Number of found documents: 12034
Published from to

Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku
Smutná, Markéta
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na daňové soustavy každé země a identifikaci rozdílů při stanovování výsledné daňové povinnosti. Praktická část obsahuje porovnání výsledného daňového zatížení na zvolených skupinách daňových poplatníků v obou zemích Evropské unie. Bachelor thesis deals with the comparison of personal income tax in the Czech Republic and Slovakia. It focuses on the tax system of each country and identifies differences when setting the final tax liability. The practical part includes a comparison of the resulting tax burden of selected groups of taxpayers in both countries of the European Union. Keywords: Česká republika; daň; daň z příjmů fyzických osob; daňová soustava; komparace; poplatník; Slovensko Available in digital repository of Mendel University.
Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku

Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na daňové soustavy každé země a identifikaci rozdílů při stanovování výsledné daňové ...

Smutná, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov
Kalusová, Kristína
2016 - Slovak
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes technologies, s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť vhodnú komunikačnú stratégiu produktu zameranú na konkrétnu cieľovú skupinu. Sú-časťou práce je taktiež charakteristika produktu, analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a rovnako aj analýza obecného prostredia pomocou STEP analýzy. Ďalej pomocou kvantitatívneho výskumu v malých a stredných podnikoch na Slovensku a v Čechách zistím akým spôsobom management firiem vyhľadáva nové produkty tohto typu. Na základe týchto zistení navrhnem vhodnú komunikačnú stratégiu produktu. Communication strategy of software tool for monitoring of employees. Bachelor thesis. Brno, 2016. This bachelor thesis focuses on promoting of monitoring software of employees from the company Norwes technologies, s.r.o. The aim of the thesis is to propose suitable communication strategy of the product oriented on concrete target group. The part of thesis is also characteristics of product, analysis of internal and departmental enviroments and analysis of general environment through STEP analysis. Through quantitative research in small and medium companies in Slovakia and Czech republic I will find out which way the management of these companies is looking for new products of this type. Based on these findings I will propose the suitable communication strategy of the product. Keywords: komunikačná stratégia; marketingová komunikácia; monitoring zamestnancov; propagácia; reklama Available in digital repository of Mendel University.
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes ...

Kalusová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Marketingová strategie vybrané společnosti
Vejmola, Filip
2016 - Czech
Hlavním úkolem této práce je navrhnout marketingovou strategii pro vybranou společnost. V práci se postupuje systematicky. Nejprve je v literární rešerši uve-dena teorie, která je nezbytná pro pochopení problematiky a osvojení si postupů, principů a metodik pro navrhnutí marketingové strategie. Druhou část tvoří vlastní práce, kdy se poznatky získané v literární rešerši, využijí pro navržení marketingové strategie pro společnost Flairhound. Je využito různých metod pro analýzu marketingového prostředí a určení si cílového seg-mentu. Následně jsou za pomoci SWOT analýzy navrhnuty jednotlivé strategie z ní vyplývající a zformulována komplexní marketingová strategie, která pomůže spo-lečnosti uspět v podnikání. The main aim of this bachelor thesis is to design a marketing strategy for a selec-ted company. The thesis is developed systematically. First, a theoretical part was created, which is essential for understanding and mastering of different tech-niques, principles and methodologies of designing a marketing strategy. The second part of the thesis is comprised of original work. The informati-on acquired in the literature research was used to design a marketing strategy for the Flairhound company. A variety of methods of analyzing the marketing envi-ronment and of determining the target segment was used. Subsequently, with the help of a SWOT analysis, several marketing strategies resulting from it were for-mulated. By unifying these strategies, a complex marketing strategy was designed, which will help the company to succeed in business. Keywords: marketingová strategie; marketingové prostředí; marketingový mix; sinus-sociovize; strategické plánování; SWOT analýza Available in digital repository of Mendel University.
Marketingová strategie vybrané společnosti

Hlavním úkolem této práce je navrhnout marketingovou strategii pro vybranou společnost. V práci se postupuje systematicky. Nejprve je v literární rešerši uve-dena teorie, která je nezbytná pro ...

Vejmola, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server
Repka, Ján
2016 - Slovak
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu perzistenčnej vrstvy vybraného modulu informačného systému na Microsoft SQL Server formou replikácie zmeny dát. Teoretická časť obsahuje analýzu aktuálneho stavu daného informačného systému so zameraním na prácu s dátami, analýzu požiadavkov zo strany vlastníka informačného systému a následnu rešerš vybraných technólogii. Praktická časť obsahuje návrh, popis implementácie a test funkčnosti implementovaného riešenia. Informatics system migration to Microsoft SQLServer. Brno: Mendel Uni-versity in Brno, 2016. This bachelor thesis contains analysis, design, implementation and test of solution serving to migrate persistence layer of selected module of the information system to Microsoft SQL Server through replication of data changes. The theoretical part contains an analysis of the current state of the information system with a focus on work with data, analysis of requests from the owner of the information system and the subsequent research of selected technologies. The practical part includes the design, implementation and test of the functionality of the implemented solu-tion. Keywords: informační systém; migration; .Net; server; SQL; WCF; WPF Available in digital repository of Mendel University.
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu ...

Repka, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Náklady a kvalita zdravotní péče v zemích OECD
Klimešová, Iveta
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá náklady a kvalitou zdravotní péče v zemích OECD. V literární rešerši jsou popsány modely zdravotnických systémů a způsoby jejich financování. Taktéž je zde definována kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření. V empirické části je na základě korelační a regresní analýzy ověřen vztah mezi náklady na zdravotní péči a ukazateli kvality. Thesis deals with the cost and quality of healthcare in OECD countries. The literature review describes the models of health care systems and their funding. There is also defined the quality of health care and its measurement. In the empirical part is verified the relationship between health care costs and quality indicators based on the correlation and regression analysis. Keywords: korelační analýza; kvalita; náklady; regresní analýza; zdravotnický systém Available in digital repository of Mendel University.
Náklady a kvalita zdravotní péče v zemích OECD

Bakalářská práce se zabývá náklady a kvalitou zdravotní péče v zemích OECD. V literární rešerši jsou popsány modely zdravotnických systémů a způsoby jejich financování. Taktéž je zde definována ...

Klimešová, Iveta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Návrh na zlepšení situace podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.
Szilvásová, Simona
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o., prostřednictvím zavedení nové služby. Na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí byla navržena strategie podle Ansoffa. Jako nejvýhodnější strategie byla zvolena strategie diverzifikace, kterou představuje zavedení pojízdné prodejny s pečivem. Za účelem ověření zájmu o zavedení nové služby bylo provedeno dotazníkové šetření a následně byla vybraná strategie posouzena z ekonomického hlediska. Na závěr jsou navrženy opatření pro minimalizaci problematických oblastí. Bachelor thesis deals with proposal for increasing competitiveness of company Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o. by implementing a new service. Based on the analysis of external and internal environment there were proposed strategies according to Ansoff. Diversification strategy was chosen as the most convenient strategy, which is represented as an introduction of sale vehicle with pastry. In order to verify interest in sale vehicle, questionnaire interview was made and consequently strategy analyzed with economic perspective was chosen. In conclusion there are proposed actions for minimization of problematic areas. Keywords: Ansoffova matice; strategie; vnější prostředí; vnitřní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Návrh na zlepšení situace podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá návrhem na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o., prostřednictvím zavedení nové služby. Na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí ...

Szilvásová, Simona
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o.
Dvořák, Michal
2016 - Czech
Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti dvou investičních záměrů týkajících se malé vodní elektrárny společnosti ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Účelem tohoto posouzení je doporučení týkající se realizace jednoho z těchto dvou projektů, eventálně vložení volných peněžních prostředků do alternativních investic. V práci budou využity především dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti zohledňující faktor času, inflace a daňového zatížení jako jsou čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti a doba návratnosti. The assessment of economic efficiency of the investment project of the company ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. The aim of bachelor thesis is an evaluation of economic efficiency of two investment projects of the company ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. regarding construction or reconstruction small hydropower plant. Purpose of this evaluation is the suggestion regarding realization of one of the investment plan, eventually put the money into alternative investments. Dynamic methods of economical efficiency taking into account the factor of time, inflation and tax burden, such as Net Present Value, Internal Rate of Return, Profitability Index and Payback Period will be mainly used in this bachelor thesis. Keywords: cash flow; čistá současná hodnota; diskontní míra; efektivnost; investice; riziko Available in digital repository of Mendel University.
Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o.

Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem bakalářské práce je posouzení ...

Dvořák, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Product Placement in Music Videos in Respect of Generation Y in the Czech Republic
Novotný, Matěj
2016 - English
Product placement v hudebních klipech se zaměřením na Generaci Y. Brno, 2015. Bakalářská práce. Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Od doby rozmachu internetu se začala rozvíjet nová média a oslovení mladších spotřebitelů tradiční reklamou se stalo obtížným. Proto marketéři potřebovali najít nové způsoby, jak oslovit tyto spotřebitele (Generace Y). Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat doporučení pro vhodnou implementaci product placementu (umístění produktu) do hudebních videoklipů na českém trhu se zaměřením na Generací Y. Vlastní práce využívá metod kvantitativního výzkumu a experimentu s hudebními videoklipy. Kvantitativní výzkum shromáždil údaje od 177 respondentů a experiment od 212 účastníků. Výzkum byl proveden na podzim roku 2015. Výsledky byly zpracovány pomocí statistického programu Statistica v. 12 a praktická doporučení byla definována na základě výsledků. Product placement in music videos in respect of Generation Y. Brno, 2015. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics. From the time of the internet boom, new media had started to be developed and it has become difficult to reach especially younger consumers via traditional advertising. Therefore, marketers needed to find new techniques how to approach these consumers (Generation Y). The main objective of this bachelor thesis is to define recommendations for suitable implementations of product placement in music videos in respect of Generation Y on the Czech market. Methods of quantitative research and music video experiment were used in the practical part of the thesis. The quantitative research has gathered data from 177 respondents, and the music video experiment from 212 participants. The research was conducted in the autumn of 2015. The results were drawn via a statistical program Statistica v. 12, and practical recommendations were created and based on the results. Keywords: generace Y; hudební videoklipy; product placement; umístění produktu Available in digital repository of Mendel University.
Product Placement in Music Videos in Respect of Generation Y in the Czech Republic

Product placement v hudebních klipech se zaměřením na Generaci Y. Brno, 2015. Bakalářská práce. Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Od doby rozmachu internetu se začala rozvíjet ...

Novotný, Matěj
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku
Křížová, Ivana
2016 - Czech
Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. V teoretické části práce je rozebrán nákup, jeho stádia a také faktory, které ovlivňují společnost při nákupu. Dále je zde uvedena definice dodavatele, možná klasifikace dodavatelů a kritéria, které jsou při výběru dodavatele používána. V práci jsou rozebrány metody, které se používají pro výběr a hodnocení dodavatelů. Ve vlastní práci je nejprve představen podnik WOOD PARTNER s.r.o. Posléze je zde rozebrán a zhodnocen současný proces hodnocení a výběru dodavatele, následně jsou identifikována slabá místa tohoto procesu a navržena nová metodika výběru dodavatele a hodnocení dodavatele, která by mohla být podnikem jednoduše aplikovatelná. V práci je také následně navržena vhodná metodika pro hodnocení současných dodavatelů společnosti WOOD PARTNER s.r.o. The process of selecting and evaluating suppliers in selected company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. Thesis deals with the issue of selecting and evaluating suppliers in selected company. The first part about theory discusses purchasing, its stages and other factors that affects the company's choice. It defines contractors, suppliers and possible classification criteria which are used when companies are choosing suppliers. There is discussion of methods that are used for the selection and evaluation of suppliers. The next section introduces the company WOOD PARTNER Ltd. Then, there is analyzed and assessed the current process of evaluation and selection of the contractor. Subsequently identified weaknesses in the process and proposed new methodology for supplier selection and supplier evaluation, which could be easily applicable. The thesis also designs a suitable methodology for evaluating current suppliers of WOOD PARTNER Ltd. Keywords: dodavatel; hodnocení dodavatele; klasifikace dodavatelů; metodika výběru a hodnocení dodavatele; nákup; výběr dodavatele Available in digital repository of Mendel University.
Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku

Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném ...

Křížová, Ivana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU
Jurková, Michaela
2016 - Czech
Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem této práce je popsat problémy v rámci čerpání dotací z fondů EU. Tato práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou (literární rešerši) a vlastní práci. V teoretické části je popsána funkce, význam a základní principy fondů EU. Další část je věnována problematice podávání žádosti o spolufinancování z programů EU a nakonec se v práci věnuji také problémům, které vznikají při čerpání finančních pomocí z fondů EU. Vlastní práce je poté zaměřena na dva konkrétní příklady, v rámci kterých vznikly problémy s čerpáním dotací z fondů EU. V závěrečné části jsou shrnuty jednotlivé problémy projektů a vypracována doporučení pro lepší kontrolu v oblasti čerpání dotací z fondů EU. Selected legal and economic problem purpose of drawing EU subsidies. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2016. The aim of this thesis is to summarize problems related to drawing subsidies from European funds. The thesis is divided into two parts - theoretical (bibliographic search) and parctical. In the theoretical part, function, importance and basic principles of EU funds are described. Also, one section of the theoretical part deals with the problematics of submitting applications for cofinancing from the EU funds and also the problems, that can appear during drawing a financial help from the EU funds are mentioned. The parctical part is focused on two cases, in which some problems arised in relation to EU funds subsidy drawing. Conclusion of the thesis deals with individual problems of project and formulates recommendations for a better control in the field of EU funds subsidy drawing. Keywords: dotace; fondy EU; korupce; rozpočet EU; strukturální fondy Available in digital repository of Mendel University.
Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU

Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem této práce je popsat problémy v rámci čerpání dotací z fondů EU. Tato ...

Jurková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases