stačí si iba preniesť celý úver k nim. Moja práca zahrňuje faktory ovplyvňujúce hypotekárne a spotrebiteľské úvery, s čím súvisí aj rozvoj refinancovania. Na reálnych modelových príkladoch sa zaoberám presným postupom troch vybraných bankových inštitúcii pri refinancovaní hypotekárneho a spotrebiteľského úveru. V práci je popísaný postup inštutúcii, úrokové sadzby a ich podmienky pre prenesenie úveru. Keywords: spotřebitelské úvěry; RPSN; refinancování; hypoteční úvěry; APRC; consumer loans; refinancing; mortgage loans Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov

Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné ...

Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov
Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
2017 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních geografických segmentů a ze strany ziskovosti společně s faktorii na ni působícími. Analýza hlavních geografických segmentu zkoumá momentální situaci trhů a postavení společnosti na každém z nich. Analýza ziskovosti se zaměřuje na samotné zisky společnosti, jejich částeční úpravu, a faktory které ziskovost významně ovlivňují. Cílem třetí kapitoly je očistění ziskovosti společnosti od cyklů a zjištění hodnoty společnosti s využitím očistěné ziskovosti a oceňovací metody Součet-častí. Na konci celé práce je formulovaná komparace mezi tržní cenou a námi stanovenou hodnotou preferenční akcie společnosti BMW. The bachelor thesis is focused on the valuation of preferred stock title BMW with normalization of profitability from business cycles. In first two chapters, the company is subjected to the analysis from the point of its main geographic segments as well as the point of its profitability, together with factors influencing the earnings. The analysis of the main geographic segments scrutinizes the contemporary situation of these markets and the position of the company on each of them. The analysis of profitability is aimed on very earnings of the company, on the partial adjustment of these earnings and on the identification of crucial aspects that affect the profitability. The whole purpose of the third chapter is the normalization of profitability in order to isolate the real profitability from the one affected by the business cycles and the valuation of the company with utilizing the normalized profitability and the Sum-of-the-parts valuation method. At the end of the whole thesis the comparison between the market price and the intrinsic value of preferred stock is formulated. Bakalárska práca je zameraná na ocenenie preferenčného akciového titulu BMW pri očistení od hospodárskych cyklov v ziskovosti. V dvoch kapitolách je spoločnosť podrobená analýze zo strany hlavných geografických segmentov a zo strany ziskovosti spoločne s faktormi naň pôsobiacimi. Analýza hlavných geografických segmentov skúma momentálnu situáciu trhov a postavenie spoločnosti na každom z nich. Analýza ziskovosti sa zameriava na samotné zisky spoločnosti, ich čiastočnú úpravu, a faktory ktoré ziskovosť významne ovplyvňujú. Cieľom tretej kapitoly je očistenie ziskovosti spoločnosti od cyklov a zistenie hodnoty spoločnosti s využitím očistenej ziskovosti a oceňovacej metódy Súčet-častí. Na konci celej práce je formulovaná komparácia medzi tržnou cenou a nami stanovenou hodnotou preferenčnej akcie spoločnosti BMW. Keywords: normalizace; BMW; akcie; cyklus; ocenění; normalization; BMW; stock; cycle; valuation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov

Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních ...

Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Tvorba a analýza portfólia cenných papierov
Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
2017 - Slovak
Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených výkonností portfolií mezi sebou a v porovnání s očekávanými hodnotami modelů. Použitím lineární regresní analýzy kvantifikuji závislost rizikové prémie cenných papírů a jednotlivých faktorů - prémií modelů. Ohodnotím kvalitu modelů dle výsledků regrese a zjistím, který uměl variabilitu popsat nejpřesněji. Následně sestavím optimální portfolia pro každý model a empiricky testuji jejich výkonnost. Srovnáním výsledků určím, které potfolio dosáhlo nejlepších a nejpřesnějších výsledků. The main aim of the thesis is to perform portfolio selection based on principles of Markowitz portfolio theory using ex-post approach, CAPM model, three factor and five factor Fama-French model and to compare their achieved performance with each other and with their expectd values. Intensity of relationship between equity risk premiums and each of the factors - premiums is estimated using linear regression analysis, followed by evaluation of quality of models based on regression results. Eventually, optimal portfolio for each model is selected and empirically tested. The outcome determines which portfolio performance was the best and the most accurate. Cieľom práce je vytvorenie optimálneho portfólia na základe Markowitzových princípov využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a zrovnanie dosiahnutých výkonností portfólií medzi sebou a v porovnaní s očakávanými hodnotami modelov. Použitím lineárnej regresnej analýzy kvantifikujem závislosť rizikovej prémie cenných papierov a jednotlivých faktorov - prémií modelov. Ohodnotím kvalitu modelov podľa výsledkov regresie a zistím, ktorý dokázal variabilitu popísať najpresnejšie. Následne zostavím optimálne portfólia pre každý model a empiricky testujem ich výkonnosť. Porovnaním výsledkov určím, ktoré portfólio dosiahlo najlepších a najpresnejších výsledkov. Keywords: CAPM; Fama-French 3-faktorový model; Fama-French 5-faktorový model; diverzifikace; teorie portfolia; model oceňování kapitálových aktiv; 3 factor Fama-French model; CAPM; 5 factor Fama-French model; portfolio theory; diversification Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Tvorba a analýza portfólia cenných papierov

Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených ...

Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích
Palko, Maximilián; Mazurová, Lucie; Petrová, Barbora
2017 - Slovak
In actuarial mathematics we are often interested in distribution of a random vector. Sometimes these distributions might be too complicated. In this thesis we are going to study how to find an approximation of the random vector for which the distribution would be easier to obtain. Especially we will look for approxima- tions of sums of random variables. We will find out how this problem could be solved with knowledge of a dependency structure known as comonotonocity. For approximation of the random vector we will take his comonotonic counterpart. That would be more risky way but with knowledge of the dependency structure of the comonotonic random vector we will be able to obtain its distribution. In the last part of this thesis we will illustrate the use of findings about comonotonocity on examples. 1 V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie budeme vedieť určiť jednoduchšie. Zmienené aproximácie budeme hľadať pre súčty najmä závislých náhodných veličín. Zistíme, ako nám s týmto problémom pomôže zá- vislostná štruktúra s názvom komonotónia. Za aproximáciu náhodného vektora si vezmeme jeho komonotónnu verziu. To sa ukáže ako "rizikovejšia cesta, ale so znalosťou závislostnej štruktúry komonotónneho vektora budeme schopní určiť jeho rozdelenie. V závere práce ilustrujeme využitie nadobudnutých poznatkov o komonotónii na príkladoch. 1 Keywords: komonotónia; komonotónny náhodný vektor; súčty náhodných veličín; comonotonocity; comonotonic random vector; sums of random variables Available in a digital repository NRGL
Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích

In actuarial mathematics we are often interested in distribution of a random vector. Sometimes these distributions might be too complicated. In this thesis we are going to study how to find an ...

Palko, Maximilián; Mazurová, Lucie; Petrová, Barbora
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases