Number of found documents: 259
Published from to

Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795
Borodáčová, Jana; Skřivan, Aleš; Novotný, Lukáš; Opatrný, Josef
2018 - Slovak
This thesis is focused on the development of the English and Scottish radical reform movement in the 1790s and analyzes the relationship between the British government and the radical reformers who endeavored for introduction of universal suffrage and annual parliaments. The thesis also emphasizes the reaction of a large part of the public, and especially the wealthy, who in fear of spreading the ideas of the French Revolution, decided to suppress the activities of the reformers through the so-called loyalist movement. The result of fear of loyalists from the threat of domestic Jacobinism was a wave of persecution, which ended with great political trials in Scotland and England in 1793 and 1794. The thesis is also focused on the question of the influence of the French Revolution on the activities of the reformers and explains to what extent, the ideas of republicanism prevailed among the radicals. The work also emphasizes that not only thoughts of the French Revolution but also an effect of the domestic reform tradition and Glorious Revolution had an impact on the ideas of the radical reformers. In addition, this thesis analyses also the activities of the reformers themselves, who founded in 1792 a number of new societies whose membership base consisted mainly of the working class. British... Dizertačná práca sa zameriava na vývoj anglického a škótskeho radikálneho reformného hnutia v 90. rokoch 18. storočia a analyzuje vzťah medzi britskou vládou a radikálnymi reformátormi, ktorí svojou kampaňou usilovali o zavedenie všeobecného volebného práva a ročného parlamentu. Práca tiež kladie dôraz na reakciu veľkej časti verejnosti a to hlavne majetnej, ktorá sa v strachu zo šírenie myšlienok Francúzskej revolúcie, rozhodla potlačiť aktivity reformátorov prostredníctvom tzv. loajalistického hnutia. Výsledkom obavy loajalistov z hrozby domáceho jakobinizmus, bola vlna perzekúcií, ktorá bola zakončená veľkými politickými procesmi v Škótsku a Anglicku, v rokoch 1793 a 1794. Práca sa tiež zameriava na otázku vplyvu Francúzskej revolúcie na aktivity reformátorov a vysvetľuje, do akej miery medzi radikálmi prevládali myšlienky republikanizmu a aký vplyv mala na ich činnosť domáca tradícia reformného hnutia a Slávna revolúcia. Okrem toho dizertačná práva analyzuje i samotné aktivity reformátorov, ktorí založili v priebehu roku 1792 množstvo nových spoločností, ktorých členská základňa pozostávala hlavne z pracujúcej triedy. Britský radikalizmus 90. rokov je preto považovaný za predchodcu neskoršieho chartistického hnutia. Keywords: Radikál|parlamentná reforma|radikálna reformná spoločnosť|loajalistické asociačné hnutie|Edinburghský konvent|politický proces|britský parlament; Radical|Parliamentary Reform|Radical Reform Society|Loyalist Association Movement|Edinburgh Convention|Political Process|British Parliament Available in a digital repository NRGL
Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795

This thesis is focused on the development of the English and Scottish radical reform movement in the 1790s and analyzes the relationship between the British government and the radical reformers who ...

Borodáčová, Jana; Skřivan, Aleš; Novotný, Lukáš; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
2017 - Slovak
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal... Available in a digital repository NRGL
noTitle

5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the ...

Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Ultrazvuková charakteristika dutiny břišní v průběhu 6 tydnů po císařském řezu
Dosedla, Erik; Calda, Pavel; Kacerovský, Marian; Záhumenský, Jozef
2017 - Slovak
Caesarean section is one of the most frequently performed surgery in medicine. The Cesarean section scar in the uterus can lead to a number of pathological conditions which affect the women reproductive health. In industrialized countries, this issue relates to at least 30% of women, which means that it is a major medical problem. Ultrasound examination of the uterus after Cesarean section includes some specific features, resulting from the rapidly changing dimensions of the uterus, as well as from patient compliance in early puerperium. When dealing with postpartum complications, it is necessary to know the normal ultrasound findings and the dynamic changes of the uterus during puerperium, so that we can better distinguish between the pathological course and the normal course of puerperium. The clinical significance of ultrasound assessment of uterine size and area of the scar after Caesarean section during the postpartum is not yet adequately described. The knowledge of normal ultrasound findings in the uterus after Caesarean section could be helpful in choosing the right treatment in severe cases. We were watching the clinical outcomes of treatment of abnormal Cesarean section scars after their laparoscopic reconstruction. In our study, we have shown that the examination of uterus in early... Cisársky rez patrí medzi najčastejšie vykonávané operácie v medicíne. Jazva na maternici môže mať za následok množstvo patologických stavov, ktoré zasahujú do reprodukčného zdravia ženy. V industrializovaných krajinách sa táto problematika týka minimálne 30 % žien, z čoho vyplýva, že ide o významný medicínsky problém. Ultrazvukové vyšetrenie maternice po pôrode zahŕňa niektoré špecifiká, ktoré vyplývajú z rýchlo sa meniacich rozmerov maternice, ale aj compliance pacientky vo včasnom šestonedelí. Pri riešení popôrodných komplikácií je potrebné poznať normálny ultrazvukový nález, dynamické zmeny maternice v priebehu šestonedelia, aby sme vedeli lepšie rozpoznať patologický priebeh od normálneho priebehu šestonedelia. Klinický význam ultrazvukového posúdenia veľkosti maternice ako aj oblasti jazvy po cisárskom reze v priebehu šestonedelia doteraz nie je dostatočne popísaný. Poznanie normálneho ultrazvukového nálezu na maternici po cisárskom reze by mohlo pomôcť pri voľbe správnej liečby v náročných prípadoch. Klinické výsledky liečby ťažkých defektov jaziev po cisárskom reze sme sledovali po laparoskopickej resutúre jazvy na maternici. V našej práci sme dokázali, že vyšetrenie maternice vo včasnom šestonedelí je napriek svojím úskaliam možné pomocou transabdominálnej sonografie. Popísali sme... Keywords: cisársky rez; jazva po cisárskom reze; ultrazvuk; maternica; syndróm jazvy po cisárskom reze; Cesarean section; Cesarean section scar; ultrasound; uterus; Cesarean scar syndrome Available in a digital repository NRGL
Ultrazvuková charakteristika dutiny břišní v průběhu 6 tydnů po císařském řezu

Caesarean section is one of the most frequently performed surgery in medicine. The Cesarean section scar in the uterus can lead to a number of pathological conditions which affect the women ...

Dosedla, Erik; Calda, Pavel; Kacerovský, Marian; Záhumenský, Jozef
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní aspekty korupce
Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive point of view, the core of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough analysis of their selected elements, which can bring about interpretative and related application problems. It also refers to the issue of corruption in the private sector and the manner in which the Czech national legislation of corruption crimes copes with a requirement for its sanctioning, which follows from international commitments. In terms of procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most serious forms it is also connected to organized crime, which consequently requires application of specific means and methods in criminal procedure. However, in the course of their realization they are predominantly connected with an interference with individual's fundamental rights, so, as a reaction to that, a consistent legislation of conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points out the shortcomings or problematic... Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších foriem prostriedkami českého trestného práva. Z hmotnoprávneho hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať interpretačné a s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i na problematiku korupcie v súkromnom sektore a spôsob, akým k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov pristupuje česká vnútroštátna právna úprava úplatkárskych trestných činov. Z hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a dokazovania korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i prepojenou s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky či problematické prvky právnej úpravy a obsahuje i návrhy de lege ferenda na jej zmeny či precizovanie. Keywords: korupcia; úplatkárske trestné činy; korupčná kriminalita; corruption; bribery crimes; corruption criminality Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty korupce

This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive ...

Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Institut ius cogens v mezinárodním právu
Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
2017 - Slovak
Keywords: kogentné normy; ius cogens; záväzky erga omnes; medzinárodný verejný poriadok; normatívna hierarchia; normatívny konflikt; článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve; nulitnosť medzinárodných zmlúv; peremptory norms; jus cogens; obligations of erga omnes; international public order; normative hierarchy; conflict of norms; Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties; voidness of international treaties Available in a digital repository NRGL
Institut ius cogens v mezinárodním právu

Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru
Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
2017 - Slovak
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy. Thesis is focused on problematics of contracted air transport of passengers, also known as aerotaxi, within Schengen area. Thesis aims at main benefit of air transport and this is the time aspect. The time value is incorporated into calculation of total transportation costs in form of relationship between the length of the flight and transportation alternatives. The model experiment used in this thesis defines a set of attributes necessary for correct calculation of business trip cost. Thesis also presents propositions of hypotheses for future research Práca sa zaoberá problematikou trhu zmluvnej leteckej prepravy osôb v rámci Schengen-ského priestoru. Práca sa zameriava na vyzdvihnutie hlavnej výhody leteckej prepravy a to je časové hľadisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových preprav-ných nákladov formou zadefinovaného vzťahu medzi dĺžkou letu alternatívnymi možnos-ťami dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje súbor atribútov potrebných pre korektný výpočet nákladov na služobnú cestu. Práca tiež predkladá súbor návrhov jednotlivých hypotéz k známym výskumným otázkam. Tento súbor slúži ako inšpirácia pre budúce výskumy. Keywords: aerotaxi; zákazník; služba; Aerotaxi; service; customer; regional airfields; Schengen area; aviation transportation; contracted transportation of PAX and CARGO; middle management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru

Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota ...

Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Demencia v Českej republike: vývoj, projekcia a rizikové faktory
Cséfalvaiová, Kornélia; Langhamrová, Jitka; Malá, Ivana; Růžková, Jiřina
2017 - Slovak
Dizertační práca sa zaoberá problematikou demencie, ktorej sociálne, zdravotné a ekonomické dopady sú celosvetovo alarmujúce. Očakávaný dramatický nárast počtu osôb s kognitívnou poruchou bude klásť vysoké nároky na systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Populačné starnutie a zvýšenie podielu starých osôb vo veku 65+ vyvolalo zvýšenú potrebu venovať sa tejto problematike, keďže vek je hlavným rizikovým faktorom demencie. Rozporné závery európskych a svetových výskumov potvrdzujú náročnosť kvantifikácie ochorenia. Odlišné definície a metodiky merania vedú k odlišným výsledkom. V ČR, v porovnaní s ostatnými vyspelými európskymi krajinami, neexistuje relevantný výskum v oblasti očakávaného nárastu počtu dementných osôb či trendov a determinantov ťažkej kognitívnej poruchy. Dostupné odhady prevalencie demencie v ČR sú založené výlučne na medzinárodných prevalenčných štúdiách EURODEM a EuroCode. Dizertačná práca poskytuje odhad počtu dementných osôb v ČR do roku 2050, založený na konštrukcii úmrtnostných tabuliek pre dementné osoby. Práca tiež zahrňuje analýzu rizikových faktorov ťažkej kognitívnej poruchy, založenú na socio-demografických a zdravotných veličinách. Toto poznanie je veľmi dôležité pre rozvoj či zachovanie účinnej politiky a programov reagujúcich na potreby jedincov žijúcich s kognitívnou poruchou v ČR. Doctoral thesis deals with dementia, which social, health and economic impacts are alarming worldwide. Expected dramatic increase in the number of people with cognitive impairment will put high demands on health and social care. Population aging and the increase of elderly persons aged 65+ evoked a need to address this issue, since age is the major risk factor for dementia. Conflicting conclusions of the European and international studies confirm the difficulty of quantifying the disease. Different definitions and measurement methods lead to different results. In the Czech Republic, in comparison with other developed European countries, there is no relevant research on the expected increase in the number of people with dementia or trends and determinants of severe cognitive impairment. Available estimates of the prevalence of dementia in the Czech Republic are based exclusively on the international prevalence studies EURODEM and Eurocode. Dissertation provides an estimate of the number of people with dementia in the Czech Republic to 2050 based on the construction of life tables for demented people. The thesis also includes analysis of risk factors of severe cognitive impairment based on socio-demographic and health variables. This knowledge is very important for the development and maintenance of effective policies and programs responsive to the needs of individuals living with cognitive impairment in the Czech Republic. Dizertační práca sa zaoberá problematikou demencie, ktorej sociálne, zdravotné a ekonomické dopady sú celosvetovo alarmujúce. Očakávaný dramatický nárast počtu osôb s kognitívnou poruchou bude klásť vysoké nároky na systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Populačné starnutie a zvýšenie podielu starých osôb vo veku 65+ vyvolalo zvýšenú potrebu venovať sa tejto problematike, keďže vek je hlavným rizikovým faktorom demencie. Rozporné závery európskych a svetových výskumov potvrdzujú náročnosť kvantifikácie ochorenia. Odlišné definície a metodiky merania vedú k odlišným výsledkom. V ČR, v porovnaní s ostatnými vyspelými európskymi krajinami, neexistuje relevantný výskum v oblasti očakávaného nárastu počtu dementných osôb či trendov a determinantov ťažkej kognitívnej poruchy. Dostupné odhady prevalencie demencie v ČR sú založené výlučne na medzinárodných prevalenčných štúdiách EURODEM a EuroCode. Dizertačná práca poskytuje odhad počtu dementných osôb v ČR do roku 2050, založený na konštrukcii úmrtnostných tabuliek pre dementné osoby. Práca tiež zahrňuje analýzu rizikových faktorov ťažkej kognitívnej poruchy, založenú na socio-demografických a zdravotných veličinách. Toto poznanie je veľmi dôležité pre rozvoj či zachovanie účinnej politiky a programov reagujúcich na potreby jedincov žijúcich s kognitívnou poruchou v ČR. Keywords: populačné starnutie; projekcia počtu dementných osôb; prevalencia demencie; rizikové faktory ťažkej kognitívnej poruchy; population ageing; risk factors of severe cognitive impairment; prevalence of dementia; projected number of people with dementia Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Demencia v Českej republike: vývoj, projekcia a rizikové faktory

Dizertační práca sa zaoberá problematikou demencie, ktorej sociálne, zdravotné a ekonomické dopady sú celosvetovo alarmujúce. Očakávaný dramatický nárast počtu osôb s kognitívnou poruchou bude klásť ...

Cséfalvaiová, Kornélia; Langhamrová, Jitka; Malá, Ivana; Růžková, Jiřina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Participatíivní, deliberativní a agonistická demokrace: současné teorie a praktické aplikace
Sekerák, Marián; Salamon, Janusz; Valeš, Lukáš; Müller, Karel
2017 - Slovak
The rapidly changing political environment in our Western liberal democracies poses a big challenge not only to elected representatives but also to scholars. In this dissertation thesis I describe and clarify the main principles and ideas of the three currently most dominant, debated and promising democratic theories, namely participatory democracy, deliberative democracy and Mouffe's agonistic pluralism. Their criticisms and the most important polemics are included as well. The first theory introduced in dissertation's theoretical part is participatory democracy, which is heavily neglected in the Slovak academia. It is presented especially through the prism of Carole Pateman's, C.B. Macpherson's and Benjamin Barber's writings. Their ideas on civic engagement in public life appear to be noteworthy again, especially in the light of the changing conditions of democratic citizenship - particularly in regards to the EU-wide decline in voter turnout, increasing income inequality, downgrade of social solidarity and cooperation, growing intolerance or dissatisfaction with representative democracy and its institutions. This theory has been verified on the example of the European Citizens' Initiatives (ECI), which are deemed to be one of most promising political tools adjusting EU's democratic deficit.... Prudce se měnící politické prostředí v našich západních liberálních demokraciích představuje velkou výzvu nejenom pro volené politické reprezentanty, ale také pro akademiky a vědce. Ve své disertační práci představuji a objasňuji hlavní principy a myšlenky tří v současnosti dominantních, mimořádně diskutovaných a slibných teorií demokracie, konkrétně participativní demokracie, deliberativní demokracie a agonistický pluralismus, jehož původkyní je belgická teoretička Chantal Mouffe. Rovněž je do disertace zahrnuta kritika těchto teorií a nejvýznamnější body polemiky s nimi. První z teorií představených v teoretické části disertace je participativní demokracie, která je aktuálně zejména ve slovenském prostředí poměrně opomíjena. Je představena prostřednictvím děl Carole Patemanové, C. B. Macphersona a Benjamina Barbera. Jejich myšlení o občanském zahrnování do veřejného života se jeví opětovně jako hodné povšimnutí, a to zejména ve světle měnících se podmínek demokratického občanství - především co se týče poklesu voličské účasti v mnoha zemích EU, zvyšující se příjmové nerovnosti, poklesu společenské solidarity a spolupráce, rostoucí netolerance a nespokojeností se zastupitelskou demokracií a jejími institucemi. Tato teorie byla podrobena zkoumání na příkladu evropských občanských iniciativ, které... Keywords: participatívna demokracia; deliberatívna demokracia; agonistický pluralizmus; liberálna demkoracia; kríza demokracie; participatory democracy; deliberative democracy; agonistic pluralism; liberal democracy; crisis of democracy Available in a digital repository NRGL
Participatíivní, deliberativní a agonistická demokrace: současné teorie a praktické aplikace

The rapidly changing political environment in our Western liberal democracies poses a big challenge not only to elected representatives but also to scholars. In this dissertation thesis I describe and ...

Sekerák, Marián; Salamon, Janusz; Valeš, Lukáš; Müller, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Missale Posoniense I. - kritické vydání
Sýkora, Adam; Opatrný, Aleš; Kopeček, Pavel; Tichý, Radek
2017 - Slovak
ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - critical edition (theseis), Charles University in Prague, Faculty of Catholic Theology, 2017. In the present thesis the author provides a critical edition of one of the oldest missals of Bratislava Chapter House: Missale Posoniense I. It is important source of European significance, which is pattern normative and representative in relation to the similar codices, and which was used in the Bratislava Chapter House before 1341st. Their significance is decisive since it is independent on the Missalia from the time Innocent III, and on the reform of Haymo of Faversham. The missal contains also the parts from Pontificale, Ordines and Breviarium. The text of this Missal was previously published only in facsimile form, which bears the technical limitations of the period of its creation. Since that time, other folios have been discovered that have not been published at all. Experts now has the text, with which can work effectively. Critical apparatus facilitate the work with the text, as well as indexes, tables and photo documentation attached. Keywords: Roman Missal, Missale Romanum, Missale Posoniense I., Bratislava Missal I., Missale Bratislaviense I. [sic], Missale notatum Strigoniense, Ordinary, proprium, critical edition, Pontificale, Ordines. Powered by TCPDF... ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - kritické vydání (dizertačná práca), Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2017. V predkladanej práci autor prináša textovo-kritické spracovanie textu jedného z najstarších misálov Bratislavskej kolegiálnej kapituly: Missale Posoniense I. Ide o dôležitý prameň európskeho významu, ktorý je vzorovo normatívny a reprezentatívny vzhľadom na analogické pamiatky ktorý sa používal v prostredí bratislavskej kapituly už pred rokom 1341. Výnimočnosť misála spočíva aj v tom, že je nezávislý na misáloch z obdobia Inocenta III. a na reforme Aimona z Favershamu. Misál obsahuje aj časti Pontifikála, Ordines a Breviára. Text tohto misála bol doteraz publikovaný iba vo faximilnej podobe, ktorá nesie technické obmedzenia doby svojho vzniku, odvtedy boli objavené aj ďalšie folie, ktoré zatiaľ neboli publikované vôbec. Odbornej verejnosti tak predkladá text, s ktorým už môže efektívne pracovať. Kritický poznámkový aparát uľahčuje prácu s textom, podobne ako indexy, tabuľky a fotodokumentácia v prílohe. Kľúčové slová: Rímsky misál, Missale Romanum, Missale Posoniense I., Bratislavský misál I., Missale Bratislaviense I. [sic], Missale notatum Strigoniense, ordinarium, proprium, kritické vydanie, Pontifikál, Ordines. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Rímsky misál; Missale Romanum; Missale Posoniense I; Bratislavský misál I; Missale Bratislaviense I [sic]; Missale notatum Strigoniense; ordinarium; proprium; kritické vydanie; kritické vydání; Pontifikál; Ordines; Roman missal; Missale Romanum; Missale Posoniense I; Bratislavský misál I; Missale Bratislaviense I [sic]; Missale notatum Strigoniense; ordinarium; proprium; critical edition; Pontificale; Ordines Available in a digital repository NRGL
Missale Posoniense I. - kritické vydání

ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - critical edition (theseis), Charles University in Prague, Faculty of Catholic Theology, 2017. In the present thesis the author provides a critical ...

Sýkora, Adam; Opatrný, Aleš; Kopeček, Pavel; Tichý, Radek
Univerzita Karlova, 2017

Situace v oblasti poruch sexuální identity na Slovensku
Chovanec, Michal; Weiss, Petr; Chochola, Martin; Uzel, Radim
2017 - Slovak
Aims: to explore if the consumption of pornography have influence on a relationship, if the consumption of pornography have a negative impact on a first intercourse and on a initial masturbation behavior, to find out if it is a difference between younger and older women in the frequency of pornography consumption, explore if religiosity have some impact on frequency of pornography consumption and one of the aims is to disrupt the myth about primary pornography consumption by men. Method: the representative data vere collected from 413 Slovak women, the data were based on a quota sampling by agency 2muse according to three categories (age, education and address), the sample age was from 18 to 77 years old and average age was 40 years old (SD±14,62). Results: average age of first pornography consumption is 20,01 years old (SD±7,56), the most interesting age of pornography consumption is 23,44 (SD±9,12). The frequency of pornography consummation is couple of times per year for 107 (25,9%) respondents and most often is watching less than 5 minutes per day. Religiosity has a protective factor of frequency of pornography consumption depending of strengths of religious beliefs and the frequency of implementation of religious requirements. Pornography is not an accelerating factor an initial masturbating... Ciele: zistiť vplyv konzumu pornografie ženami na partnerský vzťah, či jej konzum má negatívny dopad na skorší koitálny debut žien a iniciálne masturbačné praktiky, preskúmať, či je rozdiel medzi mladšími a staršími konzumentkami pornografie vo frekvencii jej konzumu, zistiť vplyv religiozity na konzum pornografie a medzi ciele zaraďujeme aj narušenie mýtu o konzume pornografie iba mužskou populáciou. Metóda: reprezentatívne údaje sme získali od 413 slovenských respondentiek, ktoré boli vybraté na základe kvótneho výberu agentúrou 2muse podľa troch kategórií (vek, vzdelanie a bydlisko) vo veku od 18 do 77 rokov s priemerným vekom 40 rokov (SD±14,62). Výsledky: priemerný vek prvého konzumu pornografie je 20,01 (SD±7,56), pričom najviac zaujímavým vekom pre sledovanie pornografie je vek 23,44 (SD±9,12). Frekvencia konzumu je niekoľkokrát za rok pre 107 (25,9%) respondentiek a najčastejšie ju ženy sledujú menej ako 5 minút/deň. Religiozita má protektívny vplyv voči frekvencii konzumu pornografie pri sile náboženského presvedčenia a frekvencii realizácie náboženských náležitostí. Pornografia nie je akcelerujúcim faktorom iniciálnych masturbačných praktík a taktiež koitarché. Pornografiu konzumovalo pred 18. rokom 196 (47,5%) respondentiek, priemerný vek bol 14,57 rokov, najčastejším dôvodom bol externý... Keywords: pornografia|ženy a konzum pornografie|religiozita a pornografia|pornografia a partnerský vzťah|konzum pornografie pred 18. rokom života; pornography|women and pornography consumption|religiosity and pornography|pornography and relationship|pornography consumption before age 18 Available in a digital repository NRGL
Situace v oblasti poruch sexuální identity na Slovensku

Aims: to explore if the consumption of pornography have influence on a relationship, if the consumption of pornography have a negative impact on a first intercourse and on a initial masturbation ...

Chovanec, Michal; Weiss, Petr; Chochola, Martin; Uzel, Radim
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases