Number of found documents: 5253
Published from to

Vyprávění dětí školního věku
Hehejíková, Alica; Klusák, Miroslav; Viktorová, Ida
2017 - Slovak
Keywords: Školský vek; rozprávanie; rozprávač; vymyslené príbehy; zážitky; systém Marandovcov; School-age; storytelling; storyteller; folkstories; experiences; Maranda technique Available in a digital repository NRGL
Vyprávění dětí školního věku

Hehejíková, Alica; Klusák, Miroslav; Viktorová, Ida
Univerzita Karlova, 2017

Sociální vztahy umělecky nadaných dětí a jejich vrstevníků
Borovský, Matej; Hříbková, Lenka; Viktorová, Ida
2017 - Slovak
This thesis deals with quality of social relationships of artistically talented adolescents and compares it with social relationships of their peers. Researched areas include peer relations and relationships with parents and other authorities. Results of the research are then compared to the information gathered from scientific literature, which deals with adolescent relationships, specifically of those academically talented. Research data was gathered with semi-structured interviews with six respondents in two groups. The first group consisted of three artistically talented adolescents, the second group consisted of three adolescents without artistic interest. Afterwards, the material was analyzed by using thematic analysis. The results of the analysis and the comparison with the literature is described in the final chapters of the thesis. KEYWORDS social relationships, adolescence, artistically talented, thematic analysis, qualitative research ANOTÁCIA Táto práca sa venuje kvalite sociálnych vzťahov umelecky nadaných adolescentov a porovnáva ich so sociálnymi vzťahmi ich rovesníkov. Skúmané oblasti zahŕňajú vzťahy k rovesníkov a vzťahy k rodičom a ďalším autoritám. Výsledky výskumu sú následne porovnané s informáciami z odbornej literatúry, týkajúcej sa vzťahov adolescentov, konkrétne intelektovo nadaných adolescentov. Výskumný materiál bol zozbieraný pološtruktúrovanými rozhovormi so šiestimi respondentmi v dvoch skupinách. Prvá skupina bola tvorená tromi umelecky nadanými adolescentmi, druhá bola tvorená tromi adolescentmi bez umeleckého záujmu. Následne bol materiál analyzovaný prostredníctvom tematickej analýzy. Výsledky analýzy a porovnanie s literatúrou je uvedené v záverečných kapitolách práce. KĽÚČOVÉ SLOVÁ sociálne vzťahy, adolescencia, umelecky nadaní, tematická analýza, kvalitatívny výskum Keywords: sociálne vzťahy; rovesnícka skupina; umelecké nadanie; kvalitatívny výskum; zakotvená teória; social relationships; peer group; artistic talent; qualitative research; grounded theory Available in a digital repository NRGL
Sociální vztahy umělecky nadaných dětí a jejich vrstevníků

This thesis deals with quality of social relationships of artistically talented adolescents and compares it with social relationships of their peers. Researched areas include peer relations and ...

Borovský, Matej; Hříbková, Lenka; Viktorová, Ida
Univerzita Karlova, 2017

Optimální osobnost - výsledky testu integrity u slovenského souboru
Sekáč, Jakub; Preiss, Marek; Smetáčková, Irena
2017 - Slovak
Keywords: osobnost; integrita; optimální osobnost; test integrity; personality; integrity; optimal personality; integrity test Available in a digital repository NRGL
Optimální osobnost - výsledky testu integrity u slovenského souboru

Sekáč, Jakub; Preiss, Marek; Smetáčková, Irena
Univerzita Karlova, 2017

Míra rozpoznávání maskulinních a femininních znaků u dětí v předškolním věku na základě kresby
Molleková, Vladimíra; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
2017 - Slovak
Keywords: maskulinita; femininita; gender; genderová identita; genderové schémy; rigidita; flexibilita; predškolský vek; deti; kresba; masculinity; femininity; gender; gender identity; gender scheme; rigidity; flexibility; pre-school age; children; drawning Available in a digital repository NRGL
Míra rozpoznávání maskulinních a femininních znaků u dětí v předškolním věku na základě kresby

Molleková, Vladimíra; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Vybrané kognitivní a jazykové dovednosti u bilingvních jedinců
Kontšeková, Linda; Špačková, Klára; Sotáková, Hana
2017 - Slovak
Keywords: bilingvismus; kognitivní dovednosti; jazykové dovednosti; bilingualism; cognitive skills; linguistic skills Available in a digital repository NRGL
Vybrané kognitivní a jazykové dovednosti u bilingvních jedinců

Kontšeková, Linda; Špačková, Klára; Sotáková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Dugasová, Lucia; Kuchařová, Monika; Lázníčková, Alice
2017 - Slovak
Keywords: výživa; populace; civilizační choroby; životní styl; nutrition; population; disease of civilization; lifestyle Available in a digital repository NRGL
noTitle

Dugasová, Lucia; Kuchařová, Monika; Lázníčková, Alice
Univerzita Karlova, 2017

Volba kroku v metodách s lokálně omezeným krokem
Rapavý, Martin; Tichý, Petr; Kučera, Václav
2017 - Slovak
The main goal of this thesis is the choice of steps in trust region methods for finding a minimum of a given function. The step corresponds to the problem of finding a minimum of a model function on a trust region. We characterize a solu- tion of this problem (Moré-Sorensen theorem) and consider various techniques for approximating a solution of this problem (the Cauchy point method, the dogleg method, the conjugate gradients method). In the case of the first two techniques we prove convergence of the optimization method. Finally, the above techniques are tested numerically in MATLAB on properly chosen functions and initial data. We comment on advantages and disadvantages of considered algorithms. 1 V tejto práci sa venujeme voľbe kroku v metódach s lokálne ohraničeným krokom na hľadanie minima funkcie. Tento krok súvisí s problémom hľadania mi- nima kvadratickej modelovej funkcie na dôveryhodnej oblasti. Charakterizujeme riešenie tohto problému (Moré-Sorensenova veta) a ďalej uvažujeme rôzne tech- niky na aproximáciu riešenia tohto problému (metóda Cauchyho bodov, metóda psej nohy, metóda združených gradientov). V prípade prvých dvoch techník uká- žeme aj konvergenciu optimalizačnej metódy. Nakoniec sa venujeme numerickému testovaniu odvodených algoritmov v prostredí MATLAB na vhodne vybraných funkciách a počiatočných dátach. Je poukázané na rôzne výhody a nedostatky jednotlivých algoritmov. 1 Keywords: optimalizácia bez obmedzenia; metódy s lokálne ohraničeným krokom; metóda psej nohy; unconstrained optimization; trust region methods; dogleg method Available in a digital repository NRGL
Volba kroku v metodách s lokálně omezeným krokem

The main goal of this thesis is the choice of steps in trust region methods for finding a minimum of a given function. The step corresponds to the problem of finding a minimum of a model function on a ...

Rapavý, Martin; Tichý, Petr; Kučera, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Cílené terapie s využitím mezenchymálních kmenových buněk
Hrabovská, Lucia; Krylov, Vladimír; Heřmánková, Barbora
2017 - Slovak
Mesenchymal stem cells (MSCs), or multipotent stromal cell are non-hematopoetic cells from mesoderm germline. They can be isolated from various types of tissues like bone marrow, adi- pose tissue, umbilical cord blood, chorionic villi, amniotic fluid, placenta and fetal liver or lung. Due to their self-renewal ability, targeted migration and their potential to differentiate, MSCs hold a great potential to be employed in clinical medicine. They have a capacity of differentia- tion into a variety cell lineages like osteocytes, chondrocytes, adipocytes and other cell types. Recovery of damage tissue is taking place in a treatment of fractures, cardiovascular and neu- rological disorders. Furthermore, MSCs exhibit significant affinity for tumor cells, so they can be used as carriers of anti-tumor drugs. In this bachelor thesis I discuss the current knowledge in the field of targeted therapy. Key words: targeted therapy, tumor, mesenchymal stem cells Mezenchymálne kmeňové bunky (MSC), či multipotentné stromálne bunky, sú nehematopoe- tické bunky zo zárodočnej vrstvy mezodermu. Dokážeme ich izolovať z kostnej drene, tuko- vého tkaniva, pupočníkovej krvi, choriových klkov, amniotickej tekutiny, placenty alebo z pľúc a pečene plodu. Vďaka schopnosti sebaobnovy, cielenej migrácie a ich diferenciačnému poten- ciálu nachádzajú tieto bunky uplatnenie v klinickej medicíne. MSC sú schopné diferencovať sa do osteocytov, chondrocytov, adipocytov a ďalších bunečných typov. Zúčastňujú sa aj regene- rácie poškodených tkanív, čo využívame pri liečbe zlomenín, kardiovaskulárnych a neurolo- gických poruchách. MSC naviac vykazujú značnú afinitu k nádorovému tkanivu a tým môžu byť využité ako nosiče protinádorových liečiv. Popis a analýza súčasných poznatkov v oblasti cielenej terapie je náplňou tejto bakalárskej práce. Kľúčové slová: cielené terapie, nádor, mezenchymálne kmeňové bunky Keywords: cílené terapie; nádor; mezenchymální kmenové buňky; targeted therapy; tumor; mesenchymal stem cells Available in a digital repository NRGL
Cílené terapie s využitím mezenchymálních kmenových buněk

Mesenchymal stem cells (MSCs), or multipotent stromal cell are non-hematopoetic cells from mesoderm germline. They can be isolated from various types of tissues like bone marrow, adi- pose tissue, ...

Hrabovská, Lucia; Krylov, Vladimír; Heřmánková, Barbora
Univerzita Karlova, 2017

Disciplína v mateřské škole
Sakmárová, Barbora; Bittnerová, Dana; Bezoušková, Markéta
2017 - Slovak
Keywords: vzdelávanie; učiteľ; dieťa; disciplína; moc; materská škola; inštitúcia; education; teacher; child; discipline; power; preschool; institution Available in a digital repository NRGL
Disciplína v mateřské škole

Sakmárová, Barbora; Bittnerová, Dana; Bezoušková, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Autoregresní modely
Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
2017 - Slovak
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. The main focus is on the INAR(1) model. Operator ◦ necessary for INAR(1) definition is intro- duced alongside with its properties with proof. All of the non-trivial properties of INAR(1) are followed by detailed proof, stationarity condition is also derived. Common estimation techniques are described for poisson INAR(1) model. This thesis also contains simulation study, which focuses on the rate of convergence of estimates of parameters. 1 Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná teória celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. V práci je definovaný operá- tor ◦ potrebný k zavedeniu INAR(1) a jeho základné vlastnosti s dôkazmi. Pre INAR(1) sú všetky netriviálne vlastnosti v podrobnosti dokázané, odvodená je aj podmienka slabej stacionarity. Pre poissonovský INAR(1) sú popísané základné odhadové metódy. Práca obsahuje aj simulačnú štúdiu sústredenú na skúmanie konvergencie odhadov. 1 Keywords: náhodný proces; časový rad; autoregresný model; INAR; stochastic process; time series; autoregressive model; INAR Available in a digital repository NRGL
Autoregresní modely

The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered ...

Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases