Number of found documents: 12155
Published from to

Využití ozónu v intenzivním chovu vybraných druhů ryb
VLČEK, Jakub
2018 - Czech
Tato práce se zabývá ozonizací vody, jakožto jednou z možných metod zvýšení a udržení kvality odchovného prostředí intenzivních chovů ryb typu RAS (recirkulační akvakulturní systém). Při tomto experimentu byl kladen důraz především na zjištění vlivů ozonu na zdravotní stav ryb, a také na míru ovlivnění a činnost celého recirkulačního systému. Použity byly dva recirkulační systémy, přičemž do jednoho byl aplikován ozon a druhý sloužil jako kontrola. Experimentální druhy ryb, candát obecný (Sander luciperca) a sumce velký (Silurus glanis), byly zvoleny jako referenční, protože právě tyto dva druhy patří dnes k perspektivním rybám pro chov v RAS. V systému s ozonizací vody byly otestovány dva odlišné způsoby aplikace ozonu, a to periodický a kontinuální. V pravidelných intervalech byly odebírány vzorky ryb pro podrobnou analýzu jejich zdravotního stavu, a také byl detailně sledován vliv ozonizace na chemické parametry vody. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že ozonizace vody v uskutečněném pokusu ovlivnila například míru přežití odchovávaných candátů, a to tak, že candáti z ozonizované vody vykazovali přežití 77,0 %, zatímco candáti z neozonizovaného systému vykazovali kumulativní přežití 67,2 %. Odchovávaní sumci vykazovali přežití na úrovni 93,1 % při ozonizaci vody a bez ozonizace vody 91,5 %. Výraznější rozdíl byl zjištěn při podrobné chemické analýze vody z obou systémů. Ozonizovaná voda vykazovala vždy přijatelnější chemické parametry, přičemž největší rozdíl byl pozorován při stanovení CHSKMn, kdy byly zjištěny následující hodnoty: CHSKMn v systému bez ozonu = 10,7?1,6 mg.l; CHSKMn v systému s ozonem = 6,4?1,2 mg.l. Podobný trend byl zjištěn i při stanovení nerozpuštěných látek (zákal vody), kde se také ukázalo, že ozonizace vody významně snižuje množství nerozpuštěných látek. Voda z odchovné nádrže bez ozonu obsahovala 8,17?6,2 mg.l a v systému s ozonem pouze 4,3?2,8 mg.l. Při stanovování dalších ukazatelů jako je například rozsah infekce způsobená kožovcem rybím (Ichthyophthirius multifiliis), nebo množství bakterií vyskytujících se v odchovné vodě nebyly tyto ozonizací vody zpravidla významně ovlivněny. Hlavním zjištěním této práce je, že způsob ozonizace vody v podmínkách intenzivního chovu RAS, testovaný v tomto experimentu měl pozitivní přínos především na chemické vlastnosti vody, avšak nedokázal spolehlivě eliminovat rybí patogeny. Aim of this thesis was to use the ozonisation as a disinfection method for improving of water quality in the intensive fish farms using RAS (recirculating aquaculture system). The main assessed parameter was effect of ozone treatment on fish health and RAS functions and features. Two RAS were used in this study one with use of ozone treatment, one without ozone treatment (control system). There were cultured two different fish species in these two RAS - pikeperch (Sander lucioperca) and European catfish (Silurus glanis). The main reason for use of these two species is that they are perspective species for intensive aquaculture. In the RAS with ozone treatment, two different methods of ozone application were tested - periodical and continual application. The effect of ozone treatment on fish health and conditions was controlled regularly. Ozone treatment had positively affected the survival of both cultured species (pikeperch survival: with ozone = 77.0 % and without ozone = 67.2 %; European catfish: with ozone = 93.1 % and without ozone = 91.5 %). Ozone treatment also positively affected the water chemistry. The greatest difference was observed in CHSKMn: with ozone = 6.4?1.2 mg.l; without ozone = 10.7?1.6 mg.l. The same features were observed in suspended solids: with ozone = 4.3?2.8 mg.l-1; without ozone = 8.17?6.2 mg.l. Appearance of Ichthyophthirius multifiliis and bacterial infection were not affected by ozone treatment. The main result of this thesis and this design of experiment is that ozone treatment had a positive impact on water chemistry in observed RAS and it, however, didn't kill 100% of the fish pathogens. Keywords: Desinfekce vody; patogeny; kožovec rybí; zákal vody; candát obecný.; Water disinfection; pathogens; Ichthyophthirius multifiliis; pikeperch; turbidity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití ozónu v intenzivním chovu vybraných druhů ryb

Tato práce se zabývá ozonizací vody, jakožto jednou z možných metod zvýšení a udržení kvality odchovného prostředí intenzivních chovů ryb typu RAS (recirkulační akvakulturní systém). Při tomto ...

VLČEK, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií
HUBÁLEK, Martin
2018 - Czech
Tato práce si klade za cíl zhodnotit možnost využití různých biologických fixativ k prodloužení uchovatelnosti vzorků rybích buněk a tkání pro pozdější měření obsahu DNA průtokovou cytometrií. Jako modelové druhy byly vybrány jeseter malý a lín obecný, od kterých byly získávány tři typy vzorků: krev a ploutevní tkáň subadultních / adultních jedinců a ocasní tkáň vykuleného plůdku. Na každý typ vzorku každého modelového druhu bylo testováno 13 fixačních metod, při jejichž výběru byl kladen zvýšený důraz na snadnou proveditelnost a časovou nenáročnost. Na průtokovém cytometru byly vzorky měřeny v nativním stavu neprodleně po odběru do fyziologického roztoku a dále po 1, 5 a 10denní fixaci, během níž byly uchovávány v lednici nebo mrazáku při -80 ?C. Jejich analýza probíhala simultánně se standardy nativními buňkami z ploutevní tkáně lína v případě zkoumání vzorků z jesetera malého a komerčně dodávanými fixovanými pstružími erytrocyty pro vzorky z lína obecného. Použitým fluorochromem byl 4',6-diamidino-2-fenylindol (DAPI s excitačním/emisním maximem 358 / 461 nm). Na základě zjištěných hodnot variačního koeficientu (CV) fixovaných vzorků a změn v úrovních jejich fluorescence ve srovnání s nativním stavem jsou navrženy optimální postupy pro prodloužení uchovatelnosti všech typů vzorků obou modelových druhů. This thesis aims to assess the possibility of the usage of various biological fixatives for fish cell and tissues samples in order to extend its storage for later flow cytometric measurement of DNA content. The model species chosen were sterlet and tench, from which three types of samples were obtained: blood and fin tissue of subadult / adult individuals and tail tissue of hatched larvae. Altogether 13 fixation methods were tested for each type of sample of both model species. Methods were chosen based upon their easy feasibility and low time-consumption. The samples were measured on flow cytometer in native state immediately after sampling and placing in physiological saline and after 1, 5 and 10 days of fixation during which they were stored in a fridge or in a freezer at -80 ?C. Their analysis was carried out simultaneously with standards native cells from tench fin tissue when investigating sterlet samples, and commercially available fixed trout erythrocytes for tench samples. A fluorochrome used was 4',6-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride (DAPI; with excitation/emission maxima 358 / 461 nm). Based on the evaluation of coefficients of variation (CV) of fixed samples and the changes in their fluorescence levels in comparison with native state, optimal procedures for extended storage of all types of samples from both model species are suggested. Keywords: prodloužení uchovatelnosti; jeseter malý; lín obecný; krev; ploutevní tkáň; ocasní tkáň plůdku; CV; intenzita fluorescence; storage extension; sterlet; tench; blood; fin tissue; larval tail tissue; CV; fluorescence intensity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií

Tato práce si klade za cíl zhodnotit možnost využití různých biologických fixativ k prodloužení uchovatelnosti vzorků rybích buněk a tkání pro pozdější měření obsahu DNA průtokovou cytometrií. Jako ...

HUBÁLEK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití samokrmítkových systémů pro okounovité ryby
HOMOLA, Ondřej
2018 - Czech
Tato diplomová práce zkoumala využití samokrmítkových systémů v intenzivním chovu candáta obecného a okouna říčního sloužících k optimalizaci produkce těchto druhů ryb. Při experimentu s candátem byl zkoumán vliv různých způsobů podávání krmiva včetně dotykových samokrmítek na produkční ukazatele a potravní chování. Při experimentu s okounem byl zkoumán vliv hustoty obsádky na produkční ukazatele a potravní chování při krmení dotykovými samokrmítky. This diploma thesis researched the use of self-feeding systems in intensive aquaculture of pikeperch and perch, serving to optimize the production of these fish species. In the experiment with the pikeperch, there was studied the effect of the various types of feeding methods including self-feeders on the production indicators and feeding behavior. In the experiment with the perch, there was studied the influence of the stocking density on the production indicators and feeding behavior using self-feeding. Keywords: okounovití; samokrmítkové systémy; krmení; hustota obsádky; recirkulační systémy; percids; self feeding systems; feeding; stocking density; recirculation systems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití samokrmítkových systémů pro okounovité ryby

Tato diplomová práce zkoumala využití samokrmítkových systémů v intenzivním chovu candáta obecného a okouna říčního sloužících k optimalizaci produkce těchto druhů ryb. Při experimentu s candátem byl ...

HOMOLA, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

ADAPTACE A INTENZIVNÍ CHOV OKOUNKA PSTRUHOVÉHO (Micropterus salmoides) V POROVNÁNÍ S INTENZIVNÍM CHOVEM CANDÁTA OBECNÉHO (Sander lucioperca)
HANZLÍK, Petr
2018 - Czech
Cílem této práce bylo ověřit okounka pstruhového (Micropterus salmoides), jako alternativu k candátovi obecnému (Sander lucioperca) pro chov v RAS. Okounek pstruhový by mohl vzhledem ke kvalitě masa srovnatelné s candátem obecným a výrazně nižší citlivostí na stres spojenou s chovem v RAS rozšířit počet chovaných druhů v intenzivní akvakultuře. Tento experiment byl rozdělen na dvě fáze. V první části byla dokumentována adaptace plůdku okounka pstruhového na podmínky v RAS a na příjem granulovaného krmiva. Po úspěšné adaptaci následovala druhá fáze hlavní experiment. Násada byla vybrána v rozmezí kusové hmotnosti 9-16 g. Ryby byly rozděleny do čtyř skupin candát 100%, okounek 100%, candát mix., okounek mix ve třech opakováních. Celkem bylo použito devět nádrží o objemu 600 l a rozměrech 101 x 100 x 59,5cm. Do každé nádrže bylo nasazeno 700 ks ryb. V mixech byl nasazen okounek s candátem v poměru 350 ks na 350 ks. Druhá část experimentu trvala 60 dní a během té doby byly sledovány parametry kvality vody dvakrát denně kyslík, teplota vody a jednou za den bylo zaznamenáváno pH, NO2- , NH4- . Každý den byla zaznamenávána mortalita jednotlivých skupin a denní krmná dávka. Po uplynutí 60 dní byly ryby jednotlivě zváženy za účelem zjištění procentuální četnosti zastoupení jednotlivých váhových skupin po 1 g. Z každé nádrže byla u jednotlivých částí experimentu náhodně vybrána skupina 33 ks u kterých byla provedena biometrika. Zjišťovaly se parametry TL,SL,W a z těchto získaných dat se vypočítaly běžné produkční ukazatele, jako FC, FCR, SGR. Zhodnocení výsledků a vzájemné porovnání jednotlivých zkoumaných skupin ukázalo následná zjištění. Okounek pstruhový vykazuje o něco nižší růstové schopnosti oproti candátu obecnému v RAS Musíme, ale zvážit nižší teplotu v systému, která byla nastavena za účelem prevence proti bakteriální infekci candáta na konečných 21,5°C a optimální teplotu pro okounka 26°C. U všech výše zmíněných parametrů dosáhla nejlepších výsledků skupina Candát mix. Výsledek tohoto experimentu prokázal vyšší přežití u okounka pstruhového a to 99,86% u skupiny okounek 100% a u okounka mix 99,81% zatím co u obou skupin candát 100% a candát mix nepřesáhlo přežití 97%. Jako zajímavé zjištění vyplývající z průběhu této práce, vyšel pozitivní vliv okounka pstruhového chovaného v polykultuře v RAS s candátem obecným. Candát obecný vykazuje vyšší růstové schopnosti ve smíšené obsádce s okounkem pstruhovým ve všech sledovaných parametrech. The object of this thesis is to verify Largemouth bass (Micropterus salmoides) as an alternative species to Pikeperch (Sander lucioperca) for fish farming in RAS (Recirculating Aquaculture Systems). Largemouth bass with its good meat quality is comparable to Pikeperch and with its lower sensitivity to stress related to RAS conditions could expand the number of species used in intensive aquaculture. This experiment was split to two parts. In the first part was documented adaptation of Largemouth fingerlings to RAS conditions and artificial feed. After successful adaptation, the second part was started the main experiment. Only 9-16g form pieces were picked from the fish from the first experiment.) The Fish were divided into four groups: Candát 100%, Okounek pstruhový 100%, Candát mix, Okounek mix in three repetitions to nine tanks with capacity of 600 l. Dimensions of these tanks are 101x100x59,5 cm. Each tank was settled by 700 fish. In mixed groups were 350 of Pikeperch to 350 of Largemouth bass in each tank. Second part of experiment lasted 60 days. During that time different parameters of water quality were monitored. Twice a day oxygen, water temperature and once a day pH, NO2- , NH4- were monitored. Every day feeding dosage and mortality were counted. At the end of the experiment all fish were weighed piece by piece to find out the percentage frequency of each weight category in 1 g step. From each tank after every part of the experiment 33 pc of fish were selected and the biometrics were made. Monitored parameters were TL,SL,W and FC, FCR, SGR were counted. Evaluation of outcome and comparison of researched groups pointed to next findings. Largemouth bass showed a slightly smaller growing ability than Pikeperch in RAS. We have to consider a lower water temperature to the end value 21,5°C in system which was set because of Pikeperch sensitivity to bacterial infection and the optimum water temperature for Largemouth bass to 26°C. The experiment proved a high survival of Largemouth bass in groups Okounek 100% 99,86% survival, Okounek mix 99,81% survival. Pikeperch in groups Candát 100% and Candát mix did not exceed 97% in survival. An interesting finding of this thesis proved a positive influence of Largemouth bass to the growth of pikeperch. The group Candát mix had the best results in all monitored parameters TL,SL,W and FC, FCR, SGR. Keywords: Okounek pstruhový; Candát obecný; Mixované obsádky; adaptace; RAS; Largemouth bass; Pikeperch; Mixed stock; Adaptation; RAS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ADAPTACE A INTENZIVNÍ CHOV OKOUNKA PSTRUHOVÉHO (Micropterus salmoides) V POROVNÁNÍ S INTENZIVNÍM CHOVEM CANDÁTA OBECNÉHO (Sander lucioperca)

Cílem této práce bylo ověřit okounka pstruhového (Micropterus salmoides), jako alternativu k candátovi obecnému (Sander lucioperca) pro chov v RAS. Okounek pstruhový by mohl vzhledem ke kvalitě masa ...

HANZLÍK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Optimalizace intenzivního chovu larev candáta obecného (Sander lucioperca L.)
MORAVA, Jakub
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo vyzkoušet, porovnat a najít nejvhodnější hustotu vířníků (Brachionus plicatilis) na růst a přežití larev candáta obecného (Sander lucioperca) v recirkulačním akvakulturním systému. Druhý pokus otestoval počáteční odkrm candáta za pomoci vířníka a jeho následné kombinace s žábronožkou. V prvním experimentu byl pozorován vliv různé hustoty vířníků na růst a přežití larev candáta. Další sledované hodnoty byly např. Fultonův koeficient, celková délka ryb, hmotnost ryb a podobně. Ryby byly rozděleny na 4 skupiny o různých dávkách krmení a na kontrolní skupinu, která krmení nebylo podáváno. Vířníci byli použiti ve čtyřech hustotách 2 ks, 6 ks, 10 ks a 20 ks vířníků na larvu. Nejlepší růst vykazovala skupina D, ale to bylo kompenzováno nižším přežitím. Naopak nejlepší přežití bylo zaznamenáno u skupiny C, ale u této skupiny byl zaznamenán nižší růst. Jako nejoptimálnější byla zvolena skupina B, která byla krmena dávkou 6 ks vířníků na larvu. V druhém experimentu byly sledovány změny na těle candátů po rozkrmu vířníkem a následné kombinaci s žábronožkou. Pozorováno bylo úspěšné naplnění plynového měchýře a deformity těla a páteře po 40 denním odchovu larev candáta v RAS. U ryb na konci experimentu byly zaznamenány deformity těla v podobě chybějící horní čelisti, dolní čelisti a obou čelistí. Deformity páteře se vyskytovaly v podobě skoliózy, lordózy, kyfózy a pokřivení zig zag. Experiment prokázal, že neúspěšně naplněný plynový měchýř úzce souvisí s tvorbou deformit u candáta. Dalším zaznamenaným negativním faktorem, který ovlivňuje plnění plynového měchýře, jsou mastnoty na povrchu hladiny vody, a proto bych doporučil ve fázi plnění plynového měchýře instalovat na hladinu sběrače mastnot. The aim of this master thesis was test, comapre and observe the best density of rotifers (Brachionus plicatilis) for growth and survival of zander (Sander lucioperca) larvae stage in the recirculation aquatic systém (RAS). The secondary experiment tests initial feeding of zander by dint of rotifers and consequently by mix of rotifers and artemia. Main experiment observe effect of different density of rotifers on survive and growth of zander. Other observe parameters such as Fulton´s coeficient, total lenght of fish, weight of fish, etc. Fish was divided into 4 groups with different density of feeding and the control group without feeding. Rotifers has been used in density of 2, 6, 10 and 20 pieces per larva. The best growth in "D" group has been compensate by lower surviving. On the other hand the best ratio of survive has been observe in "C" group, which showed lower growth. The optimal rate of growth and survive has been declared in "B" group, which were feed with dose of 6 pieces rotifers for larva. In the second experiment were observe body changes of zander after initial feeding by rotifers folowed with feeding mix of rotifers and artemia. There were observe successful fulfillment of gas bladder and deformation of fish body and spinal after 40 days of keeping larvae in RAS. In the end of experiment there were also observe defirmations body - for example missing lower jaw, upper jaw or both of them. Spinal deformities occured in the form of scoliosis, lordosis, kyphosis and zig zag distortion. The experiment has shown that unsuccessfully filled gas bladder is closely related to the formation of deformitiy in the zander. Another negative factor that affects the filling of the gas bladder is grease on the surface of the water level, so I recommend installing the grease trap in the fill phase of the gas bladder. Keywords: candát obecný; larva; vířník; přežití; růst; deformity; plynový měchýř; čelist; pikeperch; larvae; rotifers; survival; grow; deformity; gas bladder; jaw Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Optimalizace intenzivního chovu larev candáta obecného (Sander lucioperca L.)

Cílem této diplomové práce bylo vyzkoušet, porovnat a najít nejvhodnější hustotu vířníků (Brachionus plicatilis) na růst a přežití larev candáta obecného (Sander lucioperca) v recirkulačním ...

MORAVA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Hodnocení subchronického působení atrazinu na raka (Cherax destructor)
HLÁVKOVÁ, Markéta
2018 - Czech
Hodnocení subchronického působení atrazinu na raka Cherax destructor Cílem této studie bylo zhodnotit vliv subchronického působení atrazinu na chování, hladinu oxidativního stresu, aktivitu antioxidačních biomarkerů a biochemický profil hemolymfy raka ničivého a tím doplnit stávající informace pro posouzení vlivu této látky na životní prostředí. Celková doba trvání testu byla 28 dní, během prvních 14 dní byli raci vystaveni dvěma koncentracím atrazinu: 6,86 mikrogramů na litr (ATRenv = environmentální koncentrace zjištěná v povrchové vodě České republiky) a 1,21 miligramů na litr (ATR10% = odpovídá 10% 96hLC50) následovaných 14denní zotavovací fází v čisté vodě bez chemické látky. Subchronické působení atrazinu neprokázalo vliv na chování raků a na hladinu oxidativního stresu (měřenou pomocí TBARS). Naproti tomu subchronické působení atrazinu vyvolalo změny v aktivitě antioxidačních enzymů (tkáně hepatopankreatu, svalu a žaber) sledovaných raků, kdy byly pozorovány změny aktivity superoxiddismutázy (SOD) ve všech tkáních. Dále pak byly změny aktivity prokázány u katalázy (CAT; tkáně hepatopankreatu a svalu), glutathionu S-transferázy (tkáně hepatopankreatu a žaber), u glutathionreaduktázy (GR) (hepatopankreas) a redukovaného glutathionu (sval). Koncentrace ATRenv měla vliv na biochemický profil hemolymfy u následujících parametrů laktát a alkalická fosfatáza, naproti tomu vliv ATR10% byl prokázán u glukózy, amoniaku, laktátu a alkalické fosfatázy. Výsledky představené touto studií doplňují informace o vlivu atrazinu na raky a na životní prostředí jako celek. Společně se jeví jako ideální nástroj pro hodnocení testů toxicity při užití triazinových herbicidů. The evaluation of the sub-chronic exposure to atrazine on crayfish The aim of this study is to evaluate the sub-chronic effect of atrazin on a behaviour, oxidative stress, antioxidant enzyme aktivities and biochemical profile of haemolymph in. These complex data should help to appraise the impact of this substance in the environment. The total test duration was 28 days and was divided into two periods. The first 14 days the crayfish were exposed to two concentrations of atrazine: 6.86 micrograms per liter (ATRenv = environmental concentration in the water in the Czech Republic) and 1.21 milligrams per liter (ATR10% = is coincident to 10% LC50). After the atrazine treatments the depuration 2 weeks phases in water without any chemicals followed. The results indicate that sub-chronic effect of atrazine influenced neither the behaviour of the crayfish nor the level of oxidative stress (measured by TBARS), whereas the changes of superoxiddismutase (SOD) were observed in all tissues (muscles, gills and hepatopancreas). The changes of enzyme activity were observed in catalase (CAT; hepatopancreas and the muscle tissue), glutathione S-transferase (hepatopancreas and the gills tissue), glutathione reductase (GR; the hepatopancreas tissue) and reduced glutathione (the muscle tissue). The influence of ATRenv on the biochemical profile of haemolymph at the following parameters was estimated only for lactate and alkaline, however phosphatase changes made by ATR10% were significant for glucose, ammonia, lactate and alkaline phosphatase measurements. The sub-chronical effect changed the activity of all antioxidant enzymes in hepatopancreas, muscles and the gills tissue of the observed crayfish. The presented results in this study are giving compact information of impact of atrazine on the crayfish and the whole water environment. The suggestion of using the crayfish for tests of toxicity looks like an ideal supplement for triazine herbicide estimations. Keywords: herbicidy; triaziny; atrazin; oxidativní stres; antioxidační biomarkery; biochemický profil hemolymfy; Cherax destructor; herbicides; triazine; atrazine; oxidative stress; antioxidant biomarkers; biochemical profile of haemolymph; Cherax destructor Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení subchronického působení atrazinu na raka (Cherax destructor)

Hodnocení subchronického působení atrazinu na raka Cherax destructor Cílem této studie bylo zhodnotit vliv subchronického působení atrazinu na chování, hladinu oxidativního stresu, aktivitu ...

HLÁVKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Provozní ověření vlivu krmení raného plůdku jeseterovitých ryb obohacenými naupliemi žábronožky na jejich přežití a rychlost růstu
STARÝ, Jakub
2018 - Czech
Cílem pokusu bylo provozně ověřit vliv obohacených nauplií artémie na růst a přežití larev veslonose amerického (Polyodon spathula). Šlo o porovnání skupiny kontrolní, které byla podávána artémie neobohacená, se skupinou, která byla krmena artémií obohacenou o přípravek Red pepper. Ten obsahoval nejen zvýšené množství vitamínů A, C, D3 a E, ale především HUFA, zejména pak DHA (kyselina dokosahexaenová). Larvy byly krmeny artémií pouze týden, poté začal postupný přechod na suchou granulovanou směs. Po pětidenním co-feedingu se již krmilo pouze startérovým krmivem. Celý pokus probíhal 4 týdny. U skupiny, která byla krmena obohacenou artémií bylo dosaženo statisticky vyšší průměrné hmotnosti (247,80 +- 40,36 mg) i větší průměrné délky těla (31,19 +- 1,03 mm) oproti skupině kontrolní, která dosáhla průměrné hmotnosti 140,76 +- 23,06 mg a průměrné délky 25,27 +- 0,73 mm. Rovněž i průměrné přežití obou skupin na konci pokusu bylo statisticky rozdílné. Skupina, která byla krmena artémií obohacenou, vykazovala průměrné přežití 15,43 +- 2,90 %, kdežto skupina kontrolní pouze 2,20 +- 1,92 %. Jediné, na co obohacovaní artémie vliv nemělo, byla míra kanibalismu, zde nebyly mezi skupinou kontrolní a obohacenou zjištěny žádné statistické rozdíly. Avšak tyto dosažené výsledky, zejména přežití, byly negativně ovlivněny napadením kožovcem rybím (Ichthyophthirius multifiliis), který byl zjištěn již pátý den pokusu u všech skupin. Dalším sledovaným parametrem byla míra zastoupení jednotlivých mastných kyselin v tělech larev veslonose z obou skupin. U skupiny, která byla krmena artémií obohacenou, bylo zjištěno statisticky vyšší zastoupení LA (kyselina linolová), LNA (kyselina a-linolenová) a DHA. Naproti tomu u skupiny kontrolní bylo prokázáno vyšší zastoupení ARA (kyselina arachidonová), EPA (kyselina eikosapentaenová) a DPA (kyselina dokosapentaenová). The purpose of the experiment was to verify of the influence of enriched artemia salina on the growth and survival of American paddlefish larvae (Polyodon spathula) in operating conditions. The control group was compared with group which was fed by artemia enriched by preparation Red pepper. Control group was fed by nonenriched artemia. This preparation contained increased amount of vitamins A, C, D3 and E, but especially HUFA, mainly DHA (docosahexaenoic acid). The larvae were fed by artemia only one week and then they were fed gradually by dry mixture for larvae. After a five-day co-feeding they were fed only by dry mixture for larvae. The whole experiment was 4 weeks. In the group which was fed by enriched artemia was statistically higher average weight (247.80 +- 40.36 mg) and average length of body (31.19 +- 1.03 mm) versus the control group. Average weight of control group was 140.76 +- 23.06 mg and average lenght of body was 25,27 +- 0.73 mm. Also average survival of the two groups was statistically different at the end of the experiment. The group which was fed by enriched artemia demonstrated an average survival 15.43 +- 2.90 %, while the control group only 2.20 +- 1.92 %. Only rate of cannibalism was not influenced by enrichment of artemia. But these results, mainly survival was negatively influenced by Ichthyophthirius multifiliis, which was detected on the skin after five days of the experiment. Another parameter was average amount of individual fatty acids in the body of larvae from both groups. In the group which was fed with enriched artemia was found statistically higher level of LA (linoleic acid), LNA (-linolenic acid) and DHA. On the other hand, higher levels of ARA (arachidonic acid), EPA (eicosapentaenoic acid) and DPA (docosapentaenoic acid) was found in control group. Keywords: larvální; veslonos; artémie; mastné kyseliny; obohacování; larval; paddlefish; artemia; fatty acids; enrichment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Provozní ověření vlivu krmení raného plůdku jeseterovitých ryb obohacenými naupliemi žábronožky na jejich přežití a rychlost růstu

Cílem pokusu bylo provozně ověřit vliv obohacených nauplií artémie na růst a přežití larev veslonose amerického (Polyodon spathula). Šlo o porovnání skupiny kontrolní, které byla podávána artémie ...

STARÝ, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Sledování kontaminace Bezdrevského potoka polychlorovanými bifenyly
LET, Marek
2018 - Czech
Cílem této práce bylo ověřit potencionální vliv starých zátěží polychlorovaných bifenylů (PCB) na jejich výskyt v povodí Bezdrevského potoka. Odpady s obsahem PCB byly nelegálně skladovány v areálu bývalého agrochemického podniku (ACHP) v obci Lhenice. Odběr vzorků z 6 vybraných lokalit byl proveden pomocí pasivních vzorkovačů vody SPMD, jejichž vypovídající hodnota je lepší oproti běžným bodovým odběrům. Pasivní vzorkovače byly na jednotlivých lokalitách exponovány přibližně 18 dní v červnu 2017, poté byla v Laboratoři environmentální chemie a biochemie FROV provedena jejich extrakce s následným čištěním a přípravou extraktů pro analýzu na plynovém chromatografu s tandemovým hmotnostním spektrometrem (GC-MS/MS). Získané údaje o množství PCB ve vzorcích byly přepočteny na koncentraci ve vodě. Stanovena byla koncentrace 7 indikátorových PCB kongenerů: PCB 28 + 31, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 a PCB 180. Tyto kongenery jsou typické pro technické směsi PCB vyráběné a používané v minulosti v Československu. Z jejich relativního zastoupení byly odhadnuty původ a stáří kontaminace. Jejich celková suma indikovala výrazné překročení limitů pouze v první lokalitě, v nádrži v areálu skládky, kde byla zjištěna koncentrace sumy 7 indikátorových PCB 100 ng.l-1. Na ostatních lokalitách koncentrace splňovala předepsané limity a pohybovala se v setinách až desetinách ng.l-1. V porovnání se staršími údaji, získanými od zastupitelstva obce Lhenice se koncentrace PCB v první lokalitě výrazně nezměnila, zatímco koncentrace PCB níže po proudu na druhé lokalitě je v současné době podle našich výsledků nižší. Data byla srovnána s nejnovějšími údaji o koncentraci PCB na vybraných lokalitách v ČR, které byly získány od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Z naměřených údajů lze konstatovat, že povodí Bezdrevského potoka a jeho rybniční soustavy není v současné době významně zatíženo PCB. Pouze dvě lokality v blízkosti zdroje znečištění jsou koncentračně srovnatelné se znečištěnými lokalitami v ČR, které jsou zatíženy dlouholetou průmyslovou činností. The aim of this study was to investigate a potential impact of the old polychlorinated biphenyls (PCBs) dump on their occurrence in Bezdrevsky stream basin. Wastes, containing PCBs, were illegally stored in the area of ex-agrochemical factory in Lhenice village. Six localities were chosen for sampling by the method of integrative passive samplers SPMD, which provides more valuable information about contamination than commonly used grab samples. Passive samplers were exponated for 18 days in June 2017. The samples extraction was performed at the Laboratory of environmental chemistry and biochemistry (Faculty of fisheries and protection of waters), followed by clean up and preparation of these extracts for analysis with gas chromatograph coupled to tandem mass spectrometer (GC-MS/MS). Obtained data on PCBs amount in the samples were recalculated to their concentration in water. Concentration of seven indicator PCBs congeners (PCB 28 + 31, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 a PCB 180) was determined. These congeners are typical for technical PCBs mixtures which were produced in Czechoslovakia in the past. From their relative abundance, the potential source and an age of the contamination were estimated. Their total sum indicated significant exceedance of the limit only for the first locality, in the reservoir draining the dump area. There was found the concentration of 100 ng.l-1 of the 7 indicator PCBs sum. Concentrations at other localities complied with required limits and varied between hundredths to tenths of ng.l-1. In comparison with older data acquired from this area, the concentration at the first locality did not change, whereas PCBs concentration at the second and third locality downstream is currently lower than in past. Our data were compared to the latest data of PCBs concentrations in selected localities in CZ, which were received from Czech hydrometeorological intitute. From measured values can be stated, that the basin of Bezdrevsky stream and its fish pond system are not endangered by the presence of PCBs. Only two localities situated near the source of PCBs are comparable with localities in CZ which are influenced by the long term industry presence. Keywords: Polychlorované bifenyly (PCB); pasivní vzorkovače SPMD; kongenery; koncentrace; Bezdrevský potok; Polychlorinated biphenyls (PCBs); passive samplers SPMD; congeners; concentration; Bezdrevsky stream Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sledování kontaminace Bezdrevského potoka polychlorovanými bifenyly

Cílem této práce bylo ověřit potencionální vliv starých zátěží polychlorovaných bifenylů (PCB) na jejich výskyt v povodí Bezdrevského potoka. Odpady s obsahem PCB byly nelegálně skladovány v areálu ...

LET, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

PROVOZNÍ OVĚŘENÍ MONOSEXNÍCH OBSÁDEK V CHOVU TRŽNÍHO KEŘÍČKOVCE JIHOAFRICKÉHO (Clarias gariepinus)
JELÍNEK, Jaroslav
2018 - Czech
Cílem práce bylo ověřit vliv monosexních obsádek při chovu tržního keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) na rychlost růstu, růstovou heterogenitu, krmný koeficient, výtěžnost a kvalitu produktu v provozních podmínkách malé rybí farmy s recirkulačním akvakulturním systémem. Do šesti nádrží o objemu á 0,3 m-3 bylo nasazeno po 60 jedincích o průměrné kusové hmotnosti 614 ? 135 g, celosamičí, celosamčí a smíšené obsádky (vždy ve 2 opakováních). Ryby byly krmeny krmivem v obvyklých a evidovaných krmných dávkách 4 krát denně. Na konci pokusu v délce 119 dnů dosáhla průměrná hmotnost ryb 1445 ? 911 g. Bylo zjištěno, že složení obsádek mělo statisticky průkazný vliv na krmný koeficient, gonadosomatický index a výtěžnost filetů. Statisticky průkazné rozdíly nebyly nalezeny v rychlosti růstu (SGR), heterogenitě růstu, ani ve složení svaloviny (obsah tuků a bílkovin). Výtěžnost filetů bez kůže dosáhla u jikernaček ve smíšené obsádce pouze 40,74 ? 1,81 %. Ekonomicky výhodnou alternativou ke smíšené obsádce s poměrem pohlaví 1:1 se ukázala celosamčí obsádka, kde bylo dosaženo výtěžnosti filetů bez kůže 46,99 ? 1,12 %. Rovněž konverze krmiva byla příznivější u celosamčích obsádek (FCR = 1,08 ? 0,08 a 1,04 ? 0,12), ve srovnání s celosamičími (FCR = 1,18 ? 0,21 a 1,25 ? 0,19). Obsah tuku ve svalovině na konci pokusu kolísal u jednotlivých skupin mezi 5,10 - 10,53 % bez prokázané závislosti na typu obsádky, obsah bílkovin vykazoval jen minimální rozdíly, kolísal v rozpětí 15,18 - 16,46 % , Sušiny obsahovala svalovina od 24,23 do 27,95 % bez prokázané závislosti na typu obsádky. Značný ekonomický dopad má skladba obsádek při hodnocení výtěžnosti filetů bez kůže jako finálního produktu. The objective of the present diploma thesis was to verify the influence of monosex populations in African catfish (Clarias gariepinus) fishfarming on growth rate, growth heterogeneity, feed conversion ratio, yield and product quality in the operating conditions of a small fish farm with a recirculating aquaculture system. In six tanks with a volume of 0,3 m-3, 60 individuals with an average unit weight of 614 ? 135 g, all-male, all-female and mixed- sex (in 2 repeats each) were deployed. The fish were fed with feed in the usual and registered feed doses 4 times a day. At the end of the experiment, 119 days average fish weight reached 1445 ? 911 g. The composition of the populations was found to have a statistically significant effect on the food conversion ratio, gonadosomal index, and fillet yield. Statistically significant differences were not found in specific growth ratio (SGR), growth heterogeneity, or muscle composition (fat and protein content). The yield of fillets without skin reached only 40.74 ? 1.81% for all-female group. An economically advantageous alternative to a mixed -sex groupe with a sex ratio of 1: 1 was a all-male fishfarning groupe where the yield of skinless fillets was 46.99 ? 1.12%. Food conversions were also more favorable for all-male groups (FCR = 1.08 ? 0.08 and 1.04 ? 0.12) compared to all-female (FCR = 1.18 ? 0.21 and 1.25 ? 0.19 ). The fat content of the muscle at the end of the experiment varied between 5.10-10.53% for each group without proven dependence on the type of the group, the protein content showed only minimal differences, varied between 15.18 and 16.46%, dry mass contained muscle from 24.23 to 27.95% without proven dependence on the type of occupancy. Significant economic impact has the composition of groups when evaluating the yield of fillets without skin as the final product. Keywords: celosamčí; celosamičí; krmný koeficient; gonadosomatický index; výtěžnost filet; all-male; all-female; food conversion ratio; gonadosomal index; fillet yield Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
PROVOZNÍ OVĚŘENÍ MONOSEXNÍCH OBSÁDEK V CHOVU TRŽNÍHO KEŘÍČKOVCE JIHOAFRICKÉHO (Clarias gariepinus)

Cílem práce bylo ověřit vliv monosexních obsádek při chovu tržního keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) na rychlost růstu, růstovou heterogenitu, krmný koeficient, výtěžnost a kvalitu ...

JELÍNEK, Jaroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vliv teplotních a hyperoxických podmínek na růst, příjem krmiva a fyziologii hybrida sivena arktického (Salvelinus alpinus Linnaeus, 1758) a sivena amerického (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1815)
ČEJKA, Jakub
2018 - Czech
Práce měla u hybrida sivena amerického (Salvelinus fontinalis) a sivena arktického (Salvelinus alpinus) tzv. sivena alsaského otestovat růstové schopnosti při různých teplotních a oxických režimech. Sledovanými produkční ukazately bylo přežití, růst, konverze krmiva, heterogenita obsádky, somatické indexy. Hypotézou bylo nalezení rozdílu v růstu a zmíněných parametrech při odchovu s odlišnými teplotními a oxickými režimy. Samotná práce se skládá ze dvou provedených experimentů. V prvním experimentu bylo testováno pět teplotních režimů (7, 10, 13, 16 a 19 °C). Každá testovaná skupina byla 4 x replikována. Experiment probíhal 84 dní a vždy po 21 dnech bylo provedeno biometrické měření. Výsledky prokázaly, že nejvyšší hmotnostní růst byl dosažen u ryb chovaných při teplotě 13 °C, kdy specifická rychlost růstu dosahovala 4,12 ? 0,21 % × den-1. Vyšší teploty (16, 19 °C) nejsou pro chov hybrida vhodné. Po ukončení experimentu bylo přežití pro skupinu chovanou při 19 °C jen 41,4 ? 27,4 %. Při nižších teplotách nebyla dosahována efektivní konverze krmiva a rychlost růstu byla nižší než při zmíněné teplotě 13 °C. V druhém experimentu byly testovány čtyři oxické režimy trvalé hyperoxické podmínky (120 130 %), hyperoxické podmínky pouze během světlé části dne, střídání normoxie a hyperoxie a trvalá normoxie (85 95 %). Každá experimentální skupina byla 3 x replikována. Experiment probíhal 63 dní a biometrické měření bylo provedeno vždy po 21 dnech. Přežití se u jednotlivých pozorovaných skupin nelišilo a po ukončení experimentu dosahovalo průměru 86,0 ? 1,4 %. Nejvyšší specifická rychlost růstu byla dosažena u ryb chovaných v normoxii 1,48 ? 0,05 % × den-1 a u ryb chovaných v hyperoxii jen během světlé části dne 1,38 ? 0,10 % × den-1. Nejefektivnější konverze krmiva byla pozorována u ryb chovaných v normoxii a permanentní hyperoxii This diploma thesis should have tested growth abilities during different temperature and oxygen regime in hybrid between brook trout (Salvelinus fontinalis) and arctic charr (Salvelinus alpinus) culture. There were survival, growth, feed conversion, weight heterogeneity of fish and somatic indexes as followed indicators. The hypothesis was discovery of differences in growth and mentioned indicators during rearing in water with different temperature and oxygen regime. This thesis consists of two done experiments. There were tested five temperature regimes (7, 10, 13, 16 and 19 °C) in the first experiment. Each of tested groups was repeated four times. The experiment took place 84 days and biometric data were measured always after 21 days period. Results showed that the highest weight growth was achieved in fish reared at 13 °C as specific growth rate achieved 4,12 ? 0,21 % × day-1. Higher temperature regimes (16, 19 °C) are not suitable for rearing of Salvelinus hybrid. Survival of tested group reared at 19 °C were only 41,4 ? 27,3 % after the end of the first experiment. At lower temperatures efficient feed conversion were not managed and specific growth rate were lower than at mentioned temperature 13 °C. There were four tested groups permanent hyperoxia (120 130 %), hyperoxia only during a light part of a day, oscillating hyperoxia/normoxia and permanent normoxia (85 95 %) in the second experiment. Each of tested groups was repeated three times. The experiment took place 63 days and biometric data were measured always after 21 days. There were no difference in survival among tested groups and after the end of the second experiment survival was 86,0 ? 1,4 %. The highest specific growth rate were achieved at the normoxia group 1,48 ? 0,05 % × day-1 and at the group where fish were reared under hyperoxia only during a light part of a day - 1,38 ? 0,10 % × day-1. The most efficient feed conversion was mentioned at the fish reared in permanent normoxia and permanent hyperoxia. Keywords: oxické režimy; teplotní režimy; produkční ukazatele; lososovití; oxygen regime; temperature regime; production indicators; salmonids Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv teplotních a hyperoxických podmínek na růst, příjem krmiva a fyziologii hybrida sivena arktického (Salvelinus alpinus Linnaeus, 1758) a sivena amerického (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1815)

Práce měla u hybrida sivena amerického (Salvelinus fontinalis) a sivena arktického (Salvelinus alpinus) tzv. sivena alsaského otestovat růstové schopnosti při různých teplotních a oxických režimech. ...

ČEJKA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases