Number of found documents: 10634
Published from to

Studie rekonstrukce skříně tramvaje T3 na nákladní verzi
Kolář Josef; Dynybyl Matěj; Kalivoda Jan
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá posouzení možností přestavby tramvaje T3 na nákladní (cargo) tramvaj pro kontejnerovou dopravu. Práce řeší otázky pevnosti a výpočtu upraveného rámu. Řeší zesílení konstrukce pomocí univerzální platformy.The bachelor thesis deals with the assessment of possibilities of rebuilding the T3 tram into a cargo tram for container transport. The thesis solves problems of strength and calculation of the modified frame. It solves the reinforcement of the construction using a universal platform. Keywords: Tramvaj T3,nákladní tramvaj,hlavní rám vozu,univerzální platforma,pevnostní výpočt; Tram T3,Cargo tram,chassis of tram,univesal platform,strength calculation Available in digital repository of ČVUT.
Studie rekonstrukce skříně tramvaje T3 na nákladní verzi

Bakalářská práce se zabývá posouzení možností přestavby tramvaje T3 na nákladní (cargo) tramvaj pro kontejnerovou dopravu. Práce řeší otázky pevnosti a výpočtu upraveného rámu. Řeší zesílení ...

Kolář Josef; Dynybyl Matěj; Kalivoda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren
Dostál Václav; Hlinka Ondřej; Veselý Ladislav
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje těsnění testovat. Práce popisuje výpočty rovinných i zahnutých částí potrubí a odboček. Dále obsahuje návrh a pevnostní výpočty testovacího zařízení spolu s principy testovaní a jeho parametry.This thesis is focused on the seals in nuclear power plants, especially on the seals from expanded graphite. It contains the basic legislative requirements for the design of the pressure device, which enables testing of the seals. The thesis describes the calculation of straight and bended piping parts and tees. It deals with the design and strength calculation of the testing device, testing methodology and its parameters. Keywords: těsnění,jaderná elektrárna,expandovaný grafit,tlakové zařízení,ČSN EN 13480,T-kus; seals,power plant,expanded graphite,pressure device,ČSN EN 13480,tee Available in digital repository of ČVUT.
Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren

Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje ...

Dostál Václav; Hlinka Ondřej; Veselý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza stavu vývoje autonomních systémů řízení vozu
Astraverkhau Nikita; Nussbauer Ladislav; Jirovský Václav
2018 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou autonomních vozidel. Popisuje kritéria, která musí splnit vozidlo, aby bylo považováno za autonomní. Rovněž popisuje rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie. Dále je zde popsána legislativa v České republice, Německu a USA, týkající se provozu autonomních vozidel. Jsou zde také uvedeny příklady těchto vozidel a jejich provozovatelů. Práce se dále zabývá druhy senzorů, které autonomní vozidla používají. V práci jsou rovněž popsány vybrané algoritmy, které autonomní vozidla používají, a také problematika morálního rozhodování. Dále jsou popsány základy testování vozidel a problematiky umístění senzorů na vozidle. Závěrem je zpracována tabulka, která srovnává typy senzorů a koncepty vozidel.This thesis deals with the problematics of autonomous vehicles. It describes the criteria that a vehicle must meet to be considered autonomous. It also describes the differences between degrees of autonomy. Furthermore, the legislation in the Czech Republic, Germany and the USA involving the operation of autonomous vehicles is described here. There are also examples of these vehicles and their operators. This thesis also deals with the sensors used by autonomous vehicles. It also describes select algorithms used by the vehicles as well as moral decision making. The thesis also describes the basics of vehicle testing and the issue of sensors placement on the vehicle. The final table compares sensor types and vehicle concepts. Keywords: autonomní vozidla,stupně autonomie,legislativa autonomních vozidel,senzory autonomních vozidel,morální rozhodování,testování autonomních vozidel; autonomous vehicles,degrees of autonomy,legislation of autonomous vehicles,sensors used by autonomous vehicles,moral decision making,testing of autonomous vehicles Available in digital repository of ČVUT.
Analýza stavu vývoje autonomních systémů řízení vozu

Tato práce se zabývá problematikou autonomních vozidel. Popisuje kritéria, která musí splnit vozidlo, aby bylo považováno za autonomní. Rovněž popisuje rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie. Dále ...

Astraverkhau Nikita; Nussbauer Ladislav; Jirovský Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny
Kolovratník Michal; Jílek Pavel; Čihák Jaromír
2018 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. Popisuje změny původního dispozičního řešení. Jednotlivé armatury a zařízení jsou umístěny v závislosti na navržených konstrukcích a trasovaném potrubí. Hlavním cílem je úspora materiálu, snížení hmotnosti a tím i ceny.The bachelor thesis is focused on the modification of the existing layout design of steam turbine, especially the minimization of steel structures. The thesis shows a general description of the steam turbine and its accessories. It describes changes of the original layout. The valves and devices are located in dependence on the structures and the pipework. The main goal is the material saves and weight reduction that lead to lower price. Keywords: Armatury,dispozice,modifikace,ocelové konstrukce,optimalizace,parní turbína,potrubí,zařízení; Valves,layout,modification,steel structures,optimization,steam turbine,pipework,devices Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny

Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. ...

Kolovratník Michal; Jílek Pavel; Čihák Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh podvěsného řetězového dopravníku
Mrázek Jiří; Městecký Michal; Mužný Luděk
2018 - Czech
V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to na základě rešerše odborných zdrojů. Druhá část práce obsahuje vlastní koncepční návrh zařízení na dopravu svařenců, která vychází ze zpracování odborných zdrojů a vlastních úvah na základě výpočtů konkrétních parametrů jednotlivých částí zařízení. Práce je doplněna 78 obrázky a schématy, 10 tabulkami, 1 koncepčním výkresem sestavy zařízení a 3D koncepčním CAD modelem vlastního konstrukčního návrhu zařízení.The diploma thesis reviews overhead conveyor as a term and also for its importance. In the first section of the text, the author describes a functioning principle of overhead conveyors, their components and compares types of overhead conveyors on the basis of the searches of technical sources. The second section of the text consists of author's own conceptual design of the overhead chain conveyor based on processing technical sources and personal thesis documented by calculations concrete parameters of particular components of the unit. The text is completed with 78 illustrations, 10 tables, 1 conceptual designs and 3D conceptual CAD model of own construction design of the unit. Keywords: podvěsný dopravník,řetězový dopravník,hnací jednotka; overhead conveyor,chain conveyor,drive unit Available in digital repository of ČVUT.
Návrh podvěsného řetězového dopravníku

V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to ...

Mrázek Jiří; Městecký Michal; Mužný Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu
Mrázek Jiří; Adámek Michal; Lopot František
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném rozsahu jsou uvedeny základní konstrukční výpočty, pevnostní výpočty a kontrolní výpočty. Další součástí je MKP analýza vybraného komponentu. Navržená konstrukce je zpracována jako plně parametrický 3D model.This diplom thesis solves with design of the belt conveyor for the piece material transport. The conveyor is parametrically designed within a given range of design and operating paremeters. The specified range includes basic design calculations, strength caculations and control calculations. Another component is FEM analysis of the selected component. The design is processed as a fully parametric 3D model. Keywords: návrh dopravníku,dopravní pás,kusový materiál,pásová dopravník; design of the conveyor,transport belt,piece material,belt conveyor Available in digital repository of ČVUT.
Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu

Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném ...

Mrázek Jiří; Adámek Michal; Lopot František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Chladící okruhy hybridních a elektrických vozidel
Toman Rastislav; Pance Štěpán; Doleček Vít
2018 - Czech
V rámci této bakalářské práce jsou v první části formou literární rešerše popsány typy článků baterií s důrazem kladeným na použití v osobních automobilech. Rozdělení je provedeno se zaměřením na teplotní vlastnosti článku dle použité chemické technologie a též dle geometrie článku. V druhé části rešerše je vypracováváno rozdělení chladicích okruhů systémů řízení teploty baterií v hybridních a elektrických vozech s přehledem jejich využití na trhu. Třetí a závěrečná část obsahuje návrh teoretického chladicího okruhu a jeho logika řízení pro baterii městského elektrického vozidla za použití programu GT-SUITE. Výsledkem návrhu jsou grafy tepelného chování baterie při testovacích jízdních cyklech.The following graduation thesis consists of a research, where in the first part are described types of battery cells with an emphasis on use in automobiles. The distribution is done with a focus on the temperature properties of battery cells according to their chemical technology and also to their geometrical properties. The second part consists of research sorted by cooling circuit technologies used by battery thermal management systems in hybrid and electric vehicles with an overview of their use on the market. The third and final part contains a design of a theoretical cooling circuit and its control logic for a battery used in an urban electric vehicle using GT-SUITE program. The design results are graphs of thermal behaviours of the battery during test driving cycles. Keywords: Hybridní vozidlo,Elektrické vozidlo,Systém řízení tepla baterie,Chlazení vzduchem,Chlazení kapalinou,GT-SUITE; Hybrid vehicle,Electric vehicle,Battery thermal management system,Air cooling system,Liquid cooling system,GT-SUITE Available in digital repository of ČVUT.
Chladící okruhy hybridních a elektrických vozidel

V rámci této bakalářské práce jsou v první části formou literární rešerše popsány typy článků baterií s důrazem kladeným na použití v osobních automobilech. Rozdělení je provedeno se zaměřením na ...

Toman Rastislav; Pance Štěpán; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metoda výběru vhodného raketového nosiče dle definovaných kritérií
Sliacky Milan; Štros Jakub; Václavík Michal
2018 - Czech
Práce se věnuje metodě výběru vhodného nosiče pro dopravu na oběžnou dráhu, pomocí stanovených parametrů. Jedná se o zobecněný postup výběru, který muže být v případě potřeby rozšířen. Užité nosiče byly vybrány na základě četnosti jejich využití v roce 2017. Užité parametry byly stanoveny vzhledem k požadavkům nákladu. Metoda užitá v této práci je založena na disciplíně systémové analýzy, konkrétně na úloze o společném rozhraní. Tato metoda byla shledána jako funkční a vhodná hlavně pro orientaci v odvětví raketových nosičů. Upřesnění některých parametrů, nebo případně dodání parametrů je doporučeno pro zpřesnění užití metody.This thesis deals with a choosing appropriate launcher, that is capable of transporting defined cargo to a variety of orbital trajectories around Earth. The method used in this thesis is a general method, that could be more specified, should the need arise. The space launchers considered in this thesis were chosen based on the frequency of their use in 2017. When choosing the relevant parameters for the launchers, cargo had to be taken in strong consideration. The method used for the choosing itself is a disciple of system analysis called the examination of a common interface. Used method was considered efficient, mostly for general orientation in space launchers problematic. A closer definition of specified parameters or additional parameters is required for this method to be more accurate. Keywords: Vesmírné nosiče,vynášení nákladu,doprava na oběžnou dráhu,metoda výběru,systémová analýza,inteligentní dopravní systém; space launchers,cargo transport to orbit,space transportation,method of selection,system analysis,intelligent transport systems Available in digital repository of ČVUT.
Metoda výběru vhodného raketového nosiče dle definovaných kritérií

Práce se věnuje metodě výběru vhodného nosiče pro dopravu na oběžnou dráhu, pomocí stanovených parametrů. Jedná se o zobecněný postup výběru, který muže být v případě potřeby rozšířen. Užité nosiče ...

Sliacky Milan; Štros Jakub; Václavík Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Pokročilé tepelné oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým
Veselý Ladislav; Syblík Jan; Vojáček Aleš
2018 - Czech
Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou oxidu uhličitého v superkritickém stavu a možnostmi jeho použití v oblasti chladicí techniky. Práce se zabývá vhodnými zdroji tepla a jeden z nich je stručně popsán. Praktická část se poté zaměřuje na výpočet a optimalizaci vybraných tepelných oběhů, stanovení účinností a zvolení vhodného tepelného oběhu pro danou aplikaci.The main target of the theoretical part of this bachelor's thesis is an introduciton to the problematics of supercritical carbon dioxide and to the possibilities of usage in cooling technoloqy. This work describes appropriate heat sources and one of them is chosen for the practical part. The practical part of this thesis focuses on calculation and optimization of the cooling cycles, its efficiencies and choosing suitable cooling cycle for the given application. Keywords: tepelné oběhy,S-CO2,DEMO2; cooling cycles,DEMO2,Supercritical carbon dioxide Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilé tepelné oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým

Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou oxidu uhličitého v superkritickém stavu a možnostmi jeho použití v oblasti chladicí techniky. Práce se zabývá vhodnými zdroji ...

Veselý Ladislav; Syblík Jan; Vojáček Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty
Hoidekr Jan; Havlíček Martin; Dynybyl Vojtěch
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší konstrukční návrh plnící stanice, kde návrh konstrukčních prvků je rozdělen do tří dílčích uzlů a každý uzel je doplněn o 3-D model.The aim of this diploma thesis is the design of a non-homogenous bulk material containers loading station. The beginning of the work describes in detail the problem of collection of municipal waste around the world. Furthermore, the thesis solves the constructional design of the transfer station, where the design is divided into three sub-nodes and each node is complemented by a 3-D model. Keywords: plnící stanice,rám,odpad; transfer station,frame,waste Available in digital repository of ČVUT.
Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty

Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší ...

Hoidekr Jan; Havlíček Martin; Dynybyl Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases