Number of found documents: 5278
Published from to

Pracovní spokojenost. Faktory ovlivňující pracovní spokojenost v ČR
Roháčová, Vladimíra; Čábelková, Inna; Holeček, Tomáš
2018 - Slovak
Keywords: pracovní spokojenost; pracovní motivace; motivace; faktory pracovní spokojenosti; pracovní chování; job satisfaction; job motivation; motivation; job satisfaction factors; work behaviour Available in a digital repository NRGL
Pracovní spokojenost. Faktory ovlivňující pracovní spokojenost v ČR

Roháčová, Vladimíra; Čábelková, Inna; Holeček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Protinádorové působení mezenchymálních kmenových buněk
Džuganová, Barbora; Krulová, Magdaléna; Indrová, Marie
2018 - Slovak
Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells with the ability to migrate to inflammation sites and to tumor sites. They are able to regenerate the damaged tissues and also easy to isolate and cultivate. Furthermore, they can inhibit tumor cells and modulate the immune response. They are non-toxic in the organism and genetic modification of them can enhance their antitumor effect. MSCs can also serve as a vehicle for delivery of the therapeutic agent to the tumor. These properties make them special for anti-tumor therapy. Under some conditions, MSCs can also stimulate the tumor growth. This work discusses conditions in which MSCs inhibit the growth of cancer cells, as it is not yet clear on which precise mechanisms this inhibition is based. Mezenchymálne kmeňové bunky (mesenchymal stem cells, MSCs) sú multipotentné a majú schopnosť migrácie do miesta zápalu aj do nádorových miest. Dokážu regenerovať poškodené tkanivá, sú ľahko izolovateľné a kultivovateľné. Ďalej môžu inhibovať nádorové bunky a modulovať imunitnú odpoveď. V organizme pôsobia netoxicky a genetická modifikácia dokáže zosilniť ich protinádorový účinok. MSCs môžu slúžiť aj ako vektor pre doručenie terapeutickej látky k nádoru. Práve tieto vlastnosti z nich robia sľubný prostriedok pre protinádorovú terapiu. Za niektorých podmienok môžu však rast nádoru aj podporovať. Táto práca sa preto zaoberá podmienkami, pri ktorých MSCs inhibujú rast rakovinových buniek, pretože doteraz nie je úplne jasné na akých presných mechanizmoch je táto inhibícia založená. Keywords: mezenchymálne kmeňové bunky; nádory; inhibícia; regenerácia; terapie; mesenchymal stem cells; tumor; inhibition; regeneration; therapy Available in a digital repository NRGL
Protinádorové působení mezenchymálních kmenových buněk

Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells with the ability to migrate to inflammation sites and to tumor sites. They are able to regenerate the damaged tissues and also easy to isolate and ...

Džuganová, Barbora; Krulová, Magdaléna; Indrová, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Periodická řešení obyčejných diferenciálních rovnic
Mitro, Erik; Janovský, Vladimír; Felcman, Jiří
2018 - Slovak
The thesis deals with periodic solutions of ordinary differential equations and examining of their stability. We are mainly limited to scalar differential equations. The first chapter is devoted to the stability of periodic solutions that is related to the Poincaré map. The aim is to decide on the asymptotic stability/instability of the fixed point of this map. To this end we need to compute derivatives of the Poincaré map of the first order or, possibly, of the higher orders. In the second chapter we introduce the concept of bifurcation and we examine the population model. In the third chapter we briefly mention the Van der Pol oscillator i.e the system of two equations. We illustrate the theory by examples. V práci sa zaoberáme periodickými riešeniami obyčajných diferenciálnych rovníc a skúmaním ich stability. Obmedzujeme sa predovšetkým na skalárne diferenciálne rovnice. Prvá kapitola je venovaná stabilite periodických riešení, ktorá súvisí s Poincareho mapou. Cieľom je rozhodnúť o asymptotickej stabilite/nestabilite pevného bodu Poincareho mapy. K tomu potrebujeme vypočítať prvú deriváciu Poncareho mapy, poprípade derivácie vyšších rádov. V druhej kapitole si zadefinujeme pojem bifurkácia a preskúmame populačný model. V tretej kapitole sa krátko zmienime o Van der Polovom oscilátore tj. systéme dvoch rovníc. Celú teóriu ilustrujeme na príkladoch. Keywords: ODR; periodické riešenia; závislosť na parametroch; bifurkácia; ODE; periodic solutions; parameter dependence; bifurcation Available in a digital repository NRGL
Periodická řešení obyčejných diferenciálních rovnic

The thesis deals with periodic solutions of ordinary differential equations and examining of their stability. We are mainly limited to scalar differential equations. The first chapter is devoted to ...

Mitro, Erik; Janovský, Vladimír; Felcman, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Rychlé násobení v tělese GF(2n)
Bajtoš, Marek; Žemlička, Jan; Šaroch, Jan
2018 - Slovak
Title: Fast multiplication in the field GF(2n ) Author: Marek Bajtoš Department: Department of Algebra Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Žemlička Jan, Ph.D., Department of Algebra Abstract: In this bachelor thesis we research how to optimize multiplication with a fixed element of finite field which can be useful for implementation of crypto- graphic algorithms in lightweight cryptography. We will represent effectivity of multiplication by number of XOR operation needed for implementation of matrix which represent some fixed element of finite field. We prove that some matrix re- presents multiplication with some element of finite field if and only if the minimal polynomial of matrix is irreducible. We also prove theorems describing conditi- ons which matrix must satisfy so matrix can be implemented with only 1 or 2 XOR operations. At the end of the thesis we show construction of circulant MDS matrices which uses elements of finite field with low XOR count so they can be easily implemented. Keywords: lightweight cryptography, finite field, XOR, MDS matrix Názov práce: Rýchle násobenie v telese GF(2n ) Autor: Marek Bajtoš Katedra: Katedra algebry Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. et Mgr. Žemlička Jan, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V tejto bakalárskej práci budeme skúmať, ako optimalizovať násobenie fixným prvkom konečného telesa, ktoré je využiteľné pri implementácií šifrova- cích algoritmov v ľahkej kryptografii. Efektívnosť násobenia budeme vyjadrovať pomocou počtu XOR operácií potrebných na implementáciu matice, ktorá re- prezentuje daný fixný prvok konečného telesa. Dokážeme, že matica reprezentuje násobenie nejakým prvkom konečného telesa práve vtedy, keď je jej mininálny polynóm ireducibilný. Ďalej dokážeme tvrdenia, ktoré popisujú, za akých podmi- enok sa dá matica implementovať s 1 alebo 2 XOR operáciami. V závere práce uvedieme konštrukciu cyklických MDS matíc, v ktorých sa uplatní znalosť voľby prvkov konečného telesa, ktoré sa dajú ľahko implementovať. Kľúčové slová: ľahká kryptografia, konečné teleso, XOR, MDS matica Keywords: ľahká kryptografia; konečné teleso; XOR; MDS matica; lightweight cryptography; finite field; XOR; MDS matrix Available in a digital repository NRGL
Rychlé násobení v tělese GF(2n)

Title: Fast multiplication in the field GF(2n ) Author: Marek Bajtoš Department: Department of Algebra Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Žemlička Jan, Ph.D., Department of Algebra Abstract: In this ...

Bajtoš, Marek; Žemlička, Jan; Šaroch, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů
Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, výroba a základy ich porušovania. Experimentálna časť je zameraná na skúmanie poškodzovania kompozitných materiálov pomocou ťahovej a ohybovej skúšky. Okrem vyhodnotenia mechanických vlastností sú skúmané aj mikroštruktúrne zmeny materiálu.Bachelor´s thesis is focused on connection between fibers´ orientation and damage of fiber composite materials. In literary part are described general properties of composite materials, manufacturing and rudiments of its damage mechanism. Experimental part is focused on observation of damage mechanism of composite materials by tensile test and flexural test. Besides evaluation of mechanical properties, there are also observed changes in microstructure of material. Keywords: Vláknové kompozitné materiály,polyméry,sklené vlákna,uhlíkové vlákna,vplyv orientácie vláken na poškodzovanie kompozitov,trojbodová ohybová skúška,ťahová skúška; Fiber reinforced composites,polymers,glass fiber,carbon fiber,influence of filler orientation on damage of fiber composites,three-point flexure test,tensile test Available at various departments of the ČVUT.
Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů

Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, ...

Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids
Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna kapitola je venovaná popisu a definícii Microgrids sietí. Ďalšia kapitola sa zaoberá popisom zdrojov elektrickej energie a popisuje možnosti akumulácie elektrickej energie. Posledná časť práce sa venuje ekonomickej analýze Microgrid siete. V rámci tejto analýzy je spracovaná prípadová štúdia, ktorá analyzuje využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v rámci priemyslového podniku. V poslednej časti práce je táto prípadová štúdia ekonomicky zhodnotená pomocou metód hodnotenia investícií, konkrétne pomocou čistej súčasnej hodnoty, vnútorného výnosového percenta a doby návratnosti.The aim of this thesis is to accomplish a technical and economic analysis of the operation of Microgrids. The first chapter is a brief overview of the legislation in force. Another part of the thesis deals with the technical analysis of Microgrids. One chapter is devoted to the description and definition of Microgrids. Another chapter deals with the description of electricity sources and describes the possibilities of accumulation of electricity. The main part of the thesis is dedicated to the economic analysis of the Microgrid network. In this analysis is processed case study that analyzes the utilization of high-efficiency cogeneration in a factory. In the last part of the thesis, this case study is economically evaluated using Net Present Value method, Internal Rate of Return method and Payback Period method. Keywords: Microgrids,kogeneračná jednotka,legislatívne podmienky,prípadová štúdia; Microgrids,cogeneration unit,legislation,case study Available at various departments of the ČVUT.
Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids

Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze ...

Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vyprávění dětí školního věku
Hehejíková, Alica; Klusák, Miroslav; Viktorová, Ida
2017 - Slovak
Keywords: Školský vek; rozprávanie; rozprávač; vymyslené príbehy; zážitky; systém Marandovcov; School-age; storytelling; storyteller; folkstories; experiences; Maranda technique Available in a digital repository NRGL
Vyprávění dětí školního věku

Hehejíková, Alica; Klusák, Miroslav; Viktorová, Ida
Univerzita Karlova, 2017

Sociální vztahy umělecky nadaných dětí a jejich vrstevníků
Borovský, Matej; Hříbková, Lenka; Viktorová, Ida
2017 - Slovak
This thesis deals with quality of social relationships of artistically talented adolescents and compares it with social relationships of their peers. Researched areas include peer relations and relationships with parents and other authorities. Results of the research are then compared to the information gathered from scientific literature, which deals with adolescent relationships, specifically of those academically talented. Research data was gathered with semi-structured interviews with six respondents in two groups. The first group consisted of three artistically talented adolescents, the second group consisted of three adolescents without artistic interest. Afterwards, the material was analyzed by using thematic analysis. The results of the analysis and the comparison with the literature is described in the final chapters of the thesis. KEYWORDS social relationships, adolescence, artistically talented, thematic analysis, qualitative research ANOTÁCIA Táto práca sa venuje kvalite sociálnych vzťahov umelecky nadaných adolescentov a porovnáva ich so sociálnymi vzťahmi ich rovesníkov. Skúmané oblasti zahŕňajú vzťahy k rovesníkov a vzťahy k rodičom a ďalším autoritám. Výsledky výskumu sú následne porovnané s informáciami z odbornej literatúry, týkajúcej sa vzťahov adolescentov, konkrétne intelektovo nadaných adolescentov. Výskumný materiál bol zozbieraný pološtruktúrovanými rozhovormi so šiestimi respondentmi v dvoch skupinách. Prvá skupina bola tvorená tromi umelecky nadanými adolescentmi, druhá bola tvorená tromi adolescentmi bez umeleckého záujmu. Následne bol materiál analyzovaný prostredníctvom tematickej analýzy. Výsledky analýzy a porovnanie s literatúrou je uvedené v záverečných kapitolách práce. KĽÚČOVÉ SLOVÁ sociálne vzťahy, adolescencia, umelecky nadaní, tematická analýza, kvalitatívny výskum Keywords: sociálne vzťahy; rovesnícka skupina; umelecké nadanie; kvalitatívny výskum; zakotvená teória; social relationships; peer group; artistic talent; qualitative research; grounded theory Available in a digital repository NRGL
Sociální vztahy umělecky nadaných dětí a jejich vrstevníků

This thesis deals with quality of social relationships of artistically talented adolescents and compares it with social relationships of their peers. Researched areas include peer relations and ...

Borovský, Matej; Hříbková, Lenka; Viktorová, Ida
Univerzita Karlova, 2017

Optimální osobnost - výsledky testu integrity u slovenského souboru
Sekáč, Jakub; Preiss, Marek; Smetáčková, Irena
2017 - Slovak
Keywords: osobnost; integrita; optimální osobnost; test integrity; personality; integrity; optimal personality; integrity test Available in a digital repository NRGL
Optimální osobnost - výsledky testu integrity u slovenského souboru

Sekáč, Jakub; Preiss, Marek; Smetáčková, Irena
Univerzita Karlova, 2017

Míra rozpoznávání maskulinních a femininních znaků u dětí v předškolním věku na základě kresby
Molleková, Vladimíra; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
2017 - Slovak
Keywords: maskulinita; femininita; gender; genderová identita; genderové schémy; rigidita; flexibilita; predškolský vek; deti; kresba; masculinity; femininity; gender; gender identity; gender scheme; rigidity; flexibility; pre-school age; children; drawning Available in a digital repository NRGL
Míra rozpoznávání maskulinních a femininních znaků u dětí v předškolním věku na základě kresby

Molleková, Vladimíra; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases