Number of found documents: 814
Published from to

Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies
WEST, Robert G.
2018 - English
This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. Keywords: carotenoid photophysics; femtosecond spectroscopy; transient absorption spectroscopy; multi-pulse spectroscopy; pump-dump-probe; fucoxanthin; alloxanthin; FCP; intramolecular charge transfer; light harvesting; antenna Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies

This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence ...

WEST, Robert G.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců
JAŠKA, Pavel
2018 - Czech
Práce se zabývá rozpoznáváním na základě akustických signálů u pěvců s hlavním zaměřením na zpěv budníčka menšího (Phylloscopus collybita) jako modelového organismu. Úvodní kapitola řeší rozpoznávání jedinců obecně u ptáků podle hlasu, kdy se jednotlivé části zaměřují na rozpoznávání z pohledu rodičů a potomků, partnerů, členů sociálních skupin a jedinců soupeřících v teritoriálních interakcích. Druhá kapitola se věnuje přímo rozpoznávání v teritoriálních interakcích podle zpěvu pěvců. Ve třetí kapitole dochází k experimentálnímu prokázání rozpoznávání jednotlivých sousedících samců u dvou druhů pěvců budníčka menšího a budníčka většího (Phylloscopus trochilus). Tento výzkum demonstruje schopnost jedinců obou druhů rozlišovat své sousedy podle jakéhokoliv zazpívání z repertoáru. Čtvrtá kapitola se zabývá studiem velikosti repertoáru a stabilitě zpěvu budníčka menšího v rámci hnízdní sezóny a mezi jednotlivými sezónami. Poslední kapitola se zabývá využitelností automatických nástrojů k identifikaci budníčků menších a akustickému monitoringu. Na základě provedených analýz lze uzavřít, že budníčci menší mají v hlase na obsahu nezávislé hlasové struktury, které mohou sloužit jedincům k vzájemné identifikaci. This study investigates the song-based recognition of individual songbirds with the main focus on the chiffchaff (Phylloscopus collybita) as a model species. The introductory part deals with vocalization-based recognition in birds in general.The following parts summarize our knowledge of individual recognition in songbirds based on song, namely the limitation of recognition ability caused by repertoire size or song sharing and how songbirds encode their identity in song. In the field study, we also proved the ability of the chiffchaff and willow warbler (Phylloscopus trochilus) to recognise particular neighbours based on one particular song from their repertoire. Our findings are interesting because chiffchaff and willow warbler differ in repertoire size and song organisation. We also analysed the repertoire size of chiffchaff males and the potential for identity encoding by basic voice characteristics (timing and frequency). We have found that chiffchaff song is unstable from year to year and that basic voice characteristics are useful for identification only when the same song type is used in the short time period. The last part of the thesis answers the question of whether there are some general voice characteristics independent of song content that might represent the structure of the sound organ and thus carry the identity of a bird independently of song content. We used ASRNI (Automatic system for the recognition of bird individuals) to identify particular birds based on unprocessed (raw) recordings of song without song preparation or manual measurements. This method also allows work with the data as an open set, so that the number of birds analysed does not have to be known in advance. Based on the parameters automatically extracted, we were able to recognise individuals with satisfactory accuracy. Based on such findings, we proved the existence of individually specific voice qualities that are independent of voice content and which may be used by birds for recognition. By using ASRNI we also introduced an approach that has great potential to be used in the effective acoustic monitoring of bird populations. Keywords: individuální rozpoznávání; dear enemy; akustický podpis; velikost repertoáru; teritoriální obrana; individual recognition; dear enemy; acoustic signature; repertoire size; territorial defence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců

Práce se zabývá rozpoznáváním na základě akustických signálů u pěvců s hlavním zaměřením na zpěv budníčka menšího (Phylloscopus collybita) jako modelového organismu. Úvodní kapitola řeší rozpoznávání ...

JAŠKA, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analýza genetického zdroje: přečtické černostrakaté prase
HYŠPLEROVÁ, Klára
2018 - Czech
Disertační práce "Analýza genetického zdroje přeštické černostrakaté prase" se zabývá vyhodnocením populace přeštického černostrakatého plemene prasat z hlediska početních stavů, struktury populace a reprodukční užitkovosti z dat Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Pro vyhodnocení jatečné hodnoty a kvality masa tohoto původního českého plemene masosádelného typu byly provedeny jatečné disekce a laboratorní analýzy masa zkoumaného souboru PC prasat. Početní stavy přeštického černostrakatého prasete se zejména od roku 2012 výrazně navýšily, zvýšil se i počet chovů, z nichž však řada chová méně než 10 ks PC prasat, což přispívá k roztříštěnosti chovu a komplikuje udržování dostatečné genetické variability uzavřené populace. S tím souvisí i nevyrovnané zastoupení 10 chovaných genealogických linií. Nejvíce byly zastoupeny linie Akoga a Amperor. Od roku 2015 se zastoupení jednotlivých linií začalo vyrovnávat. V roce 2016 byly do chovu zařazeny 2 prasničky obnovené linie Apolón, které se narodily z kryokonzervovaného semene. Vliv linie byl statisticky průkazný v ukazatelích reprodukce i vlastní užitkovosti. Z těchto důvodů je nutné pro zachování dostatečné genetické variability malé populace udržet v chovu maximální možné množství genealogických linií ve vyrovnaném zastoupení. Při podrobné analýze reprodukčních ukazatelů za roky 2013-2016 bylo zjištěno 9,4 ks živě narozených selat a 8,7 ks dochovaných selat, délka mezidobí 181 dní, průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů nesplňují požadavky chovného cíle, ty plní jen jeden chov. Mezi jednotlivými chovy byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly u jednotlivých ukazatelů. Vyšší reprodukční užitkovost byla zjištěna u velkých chovů. Za období let 1998-2016 byl zjištěn průměrný denní přírůstek prasniček 530 g, kanečků 578 g, podíl svaloviny u prasniček byl 58,5 %, u kanečků 59,3 %. Výšku hřbetního tuku vykazovala obě pohlaví stejnou, 1,1 cm. Požadavky chovného cíle byly až na nižší přírůstek u prasniček splněny. Průměrný denní přírůstek za období let 2009-2013 u 577 ks prasnic byl zjištěn 524 g, průměrný podíl svaloviny 59,1 % a průměrná výška hřbetního tuku 1,03 cm, pro všechny ukazatele byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly mezi jednotlivými chovy. Ve velkých chovech byl zjištěn statisticky průkazně vyšší podíl svaloviny o 0,9 %. U skupiny PC prasat byl studován vliv porážkové hmotnosti a vlivy pohlaví na jatečnou hodnotu. S vyšší porážkovou hmotností se statisticky průkazně zvyšovala výška hřbetního tuku a výška svalu, zvyšovala se hmotnost HMČ, ale podíl HMČ klesal, také narůstala plocha MLLT. Na podíl svaloviny porážková hmotnost vliv neměla. S narůstající porážkovou hmotností se statisticky průkazně zvyšovala ztráta masové šťávy odkapem a maso bylo křehčí. Podíl intramuskulárního tuku se neprůkazně zvyšoval. Vepříci ve sledovaném souboru vykazovali statisticky vysoce průkazně vyšší průměrný denní přírůstek, neprůkazně vyšší výšku hřbetního tuku, nižší podíl svaloviny a statisticky průkazně nižší podíl kýty a vyšší podíl intramuskulárního tuku. V mase zkoumaného souboru prasat byl studován obsah mastných kyselin. Byl zjištěn vyšší podíl nasycených mastných kyselin a vysoký poměr n-6 PUFA:n-3 PUFA, což není z výživového hlediska považováno za vyhovující. My thesis "The Analysis of the Genetic Source of the Prestice Black-Pie Pig" deals with the evaluation of the population of the Prestice Black-Pie pigs from the point of view of their numbers, the structure of their population and their reproductive qualities, using the data of the Association of Pig Breeders in Bohemia and Moravia. First the carcass value and meat quality of this original Czech meat bacon breed were evaluated and then a slaughter dissection and laboratory analyses of the meat from the analyzed group of pigs were done. The numbers of PBP pigs have increased significantly especially since 2012 and so has the number of the farms; however in many of them there are fewer than 10 PBP pigs. This is why the PBP pig breeding is rather fragmented and it is difficult to sustain sufficient genetic diversity of the closed population. This is also connected with unequal numbers of the 10 genealogical lines. The Akoga and Amperor lines were the most numerous. Since 2015 the numbers of pigs from different lines have been more balanced. In 2016 two sows from the renewed Apolon line, which had been born from a cryopreserved seed, were put in the farms. The influence of the line was evidential in the statistics: in reproduction as well in productive qualities. Therefore, to sustain sufficient genetic diversity in a small population we need to keep in the stock the maximum number of equally represented genealogical lines. A detailed analysis of reproductive indicators of the years 2013 - 2016 found 9.4 piglets born alive and 8.7 weaned piglets, the farrowing interval of 181 days, the average values of relevant indicators did not meet the requirements of the breeding objective; only one farm met them. Statistically speaking, there were significant differences between the individual farms. In bigger farms there were higher reproductive qualities. Between 1998 and 2016 the average daily gain in weight was 530 g for gilts, 578 g for boars, the muscle fibre ratio for gilts was 58.5 % and for boars 59.3 %, the back fat thickness was the same for both, 1.1 cm. The requirements of the breeding objective were met, except for the lower weight gain for gilts. The average daily weight gain between the years 2009 and 2013 for 577 gilts was 524 g, the average muscle fibre ratio was 59.1 % and the average back fat thickness was 1.03 cm; in all indicators there were statistically evidential differences between individual farms. In bigger farms the muscle fibre share was higher by 0.9 %. In a group of PBP pigs I studied the influence of slaughter weight and gender on carcass value. The statistics clearly showed that the bigger the slaughter weight was, the higher the back fat thickness was, and also the higher the weight of meat parts was, but the share of meat parts was reduced, and the area of MLLT increased, too. The slaughter weight had no influence on the muscle fibre share. The statistics also showed that with the increase in slaughter weight there was an increase in drip loss and the meat was tenderer. There was also a statistically inconclusive increase in intramuscular fat. The statistics also showed that the barrows in the analyzed group had a lot higher average daily gain, a statistically inconclusive higher back fat thickness, lower share of muscle fibre and a statistically conclusive lower share of ham and higher share of intramuscular fat. In the meat of the analyzed group of pigs I studied the content of fatty acids. There was a higher share of undersaturated fatty acids and a high share of n-6 PUFA:n-3 PUFA, which is not considered satisfactory from the nutritional viewpoint. Keywords: přeštické černostrakaté prase; genetický zdroj; genealogická linie; reprodukční užitkovost; vlastní užitkovost; mastné kyseliny; Prestice Black-Pied pig; genetic source; genealogical line; reproductive qualities; productive qualities; fatty acids Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza genetického zdroje: přečtické černostrakaté prase

Disertační práce "Analýza genetického zdroje přeštické černostrakaté prase" se zabývá vyhodnocením populace přeštického černostrakatého plemene prasat z hlediska početních stavů, struktury populace a ...

HYŠPLEROVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Effects of abiotic factors on hemiparasitic plants
SVĚTLÍKOVÁ, Petra
2018 - English
Tato disertační práce se zabývá ekofyziologií poloparazitických rostlin. V jejím úvodu shrnuji znalosti týkající se vlivu abiotických faktorů na kořenové a stonkové poloparazity a zdůrazňuji mezery v těchto znalostech, které by bylo zajímavé v budoucnu prozkoumat. Následující čtyři kapitoly jsou prvoautorskými publikacemi, které se věnují tomu, jak vybraní kořenoví poloparazité z rhinanthoidní skupiny Orobanchaceae reagují na měnící se dostupnost abitických faktorů jako jsou světlo, voda a minerální živiny. This thesis focuses on the ecophysiology of hemiparasitic plants. In its introduction, I review our understanding of abiotic factor effects on root and stem hemiparasites and highlight gaps in our knowledge which would be interesting to explore in future. The following four chapters are first author articles that investigate responses of selected root hemiparasites from the rhinanthoid clade of Orobanchaceae to varying availability of abiotic factors such as light, water, and mineral nutrients. Keywords: poloparazitické rostliny; ekofyziologie; abiotické faktory; kořenoví poloparaziti; stonkoví poloparaziti (jmelí) Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Effects of abiotic factors on hemiparasitic plants

Tato disertační práce se zabývá ekofyziologií poloparazitických rostlin. V jejím úvodu shrnuji znalosti týkající se vlivu abiotických faktorů na kořenové a stonkové poloparazity a zdůrazňuji mezery v ...

SVĚTLÍKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Mitochondrial gene expression in trypanosomatids
PROCHÁZKOVÁ, Michaela
2018 - English
This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life cycle stage when Trypanosoma brucei resides in the bloodstream of a mammalian host, this protist provides a simplified background in which to study mitochondrial translation termination phase. The leading project utilizes T. brucei to examine mitochondrial translation termination factor TbMrf1 by gene knockout. Subsequently, it is suggested that the peptidyl-tRNA hydrolase TbPth4 is able to abate the TbMrf1 knockout phenotype by its ability to rescue mitoribosomes that become stalled when TbMrf1 is absent. Additionally, modifying methyltransferase of TbMrf1, the TbMTQ1, was characterized. And finally, this work contributed to the development of the protein expression regulation method in Leishmania parasites, a protocol for measurement of proton pumping activity of FoF1 ATPase complex in native mitochondria, and optimization of purification protocol for hydrophobic recombinant proteins. This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life cycle stage when Trypanosoma brucei resides in the bloodstream of a mammalian host, this protist provides a simplified background in which to study mitochondrial translation termination phase. The leading project utilizes T. brucei to examine mitochondrial translation termination factor TbMrf1 by gene knockout. Subsequently, it is suggested that the peptidyl-tRNA hydrolase TbPth4 is able to abate the TbMrf1 knockout phenotype by its ability to rescue mitoribosomes that become stalled when TbMrf1 is absent. Additionally, modifying methyltransferase of TbMrf1, the TbMTQ1, was characterized. And finally, this work contributed to the development of the protein expression regulation method in Leishmania parasites, a protocol for measurement of proton pumping activity of FoF1 ATPase complex in native mitochondria, and optimization of purification protocol for hydrophobic recombinant proteins. Keywords: Trypanosoma brucei; mitochondrial translation; mitochondrial release factor 1; Mfr1; Pth4; protein MIX; safranine quenching assay; cytosolic release factor; Leishmania Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mitochondrial gene expression in trypanosomatids

This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life ...

PROCHÁZKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Studium metod izolace a vlastností inhibitorů proteas v hlízách bramboru \kur{Solanum tuberosum}
LORENC, František
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Studium metod izolace a vlastností inhibitorů proteas v hlízách bramboru \kur{Solanum tuberosum}

LORENC, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Differential freshwater flagellate community response to bacterial prey with a focus on planktonic \kur{Betaproteobacteria}
GRUJČIĆ, Vesna
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Differential freshwater flagellate community response to bacterial prey with a focus on planktonic \kur{Betaproteobacteria}

GRUJČIĆ, Vesna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Hydronymie povodí horního toku Lužnice
HAVRDA, Michal
2018 - Czech
Hlavním posláním naší studie je lexikografické zpracování jmen vodních toků v povodí horní Lužnice. S ohledem na lokalizaci předmětného území na rozhraní česky a německy hovořícího teritoria i nedostatečně zpracovaná metodologická východiska v české lingvistice vycházíme zejména z komplexních teoretických přístupů německých, reflektujících společné etymologické kořeny evropské hydronymie, a slovenských, které usilují o moderní mezinárodní zpracování hydronym podle jednotné, závazné metodiky lexikografického projektu Hydronymia Europaea. Vodní jména, excerpovaná zejména z archivních i současných map, jsou bez ohledu na zdrojový jazyk klasifikována podle univerzálního sémantického třídiče hydronym V. Šmilauera a M. Frydricha. Vedle ověření aplikovatelnosti přejaté zahraniční metodiky na českou hydronymii práce přináší dílčí návrhy na její inovaci napomáhající k uživatelsky přívětivějšímu využití slovníku vodních jmen. The main goal of our thesis is a lexicographic processing of names of watercourses in the Upper Lužnice (Ober Lainsitz) river basin. Due to its location on the borders of Czech and German speaking territories and gaps in Czech methodological approaches our thesis is based on sophisticated theories of German hydronomastics that reflect common etymological roots of European water names as well as of the Slovak ones that strive for modern international processing of hydronyms complying with uniformed, obligatory methodology of the lexicographic project Hydronymia Europaea. Water names that were excerpted mainly from archival and contemporary maps have undertaken semantic classification invented by V. Šmilauer and M. Frydrich regardless of the source language. Along with the verification of suitability of the foreign methodology adopted for Czech hydronyms the thesis makes partial advice on its innovation that could help make the using of the lexicon more user friendly. Keywords: Deutsches Gewässernamenbuch; hydrografické členění; hydronyma; Hydronymia Europaea; Hydronymia Slovaciae; lexikografie; Lužnice; M. Frydrich; povodí; propria; Vitorazsko; V. Šmilauer; Deutsches Gewässernamenbuch; Hydrographic Segmentation; Hydronymia Europaea; Hydronymia Slovaciae; Hydronyms; Lexicography; Luznice; M. Frydrich; Propria; River Basins; Vitoraz Area; V. Smilauer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hydronymie povodí horního toku Lužnice

Hlavním posláním naší studie je lexikografické zpracování jmen vodních toků v povodí horní Lužnice. S ohledem na lokalizaci předmětného území na rozhraní česky a německy hovořícího teritoria i ...

HAVRDA, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Použití sociální sítě Facebook v informálním učení u studentů distančního vzdělávání: porozumění a dopad
DRLÍK, Martin
2018 - Czech
Sociální sítě se staly fenoménem, který proniká do vysokoškolských vzdělávacích aktivit. Předmětem této disertační práce je porozumění tomu, jak jsou ovlivněny vzdělávací zkušenosti studentů distančního vzdělávání používáním sociální sítě Facebook v informálním učení a jaký je dopad používání této nové technologie. Realizovali jsme kvalitativní případovou studii, abychom porozuměli jevu v kontextu čtyř výzkumných otázek: (1) jak jsou zastoupeny jednotlivé složky online učení, (2) jak ovlivňuje používání sociální sítě Facebook vzdělávací zkušenosti studentů, (3) jak specifické vlastnosti sociální sítě Facebook ovlivňují vzdělávací zkušenosti studentů a (4) proč je sociální síť Facebook používána v informálním učení u studentů distančního vzdělávání. Tato práce je zakořeněna v revidovaném rámci komunity podnětů (CoI), jehož čtyři dimenze  kognitivní, sociální, výuková a učení  vedou ke vzdělávacím zkušenostem studentů. Aplikovali jsme analýzu sociálních sítí a obsahovou analýzu, abychom identifikovali složky online učení a jejich projevy, stejně jako specifické vlastnosti sociální sítě Facebook a klíčové faktory motivující studenty k používání této platformy. Závěry vycházejí z pozorování a hloubkových rozhovorů s šesti kvalifikovanými případy naší studie  studenty distančního vzdělávání v rámci kurzu Podnikání a obchodování na Internetu, který je vyučován na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Případy studie jsme volili na základě výsledků sociometrického měření  kritický, typický a extrémní případ z oblasti četnosti přátelských vazeb a z oblasti silných studentů. Výsledky ukazují, že přítomnost učení je společně s kognitivní přítomností nejvýznamnějším typem přítomnosti online učení na sociální síti Facebook. Byly identifikovány specifické vlastnosti sociální sítě Facebook podporující rámec CoI svojí sociální přítomností (možností zakládat identity, vytvářet vztahy a formovat skupiny v kontextu přítomnosti a reputace členů), výukovou přítomností (možností sdílet v kontextu reputace sdíleného obsahu) a kognitivní přítomností (možností konverzace v kontextu reputace obsahu konverzací), které vedou k přítomnosti učení a tím i vzdělávacím zkušenostem. Jako klíčové faktory motivující studenty k používání sociální sítě Facebook pro vzdělávací účely se ukázaly: všudypřítomnost, komunikace a soudržnost. Výsledky jsou interpretovány s ohledem na teorii a praxi  pro pedagogy i ICT vývojáře. Social networks have become a phenomenon penetrating the lives of university students. Subject matter of the thesis is an insight into how much educational experience of distance learning students is affected by social network Facebook in informal learning and what impact this new technology has. A qualitative case study was carried out to understand the events, in context, by four research questions: (1) how are each online learning presences used in practice, (2) how does social network Facebook affect educational experience of students, (3) how do specific characteristics of social network Facebook affect the educational experience of students, (4) why is social network Facebook used in informal learning of students in distance education. This work has its roots in the revised framework of Community of Inquiry (CoI) having for dimensions  cognitive, social, teaching and learning  thus leading towards educational experience of students. We applied the social network analysis and content analysis to identify presences of online learning and their effects, also their specific social network Facebook characteristics and the key factors motivating students into using the platform. The conclusion is based on observation and in-depth questioning of six qualified study cases  students of distance learning reading Business and trading on the Internet subject, which is presented in the Faculty of Economy in University of South Bohemia in České Budějovice. The individual study cases were selected from the results of socio-metric research  critical, typical, and extreme case from a pool of large number of friends and a pool of strong students. The results show, that the presence of learning together with cognitive presence are the most significant kinds of online learning on social network Facebook. Specific social network Facebook characteristics were identified supporting the CoI framework by its social presence (opportunity to take up new identities, create relationships and form groups based on members' presence), teaching presence (opportunities to share in context of reputation the content) and cognitive presence (opportunity to have a conversation and share its content in context of reputation) leading towards learning presence and educational experience. Key factors motivating students into using social network Facebook for educational purposes had proven to be ubiquity, communication and cohesiveness. The results are interpreted based on theory and practice  for educators as well as ICT developers. Keywords: Informální učení; Web 2.0; sociální síť; Facebook; případová studie; Community of Inquiry framework; distanční vzdělávání; Informal learning; Web 2.0; social network; Facebook; case study; Community of Inquiry framework; distance education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Použití sociální sítě Facebook v informálním učení u studentů distančního vzdělávání: porozumění a dopad

Sociální sítě se staly fenoménem, který proniká do vysokoškolských vzdělávacích aktivit. Předmětem této disertační práce je porozumění tomu, jak jsou ovlivněny vzdělávací zkušenosti studentů ...

DRLÍK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Složená adjektiva v době barokní a jejich vývoj v době národního obrození
NOVÁKOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Tématem disertační práce jsou složená adjektiva, jejich vývoj a užívání během dvou historických období. Kompozice stojí v rámci českého jazyka na periferii slovotvorných postupů. Tento postup tvoření nových pojmenování se nejvíce rozšířil v době národního obrození, přičemž sloužil jako jeden z prostředků doplnění slovní zásoby. Autoři využívali především významovou naplněnost, ekonomičnost vyjádření i neobvyklost kompozit v textech odborných i uměleckých, prozaických i básnických. Kompozice se však začala více rozvíjet již v době barokní, kde kompozita byla využívána pro jejich sdělnou hodnotu a pro ozvláštnění textu. Základní klasifikace je převzata z monografie Česká kompozita diachronně Dušana Šlosara (1999), sekundárním textem je Tvoření slov skládáním Ivany Bozděchové (1994). Cílem práce je zachytit vývoj struktury tvoření složených adjektiv během těchto období, dále sleduje jejich výskyt, funkci a typy, jak se vyvíjely a měnily během doby barokní a doby národního obrození. Práce přispívá k analytickému zkoumání historického vývoje slovotvorné roviny jazyka, konkrétně kompozičního postupu. Topic of this dissertation are compound adjective, their development and usage during two historical periods. Compounding is on the edge of czech word-formation methods. This method of creating new lexical units has spread the most during Czech National Revival as one way of expanding czech lexicon. Authors used mostly semantic fullness, economy of expression and uncommonness of compounds in both specialized and artistical texts and in both prosaical and poetical texts. Compounding already started to evolve more in Baroque period, compounds were used for their communicative value and unusualness. Basic classification is adopted from monograph Česká kompozita diachronně by Dušan Šlosar (1999), secondarily from monograph Tvoření slov skládáním by Ivana Bozděchová (1994). The aim of the work is to capture development of structures used in adjective compounds formation during these two periods, also to examine their occurences, functions and types, how they developed and changed during the periods of Baroque and Czech National Revival. The work contributes to analytical examination of the historical development of word-formation level of czech language, specifically of the method of compounding. Keywords: složená adjektiva; složeniny; kompozita; kompozice; baroko; národní obrození; compound adjectives; compounds; baroque; czech national revival Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Složená adjektiva v době barokní a jejich vývoj v době národního obrození

Tématem disertační práce jsou složená adjektiva, jejich vývoj a užívání během dvou historických období. Kompozice stojí v rámci českého jazyka na periferii slovotvorných postupů. Tento postup tvoření ...

NOVÁKOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases