Number of found documents: 12512
Published from to

Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží
JURÁŠ, František
2018 - Czech
Diplomové práce se věnuje konkrétním etickým aspektům, se kterými se sociální pracovník může setkat při práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V této diplomové práci jsou definovány tyto základní cíle: Zjistit, jaké etické problémy se vyskytují v práci s rizikovou mládeží. Zjistit, jak tyto problematické jevy v praxi řešit. Práce je rozdělena do 4 kapitol a každá kapitola ještě do několika podkapitol. První kapitola se věnuje sociální práci s rizikovou mládeží. Druhá kapitola se pak zabývá etickými aspekty v sociální práce z obecného hlediska. Ve třetí kapitole jsou již použity výpovědi respondentů ke zjištění konkrétnějších etických aspektů jejich praxe. V poslední kapitole jsou pak jednotlivé etické aspekty podrobeny pohledu etických teorií. The diploma thesis deals with concrete ethical aspects, which a social worker can encounter when working in a low-threshold facility for children and youth. The following basic objectives are defined in this thesis: To find out what ethical issues are encountered in dealing with risky youth. To find out how to deal with these problematic phenomena in practice. The thesis is divided into 4 chapters and each chapter is divided into several subchapters. The first chapter deals with social work with risky youth. The second chapter deals with the ethical aspects of social work from a general point of view. In the third chapter, respondents' testimonies are used to identify more specific ethical aspects of their practice. In the last chapter, individual ethical aspects are subjected to the view of ethical theories. Keywords: riziková mládež; etické aspekty; sociální práci; etika; etické teorie; risky youth; ethical aspects; social work; ethics; ethical theories Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží

Diplomové práce se věnuje konkrétním etickým aspektům, se kterými se sociální pracovník může setkat při práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V této diplomové práci jsou definovány tyto ...

JURÁŠ, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Příjmení v Lomnici nad Lužnicí
BECKOVÁ, Aneta
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na lingvistickou analýzu příjmení v Lomnici nad Lužnicí. Soupis obsahuje příjmení obyvatel, kteří měli k říjnu roku 2016 trvalé bydliště v obci. Antroponomastický materiál byl analyzován na základě odborné literatury s využitím tradičních klasifikačních postupů. Hlavním cílem práce je přispět k antroponomastice města Lomnice nad Lužnicí. This thesis focuses on linguistic analysis of surnames in Lomnice nad Lužnicí. The list contains surnames of inhabitants with permanent place of abode in October 2016. The anthroponomastic material was analyzed based on linguistic literature with the use of traditional classification methods. The main aim of this thesis is to contribute to anthroponomastics of Lomnice nad Lužnicí. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příjmení v Lomnici nad Lužnicí

Diplomová práce je zaměřena na lingvistickou analýzu příjmení v Lomnici nad Lužnicí. Soupis obsahuje příjmení obyvatel, kteří měli k říjnu roku 2016 trvalé bydliště v obci. Antroponomastický materiál ...

BECKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Reprezentace doby v periodikách Doba (1945-1947) a Listy (1946-1948)
HROMKOVÁ, Petra
2018 - Czech
Hlavním záměrem diplomové práce je detailně zanalyzovat jednotlivá čísla časopisu Doba, který v letech 19451947 vycházel pod záštitou literárního odboru Umělecké besedy. V této souvislosti se práce také snaží reflektovat vliv dobového kontextu na struktuře a obsahu zveřejněných příspěvků. Charakteristika článků má vést k zobecnění toho, čím se redakční kruh při vytváření časopisu řídil a jakou úlohu měl tento list v řadě poválečných periodik zastávat. V závěru je krátce věnována pozornost tomu, jak bylo vydávání Doby ukončeno a jak její místo zastoupily, v té době již výrazné, Listy (19461948) Jindřicha Chalupeckého. Součástí práce je rovněž autorský rejstřík a obsah celého ročníku, které byly vytvořeny pro přehlednou orientaci v tomto časopise. The main aim of the diploma thesis is to analyse in detail all the issues of the periodical Doba, which was published under the auspices of The Literary Department in the artistic organization Umělecká beseda between the years 19451947. In this context, the paper also tries to reflect the influence of the historical and social context of that time and its impact on the structure and content of the articles printed in the magazine. Such a characterization should help us to understand what were the main goals of the editors when they were working on the single issues, and thus, what role should this particular journal represent among the other post-war magazines. In the final part, the thesis also briefly deals with the way the magazine ended its publication and how it was afterwards replaced by Listy (19461948), the already highly-regarded magazine at that time, lead by Jindřich Chalupecký. For better orientation in the magazine, we created a contents page of the whole volume as well as an author index which are added at the end of the paper. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reprezentace doby v periodikách Doba (1945-1947) a Listy (1946-1948)

Hlavním záměrem diplomové práce je detailně zanalyzovat jednotlivá čísla časopisu Doba, který v letech 19451947 vycházel pod záštitou literárního odboru Umělecké besedy. V této souvislosti se práce ...

HROMKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Somatismy v českých frazémech
STÁROVÁ, Veronika
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných frazémů, jež mají ve své struktuře jako centrální komponent názvy částí lidského těla, takzvané somatismy. Tato kvalifikační práce se zaměřuje na názvy smyslových orgánů, tedy na orgány zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Teoretická část je věnována popisu oblasti kognitivní lingvistiky, která se mimo jiné zabývá studiem obrazu lidského těla v jazyce. Dále je první část práce zaměřena na popis frazeologie jako vědního oboru a na teoretické vymezení somatických frazémů. Praktická část je založena na práci s daty z Českého národního korpusu a jejich porovnání s frazeologickými slovníky. Cíl práce spočívá v popisu toho, do jaké míry se uplatňují somatické frazémy zejména v psaných a mluvených komunikátech a zda u nich dochází k aktualizacím. The diploma thesis deals with analysis of chosen idioms whose main part contains designation of human body, also called somatisms. This paper focuses on designations of sensory organs organs of sight, sense of hearing, olfactory sense, sense of taste, sense of touch. Theoretical part is dedicated to the description of cognitive linguistics which amongst other issues, studies representation of human body in language. The first part of this diploma thesis is also focused on the description of phraseology as a field of science and theoretical definition of somatic phrases. The content of the practical part is analysis of data of The Czech National corpus which are compared with phrasal dictionaries. The main aim of the work consists in the description of whether and to what extent they are being applied in spoken language and written texts and if they are updated. Keywords: antropocentrický charakter jazyka; Český národní korpus; frazém; kognitivní lingvistika; somatický frazém; anthropocentric character of the language; cognitive linguistics; Czech National corpus; idiom; somatic phrase Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Somatismy v českých frazémech

Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných frazémů, jež mají ve své struktuře jako centrální komponent názvy částí lidského těla, takzvané somatismy. Tato kvalifikační práce se zaměřuje na názvy ...

STÁROVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Detektivové v zajetí fanoušků
NIKLOVÁ, Monika
2018 - Czech
Diplomová práce bude zkoumat způsoby prolínání fikčního a aktuálního světa u čtenářů detektivních příběhů. V metodologické části se autorka zaměří na teoretické problémy spojené s vnímáním kultovních literárních děl, aktivitou čtenáře a dalším rozšiřováním fikčních světů. Mezi jevy, které bude autorka zkoumat, jsou například: fankluby, fanfiction, fanouškovské umění, pojmenovávání skutečných entit podle fikčních postav a míst a hledání fikčních entit v aktuálním světě. Praktická část práce bude věnována třem autorům detektivních příběhů - A. C. Doylovi, A. Christieové a M. Jenningsové, a jejich fungování jako kulturních fenoménů jak v českém, tak světovém kontextu. This master's thesis will explore the ways in which the fictional and real world blends with detective stories readers. In the methodological part, the author will focus on theoretical problems associated with perception of cult literary works, readers' activity and further expansion of fictional worlds. The phenomena the author will explore are, for example, fan clubs, fan fiction, fan art, naming real entities according to fictional characters and places, and searching for fictional entities in the real world. The practical part of this thesis will be devoted to three detective stories authors - A. C. Doyle, A. Christie and M. Jennings, and their functioning as cultural phenomena both in the Czech and world context. Keywords: fakluby; fanart; fanouškovská aktivita; detektivní literatura; fanoušci detektivní literatury; fanfiction; fan clubs; fan fiction; fan art; fans of detective literature; detective literature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Detektivové v zajetí fanoušků

Diplomová práce bude zkoumat způsoby prolínání fikčního a aktuálního světa u čtenářů detektivních příběhů. V metodologické části se autorka zaměří na teoretické problémy spojené s vnímáním kultovních ...

NIKLOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Sémiotická analýza hudebního videoklipu Evropo dýchej
SIROVÁ, Barbora
2018 - Czech
Diplomová práce se zaměří na oblasti hudby, filmu, literatury a výtvarného umění islám-ských zemí, a to z hlediska materiálu, který opouští původní kulturní a náboženský kon-text a je "odeslán" k recepci v kontextu stabilizované západní kultury. Autorka práce vybere dle svého vlastního uvážení ty nejpodstatnější a nezajímavější umělce, kteří se narodili nebo stále žijí v jedné z islámských zemí, a jejich tvorbu bude dále interpretovat z hlediska její recepce na kulturu západního světa ve smyslu jejich vlivu a dopadu. Me-todologicky se práce bude opírat o koncept kulturního transferu, který rozpracovala kul-turální studia v posledních desetiletích. This diploma thesis will focus on music, film, literature and visual arts of Islamic coun-tries, as a material that leaves the original cultural and religious context and is being "sent" to be received in the context of the stabilised Western culture. Guided by her own judgment, the author of this diploma thesis shall select the most important and inte-resting artists who were born or are still living in one of the Islamic countries. And she will further interpret their work in terms of their influence and impact on the Western culture. As to the methodological approach, this diploma thesis is based on the concept of the cultural transfer, as it has been examined and defined in cultural studies in recent decades. Keywords: islám; popkultura; muslimové; Olivie Žižková; Evropo dýchej; videoklip; sémiotická analýza; migrace; migrační krize; islam; popculture; muslims; Olivie Žižková; Evropo dýchej; video clip; semiotic analysis; migration; migrant crisis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sémiotická analýza hudebního videoklipu Evropo dýchej

Diplomová práce se zaměří na oblasti hudby, filmu, literatury a výtvarného umění islám-ských zemí, a to z hlediska materiálu, který opouští původní kulturní a náboženský kon-text a je "odeslán" k ...

SIROVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Český literární realismus.
GABRIELOVÁ, Barbora
2018 - Czech
Diplomová práce má za cíl sledovat extenzi českého literárního realismu. Navazuje přitom na bakalářskou práci a dále rozvíjí již dosažená zjištění a rozšiřuje je pomocí údajů o reedicích realistických děl, které sleduje až do roku 1948. Využita pro to bude databáze Národní knihovny České republiky. Zjištěné údaje budou následně přehledně uvedeny v tabulkách. Výsledkem je vizualizace v grafech znázorňující velikost produkce českého literárního realismu v období od počátku druhé poloviny 19. století do až roku 1948. Primárními zdroji, jenž budou analyzovány, jsou literárně historické monografie, konkrétně Průvodce po dějinách české literatury (1984), Česká literatura od počátku k dnešku (1998) a Trvání v proměně od Aleše Hamana z roku 2010. The present diploma thesis aims to monitor the extent of Czech literary realism. It builds upon previous bachelor's thesis work, further developing presented findings by extending them using data on re-editions of realistic works which were followed up to the year 1948. It uses the database of the National Library of the Czech Republic, and the resulting data is clearly presented in tables. The thesis result is a graphical visualization depicting the magnitude of the production of Czech literary realism from the beginning of the second half of the 19th century until 1948. The primary sources to be analyzed are literary-historical monographs, specifically "Průvodce po dějinách české literatury" (Guide to the History of Czech Literature, 1984), "Česká literatura od počátku k dnešku" (Czech literature from beginning to today, 1998) and "Trvání v proměně" (Duration in Transition) by Aleš Haman (2010). Keywords: realismus; naturalismus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Český literární realismus.

Diplomová práce má za cíl sledovat extenzi českého literárního realismu. Navazuje přitom na bakalářskou práci a dále rozvíjí již dosažená zjištění a rozšiřuje je pomocí údajů o reedicích realistických ...

GABRIELOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The Paradoxical Worlds of F. Scott Fitzgerald
ŠANDEROVÁ, Milada
2018 - English
Cílem této diplomové práce je analyzova svět románů F. Scott Fitzgeralda This Side of Paradise, Tender is the Night a nedokončeného románu The Last Tycoon jako svět založený na systému zásadních kontradikcí a binárních opozic. Tento fakt v textech působí značná napětí, ale na druhé straně dokazuje jejich komplexnost. Předmětem interpretace je fungování společnosti jako celku, ale i analýza postav a jejich vzájemné vztahy, stejně jako konkrétní vlastnosti, často vystavěné na opozicích. The aim of this diploma thesis is to analyse the world of F. Scott Fitzgerald's novels This Side of Paradise, Tender is the Night and his unfinished novel The Last Tycoon as the world built on the system of significant contradictions and binary oppositions. This fact causes remarkable tensions in the texts. On the other hand, it proves their complexity. The matter of interpretation is the working of the society as the whole, but also the analysis of characters and their mutual relationships, as well as the concrete features of single characters, which are often built on the oppositions. Keywords: Paradoxy; kontradikce; binární opozice; F. Scott Fitzgerald; Na prahu ráje; Něžná je noc; Poslední magnát Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Paradoxical Worlds of F. Scott Fitzgerald

Cílem této diplomové práce je analyzova svět románů F. Scott Fitzgeralda This Side of Paradise, Tender is the Night a nedokončeného románu The Last Tycoon jako svět založený na systému zásadních ...

ŠANDEROVÁ, Milada
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Ortografie rukopisných exempel Konstantina Fridricha Levého
ANDERLOVÁ, Michaela
2018 - Czech
Diplomová práce obsahuje přepis třiceti dvou exempel sepsaných roku 1681 cisterciáckým laickým bratrem Konstatninem Fridrichem Levým ve Zlaté Koruně. Spolu s již padesáti transliterovanými exemply představuje tento rukopis materiálovou základnu pro analýzu jeho grafické stránky. Cílem výzkumu je přispět k bádání o pobělohorském písařském pravopisu. Ortografické jevy byly zkoumány na vymezeném úseku textu a výsledky výzkumu statisticky zpracovány do tabulek a grafů. The thesis contains transliteration of 32 moralizing exempla written in 1681 by lay monk Konstantin Fridrich Levý in monastery of Zlatá Koruna. This manuscript presents a material base for our analysis of its orthography together with another 50 already transliterated exempla. The aim of our thesis is to contribute to the research of scribal orthography used in a period after the Battle of White Mountain. Results of our iquiry were summed up in statistical charts and graphs. Keywords: Analýza; exemplum; Konstantin Levý; ortografie; písařský úzus; rukopis.; Analysis; exemplum; Konstantin Levý; ortography; manuscript; scribal usage. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ortografie rukopisných exempel Konstantina Fridricha Levého

Diplomová práce obsahuje přepis třiceti dvou exempel sepsaných roku 1681 cisterciáckým laickým bratrem Konstatninem Fridrichem Levým ve Zlaté Koruně. Spolu s již padesáti transliterovanými exemply ...

ANDERLOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace
DOKTOROVÁ, Jana
2018 - Czech
Tématem diplomové práce je Malostranský graduál, významný renesanční iluminovaný rukopis, který vznikl ve 2. polovině 16. století pro potřeby literátského bratrstva při kostelu sv. Mikuláše v Menším Městě pražském. V úvodních kapitolách autorka nastiňuje metodologický přístup, prostřednictvím kterého toto výtvarné dílo interpretuje, zabývá se historickým kontextem, v němž graduál vznikl, a podává také přehled dosavadního bádání k dané problematice. Stěžejní částí práce je však představení jednotlivých donátorů, jejichž jména jsou zaznamenána na jednotlivých foliích rukopisu. Na základě písemných pramenů odhaluje autorka nejen jejich identitu a profesi, rodinné a přátelské vazby či jejich ekonomickou prosperitu a společenské postavení v rámci městské komunity, ale pokouší se také odpovědět na otázku, jaká je motivace jejich odkazů, jak vstupují do výzdoby graduálu a jakým způsobem se prezentují v tomto typu výtvarného média. The topic of the diploma thesis is the Malostranský gradual (hymnal, collection of religious songs for the laity), a significant Renaissance illuminated manuscript made in the second half of the 16th century for the literary confraternity at the church of St. Nicholas in the Lesser Town of Prague. In the introductory chapters, the author describes the contextual methodological approach through which she interprets the work, continues with the historical context of its creation, and provides an overview of the current research on this subject. In the main part of the thesis, she presents the individual donors, whose names are recorded on the folios of the manuscript. Based on written sources, the author discloses not only their identity, and profession, familial and friendship ties, or their economic background and social standing, but also answers the question, what is the motivation behind their donation, how did they influence the gradual's decoration, and how did they present themself in this artistic medium. Keywords: Malostranský graduál; měštanská reprezentace; městské elity; iluminované rukopisy; Malá Strana; renesanční malířství.; the Malostranský gradual; burghers' representation; urban elites; iluminated manuscripts; Lesser Town of Prague; Renaissance painting. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace

Tématem diplomové práce je Malostranský graduál, významný renesanční iluminovaný rukopis, který vznikl ve 2. polovině 16. století pro potřeby literátského bratrstva při kostelu sv. Mikuláše v Menším ...

DOKTOROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases