Number of found documents: 31923
Published from to

Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu
KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. století. Práce obsahuje jak část teoretickou, tak praktickou, která prolíná první částí. V první, teoretické části jsou představeny a definovány základní pojmy související s tématem práce, jako je morfologie, paradigma, gramatické kategorie atd. Následující kapitoly jsou věnovány popisu situace v latině a dále v období staré italštiny a následně také v období italštiny 19. století. Druhá praktická, část diplomové práce se zabývá hledáním používaných tvarů vybraných italských sloves ve dvou jazykových korpusech, a to OVI zastupujícím období staré italštiny a DiaCORISu, ze kterého jsou extrahovány tvary pro 19. století. Cílem práce je zobrazit hlavní vývojové tendence ve vývoji indikativu prézentu a za pomoci excerpce z jazykových korpusů poskytnout příklady vybraných sloves. This diploma thesis focuses on the evolution of the present indicative of Italian language, the thesis presents the evolution starting from Latin and finishing with a description of linguistic situation of Italian of the 19th century. The thesis incorporates two parts that are both connected - the theoretical and the analytical ones. In the first part, the basic notions such as morfology, paradigm, grammatical categories are presented and defined. Next chapters are dedicated to the situation in Latin, Old Italian and Italian of the 19th century. The second part deals with research of applied forms of selected Italian verbs. Two language corporas - OVI and DiaCORIS - are used for this part. OVI represents the period of Old Italian, while DiaCORIS describes the period of the Italian of the 19th century. The aim of this diploma thesis is to describe the main tendencies reguarding the evolution of present indicative and through language corpora to provide some examples of selected verbs. Keywords: paradigma; indikativ; prézens; stará italština; italština 19. století; korpus; paradigm; indicative; present; Old Italian; Italian of the 19th century; corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu

Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. ...

KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
GABRIŠKOVÁ, Denisa
2018 - Czech
Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve teoreticky popíši povahu těchto komplexních sloves, poté pak jejich místo v současné italštině, tj. zejména jejich frekvenci na základě slovníků a korpusů. Jádro práce pak bude představovat druhá, praktická část, ve které vyhledám české protějšky vybraného vzorku frázových sloves a zaměřím se na jejich možné významy. Práce bude obsahovat slovník významů frázových sloves. My diploma thesis deals with phrasal verbs in Italian (it. verbi sintagmatici), such as andare via, andare su, buttare via, mandare gi? etc. In the first part of the thesis I will describe the disposition of these complex verbs theoretically with help of secondary literature. After that I´ll explain their position in current Italian language, especially their frequency of use on the basis of dictionaries and corpuses. The second, practical part is the core of this thesis. The aim of this work is to search Czech opposites of the selected sample of the Italian phrasal verbs. I put emphasis on their possible meanings. The thesis includes the dictionary with meanings of phrasal verbs. Keywords: Frázová slovesa; verbi sintagmatici; paralerní korpus InterCorp; italština; Phrasal verbs; verbi sintagmatici; parallel corpus InterCorp; italian Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp

Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve ...

GABRIŠKOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie
MALÍKOVÁ, Michaela
2018 - Czech
Tato práce se zabývá matematickým modelováním vybraných biochemických a biologických procesů na buněčné úrovni. Věnuje se modelování kinetiky enzymatických reakcí, dynamiky virových infekcí a matematickým modelům ve farmakologii. Jedním jejím cílem je představit základní modely v daných oblastech a uvést čtenáře do dané problematiky. Druhým cílem je pak vytvořit a studovat původní model, který popisované oblasti matematického modelování propojí. This thesis concerns mathematical modelling of selected biochemical and biological processes at the cellular level. It deals with modelling of kinetics of enzymatic reactions, dynamics virus infections and mathematical models in pharmacology. One of its aims is to review the basic models in the given areas and to introduce the reader to the specific fields. The other aim is then to develop and study an original model that links the considered areas of mathematical modelling. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie

Tato práce se zabývá matematickým modelováním vybraných biochemických a biologických procesů na buněčné úrovni. Věnuje se modelování kinetiky enzymatických reakcí, dynamiky virových infekcí a ...

MALÍKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu
EGNER, Jakub
2018 - Czech
Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů pro provádění elektrických testů i samotné elektrické testy dle zákaznické normy LV 124. Dále je navržen a vytvořen ovládací program, který automatizuje provádění těchto testů při využití dostupných zařízení na oddělení PS-SD/EPS-Bj firmy Robert Bosch spol. s.r.o., který je následně otestován v praxi. Topic of diploma thesis "Automatization of electrical tests in automotive industry" is execution of the electrical tests in automotive industry. Common reasons for electrical tests and electrical tests according to customers norm LV 124 are described in this work. Automation application for controlling of the available equipment at laboratory of the department PS-SD/EPS-Bj of company Robert Bosch spol. s.r.o., which is necessary for execution of the electrical tests is designed and created in last section of this diploma thesis. Keywords: Elektrické testy; Automobilový průmysl; C#; LV 124; Electrical tests; Automotive industry; C#; LV 124 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu

Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů ...

EGNER, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Návrh a implementace generátoru náhodných čísel
PECKA, Stanislav
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením několika generátorů náhodných čísel. Data z prototypů jsou poté porovnána podle různých ukazatelů a statistických metod. Čtenář je seznámen se základními pojmy, existujícími generátory náhodných čísel a použitými technologiemi. This diploma thesis deals with creation of several random number generators. The data from these prototypes are then compared according to various aspects and statistical methods. The reader is familiar with the basic concepts, the existing random number generators and the technologies used. Keywords: Porovnání náhodných čásel; TRNG; generátor skutečně náhodných čísel; Random number comparison; TRNG; true random number generator Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Návrh a implementace generátoru náhodných čísel

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením několika generátorů náhodných čísel. Data z prototypů jsou poté porovnána podle různých ukazatelů a statistických metod. Čtenář je seznámen se základními ...

PECKA, Stanislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

3D Vizualizace zaniklých objektů na základě archeologických dat
ZÁVITKOVSKÁ, Lenka
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se na samotném začátku zabývá popisem principu počítačové grafiky, modelování, renderování a metody zobrazování 3D modelu. Dále se práce zaměřuje na rozbor softwarů pro modelování a na vytvoření rešerše používaných vizualizačních metod v praxi. Závěr shrnuje veškeré principy 3D modelování tvorbou 3D modelu bývalé papírny ve Františkově. Výsledky práce budou dále využity pro potřeby grantu, na němž autorka předložené práce spolupracovala. At the beginning, this bachelor thesis describes the principles of computer graphics, 3D modeling, rendering and display of 3D models. After that, the analysis of the 3D modeling software and the review of visualization methods used in practice follows. The conclusion summarizes all the principles of 3D modeling by demonstrative 3D modeling of the former paper mill in the town of Františkov. The results of the work will be used for the purposes of the grant, on which the author of the submitted thesis cooperated. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
3D Vizualizace zaniklých objektů na základě archeologických dat

Tato bakalářská práce se na samotném začátku zabývá popisem principu počítačové grafiky, modelování, renderování a metody zobrazování 3D modelu. Dále se práce zaměřuje na rozbor softwarů pro ...

ZÁVITKOVSKÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech
CHYTRÝ, Vlastimil
2018 - Czech
Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, jako je například sebehodnocení žáka ve smyslu metakognitivního monitorování, které je vhodné pro úlohy vyšší kognitivní náročnosti. Předložená práce usouvztažňuje sumativní hodnocení se sebehodnocením žáka, a to prostřednictvím nástroje zaměřeného na logické myšlení a nástroje zaměřeného na matematické dovednosti žáka. Diskutovány jsou také faktory motivace, věk nebo pohlaví. Ukazuje se, že věk ani pohlaví nejsou limitujícím faktorem v případě sebehodnocení žáka nebo jeho výkonnosti, a to jak v testu logického myšlení, tak také v testu matematických dovedností žáka. Naopak se projevuje silná závislost mezi zmíněným a školním hodnocením. Za nejpodstatnější výsledek je považováno, že se neprokázal rozdíl v úrovni sebehodnocení žáka vzhledem k odlišným stupňům školního hodnocení. Řada výzkumů totiž ukazuje důležitost sebehodnocení ve smyslu metakognitivního monitorování v souvislosti se školní úspěšností. The issues of formative and summative assessment have been discussed for quite some time inside the didactic research community and these two types of assessment are put in complementary ambivalent positions. However, not many times are they discussed according to other factors, such as student self-assessment in terms of metacognitive monitoring, which is suitable for more cognitively demanding tasks. This article puts summative assessment in relation to student self-assessment via specific testing tool focusing mainly on logical thing and mathematical skills of a particular student. Other factors of motivation, such as age or gender will be also discussed further. It shows, that neither age nor gender are of any limit to student self-assessment, or performance, both in tests of local thinking, but also in tests of mathematical problem-solving skills. On the other hand, there seems to be a strong dependence between all the previously mentioned and school evaluation/assessment. The most important finding however, is that there was no difference detected between self-assessment levels of students and different levels of assessment in education. Many studies point out the importance of self-assessment in terms of metacognitive monitoring which influences the overall school performance. Keywords: Sumativní hodnocení; metakognitivní monitorování; logické myšlení; motivace; Summative assessment; metacognitive monitoring; logical thinking; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech

Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, ...

CHYTRÝ, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ
ŠÍMOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni základní školy. V teoretické části je provedena charakteristika technických památek, jejich standardní třídění a ochrana v České republice. Další část se zabývá technickou výchovou, technickou gramotností a jejím postavením na 1. stupni základních škol. Následuje popis Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a to ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. Zde je hlavní pozornost věnována procesu výuky, vyučování, učení, struktuře vzdělávání, výukovým metodám, organizačním formám a didaktickým prostředkům. Jsou představeny exkurze, jejich fáze a následné využití ve výuce. V praktické části diplomové práce jsou vypracovány výukové náměty - exkurze, opatřeny pomůckami a ověřeny ve výuce žáků 1. stupně základní školy. Příloha obsahuje vypracované pracovní listy, mapy a fotografie. Součástí je i krátké video. The thesis focuses on technical monuments of the region Jindřichohradecko and their application in teaching at primary schools. The theoretical part characterizes technical monuments, their standard classification and protection in the Czech Republic. The next part deals with technical education, technical literacy and its status at primary schools. It is followed by a description of The Framework Educational Programme for Basic Education in the area Humans and Their World and Humans and the World of Work. This part focuses on the process of education, teaching, learning, the structure of education, educational methods, organizational forms and didactic means. There are presented excursions, their phases and subsequent application in teaching. The practical part of the thesis presents educational topics excursions, they are equipped with aids and verified in teaching at primary schools. The appendix contains work sheets, maps and photographs. It also includes a short video. Keywords: technická památka; technická výchova; technická gramotnost; exkurze; technical monument; technical education; technical literacy; excursion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce je zaměřena na technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni základní školy. V teoretické části je provedena charakteristika technických památek, jejich ...

ŠÍMOVÁ, Drahomíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Exkurze s technickou tématikou na Sedlčansku pro výuku na 1. stupni ZŠ
KADEŘÁBKOVÁ, Blažena
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na exkurze s technickou tematikou na Sedlčansku a jejich implementaci do výuky na 1. stupni základních škol. V teoretické části popisuje učení a jeho životní význam včetně vývoje myšlení dítěte s teorií procesu učení. Dále se věnuje technice v životě současného člověka a jejího vlivu na rozvoj osobnosti dítěte. Zaměřuje se na místo pracovní výchovy na prvním stupni a její cíle. Pojednává o výukových metodách, jejich klasifikaci a přináší přehled některých aktivizujících výukových metod. Vymezuje exkurzi a didakticky ji analyzuje. Zabývá se primární technickou gramotností. Charakterizuje vybrané technické památky a lokality za účelem exkurze. Praktická část představuje šest návrhů exkurzí s technickou tematikou, které je možné realizovat ve výuce žáků na prvním stupni základních škol. Součástí je dotazník zjišťující efektivitu vytvořených exkurzí mezi učiteli prvního stupně a jeho vyhodnocení. Dále pak i obecnější doporučení pro uplatňování originálních exkurzí do výuky na prvním stupni ZŠ. The diploma thesis is focused on technical excursions in Sedlčany and their implementation in education at the first level of elementary schools. The theoretical part describes the learning and its life meaning, including the development of the child's thinking with the theory of learning process. It also deals with the technique in the life of contemporary person and his influence on the development of the personality of the child. It focuses on the place of work education at the first level and its aims. It deals with teaching methods, their classification and provides an overview of some activating teaching methods. It defines the excursion and analyzes it didactically. It deals with primary technical litteracy. It characterizes selected technical monuments and sites for excursion. The practical part consists of six suggestions of technical excursions, which can be realized in the teaching of pupils at the first level of elementary schools. The part is the evaluated questionnaire on the effectiveness of the excursions between the first grade teachers. In addition, more general recommendations for applying original excursions in the primary education. Keywords: primární škola; primární technická gramotnost; pracovní výchova; aktivizující výukové metody; metoda exkurze; kompetence žáka; primary school; primary technical literacy; working education; activating learning methods; excursion method; pupil competence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exkurze s technickou tématikou na Sedlčansku pro výuku na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce je zaměřena na exkurze s technickou tematikou na Sedlčansku a jejich implementaci do výuky na 1. stupni základních škol. V teoretické části popisuje učení a jeho životní význam včetně ...

KADEŘÁBKOVÁ, Blažena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole
PLACHÁ, Veronika
2018 - Czech
Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). Cílem kvalitativního výzkumu je zmapování zkušeností učitelů s tématem smrti ve škole. Sleduje zkušenosti s intervencí v případech úmrtí v nejbližší rodině žáka či úmrtí člena školní komunity, tak i zkušenosti s tématy týkajícími se smrti ve výuce a také podmínky pro výchovu týkající se smrti ve škole. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti učiteli. Část práce sledující intervence učitelů představuje 11 případů, v šesti z nich šlo o úmrtí v rodině žáka, ve třech zemřel žák. Ve dvou případech se úmrtí týkalo učitelů. V rozhovorech učitelé věnovali výraznou pozornost situaci kolem sdělení úmrtí ve třídě žákům, obvykle volili věcné oznámení, po němž žákům doporučili, jak se k truchlícímu spolužáku chovat. V tomto doporučení se objevoval akcent na vcítění nebo na zachování běžného chování. Pokud událost sdělili žáci nebo učitel vnímal jejich zájem, následovala po oznámení diskuze, v níž žáci sdělovali své úvahy, zkušenosti. Žádný učitel nezaznamenal výrazné emoční reakce žáků. Truchlícímu žáku učitelé obvykle vyjádřili účast mimo třídu. Ve svém dalším jednání vůči němu buď usilovali o zachování běžného řádu, nebo zvažovali různé ohledy. Tyto ohledy se týkaly jak nároků na žáka, tak volby témat ve výuce, přičemž učitel respektoval citlivost vůči tématům rodiny či věnoval problematice smrti pozornost (často prostřednictvím četby). Část práce věnovaná tématu smrti ve výuce představuje předměty, ve kterých se učitelé s tématy týkajícími se smrti setkávají. Jde o Český jazyk, Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu, Etickou a Dramatickou výchovu. Ačkoli se témata týkající se smrti v souvislosti s učivem objevují, jen někteří učitelé jim věnují záměrnou pozornost. Jedná se potom nejčastěji o nejrůznější diskuze nebo písemnou tvorbu žáků, které obvykle navazují na společnou četbu. Učitelé vnímají zájem žáků o tato témata. V některých případech učitelé usilovali o vyvážení znecitlivujícího vlivu současné medializace smrti tím, že vedli žáky k prožitku skrze četbu či sledování filmu. Téma smrti někdy nastolili samotní žáci. Učitelé vnímali oporu pro intervenci ve svých osobních zkušenostech (pěti zemřel jejich rodič v dětství či v dospívání). V rámci profesní přípravy zmiňovali jako zásadní kurzy Kritického myšlení, případně Filozofie pro děti, které jim poskytly nástroje pro práci s náročnými tématy. Řada učitelů aplikuje osobnostní přístup ke svým žákům, který přirozeně tvoří vhodný rámec jak intervencím, tak i výuce věnující se tématu smrti. The dissertation addresses the issue of death education. It represents the concept of this education as it was created and is realized in the United States (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). The aim of qualitative research is to map the experiences of teachers with the theme of school death. It follows experiences of interventions in cases of death in the closest family of pupils or the death of a member of the school community, experience with topics related to death in teaching, as well as conditions for education related to death. The data were obtained through semi-structured interviews with ten teachers. Part of the work on based on teacher intervention in 11 cases, six of which were concerned with deaths in the pupil's family, in three a pupil died. In two cases, deaths were related to teachers. In the interviews, teachers paid much attention to the situation regarding the classroom reporting, usually choosing a factual announcement after which the pupils were recommended how to behave to the mournful classmate. In this recommendation, there was an emphasis on empathy or on the preservation of common behavior. If the event was communicated by a pupil or the teacher perceived their interest, a discussion in which the pupils communicated their reflections, experiences followed. No teacher noticed a strong emotional response from pupils. To the grieving pupil, teachers usually expressed their participation outside the classroom. In their further negotiations with him, they either sought to maintain the order or considered different options. These included both the demands on the pupil and the choice of topics in the classroom respecting the sensitivity to family issues or devoting attention to death issues (often through reading). Part of the work on the subject of death in teaching presents school subjects where teachers can deal with death related topics. It is the Czech language, Elementary studies, Natural sciences, History or Ethical and Dramatic Education. Although the themes of death in the curriculum appear, only some teachers are giving them attention. Most often it is then the case for a wide range of discussions or essay writing of pupils, which usually follows common reading. Teachers perceive pupils' interest in these topics. In some cases, teachers have sought to counterbalance the numbing impact of contemporary death mediation by making pupils feel through reading or film watching. The theme of death has sometimes been raised by the pupils themselves. Teachers perceived support from their personal experience (for five their parents died in childhood or adolescence). In their professional training, they perceived courses such as Critical Thinking or Philosophy for Children superior providing them with tools for work with demanding themes. Many teachers apply a personal approach to their pupils which naturally forms an appropriate framework for interventions as well as teaching on the theme of death. Keywords: výchova týkající se smrti; smrt; úmrtí; intervence; výuka; učitel; žák; death education; death; dying; intervention; education; teacher; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole

Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, ...

PLACHÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases