Number of found documents: 18230
Published from to

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
RÖHRNBACHER, Simone
2018 - English
The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system

The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to ...

RÖHRNBACHER, Simone
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Testing Knockdown of Nucleotidases and effect on e-Ado Production during Immunereponse in Drosophila Melanogaster Larvae.
STEHRER, Thomas
2018 - English
The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second aim was to investigate the influence of two different nucleotidases on adenosine levels upon gene knockdown of their respective genes with and without a triggered immune response. Keywords: Drosophila; Extracellular Adenosine; Immune System Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Testing Knockdown of Nucleotidases and effect on e-Ado Production during Immunereponse in Drosophila Melanogaster Larvae.

The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second ...

STEHRER, Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor
DOLEŽAL, Tomáš
2018 - Czech
Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor Vodní toky Jizerských hor mají charakter pstruhového a lipanového pásma. Vyskytují se v nich původní populace pstruha obecného (Salmo truta morpha fario) a chráněných druhů ryb. Rybí společenstva byla v minulém století narušena zvýšenou mírou acidifikace prostředí, kdy došlo k vymizení původních druhů ryb z některých lokalit. Následně byl do těchto lokalit vysazen siven americký (Salvelinus fontinalis), jenž na některých lokalitách vytvořil populace schopné se udržovat přirozeným výtěrem. V současné době je vhledem ke zlepšení stavu životního prostředí na mnoha lokalitách snaha o nahrazení těchto populací sivena původně zde se vyskytujícími druhy ryb, pstruhem obecným a střevlí potoční (Phoxinus phoxinus). Na rybích populacích se negativně projevuje i fragmentace vodních toků a odběry vody spojené s provozem vodních elektráren. V současné době je snaha o umožnění migrace ryb zprůchodněním migračních překážek výstavbou rybích přechodů. Cílem této práce byl ichtyologický průzkum řeky Smědé. Elektrickým agregátem bylo proloveno 10 lokalit na řece Smědé, na kterých bylo celkem zaznamenáno14 druhů ryb, z toho tři patřily mezi druhy ohrožené (mník jednovousý (Lota lota), vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční) a jeden druh mezi nepůvodní (siven americký). Na základě průzkumů byly určeny základní charakteristiky společenstva (abundance, dominance biodiverzita a ekvitabilita) Na lokalitách ležících pod Frýdlantem byla zjištěna vysoká druhová pestrost (13 druhů) a biodiverzita (H´ 2,38-2,97), v lokalitách nad Frýdlantem byla nižší druhová pestrost (5 druhů) a biodiverzita (H´ 0-1,65), což je dáno hlavně charakterem toku, ale i znemožněním migrací ryb způsobeným nepřekonatelnými migračními překážkami. Fish communities of selected streams of the Jizera Mountains The watercourses of the Jizera Mountains have the character of trout and grayling zones, with occurrence of indigenous populations of brown trout (Salmo truta morpha fario) and protected fish species. Fish communities have been disturbed in the past century by an increased degree of acidification of the environment, with the disappearance of native fish species from some localities. Subsequently, the brook trout (Salvelinus fontinalis) was introduced in these localities, and in some of them created sustainable populations capable of natural spawning. At present, in order to improve the environmental status of many localities, efforts to replace these stocks by the indigenous species of fish, brown trout and fathead minnow (Phoxinus phoxinus). The fish populations are also negatively affected by the fragmentation of watercourses and water use associated with the operation of hydropower plants. Attempts are currently being made to allow fish migration by bridging migration barriers by building of fish laddders. The aim of this work was the ichthyological research of the River Smědá. 10 localities on the river were electrofished and 14 fish species were found, of which three belong to the endangered species (Burbot (Lota lota), Bullhead (Cottus gobio), fathead minnow) and one species was non-native (brook trout) Based on a survey basic characteristics of the communities were determined (abundance, dominance, biodiversity and evenness). High species diversity (13 species) and biodiversity (H' 2.38-2.97) were found in the localities under Frýdlant. In the localities above Frýdlant was a lower species diversity (5 species) and biodiversity (H' 0-1.65), due mainly to the nature of the flow, but also influenced by insurmountable barriers, which make fish migration impossible Keywords: biodiverzita; ichtyofauna; elektrický agregát; Jizerské hory; pstruh obecný; migrace; biodiversity; ichthyofauna; electrofisher generator; Jizera Mountains; brown trout; migration Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor

Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor Vodní toky Jizerských hor mají charakter pstruhového a lipanového pásma. Vyskytují se v nich původní populace pstruha obecného (Salmo truta morpha ...

DOLEŽAL, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy
STROUHOVÁ, Alžběta
2018 - Czech
Neonikotinoidy jsou jednou z nejnovějších tříd pesticidních látek, používaných v zemědělství jako insekticidy. První neonikotinoidy byly používány od začátku devadesátých let, pro svou nízkou toxicitu pro obratlovce se staly velmi oblíbenými a široce používanými po celém světě. Vzhledem k nízké toxicitě pro standardní testovací organismy hrotnatku velkou (Daphnia magna) a pstruha duhového (Onchorhynchus mykiss) byly také považovány za málo toxické pro vodní organismy, studie z poslední doby však ukazují opak této domněnky. Dílčím cílem této studie byl, mimo shrnutí dosavadních poznatků o neonikotinoidech ve vodních ekosystémech a jejich vlivu na necílové, zejména akvatické organismy, také důkaz toxicity neonikotinoidového přípravku CALYPSO 480 SC, který obsahuje 48 % thiaclopridu. Pro dokázání toxicity byly použity tři druhy raků rak červený (Procambarus clarkii), rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis) a rak ničivý (Cherax destructor) a hrotnatka velká. K posouzení toxicity Calypsa byly použity akutní testy toxicity na racích a akutní imobilizační test na hrotnatkách. Doba expozice organismů v testech byla 96 a 48 hodin. Nejcitlivějšími se ukázali juvenilní jedinci raků, jejichž 96hLC50 se pohybovala mezi 0,52 a 1,6 mg/l, 96hLC50 pro starší raky byla v rozmezí 1,94 a 27,3 mg/l. Hodnota 48hEC50 pro hrotnatky byla 32,7 mg/l. U raků byly mimo mortality pozorovány také změny v chování organismů, mezi nejčastější změny patřilo snížení agresivity, zpomalení pohybů končetin a žaber a následně i dýchání, otáčení raků na záda, apatie organismů a následné úhyny. Neonicotinoids are one of the newesst class of pesticides, used in agriculture like insecticides. The first neonicotinoids has been used since the early 1990s, they become very popular and widely used worldwile for their low toxicity for vertebrates. Neonicotinoids were considered to be less toxic to aquatic organisms due to their low toxicity to standard test organisms Daphnia magna and Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), but recent studies have shown the opposite of this assumption. Partial aim of this study was, among summary of existing knowledges of the neonicotinoids in aquatic ecosystem and their impact on non-target organisms, also evidence toxicity of neonicotinoid preparation CALYPSO 480 SC, which contains 48 % of thiacloprid. Three species of crayfish were used to provide the toxicity Red swamp crayfish (Procambarus clarkii), Marbled crayfish (Procambarus fallax) and Yabby (Cherax destructor). To asses the toxiciy of Calypso, the acute toxicity tests on crayfish and acute immobilisation test on daphnia were used. The exposure time of tests were 96 and 48 hours. Juvenile crayfish were the most sensitive, their 96hLC50 ranged between 0.52 and 1.6 mg/l, 96hLC50 for older crayfish were between 1.94 and 27.3 mg/l. The 48hEC50 value for daphnia was 32.7 mg/l. During the acute toxicity test on crayfish, out of the mortality, changes in behavior of orgaisms were observed, the most frequent changes were the reduction of aggressiveness, slowing of motion of limbs, gills and breathing. Crayfish turned on their back, individuals were apathetic and died. Keywords: neonikotinoidy; thiacloprid; akutní test toxicity; akutní imobilizační test; korýši; neonicotinoids; thiacloprid; acute toxicity test; acute immobilisation test; Crustacea Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy

Neonikotinoidy jsou jednou z nejnovějších tříd pesticidních látek, používaných v zemědělství jako insekticidy. První neonikotinoidy byly používány od začátku devadesátých let, pro svou nízkou toxicitu ...

STROUHOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Potravní chování hlaváčovitých ryb v závislosti na komplexitě prostředí
KOVÁŘ, Petr
2018 - Czech
Hlaváč černoústý Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) a hlavačka poloměsíčitá Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) jsou bentické rybí druhy, které v posledních několika dekádách rozšířily areál svého rozšíření z původní Ponto-Kaspické oblasti nejen do Evropy, ale také do Severní Ameriky. Škodlivý vliv hlaváče černoústého na původní společenstva byl prokázán v několika studiích. Naproti tomu hlavačka poloměsíčitá není tolik prozkoumána a je jí připisován jen nepřímý vliv. Cílem této bakalářské práce bylo porovnání ekologického vlivu a predačního tlaku obou nepůvodních predátorů na plůdek kapra obecného (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) ve třech různě komplexních habitatech: na písčitém a kamenitém substrátu a v habitatu s imitací rostliny. Pokusy byly provedeny za pomocí metody pro ekologické hodnocení potravního chování a vztahu predátorů ke kořisti v různých podmínkách pomocí tzv. komparativní funkční odpovědí (comparative functional response), která byla úspěšně aplikována pro odhad a porovnání ekologického vlivu nepůvodních druhů. Mezidruhové srovnání hlaváče černoústého a hlavačky poloměsíčité prokázalo stejnou dobu zpracování kořisti v kamenitém prostředí a v habitatu s rostlinou. To naznačuje stejný ekologický vliv per capita u obou predátorů. Oba predátoři zároveň vykazovali signifikantně menší dobu zpracování na kamenitém substrátu v porovnání s ostatními habitaty, tedy ekologický vliv obou predátorů je v tomto prostředí vyšší. Hlaváč černoústý i hlavačka poloměsíčitá vykazovali funkční odpověď II. typu ve všech testovaných habitatech. Výsledky BP také zdůrazňují důležitost komplexního jednání při managementu nepůvodních druhů. Při eliminaci invazního druhu (hlaváče černoústého) může totiž uvolněná nika nastartovat populační růst u jiného nepůvodního druhu, který nebyl do té doby považován za invazní (např. u hlavačky poloměsíčité). Round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) and western tubenose goby Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) are two benthic fish species, which have recently expanded from their native ranges of Ponto-Caspian Region to Europe and North America. While the ecological impact of round goby is widely documented, western tubenose goby receives little attention and its effect on aquatic communities has not yet been quantified. The main aims of present B.Sc. thesis are assessment and comparison of ecological impact and feeding behavior of both alien predatory fish species upon larvae of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758). The feeding behavior was tested in three habitats with different complexities: sandy and rocky substratum and habitat with plant. Present experiments were accomplished using comparative functional response, which has been successfully applied in assessment and comparison of ecological impact of alien species and their feeding behavior. Interspecific comparison between round goby and western tubenose goby showed similar handling times in rocky substratum and in habitat with plant suggesting similar per capita ecological impact of both predators. Intraspecific comparison showed significantly lower handling time in rocky habitats compared to others, and hence the ecological impact of both predators in such environments could elevate. Both, round goby and western tubenose goby showed type II FR in all treatments. Our results highlight the importance of complex actions in management of biological invasions, as the elimination of invasive round goby can boost the population growth of another alien species, e.g. western tubenose goby, which was not considered invasive until that time. Keywords: biologické invaze; ekologický vliv; functional response; habitat; hlavačka poloměsíčitá; hlaváč černoústý; potravní chování; biological invasions; ecological impact; feeding behavior; functional response; habitat; round goby; western tubenose goby Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potravní chování hlaváčovitých ryb v závislosti na komplexitě prostředí

Hlaváč černoústý Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) a hlavačka poloměsíčitá Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) jsou bentické rybí druhy, které v posledních několika dekádách rozšířily areál ...

KOVÁŘ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kompetice o úkryt mezi hlavačkou mramorovanou a hlaváčem černoústým
KREJČÍ, Miloslav
2018 - Czech
Nepůvodní druhy ryb často způsobují snížení početnosti nebo úplné vytlačení druhů původních. Jedním z důvodů tohoto fenoménu je kompetice o stanovitě a úkryt. Pro bentické a především pak speleofilní druhy ryb je přitom úkryt zasádní pro udržení stabilních populací. Kompetice o úkryt však neprobíhá jenom mezi nepůvodní a původní ichtyofaunou, ale také mezi nepůvodními druhy navzájem. Cílem bakalářské práce bylo experimentální vyhodnocení kompetice o úkryt mezi hlavačkou mramorovanou poloměsíčitou (Proterorhinus semilunaris) a hlaváčem černoústým (Neogobius melanostomus) v závislosti na typu úkrytu, denní době, pohlaví a druhu ryby. Experimentální část zahrnovala jedenáct kol experimentů. V každém dílčím kole experimentu proběhlo 16 opakování (nádrží). Ve všech dílčích kolech experimentů byly jako rezidentní ryby nasazeny hlavačky poloměsíčité. Pro sledování mezidruhové konkurence o úkryt byl jako narušitel do nádrží přidán hlaváč černoústý. Nádrže byly osazeny úkryty dvojího typu (úkryt typu "rostlina", úkryt typu "trubka"). Pro sledování interakcí ryb byly zvoleny 4 časové intervaly (2 během dne, 2 během noci). Průběh experimentu byl zaznamenán kamerami s nočním snímáním. Z pořízených videozáznamů byl vyhodnocen čas strávený v úkrytu. Solitérní ryba (bez přítomnosti narušitele) strávila signifikantně delší dobu v úkrytu ve dne bez ohledu na pohlaví a typ úkrytu. U vnitrodruhové kompetice (hlavačka vs. hlavačka) strávila více času v úkrytu rezidentní ryba oproti narušiteli. U mezidruhové kompetice (hlavačka vs. hlaváč) byl však čas strávený v úkrytu narušitelem delší v porovnání se situacemi, kdy byly narušitelskými rybami hlavačky. Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že je hlaváč černoústý agresivnějším druhem než hlavačka poloměsíčitá, což může také vysvětlovat jeho úspěšné šíření v přírodních podmínkách. Non-native species very often causes reduction of quantity or they completely replace the native species. One of reasons of this phenomenon is competition for habitat and shelter. Shelter is essential for bentic and primarily for speleophilous fish species to keep stable populations. Non-native species compete for shelter not only with native fauna, but also with other non-natives species too. The aim of the B. Sc. thesis was experimental evaluation of shelter competition between western tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and round goby (Neogobius melanostomus) in dependence upon shelter type, time of the day, sex and species. The experiment was conducted in eleven trials with 16 repetitions (tanks) in each trial. Western tubenose goby was always the resident fish in each trial. Invader was either conspecific (intraspecific competition) or round roby (interspecific competition). Two types of shelter were used ("plant imitation" and "rocky substratum imitation"). Shelter occupancy was evaluated in four 1-hour intervals (two intervals during the day and two during the night). The course of experiment was recorded by cameras with infrared ilumination. Solitary fish (without intruder) spent significantly longer time in shelter during the day regardless of sex and shelter type. In the intraspecific competition (western tubenose goby vs. western tubenose goby), the resident fish spent more time in the shelter than the intruder. In the interspecific competition (western tubenose goby vs. round goby), the intruder spent more time in the shelter compared to situations when western tubenose goby was intruder. In conclusion, round goby could be considered more aggressive species than western tubenose goby. It could explain successful spread of round goby in the natural conditions. Keywords: disperze; invaze; kompetice; nepůvodní ryby; hlaváčovití; dispersion; competition; gobiids; invasion; non-native fish Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kompetice o úkryt mezi hlavačkou mramorovanou a hlaváčem černoústým

Nepůvodní druhy ryb často způsobují snížení početnosti nebo úplné vytlačení druhů původních. Jedním z důvodů tohoto fenoménu je kompetice o stanovitě a úkryt. Pro bentické a především pak speleofilní ...

KREJČÍ, Miloslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vliv přírodních extraktů na senzorické vlastnosti a prodloužení skladovatelnosti masa pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)
TUNYS, Ondřej
2018 - Czech
Tato bakalářská práce hodnotí účinky přírodního rozmarýnového extraktu "Inolens 4" na mikrobiologickou kvalitu, senzorické atributy, změnu zbarvení a oxidativní působení u filet pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). Hodnocení je vyjádřeno ve srovnání s kontrolním vzorkem (bez aditiva). Jednotlivé analýzy probíhaly v různé dny (0, 3, 6, 10 a 14 dnů). Mikrobiologická analýza vykazovala v jednotlivých dnech (0., 6., 8. a 10.) hodnoty v rozmezí 1,93 - 2,25; 5,10 - 5,27; 5,12 - 5,80 a 6,34 - 7,66 log CFU*g-1. K překročení přípustné hranice ke konzumaci sladkovodních ryb (7 log CFU*g-1) došlo 10. den pouze u kontroly. Naopak Inolens 0,5 dosáhl nejlepšího výsledku. Také senzorické analýzy ukázaly, že Inolens 0,5 dosáhl nejlepších výsledků ve všech smyslových atributech (vůně, chuť, pachuť, konzistence) u vařené ryby. Též analýza TBARS vyhodnocující oxidaci lipidů dokázala, že aplikace extraktu "Inolens 4" měla pozitivní účinek, což vedlo k inhibici oxidačních procesů ve svalovině. Celkově tedy veškeré výsledky tohoto zkoumání prokázaly, že přírodní extrakt "Inolens 4" má antioxidační účinky prodlužující skladovatelnost masa pstruha duhového při vhodném skladování (zavakuování a zchlazení při 4 +- 1 °C) až na 10 dní a má mírný vliv na zlepšení senzorických vlastností. This bachelor thesis evaluates the effects of natural rosemary extract "Inolens 4" on microbiological quality, sensory attributes, colour change and oxidative effect of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The evaluation is expressed in comparison with the control sample (no additive). Individual analyses took place in different days (0, 3, 6, 10 and 14 days). The microbiological analysis showed values in the range of 1.93 - 2.25; 5.10 - 5.27; 5.12 - 5.80 and 6.34 - 7.66 log CFU*g-1 on days 0, 6, 8 and 10. The limit for freshwater fish consumption (7 log CFU*g-1) was exceeded on 10th day of storage. On the contrary Inolens 0.5 achieved the best result. Sensory analyses also showed that Inolens 0.5 achieved the best results in all sensory attributes (odour, taste, aftertaste, consistency) of cooked fish. Also TBARS analysis evaluating lipid oxidation proved that the application of Inolens 4 extract had a positive effect causing an inhibition of oxidative processes in the muscle. Therefore all the results of this study have shown that the natural extract "Inolens 4" has antioxidant effects extending the storage of rainbow trout meat in combination with suitable storage (vacuum and cooling at 4 +- 1 °C) for up to 10 days. Moreover it has a mild effect on the improvement of sensory properties. Keywords: antioxidant; Inolens 4; pstruh duhový; mikrobiologická analýza; senzorická analýza; oxidace lipidů; antioxidant; Inolens 4; rainbow trout; microbiological analysis; sensory analysis; lipid oxidation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv přírodních extraktů na senzorické vlastnosti a prodloužení skladovatelnosti masa pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)

Tato bakalářská práce hodnotí účinky přírodního rozmarýnového extraktu "Inolens 4" na mikrobiologickou kvalitu, senzorické atributy, změnu zbarvení a oxidativní působení u filet pstruha duhového ...

TUNYS, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Makrozoobentos zarostlého a volného bahnitého litorálu kaprových rybníků
KAJGROVÁ, Lenka
2018 - Czech
Cílem práce bylo zhodnotit kvantitativní složení bentických bezobratlých v litorálu s emerzními (vynořenými) porosty a mimo ně. Pro jejich monitoring byly vybrány dva kaprové výtažníky v České republice (Blatensko) s tradičním chovem kapra obecného (Cyprinus carpio) a další dva výtažníky s organickou technologií chovu ryb v Rakousku (Waldviertel). Odběr vzorků probíhal v měsíčních intervalech (květen - září 2018). Vzorky byly odebrány z oblasti volné vody (pelagiál) a z litorální zóny. Hodnocení makrozoobentosu bylo doplněno o in situ monitoring základních parametrů vodního prostředí, granulometrické stanovení a stanovení organických látek v dnovém sedimentu rybníků, a to jak v litorálu, tak v pelagiálu. Pro odběr vzorků rybničního makrozoobentosu vázaného na kořenový systém emerzní vegetace byla zvolena kořenová sonda, která proniká mezi kořeny tvrdé litorální vegetace. Po zpracování vzorků (přebrání a zvážení) v laboratoři byly organismy rozřazeny do tří skupin Chironomidae, Oligochaeta a Varia. Výsledky byly prezentovány v grafické podobě. Z výsledků je zřejmé, že podmínky prostředí sledovaných rybníků se průkazně nelišily. Dle provedené analýzy dat byla denzita zoobentosu na rybnících s organickou technologií chovu ryb vyšší než na rybnících s tradičním chovem ryb. V litorální zóně byla průměrná denzita bentických bezobratlých vyšší než v pelagiálu. Biomasa zoobentosu rybníků v průměru také dosahovala vyšších hodnot v litorálu. The aim of the study was to evaluate the quantitative composition of benthic invertebrates in the littoral zone with emeragent plants and outside the macrophyte beds. For these purposes, two carp ongrowing ponds were selected in the Czech Republic (Blatná region) with traditional carp (Cyprinus carpio) farming and two organic ponds in Austria (Waldviertel). Samplings were performed in monthly intervals (May - September 2018). Samples were taken from the area of open water (pelagial) and from the littoral zone. The evaluation of benthic macroinvertebrates was supplemented by in-situ monitoring of basic parameters of the aquatic environment, granulometric score and rating of organic substances in the bottom sediment of ponds, both in the pelagic and littoral zone. For the sampling of pond macroinvertebrates associated with the root system of the hard emergent vegetation, a core sampler was chosen that penetrates the roots of hard littoral vegetation. After the samples were processed (collection and weighing) in the laboratory, the organisms were divided into three groups - Chironomidae, Oligochaeta and Varia. The results were presented in graphical form. Regarding results of environmental conditions of the studied ponds, they did not differ significantly. According to the analysis of the data, macroinvertebrates density was higher in organic fish farming ponds than in traditional fish farming ponds. In the litoral zone, the average density of benthic invertebrates was higher than in the pelagiac zone. The biomass of aquatic macroinvertebrates on average was also higher in the littoral zone. Keywords: Makrozoobentos; denzita; biomasa; kaprové výtažníky; emerzní makrofyta.; Macroinvertebrates; density; biomass; carp ongrowing ponds; emergent macrophytes. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Makrozoobentos zarostlého a volného bahnitého litorálu kaprových rybníků

Cílem práce bylo zhodnotit kvantitativní složení bentických bezobratlých v litorálu s emerzními (vynořenými) porosty a mimo ně. Pro jejich monitoring byly vybrány dva kaprové výtažníky v České ...

KAJGROVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Možnosti využití hmyzí moučky v krmivech pro candáta obecného (Sander lucioperca)
KODRAS, Marek
2018 - Czech
Krmný pokus byl proveden za účelem posouzení účinku částečně odtučněné moučky z prepupy bráněnky jako náhrady rybí moučky v krmivu pro candáta obecného (Sander lucioperca). Dieta s rybí moučkou, která v tomto krmivu pokrývala 30 % celkového proteinu, byla použita jako kontrola (KON). Tři ostatní diety obsahovaly 7,5 %, 15 % a 30 % hmyzí moučky, respektive z 25 % (H25), 50 % (H50) a 100 % (H100) nahrazovaly rybí moučku. Každá experimentální skupina byla testována ve třech opakováních a pokus trval 63 dní. U testovaných skupin H25 a H50 nebyly na konci pokusu pozorovány významné statistické rozdíly v délkovém ani v hmotnostním růstu ve srovnání s KON. Všechny testované skupiny se mezi sebou na konci pokusu statisticky nelišily v míře heterogenity obsádky, Fultonově koeficientu, hematokritu, koeficientu konverze krmiva, obsahu tuku a popelovin ve svalovině a ekonomickém zhodnocení diet. Rozdíly byly pozorovány ve specifické rychlosti růstu, obsahu bílkoviny ve svalovině, sušině, somatických indexech a indexu ekonomického profitu. Do 42. dne odchovu neměly diety vliv na přežití, avšak mezi 42. a 63. dnem pokusu došlo vlivem bakteriálního onemocnění k úmrtí ve dvou ze tří nádrží krmených dietou H100, což výrazně ovlivnilo tento parametr. Výsledkem práce je zjištění, že 7,5% obsah hmyzí moučky z částečně odtučněné bráněnky, respektive 25% substituce rybí moučky, v dietě může úspěšně nahradit rybí moučku v krmivu pro candáta obecného, aniž by tato náhrada měla negativní vliv na některý ze sledovaných parametrů. A feeding trial was carried out to assess the effect of replacing fish meal by partially deffated black soldier fly pre-pupae meal in feed for pikeperch (Sander lucioperca). A diet with fish meal, that covered 30 % of total protein, was used as a control. Three other diets contained 7,5%, 15% and 30% of insect meal, which coresponded to 25% (H25), 50% (H50) and 100% (H100) replacement of fish meal. Each tested group had 3 repetitions and experiment lasted 63 days. At the end of the trial, groups H25 and H50 did not show any significant statistical differences in growth and lenght performance compared to CON. There were no differences among groups in coefficient of variation, condition factor, hematocrit, feed conversion ratio, economic conversion ratio, fat and ash content in muscle. On the other hand, significant differences were observed in specific growth rate, contain of proteins in muscles, dry matter, somatic indexes and economic profit index. No differences in survival were found until 42. day. However, between 42. a 63. day of rearing high mortality caused by bacterial infection was observed in two of three tanks fed with H100 diet. This fact influenced this parameter for group H100. In conclusion, 7,5 % inclusion of insect meal from partially deffated black soldier fly pre-pupae meal, corresponding to 25% replacement of fish meal, may successfully replace fish meal in diet for pikeperch, as this substitution did not have negative influence on any parameter. Keywords: Hermetia illucens; hmyzí moučka; Sander lucioperca; recirkulační akvakulturní systém; rybí moučka; Hermetia illucens; insect meal; Sander lucioperca; recirculating aquaculture system; fish meal Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti využití hmyzí moučky v krmivech pro candáta obecného (Sander lucioperca)

Krmný pokus byl proveden za účelem posouzení účinku částečně odtučněné moučky z prepupy bráněnky jako náhrady rybí moučky v krmivu pro candáta obecného (Sander lucioperca). Dieta s rybí moučkou, která ...

KODRAS, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Hodnocení efektivity reintrodukce lipana podhorního (Thymallus thymallus L.) do vybraných lokalit jihočeských toků
KOLAŘÍK, Tomáš
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zpracování a zhodnocení údajů o vysazování a úlovcích lipana podhorního (Thymallus thymallus) ve vybraných revírech jihočeských řek na základě statistik JčÚS ČRS. Dalším cílem práce je vyhodnocení výsledků dosavadních snah o obnovu či posílení populací lipana v úsecích řek Blanice vodňanská pod ÚN Husinec a Vltava pod ÚN Lipno prostřednictvím vysazení násad. V obou lokalitách se lipan dříve hojně vyskytoval a docházelo zde i k jeho přirozenému výtěru. V posledních letech zde prakticky došlo k vymizení tohoto druhu a jeho výskyt je pouze ojedinělý. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the stocking efficiency and fishing records of European grayling in selected angling districts of South Bohemian Rivers based on the angling union data. Furthermore, additional aim is to evaluate the recent results of restoration/ enhancement of European grayling populations by stocking effort in sections of the Blanice Vodňanská River under the Husinec Reservoir and the Vltava River under the Lipno Reservoir. The European grayling was in the past abundant in both sections under study and natural reproduction was also recorded. However, this species almost disappeared in the recent years and its presence in these sites is rare these days. Keywords: Reintrodukce; lipan podhorní; Thymallus thymallus; Vltava; Blanice vodňanská.; Reintroduction; European grayling; Thymallus thymallus; The Vltava river; The Blanice vodňanská river Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení efektivity reintrodukce lipana podhorního (Thymallus thymallus L.) do vybraných lokalit jihočeských toků

Cílem této bakalářské práce je zpracování a zhodnocení údajů o vysazování a úlovcích lipana podhorního (Thymallus thymallus) ve vybraných revírech jihočeských řek na základě statistik JčÚS ČRS. Dalším ...

KOLAŘÍK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases