Number of found documents: 12034
Published from to

Zhodnocení zrealizovaných revitalizačních akcí v okrese Rychnov nad Kněžnou
Suchodol, Jiří
2016 - Czech
Tato bakalářské práce se zabývá revitalizacemi vodních toků, charakteristikou a zhodnocením vybraných třech potoků. Nejprve je v rámci literární rešerše řešena problematika revitalizací. Následně jsou zde charakterizovány tři potoky, na kterých proběhla v minulosti revitalizace a dále je zhodnocen současný stav těchto revitalizací. Cílem je vyhodnotit jejich stav, a zda mají, tyto revitalizace smysl nebo ne. Zrevitalizované potoky se nacházejí v CHKO Orlické hory a jsou přítoky Divoké Orlice. That is the thesis deals with an explanation of what's the revitalization of water- courses, characterization and evaluation of the existing three selected streams. First, it is explains what's revitalization and how they work. That they are characterized by three rivers on which took place in the past revitalization and assessed the current state of revitalization. The aim is that they should function the revitalization recover or not. Re- vitalization is located in the Protected Landscape Area Orlické hory and the are tributaries to the river Divoká Orlice. Keywords: objekty; revitalizace; řeka; tok Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení zrealizovaných revitalizačních akcí v okrese Rychnov nad Kněžnou

Tato bakalářské práce se zabývá revitalizacemi vodních toků, charakteristikou a zhodnocením vybraných třech potoků. Nejprve je v rámci literární rešerše řešena problematika revitalizací. Následně jsou ...

Suchodol, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza kvality života v ORP Česká Třebová
Řeháková, Kateřina
2016 - Czech
Bakalářská práce je zpracována na téma Analýza kvality života v ORP Česká Třebová. Práce analyzuje současný stav spokojenosti obyvatel dané obce s rozšířenou působností s kvalitou života. Literární přehled zahrnuje poznatky z kompetentní literatury týkající se problematiky kvality života a je zaměřen na vysvětlení základních pojmů týkajících se této problematiky. Součástí přehledu jsou základní pojmy marketingového výzkumu a použitých základních statistických metod. Praktická část se zabývá statistickým vyhodnocením vyplněných dotazníků a srovnání těchto výsledků s vybranými ukazateli z Českého statistického úřadu. Výsledky jsou vyhodnoceny pomocí statistických metod, následně jsou porovnána fakta a zjištěné závislosti. Bachelor thesis is focused on the analysis of the quality of life in the ORP Česká Třebová. The thesis analyzes the current state of the satisfaction of the population of the municipality with extended powers with quality of life. Literary report includes findings from professional literature concerning the issue of quality of life and focuses on explaining the basic concepts related to this issue. The overview, the basic concepts of marketing research and applied basic statistical methods. The practical part deals with statistical evaluation questionnaires and compared these results with selected indicators from the Czech Statistical Office. Results are determined using statistical methods, followed by comparing the facts and determine dependencies. Keywords: kvalita života; marketingový výzkum; statistické zpracování Available in digital repository of Mendel University.
Analýza kvality života v ORP Česká Třebová

Bakalářská práce je zpracována na téma Analýza kvality života v ORP Česká Třebová. Práce analyzuje současný stav spokojenosti obyvatel dané obce s rozšířenou působností s kvalitou života. Literární ...

Řeháková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza lidského rozvoje v Ghaně v letech 2010-2015
Surová, Natálie
2016 - Czech
Bakalářská práce. Brno 2016 Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza lidského rozvoje v Ghaně, proto je metodologie práce zaměřena na popis lidského rozvoje, vymezení základních pojmů a hodnocení metod pro rozvoj společnosti. Ve vlastní práci jsou obsaženy základní informace o řešené oblasti, demografické údaje a podrobnější analýza lidského rozvoje Ghany pomocí indexu HDI a jiných, tento index ovlivňujících, faktorech. Především jsou zde popsány pak zvolené indikátory:vzdělání, zdraví a životní standard obyvatel. Bachelor thesis. Brno 2016 The main topic of this bacalor thesis is the analysis of human development in Ghana, therefore is a literature review focused on describtion of human development, definitions if main concepts and rating sof methods for a development of society. The practical part contained basic information about studied area, demographic information and detail analysis of human development of Ghana using HDI index and other indicators, which influences this index. Mainly are there described choosen indicators:education, health and life standard of inhabitants. Keywords: Ghana; lidský rozvoj; plány milénia; příjem obyvatel; regiony; vzdělání; zdravotnictví Available in digital repository of Mendel University.
Analýza lidského rozvoje v Ghaně v letech 2010-2015

Bakalářská práce. Brno 2016 Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza lidského rozvoje v Ghaně, proto je metodologie práce zaměřena na popis lidského rozvoje, vymezení základních pojmů ...

Surová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Bezpečnostní a ekonomický vývoj Gruzie od získání nezávislosti do současnosti
Fukala, Martin
2016 - Czech
Bakalářská práce analyzuje bezpečnostní a ekonomický vývoj Gruzie v letech 1990-2015. Na základě získaných politických a bezpečnostní poznatků práce rozebírá celkový vývoj Gruzie, kdy je prostřednictvím ekonomických indikátorů poukázáno na fakt, že celkový bezpečnostní vývoj koresponduje s vývojem ekonomickým. Bakalářská práce je rozdělena do třech částí. Literární rešerše se zabývá teoretickými přístupy k bezpečnosti a ekonomickému rozvoji. Poté následuje analýza bezpečnosti a ekonomického rozvoje Gruzie ve sledovaném období. A závěrečná část návrhová popisuje změnu bezpečnostního systému Gruzie v závislosti na integračních procesech do NATO. This thesis analyzes the security and economic development of Georgia in years 1990 to 2015. This thesis deals with the development of Georgia with respect to its political and security measures. By means of economic indicators it discusses the correspondence between the overall security development and the economic development. This bachelor thesis is divided into three parts. Firstly, there is a literary research that deals with the theoretical approaches to security and economic development. Secondly, the analysis of security and economic development of Georgia in a given period is presented. The last part discusses the proposed transformation of the security system of Georgia in terms of the process of integration into NATO. Keywords: Abcházie; bezpečnostní politika; ekonomický vývoj; Gruzie; Jižní Osetie; NATO; ozbrojený konflikt; Rusko Available in digital repository of Mendel University.
Bezpečnostní a ekonomický vývoj Gruzie od získání nezávislosti do současnosti

Bakalářská práce analyzuje bezpečnostní a ekonomický vývoj Gruzie v letech 1990-2015. Na základě získaných politických a bezpečnostní poznatků práce rozebírá celkový vývoj Gruzie, kdy je ...

Fukala, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza životní úrovně a její vývoj v Moravskoslezském kraji ve srovnání s ČR
Potočárová, Zuzana
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá životní úrovní na území Moravskoslezského kraje ve srovnání s Českou republikou. V práci jsou analyzovány ukazatele determinující životní úroveň v desetiletém horizontu od roku 2004 do roku 2014. Veškerá data byla čerpána z Českého statistického úřadu. Analýza sekundárních dat životní úrovně je doplněna prostřednictvím dotazníkového šetření o primární data, která zachycují subjektivní pohled obyvatel na jejich životní úroveň. V rámci zjištění jednotlivých skutečností jsou obě sledované území porovnány. This thesis deals with living standard in the territory of the Moravian-Silesian Region in comparison with the Czech Republic. Analyzes indicators determining the standard of living in the ten-year term from 2004 to 2014. All data was taken from the Czech Statistical Office. The analysis of secondary data standard of living is complemented by a questionnaire survey of primary data that capture the subjective view of the population on their living standards. Observed data were compared between both territories. Keywords: Česká republika; Moravskoslezský kraj; životní úroveň Available in digital repository of Mendel University.
Analýza životní úrovně a její vývoj v Moravskoslezském kraji ve srovnání s ČR

Tato bakalářská práce se zabývá životní úrovní na území Moravskoslezského kraje ve srovnání s Českou republikou. V práci jsou analyzovány ukazatele determinující životní úroveň v desetiletém horizontu ...

Potočárová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Degradace půdy v zemích Magrebu a migrace
Mikulčíková, Šárka
2016 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na degradaci půdy v zemích Magrebu a tím způsobenou migraci obyvatelstva. Cílem práce je vyhodnotit dopady degradace půdy na základě ekonomických a politických ukazatelů a taktéž zemědělských indikátorů. Byly stanove-ny tři výzkumné hypotézy a jejich pravdivost dokázána či vyvrácena pomocí korelační analýzy. V teoretické části práce jsou definovány pojmy týkající se environmentální migrace a příčiny degradace půdy v Severní Africe. Praktická část se zabývá charakteristikou jednotlivých zemí regionu a jejich porovnáním na základě provedené korelační analýzy. V závěru této bakalářské práce jsou interpretovány výsledky a navrhnuta řešení. The bachelor thesis is focused on environmental migration caused by land degradation in the Maghreb region. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the impacts of land degradation based on economic, political and agricultural indicators. There were stated three hypotheses and their verity was either proved or disproved according to the corre-lation analysis. In the theoretical part of this bachelor thesis are defined terms relating to the environmental migration and causes of the land degradation in North Africa. The practical part is focused on characterization and comparison of countries in the Maghreb region based on the correlation analysis. As a conclusion there are interpreted the results and suggested possible solutions. Keywords: degradace půdy; environmentální migrace; Magreb Available in digital repository of Mendel University.
Degradace půdy v zemích Magrebu a migrace

Bakalářská práce je zaměřena na degradaci půdy v zemích Magrebu a tím způsobenou migraci obyvatelstva. Cílem práce je vyhodnotit dopady degradace půdy na základě ekonomických a politických ukazatelů a ...

Mikulčíková, Šárka
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve městě Třebíč
Tůmová, Aneta
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti ve městě Třebíč a efektivností finančních prostředků, jež byly vynaloženy na vybrané projekty financované prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013. První část práce se zabývá teorií trhu práce a nezaměstnaností, na kterou dále navazuje politika zaměstnanosti a charakteristika Evropského sociálního fondu. Analytická část je zaměřena na jednotlivé projekty, které byly realizovány v rámci tohoto operačního programu ve městě Třebíč. Práce je zakončena návrhy opatření, které by dále mohly přispět ke zvýšení zaměstnanosti. This thesis deals with the analysis of the unemployment and efficiency of expenditures relating in unemployment support in Trebic through the European Social Fund under the Operational Programme Human Resources and Employment in the programming period 2007-2013. The first part of this thesis deals with the theory of labor market, unemployment, employment policy and characteristics of the European Social Fund. Analytical part is focused on individual projects, which were implemented under this programme in Trebic. The work is finished proposals for action that could contribute to increased employment. Keywords: Evropský sociální fond; nezaměstnanost; Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost; trh práce Available in digital repository of Mendel University.
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve městě Třebíč

Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti ve městě Třebíč a efektivností finančních prostředků, jež byly vynaloženy na vybrané projekty financované prostřednictvím Evropského sociálního ...

Tůmová, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

E-government v České republice a jeho praktické využití v Mikroregionu Hovoransko
Výlet, Dominik
2016 - Czech
Bakalářská práce pojednává o elektronizaci veřejné správy (e-governmentu) v České republice a jejím praktickém využití, konkrétně v Mikroregionu Hovoransko. Cílem této bakalářské práce je zjistit míru implementace a využívání e-governmentu občany a právnickými osobami v Mikroregionu Hovoransko. Na základě analýzy vyhodnotit, zda a jaká pozitiva z dosud implementovaných prvků elektronické veřejné správy pro občany tohoto Mikroregionu vyplynula, případně s jakými nevýhodami a překážkami se potýkají. Pomocí dotazníkového šetření ověřit fakta a zjistit četnost a spokojenost využívání prvků e-governmentu občany i firmami v Mikroregionu. Bachelor thesis deals with the electronisation of public administration (e-government) in the Czech Republic and its practical use, particularly in micro region Hovoransko. This thesis aims to determine the level of implementation and use of e-government by citizens and legal entities in the micro region Hovoransko by evaluation. Evaluation is based on the analysis of the current state of implementation of Smart Administration, its positives and negatives. The facts are verified by a questionnaire survey focused on clients of local authorities of micro region Hovoransko and their attitude to the current level of e-government services. Keywords: e-government; elektronizace veřejné správy; mikroregion; regionální politika; smart administration Available in digital repository of Mendel University.
E-government v České republice a jeho praktické využití v Mikroregionu Hovoransko

Bakalářská práce pojednává o elektronizaci veřejné správy (e-governmentu) v České republice a jejím praktickém využití, konkrétně v Mikroregionu Hovoransko. Cílem této bakalářské práce je zjistit míru ...

Výlet, Dominik
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Eugenika v kontextu rozvojových zemí
Alanová, Markéta
2016 - Czech
Eugenika v kontextu rozvojových zemí Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Taterová, M.A. Cílem této bakalářské práce je komparace projevů eugeniky na dvou územích světa, a to ve Rwandě a v Tibetu. Práce se zabývá postupným vývojem eugeniky a uplatněním jejich výsledků právě ve dvou zmíněných oblastech s nástinem historických souvislostí. Práce odkrývá zajímavé poznatky o manipulaci s genofondy lidí, jakož to i důležité milníky ve vývoji této vědní disciplíny. Zhodnoceny jsou podobné či rozdílné faktory dvou eugenických pokusů (ve Rwandě a Tibetu). Eugenics in context of development countries. Bachelor Thesis, Brno: Mendel University, Faculty of Regional Development and International Studies, 2016. Supervisor of bachelor thesis Mgr. Eva Taterová, M.A. The aim of this bachelor thesis is to compare eugenics manifestations in two world areas and that in Rwanda and Tibet. Thesis deals with gradual development of eugenics and its outcome application in those two mentioned areas with an outline of their historical context. Bachelor thesis reveals interesting findings about gene pools manipulation as an important mile stones in this science field. At the end of the thesis are evaluated two similarities or different factors of two eugenics experiments (in Rwanda and Tibet). Keywords: eugenika; genocida; nacionalismus; Rwanda; Tibet Available in digital repository of Mendel University.
Eugenika v kontextu rozvojových zemí

Eugenika v kontextu rozvojových zemí Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Taterová, M.A. Cílem ...

Alanová, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Food security problems in West Africa - case study Mali and Senegal
Strolený, Martin
2016 - English
Cílem této práce je analyzovat problémy potravinové bezpečnosti v západní Africe s hlubší analýzou Mali a Senegalu. Dále, tato práce poskytuje pohled na geografické pozice, rozvoj zemědělství a celkové situace hladu v daných lokalitách, neboť tyto jmenované aspekty mají jak přímé, tak nepřímé dopady na potravinovou bezpečnost. Za účelem měření potravinové bezpečnosti a zajištění maximální přesnosti měřených kritérií byly využity dva odlišné indexy (Světový Index Hladu a Světový Index Potravinové Bezpečnosti). Navíc, tato práce rovněž analyzuje hlavní geografické a demografické problémy a jejich korelace s potravinovou bezpečností. Následně jsou popsány vybrané regionální organizace a politiky na rozvoj daných oblastí. Na základě teoretického a analytického výzkumu této práce jsou nakonec poskytnuta doporučení na celkové zlepšení a rozvoj analyzovaných oblastí. The aim of this thesis is to analyze the food security problems in West Africa together with further analysis of Mali and Senegal. Furthemore, this thesis provides an insight into geographic positions, agricultural development and overall hunger situations of chosen areas as these all named aspects have both direct and indirect impacts on food security. To measure the food security in chosen regions two different indexes were used in order to ensure maximal accuracy of the analyzed criteria (the Global Hunger Index and the Global Food Security Index). Moreover, the thesis analyzes main geographic and demographic challenges in the region and their correlations wtih food security issues. Next, different regional organizations and policies focused on the development of the areas are described. Based on the theoretical and analytical research and results of the thesis, recommendations for sustainable development and improvement of food security are eventually provided. Keywords: hlad; Mali; potravinová bezpečnost; Senegal; urbanizace; Západní Afrika Available in digital repository of Mendel University.
Food security problems in West Africa - case study Mali and Senegal

Cílem této práce je analyzovat problémy potravinové bezpečnosti v západní Africe s hlubší analýzou Mali a Senegalu. Dále, tato práce poskytuje pohled na geografické pozice, rozvoj zemědělství ...

Strolený, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases