Number of found documents: 667
Published from to

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
RÖHRNBACHER, Simone
2018 - English
The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system

The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to ...

RÖHRNBACHER, Simone
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Testing Knockdown of Nucleotidases and effect on e-Ado Production during Immunereponse in Drosophila Melanogaster Larvae.
STEHRER, Thomas
2018 - English
The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second aim was to investigate the influence of two different nucleotidases on adenosine levels upon gene knockdown of their respective genes with and without a triggered immune response. Keywords: Drosophila; Extracellular Adenosine; Immune System Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Testing Knockdown of Nucleotidases and effect on e-Ado Production during Immunereponse in Drosophila Melanogaster Larvae.

The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second ...

STEHRER, Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vliv hygienicky ošetřené vody na srdeční frekvenci raka a jejich následnou mortalitu
MALINOVSKA, Viktoriia
2018 - English
Cílem této práce bylo vyhodnocení fyziologické odezvy u raků nacházejících se ve vodě bezprostředně po hygienickém ošetření pomocí oxidu chloričitého (ClO2). K zaznamenání pohybové a srdeční aktivity byl použit patentovaný neinvazivní monitorovací systém. Monitorování probíhalo od února do srpna 2017 v provozních podmínkách soukromého podniku "Pivovar Protivín, a.s." v České republice. Dospělí jedinci raka signálního Pacifastacus leniusculus, byli individuálně drženi v průtočných akváriích nacházejících se za vyústěním ze zařízení k hygienickému ošetření vody produkujícím ClO2 v koncentraci od 0,01 do 0,29 mg?l-1. Pozorovaná reakce raků na dezinfekční prostředek se u jednotlivců lišila, což lze vysvětlit odlišným funkčním stavem a individuální reakcí na podněty. Denní rytmus některých raků byl narušen i při nejnižších koncentracích ClO2 (0,01-0,2 mg.l-1), zatímco vyšší koncentrace ( 0,2 mg.l-1) ovlivnila všechny jedince a výrazně zvýšila mortalitu. V průběhu celého sledování byli raci vystaveni maximálním koncentracím (0,2-0,29 mg.l-1) dvacet osmkrát, kdy došlo po několika dnech k úmrtí celkově u 25 jedinců. V průměru raci uhynuli 3-4 týdny po umístění do experimentálního systému. Výsledky naznačují, že vystavení raků oxidu chloričitému ovlivňuje jejich fyziologii, nicméně je zapotřebí dalšího studia ke zjištění vlivu oxidu chloričitého na vnitřní orgány raků. The study is focused on the evaluation of crayfish physiological reaction on hygienically treated water with chlorine dioxide (ClO2). A patented non-invasive monitoring system was used for observation of crayfish cardiac and locomotor activity. Monitoring was conducted from February to August 2017 under conditions of private commercial enterprise "Pivovar Protivín" in Czech Republic. Adult individuals of signal crayfish, Pacifastacus leniusculus, were kept separately in water-flow aquariums directly after the water treatment device producing ClO2 in concentration from 0.01 to 0.29 mg.l-1. Observed crayfish response to the disinfectant varied among individuals which could be explained by a different functional state and individual reaction on stimuli. Diurnal rhythm of some crayfish was disturbed even at a lower concentrations of chlorine dioxide (0.01-0.2 mg.l-1), while higher concentrations affected all animals. In addition to that, higher levels of chlorine dioxide ( 0.2 mg.l-1) significantly increased mortality. Maximum concentrations (0.2-0.29 mg.l-1) were observed 28 times in total during 202 days of monitoring, which resulted in 25 mortality cases occurred several days after exposure. In average, mortality of crayfish occurred three-four weeks after stocking to the experimental system. Possible lethal concentration of ClO2, which caused animal mortality, is 0.2 mg.l-1. Results suggested that crayfish exposure to ClO2, obviously, negatively affect their physiological processes; however, further studies are needed to examine specific effects of chlorine dioxide on internal organs of crayfish. Keywords: srdeční aktivita; signální rak; oxid chloričitý; Pacifastacus leniusculus; dezinfekce; cirkadiánní rytmus; úprava vody Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv hygienicky ošetřené vody na srdeční frekvenci raka a jejich následnou mortalitu

Cílem této práce bylo vyhodnocení fyziologické odezvy u raků nacházejících se ve vodě bezprostředně po hygienickém ošetření pomocí oxidu chloričitého (ClO2). K zaznamenání pohybové a srdeční aktivity ...

MALINOVSKA, Viktoriia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies
WEST, Robert G.
2018 - English
This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. Keywords: carotenoid photophysics; femtosecond spectroscopy; transient absorption spectroscopy; multi-pulse spectroscopy; pump-dump-probe; fucoxanthin; alloxanthin; FCP; intramolecular charge transfer; light harvesting; antenna Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies

This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence ...

WEST, Robert G.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

"Lost in Interpretation" - Redundancy and Forward Inferencing in Simultaneous Interpreting (SI)
KRATOCHVÍLOVÁ, Nela
2018 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na průběh simultánního tlumočení (SI). Zabývá se vším, s čím se musí tlumočník potýkat, aby byl schopen zprávu věrně převést z jednoho jazyka do druhého. Konkrétně zkoumá, co tlumočník při tlumočení vynechá nebo naopak přidá a jaký okamžitý dopad by tento proces mohl na sdělení mít. Výchozím bodem mé bakalářské práce je dílo Chernova (1994) a jeho zdůraznění problematiky nadbytečnosti jako klíčového prvku jak v porozumění simultánního tlumočení, tak i v jeho zaměření na psychologický proces předvídání "pravděpodobnosti" následného sdělení (prognózování). Nashromáždila jsem a provedla analýzu několika přetlumočených textů, na kterých jsem se snažila ověřit, zdali se dá Chernova teorie aplikovat na simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny. Následně jsem udělala rozhovor s několika tlumočníky s praxí, abych svojí analýzu obohatila o jejich úhel pohledu na problematiku a o jejich zkušenosti v oboru. The bachelor's thesis focuses on the process of simultaneous interpreting (SI). It addresses the issues an interpreter has to tackle in order to transfer the message from the source language to the target language accurately. It specifically examines omissions and inclusions made by the interpreter and the impact these may have on the communication at hand. The departure point for my thesis is the work of Chernov (1994) in particular, his concept of redundancy as a key factor in SI comprehension as well as his emphasis on the psychological process of 'probability' anticipation (forward inferencing). I collected and analysed a set of interpreted texts in order to demonstrate the applicability of Chernov's theory to simultaneous interpretation from English to Czech. A number of practicing interpreters was interviewed in order to triangulate my analysis against their perspectives and experience in the field. Keywords: simultánní tlumočení; Chernov; nadbytečnost; předvídání; tlumočník Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Lost in Interpretation" - Redundancy and Forward Inferencing in Simultaneous Interpreting (SI)

Tato bakalářská práce se zaměřuje na průběh simultánního tlumočení (SI). Zabývá se vším, s čím se musí tlumočník potýkat, aby byl schopen zprávu věrně převést z jednoho jazyka do druhého. Konkrétně ...

KRATOCHVÍLOVÁ, Nela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Mitochondrial gene expression in trypanosomatids
PROCHÁZKOVÁ, Michaela
2018 - English
This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life cycle stage when Trypanosoma brucei resides in the bloodstream of a mammalian host, this protist provides a simplified background in which to study mitochondrial translation termination phase. The leading project utilizes T. brucei to examine mitochondrial translation termination factor TbMrf1 by gene knockout. Subsequently, it is suggested that the peptidyl-tRNA hydrolase TbPth4 is able to abate the TbMrf1 knockout phenotype by its ability to rescue mitoribosomes that become stalled when TbMrf1 is absent. Additionally, modifying methyltransferase of TbMrf1, the TbMTQ1, was characterized. And finally, this work contributed to the development of the protein expression regulation method in Leishmania parasites, a protocol for measurement of proton pumping activity of FoF1 ATPase complex in native mitochondria, and optimization of purification protocol for hydrophobic recombinant proteins. This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life cycle stage when Trypanosoma brucei resides in the bloodstream of a mammalian host, this protist provides a simplified background in which to study mitochondrial translation termination phase. The leading project utilizes T. brucei to examine mitochondrial translation termination factor TbMrf1 by gene knockout. Subsequently, it is suggested that the peptidyl-tRNA hydrolase TbPth4 is able to abate the TbMrf1 knockout phenotype by its ability to rescue mitoribosomes that become stalled when TbMrf1 is absent. Additionally, modifying methyltransferase of TbMrf1, the TbMTQ1, was characterized. And finally, this work contributed to the development of the protein expression regulation method in Leishmania parasites, a protocol for measurement of proton pumping activity of FoF1 ATPase complex in native mitochondria, and optimization of purification protocol for hydrophobic recombinant proteins. Keywords: Trypanosoma brucei; mitochondrial translation; mitochondrial release factor 1; Mfr1; Pth4; protein MIX; safranine quenching assay; cytosolic release factor; Leishmania Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mitochondrial gene expression in trypanosomatids

This thesis comprises of diverse projects all focused towards analysis of mitochondrial translation in unicellular parasites. As only two mitochondrially encoded genes are required during the life ...

PROCHÁZKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Activity pattern of free-living Ansell´s mole-rat (\kur{Fukomys anselli}) as revealed by automatic radio-telemetry
HAUSTEINOVÁ, Tereza
2018 - English
Social behavior of some species of African mole-rats makes them interesting object of study. Members of multigenerational families were only one pair breeds collectively work on building of their burrow system and obtaining food. Distribution of activity during the day in individual family members may give us a clue of how they manage their work. However, studies monitoring mole-rats in their natural environment are scarce and usually carried out on low number of individuals. Present study deals with outside-nest activity of 16 free-living Ansell´s mole-rats using data obtained by automatic radio-telemetry - method which was used in radio-tracking of mole-rats for the first time. It reveals differences in activity pattern of individual mole-rats and examines how they relate to body mass, sex, reproductive status and affiliation to a family and test whether individuals of the same family tend to be synchronized in their outside nest activity. Social behavior of some species of African mole-rats makes them interesting object of study. Members of multigenerational families were only one pair breeds collectively work on building of their burrow system and obtaining food. Distribution of activity during the day in individual family members may give us a clue of how they manage their work. However, studies monitoring mole-rats in their natural environment are scarce and usually carried out on low number of individuals. Present study deals with outside-nest activity of 16 free-living Ansell´s mole-rats using data obtained by automatic radio-telemetry - method which was used in radio-tracking of mole-rats for the first time. It reveals differences in activity pattern of individual mole-rats and examines how they relate to body mass, sex, reproductive status and affiliation to a family and test whether individuals of the same family tend to be synchronized in their outside nest activity. Keywords: Ansell´s mole-rat; activity pattern; synchronization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Activity pattern of free-living Ansell´s mole-rat (\kur{Fukomys anselli}) as revealed by automatic radio-telemetry

Social behavior of some species of African mole-rats makes them interesting object of study. Members of multigenerational families were only one pair breeds collectively work on building of their ...

HAUSTEINOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vanity Fair in Word and Film: A Comparative and Contrastive Study
BENEŠOVÁ, Tereza
2018 - English
Student má za úkol provést analýzu zmíněného románu, hlavních postav, dialogů a děje. Poté student porovná román s jeho filmovou adaptací a vyzdvihne hlavní rozdíly a změny které nastaly ve vztahu k moderní době a žánru a do jaké míry je Thackerayho verze alternována. Student také zohlední historické pozadí, ve kterém román vznikl The study is an analysis of Vanity Fair written by W. M. Thackeray, its primary characters, dialogs and plot. The subsequent comparison to a BBC adaptation will pinpoint the main differences and alternations referring to the contemporary times and genre, to what extent the Thackeray's version is altered. Student will also consider the historical background of the novel. Keywords: Thackeray; Jarmark marnosti; analýza Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vanity Fair in Word and Film: A Comparative and Contrastive Study

Student má za úkol provést analýzu zmíněného románu, hlavních postav, dialogů a děje. Poté student porovná román s jeho filmovou adaptací a vyzdvihne hlavní rozdíly a změny které nastaly ve vztahu k ...

BENEŠOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Liberation Theology and Other American Communal Movements in the 19th and 20th Centuries
PLEŠINGROVÁ, Klára
2018 - English
Tématem této bakalářské práce jsou americká komunitní hnutí a teologie osvobození v 19. a 20. století. Cílem práce je představení konkrétních příkladů socialistického a křesťanského úsilí o spravedlivější společnost, patřících do moderní americké historie. Jedná se o experimentální komunity inspirované Robertem Owenem, dále o vedoucí osobnost Katolického dělnického hnutí, Dorothy Day, a o teologii osvobození pocházející z Latinské Ameriky, která celé téma završuje. The topic of this bachelor thesis is the American communal movements and liberation theology in 19th a 20th centuries. The aim of the theses is an introduction of three specific cases of socialistic and Christian efforts for a more just society, which fall into American history. It discusses the experimental communities inspired by Robert Owen, then the protagonist of The Catholic Worker Movement, Dorothy Day, and the whole subject is completed with the theology of liberation originally coming from Latin America. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Liberation Theology and Other American Communal Movements in the 19th and 20th Centuries

Tématem této bakalářské práce jsou americká komunitní hnutí a teologie osvobození v 19. a 20. století. Cílem práce je představení konkrétních příkladů socialistického a křesťanského úsilí o ...

PLEŠINGROVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Chov prasat v podmínkách subtropické Afriky
MUKOSHA, Chisenga Emmanuel
2018 - English
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat různé způsoby chovu prasat v subtropických oblastech Afriky. Prasata jsou jedním z nejproduktivnějších a rychle rostoucích hospodářských zvířat, která mohou přeměnit zbytky potravin na cenné produkty. Chovají se především pro produkci masa a tuku, ale využívají se i v dalších sektorech (kosmetický průmysl, farmaceutický průmysl, zdravotnictví atd.) a mohou se chovat také v alternativních systémech chovu. Bakalářská práce analyzuje reprodukční a produkční vlastnosti prasat a zmiňuje faktory, které užitkové vlastnosti prasat ovlivňují. Jsou v ní také popsány nemoci prasat, které významně ovlivňují užitkovost zvířat, a tím ekonomiku jejich produkce. The aim of this bachelor thesis was to analyse the different types of pig breeding used in the subtropical regions of Africa. Pigs have been described as one of the most prolific and fast growing livestock that can convert food waste to valuable products. Pigs are commonly kept for meat and fat, but also different sectors such as cosmetics industry, pharmaceutical industry, medical sector and so many other purposes. The thesis further on analyses the reproductive and productive traits of pigs. Finally the thesis takes a look at some factors that affect breeding and productivity of pigs. Diseases pose significant challenge to efficient management and profitability of pig production. Keywords: prase; reprodukční ukazatele; produkční ukazatele; chov; technologie chovu; nemoci Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Chov prasat v podmínkách subtropické Afriky

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat různé způsoby chovu prasat v subtropických oblastech Afriky. Prasata jsou jedním z nejproduktivnějších a rychle rostoucích hospodářských zvířat, která mohou ...

MUKOSHA, Chisenga Emmanuel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases