Number of found documents: 34
Published from to

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
SADLOŇ, Patrik
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne porovnať vplyv použitého uhlíkatého substrátu v počiatočnej fáze kultivácie baktérií a overenie použitia biofloku v krmive. Voda k analýze bola odobraná z odchovných nádrží, odpadu z mechanického filtru a vodovodnej vody dopĺňajúcej systém. Model čistiarne OV (podľa modelu AS- VARIOcomp K), bol rozdelený do 3 častí (usadzovacia, aktivačná a dosadzovacia) a následne naplnený vodou zo stávajúceho BFT systému. K experiment porovnávania uhlíkatých substrátov boli použité 4 skupiny: múka, glukóza, octan a glycerol, každá v 3 opakovaniach. Kultivácia prebiehala 28 dní, na konci bolo stanovené nutričné zloženie jednotlivých BFT systémov. Analýzy vody preukázali, že OV z mechanického filtra je bohatá na živiny a obsahuje veľké množstvo nerozpustených látok. Takáto voda nie je bez predchádzajúcej úpravy vhodná k čisteniu v konvenčnom systéme. Model čistiarne OV vyčistil denne cca 50 l vody z vortexu, ktorá bola prečerpaná späť do RAS. Pravdepodobne by zvládol aj väčší objem. Kultivácia baktérií využívajúce rozdielne zdroje uhlíka je v počiatočnej fáze veľmi podobná s nástupom nitrifikačných baktérií v biofiltri. Dokázalo sa, bioflok je taktiež schopný odstraňovať z vody dusičnany. Najvyššia nameraná koncentrácia medzi skupinami bola 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- a v priebehu 6 dní došlo k poklesu na 493 +- 409 mg.l-1. Priemerné FVI na konci kultivácie pre múku, glukózu, octan a glycerol boli 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 a 293 +- 9 ml.l-1. Experiment porovnávajúci uhlíkaté súbstráty taktiež ukázal, že nutričné zloženie biofloku je podobné so zložením komerčných krmív. Heterotrofné baktérie sú v čase taktiež schopné kumulovať ťažké kovy a minerálne látky. Pokusom, so zakomponovaným bioflokom v množstve 0 %, 25 % a 50 % v kŕmnej zmesi, nepreukázal žiadny signifikantne významný rozdiel (p < 0,05) medzi skupinami juvenilných amurov bielych (Ctenopharyngodon idella) na prežitie, FCR a SGR. The aim of this diploma thesis was to analyse waste water quality from RAS, verification of its possible cleaning in a model of wastewater treatment plant using heterotrophic bacteria, experimentally compare the influence of used carbon source in the initial phase of bacteria cultivation and evaluation of biofloc usage in fish feed. Analysed water was obtained from rearing tanks, sewage water from mechanical filtration and tap water for filling the system. Wastewater treatment plant (built according to AS VARIOcomp K model) was divided into 3 parts (primary settling, activated part, secondary settling) and then filled with water from running BFT system. For carbon source comparing experiment 4 groups were used: flour, glucose, acetate and glycerol, each in 3 replications. Cultivation took 28 days and at the end the nutritional composition of each BFT system was evaluated. Water analyses showed that sewage water from mechanical filtration is nutrient rich and contain big amount of undissolved solids. This water is not suitable for purification in conventional system without pre-treatment. The model of water treatment plant purified approximately 50 l of water from vortex per day which was pumped back into RAS. Probably it would be capable of purifying bigger volume. Bacteria cultivation using different carbon sources is very similar to start-up of nitrifying bacteria in biofilter at the beginning. It was proved that biofloc is also capable of removing nitrates from water. The biggest measured concentration among groups was 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- and in 6 days it decreased to 493 +- 409 mg.l-1. The average FVI for flour, glucose, acetate and glycerol were 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 and 293 +- 9 ml.l-1 at the end of cultivation. Experiment comparing carbon sources also proved that nutritional composition of biofloc is similar to composition of commercial feed. Heterotrophic bacteria are also capable to cumulate heavy metals and mineral matter over time. Experiment with added biofloc to feed in amount 0 %, 25 % and 50 % did not show any statistically significant differences (p < 0,05) on survival rate, FCR and SGR between the groups of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella). Keywords: biofloc; carbon source; nutritional composition; water quality; feed trial Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících
ŠINDLER, Martin
2017 - Slovak
Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, SGR, prirodzená produkcia rybníkov a celková produkcia. Z chemikálno-fyzikálnych parametrov bol sledovaný vývoj základných parametrov v dvojtýždňových intervaloch; kyslík, pH, priehľadnosť, teplota a nerozpustné látky. S cieľom posúdiť aktuálnu trofiu na rybníkoch boli sledovaný chlorfyl-a, celkový fosfor a celkový dusík. Z hľadiska posúdenia vplyvu na spoločenstvo vodných organizmov bola pozorovaná v dvojtýždenných intervaloch sukcesia zooplanktónu, rozdelená do taxonomických radov na Cladocera, Copepoda a Rotifera. Súčasťou pozorovania bola aj v pravidelných intervaloch kontrolovaná biomasa nežiaducich rýb, ktorá dosiahla 44,5 kg.ha-1 na rybníku R3. Dominantným druhom bola plotica (Rutilus rutilus). Počas sezón sa vykonávali kontrolné odlovy, na základe ktorých sa odhadovala aktuálna biomasa obsádok kapra. Celková produkcia sa pohybovala v hodnotách od 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. Úroveň RKK bola 2,73 - 3,26. Hodnotu SGR 0,902 %.deň-1 bola dosiahnutá u obsádky K1-2. Vysoké obsádky kapra ovplyvňovali spoločenstvá zooplaktónu. Počas pozorovania nebol zaznamenaný výskyt stredného zooplanktónu. Prevažujúce druhy z radov perloočiek boli Bosmina longirostris, Dafnia galeata, D. parvula. Z radu klanonožcov Acanthocyclops trajani a z radu rotifera Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp.. Spearmanova korelácia potvrdila odlišnosť celkového zooplanktónu na R1 vo vzťahu k rybníku R3 v obidvoch sezónach (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). Inedx TSI preukázal stav hypertrofie na obidvoch rybníkoch. Index dosiahol priemernú hodnotu 78,3 (6,2) na rybníku R1 a 75,6 (?3,8) na rybníku R3. Najnižšie priemerné hodnoty kyslíka boli na rybníku R3 v roku 2016 v hodnote 3,2 mg.l-1 (2,0). S ohľadom na negatívny vývoj stavu základných parametrov (deficity kyslíka, priehľadnosti) a stavu trofie bolo navrhnuté obmedzenie intenzity hospodárenia: znížené obsádky kapra na 1/3 s vyjadrením finančnej straty z produkcie. Potreba zníženia obsádok je jedinou možnosťou, ako rybníky dlhodobo udržať. Ruku v ruke je potrebné prijať riešenie kompenzácií, v zmysle aktuálne platnej európskej legislatívy. The focus of the thesis was verifying the effects of fish breeding in production-oriented fish farming on the ecosystem of fish ponds. The observation was conducted in R1 and R3 Boheľov fish ponds in 2014 and 2016 seasons. The RKK and SGR parameters, the natural fish pond production and the overall production were monitored. The monitored chemical and physical parameters included the developments of the essential parameters at two-week intervals; oxygen, pH, transparency, temperature and insoluble substances. Chlorophyll-a, total phosphorus and total nitrogen were monitored to assess the timely trophy in the ponds. To assess the effects on water organism community zooplankton succession by Cladocera, Copepoda and Rotifera taxonomic orders was monitored at two-week intervals. The monitoring also included periodical checking of the biomass of undesired fish that reached the value of 44,5 kg.ha-1 in the R3 pond. Roach (Rutilus rutilus) was the dominating specie. Control fishing was carried out during the seasons to estimate the actual biomass of carp stock. The total production ranged between 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. The RKK level was 2,73 - 3,26. The SGR value of 0,902 %.day-1 was reached in stock C1-2. High carp stock influenced the zooplankton communities. During the observation no occurrence of the intermediate zooplankton was found. The prevailing species of the Cladocera order included Bosmina longirostris, Dafnia galeata and D. parvula. In the Cladocera order there was prevalence of Acanthocyclops trajani and in rotifera order there was prevalence of Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp. Spearman's correlation confirmed difference between the total zooplankton in R1 pond compared with R3 pond in both seasons (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). The TSI index showed hypertrophic condition in both ponds. The average values of the index were 78,3 (6,2) in R1 and 75,6 (?3,8) in R3. The lowest average oxygen values, namely 3,2 mg.l-1 (2,0), were in pond R3 in 2016. Taking account of the adverse development of the essential parameters (oxygen and clarity deficits) and the status of the trophy certain limitation of the farming intensity was proposed, namely: reducing the carp stock down to 1/3 including a calculation of the production-related financial loss. Reducing the stock is the only way how to make the fish ponds sustainable. Relevant compensation, in line with the effective European regulations, needs to be addressed hand in hand with the proposed measures. Keywords: pond aquaculture; pond; zooplankton; sustainability; eutrofization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících

Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vzdelávací systém zdravotníckych záchranárov ČR a SR pre riešenie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb
KMECOVÁ, Anna
2017 - Slovak
Mimoriadne udalosti s hromadným postihnutím osôb sa vyskytujú čoraz viac. Či ide o prírodné alebo antropogénne udalosti sú stále záťažou pre zasahujúce zložky aj civilných obyvateľov. Majú veľké dopady na sociálne aj ekonomické aspekty spoločnosti. Je nevyhnutné byť na tieto udalosti dostatočne pripravený a zmierniť tak následky na zdraví, životoch, majetku. Cieľom diplomovej práce je analýza vzdelávania zdravotníckych záchranárov v Českej aj Slovenskej republike v 3 úrovniach. V prvej úrovni je to kompletný prehľad školského vzdelávania v rámci univerzitného bakalárskeho štúdia. Druhá úroveň je oslovenie poskytovateľov záchranných zdravotných služieb a zostavenie prehľadu vzdelávania v teoretickej aj praktickej úrovni realizovaných pre zamestnancov. Tretiu úroveň tvorí sumár aktuálnych možností individuálneho vzdelávania, ktoré umožňujú konferencie, súťaže a cvičenia prostredníctvom združení či organizácií. Práca pozostáva zo 4 kapitol teoretickej časti a 3 kapitol empirickej časti. V teoretickej časti definujeme medicínu katastrof, hromadné nešťastia, udalosti s hromadným postihnutím osôb, triediaci systém START a ďalšie. Rozoberáme históriu ale aj súčasnosť zásahov pri mimoriadnych udalostiach. Taktiež popisujeme povolanie zdravotníckeho záchranára z pohľadu kompetencií, fungovanie záchrannej zdravotnej služby a metódy edukácie. Zamerali sme sa hlavne na cvičenia, ktoré sú spolu s prednáškami najfrekventovanejšou formou. V praktickej časti analyzujeme vzdelávanie záchranárov na úrovni škôl prostredníctvom obsahovej a časovej náplne. Na základe zaslaných dotazníkov porovnávame aktivity, ktoré poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby realizujú za účelom vzdelávania, výcviku a pripravenosti zdravotníckych pracovníkov na zásahy s veľkým počtom obetí. Praktické využitie vykresľujeme v kazuistikách. Sumarizujeme databázu kongresov, súťaží a cvičení konaných v danej oblasti v ČR a SR. Práca môže slúžiť ako podklad v oblasti skvalitnenia vzdelávania zdravotníckych záchranárov v oblasti mimoriadnych udalostí pre školy, poskytovateľov záchranných zdravotných služieb či potreby ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva. Rozdiely zistené medzi subjektami či republikami môžu byť motivujúce pre ďalšie zlepšovanie vzdelávania. Je vytvorený pristor pre odstránenie zistených nedostatkov alebo pre vývoj nových metód výučby. Accidents with mass disability of people occur more and more. No matter if they are of a natural or human origin they are still a burden for both the rescuers and the civilian inhabitants. They have a huge impact on the social and economic aspects of the society. It si inevitable to be ready for such incidents in a sufficient way and thus keep the impact on the human health, lives and property as small as posssible. The purpose of this thesis is to analyse the education of paramedics in the Slovak Republic and the Czech Republic in three dimensions. First of all it is a complementary overview of the school education within the bachelor college study. The second level is addressing the providers of paramedical care and services and compiling an overview of the education at both the teoretical and practical level carried out for their employees. The third part consists of a summary of the current possibilities of individual education provided by conferences, competitions and trainings within associations or organizations. The thesis consists of 4 theoretical chapters and 3 chapters in the empirical part. In the theoretical part we define the medicine of disasters, massive accidents, incidents with a massive inflictions of persons, the sorting system START and others. We talk about the history and current practise of interventions within massive incidents. We also describe the occupation of a paramedic from the perspective of his/her competence, operation of a rescue service and methods of education. We focused mainly on trainings which are the most frequent form along with lectures. In the practical part we analyse the education of paramedics within schools by the means of the content and time. Based on the received questionaires we compare activities which are provided by paramedical care providers for the purpose of education, training and readiness of health care workers for the interventions with a large number of victims. The practical usage we illustrate in casuistics. We summarise a database of congresses, competitions and trainings carried out in given areas in the CR and SR. This thesis can be used as a base in the area of improving the education of paramedics in the area of emergency incidents for schools and paramedical services providers or the needs of the Ministry of Health, Ministry of Education. The differences found between the subjects or republics can be motivating for further progress of education. There is also space for removing all the found imperfections or development of new methods of educating. Keywords: Integrated rescue system; Disaster medicine; Accidents with a mass disability of people; Rescue trainings; Education; Paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vzdelávací systém zdravotníckych záchranárov ČR a SR pre riešenie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb

Mimoriadne udalosti s hromadným postihnutím osôb sa vyskytujú čoraz viac. Či ide o prírodné alebo antropogénne udalosti sú stále záťažou pre zasahujúce zložky aj civilných obyvateľov. Majú veľké ...

KMECOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ
ŠUSTEKOVÁ, Hana
2016 - Slovak
Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejdříve vymezuje pojem socioterapie. Vzhledem k tomu, že v praktické části autorka pracuje s klienty Jiné kávy, kteří trpí duševním onemocněním, teoretická část dále přibližuje jejich psychické nemoci - konkrétně schizofrenii, depresi a sociální fobii. Třetí oddíl teoretické části vymezuje arteterapii a blíže se zabývá arteterapií u jednotlivých duševních poruch. Teoretická část končí přiblížením teoretických východisek tzv. "rožnovské arteterapie", z níž autorka práce vycházela při svém arteterapeutickém působení v Jiné kávě. V praktické části autorka přibližuje svou přímou práci s klienty Jiné kávy, kterou ilustruje na dvou kazuistikách. Jejich obrazovou produkci zpracovává dle "rožnovské" arteterapie. Zároveň se snaží prezentovat své zkušenosti ze socioterapeutické dílny a úvahy, které doprovázely její hledání nového terapeutického přístupu při práci s klienty Jiné kávy. S ohledem na svou práci autorka spatřuje arteterapii jako velmi vhodný terapeutický a resocializační postup u klientů Jiné kávy. This thesis presents one of the experimental forms of therapeutical work with mentally ill people the use of art therapy in sociotherapy. The thesis consists of a theoretical and practical part. First, the theoretical part defines sociotherapy. This part then describes mental disorders of the clients of Jiná Káva especially schizophrenia, depression and social phobia. The third part of the theoretical section defines art therapy and looks into the use of art therapy within specific mental illnesses. This section concludes with the definition of "Rožnov art therapy" approach which the author used within the therapeutical work in Jiná káva. The practical part describes the direct work between the author and klients of Jiná káva which is ilustrated with two case interpretations. The visual productions is interpreted according to the "Rožnov approach". The author also presents her experience from the socialtherapy workshops and her thoughts which accompanied her search for a new therapeutical aproach with the clients of Jiná káva. According to her work the author considers art therapy as a very convenient method of therapy and social rehabilitation. Keywords: art therapy; social therapy; schizophrenia; depression; social phobia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ

Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a ...

ŠUSTEKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí.
KRIŽÁNEK, Ján
2016 - Slovak
Témou diplomovej práce je Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to na časť teoretickú a časť empirickú. Teoretická časť diplomovej práce je obsiahnutá v jednej hlavnej kapitole s názvom Súčasný stav, ktorá obsahuje niekoľko podkapitol. V následne za sebou idúcich podka-pitolách je popísaná definícia prvej pomoci a jej história. V práci je zahrnutá charakte-ristika a rozdelenie Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky a činnosť koordinačného strediska IZS. V rámci prvej pomoci a jej postupov diplomová práca obsahuje popis prvotného prístupu k postihnutému, charakteristiku záchrannej reťaze a vymenovanie a podrobné popísanie život zachraňujúcich činností. Ďalšia podkapitola obsahuje výber nebezpečných úrazoch s tendenciou priameho ohrozenia života a ich ošetrenie v rámci prvej pomoci. V práci je popísaná samostatná podkapitola o postupe na mieste nehody s hromadných počtom postihnutých osôb. Veľmi dôležitou súčasťou prvej pomoci je psychologické pôsobenie na postihnutého na mieste udalosti, ktorú po-pisuje podkapitola s názvom Poskytnutie psychickej prvej pomoci na mieste nehody. Následujúca podkapitola opisuje najčastejšie mýty, omyly a chyby o poskytovaní prvej pomoci, ktoré prevládajú u laickej verejnosti a prenášajú sa z generácie na generáciu. V práci sú vypísané najčastejšie používané pomôcky pri poskytovaní laickej prvej po-moci. Mnoho laických záchranárov v prípadoch, kedy je potrebné pomôcť postihnutej osobe v núdzi len nečinne prizerajú, pociťujú nedostatočné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci alebo strach. Všetky tieto negatívne pôsobiace faktory oberajú postihnuté-ho o drahocenné sekundy potrebné k záchranne života a preto je dôležité zvyšovať po-vedomie verejnosti o poskytovaní prvej pomoci. V ďalšej podkapitole je preto popísaná možnosť edukácie v oblasti poskytovania prvej pomoci. Samostatná podkapitola o mimoriadnych udalostiach obsahuje základnú charakteristiku tejto problematiky a popis vybraných najčastejšie vyskytujúcich sa mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú obyvateľov Slovenskej republiky. Keďže zvolenou metódou diplomovej práce je dotaz-níkové šetrenie a následne štatistické vyhodnotenie získaných dát bolo potrebné zakom-ponovať do teoretickej časti aj popis štatistických metód. Poslednou časťou teoretickej časti diplomovej práce je popis základných metód deskriptívnej štatistiky a popis zá-kladných metód matematickej štatistiky, ktoré sú aplikované v empirickej časti diplo-movej práce. Empirická časť diplomovej práce sa začína stanovením cieľu a dvoch hypotéz, ktoré sa zameriavajú na zistenie miery teoretických znalostí civilného obyvateľstva v oblasti poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch mimoriadnych udalostí. Metodika práce popisuje spôsob zberu dát pomocou dotazníka, bližšie popisuje charakteristiku cieľového súboru a prebiehajúceho šetrenia a spracovania výsledkov. Výsledky popisujú jednotlivé otázky a ich vyhodnotenie a následne na to priebeh štatistického šetrenia a komparáciu jeho výsledkov použitím metód deskriptívnej a matematickej štatistiky. Posledná kapitola diplomovej práce je zameraná na diskusiu získaných faktov z dotazníkového šetrenia jednotlivých otázok a následne na to popis výsledkov štatistického šetrenia. Táto časť práce ďalej obsahuje odporúčania pre prax, ktoré vyplývajú zo získaných výsledkov a využitie získaných dát v praxi. The title of this diploma thesis is knowledge and preparedness of the population to provide first aid in case of an extraordinary events. It is divided into two main parts, that is the theoretical part and the empirical part of the thesis. The theoretical part of this diploma thesis is contained in one main chapter named Current status that contains several subheads. In the consecutive successive subheads we define the definition of first aid and its history. Moreover they contain characteris-tics and division of the Slovakian Integrated rescue system and the activity of the IRS coordination center. Within first aid and its procedure, this diploma thesis contains cha-racterizations of the first approach to the befallen, the characteristics of the rescue chain and the appointment and detailed description of life-saving activities. The next subhead contains selection of dangerous accidents with the tendency of direct threat to life and their treatment in the means of first aid. Further away we created an individual subhead about the procedure at the casualty site with a large number of the befallen persons. A very important element of first aid is the psychological effect on the befallen. This is described in the subhead Providing of psychological first aid at the casualty site. The next subhead describes the most common myths, miscues and mistakes in providing of amateur first aid. Many amateur rescuers stand by inactively in situations when help is needed, they feel that their knowledge of providing first aid is not sufficient and they are afraid. All of these negative factors cost the befallen valuable seconds that are nee-ded for saving a life and that is why it´s important to increase the public awareness abo-ut providing first aid. The individual subhead about extraordinary events contains basic characteristics of this problem and the description of chosen, most commonly occurring extraordinary events that endanger the residents of Slovakia. Seeing that the chosen method of this diploma thesis is a questionnaire and subsequently statistical evaluation of acquired data, it was necessary to include the statistical methods in the theoretical part of the thesis. The last part of the theoretical part of this diploma thesis is the des-cription of basic descriptive statistics methods and the description of the mathematical statistics methods, that are applied in the empirical part of the thesis. The empirical part of this diploma thesis begins with an assessment of aims and two hypothesis, that focus on ascertaining of the degree of theoretical knowledge of civilians about the providing of first aid in different kinds of extraordinary events. The methodical part of the thesis describes the way of collecting the data using a questionna-ire, it closely describes the characteristics of object file, inquiry progression and results processing. The results describe individual questions and their evaluation and subsequ-ently course of statistical inquiry and comparing its results using the methods of des-criptive and mathematical statistics. The last chapter of this diploma thesis is focused on the discussion about acquired results from the individual questions inquiries and subse-quently the description of the results of statistical inquiry. This part of the thesis further away contains practical recommendations that emerge from acquired results and their application. Keywords: First aid; Laic public; Life threatening conditions; Extraordinary event; Statistical inquiry. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí.

Témou diplomovej práce je Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to na časť teoretickú ...

KRIŽÁNEK, Ján
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících
ŠINDLER, Martin
2015 - Slovak
Pravidelným vzorkovaním zooplanktónu približne v dvojtýždňových intervaloch od apríla do októbra 2014, bola sledovaná dynamika zooplanktónu a meniace sa parametre rybničnej vody na Boheľovských rybníkoch, odoberaním vzoriek Schlott-Baurovou metódou v objeme 20 a 60 l. Vzorky boli rozdelené do taxonomických skupín a druhov, triedené na tkz. filtrovateľný zooplanktón nad 500 m. Z rybničných parametrov vody bol sledovaný kyslík, pH, teplota, priehľadnosť a kyselinová neutralizačná kapacita a ich vplyv na produkciu v rybníkoch. Kontrolnými odlovmi v jednotlivých mesiacoch bola dokazovaná priama závislosť prírastku biomasy kapra rybničného (Cyprinus carpio) na abundancii filtrovateľného zooplanktónu s porovnaním rybníka č. 1 a 3. Počas sezóny bola obsádka prikrmovaná kŕmnou pšenicou (Triticum). Abundancia zooplanktónu bola v jednotlivých rybníkoch rozdielna a postupne sa menila podľa narastajúcej rybej obsádky. V rybníku č. 1 bola zaznemenaná väčšia abundancia filtrovateľného zooplanktónu perloočiek Cladocera a nižšia druhová početnosť ako v rybníku č. 3. Narastajúcou biomasou rybej obsádky bola dokázaná znížená abundancia fitrovatelného zooplanktónu, kde prevažoval počet drobného zooplanktónu (< 500 m) ind.l-1. Zooplanktón bol zastúpený najmä druhmi Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. V rade klanonožcov (Copepoda) boli zachytené prevažne naupliové a kopepoditové štádia druhu Acanthocyclops americanus, vírnici boli zastúpení hlavne Brachionus sp. a Polyartha sp.. Zvýšená abundancia filtrovateľného zooplanktónu, má vplyv na konečný objem biomasy rybej obsádky vyjadrená rastom SGR (%.deň-1) a zníženia koeficientu RKK. Vplyvom intenzívneho hospodárenia spojeného s chovom hydiny počas posledných dekád bol viditeľný zrýchlený proces eutrofizácie so znížením veľkosti litorálneho pásma s podielom makrofytov. Zooplankton dynamics and the changing parameters of pond water in Bohelov ponds was monitored by regular sampling of zooplankton at approximately weekly intervals from April to October 2014 with sampling Schlott-Bauer method in a volume of 20 and 60 liters. The samples were divided into taxonomic groups and species, classified in so-called filterable zooplankton over 500 m. From the pond water parameters was monitored oxygen, pH, temperature, transparency and acid neutralizing capacity and their impact on production in ponds. Control fish out in each month showed a direct correlation with the increase in biomass Common carp (Cyprinus carpio) on the abundance of filterable zooplankton comparing the pond no. 1 and 3. Stocking was fed with feed wheat (Triticum) during the season. The abundance of zooplankton was different in different ponds and gradually changed by increasing fish stocking. A greater abundance of filterable zooplankton of Daphnia - Cladocera and lower species was noticed in the pond no. 1 as in the pond no. 3. With the increasing biomass of fish stocking has been demonstrated reduced of filtrable zooplankton where the number of small zooplankton (< 500 m) ind.l-1. Zooplankton was represented particularly by species Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. In order copepods - Copepoda were seen mainly nauplius and copepod stages of type Acanthocyclops americanus, rotifers were represented mainly by Brachionus sp. and Polyartha sp.. Increased abundance of filterable zooplankton has a impact on the final amount of biomass of fish stocking expressed by growth SGR (% .day-1) and a reduction coefficient relative FCR. Due to intensive farming combined with farming of poultry during the last decades has been observated accelerated eutrophication process of reducing the size of the littoral zone with a share of macrophytes. Keywords: abundance; carp biomass; control fish out; littoral; natural food; pond water parameters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících

Pravidelným vzorkovaním zooplanktónu približne v dvojtýždňových intervaloch od apríla do októbra 2014, bola sledovaná dynamika zooplanktónu a meniace sa parametre rybničnej vody na Boheľovských ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině
KAMENSKÁ, Barbora
2015 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřena na výzkum frekvence a užití opisných slovesných vazeb vyjadřujících počátek děje v různých funkčních stylech. Cílem této práce je popis jednotlivých ingresivních a inchoativních opisných slovesných vazeb a jejich následná analýza podle korpusu Španělské královské akademie CREA. Opisné slovesné vazby budou zkoumány na různých stylech, kterými jsou: beletrie, publicistický, odborný a hovorový styl. Na základě daných výsledků budeme zjišťovat u každé opisné slovesné vazby její frekvenční užití v každém funkčním stylu. Výsledky budou zaznamenány v tabulkách a grafech. Na závěr práce budou zjištěné výsledky (na základě korpusu CREA) porovnány s teorií českých, slovenských a španělských lingvistů. This Bachelor Thesis is focused on the research of frequency and the use of verbal periphrases expressing the beginning of an action in various functional styles of language. The aim of this thesis is to describe ingressive and inchoate verbal periphrases and thereafter to analyse them according to corpus of Spanish royal academy CREA. The verbal periphrases will be investigated in various functional styles of language such as: fiction, journalist, technical, and colloquial style. On the basis of obtained results we will find out the frequency of every single verbal periphrases in every researched functional style of language. The observations are summarized in graphs and tables. In the end of the thesis the results will be compared with the theory of Czech, Slovak and Spanish linguists. Keywords: verbal periphrases; Beggining of Verbal Action; frequency analysis; corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině

Bakalářská práce je zaměřena na výzkum frekvence a užití opisných slovesných vazeb vyjadřujících počátek děje v různých funkčních stylech. Cílem této práce je popis jednotlivých ingresivních a ...

KAMENSKÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.
STRMEŇOVÁ, Radka
2015 - Slovak
V této závěrečné práci se primárně zabýváme vyjadřováním podmínkových vztahů v současné španělštině, přičemž důraz je kladen hlavně na spojky a spojkové výrazy v podmínkových větách. Cíl práce představuje zkoumání frekvence užití podmínkových spojek a spojkových výrazů a použití slovesných časů a způsobů v daných větách. Ke splnění tohoto cíle je práce rozčleněna na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V první, teoretické části se zaměřujeme na studium této problematiky z perspektivy vybraných autorů, tak české, jakož i španělské lingvistické obce. V následné praktické části dochází k uskutečnění stanoveného cíle prostřednictvím analýzy publicistických textů, jejíž výsledky porovnáme s teoretickými poznatky uvedenými v první části. V závěru ještě jednou shrneme výsledky našeho zkoumání, které jsou doplněny o resumé ve španělském jazyce. In this final thesis, we are primarily concerned with an expression of conditional relations in contemporary Spanish with emphasis placed mainly on conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses. The aim of the thesis is to examine the frequency of use of conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses, and use of verb tenses and moods in such sentences. To achieve this goal, the work is divided into two sections, theoretical and practical. In the first, theoretical section, we focus on studying this problem from the perspective of selected authors from both Czech and Spanish linguistic community. In the subsequent, practical section, the set goal is achieved by analysis of journalistic texts, the results of which we will compare with the theoretical knowledge described in the first section. In the conclusion we again summarize the results of our study, which are supplemented by résumé in Spanish language. Keywords: conditional sentences; conjunctions; conjunctive phrases; verb tenses; verb moods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.

V této závěrečné práci se primárně zabýváme vyjadřováním podmínkových vztahů v současné španělštině, přičemž důraz je kladen hlavně na spojky a spojkové výrazy v podmínkových větách. Cíl práce ...

STRMEŇOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.
SADLOŇ, Patrik
2015 - Slovak
Cieľom pokusu bolo otestovanie polointenzívneho odchovu remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus) s využitím technických prostriedkov k lákaniu náletovej potravy. Ryby pochádzali z dvoch zdrojov a boli odchovávané v objektoch Pstruhařství ČRS Kaplice a Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP) Fakulty rybářství a ochrany vod JU vo Vodňanoch. Odchov prebiehal od začiatku mája do konca októbra až polovice novembra 2015. V Kaplici boli využité 3 betónové žľaby. Jeden kontrolný a na ďalšie boli inštalované technické prvky k lákaniu hmyzu: jeden so svetlom namiereným na plastovú dosku inštalovanú pod hladinu a druhý s elektrickými lapačmi hmyzu. Vo Vodňanoch boli ryby odchovávané v dvoch sádkach. Jedna bola použitá pre kontrolnú skupinu a v druhej boli spoločne otestované podvodné svetlo a lapače hmyzu. Všetky skupiny boli taktiež kŕmené komerčne vyrábaným granulovaným krmivom. Ryby boli pravidelne merané (celková dĺžka, dĺžka tela, hmotnosť) a vyšetrované veterinárnym lekárom. V priebehu experimentu bol v prvých obdobiach odchovu v Kaplici zaznamenaný lepší rast v žľabe s osvetlenou doskou. Vizuálne bolo potvrdené, že ryby prijímali hmyz v blízkosti technických prvkov v oboch lokalitách. Priebeh experimentu bol v oboch lokalitách, hlavne v období od júla do konca septembra, silne ovplyvnený zhoršením zdravotného stavu rýb s následným horším príjmom krmiva. V Kaplici došlo rovnako ku kolísaniu kvality prítokovej vody a vniknutiu dravých rýb do odchovných nádrží. To viedlo k veľmi vysokým stratám odchovávaných rýb v oboch lokalitách. I cez niektoré pozitívne zistenia sa efekt použitých prostriedkov pre odchov lipňa v zvolených objektoch nepodarilo preukázať. The aim of the experiment was to test the semi-intensive rearing of grayling (Thymallus thymallus) using technical equipment to lure flying insects. The experimental fish came from two sources and were reared in these localities: The Trout Farm ČRS Kaplice and The Experimental Fish Culture and Experimental Facility (ERPP) of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters SBU in Vodňany. The rearing was carried out between the beginning of May and the end of October or half November 2014. Three concrete troughs were used in Kaplice. One for the control group and the other ones with technical elements installed to lure insects: one with a light source pointed to a plastic board placed under the water surface and the second with electric insect traps. In Vodňany, the fish were reared in two nurseries. One was used for the control group and the second was fitted with the combination of underwater light and insect traps. All groups were fed with commercially manufactured pellet feed. The fish were regularly measured (total length, body length, weight) and examined by a veterinarian. During the experiment, better growth in the trough with the lighted board was noticed in the first period of rearing in Kaplice. It was visually confirmed that the fish took the insects in the vicinity of the technical elements in both localities. The course of the experiment was later strongly influenced by the deteriorating health condition of the fish with the subsequent bad intake of feed in both localities especially between June and the end of September. In Kaplice, the inflow water quality became unstable and some predatory fish invaded the rearing trough. This led to high losses of the reared fish in both localities. In spite of some positive findings, the effect of the applied elements on grayling rearing in the selected objects has not been successfully proved. Keywords: grayling; Thymallus thymallus; rearing; young breeding fish; natural prey; self-seeded insect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.

Cieľom pokusu bolo otestovanie polointenzívneho odchovu remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus) s využitím technických prostriedkov k lákaniu náletovej potravy. Ryby pochádzali z dvoch ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích
LIETAVCOVÁ, Martina
2015 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřena na profesi učitele mateřské školy. Cílem práce je sledovat pohled studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na učitelskou profesi, jejich motivy k vybrané profesi, jejich postoje a obavy související s profesí učitele mateřské školy, přiznávané i neuvědomované. Teoretická část se zaměřuje na pojmy profese učitele mateřské školy, na otázky motivace k volbě této profese i ke studiu a°obavy související s vykonáváním profese, na zastávání rolí učitele mateřské školy. Dále jsou rozebírány tematické koláže jako technika vhodná k sebereflexi učitele, jejich charakteristika, možnosti a limity jejich interpretace. V praktické části jsou zpracovávány a interpretovány koláže studentů na téma "Já jako učitel ve všech jeho pozicích a rolích". Jsou hledány shodné momenty i rozdíly v přístupech studentů prezenční i kombinované formy studia oboru, studentů začínajících a studentů, kteří jsou již delší dobu v učitelské praxi. Hlavní akcent je kladen interpretacím profesních koláží vybraných studentů v souvislosti s jejich zkušenostmi s pedagogickou praxí. Interpretovány jsou koláže před zahájením pedagogické praxe a následující koláže vytvořené s odstupem jednoho roku praxe v mateřské škole. This bachelor thesis is focused on the profession of a preschool teacher. The aim is to monitor the students' opinions of the profession, their motivations for a chosen profession, attitude and worries related to the profession of preschool teachers. The theoretical part focuses on the concepts of the profession of a preschool teacher, motivation for choosing this profession and further studies, worries associated with the profession and the role of a preschool teacher. Furthermore, thematic collages are talked over as a technique suitable for teacher self-reflection, their characteristics, possibilities and limits of their interpretation. In the practical part, students' collages on the topic "I as a teacher in all his positions and roles" are processed and interpreted. The same features as well as differences in the approaches of present and distance students, students beginners and students who have a long history in teaching practice are sought. The main emphasis is put on the interpretation of professional collages of selected students in relation to their teaching experience. The collages made prior to the teaching experience and following collages created one year experience at nursery school later are interpreted. Keywords: Teacher; preschool teacher; the role od preschool teacher; thematic collages. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích

Bakalářská práce je zaměřena na profesi učitele mateřské školy. Cílem práce je sledovat pohled studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na učitelskou profesi, jejich motivy k vybrané profesi, ...

LIETAVCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases