Number of found documents: 200
Published from to

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství
Venclová, Kateřina; Macák, Tomáš; Fejfarová, Martina
2017 - Czech
Účel: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské pozice jako nástroj řízení lidských zdrojů v České republice. Dílčími cíli je identifikovat význam řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a hodnocení v odvětví zemědělství v době personální obměny a sestavit teoretický systém hodnocení vybraných pozic jako nástroj řízení lidských zdrojů. Dále určit aktuální stav formálního hodnocení zaměstnanců a identifikovat návaznost ostatních činností ŘLZ na hodnocení zaměstnanců v odvětví zemědělství. Výzkumný design/metody/přístup: Pro tuto práci je zvolen výzkumný design smíšených metod (kombinace kvalitativní i kvantitativní formy výzkumu). Dále se vychází z předpokladu pragmatismu. Strategie výzkumu vychází ze sekvenční strategie smíšených metod. Bylo aplikováno studium relevantní literatury, elektronické dotazování, osobní dotazování, jednorozměrné i vícerozměrné statistické metody. Výsledky: Byl navržen systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské profese jako nástroj řízení lidských zdrojů. Přestože byla zjištěna důležitost systému hodnocení zaměstnanců v rámci vybraného modelu ŘLZ v době personální obměny v odvětví zemědělství, zemědělské podniky během časového období tří let v ČR nevyužívaly formální hodnocení zaměstnanců. Dále byly zjištěny aktuálně využívané metody hodnocení zaměstnanců, kdo je hodnotitelem (i), hodnocení a účel/y hodnocení a návaznost systému hodnocení zaměstnanců na systém odměňování v odvětví zemědělství. Limity výzkumu: Výběrový soubor zemědělských podniků nebyl reprezentativní v rámci celého odvětví, protože se jednalo o účelový výběr. Rozsah dotazníku nebyl dostatečný pro detailní identifikování metod a jejich kritérií v odvětví zemědělství, proto muselo být realizováno osobní dotazování. Originalita/hodnota: V odvětví zemědělství v ČR nebyl doposud realizován výzkum týkající se hodnocení zaměstnanců. Práce přináší detailní pohled na aktuální systém hodnocení zaměstnanců v odvětví zemědělství v ČR, který je doporučen rozšířit o metody hodnocení zaměstnanců zaměřené na oblasti hodnocení procesu a vstupu pro zvýšení úrovně řízení lidských zdrojů. Dále vyzdvihuje důležitost výstupů hodnocení zaměstnanců v rámci návaznosti na systém odměňování. Navržený systém hodnocení zaměstnanců může mít význam v době personální obměny a poskytuje podporu pro efektivní řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství. Disertační práce je podkladem pro další výzkum v oblasti výkonnosti zaměstnanců a dalších oblastech ŘLZ. Purpose: The aim of this PhD dissertation is to design a performance appraisal system as a Human Resource Management (HRM) tool for selected professions in the field of agriculture in the Czech Republic. Further objectives of the dissertation are to identify the significance of HRM and performance appraisal in the field of agriculture within generational change. A subsequent objective is to create a theoretical performance appraisal system for selected professions as a tool of HRM. Further objectives are to determine the current state of formal performance appraisal and to identify the input criteria of an appropriate performance appraisal system for the field of agriculture. Research design/methodology/approach: The research for this dissertation has been developed on the basis of a mixed methods research design, involving a sequential strategy based on quantitative and qualitative research methods. Moreover a pragmatic philosophical approach has been adopted. The quantitative and qualitative elements of the strategy adopted include study of pertinent literature, an electronic questionnaire, personal interviewing, one--dimensional and multidimensional statistical methods. Findings: A performance appraisal system for selected professions as a tool of HRM in the field of agriculture in the Czech Republic has been designed, together with possible areas for future research. The survey conducted has shown over a period of 3 years that the majority of agricultural organizations do not utilise any performance appraisal system. However, this research demonstrated the significance of a performance appraisal system in the context of the selected HRM model within generational change in the field of agriculture. The research also explored the currently used performance appraisal methods, identified appraisers and appraisees, the purposes of performance appraisal in the field of agriculture, and performance appraisal connection to the reward system. Research limitations: The random sample of agricultural organizations was not necessarily representative of the industry as a whole, because the sample taken was a purposive sample. The length and structure of the questionnaire developed for this research was not sufficient to permit the detailed identification of performance appraisal methods used and the criteria applied in the field of agriculture. In order to compensate for this limitation, personal interviewing with a random sample of informants was conducted. Originality/value: No previous research focused on performance appraisal in the field of agriculture has been conducted in the Czech Republic. The research described in this dissertation presents the first detailed description and analysis of the currently used performance appraisal system for the field of agriculture in the Czech Republic. The Author recommends that the currently used performance appraisal system should be used to extend other performance appraisal methods focused in the areas of process and input to reach higher attitude of HRM. In addition, the author highlights the importance of performance appraisal outputs in the connection to the reward system. The specific performance appraisal system proposed here may be beneficial for good management during a period of generational change. Furthermore, it may support more effective human resource management in the field of agriculture. It is hoped that this PhD dissertation may provide the basic groundwork for further research in other HRM areas and performance management. Keywords: systém; řízení lidských zdrojů; hodnocení zaměstnanců; metody hodnocení; zaměstnanec; hodnotitel dostupnost_czu
Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství

Účel: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské pozice jako nástroj řízení lidských zdrojů v České republice. Dílčími cíli je identifikovat význam řízení lidských ...

Venclová, Kateřina; Macák, Tomáš; Fejfarová, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Stanovení genetických parametrů u vybraných ukazatelů plodnosti ovcí a přepracování stávajících způsobů hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty).
Schmidová, Jitka; Vostrý, Luboš; Jan, Jan
2017 - Czech
Cílem práce bylo vybrání vhodného modelu pro odhad genetických parametrů, odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro četnost vrhu u nejvíce rozšířených plemen ovcí chovaných v České republice. Analyzováno bylo celkem 143896 údajů o bahnění z let 1990 až 2012. Metodou BLUP animal model byly odhadnuty komponenty rozptylu a genetické parametry, a to pro každé plemeno samostatně. Základní modelová rovnice zahrnovala efekt věku bahnice (fixní efekt) a dále náhodné efekty stádo-rok-období bahnění, trvalé prostředí a aditivní genetický efekt zvířete (bahnice). Dále byly zkoumány modifikace základního modelu, kdy byly zahrnovány různé kombinace efektů spojených s pářením (efekt harému, trvalé prostředí a aditivní genetický efekt berana). Odhady fenotypové variance se zvyšovaly s rostoucím průměrem četnosti vrhu (od 0,236 u šumavské ovce do 0,779 u romanovské ovce). Podíl trvalého prostředí bahnice byl velmi nízký u všech plemen (od 0,0001 do 0,0262). Vliv sdruženého efektu stádo-rok-období (CG) na celkovou variabilitu četnosti vrhu (0,0223 - 0,1309) byl u většiny plemen větší než aditivní genetická variance (0,0146 - 0,0587). Nejnižší koeficienty dědivosti a opakovatelnosti byly odhadnuty u ovce šumavské (h2 = 0,0619; w2 = 0,0823) a plemene romney (h2 = 0,0626; w2 = 0,0811); zatímco nejvyšší byly odhadnuty u plemene merinolandschaf (h2 = 0,1091; w2= 0,1129). Podíl efektu plemenného berana se pohyboval v rozmezí od 0,01 do 0,02 fenotypové variance u šumavské ovce, od 0,04 do 0,05 u plemene suffolk a od 0,05 do 0,1 u romanovské ovce. Zahrnutí efektů souvisejících s pářením (efekt plemenného berana, harém a/nebo trvalé prostředí berana) do modelové rovnice snížilo informační kritérium odchylek (DIC), což poukazuje na to, že tyto modely jsou vhodnější než model základní. Z výsledků práce vyplývá, že i podíl aditivního genetického efektu bahnice na variabilitě četnosti vrhu je u jednotlivých plemen rozdílný, což je vhodné vzít do úvahy při genetickém hodnocení zvířat. Výsledky dále ukazují, že berani, jakožto otcové výsledných vrhů, mají sice malý, ale prokazatelný vliv na počet narozených jehňat. Odhady genetických parametrů ukazují, že selekce podle "paternálních" plemenných hodnot by mohla být dalším selekčním kritériem, jak zlepšit četnost vrhu u ovcí. The objective of this investigation was to select the proper model for genetic parameter estimation, to estimate genetic parameters, and to predict breeding values for litter size in most common sheep breeds in Czech Republic. A total of 143 896 lambing records from 1990 to 2012 were analysed. Variance components and genetic parameters for litter size were estimated separately for each breed using the BLUP animal model with repeatability. The basic model equation contained ewe age as a fixed effect and random effects of contemporary group, permanent environment and direct additive genetic effect of the animal. Modifications of the basic model were examined when various combinations of mating effects were included (contemporary group of ewes during mating (harem), additive genetic and permanent environmental effect of service ram). Estimates of phenotype variance increased across breeds (0.236 for Šumava to 0.779 for Romanov) with increasing breed average for number of lambs per litter. Variance component estimates for permanent environmental effect of the ewe were low (0.0001 to 0.0262). The variance of common environment of contemporary group (from 0.0223 to 0.1309) had bigger influence on the total variability of litter size in almost all studied breeds then additive genetic variance (from 0.0146 to 0.0587). The lowest heritability and repeatability estimates were for the Šumava (h2=0.0619; w2=0.0823) and Romney breeds (h2=0.0626; w2=0.0811); while the highest were for Merinolandschaf (h2=0.1091; w2 = 0.1129). The effect of service ram ranged from 0.01 to 0.02 of phenotypic variance in Šumava sheep, in Romanov sheep it was from 0.05 to 0.10, and in Suffolk sheep it was from 0.04 to 0.05. Including effects of mating (service sire, harem, and/or ram´s permanent environmental effect) in the model decreased deviance information criterion, what means that these models are more proper than the basic one. Results from present study demonstrate that genetic parameters did differ among the investigated breeds, which should be taken into account in breeding value estimation. The service rams have low but a clearly detectable influence on litter size of their mates. Genetic parameter estimates indicate that direct selection on the service ram effect could increase litter size and achieve genetic gain through ram selection. Keywords: Selekce; Četnost vrhu; Bahnice; Beran dostupnost_czu
Stanovení genetických parametrů u vybraných ukazatelů plodnosti ovcí a přepracování stávajících způsobů hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty).

Cílem práce bylo vybrání vhodného modelu pro odhad genetických parametrů, odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro četnost vrhu u nejvíce rozšířených plemen ovcí chovaných v České ...

Schmidová, Jitka; Vostrý, Luboš; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Lidské zdroje, struktura jejich využívání ve vybraných odvětvích
Hospodkova, Petra; Severová, Lucie
2017 - Czech
Cílem disertační práce je vyvtoření doporučení pro investice do vzdělávání v oblasti pracovních pozic ve zdravotnickém sektoru a dále vytvoření návrhu pro podporu rozvoje těchto pracovních pozic z hlediska nabídky oborů na vysokých školách v ČR. V rámci šetření bude kladen důraz na určení kritických míst, tj. určení odborností, pro které je zřejmá nedostatečná nabídka pracovních pozic na trhu práce a diskuse důvodů, dále na odbornosti, u kterých je naopak nabídka vyšší než poptávka a specialisté v důsledku toho mění svoji odbornost. Dalším cílem práce je stanovení trendů v oblasti vzdělávání zdravotnických pozic u sousedních států (potažmo u států se stejným systémem zdravotní péče) pomocí systematické rešerše. Dalšími zvyžovanými metodami jsou dotazníkové šetření, matematicko-statistické modely (korelace, regrese), CEA, CUA, analýza The main target of dissertation is to prepare recommendations and plan of investments for education in healthcare for paramedical professions. In the investigation, the emphasis will be on identifying critical points, ie. the determination of expertise for which the apparent insufficient supply of jobs on the labor market and discussions reasons. Another aim is to determine trends in education for paramedical positions in neighboring countries through systematic review. Other methods are survey, mathematical-statistical models (correlation, regression), CEA, CUA, etc. Keywords: investice do vzdělávání; nelékařské profese; systém zdravotní péče; zdravotnicví dostupnost_czu
Lidské zdroje, struktura jejich využívání ve vybraných odvětvích

Cílem disertační práce je vyvtoření doporučení pro investice do vzdělávání v oblasti pracovních pozic ve zdravotnickém sektoru a dále vytvoření návrhu pro podporu rozvoje těchto pracovních pozic ...

Hospodkova, Petra; Severová, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Antioxidační, anti-proliferační a imunomodulační účinky ovoce, zeleniny a hub in vitro
Doskočil, Ivo; Havlík, Jaroslav; Orsák, Matyáš
2016 - Czech
V poslední době stoupá zájem o nalezení nových druhů rostlin a hub, které mají antioxidační nebo antiproliferační aktivitu. Tento zájem je vyvolán zejména jejich možným léčivým a potravinovým využitím při mnoha onemocněních, které mohou být spojeny s oxidačním stresem, jako jsou například zánětlivá onemocnění střev, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze nebo nádorová onemocnění. Tato práce předkládá charakterizaci in vitro antioxidační a anti proliferační aktivity vybraných 19 džusů a 28 metanolových extraktů z ovoce a zeleniny, které jsou běžnou součástí jídelníčku. Dále 13 etanolových extraktů jedlých hub řádu chorošotvarých (Popyporales). Pro stanovení antioxidační aktivity byly využity metody 2,2 diphenyl 1 picrylhydrazyl (DPPH); absorbance kyslíkových radikálů (oxygen radical absorbance capacity ORAC) a inhibice produkce oxidu dusnatého (NO). Cytotoxicita byla měřena pomocí metody MTT využívající tetrazolovou sůl 3 [4,5 dimetyltiazol 2 yl] 2,5 difenyltetrazol bromid; a pro stanovení imunomodulační aktivity byla použita metoda fagocytární aktivity lidských neutrofilních granulocytů. Dále byl zjišťován celkový obsah fenolů (TPC) a ß glukanů, jako potenciálně aktivních složek podílejících se na těchto aktivitách. Z výsledků je patrné, že z testovaných vzorků ovoce a zeleniny vykazovaly nejvyšší antioxidační aktivitu džusy (TPC = 1603,2 mg GAE/l džusu; ORAC = 438,5 umol TE/g) a extrakty (ORAC 836,6 umol TE/g; DPPH = 404,6 umol TE/g) z plodů brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), následované džusem z papriky (Capsicum L.)(TPC = 642,1 mg GAE/l džusu; ORAC = 127,9 umol TE/g) a extraktem z ředkve bílé (Raphanus sativus L.)(ORAC = 724,5 umol TE/g; DPPH = 52,2 umol TE/g). Z testovaných druhů ovoce a zeleniny inhibovaly produkci NO džusy z cibule kuchyňské (Allium cepa L)(snižoval produkci NO o 57 %) a mandarinka (Citrus reticulata Blanco)(o 52 %) spolu s extrakty z brokolice (Brassica oleracea var. botrytis italica) (o 21 %) a pomeranče (Citrus sinensis Pers.) (o 10 %). Z jedlých hub byl stanoven nejvyšší obsah fenolových sloučenin u Lentinus tigrinus (Bull.) (houževnatec tygrovaný) Fr. (TPC = 216,2 umol GAE/g extraktu), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Kras (lesklokorka lesklá)(TPC = 257,9 umol GAE/g extraktu) a Royoporus badius (Pers.) A.B. De (choroš smolonohý)(TPC = 257,8 umol GAE/g extraktu). Obsah ß glukanů byl nejvyšší u Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (kotrč kadeřavá)(117,4 mg/g extraktu). Významný efekt na fagocytární aktivitu granulocytů byl zaznamenán u Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns, Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (choroš šupinatý) a S. crispa. U poslední ze zmíněných hub byl taktéž zaznamenán mírný inhibiční účinek vůči buněčné linii HT 29 kolorektálního karcinomu člověka (IC50 = 107 ug/ml extraktu). Výsledky naznačují, že některé námi testované rostliny a houby mohou být perspektivní ve snižování následků vzniklých v důsledku oxidačního stresu, který má podíl na celé řadě onemocnění a snížení toho oxidačního stresu může vést ke snížení progrese těchto onemocnění. Výsledky naznačují možný mechanismus účinku na lidské zdraví, při jejich interpretaci je však třeba brát v úvahu, že in vitro testy a screeningy jsou prvním stupněm systematického výzkumu těchto účinků a slouží pro výběr kandidátů pro návazné podrobnější studie. Recently there has been an increasing interest in discovering of new species of plants and mushrooms which have antioxidant or anti proliferative activity. The interest is caused by the fact that these species have medicinal and food utilization. These properties of plants and mushrooms can be used when dealing with many diseases which may be connected with oxidative stress (inflammatory bowel disease, cardiovascular disease, hypertension, and tumour disease, etc.). The thesis propounds characteristics of in vitro antioxidant and anti proliferative activity of 19 types of juices and 28 methanol extracts of fruits and vegetables, which are common parts of a diet. In the thesis there are also characteristics of 13 ethanol extracts of edible mushrooms of the order of Polypore (Popyporales). Antioxidant activity was quantifie by 2, 2 diphenyl 1 picrylhydrazyl (DPPH), oxygen radical absorbance capacity (ORAC), and inhibition of nitric oxide (NO) production. Cytotoxicity was measured by MTT (3 (4,5 dimethylthiazol 2 yl) 2,5 diphenyltetrazolium bromide. Immunomodulatory activity was determined by an assay of phagocytic activity of human neutrophil granulocytes. Further a total phenolic content (TPC) and total beta glucan content were investigated; these are considered to be the potentially active constituents participating in mentioned activities. From the obtained results it is evident that juices (TPC = 1603.2 mg GAE/L; ORAC = 438.5 umol TE/g) and a bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit extract (ORAC 836.6 umol TE/g; DPPH = 404.6 umol TE/g) showed the highest antioxidant activity of all tested samples of fruits and vegetables. Capsicum (Capsicum L.) juices (TPC = 642.1 mg GAE/L; ORAC = 127.9 umol TE/g) and a radish (Raphanus sativus L.) extract (ORAC 724.5 umol TE/g; DPPH = 52.2 umol TE/g) also proved to have the high values of antioxidant activity. From the tested fruits and vegetables the following inhibited to produce a nitric oxide: onion (Allium cepa L) juices (lowered the NO production by 57%), tangerine juices (Citrus reticulata Blanco)(by 52%), broccoli (Brassica oleracea var. botrytis italic) extract (by 21%), and orange (Citrus sinensis Pers.) extract (by 10%). Concerning edible mushrooms, Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. (TPC = 216.2 umol GAE/g of extract), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Kras (TPC = 257.9 umol GAE/g of extract), and Royoporus badius (Pers.) A.B. De (TPC = 257.8 umol GAE/g of extract) presented the highest phenolic content. Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (117.4 mg/g of extract) had the highest content of beta glucan. Substantial effect on phagocytic activity of granulocytes was noticed in connection with Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns, Polyporus squamosus (Huds.) Fr., and S. crispa. In connection with the latter of mentioned mushrooms, a moderate inhibitory effect towards HT 29 human colorectal adenocarcinoma cell line (IC50 = 107 ug/ml of extract) was noticed. The results indicate that the tested plants and mushrooms can be beneficial when reducing the negative effects of oxidative stress. The oxidative stress has been recognized as a contributing factor to a whole range of diseases and the reduction of the oxidative stress may lead to the decrease in the possibility of the diseases´ progression. The results show the possible favourable effects on the human health. When evaluating the results, the following fact should be taken into consideration; the in vitro tests and screenings are considered to be the first phase of systematic research of the effects and serve for the choice of respondents for further detailed studies. Keywords: antioxidanty; anti-proliferační účinky; ovoce; zelenin; Polyporales; buněčné linie dostupnost_czu
Antioxidační, anti-proliferační a imunomodulační účinky ovoce, zeleniny a hub in vitro

V poslední době stoupá zájem o nalezení nových druhů rostlin a hub, které mají antioxidační nebo antiproliferační aktivitu. Tento zájem je vyvolán zejména jejich možným léčivým a potravinovým využitím ...

Doskočil, Ivo; Havlík, Jaroslav; Orsák, Matyáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Ekologie Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Vachová, Pavla; Hejcman, Michal
2016 - Czech
Ekologie expanzních druhů je stále aktuální téma. Již od neolitu pozvolna docházelo k antropogenizaci krajiny. Důsledkem byla změna struktury rostlinných společenstev a úspěch expanzních druhů jako je Calamagrostis epigejos. C. epigejos je expansivní, vytrvalá, vysokostébelnatá, výběžkatá tráva. Mezi její významné vlastnosti patří především velmi široká ekologická amplituda, produkce velkého množství biomasy a schopnost přizpůsobovat si stanovištní podmínky. Experimenty a studie, které jsou součástí disertační práce, mají tyto základní cíle: (1)Zjistit, jak probíhá expanze ve společenstvu s třtinou křovištní. (2) Zkoumat teoretickou míru stabilitu těchto fytocenóz. (3) Zjistit reakci C. epigejos na dodané živiny. (4) Otestovat možnosti eliminace C. epigejos. (5) Navrhnout praktické využití C. epigeos. Primárně byla sledována reakce zájmového druhu na management (aplikace N, P, K živin a kosení v různých kombinacích). Zajímalo nás především její chování ve fytocenóze. Byl založen blokový a nádobový experiment. Výsledky polního experimentu byly využity i k výpočtu teoretické míry stability jednotlivých variant. Další výzkum byl směřován na eliminaci C. epigejos pomocí drátovců (larvy druhu Elateridae). Studie, která využívá C. epigejos pro monitoring depozice těžkých kovů ukázala, že aspekty globální rozšíření této trávy nejsou vždy negativní. Ecology of expansion species is still a hot topic. The antropogenic landscape gradually occurred since the Neolithic . The result has been a change in the structure of plant communities and the successful expansion of species such as Calamagrostis epigejos. C. epigejos is expansive, perennial, long-stemmed, rhizomatous grass. Its important characteristic are very large ecological amplitude, high biomass production and a ability adjust habitat conditions. Experiments and studies that are included in dissertation, have the following basic objectives: (1) Investigate the expansion of C. epigejos in plant community. (2) Investigate the theoretical degree of stability of this phytocenosis. (3) Determine the response of C. epigejos to nutrients availability. (4) Test of possibility eliminating of C. epigejos. (5) Suggest a practical use of C. epigeos. Primarily, we monitored the reaction of interest species to management (aplication of N, P, K nutrients, mowing in various combinations). We were interested in its behavior in the plant community. It founded field and pot experiment. Results of field experiment were also used to calculate the theoretical measure of the stability of individual variants. Further research has been directed at eliminating C. epigejos using wireworms (Elateridae larvae species). The study which uses C epigejos for monitoring of deposition of heavy metals, has shown that aspects of the global expansion of the grass are not always negative. Keywords: atmosférická depozice; experiment; studie; eliminace; drátovci; management; expanze dostupnost_czu
Ekologie Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Ekologie expanzních druhů je stále aktuální téma. Již od neolitu pozvolna docházelo k antropogenizaci krajiny. Důsledkem byla změna struktury rostlinných společenstev a úspěch expanzních druhů jako je ...

Vachová, Pavla; Hejcman, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Potenciál cholesterolem obalených cyklodextrinů a nízkodenzitního lipoproteinu pro zvýšení účinnosti kryokonzervace epididymálních spermií hřebců
Janošíková, Martina; Rajmon, Radko
2016 - Czech
V případě náhlého úmrtí, nutné kastrace nebo poranění reprodukční soustavy hřebce, znemožňující odběr ejakulátu, lze pro zachování genetického potenciálu výjimečných jedinců využít epididymálních spermií. Prakticky jediným způsobem, jak dlouhodobě uchovat fertilizační potenciál spermií, je kryokonzervace. Tento proces však navozuje nevratné změny, které jsou příčinou sníženého počtu oplození schopných spermií po rozmrazení. Epididymální spermie mají jiné vlastnosti než ejakulované a hůře se uchovávají. Proto se neustále hledají způsoby, jak jejich kryokonzervaci zefektivnit. Obecně nejpoužívanějšími kryoprotektanty jsou glycerol a vaječný žloutek. Navzdory pozitivním účinkům je glycerol pro buňky toxický a vaječný žloutek obsahuje i složky, které působí na metabolismus spermií negativně. Zvýšení efektivity kryokonzervačních protokolů by se pravděpodobně dalo dosáhnout náhradou toxických komponent při současném využití průmyslově vyráběných účinných frakcí žloutku. Předkládané téma disertační práce se bude zabývat použitím cholesterolem obalených cyklodextrinů spolu s nízkodenzitními lipoproteiny při kryokonzervaci epididymálních spermií. Hlavní metody: HPLC, Western blot, elektroforéza, fluorescenční značení, počítačem asistovaná analýza spermií(CASA). In the case of sudden death or injury stallion reproductive system or necessary castration preventing the collection of semen can to preserve the genetic potential of exceptional individuals take advantage of epididymal sperm. Virtually the only way, how to preserve fertilizing sperm POTENTIAL for long time IS cryopreservation. However, this process induces irreversible changes that are the cause of the reduced number of sperm capable of fertilization after thawing. Epididymal sperm cells have properties different from the ejaculated, harder to keep. Therefore, they are constantly looking for ways to streamline their cryopreservation. GENERAL most commonly used cryoprotectants include glycerol and Egg yolk. Despite the positive effects is glycerol toxic to cells and Egg yolk also contains ingredients that act on sperm metabolism negatively. Increasing the efficiency of cryopreservation protocols themselves likely to be achieved by replacing toxic components while leveraging industry-produced active yolk fractions. Submitted dissertation topic itself will deal with the use of cholesterol-loaded cyclodextrins Along with low density lipoproteins, the cryopreservation of epididymal sperm. Main method: HPLC, Western blot, electrophoresis, fluorescent labels, computer-assisted sperm analysis (CASA). Keywords: hřebec; kryokonzervace; cyklodextrin; nízkodenzitní lipoprotein dostupnost_czu
Potenciál cholesterolem obalených cyklodextrinů a nízkodenzitního lipoproteinu pro zvýšení účinnosti kryokonzervace epididymálních spermií hřebců

V případě náhlého úmrtí, nutné kastrace nebo poranění reprodukční soustavy hřebce, znemožňující odběr ejakulátu, lze pro zachování genetického potenciálu výjimečných jedinců využít epididymálních ...

Janošíková, Martina; Rajmon, Radko
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady
Náglová, Zdeňka; Rosochatecká, Eva; František, František
2016 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou potravinářského průmyslu. V první řadě je posuzována ekonomika tohoto sektoru v oborovém a velikostním členění podniků. Přičemž hlavní pozornost je věnována otázkám čerpání podpor potravinářským průmyslem v kontextu s fondy EU. Hlavním cílem této disertační práce je zhodnotit dopady těchto podpor na ekonomiku potravinářských podniků. K analýze byl využit fixed effect model. Dle výsledků jsou patrné značné rozdíly dopadů dotací na jednotlivé výrobní obory potravinářského průmyslu. Ve většině oborů bylo prokázáno jejich neefektivní využití k růstu výkonnosti podniků. Dissertation deals with the food industry. First, the economy of the sector in the branch structure and size of businesses is evaluated. The main attention is paid to the drawing subsidies by the food industry in the context of EU funds. The main objective of this thesis is to evaluate the effect of the subsidies on the economy of the food business. For the analysis fixed effect model was used. According to the results, there are significant differences in the impact of subsidies on the individual branches of the food industry. In most fields was demonstrated their ineffective use to increase business performance. Keywords: potravinářský průmysl; dotace; fixed effect model dostupnost_czu
Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady

Disertační práce se zabývá problematikou potravinářského průmyslu. V první řadě je posuzována ekonomika tohoto sektoru v oborovém a velikostním členění podniků. Přičemž hlavní pozornost je věnována ...

Náglová, Zdeňka; Rosochatecká, Eva; František, František
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Mateřské chování žiraf (Giraffidae)
Gloneková, Markéta; Baranyiová, Eva; Luděk, Luděk
2016 - Czech
Alomateřská péče je jedním z nejzajímavějších typů spolupráce mezi samicemi. Extrémní formou alomateřské péče je alokojení, kojení nevlastního mláděte, které stále není jednoznačně pochopeno, ačkoliv k jeho vysvětlení byla stanovena řada hypotéz. Tuto formu spolupráce mezi žirafami nikdo nepředpokládal, neboť se dlouho předpokládalo, že žirafy nemají rozvinutý sociální systém a tvoří pouze velmi slabé sociální vazby. Výsledky mojí bakalářské a diplomové práce však ukázaly vysoký výskyt alokojení u žiraf v zoologické zahradě. Prvním cílem (1) této práce bylo testovat všechny hopotézy, které by mohly vysvětlovat alokojení u žiraf v zoologické zahradě. Mnoho informací potřebných k naplnění prvního cíle ale chybělo, proto vznikly cíle další. Druhým cílem (2) bylo testovat hierarchii žiraf v zoologické zahradě, třetím (3) popsat růst a hmotnost žiraf v zoologické zahradě, čtvrtý cíl byl (4) porovnat kojení v zoologické zahradě a v přírodní rezervaci Bandia v Senegalu a poslední cíl (5) testovat sociální vztahy mezi žirafami v přírodní rezervaci Bandia v Senegalu. (1) V letech 2007 až 2011 bylo sledováno kojení 24 samic a 37 mláďat. Osmdesát tři procent samic alokojilo nevlastní mláďata a 86.5% mláďat alosálo od cizích samic. Alokojení bylo vysvětleno pomocí hypotézy krádeže mléka z pohledu mláďat a reciprocitou z pohledu samic. (2) Byly sledovány agonistické intereakce 31 žiraf ve 4 stádech a prokázána lineární hierarchie. Postavení žiraf v rámci této hierarchie bylo signifikantně ovlivněno věkem a dobou strávenou ve stádě. (3) V letech 2009 až 2013 byla sbírána data o hmotnosti 43 žiraf v pražské zoo, tyto údaje daly vznik prvnímu přehledu o žirafím růstu a hmotnosti vůbec. (4) Pozorovala jsem také kojení 7 a 4 dvojic samice-mládě v přírodní rezervaci Bandia v Senegalu a v Zoo Praha, obě skupiny po dobu 22 dní. Byly nalezeny rozdíly v kojení způsobené pravděpodobně antipredačním chováním, hustotou populace a distribucí potravních zdrojů. (5) Nakonec jsem také zkoumala sociální preference 28 introdukovaných žiraf v přírodní rezervaci Bandia v Senegalu. Výsledky podporují existenci sociálního systému fission fusion a sociálních preferencí mezi samicemi žiraf. Všechny závěry této práce jsou velmi unikátní a přinášejí jak nové výsledky o alokojení obecně, tak mění původní pohled na sociální chování žiraf, které bylo několik let opomíjené. Allomaternal care is one of the most interesting types of cooperation among females. Its most extreme form is allonursing, nursing of a non-filial young, which is still not completely understood, even though many hypotheses have been postulated. This type of cooperation among giraffes had not been expected for long time. This was based on the initial opinion that giraffes do not have social system and form only weak social bonds. However, my bachelor and master theses showed high occurrence of allonursing in captive giraffes. The first aim (1) of this thesis was to test all possible hypotheses explaining allonursing in captive giraffes. However, a lot of the information needed to test them were missing, which resulted in the formulation of further aims. The second aim (2) was to test the hierarchy in captive giraffes. The third aim (3) was to describe the growth and weight of captive giraffes. The fourth aim (4) was to compare nursing patterns in the zoo and in the nature reserve Bandia, Senegal and the last aim (5) was to test the social bonds among giraffes in the nature reserve Bandia, Senegal. (1) From 2007 to 2011, the nursing behaviour of 24 females and 37 calves was observed. Eighty-three percent of the females allonursed a nonfilial calf and 86.5% of calves allosuckled from a nonmaternal female. Allonursing in giraffes was explained by milk-theft from the point of view of the calves and possible reciprocity among females. (2) The agonistic interactions of 31 giraffes were recorded in four herds. A linear hierarchy was been found among giraffes and rank was significantly affected by age and time spent in the herd. (3) The weight data from 43 giraffes in Prague zoo were collected from 2009 to 2013 and provided the basic information about giraffe growth and weight. (4) I also observed the nursing behaviour of seven and four female-calf pairs in the fenced Bandia reserve, Senegal, and in Prague zoo, respectively, both for 22 days. The differences in nursing patterns were likely to reflect anti-predator behaviour, the population density of animals and the distribution of food resources. (5) Finally, I investigated the social preferences of 28 introduced giraffes in semi-captivity in the nature reserve Bandia, Senegal and provided the results supporting the existence of a fission fusion social system among giraffes with social preferences among adult females. The overall results provide unique findings on allonursing in general as well as changing our perspective on giraffe social behaviour. Keywords: Mateřské chování; alokojení; sociální chování; hierarchie; hmotnost; růst; Giraffa camelopardalis dostupnost_czu
Mateřské chování žiraf (Giraffidae)

Alomateřská péče je jedním z nejzajímavějších typů spolupráce mezi samicemi. Extrémní formou alomateřské péče je alokojení, kojení nevlastního mláděte, které stále není jednoznačně pochopeno, ačkoliv ...

Gloneková, Markéta; Baranyiová, Eva; Luděk, Luděk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth – The Case of Selected Arab Countries
Hodrab, Rami Mohammad Awad; Maitah, Mansoor; Soukup, Alexandr
2016 - Czech
Informační a komunikační technologie (ICT), populační růst, tvorba hrubého kapitálu, otevřenost a inflace jsou nejčastěji dobře promyšlené, důležité faktory ekonomického růstu ve všech zemích, zejména v rozvojových a stejně tak v Arabských zemích, v našem případě. Tento článek zkoumá dopad těchto faktorů na ekonomický růst pro osmnáct vybraných arabských států v období 1995-2013, s hlavním zájmem o vlivu informačních a komunikačních technologií. Výsledky ukazují pozitivní a významný vliv ICT indexu (Info hustota, která reprezentuje kapitálu a pracovních sil zásoby ICT) pro jednotlivé země (s výjimkou Djibouti, který se setkal s negativním ICT indexem pružnosti a UAE s nevýznamným dopadem) se pohybovala v rozmezí od 0,10 (pro Libanon) do 0,469 (pro Qatar). Výsledky panel regrese ukazují, že ICT pozitivně a významně ovlivňují ekonomický růst vliv na všech 18 arabských zemí s 0,108 bodu, stejně jako poměr GCF s 0,129 dopadu, kde se setká s otevřeností a pozitivní významný dopad na 0,054 bodu a inflace s negativním významným dopadem. Tyto výsledky jsou umístěny s mnoha souvisejících studií. Růst populace je nevýznamný k ekonomickému růstu. Všech 18 arabské země jsou rozděleny do tří podskupin podle jejich úrovně infodensity. Výsledky výzkumu ukazují, že existuje poměrně velký rozdíl mezi první a druhou skupinu hodnot vysoké a střední hustoty infodensity na jedné straně a třetí skupina (s nízkými hodnotami infodensity a GDP na jednoho obyvatele) na straně druhé. Za účelem dalšího ověření výsledků pozitivní a významný vliv ICT na ekonomický růst, druhá studie model, který závisí na funkci Cobb-Douglasově produkční funkce se aplikuje s ICT a jiné kapitálových služby a pracovní služby. tento druhý model je aplikován na pěti arabských zemí v období od roku 1993 do roku 2014 použití metodou ARDL. Výsledky regrese ukazují dlouhý běh rovnováha kointegrované vztah mezi ICT a jiné investiční služby, navíc služeb práce a růst GDP. Výsledky ukazuji pozitivní a významný pružnost ICT kapitálových služeb na krátký a dlouhý doba, a tato hodnota je větší než kompenzace ICT investiční služby akcii, což znamená, přelévání a komunikačních technologií v těchto arabských zemích. Služby vliv práce na Růst GDP je pozitivní a významný v dlouhodobém horizontu, ale pro jiné kapitálové služby , tam je negativní a významný vliv. Tak konečně je třeba pro arabské země, aby investovaly více a efektivněji do majetku informačních a komunikačních technologií, navíc tyto země mají k efektivnímu pomocí dostupných zdrojů ICT. Information and communication technology (ICT), population growth, gross capital formation, Openness, labour and inflation are frequently well-thought-out as important drivers of economic growth for all countries, so as for Arab countries in our case. This study aims to examine the effect of these factors on 18 selected Arab countries economic growth, covering the period from 1995 to 2013, with the main interest of the impact of ICT. The results show positive and significant impact of ICT index (infodensity that represents the capital and labour stock of ICT) for each individual country (except for Djibouti with negative ICT index elasticity and UAE with insignificant impact) ranged from 0.10 for Lebanon to 0.469 point for Qatar. The panel regression results show that ICT positively and significantly affect the whole sample of 18 Arab countries economic growth with 0.108 point, as well as GCF ratio with 0.129 impact, in addition to openness which encounters positive and significant impact with 0.054 point, and inflation with negative significant impact. These results are accommodated with many related studies. Population growth is insignificant to economic growth. The 18 Arab countries are divided into three sub groups according to their infodensity levels. The research results show that there is a relatively large gap between first and second groups of high and intermediate infodensity values in one side and the third group (with low infodensity and GDP per capita values) on the other side. In order to verify further the results of positive and significant impact of ICT on economic growth, a second study model that depends on Cobb-Douglas production function is applied with ICT and non-ICT capital services and labour services. This second model is applied on five Arab countries that covers the period from 1993 to 2014 using ARDL method. The regressed results show a long run equilibrium cointegrated relationship between ICT and non-ICT capital services, in addition to labour services and GDP growth. The results tell a positive and significant elasticity of ICT capital services at short and long run, and this value is more than the ICT capital services compensation share, which indicates ICT spillover in these Arab countries. Labour services impact on GDP growth is positive and significant on long run, but for non-ICT capital services, there is a negative and significant impact. So finally it is worth for the Arab countries to invest more and efficiently in ICT assets, in addition these countries have to efficiently use the available ICT resources. Keywords: Informační a komunikační technologie (ICT); populační růst; tvorba hrubého kapitálu dostupnost_czu
The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth – The Case of Selected Arab Countries

Informační a komunikační technologie (ICT), populační růst, tvorba hrubého kapitálu, otevřenost a inflace jsou nejčastěji dobře promyšlené, důležité faktory ekonomického růstu ve všech zemích, ...

Hodrab, Rami Mohammad Awad; Maitah, Mansoor; Soukup, Alexandr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vliv nematofágních hub na populace významných fytoparazitických háďátek čeledi Heteroderidae na území ČR
Hussain, Manzoor; Ryšánek, Pavel; Vadlejch, Jaroslav
2016 - Czech
Máme zprávy o studiích, jejichž cílem je vyhodnotit dopady pěti nematophagous hub na populační dynamiku severní kořenového uzlu hlístice, Meloidogyne Hapla a cukrové řepy cyst háďátka, háďátko řepné v laboratorních a skleníkových pokusech. Během našich biokontrolních studií, a to především pět druhů hub Arthrobotrys oligospora, Dactylella oviparasitica, Clonostachys rosea, Stropharia rugosoannulata a Lecanicillium muscarium byly izolovány z eggmasses hlístů při kořenových a půdních vzorků odebraných v České republice a testovány proti Meloidogyne Hapla v mrkvi, zatímco háďátko řepné v cukrové řepy, a to jak in-vitro a in-vivo způsoby. Všechny houby vystavoval pestrý druh infekce u hlístic, ale L. muscarium Ukázalo se, že největší potenciál bioagent v hlísty populace enormně. Lecanicillium muscarium zastavil nejen rozmnožování faktor hlístic (Pf / Pi), ale také se vyhrotila růst rostlin. kořenové systémy rostlin ošetřených L. muscarium byly pozorovány kolonizovány houbami, zatímco vidět pod mikroskopem který popsal, že houby za předpokladu, chránící štít nebo tělesná stráž proti rostlin parazitických hlístic. Kromě toho, L. muscarium byl dále ve srovnání s komerčně dostupnými nematocidy a hnojivo pro zdůvodnění jejího vysoce potenciál pro snížení háďátka populaci. L. muscarium spolu s nematocidy a hnojiv měla dramatické účinky na snížení obou hlístic (M. Hapla, H. schachtii) populace v půdě, ale zlepšení růstu rostlin byla zjištěna pouze v případě L. muscarium. Chemická nematicid, dazomet měl některé negativní účinky, které se objevily ve formě chlorotické skvrny na listech, které dále vyplývá, že existují některé jsou fytotoxické účinky. We report on studies aimed to evaluate the effects of five nematophagous fungi on population dynamics of northern root knot nematode, Meloidogyne hapla and sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii in laboratory and greenhouse trials. During our biocontrol studies, mainly five fungal species Arthrobotrys oligospora, Dactylella oviparasitica, Clonostachys rosea, Stropharia rugosoannulata, and Lecanicillium muscarium were isolated from eggmasses of nematodes during root and soil samples collected in Czech Republic and tested against Meloidogyne hapla in carrots while Heterodera schachtii in sugar beet, both in-vitro and in-vivo fashions. All fungi exhibited varied type of infection on nematodes but L. muscarium proved to be the most potential bioagent in controlling nematode population enormously. Lecanicillium muscarium not only halted nematode reproduction factor (Pf/Pi) but also escalated plant growth. Plant root systems treated with L. muscarium were observed colonized by fungi while seen under microscope which depicted that fungi provided a protecting shield or body guard against plant parasitic nematodes. Moreover, L. muscarium was further compared with commercially available nematicides and a fertilizer to justify its highly potential for diminishing nematode population. L. muscarium along with nematicides and fertilizer had dramatic effects in reduction of both nematodes (M. hapla, H. schachtii) population in soil but improvement of plant growth was only noticed in case of L. muscarium. The chemical nematicide, Dazomet had some negative effects which appeared in the form of chlorotic spots on leaves which further suggested that there were some the phytotoxic effects. Keywords: Lecanicillium muscarium; Meloidogyne Hapla; nematocidy; nematophagous; háďátko řepné dostupnost_czu
Vliv nematofágních hub na populace významných fytoparazitických háďátek čeledi Heteroderidae na území ČR

Máme zprávy o studiích, jejichž cílem je vyhodnotit dopady pěti nematophagous hub na populační dynamiku severní kořenového uzlu hlístice, Meloidogyne Hapla a cukrové řepy cyst háďátka, háďátko řepné v ...

Hussain, Manzoor; Ryšánek, Pavel; Vadlejch, Jaroslav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases