Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11568
Published from to

Autoregresní modely
Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
2017 - Slovak
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. The main focus is on the INAR(1) model. Operator ◦ necessary for INAR(1) definition is intro- duced alongside with its properties with proof. All of the non-trivial properties of INAR(1) are followed by detailed proof, stationarity condition is also derived. Common estimation techniques are described for poisson INAR(1) model. This thesis also contains simulation study, which focuses on the rate of convergence of estimates of parameters. 1 Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná teória celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. V práci je definovaný operá- tor ◦ potrebný k zavedeniu INAR(1) a jeho základné vlastnosti s dôkazmi. Pre INAR(1) sú všetky netriviálne vlastnosti v podrobnosti dokázané, odvodená je aj podmienka slabej stacionarity. Pre poissonovský INAR(1) sú popísané základné odhadové metódy. Práca obsahuje aj simulačnú štúdiu sústredenú na skúmanie konvergencie odhadov. 1 Keywords: náhodný proces; časový rad; autoregresný model; INAR; stochastic process; time series; autoregressive model; INAR Available in a digital repository NRGL
Autoregresní modely

The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered ...

Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2017

Alternativní míry risika a jejich užití
Drobuliak, Matúš; Hurt, Jan; Večeř, Jan
2017 - Slovak
Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathe- matical Statistics Abstract: The objective of this thesis is to discuss alternative measures of risk. We focused on the expectile value at risk, which we compared with conventional risk measures - namely value at risk and conditional value at risk. We also discussed its properties from the financial point of view. A numerical illustration is included in the thesis. Keywords: Value at risk, Conditional value at risk, Quantile, Expectile, Expectile value at risk iii Název práce: Alternatívne miery rizika a ich vyuæitie Autor: Matúπ Drobuliak Katedra: Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalá¯ské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: ÚËelom tejto práce je pojednaª o alternatívnych mierach rizika. My sme sa zamerali na expektilovú hodnotu v riziku, ktorú sme porovnávali so zau- æívan˝mi rizikov˝mi mierami, a to hodnotou v riziku a podmienenou hodnotou v riziku. Podiskutovali sme o jej vlastnostiach a jej finanËnom v˝zname. SúËasªou práce je aj numerická ilustrácia. KlíËová slova: Hodnota v riziku, Podmienená hodnota v riziku, Kvantily, Expek- tily, Expektilová hodnota v riziku iii Keywords: Hodnota v riziku; Podmienená hodnota v riziku; Kvantily; Expektily; Expektilová hodnota v riziku; Value at risk; Conditional value at risk; Quantile; Expectile; Expectile value at risk Available in a digital repository NRGL
Alternativní míry risika a jejich užití

Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of ...

Drobuliak, Matúš; Hurt, Jan; Večeř, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Teologie a humor v eposu Pamětná tragoedia Augustina Doležala
Sočuvka, Pavol; Putna, Martin; Doležalová, Lucie
2017 - Slovak
This master thesis is concerned with biblical epic poem (or "epos") by Slovak author Augustin Dolezal, called Memorial Tragedy (1791, originally in Czech language). In this type of genre author takes well known biblical stories, such as fall of man or murder of Abel and adds his own fabricated circumstances. In this particular case author is trying to provide reader with catechesis and religious education on top the tale. Tragedy is mainly focused on the nature of sin and its connection to human condition, fall of man and possibility of evil in the world. Method of this paper is mainly theme analysis and comparison with Bible and its well known exegesis throughout the history. It is focused on comicality, which shall be defined in the theoretical part. Practical part attempts to come up with interpretation of the text in such a way, that certain themes, tropes or figures from the literary text are interconnected with certain features of comicality and shown as such. Keywords: Comicality, Biblical Epic Poem, Augustin Dolezal, Baroque, Classicism, Carnivalesque Táto diplomová práca sa zaoberá biblickým eposom od slovenského autora Augustína Doležala s názvom Pamětná celému světu Tragoedia (1791). Ide o žáner, ktorý k už známym biblických udalostiam, v tomto prípade vyhnanie z raja a vražda Ábela, pridáva autorom dotvorené okolnosti. Na tomto príbehovom podklade sa autor snaží čitateľovi poskytnúť katechézu a náboženské vzdelávanie. Tragoedia sa zameriava na otázky ako hriech, jeho podstata a súvis s ľudskou prirodzenosťou, vyhnanie z raja a zlo vo svete. Práca pristupuje k textu metódou motivickej analýzy a porovnávania s biblickým zdrojom a tradíciou. Zameriava sa na komiku, ktorú sa v teoretickej časti snaží vymedziť. V praktickej časti prináša interpretáciu, ktorá zohľadňuje aspekt komiky, a to tak, že isté motívy, literárne obraty alebo prvky a objekty z textu, sú naviazané na niektoré charakteristiky komiky. Kľúčové slová: Komika, komickosť, biblický epos, Augustín Doležal, barok, klasicizmus, smiechová kultúra Keywords: Komika; komickosť; biblický epos; Augustín Doležal; barok; klasicizmus; smiechová kultúra; Comicality; Biblical Epic Poem; Augustin Dolezal; Baroque; Classicism; Carnivalesque Available in a digital repository NRGL
Teologie a humor v eposu Pamětná tragoedia Augustina Doležala

This master thesis is concerned with biblical epic poem (or "epos") by Slovak author Augustin Dolezal, called Memorial Tragedy (1791, originally in Czech language). In this type of genre author takes ...

Sočuvka, Pavol; Putna, Martin; Doležalová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Stát v procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí - komparace přístupu České republiky a Slovenské republiky k vytváření legislativní a institucionární báze
Bernášková Chňupová, Soňa; Kocian, Jiří; Šafařík, Petr
2017 - Slovak
The Bachelor thesis is concerned with the issue of coming to terms with the communist past in Czechoslovakia after 1989, subsequently in the Czech Republic and Slovak Republic, focusing on the politics of history and the politics of memory. In the introduction to the problem, the thesis defines the key terms and concerns both different attitudes to dealing with a previous non-democratic regime in the countries of former Soviet bloc, and main factors influencing the different types of approaches to transitional justice. Being focused on a set of policy measures adopted by authorities, the thesis also examines how the rhetorical dimension, judicial dimension and the issue of lustration have been handled in post- communist Czechoslovakia and its successor states. The last chapter draws a comparison between the Czech and Slovak politics of memory, while focusing on the foundation of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Nation's Memory Institute. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou v Československu po roku 1989 a následne po rozpade federácie v Českej republike a Slovenskej republike, pričom sa sústreďuje na komparáciu prístupu oboch krajín k presadzovaniu politiky dejín a politiky pamäti. V úvode do problematiky definuje práca základné pojmy a sleduje rozdielne prístupy k presadzovaniu politiky dejín v krajinách bývalého sovietskeho bloku, zároveň si všíma hlavné faktory ovplyvňujúce voľbu konkrétnych foriem tranzitívnej spravodlivosti. Následne sa práca zameriava na legislatívnu formu vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou v Československu a po roku 1993 v jeho nástupníckych štátoch, pričom pozornosť venuje vybraným prostriedkov tohto procesu, konkrétne morálnemu odsúdeniu bývalého režimu, lustráciám a trestnoprávnej rovine dekomunizácie. Samostatná pozornosť je venovaná komparácii pokusov o inštitucionalizovanie politiky pamäti v analyzovaných krajinách, vedúcich k založeniu Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pamäti národa. Keywords: Politika dejín; politika pamäti; vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou; dekomunizácia; lustrácie; Ústav pro studium totalitních režimů; Ústav pamäti národa; Československo; Česká republika; Slovenská republika; Politics of history; politics of memory; dealing with the communist past; decommunisation; lustrations; The Institute for the Study of Totalitarian Regimes; The Nation's Memory Institute; Czechoslovakia; The Czech Republic; The Slovak Republic Available in a digital repository NRGL
Stát v procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí - komparace přístupu České republiky a Slovenské republiky k vytváření legislativní a institucionární báze

The Bachelor thesis is concerned with the issue of coming to terms with the communist past in Czechoslovakia after 1989, subsequently in the Czech Republic and Slovak Republic, focusing on the ...

Bernášková Chňupová, Soňa; Kocian, Jiří; Šafařík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Studium deformačních mechanismů v extrudovaných hořčíkových slitinách s obsahem neodymu a yttria.
Hojnoš, Peter; Minárik, Peter; Chmelík, František
2017 - Slovak
Submitted work shows results of the investigation of ternary (WN43) and two binary magnesium alloys containing neodymium (2Nd) and yttrium (4Y) extruded at two different extrusion rates (2 and 5 mm/s). Microstructure of the investigated samples was analysed by light microscope. Additionally, texture of all samples was measured by X-ray difraction. Mechanical properties were studied by compression deformation tests with two different deformation directions with respect to the processing direction. Acoustic emission was recorded during the deformation tests in order to correlate deformation behaviour with the micros- tructure. Analysis of the acoustic emission helps to identify deformation micro- mechanisms acting during the mechanical straining. Additionally, effect of sample size and deformation rate on the deformation mechanisms was investigated. 1 Predlo¾ená práca sa zaoberá ¹túdiom ternárnej (WN43) a dvoch binárnych horèíkových zliatin s prímesami neodýmu (2Nd) a ytria (4Y) extrudovaných pri rôznych rýchlostiach (2 a 5 mm/s). Mikro¹truktúra v¹etkých skúmaných vzoriek bola analyzovaná pomocou optickej mikroskopie. Celkový obraz mikro¹truktúry materiálov bol doplnený urèením textúry pomocou röentgenovej difrakcie. Me- chanické vlastnosti boli skúmané pomocou deformaèných skú¹ok v tlaku v dvoch orientáciách vzorky voèi smeru extrúzie. Pre koreláciu deformaèných testov s mikro¹truktúrou skúmaných vzoriek bol zaznamenaný signál akustickej emisie. Takýto záznam akustickej pomáha identi kova» deformaèné mikromechanizmy prebiehajúce v materiáli poèas mechanického namáhania. Súèas»ou deformaèných skú¹ok bola analýza vplyvu veµkosti vzorky a rýchlosti deformácie na deformaèné mechanizmy. 1 Keywords: horčíkové zliatiny; neodým; ytrium; HCP; dvojčatenie; akustická emisia; magnesium alloys; neodymium; HCP; twinning; acoustics emmission Available in a digital repository NRGL
Studium deformačních mechanismů v extrudovaných hořčíkových slitinách s obsahem neodymu a yttria.

Submitted work shows results of the investigation of ternary (WN43) and two binary magnesium alloys containing neodymium (2Nd) and yttrium (4Y) extruded at two different extrusion rates (2 and 5 ...

Hojnoš, Peter; Minárik, Peter; Chmelík, František
Univerzita Karlova, 2017

Teplotně-deformační vývoj ledové kůry na Enceladu
Kvorka, Jakub; Čadek, Ondřej; Souček, Ondřej
2017 - Slovak
In the last two decades, successful space missions to Jupiter and Saturn provi- ded important data bearing information about topography and internal structure of icy bodies in the outer Solar System. Some of these bodies contain subsurface reservoirs of liquid water in contact with an outer shell made of solid ice. One of the possibilities how to explain the observed topography of a moon is to use its thermal production as the energy source that produces deformation of the ice crust covering the body. In this study, we develop a simplified mathematical mo- del of thermal-mechanical evolution of the ice crust including the effect of phase transition at its bottom boundary. The appropriate system of partial differential equations is coded in Fortran95 and used to study the surface features developed in response to heat flux anomalies imposed on the top of the subsurface ocean. The results obtained for Enceladus, Europa and Titan show that the observed topography of these moons can be explained only for a large grain size and the ice crust behaving elastically near the upper boundary. 1 Posledné roky priniesli úspešné vesmírne misie a množstvo dát spojených s topografiou ľadových satelitov planét vyskytujúcich sa v Slnečnej sústave. Vďaka nameraným dátam sa otvára priestor pre vznik teórií predikujúcich dynamický stav vnútra telies, o ktorých je možné predpokladať, že obsahujú fázové rozhranie ľadu a vody. Jedným z možných prístupov k objasneniu topografie je vysvetle- nie vychádzajúce z existencie podpovrchového oceána a jeho tepelnej produkcie, ktorá deformuje ľadovú kôru pokrývajúcu teleso. Cieľom tejto práce je prvý po- kus o zjednodušený matematický popis fázového rozhrania a teplotnej deformácie ľadovej kôry, ktorý bude prepísaný do jazyka Fortran95 a dovolí pomocou počíta- čového modelu skúmať vlastnosti a udržateľnosť takého systému. Výsledky práce, venované konkrétnym mesiacom Enceladus, Európa a Titan, naznačujú možnosť generovania topografie uvedeným mechanizmom len v prípade hrubozrnného ľadu tvoriaceho ľadovú kôru, ktorá je v okolí hornej hranice elastická. 1 Keywords: Enceladus; ledové měsíce; viskoelastická deformace; Stefanův problém; Enceladus; icy satellites; viscoelastic deformation; Stefan problem Available in a digital repository NRGL
Teplotně-deformační vývoj ledové kůry na Enceladu

In the last two decades, successful space missions to Jupiter and Saturn provi- ded important data bearing information about topography and internal structure of icy bodies in the outer Solar System. ...

Kvorka, Jakub; Čadek, Ondřej; Souček, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Porovnanie procesu manipulácie v totalitarizme a neoliberalizme
Smolík, Peter; Rynda, Ivan; Tollar, Václav
2017 - Slovak
This study tries to compare processes of social manipulation in totalitarianism and neoliberalism. The main objective of the study is to identify common scopes and aspects of manipulation in totalitarian and neoliberal ideology. In chapter about hermeneutics author describes the method of approach and manner of thinking he used, when he worked with chosen texts. In theoretical part author will set frameworks, which will be crucial for correct understanding of the study. First of all, will author in detail describe phenomena of manipulation. The next part of study sets totalitarianism and neoliberalism in to historic context of modernity ̶ more precisely author distinguish hard and liquid modernity. Author also describes difference between concept of totalitarianism and democracy, as they are crucial for understanding the different political contexts of both ideologies. Main part of the study describes, how both ideologies approaches social manipulation as a tool of governance. Author will do that on the base of detailed description of how both ideologies function. In this description, he will focus on structural role that manipulation has. In discussion author discuss common structural aspects of manipulation, but also, he tries to clarify differences of how both ideologies uses manipulation and... Táto práca sa zaoberá porovnaním procesu spoločenskej manipulácie v totalitarizme a neoliberalizme. Cieľom práce je identifikovať spoločné východiská a znaky manipulácie v totalitárnej a neoliberálnej ideológii. Najprv autor opíše v kapitole o hermeneutike akým spôsobom pracoval a premýšľal nad vybranými textami. V teoretickej časti práce autor vymedzí kontexty, ktoré budú kľúčové pre pochopenie práce. V prvom rade autor vychádza z detailného popisu fenoménu manipulácie. Ďalej zasadzuje totalitarizmus aj neoliberalizmus do dejinného kontextu modernity ̶ presnejšie rozlišuje pevnú a tekutú modernitu. Autor tiež opisuje rozdielnosť medzi pojmami totalita a demokracia, ktoré sú v práci kľúčové pre pochopenie rozdielneho kontextu fungovania oboch ideológií. Hlavná časť práce opisuje akým spôsobom totalitarizmus a potom neoliberalizmus využívajú spoločenskú manipuláciu ako nástroj vládnutia. Autor tak spraví, vďaka detailnému popisu fungovania oboch ideológií, pri ktorom bude dávať dôraz na štrukturálnu rolu manipulácie. V diskusii sa autor zameriava na spoločné štrukturálne znaky manipulácie, pričom sa pokúša tiež objasniť aj rozdielnosti, ktoré napriek spoločným znakom vznikajú. Kľúčové slová: totalitarizmus, neoliberalizmus, manipulácia, perspektíva, ovládanie, vládnutie Keywords: totalitarizmus; neoliberalizmus; manipulácia; perspektíva; ovládanie; vládnutie; totalitarianism; neoliberalism; manipulation; control; governance; perspective Available in a digital repository NRGL
Porovnanie procesu manipulácie v totalitarizme a neoliberalizme

This study tries to compare processes of social manipulation in totalitarianism and neoliberalism. The main objective of the study is to identify common scopes and aspects of manipulation in ...

Smolík, Peter; Rynda, Ivan; Tollar, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Odpadová politika Európskej únie, Českej Republiky a Japonska z hľadiska udržateľného rozvoja
Nemcová, Mária; Rynda, Ivan; Manhart, Jaromír
2017 - Slovak
In the context of current urgent environmental and social problems is waste management policy increasingly moving from plain safe disposal of waste toward integrating systems, where waste is recognized as an important resource and is being incorporated into the material circle again. This thesis is tracks three particular political responses to the challenge of sustainable waste management. It discusses the strategies and applied policy tools in Japan, European union and the Slovak republic. The main focal point for their analysis is the sustainable development paradigm, the pursue of which is evaluated from the sustainability perspective in time and space using the SWOT analysis. This element of the sustainable development is supplemented and reinforced through an identification of the application of the key principles for pursuing the sustainable development. Apart from the evaluation of the strong and weak point of the particular policies from the viewpoint of sustainable development, the outcome of the thesis will be as well to identify eventual possibilities for a positive inspiration in the European context. Last, but not least, the thesis brings forward basic points of departure to steer the policies in a positive direction, with a special emphasis on the case of Slovak republic. Key words:... Politika odpadového hospodárstva sa v kontexte súčasných urgentných environmentálnych a sociálnych problémov stále výraznejšie posúva od jednoduchého bezpečného odstraňovania odpadu smerom k integrujúcim systémom, kde je odpad rozoznávaný ako dôležitý zdroj, a je znova začleňovaný do materiálového cyklu. Táto práca sleduje tri konkrétne politické odpovede na otázku udržateľného odpadového hospodárstva. Rozoberá stratégie a uplatňované nástroje v Japonsku, Európskej únii a v Slovenskej Republike. Hlavným vzťažným bodom pre ich analýzu je paradigma trvalo udržateľného rozvoja, ktorej sledovanie je hodnotené z hľadiska udržateľnosti jednotlivých politík v čase a priestore za pomoci analýzy SWOT. Tento element udržateľného rozvoja je doplnený a upevnený cez identifikáciu uplatňovania vybraných kľúčových princípov pre smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Výsledkom práce bude okrem zhodnotenia silných a slabých stránok jednotlivých politík z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja tiež identifikácia prípadných možnosti pozitívnej inšpirácie pre európsky kontext. V neposlednom rade práca uvedie základné východiskové kroky pre žiadúce smerovanie jednotlivých politík, a to predovšetkým v prípade Slovenskej republiky. Kľúčové slová: Trvalo udržateľný rozvoj, odpadové hospodárstvo, politické stratégie,... Keywords: Trvalo udržateľný rozvoj; odpadové hospodárstvo; politické stratégie; nástroje environmentálnej politiky; obehové hospodárstvo; Sustainable development; waste management; policy strategies; environmental policy tools; circular economy Available in a digital repository NRGL
Odpadová politika Európskej únie, Českej Republiky a Japonska z hľadiska udržateľného rozvoja

In the context of current urgent environmental and social problems is waste management policy increasingly moving from plain safe disposal of waste toward integrating systems, where waste is ...

Nemcová, Mária; Rynda, Ivan; Manhart, Jaromír
Univerzita Karlova, 2017

Kostnice. Obraz města
Mlynarcikova, Dana; Altová, Blanka; Pětová, Marie
2017 - Slovak
This diploma thesis deals with the study of the City's Image. The main objective is to present an Image of the city of Konstanz in Germany. The realization was carried out with methods using mental maps (Kevin Lynch), and Panofsky's iconology, which is a method of interpretation that reveals cultural, social, and historical background of city as a visual artwork. The structure of thesis is divided into three chapters Spaziertour - Führertour - Kunsthistorischetour,corresponding to Panofsky's three levels of technique: look - see - think. The main source for me was a visual of the city, my own perception of it, and visual materials displaying the city (pictures of the map, vedutas, photos, viewcards) and places of memory (Pierre Nora). Through the interaction with the surroundings of the city mixed with my subjective feelings. I tried to show the image of this city from a new personal perspective. KEY WORDS Image of the city, mental map, iconology, places of memory, tour Diplomová práca sa zaoberá štúdiom obrazu mesta. Hlavným cieľom je vytvorenie a zhodnotenie obrazu nemeckého mesta Kostnica, realizácia ktorého prebiehala terénnym výskum s praktickým využitím metódy mentálnej mapy (Kevin Lynch), a Panofskeho ikonológie pri skúmaní obrazu mesta ako umeleckého diela. Štruktúra práce tak korešponduje s tromi stupňami rozboru umeleckého diela vidím - viem - interpretujem a je rozdelená na tri časti Spaziertour - Führertour - Kunsthistorischetour. Primárnym prameňom bolo pre mňa to, čo som v meste videla, jeho vizuálna stránka, obrazový materiál (mapy, veduty, mestské plány, fotky a pohľadnice) a miesta pamäti (Pierre Nora). Spolu s interakciou okolitého prostredia Kostnice a prírodných podmienok bol cez môj subjektívny pohľad dotvorený obraz mesta. KĽÚČOVÉ SLOVÁ Obraz mesta, mentálna mapa, ikonológia, miesto pamäti, tour Keywords: Kostnica - mentálna mapa - miesto pamäti - ikonológia; Konstanz - mental map - places of memory - iconology Available in a digital repository NRGL
Kostnice. Obraz města

This diploma thesis deals with the study of the City's Image. The main objective is to present an Image of the city of Konstanz in Germany. The realization was carried out with methods using mental ...

Mlynarcikova, Dana; Altová, Blanka; Pětová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Rozvrhovací optimalizační úlohy ve školství
Puček, Samuel; Kopa, Miloš; Branda, Martin
2017 - Slovak
This work deals with the theory of integer programming. After defining the ba- sic concepts, it presents two algorithms suitable for solving integer problems. Firstly, it talks about the branch and bound algorithm and secondly, it talks about the cutting plane algorithm. Next, it presents an assignment problem, which is a special case of integer programming. The work describes the hungarian method and explains its usage on exemplary examples. The last part of the work solves the real problem from the practice. The aim of this section is to find an optimal schedule for classes one to seven of the selected elementary school. It introduces input data processing, creating a model and the solution. Obtained results are accompanied by a brief discussion. 1 Tato práce se zabývá teorií celočíselného programování. Po definování zá- kladních pojmů uvádí dva algoritmy vhodné pro řešení celočíselných úloh. Prv- ním z nich je algoritmus větvení a hranic, za ním následuje algoritmus řezných nadrovin. Dále popisuje přiřazovací problém, který je speciálním případem úlohy celočíselného programování. Uvádí maďarskou metodu a vysvětluje její použití na vzorových příkladech. Následuje praktická část práce, která řeší reálný pro- blém z praxe. Cílem této části je najít optimální rozvrh pro první až sedmou třídu vybrané základní školy. Je v ní představeno zpracování vstupních dat, tvorba mo- delu a samotné řešení. Získané výsledky jsou doprovázeny krátkou diskusí. 1 Keywords: celočíselné programování; přiřazovací problém; rozvrhovací optimalizace; integer programming; assignment problem; scheduling optimization Available in a digital repository NRGL
Rozvrhovací optimalizační úlohy ve školství

This work deals with the theory of integer programming. After defining the ba- sic concepts, it presents two algorithms suitable for solving integer problems. Firstly, it talks about the branch and ...

Puček, Samuel; Kopa, Miloš; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases