Number of found documents: 255
Published from to

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech
CHYTRÝ, Vlastimil
2018 - Czech
Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, jako je například sebehodnocení žáka ve smyslu metakognitivního monitorování, které je vhodné pro úlohy vyšší kognitivní náročnosti. Předložená práce usouvztažňuje sumativní hodnocení se sebehodnocením žáka, a to prostřednictvím nástroje zaměřeného na logické myšlení a nástroje zaměřeného na matematické dovednosti žáka. Diskutovány jsou také faktory motivace, věk nebo pohlaví. Ukazuje se, že věk ani pohlaví nejsou limitujícím faktorem v případě sebehodnocení žáka nebo jeho výkonnosti, a to jak v testu logického myšlení, tak také v testu matematických dovedností žáka. Naopak se projevuje silná závislost mezi zmíněným a školním hodnocením. Za nejpodstatnější výsledek je považováno, že se neprokázal rozdíl v úrovni sebehodnocení žáka vzhledem k odlišným stupňům školního hodnocení. Řada výzkumů totiž ukazuje důležitost sebehodnocení ve smyslu metakognitivního monitorování v souvislosti se školní úspěšností. The issues of formative and summative assessment have been discussed for quite some time inside the didactic research community and these two types of assessment are put in complementary ambivalent positions. However, not many times are they discussed according to other factors, such as student self-assessment in terms of metacognitive monitoring, which is suitable for more cognitively demanding tasks. This article puts summative assessment in relation to student self-assessment via specific testing tool focusing mainly on logical thing and mathematical skills of a particular student. Other factors of motivation, such as age or gender will be also discussed further. It shows, that neither age nor gender are of any limit to student self-assessment, or performance, both in tests of local thinking, but also in tests of mathematical problem-solving skills. On the other hand, there seems to be a strong dependence between all the previously mentioned and school evaluation/assessment. The most important finding however, is that there was no difference detected between self-assessment levels of students and different levels of assessment in education. Many studies point out the importance of self-assessment in terms of metacognitive monitoring which influences the overall school performance. Keywords: Sumativní hodnocení; metakognitivní monitorování; logické myšlení; motivace; Summative assessment; metacognitive monitoring; logical thinking; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech

Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, ...

CHYTRÝ, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Průřezové téma Multikulturní výchova v hodinách anglického jazyka
HESSOVÁ, Lenka
2018 - Czech
Předložená práce reaguje na potřeby změn plynoucích ze stále probíhajících reformních snah v českém školství, konkrétně na povinnou implementaci průřezového tématu Multikulturní výchova napříč všemi předměty. Vzhledem k tomu, že působím na Katedře anglistiky PF JU v ČB a vyučuji praktický jazyk, vedu metodické semináře a průběžnou pedagogickou praxi, zaměřuji se konkrétně na implementaci MKV do hodin anglického jazyka na základní škole. Moji studenti, budoucí absolventi oboru Učitelství anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol, budou totiž potřebovat zejména zkušenosti se zapojováním MKV do hodin anglického jazyka právě na druhém stupni ZŠ. Nutnost zapojení MKV do výuky je dokumenty závaznými pro české školství přímo nařizována, a široká veřejnost má ke všem těmto dokumentům přístup na webových stránkách MŠMT. Neustále je zdůrazňováno plnění konkrétních cílů MKV, naši absolventi však tápou při konkrétním uchopení abstraktního pojmu Multikulturní výchova. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla představit v práci potřebnou teorii stojící za průřezovým tématem MKV a následně na této teorii vystavět modul semináře (kurz KAJ/MVA). Zmíněný modul studentům poskytne dostatek teoretických informací o MKV, poskytne jim také dostatek praktických ukázek implementace MKV do hodin anglického jazyka při dodržení zásady propojování kulturních a jazykových cílů a na závěr jim poskytne prostor si takovouto hodinu navrhnout a realizovat v rámci simulované výuky vrstevníků (peer teaching). Abych podpořila užitečnost kurzu KAJ/MVA, výstupy seminářů, přípravy hodin studentů, poskytnu široké pedagogické veřejnosti a zpřístupním je na Metodickém portále RVP.CZ. I učitelé v praxi tak z příprav studentů budou moci čerpat inspiraci pro své hodiny anglického jazyka. In my work I address the needs rooting in the ongoing process of systematic efforts to improve the Czech educational system. Mainly, I focus on the question of how to implement the cross-curricular topic Multicultural Education into English language classes at lower and upper secondary schools. As Multicultural Education, along with the other cross-curricular topics, has become an obligatory and essential part of the reformed Czech curricula. I am employed with the English Department at the Faculty of Education of The University of South Bohemia in České Budějovice. That is why I aim to introduce the theoretical background and history of the cross-curricular topic Multicultural Education in the Czech educational system. Then, based on that theoretical background, I shall design and run a course at the Pedagogical faculty for our students (teachers-to-be) that will provide them with sufficient amount of theory. Within the course the students will be given enough practical examples of the implementation of Multicultural Education into English classes when combining cultural and linguistic aims and at the end of the course I will allow the students to design and try such a class during their peer teaching. I will also publish the results of the course for all in-service teachers (the lesson plans prepared by students) on a well-known site called Metodický portál RVP.CZ (Methodological Gateway). Keywords: Průřezové téma Multikulturní výchova; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV); Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům; jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (SERR); výuka anglického jazyka; interkulturální; interkulturní; mnohojazyčnost; propojení jazykových a kulturních cílů; výuka vrstevníků; kurz KAJ/MVA.; Cross-curricular topic Multicultural Education (ME); Common European Framework of Reference for Languages: Learning; teaching; assessment (CEFR); Framework Educational Programme for Secondary Education; teaching English; intercultural; pluriculturalism; plurilingvism; combining linguistic and cultural aims; peer teaching; the KAJ/MVA course. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Průřezové téma Multikulturní výchova v hodinách anglického jazyka

Předložená práce reaguje na potřeby změn plynoucích ze stále probíhajících reformních snah v českém školství, konkrétně na povinnou implementaci průřezového tématu Multikulturní výchova napříč všemi ...

HESSOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan
KOREŠ, František
2018 - Czech
Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana. Její stěžejní část tvoří kritická edice vzácně dochovaných rodinných pamětí sepsaných oběma urozenými muži v 16. a na počátku 17. století. Jedinečné svědectví osobní povahy doplněné o výpověď soukromé i úřední korespondence a dalších typů historických pramenů se pro autora práce stalo základním heuristickým východiskem k poznání každodenních i nevšedních zážitků, představ a způsobů myšlení konkrétních představitelů dvou rozdílných generací předbělohorské nižší šlechty. Prováděný výzkum se v souladu s biografickou metodou zaměřil v postupných krocích na přiblížení rodinného a veřejného života obou rytířů, jejich manželek i potomků. Stranou zájmu však nezůstaly ani otázky po proměnách složitých sítí společenských vztahů, utváření rodové paměti, působení války nebo vnímání rozmanitých kulturních vzorů. Záměrem autora bylo představit jednu z možných cest k uchopení sociálních dějin nižší šlechty v předbělohorském období. Supported by historical and anthropological approaches of methodology, the thesis submitted endeavoured to point out the life histories of two almost unknown knights of the period before the Battle of White Mountain, Přibík Bukovanský Pinta z Bukovan and his son Jan. Its principal part consists of a critical edition of rarely preserved family memoirs, written by both noblemen in the 16th and the early 17th centuries. The unique testimony of personal character, supplemented by the message of their personal and official correspondence and other kinds of historical sources, rendered the author the basic heuristic starting point to becoming acquainted with both everyday and unusual experiences, ideas and manners of thinking in concrete representatives of two different generations of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. I focused my research, gradually conducted in accordance with the biographical method, on presenting the family and public lives of both knights, their wives and offspring. Apart from this, the questions of transformation of complex networks of social relationships, formation of family memory, the effects of war and perception of various cultural models, were also given appropriate attention. The author's intention was to present one of the possible manners to approach the social history of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka ...

KOREŠ, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.
DEMETER, Peter
2018 - Czech
Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace divadelních her, které rezonovaly v českém a československém společenském diskursu od konce 19. století do současnosti. Práce se zaměřuje na původní česká i zahraniční dramata, která byla inscenována na tuzemských divadelních scénách a v rámci výzkumu těchto her reflektuje též dobové ohlasy a další relevantní skutečnosti. Metodologicky se opírá o ?nový historismus?, performativní pojetí reprezentace a dějiny české a československé každodennosti. Výsledkem je zachycení proměn reprezentací sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě v kontextu kulturním i historickém. The present rigorous thesis focuses on the representations of sexuality and otherness in Czech culture, mainly on representations of ?queer love? in Czech theatre. Its aims are to analyse and to compare theatre plays which have been resonating in Czech and Czechoslovak social discourse since the end of 19th century. The research focuses on Czech original plays as well as foreign plays, which have been staged in Czech theatres. The analysis and the comparation also include play reviews and other texts and facts. For that purposes, it is relevant to apply theories of ?new historicism?, the performative concept of representation and the Czech and Czechoslovak everyday history. The results of the research describe transformation of sexuality and otherness and their Czech theatre representations in cultural and historical fields. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.

Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace ...

DEMETER, Peter
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy
MORAWETZ, Michal
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy

MORAWETZ, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Přírodniny v učení o přírodě
PETR, Jan
2017 - Czech
Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí analýzy videozáznamu třiceti vyučovacích hodin prvouky a přírodovědy provést sondu zjišťující aktuální stav využívání přírodnin nebo jejich zprostředkované prezentace ve vybraných tematických celcích. Práce má charakter případové studie, která sice nepostihuje statisticky významnější vzorek vyučovacích hodin nebo konkrétních učitelů, avšak umožňuje hlouběji poznat problematiku využívání přírodnin ve vybraných tématech, kde by se využití reálných přírodnin dalo očekávat nebo předpokládat. Current state-of-the-art in the use of living things in primary science education has not been studied in detail in the Czech Republic. This thesis presents the paper published a short time ago and accompanied by the brief commentary. The aim is to evaluate data gained by the video-research of thirty (integrated) science classes and to give an analysis of the use of living things in selected science units. The paper has a character of case study containing not very large amount of lessons but it enables to describe the use of living things in the framework of selected thematic units in which the use of living things is possible or expectable. Keywords: Přírodniny; přírodovědné vzdělávání; videovýzkum; Living things; science education; video research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přírodniny v učení o přírodě

Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí ...

PETR, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Erberku z let 1570-1596
MAREŠ, Petr
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Erberku z let 1570-1596

MAREŠ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Testing the stress-gradient hypothesis at the roof of the world: effects of the cushion plant Thylacospermum caespitosum on species assemblages
DVORSKÝ, Miroslav
2016 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Testing the stress-gradient hypothesis at the roof of the world: effects of the cushion plant Thylacospermum caespitosum on species assemblages

DVORSKÝ, Miroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Effect of low doses of herbicide paraquat on antioxidant defense in Drosophila
KORANDOVÁ, Michala
2016 - English
Disruption of cell equilibrium between production of free radicals and antioxidant defence is named oxidative stress. The main component of antioxidant mechanism is activity of antioxidant enzymes, which include superoxide dismutase (SOD) and catalase. In this study we evaluated the effect of herbicide paraquat on response of SOD and catalase, their transcription level and locomotion activity in Drosophila melanogaster. We exposed the flies to a wide range of paraquat concentration. Our results revealed that transcript and enzymatic levels of both SOD and catalase have a similar biphasic dose response with the peaks at 2,5 ?M paraquat concentration, resembling hormetic effect. Then, males were more sensitive than females. However, females had an increased locomotion activity. We found that paraquat susceptibility is increased in males and mating flies. Therefore, this study supports hypothesis of stress sensitivity elevation as a physiological cost of reproduction. Disruption of cell equilibrium between production of free radicals and antioxidant defence is named oxidative stress. The main component of antioxidant mechanism is activity of antioxidant enzymes, which include superoxide dismutase (SOD) and catalase. In this study we evaluated the effect of herbicide paraquat on response of SOD and catalase, their transcription level and locomotion activity in Drosophila melanogaster. We exposed the flies to a wide range of paraquat concentration. Our results revealed that transcript and enzymatic levels of both SOD and catalase have a similar biphasic dose response with the peaks at 2,5 ?M paraquat concentration, resembling hormetic effect. Then, males were more sensitive than females. However, females had an increased locomotion activity. We found that paraquat susceptibility is increased in males and mating flies. Therefore, this study supports hypothesis of stress sensitivity elevation as a physiological cost of reproduction. Keywords: superoxide dismutase; catalase; antioxidant mechanism; paraquat; Drosophila melanogaster Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Effect of low doses of herbicide paraquat on antioxidant defense in Drosophila

Disruption of cell equilibrium between production of free radicals and antioxidant defence is named oxidative stress. The main component of antioxidant mechanism is activity of antioxidant enzymes, ...

KORANDOVÁ, Michala
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Measurement of in situ Phasporus Availability in Acidified Soils using Iron-Infused Resin soils.
ČAPEK, Petr
2016 - English
A hybrid anion resin was tested for in situ phosphorus (P) availability measurement in soils of two stands recovering from acidification and having different P-sorption characteristics. The phosphate (P-PO4) sorption capacity of the resin (before saturation) was 48 mol g-1. Sorption and elution were tested under P-PO4 concentrations common in acidic soils (0 0.42 mmol l-1) either with or without the presence of sulfate (0.2 mmol l-1). The efficiency of P-PO4 sorption was independent of the sulfate and was 100 +/- 0.2% (n = 56, +/- SD). The P-PO4 recovery stabilized after six elution steps (each: 50 ml of 0.5 M sodium hydroxide, resin/solution 5:1). The efficiency of P-PO4 recovery was 80 +/- 7% and was used to evaluate field measurements. We determined the amount of P-PO4 in the field using resin bags in three consecutive years. The results indicate that bioavailable P is negatively related to the soil ability to retain P. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Measurement of in situ Phasporus Availability in Acidified Soils using Iron-Infused Resin soils.

A hybrid anion resin was tested for in situ phosphorus (P) availability measurement in soils of two stands recovering from acidification and having different P-sorption characteristics. The phosphate ...

ČAPEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases