Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 472359
Published from to

Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center
Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
2019 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je navržena metoda pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda je navržena s ohledem na využitelnost měření při teplotně neustálených stavech. Navržená metoda je aplikována při měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru vybraného pětiosého frézovacího stroje. Na základě získaných výsledků z realizovaných měření je identifikována míra zjednodušení v případě konvenčního přístupu měření tepelného chování OS dle standardu ISO 230-3. Rovněž je diskutována praktická využitelnost navržené metody. Předložená disertační práce se dále zabývá návrhem postupu pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů. Navržený postup je experimentálně ověřen na dvojici pětiosých frézovacích strojů. Výsledky získané pomocí navrženého postupu jsou verifikovány porovnáním s výsledky měření a vyhodnocení získanými na základě uplatnění konvenčních metod měření.The presented doctoral thesis deals with the research of accuracy of five-axis milling machines. Based on the research of the current state of the art, the goals of the doctoral thesis are set out. Within the outlined goals, a method for fast and effective measurement of the volumetric accuracy of the whole working space of small and medium-sized five-axis milling machines is proposed. The method is designed with regard to the usability of measurements in temperature nonstable states. The proposed method is applied on the measuring the volumetric errors of the whole working space of the selected five-axis milling machine. Based on the results obtained from the realized measurements, a simplification rate is identified in the case of a conventional approach to measuring the thermal behaviour of the machine tool according to the ISO 230-3 standard. The practical applicability of the proposed method is also discussed. The presented doctoral thesis also deals with the design of a procedure for fast measurement and evaluation of the set of basic geometric errors of the five-axis milling machines. The designed procedure is experimentally verified on a pair of five-axis milling machines. The results obtained using the designed procedure are verified by comparing with the measurement and evaluation of results obtained using conventional measurement methods. Keywords: geometrická odchylka,volumetrická chyba,teplotní chyba,obráběcí stroj,přesnost; geometric error,volumetric error,thermal error,machine tool,accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center

Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci ...

Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Samobuzené kmitání v obráběcích strojích
Bach Pavel; Drobílek Jiří; Skalla Jan
2019 - Czech
Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi důležitá pro správné určení meze stability. K identifikaci dynamické síly je využita nová rozšířená metoda řízeného rozkmitávání nože. V úvodní části práce je prezentován přehled současného stavu znalostí o dynamickém řezném procesu. V následující části je proveden návrh rozšířené metody, která umožňuje měřit a analyzovat chování dynamického řezného procesu. V experimentální části práce je prezentováno využití navržené metody pro identifikaci dynamických sil při nízkých řezných rychlostech. Získané poznatky jsou aplikovány při návrhu přesnějšího modelu dynamické řezné síly. Nový model je použit pro výpočet meze stability a výsledky jsou porovnány s experimentálně zjištěnou mezí stability. V závěru práce je diskutován a vyhodnocen přínos nové metody pro zlepšení predikce meze stability obrábění.This thesis deals with problematic of stability limit prediction of self-excited vibration in machine tools. This work is aimed on dynamic force of cutting process, because knowledge of its properties and behaviour is crucial for correct determination of stability limit. For identification of dynamic cutting force is used new extended method using controled exciting of cutting tool. The introduction part of thesis presents overview of current state of knowledges about dynamic cutting process. The following part includes proposal of extended method, which will allow to measure and analyse behaviour of this dynamic process. In the experimental part of thesis is presented use of proposed method for identification dynamic forces in lower cutting speeds. Obtained knowledge are then applicated in design more accurate model of dynamic cutting force. New model is used for computation of stability limit and results are compared with real stability limit. Benefits of applying new method for improving of stability limit prediction are discussed and evaluated in the conclusion. Keywords: identifikační metoda dynamické síly řezného procesu,meze stability,model dynamické síly řezného procesu; dynamic cutting force identification method,chatter,stability limit,model of dynamic cutting force Available in digital repository of ČVUT.
Samobuzené kmitání v obráběcích strojích

Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích ...

Bach Pavel; Drobílek Jiří; Skalla Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zástupci zaměstnanců v pracovněprávních vztazích
ŠKAŘUPOVÁ, Tereza; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Zejména se zaměřuje na odborové organizace, jakožto nejdůležitějšího zástupce zaměstnavatelů. Vyhodnocuje, zda právní úprava v českém právním řádu netrpí nedostatky. První kapitola je pojata jako úvod do problematiky, neboť popisuje pracovněprávní vztahy. Druhá kapitola se zaměřuje na odborové organizace, které jsou nejdůležitějším zástupcem zaměstnanců. Zabývá se jejich typickými znaky, vznikem, působením u zaměstnavatele, jejich právy a zánikem. Také jsou řešeny některé aktuální otázky, mezi které patří účelové zakládání odborových organizací a tajné odbory. Třetí kapitola se člení na tři části, kde rozebírá další zástupce zaměstnanců. V první části se zabývá radou zaměstnanců. V druhé části se zabývá zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Třetí část této kapitoly obsahuje jejich srovnání, včetně srovnání s odborovými organizacemi. Práce v druhé a v třetí kapitole upozorňuje na některé nedostatky právní úpravy zástupců zaměstnanců, jejichž možné řešení de lege ferenda je navrhováno v závěru této práce. This thesis deals with the issue of worker´s representatives in labor law relations. It especially focuses on the most important worker´s representatives, the trade unions. The thesis also describes Czech legislation and analyses it´s possible problematic areas. The first chapter is introductory as it describes labor law relations. The second chapter focuses on trade unions, as the most important worker´s representatives. This chapter deals with their typical features, creation, activities, rights and demise. Also, typical issues connected with trade unions, including purposeful establishing of trade unions and secret trade unions, are addressed in this chapter. The third chapter is subdivided intro three parts. The first part deals with works council. The second part exemines the role of representative for the safety and health at work, The third part of this chapter brings their comparison including comparison with the trade unions. In the second and third chapter problematic areas of legislation are highlighted and their possible solution de lege ferenda is proposed in the conclusion of this thesis. Keywords: zástupci zaměstnanců; odborová organizace; rada zaměstnanců; zástupce pro BOZP; evropská rada zaměstnanců; zamstnavatel; zaměstnanec; informování; projednání; worker´s representatives; trade union; works council; representative for the safety and health at work; European Works Council; employer; employee; information; consultation Available in digital repository of UPOL.
Zástupci zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Práce se zabývá problematikou zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Zejména se zaměřuje na odborové organizace, jakožto nejdůležitějšího zástupce zaměstnavatelů. Vyhodnocuje, zda právní ...

ŠKAŘUPOVÁ, Tereza; PODRAZIL, Petr; TINTĚRA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů
HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
2019 - English
De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. Reversibilní fosforylace je klíčovou událostí buněčné signalizace, která umožňuje aktivovat proteiny nebo vytvářet vazebná místa pro specifickou interakci proteinů. 14-3-3 proteiny (TFT) regulují různé reakce rostlin. Po ozáření modrým světlem dochází ke snížení rychlosti růstu hypokotylů ve dvou fázích. Po rychlé inhibici růstu zprostředkované fototropinem 1 (PHOT1) během prvních 30 minut po osvětlení následuje ustálený růst, který je řízen kryptochromem 1 (CRY1). Zatímco de-etiolace zprostředkovaná CRY1 je prozkoumána, menší pozornost se věnuje fázi de-etiolace pod kontrolou PHOT1. Pomocí subtraktivní cDNA knihovny byly identifikovány důležité regulační mechanismy, potenciálně regulované PHOT1 u rajčete (Solanum lycopersicum L.). Indukce transkripce a translace, stejně tak jako modifikace struktury chromatinu je důležitá z hlediska skutečnosti, že zahájení fotomorfogeneze je založeno na výrazném reprogramování buňky. Modré světlo také blokuje expanzi buněk rychlou modifikací buněčné stěny. Dále byla studována exprese, hormonální regulace a proteomická síť pod kontrolou 14-3-3 proteinů při fotomorfogenezi indukované modrým světlem. TFT6 a TFT9 isoformy byly specificky zkoumány kvůli jejich vysoké expresi během de-etiolace u rajčete. Multidisciplinární přístup ukázal, že exprese TFT9, ale ne TFT6, byla regulována CK a byly identifikovány cis-regulační elementy potřebné pro tuto reakci. Následně byl zkoumán interaktom TFT6/9 spojený s de-etiolací a bylo dokázáno, že 14-3-3 proteiny by mohly být zapojeny do signalizační dráhy CK, inhibice expanze buněk, ustáleného stavu růstu a reprogramování z heterotrofie. Nakonec byla použita amiRNA interference k přípravě mutantních rostlin phot1 u rajčete. Snížená exprese PHOT1 výrazně ovlivnila fenotyp rostlin, především výšku a počet trichomů na povrchu listu i stonku. Rovněž vroubkování okraje listů a jejich zploštění bylo rozdílné, což by mohlo být spojeno se změněnou úrovní transpirace a účinností fotosyntézy. Plody mutantní rostliny byly tmavě zelené s nižším počtem semen, vykazujících zpožděné klíčení. Proteomická analýza perikarpu plodů ukázala změny v proteinech spojených s organoleptickými vlastnostmi a syntézou karotenoidů, což je v souladu s vyšším obsahem karotenoidů, důležitých složek potravy. De-etiolation is the first developmental process under light control allowing the heterotrophic seedling to become autotrophic. The phytohormones cytokinins (CKs) largely contribute to this process. Reversible phosphorylation is a key event of cell signaling, allowing proteins to become active or generating a binding site for specific protein interaction. 14-3-3 proteins regulate a variety of plant responses. Upon exposure to blue light (BL), reduction of hypocotyl growth rate occurs in two phases: a rapid inhibition mediated by phototropin 1 (PHOT1) within the first 30 min of illumination, followed by the cryptochrome 1 (CRY1)-controlled establishment of the steady-state growth rate. Although some information is available for CRY1-mediated de-etiolation, less attention has been given to the PHOT1 phase of de-etiolation. Using subtractive cDNA library, we were able to identify important regulatory mechanisms, potentially regulated by PHOT1 in tomato (Solanum lycopersicum L.). The profound induction of transcription/translation, as well as modification of chromatin structure, is relevant in regard to the fact that the entry into photomorphogenesis is based on a deep reprograming of the cell. Also, BL restrains the cell expansion by the rapid modification of the cell wall. Furthermore, the expression, hormonal regulation, and proteomic network under the control of 14-3-3s were addressed during blue light-induced photomorphogenesis. TFT9 and TFT6 isoforms were specifically investigated due to their high expression during tomato de-etiolation. The multidisciplinary approach demonstrated that TFT9 expression, but not TFT6, was regulated by CKs and identified cis-regulating elements required for this response. Subsequently, the TFT6/9 interactome linked to de-etiolation was investigated and evidenced that 14-3-3s might be involved in CK signaling pathway, cell expansion inhibition, steady-state growth rate establishment, and reprograming from heterotrophy. Finally, amiRNA interference was used to generate tomato phot1 plants. Downregulation of PHOT1 caused distinct phenotype in plant height and number of trichomes on the leaf and stem surface. Also, the serrations on the leaf margine and leaf flattening was altered which may be associated with changed level of transpiration and efficiency of photosynthesis. The fruits of mutant plant were darker green with lower number of seeds showing delayed germination. Proteomic analysis of fruit pericarp showed changes in proteins connected with organoleptic properties of fruit and carotenoid biosynthesis pathway which is in correlation with higher content of carotenoids, important components in human diet. Keywords: modré světlo; rajče; de-etiolizace; TFT proteiny; PHOT1; blue light; tomato; de-etiolation; TFT proteins; PHOT1 Available in digital repository of UPOL.
Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů

De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. ...

HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace
Tyšler Milan; Deutsch Elena; van Dam Peter
2019 - English
Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se provádí behem invazivní elektrofyziologické (EP) studie. Presná lokalizaceFrequent (more than 20%) premature ventricular complexes (PVCs) can lead to the development of left ventricular dysfunction. Possible treatment of such patients is radiofrequency ablation Keywords: mapování potenciálu povrchu tela,inverzní problém elektrokardiografie,ektopická aktivita,predcasné komorové extrasystoly,model nehomogenního trupu,neinvazivní lokalizace. iv; body surface potential mapping,inverse problem of electrocardiography,ectopic activity,premature ventricular complexes,inhomogeneous torso model,noninvasive localization Available in digital repository of ČVUT.
Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace

Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ...

Tyšler Milan; Deutsch Elena; van Dam Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci
Tyšler Milan; Sedova Ksenia; Nováková Marie
2019 - English
Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as anAlterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an Keywords: Elektrokardiograf,manifestace,disperze repolarizace v srdci; Electrocardiographic manifestation,cardiac repolarization dispersion Available in digital repository of ČVUT.
Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci

Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as anAlterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an

Tyšler Milan; Sedova Ksenia; Nováková Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vybrané aplikační problémy
KOTRBA, Jan; STEHLÍK, Václav; PETR, Michal
2019 - Czech
GDPR bylo v roce 2018 jedním z hlavních témat právní vědy. Průběžnou digitalizací naší společnosti vyvstala potřeba unifikace ochrany osobních údajů na úrovni EU. Práce se stručně zaměřuje na historický vývoj, dále řeší práva a povinnosti, které mají orgány veřejné moci jako správce a zpracovatel. Předposledním tématem je pověřenec pro ochranu osobních údajů, práce se zaměřuje na důvody zavedení tohoto institutu a jmenování pověřence u orgánů veřejné moci. Práce také řeší předávání osobních údajů do zahraničí. The GDPR was one of the main topics of legal science in 2018. The ongoing digitization of our society raised the need to unify the protection of personal data at EU level. The work briefly focuses on historical development, furthermore deals with the rights and obligations of public authorities as controller and processor. The penultimate topic is the Data Protection Officer. The thesis focuses on the reasons for the establishment of this institute and the appointment of an officer with the public authorities. The work also addresses the transfer of personal data abroad (third world countries). Keywords: GDPR; správce; pověřenec pro ochranu osobních údajů; zpracovatel; GDPR; controller; data protection officer; processor Available in digital repository of UPOL.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vybrané aplikační problémy

GDPR bylo v roce 2018 jedním z hlavních témat právní vědy. Průběžnou digitalizací naší společnosti vyvstala potřeba unifikace ochrany osobních údajů na úrovni EU. Práce se stručně zaměřuje na ...

KOTRBA, Jan; STEHLÍK, Václav; PETR, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na kinematiku chůze
ZÁLEŠÁKOVÁ, Veronika; LEHNERTOVÁ, Michaela
2019 - Czech
Gonartróza je limitující pro pacienty při vykonávání běžných denních aktivit. V případě neúspěchu konzervativní léčby je dalším možným řešením jak pacientům, zvláště ve vysokém stupni postižení kloubu, ulevit od bolesti a ztuhlosti kolene, chirurgické řešení pomocí totální endoprotézy. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na kinematiku chůze a srovnat jej se stavem před operací. Výzkumný soubor tvořilo celkem 8 probandů, 7 žen a 1 muž, průměrný věk všech probandů byl 66,25?4,63 let. U těchto probandů byla diagnostikována mediální gonartróza II. až III. st. stupně podle RTG dle Kellgrena a Lawrence. K porovnání získaných hodnot kinematických parametrů byl použit Wilcoxonův párový test a znaménkový test. Pro testování hypotéz byla stanovena hladina statistické významnosti = 0,05. Statisticky významný rozdíl (p=0,02) byl nalezen při jednooporové fázi kroku u časoprostorových parametrů obou končetin celkově. Ve stejné skupině byl také zjištěn statisticky významný rozdíl u fáze dvojí opory (p=0,03). U časoprostorových parametrů obou těchto testů byla prodloužena doba opory. Při měření úhlových parametrů vyšly statisticky významné hodnoty v hlezenním kloubu u maximální plantární flexe na konci stojné fáze (p=0,05), u celkového rozsahu pohybu v sagitální rovině (p=0,05) opět u všech skupin. Na neoperované končetině v hlezenním kloubu při maximální plantární flexi na konci stojné fáze (p=0,04). V úhlových parametrech bylo také statisticky významné zvětšení celkového rozsahu pohybu v sagitální rovině v hlezenním kloubu (p=0,02) u obou končetin dohromady. U neoperované končetiny se statisticky významně zvětšil rozsah maximální plantární flexe na konci stojné fáze (p=0,03) v hlezenním kloubu, v kolenním kloubu se zvětšil celkový rozsah pohybu v sagitální rovině (p=0,05) a deprese pánve ve švihové fázi chůze (p=0,03). Totální endoprotéza kolenního kloubu v našem výzkumu statisticky významně ovlivnila úhlové parametry na neoperované dolní končetině. Dále byly statisticky významné hodnoty zjištěny pro úhlové a časoprostorové parametry při chůzi celkově. Knee arthritis is limiting for patients in performing of regular daily activities. In case of conservative treatment failure, a total knee replacement is another possible solution to relieve both pain and stiffness of the knee, particularly in the high degree of joint involvement. The aim of this work is to evaluate the effect of total knee joint endoprosthesis on the kinematics of walking and compare it to the pre-operation condition. The research file consisted of 8 probands, namely 7 women and 1 man, while the average age of all probands was 66.25 ? 4.63 years. For these probands, the medial osteoarthritis of the knee joint grade II and III was diagnosed using the X-ray according to Kellgren and Lawrence. The Wilcoxon signed-rank test was used for comparison of obtained values of kinematic parameters. For hypothesis testing, the level of statistical significance was determined at = 0.05. A statistically significant difference (p = 0.02) was found in the single limb stance of the step in time-space parameters in all groups. In the same group, a statistically significant difference was also found in the double limb stance (p = 0.03). The support stance was prolonged for time-space parameters of both these tests. When measuring the angle parameters, statistically significant values were reported in ankle joint at the maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.05), for the entire range of motion in the sagittal plane (p = 0.05) in all groups again. At the non-operated limb, in the ankle joint at maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.04). In the angular parameters, there was also a statistically significant increase in the overall range of motion in the sagittal plane in the ankle joint (p = 0.02) in all groups. At the non-operated limb, the range of maximum plantar flexion at the end of the standing phase (p = 0.03) in the ankle joint has increased significantly. The knee joint showed an increased overall range of motion in the sagittal plane (p = 0.05) and depression of the pelvis in the swinging stance of walking (p = 0.03). The total knee joint endoprosthesis significantly influenced angular parameters on the non-operated lower limb and angular walking parameters in total in our research. Statistically significant values were found for time-space parameters in walking generally. Keywords: Totální endoprotéza; kolenní kloub; kinematika; kinematická analýza; Total knee replacement; knee joint; kinematics; kinematic analysis Available in digital repository of UPOL.
Vliv totální endoprotézy kolenního kloubu na kinematiku chůze

Gonartróza je limitující pro pacienty při vykonávání běžných denních aktivit. V případě neúspěchu konzervativní léčby je dalším možným řešením jak pacientům, zvláště ve vysokém stupni postižení ...

ZÁLEŠÁKOVÁ, Veronika; LEHNERTOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Internetový obchod
FICNER, Zdeněk; VEČERKA, Arnošt
2019 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou internetového obchodu, od navržení struktury aplikace až po samotné řešení ve frameworku Nette. Samotný framework je postaven na jazyce PHP. Internetový obchod využívá databázový systém MySQL pro uložení potřebných údajů. This thesis deals with the issue of internet shop, from design of the application structure to itself solution in Nette framework. Framework based on PHP language. Internet shop use MySQL database system for save necessary gures. Keywords: Internetový obchod; dámské šaty; webová aplikace; struktura aplikace; Internet shop; women's dress; web application; application structure Available in digital repository of UPOL.
Internetový obchod

Tato práce se zabývá problematikou internetového obchodu, od navržení struktury aplikace až po samotné řešení ve frameworku Nette. Samotný framework je postaven na jazyce PHP. Internetový obchod ...

FICNER, Zdeněk; VEČERKA, Arnošt
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Opakované vězňovo dilema
KRAKOVSKÁ, Hana; HOLEČEK, Pavel; BOHANESOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato práce se zabývá opakovaným vězňovým dilematem, problémem z oblasti teorie her. Je rozčleněná do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část uvede čtenáře nejdříve do problematiky vězňova dilematu jednokolového a následně opakovaného. Představí nejznámější strategie a turnaje opakovaného vězňova dilematu. Část praktická vychází z reálných dat získaných z turnaje, který byl zorganizován autorkou práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem turnaje bylo sledovat jak chování hráčů, kterými nebyly naprogramované algoritmy, nýbrž studenti, tak i souvislosti mezi naším turnajem a turnajem Roberta Axelroda, amerického vědce, který s těmito turnaji začal. Využito bylo metod pro klasifikaci hráčů a analýzu průběhu hry. Tyto navržené metody byly otestovány na reálných datech získaných během turnaje. This thesis deals with the topic of the iterated prisoner's dilemma - a problem coming out of the area of game theory. The thesis is divided into two main parts - - theoretical and practical. Firstly, the theoretical part will introduce a reader to the problems of the prisoner's dilemma. Subsequently, the iterated prisoner's dilemma will be introduced. The practical part of the thesis is based on real data gathered from a tournament, which had been organized by author of this thesis at the Faculty of Science, Palacky University in Olomouc. The aim of this tournament was to observe behavior of the players who were not programmed algorithms but students themselves. Also, relations of our tournament and Robert Axelrod's tournament were contemplated. We concentrated on methods for classification of players as well as on analysis of game process. These designed methods were tested on real data gathered during the tournament. Keywords: vězňovo dilema; opakované vězňovo dilema; teorie her; strategie; hráči; výplatní matice; rovnovážný bod; optimum; turnaj; prisoner's dilemma; iterated prisoner's dilemma; game theory; strategy; players; payoff matrix; Nash equilibrium; optimum; tournament Available in digital repository of UPOL.
Opakované vězňovo dilema

Tato práce se zabývá opakovaným vězňovým dilematem, problémem z oblasti teorie her. Je rozčleněná do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část uvede čtenáře nejdříve do problematiky ...

KRAKOVSKÁ, Hana; HOLEČEK, Pavel; BOHANESOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases