Number of found documents: 719
Published from to

James Joyce and the science of mind - the approach of Cognitive Narratology to Dubliners
ZELENÁ, Lenka
2018 - English
Tato bakalářská práce se zabývá knihou Dubliners irského spisovatele Jamese Joyce a jejím vztahem k vědní disciplíně zvané Kognitivní naratologie. Cílem práce je analyzovat a následně interpretovat vybrané povídky právě ve vztahu k zmíněnému termínu. První část práce uvádí čtenáře do života Jamese Joyce a k jeho knize a následně vymezuje jednotlivé aspekty Kognitivní naratologie, které slouží jako základní pomůcka k analýze a především k interpretaci. Druhá část pak přináší samotné pojednání o struktuře narativu ve vybraných povídkách ("The Sisters", "Araby", "Eveline", "After the Race", "A Little Cloud", "A Painful Case", "Grace", "The Dead"). Mimo analýzy povídek z hlediska času, prostředí, úhlu pohledu a dalších aspektů, se práce věnuje především vztahem mezi autorem, postavami, a čtenářem. Závěrem je shrnuta práce s metodologií. This bachelor's thesis deals with the work of the Irish writer, James Joyce, called Dubliners and its relation to a modern scientific discipline Cognitive narratology. Its aim is to analyse and interpret chosen short stories in terms of the aforementioned discipline. The first part of the thesis introduces the reader to the life of James Joyce and ho his work. Then, the aspects of Cognitive narratology are defined, as they serve as a basic tool for the analysis and most importantly, for the interpretation. The second part deals with the narrative structure in the chosen stories ('The Sisters', 'Araby', 'Eveline', 'After the Race', 'A Little Cloud', 'A Painful Case', 'Grace', 'The Dead'). Apart from analysing the stories in terms of time, setting, point of view and other aspects, the study focuses on the relationships between the author, the characters, and the reader. Finally, there is a summary of the work with the methodology. Keywords: James Joyce; Dubliňané; modernismus; Kognitivní naratologie; paralýza; interakce; narativ Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
James Joyce and the science of mind - the approach of Cognitive Narratology to Dubliners

Tato bakalářská práce se zabývá knihou Dubliners irského spisovatele Jamese Joyce a jejím vztahem k vědní disciplíně zvané Kognitivní naratologie. Cílem práce je analyzovat a následně interpretovat ...

ZELENÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The Paradoxical Worlds of F. Scott Fitzgerald
ŠANDEROVÁ, Milada
2018 - English
Cílem této diplomové práce je analyzova svět románů F. Scott Fitzgeralda This Side of Paradise, Tender is the Night a nedokončeného románu The Last Tycoon jako svět založený na systému zásadních kontradikcí a binárních opozic. Tento fakt v textech působí značná napětí, ale na druhé straně dokazuje jejich komplexnost. Předmětem interpretace je fungování společnosti jako celku, ale i analýza postav a jejich vzájemné vztahy, stejně jako konkrétní vlastnosti, často vystavěné na opozicích. The aim of this diploma thesis is to analyse the world of F. Scott Fitzgerald's novels This Side of Paradise, Tender is the Night and his unfinished novel The Last Tycoon as the world built on the system of significant contradictions and binary oppositions. This fact causes remarkable tensions in the texts. On the other hand, it proves their complexity. The matter of interpretation is the working of the society as the whole, but also the analysis of characters and their mutual relationships, as well as the concrete features of single characters, which are often built on the oppositions. Keywords: Paradoxy; kontradikce; binární opozice; F. Scott Fitzgerald; Na prahu ráje; Něžná je noc; Poslední magnát Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Paradoxical Worlds of F. Scott Fitzgerald

Cílem této diplomové práce je analyzova svět románů F. Scott Fitzgeralda This Side of Paradise, Tender is the Night a nedokončeného románu The Last Tycoon jako svět založený na systému zásadních ...

ŠANDEROVÁ, Milada
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The Development of the Campus Novel Genre
PRŮŠOVÁ, Liliana
2018 - English
Cílem diplomové práce je analýza a porovnání univerzitních románů tří autorů. Práce v teoretické části vymezuje historické a socioekonomické pozadí vývoje univerzitního románu. Dále se práce zabývá samotným žánrem univerzitního románu a jeho znaky. Praktická část se zabývá konkrétními příklady tohoto žánru a jejich analýzou. Analyzovanými a porovnávanými romány jsou Šťastný Jim a Jakeův problém od Kingsley Amise, trilogie Hostující profesoři, Svět je malý a Pěkná práce od Davida Lodge a O kráse od Zadie Smith. Práce je zaměřena na vývoj univerzitního románu, který je vymezen v rámci těchto děl. The aim of this thesis is to analyse and compare works of three campus novel writers. Historical and socio-economic aspects of the development of campus novel are described, as well as the features and characteristics of this genre. The thesis analyses Kingsley Amis' Lucky Jim and Jake's Thing, David Lodge's trilogy Changing Places, Small World and Nice Work, Zadie Smith's On Beauty as examples of campus novels. The thesis focuses on the development of this genre within those novels. Keywords: univerzitní román; vývoj; Hnutí; rozhněvaní mladí muži; postmodernismus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Development of the Campus Novel Genre

Cílem diplomové práce je analýza a porovnání univerzitních románů tří autorů. Práce v teoretické části vymezuje historické a socioekonomické pozadí vývoje univerzitního románu. Dále se práce zabývá ...

PRŮŠOVÁ, Liliana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

John Steinbeck and His Attachment to the Landscape of California
KAŠŤÁK, Nicholas
2018 - English
Práce se bude v perspektivě ekokritického čtení zabývat drobnějšími literárními útvary amerického prozaika Johna Steinbecka (Tortilla Flat, Cannery Row, The Wayward Bus) a pokusí se o definici prostředí Steinbeckovy prózy, jeho vnímání prostředí a popisu krajiny včetně charakteristiky postav, které přírodním podmínkám čelí a krajinu Steinbeckovy literární Kalifornie obývají. V úvodní části se práce teoreticky zaměří na problematiku ekokritiky jako současného literárního přístupu k prostředí a krajině románů. Jádrem práce bude aplikace ekokritických teoretických východisek na tvorbu Johna Steinbecka, především na jeho vnímání prostoru, přírody a krajiny. Součástí práce bude kapitola zpracovávající Steinbeckovu biografii a jeho spjatost a přírodou a krajinou západního pobřeží USA. In the perspective of ecocritical reading, the work will deal with the minor literary forms of the American prose writer John Steinbeck (Tortilla Flat, Cannery Row, The Wayward Bus) and will attempt to define the environment of Steinbeck's prose, his perceptions of the environment and landscape descriptions, including the description of the characters facing the natural conditions within the landscape of Steinbeck's literary California. In the introductory part the thesis will theoretically focus on the issue of ecocriticism as a contemporary literary approach to the environment and the landscape of analyzed novels. At the core of the work will be the application of ecocritical theoretical bases for John Steinbeck's work, primarily on his perception of space, nature and landscape. Part of the work will be a chapter dealing with Steinbeck's biography and his relationship with the nature and landscape of the West Coast of the United States. Keywords: Steinbeck; Wayward; Tortilla; Cannery; Kalifornie; příroda; ekokritika; teorie; prostředí; biografie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
John Steinbeck and His Attachment to the Landscape of California

Práce se bude v perspektivě ekokritického čtení zabývat drobnějšími literárními útvary amerického prozaika Johna Steinbecka (Tortilla Flat, Cannery Row, The Wayward Bus) a pokusí se o definici ...

KAŠŤÁK, Nicholas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

William Faulkner as a Short Story Writer of the American South
ŠVOJGROVÁ, Tereza
2018 - English
Diplomová práce se v úvodní kapitole bude věnovat charakteristice literatury amerického Jihu, bude se snažit vytyčit její hlavní témata (historie regionu, význam rodiny, život v malé komunitě, náboženský aspekt a vnitřní konflikt jedince s náboženstvím, smysl pro spravedlnost, smysl pro humor a další). V přehledu autorů literatury amerického Jihu se pokusí charakterizovat společné rysy jižanské prózy a stanoví přibližné hranice regionu amerického Jihu s ohledem na "jižanství" uvedených autorů. Jádrem práce bude interpretační analýza povídek Williama Faulknera: A Rose for Emily, Red Leaves, Dry September, That Evening Sun, Mountain Victory a Barn Burning. Na základě analýzy společných rysů povídkové tvorby autora bude práce zkoumat Faulknerův vztah k americkému Jihu a odraz těchto témat v autorově románové tvorbě. Součástí práce bude kapitola věnovaná žánru grotesky a literární kategorii American Gothic. In the first part, the diploma thesis will deal with the characteristics of the literature of the American South and will provide an overview of its main themes (history of the region, the importance of the family, life in a small community, man's conflict with religion, the sense of justice, the sense of humor and others). In the overview of American Southern authors, it will try to characterize typical features of southern prose, and set borders of the region. The main task of the thesis will be the analysis of William Faulkner's short stories: A Rose for Emily, Red Leaves, Dry September, That Evening Sun, Mountain Victory and Barn Burning. Based on the short story analysis, it will focus on Faulkner's relation to the American South. Part of the thesis will be a chapter dedicated to the grotesque genre and to the literary category of American Gothic. Keywords: William Faulkner; Southern Literature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
William Faulkner as a Short Story Writer of the American South

Diplomová práce se v úvodní kapitole bude věnovat charakteristice literatury amerického Jihu, bude se snažit vytyčit její hlavní témata (historie regionu, význam rodiny, život v malé komunitě, ...

ŠVOJGROVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Application of Data Engineering Technologies in Bioinformatics
SAIBOLD, Anna
2018 - English
Due to the huge amount of biological data, the various available data sources, and the diversity of their structure as well as content, data engineering technologies are required. They provide an important opportunity to support their exploitation. This thesis aims at applying several data engineering steps to a particular real-world data source to demonstrate the additional benefit with respect to utilization of the data by means of connecting to other data sources as well as querying and analyzing the data. Therefore, in the practical part of this thesis a continuous example showing several engineering steps is constructed, comprising the development of different schemata, the creation of a database as well as the mapping and integration of future heterogeneous data. Finally, processing queries against the engineered data source is compared to an online database search regarding different aspects like time, effort, and usability. As the example shows, an engineered database can have huge benefits over online search, especially for complex queries, processing data from several sources. Keywords: Dataengineering; Bioinformatics; XML; Integration; Ontology; Mapping; Informationsystems; Cancer; Gene; Disease; Database; Query; Schema Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Application of Data Engineering Technologies in Bioinformatics

Due to the huge amount of biological data, the various available data sources, and the diversity of their structure as well as content, data engineering technologies are required. They provide an ...

SAIBOLD, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
RÖHRNBACHER, Simone
2018 - English
The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system

The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to ...

RÖHRNBACHER, Simone
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae
STEHRER, Thomas
2018 - English
The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second aim was to investigate the influence of two different nucleotidases on adenosine levels upon gene knockdown of their respective genes with and without a triggered immune response. Keywords: Drosophila; Extracellular Adenosine; Immune System Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae

The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second ...

STEHRER, Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Improving Generalization of Deep Convolutional Neural Networks for Acoustic Scene Classification
PAISCHER, Fabian
2018 - English
In recent years deep learning has become one of the most popular machine learning techniques for a vast variety of complex problems. An example for such a task is to mirror the human auditory system to classify audio recordings according to the location they were recorded in. This work focuses mainly on the Acoustic Scene Classification task proposed by the IEEE DCASE Challenge. The dataset for Acoustic Scene Classification consists of recordings from distinct recording locations. The aim of the challenge is to classify an unseen test set of recordings. In the challenge of 2016 the training and test set did not differ significantly. In the challenge of 2017, however, the test set originated from a different distribution, implying a strong need for generalization. In the course of this work, the initial implementation consisting of a Deep Convolutional Neural Network for the DCASE 2016 challenge submission (done in Lasagne) was re-implemented in Keras. An extension of the ADAM optimizer (AMSGrad) was investigated for improvement in generalization. Other submissions to the DCASE 2017 challenge suggest that different types of spectrograms might be key for better generalization. Therefore experiments utilizing different kinds of spectrograms were conducted. Furthermore, different interpolation algorithms were used for data augmentation, with some of them yielding significant improvements in classification accuracy and generalization. For different spectrogram dimensions, slight adjustments in the network architecture also resulted in a performance gain. To better understand what different models "see" and what they focus on, their filters, and activations were visualized and compared for differences. Finally the adjustments which led to better generalization on the dataset of the DCASE 2016 challenge were tested on the dataset of the DCASE 2017 challenge, leading to an improvement over all submissions to the DCASE 2017 challenge from the Institute of Computational Perception. In recent years deep learning has become one of the most popular machine learning techniques for a vast variety of complex problems. An example for such a task is to mirror the human auditory system to classify audio recordings according to the location they were recorded in. This work focuses mainly on the Acoustic Scene Classification task proposed by the IEEE DCASE Challenge. The dataset for Acoustic Scene Classification consists of recordings from distinct recording locations. The aim of the challenge is to classify an unseen test set of recordings. In the challenge of 2016 the training and test set did not differ significantly. In the challenge of 2017, however, the test set originated from a different distribution, implying a strong need for generalization. In the course of this work, the initial implementation consisting of a Deep Convolutional Neural Network for the DCASE 2016 challenge submission (done in Lasagne) was re-implemented in Keras. An extension of the ADAM optimizer (AMSGrad) was investigated for improvement in generalization. Other submissions to the DCASE 2017 challenge suggest that different types of spectrograms might be key for better generalization. Therefore experiments utilizing different kinds of spectrograms were conducted. Furthermore, different interpolation algorithms were used for data augmentation, with some of them yielding significant improvements in classification accuracy and generalization. For different spectrogram dimensions, slight adjustments in the network architecture also resulted in a performance gain. To better understand what different models "see" and what they focus on, their filters, and activations were visualized and compared for differences. Finally the adjustments which led to better generalization on the dataset of the DCASE 2016 challenge were tested on the dataset of the DCASE 2017 challenge, leading to an improvement over all submissions to the DCASE 2017 challenge from the Institute of Computational Perception. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Improving Generalization of Deep Convolutional Neural Networks for Acoustic Scene Classification

In recent years deep learning has become one of the most popular machine learning techniques for a vast variety of complex problems. An example for such a task is to mirror the human auditory system ...

PAISCHER, Fabian
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Development of algorithms for the analysis of duplex sequencing data
HEINZL, Monika
2018 - English
Duplex sequencing detects ultra-rare mutations by tagging DNA molecules with double-stranded tags. This method creates single-stranded consensus sequences (SSCS) from the reads, which then form duplex consensus sequences (DCS) and are then aligned to the reference genome to call mutations. During this process, a large amount of sequencing data is lost. Therefore, we have developed new algorithms, that give insight in the sequencing data which helps to improve the reads/SSCS/DCS ratios. In addition, a graphical representation of the sequencing data was implemented. The first part of the thesis is focusing on the distribution of sizes of read families. Second, a detailed analysis of the tags is shown by calculating their Hamming distances which can identify sequencing or PCR errors from true molecules. In addition, we can detect artificial produced chimeric reads during PCR. The fourth part includes the application of our algorithms on shorter tag lengths and on only those tags which are involved in the formation of DCSs. Finally, we investigated different sources of read loss during data analysis. Duplex sequencing detects ultra-rare mutations by tagging DNA molecules with double-stranded tags. This method creates single-stranded consensus sequences (SSCS) from the reads, which then form duplex consensus sequences (DCS) and are then aligned to the reference genome to call mutations. During this process, a large amount of sequencing data is lost. Therefore, we have developed new algorithms, that give insight in the sequencing data which helps to improve the reads/SSCS/DCS ratios. In addition, a graphical representation of the sequencing data was implemented. The first part of the thesis is focusing on the distribution of sizes of read families. Second, a detailed analysis of the tags is shown by calculating their Hamming distances which can identify sequencing or PCR errors from true molecules. In addition, we can detect artificial produced chimeric reads during PCR. The fourth part includes the application of our algorithms on shorter tag lengths and on only those tags which are involved in the formation of DCSs. Finally, we investigated different sources of read loss during data analysis. Keywords: duplex sequencing; mutations; data analysis; Hamming distance; read family size; chimeric reads Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Development of algorithms for the analysis of duplex sequencing data

Duplex sequencing detects ultra-rare mutations by tagging DNA molecules with double-stranded tags. This method creates single-stranded consensus sequences (SSCS) from the reads, which then form duplex ...

HEINZL, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases