Number of found documents: 851
Published from to

Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)
ŠEBESTA, Roman
2018 - English
Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu larev a juvenilů obou druhů ryb v recirkulačních akvakulturních systémech. Celou dizertační práci tvoří 9 kapitol, které jsou popsány na 125 stránkách. V kapitolách 2-8 jsou testovány jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat kvalitu intenzivního chovu jmenovaných druhů síhů. V kapitole 2 je testován efekt rozdílné světelné intenzity a barev nádrží na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 3 popisuje vliv různé teploty na růst a přežití larev síha marény. V kapitole 4 je testován efekt rozdílné hustoty obsádky na růst a přežití larev síha marény. Kapitola 5 popisuje vliv krmné strategie na přežití, růst a vývoj tenkého střeva a jater larev síha marény. V kapitole 6 je testován efekt rozdílného času odstavení z živé potravy na komerční krmnou směs a různého času společného krmení živou potravou a komerční krmnou směsí na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 7 popisuje vliv rozdílného nasycení vody kyslíkem na růst a hematologický profil juvenilů síha peledě. V kapitole 8 je zkoumán výskyt tělesných deformit u intenzivně chovaného síha peledě a porovnávána morfometrie u ryb v intenzivním chovu s rybami chovanými v rybničních podmínkách. Dizertační práce obsahuje důležité rady, které mohou být využity v rybářské praxi a zároveň zabraňují zvýšeným ztrátám ryb. Maraena whitefish and peled are considered to be economically important fish species. This Ph.D. thesis deals with testing of selected aspects which show potential for improvement of quality and effectivity of larvae and juveniles of both fish species in recirculating aquaculture systems. The whole Ph.D. thesis includes 9 chapters described in 125 pages. In chapters 2-8, there are described the individual factors which can influence quality of intensive rearing of mentioned fish species. The effect of light intensity and tank wall colour on growth and survival of peled larvae is tested in chapter 2. The effect of different temperature on growth and survival of maraena whitefish larvae is presented in chapter 3. The effect of various stocking density on growth and survival of maraena whitefish larvae is given in chapter 4. The influence of different feeding strategy on survival, growth, and intestine and liver development of maraena whitefish larvae is being shown in chapter 5. The effect of various weaning time and co-feeding duration on growth and survival of peled larvae is described in chapter 6. The effect of variable water oxygen saturation on growth and haematological profile of peled juveniles is shown in chapter 7. The prevalence of deformities in intensively reared peled and comparative morphometry in intensively reared fish compared to pond-reared fish is described in chapter 8. Ph.D. thesis contains important advices which can be used in fishery practise and at the same time they can prevent from elevated fish mortality. Keywords: Coregonidae; síh; intenzivní chov; recirkulační systém; chov larev; larva; juvenil; aspekty; růst; přežití Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)

Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu ...

ŠEBESTA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám
IEGOROVA, Viktoriia Barativna
2018 - English
Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), Kapitola 4 (diskuse, shrnutí v angličtině, shrnutí v češtině, poděkování, seznam publikací, plán školení a supervize během studia, životopis). Práce je psána v angličtině, obsahuje 71 stran. Výsledky byly publikovány ve dvou vědeckých časopisech. Aktuálnost tématu práce: Většina jeseterů je kriticky ohrožena. Zároveň se jedná o producenty nejdražšího potravinářského produktu - černého kaviáru. V současné době je obnova a uchování jeseterů závislá na umělé reprodukci v líhních. Ovšem způsob oplození není zcela jasný: monospermie, fyziologická nebo patologická polyspermie? Kromě toho se v posledních desetiletích věřilo, že díky umělému oplodnění se mohou objevit atypicky se dělící embrya (3, nebo 6 buněk), které uhynou před fází vykulení nebo se někdy vyvíjejí s různými malformacemi a hynou v prvních dnech života. Atypicky se dělící embrya, jejich původ a vzhled nebyly zatím dobře studovány. Výzkum aspektů oplození u ekonomicky významných a ohrožených ryb je velice důležité. Studium hybridizačních schopností u jeseterů vyžaduje pozornost, protože hybridizace hraje důležitou roli při vývoji jeseterů. Účelem studie bylo nalézt způsob oplození u jeseterů (monospermie/polyspermie); porozumět důvody vzniku atypického dělení buněk vznikajícího během umělé reprodukce; prozkoumat, zda se atypicky dělící embrya mohou vyvíjet do fáze příjmu potravy, analyzovat jejich ploidní úroveň; klasifikovat typy atypického dělení a jejich četnost; prozkoumat plasticitu hybridizace u jeseterů, vytvoření prvního mezidruhového hybrida vzniklého ze tří rodičů. Novost a vědecká originalita: V tomto výzkumu byly nalezeny dva způsoby oplození u jeseterů: fyziologická polyspermie (oplození typické pro ocasaté obojživelníky) a karyogamie s dodatečnou plasmogamií (produkuje životaschopné mozaiky s atypickým dělením ve stádiu 2-4 buněk a různými ploidními úrovněmi). Prováděný výzkum je důležitý pro vyvarování se negativnímu vlivu při chovu areitrodukčních programech jeseterů v důsledku nekontrolovaného oplození a vytvoření polyspermních mozaik vypouštěných do volné přírody, což může způsobit objevování jeseterů s nepravidelnou ploidií a vyvolat škodlivé genetické účinky na populace jeseterů. Nicméně polyspermní mozaiky, které byly objeveny v této studii a jejich snadný způsob produkce, mohou být použity jako přínosný nástroj pro rychlé vytváření klonálních linií u jeseterů. V této studii bylo prokázáno, že aplikace pouze jedné části těla (krev, ocas apod.) pro určení ploidní úrovně neposkytuje úplný pohled na skutečnou ploidii studovaného jedince. Byla popsána velká schopnost hybridizace a plasticita u jeseterů. Bylo možné vytvořit první životaschopné mezidruhové hybridy od tří rodičů. Chapter 1 (General Introduction), Chapter 2 (Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon), Chapter 3 (First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon), Chapter 4 (General discussion, English Summary, Czech Summary, Acknowledgements, List of Publications, Training and Supervision Plan during Study, Curriculum Vitae). The thesis is written in English, contains 71 pages. The results were published in two scientific journals. The actuality of work: The majority of sturgeons are critically endangered and at the same time they are producers of the most expensive food product - black caviar. Presently, sturgeon restoring and conservation are depended on artificial reproduction in hatcheries. However, the way of fertilization is not clear: monospermy, physiological or pathological polyspermy? Moreover, during last decades it was believed that under artificial fertilizations, can appear atypically divided embryos like 3 or 6 cells, which die prior hatching stage or sometimes develop into malformed shape fry with soon death due to deformations. Atypically divided embryos, their origin and the reason of appearance was not studied well. Investigation of fertilization aspects in economically significant and endangered fishes is extremely important. Requires attention and studies a hybridization abilities in sturgeons, as hybridization plays an important role in sturgeon evolution. The purposes of the study were: to find a way of fertilization in sturgeons (monospermy/polyspermy); to understand the reasons of atypical division of cells during artificial breeding; to investigate if atypically divided embryos are able to develop beyond the feeding stage, to analyze their ploidy; to classify the types of atypically divided embryos and their frequency; to investigate sturgeon hybridization plasticity, to produce first interspecific hybrid from three parents. Novelty and scientific originality: In this research two ways of fertilization were found in sturgeons: physiological polyspermy (fertilization typical for caudate amphibians) and karyogamy with an additional plasmogamy, which results in production of viable multiple-sperm mosaics with atypical division on the 2-4 cell stage and mosaic ploidy). Conducted research is important for avoiding of negative effect on sturgeon propagation programs, due to uncontrolled fertilization and releasing of multiple-sperm mosaics into the wild, which can cause appearance of sturgeons with irregular ploidy and induce a detrimental genetic effects on sturgeon populations. However, multiple-sperm mosaics, which were discovered in this study and their easy way of production can be used as a beneficial tool for a rapid manufacture of isogenic strains in sturgeons. In this study was shown that applying of just one part of body (blood, tail, etc.) for ploidy determination is not giving a full view of a real ploidy of the studied individual. A huge ability for hybridization and plasticity were described in sturgeon. It was possible to generate a first viable hybrids from three interspecific parents. Keywords: jeseter; polyspermie; mozaiky; ploidie; hybridizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám

Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří ...

IEGOROVA, Viktoriia Barativna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole
PLACHÁ, Veronika
2018 - Czech
Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). Cílem kvalitativního výzkumu je zmapování zkušeností učitelů s tématem smrti ve škole. Sleduje zkušenosti s intervencí v případech úmrtí v nejbližší rodině žáka či úmrtí člena školní komunity, tak i zkušenosti s tématy týkajícími se smrti ve výuce a také podmínky pro výchovu týkající se smrti ve škole. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti učiteli. Část práce sledující intervence učitelů představuje 11 případů, v šesti z nich šlo o úmrtí v rodině žáka, ve třech zemřel žák. Ve dvou případech se úmrtí týkalo učitelů. V rozhovorech učitelé věnovali výraznou pozornost situaci kolem sdělení úmrtí ve třídě žákům, obvykle volili věcné oznámení, po němž žákům doporučili, jak se k truchlícímu spolužáku chovat. V tomto doporučení se objevoval akcent na vcítění nebo na zachování běžného chování. Pokud událost sdělili žáci nebo učitel vnímal jejich zájem, následovala po oznámení diskuze, v níž žáci sdělovali své úvahy, zkušenosti. Žádný učitel nezaznamenal výrazné emoční reakce žáků. Truchlícímu žáku učitelé obvykle vyjádřili účast mimo třídu. Ve svém dalším jednání vůči němu buď usilovali o zachování běžného řádu, nebo zvažovali různé ohledy. Tyto ohledy se týkaly jak nároků na žáka, tak volby témat ve výuce, přičemž učitel respektoval citlivost vůči tématům rodiny či věnoval problematice smrti pozornost (často prostřednictvím četby). Část práce věnovaná tématu smrti ve výuce představuje předměty, ve kterých se učitelé s tématy týkajícími se smrti setkávají. Jde o Český jazyk, Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu, Etickou a Dramatickou výchovu. Ačkoli se témata týkající se smrti v souvislosti s učivem objevují, jen někteří učitelé jim věnují záměrnou pozornost. Jedná se potom nejčastěji o nejrůznější diskuze nebo písemnou tvorbu žáků, které obvykle navazují na společnou četbu. Učitelé vnímají zájem žáků o tato témata. V některých případech učitelé usilovali o vyvážení znecitlivujícího vlivu současné medializace smrti tím, že vedli žáky k prožitku skrze četbu či sledování filmu. Téma smrti někdy nastolili samotní žáci. Učitelé vnímali oporu pro intervenci ve svých osobních zkušenostech (pěti zemřel jejich rodič v dětství či v dospívání). V rámci profesní přípravy zmiňovali jako zásadní kurzy Kritického myšlení, případně Filozofie pro děti, které jim poskytly nástroje pro práci s náročnými tématy. Řada učitelů aplikuje osobnostní přístup ke svým žákům, který přirozeně tvoří vhodný rámec jak intervencím, tak i výuce věnující se tématu smrti. The dissertation addresses the issue of death education. It represents the concept of this education as it was created and is realized in the United States (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). The aim of qualitative research is to map the experiences of teachers with the theme of school death. It follows experiences of interventions in cases of death in the closest family of pupils or the death of a member of the school community, experience with topics related to death in teaching, as well as conditions for education related to death. The data were obtained through semi-structured interviews with ten teachers. Part of the work on based on teacher intervention in 11 cases, six of which were concerned with deaths in the pupil's family, in three a pupil died. In two cases, deaths were related to teachers. In the interviews, teachers paid much attention to the situation regarding the classroom reporting, usually choosing a factual announcement after which the pupils were recommended how to behave to the mournful classmate. In this recommendation, there was an emphasis on empathy or on the preservation of common behavior. If the event was communicated by a pupil or the teacher perceived their interest, a discussion in which the pupils communicated their reflections, experiences followed. No teacher noticed a strong emotional response from pupils. To the grieving pupil, teachers usually expressed their participation outside the classroom. In their further negotiations with him, they either sought to maintain the order or considered different options. These included both the demands on the pupil and the choice of topics in the classroom respecting the sensitivity to family issues or devoting attention to death issues (often through reading). Part of the work on the subject of death in teaching presents school subjects where teachers can deal with death related topics. It is the Czech language, Elementary studies, Natural sciences, History or Ethical and Dramatic Education. Although the themes of death in the curriculum appear, only some teachers are giving them attention. Most often it is then the case for a wide range of discussions or essay writing of pupils, which usually follows common reading. Teachers perceive pupils' interest in these topics. In some cases, teachers have sought to counterbalance the numbing impact of contemporary death mediation by making pupils feel through reading or film watching. The theme of death has sometimes been raised by the pupils themselves. Teachers perceived support from their personal experience (for five their parents died in childhood or adolescence). In their professional training, they perceived courses such as Critical Thinking or Philosophy for Children superior providing them with tools for work with demanding themes. Many teachers apply a personal approach to their pupils which naturally forms an appropriate framework for interventions as well as teaching on the theme of death. Keywords: výchova týkající se smrti; smrt; úmrtí; intervence; výuka; učitel; žák; death education; death; dying; intervention; education; teacher; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole

Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, ...

PLACHÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Social grooming in Barbary macaques
ROUBOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Social grooming is one of the most common forms of affiliative behaviour among socially living animals and has been in the centre of interest from the early beginnings of primatology. Social grooming is a behaviour in which social animals, clean or maintain one another's body and many studies focused on investigating the function of grooming behaviour. This thesis consists of general introduction and three studies that investigate social grooming in a population of semi-free ranging Barbary macaques from Gibraltar. The studies are based on original data and the results provide an interesting and new insight into the grooming behaviour in Barbary macaques. The first study focused on grooming patterns among females and we found that grooming was directed up the hierarchy, was affected by friendship and kinship. In the second study we tested the effect of maternal status on grooming among females and results showed that mothers gave less grooming but did not receive more grooming from other females. On the basis of these results we proposed that the observed patterns would be better explained by time constraints posed on mothers, rather than by grooming for infant handling exchange. In the last study we investigated the relationship between grooming and sexual activity between males and females. Our data showed that males as well as females preferred for mating activities those individuals that groom them most. Social grooming is one of the most common forms of affiliative behaviour among socially living animals and has been in the centre of interest from the early beginnings of primatology. Social grooming is a behaviour in which social animals, clean or maintain one another's body and many studies focused on investigating the function of grooming behaviour. This thesis consists of general introduction and three studies that investigate social grooming in a population of semi-free ranging Barbary macaques from Gibraltar. The studies are based on original data and the results provide an interesting and new insight into the grooming behaviour in Barbary macaques. The first study focused on grooming patterns among females and we found that grooming was directed up the hierarchy, was affected by friendship and kinship. In the second study we tested the effect of maternal status on grooming among females and results showed that mothers gave less grooming but did not receive more grooming from other females. On the basis of these results we proposed that the observed patterns would be better explained by time constraints posed on mothers, rather than by grooming for infant handling exchange. In the last study we investigated the relationship between grooming and sexual activity between males and females. Our data showed that males as well as females preferred for mating activities those individuals that groom them most. Keywords: social grooming; affiliative behaviour; Barbary macaques; social grooming; affiliative behaviour; Barbary macaques Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Social grooming in Barbary macaques

Social grooming is one of the most common forms of affiliative behaviour among socially living animals and has been in the centre of interest from the early beginnings of primatology. Social ...

ROUBOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Biology of predatory fishes in dam reservoirs and lakes
VEJŘÍK, Lukáš
2018 - Czech
This Ph.D. Thesis is focused mainly on the biology of two typical European predatory fishes, European catfish (Silurus glanis) and perch (Perca fluviatilis). Catfish is a typical apex predator, whereas perch is a smaller species that plays role of a mesopredator. Although, catfish is the third largest freshwater fish in the world, only few studies dealing with this species have been revealed thus far. The main reason is connected with capturing of the species that is inefficient by standard ichthyologic methods. Studies, that have been revealed recently, focused mainly on expansions of catfish to the West and South Europe. Catfish is unwanted in these localities due to a potential negative impact on native fish community, thus its reduction is desirable. In contrast, catfish occurrence is important in native localities where it plays a key role as a biomanipulative species (I). Catfish is a true generalist, which is a typical feature for large-bodied apex predators connected with high energy consumption of their bodies. The second typical feature is a wide diet plasticity and thus good adaptability to new food sources. It is associated with distribution of various food sources among individuals within the population (II). By contrast, perch is one of the most studied fish in the world and hundreds of studies with IF are revealed every year. However, the more information about biology of perch have been known, the more questions have been arisen. Several phenomena are revealed also in this thesis. For instance, crucial impact of juvenile perch on the entire ecosystem is described. High predation pressure on zooplankton may induce piscivory in primarily zooplanktivorous fish (III). Further, juvenile perch utilize hypoxic pelagic zones as a refuge against predation (IV). The last surprising phenomenon is described in the study dealing with both species, catfish and perch. Their coexistence may lead in strong discrimination of one species caused by special predation that was supposed to be implausible (V). This Ph.D. Thesis is focused mainly on the biology of two typical European predatory fishes, European catfish (Silurus glanis) and perch (Perca fluviatilis). Catfish is a typical apex predator, whereas perch is a smaller species that plays role of a mesopredator. Although, catfish is the third largest freshwater fish in the world, only few studies dealing with this species have been revealed thus far. The main reason is connected with capturing of the species that is inefficient by standard ichthyologic methods. Studies, that have been revealed recently, focused mainly on expansions of catfish to the West and South Europe. Catfish is unwanted in these localities due to a potential negative impact on native fish community, thus its reduction is desirable. In contrast, catfish occurrence is important in native localities where it plays a key role as a biomanipulative species (I). Catfish is a true generalist, which is a typical feature for large-bodied apex predators connected with high energy consumption of their bodies. The second typical feature is a wide diet plasticity and thus good adaptability to new food sources. It is associated with distribution of various food sources among individuals within the population (II). By contrast, perch is one of the most studied fish in the world and hundreds of studies with IF are revealed every year. However, the more information about biology of perch have been known, the more questions have been arisen. Several phenomena are revealed also in this thesis. For instance, crucial impact of juvenile perch on the entire ecosystem is described. High predation pressure on zooplankton may induce piscivory in primarily zooplanktivorous fish (III). Further, juvenile perch utilize hypoxic pelagic zones as a refuge against predation (IV). The last surprising phenomenon is described in the study dealing with both species, catfish and perch. Their coexistence may lead in strong discrimination of one species caused by special predation that was supposed to be implausible (V). Keywords: European catfish; freshwater ecosystem; individual specialization; perch; predator-prey relationship; European catfish; freshwater ecosystem; individual specialization; perch; predator-prey relationship Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biology of predatory fishes in dam reservoirs and lakes

This Ph.D. Thesis is focused mainly on the biology of two typical European predatory fishes, European catfish (Silurus glanis) and perch (Perca fluviatilis). Catfish is a typical apex predator, ...

VEJŘÍK, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Aplikované aspekty kryokonzervace rybích spermií
HOROKHOVATSKYI, Yevhen
2018 - English
Kryokonzervace rybích spermií se stala velmi atraktivní kvůli rostoucímu počtu možných aplikací a v posledních desetiletích se značně rozvinula. Od kryokonzervace spermatu ryb se očekává, že zlepší management v líhních, zjednoduší hybridizaci a selektivní chov a poslouží jakožto užitečný nástroj pro biodiverzitu a záchranné programy ohrožených druhů. Kromě toho heterogenita kryorezistence spermií u některých individuálních ryb a silné narušení kvality spermatu a přežití po kryokonzervaci představuje určitou výzvu a brání širší aplikovatelnosti tohoto přístupu. Navíc, heterogenita kryorezistence u spermatu některých jedinců a silné narušení kvality spermatu a jeho přežití po kryokonzervaci představuje dnes určitou výzvu a brání širšímu uplatnění tohoto přístupu. Proto je primárně důležité jednak lepší porozumění mechanismům kryo poškození a jednak vývoj nových a efektivnějších metod pro kryokonzervaci rybího spermatu. V této práci byly zkoumány příčiny individuální variability u kryo odolnosti rybího spermatu a vliv procesu kryokonzervace na parametry kvality spermatu v souvislosti s aplikací nekontrolovaných chladicích zařízeních. Jedním z výstupů této studie je nalezení možných příčin heterogenity kryokonzervace spermií u mlíčáků kapra obecného (Cyprinus carpio). Výsledkem toho byla nalezena negativní korelace mezi změnami v obsahu hlavních lipidových skupin a motility spermatu po kryokonzervaci. Zvláště byla pozorována zvýšená hladina fosfolipidů, cholesterolu a volných mastných kyselin u vzorků s nízkým procentem motility po rozmražení spojená se sníženou kryorezistencí u spermatu kapra obecného. Při zjišťování důsledků aplikace nekontrolovaných chladicích zařízeních na parametry spermií po rozmrazení bylo zjištěno, že sperma jesetera malého může být zamraženo pomocí obou studovaných nástrojů tj. pomocí polystyrenové krabice i suchého přepravního kontejneru. Nicméně kvůli nemožnosti přesně řídit proces ochlazování v těchto dvou zařízeních mohou být chladící podmínky změněny rozdílným množstvím pejet v polystyrenové krabici během mrazení nebo pozicí pejety v suchém přepravním kontejneru. Jako důsledek tyto změny posunují optimální rychlost mrazení potřebnou pro úspěšnou kryokonzervaci spermatu jesetera malého, což vede k poklesu motility spermatu a schopnosti oplození po následném rozmražení. Tyto výsledky naznačují způsob standardizace protokolů kryokonzervace rybího spermatu pomocí volby vhodného množství či pozice pejet, pokud jsou využívány nekontrolovaná chladící zařízení. Nakonec, k prozkoumání účinků kryokonzervace na rybí sperma byla rozpracována technika centrifugace s hustotním gradientem pomocí Percollu a poprvé aplikována na spermie jesetera malého (Acipenser ruthenus). Tato technika umožňuje vybírat a používat pouze populaci spermatu, která přežila proceduru kryokonzervace spermatu, a zároveň zachovává vysoké parametry motility. Bylo zjištěno, že tato subpopulace spermatu vykazuje minimální změny proteinového profilu ve srovnání s čerstvým spermatem. Navíc, rozdíly v mnoha proteinech, které byly nalezeny v suspenzi spermií po zmražení bez separace, jsou spojené s přítomností subpopulací nežádoucích neživotaschopných spermií ve zmražené-rozmražené suspenzi spermatu. Souhrnně, všechny tyto detekované změny v parametrech motility spermatu, jeho životaschopnosti a proteinového složení životaschopného spermatu po zmražení a rozmražení naznačují některé vysvětlení pro mechanismy odpovědné za kryo poškození spermatu a poskytují pozadí pro další vývoj účinných protokolů kryokonzervace. Nicméně by mělo být dále zkoumáno, jestli by separační technika pomocí Percollu mohla sloužit jakožto užitečný nástroj pro lepší porozumění neletálnímu kryo poškození a zlepšení praktiky asistované reprodukce u jeseterů. Fish sperm cryopreservation becomes highly attractive due to increasing number of potential applications and it has been considerably developed over the past decades. Cryopreservation of fish sperm is expected to improve the broodstock management in hatcheries, simplify hybridization and selective breeding, and serve as a useful tool for biodiversity and conservation of endangered species programs. Nevertheless, its status nowadays is highly contentious due to absence of specific techniques and standardization in the developed protocols. Moreover, the heterogeneity of cryoresistance in sperm of some fish individuals and, strong impairment of the sperm quality and survival after cryopreservation, to date, present some challenges inhibiting wide applicability of this approach. Therefore, a better understanding of the mechanisms of spermatozoa cryo-injuries and the development of new and more effective methods for cryopreservation of fish sperm are of primary importance. In the current work, the causes of individual variability in sperm cryoresistance, influence of cryopreservation process on sperm quality parameters regarding application of uncontrolled cooling devices were investigated. One of the study outputs is the founding the possible causes of sperm cryoresistance heterogeneity in common carp (Cyprinus carpio) males. As a result, a negative correlation between changes in the contents of major lipid classes and sperm motility after cryopreservation was found. In particular, the increased level of phospholipid, cholesterol and free fatty acid in samples with low post-thaw motility percentage were observed and related to decrease in sperm cryoresistance in common carp sperm. In the investigation of the consequence of the application of uncontrolled cooling devices on post-thaw sperm parameters of sterlet sperm, it has been shown that sterlet sperm could be cryopreserved by both Styrofoam box and dry shipper devices studied. However, due to inability to precisely control cooling process in these devices, the cooling conditions can be changed by varying straw number during freezing in Styrofoam box or by straw position during freezing in dry shipper. As a consequence, these changes shift the optimal freezing rates needed for successful sturgeon sperm cryopreservation resulting in decrease in post-thaw sperm motility and fertilization ability. These results suggest the way of standardization of fish sperm cryopreservation protocols by selecting appropriate straw number or straws position when uncontrolled cooling devices are used. Finally, to explore the cryopreservation effects on fish spermatozoa, the Percoll density gradient centrifugation technique was elaborated and applied for the first time to sterlet (Acipenser ruthenus) sperm. That technique allows to select and analyse only the sperm population that survived cryopreservation procedure and saved high motility parameters. It was found that this spermatozoa subpopulation possesses minimal changes in protein profile in comparison to native sperm. Moreover, the differences in many proteins which were found in sperm suspension after cryopreservation without separation is related to the presence of non-viable and sperm wreckage subpopulations in the frozen-thawed sperm suspension. Collectively, all of these detected changes in sperm motility parameters, viability, and protein profiles of viable spermatozoa after freeze-thaw process suggest some explanations for the mechanism responsible for cryodamage of sperm and provides the background for further development of an efficient cryopreservation protocols. However, it should be also further studied if the Percoll separation technique could serve as a useful tool for both better understanding of non-lethal sperm cryodamages and improvement of assisted reproduction practice in sturgeon species. Keywords: kryokonzervace rybího spermatu; kryoresistence; chladící zařízení; rychlost zmrazování; kryoprotektivní vliv; životaschopnost spermatu; oplodnění; obsah tuků; proteom; separace pomocí Percollu Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aplikované aspekty kryokonzervace rybích spermií

Kryokonzervace rybích spermií se stala velmi atraktivní kvůli rostoucímu počtu možných aplikací a v posledních desetiletích se značně rozvinula. Od kryokonzervace spermatu ryb se očekává, že zlepší ...

HOROKHOVATSKYI, Yevhen
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Odhad genetické variance užitkových vlastností kapra obecného s cílem předpovědět potenciál selekčního šlechtění v rybničních podmínkách chovu
PRCHAL, Martin
2018 - English
Hlavním cílem této práce bylo prostudovat genetickou varianci užitkových znaků kapra obecného v rybničních podmínkách chovu a na jejich základě odhadnout perspektivy dlouhodobě udržitelného selekčního programu. Ve všech prezentovaných studiích byl použit Amurský lysec (AL) a syntetická linie maďarských lysců (HSM). Většina studovaných užitkových znaků vykázala dostatečnou genetickou varianci (h2 = 0.12 1.0), což ukazuje na dobrý potenciál pro jejich genetické zlepšování s využitím selekčního šlechtění. Navíc se ukázalo, že selekce kapra obecného by měla být v rybničních podmínkách optimálně prováděna po druhém zimování. Zimní období (přezimování) je často kritickým obdobím v chovu kapra. Z tohoto důvodu bylo studováno genetické pozadí znaků, jež mohou mít vliv na přezimování. Nejvyšší pozornost byla věnována obsahu tuku ve svalovině a hmotnosti ryb a jejich dynamice v průběhu zimního a následného třetího vegetačního období. Bylo zjištěno, že selekce na i) nižní obsah tuku před a po zimě, ii) nižší pokles obsahu tuku a hmotnosti těla během zimy, iii) vyšší kondiční faktor mohou vést k obecně lepšímu přežití ryb a také k lepšímu růstu během třetí vegetační sezony. Bohužel přímá selekce na výtěžnost není možná na živých kandidátech. Nicméně morfologické prediktory, které se mohou měřit in vivo, jsou považovány za zajímavou alternativu. Z tohoto důvodu byla zkombinována externí a interní měření z 1553 ryb a pomocí lineární regrese byly předpovězeny log-log reziduály (Logr) výtěžnostních ukazatelů. Bylo zjištěno, že přesnost předpovědi jateční výtěžnosti může být spolehlivá. Z genetické hlediska jsou kombinované modely pro odhad výtěžnosti (h2 = 0.48 0.63) a dokonce i jednotlivé prediktory h2 = (0.34 0.72) vysoce dědivé a příznivě korelované s Logr jatečními výtěžnostmi. Lze tedy říci, že selekce s využitím předpovězených hodnot má zajímavou perspektivu pro genetické zlepšování jateční výtěžnosti kapra obecného. Dále byly studovány genetické parametry obsahu mastných kyselin ve filetě a užitkových vlastností tržního kapra obecného chovaného v polointenzivních podmínkách. Pro analýzu mastných kyselin bylo zpracováno 158 jedinců. Míra dědivosti obsahu tuku ve svalovině, některých skupin mastných kyselin a většiny užitkových znaků byla střední až vysoka (0.23 0.62). Genetické korelace ukázaly, že genetické zlepšování růstu selekčním šlechtěním ve středoevropských podmínkách chovu by bez změny technologie chovu pravděpodobně negativně ovlivnilo kvalitu masa. Nakonec byla využita metoda založená na náhodném sekvenování úseků po štěpení DNA s využitím restrikčních enzymů (tzv. RAD sekvenování). Byly konstruovány středně-husté genetické mapy (12,311 SNPs) a nalezené jedno nukleotidové polymorfismy (SNPs) byly využity pro určení rodičovství a testování účinnosti selekce s využitím těchto markerů (tzv. MAS, marker assisted selection) pro rychlost růstu a odolnost vůči Koi herpes viróze (KHV). Pro růst nebyl identifikován žádný významný lokus (tzv. QTL, quantitative trait locus). Nicméně genomická predikce plemenné hodnoty pro rychlost růstu by mohla překonat selekci založenou na rodokmenu a zvýšila by efektivitu selekce až o 18%. Na druhou stranu byl ve vazebné skupině 44 identifikován poměrně významný QTL pro odolnost vůči KHV vysvětlující přibližně 7% aditivní genetické variance tohoto znaku. Prezentované výsledky v této práci přinášejí další důkazy podporující využití selekčního šlechtění kapra obecného i v tradičních podmínkách rybničního chovu. Je však zřejmé, že technologie chovu kapra bude vyžadovat vhodné úpravy. Skutečný dopad selekčního šlechtění na ekonomiku chovu by měl být navíc ověřen výpočtem realizovaných dědivostí, skutečným genetickým ziskem a celkovým výnosem rybí biomasy geneticky zlepšených populací z jednotky plochy rybníka. The main aim of this thesis was to study the genetic variation of several performance traits under pond management conditions and to estimate future perspective of sustainable selective breeding program in common carp. In the present study, Amur mirror carp (AM) and Hungarian synthetic mirror carp (HSM) were used. Most of the studied performance traits showed sufficient genetic variation (h2 = 0.12 1.0), suggesting a good potential for genetic improvement of the traits through selective breeding. It was shown that selection of common carp under pond management conditions should be optimally applied after the second overwintering. Winter survival is often a bottleneck for common carp production. As a result, the genetic background of winter survival and traits that might be correlated to the survival was studied. Main focus was given to the muscle fat and body weight and their dynamics through winter period and successive third growing period. It was found that selection for i) lower fat content before and after winter, ii) lower decrease in muscle fat content and/or body weight during winter, iii) higher condition factor may lead to better survival during both winter and third growing period and growth of fish during the third growing season. Unfortunately, direct selection for slaughter yields is impossible on live breeding candidates. Therefore, morphological predictors that can be measured in vivo are considered as an interesting alternative. As a result, external and internal measures were combined on 1553 fish by linear regression to predict log-log residuals (Logr) of slaughter yields. It was found that the accuracy of the prediction of slaughter yields may be solid. From the genetic point of view, model-predicted (h2 = 0.48 0.63) and even individual predictors (h2 = 0.34 0.72) of slaughter yields were highly heritable and favourably genetically correlated to the Logr yields. Hence, selection on trait predictors has an interesting perspective for genetic improvement of slaughter yields in common carp. Furthermore, genetic parameters of fillet fatty acid content and performance traits in market size common carp cultured under semi-intensive pond conditions were estimated. For flesh FA composition analysis 158 individuals were processed. Heritability estimates of total muscle fat, some FA groups and most performance traits were moderate to high (0.23 0.62). Interestingly, genetic correlations showed that genetic improvement of growth via selective breeding under Central European pond conditions without changing the production technology would very likely negatively affect carp flesh quality with respect to FA composition. Finally, restriction-site-associated DNA sequencing (Rad-seq) was used to identify and genotype single nucleotide polymorphism (SNP) markers for subsequent parentage assignment, construction of a medium density genetic map (12,311 SNPs), and testing of efficiency of marker-assisted (MAS) and genomic selection (GS) for growth and Koi herpes virus (KHV) resistance. No genome-wide significant QTL was identified for growth. However, genomic prediction of its breeding value may outperform the traditional pedigree-based prediction, resulting in an 18% improvement in prediction accuracy. On the other hand, genome-wide significant QTL affecting resistance to KHV was identified on linkage group (LG) 44 explaining approximately 7% of the additive genetic variation. The presented results add further evidence supporting the application of selective breeding in common carp cultured even under traditional pond management conditions. However, it is evident that the rearing technology will need suitable modifications. In addition, real economic impact of selective breeding on carp culture should be verified by calculation of realized heritabilities, real genetic gains and the total fish biomass yield of genetically improved stocks from a pond area unit. Keywords: amurský lysec; syntetická linie maďarských lysců; odhady heritability; genetické korelace; genomické parametry; selekční šlechtění; genetické zlepšování; užitkové znaky; polointenzivní podmínky chovu Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odhad genetické variance užitkových vlastností kapra obecného s cílem předpovědět potenciál selekčního šlechtění v rybničních podmínkách chovu

Hlavním cílem této práce bylo prostudovat genetickou varianci užitkových znaků kapra obecného v rybničních podmínkách chovu a na jejich základě odhadnout perspektivy dlouhodobě udržitelného selekčního ...

PRCHAL, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Bioaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby - zaměření na cytochromy P450 v rybách
SAKALLI, Sidika
2018 - English
Pojem biologicky aktivní sloučeniny zahrnuje širokou škálu látek přírodního nebo syntetického původu. Tyto sloučeniny mohou vstoupovat do vodního prostředí prostřednictvím čistíren odpadních vod, průmyslovými výrobními procesy nebo se přirozeně vyskytují ve vodních rostlinách nebo mikroorganismech. Jejich nepříznivé účinky na ryby jsou intenzivně studovány a dokládány. Tato práce je zaměřena na studium nepříznivých účinků několika bioaktivních látek (tj. léčiv, fytochemikálií nebo komplexních směsí znečišťujících látek) na ryby s odlišným experimentálním provedením zahrnujícím in vitro, in vivo a in situ experimenty. V první části práce byly in vitro zkoumány účinky léčiv a fytochemikálií nebo jejich kombinací na systém CYP u ryb. Dále byl zjišťován vliv organických rozpouštědel použitých v metodice esejí enzymové aktivity. Důležitým zjištěním v tomto experimentu bylo, že dexamethason, kvercetin a indol-3-karbinol samotně neovlivňují aktivitu EROD, nicméně v jejich kombinaci byla aktivita EROD silně inhibována. Tento výsledek ukazuje, že kombinace sloučenin může mít odlišné účinky oproti působení jednotlivých látek a účinky směsí nemohou být předpovězeny pouze na základě studia působení jednotlivých sloučenin. Ve druhé části práce byly zkoumány účinky chronické expozice pstruha duhového dexamethasonu a clotrimazolu. Výsledky týkající se dexamethasonu vykazovaly podobnosti s in vitro studiemi, a to jak in vitro, tak i in vivo expozice dexamethasonu neměla vliv na aktivity enzymů CYPs. Na druhé straně výsledky in vivo expozice clotrimazolu vykazovaly v porovnání s in vitro experimentem nejednoznačné výsledky. Clotrimazol indukoval aktivitu EROD u chronicky exponovaného pstruha duhového a aktivita BFCOD vykazovala dvojfázový průběh, inhibici v environmentálně relevantních koncentracích a naopak indukci vyvolanou vysokými koncentracemi. Pozorované účinky naznačují, že clotrimazol může negativně ovlivnit CYP ryb již při environmentálně relevantních koncentracích. Nicméně v životním prostředí mohou být účinky clotrimazolu a dexamethasonu na systém CYP u ryb modifikovány při působení neznámých směsí. Z tohoto důvodu byla provedena navazující studie zaměřená na identifikaci účinků směsí sloučenin za použití in situ experimetu. Poslední část disertační práce se zabývá dopady směsí PPCP na kapra obecného v přirozencývh podmínkách. In situ experiment poskytuje cenné informace o aktivitě jateních a střevních cytochrómů u exponovaných ryb. Obě sledované enzymové aktivity EROD a BFCOD byly ovlivněny PPCP identifikovanými u exponovaných ryb. Změny v aktivitách střevních CYP naznačují, že ryby mohou některé z těchto kontaminantů přijmout prostřednictvím potravy. Střeva plnící funkci první bariéry vstupu znečišťujících látek do organismu mohou být odpovědná za eliminaci některých z těchto znečišťujících látek. I přes rozsáhlé studie o znečištění vodních zdrojů vyvstává potřeba provádět specifické experimenty. Neustálý vývoj léčiv, jejich nekontrolovaný výskyt ve vodním prostředí a nepříznivé působení na necílové organismy přináší potřebu průběžného sledování. The term "biologically active compounds" covers a wide range of substances originating from natural or synthetic origins. These compounds can enter the aquatic environment through wastewater treatment plants, manufactural discharge or they are naturally present in the aquatic plants or microorganisms. Their adverse effects on fish has been widely studied and accepted. This thesis is focussed on the adverse effect of several bioactive compounds (i.e. pharmaceuticals, phytochemicals, or complex mixture of pollutants) on fish using different experimental design as in vitro, in vivo and in situ. In the first part of this thesis, in vitro effects of pharmaceuticals and phytochemicals or their combinations on fish CYP system were investigated. Moreover, effects of standard carrier solvents used in enzyme activity assays were also investigated. An important finding in this study was the lack of effects of either dexamethasone, quercetin, or indole-3-carbinol on EROD activity; however, when these agents were combined, EROD activity was strongly inhibited. This demonstrates that combination of compounds might exert different effects than single compounds, and the effects of mixture compounds cannot be predicted from the effects of individual compounds. In the second part of the thesis, the effects of chronic exposures of rainbow trout to dexamethasone and clotrimazole were investigated. The results regarding dexamethasone showed similarities with in vitro studies, and both in vitro and in vivo exposure of dexamethasone did not alter the CYP enzyme activities. On the other hand, in vivo exposure of clotrimazole yielded conflicting results with findings from the in vitro studies. Clotrimazole induced EROD activity in chronically exposed rainbow trout, and BFCOD activity showed biphasic pattern in which it was inhibited at environmentally relevant concentrations and induced at high concentrations. Thus, the observed effects suggest that clotrimazole could negatively affect fish CYPs at environmentally relevant concentrations. However, in the environment, the effects of clotrimazole and dexamethasone on fish CYPs system might be modified because of unknown compounds in these mixtures. Therefore, further investigations were done to identify the effects of mixture compounds using an in situ model. The last part of the dissertation addresses the effects of cocktail PPCPs on common carp under natural conditions. In situ studies provide valuable information on both hepatic and intestinal CYP activities. Both EROD and BFCOD activities were affected by the PPCPs that are present in the exposed fish. Moreover, changes in intestinal CYP activities suggest that fish can ingest some of these contaminants through their feed. Therefore, the intestines might be responsible for elimination of some of these pollutants and act as the first barrier of pollutant entry in fish. Despite the extensive studies concerning aquatic pollution, further studies are necessary. Development of new pharmaceuticals, their occurrence in the aquatic environment, and their effects on non-target organisms should be continuously monitored. Keywords: in vitro; in vivo; in situ; CYP450; EROD; PNPH; BFCOD; biomarkery; ryby; játra; střevo Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bioaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby - zaměření na cytochromy P450 v rybách

Pojem biologicky aktivní sloučeniny zahrnuje širokou škálu látek přírodního nebo syntetického původu. Tyto sloučeniny mohou vstoupovat do vodního prostředí prostřednictvím čistíren odpadních vod, ...

SAKALLI, Sidika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Potravní chování nepůvodních druhů hlaváčovitých ryb
GEBAUER, Radek
2018 - English
Homogenizace bioty prostřednictvím tzv. biologických invazí nepůvodními organismy má narůstající tendenci reflektující nárůst světového obchodu a turismu. Biologické invaze způsobují environmentální a ekonomické škody, ale také závažná zdravotní rizika. Vzhledem k množství nepůvodních druhů, jejich vektorů a způsobů transportu vyvolávají důsledky biologických invazí potřebu naléhavého cíleného a finančně efektivního managementu. V kapitole 2 jsme zkoumali vliv environmentálních a demografických faktorů na distribuci druhového bohatství nepůvodní fauny v České republice. Zároveň jsme sestavili soubor map znázorňujících úroveň invaze nepůvodními druhy u šesti kategorií fauny v každém z 628 mapovacích kvadrátů (cca 12,0 × 11,1 km) pokrývajících Českou republiku. Vztahy mezi druhovou pestrostí a 12 faktory popisujícími klimatické podmínky, topografii, půdní pokryv a hustotu zalidnění byly vyhodnoceny pomocí metody GLM (zobecněné lineární modely). Druhové bohatství v kategoriích "všechny nepůvodní druhy", "nepůvodní bezobratlí" a "terestrické nepůvodní druhy" bylo nejsilněji korelováno se vzrůstající průměrnou teplotou. Kategorie "nepůvodní druhy uvedené na černém a šedém seznamu (významné nepůvodní druhy)" a "akvatické nepůvodní druhy" byly nejčastěji dokumentovány ve velkých řekách nebo jejich okolí. Kategorie "nepůvodních obratlovců" byla nejsilněji korelována s oblastmi s nízkými průměrnými srážkami. Nejvyšší druhová pestrost nepůvodní fauny byla dokumentována ve velkých populačních centrech a v jejich okolí a také v zemědělsky obdělávané krajině v teplých a suchých nížinných oblastech. Vstupní bránu pro nepůvodní akvatické druhy představují především velké řeky. Mezi nimi byly také dvě bentické ryby, hlaváč černoústý Neogobius melanostomus a hlavačka poloměsíčitá Proterorhinus semilunaris, které se v posledních dekádách významně rozšířily mimo své původní areály. Oba druhy mají škodlivý vliv na původní rybí společenstva, a to buď přímo predací jiker a plůdku, nebo nepřímo vlivem kompetice o potravní zdroje. V kapitolách 3 a 4 jsme kvantifikovali a porovnali potravní chování a efektivitu predace invazního hlaváče černoústého a nepůvodní hlavačky poloměsíčité při dvou teplotních režimech (20 a 25 °C) a ve třech různých habitatech (písek, kameny, kameny s umělou rostlinou) za pomoci tzv. srovnávací funkční odpovědi potravního chování. Jako kořist byl použit plůdek kapra obecného Cyprinus carpio. Oba nepůvodní predátoři vykazovali funkční odpověď potravního chování II. typu. Při vnitrodruhovém srovnání nebyl u hlaváče černoústého ani hlavačky poloměsíčité prokázán žádný signifikantní rozdíl mezi teplotními režimy u obou sledovaných parametrů funkční odpovědi, tj. u efektivity při vyhledávání kořisti a u doby zpracování kořisti. To naznačuje široké teplotní optimum obou druhů. Doba zpracování kořisti se mezi predátory nelišila. To ukazuje na stejný ekologický vliv per capita při vysokých hustotách kořisti. Hlavačka poloměsíčitá také prokázala nižší hodnoty maximálního příjmu potravy při 25 °C v porovnání s 20 °C a s hlaváčem černoústým při obou teplotních režimech. To svědčí o nižším teplotním optimu hlavačky v porovnání s hlaváčem. V kapitole 4 byla zjištěna stejná doba zpracování kořisti na kamenitém substrátu a na kamenech s umělou rostlinou. To naznačuje stejný ekologický vliv per capita na tvrdých substrátech jak u hlaváče černoústého, tak u hlavačky poloměsíčité. Při vnitrodruhovém srovnání projevili oba predátoři nejnižší dobu zpracování kořisti na kamenitém substrátu. Z toho vyplývá, že ekologický vliv obou predátorů v kamenitém prostředí je vyšší. Hlaváč černoústý prokázal vyšší efektivitu při vyhledávání kořisti v písečném habitatu v porovnání s hlavačkou poloměsíčitou, zatímco v ostatních habitatech nebyly dokumentovány žádné významné rozdíly. Global homogenisation of biota is observed at an ever-increasing rate, causing environmental and economic losses as well as emerging health risks. Ecological and economic consequences of biological invasions fuel the need for an urgent targeted and cost-effective management given the amount of invaders, vectors and pathways. We examined the effects of environmental and human-related factors on distribution of alien animal species richness in the Czech Republic (Central Europe). We compiled a set of maps showing the level of invasion of six categories of alien animal species in each of 628 grid cells (ca. 12.0 × 11.1 km) covering the Czech Republic. Relationships between alien species richness and 12 variables characterizing climatic conditions, topography, land cover, and human population size were calculated using the generalized least squares method. Species richness of all aliens, of invertebrates, and of terrestrial species showed the strongest positive relationship with mean annual temperature, while the number of black and grey (proposed prominent invaders) and aquatic species was most closely related to the presence of large rivers. Alien vertebrates showed a strong negative relationship with annual precipitation. The highest alien animal species richness was found in and near large population centres and in agricultural landscapes in warm and dry lowlands. The gateways for alien aquatic species are rather large rivers over sport fishing and aquaculture import. Two benthic fish species, round goby Neogobius melanostomus and western tubenose goby Proterorhinus semilunaris have recently expanded beyond their native ranges. Both species exert a detrimental effect on fish communities' structure directly via predation on fish eggs and indirectly via alterations of food webs. We quantified and compared the foraging behavior and efficiency of invasive N. melanostomus and alien P. semilunaris upon common carp Cyprinus carpio larvae at two temperature levels (20 and 25 °C) and in three different habitat structures (sand, cobbles, cobbles with artificial plant) using the functional response approach. Both alien predators showed type II FR in all temperature and habitat treatments. Intra-specific comparison showed no significant temperature dependency on assessed FR parameters, attack rate and handling time, suggesting broad temperature tolerance of both tested predators. The handling time did not differ between predators suggesting similar per capita ecological impact at high prey densities. Proterorhinus semilunaris showed a lower maximum feeding rate at 25 °C compared to the rest of treatments suggesting a lower temperature optima compared to N. melanostomus. Interspecific comparison showed similar values of handling time in cobble substrate and cobbles with artificial plant suggesting similar per capita ecological impacts of both aliens. Intraspecific comparison showed significantly lower values of handling time in both predators in habitat with cobbles reflecting higher maximum feeding rate. Therefore, impact of both invaders in such environment could elevate. Neogobius melanostomus showed higher attack rate in sandy habitat compared to P. semilunaris, while no significant differences were observed in other habitat treatments. Keywords: biologické invaze; ekologický vliv; funkční odpověď; hlaváč černoústý; hlavačka poloměsíčitá Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potravní chování nepůvodních druhů hlaváčovitých ryb

Homogenizace bioty prostřednictvím tzv. biologických invazí nepůvodními organismy má narůstající tendenci reflektující nárůst světového obchodu a turismu. Biologické invaze způsobují environmentální a ...

GEBAUER, Radek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Změna abundance mRNA, oxidativních produktů a aktivit antioxidačních enzymů spojených se stárnutím rybích oocytů
MOHAGHEGHI SAMARIN, Azadeh
2018 - English
Opožděná přirozená reprodukce či umělý výtěr oocytů, a také jejich pozdější oplodnění při umělém výtěru vede k jejich stárnutí a následně přezrávání. I v dnešní době jsou ovšem znalosti o procesu stárnutí oocytů ryb nebo vyšších obratlovců velmi omezené. Některé studie prováděné na vyšších obratlovcích předpokládají, že na stárnutím oocytů má největší vliv zejména oxidativní stres. Tato práce se zabývá možnými změnami v mRNA transkriptu, který je způsobený oxidativním poškozením buněk, mitochondriální funkcí a stresovou reakcí a souvisí s následnou oplozeníschopností oocytů, vývojem embryí, transkripční regulací a cyklem buněk, a také apoptózou během přezrávání oocytů. Tato práce také sleduje oxidativní stavy oocytů během post-ovulačního stárnutí pomocí hodnot TBAR jakožto ukazatele oxidace lipidů a karbonylů ukazujících na prodloužení oxidace proteinů. Dále byla role oxidativního stresu v průběhu stárnutí oocytů hodnocena pomocí sledování aktivity antioxidačních enzymů jako jsou: CAT, SOD, GPX a GR. Dalšími hodnocenými parametry byly změny v jednotlivých skupinách lipidů, mastných kyselin, životaschopnosti oocytů a ploidní úroveni vylíhnutých larev. V případě sumečka afrického (Clarias gariepinus) dochází k přezrání oocytů 16 hodin po výtěru při jejich uchovávání v teplotě 25°C a za 24 hodin po výtěru u jiker skladovaných při 4°C. V případě obou sledovaných teplot bylo pozorováno postupné zvyšování mortality a počtu deformovaných larev v průběhu jejich uchovávání. Nejvyšší mortalita a nejnižší kvalita larev byly zaznamenány u nejdéle uchovávaných oocytů. Dále byl u vybraných druhů ryb stanoven čas, po který si jejich oocyty stále zachovávaly vysokou oplozeníschopnost. U lína obecného (Tinca tinca) je to 10 hodin při teplotě 20 °C, u karase zlatého (Carassius auratus) 18 hodin při 20 °C a v případě kapra obecného (Cyprinus carpio) je to 14 hodin po ovulaci a 10 hodin po umělém výtěru při 20 °C. Z výsledků práce je patrné, že v průběhu stárnutí oocytů nedošlo k žádné průkazné změně mRNA genů týkajících se oxidativního stresu a genů zapojených do buněčného cyklu během procesu stárnutí oocytů u sumečka afrického, karase zlatého a kapra obecného. Navíc u sledovaných druhů nedošlo v průběhu stárnutí oocytů ke změně hodnot TBAR a karbonylů. Avšak bylo pozorováno zvýšené množství mRNA apopticky příbuzných genů. Analýza antioxidačních enzymů nezaznamenala významné změny v hodnotách CAT a SOD během stárnutí oocytů po jejich získání u kapra obecného, karase zlatého a lína obecného. Nicméně významně snížená aktivita GPX byla pozorována při stárnutí oocytů u lína obecného, která by mohla odhalovat její významou roli v celkovém poklesu kvality jiker. Zmíněná snížená aktivita GPX nebyla pozorována u oocytů kapra obecného a karase zlatého. Kromě přímých účinků oxidativního stresu na oocyty by mohly jejich funkčnost ovlivnit i změny kompozice mastných kyselin a lipidů, které jsou způsobené oxidací. Pozorovali jsme, že při stárnutí oocytů se nemění složení mastných kyselin a skupin lipidů v oocytech. Proto podle našich získaných výsledků není oxidativní stres hlavním iniciátorem nebo promotorem procesu stárnutí oocytů. Avšak komplementární testy a analýzy jsou potřebné k jasnému vysvětlení jeho vlivu a zapojení do celého procesu stárnutí oocytů. Zvýšené hladiny mRNA apoptoticky souvisejících transkriptů během stárnutí oocytů v této práci demonstrují, že apoptotická dráha může být zapojena do molekulárních změn během stárnutí oocytů. Studium epigenetických změn spojených se stárnutím rybích oocytů se jeví jako velmi zajímavý výzkumný směr pro budoucí vědecké studie. In fish, delayed spawning in nature, delayed egg collection in capture and delayed fertilization after egg stripping lead to excessive oocyte ageing and finally over-ripening. Until now there has been only poor understanding about the processes and underlying mechanism of oocyte ageing in fish as well as other vertebrates. Some studies on other vertebrates have suggested the oxidative stress as initiating factor for the progress of oocyte ageing. The present work investigated possible changes in the mRNA levels of transcripts involved in oxidative damage, mitochondrial function and stress response, with roles in fertilization, embryo development, transcriptional regulation and cell cycling as well as the ones related to the apoptosis during the egg over-ripening. This study investigated the oxidation status of oocytes during post-ovulatory ageing by measuring TBARs as the marker of lipid oxidation and carbonyls which shows the extension of protein oxidation. In addition the role of oxidative stress in the progress of oocyte ageing was assessed by evaluation the activity of antioxidant enzymes, CAT, SOD, GPX and GR. Possible changes in lipid class and fatty acid composition during fish oocyte aging were also examined. Egg viability parameters and larval ploidy levels were examined. Complete loss of egg viability for African catfish (Clarias gariepinus) occurred at 16 and 24 Hours Post Stripping (HPS) when eggs were stored at 25°C and 4°C respectively. Under both storage temperatures, the embryo mortality and larval malformation rates increased significantly over time and were the highest in the most aged oocytes. We determined the time in which the eggs retain their fertilizing ability 10 hours for tench (Tinca tinca) at 20 °C, 18 hours for goldfish (Carassius auratus) at 20 °C and 14 hours Post Ovulation (HPO) and more than 10 Hours Post Stripping (HPS) for common carp (Cyprinus carpio) at 20 °C. Our results demonstrated no significant changes in the mRNA levels of oxidative stress related genes and genes involved in cell cycling during the progress of oocyte ageing in any of species; African catfish, goldfish and common carp. Additionally, with elapsing time following ovulation the amount of TBARs and carbonyls, did not change in any of the oocytes from our experimented species; African catfish, tench, goldfish and common carp. However an increase in the mRNA abundance of apoptotic related genes were observed. Antioxidant enzyme analysis indicated no significant changes in the activity of CAT and SOD during post-ovulatory ageing of common carp, goldfish and tench oocytes. However, a significant decrease in the activity of GPX was observed during post-ovulatory ageing of tench oocytes which could play a major role in the overall drop of egg quality. This observation in GPX activity was not observed in common carp and goldfish oocytes. Besides the direct effects of oxidative stress on oocytes, also changes of fatty acid and lipid composition caused by oxidation could affect the functionality. We observed that post-ovulatory ageing of the oocytes does not change the fatty acids and lipid class composition of the oocytes. Therefore, according to our obtained results, oxidative stress is not the main initiator or promotor of the oocyte ageing process. However, complementary tests and analysis are required to clearly clarify its involvement. Increased mRNA levels of apoptotic related transcripts during oocyte ageing in this study demonstrates that apoptotic pathway might be involved in the molecular changes during the progress of oocyte ageing. Investigation of epigenetic changes associated with fish oocyte ageing seems to be interesting for future research works. Keywords: stárnutí rybích oocytů; oxidativní stress; množství mRNA; antioxidační enzymy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Změna abundance mRNA, oxidativních produktů a aktivit antioxidačních enzymů spojených se stárnutím rybích oocytů

Opožděná přirozená reprodukce či umělý výtěr oocytů, a také jejich pozdější oplodnění při umělém výtěru vede k jejich stárnutí a následně přezrávání. I v dnešní době jsou ovšem znalosti o procesu ...

MOHAGHEGHI SAMARIN, Azadeh
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases