Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 467297
Published from to

Revize vybraných miocenních lokalit Prostějovska
ZAPLETAL, David; HLADILOVÁ, Šárka
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá vybranými miocenními lokalitami Prostějovska. Cílem práce je popsat lokality Ondratice-Kopaniny a Kelčice-Zadní Zdenovy, které jsou bohaté na výskyt zkamenělin, a shrnout aktuální stav ostatních miocenních lokalit v regionu. This diploma thesis deals with selected Miocene localities in Prostějov region. The aim of the study is to describe localities Ondratice-Kopaniny and Kelčice-Zadní Zdenovy which are rich in fossils and to summarize actual state of other Miocene localities in the region. Keywords: neogén; miocén; baden; zkameněliny; Neogene; Miocene; Badenian; fossils Available in digital repository of UPOL.
Revize vybraných miocenních lokalit Prostějovska

Diplomová práce se zabývá vybranými miocenními lokalitami Prostějovska. Cílem práce je popsat lokality Ondratice-Kopaniny a Kelčice-Zadní Zdenovy, které jsou bohaté na výskyt zkamenělin, a shrnout ...

ZAPLETAL, David; HLADILOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Možnosti trávení volného času v Luhačovicích
MITUNÍKOVÁ, Jitka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - Czech
Cílem práce je seznámení s možností trávení volného času všech věkových kategorií v Luhačovicích. Teoretická část je zaměřená na definování volného času, problematiku volného času a seznámení s městem. Cílem praktické části je ucelené zmapovaní volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie a také šetření dotazníkovou metodou mezi rodiči. Keywords: volný čas;pedagog volného času; pedagog; vychovatel;funkce volného času; Available in digital repository of UPOL.
Možnosti trávení volného času v Luhačovicích

Cílem práce je seznámení s možností trávení volného času všech věkových kategorií v Luhačovicích. Teoretická část je zaměřená na definování volného času, problematiku volného času a seznámení s ...

MITUNÍKOVÁ, Jitka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jak vnímáme barvy
PETŘEKOVÁ, Michaela; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Závěrečná práce je zaměřena na vnímání barev ve světě kolem nás, v módě, jak působí barevné oblečení na lidi kolem nás. Jak mezi sebou barvy kombinovat, aby nám slušely. Zaměřila jsem se na historii kosmetiky a jak provázelo líčení lidstvo několika staletími. Jak ženy kvůli kráse obětují i zdraví. Proč si ženy barví vlasy a co která barva o nich vypovídá. Rozebrala jsem typologii člověka a přírodní barvy na vlasy. V závěru práce jsem se věnovala léčení barvami a na barevné potraviny, které nám pomohou ke zdraví. Keywords: barva; oblečení; móda; make-up; kosmetika; historie; vlasy; barvyna vlasy; léčení barvami; čakry; barevné potraviny Available in digital repository of UPOL.
Jak vnímáme barvy

Závěrečná práce je zaměřena na vnímání barev ve světě kolem nás, v módě, jak působí barevné oblečení na lidi kolem nás. Jak mezi sebou barvy kombinovat, aby nám slušely. Zaměřila jsem se na historii ...

PETŘEKOVÁ, Michaela; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
VYBÍRALOVÁ, Kateřina; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Práce se zabývá průřezovým tématem multikulturní výchovy na 1.stupni základní školy a jejím začleněním do celoroční motivace a jednotlivých projektů. Tři vybrané projekty jsou podrobně zpracované a doplněny foto přílohou. Keywords: multikulturní výchova; mezilidské vztahy; vzájemná tolerance; komunikace; výukové programy; spolupráce; průřezová témata; celoškolní projekty; environmentální výchova. Available in digital repository of UPOL.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY - VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Práce se zabývá průřezovým tématem multikulturní výchovy na 1.stupni základní školy a jejím začleněním do celoroční motivace a jednotlivých projektů. Tři vybrané projekty jsou podrobně zpracované a ...

VYBÍRALOVÁ, Kateřina; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Drogy a drogová závislost
KALABISOVÁ, Martina; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Drogy a drogová závislost

KALABISOVÁ, Martina; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vybrané vizuální projevy primárního glaukomu s otevřeným úhlem
OČADLÍKOVÁ, Petra; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá některými vizuálními projevy primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Teoretická část obecně popisuje glaukom, anatomické a patofyziologické souvislosti, kde se podrobněji zaměřuje na nitrooční tekutinu, nitrooční tlak a terč zrakového nervu. Následný text práce je věnován klasifikaci glaukomu a jeho vlivu na vidění. Těžištěm teoretické části práce je popis projevů glaukomových změn na zorné pole, kontrastní citlivost a barvocit. Text je doplněn rešerší příslušných odborných studií. Experimentální část práce se zaměřuje na sledování vlivu glaukomu na kontrastní citlivost, streopsi a barvocit. Z výsledků vyplývá, že u pacientů s glaukomem je zhoršena kontrastní citlivost a barvocit. Hodnoty stereopse se nijak zásadně neodlišovaly od zdravé populace. The diploma thesis deals with some visual displays of primary open-angle glaucoma. The theoretical part in general describes glaucoma, anatomical and pathophysiological contexts, in which it focuses in more detail on intraocular fluid, intraocular pressure and target of the optic nerve. The following text pays attention to the classification of glaucoma and its effect on vision. The main focus of the theoretical part of the thesis is the description of the effects of glaucoma changes on the field of vision, contrast sensitivity and coloring. The text is completed by a research of relevant professional studies. The experimental part of the thesis focuses on monitoring the influence of glaucoma on contrast sensitivity, stereoacuity and coloring. The results suggest that contrast sensitivity and coloring are impaired in glaucoma patients. The stereoacuity values did not differ fundamentally from healthy population. Keywords: glaukom; nitrooční tlak; kontrastní citlivost; zorné pole; barvocit; stereopse; glaucoma; intraocular pressure; contrast sensitivity; field of view; coloring; stereoacuity Available in digital repository of UPOL.
Vybrané vizuální projevy primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Diplomová práce se zabývá některými vizuálními projevy primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Teoretická část obecně popisuje glaukom, anatomické a patofyziologické souvislosti, kde se podrobněji ...

OČADLÍKOVÁ, Petra; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Integrace žáků se sluchovým postižením do školního prostředí běžné školy
ZMIJOVÁ, Tereza; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2018 - Czech
Ve své práci se zabývám sluchově postiženými dětmi při jejich integraci do běžné základní školy. V teoretické části této práce jsem popisovala aspekty, které ovlivňují integraci, objasnila jsem význam integrace a inkluze. Dále jsem se zabývala sluchovým postižením, vlivem sluchového postižení na vývoj dítěte a komunikací se sluchově postiženým dítětem. V praktické části jsem pozorovala dvě sluchově postižené děti během jejich integrace do běžné základní školy. Integraci jsem popsala v různých odvětvích a zhodnotila jsem vhodnost integrace do běžné základní školy pro tyto sluchově postižené děti. Keywords: Sluchové postižení; integrace; nedoslýchavost; sluchadla; individuální vzdělávací plán; kompenzační pomůcky; základní školy; anamnézy. Available in digital repository of UPOL.
Integrace žáků se sluchovým postižením do školního prostředí běžné školy

Ve své práci se zabývám sluchově postiženými dětmi při jejich integraci do běžné základní školy. V teoretické části této práce jsem popisovala aspekty, které ovlivňují integraci, objasnila jsem význam ...

ZMIJOVÁ, Tereza; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika závislosti na pervitinu
MAROSZOVÁ, Veronika; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Problematika závislosti na pervitinu

MAROSZOVÁ, Veronika; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Dětská jóga jako součást podpory ke zdravému životnímu stylu
FOJTÍKOVÁ, Magdaléna; TOMANOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Dětská jóga jako součást podpory ke zdravému životnímu stylu

FOJTÍKOVÁ, Magdaléna; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Alkohol jako průchozí návyková látka u dětí
SCHENK, Petr; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Závěrečná práce Alkohol jako průchozí návyková látka u dětí je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá zejména problematikou užívání návykových látek, závislostí na alkoholu, problematikou alkoholu u dospívajících, prevencí a zákonným opatřením. Cílem praktické části bylo zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření jak se současná mládež ze specifickými druhy poruch chování staví k alkoholu, zda jej vnímá jako nedílnou součást svého života a zda si plně uvědomuje rizika spojená s pitím alkoholu. Open Final work Alcohol as addictive substance in children je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. In particular theoretical issues of substance abuse, alcohol dependence, alcohol issues in adolescents, prevention and legal measures. The practical part of the questionnaires was detected by the current youth of particular types of conduct disorder, alcohol is seen as an integral part of your life and fully aware of the risks associated with drinking alcohol Keywords: alkohol; návykové látky; závislost; drogy; alcohol; substance abuse; addiction; drugs Available in digital repository of UPOL.
Alkohol jako průchozí návyková látka u dětí

Závěrečná práce Alkohol jako průchozí návyková látka u dětí je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá zejména problematikou užívání návykových látek, závislostí na ...

SCHENK, Petr; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases