Number of found documents: 5454
Published from to

Energetické zhodnocení zásobování vodou
Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
2018 - Slovak
Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky náročné a nadmernou spotrebou energie môžu prispievať k vysokej cene vody. Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť spôsob hodnotenia vodárenských prevádzok z energetického hľadiska. Teoretická časť sa zaoberá zhodnotením energetickej náročnosti jednotlivých prvkov systému zásobovania vodou, od zdroja vody až po distribúciu vody k spotrebiteľovi. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie konkrétnych prevádzok a ich zaradenie do navrhnutého systému hodnotenia. Na záver sú uvedené opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zefektívneniu a zníženiu nárokov na energie v jednotlivých prevádzkach.Electricity costs are an important part of drinking water costs. Electricity is needed for water treatment, water transport and many other processes in water supply systems. It is possible to find energy demanding procedures and elements in many water services. These energy demanding procedures can contribute to high water prices, by their excessive use of energy. The subject of this thesis is to create the evaluation criteria for water work systems from energetical point of view. Theoretical part deals with energy evaluation of individual parts of water work systems, from abstraction of the raw water from source, to water distribution to consumers. Practical part focuses on energy evaluation of particular water utilities and their classification according to created evaluation system. In the conclusion are presented steps, which could help individual water utilities to improve their practices and reduce their energy consumption. Keywords: zásobovanie vodou,energetické zhodnotenie,energetická náročnosť zásobovacích systémov,energetické straty v zásobovaní vodou; water supply,energy evaluation,energy demands of water work systems,energy losses in water work systems Available in digital repository of ČVUT.
Energetické zhodnocení zásobování vodou

Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ...

Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie a protiľahlý svah, ale aj vhodná orientácia parcely na juh. Pri pohľade z opačnej strany údolia pozemok poskytuje možnosť nenápadného začlenenia domu do jeho bezprostredného okolia. Koncept rodinného domu vychádza predovšetkým zo zakrivenia vrstevníc svahu, ktoré jasne definuje orientáciu hlavných obytných častí domu na na juhozápad a západ.Vzdialenosti domu od hraníc pozemku sú prispôsobené jeho priestorným možnostiam a snahe využiť čo najväčšiu plochu jeho južnej časti pre pobytové účely. Koncept domu zrkadlí snahu o maximálne začlenenie sa do svahu.The subject of the bachelor thesis is to design a detached family house on specified plot located in Prague in the cadastral area of Košíře. The potential of the plot grows with steep slope of the hill as well as clear view over the valley and ideal south orientation. When looking from the other side of the valley the plot provides an oportunity of subtle integration of the house to its surroundings. The concept itself copies the contour lines of the hill, which define the orientation of the main residential areas of the house to southwest and west. The mass is situated on the parcel with the intention of utilizing its spatial possibilities the best way possible with the optimal orientation in mind. While designing the concept of the detached house, the main focus of this thesis is to merge the house with the hill. Keywords: dom,svah,praha,drevo,zelena strecha; dom,svah,praha,drevo,zelena strecha Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie ...

Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zatížení podzemního díla klíčovým blokem
Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a urcenie tohto bloku stereogrametrickou metódou. Následným výpoctom pomocou metódy oddelených prvkov, v programe UDEC, od spolocnosti Itasca, je overená platnost tejto hypotézy.In this work, blocky masif is being studied in which the underground structure is excavated. The free block surfaces are created by excavation and it leads to creation of the keyblock. The subject of this thesis is description of the keyblock theory and determination of this block by stereogrametric method. By the following computation using the distinct element method in UDEC software by Itasca is validated hypothesis made by stereographic method. Keywords: teória klúcového bloku,KBT,diskontinuity,stereogrametria,DEM,UDEC; keyblock theory,KBT,discontinuities,stereogrametry,DEM,UDEC Available in digital repository of ČVUT.
Zatížení podzemního díla klíčovým blokem

V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis ...

Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady
Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou orientáciou sever-juh. Prístup sa nachádza v najnižšej časti pozemku cez spoločnú komunikáciu pre peších aj vozidlá. Disponuje panoramatickým výhľadom na Radlice a Smíchov a má vo svojej blízkosti stanicu metra. Koncept domu vychádza z dvoch hmôt, tá hlavná kopíruje terén a umožňuje tak maximálne spojenie so záhradou. Povrchové materiály sú prírodné, fasádne drevené obklady a zelené strechy zapadnú do prostredia. Druhou hmotou je zapustená garáž, jej povrch tvorí pohľadový betón. Dom bol navrhnutý v nízkoenergetickom štandarte pre štvorčlennú rodinu.The subject of this Bachelor thesis is the design of a detached house. The appointed location is situated in Dívčí Hrady, which is the northern slope of the hill Děvín in the city district of Praha 5, Radlice. The selected building site is a rectangle with axial orientation from north to south. Access is from the lowest part of the site by joint pathway for both pedestrians and cars. The site posseses a panoramatic view of Radlice and Smíchov and is close to the metro station. The idea for the house design is based on two masses, the major is paralell to the slope so as to warrant the utmost connection between the mass and the garden. The surface materials are natural, wooden cladding and green roofs will match the building´s enviroment. The second mass is the embedded garage, visual concrete covers its surface. This house was designed to the low-energy standard for family of four members. Keywords: rodinný dom,architektonická štúdia,Dívčí Hrady,Praha 5,svah,architektúra; detached house,Dívčí Hrady,Prague 5,slope,architecture,architectural study Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou ...

Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
2018 - Slovak
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. Navrhovaný objekt vychádza z požiadaviek investora na priestrannosť, otvrorenosť a kontakt so záhradou a výhľadom. Kompozícia hmoty rodinného domu je preto navrhnutá s dôrazom na využitie výhľadov, ktorú dopĺňa dominanta v podobe veže. Navrhovaný rodinný dom poskytuje jeho obyvateľom honosný spoločenský priestor pre spoločenské vyžitie, ale splňuje aj požiadavku súkromia.The subject of this bachelor thesis is the design of a family villa with two children in Prague 8, Troja. The entered plot closes the street and offers a panoramic view of Prague, making it more attractive. The proposed object is based on the investor's requirements for spaciousness, openness and contact with the garden and the view. The composition of the mass of the family house is therefore designed with the emphasis on the use of the views, complemented by the dominance in the form of a tower. The proposed family house provides its inhabitants with a splendid social space for social purposes but also meets the requirement of privacy. Keywords: bakalářska práce,rodinný dům,villa; bachelor thesis,family house,villa Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. ...

Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nástroj pro první návrh EV převodovky
Achtenová Gabriela; Kováč Maroš; Pakosta Jiří
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom teoretickej časti je rešerš o elektrických pohonoch a prevodovkách používaných v elektrických autách, z ktorých sú následne vybrané 3 typy, s ktorými nástroj pracuje. Hlavná časť práce je venovaná návrhu prevodoviek pre zadané vstupné parametre, pri ktorom je detailnejšie vysvetlené fungovanie nástroja. Záverečná kapitola porovnáva vypočítané hodnoty.This thesis deals with creating a Microsoft Excel tool for the first proposal of gearboxes used in electric cars. The purpose of the tool is to accelerate the proposal and development of gearboxes. The content of the theoretical part is the research of electric powertrains and gearboxes used in electric cars. Based on results of the research, three types of gearboxes for the tool are chosen. The main part of the work describes the proposal of gearboxes for the entered input parameters, which explains the operation of the tool. The final chapter compares results. Keywords: : jednostupňová prevodovka,ozubené kolesá,Microsoft Excel; single stage gearbox,helical gears,Microsoft Excel Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro první návrh EV převodovky

Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom ...

Achtenová Gabriela; Kováč Maroš; Pakosta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů
Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
2018 - Slovak
Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho stroja, popis technologického procesu a prehľad základných technologických parametrov. Praktická časť je zameraná na vyhodnotenie vplyvu vstrekovacieho tlaku a dotlaku na kvalitu a mechanické vlastnosti skúšobných teliesok.The thesis is focused on a technology of plastic injection moulding, an injection process and an effect of technological parameters on a quality and mechanical properties of the product. Theoretical part includes an introduction to polymers, description of an injection moulding machine, description of the technological process and review of the main technological parameters. Practical part is focused on an evaluation of the effect of an injection pressure and a packing pressure on the quality and mechanical properties of the test specimens. Keywords: vstrekovanie plastov,polyméry,vstrekovací tlak,dotlak,polypropylén,mechanické vlastnosti; plastic injection moulding,polymers,injection pressure,packing pressure,polypropylene,mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů

Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, ...

Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze
Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov spracovalo v softvéri Geomagic Studio, kde sa upravovalo až do finálnej podoby.This bachelor´s project deals with creating 3D model of historical sight. At the beginning, it was necessary to make measurement using laser scanner ? Surphaser 25HSX. Then, the measured point cloud was processed in the Geomagic Studio software, where it was modified to the final form. Keywords: Kostol svätého Jindřicha,3D skenovanie,laserové skenovanie,interiér kostola,3D model,Geomagic Studio; Church of Saint Henry,3D scanning,laser scanning,interior of church,3D model,Geomagic Studio Available in digital repository of ČVUT.
3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze

Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov ...

Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Možnosti praktického využití technologie Blockchain
Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
2018 - Slovak
Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša mnoho iných vylepšení ktoré sa dajú zužitkovať no pre ich komplexnosť ešte neboli centrom pozornosti pre širokú verejnosť. Najväčším prínosom sú takzvané smart kontrakty, kde sa jedná o záväzok, ktorý je vykonávaný autonómne podľa preddefinovaných pravidiel. Tieto smart kontrakty umožňujú vytvárať komplexnejšie decentralizované aplikácie (dApps) či autonómne organizácie (DAO), ktoré dokážu fungovať autonómne a bezpečne na blockchain technológii. Svet blockchain technológie je veľmi dynamický a vo veľmi krátkom čase tu vznikla obrovská diverzita blockchain riešení, ktoré sú vhodné na veľmi rozličné prípady použitia. Cieľom tejto práce je predstaviť hlavných hráčov na scéne blockchain technológií, a ujasniť čitateľovi aké riešenia prinášajú. Následne je na základe tejto štúdie vytvorený sprievodca, ktorý ma pomôcť človeku určiť, či potrebuje blockchain poprípade akú architektúru a prečo. Fungovanie sprievodcu je vysvetlené na modelových prípadoch a jednotlivé otázky, detailne vysvetlené aby používateľ pochopil rozhodnutia, ktoré musí urobiť pri výbere blockchain architektúry.A blockchain is a newly quick developing technology, which brings a new way of thinking when building decentralized, autonomous databases. You might hear of this technology in association with cryptocurrencies, but the blockchain technology brings much more than just digital money. It advances the field of smart contracts from idea to actually working ecosystem. This smart contracts which are digitalized and autonomous form of normal contracts allow developers to build decentralized applications (dApps) and later we will see decentralized autonomous organizations (DAO). The number of people interested in the blockchain usage apart from cryptocurrency has been rapidly growing in a recent couple of months. We have gotten to the stage, where we have so many different blockchain systems that it is really hard to navigate through for people outside of this business. And new solutions are being developed every month. The goal of this thesis is to explain main technical features of a blockchain and explain to the reader which architecture is suitable for what. According to this research, a decision guide has been created. Which will help the user determine whether to use blockchain for their problem and if yes which architecture and why. Decision guide is explained on various examples with a background for the question asked and decisions the user has to make. Keywords: Blockchain,distribuovaná sieť,decentralizované hlasovaciemechanizmy,zmysluplnosť blockchainu,sprievodca blockchainu,analýza architektúry; Blockchain,distributed network,consensus mechanism,architectureanalysis,decentralized consensus,decentralized network Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti praktického využití technologie Blockchain

Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s ...

Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů
Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú neurónovú sieť a porovnať jej výstupy s reálnym chovaním betónu počas zaťažovania. Ako základ pre modelovanie slúžili výsledky zo zaťažovacích skúšok betónu veľmi raného veku, ktoré sa v minulosti uskutočnili na Fakulte stavebnej ČVUT. Na začiatku práce sú najprv objasnené princípy procesov prebiehajúcich v umelých neurónových sieťach a následne je vysvetlený postup pri tvorbe vlastného modelu umožňujúceho predpovedať analyzované vlastnosti. Samotná tvorba pracovného diagramu betónu sa nachádza v záverečnej časti práce.This thesis deals with a prediction of material behavior with a usage of artificial neural networks. The main motivation is to create a stress-strain diagram of early-age concrete with the aim to model a suitable neural network and compare its outputs with the real behavior of concrete specimens. As an input for the model, test's results of concrete specimens from experiments at CTU's Faculty of Civil engineering were used. The thesis starts with the summarised principles of processes in artificial neural networks and is followed by the steps required to predict a model able to forecast the analyzed properties. The construction of the model itself is at the end of this work. Keywords: Neurónové siete,python,materiálový model,betón raného veku,predikcia chovania; Neural Networks,python,material model,early age concrete,prediction of behaviour Available in digital repository of ČVUT.
Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů

V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú ...

Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases