Number of found documents: 2501
Published from to

Doménově specifické jazyky ve funkcionálním programování
Rapavá, Jana; Hric, Jan; Pilát, Martin
2018 - Slovak
In Artificial Intelligence, especially in area of constraint programming, it's popular to design various modeling languages which allow solving problems on domain level and by using domain specific abstractions. Techniques known from research on Domain-Specific Languages are often useful in this effort. Functional programming languages offer new tools for designing such languages, particularly Domain-Specific Embedded Languages. This work investigates the advantages and disadvantages of using functional programming for designing and implementing a Domain-Specific Embedded Language for state space search problems. V umělé inteligenci, obzvláště v programování s omezujícími podmínkami, je populární navrhovat rozličné modelovací jazyky, které umožňují řešit problémy na úrovni domény a prostřednictvím doménových abstrakcí. Při tom je často užitečné používat techniky známé z oblasti doménově specifických jazyků. Funkcionální programovací jazyky poskytují nové prostředky pro návrh těchto jazyků, obzvláště v případě vnořených doménově specifických jazyků. Tato práce zkoumá výhody a nevýhody využití technik funkcionálního programování při návrhu a implementaci vnořeného doménově specifického jazyka pro problémy prohledávání stavových prostorů. Keywords: umelá inteligencia; prehľadávanie stavových priestorov; doménovo špecifické jazyky; vnorené doménovo špecifické jazyky; funkcionálne programovanie; Artificial Intelligence; state space search; Domain-Specific Languages; Domain-Specific Embedded Languages; functional programming Available in a digital repository NRGL
Doménově specifické jazyky ve funkcionálním programování

In Artificial Intelligence, especially in area of constraint programming, it's popular to design various modeling languages which allow solving problems on domain level and by using domain specific ...

Rapavá, Jana; Hric, Jan; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení metod a vstupních dat pro účely klasifikace krajinné pokrývky bývalých vojenských újezdů Brdy a Ralsko
Paluba, Daniel; Štych, Přemysl; Brom, Jakub
2018 - Slovak
Taking advantage of Earth Observation (EO) data for monitoring land cover has attracted the attention of a broad spectrum of researchers and end-users in recent decades. The main reason of increased interest in EO can be found mainly in open data of Landsat and Sentinel archive. The main objective of this study is to evaluate the accuracy of the classification algorithms Maximum Likelihood (ML) and Support Vector Machine (SVM) using Landsat 8 and Sentinel-2 data in the case studies of the former military training areas Brdy and Ralsko, which have undergone a very specific land cover development. The study evaluates the land cover in both case studies in 2016 and based on the obtained results discussing a usefulness of the selected data and methods. The results of the land cover classification achieved satisfactory accuracy - the overall accuracy was higher than 85 %. Based on the expectation, the results of accuracy based on SVM algorithm are higher than results obtained by ML algorithm. The highest accuracy has reached in the land cover classes of water bodies and coniferous forests, on the contrary, the lowest accuracy in built-up areas, sparse vegetation and bare soil. Keywords: Earth Observation, Support Vector Machine, Maximum Likelihood, Czechia, Sentinel-2, Landsat 8 Využitie dát diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) na mapovanie krajinnej pokrývky upútalo pozornosť širokej škály vedeckých výskumníkov a praktikov v posledných desaťročiach. Vplyv na zvýšenie záujmu o DPZ malo hlavne otvorenie archívu dát družíc Landsat a Sentinel. Hlavným cieľom tejto štúdie je vyhodnotiť presnosť bežne využívaných algoritmov Maximum Likelihood (ML) a Support Vector Machine (SVM) nad voľne dostupnými dátami Landsat 8 a Sentinel-2 na príklade území bývalých vojenských obvodov Ralsko a Brdy, ktoré prešli špecifickým vývojom krajinnej pokrývky. Štúdia hodnotí krajinnú pokrývku v oboch záujmových územiach k roku 2016 a na základe dosiahnutých výsledkov poukazuje na použiteľnosť vybraných dát a metód. Dosiahnuté výsledky klasifikácií krajinnej pokrývky dosahovali uspokojivé výsledky - celkové presnosti boli vyššie ako 85 %. Na základe očakávania, algoritmus SVM celkovou presnosťou prekonal algoritmus ML. Najlepšie presnosti klasifikácie dosahovali triedy vodných plôch a ihličnatých lesov, naopak, najviac chýb generovali triedy zastavané plochy, riedka vegetácia a plochy bez vegetácie. Kľúčové slová: diaľkový prieskum Zeme, Support Vector Machine, Maximum Likelihood, Česko, Sentinel-2, Landsat 8 Keywords: diaľkový prieskum Zeme; Support Vector Machine; Maximum Likelihood; Česko; Sentinel-2; Landsat 8; Earth Observation; Support Vector Machine; Maximum Likelihood; Czechia; Sentinel-2; Landsat 8 Available in a digital repository NRGL
Hodnocení metod a vstupních dat pro účely klasifikace krajinné pokrývky bývalých vojenských újezdů Brdy a Ralsko

Taking advantage of Earth Observation (EO) data for monitoring land cover has attracted the attention of a broad spectrum of researchers and end-users in recent decades. The main reason of increased ...

Paluba, Daniel; Štych, Přemysl; Brom, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Spolupráce, reciprocita a sociální kognice u papouška šedého (Psittacus erithacus)
Kubizniaková, Stela; Lindová, Jitka; Skalníková, Petra
2018 - Slovak
Keywords: spolupráce; sociální kognice; reciprocita; Papoušek šedý; Psittacus erithacus; cooperation; social cognition; reciprocity; gray parrot; Psittacus erithacus Available in a digital repository NRGL
Spolupráce, reciprocita a sociální kognice u papouška šedého (Psittacus erithacus)

Kubizniaková, Stela; Lindová, Jitka; Skalníková, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Maďarské referendum o kvótách 2016 - předpoklady a důsledky
Mikovčík, Michal; Mlejnek, Josef; Brabec, Dušan
2018 - Slovak
This bachelor thesis is focused on migrant quota referendum in Hungary that was held in 2016. The main goal was to find out if the referendum was the expression of the opinion of Hungarian people and what impact it had on Hungary in international scale. In this first chapter, for the correct understanding what does referendum means is briefly explained theoretical part and parts about referendum in Hungarian constitution law are drawn up. The author also focuses on Hungarian approach to migrant crisis and what actions caused referendum at first. A follow up the campaign, which had strong impact on results of referendum, on analysis of results and its effect in domestic policy and parliamentary elections in 2018 and further the impact of the referendum on Hungarian position in the European Union. Author has primary used web sources, interviews and statements of politicians, as the topic is fairly fresh and academic literature is not yet processed. Anotácie Táto bakalárska práca je zameraná na Maďarské referendum o kvótach ktoré sa konalo v roku 2016. Predmetom skúmania v práci bolo zistiť, či toto referendum bolo vyjadrením vôle ľudu a aký dopad malo na maďarské postavenie v medzinárodnom spektre. V prvej kapitole je pre správne pochopenie významu referenda v krátkosti priblížená teoretická časť a vytiahnuté útržky z maďarskej ústavy, ktoré hovoria o referende. Autor sa ďalej v práci zameriava na postoj Maďarska voči migračnej kríze, aké akcie zapríčinili to, že na referendum vôbec bol priestor. Následná kampaň, ktorá mala významný dosah na výsledky referenda, na analýzu výsledkov referenda, jeho vplyv na domácu politiku a výsledky parlamentných volieb 2018 a aký dopad malo referendum na maďarské postavenie v Európskej únii. Autor využíva primárne internetové zdroje, interview a vyjadrenia politikov, keďže téma je pomerne čerstvá a odborná literatúra k nej zatiaľ nie je spracovaná. Keywords: referendum; migračná kríza; Viktor Orbán; Maďarsko; referendum; migrant crisis; Viktor Orbán; Hungary Available in a digital repository NRGL
Maďarské referendum o kvótách 2016 - předpoklady a důsledky

This bachelor thesis is focused on migrant quota referendum in Hungary that was held in 2016. The main goal was to find out if the referendum was the expression of the opinion of Hungarian people and ...

Mikovčík, Michal; Mlejnek, Josef; Brabec, Dušan
Univerzita Karlova, 2018

Fenomén vzostupu extrémnej pravice vo Francúzsku: Diskurzívno-obsahová komparatívna analýza kandidátov Národneho Frontu v prezidentských voľbách od roku 2002
Húsková, Eva; Perottino, Michel; Komasová, Sarah
2018 - Slovak
The aim of this bachelor's thesis is the comparison of two presidential candidates, representing the French extreme-right party called National Front since 2002. Over the last few years, the popularity of National Front has been rising - M. Le Pen got into second round of presidential elections in 2017 and also, the party has been obtaining more and more seats in Parliament as a result of legislative elections. This work analyzes the development of the National Front in correlation with the "dediabolization" concept - mechanisms, that aims to normalize its rhetoric (erasing xenophobic and racist remarks, islamophobia and antisemitism). The thesis is focusing on populist elements, which can be seen in the discourse, but also as an ideology promoted by presidential candidates - party leaders representing party interests and goals on a national level. The analysis is divided into two parts - first of all, it is a comparative content analysis of political programs from 2002, 2007, 2012 and 2017, based on four indicators, and in the second part, it is a discourse analysis of speeches from above-mentioned years. To conclude, the work summarizes the rhetorical refinement of M. Le Pen, in comparision with her father and the ways she presents information to the larger public (both in written, but also in... Cieľom tejto predkladanej bakalárskej práce je porovnať dvoch prezidentských kandidátov extrémnej pravicovej strany Národný Front, ktorí vo francúzskych prezidentských voľbách kandidovali od roku 2002 presne dvakrát. V posledných rokoch voličské preferencie pre Národný Front narastajú, čo je značne viditeľné na úspechu prezidentskej kandidátky M. Le Pen z roku 2017, no taktiež na narastajúcom počte mandátov získaných stranou v legislatívnych voľbách. Výskum má za cieľ analyzovať vývoj tejto extrémnej pravicovej strany v kontexte dediabolizácie, teda normalizácie politickej strany a najmä jej diskurzu (odstránenia xenofóbnych, rasistických, islamofóbnych, či anti-semitických prvkov). Z toho dôvodu sa práca zameriava na populistické prvky diskurzu a ideológie u prezidentských kandidátov, ktorí stelesňujú lídrov strany a teda záujmy a ciele strany na celoštátnej úrovni. Výskum je vedený v dvoch rovinách - v prvom rade ide o obsahovú komparatívnu analýzu politických programov oboch kandidátov z rokov 2002, 2007, 2012 a 2017 na základe štyroch indikátorov. Následne sa práca venuje diskurzívnej analýze prejavov kandidátov z vyššie spomínaných rokov - v prípade roku 2002 a roku 2017 ide o obe volebné kolá. Záverom práca poukazuje na zjemnenie rétoriky kandidátky M. Le Pen oproti jej otcovi a zmenu spôsobu... Keywords: Národný Front; Le Pen; populizmus; extrémna pravica; Francúzsko; diskurz; prezidentské voľby; National Front; Le Pen; populism; far-right; France; discourse; presidential elections Available in a digital repository NRGL
Fenomén vzostupu extrémnej pravice vo Francúzsku: Diskurzívno-obsahová komparatívna analýza kandidátov Národneho Frontu v prezidentských voľbách od roku 2002

The aim of this bachelor's thesis is the comparison of two presidential candidates, representing the French extreme-right party called National Front since 2002. Over the last few years, the ...

Húsková, Eva; Perottino, Michel; Komasová, Sarah
Univerzita Karlova, 2018

Národní identita a decentralizace: Případová studie Katalánska
Pecháčová, Ľubomíra; Krausz Hladká, Malvína; Kubátová, Hana
2018 - Slovak
The aim of this thesis is to present a relation between national identity and decentralization on the case of Spanish autonomous region of Catalonia and an impact on its current political situation. The first part focuses on the analysis of the historical development of Catalonian national identity. At the beginning of the first chapter, national identity is defined as a term to help further understand the identification of its development throughout the history of this region. The following historical analysis, from the very first mentions of this region, gradually introduces all relevant moments and events that had an impact on the position of Catalonia and that helped to shape Catalonian national identity. The first chapter analyses history until the end of 19th century. An analysis of the political situation of 20th century follows, as this period was for the whole of Spain marked by discrepancies such as civil war and an establishment of Franco's dictatorship. The thesis does not focus on the political situation of the whole country, but rather on the position of Catalonia and their national identity during this period, while concentrating on the operation of institutions that helped their identity survive. The second chapter ends with a definition of the term decentralization as of the... Cieľom predkladanej práce je predstavenie vzťahu medzi národnou identitou a decentralizáciou na konkrétnom prípade španielskeho autonómneho regiónu Katalánska a dopadu na jeho súčasnú politickú situáciu. Prvý celok práce je venovaný analýze historického vývoja katalánskej národnej identity. Na začiatku prvej kapitoly je definovaná národná identita ako pojem pre pochopenie identifikácie vývoja tohto javu naprieč históriou katalánskeho regiónu. Nadväzujúci historický prehľad počínajúci prvými zmienkami o oblasti tohto regiónu postupne predstavuje všetky relevantné momenty a udalosti, ktoré ovplyvnili postavenie Kataláncov, a ktoré formovali katalánsku identitu. Prvá kapitola je venovaná histórií do konca 19. storočia. Následne sa práca zameriava na politickú situáciu v 20. storočí, kedy celé Španielsko prechádzalo náročným obdobím od občianskej vojny až po nastolenie diktatúry Generála Franka. Práca sa nesústredí na analýzu politickej situácie celej krajiny, ale len na postavenie Katalánska a ich národnej identity v tomto režime, pričom sa sústredí na pôsobenie inštitúcií, ktoré pomohli k prežitiu tohto javu. Na záver druhej kapitoly je vysvetlený pojem decentralizácie, ktorou Španielsko po páde diktátorského režimu prešlo. V ďalšej časti je predstavený proces znovunadobudnutia autonómie Katalánska... Available in a digital repository NRGL
Národní identita a decentralizace: Případová studie Katalánska

The aim of this thesis is to present a relation between national identity and decentralization on the case of Spanish autonomous region of Catalonia and an impact on its current political situation. ...

Pecháčová, Ľubomíra; Krausz Hladká, Malvína; Kubátová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Ideologie HSLS-SSNJ
Novotná, Lucia; Kubátová, Hana; Franěk, Jakub
2018 - Slovak
Aim of this thesis is to fill in an empty place in the area of scholarly research of the ideology of Hlinka's Slovak People's Party. This thesis offers thorough insight to the ideology of the party to which the clarification of the circumstances that led to the creation of the Slovak republic and approach to the party and its internal division into conservative and radical wings is first needed. Because of the ideological aspect of the primary source, the thesis takes critical stand while working with the literature. At the beginning of this thesis, emphasis is put on explanation of contradictory character of the period from 1939-1945 that marked the existence of Slovak republic. Explanation of the selection of the thesis'theme is supported by this. The core of this thesis is based on theoretical definiton of the word ideology according to various political scientists and then analysis of Štefan Polakovič's view of ideological principles of Slovak republic follows. Ideas of the press body of Slovak republic, Slovák, are included in the thesis as well. View on whether these ideological principles were followed by the party and whether the internal and foreign politics of the party was infuenced by them is offered. Last but not least, the thesis explains the relevance of this theme in relation to current... Cílem této práce je zaplnit prázdné místo v oblasti vědního výzkumu na téma ideologie Hlinkovy slovenské lidové strany. Práce nabízí detailní pohled na ideologii této strany, k čemuž je potřeba nejprve objasnění skutečností, za kterých vznikl Slovenský stát a přiblížení strany a její vnitřní štěpení na konzervativní a radikální křídlo. V důsledku ideologického zabarvení primárního zdroje této práce, přistupuji k literatuře kriticky.V úvodu práce je kladen důraz na objasnění rozporuplné povahy období 1939-1945, které ohraničovalo existenci Slovenského státu. Tímto bude podpořeno zdůvodnění výběru tématu této práce. Jádro práce tvoří teoretické definování pojmu ideologie podle různých politologů a následný rozbor ideových principů Slovenské republiky z pohledu ideologa Štefana Polakoviče. Práce je doplněna o myšlenky vycházející z tiskového orgánu strany, Slováka. Nabízí nový pohled na to, zda strana tyto ideové principy reálně ve státě uplatňovala a zda jim přizpůsobila svou jak vnitřní, tak i zahraniční politiku. V neposlední řadě se tato práce věnuje odůvodnění aktuálnosti tématu, vzhledem k současné politické situaci na Slovensku. V tomto ohledu je popis věnován parlamentní straně Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko, která se hlásí k odkazu Hlinkovy slovenské lidové strany. Keywords: Hlinková slovenská lidová strana; ideologie; nacistické Německo; Jozef Tiso; Štefan Polakovič; křesťanství; národ; vůdcovský princip; Slovenský stát; Hlinka's Slovak People's Party; ideology; Nazi Germany; Jozef Tiso; Štefan Polakovič; christianity; nation; leadership principle (Führerprinzip); Slovak state Available in a digital repository NRGL
Ideologie HSLS-SSNJ

Aim of this thesis is to fill in an empty place in the area of scholarly research of the ideology of Hlinka's Slovak People's Party. This thesis offers thorough insight to the ideology of the party to ...

Novotná, Lucia; Kubátová, Hana; Franěk, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
Berdák, Vladimír; Mazurová, Lucie; Branda, Martin
2018 - Slovak
The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and longevity risk. We choose standard deviation (σ), value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) at different confidence levels for target risk measures. Euler allocation principle and Hoeffding decomposition are used to split the overall loss. These methods will show the distribution of individual risks for different entry ages. Práce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a riziko dlouhověkosti. Jako sledované míry rizika jsou zvoleny směrodatná odchylka (σ), hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES) na různých hladinách spolehli- vosti. Na rozklad celkové ztráty je použita Eulerova alokační metoda a Hoeffdin- gova dekompozice. Tyto metody odhalují, jaká zastoupení mají v tomto pojištění jednotlivá rizika pro různé vstupní věky. Available in a digital repository NRGL
Kvantifikace rizika v pojištění důchodu

The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are ...

Berdák, Vladimír; Mazurová, Lucie; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Studium lisovatelnosti liquisolid prášků s proměnným zastoupením obalovacího materiálu
Nemcová, Lucia; Vraníková, Barbora; Svačinová, Petra
2018 - Slovak
8 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Candidate: Lucia Nemcová Supervisor: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Compressibility evaluation of liquisolid powders containing varying amount of coating material The preparation of liquisolid systems consists of sorption of the drug in a liquid form into a porous material to form a dry powder with good flow properties. This final formulation has the premise to achieve an increased bioavailability of poorly soluble drugs. This diploma thesis focuses on the evaluation of the flow and viscoelastic properties of liquisolid powders and the quality parameters of the resulting tablets. The liquisolid systems were prepared by using Neusilin® US2 as a carrier, polyethylene glycol 400 as a solvent and varying amount of two different types of coating material (Aerosil® 200 and Aeroperl® 300 Pharma). The obtained results revealed that the liquisolid powders with Aeroperl® 300 Pharma implies better flow properties and lower values of compression energy. However, tablets containing Aerosil® 200 showed higher mechanical resistance. The optimal ratio of carrier and coating material (R) for Neusilin® US2, polyethylene glycol 400 and Aerosil® 200 seems to be the value 40, while for... 7 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej technológie Kandidát: Lucia Nemcová Školiteľ: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti liquisolid práškov s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu Príprava systémov kvapalina v pevnej fáze spočíva v naviazaní liečiva v kvapalnej podobe na porézny materiál za vzniku suchého prášku s dobrými tokovými vlastnosťami. Táto výsledná formulácia má potom predpoklad k dosiahnutiu zvýšenej biologickej dostupnosti liečiv zle rozpustných vo vode. Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie tokových a viskoelastických vlastností liquisolid práškov a akostných parametrov následne vzniknutých tabliet s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu (Aerosilu® 200 a Aeroperlu® 300 Pharma), ktorých základ tvoril Neusilin® US2 ako nosič a makrogol 400 ako rozpúšťadlo. Zo získaných výsledkov je možné konštatovať, že liquisolid zmesi s obsahom Aeroperlu® 300 Pharma majú lepšie tokové vlastnosti a nižšie hodnoty energií lisovania, ktoré sa získali pomocou záznamu sila - dráha. Pri použití Aerosilu® 200 vykazovali tablety vyššiu mechanickú odolnosť. Ako najvýhodnejší pomer nosiča a obaľovacieho materiálu (R) sa pre zmes Neusilinu® US2, makrogolu 400 a Aerosilu® 200 javí hodnota 40, zatiaľ... Available in a digital repository NRGL
Studium lisovatelnosti liquisolid prášků s proměnným zastoupením obalovacího materiálu

8 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Candidate: Lucia Nemcová Supervisor: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Title of Diploma ...

Nemcová, Lucia; Vraníková, Barbora; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Postoje a znalosti o očkování proti HPV I
Blašková, Dominika; Zimčíková, Eva; Pokladníková, Jitka
2018 - Slovak
ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF HPV INFECTION AND VACCINATION Author: Dominika Blašková Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. INTRODUCTION Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus. The virus causes benign and malignant diseases of men and women such as laryngeal papillomatosis, genital warts, oropharyngeal carcinoma, cervical cancer, penile cancer and anus cancer. HPV can be prevented by appropriate precautionary measures. The main preventative method is vaccination against HPV. Besides vaccination, regular screening is necessary to detect premalignant changes on time. AIMS The aim of the theoretical part of the diploma thesis was to summarize the information about HPV, the diseases caused by human papillomavirus and vaccination against HPV, the main preventive measure. The primary aim of the practical part was to find out the level of HPV awareness among girls and boys and diseases caused by HPV. The secondary aim of the practical part was to find out opinions on HPV vaccination and determine the rate of vaccination against HPV among young people in Slovakia. METHODS The method of quantitative research taken in the form of a questionnaire was used in the diploma thesis. The survey was realized at two secondary schools in Svidník, Slovakia. The age range of respondents was 15-20 years. The data... POSTOJE A ZNALOSTI O OČKOVANÍ PROTI HPV Autor: Dominika Blašková Vedúci: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. ÚVOD Ľudský papilomavírus (HPV) patrí medzi DNA vírusy. Je príčinou vzniku benígnych i malígnych ochorení mužov i žien ako sú papilomatóza hrtanu, genitálne bradavice, orofaryngeálny karcinóm, rakovina krčka maternice, rakovina penisu, rakovina anusu. Vírusu HPV je možné predchádzať vhodnými preventívnymi opatreniami. Základnou preventívnou metódou je očkovanie proti HPV. Okrem očkovania je potrebné podstupovať pravidelný skríning, ktorým je možné včas odhaliť prednádorové zmeny. CIELE Cieľom teoretickej časti diplomovej práce bolo zhrnúť poznatky o HPV víruse, o ochoreniach, ktoré spôsobuje a o očkovaní, vďaka ktorému je možné týmto ochoreniam predchádzať. Prvým cieľom praktickej časti bolo zistiť informovanosť dievčat i chlapcov o HPV a ochoreniach, ktoré HPV spôsobuje. Druhým cieľom bolo zistiť názor na očkovanie proti HPV a mieru preočkovanosti proti HPV u mladých ľudí na Slovensku. METODIKA V diplomovej práci bola použitá metóda kvantitatívneho výskumu vo forme dotazníkového šetrenia. Respondentmi boli študenti vo vekovom rozmedzí 15 - 20 rokov na dvoch stredných školách v meste Svidník na Slovensku. Pre spracovanie dát bola použitá deskriptívna štatistika. Rozdiely v postojoch a názoroch... Keywords: HPV infekce; očkování; znalosti; HPV infection; vaccination; knowledge Available in a digital repository NRGL
Postoje a znalosti o očkování proti HPV I

ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF HPV INFECTION AND VACCINATION Author: Dominika Blašková Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. INTRODUCTION Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus. The virus causes ...

Blašková, Dominika; Zimčíková, Eva; Pokladníková, Jitka
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases