Number of found documents: 804
Published from to

Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies
WEST, Robert G.
2018 - English
This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. Keywords: carotenoid photophysics; femtosecond spectroscopy; transient absorption spectroscopy; multi-pulse spectroscopy; pump-dump-probe; fucoxanthin; alloxanthin; FCP; intramolecular charge transfer; light harvesting; antenna Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies

This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence ...

WEST, Robert G.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Mitochondrial gene expression in trypanosomatids
PROCHÁZKOVÁ, Michaela
2018 - English
This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life cycle stage when Trypanosoma brucei resides in the bloodstream of a mammalian host, this protist provides a simplified background in which to study mitochondrial translation termination phase. The leading project utilizes T. brucei to examine mitochondrial translation termination factor TbMrf1 by gene knockout. Subsequently, it is suggested that the peptidyl-tRNA hydrolase TbPth4 is able to abate the TbMrf1 knockout phenotype by its ability to rescue mitoribosomes that become stalled when TbMrf1 is absent. Additionally, modifying methyltransferase of TbMrf1, the TbMTQ1, was characterized. And finally, this work contributed to the development of the protein expression regulation method in Leishmania parasites, a protocol for measurement of proton pumping activity of FoF1 ATPase complex in native mitochondria, and optimization of purification protocol for hydrophobic recombinant proteins. This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life cycle stage when Trypanosoma brucei resides in the bloodstream of a mammalian host, this protist provides a simplified background in which to study mitochondrial translation termination phase. The leading project utilizes T. brucei to examine mitochondrial translation termination factor TbMrf1 by gene knockout. Subsequently, it is suggested that the peptidyl-tRNA hydrolase TbPth4 is able to abate the TbMrf1 knockout phenotype by its ability to rescue mitoribosomes that become stalled when TbMrf1 is absent. Additionally, modifying methyltransferase of TbMrf1, the TbMTQ1, was characterized. And finally, this work contributed to the development of the protein expression regulation method in Leishmania parasites, a protocol for measurement of proton pumping activity of FoF1 ATPase complex in native mitochondria, and optimization of purification protocol for hydrophobic recombinant proteins. Keywords: Trypanosoma brucei; mitochondrial translation; mitochondrial release factor 1; Mfr1; Pth4; protein MIX; safranine quenching assay; cytosolic release factor; Leishmania Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mitochondrial gene expression in trypanosomatids

This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life ...

PROCHÁZKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Studium metod izolace a vlastností inhibitorů proteas v hlízách bramboru \kur{Solanum tuberosum}
LORENC, František
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Studium metod izolace a vlastností inhibitorů proteas v hlízách bramboru \kur{Solanum tuberosum}

LORENC, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Differential freshwater flagellate community response to bacterial prey with a focus on planktonic \kur{Betaproteobacteria}
GRUJČIĆ, Vesna
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Differential freshwater flagellate community response to bacterial prey with a focus on planktonic \kur{Betaproteobacteria}

GRUJČIĆ, Vesna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Použití sociální sítě Facebook v informálním učení u studentů distančního vzdělávání: porozumění a dopad
DRLÍK, Martin
2018 - Czech
Sociální sítě se staly fenoménem, který proniká do vysokoškolských vzdělávacích aktivit. Předmětem této disertační práce je porozumění tomu, jak jsou ovlivněny vzdělávací zkušenosti studentů distančního vzdělávání používáním sociální sítě Facebook v informálním učení a jaký je dopad používání této nové technologie. Realizovali jsme kvalitativní případovou studii, abychom porozuměli jevu v kontextu čtyř výzkumných otázek: (1) jak jsou zastoupeny jednotlivé složky online učení, (2) jak ovlivňuje používání sociální sítě Facebook vzdělávací zkušenosti studentů, (3) jak specifické vlastnosti sociální sítě Facebook ovlivňují vzdělávací zkušenosti studentů a (4) proč je sociální síť Facebook používána v informálním učení u studentů distančního vzdělávání. Tato práce je zakořeněna v revidovaném rámci komunity podnětů (CoI), jehož čtyři dimenze  kognitivní, sociální, výuková a učení  vedou ke vzdělávacím zkušenostem studentů. Aplikovali jsme analýzu sociálních sítí a obsahovou analýzu, abychom identifikovali složky online učení a jejich projevy, stejně jako specifické vlastnosti sociální sítě Facebook a klíčové faktory motivující studenty k používání této platformy. Závěry vycházejí z pozorování a hloubkových rozhovorů s šesti kvalifikovanými případy naší studie  studenty distančního vzdělávání v rámci kurzu Podnikání a obchodování na Internetu, který je vyučován na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Případy studie jsme volili na základě výsledků sociometrického měření  kritický, typický a extrémní případ z oblasti četnosti přátelských vazeb a z oblasti silných studentů. Výsledky ukazují, že přítomnost učení je společně s kognitivní přítomností nejvýznamnějším typem přítomnosti online učení na sociální síti Facebook. Byly identifikovány specifické vlastnosti sociální sítě Facebook podporující rámec CoI svojí sociální přítomností (možností zakládat identity, vytvářet vztahy a formovat skupiny v kontextu přítomnosti a reputace členů), výukovou přítomností (možností sdílet v kontextu reputace sdíleného obsahu) a kognitivní přítomností (možností konverzace v kontextu reputace obsahu konverzací), které vedou k přítomnosti učení a tím i vzdělávacím zkušenostem. Jako klíčové faktory motivující studenty k používání sociální sítě Facebook pro vzdělávací účely se ukázaly: všudypřítomnost, komunikace a soudržnost. Výsledky jsou interpretovány s ohledem na teorii a praxi  pro pedagogy i ICT vývojáře. Social networks have become a phenomenon penetrating the lives of university students. Subject matter of the thesis is an insight into how much educational experience of distance learning students is affected by social network Facebook in informal learning and what impact this new technology has. A qualitative case study was carried out to understand the events, in context, by four research questions: (1) how are each online learning presences used in practice, (2) how does social network Facebook affect educational experience of students, (3) how do specific characteristics of social network Facebook affect the educational experience of students, (4) why is social network Facebook used in informal learning of students in distance education. This work has its roots in the revised framework of Community of Inquiry (CoI) having for dimensions  cognitive, social, teaching and learning  thus leading towards educational experience of students. We applied the social network analysis and content analysis to identify presences of online learning and their effects, also their specific social network Facebook characteristics and the key factors motivating students into using the platform. The conclusion is based on observation and in-depth questioning of six qualified study cases  students of distance learning reading Business and trading on the Internet subject, which is presented in the Faculty of Economy in University of South Bohemia in České Budějovice. The individual study cases were selected from the results of socio-metric research  critical, typical, and extreme case from a pool of large number of friends and a pool of strong students. The results show, that the presence of learning together with cognitive presence are the most significant kinds of online learning on social network Facebook. Specific social network Facebook characteristics were identified supporting the CoI framework by its social presence (opportunity to take up new identities, create relationships and form groups based on members' presence), teaching presence (opportunities to share in context of reputation the content) and cognitive presence (opportunity to have a conversation and share its content in context of reputation) leading towards learning presence and educational experience. Key factors motivating students into using social network Facebook for educational purposes had proven to be ubiquity, communication and cohesiveness. The results are interpreted based on theory and practice  for educators as well as ICT developers. Keywords: Informální učení; Web 2.0; sociální síť; Facebook; případová studie; Community of Inquiry framework; distanční vzdělávání; Informal learning; Web 2.0; social network; Facebook; case study; Community of Inquiry framework; distance education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Použití sociální sítě Facebook v informálním učení u studentů distančního vzdělávání: porozumění a dopad

Sociální sítě se staly fenoménem, který proniká do vysokoškolských vzdělávacích aktivit. Předmětem této disertační práce je porozumění tomu, jak jsou ovlivněny vzdělávací zkušenosti studentů ...

DRLÍK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Poetická imaginace presbyteriánské spirituality v kancionálu Trinity Hymnal
WINSTED, Margareta
2018 - Czech
Práce představuje českému prostředí angloamerickou diskusi v poetické teologii, se zaměřením na poetickou imaginaci presbyteriánské spirituality a jejího vývoje. Zabývá se poetickou imaginací písní zpěvníku konzervativních presbyteriánských církví Trinity Hymnal (1990), který původně vznikl jako reakce na liberální proud presbyteriánství. Zpěvník tak úzce souvisí se sporem o bohoslužebnou liturgii (tzv. Worship Wars), který v současnosti probíhá v amerických evangelikálních kruzích. Práce v úvodu představuje obor poetické teologie se zaměřením na definici protestantské poetické teologie podle W. A. Dyrnesse. Druhá kapitola se věnuje charakteristice presbyteriánské spirituality na základě McGrathovy typologie. McGrathova teologická témata křesťanské spirituality jsou nejprve vymezena na základě učení presbyteriánství (především kalvinismu a Westminsterského vyznání víry) a posléze sledována v poetické imaginaci písní kancionálu Trinity Hymnal. Práce tak prostřednictvím poetické imaginace písní, která vychází především z poetické imaginace Písma a anglikánské Book of Common Prayer, sleduje prolínání jednotlivých křesťanských tradic písní kancionálu a výpovědní hodnotu poetického jazyka. Práce představuje a analyzuje problematiku presbyteriánského hledání adekvátního výrazu písní v bohoslužbě a v definici teologických témat kancionálu nabízí nové východisko pro další zkoumání současných trendů americké bohoslužebné tradice presbyteriánství. Zcela jedinečné je v tomto směru zkoumání propojení jazyka presbyteriánské duchovní písně s anglikánskou liturgií. Práce zároveň nabízí výzkum poetické imaginace duchovních písní a propojení tradic jako téma k obohacení ekumenické diskuse. In modern day American Protestant churches, both conservative and liberal ministers, pastors, theologians and lay leadership struggle over how to arrange and conduct worship services (liturgy) and how to integrate contemporary or traditional hymns. Many characterize this struggle as ?Worship Wars?. This dissertation concerns the poetic imagination of the Trinity Hymnal (1990), the hymnal of conservative Presbyterian churches that was originally published as a reaction to the liberal stream of Presbyterianism. Thus, the dissertation presents the Anglo-American debate in poetic theology, focusing on the poetic imagination of Presbyterian spirituality and its development to the Czech environment. The first section concerns the concept of Poetic theology focusing on the Protestant poetic theology as defined by W. A. Dyrness. The Presbyterian spirituality is then characterized by McGrath typology. His Theological foundations for spiritualiy are first determined by the teaching of Presbyterianism (especially Calvinism and the Westminster Confession of Faith), and then examined in the poetic imagination of hymns found in the Trinity Hymnal. The poetic imagination of the hymns, which is based primarily on the poetic imagination of Scripture and the Anglican Book of Common Prayer, demonstrates the intermingling of the Christian traditions of the songs and suggests the theological value of poetic language. This dissertation presents and analyzes the issue of Presbyterian search for adequate expression of hymns in worship. The method applied here offers a new basis for further exploration of current trends in the American worship tradition of Presbyterianism. In this respect it concerns a unique exploration of the interconnection of the poetic language of Presbyterian hymns with the Anglican liturgy. It also presents the research of poetic imagination of spiritual hymns and linking of the traditions as a topic to enrich ecumenical discussion. Keywords: kalvinismus; křesťanská spiritualita; poetická imaginace; poetická teologie; presbyteriánství; presbyteriánská církev; presbyteriánská duchovní píseň; reformovaná teologie; Trinity Hymnal; Worship Wars; Calvinism; Christian spirituality; poetic imagination; poetic theology; Presbyterianism; Presbyterian church; reformed theology; Presbyterian hymns; Trinity Hymnal; Worship Wars Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Poetická imaginace presbyteriánské spirituality v kancionálu Trinity Hymnal

Práce představuje českému prostředí angloamerickou diskusi v poetické teologii, se zaměřením na poetickou imaginaci presbyteriánské spirituality a jejího vývoje. Zabývá se poetickou imaginací písní ...

WINSTED, Margareta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Interakce mezi organismy obývajícími jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
KOPAČKA, Michal
2018 - Czech
Disertační práce je zaměřená především na studium ekologie a vzájemných interakcí mezi houbovou chorobou Guignardia aesculi, invazním škůdcem klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) a dravými roztoči čeledi Phytoseiidae na jírovci maďalu. Disertační práce je sestavena ze dvou hlavních částí: podrobné literární rešerše a šesti samostatných originálních publikací či rukopisů obsahujících výsledky vlastní výzkumné práce. První studie zkoumá prostorové rozšíření první generace klíněnky jírovcové v městském prostředí s ohledem na ohniska jejího výskytu, mortalitu diapauzních kukel na konci vegetační sezony a počet vylíhlých klíněnek a jejich parazitoidů na začátku následující vegetační sezony. Druhá studie se zabývá interakcí mezi klíněnkou jírovcovou a houbovou chorobou Guignardia aesculi na listech jírovce maďalu v průběhu vegetační sezony. Třetí a čtvrtá práce se věnuje vlivu specifických mikroklimatických podmínek lokalit na úroveň poškození listové plochy houbovým patogenem G. aesculi. Dále bylo studováno prostorové šíření tohoto patogenu v městském prostředí. V páté publikaci bylo studováno a vzájemně porovnáno druhové složení a populační hustota dravých roztočů na jírovcích mezi Českou republikou a Řeckem. Šestá studie popisuje druhové složení, abundanci, populační dynamiku a poměr pohlaví roztočů čeledi Phytoseiidae na jírovcích. Dále je zjišťováno, zda abundance dravých roztočů může být ovlivněna poškozením listů klíněnkou jírovcovou nebo G. aesculi v průběhu vegetační sezony. Ph.D. thesis is focused on the study of ecology and interactions among fungal disease horse chestnut leaf blotch, Guignardia aesculi, invasive pest horse chestnut leaf miner, Cameraria ohridella, and predatory mites of family Phytoseiidae. Ph.D. thesis consists of two main parts: 1) a detailed background research, and 2) six separate original published papers or manuscripts describing results of my own studies. The first study investigated spatial distribution of the first generation of C. ohridella in the urban environment in relation to the pest, the mortality of overwintering pupae at the end of vegetation season and the number of hatched C. ohridella and its parasitoids at the beginning of the following vegetation season. The second paper describes the interaction between C. ohridella and G. aesculi during vegetation season. The third and fourth papers deal with the effect of specific microctimatic conditions in site on the damage inflicted to horse chestnut leaves by G. aesculi. In addition, spatial distribution of G. aesculi in urban environment was studied. The fifth paper compared the species composition and the population density of Phytoseiidae between the Czech Republic and Greece. The sixth study described the species composition, abundance, population dynamics and sex ratio of phytoseiid mites inhabiting horse chestnut. The study also investigated, whether the abundance of predatory mites on horse chestnut leaves can be influenced by leaf damage caused by the horse chestnut leaf miner or G. aesculi during vegetation season. Keywords: jírovec maďal; Aesculus hippocastanum; klíněnka jírovcová; Cameraria ohridella; Guignardia aesculi; draví roztoči; Phytoseiidae; interakce; městské prostředí; horse chestnut; Aesculus hippocastanum; horse chestnut leaf miner; Cameraria ohridella; Guignardia aesculi; predatory mites; Phytoseiidae; interactions; urban environment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interakce mezi organismy obývajícími jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Disertační práce je zaměřená především na studium ekologie a vzájemných interakcí mezi houbovou chorobou Guignardia aesculi, invazním škůdcem klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) a dravými ...

KOPAČKA, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Služba jáhna ve farnosti v kontextu současné teologie. Hledání místa trvalého jáhna v církvi na základě výzkumu provedeného v českých a moravských diecézích.
FUJDL, Martin
2018 - Czech
Jedná se o pastorálně teologickou práci, jejímž cílem je přispět k objasnění identity jáhenské služby a místa trvalých jáhnů v českých a moravských farnostech, v kontextu katolické církve na počátku 21. století. Východiskem je historický vývoj diakonátu a jeho teologická reflexe. Současná situace v českých partikulárních církvích je v tomto směru v mnohém specifická a dosud dostatečně nepopsaná. Proto jsem svoji pozornost z části věnoval empirickým šetřením (2011 a 2012), v nichž jsem se snažil získat odpovědi na zásadní otázky, týkající se identity diakonátu, vzešlé z historicko-teologické části práce. Cílovou skupinu respondentů tvořili farníci, kněží, biskupové a samotní jáhni působící ve farní pastoraci. Empirický výzkum nastínil některé pozitivní i negativní aspekty, které s touto svátostnou službou souvisejí, a pomohl navrhnout některé změny v pastoračním zapojení trvalých jáhnů v České republice. Ve výsledku lze konstatovat, že jáhenské služba je skutečně významnou součástí svátostného života církve, ve kterém má své důležité a vlastní nezastupitelné místo. Z hlediska její pravé identity je ovšem jisté, že je nutné hledat a vytvářet specifický prostor pro uplatnění trvalých jáhnů takovým způsobem, aby jejich pozice neměla zástupný charakter, jak se tomu dnes v praxi děje. Svým dílčím způsobem tomu mohou pomoci i teze, které z této práce vzešly. This pastoral theological work is focused on clarification of the identity of deacon service and the permanent deacons' placement in the Czech and Moravian parishes, regarding to the Catholic Church at the beginning of the 21st century. The starting point of this work is the historical development of the diaconate and its theological reflection. The current situation of the Czech Particular Churches is, with all the respect, very specific and not sufficiently described yet. That is why I've partly focused on the empirical research (2011 and 2012) where I was searching for answers to the fundamental questions concerning the identity of the diaconate as a connection to the historical and theological part of my work. The target group of respondents was consisted of parishioners, priests, bishops, and deacons who had been active in parish pastoral work. The empirical research has revealed some positive and negative aspects associated with this sacramental service and helped to suggest some changes to the pastoral involvement of the permanent deacons in the Czech Republic. As a result of this research, the deacon service is truly an important part of the sacramental life in the Church and it is indispensable. However, concerning its true identity, surely it is more than important to seek and create specific space for the role of permanent deacons in such a way that their positions don't play only a vicarious role, as we experience these days. The theses that have come out of this work might help partialy to solve this problem. Keywords: diakonát; ordo; farní pastorace; církevní hierarchie; diaconate; ordo; parish pastoral church hierarchy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Služba jáhna ve farnosti v kontextu současné teologie. Hledání místa trvalého jáhna v církvi na základě výzkumu provedeného v českých a moravských diecézích.

Jedná se o pastorálně teologickou práci, jejímž cílem je přispět k objasnění identity jáhenské služby a místa trvalých jáhnů v českých a moravských farnostech, v kontextu katolické církve na počátku ...

FUJDL, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The regulatory role of cyanobacterial High light inducible proteins
SHUKLA, Mahendra Kumar
2018 - English
The aim of the thesis was to elucidate the role of High light inducible proteins (Hlips) in the protection/regulation of the biogenesis of photosynthesis machinery. During the project two Hlip proteins (HliC and HliD) were isolated from the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803; either as a pure oligomer (HliC protein) or as a small complex with a putative Photosystem II assembly factor Ycf39 (HliD protein). Pigments bound to purified Hlips were analyzed by state-of-art spectroscopic techniques to elucidate the mechanism of thermal energy dissipation. In addition, this work explained the mechanism of how the HliC protein regulates the interaction between chlorophyll synthase enzyme and the Ycf39 protein. This conceptually new mechanism is based on the replacement of HliD dimers in chlorophyll synthase complexes by stress-induced HliD-HliC heterodimers, which changes the affinity of Ycf39 towards chlorophyll synthase. The aim of the thesis was to elucidate the role of High light inducible proteins (Hlips) in the protection/regulation of the biogenesis of photosynthesis machinery. During the project two Hlip proteins (HliC and HliD) were isolated from the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803; either as a pure oligomer (HliC protein) or as a small complex with a putative Photosystem II assembly factor Ycf39 (HliD protein). Pigments bound to purified Hlips were analyzed by state-of-art spectroscopic techniques to elucidate the mechanism of thermal energy dissipation. In addition, this work explained the mechanism of how the HliC protein regulates the interaction between chlorophyll synthase enzyme and the Ycf39 protein. This conceptually new mechanism is based on the replacement of HliD dimers in chlorophyll synthase complexes by stress-induced HliD-HliC heterodimers, which changes the affinity of Ycf39 towards chlorophyll synthase. Keywords: Hlips; ChlG; ROS; Ycf39; PSI; PSII Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The regulatory role of cyanobacterial High light inducible proteins

The aim of the thesis was to elucidate the role of High light inducible proteins (Hlips) in the protection/regulation of the biogenesis of photosynthesis machinery. During the project two Hlip ...

SHUKLA, Mahendra Kumar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Environmentální, energetické a ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin
BERNAS, Jaroslav
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální, energetické a ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin

BERNAS, Jaroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases