Number of found documents: 169
Published from to

Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů
Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov sledujú. Práca sa hlbšie zaoberá použitými materiálmi a ich úpravami. Porovnáva teplotnú a chemickoú odolnosť filtračných materiálov popredných výrobcov a sumarizuje ISO normy ohľadom priemyselnej plynovej filtrácie.The aim of this thesis is to briefly compare the differences between industrial air filtration and HVAC filtration. To outline the essential properties of materials used for industrial filtration and to take a deeper look into filter media and its treatments. Compares temperature and chemical resistances of the leading manufacturers of filter media and summarizes ISO standards related to industrial air filtration. Keywords: Priemyselná filtrácia plynov; úprava filtračného materiálu; chemická a teplotná odolnosť materiálu; ISO normy; Industrial air filtration; filter media treatments; temperature and chemical resistance of filter media; ISO standards Available in digital repository of ČVUT.
Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů

Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových ...

Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Komunitní centrum, Bubeneč
Zavřel Zdeněk; Salvová Daniela; Kramoliš Martin
2017 - Slovak
Kultúrne a vzdelávacie centrum Bubeneč sa nachádza na križovatke ciest Rooseveltova a U Zeměpisného ústavu v Prahe. Koncept budovy je založený na prepojení parku Ve struhách a ulicou Rooseveltova. Tvar budovy pozostáva z kombinácie troch hmôt. Východná hmota reprezentuje hlavný spoločenský sál orientovaný do parku. Prepojenie so západnou hmotou, kde sú umiestnené učebne, kaviareň a klubovne predstavuje presklené átrium, ktoré plynule pokračuje do poloverejnej terasy. Budova pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného.Cultural and educational center Bubeneč is located at the intersection of Roosevelt and U Zeměpisného ústavu street in Prague. Building concept is based on linking the "Ve Struhách" park with the Roosevelt street. The shape of the building consists of a combination of three masses. The eastern mass represents a major social hall oriented to the park. Connection with western mass, where educational classrooms, café, and lounge are located, with social hall represents glazed atrium which smoothly continues to the semi-public terrace. The building has two upper floors and one underground floor. Keywords: komunitné centrum; Praha; Rooseveltova; Bubeneč; community centre,Prague,Roosevelt street,Bubeneč Available in digital repository of ČVUT.
Komunitní centrum, Bubeneč

Kultúrne a vzdelávacie centrum Bubeneč sa nachádza na križovatke ciest Rooseveltova a U Zeměpisného ústavu v Prahe. Koncept budovy je založený na prepojení parku Ve struhách a ulicou Rooseveltova. ...

Zavřel Zdeněk; Salvová Daniela; Kramoliš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces
Vokáč Roman; Sekeľová Frederika; Endrizalová Eva
2017 - Slovak
Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé typy odbavenia cestujúcich a ich vplyv na problematiku.The aim of this thesis is to analyze the impact of passenger check-in on security acceptance, examining the possibility of linking waiting queues before security acceptance with passenger check-in. Individual types of passenger check-in and their impact on the issue are described. Keywords: odbavenie cestujúcich; letecká bezpečnosť; samoobslužné odbavenie; bezpečnostné odbaveniodbavenie cestujúcich; bezpečnostné odbavenie; passenger check-in; aviation security; self-service check-in; security acceptance Available in digital repository of ČVUT.
Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces

Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. ...

Vokáč Roman; Sekeľová Frederika; Endrizalová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rodinný dům
Lédl Petr; Lučková Lívia; Kročák Jaromír
2017 - Slovak
ZADANÍM BAKALÁRSKEJ PRÁCE JE NÁVRH RODINNÉHO DOMU VO VILOVEJ OBLASTI ŠPITÁLKA V PRAŽSKEJ ŠTVRTI DEJVICE. SVAŽITÝ POZEMOK, LEMOVANÝ POZDĹŽ JUŽNEJ STRANY ULICOU NEHEROVSKÁ, JE SÚČASŤOU ZELENEJ PLOCHY URČENEJ NA ZASTAVANIE. VĎAKA PRUDKÉMU KLESANIU TERÉNU V JUŽNEJ ČASTI PARCELY A TIEŽ CELKOVÉMU RELIÉFU LOKALITY MÁ POZEMOK PANORAMATICKÝ VÝHĽAD NA PRAHU. PRÁVE TENTO POHĽAD NA MESTO STRÁCAJÚCE SA V DIAĽKE S PRAŽSKÝM HRADOM V POPREDÍ OVPLYVNILI SAMOTNÉ UMIESTNENIE HMOTY DOMU. TVAROVÉ RIEŠENIE BUDOVY VYCHÁDZA Z ORIENTÁCIE K SVETOVÝM STRANÁM A ZO ZÓNOVÉHO ROZDELENIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV. RODINNÝ DOM JE NAVRHNUTÝ PRE ŠTVORČLENNÚ RODINU. JEHO SÚČASŤOU JE BYTOVÁ JEDNOTKA PRE STARÝCH RODIČOV.THE BACHELOR'S WORK IS INTRODUCING THE FAMILY HOUSE IN THE VILLA AREA ŠPITÁLKA IN PRAGUE'S DEPARTMENT DEJVICE. OBLIQUE ESTATE IS EDGED AROUND FROM THE SOUTHERN SIDE BY NEHEROVSKÁ ROAD. ESTATE IS A PART OF THE GREEN AREA, INTENDED TO DEVELOP THE BUILDINGS. THANKS TO SLOPE CHARACTER OF THE SOUTHERN PART OF THE AREA THE ESTATE PROVIDES BEAUTIFUL PANORAMATIC VIEW OF PRAGUE. THIS VIEW OF CITY IN THE DISTANCE WITH THE PRAGUE CASTLE IN FOREGROUND INFLUENCED THE PLACEMENT OF THE MASS OF THE HOUSE ITSELF. THE BUILDING DESIGN STEAMS FROM THE ORIENTATION TOWARDS THE WORLD AND THE ZONING OF THE INTERIOR SPACES. FAMILY HOUSE IS PROPOSED FOR A FOUR PERSON FAMILY. PART OF THE FLAT IS DEDICATED TO OLD PARENTS. Keywords: RODINNÝ DOM,ARCHITEKTÚRA,ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH; FAMILY HOUSE,ARCHITECTURE,ARCHITECTURAL DESIGN Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

ZADANÍM BAKALÁRSKEJ PRÁCE JE NÁVRH RODINNÉHO DOMU VO VILOVEJ OBLASTI ŠPITÁLKA V PRAŽSKEJ ŠTVRTI DEJVICE. SVAŽITÝ POZEMOK, LEMOVANÝ POZDĹŽ JUŽNEJ STRANY ULICOU NEHEROVSKÁ, JE SÚČASŤOU ZELENEJ PLOCHY ...

Lédl Petr; Lučková Lívia; Kročák Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE
Plicka Ivan; Antal Ján; Fikar Zdeněk
2017 - Slovak
Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia územia bola navrhnutá administratívna budova a bytový dom s atraktívnymi výhľadmi na povodie Vltavy. Súčasťou návrhu je aj úprava verejných priestranstiev v okolí riešeného bloku.The diploma thesis show the possible completion of the urban block in Holešovice located near to the Libeňský bridge and two high-rise buildings. Due to the surrounding buildings and the obtions of area usage, was design an administrative and residential building with attractive views of the Vltava river. The proposal also includes the modification of public spaces around the urban block. Keywords: městský blok,bytový dům,Holešovice,administratívni budova; urban block,office building,residential building,Holešovice Available in digital repository of ČVUT.
MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE

Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia ...

Plicka Ivan; Antal Ján; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR
Endrizalová Eva; Štefanko Denis; Polánecká Anna
2017 - Slovak
Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu vzdušného priestoru voľných tratí ako pre leteckých prevádzkovateľov, tak aj pre poskytovateľov letových navigačných služieb a ohľadom na životné prostredie. Cieľom tejto diplomovej práce je popis postupnej aplikácie FRA a analýza prínosu postupnej aplikácie FRA vo vzdušnom priestore Českej republiky, kde výstup analýzy je konvertovaný do formy porovnania skrátenia letových trajektórií na všetkých využívaných priamych traťových segmentoch oproti stálym tratiam ATS, porovnania poklesu produkcie emisných plynov a cenovej efektivity leteckých prevádzkovateľov. V práci sú ďalej pojednané výhľady do budúcna tohto konceptu v rámci funkčných blokov a celoeurópskeho rozmeru.The diploma thesis describes and analyzes the application of the free route airspace in the airspace of the Czech Republic. It focuses on the basic structural framework and the important contribution of this concept of free route airspace to both air operators as well as to air navigation service providers and to the environment. The aim of this diploma thesis is to describe progressive application of FRA and analyze the contribution of gradual application of FRA in the airspace of the Czech Republic. The output of the analysis is converted into the form of comparison of the shortening of the flight paths, on all the used direct segments compared to the permanent ATS tracks, the comparison of the decrease of the emission gases production and the price Efficiency of air operators. The thesis further examines the future of this concept within functional airspace blocks and a pan-European dimension. Keywords: Vzdušný priestor; vzdušný voľných tratí; Jednotné Európske Nebo; funkčný blok vzdušného priestoru; letové navigačné služby; letové trate; priame traťové segmenty; Airspace; Free Route Airspace; Single European Sky; Functional Airspace Block; Air Navigation Service Providers; airways; direct tracks Available at various departments of the ČVUT.
Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR

Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu ...

Endrizalová Eva; Štefanko Denis; Polánecká Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů
Skolilová Petra; Kovács Csaba; Kouba Marek
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu letového plánu. Práca je rozdelená na päť kapitol. Prvá úvodná kapitola popisuje rozdelenie bezpilotných prostriedkov do jednotlivých kategórií a opisuje historický postup vzniku UAV. Druhá časť je venovaná legislatívnym požiadavkám a obmedzeniam na území Slovenskej republiky. Tretia časť sa zaoberá optimalizáciou letového plánu, na záver ktorého je zosumarizovaný návrh na postup vytvorenia letového plánu. Štvrtá časť obsahuje základný popis postupov tvorby podnikateľského plánu. Piata - posledná časť je venovaná návrhu konkrétneho podnikateľského plánu spoločnosti, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky. Podnikateľský plán obsahuje zároveň analýzu trhu, marketingový a finančný plán.The aim of the diploma thesis is to create a business plan for a company which plans to operate unmanned aerial vehicles on territory of the Slovak Republic and to propose an optimization of a flight plan. The thesis is divided into five chapters. The first introductory chapter covers the categorization of unmanned vehicles into and describes the historical process of UAV origin. The second part is devoted to legislative requirements and restrictions on the territory of the Slovak Republic. The third part deals with the optimization of the flight plan and in conclusion summarizes the proposal for a flight plan creation process. The fourth part contains a basic description of creation processes of a business plan. The fifth part is devoted to a specific business plan for a company which plans to operate unmanned aerial vehicles. The business plan includes both market analysis and marketing and financial plan. Keywords: Podnikateľský plán; letecké bezpilotné prostriedky; letový plán UAV; stratégia plánovania podniku; Business plan; unmanned aerial vehicles; flight plan of the UAV; strategy of business planning Available at various departments of the ČVUT.
Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu ...

Skolilová Petra; Kovács Csaba; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Provoz LC dálkových linek nízkonákladovými leteckými společnostmi z Prahy
Endrizalová Eva; Vraniaková Terézia; Jenčová Edina
2017 - Slovak
Diplomová práca popisuje vznik a vývoj nízkonákladovej leteckej dopravy vo svete. Vznik nízkonákladovej dopravy bol úzko spätý s dereguláciou leteckej dopravy v USA. Práca analyzuje letecké spojenia Prahy so svetom ako jeden z kľúčových vstupných zdrojov informácií. Využíva dostupné dáta o nákladoch leteckých dopravcov a aplikuje možnosti znižovania niektorých nákladov dopravcov. Cieľom tejto diplomovej práce je analýza aktuálnych diaľkových letov z Prahy operovaných nízkonákladovými leteckými spoločnosťami. V práci sú ďalej načrtnuté ďalšie možnosti ako prevádzkovať diaľkové lety nízkonákladovými dopravcami z Prahy.The diploma thesis describes the origin and development of low-cost air transport in the world. Formation of low-cost transport was closely connected to deregulation of air traffic in the US. The thesis analyzes flights from Prague to all over the world as one of the key input sources of information. It uses available data on air carrier costs and applies the possibilities of reducing certain carrier costs. The aim of this diploma thesis is to analyze current long-haul flights from Prague operated by low-cost airlines. Further possibilities are described in the work to operate long-haul flights by low-cost carriers from Prague. Keywords: nízkonákladová letecká spoločnosť; diaľkové lety; point-to-point; letisko; lietadlo.; low-cost airline; long- haul flights; point-to-point; airport; airplane. Available at various departments of the ČVUT.
Provoz LC dálkových linek nízkonákladovými leteckými společnostmi z Prahy

Diplomová práca popisuje vznik a vývoj nízkonákladovej leteckej dopravy vo svete. Vznik nízkonákladovej dopravy bol úzko spätý s dereguláciou leteckej dopravy v USA. Práca analyzuje letecké spojenia ...

Endrizalová Eva; Vraniaková Terézia; Jenčová Edina
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Rodinný dům
Jiran Zdeněk; Pevná Kristína; Dvořák Václav
2017 - Slovak
Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie a vybraných častí projektu v úrovni čiastočnej dokumentácie pre stavebné povolenie dvojpodlažného rodinného domu pre štvorčlennú rodinu umiestneného v prudkom svahu v obci Klecany. Samotnému návrhu domu predchádzala urbanistická štúdia zadanej lokality ktorá riešila prístupovú komunikáciu spolu s rozparcelovaním územia pre izolované rodinné domy s jednotným charakterom. Rodinné domy majú kompaktný tvar a sú riešené ako drevostavby z ťažkého skeletu.The content of this bachelor thesis consists of an architectural study and selected parts of a housing project using partial documentation for the building permit of a two-storey family house for a four-member family, located on a steep slope, in the village of Klecany. The design of the house was preceded by an urban study of the given location, which solved the problem of the access road along with the division of the territory for isolated family houses with a uniform character. The family houses have a compact shape and are designed as wood houses made from heavy skeleton. Keywords: Dřevostavba,rodinný dům,včelín,vesnice; wood building,family house,apiary,village Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie a vybraných častí projektu v úrovni čiastočnej dokumentácie pre stavebné povolenie dvojpodlažného rodinného domu pre ...

Jiran Zdeněk; Pevná Kristína; Dvořák Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Požárně bezpečnostní řešení stavby "Sportovního centra Lhotka"
Neubergová Stanislava; Somsedík Adam; Hejtmánek Petr
2017 - Slovak
Bakalárka práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je zadanie bakalárskej práce. V druhej časti je vypracované požiarne bezpečnostné riešenie športového centra Lhotka v Prahe. Táto časť obsahuje technickú správu, výpočty, výkresovú dokumentáciu. V technickej správe a vo výkresovej dokumentácii sú zahrnuté aj revízie objektu. Posledná tretia časť tvorí samostatný projekt, ktorý slúži ako podklad pre požiarne bezpečnostné riešenie.Bachelor thesis consists of three parts. The first part includes assignment itself. In the second part there is prepared a fire safety solution of the sports center Lhotka in Prague. This section contains technical report, calculations, drawing documentation. The technical report and the drawing documentation also include the revision of the building. The last third part is a separate project that Keywords: oheň; nebezpečie; ochrana; únik; revízia; fire; danger; safety; escape; revision Available at various departments of the ČVUT.
Požárně bezpečnostní řešení stavby "Sportovního centra Lhotka"

Bakalárka práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je zadanie bakalárskej práce. V druhej časti je vypracované požiarne bezpečnostné riešenie športového centra Lhotka v Prahe. Táto časť obsahuje ...

Neubergová Stanislava; Somsedík Adam; Hejtmánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases