Number of found documents: 1819
Published from to

Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování
Závodský, Michal; Širůček,, Martin; Ptáček, Roman
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ukazovatele vypočítané v praktickej časti posudzujú finančnú situáciu a zároveň tvoria základ pre zváženie investičnej činnosti spoločnosti. This bachelor thesis deals with the evaluation of TOPOS TOVARNÍKY, a.s. financial situation for 2013-2017 period. Financial indicators are defined in accordance with selected methods of financial analysis in the theoretical part. Calculated financial indicators assess the financial situation and shape basis for an investment consideration in the practical part. Keywords: financial analysis; assets; liability; liquidity; profitability; profit Available in a digital repository NRGL
Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování

Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód ...

Závodský, Michal; Širůček,, Martin; Ptáček, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Laboratorní dohledový systém
Bošeľa, Jaroslav; Křepelka, Václav; Škorpil, Vladislav
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dohľadového monitorovacieho systému pre školské laboratórium. Popisuje laboratórne prvky, ich účel a stav pred aplikovaním konfigurácie, zároveň obsahuje porovnanie komerčných dohľadových systémov a výber jedného, ktorý bol aplikovaný. Podstata práce je zameraná na protokol SNMP a jeho využitie pri monitorovaní laboratórnej siete. V praktickej časti práce je vytvorená konfigurácia dohľadového systému, ktorý je aplikovaný v sietí laboratória a zabezpečuje tak monitoring a dohľad nad sieťovým laboratóriom. This bachelor thesis deals with network monitoring solution for school laboratory network. Describes the laboratory network devices, their purpose and condition before applying configuration, it also contains a comparison of commercial supervision network systems and the choice of one that has been used. The essence of the thesis is focused onto SNMP protocol, its use in laboratory network monitoring. In the practical part of the thesis is created the system supervision configuration, which is applied into laboratory network and ensures the supervision and monitoring for whole laboratory network. Keywords: Monitoring; supervision system; VLAN; IP; PRTG; SNMP; Trap; Cisco; switch; router Available in a digital repository NRGL
Laboratorní dohledový systém

Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dohľadového monitorovacieho systému pre školské laboratórium. Popisuje laboratórne prvky, ich účel a stav pred aplikovaním konfigurácie, zároveň obsahuje ...

Bošeľa, Jaroslav; Křepelka, Václav; Škorpil, Vladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Studium biotechnologicky významných mikroorganismů pomocí Ramanovy spektrofotometrie
Záhorská, Linda; Enev, Vojtěch; Mgr.Ota Samek, Ph.D.
2018 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biotechnologicky významných mikroorganizmov pomocou Ramanovej spektroskopie. Obsahom teoretickej časti je stručná charakteristika Ramanovej spektroskopie ako metódy, jej využitie v praxi a tiež jej vyžite ako nástroja pre monitoring biotechnologických procesov. Práca bola ďalej zameraná na biotechnologicky významný mikroorganizmus Aureobasidium pullulans, jeho využitie v biotechnológiách a tiež na prehľad ním produkovaných látok, a to najmä kyseliny poly-L-jablčnej a pullulánu. Náplňou experimentálnej časti práce bolo štúdium vybraných kmeňov A. pullulans, a to kmeňa DSMZ, kmeňa CCM F148 a kmeňa CCM 8182, pomocou Ramanovej spektroskopie na rôznych typoch kultivačných médií. Predmetom výskumu experimentálnej časti bola tiež produkcia extracelulárnych polymérov, kyseliny poly-L-jablčnej a pullulánu pomocou vybraných kmeňov A. pullulans. Cieľom práce bolo popísať a určiť spektrá jednotlivých kmeňov ako aj extracelulárnych produktov, predovšetkým pullulánu, vybrať vhodné produkčné médium, a najvhodnejší produkčný kmeň A pullulans. Počas experimentálnej práce bolo zistené, že najvhodnejším produkčným kmeňom bol kmeň DSMZ kultivovaný na minerálnom médiu s prídavkom kvasničného autolyzátu, ktoré bolo tiež najvhodnejším typom média. Obsah naprodukovaného pullulánu bol pri gravimetrickom stanovení 6,3 g/L, čo potvrdili aj výsledky metódy HPLC. Experimentálne bolo zistené však aj to, že Ramanova spektroskopia ako metóda, nie je vhodná na kvantifikáciu extracelulárnych produktov, avšak je vhodná a tiež bola využitá na PCA analýzu jednotlivých kmeňov. The diploma thesis deals with the study of biotechnologically significant microorganisms, using the Raman spectroscopy. Content of the theoretical part is brief characteristic of Raman spectroscopy as a method, its use in practice and also use as a tool for monitoring of biotechnologically processes. Thesis was further focus on the biotechnologically significant microorganism Aureobasidium pullulans, its use in biotechnology and also for over-produced substances and in particular poly-L-maleic acid and pullulan. The content of the experimental part was study of selected strains A. pullulans, specifically stains as DSMZ, CCM F148 and CCM 8182, using Raman spectroscopy on the various types of culture media. Subject of practical part research was too production of extracellular polymers, acid poly-L-apple and pullulan, by selected strains A. pullulans. Objective of my thesis was described and determinate, spectra of individual strains as well as extracellular products, mainly pullulan, and then choose suitable production medium and optimal production strain A. pullulans. During experimental work was found, that optimal production strain was DSMZ strain culture on the mineral medium with the addition of yeast autolysate, which was optimal medium type. The content of the pullulan produced was for gravimetric determination, 6,3g/L, which also confirmed the results of the HPLC method. It was experimentally found, that Raman spectroscopy isn´t suitable method for quantification of extracellular products, but is appropriate and was used for PCA analysis of individual strains. Keywords: Raman spectroscopy; Aureobasidium pullulans; pullulan Available in a digital repository NRGL
Studium biotechnologicky významných mikroorganismů pomocí Ramanovy spektrofotometrie

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biotechnologicky významných mikroorganizmov pomocou Ramanovej spektroskopie. Obsahom teoretickej časti je stručná charakteristika Ramanovej spektroskopie ako metódy, ...

Záhorská, Linda; Enev, Vojtěch; Mgr.Ota Samek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Autentizace nulovou znalostí
Bošeľa, Jaroslav; Hajný, Jan; Dzurenda, Petr
2018 - Slovak
Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, pojednáva aj o technológií Bluetooth Low Energy, jej špecifikácie pri prenose základných dát medzi počítačom Raspberry Pi 2 a Android mobilným telefónom. Praktická časť práce sa venuje pokusu o prenos jednoduchých dát medzi Raspberry Pi 2 a Android telefónom. This thesis looks to authentication, principle and basic divison. Another part of thesis looks to Zero–Knowledge protocols, which protocols with zero information, their analysis and base elements, also thesis presents technology Bluetooth Low Energy, specification of this technology in transmission simple data between computer Raspberry Pi 2 and mobile phone. The practical part of thesis works on experiment of sending simple data between Raspberry 2 and Android phone. Keywords: authentication; Zero–Knowledge protocols; Bluetooth Low Energy; Raspberry Pi; Android Available in a digital repository NRGL
Autentizace nulovou znalostí

Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, ...

Bošeľa, Jaroslav; Hajný, Jan; Dzurenda, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Topná MEMS platforma pro chemické senzory
Vančík, Silvester; Svatoš, Vojtěch; Prášek, Jan
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá oblasťou návrhu a výroby mikroelektromechanickej vyhrievacej platformy pre chemické senzory plynov. V teoretickej časti sú popísané MEMS, senzory a výrobné procesy a technológie potrebné pre výrobu takejto platformy. Praktická časť obsahuje simulácie, návrh masiek kompletnú výrobu od masiek až po samotnú platformu na čipe. V práci sa tiež nachádzajú výsledky charakterizácie vyrobenej vyhrievacej platformy v porovnaním so simuláciami. Výsledky sú taktiež porovnané s hodnotami s literatúry. This master’s thesis deals with design and fabrication of MEMS microhotplate platform for chemical gas sensors. The theoretical part describes MEMS, sensors and processes and technologies needed for fabrication of micro hotplate. The practical part includes simulations, masks and step by step microhotplate fabrication. Fabricated heating membrane was characterized and compared to theoretical values from simulations and to similar devices presented in literature. Keywords: MEMS; microhotplate; photolithography; stress; thermal conductivity; silicon dioxide Available in a digital repository NRGL
Topná MEMS platforma pro chemické senzory

Táto diplomová práca sa zaoberá oblasťou návrhu a výroby mikroelektromechanickej vyhrievacej platformy pre chemické senzory plynov. V teoretickej časti sú popísané MEMS, senzory a výrobné procesy a ...

Vančík, Silvester; Svatoš, Vojtěch; Prášek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Analýza časových řad s využitím hlubokého učení
Hladík, Jakub; Kolařík, Martin; Uher, Václav
2018 - Slovak
Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza stručný rozbor niektorých, už v praxi využívaných nástrojov pre predikciu. Posledná časť je zameraná na rozbor problému ako aj na samotnú tvorbu programu. The aim of the thesis was to create a tool for time-series prediction based on deep learning. The first part of the work is a brief description of deep learning and its comparison to classical machine learning. In the next section contains brief analysis of some tools, that are already used for time-series forecasting. The last part is focused on the analysis of the problem as well as on the actual creation of the program. Keywords: Artificial Intelligence; deep learning; time series forecasting Available in a digital repository NRGL
Analýza časových řad s využitím hlubokého učení

Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ...

Hladík, Jakub; Kolařík, Martin; Uher, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Aplikace pro vizualizaci časových řad na webu
Repka, Branislav; Povoda, Lukáš; Uher, Václav
2018 - Slovak
Tento dokument sa zaoberá vizualizáciou dát vo webovom prostredí pomocou jazykov JavaScript a PHP. Konkrétne, vytvorenie webovej aplikácie pre dynamické zobrazovanie časových radov v interaktívnom prostredí cez REST API vo formáte JSON. V práci sú popísané technológie pre tvorbu webových aplikácií a ich využitie. Tak isto práca zahrňuje návrh a vytvorenie webovej aplikácie. This document discusses the visualization of data in the web environment using JavaScript and PHP. Specifically, create a web application for dynamically displaying time series in an interactive environment via the REST API in JSON format. There are described technologies for creating web applications and their use. This is work involving designing and creating a web application. Keywords: JavaScrip; JSON; web technologies; time series; PHP; REST API Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro vizualizaci časových řad na webu

Tento dokument sa zaoberá vizualizáciou dát vo webovom prostredí pomocou jazykov JavaScript a PHP. Konkrétne, vytvorenie webovej aplikácie pre dynamické zobrazovanie časových radov v interaktívnom ...

Repka, Branislav; Povoda, Lukáš; Uher, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Automatická 3D segmentace obrazu mozku
Bafrnec, Matúš; Dorazil, Jan; Kolařík, Martin
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému popisu funkcionality konvolučných neurónových sietí. Predstavuje rýchly úvod do problematiky a poskytuje teoretický základ pre pochopenie a vytvorenie samostatného systému. Popísané sú jednotlivé vrstvy neurónovej siete, princípy ich fungovania a vzájomnej náväznosti. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou problému, návrhom konkrétneho riešenia a porovnaním neurónových sietí s inými riešeniami. Výsledkom magnetickej rezonancie hlavy je séria čierno-bielych snímok, ktoré reprezentujú 3D sken. Úlohou je označiť mozog a tým odstrániť nepotrebné informácie vo forme okolitých tkanív. Výsledný obraz mozgu môže byť využitý pri volumetrii alebo diagnostike neurodegeneratívnych chorôb. Výhodou neurónových sietí v porovnaní s deterministickými systémami je ich flexibilita. Umožňujú prispôsobenie na iné typy segmentačných problémom len zmenou množiny trénovacích dát, bez nutnosti zásahu do architektúry. Jedným zo systémov vykonávajúcich plne automatickú 3D segmentáciu sa nazýva U-Net – jeho názov vychádza z podobnosti architektúry s písmenom U. Prezentované boli tri reálne riešenia, prvotný návrh U-Netu, rozšírený U-Net a rekurentný U-Net. Prvá verzia U-Netu bola pamäťovo veľmi náročná, vyžadovala trénovanie na procesore miesto grafickej karty a neumožňovala spracovanie dát v plnom rozlíšení. Rozšírený U-Net tieto problémy vyriešil načítavaním dát v prekrývajúcich sa skupinách troch snímok. Okrem možnosti trénovania siete na grafickej karte s následným skrátením doby učenia, bola zvýšená aj presnosť pridaním ďalších interkonekcií do vnútornej architektúry siete. Posledná verzia, rekurentný U-Net, sa zameriava na optimalizáciu rozšíreného U-Netu založenej na princípe znovupoužitia existujúcich úrovní siete. To prináša zníženie časovej a hardwarovej náročnosti. Bol znížený počet parametrov siete na menej ako 20%, bez akéhokoľvek zvýšenia tohto počtu v prípade pridania ďalších úrovní. Takáto sieť patrí k jednej z prvých rekurentných sietí použitých na problém 3D segmentácie a poskytuje tak základ pre ďalší výskum. Posledná časť práce sa zameriava na vyhodnotenie výsledkov a porovnanie presnosti, rýchlosti a náročnosti jednotlivých sietí. Porovnávaná je aj presnosť ľudskej a strojovej segmentácie. Rozšírený a rekurentný U-Net dokázali poraziť svojho ľudského oponenta, čím by v prípade reálneho nasadenia mohli ušetriť množstvo lekárskeho času a predísť ľudským chybám. Výsledkom práce je teoretický základ poskytujúci úvod do problematiky konvolučných neurónových sietí a segmentácie, plne funkčné systémy na automatickú 3D segmentáciu a základ pre ďalší výskum v oblasti rekurentných sietí. This bachelor thesis describes the design and implementation of the system for automatic 3D segmentation of a brain based on convolutional neural networks. The first part is dedicated to a brief history of neural networks and a theoretical description of the functionality of convolutional neural networks. It represents a fast introduction to the problematics and provides theoretical basics needed for the understanding and creation of the system. Individual layers of the neural network and principles of their functionality and mutual relations are also described in this part. The second part of the thesis is about problem analysis, designing of a solution and a comparison between neural networks and other solutions. The result of a magnetic resonance imaging of the head is a series of black-and-white images representing a 3D scan. The task is to tag a brain and to remove unnecessary information in the form of surrounding tissues. The final image of the brain can be utilized in a volumetry or during a diagnostic of neurodegenerative diseases. The advantage of neural networks in comparison with deterministic systems is their flexibility. They allow an adaptation to other segmentation problems just by changing the training dataset, without a need of changes in the architecture. One of the systems performing fully automatic 3D segmentation is called U-Net – its name comes from the similarity of the architecture with the letter U. Three real solutions, the first implementation of U-Net, extended U-Net and recurrent U-Net were presented. The first version of U-Net has been very memory-demanding, it required a training on a processor instead of a graphic card and has not allowed data processing in full resolution. The extended U-Net has resolved these problems by loading data in overlaying series of three images. In addition to the possibility of a training on a graphic card with related decrease in learning time, the accuracy was increased by adding interconnections to the internal architecture of the network. The last version, recurrent U-Net, aims for the optimization of extended U-Net based on the reusage of existing levels. This brings a decrease in a time and resource difficulty. The number of parameters of the network was lowered to less than 20%, without any increase in case of further level addition. This network is one of first recurrent networks used on the problem of 3D segmentation and provides a foundation to further research. The last part focuses on the evaluation of results and the comparison of accuracy, speed and requirements between particular networks. The accuracy of human and machine segmentation is also compared. The extended and recurrent U-Net have surpassed their human opponent, which in real case could save a lot of doctors time and prevent human mistakes. The result of this work is a theoretical basis providing an introduction to the problematics of convolutional neural networks and segmentation, fully working systems for automatic 3D segmentation and the foundation for further research in the field of recurrent networks. Keywords: 3D; CNN; deep learning; convolutional neural network; brain; MRI; image; recurrent; segmentation; U-Net Available in a digital repository NRGL
Automatická 3D segmentace obrazu mozku

Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii ...

Bafrnec, Matúš; Dorazil, Jan; Kolařík, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny
Zríni, Miroslav; Štefan, David; Štigler, Jaroslav
2018 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je zmerať a následne vyhodnotiť charakteristiky mikroturbíny. Jedná sa o nový typ turbíny, ktorá bola navrhnutá v rámci diplomovej práce a vychádza z teórie vodných kôl. Je určená pre oblasť malých spádov a nízkych prietokov, kde nie sú vhodné bežne používané turbíny. Využitie tejto oblasti s malými spádmi bude v budúcnosti veľmi významné, pretože hydroenergetický potenciál sa postupne vyčerpáva. Turbína disponuje dvomi spôsobmi regulácie – natočením lopatiek a posunom výsuvnej časti žľabu. V prvej fáze boli uskutočnené dve komplexné merania. Ďalším krokom bolo spracovanie nameraných dát postupne v troch programoch. Výsledkom je vykreslenie charakteristík, ktoré popisujú hydraulické parametre turbíny. V poslednej kapitole sú znázornené konštrukčné návrhy automatickej regulácie. The aim of the diploma thesis is to measure and subsequently to evaluate microturbine characteristics. This is a new type of turbine, which was designed in the diploma thesis and is based on the theory of waterwheels. It is designed for low heads and low flow, where conventional turbines are not suitable. Taking advantage of this low heads area will be very important in the future as the hydroenergetic potential is getting gradually exhausted. The turbine has two ways of regulation - turning blades and shifting the drawer. In the first phase, two complex measurements were performed. The next step was to process the measured data gradually in three programs. The result is the rendering of the characteristics that describe the hydraulic parameters of the turbine. The last chapter shows the design proposals for automatic regulation. Keywords: Microturbine; waterwheel; efficiency and flow characteristic Available in a digital repository NRGL
Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny

Cieľom diplomovej práce je zmerať a následne vyhodnotiť charakteristiky mikroturbíny. Jedná sa o nový typ turbíny, ktorá bola navrhnutá v rámci diplomovej práce a vychádza z teórie vodných kôl. Je ...

Zríni, Miroslav; Štefan, David; Štigler, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách
Jurko, Michal; Švec, Jiří; Novotný, Radoslav
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom hydratácie portlandského cementu (PC) a stručným popisom vplyvu rôzneho typu mletia na veľkosť častíc PC. V experimentálnej časti boli na guľovom planétovom mlyne za mokra pripravené frakcie PC s rôznou strednou veľkosťou častíc. Na pripravených cementoch sa izotermickou kalorimetriou študovala ich hydratácia, obzvlášť vyčerpanie síranov, precipitácia portlanditu, hodnota tepelného toku a interval indukčnej periódy. V práci sú využité aj analýzy na autogénne zmraštenie, XRD a STA. Vstupnými surovinami sú cementy CEM I 42,5 R (šedý; Českomoravský cement, a.s. – Mokrá, ČR) a síranovzdorný CEM I 52,5 R (biely; Aalborg Portland, a.s. – Aalborg, DK). Na základe analýzy výsledkov bol pre pripravené cementy podaný návrh na korekciu prítomnosti síranových iónov pridaním sadrovca. V prípade CEM I 52,5 R je korekcia odporúčaná, v prípade CEM I 42,5 R nevyhnutná. This bachelor thesis deals with the study of sulfate depletion in cement binders. Basic knowledge about cement binders is summarised at the beginning of the theoretical part. The theoretical part goes on to describe the hydration of Portland cement (PC) and to briefly describe the influence of different types of milling on PC particle size. In the experimental part, PC fractions of various average particle sizes were prepared on a planetary ball mill for wet conditions. On the prepared cement, their hydration was studied using isothermal calorimetry; especially sulfate depletion, portlandite precipitation, heat flow rate and induction period interval. n the thesis were also used analyzes for autogenous shrinkage, XRD and STA. The input raw materials are cement CEM I 42,5 R (grey, Českomoravský cement, a.s. – Mokrá, Czech Republic) and sulfate-resistant cement CEM I 52,5 R (white, Aalborg Portland, a.s. – Aalborg, Denmark). On the basis of the results analysis, a proposal was made to correct the presence of sulfate ions by adding gypsum in these cements. In the case of CEM I 52,5 R the correction is recommended and in the case of CEM I 42,5 R the correction is necessary. Keywords: portland cement; hydration; gypsum; sulfate depletion; isothermal calorimetry Available in a digital repository NRGL
Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách

Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom ...

Jurko, Michal; Švec, Jiří; Novotný, Radoslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases