Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11284
Published from to

Využití laktonů v syntéze acylceramidů
Moravčík, Štefan; Opálka, Lukáš; Roh, Jaroslav
2018 - Slovak
6 Abstract Acylceramides, subgroup of ceramides with ultralong chains, are essential component of extracellular lipid matrix in the uppermost skin layer, stratum corneum. They have crucial role in mammalian survival on dry land. Deeper understanding of their function in physiology of pathophysiology of the skin and their therapeutic potential are hampered by their limited availability. Analysis of the skin surface lipids of the ass (E. asinus) has shown, that these lipids contain up to 56% of unbranched ω-lactones (equolides), from which 51.2% is mono- unsaturated dotriacontanolide and 41.3% is mono-unsaturated triacontanolide. Carbon chain length of these lactones match the most common length of carbon chain in acylceramides (30 and 32 carbon atoms) therefore they could be used in their total synthesis. Aim of this thesis was to isolate mono-unsaturated ω-lactone with 32 carbon chain (dotriacontanolide) from the mixture of donkey skin surface lipids, followed by hydrogenation and transformation to the suitable precursor (succinmidyl ester) in order to find the easiest synthetic path in its conversion to acylceramides. We have tried many synthetic pathways. From direct aminolysis of lactone, through reaction with N-hydroxysuccinimide in various reaction conditions to opening of the lactone to the potassium... 5 Abstrakt Acylceramidy, podskupina ceramidov s ultradlhými reťazcami sú esenciálnou zložkou extracelulárnej lipidovej matrix v najvrchnejšej vrstve kože, stratum corneum. Majú nezastupiteľnú funkciu v prežití cicavcov na súši. Hlbšie pochopenie ich funkcie vo fyziológii a patofyziológii kože a ich terapeutického použitia je obmedzené ich limitovanou dostupnosťou. Analýza povrchových lipidov osla (E. asinus) ukázala, že v týchto lipidoch sa nachádza až 56 % nerozvetvených ω-laktónov (equolidov), z ktorých 51,2 % tvorí nenasýtený dotriakontanolid a 41,3 % nenasýtený triakontanolid. Tieto laktóny sa svojou dĺžkou reťazca zhodujú s najbežnejšou dĺžkou acylového reťazca acylceramidov (30 a 32 atómov uhlíka) a mohli by teda nájsť uplatnenie pri ich totálnej syntéze. Cieľom tejto práce bolo izolovať nenasýtený ω-laktón s 32 uhlíkovým skeletom (dotriakontanolid) zo zmesi povrchových lipidov osla, následne ho hydrogenovať a previesť na vhodný prekurzor (sukcinimidyl ester) a nájsť tak čo najjednoduchšiu syntetickú cestu jeho premeny na acylceramidy. Vyskúšali sme mnoho syntetických ciest. Od priamej aminolýzy laktónu, cez reakciu s N- hydroxysukcinimidom v rôznych reakčných podmienkach po otvorenie laktónu na draselnú soľ ω-hydroxykyseliny, nasledované reakciou s disukcinimidyl karbonátom. Avšak všetky reakčné... Available in a digital repository NRGL
Využití laktonů v syntéze acylceramidů

6 Abstract Acylceramides, subgroup of ceramides with ultralong chains, are essential component of extracellular lipid matrix in the uppermost skin layer, stratum corneum. They have crucial role in ...

Moravčík, Štefan; Opálka, Lukáš; Roh, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace
Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
2018 - Slovak
The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes Abstract The subject of this thesis is an analysis and subsequent comparison of the origin, principles, development, results and basic legal instruments of trade liberalization within the European Union and the World Trade Organization. While coexisting in the field of international economic co-operation for more than 60 years, these bodies have emerged from the same aspirations to deepen mutual economic co-operation through trade liberalization and suppression of the protectionist practices. Our primary objective is to examine and point out the aspects that both organizations share, as well as the degree and form of their differences. However, the presented work focuses on the similarities and differences between the EU and the WTO from a specific point of view. It is based on traditional expectation of most authors, believing that the EU is pursuing more ambitious goals than the WTO. Under this assumption, trade liberalization obligations between EU Member States would necessarily have to be stricter and more progressive than the WTO's respective commitments. The subsequent objective of the thesis is to examine the validity of this expectation. Regarding the analysis of the rules, the... Európska únia a Svetová obchodná organizácia - princípy, výsledky a porovnanie režimov obchodnej liberalizácie Abstrakt Predmetom tejto práce je analýza a následné porovnanie vzniku, vývoja, výsledkov a základných právnych nástrojov obchodnej liberalizácie v rámci Európskej únie a Svetovej obchodnej organizácie. Tieto subjekty vzišli z rovnakých túžob prehĺbenia vzájomnej ekonomickej spolupráce prostredníctvom liberalizácie obchodu a potlačenia protekcionistických praktík štátov, pričom, v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce koexistujú už viac 60 rokov. Našim prvotným cieľom je preskúmať vznik, vývoj, výsledky obchodnej liberalizácie a poukázať na aspekty, ktoré obe organizácie zdieľajú, ako aj na mieru a formu ich odlišností. Predkladaná práca sa však zameriava na podobnosti a rozdiely medzi obchodnou liberalizáciou EÚ a WTO zo špecifického pohľadu. Vychádza z tradičného očakávania väčšiny autorov, domnievajúcich sa, že EÚ sleduje ambicióznejšie ciele ako WTO. Za tohto predpokladu by povinnosti v oblasti obchodnej liberalizácie medzi členskými štátmi EÚ mali nevyhnutne byť prísnejšie a pokrokovejšie, než príslušné záväzky WTO. Následným cieľom práce je preskúmať platnosť tohto očakávania. Pokiaľ ide o analýzu pravidiel, práca nemá normatívny charakter. Cieľom štúdie nie je zistiť, či je alebo nie... Keywords: Európska únia; Svetová obchodná organizácia; obchodná liberalizácia; European Union; World Trade Organization; trade liberalization Available in a digital repository NRGL
Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace

The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes Abstract The subject of this thesis is an analysis and subsequent comparison of ...

Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.
Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Patrícia Lešková Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the diploma thesis: A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets This thesis deals with the study of directly compressible tableting materials and tablets with Ludiflash® , which was intended for ODT formulation. The effect of three lubricants was evaluated on the properties of tableting materials and tablets. Testing lubricants were magnesium stearate, calcium stearate and sodium stearyl fumarate in concentrations of 0,5 and 1%. Flow properties, compressibility, ejection force, tensile strength and disintegration time of the tablets were tested. Energy profile of compression process was used for the evaluation of compressibility. Lubricants did not improve the flowability of Ludiflash® . The total energy of compression increased with compression force. Its the highest values were at the tableting materials with 0,5% concentration of magnesium stearate and sodium stearyl fumarate, while the lowest values were at the tableting materials with 1% calcium stearate. The values of plasticity decreased with compression force and there was... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v... Available in a digital repository NRGL
Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Patrícia Lešková Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the diploma thesis: A ...

Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Vznik Ukrajinské národní rady v Prešově, úkoly a zastupování zájmů karpatských Rusínů
Feľbaba, Vladimír; Šouša, Jiří; Kindl, Vladimír
2018 - Slovak
Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians Abstract The establishment of the Ukrainian National Council in Presov has its historical and legal significance in the history of national minorities in Czechoslovakia. In the conditions of the liberated parts of Czechoslovakia, on 1 March 1945 in Presov is constituted a national- political body, which is to represent the interests of the Ruthenian-Ukrainian ethnic group, mostly in the north-eastern parts of Slovakia. The presented rigorous work examines the available factual data on the circumstances of the constitution, operation and subsequent activities of this national-political representative of the Ruthenian-Ukrainian minority in Czechoslovakia up to its definitive extinction. In the context of historical development, part of the work focuses on the historical context, which records the ethnogenesis of the Ruthenian- Ukrainian minority, the integration of the ethnic group into the state bodies, as well as the war conditions, which resulted in the loss of Czechoslovakia and the annexation of the Sub- Carpathian Russia to Soviet Ukraine. Within the scope of the research, the author deals also with related issues directly related to the activities of the Ukrainian... Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov Abstrakt Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove má svoj historicko-právny význam v rámci dejín národnostných menšín v Československu. V podmienkach oslobodených časti územia Československa sa dňa 1. marca 1945 v Prešove konštituuje národno-politický orgán, ktorý má zastupovať záujmy rusínsko-ukrajinského etnika, prevažne v severovýchodných častiach Slovenska. Predkladaná rigorózna práca preskúmava dostupné faktografické údaje o okolnostiach konštituovania, pôsobenia a následnej činnosti tohto národnopolitického reprezentanta rusínsko-ukrajinskej menšiny v Československu až po jej definitívny zánik. V kontexte dejinného vývoja sa časť práce zameriava na historické súvislostí, ktoré zaznamenávajú etnogenézu rusínsko-ukrajinskej menšiny, začleňovanie etnika do štátnych útvarov, ako aj vojnových okolností, ktoré mali za následok straty územia Československa a pripojenie Podkarpatskej Rusi k Sovietskej Ukrajine. V rámci skúmanej problematiky sa autor zaoberá aj pridruženým otázkam, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou Ukrajinskej národnej rady v Prešove a jej predstaviteľmi. V tomto duchu je priblížená činnosť Ukrajinskej národnej rady v Prešove v oblasti školstva, kultúry, ale aj cirkvi. V neposlednom rade sa táto... Keywords: Ukrajinská národná rada v Prešove; UNRP; Rusíni-Ukrajinci; Rusíni; Československo; národnostné menšiny v Československu; ukrajinizácia; národné obrodenie Rusínov; Podkarpatská Rus; Ukrainian National Council in Presov; UNRP; Rusyn-Ukrainians; Ruthenians; Czechoslovakia; National Minorities in Czechoslovakia; Ukrainianization; National Revival of Rusyns; Carpathian Ruthenia Available in a digital repository NRGL
Vznik Ukrajinské národní rady v Prešově, úkoly a zastupování zájmů karpatských Rusínů

Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians Abstract The establishment of the Ukrainian National Council in ...

Feľbaba, Vladimír; Šouša, Jiří; Kindl, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Internacionalizace v západoslovanských jazycích. Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny
Kroupová, Magdalena; Nábělková, Mira; Martincová, Olga; Banko, Miroslaw
2018 - Slovak
Internationalisation is one of the important dynamic tendencies which influences the functioning and course of development of contemporary languages. It is the result of increase and intensification of language contacts on a global scale. Internationalisation influences language on all language levels. Substantial is manifest of borrowing lexical elements, their integration, adaptation and function in communication. Furthermore, activation of the use of international word forming morphemes and word forming processes belong among manifestation of internationalisation. The thesis presents manifestations of internationalisation in the lexis of Western Slavic languages in contrastive perspective. The introductory part outlines the current research status of presented phenomenon and defines fundamental terms. Third and fourth chapters, the central part of the thesis, deal with comparison of international lexis on individual language level. Besides the description of the orthographical and orthoepical, grammatical, lexical-semantic correspondences and differences, attention is also focused on positon and function of internationalisms in lexicon of Western Slavic languages and their relations to the other units of lexicon. The analysis is primarily base on material of frequency word lists of the Aranea... Internacionalizace je jednou z důležitých vývojových dynamických tendencí ovlivňující fungování a směřování současných jazyků. Je výsledkem nárůstu a zintenzívnění jazykových kontaktů v globalizujícím se světě. Internacionalizace zasahuje všechny jazykové roviny. Nejvýrazněji se projevuje přejímáním lexikálních prostředků, jejich integrací, adaptací a fungování v komunikaci. Mezi projevy internacionalizace patří i aktivizace využívání internacionálních slovotvorných morfémů a slovotvorných postupů. Předkládaná disertační práce představuje projevy internacionalizace v lexiku západoslovanských jazyků v konfrontačním pohledu. V úvodních částech je prezentován současný stav výzkumu a vymezeny základní pojmy. Třetí a čtvrtá kapitola, které tvoří jádro práce, jsou věnované konfrontační analýze internacionálního lexika na jednotlivých jazykových rovinách. Kromě popisu ortografických a ortoepických, gramatických, lexikálně-sémantických shod a rozdílů je důraz kladen i na postavení a fungování internacionalizmů v lexikálních systémech daných jazyků a jejich vztahy k jiným prostředkům lexikální zásoby. Analýza je primárně založená na materiálu frekvenčních seznamů webových korpusů rodiny Aranea, materiál byl však získávaný i z dalších zdrojů. Součástí práce je zpracování paralelních seznamů analyzovaného... Keywords: internacionalizace|internacionalizmus|konfrontační lingvistika|jazykové kontakty|čeština|polština|slovenština; internationalisation|internationalism|confrontational linguistics|language contacts|Czech|Polish|Slovak Available in a digital repository NRGL
Internacionalizace v západoslovanských jazycích. Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny

Internationalisation is one of the important dynamic tendencies which influences the functioning and course of development of contemporary languages. It is the result of increase and intensification ...

Kroupová, Magdalena; Nábělková, Mira; Martincová, Olga; Banko, Miroslaw
Univerzita Karlova, 2018

Fashion komunita ako príklad spotrebitelskej online žurnalistiky
Pavúková, Natália; Jirák, Jan; Miessler, Jan
2018 - Slovak
This diploma thesis focuses on fashion blogs and the perception of bloggers by their readers. The thesis is divided into three parts - theoretical, methodological and analytical. In the first part, I explain the terms that are associated with blogging and therefore journalism, online journalism, blogging, social networks, but also the character of journalist, blogger and the concept of an opinion leader. In the second part, I will present the procedures that I used for date collection, I will also introduce the research objective and describe the research file. In the last part, I describe the research itself, which I translated through a mixed analysis when I used both quantitative and qualitative approaches. Using a questionnaire survey, I perceived the perception of a fashion blogger from the viewpoint of its followers, their identification with the blogger's figure, but I also chose the supplementary question where I studied, whether the readers prefer fashion blogs or magazines and also the reason for their preferences. The results confirm the positive relationships of readers to the blogger, they consider him as an inspirational person who influences fashion trends, but also opinions on current topics. I see the added value of this diploma in revealing what readers think about bloggers and... Táto diplomová práca je zameraná na módne blogy a vnímanie blogerov ich čitateľmi. Práca je rozdelená do troch častí - teoretickej, metodologickej a analytickej. V prvej z nich vykladám termíny, ktoré sú s blogovaním spojené, a teda žurnalistiku, online žurnalistiku, blog, sociálne siete, ale i postavu žurnalistu, blogera a s nimi spojený koncept názorového vodcovstva. V metodologickej časti predstavím postupy, aké som použila pre zber dát, tiež rozoberám cieľ výskumu a opíšem výskumný súbor. V poslednej časti popíšem samotný výskum, ktorý som previedla zmiešanou analýzou, kedy som využila kvantitatívne, ale i kvalitatívne postupy. Pomocou dotazníkového šetrenia som zisťovala vnímanie módneho blogera z pohľadu jeho sledujúcich, ich stotožnenie s postavou blogera, ale zvolila som i doplnkovú otázku, ktorou som skúmala, či čitatelia preferujú módne blogy alebo časopisy a taktiež dôvod ich preferencie. Výsledky potvrdzujú kladné vzťahy čitateľov k blogerovi, považujú ho za inšpiratívneho človeka, ktorý ovplyvňuje módne trendy, ale i názory na aktuálne témy. Prínos práce pozorujem v odhalení toho, čo si čitatelia o blogeroch myslia a umiestnenie blogera do spoločnosti, keďže doteraz bol problém s jeho zaradením. Keywords: Blog; online žurnalistika; bloger; móda; názoroví vodcovia; sociálne siete; Blog; online journalism; blogger; fashion; opinion leader; social media Available in a digital repository NRGL
Fashion komunita ako príklad spotrebitelskej online žurnalistiky

This diploma thesis focuses on fashion blogs and the perception of bloggers by their readers. The thesis is divided into three parts - theoretical, methodological and analytical. In the first part, I ...

Pavúková, Natália; Jirák, Jan; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Nová média jako důležitá součást marketingové komunikace eventů elektronické hudby
Oravec, Jozef; Klimeš, David; Koudelková, Petra
2018 - Slovak
Keywords: Nové média; marketing; marketingová komunikácia; marketing eventov; elektronická hudba; New media; marketing; marketing communication; marketing of events; electronic music Available in a digital repository NRGL
Nová média jako důležitá součást marketingové komunikace eventů elektronické hudby

Oravec, Jozef; Klimeš, David; Koudelková, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Holokaust v politickém diskurzu postkomunistických států: projevy prezidentů České republiky a Polska
Ďurková, Michaela; Emler, David; Chrobaczyński, Jacek
2018 - Slovak
This thesis deals with the issue of memory and remembering in the post-communist area. In particular, it examines the form, extent and success of the Holocaust reflection and coping with the past on the example of the speeches of Czech and Polish presidents from 1993 (Václav Havel), or 1995 (Aleksander Kwaśniewski) until the access to the European Union in 2004. Author of the thesis assumes that the fall of Communism and the restoration of the democratic establishment represented a significant impetus for the countries in question to deal with their past. At the same time, they try to prove that the Holocaust memory politics of key political representatives of the Czech Republic and Poland has been one of the important factors in the creation of their post-communist democratic identity - and not only with respect to an unofficial demand of the unifying Europe to cope with the heritage of the past. Through the analysis of selected presidential speeches, the thesis identifies and evaluates the image of Holocaust created by the Czech and Polish presidents on the one hand and the weaknesses in the Holocaust memory politics of both actors on the other. After theoretical and conceptual introduction (chapter one), the experience with the Holocaust in Poland and the Protectorate of Bohemia and Moravia, and... Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou pamäti a spomínania na minulosť v postkomunistickom priestore. Konkrétne skúma formu, rozsah a úspešnosť reflektovania holokaustu, resp. vyrovnávania sa s ním na príklade prejavov prezidentov Českej republiky a Poľska v období od roku 1993 (Václav Havel), resp. 1995 (Aleksander Kwaśniewski) až po vstup do Európskej únie v roku 2004. Autorka vychádza z predpokladu, že pád komunizmu a obnovenie demokratického zriadenia predstavovali pre dané krajiny významný impulz pre vyrovnávanie sa s vlastnou minulosťou. Zároveň sa snaží preukázať, že práca kľúčových politických predstaviteľov Českej republiky a Poľska s pamäťou holokaustu bola jedným z dôležitých formotvorných prvkov ich postkomunistickej demokratickej identity. A to všetko nielen s ohľadom na akúsi neoficiálnu požiadavku zjednocujúcej sa Európy na vyrovnávanie sa s dedičstvom minulosti. Prostredníctvom analýzy vybraných prezidentských prejavov v kontexte stanoveného obdobia práca identifikuje a hodnotí obraz holokaustu u českého a poľského prezidenta na jednej strane a slabé stránky v pamäti holokaustu u oboch aktérov na strane druhej. Po teoreticko-konceptuálnom vymedzení práce (1. kapitola) autorka charakterizuje priebeh holokaustu v Poľsku a Protektoráte Čechy a Morava, a premeny kultúrnej pamäti... Keywords: Česká republika; Poľsko; pamäť; politika pamäti; minulosť; holokaust; politický diškurz; Václav Havel; Aleksander Kwaśniewski; Czech republic; Poland; memory; memory politics; past; Holocaust; political discourse; Václav Havel; Aleksander Kwaśniewski Available in a digital repository NRGL
Holokaust v politickém diskurzu postkomunistických států: projevy prezidentů České republiky a Polska

This thesis deals with the issue of memory and remembering in the post-communist area. In particular, it examines the form, extent and success of the Holocaust reflection and coping with the past on ...

Ďurková, Michaela; Emler, David; Chrobaczyński, Jacek
Univerzita Karlova, 2018

Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku
Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová konštrukcia lyžiarskeho mostíku sa skladá z dvoch zakrivených priehradových nosníkov z ocele S355J2, ktoré sú kĺbovo uložené na betónových pätkách. V statickom výpočte sú posúdené všetky hlavné prvky nosnej konštrukcie, vybraných detailov styčníkov a založenia.The issue of my thesis is a design and assessment of the construction of a Ski-Jump, situated near from Štrbské Pleso. This work contains technical report, static calculation, drawing documentation. The main steel structure of the Ski-Jump consists of two curved trusses of steel S355J2, which are articulately supported on reinforced concrete foundation. In the static calculation are assessed the main structural elements, selected connections and foundation. Keywords: oceľ,lyžiarsky mostík,detail styčníku,priehradový nosník,založenie; steel,Ski-jump,detail of connection,truss,foundation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku

Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú ...

Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Testování antioxidačních vlastností vybraných inhibitorů acetylcholinesterasy
Kucková, Jana; Vopršalová, Marie; Herink, Josef
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Jana Kucková Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of diploma thesis: Testing antioxidant properties of selected acetylcholinesterase inhibitors Very widespread Alzheimer's disease is typical by a complex pathology. Its causality is not clearly understood. There is increasing discussion due to the negative impact of free radicals on this disease formation. There are testing new substances that have also antioxidant properties, in addition to their classical effects. The aim of this diploma thesis is spectrophotometric testing of antioxidant properties of selected acetylcholinesterase inhibitors. It is based on DPPH test where the presence of antioxidants with antiradical activity causes the reduction of the color stable 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH) radical to a colorless molecule. The principle of the method is the measurement of decrease in absorbance (decolorization) of selected substances that are directly proportional to the antioxidant (antiradical) efficacy of the analyzed inhibitors. It focuses on twelve samples, Phenothiazine, which is the leader structure of new inhibitors synthesis, and two standards. Antioxidant activity is expressed as the effective... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Jana Kucková Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Názov diplomovej práce: Testovanie antioxidačných vlastností vybraných inhibítorov acetylcholínesterázy Alzheimerova choroba je veľmi rozšírené ochorenie, ktoré je typické zložitou patológoiu. Jeho príčina nie je jednoznačne objasnená. Čoraz viac sa hovorí o negatívnom vplyve voľných radikálov na toto ochorenie. Vzniká priestor pre testovanie nových látok, ktoré majú okrem klasických účinkov aj vlastnosti antioxidačné. Diplomová práca sa zaoberá spektrofotometrickým testovaním antioxidačných vlastností vybraných inhibítorov acetylcholinesterázy. Využíva sa tzv. 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylový (DPPH) test kde prítomnosť antioxidantov s antiradikálovou aktivitou zpôsobuje redukciu farebného stabilného (DPPH) radikálu na bezfarebnú molekulu. Princípom metódy je meranie poklesu absorbancie (odfarbenia) vybraných látok, ktoré sú priamo úmerné antioxidačnej (antiradikálovej) účinnosti analyzovaných inhibítorov. Zameriava sa na dvanásť vzoriek, fenotiazín, čo je východzia látka syntézy nových inhibítorov a dva štandardy. Antioxidačná aktivita sa vyjadruje ako účinná koncentrácia antioxidantu, ktorá je potrebná k redukcii radikálu DPPH na 50 %(... Keywords: Alzheimerova choroba; inhibitory acetylcholinesterasy; DPPH test; antioxidant; Alzheimer's disease; acetylcholinesterase inhibitors; DPPH test; antioxidant Available in a digital repository NRGL
Testování antioxidačních vlastností vybraných inhibitorů acetylcholinesterasy

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Jana Kucková Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of diploma thesis: Testing ...

Kucková, Jana; Vopršalová, Marie; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases