Number of found documents: 12621
Published from to

Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu
KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. století. Práce obsahuje jak část teoretickou, tak praktickou, která prolíná první částí. V první, teoretické části jsou představeny a definovány základní pojmy související s tématem práce, jako je morfologie, paradigma, gramatické kategorie atd. Následující kapitoly jsou věnovány popisu situace v latině a dále v období staré italštiny a následně také v období italštiny 19. století. Druhá praktická, část diplomové práce se zabývá hledáním používaných tvarů vybraných italských sloves ve dvou jazykových korpusech, a to OVI zastupujícím období staré italštiny a DiaCORISu, ze kterého jsou extrahovány tvary pro 19. století. Cílem práce je zobrazit hlavní vývojové tendence ve vývoji indikativu prézentu a za pomoci excerpce z jazykových korpusů poskytnout příklady vybraných sloves. This diploma thesis focuses on the evolution of the present indicative of Italian language, the thesis presents the evolution starting from Latin and finishing with a description of linguistic situation of Italian of the 19th century. The thesis incorporates two parts that are both connected - the theoretical and the analytical ones. In the first part, the basic notions such as morfology, paradigm, grammatical categories are presented and defined. Next chapters are dedicated to the situation in Latin, Old Italian and Italian of the 19th century. The second part deals with research of applied forms of selected Italian verbs. Two language corporas - OVI and DiaCORIS - are used for this part. OVI represents the period of Old Italian, while DiaCORIS describes the period of the Italian of the 19th century. The aim of this diploma thesis is to describe the main tendencies reguarding the evolution of present indicative and through language corpora to provide some examples of selected verbs. Keywords: paradigma; indikativ; prézens; stará italština; italština 19. století; korpus; paradigm; indicative; present; Old Italian; Italian of the 19th century; corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu

Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. ...

KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Užití členu v italštině a v angličtině - kontrastivní analýza
ŠIMKOVÁ, Marie
2018 -
Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy shodné. Popis členů, jež je založen na současných gramatikách z italského a anglofonního prostoru, je obohacen o pohled rodilé mluvčí češtiny. Oproti zkoumaným jazykům je čeština v mnoha ohledech strukturně odlišná a ač díky bohaté jmenné flexi kategorii členu nevlastní, její užití napomáhá ke zmapování alternativních jazykových prostředků, které mohou funkci členu zastat. Práce je rozdělena do deseti kapitol, přičemž každá je tematicky zaměřena na jeden jazykový jev a následně doplněna o příklady z odborné bibliografie či korpusu InterCorp, jež shodnosti a odlišnosti v daném případě dokazují. Kapitola první je zaměřena na vývoj samotné kategorie členu v obou jazycích. Druhá kapitola předkládá formy a výslovnostní varianty členů v současné italštině a angličtině. Třetí kapitola je zaměřena na klasifikaci podstatných jmen a koncept substantivizace a počitatelnosti. Kapitola 4 představuje člen jakožto součást jmenného syntagma a současně zmiňuje další slovní druhy, jež ze syntaktického hlediska mohou zaujímat stejnou pozici jako člen. Kapitoly 5 a 6 popisují funkce členů - jejich konkrétní užití je následně podrobně popsáno v kapitole 7 a 8, kde jsou analyzována jak jména obecná, tak jména vlastní. Poslední dvě kapitoly berou v potaz vliv slovosledu na použití členu a vztah mezi ukazovacími zájmeny a členem. V závěru práce jsou shrnuty obecné poznatky vzhledem ke shodám a odlišnostem v použití členů, jež se opírají o počáteční analýzu všech výše zmíněných hledisek. This diploma thesis aims to analyze the function of articles in English and Italian. In both languages, articles are used in order to determine the name; however, in some instances, such function works in both languages differently. With the help of examples from books and from the InterCorp corpus, this thesis shows the similarities and differences regarding this matter. The description of both languages is based on the point of view of a native speaker of Czech. Having a broad variety of endings and declinations, Czech is a language that does not use the category of article. Thus, it uses other means to cover the same function, which in this case helps to see the differences in different language systems. The thesis is divided into ten chapters; each of them deals with a different aspect that is related to the article use. To show the level of similarity in each of these cases, the theory is supported by various examples in both languages. The first chapter deals with the development of articles from the Indoeuropean base. Next chapter introduces the current forms of articles in modern English and Italian, taking into account pronunciation. Chapter 3 focuses on the classification of substantives and also deals with the concept of countability. Chapter 4 introduces articles as a part of NP, taking into account different parts of speech that from the syntactic point of view can appear in the same position as article. Chapters 5 and 6 are focused on the general functions of articles, while the following two chapters analyse respectively the use of articles with common and proper names. Chapters 9 and 10 deal with the impact of word order on the use of articles and with the correlation of articles and demonstrative pronouns. In the final part are exposed the general conclusions that resulted from the analysis of all the aspects listed above. Keywords: article; Italian; English; contrastive analysis; corpus; InterCorp Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Užití členu v italštině a v angličtině - kontrastivní analýza

Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy ...

ŠIMKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
GABRIŠKOVÁ, Denisa
2018 - Czech
Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve teoreticky popíši povahu těchto komplexních sloves, poté pak jejich místo v současné italštině, tj. zejména jejich frekvenci na základě slovníků a korpusů. Jádro práce pak bude představovat druhá, praktická část, ve které vyhledám české protějšky vybraného vzorku frázových sloves a zaměřím se na jejich možné významy. Práce bude obsahovat slovník významů frázových sloves. My diploma thesis deals with phrasal verbs in Italian (it. verbi sintagmatici), such as andare via, andare su, buttare via, mandare gi? etc. In the first part of the thesis I will describe the disposition of these complex verbs theoretically with help of secondary literature. After that I´ll explain their position in current Italian language, especially their frequency of use on the basis of dictionaries and corpuses. The second, practical part is the core of this thesis. The aim of this work is to search Czech opposites of the selected sample of the Italian phrasal verbs. I put emphasis on their possible meanings. The thesis includes the dictionary with meanings of phrasal verbs. Keywords: Frázová slovesa; verbi sintagmatici; paralerní korpus InterCorp; italština; Phrasal verbs; verbi sintagmatici; parallel corpus InterCorp; italian Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp

Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve ...

GABRIŠKOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie
MALÍKOVÁ, Michaela
2018 - Czech
Tato práce se zabývá matematickým modelováním vybraných biochemických a biologických procesů na buněčné úrovni. Věnuje se modelování kinetiky enzymatických reakcí, dynamiky virových infekcí a matematickým modelům ve farmakologii. Jedním jejím cílem je představit základní modely v daných oblastech a uvést čtenáře do dané problematiky. Druhým cílem je pak vytvořit a studovat původní model, který popisované oblasti matematického modelování propojí. This thesis concerns mathematical modelling of selected biochemical and biological processes at the cellular level. It deals with modelling of kinetics of enzymatic reactions, dynamics virus infections and mathematical models in pharmacology. One of its aims is to review the basic models in the given areas and to introduce the reader to the specific fields. The other aim is then to develop and study an original model that links the considered areas of mathematical modelling. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie

Tato práce se zabývá matematickým modelováním vybraných biochemických a biologických procesů na buněčné úrovni. Věnuje se modelování kinetiky enzymatických reakcí, dynamiky virových infekcí a ...

MALÍKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu
EGNER, Jakub
2018 - Czech
Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů pro provádění elektrických testů i samotné elektrické testy dle zákaznické normy LV 124. Dále je navržen a vytvořen ovládací program, který automatizuje provádění těchto testů při využití dostupných zařízení na oddělení PS-SD/EPS-Bj firmy Robert Bosch spol. s.r.o., který je následně otestován v praxi. Topic of diploma thesis "Automatization of electrical tests in automotive industry" is execution of the electrical tests in automotive industry. Common reasons for electrical tests and electrical tests according to customers norm LV 124 are described in this work. Automation application for controlling of the available equipment at laboratory of the department PS-SD/EPS-Bj of company Robert Bosch spol. s.r.o., which is necessary for execution of the electrical tests is designed and created in last section of this diploma thesis. Keywords: Elektrické testy; Automobilový průmysl; C#; LV 124; Electrical tests; Automotive industry; C#; LV 124 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu

Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů ...

EGNER, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Návrh a implementace generátoru náhodných čísel
PECKA, Stanislav
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením několika generátorů náhodných čísel. Data z prototypů jsou poté porovnána podle různých ukazatelů a statistických metod. Čtenář je seznámen se základními pojmy, existujícími generátory náhodných čísel a použitými technologiemi. This diploma thesis deals with creation of several random number generators. The data from these prototypes are then compared according to various aspects and statistical methods. The reader is familiar with the basic concepts, the existing random number generators and the technologies used. Keywords: Porovnání náhodných čásel; TRNG; generátor skutečně náhodných čísel; Random number comparison; TRNG; true random number generator Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Návrh a implementace generátoru náhodných čísel

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením několika generátorů náhodných čísel. Data z prototypů jsou poté porovnána podle různých ukazatelů a statistických metod. Čtenář je seznámen se základními ...

PECKA, Stanislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ
ŠÍMOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni základní školy. V teoretické části je provedena charakteristika technických památek, jejich standardní třídění a ochrana v České republice. Další část se zabývá technickou výchovou, technickou gramotností a jejím postavením na 1. stupni základních škol. Následuje popis Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a to ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. Zde je hlavní pozornost věnována procesu výuky, vyučování, učení, struktuře vzdělávání, výukovým metodám, organizačním formám a didaktickým prostředkům. Jsou představeny exkurze, jejich fáze a následné využití ve výuce. V praktické části diplomové práce jsou vypracovány výukové náměty - exkurze, opatřeny pomůckami a ověřeny ve výuce žáků 1. stupně základní školy. Příloha obsahuje vypracované pracovní listy, mapy a fotografie. Součástí je i krátké video. The thesis focuses on technical monuments of the region Jindřichohradecko and their application in teaching at primary schools. The theoretical part characterizes technical monuments, their standard classification and protection in the Czech Republic. The next part deals with technical education, technical literacy and its status at primary schools. It is followed by a description of The Framework Educational Programme for Basic Education in the area Humans and Their World and Humans and the World of Work. This part focuses on the process of education, teaching, learning, the structure of education, educational methods, organizational forms and didactic means. There are presented excursions, their phases and subsequent application in teaching. The practical part of the thesis presents educational topics excursions, they are equipped with aids and verified in teaching at primary schools. The appendix contains work sheets, maps and photographs. It also includes a short video. Keywords: technická památka; technická výchova; technická gramotnost; exkurze; technical monument; technical education; technical literacy; excursion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce je zaměřena na technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni základní školy. V teoretické části je provedena charakteristika technických památek, jejich ...

ŠÍMOVÁ, Drahomíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Exkurze s technickou tématikou na Sedlčansku pro výuku na 1. stupni ZŠ
KADEŘÁBKOVÁ, Blažena
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na exkurze s technickou tematikou na Sedlčansku a jejich implementaci do výuky na 1. stupni základních škol. V teoretické části popisuje učení a jeho životní význam včetně vývoje myšlení dítěte s teorií procesu učení. Dále se věnuje technice v životě současného člověka a jejího vlivu na rozvoj osobnosti dítěte. Zaměřuje se na místo pracovní výchovy na prvním stupni a její cíle. Pojednává o výukových metodách, jejich klasifikaci a přináší přehled některých aktivizujících výukových metod. Vymezuje exkurzi a didakticky ji analyzuje. Zabývá se primární technickou gramotností. Charakterizuje vybrané technické památky a lokality za účelem exkurze. Praktická část představuje šest návrhů exkurzí s technickou tematikou, které je možné realizovat ve výuce žáků na prvním stupni základních škol. Součástí je dotazník zjišťující efektivitu vytvořených exkurzí mezi učiteli prvního stupně a jeho vyhodnocení. Dále pak i obecnější doporučení pro uplatňování originálních exkurzí do výuky na prvním stupni ZŠ. The diploma thesis is focused on technical excursions in Sedlčany and their implementation in education at the first level of elementary schools. The theoretical part describes the learning and its life meaning, including the development of the child's thinking with the theory of learning process. It also deals with the technique in the life of contemporary person and his influence on the development of the personality of the child. It focuses on the place of work education at the first level and its aims. It deals with teaching methods, their classification and provides an overview of some activating teaching methods. It defines the excursion and analyzes it didactically. It deals with primary technical litteracy. It characterizes selected technical monuments and sites for excursion. The practical part consists of six suggestions of technical excursions, which can be realized in the teaching of pupils at the first level of elementary schools. The part is the evaluated questionnaire on the effectiveness of the excursions between the first grade teachers. In addition, more general recommendations for applying original excursions in the primary education. Keywords: primární škola; primární technická gramotnost; pracovní výchova; aktivizující výukové metody; metoda exkurze; kompetence žáka; primary school; primary technical literacy; working education; activating learning methods; excursion method; pupil competence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exkurze s technickou tématikou na Sedlčansku pro výuku na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce je zaměřena na exkurze s technickou tematikou na Sedlčansku a jejich implementaci do výuky na 1. stupni základních škol. V teoretické části popisuje učení a jeho životní význam včetně ...

KADEŘÁBKOVÁ, Blažena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob
ČERVENCOVÁ, Barbora
2018 - Czech
Diplomová práce "Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob" se zaměřuje na formulace doporučení legální daňové optimalizace vedoucí ke snížení základu daně vybraného subjektu. Hlavním směrem optimalizace je orientace na řízení nákladů, které se svým charakterem významně podílejí na utváření základu daně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část umožní získat povědomí o dani z příjmů právnických osob v obecné rovině zákonné úpravy České republiky. Dále je uveden samotný proces transformace výsledku hospodaření v daňový základ s identifikací oblastí legální daňové optimalizace, která vychází ze zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. V rámci praktické části je provedena aplikace získaných poznatků na reálná data vybrané společnosti ABC, s.r.o. Následně jsou navrženy varianty optimalizace vedoucí ke snížení daňového zatížení tak, aby jejich ekonomická podstata měla pro daný subjekt skutečný význam. Závěr práce zobecňuje doporučení pro širší praktické využití. The diploma thesis "Tax implications adjusting the profit to the tax base of corporate income tax" focuses on the formulation of recommendations of legal tax optimization leading to the reduction of the tax base of the selected entity. The main direction of optimization is the management of costs, which, with their character, contribute significantly to the formation of the tax base. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part will allow to get knowledge of corporate income tax in the general legal regulation of the Czech Republic. In addition, there is the process of transformation of the economic result in the tax base with the identification of areas of legal tax optimization based on the Income Tax Act No. 586/1992 Coll. In the practical part, there is the application of acquired knowledge to the real data of ABC, s.r.o. Subsequently, the optimization options are proposed to reduce the tax burden so that their economic substance has a real meaning for a given entity. At the end of the thesis the recommendations are generalized for wider practical use. Keywords: právnická osoba; daň z příjmů; základ daně; daňová optimalizace; legal entity; tax income; tax base; tax optimization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob

Diplomová práce "Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob" se zaměřuje na formulace doporučení legální daňové optimalizace vedoucí ke snížení základu daně ...

ČERVENCOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji za programové období 2007-2013
PLEVOVÁ, Tereza
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů čerpaných na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji v programovém období 2007-2013. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku, zda byly finanční prostředky z EU čerpány efektivně a jak tyto projekty ovlivnily rozvoj v kraji. Dílčími cíli práce je popis jednotlivých zrealizovaných projektů, analýza finančních prostředků, zhodnocení úspěchů či neúspěchů čerpání financí z EU, nástin dalšího potenciálního vývoje v programovém období 2014-2020. Jedná se kvalitativní výzkum. Použita je sekundární analýza dat, komparace, triangulace s využitím polostrukturovaných rozhovorů. This thesis is focus on evaluation of use of the financial resources from funds of EU and from public budget on development of motorway and road in the South Bohemia Region in programming period 2007-2013. The aim of this work is an answer the question,whether the financial resources from funds of EU were used effectively and how effect had these projects on development of region. The other aims are description of transport projects, analysis of financial resources, evaluation of successful and unsuccesfull projects, description of potential development in programming period 2014-2020. It is a qualitative research. In this thesis is used the secondary analysis of data, comparison, triangulation. Keywords: Evropské fondy; analýza finančních prostředků; dopravní projekty; silniční síť; Jihočeský kraj; programové období 2007- 2013; European funds; analysis of financial resource; transport projects; road network; South Bohemia; programming period 2007-2013 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji za programové období 2007-2013

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů čerpaných na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji v programovém období 2007-2013. Cílem ...

PLEVOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases