Number of found documents: 206
Published from to

Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio
KAKOS, Filip
2018 - German
Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, jeviště, postava atd. Pracuje se s originálním textem od Büchnera a přepracovaném textu divadelního uskupení Budweiser Theatergruppe. Práce se konfrontuje s přepracovanou verzí a ukazuje na konkrétních příkladech scén, co se děje s originálním textem při inscenaci, které modernizace a redukce se musí provést a také které pasáže z originálu jsou důležité, aby byl zachován kontext děje a neztratilo se také spojení s originálem. This work is about interpretation of the Leonce und Lena, comedy drama, by George Büchner. In the first part are explained the basic concepts of drama, essential for interpretation, like stage mediums, stage, figure etc. The original text by Büchner is confronted with the revised version of the theater group Budweiser Theatergruppe. This shows on concrete examples of scenes what is happening with the original text in an inscenation, which modernizations and reductions must happen and which parts of the original text are important for preservation of the essential elements of the play. Keywords: Theatre; Büchner; Leonce a Lena; inscenation; modernization; scenes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio

Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, ...

KAKOS, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik
NÁVAROVÁ, Kateřina
2018 - German
Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie skoposu a nástin použitých překladatelských strategií. Práce shrnuje základní pojmy teorie překladu a pojednává o pravidlech překladatelského procesu a jeho problémech. V neposlední řadě obsahuje také soupis přístupů k odborným textům, k jejich druhům a míře odbornosti. Dále jsou analyzovány jednotlivé překládané texty, a to jak jejich originální verze, tak i výsledné překlady a jejich proces. Závěrem každé analýzy je čtenáři k dispozici přehled použitých překladatelských strategií s konkrétními příklady. The submitted bachelor thesis deals with methods and analysis of translations from German to Czech on environmental protection. The aim of the thesis is to analyse selected translations using the theory of skopos and outline of used translation strategies. The thesis summarizes the basic concepts of translation theory and deals with the rules of the translation process and its problems. Last but not least, it also includes an inventory of approaches to expert texts, their types and level of expertise. Further more, the chosen translated texts are individually analysed, both their original versions and the resulting translations and their process. At the end of each analysis, an overview of applied translation strategies with specific examples is available. Keywords: translation; translation methods and strategies; theory of translation; translation analysis; environmental protection texts; specialized translation; translation problems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik

Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie ...

NÁVAROVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Liebe im Nationalsozialismus: Ein Literaturvergleich von Rolf Hochhuth "Eine Liebe in Deutschland" und Arnošt Lustig "Colette, dívka z Antverp"
TOMANOVÁ, Lucie
2018 - German
Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací dvou literárních děl Colette, dívka z Antverp od Arnošta Lustiga a Eine Liebe in Deutschland od Rolfa Hochhutha. V první části práce jsou představeny pojmy psychoanalýza a psychoanalytická literatura, termín láska a druhá světová válka. Pozornost je dále přenesena přímo na autory a srovnávané knihy. Popsány jsou oba tragické příběhy mileneckých párů, z kterých jsou vyvozeny důležité symboly. Práce sleduje především vliv válečného pozadí na milostné vztahy a lásku, totožné a odlišné rysy postav a jejich chování v průběhu druhé světové války. Závěr práce se soustředí na vzájemnou komparaci hlavních postav, zvláště pak jejich milostných vztahů. This presented bachelor thesis deals with comparison between two literary works Colette, dívka z Antverp by Arnošt Lustig and Eine Liebe in Deutschland by Rolf Hochhuth. The terms psychoanalysis and psychoanalytic literary, term love and the Second World War are defined at the beginning of the thesis. The focus is then shifted straight to the authors and compared books. Both tragic stories the pairs of lovers are described and important symbols are deduced. The thesis observes mainly an influence of the Second World War´s on love relations and love, identical and different character traits and their behavior in the progress of the Second World War. The end of the thesis is concentrated on the comparison of the main protagonists and especially their love relations. Keywords: Arnošt Lustig; Rolf Hochhuth; love; war; comparison Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Liebe im Nationalsozialismus: Ein Literaturvergleich von Rolf Hochhuth "Eine Liebe in Deutschland" und Arnošt Lustig "Colette, dívka z Antverp"

Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací dvou literárních děl Colette, dívka z Antverp od Arnošta Lustiga a Eine Liebe in Deutschland od Rolfa Hochhutha. V první části práce jsou představeny ...

TOMANOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

STOIZISMUS BEI FRANZ KAFKA? ASPEKTE DES STOIZISMUS IN FRANZ KAFKAS PARABEL "VOR DEM GESETZ"
TOŠIČ, Miloš
2018 - German
Tématem a hlavním cílem této práce je zjistit, zda lze nalézt určité symboly stoicismu v díle Franze Kafky. Druhým cílem je dokázat, že staré principy tohoto filosofického směru můžou hrát roli i v novější literatuře. Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních kapitol, které jsou uspořádány ve specifickém a logickém pořadí, aby bylo práci snazší přečíst. První kapitola se věnuje obecnému představení stoicismu, jeho myšlenkám a nejvýznamnějším představitelům. Dále následuje kratší představení Franze Kafky a jeho díla. Na závěr je na řadě absolutně nejdůležitější část, a sice objevení a objasnění různých elementů stoicismu v díle Franze Kafky. The main topis and goal of this work is to find out, if there are some symbols of stoicism in the work from Franz Kafka. The second goal is to prove, that the old principles of this philosophy can play a role also in the newer literature. This bachelorthesis is divided in three main chapters, which are arranged in particular logic order, to make the reading easier. First chapter introduces stoicism as a whole, its thoughts and personalities. Next is shorter introduction of Franz Kafka and his work. The end of the thesis is the most crucial part, and it is dedicated to discovery and clarify elements of stoicism in the work from Franz Kafka. Keywords: Franz; Kafka; Stoicism; Philosophy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
STOIZISMUS BEI FRANZ KAFKA? ASPEKTE DES STOIZISMUS IN FRANZ KAFKAS PARABEL "VOR DEM GESETZ"

Tématem a hlavním cílem této práce je zjistit, zda lze nalézt určité symboly stoicismu v díle Franze Kafky. Druhým cílem je dokázat, že staré principy tohoto filosofického směru můžou hrát roli i v ...

TOŠIČ, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache
HAVLÍKOVÁ, Kamila
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na spisovatelovu vlastní literární i překladatelskou činnost ta se koncentruje především na českou poesii. Tyto aspekty zkoumá v chronologickém, časově sousledném pořadí, od spisovatelových literárních počátků až po současnou tvorbu. Součástí práce je i nastínění autorova postoje k politickému dění v Československu, především na konci 60. let 20. století. Práce je zakončena autorovou rolí v současném literárním světě. This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the writer's own literary and translational activities mainly concentrating on Czech poetry. These aspects are researched in chronological order, from writer's literary beginnings to contemporary work. Part of the thesis is also the outline of Kunze's attitude to political events in Czechoslovakia, especially in the late 1960s. The work is finished with the author's role in the contemporary literary world. Keywords: Czech language; German language; culture; literature; Reiner Kunze Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache

Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na ...

HAVLÍKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT IM TSCHECHISCH BAYERISCHEN GRENZGEBIET AM KONKRETEN BEISPIEL DES NATIONALPARKS BÖHMERWALD/BAYERISCHER WALD
BROMOVÁ, Pavlína
2018 - German
Cílem této bakalářské práce je představit česko-německou spolupráci, především v oblasti Bavorska a Jihočeského kraje. Jsou představeny i spolky a organizace, které takovou spolupráci podporují. Uvedeny jsou i právní normativy, které ji upravují. Následuje shrnutí všech euroregionů na česko-německé hranici. Významnou částí práce je kapitola věnovaná Euroregionu Šumava Bavorský les Mühlviertel, řešena je hlavně česko-bavorská část regionu. Obzvláště důležitá je pak kapitola věnující se spolupráci a financování NP Šumava a Bavorský les a jejich konkrétním projektům. Zmíněny jsou i společné plány a cíle do roku 2020. V závěru je zachycen vývoj, zaměření projektů i budoucí vývoj těchto dvou národních parků očima Pavla Bečky, koordinátora česko-německé spolupráve v NP Šumava. The subject of the final thesis is to introduce Czech and German cooperation, especially between regions Bavaria and South Bohemia. The unions and organizations that support this cooperation are also introduced there. The thesis deals with legal normatives, which regulate this interaction. The next chapter is a summary of all euroregions in Czech and German borders. Important part of thesis is the chapter about Euroregion Šumava Bavarian forest Mühlviertel, where is solved Czech-Bavaria part of region, mainly. No less important chapter deals with partnership and financing of National park Šumava and Bavarian forest. The thesis presents concrete projects of this cooperation as well. Common plans and aims by 2020 are mentioned there. The final chapter provides an overview of development of projects focus as well as future progression of these two national parks, through Pavel Bečka, coordinator of Czech-German cooperation in National park Šumava. Keywords: cross-border cooperation; euroregion; twin towns; structural funds; Šumava National Park; Bavarian Forest National Park Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT IM TSCHECHISCH BAYERISCHEN GRENZGEBIET AM KONKRETEN BEISPIEL DES NATIONALPARKS BÖHMERWALD/BAYERISCHER WALD

Cílem této bakalářské práce je představit česko-německou spolupráci, především v oblasti Bavorska a Jihočeského kraje. Jsou představeny i spolky a organizace, které takovou spolupráci podporují. ...

BROMOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Film (Protektorat 1938-1945): Über die Freiheit von Schauspielern im Protektorat
BICKOVÁ, Petra
2018 - German
Bakalářská práce se zabývá tématem film v období Protektorátu Čechy a Morava. Práce se zaměřuje také na propagandu pod vedením ministra Josepha Goebbelse, jaké prostředky propaganda využívala a jak propaganda ovlivnila českou, ale i německou kinematografii. Dále se práce zaměřuje na osudy tří českých herců, kteří působili na filmové scéně v období Protektorátu Čechy a Morava. Jedná se o herečku Lídu Baarovou, herce Oldřicha Nového a Vlastu Buriana. Práce se soustředí i na to, jak se změnily jejich osudy s nástupem nacizmu a jaké změny nastaly v jejich soukromém a profesním životě. The bachelor thesis deals with the film in the period of Protecotrate of Bohemia and Moravia. The thesis is also focused on propaganda under the leadership of Minister Joseph Goebbels. It is also concerned with the means that were used by propaganda or with the issue how propaganda influenced Czech and Gemran cinematography. In addition, the thesis is focused on the fate of three Czech actors who were on the film scene during the period of Protectorate of Bohemia and Moravia. These were: the actress Lída Baarová and actors Oldřich Nový and Vlasta Burian. The bachelor thesis is also concerned with the issue how their fates were changed because of the rise of Nazism and what changes were caused in their private and professional lives. Keywords: Protectorate of Bohemia and Moravia; Film; Propaganda; Theater; Collaboration; Nazism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Film (Protektorat 1938-1945): Über die Freiheit von Schauspielern im Protektorat

Bakalářská práce se zabývá tématem film v období Protektorátu Čechy a Morava. Práce se zaměřuje také na propagandu pod vedením ministra Josepha Goebbelse, jaké prostředky propaganda využívala a jak ...

BICKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Die deutschen Familiennamen in Budweis in der Gegenwart
HRŮZOVÁ, Veronika
2018 - German
Tato bakalářská práce se zabývá onomastickým výzkumem příjmení německého původu v Českých Budějovicích a okolí. Nejprve se věnuje teorii onomastiky a jejímu dělení, historii příjmení a kategoriím příjmení podle původu. Také jsou vysvětleny vztahy mezi Čechy a Němci na území Českých Budějovic v minulosti. Hlavním cílem praktické části práce je analýza nejčastějších a nejzajímavějších příjmení německého původu v Českých Budějovicích a porovnání mých výsledků s frekventovanými německými příjmeními v Německu a České republice. V neposlední řadě se práce zaměřuje také na integraci příjmení německého původu do českého jazykového systému, především na fonologické a morfologické rovině. This bachelor's thesis deals with onomastic research of German family names in České Budějovice and in the surrounding area. It opens with the theory of onomastics and its division, history of family names and categories of family name origin. It also explains the relationships between Czechs and Germans in České Budějovice in the past. The aim of the practical part is to analyse the most common and interesting family names of German origin in České Budějovice and to compare my results to the frequent family names in Germany and in the Czech Republic. Last but not least, the thesis focuses also on the integration of German family names to the Czech language system, mainly on the phonological and morphological level. Keywords: Onomastics; family names; morphology; Czech-German relationships; České Budějovice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die deutschen Familiennamen in Budweis in der Gegenwart

Tato bakalářská práce se zabývá onomastickým výzkumem příjmení německého původu v Českých Budějovicích a okolí. Nejprve se věnuje teorii onomastiky a jejímu dělení, historii příjmení a kategoriím ...

HRŮZOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau
ONDRÁČKOVÁ, Ivana
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto čtyřech zmíněných úrovních probíhá již řadu let vzájemná kooperace na mnoha projektech. První část této diplomové práce je věnována historii a popisu Euregia a Evropského regionu Dunaj-Vltava obecně. Zároveň popisuje rozdíly mezi těmito uspořádáními a vymezuje pojem region. Další část se věnuje kooperaci v rámci regionu na již zmiňovaném území a popisuje dosavadní aktivity organizací, podniků, vysokých škol a kulturních institucí v rámci společných přeshraničních projektů. Tato část je rozdělena na několik kapitol, které se podrobněji věnují zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním Rakouskem a Jihočeským krajem. This diploma thesis deals with the European Region Danube-Moldau, EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel and the cooperation of the participating partner regions in the fields of culture and tourism, science and research, universities and companies. For many years, cross-border cooperation works in all these areas. The first part of the thesis deals with the history of the Danube-Moldau region and the history of EUREGIO in general and also describes the differences between the two institutions as well as their structure. The next part describes the cooperation within the European region as well as the previous activities of companies, colleges and universities and the cultural and tourism institutions. The cooperation in each area is described in more detail in a separate chapter. The third, and thus the last part, assesses cooperation within the framework of the Danube-Moldova European Region, and only between two partner regions of Southern Bohemia and Upper Austria. Keywords: European Region Danube-Moldau; EUREGIO; cooperation; region; project; cluster Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau

Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto ...

ONDRÁČKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Erläuterung zu Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder": Textanalyse und -Interpretation
STRŽÍNKOVÁ, Monika
2018 - German
Bakalářská práce se věnuje protiválečnému dílu "Matka Kuráž a její děti kronika z třicetileté války" od německého autora Bertolda Brechta, historicko-politickému pozadí v době vzniku této divadelní hry a literárnímu životu autora v exilu. Hlavní část práce je zaměřena na vlivy epického divadla a jeho prvků na vývoji hlavních postav, Matky Kuráže, Eilifa, Švejcara a Kattrin. Vedle charakterových vlastností a postoje k válce těchto postav je rozebrána i jazyková stránka. Cílem je interpretovat myšlenkovou podstatu divadelní hry a autorův záměr pro její napsání. V práci je na příkladu uvedené divadelní hry vysvětlen pojem epické divadlo a jeho znaky a autorův umělecký koncept tohoto divadelního žánru. The bachelor thesis deals with the anti-war play "Mother Courage and her children" by the German writer Bertolt Brecht, the historical-political background in the time of the origin of this work and the author's life in exile. The main part of the work focuses on influences of the epic theatre and its elements on the development of the main characters Mutter Courage, Eilif, Schweizerkas and Kattrin. Besides the characteristics and attitudes to the war of these characters, the linguistic aspect is analysed as well. The aim is to interpret the main idea of the theatre play and author's intention to write it. This play is also used to explain the concept of the epic theatre and the artistic conception of the author's theatre genre. Keywords: World War II; exile literature; anti-war literature; epic theatre; distancing effect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Erläuterung zu Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder": Textanalyse und -Interpretation

Bakalářská práce se věnuje protiválečnému dílu "Matka Kuráž a její děti kronika z třicetileté války" od německého autora Bertolda Brechta, historicko-politickému pozadí v době vzniku této divadelní ...

STRŽÍNKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases