Number of found documents: 19282
Published from to

3D Vizualizace zaniklých objektů na základě archeologických dat
ZÁVITKOVSKÁ, Lenka
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se na samotném začátku zabývá popisem principu počítačové grafiky, modelování, renderování a metody zobrazování 3D modelu. Dále se práce zaměřuje na rozbor softwarů pro modelování a na vytvoření rešerše používaných vizualizačních metod v praxi. Závěr shrnuje veškeré principy 3D modelování tvorbou 3D modelu bývalé papírny ve Františkově. Výsledky práce budou dále využity pro potřeby grantu, na němž autorka předložené práce spolupracovala. At the beginning, this bachelor thesis describes the principles of computer graphics, 3D modeling, rendering and display of 3D models. After that, the analysis of the 3D modeling software and the review of visualization methods used in practice follows. The conclusion summarizes all the principles of 3D modeling by demonstrative 3D modeling of the former paper mill in the town of Františkov. The results of the work will be used for the purposes of the grant, on which the author of the submitted thesis cooperated. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
3D Vizualizace zaniklých objektů na základě archeologických dat

Tato bakalářská práce se na samotném začátku zabývá popisem principu počítačové grafiky, modelování, renderování a metody zobrazování 3D modelu. Dále se práce zaměřuje na rozbor softwarů pro ...

ZÁVITKOVSKÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese
JANDA, Pavel
2018 - Czech
Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné informace o sázkových kurzech, historii sázek jak v České republice, tak i v zahraničí, formy sázek, kdo je bookmaker a jak jsou sázkové kurzy vytvářeny. K dispozici jsou 3 sady dat. Konkrétně se jedná o výhodu domácího hřiště, předzápasová tabulka a předchozí vzájemné zápasy. Data jsou zpracovány logistickou regresí za účelem predikce sázkových kurzů. Tři výše zmíněné podmínky jsou zahrnuty do programu STATISTICA, který počítá pravděpodobnost každé varianty na základě logistické regrese. Výsledku z programu STATISTICA jsou následně porovnány s vypsanými kurzy sázkové kanceláře. Betting odds in various areas of human life is becoming very popular. This Bachelor's Thesis deals with the prediction of betting odds based on logistic regression. This work describes general information about betting odds, the history of betting odds both here in the Czech Republic and abroad, the forms of betting odds, who is a bookmaker and how betting odds are created. There are 3 sets of data. Specifically, it is the advantage of the home ground, the pre-match table and previous matches. Data is processed by lo-gistic regression to predict betting odds. The three above conditions are included in the Statistica program, which calculates the probability of each variant based on logistic regression. The results from the Statistica program are then compared to the actually listed betting odds. Keywords: Statistika; statistická regrese; sázkové kurzy; Statistics; statistic regression; betting odds Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese

Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné ...

JANDA, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zdroje ekonomických dat ve světě a možnosti jejich zpracování programem R
SVOBODA, Marek
2018 - Czech
V první části této bakalářské práce je popsáno deset zdrojů ekonomických dat a základní informace o programu R a programovacím jazyku R. Popsané zdroje jsou The World Bank Data, United Nations Data, IMF Data, WTO Data, OECD Data, The World Factbook, Wolfram|Aplha, Eurostat, Český statistický úřad a Quandl. U každého zdroje je stručně popsán jeho provozovatel a možnosti získávání dat. V praktické části jsou popsány čtyři knihovny programu R, které jsou zaměřeny na získávání dat. Zde popsané knihovny jsou WDI, eurostat, wbstats a Quandl. Nejdříve jsou u každé knihovny ukázány možnosti a syntaxe při získávání dat, a poté praktická ukázka získávání dat a jejich následné zpracování. The main target of this bachelor thesis is to describe acquiring economic data from the online sources and show examples of processing the data in program R. The theoretical part of this thesis presents ten online sources of economic data and basic information about program R and programming language R. The sources that are described here are The World Bank Data, United Nations Data, IMF Data, WTO Data, OECD Data, The World Factbook (by CIA), Wolfram|Aplha, Eurostat, Czech Statistical Office and Quandl. The operator of each source is briefly introduced and then the possibilities of acquiring data for each source are described. The practical part of the thesis presents four libraries in program R which are focused on acquiring data. The libraries which are described here are WDI, eurostat, wbstats and Quandl. The possibilities of acquiring data and practical usage of methods the library provides in program R are shown for each library. Then the examples of transforming and processing the acquired data in program R are described. Keywords: zdroje ekonomických dat; získávání dat; program R; WDI; wbstats; Quandl; eurostat; sources of economic data; acquiring data; WDI; eurostat; wbstats; Quandl; program R Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zdroje ekonomických dat ve světě a možnosti jejich zpracování programem R

V první části této bakalářské práce je popsáno deset zdrojů ekonomických dat a základní informace o programu R a programovacím jazyku R. Popsané zdroje jsou The World Bank Data, United Nations Data, ...

SVOBODA, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Projevy behaviorálního účetnictví v zemědělství
LENCOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a identifikaci projevů behaviorálního účetnictví v podmínkách zemědělského podniku. Pro tuto práci byl vybrán podnik Agro Liblice, s. r. o. Behaviorální přístup bude analyzován v oblasti dotací, které podnik přijímá. Práce se zabývá procesem získávání dotací, přístupem podniku k dotacím a účtováním o dotacích. The bachelor thesis is focused on the analysis and identification of the manifestations of behavioral accounting inside an agricultural establishment. The enterprise "Agro Liblice, s. r. o." was chosen as the object of this thesis. The behavioral approach will be analyzed in the area of subsidies that the enterprise is a receiver of. The thesis deals with the process of obtaining subsidies, as well as the relationship between the enterprise and the subsidiess and the accounting of investment subsidies. Keywords: zemědělství; behaviorální účetnictví; dotace; lidský faktor; klasická ekonomie; agriculture; behavioral accounting; subsidy; human factor; classical economics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Projevy behaviorálního účetnictví v zemědělství

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a identifikaci projevů behaviorálního účetnictví v podmínkách zemědělského podniku. Pro tuto práci byl vybrán podnik Agro Liblice, s. r. o. Behaviorální přístup ...

LENCOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Metody oceňování zásob v zakázkové výrobě
BARTOŇOVÁ, Kamila
2018 - Czech
Cílem předkládané bakalářské práce je analýza evidence a řízení zásob ve vybrané účetní jednotce, která se zaměřuje na zakázkovou výrobu a následné zhodnocení a návrh zlepšení v oblasti řízení zásob. Teoretická část obsahuje charakteristiku dodávek zásob, metody účtování a oceňování zásob, evidenci, inventarizaci a finanční analýzu zásob. Hlavním zdrojem informací pro tuto část práce bylo studium odborné literatury, která se vztahuje k dané problematice. V praktické části je představena vybraná účetní jednotka, předmět jejího podnikání a účty, které jsou v rámci účetnictví používány pro účtování o zásobách. Tato část práce je zaměřena na účetní operace spojené se zásobami společnosti. Především je sledováno pořízení zásob, jejich evidence, úbytek a na konci roku inventarizace. Hlavní zdroj informací pro tuto část pochází od hlavní a skladové účetní vybrané společnosti. V bakalářské práci bylo zjištěno, že metody a postupy, které jsou používány ve vybrané účetní jednotce, jsou v případě zásob vhodně zvoleny. Bylo zjištěno pouze několik menších nedokonalostí. The aim of the bachelor thesis was to analyze inventory and inventory management in a selected accounting unit, which focuses on custom order production and subsequent evaluation and improvement of inventory management. The theoretical part includes characteristics of delivery of supplies, methods of accounting and valuation of inventories, as well as registration of inventory and supplies in stock. This part is based studies of specialized literature on the subject as the main source of information. The practical part introduces the selected entity, core activities of its business, and accounts that are used for inventory accounting. This part of the thesis is focused on accounting operations connected with the company stocks. Above all, inventory acquisition, inventory in stock, loss of inventory, and inventory taking are monitored. The main information source of this part comes from the general ledger and warehouse accounting of the company. The bachelor thesis found the methods and procedures used in the selected entity are suitable chosen for inventory management while only several minor imperfections have been detected. Keywords: Účtování; evidence; ocenění; zásoby; materiál; Accounting; records; valuation; inventory; material Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Metody oceňování zásob v zakázkové výrobě

Cílem předkládané bakalářské práce je analýza evidence a řízení zásob ve vybrané účetní jednotce, která se zaměřuje na zakázkovou výrobu a následné zhodnocení a návrh zlepšení v oblasti řízení zásob. ...

BARTOŇOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Faktory výběru sortimentu při nákupu pro obchodní podnik
MRZENOVÁ, Monika
2018 - Czech
V bakalářské práci jsou analyzovány faktory výběru sortimentu při nákupu pro obchodní podnik. Teoretická část je věnována definici nákupu, nákupu jako základní podnikové funkci, plánování nákupu, tvorbě strategie řízení zásob, organizaci nákupu, spolupráci s ostatními odděleními v rámci podniku a dodavatelsko-odběratelským vztahům. Praktická část je zaměřena na primární sběr dat o faktorech výběru sortimentu od pracovníků nákupu a následně jsou tato data analyzována. Na základě výsledků, jsou učiněna doporučení pro efektivnější výběr sortimentu a jeho optimalizaci v obchodním podniku. The bachelor thesis analyzes the factors of selection of the assortment when purchasing for a business enterprise.       The theoretical part is devoted to the definition of purchase, purchase as a basic business function, purchasing planning, inventory management strategy, procurement organization, co-operation with other departments within the enterprise and supplier-customer relations.       The practical part is focused on the primary collection of data about the factors of selection of the assortment from the purchasing staff and thereafter these data are analyzed. Based on the results, recommendations are made for a more efficient selection of the assortment and its optimization in a business enterprise. Keywords: nákup; faktory výběru; sortiment; produkt; dodavatel; purchase; selection factors; assortment; product; supplier Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory výběru sortimentu při nákupu pro obchodní podnik

V bakalářské práci jsou analyzovány faktory výběru sortimentu při nákupu pro obchodní podnik. Teoretická část je věnována definici nákupu, nákupu jako základní podnikové funkci, plánování ...

MRZENOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Rozvoj lidských zdrojů ve vybraném podniku
KUBIŠOVÁ, Iveta
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vzdělávací system a rozvoj zaměstnanců ve vybraném podniku a stanovit možné změny, které zlepší danou oblast. Tato studie je zaměřena na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a také na metody, které s nimi souvisejí. Pro tento výzkum byla zvolena Střední škola, obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Důležité informace jsou získány prostřednictvím rozhovoru se zástupkyní ředitele a anonymního dotazníkového šetření. Závěr této práce obsahuje možné změny a návrhy na zlepšení systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. The aim of this thesis is to evaluate an educational system and the development of employees within a chosen company, and to establish potential changes that improve the mentioned area. This study focuses on employees' education and development as well as on the methods related to it. For this research was chosen High School of trade, services and crafts and language school authorized to organize state language examination. The important information is obtained via a conversation with the deputy principal and anonymous questionnaire survey. The conclusion of this work contains possible changes and suggestions for the improvements of the system of education and development of employees. Keywords: vzdělávání; lidské zdroje; rozvoj; řízení lidských zdrojů; education; human resources; development; human resources management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozvoj lidských zdrojů ve vybraném podniku

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vzdělávací system a rozvoj zaměstnanců ve vybraném podniku a stanovit možné změny, které zlepší danou oblast. Tato studie je zaměřena na vzdělávání a rozvoj ...

KUBIŠOVÁ, Iveta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Doplňkové penzijní spoření v ČR
KOMÁRKOVÁ, Šárka
2018 - Czech
Bakalářská práce "Doplňkové penzijní spoření v České republice" se zabývá charakteristikou doplňkového penzijního spoření a důchodového systému v kontextu s penzijní reformou. Jedná se o charakteristiku historie důchodového systému, důchodové reformy a jednotlivých pilířů penzijního systému. Dále je rozebrán vliv demografického vývoje na penzijní systém, systém financování důchodového zabezpečení (fondové a průběžné) a podrobná charakteristika doplňkového penzijního spoření (účastník, vznik a zánik doplňkového penzijního spoření, penzijní společnost, komunikace s účastníkem, penzijní doporučení atd.). Byl vytvořen dotazník s 11 uzavřenými otázkami, které směřovaly na zabezpečení důchodového věku a výběr možností spoření na penzi. Díky dotazníku byly v další části vytvořeny hypotézy a modelový příklad. V modelovém příkladu je porovnáváno doplňkové penzijní spoření s dalšími produkty (spořící účet a termínovaný vklad) a vybrané fondy doplňkového penzijního spoření. Následně je vytvořené vyhodnocení komparace jednotlivých produktů a vyhodnocení hypotéz, které je okomentováno v samotném závěru práce. The bachelor thesis "Supplementary Pension Savings in the Czech Republic" deals with the additional pension savings and the pension system in the context of its reform. It consists of the characterization of the pension system history, the illustration of the pension reform as well as the individual pillars of the pension system. The thesis further analyses the influence of the demographic development on the pension system and comments on the financial system of the pension scheme (both funded and continuous). On the top of that, the thesis provides a thorough characteristic of the additional pension savings (the participant, the establishment and the termination of an additional pension savings, a pension company, the communication with a customer, the pension recommendation, etc.). Hence, the questionnaire was created. It is represented by 11 closed questions aimed to the pension scheme for the retirement period as well as to the various options for pension savings. Tanks to the questionnaire it was possible to establish the hypotheses and the model example. The latter compares the additional pension savings system with other products (namely the savings account and the term deposits) and also it addresses the comparison of the preestablished additional pensionsavings funds. Subsequently, the results of the individual-products and hypotheses comparison were gathered and were elaborated on at the very end of the thesis. Keywords: doplňkové penzijní spoření; penzijní fondy; penze; supplementary pension savings; pension-funds; pension Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Doplňkové penzijní spoření v ČR

Bakalářská práce "Doplňkové penzijní spoření v České republice" se zabývá charakteristikou doplňkového penzijního spoření a důchodového systému v kontextu s penzijní reformou. Jedná se o ...

KOMÁRKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí vybraného podniku
BÍLKOVSKÁ, Veronika
2018 - Czech
Prostředí, ve kterém se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichž působení může vytvářet nové příležitosti nebo se může jednat o potenciální hrozby pro její existenci. Z tohoto důvodu je nutné okolí firmy pozorně monitorovat a systematicky analyzovat. K určení vnějších faktorů je použita STEP analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil v odvětví. Pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující úspěšnost organizace je použita SWOT analýza. Provedený výzkum nalezne silné a slabé stránky podniku, jeho ohrožení a příležitosti. Na základě zjištěných informací jsou navrhnuty postupy jak maximálně využít příležitosti a eliminovat dopad ohrožení na podnik. The environment in which the company is located includes factors whose interaction may create new opportunities or they can act on potential threats to its existence. For this reason, it is necessary to closely monitor and systematically analyse the surroundings of the company. The STEP analysis and the Porter model of the five competing forces in the industry are used to determine the external factors. SWOT analysis of company is used to assess the internal and external factors affecting the success of the company. The research finds strengths and weaknesses, its threats and opportunities. On the basis of the detected information are designed procedures how to take maximum advantage of the opportunities and eliminate the impact risk on the enterprise. Keywords: STEP analýza; SWOT analýza; prostředí podniku; strategické řízení; STEP analysis; SWOT analysis; environment; strategic management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza vnitřního a vnějšího prostředí vybraného podniku

Prostředí, ve kterém se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichž působení může vytvářet nové příležitosti nebo se může jednat o potenciální hrozby pro její existenci. Z tohoto důvodu je nutné okolí ...

BÍLKOVSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Postupy správců daně při odhalování daňových úniků
PÍSAŘÍKOVÁ, Petra
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematiku daňových úniků, konkrétně postupy při jejich odhalování z hlediska správce daně. Práce obsahuje vymezení zákonné a nezákonné optimalizace daně, příčiny a metody měření daňových úniků a možnosti jejich odhalení při správě daní v souladu s daňovým řádem. Následně je proveden rozhovor se zaměstnancem finančního úřadu. Podstatou rozhovoru je zjistit, jak fungují postupy správce daně v praxi a odhalit případné nedostatky. Na závěr jsou předloženy návrhy a diskuze postupů, které by mohly přispět k odhalení daňových úniků. The bachelor thesis deals with issues of tax evasion, namely the procedures for their detection from the tax administrator's point of view. The work includes the definition of legal and illegal tax optimization, causes and methods of tax evasion measurement and the possibility of their detection in tax administration in accordance with the Tax Code. Subsequently, an interview with an employee of the tax office is conducted. The essence of the interview is to find out how tax administrator practices work in practice and to identify potential shortcomings. Finally, proposals and discussion of procedures that could contribute to the detection of tax evasion are presented. Keywords: daň; daňový únik; správce daně; nelegální optimalizace; tax; tax evasion; the tax administrator; illegal optimization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Postupy správců daně při odhalování daňových úniků

Bakalářská práce se zabývá problematiku daňových úniků, konkrétně postupy při jejich odhalování z hlediska správce daně. Práce obsahuje vymezení zákonné a nezákonné optimalizace daně, příčiny a metody ...

PÍSAŘÍKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases