Počet nalezených dokumentů: 9
Publikováno od do

Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami
Přikryl, Richard; Weishauptová, Zuzana; Přikrylová, Jiřina
2016 - český
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV). Klíčová slova: Pískovec s.l.; klastické sedimentární horniny; arenity; křemenný pískovec; arkóza; droba; mineralogické složení; klastická složka; pojivo; vnitřní horninová stavba; pórový prostor; petrografický popis; optická mikroskopie; katodová luminiscence; elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; práškový RTG difrakční rozbor; rtuťová porosimetrie; texturní parametry pórového prostoru; klasifikace pískovců; Sandstone s.l.; clastic sedimentary rocks; arenites; quartz sandstone; arkose; greywacke; mineralogical composition; clastic component; matrix/cement; rock fabric; pore space; petrographic description; optical microscopy; cathodoluminescence; electron microscopy with microanalysis; powder X-ray diffraction; mercury porosimetry; textural parameters of pore space; classification of sandstones; geologie; kulturní tradice; pískovce; sochařství; architektura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami

Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je ...

Přikryl, Richard; Weishauptová, Zuzana; Přikrylová, Jiřina
Akademie výtvarných umění, 2016

Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii
Čermáková, Zdeňka; Košařová, Veronika
2016 - český
Klíčová slova: Infračervená spektroskopie; Ramanova spektroskopie; Laboratorní a přenosné přístroje Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii

Čermáková, Zdeňka; Košařová, Veronika
Akademie výtvarných umění, 2016

Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory
Hradil, David; Hradilová, Janka
2016 - český
Klíčová slova: Rentgen-fluorescenční analyzátory; Detekční limity; Screening malířských děl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory

Hradil, David; Hradilová, Janka
Akademie výtvarných umění, 2016

Metodika pro vizualizaci vnitřní struktury malířského díla s využitím nových metod na bázi rentgenového záření
Hradilová, Janka; Hradil, David; Trmalová, Olga; Žemlička, Jan
2016 - český
Klíčová slova: Restaurátorský průzkum; Optické metody; Radiografické metody; MA-XRF skenování; Pixelové detektory; Neinvazivní průzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro vizualizaci vnitřní struktury malířského díla s využitím nových metod na bázi rentgenového záření

Hradilová, Janka; Hradil, David; Trmalová, Olga; Žemlička, Jan
Akademie výtvarných umění, 2016

Materiálový rozbor přírodního kamene – sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti
Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Kozlovcev, Petr; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka
2015 - český
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu sedimentárních vápenců a mramorů, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Předkládaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených ze sedimentárního nebo krystalického vápence. Výsledky, dosažené pomocí postupů, navržených v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci vápenců a mramorů; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (vápenec a mramor) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu vápence nebo mramoru při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování objektů ze sedimentárního nebo krystalické vápence. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy vápenec nebo mramor. Předložená metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, nebo rozbor zadávají, či výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování. Metodika byla certifikována dne 28. 5. 2015, Osvědčení č. 34(č.j. MK 3363/2015 OVV; sp. zn. MK-S 115/2015 OVV). Klíčová slova: sedimentární vápenec; krystalické vápence; mramor; mineralogické složení; vnitřní horninová stavba; petrografický popis; optická a elektronová mikroskopie; katodová luminiscence; petrografická obrazová analýza; RTG difrakční rozbor; obsah karbonátů; nerozpustný zbytek; faciální analýza biodetritické složky; analýza stabilních izotopů uhlíku a kyslíku; Ramanova spektrometrie; magnetická susceptibilita; klasifikace vápenců a mramorů; sedimentary limestone; crystalline limestone; marble; mineralogical composition; rock fabric; petrographic description; optical and electron microscopy; cathodoluminescence; petrographic image analysis; X-ray diffraction; carbonate content; insoluble residue; facial analysis of bioclasts; isotope ratio mass spectroscopy; Raman spektrometry; magnetic susceptibility; classification of limestones and marbles; restaurování; geologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Materiálový rozbor přírodního kamene – sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti

Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu sedimentárních vápenců a mramorů, který poté slouží k určování jejich provenience. ...

Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Kozlovcev, Petr; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka
Akademie výtvarných umění, 2015

Materiálový rozbor přírodního kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti
Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka; Weishauptová, Zuzana
2015 - český
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému popisu opuk, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis opuk a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z opuky. Výsledky, dosažené pomocí postupů, navržených v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci opuk; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (opuka) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu opuky při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování objektů z opuky. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy opuka. Předložená metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, nebo rozbor zadávají, či výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování. Metodika byla certifikována dne 28. 5. 2015, Osvědčení č. 33 (č.j. MK 3363/2015 OVV; sp. zn. MK-S 115/2015 OVV). Klíčová slova: Opuka; česká křídová pánev; mineralogické složení; vnitřní horninová stavba; pórový prostor; petrografický popis; optická mikroskopie; katodová luminiscence; elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; práškový RTG difrakční rozbor; obsah karbonátů; nerozpustný zbytek; rtuťová porosimetrie; texturní parametry pórového prostoru; klasifikace opuk; Marlstone; Bohemian Cretaceous Basin; mineralogical composition; rock fabric; pore space; petrographic description; optical microscopy; cathodoluminescence; electron microscopy with microanalysis; powder X-ray diffraction; carbonate content; insoluble residue; mercury porosimetry; textural parameters of pore space; classification of marlstone; usazené horniny; kámen Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Materiálový rozbor přírodního kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti

Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému popisu opuk, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití ...

Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka; Weishauptová, Zuzana
Akademie výtvarných umění, 2015

Na jiné půdě. Růst v umění, společnosti a kultuře
Šejn, Miloš
2011 - český
Klíčová slova: růst; umění Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Na jiné půdě. Růst v umění, společnosti a kultuře

Šejn, Miloš
Akademie výtvarných umění, 2011

Adéla Součková portfolio : Malby Mapy Instalace
Součková, Adéla
2011 - český
Klíčová slova: Malířství; Výtvarné umění; Instalace; Paintings; Fine Arts; Installations; výtvarné umění; malby Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Adéla Součková portfolio : Malby Mapy Instalace

Součková, Adéla
Akademie výtvarných umění, 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
2011 - český
Klíčová slova: Vysoké školy; Výroční zprávy; University; Annual report; vysoké školy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie výtvarných umění, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze