Number of found documents: 31659
Published from to

Potravinářské výrobky jako faktor vnímání Evropské unie v České republice
ŽIDOŇ, Zdeněk
2018 - Czech
Potraviny jsou v České republice v souvislosti s Evropskou unií často diskutované. V minulosti vyvolaly evropské regulace, které se dotkly tradičních českých výrobků, velké kontroverze. Aktuálně nejdiskutovanější problematikou v této souvislosti je dvojí kvalita potravinářských výrobků nacházejících se na jednotném evropském trhu. V úvodní části práce je detailně rozebrán celý vývoj problematiky na půdě Evropské unie včetně názorových postojů českých europoslanců. Součástí práce je také analýza související evropské legislativy a návrhů možných řešení dvojí kvality, souhrn relevantních českých, slovenských i dalších zahraničních srovnávacích testů výrobků a posouzení nejčastějších argumentů, kterými výrobci rozdílné složení svých výrobků obhajují. V závěru práce jsou české spotřebitelské návyky dány do kontrastu s okolními zeměmi a na základě dostupných dat týkajících se názorů na Evropskou unii je formulována teorie, která odpovídá na otázku, jakým způsobem dvojí kvalita výrobků ovlivňuje vnímání Evropské unie v České republice. Foodstuffs are often discussed in the Czech Republic in relation to the European Union. In the past, European regulations which affected traditional Czech food products caused big controversies. Currently, the most discussed issue in this context is a dual quality of food products placed on the European single market. The introductory part of this thesis deals with a development of this issue in the institutions of the European Union and includes the opinions of Czech Members of the European Parliament. This thesis also analyses related European legislature and proposed solutions regarding dual quality, summaries relevant Czech, Slovak and other foreign comparative tests of products and assesses the most common arguments which the producers use to defend the differences in the composition of their products. The final part of the thesis puts the habits of Czech consumers in contrast with neighbouring countries and, based on available data regarding the opinions about the EU, formulates a theory which answers the question of how dual quality of products influences the perception of the European Union in the Czech Republic. Keywords: dvojí kvalita výrobků; potraviny; Evropská unie; nekalé obchodní praktiky; evropská identita; občané druhé kategorie; západní a východní Evropa; jednotný trh; srovnávací test; dual quality of products; foodstuffs; European Union; unfair business practices; European identity; second class citizens; Western and Eastern Europe; single market; comparative tests Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potravinářské výrobky jako faktor vnímání Evropské unie v České republice

Potraviny jsou v České republice v souvislosti s Evropskou unií často diskutované. V minulosti vyvolaly evropské regulace, které se dotkly tradičních českých výrobků, velké kontroverze. Aktuálně ...

ŽIDOŇ, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží
JURÁŠ, František
2018 - Czech
Diplomové práce se věnuje konkrétním etickým aspektům, se kterými se sociální pracovník může setkat při práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V této diplomové práci jsou definovány tyto základní cíle: Zjistit, jaké etické problémy se vyskytují v práci s rizikovou mládeží. Zjistit, jak tyto problematické jevy v praxi řešit. Práce je rozdělena do 4 kapitol a každá kapitola ještě do několika podkapitol. První kapitola se věnuje sociální práci s rizikovou mládeží. Druhá kapitola se pak zabývá etickými aspekty v sociální práce z obecného hlediska. Ve třetí kapitole jsou již použity výpovědi respondentů ke zjištění konkrétnějších etických aspektů jejich praxe. V poslední kapitole jsou pak jednotlivé etické aspekty podrobeny pohledu etických teorií. The diploma thesis deals with concrete ethical aspects, which a social worker can encounter when working in a low-threshold facility for children and youth. The following basic objectives are defined in this thesis: To find out what ethical issues are encountered in dealing with risky youth. To find out how to deal with these problematic phenomena in practice. The thesis is divided into 4 chapters and each chapter is divided into several subchapters. The first chapter deals with social work with risky youth. The second chapter deals with the ethical aspects of social work from a general point of view. In the third chapter, respondents' testimonies are used to identify more specific ethical aspects of their practice. In the last chapter, individual ethical aspects are subjected to the view of ethical theories. Keywords: riziková mládež; etické aspekty; sociální práci; etika; etické teorie; risky youth; ethical aspects; social work; ethics; ethical theories Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží

Diplomové práce se věnuje konkrétním etickým aspektům, se kterými se sociální pracovník může setkat při práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V této diplomové práci jsou definovány tyto ...

JURÁŠ, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Rozvoj hudebního cítění u dětí v MŠ pomocí vybraných hudebních aktivit
FILIPOVÁ, Iva
2018 - Czech
Práce se zabývá rozvojem hudebního cítění u dětí v mateřských školách pomocí vybraných hudebních aktivit. Obsahem této bakalářské práce je vytvoření stručného a obecného přehledu hudebních aktivit pro děti předškolního věku. Tato práce má pouze teoretickou část a je zde popsána obecná rovina hudby a co to hudba je. Dále je zde kapitola, která se stručně věnuje hudebnímu vývoji dětí podle Holase. Velká část této práce je věnována konkrétním hudebním aktivitám, konkrétním hudebním nástrojům a konkrétním písním. Práce je doplněna o notové a textové zápisy písní. Jsou zde popsány některé aktivity, které nejsou příliš známé a je možné je využít při práci s dětmi v mateřských školách. The thesis deals with the development of pre-school children's musical feeling using specific and particular music activities. The aim of this bachelor thesis is to create a brief and general overview of music activities for pre-school children. It has only a theoretical part explaining what music is and describes its principles. However, there is also a chapter devoted to a musical development of children according to Mr Holas. The major part describes specific musical activities, instruments and songs. Musical and text notations of songs are included. Moreover, there are also described some activities which can be used for working with children in kindergartens. Some of these activities are not so much well-known. Keywords: hudební aktivity; rytmus; mateřská škola; píseň; music activities; rhythm; kindergarten; song Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozvoj hudebního cítění u dětí v MŠ pomocí vybraných hudebních aktivit

Práce se zabývá rozvojem hudebního cítění u dětí v mateřských školách pomocí vybraných hudebních aktivit. Obsahem této bakalářské práce je vytvoření stručného a obecného přehledu hudebních aktivit pro ...

FILIPOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Strategie výchovy bilingvních dětí v česko-rusky mluvících rodinách
PAKHTUSOV, Iurii
2018 - Czech
Tato bakalářská diplomová práce je koncipována jako kvalitativní výzkum, který se zabývá uplatňováním strategií bilingvní výchovy v podmínkách česko-ruského bilingvismu. Centrálním zájmem této práce je prozkoumat uplatňování strategie bilingvní výchovy česko-rusky mluvících dětí ve věku od dvou let a jednoho měsíce do sedmi let a jedenácti měsíců. Snahou této práce je doplnit chybějící poznatky o česko-ruském bilingvismu, poskytnout charakteristiku strategií bilingvní výchovy, které se v daných rodinách uplatňují. Hlavním cílem této bakalářské diplomové práce je zjistit a popsat, jaké strategie bilingvní výchovy se uplatňují při výchově dětí v česko-rusky mluvících rodinách. Teoretická část představuje pojem bilingvismus a jeho rozdělení, pak je zde uveden pojem bilingvní rodina a bilingvní výchova, dále jsou představeny strategie bilingvní výchovy, základní etapy jazykového rozvoje bilingvních dětí, interference a míchání jazyků, pozitivní interference, přepínání kódů a jazykové vypůjčování, a jsou také rozebrány pojmy bikulturnost a bikulturní výchova, a na konci je uveden význam rituálů v rodinném životě. Empirická část byla realizována na základě kvalitativního výzkumu za použití polostrukturovaného interview, zadáním Testu ruského jazyka pro bilingvní děti a sumarizací a interpretací těchto výsledků. V rámci analýzy dat bylo zjištěno, že se v rodinách nejvíce používá strategie OPOL (jeden rodič ? jeden jazyk), případně rozšíření této strategie v závislosti na jazykových znalostech rodičů. Kromě toho jsme zjistili, že v rodinách, kde byl výběr strategie proveden předem a daná strategie byla dodržována, měly děti lepší lingvistické dovednosti, než v rodinách, kde rodiče o žádné strategii neuvažovali a postupovali čistě intuitivně, nebo ve kterých žádná strategie nebyla důsledně dodržována či docházelo k míchání jazyků při komunikaci mezi sebou. Tyto výsledky potvrdil i Test ruského jazyka pro bilingvní děti, který jsme použili spíše jako doplňkovou metodu než jako samostatný měřicí nástroj, jelikož výzkumný soubor není dostačující, abychom mohli udělat jednoznačný závěr. Výsledky tohoto testu byly analyzovány kvalitativně. The thesis is designed as a qualitative research dealing with the implementation of strategies of bilingual children upbringing in Czech-Russian-speaking families. The main goal of this thesis is to examine the implementation of the bilingual upbringing strategy on Czech-Russian-speaking children between two years and a month of age and seven years and eleven months of age. It attempts to complete the missing information about Czech-Russian bilingualism, while providing characteristics of the strategies of bilingual upbringing which are implemented in the given families. The main goal of this thesis is to discover and describe which strategies of bilingual upbringing are being used in parenting in Czech-Russian-speaking families. The theoretical part introduces bilingualism as a term and its definition, followed by the concepts of bilingual family and bilingual upbringing. Then the strategies of bilingual upbringing, basic phases of bilingual language development in bilingual children, interference and mixing up languages, positive interference, switching the language codes and language borrowing, along with biculturalism and bicultural education are described. At the end, the importance of rituals in family life is discussed. The empirical part was realized on the basis of qualitative research using a semi-structured interview, an assigned Russian Test for Bilingual Children and a summary and interpretation of the results. In the analysis of the data, the OPOL strategy (one parent - one language) and the extension of this strategy, depending on the language knowledge of the parents, was found to be the most used in families. In addition, we found that children had better linguistic skills in families where strategy selection was made in advance and a certain strategy followed, rather than in families where parents did not consider and pursue purely intuitive strategies, or where no strategy has been consistently followed or parents have mixed languages when communicating with each other. These results were confirmed by the Russian Language Test for Bilingual Children, which we used more as a supplementary method, rather than a ěseparate measuring instrument because the research file is not big enough to make a clear conclusion. The results of the test were then analysed qualitatively. Keywords: bilingvismus; bilingvní rodiny; bilingvní výchova; strategie bilingvní výchovy; rozvoj jazyka; bikulturnost; kvalitativní výzkum; ruština; čeština; bilingvní děti; bilingualism; bilingual families; bilingual education; bilingual upbringing strategies; language development; biculturalism; qualitative research; bilingual children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategie výchovy bilingvních dětí v česko-rusky mluvících rodinách

Tato bakalářská diplomová práce je koncipována jako kvalitativní výzkum, který se zabývá uplatňováním strategií bilingvní výchovy v podmínkách česko-ruského bilingvismu. Centrálním zájmem této práce ...

PAKHTUSOV, Iurii
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Rezistence Escherichia coli na vybraná antibiotika v okrese Písek za rok 2016
BROMOVÁ, Karolína
2018 - Czech
Rezistence na antibiotika se stává celosvětovým problémem. Ve své práci jsem se zaměřila na rezistence Escherichia coli v okrese Písek v roce 2016. Escherichia coli je nejčastějším původcem infekcí močových cest. V průměru každá druhá žena a každý pátý muž prodělají infekci močových cest. S problémy rezistence se setkáváme už řadu let. Dříve účinná antibiotika jsou dnes neúčinná. Často se musí sahat po širokospektrálních antibiotikách, která mají řadu vedlejších účinků (průjmy, kvasinkové infekce), jsou dražší a mají dopad na ekonomiku. V ČR zatím nemáme takovou míru rezistence jako v jiných státech např. v Řecku. Proto bychom si měli vzít příklad z ostatních zemí a vyvarovat se masivnímu užívání antibiotik. Cílem mé práce bylo nashromáždit informace o rezistenci Escherichia coli, porovnat rozdíly mezi dospělými a dětskými pacienty a zjistit míru ESBL kmenů v okrese Písek v roce 2016. Výsledky svého výzkumu porovnám s výsledky močové studie NRL SZÚ v Praze za rok 2016. V teoretické části jsem se zabývala především charakteristikou antibiotik, způsoby antibiotické rezistence a stručným popisem Escherichia coli. Ve své praktické části jsem popsala způsoby identifikace bakterií (ENTERO test 24N). Principy biochemických testů (VP test, INDOL test), které nám pomohou blíže určit, o jaký typ bakterie by se mohlo jednat. Dále popisuji principy a využití testů pro stanovení citlivosti (Diskový difuzní test, Mikrodiluční test M.I.C.). Pomocí ESLB MAST testu jsem zjistila v jaké míře se vyskytovali v okrese Písek kmeny produkující ESBL beta-laktamázu s rozšířeným spektrem účinku, které způsobují multirezistenci. Dále praktická část obsahuje vyhodnocení statistiky o rezistenci na vybraná antibiotika, kterou jsem zpracovávala z dat klinické mikrobiologie Nemocnice Písek a.s. Ke svému pozorování rezistence Escherichia coli jsem si vybrala 4 druhy antibiotik, používaných při léčbě infekcí močových cest Amoxicilin, amoxicilin + klavulanát, nitrofurantoin a gentamicin. Výsledky mé práce dokazují, že rezistence na vybraná antibiotika je poměrně vysoká. Vyplívá, že ženy mají více rezistentních kmenů než muži, což by se dalo vysvětlit tím, že ženy trpí častěji močovými infekcemi a vyskytuje se u nich více ESBL kmenů. U dětských a mladistvých pacientů (0 19 let) se nevyskytují žádné ESBL kmeny. Dále vyplývá, že i dívky trpí častěji močovými infekcemi než chlapci, kdy jediná výjimka je u dívek a chlapců ve věku 0 3 roky kdy podle mého výzkumu močovými infekcemi trpí více chlapci než dívky. Resistance to antibiotics is becoming a global problem. In my work I focused on the resistance of Escherichia coli in the Písek district in 2016. Escherichia coli is the most common cause of urinary tract infections. On average, every second woman and every fifth male will experience urinary tract infection. Resistance problems have met for many years. Previously effective antibiotics are now ineffective. Often they have to go beyond wide-spectrum antibiotics that have a number of side effects (diarrhea, yeast infections), are more expensive and have an impact on the economy. In the Czech Republic, we do not yet have the same level of resistance as in other countries, In Greece. Therefore, we should take an example from other countries and avoid massive use of antibiotics. The objectives of my work were to collect information on Escherichia coli resistance, to compare the differences between adult and pediatric patients and to determine the degree of ESBL strains in the Písek district in 2016. I compare the results of my research with the results of the urinalysis study of NRL SZÚ in Prague for 2016. In the theoretical part, I have dealt mainly with antibiotic characteristics, antibiotic resistance methods and briefly describe Escherichia coli. In its practical part, methods of identifying bacteria (ENTERO test 24N) are described. Principles of biochemical tests (VP test, INDOL test) to help us determine what type of bacteria might be. I also describe the principles and use of sensitivity assays (Disk diffusion test, M.I.C. microdilution test). Using the ESLB MAST test, I discovered the extent to which ESBL beta-lactamase-producing strains with extended spectrum of effect, which cause multi-resistance, were found in the Písek district. Furthermore, the practical part contains evaluation of resistance statistics on selected antibiotics, which I processed from data from the clinical microbiology of Písek Hospital. For my observation of Escherichia coli resistance, I chose 5 types of antibiotics used in the treatment of urinary tract infections - Amoxicillin, amoxicillin + clavulanate, nitrofurantoin, cefotaxim, and gentamicin. The results of my work demonstrate that resistance to selected antibiotics is relatively high. It appears that women have more resistant strains than men, which can be explained by the fact that women are more likely to have urinary infections and more ESBL strains are present. No ESBL strains are present in pediatric patients (0 - 19 years). It also follows that girls are more likely to suffer from urinary infections than boys, with the only exception being girls and boys aged 0-3 years old, according to my research with urinary infections suffer more boys than girls. Keywords: Antibiotika; rezistence; Escherichia coli; citlivost; Enterobacteriaceae; ESBL kmeny; multirezistence; Antibiotics resistance; Escherichia coli; Enterobacteriaceae; ESBL strains; multiresistance Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rezistence Escherichia coli na vybraná antibiotika v okrese Písek za rok 2016

Rezistence na antibiotika se stává celosvětovým problémem. Ve své práci jsem se zaměřila na rezistence Escherichia coli v okrese Písek v roce 2016. Escherichia coli je nejčastějším původcem infekcí ...

BROMOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Laboratorní vyšetření vrozených vývojových vad v rámci prenatálního screeningu se zaměřením na chromozomální aberace
TOMANOVÁ, Andrea
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje problematice vrozených vývojových vad, přičemž se soustřeďuje na nejčastěji se vyskytující chromozomální aberace. Jejím hlavním zaměřením je biochemický screening těhotných pacientek, jakožto nedílná součást prenatální diagnostiky. Za cíl si klade přehledné shrnutí výsledků biochemického screeningu za I. i II. trimestr těhotenství včetně důležitých anamnestických údajů a výsledků UZ vyšetření. A dále sledovat korelaci mezi vybranými analyzovanými hodnotami a věkem pacientek. This thesis deals with the issue of congenital developmental defects, with the focus on the most frequently occurring chromosomal aberrations. The main focus is biochemical screening of pregnant women as an integral part of prenatal diagnostics. The aim is to summarize the results of biochemical screening for I. and II. trimester of pregnancy including important anamnestic data and UZ exam results. And further study the correlation between selected analyzed values and the age of the patients. Keywords: vrozené vady; prenatální diagnostika; prenatální screening; chromozomální aberace; cytogenetika; birth defects; prenatal diagnostics; prenatal screening; chromosomal aberrations; cytogenetics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Laboratorní vyšetření vrozených vývojových vad v rámci prenatálního screeningu se zaměřením na chromozomální aberace

Tato bakalářská práce se věnuje problematice vrozených vývojových vad, přičemž se soustřeďuje na nejčastěji se vyskytující chromozomální aberace. Jejím hlavním zaměřením je biochemický screening ...

TOMANOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Příjmení v Lomnici nad Lužnicí
BECKOVÁ, Aneta
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na lingvistickou analýzu příjmení v Lomnici nad Lužnicí. Soupis obsahuje příjmení obyvatel, kteří měli k říjnu roku 2016 trvalé bydliště v obci. Antroponomastický materiál byl analyzován na základě odborné literatury s využitím tradičních klasifikačních postupů. Hlavním cílem práce je přispět k antroponomastice města Lomnice nad Lužnicí. This thesis focuses on linguistic analysis of surnames in Lomnice nad Lužnicí. The list contains surnames of inhabitants with permanent place of abode in October 2016. The anthroponomastic material was analyzed based on linguistic literature with the use of traditional classification methods. The main aim of this thesis is to contribute to anthroponomastics of Lomnice nad Lužnicí. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příjmení v Lomnici nad Lužnicí

Diplomová práce je zaměřena na lingvistickou analýzu příjmení v Lomnici nad Lužnicí. Soupis obsahuje příjmení obyvatel, kteří měli k říjnu roku 2016 trvalé bydliště v obci. Antroponomastický materiál ...

BECKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

La Celestina: Comedia, Tragicomedia, Acto de Traso a přidané postavy
HŮLKOVÁ, Zuzana
2018 - Czech
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou nově se objevivších postav v pozdějších verzích díla Comedia de Calisto y Melibea, tj. Tragicomedia a také ve fragmentu označovaném jako Acto de Traso. Nejprve bude charakterizován historický a literární kontext díla a poté je práce zaměřena na odlišné verze díla. Dále je práce soustředěna na typologii postav. V této části budou objasněny funkční vzory jednotlivých divadelních postav. Předmětem zájmu třetí části práce je identifikování a popsání přidaných postav v těchto pozdějších verzích díla. The presented bachelor thesis deals with the analysis of newly appeared figures in later versions of the literary work Comedia de Calisto y Melibea, i.e. Tragicomedia, and in the fragment known as Acto de Traso. In the first part the features and characteristics of the historical and literary context will be defined and discussed. The second part will focus on the model typology and functions on which the figures in the work are patterned. The third part will concentrate on the different versions of the literary work, aiming to identify, describe and analyse the newly added figures in these later versions. Keywords: Komedie; nově přidané postavy; tragikomedie; akt; Comedy; newly appeared figures; tragicomedy; act Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La Celestina: Comedia, Tragicomedia, Acto de Traso a přidané postavy

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou nově se objevivších postav v pozdějších verzích díla Comedia de Calisto y Melibea, tj. Tragicomedia a také ve fragmentu označovaném jako Acto de Traso. ...

HŮLKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Strategie nákupu vybrané firmy
ZECHOVSKÁ, Zdeňka
2018 - Czech
Tématem bakalářské práce je Strategie nákupu vybrané firmy. Teoretická část této práce nejdříve vymezuje oblast nákupu, jeho průběh a řízení. Poslední kapitoly teoretické části se zaměřují na popis dílčích strategií, které tvoří nákupní strategii podniku. Praktická část této bakalářské práce analyzuje nákupní strategii vybrané společnosti, která působí v oblasti obchodu s potravinami, konkrétně obchodu s francouzskými sýry. Na základě výsledků této analýzy jsou v závěru práce navrženy možnosti pro zlepšení nákupního procesu. The topic of this bachelor thesis is the Purchasing strategy of a company. The theoretical part of this work first defines the area of the purchase being made, the process and managing of the purchase. The last chapters of the theoretical part focus on the description of individual parts of purchasing strategies. The practical part of this bachelor thesis analyzes the purchasing strategy of a selected company operating in the trade of foodstuffs, namely the trade with French cheeses. Based on the results of this analysis, there are options suggested for improving the pur-chasing process in the conclusion of this work. Keywords: Nákup; strategie; analýza nákupu; obchod; potravinářství; Purchase; strategy; purchase analysis; trade; food industry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategie nákupu vybrané firmy

Tématem bakalářské práce je Strategie nákupu vybrané firmy. Teoretická část této práce nejdříve vymezuje oblast nákupu, jeho průběh a řízení. Poslední kapitoly teoretické části se zaměřují na popis ...

ZECHOVSKÁ, Zdeňka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Italská přirovnání typu "Adj-come-N" v porovnání s češtinou
SVOBODOVÁ, Renata
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá italskými přirovnáními konkrétně vymezeného typu v komparaci s češtinou. Obsahuje teorii k danému tématu obecně a také výsledky vycházející z empirického zkoumání. Definování základů frazeologie a idiomatiky je nezbytným krokem před samotnou částí translatologickou. Budou zde přiblíženy i jednotky této lingvistické disciplíny frazém a idiom. Hlavním zaměřením této části je ale především teoretické vymezení přirovnání obecně. V práci se dále zaobíráme nejprve teoretickou analýzou již naši zadané struktury přirovnání, tedy "ADJ-come-N". Pro následnou analýzu praktickou byl do dotazníkového formuláře v korpusu ItWaC zadán dotaz, na jehož základě byly vyexcerpovány vzorky, ze kterých bylo vybráno 266 přirovnání vhodných k dalšímu zkoumání. Jejich překladové možnosti představují nejrozsáhlejší část této práce. Navrhované překlady vycházejí zejména ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Svazek Přirovnání), ze specializovaného slovníku Dizionario dei modi di dire della lingua itliana a z jazykového paralelního korpusu InterCorp. Cílem této kvalifikační práce je nastínění možností pro překlad do češtiny a jejich ohodnocení z hlediska ekvivalence i stavby (respektive případných konstrukčních změn v cílovém jazyce oproti konstrukci zadané) a také zjištění míry výskytů z korpusu SYN. The purpose of this bachelor thesis is to compare Italian similes of the structure "ADJ-come-N" with the Czech language. Therefore it is necessary to describe the basics of phraseology and idiomatic meaning, before we continue with the translation. The main focus in the first part is the theoretical definition of comparisons in general. The second part, theoretically analyzes specifically defined structure of similes. For further practical analysis, an inquiry was created in the questionnaire form of the ItWaC corpus, on the basis of which examples were extracted and 266 comparisons were selected for further study. Consequently, their translations are the most extensively studied part in this work. The proposed translations are based on the Dictionary of Czech Phraseology and Idiom (Part Simale), on the parallel linguistic corpus InterCorp and on the specialized dictionary Dizionario dei modi di dire della lingua italiana. The main aim of the thesis is to outline the possibilities for translation into the Czech language and their evaluation in terms of equivalence and structure of the sentence (where eventually changes are compared to the given construction) and to find out their rate of frequency from the corpus SYN. Keywords: frazeologie a idiomatika; přirovnání; korpus; překlad; italský jazyk; český jazyk; phraseology and idiomaticy; simile; corpus; translation; Italian; Czech language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Italská přirovnání typu "Adj-come-N" v porovnání s češtinou

Tato bakalářská práce se zabývá italskými přirovnáními konkrétně vymezeného typu v komparaci s češtinou. Obsahuje teorii k danému tématu obecně a také výsledky vycházející z empirického zkoumání. ...

SVOBODOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases