Number of found documents: 110
Published from to

Mezinárodní terorismus a výzvy pro mezinárodní právo
Kobulská, Natália; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
2017 - Slovak
English abstract International Terrorism and Challenges for International Law Rigorosum thesis is focused on the understanding of essential problems of interna- tional terrorism in context of international law. Main challenges include the adoption of universal definition of terrorism, the settlement of the legal status of terrorists and their rights and obligations mainly in relation to human rights. It is important to clarify the responsibility of the State for terrorism (State terrorism and attribution of his actions), in relation to the population, captured terrorists, and non-state actors. The latter pose several problems in reaction to terrorist crimes, such as the legality of the use of force against them including the right of self-defence or the use of drones for targeted killing. It is contentious whether it is possible to place terrorism under existing categories of in- ternational law or it constitutes a separate act which is necessary to regulate apart from valid international rules. Keywords: terrorism, human rights, targeted killing, right to self-defence, use of force, State responsibility, non-state actor, 9/11 terrorist attacks Rigorózna práca je zameraná na pochopenie základných problémov medzinárodného terorizmu v kontexte medzinárodného práva. Medzi hlavné výzvy patrí prijatie univer- zálnej definície terorizmu, vyriešenie právneho statusu teroristov a ich práva a povinnosti najmä v súvislosti s ľudskými právami. Dôležité je určenie zodpovednosti štátu za tero- rizmus (problematika štátneho terorizmu a pričítateľnosti jeho konania), a to vo vzťahu k obyvateľstvu, zajatým teroristom i neštátnym aktérom. Poslední menovaní predstavujú viacero problémov pri reakcii na teroristické činy, a to pri legalite použitia sily voči nim vrátane práva na sebaobranu či použitia dronov na cielené zabíjanie. Je sporné, či je možné terorizmus podradiť pod existujúce inštitúty medzinárodného práva alebo predstavuje sa- mostatné konanie, ktoré je nutné regulovať oddelene od platných medzinárodných noriem. Kľúčové slová: terorizmus, ľudské práva, cielené zabíjanie, právo na sebaobranu, použitie sily, zodpovednosť štátu, neštátny aktér, teroristické úroky 11.9.2001 Keywords: terorizmus; ľudské práva; cielené zabíjanie; právo na sebaobranu; použitie sily; zodpovednosť štátu; neštátny aktér; teroristické útoky 11.9.2001; terrorism; human rights; targeted killing; right to self-defence; use of force; State responsibility; non-state actor; 9; 11 terrorist attacks Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní terorismus a výzvy pro mezinárodní právo

English abstract International Terrorism and Challenges for International Law Rigorosum thesis is focused on the understanding of essential problems of interna- tional terrorism in context of ...

Kobulská, Natália; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Řízení o evropském platebním rozkazu - paralely a rozdíly v porovnání s právem evropským, českým a německým
Ranič, Radim; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Slovak
This rigorous thesis deals with the European order for payment in terms of parallels and differences with the European, Czech and German law. On the basis of predefined criteria the work compares the European o rder for payment with the Czech payment order and the German payment order, while the relationship with other European International Private Law institutes has not escaped our attention. Due to the longer effectiveness of the European order for payment regulation we were able in this work to evaluate experience with its application and the case law. A number of identical features of payment orders have been identified in the work, such as their speed of the procedure, optionality, issue without the hearing of the opposing party and their cancellation after objections against them. Differences have also been identified, mainly in the scope of application, different use in cross-border cases, different demand on the scope of evidence in the proposal for issue, the structure of the procedure as one or a two step and different time limits for filing of objections. Táto rigorózna práca sa zabýva problematikou európskeho platobného rozkazu z hľadiska paralel a rozdielov s právom eur ópskym, českým a nemeckým. Práca na základe dopredu definovaných kritérií porovnáva európsky platobný rozkaz s českým platobným rozkazom a nemeckým platobným rozkazom, pričom pozornosti neunikol ani vzťah s inými inštitútmi EMPS. Vzhľadom na dlhšiu účinnosť úpravy eur ópskeho platobného rozkazu bolo možné v práci už zhodnotiť skúsenosti s aplikáciou a tiež judikatúru. V práci bolo identifikovaných niekoľko zhodných znakov platobných rozkazov, napr. rýchlosť konania, fakultatívnosť, vydanie bez vypočutia odporcu a ich zrušenie po podaní námietok voči nim. Zistené boli ale aj odlišnosti, predovšetkým v rozsahu aplikácie, rôznom použití v cezhraničných prípadoch, rôznymi nárokmi na rozsah poskytnutia dôkazov v návrhu na vydanie, štruktúrou konania ako jedno alebo dvojstupňového a rôzne lehoty na podanie námietok. Keywords: Mezinárodní právo soukromé; evropské mezinárodní právo soukromé; evropský platební rozkaz; Private International Law; European Private International Law; European Order for Payment Available in a digital repository NRGL
Řízení o evropském platebním rozkazu - paralely a rozdíly v porovnání s právem evropským, českým a německým

This rigorous thesis deals with the European order for payment in terms of parallels and differences with the European, Czech and German law. On the basis of predefined criteria the work compares the ...

Ranič, Radim; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Přístupy k maďarské menšině v otázkách menšinového školství a možnostech následovného uplatnění v pracovním procesu
Dlábik, Ľubomír; Irmanová, Eva; Balla, Petr
2017 - Slovak
This diploma thesis clarifies the issue of Triadic nexus among Slovakia, Hungary and the Hungarian minority concerning education and economic access to areas inhabited by the Hungarian minority, which affect the graduates of minority schools in the Slovak labor market. At the same time it aspires to refer to this relationship as one of the factors that may impact on reduction in the number of members of the Hungarian minority in Slovakia. The main focus is on the trilateral approach to the issue of education in the Slovak minority schools in Hungarian language in case of teaching the state language. The consequences of the different trilateral relation approach to minority education can lead to inefficiency of minority schools teaching Slovak language, which can, in conjunction with the current economic approach of Slovakia to the areas inhabited by the Hungarian minority, lead to migratory pressures on graduates of minority schools as for the choice of university studies and their employability. The lack of language skills reduces their competitiveness and flexibility compared to linguistically better equipped individuals. The statistical data in education, employment and population movements that will be analyzed and compared, are freely available, and confirm this hypothesis. Bibliografický záznam DLÁBIK, Ľubomír. Prístupy k maďarskej menšine na Slovensku v otázkach menšinového školstva a možnostiach následného uplatnenia sa v pracovnom procese. Praha, 2016. 98 s. Diplomová práca (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií. Vedúci diplomovej práce: PhDr. Eva Irmanová, CSc. Abstrakt Diplomová práca objasňuje problematiku trojstranného vzťahu Slovenska, Maďarska a maďarskej menšiny na Slovensku k otázkam školstva a ekonomického prístupu k oblastiam obývaným maďarskou menšinou, ktoré majú vplyv na uplatnenie sa absolventov menšinového školstva na slovenskom trhu práce. Zároveň má ambíciu poukázať na tento vzťah ako na jeden z faktorov, ktoré môžu stáť za znižujúcim sa počtom príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku. Hlavný dôraz je kladený na prístup jednotlivých strán k otázke vzdelávania v slovenských menšinových školách v maďarskom jazyku a na prístup k výučbe štátneho jazyka. Dôsledky jednania jednotlivých strán vo vzťahu k menšinovému školstvu môžu viesť k nedostatočnej efektivite menšinového školstva pri výučbe slovenského jazyka, čo môže v súčinnosti so súčasným ekonomickým prístupom Slovenska k oblastiam obývanými maďarskou menšinou viesť k migračným tlakom u absolventov stredného... Keywords: Maďarsko; Slovensko; maďarská menšina; školstvo; vzdelanie; ekonomika; triadický vzťah; nacionalizmus; štát; migrácia; Hungary; Slovakia; Hungarian Minority; Educational System; Education; Economy; Triadic Nexus; Nationalism; State; Migration Available in a digital repository NRGL
Přístupy k maďarské menšině v otázkách menšinového školství a možnostech následovného uplatnění v pracovním procesu

This diploma thesis clarifies the issue of Triadic nexus among Slovakia, Hungary and the Hungarian minority concerning education and economic access to areas inhabited by the Hungarian minority, which ...

Dlábik, Ľubomír; Irmanová, Eva; Balla, Petr
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their arrangement and mutual relations, and is further focused on related issues. The thesis is divided into eight major chapters further divided into smaller subchapters. The first half of the thesis is focused on the concept and main principals on which the alternative measures are based. The second half is dedicated to specification of individual alternative punishment methods, while it does not only describe them but also assesses their positives and shortcomings. Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov. Keywords: Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody; alternatívne tresty; restoratívna justícia; Probačná a mediačná služba; mediácia; probácia; Probačné domy; odklon v trestnom konaní; trest domáceho väzenia; trest všeobecne prospěšných prác; peňažný trest; recidíva; Alternative measures to prison sentence; alternative punishment; restorative justice; Probation and Mediation Service; mediation; probation; Probation House; diversion in criminal procedure; house arrest; institute of community service; a fine; relapse Available in a digital repository NRGL
noTitle

The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their ...

Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master a jejich cholinesterasová a prolyloligopeptidasová inhibiční aktivita.
Farkašovský, Marek; Chlebek, Jakub; Siatka, Tomáš
2017 - Slovak
Farkašovský Marek: Alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master and their cholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Rigorous thesis 2017, Charles university, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology. The content of this work was isolation of minimum two compound from alkaloid fraction ND 3 - 5/2, obtained by column chromatography of Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master alkaloid extract. Preparation of extract and its column chromatography was performed by Mgr. Daniela Hulcová as a part of her doctoral studies. Two different alkaloids were isolated with preparative TLC method. Their structure was determined with optical rotation, MS (EI, ESI), 1H NMR and 13C NMR analysis. Obtained data were compared with facts with those in literature. The first isolated compound was lycorine type alkaloid O-acetylpluvine. Its inhibition activity compared to positive standards (galanthamine, huperzine A, physostigmine, berberine and Z-pro-prolinal) was mild - IC50 AChE: 684 ± 54 µM, IC50 BuChE: 603 ± 49 µM, IC50 POP ˃1000 µM. From the point of its cholinesterase and POP inhibition, this results make O-acetylpluvine unusable compound in treatment of AD. The second isolated compound was a new alkaloid, which has not been... Farkašovský Marek: Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master a ich cholínesterázová a prolyloligopeptidázová inhibičná aktivita. Rigorózna práca 2017, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutickej botaniky a ekológie. Náplňou tejto práce bola izolácia obsahových látok z frakcie ND 3 - 5/2, získanej stĺpcovou chromatografiou alkaloidného extraktu z Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master. Príprava extraktu a následná stĺpcová chromatografia bola prevedená Mgr. Danielou Hulcovou v rámci jej doktorského štúdia. Pomocou preparatívnej TLC sa z tejto podfrakcie podarilo izolovať dva alkaloidy, ktorých štruktúra bola určená na základe optickej otáčavosti, MS (EI, ESI), 1H NMR a 13C NMR analýz. Výsledky boli porovnané s dostupnou literatúrou. Prvým izolovaným alkaloidom bol O-acetylpluviin, ktorý patrí do skupiny lykorínových alkaloidov. Inhibičná schopnosť vyjadrená v IC50 bola v porovnaní so štandardmi (galantamín, huperzín A, fyzostigmín, berberín a Z-pro-prolinal) nevýznamná. IC50 AChE: 684 ± 54 µM, IC50 BuChE: 603 ± 49 µM, IC50 POP ˃1000 µM. Na základe výsledkov môžeme tvrdiť, že z hľadiska inhibície cholínesteráz a POP sa jedná o neperspektívnu látku. Druhým izolovaným alkaloidom bola zatiaľ nepopísaná látka so systematickým názvom... Keywords: Amaryllidaceae alkaloidy; Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master; acetylcholinesteráza; butyrylcholinesteráza; prolyloligopeptidáza; Alzheimerova choroba; Amaryllidaceae alkaloids; Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; prolyl oligopeptidase; Alzheimer's disease Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master a jejich cholinesterasová a prolyloligopeptidasová inhibiční aktivita.

Farkašovský Marek: Alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master and their cholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Rigorous thesis 2017, Charles university, ...

Farkašovský, Marek; Chlebek, Jakub; Siatka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Kubánská krize z pohledu teorie bezpečnostního dilematu
Demko, Marián; Eichler, Jan; Plechanovová, Běla; Kučera, Tomáš
2016 - Slovak
Bibliografický záznam DEMKO, Marián. Kubánska kríza z pohľadu teorie bezpečnostnej dilemy. Praha, 2016. 104 s. Rigorózna práca (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Abstract Subject of this work is Cuban missile crisis from security dilemma theory point of view. This crisis, as one of the most important confrontation between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics during Cold War period, allows us to illustrate processes and dynamics of security dilemma in relations between superpowers. For analytical purposes, this work addresses several viewpoints of the issue. At the first place, it is theoretical viewpoint. Here the works focuses on neorealism, which was chosen as theoretical basis and on perception of international relations through its optic. As next it describes concept of security dilemma, as well as questions of security threats perception by actors of international relations and of mistakes, that can occur during that perception. Following is a historic viewpoint, where the work delivers brief chronological overview of progress of the crisis, as well as its final solution. Major part is then the analytical viewpoint. Here, in the first... Bibliografický záznam DEMKO, Marián. Kubánska kríza z pohľadu teorie bezpečnostnej dilemy. Praha, 2016. 104 s. Rigorózna práca (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Abstrakt Predmetom práce je problematika Kubánskej raketovej krízy z pohľadu teórie bezpečnostnej dilemy. Táto kríza, ako jedna z najvýznamnejších konfrontácií Spojených štátov amerických a Zväzu sovietskych socialistických republík v období studenej vojny, umožňuje ilustrovať procesy a dynamiku bezpečnostnej dilemy vo vzťahoch medzi veľmocami. Pre účely analýzy tohto procesu sa práca zaoberá niekoľkými hľadiskami problematiky. V prvom rade ide o hľadisko teoretické. Tu sa práca sústredí na neorealizmus ako zvolené teoretické východisko a vnímanie problematiky medzinárodných vzťahov jeho optikou. Ďalej popisuje koncept bezpečnostnej dilemy, ako aj otázky vnímania bezpečnostných hrozieb aktérmi medzinárodných vzťahov a chyby, ku ktorým pri tom môže dochádzať. Nasleduje historické hľadisko, kde práca prináša stručný chronologický prehľad priebehu krízy, ako aj jej konečného riešenia. Nosnou častou je potom hradisko analytické. Tu sa v prvom rade práca sústredí na analýzu medzinárodného prostredia formujúceho... Available in a digital repository NRGL
Kubánská krize z pohledu teorie bezpečnostního dilematu

Bibliografický záznam DEMKO, Marián. Kubánska kríza z pohľadu teorie bezpečnostnej dilemy. Praha, 2016. 104 s. Rigorózna práca (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ...

Demko, Marián; Eichler, Jan; Plechanovová, Běla; Kučera, Tomáš
Univerzita Karlova, 2016

Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií
Jesenská, Eva; Veis, Martin
2016 - Slovak
The aim of this thesis is a systematic study of physical properties of magnetic multilayered nanostructures. Namely it include multilayered spin valves NiFe/Cu/Co with magnetic anisotropy iduced by magnetic field applied during the deposition. Induced magnetic anisotropy influences exchange interactions between magnetic layers and so it gives the possibility to control magnetic properties of nanolayers. This is important for applications in MRAM, magnetoresistive read heads and spin-transfer-torque devices. Magnetooptic spectroscopy and Kerr effect hysteresis loop measurement were used as effective probe techniques. Secondly we examinated Ar3+ rf sputtering influence on multilayer interface quality level. We found out, that Ar3+ irradiation during deposition process has a possitive effect on interface quality. Anotácia Táto diplomová práca sa zameriava na systematické štúdium fyzikálnych vlast- ností magnetických nanoštruktúr vo forme kovových multivrstiev. Konkrétne sa jedná o spinové ventily na báze NiFe/Cu/Co s indukovanou magnetickou ani- zotropiou. Tá bola indukovaná magnetickým po©om počas depozície. Induko- vaná magnetická anizotropia ovplyvňuje výmenné interakcie medzi jednotlivými vrstvami a umožňuje tak kontrolova' magnetické vlastnosti nanovrstiev. To má význam pre aplikácie napríklad v MRAM, magnetorezistívnych čítacích hlavici- ach či v spin-transfer-torque prístrojoch. Dané multivrtsvy boli skúmané pomo- cou Kerrovskej magnetooptickej spektroskopie a merania hysteréznych smyčiek Kerrovho magnetooptického javu. "alej bol skúmaný vplyv ožiarenia rozhraní jednotlivých vrstiev multivrstvy iontami Ar3+ . Bolo zistené, že počas depoz- ičného procesu má ožiarenie danými iontami pozitívny vplyv na kvalitu rozhraní multivrstvy. 1 Keywords: Magnetooptický Kerrov efekt; spinové ventily NiFe; Cu; Co; Naprašovanie iontov Ar+ s asistujúcim iontovým zväzkom; Magnetooptical Kerr effect; spin valves NiFe; Cu; Co; Ion beam assisted deposition of Ar+ ions Available in a digital repository NRGL
Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií

The aim of this thesis is a systematic study of physical properties of magnetic multilayered nanostructures. Namely it include multilayered spin valves NiFe/Cu/Co with magnetic anisotropy iduced by ...

Jesenská, Eva; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2016

In vitro studium nově syntetizovaných potenciálně kardioprotektivních léčiv
Liptáková, Lucie; Hašková, Pavlína; Macháček, Miloslav
2016 - Slovak
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Liptáková Supervisor: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. Title of master thesis: In vitro study of newly synthesized potential cardioprotective drugs Reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) are in an organism generated under normal or pathological conditions. There are antioxidant mechanisms, which protects the organism from their harmful effect. In case of imbalance between ROS/RNS production and antioxidant mechanisms, an oxidative stress is initiated. The oxidative stress is involved in the pathogenesis of many diseases, including cardiovascular desease. In consequence of higher presence of mitochondria and lower presence of antioxidants cardiomyocytes are more sensitive to the oxidative stress. Iron, by catalysing radical's reactions, significantly participates on formation and development of oxidative stress. Elimination of the free iron by iron chelators is one option how to prevent or moderate oxidative stress. The aim of this master theses was to study cardioprotective effect in presence of H2O2 and own toxicity of newly synthetized aroylhydrazone iron chelators (H21, H22, H23, H24, H25 and H26) on rat embryotic cardiomyoblasts H9c2. Protective and toxic... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lucie Liptáková Školiteľ: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. Názov diplomovej práce: In vitro štúdium novo syntetizovaných potenciálne kardioprotektívnych liečiv Reaktívne formy kyslíka (ROS) a dusíka (RNS) sú v organizme produkované za normálnych i patologických podmienok. Organizmus disponuje antioxidačnými mechanizmami, ktoré ho chránia pred ich škodlivými účinkami. V prípade nerovnováhy medzi produkciou ROS/RNS a antioxidačnými mechanizmami, dochádza k oxidačnému stresu, ktorý pôsobí v patogenéze mnohých ochorení vrátane kardiovaskulárnych. Z dôvodu prítomnosti veľkého množstva mitochondrií a nižšieho množstva prítomných antioxidantov sú kardiomyocyty obzvlášť citlivé k oxidačnému stresu. Železo, sa katalyzovaním radikálových reakcií významnou mierou podieľa na vzniku a rozvoji oxidačného stresu. Odstránenie voľného železa pomocou chelátorov železa je jednou z možností, ako oxidačnému stresu predchádzať, alebo ho mierniť. Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium kardioprotektívnych účinkov v prostredí H2O2 i vlastných kardiotoxických vlastností novo syntetizovaných aroylhydrazónových chelátorov železa (H21, H22, H23, H24, H25 a H26), na línii potkaních embryonálnych kardiomyoblastov H9c2.... Keywords: voľné ióny železa; oxidačné poškodenie buniek; kardiotoxicita; kardioprotektíva; chelatácia železa; free iron ions; oxidative cellular injury; cardiotoxicity; cardioprotectants; iron chelation Available in a digital repository NRGL
In vitro studium nově syntetizovaných potenciálně kardioprotektivních léčiv

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Liptáková Supervisor: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. Title of master thesis: In ...

Liptáková, Lucie; Hašková, Pavlína; Macháček, Miloslav
Univerzita Karlova, 2016

Charakterizace lidské warfarin reduktasy
Sokolová, Simona; Malátková, Petra; Skarka, Adam
2016 - Slovak
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Simona Sokolová Supervisor: PharmDr. Petra Malátková, Ph.D. Title of diploma thesis: Characterization of human warfarin reductase Warfarin is widely used anticoagulant drug. Considering the narrow therapeutic window of warfarin, it is important to fully understand its metabolism in human body. Oxidative, reductive and conjugation reactions are involved in warfarin metabolism. However, the reductive metabolism of warfarin has not been studied in details until now. The reduced metabolite of warfarin, i.e. warfarin-alcohol, is produced by the conversion of the carbonyl group of the side chain. It is known that human liver cytosolic and microsomal fractions exhibit warfarin reductase activity but the specific enzymes catalysing the reduction of warfarin are not known yet. The aim of this study was to identify the enzyme(s) participating in reduction of warfarin and to describe enzyme kinetics. Human liver cytosolic and microsomal fractions and recombinant enzymes AKR1A1, AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3, AKR1C4, CBR1 and CBR3 were incubated with warfarin at various concentrations. The produced warfarin-alcohol was quantified by UHPLC and the specific activities of enzymes and... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Simona Sokolová Školiteľ: PharmDr. Petra Malátková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Charakterizácia ľudskej warfarin reduktázy Warfarin je v súčasnosti terapeuticky široko používané antikoagulačné liečivo. Vzhľadom na úzke terapeutické okno warfarinu je dôležité kompletne poznať jeho metabolizmus v ľudskom tele. Na metabolizme warfarinu sa podieľajú oxidačné, redukčné a konjugačné reakcie. Redukčný metabolizmus warfarinu zatiaľ nebol podrobne študovaný. Premenou postrannej karbonylovej skupiny warfarinu vzniká redukovaný metabolit warfarin-alkohol. Je známe, že ľudské cytosolické a mikrozomálne frakcie vykazujú redukčnú aktivitu voči warfarinu, ale konkrétne enzýmy katalyzujúce redukciu nie sú zatiaľ známe. Cieľom tejto práce bolo identifikovať enzým/enzýmy podieľajúce sa na redukcii warfarinu a stanoviť kinetiku redukčných premien. Ľudká cytosolická a mikrozomálna pečeňová frakcia a rekombinantné enzýmy AKR1A1, AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3, AKR1C4, CBR1 a CBR3 boli inkubované s warfarinom o rôznych koncentráciách. UHPLC kvantifikáciou vzniknutého warfarin-alkoholu boli stanovené špecifické aktivity jednotlivých enzýmov a frakcií. Bola potvrdená aktivita cytosolickej a mikrozomálnej... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace lidské warfarin reduktasy

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Simona Sokolová Supervisor: PharmDr. Petra Malátková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Sokolová, Simona; Malátková, Petra; Skarka, Adam
Univerzita Karlova, 2016

noTitle
Kollerová, Alexandra; Hýbnerová, Stanislava; Bayerová, Monika
2016 - Slovak
Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is (put) on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions, European conventions and children's rights. The thesis is divided into five chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with the Convention on the Rights of the Child, especially the article one, three and thirty-eight. The thesis continues by the analyse of the phenomenon of child soldiers, which is the aim of the work, and trafficking of human beings and sexual exploitation. The last chapters deal with the United Nations, the Committee on the Rights of the Child and humanitarian law and also protection of children's rights in the documents of... Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa zaoberá právami dieťaťa v medzinárodných dokumentoch. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblastiach, ktoré sú podľa mňa problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti jej skúmania sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty poskytujúci im ochranu. Táto rigorózna práca sa zaoberá aj vzťahom medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodných dohovorov, európskych dohovorov a právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na päť kapitol v rámci ktorých sa delí na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný Dohovoru o právach dieťaťa, kde sa venujem najmä analýze článkov jedna, tri a tridsaťosem. Práca pokračuje skúmaním fenoménu detských vojakov, ktorý tvoria aj ťažisko práce a zneužívaniu detí na obchodovanie. Koniec práce je venovaný Organizácií spojených národov, Výboru pre práva dieťaťa, humanitárnemu právu ak aj ochrane práv dieťaťa v dokumentoch Európskej únie. Cieľom rigoróznej práce, ktorú som spracovala je exkurz do medzinárodných dokumentov, ich hlbšie... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's ...

Kollerová, Alexandra; Hýbnerová, Stanislava; Bayerová, Monika
Univerzita Karlova, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases