Number of found documents: 2070
Published from to

Implementace ERP systému
Týn, Jan; Toman, Prokop; Jan, Jan
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá implementací ERP systému. Diplomová práce je rozdělena na teoretické poznatky a případovou studii. Jejím cílem je vytvoření ucelené rešerše o aplikacích typu ERP a následná aplikace na konkrétní případové studii. Teoretická část popisuje charakteristiku a vývoj ERP systémů. Praktická část se zabývá případovou studií implementace konkrétního ERP systému. This thesis deals with the implementation of the ERP system. The thesis is divided into theoretical knowledge and case study. Its aim is to develop a comprehensive search for applications such as ERP and its application to a specific case study. The theoretical part describes the characteristics and evolution of ERP systems. The practical part deals with a case study of the implementation of the specific ERP system. Keywords: ERP; procesy; informační systém; implementace dostupnost_czu
Implementace ERP systému

Tato diplomová práce se zabývá implementací ERP systému. Diplomová práce je rozdělena na teoretické poznatky a případovou studii. Jejím cílem je vytvoření ucelené rešerše o aplikacích typu ERP ...

Týn, Jan; Toman, Prokop; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Mapování výskytu bolehlavu plamatého (Conium maculatum L.) ve Středních Čechách
Čech, Ondřej; Brant, Václav; Václav, Václav
2017 - Czech
Bolehlav plamatý (Conium maculatum L.) je plevelným druhem vyskytujícím se v lemových společenstvech polí a v agrofytocenózách. Jako plevel se vyskytuje v porostech ozimé řepky, hrachu, cukrové řepy, hořčice bílé a v porostech pícnin. Do porostů polních plodin proniká většinou z lemových společenstev. Cílem práce bylo zmapování výskytu bolehlavu plamatého na orné půdě a v lemových společenstvích polí ve Středních Čechách. Lokalizace probíhala pomocí GPS navigace (Garmin Etrex 30, Garmin Ltd., USA). Jednotlivé body výskytu byly stanovovány při projíždění komunikací při rychlosti 30-40 km za hodinu. Průjezd komunikací mezi dvěma obcemi byl vždy proveden obousměrně. Minimální vzdálenost mezi body se při daném systému záznamu pohybuje v intervalu 8-10 m. Datové záznamy byly následně přeneseny do mapových podkladů. V rámci výsledků byly vytvořeny ortofotomapy s lokalizací výskytu druhu. Následně byla stanovena hustota výskytu druhu v mapovaných úsecích. V rámci sledování byla rovněž sledována přítomnost druhu v porostech polních plodin. V rámci hodnocených území byl zaznamenán výskyt bolehlavu na 25 půdních blocích s ozimou řepkou, na 2 blocích s hrachem, 1 s hořčicí bílou a 4 s cukrovou řepou. Intenzita zaplevelení okrajů komunikací byla velice rozdílná. Jednalo se jak o ojedinělé, solitérní rostliny, tak o souvislé porosty bolehlavu plamatého. V práci byla ověřena metoda hodnocení počtu bodů na délkovou trasu. Práce potvrdila vliv lemových společenstev na výskyt bolehlavu plamatého v agrofytocenózách. Poison hemlock (conium maculatum L.) is a weedy species occurring in plant communities near field borders and in agrophytocoenosis. It invades into these crops: winter wheat, pea, sugar beet, white mustard and also in fodder plants. The origin of the invasion lies predominantly in plant communities around field borders. The aim of this thesis was to elaborate survey of poison hemlock occurrence on arable lands and also within plant communities around field margin in the Middle Bohemia. The study was carried on with the use of GPS navigation (Garmin Etrex 30, Garmin Ltd., USA). Each spot of occurrence was determined by visual recognition in slowly moving car (30-40 km/h). Transit between two urban areas was done in both directions every time. Minimal distance between each spot is between 8-10 m in this type of determination. Data records were transferred to ortofoto map data layer. The density of plants in each spot was evaluated consequently. The presence of this species in the crops was also evaluated during the survey. 25 field segments of winter canola, two segments of pea, one segment of white mustard and four segments of sugar beet were recorded the studied region. The intensity of the weed infestation around the road network strongly varied. Both solitary plants and consistent stands of poison hemlock were described. The method of evaluation of spot quantity on the longitudinal track was verified in this study. The study confirmed impact of plant communities around field borders on the occurrence of poison hemlock in agrophytocoenosis. Keywords: bolehlav plamatý; lemové společenstvo; plodina dostupnost_czu
Mapování výskytu bolehlavu plamatého (Conium maculatum L.) ve Středních Čechách

Bolehlav plamatý (Conium maculatum L.) je plevelným druhem vyskytujícím se v lemových společenstvech polí a v agrofytocenózách. Jako plevel se vyskytuje v porostech ozimé řepky, hrachu, cukrové řepy, ...

Čech, Ondřej; Brant, Václav; Václav, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Podpora exportu v České republice a její vyhodnocení
Lišková, Alena; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce přibližuje podporu exportu v České republice a současný stav proexportní politiky. První část práce se zabývá literární rešerší, která přibližuje základní skutečnosti týkající se problematiky zahraničního obchodu, jeho statistiky, míry otevřenosti ekonomiky a komoditní a teritoriální struktury. V rámci kapitoly Proexportní politiky jsou uvedeny i státní a nestátní instituce a subjekty poskytující exportní podporu. Praktická část rozebírá Exportní strategii 2012 - 2020 její hlavní cíle a vize spolu se základními pilíři, kde jsou nastíněny i jednotlivé projektové karty k plnění cílů strategie. Zmíněno je i plnění Exportní strategie za rok 2015 a současná problémová situace na českém exportním trhu. Závěrem je uvedeno zhodnocení celé problematiky. This diploma thesis describes the support of exports in the Czech Republic and the current state of the export policy. First section of the thesis includes a literature review that outlines the basic facts concerning the issue of foreign trade, it's statistics, degree of openness of the economy and commodity and territorial structure. In the chapter called 'export policy' it also lists state and private institutions and entities providing export support. The practical section discusses Export Strategy 2012 - 2020, its main objectives and visions and the basic pillars, which outline the individual project cards to the objectives of the strategy. Also detailed is the fulfilment of the Export Strategy for 2015 and the current problems in the Czech export market. Assessment of the problematic is to be found in the conclusion. Keywords: ČEB; podpora exportu; zahraniční obchod; export; exportní strategie; instituce; EGAP dostupnost_czu
Podpora exportu v České republice a její vyhodnocení

Diplomová práce přibližuje podporu exportu v České republice a současný stav proexportní politiky. První část práce se zabývá literární rešerší, která přibližuje základní skutečnosti týkající se ...

Lišková, Alena; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Stárnutí a sociální služby pro seniory v Příbrami
Žbánek, Jan; Prášilová, Marie; Ivana, Ivana
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně sociálních služeb pro seniory a možnosti aktivit pro soběstačné seniory v městě Příbram. Zabývá se zkoumáním, zda město Příbram vytváří dostatečné podmínky pro důstojné stáří svých spoluobčanů. V souvislosti s demografickým vývojem dané populace jsou zkoumány neinvestiční výdaje města na sociální služby pro seniory a zjišťovány různé závislosti. Vlastní práce zahrnuje také dotazníková šetření mezi seniory žijícími v domácím prostředí, kde jsou otázky zaměřené hlavně na aktivitu a informovanost seniorů, a mezi klienty sociálních zařízení, u kterých je zjišťována využitelnost sociálních služeb a spokojenost v jednotlivých zařízeních. Ke zpracování a analyzování vybraných ukazatelů a vyslovených hypotéz byly použity statistické metody z oblasti korelace časových řad a z oblasti analýzy závislosti kvalitativních znaků. V závěru práce jsou na základě provedených analýz formulovány návrhy a doporučení, které by měly přispět k prodloužení věku seniorů, ve kterém budou ještě aktivní a soběstační a nebudou nuceni využívat různé sociální služby. The thesis is focused on the analysis of the level of social services for seniors and the posibility of self-suffiency activities for seniors in Příbram. It deals with the examination of whether the city Příbram creates sufficient conditions for aging of their fellow citizens. In connection with the demographic development of the population are examined current cosi of social services for seniors and investigated different dependencies. Own thesis also includes a questionnaire survey among seniors living at home, where questions are focusing mainly on activity and awareness among the elderly and among clients of social systems in which it is determined utilization of social services and the satisfaction of individual facilities. To process and analyze the selected indicators and hypotheses have been formulated by the statistical method of the field correlation of the time series and the analysis of dependence of qualitative traits. The conclusion is based on the analyzes, proposals and recommendations, which should contribute to the extensit of the age of the elderly, which will be more aktive and self-sufficient and will not be forced to use various social services. Keywords: stárnutí; senioři; sociální služby; sociální zařízení; Příbram dostupnost_czu
Stárnutí a sociální služby pro seniory v Příbrami

Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně sociálních služeb pro seniory a možnosti aktivit pro soběstačné seniory v městě Příbram. Zabývá se zkoumáním, zda město Příbram vytváří dostatečné ...

Žbánek, Jan; Prášilová, Marie; Ivana, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce
Nováková, Kateřina; Hájková, Ivana; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Teoretická část práce je věnována personálním činnostem, které je nutné zajistit v momentě, kdy se firma chystá zaměstnávat nového pracovníka. Zabývá se metodami získávání zaměstnanců, jejich výběrem a následnými náležitostmi pracovní smlouvy s ohledem na platné zákonné předpisy a zásady pracovněprávních vztahů. Praktická část slouží k zmapování situace na trhu práce v České republice se zaměřením na absolventy vysokých škol. Prostřednictvím statistické analýzy dat Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí byly zjištěny ovlivňující faktory a problematické lokality uplatnitelnosti těchto absolventů. Dále bylo definováno několik návrhů na zlepšení situace na pracovním trhu této cílové skupiny a zjištěn fakt, že absolventi vysokých škol jsou nejaktivnější a stále atraktivní skupinou obyvatel na trhu práce, což potvrzuje domněnku, že s rostoucí úrovní vzdělání roste také šance uspět. The thesis is focused on the employment of the university graduates in the labor market. The theoretical part is attention to the activities of the human recourses from the perspective of the labor law. Especially, when the company wants to employ an new employee. It focuses on the methods of the recruitment and the selection of future employees. Furthermore, it defines the terms associated with the creation of the employment and the requirement of the employment contract, considering of valid and statutory regulations. The practical part is used for mapping the situation in the labor market in Czech Republic focuses on the university graduates. Thought statistical analyzes the data of the Czech Statistical Office and Ministry of Labor and Social Affairs were found affecting factors that cause unemployment of these graduates. Further, was found that university graduates are still the most attractive, the most active and least vulnerable group on the labor market. So, it is confirm the assumption that with higher education grows the chance to be successful. Keywords: zákoník práce; pracovní právo; pracovní poměr; pracovněprávní vztahy; pracovní smlouva; absolvent; zaměstnavatel; zaměstnanec; nezaměstnanost; praxe; úřad práce dostupnost_czu
Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce

Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Teoretická část práce je věnována personálním činnostem, které je nutné zajistit v momentě, kdy se firma ...

Nováková, Kateřina; Hájková, Ivana; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Porovnání zdravotního stavu dřevin v Zámeckém parku a parku Husovy sady.
Adamcova, Iveta; Čížková, Dana; Pešková, Vítězslava
2017 - Czech
Práce popisuje historické dění v parku až po současnost. Je provedena inventura parku, kontrola poškození jak biotickými (houby, hmyz) tak abiotickými činiteli. U Zámeckého parku je provedena kontrola, zda se něco změnilo od předchozího šetření. Na základě toho se v závěru porovnával zdravotní stav a výskyt škodlivých činitelů v jednotlivých parcích. Hodnotila se přítomnost patogenních hub, hmyzích škůdců a abiotického poškození. Ve všech případech je provedena fotodokumentace. the purpose is to summarize the historical events in the park until the present. Performs an inspection of the park, checking damage by both biotic (fungi, insects) and abiotic factors. At castlep ark will be performed inspection whether anything has changed since the previous investigation. On this basis, there will be in the end performed comparison of the state of health and occurrence of disturbances of individual parks. There will be valued the presence of pathogenic fungi, insect pests and abiotic damage. In all cases there will be done photographic documentation. Keywords: Park; Napadení dřevin škůdci; Hniloba; Patogenní houby; Ochrana dřevin dostupnost_czu
Porovnání zdravotního stavu dřevin v Zámeckém parku a parku Husovy sady.

Práce popisuje historické dění v parku až po současnost. Je provedena inventura parku, kontrola poškození jak biotickými (houby, hmyz) tak abiotickými činiteli. U Zámeckého parku je provedena ...

Adamcova, Iveta; Čížková, Dana; Pešková, Vítězslava
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj morfologických znaků kořenových systémů prostokořenných a krytokořenných sazenic dubu a buku
Becher, Vladimír; Kupka, Ivo; Bílek, Lukáš
2017 - Czech
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci na téma Srovnání morfologických a ekonomických parametrů různých typů sadby, při které došlo k výsadbě prostokořenných a krytokořenných sazenic buku lesního (Fagus sylvativa Linné) a dubu letního (Quercus robur Linné) při obnově lesních porostů v září 2011 a dubnu 2012. V rámci diplomové práce bylo v březnu 2015 provedeno na vytyčených zkusných plochách měření výšky a tloušťky kořenového krčku sazenic, zjišťována případná mortalita od kontroly zalesnění v červenci 2012. Dále bylo ze země vyrýpnuto celkem 154 sazenic, 84 krytokořenných a 70 prostokořenných sazenic, na kterých byl posuzován vývoj kořenového systému, jeho případná deformace a následně zjištěn objem xylometrickou metodou. Údaje zjištěné v terénu byly zpracovány do tabulek a porovnány společně s výsledky zjištěnými v rámci bakalářské práce. Z průměrných hodnot pro výšku, tloušťku kořenové krčku a objem kořenového systému byl zjištěn téměř rovnoměrný vývoj prostokořenných a krytokořenných sazenic v porostu, a to i přesto že při měření jednotlivých sazenic byly jednotlivé hodnoty značně variabilní. Při kontrole vývoje kořenového systému byly zjištěny nepřípustné deformace hlavního kůlového kořenu u 25 % krytokořenných a 20 % prostokořenných sazenic. Zbylé sazenice byly bez deformace nebo s přípustnými deformacemi hlavního kůlového kořenu (zvlněný kůlový kořen, panohy, nesouměrný kůlový kořen s osou nadzemní části). Dále došlo ke zjištění, že krytokořenné sazenice byly snáze vyjmutelné ze země, sazenice nebyla v zemi dostatečně fixována a její kořenový systém byl v některých případech méně rozvinutý, nežli tomu bylo u prostokořenné sazenice. Tato skutečnost může být ovlivňována několika faktory, např. vliv bohatosti kořenového systému na jemné kořínky, znemožnění vývoje kořenového systému utužením okolní půdy při výsadbě štěrbinovou metodou. U prostokořenných sazenic, zejména dubu letního, byl pozorován vývoj kořenového systému do větší hloubky, což je velmi důležité nejen pro fixaci, ale i jako důležitý faktor v období sucha a extrémních letních teplot, kdy dochází k rychlému odčerpání vlhkosti v horním horizontu půdy vlivem odparu. Bohužel nebylo možné toto zjištění ověřit na větším počtu vzorků, neboť by došlo k poškození založeného lesního porostu. The thesis follows the bachelor thesis on comparison of morphological and economic parameters of various types of seedlings, which resulted in the planting of containerized and bare root seedlings of the European beech (Fagus sylvativa Linne) and the English oak (Quercus robur Linnaeus) in a forest regeneration in September 2011 and April 2012. The measurement of the height and thickness of the root neck of the seedlings was carried out on designated plots in March 2015. I also investigated possible mortality from the afforestation inspection in July 2012. Furthermore, 154 seedlings, 84 containerized seedlings a 70 bare root seedlings, in order to evalutate the development of the root system, its possible deformation and subsequently detection of the volume by using xylometric method. The data collected in the field were processed into tables and compared with the results observed in the bachelor thesis. The average figures for the height, the thickness of the root neck and the volume of the root system showed almost identical development of bare root and containerized seedlings in the forest cover, even though the figures of individual seedlings were highly variable. When reviewing the development of the root system, I found unacceptable deformation of the main taproot at 25% containerized seedlings and 20% bare root seedlings. The remaining seedlings were without deformation or with acceptable deformation of the taproot (wavy taproot, unbalanced taproot with the axis in the above-ground part, an outgrowth). It was discovered that containerized seedlings were more easily removable from the ground, the seedlings were not sufficiently fixed in the ground and its root system was in some cases less developed than it was with bare root seedlings. This may be influenced by several factors, e.g. the influence of richness of the root system on fine roots, the obstruction of development of the root system by cementing the surrounding soil when using the slit method. The bare root seedlings, the English oak in particular, showed root development to a greater depth, which is very important not only for sealing but also as an important factor in the drought season and extreme summer temperatures when there is rapid exhaustion of the moisture in the upper horizon of the soil due to the vapor. Unfortunately, it was not possible to verify these findings in a larger sample size, as there had been major damage of the forest. Keywords: buk; dub; kořenový systém; prostokořenný sadební materiál; krytokořenný sadební materiál dostupnost_czu
Vývoj morfologických znaků kořenových systémů prostokořenných a krytokořenných sazenic dubu a buku

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci na téma Srovnání morfologických a ekonomických parametrů různých typů sadby, při které došlo k výsadbě prostokořenných a krytokořenných sazenic buku ...

Becher, Vladimír; Kupka, Ivo; Bílek, Lukáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Manažerské dovednosti
Vernerová, Lucie; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou manažerských dovedností, které zaměstnanci sledovaného oddělení z hlediska své práce používají a které jsou nezbytné pro jejich výkon. Práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a praktické. První část je věnována teoretickým východiskům vypracovaných na základě studia odborné literatury a vymezuje základní pojmy, jako je management, osobnost manažera, jeho kompetence, ale také manažerské role a funkce. Podrobněji se pak zabývá popisem měkkých manažerských dovedností. Ve druhé části je charakterizována vybraná společnost a dochází k analýze současné úrovně manažerských dovedností dané pracovní pozice. Vlastní výzkum byl realizován formou řízeného rozhovoru s liniovým manažerem a formou dotazníkového šetření se zaměstnanci daného oddělení. Na základě zjištěných skutečností, které vyplynuly z dotazníkového šetření, jsou v závěru práce sestaveny efektivní opatření, která by v budoucnu měla vést k posílení zkoumaných dovedností zaměstnanců a zvýšit jejich úroveň v praxi. This thesis deals with the management skills that department employees are monitored on, in terms of their work in use and which are necessary for their performance. This thesis consists of two parts, the theoretical and practical. The first part is focusing on theoretical solutions developed on the basis of special Literature and defines basic concepts such as management, managers personality, their competences, but also managerial roles and functions. In detail, it describes soft management skills. The second part is characterized by high society and leads to analyze current levels of managerial skills of their jobs. Custom research was implemented through guided interview with the line manager and form of a questionnaire with employees of the chosen department.Based on the results of the questionnaire, a conclusion can be formed and used to create drawn-effective measures that can in the future help to strengthen the examined skills of workers and increase their level of practice. Keywords: management; manažerské funkce; manažer; manažerské role; manažerské kompetence; manažerské dovednosti; hard and soft dovednosti; komunikace; time management dostupnost_czu
Manažerské dovednosti

Tato diplomová práce se zabývá problematikou manažerských dovedností, které zaměstnanci sledovaného oddělení z hlediska své práce používají a které jsou nezbytné pro jejich výkon. Práce se skládá ze ...

Vernerová, Lucie; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza preferencí ve spotřebě piva
Smetana, Radek; Hlavsa, Tomáš; Michal, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o analýze preferencí ve spotřebě piva. Dělí se na dvě hlavní části: teoretická východiska a analytickou část. V teoretických východiscích jsou objasněny základní principy, výroba, technologie a kategorizace piva. Dále je znázorněn trh s pivem v ČR, na který navazuje charakteristika spotřebitele. Ten je zkoumán ze dvou pohledů. V prvním se nacházejí marketingové vlivy, které mohou ovlivňovat a nákupní zvyklosti spotřebitele samotného. Druhý obsahuje obecné zákonitosti spotřeby potravin, jenž jsou dané pro segment potravin jako celek, i speciálně pro spotřebu piva. Tato část, je ukončena základními zákonitostmi výzkumu, tvorbě dotazníku a jeho vyhodnocením. V úvodu analytické části se vychází z historických a volně dostupných dat pivovaru Kozel, které jsou podrobeny analýze a doplněny predikcemi. Samotné jádro této části spočívá ve vyhodnocení dotazníku pomocí statistického softwaru Statistica. Zde se nejdříve pracuje s vyhodnocením obecných hypotéz, týkajících se piva jako celku. Na ty je navázáno daty, jenž se týkají jen pivovaru Velké Popovice - Kozel. Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňující obecně spotřebu piva jsou: pohlaví, měsíční příjem a věk. Pokud jde o pivovar Kozel, tak na ten mají vliv faktory pohlaví a měsíčního příjmu, společně s typem piva. The thesis discusses the analysis of preferences in beer consumption. It is divided into two main parts: the theoretical background and analytical sections. The basic principles such as manufacturing, technology and categorization of beer are explained in the theoretical part. Next the beer market in the Czech Republic is illustrated following with consumer characteristics. It is researched from two different angles. As the first there are marketing factors influencing buying habits of the consumer himself. The other one contains general patterns of food consumption, which are given for the food segment as a whole, and especially for beer consumption. This section is completed with elementary principles of research, questionnaire creation and its evaluation. The analytical part at the beginning is based on historical and freely available data from the Velké Popovice brewery - Kozel, which are analysed and complemented with predictions. The very core of this section is to evaluate the questionnaire using statistical software Statistica. The first evaluation here uses general hypotheses concerning the beer as a whole. The data concerning only the brewery Kozel build on those general hypotheses. The most important factors affecting beer consumption in general are: gender, monthly income and age. Regarding the brewery Kozel and the influencing factors are above all gender and monthly income, together with the type of beer. Keywords: spotřeba; preference; marketingový výzkum; dotazník; pivo; statistická analýza; hypotéza dostupnost_czu
Statistická analýza preferencí ve spotřebě piva

Diplomová práce pojednává o analýze preferencí ve spotřebě piva. Dělí se na dvě hlavní části: teoretická východiska a analytickou část. V teoretických východiscích jsou objasněny základní principy, ...

Smetana, Radek; Hlavsa, Tomáš; Michal, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov
Čada, Ondřej; Husák, Jakub; Martina, Martina
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov, která leží v Jihomoravském kraji. Úvodní teoretická část vymezuje základní pojmy, kterými jsou veřejná správa, samospráva, charakteristika obce a jednotlivé orgány obce. Dále práce přibližuje regionální rozvoj a podrobně vysvětluje regionální politiku v EU a v ČR. V závěrečné kapitole teoretické části jsou uvedeny jednotlivé koncepty místního rozvoje. Počátek druhé praktické části je věnován základní charakteristice obce Mikulov včetně historie území. Stěžejní částí diplomové práce je analýza současné sociálně ekonomické situace Mikulova se zaměřením na demografickou charakteristiku, ekonomické prostředí, trh práce, občanskou vybavenost, kulturu, sport a volný čas, cestovní ruch, dopravní a technickou infrastrukturu a životní prostředí. Závěry vyplývající z jednotlivých oblastí jsou zobrazeny v souhrnné SWOT analýze. Na závěr práce jsou identifikované klíčové návrhy oblastí rozvoje Mikulova. This thesis deals with the topic covering social and economic development of the municipality Mikulov located in South Moravian Region of the Czech Republic. The introductory theoretical part defines the basic terms which are public administration, local government, and characteristics of the municipality and its respective authorities. Furthermore, it describes the regional development and also explains in detail the regional policy in the EU, and the Czech Republic. The final chapter of the theoretical part presents specific concepts of the regional development. The beginning of the practical part characterizes the nature of Mikulov including the history of the area. The crucial part of the thesis is the analysis of the current socio-economic situation of Mikulov with the focus on demographic characteristics, economic environment, labour market, civic amenities, culture, sport and leisure, tourism, transport and technical infrastructure, and environment. The conclusions derived from all these areas are summarized in the SWOT analysis. At the end, the thesis indentifies key recommendations on various areas for Mikulovs development. Keywords: veřejná správa; obec; sociální a ekonomický rozvoj; regionální rozvoj; regionální politika; přeshraniční spolupráce; euroregion Pomoraví dostupnost_czu
Analýza sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov

Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov, která leží v Jihomoravském kraji. Úvodní teoretická část vymezuje základní pojmy, kterými jsou veřejná ...

Čada, Ondřej; Husák, Jakub; Martina, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases