Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 485439
Published from to

Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol
KRPLOVÁ, Marie; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
2017 - Czech
Tématem práce je Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v právní úpravě České republiky. Cílem práce je analyzovat způsoby skončení pracovního poměru především ze strany zaměstnavatele v aplikaci na pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol pomocí analýzy zákona v odborné literatuře a výkladu této problematiky soudy. První kapitola objasňuje pojem pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon jeho činnosti stejně jako předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy. V kapitole zkoumám i problémy vznikající při aplikaci a interpretaci této definice a jednotlivých předpokladů předestřených v zákoně o pedagogických pracovnících. Druhá kapitola vymezuje jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru a hlouběji zkoumá některé problematické způsoby skončení, jimiž jsou především výpověď okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a skončení pracovního poměru na doobu určitou. V úvodních částech podkapitoly o výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou shrnuty podmínky a náležitosti tohoto způsobu skončení pracovního poměru těchto zaměstnanců včetně povinného projednání s odborovou organizací a náležitostí popisu výpovědního důvodů, dále se pak zabývám jednotlivými výpovědními důvody zakotvenými taxativně v zákoníku práce. Čtvrtá kapitola vymezuje možnosti skončení pracovního poměru s ředitelem školy jako jedním z pedagogických pracovníků a nastiňuje též problémy, které vznikají při jeho odvolání z funkce. V poslední kapitole srovnávám právní úpravu skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky v České republice s právní úpravou obsaženou v právním řádu Slovenské republiky. V závěru práce pak hodnotím největší problémy tohoto tématu. Zároveň shledávám, čím se mohou Česká republika a Slovenská republika vzájemně inspirovat. The theme of this work is the termination of the employment of teaching staff nursery schools, primary schools and secondary schools in the Czech Republic. The aim is to analyze ways of termination of employment by the employer of the teaching staff at kindergartens, primary schools, secondary schools by analyzing the scientific literature for the interpretation of this issue by courts. The first chapter explains the concept of teaching staff and a prerequisite for the exercise of their activities as well as also the assumptions for performance of a school director. The chapter is also examining the problems arising from the application and interpretation of this definition and the various assumptions outlined in the Act on Educational Staff. The second chapter defines the possibilities of termination of employment and deeply explores some problematic ways of termination, which are mainly notice and immediate termination of employment by the employer. At the beginning of subchapter of dismissal by an employer are summarized its terms and conditions, including mandatory consultation with the trade organization and the formalities for termination of reasons, later, I deal with the individual reasons of notice enshrined exhaustively in the Labour Code. The third chapter describes the possibilities of termination of employment with the school director as one of the teaching staff, and outlined the problems that arise when his removal from office. In the last chapter comparing legislation termination of employment of teaching staff in the Czech Republic with the legislation contained in the law of the Slovak Republic. In the conclusion of the work I evaluate the biggest problems in this topic. Simultaneously, I find, what can Czech Republic and Slovak Republic inspire each other. Keywords: pedagogický pracovník; ředitel školy; mateřská škola; základní škola; střední škola; odborná kvalifikace; zdravotní způsobilost; pracovní poměr; skončení pracovního poměru; odvolání; výpověď; okamžité zrušení pracovního poměru; dohoda o rozvázání pracovního poměru; Slovenská republika; Slovensko; zákoník práce; zákonník práce; teaching staff; school director; nursery school; elementary school; secondary school; professional qualification; termination of employment; notice of appeal; notice; immediate termination of employment; an agreement on termination of employment; Slovak Republic; Slovakia; Labour Code; Slovakian Labour Code Available in digital repository of UPOL.
Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol

Tématem práce je Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v právní úpravě České republiky. Cílem práce je analyzovat způsoby skončení pracovního ...

KRPLOVÁ, Marie; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Návrh proudového motoru pro RC modely
Petr Karel; Budínský Adam; Dub Martin
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně popsán výpočet kompresoru a difuzoru pro tah motoru o velikosti přibližně 200 N. Dále jsou přibližným výpočtem navržena ložiska proudového motoru. Součástí přílohy je výkres sestavy proudového motoru a výrobní výkresy rotoru a náboje.This thesis is focused on design of the jet engine for RC models. On the beginning of the thesis is retrieval part and description of the principle of jet engine function. The main part of the thesis is focused on a calculation where a centrifugal compressor and diffuser will be designed in order to give a thrust of approximately 200 N. Next step is approximate calculation of bearing capacity. The attachment contains assembly drawing of the jet engine and production drawings of rotor and stator. Keywords: Proudový motor; Odstředivý kompresor; Lopatkový difuzor; Bezlopatkový difuzor; Jet Engine; Centrifugal Compressor; Vaned Diffuser; Vaneless Diffuser Available in digital repository of ČVUT.
Návrh proudového motoru pro RC modely

Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně ...

Petr Karel; Budínský Adam; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru
Zavřel Jan; Aschermann Michal; Beneš Petr
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve jsou popsány typy rozvodových mechanismů, optimalizační metody a softwarové nástroje. Dále je sestaven optimalizační model v programu Isight. Po otestování byla pro průzkum návrhového prostoru vybrána metoda "Latin hypercube" a pro řízení optimalizačního procesu byla zvolena simplexová metoda. Průběh optimalizačního procesu je porovnán pro různé vstupy. Nakonec je ukázáno zlepšení pomocí porovnání ručně navrhnuté zdvihové křivky a křivky, která je produktem tohoto optimalizačního procesu.This master thesis describes the process of parametric optimization of valve lift curve that is used in internal combustion engine. By this process, it was attempted to replace engineer's experience and sense by computational power. The valvetrain mechanisms, optimization techniques and software tools are introduced in the beginning. In further sections, the model for the optimization of valve lift curve is assembled using Isight. After testing, the Latin hypercube method is chosen to drive the DOE and simplex method is implemented to drive the optimization. The course of the process is compared for different inputs. Additionally, the improvement of the valve lift curve produced by the optimization process is shown by a comparison with the manually designed one. Keywords: optimalizace; rozvodový mechanizmus; Isight; Valkin; Valdyn; DOE; zdvihová křivka ventilu; optimization; valvetrain; Isight; Valkin; Valdyn; DOE; valve lift curve Available in digital repository of ČVUT.
Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru

Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve ...

Zavřel Jan; Aschermann Michal; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Domácí automatizace s Raspberry Pi
Oswald Cyril; Mach Marek; Plaček Viktor
2017 - Czech
Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na téma možností prostředků pro vytvoření automatické domácnosti, a to zejména z oblasti reportování stavů, zjištěných pomocí senzorů, a případného upozornění na neobvyklé nebo nebezpečné stavy. V druhé části práce obsahuje popis realizace domácího reportovacího zařízení pomocí Raspberry Pi, vlastního cloud serveru a jednoduché webové stránky pro čtení údajů ze senzorů.The goal of this thesis is to present the possibilities of how one can create a system of home automation and to suggest a concrete solution for realization. This bachelor thesis in the first part contains the research on the possibilities of means for creation of an automated household, especially in the area of reporting statuses detected by sensors, and eventual warning of unusual or dangerous situations. In the second part of the thesis, there is a description of the implementation of the domestic reporting device using Raspberry Pi, private cloud server and a simple web page for reading sensor data. Keywords: Akční členy,Automatizace ,Chytrá domácnost,Cloud,Internet of Things,Python,Raspberry Pi,Senzory,Server,Smart Home; Actuators,automation,Smart Household,Cloud; Internet of Things,Python,Raspberry Pi,Sensors,Server,Smart Home Available in digital repository of ČVUT.
Domácí automatizace s Raspberry Pi

Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na ...

Oswald Cyril; Mach Marek; Plaček Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2017

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU TÁBOR
Maier Karel; Loskot Matouš; Kraus Martin
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je revitalizace přednádražního prostoru v Táboře. Cílem práce je návrh možného urbanistického řešení včetně vhodných úprav veřejného prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, kde se propojují aktivity dopravní, obchodní a také administrativní. Jsou aktualizovány prostorové požadavky dopravního uzlu a v rámci přeměny je nádraží lépe zapojeno do organismu města.The subject of the diploma thesis is the revitalisation of railway station public area in Tábor. The aim of the thesis is to propose a possible urban solution including appropriate modifications of the public space in front of the train and bus stations, where transportation, commercial and also administrative activities are connected. The spatial requirements of the transportation hub are updated and the station is better integrated into the city organism. Keywords: nádraží,urbanismus,rozvojové území,železnice,autobusové nádraží,veřejný prostor,park,vlak; railway,station,bus,urbanism,public space,development,greenery Available in digital repository of ČVUT.
REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU TÁBOR

Předmětem diplomové práce je revitalizace přednádražního prostoru v Táboře. Cílem práce je návrh možného urbanistického řešení včetně vhodných úprav veřejného prostoru před vlakovým a autobusovým ...

Maier Karel; Loskot Matouš; Kraus Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Organizér
Karel Marian; Seho Anna - Myato; Kordovská Pavla
2017 - Czech
Organizér do interiéru - dělící stěna v prostoru. Objekt je určen hlavně do současných obytných interiérů, které jsou tvořeny otevřenými či kontinuálními prostory a jsou velkými prosklenými plochami propojeny s exteriérem, s vegetací. Organizér řeší ukládání předmětů do prostorů, kde je minimální možnost umístit nábytek ke zdi. Stěna je vyrobena z bukové překližky. Do jednotlivých desek jsou vloženy ohýbané polohovací díly. Organizér je tvořený třemi deskami s dvanácti odkládacími plochami. Stabilita je zajištěna využitím principu paravánu.Interior organizer - partition wall in room. The object is designed mainly for contemporary residential interiors, which are made up of open or continuous spaces and connected with exterior and vegetation by large glass wall. The organizer solves the storage of objects in areas where is a minimal possibility of placing the furniture to the wall. The wall is made of beech plywood. Bent positioning parts are inserted into individual boards. The organizer consists of three boards with twelve adjustable components. Stability is ensured by using the "paravan" principle. Keywords: Organizér; prostor; dělící stěna; ukládání; organizer,space; partition wall; storage Available in digital repository of ČVUT.
Organizér

Organizér do interiéru - dělící stěna v prostoru. Objekt je určen hlavně do současných obytných interiérů, které jsou tvořeny otevřenými či kontinuálními prostory a jsou velkými prosklenými plochami ...

Karel Marian; Seho Anna - Myato; Kordovská Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2017

VLAKOVÁ SOUPRAVA
Tvarůžek Martin; Petrmichl Jan; Siegert Petr
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je studie vlakové soupravy jako celku s výhledem do blízké budoucnos- ti. Diplomová práce se dá rozdělit na několik částí: na návrh exteriéru, náhled do interiéru a optimalizaci služeb dopravce. Zadání jsem vytvořil jako ideovou strukturu se základními otázkami, na které jsem se v průběhu práce snažil odpovědět. Zvýšení atraktivity vlaků pro cestující jsem se snažil docílit několika způsoby, a to propojením několika hlavních stavebních kamenů. Respektováním kulturních a designových zvyklostí regionu, propojením služeb s osobními mobilními zařízeními a interaktivitou vlakových systémů rozšiřujících realitu s přesahem do edukace a zábavy. Tím jsem se snažil ve své práci nastínit možnou budoucnost vlaků, která by mohla přilákat novou klientelu do vlaků a hromadné dopravy.The theme of diploma thesis is the study of the train to the near future. The diploma thesis can be divided into several parts: exterior design, interior design and optimization of the carrier services. I created a structure of the basic questions which I tried to answer during my work. I have tried to increase the attractiveness of trains for passengers in several ways by connecting several basic building blocks. Respect for cultural and design habits in the region, interconnection of services with personal mobile devices and the interactivity of train systems, augmenting reality with overlapping into education and entertainment. In my work, I tried to introduce a possible future that could attract new clients into trains and public transport. Keywords: Vlak; souprava; design; idea; exteriér; interiér; redesign; brejlovec; region; emoce; realita; interaktivita; služby; hromadná; doprava; mobil; aplikace; atraktivita; edukace; zábava; výchova; budoucnost; Train; set; design; idea; exterior; interior; redesign; brejlovec; region; emotion; reality; interactivity; services; mass; transportation; mobile; application; attractiveness; education; entertainment; future Available in digital repository of ČVUT.
VLAKOVÁ SOUPRAVA

Tématem diplomové práce je studie vlakové soupravy jako celku s výhledem do blízké budoucnos- ti. Diplomová práce se dá rozdělit na několik částí: na návrh exteriéru, náhled do interiéru a ...

Tvarůžek Martin; Petrmichl Jan; Siegert Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Sedací nábytek
Jaroš Jan; Klouzek Jakub; Bošková Zuzana
2017 - Czech
Křeslo je navrženo tak, aby bylo využito co nejjednodušších výrobních procesů a tím se snížila i koncová cena produktu. Křeslo je také možné sestavit z několika přednastavených dílů a přizpůsobit si ho tak vlastním požadavkům. Výsledkem mojí práce je první funkční prototyp, kde je sedák a opěrák tvořen čalounickými popruhy a několika typy polyuretanových pěn, pro dosažení ideální tuhosti sedáku. Područky jsou vytvořeny z dubového dřeva s drobnými řemeslnými detaily.The armchair is designed simply, to use just basic working proces to lower the price of final product. The armchair can be also assembled by few preset parts and adjusted to personal requirements. The result of my work is first functional prototype, where the seat is put together with upholstery straps and a few different types of polyurethane foam to create the ideal toughness of the seat. Armrests are made of oak wood with small craft details. Keywords: křeslo; dřevo; polstrování,variabilita; armchair,wood,upholstery ,variability Available in digital repository of ČVUT.
Sedací nábytek

Křeslo je navrženo tak, aby bylo využito co nejjednodušších výrobních procesů a tím se snížila i koncová cena produktu. Křeslo je také možné sestavit z několika přednastavených dílů a přizpůsobit si ...

Jaroš Jan; Klouzek Jakub; Bošková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Masážní a stimulační přístroj na poprsí
Tvarůžek Martin; Salaquardová Petra; Kačmár Michal
2017 - Czech
Tématem této bakalářské práce je návrh designu masážního a stimulačního přístroje na poprsí. Produkt je určen pro ženy, které hledají nové zkušenosti v oblasti sexuality a zároveň se o svá ňadra chtějí starat a dávat jim náležitou lásku. Mým záměrem je upozornit na ozdravné účinky masáže prsou a pomoci ženám v řešení této problematiky.The theme of this thesis is design of massage and stimulation device for the breast. The product is designed for women, who search new experiences in the field of sexuality and want to really care about their breast with love. My intention is to show the healing effects of breast massage. Keywords: masáž; stimulace; masážní přístroj; poprsí,vibrace; massage,stimulation,device for massage,breast,vibration Available in digital repository of ČVUT.
Masážní a stimulační přístroj na poprsí

Tématem této bakalářské práce je návrh designu masážního a stimulačního přístroje na poprsí. Produkt je určen pro ženy, které hledají nové zkušenosti v oblasti sexuality a zároveň se o svá ňadra ...

Tvarůžek Martin; Salaquardová Petra; Kačmár Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY
Císler Ondřej; Kvíz Slavoj; Hejda Jiří
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je metropolitní dům na Vinohradech. Cílem bude najít vhodné řešení jak doplnit blok na křížení ulic Slezská a Blanická. Jedná se o jeden z posledních nezastavěných pozemků v dnes již ucelené zástavbě Vinohrad. Pozemek se nachází v sousedství několika významných domů z průběhu 20. Století. Naším úkolem bude se pokusit kvalitě těchto staveb vyrovnat a současně se pokusit odpovědět na otázky jak by mělo vypadat moderní luxusní bydlení v takto prestižní lokalitě a též jak vstupovat s novou stavbou do městské historické zástavby.The theme of diploma project is the Vinohrady's metropolitan house. The goal is to find an adequate solution how to complete the block structure at the street crossings of "Slezská" and "Blanická" streets. Nowadays the project's site is one of the last unbuilt ones in the Vinohrady's united structure. The site neighbours with a few important buildings of 20th century. Our task will be to create contemporary building which can stand next to these buildings and to answer the questions how could the modern living in prestigious location could look like and how intervene in historical city structure. Keywords: doplnění struktury; Vinohrady; mixed use; škola; Vinohrady; Mixed use; music school,Completiion of structure Available in digital repository of ČVUT.
METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY

Tématem diplomové práce je metropolitní dům na Vinohradech. Cílem bude najít vhodné řešení jak doplnit blok na křížení ulic Slezská a Blanická. Jedná se o jeden z posledních nezastavěných pozemků ...

Císler Ondřej; Kvíz Slavoj; Hejda Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases