Number of found documents: 69913
Published from to

Kontingenční pohled na úsporu v reverzních elektronických aukcích
Klézl, Vojtěch; Spáčil, Vojtěch
2017 - Czech
Tématem této dizertační práce jsou reverzní elektronické aukce (e-aukce) jako součást nákupní strategie organizace. Zkoumán je jejich výsledek (úspora) v závislosti na naplnění určitých faktorů. Uplatněn je kontingenční pohled, jsou tedy zkoumány i okolnosti dané e-aukce (zejména produkt, který je v ní poptáván). Motivací pro tento pohled byl fakt, že i přes relativní vyspělost vědeckého zkoumání ovlivňujících faktorů jsou v praxi zaznamenávány velmi různorodé výsledky e-aukcí. Hlavním cílem dizertační práce je identifikovat, jaké faktory mají za jakých okolností vliv na výsledek e-aukcí. Dílčími cíli je pak ověřit, zda se vliv těchto faktorů mění v návaznosti na různé způsoby měření úspory dosažené v e-aukci (úspora oproti porovnávací, resp. vstupní nabídce), a zda jsou tyto faktory ovlivněny předmětem e-aukce – diverzifikovanými produkty a komoditami, případně typy komodit. Součástí práce je systematický přehled literatury. V něm jsou dle stanovených rešeršních cílů shrnuty poznatky k výsledkům e-aukcí i k faktorům, které tyto výsledky ovlivňují. Součástí přehledu je i shrnutí metod sběru dat a výzkumných metod v dosavadní e aukční literatuře. V metodické části je popsán datový soubor a metody statistické analýzy. Data pocházejí z reálných e-aukcí proběhlých v systému Proe.biz v letech 2011-2014. Po editaci dat obsahuje databáze více než 14 tisíc e-aukčních případů. Součástí databáze, a tedy i výzkumu, jsou ovlivňující faktory hodnota e-aukce, počet účastníků, počet nabízejících, počet položek, počet změn a počet prodloužení. Jako metody analýzy byly zvoleny korelační analýza, regresní analýza a Kruskal-Wallis ANOVA. V analytické části bylo zjištěno, že vliv faktorů se výrazně liší podle uplatněného způsobu výpočtu úspory. Střední hodnota úspory je odlišná pro úsporu oproti vstupní nabídce u diverzifikovaných produktů a komodit (oproti předpokladům v literatuře je ale úspora komodit nižší). Pro jednotlivé typy komodit nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. Některé závěry této dizertační práce, a zejména pak kontingenční pohled, tak do jisté míry vyvracejí určité závěry v dosavadní e-aukční literatuře. Tyto skutečnosti jsou diskutovány v interpretační části práce. V závěru jsou nastíněny i možnosti dalšího výzkumu. This dissertation thesis is focused on reverse electronic auctions (e-auctions) as a part of company’s purchase strategy. The result of the e-auction (financial savings) are examined upon the fulfilment of certain factors. The conditions of each e-auction are considered, as the contingency theory point of view is used as a theoretical foundation of the thesis. The motivation for this approach is based on the conflicting results of e-auction in the day-to-day practice, despite the fact that the e-auction academic research is quite mature. The main aim of this thesis is to identify which factor under what circumstances influence the result of the e-auction. Partial aims are to examine whether the method of calculating the results and the subject of the e-auction (diversified product or commodity) affect the influencing factors. Previous research on e-auctions is summarized in the systematic literature review part, including the factors influencing results. Methods of data collection and statistical analysis in the literature are also discussed. In the methodical part, the data and methods of statistical analysis used in this thesis are described. The data are secondary, coming from real e-auctions conducted in the Proe.biz system in the years 2011-2014. The database consists of more than 14 000 e-auction cases after data editing. In the research, following factors are analysed: value of the e-auction, number of participants, number of bidders, number of items, number of price changes and number of prolongations. Correlation analysis, regression analysis and Kruskal-Wallis ANOVA tests are the main statistical methods used. The findings from the research illustrate that the influence of the factors varies greatly based on the method of savings calculation. The median also varies for diversified products and the commodities when using the savings based on initial price (savings for commodities being lower – the literature suggests opposite). The difference in savings for commodity types was not statistically significant. Some of the results of this dissertation prompt at least partial re-thinking of the e auctions research field. Using contingency approach, some of the long-standing e-auction paradigms are seen as not always valid. Keywords: Reverzní elektronické aukce; úspora; výsledek e-aukce; korelační analýza; regresní analýza; Kruskal-Wallis ANOVA; faktory ovlivňující úsporu.; Reverse electronic auctions; savings; result of the e-auction; correlation analysis; regression analysis; Kruskal-Wallis ANOVA; factors influencing the savings. Available to registered users in the VŠB-TUO
Kontingenční pohled na úsporu v reverzních elektronických aukcích

Tématem této dizertační práce jsou reverzní elektronické aukce (e-aukce) jako součást nákupní strategie organizace. Zkoumán je jejich výsledek (úspora) v závislosti na naplnění určitých faktorů. ...

Klézl, Vojtěch; Spáčil, Vojtěch
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017

Dopady měnové a fiskální politiky na finanční stabilitu
Hodula, Martin; Polouček, Stanislav
2017 - Czech
Tato dizertační práce se zabývá dopady opatření hospodářských politik na stabilitu finančního systému. V teoretické části se dizertační práce věnuje zejména otázce, zda a jakým způsobem mohou opatření měnové a fiskální politiky ovlivnit finanční proměnné a stabilitu finančního sektoru. Poznatky odvozené z existujících teoretických a empirických studií jsou následně využity při tvorbě teoretického modelu, který zachycuje interakci hospodářských politik a finančního sektoru. Model je založen na specifikaci ztrátové funkce pro celou ekonomiku dle Carlstrom, Fuerst a Paustian (2010) a je v práci dále rozšířen o dynamiku zadlužování soukromého a veřejného sektoru. K analýze dopadů opatření hospodářských politik na stabilitu finančního systému jsou v empirické části práce využita data za Českou republiku. Práce využívá k analýze model vektorové autoregrese rozšířený o vektorovou analýzu (FAVAR) a bayesovskou inferenci (BVAR). Oproti existujícím studiím české ekonomiky, které modelují interakci měnové a fiskální politiky za použití pouze malého počtu proměnných, modely FAVAR a BVAR využívají velké množství informací ze stovek časových řad. Na úrovni české ekonomiky navíc nebyla doposud provedena analýza, která by verifikovala dopady jak měnové, tak fiskální politiky na finanční sektor. Za účelem modelování dopadů opatření hospodářských politik na finanční stabilitu byl postupně identifikován šok měnové expanze a šok fiskální expanze. Analýza ukázala, že měnová expanze vede k fiskální expanzi, a naopak fiskální expanze vyvolává měnovou restrikci. Dále bylo zjištěno, že dopady fiskální expanze na finanční sektor mohou být destabilizující v krátkém období, zatímco měnová expanze se projevuje destabilizačně ve středním horizontu. Ve světle empirických důkazů lze konstatovat, že mezi hospodářskými politikami a makroobezřetnostní politikou může vznikat konflikt. Uvolněná měnová politika zvýšila ceny aktiv a bytů, přičemž tento nárůst byl podpořen fiskální expanzí. V případě uvolnění obou hospodářských politik tak nemusí být makroobezřetnostní nástroje regulátora dostačující k zamezení akumulace a prevence materializace rizika. Závěry studie akcentují potřebu zvýšené komunikace mezi nositeli hospodářských politik a politik k prosazování finanční stability. Další výzkum vyžaduje především analýza kumulativních dopadů opatření hospodářských politik v různých fázích hospodářského a finančního cyklu, například prostřednictvím nelineárních modelů s hraničními hodnotami. The dissertation focuses on the evaluation of economic policies impact on financial system stability. Mainly, we estimate the cumulative effects of monetary and fiscal policy measures on the risk of financial instability. Critical analysis of theoretical and empirical literature leads to the formulation of the theoretical model which captures the interaction between economic policies and financial sector development. The model is based on a loss function specification proposed by Carlstrom, Fuerst and Paustian (2010) and is further augmented by indebtedness dynamics in both private and public sectors. The impact of economic policies on financial system stability is analyzed on the example of the Czech Republic. We use a factor augmented vector autoregression model (FAVAR) and Bayesian VAR model. Apart from existing Czech studies which model the monetary-fiscal policy interactions with only a few macroeconomic variables, we use a vast dataset consisting of hundreds of time series. To our knowledge, there is no complex study that verifies the impacts of both monetary and fiscal policy on financial sector in the Czech Republic. To model the impact of economic policies measures on financial stability, we identify expansionary monetary and fiscal policy shocks. The analysis of the Czech data showed that the monetary expansion leads to fiscal expansion and fiscal expansion causes monetary restriction. We also show that the impact of fiscal expansion on financial sector might be destabilizing in the short-term, whereas monetary policy expansion destabilizes the financial sector in the medium-term. In the light of our empirical evidence, we conclude that a conflict can arise between the economic policies and macroprudential regulatory policy under certain conditions. Loose monetary policy leads to an increase in asset prices and residential property prices while this increase was at the same time bolstered by following fiscal expansion. In this case, when both economic policies are loosened, macroprudential regulatory tools might not be sufficient to prevent risk accumulation and subsequent risk materialization. Our empirical results calls for deeper communication between fiscal and monetary policies on one hand and regulatory policies ensuring financial stability on the other. Future research should focus on the analysis of cumulative impact of economic policies measures in different stages of economic and financial cycle. This can be done in a non-linear framework with threshold variables. Available to registered users in the VŠB-TUO
Dopady měnové a fiskální politiky na finanční stabilitu

Tato dizertační práce se zabývá dopady opatření hospodářských politik na stabilitu finančního systému. V teoretické části se dizertační práce věnuje zejména otázce, zda a jakým způsobem mohou opatření ...

Hodula, Martin; Polouček, Stanislav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017

Aplikace modelování strukturních rovnic na proces utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků při nákupech na slevových portálech
Pawlasová, Pavlína; Spáčil, Vojtěch
2017 - Czech
Tato dizertační práce je zaměřena na spokojenost a zejména věrnost zákazníků při nákupech v online prostředí. Online nakupování, jehož součástí je také nakupování na slevových portálech, v dnešní době využívá pravidelně polovina občanů České republiky. Ač je nakupování se slevou populární u zákazníků, představuje pro obchodníky jistá rizika. Mezi jedno z nich patří nízká míra opakovaných nákupů u jednoho slevového portálu. Zákazníci se orientují především podle výhodnosti nabídek. Přitom chovají-li se zákazníci věrně, přináší to firmě řadu výhod. Manažeři platforem e-commerce a sociální komerce by se tedy měli zabývat právě problematikou věrnosti zákazníků namísto snahy o přilákání nových zákazníků. Jednou z možností, jak usilovat o nárůst věrnosti zákazníků, je dosáhnout vyšší míry spokojenosti zákazníků s provedeným nákupem. Cílem této dizertační práce je identifikace modelu chování zákazníků při nakupování na slevových portálech pomocí statistické metody modelování strukturních rovnic s prokázáním návaznosti mezi spokojeností zákazníků s nákupem a věrností zákazníků. Pro identifikaci proměnných a vazeb v modelu je použit model očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and McLean IS success model. Tyto modely byly rozšířeny o prvek důvěry. Faktory, podílející se na utváření chování zákazníků, jsou analyzovány z pohledu role zákazníka slevového portálu a zároveň role zákazníka prodejce výrobku či služby. Data získaná elektronickým dotazováním byla nejprve analyzována pomocí faktorové analýzy s cílem seskupení proměnných do faktorů, které mohou být klíčové pro spokojenost a věrnost zákazníků. Následně jsou pomocí výsledků provedené faktorové analýzy sestaveny, analyzovány a validovány modely procesu utváření spokojenosti zákazníků slevových portálů z pohledu dvojí role zákazníků pomocí metody modelování strukturních rovnic. Na základě těchto výsledků byly identifikovány statisticky významné proměnné, které byly dále aplikovány pro sestavení, analyzování a validování modelů procesu utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků slevových portálů, kdy důvěra je prediktorem či konsekvencí spokojenosti zákazníka, pomocí metody modelování strukturních rovnic. V provedené analýze byl prokázán a kvantifikován vliv jednotlivých proměnných mezi sebou. V závěru práce jsou shrnuty nejvýznamnější poznatky získané aplikací statistických metod na chování zákazníků a tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky zejména zahraničních autorů. V práci jsou také obsažena omezení provedeného výzkumu a návrhy na další vědeckou činnost. This dissertation focuses on customers’ satistaction and customers’ loyalty in the online shopping. Half of the citizens of the Czech Republic use the online shopping regularly nowadays. The online group buying is a part of e-commerce. Although the online group buying is popular between customers, it presents certain risks for traders. One of the risks belongs to the low level of customer loyalty; it means a low rate of repeat purchases at one of the online group buying auctions. Customers are primarily oriented towards the profitability of offers. However, loyal customers bring many benefits to vendors. Therefore, e-commerce and social commerce managers should deal with creating of loyal customers instead of trying to attract new customers. Achieving of a higher level of customers’ satisfaction with the purchase is one of the possible ways to how to do it. The aim of this dissertation is to identify the model of online group buying customers’ behaviour with the proof of the links between customers’ satisfaction with the purchase and customers loyalty using statistical method of a structural equation modeling. The expectation - confirmation model and DeLone and McLean IS success model were applied for the identification of variables and constraints in the designed model. These models were extended by another factor, specifically by a trust. The factors contributing to shaping of customers’ behaviour were analyzed from the online group buying customers’ perspective and from the perspective of vendors’ customer. Data obtained by the electronic questioning was initially analyzed using a factor analysis with the aim of grouping variables into factors that can be crucial to customers’ satisfaction and loyalty. Subsequently, the models of online group buying customers’ satisfaction in terms of the dual role of customers were compiled using the results of the factor analysis. These models were analyzed and validated using the method of a structural equation modeling. Based on these results, the statistically significant variables were applied for compiling of the models of the process of the online group buying customers satisfaction and loyalty creating. The method of a structural equation modeling was applied to analyse and validate the proposed models. The impacts between variables were demonstrated and quantified in the conducted analysis. The most important results learned from the application of statistical methods in customers’ behaviour are summarized in the conclusion. The results are compared with results especially of foreign authors’ researches. The dissertation also includes the restrictions of the research and proposals for a further scientific work. Available to registered users in the VŠB-TUO
Aplikace modelování strukturních rovnic na proces utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků při nákupech na slevových portálech

Tato dizertační práce je zaměřena na spokojenost a zejména věrnost zákazníků při nákupech v online prostředí. Online nakupování, jehož součástí je také nakupování na slevových portálech, v dnešní době ...

Pawlasová, Pavlína; Spáčil, Vojtěch
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017

Vlastnosti kovo-keramického návaru s vloženými zrny karbidů wolframu
Kozák, Jindřich; Hlavatý, Ivo
2017 - Czech
Strojní díly, používané v průmyslu, se během svého provozu opotřebovávají. Opotřebená plocha bývá často malá, v porovnání se zbytkem součásti, která ještě nevyčerpala svou životnost v celém profilu. Úpravy povrchu těchto dílů nebo jejich renovace nám umožňuje navařování. Tímto způsobem lze prodloužit životnost extrémně namáhaných součástí. Lze tak až několikanásobně zvýšit životnost použitím vhodného přídavného materiálu s vyšší mezí pevnosti Rm, či aplikací takzvaných kompozitních materiálů, jako jsou částice karbidu wolframu uložené v matrici návaru. V současné době existuje řada technologií, které lze využít pro aplikaci speciálních ochranných povrchových vrstev. Do skupiny technologií patří především žárové nástřiky, různé povlaky a v neposlední řadě návary. Tyto ochranné vrstvy se následně využívají v těžebním či hutním průmyslu, stavebnictví, pro součásti vystavené opotřebení, které se zde vyskytuje ve formě například adheze, koroze, eroze a zejména abraze, která významně přispívá ke znehodnocení součástí, používaných v těchto odvětvích. Mezi takovéto ochranné vrstvy lze zařadit i speciální návary, využívající např. železné, hliníkové, niklové či kobaltové matrice v kombinaci s částicemi karbidů wolframu, které svými vlastnostmi patří mezi tzv. kompozitní materiály, a které pomalu nahrazují konvenční součásti z nástrojových ocelí. Vysoká tvrdost karbidů wolframu společně s použitím houževnaté matrice dovoluje dosahovat vysoké odolnosti proti různým typům opotřebení. Tato odolnost následně výrazně zvyšuje životnost strojních součástí a významně tak přispívá ke snižování nákladů průmyslových společností na opravu či výměnu jednotlivých dílů. V oblasti navařování součástí lze využívat technologií navařování obalenou elektrodou, plazmou a laserem, přičemž pomalu ustupuje plamenové navařování. K jednomu z nejprogresivnějších způsobů navařování patří navařování v ochranných atmosférách s použitím plněných elektrod. Disertační práce se zabývá navařováním povrchů dílů s použitím vložených částic karbidu wolframu v martenzitických matricích na bázi železa v kombinaci se základním materiálem S235JR+N nebo S690QL. Mezi hlavní cíle této práce patří studium vlivu svařovacích parametrů na vložené částice karbidu s cílem dosažení vyhovujících návarů s požadovaným vlastnostmi, zejména odolnosti proti abrazi. Provedené návary byly následně podrobeny studiu mikro a makrostruktury, posouzení chemického složení a měření tvrdosti a mikrotvrdosti. Součástí práce bylo porovnání množství částic karbidu wolframu na povrchu návaru a studium jejich vlivu na výslednou životnost návaru. Následně byl proveden experiment s cílem stanovení odolnosti navařených vrstev proti abrazi a porovnání vlivu použitých ochranných plynů na abrazi-vzdornost. Each machine part used in the industry during its service life wears out. Worn area is often small in comparison with the rest of the components which didn’t spend its lifetime in the whole profile. Hard-facing allows us to surface treatment of these components or their renovation. This adjustment method allows us to prolong the service life of extremely stressed parts. It is possible to increase the service life by using a suitable filler material with a higher strength Rm or using so-called composite materials such as tungsten carbide particles in a matrix of the weld deposit. Currently there are a number of technologies that can be used for applying the special protective surface layers. This group of technologies includes thermal spraying, various coatings and also hard-facing. These protective layers are used in mining and metallurgical industry, construction, and for the parts subjected to wear, which is present in a form such as adhesion, corrosion, erosion and abrasion in particular, which significantly contributes to degradation of components used in these industries. Such a protective layer can also include special weld deposits, using eg. the iron, aluminum, nickel or cobalt based matrix in combination with tungsten carbide particles with properties that belong to the group of the composite materials, which are slowly replacing the conventional components using tool steels. High hardness of the tungsten carbides along with the use of relatively tough matrix allows us to achieve high resistance to the different types of wear. This resistance significantly increases the service life of the machine components and significantly contributes to reduce the costs of industrial companies for repairs or replacement of these parts. In the area of hard-facing, the manual metal arc welding can be used, plasma and laser, or receding flame surfacing. To one of the most progressive methods is hard-facing in protective gas atmosphere using the cored wires. Dissertation thesis deals with hard-facing surfaces using the embedded particles of tungsten carbide in a martensitic matrix based on iron, in combination with the base material S235JR+N or S690QL. The main objectives of this work include studying the influence of welding parameters on embedded tungsten carbide particles in order to achieve a satisfactory weld deposits with the desired properties, particularly abrasion resistance. Weld deposits were subjected to the study of micro and macrostructure, chemical composition and assessment of the hardness measurements and the micro-hardness measurements. Part of this work was comparison of the amount of the tungsten carbide particles on the surface of the weld deposit and study of their impact on the service life of the final weld deposit. It was subsequently conducted an experiment to determine the resistance of welded deposits against abrasion and comparison of the used shielding gases and its influence to abrasion-resistance. Keywords: navařování; karbid wolframu; železitá matrice; plněná elektroda; vibrační podavač; surfacing; tungsten carbide; iron matrix; cored wire; vibratory feeder Available to registered users in the VŠB-TUO
Vlastnosti kovo-keramického návaru s vloženými zrny karbidů wolframu

Strojní díly, používané v průmyslu, se během svého provozu opotřebovávají. Opotřebená plocha bývá často malá, v porovnání se zbytkem součásti, která ještě nevyčerpala svou životnost v celém profilu. ...

Kozák, Jindřich; Hlavatý, Ivo
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017

Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan
Jonšta, Petr
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan

Jonšta, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Finančná analýza v konkrétnom prostredí akciovej spoločnosti so zameraním na informačné a komunikačné technológie
Mravec, Andrej; Hakalová, Jana; Chalúpková, Eva
2016 - Slovak
The theme of the bachelor thesis is financial analysis of the joint-stock company KVADOS for the period 2011 – 2014. Objective of the bachelor thesis is to describe meaning and indicators of the financial analysis, introduce joint-stock company KVADOS and evaluate financial health of the company. Theoretical part of the thesis describes meaning, additions and features of the financial analysis, including users and methods of the financial analysis. In the practical part is joint-stock company KVADOS introducing and financial analysis is executing with absolute and ratio indicators. In context of identified weaknesses in liquidity and funding strategy, solutions was proposing. Tématem bakalářské práce je finanční analýza obchodní společnosti KVADOS, a. s. v letech 2011 – 2014. Cílem bakalářské práce je charakterizovat smysl a ukazatele finanční analýzy, představit obchodní společnost KVADOS, a. s., a zhodnotit finanční zdraví této obchodní společnosti. Teoretická část práce je věnovaná problematice finanční analýzy. Popisuje smysl, přínos a funkce finanční analýzy, včetně uživatelů a metod. Praktická část se věnuje představení a finanční analýze obchodní společnosti KVADOS, a. s. pomocí absolutních a poměrových ukazatelů. V souvislosti se zjištěními nedostatky v oblasti likvidity a strategie financovaní, byly navrhnuté řešení pro jejich zlepšení. Available to registered users in the VŠB-TUO
Finančná analýza v konkrétnom prostredí akciovej spoločnosti so zameraním na informačné a komunikačné technológie

The theme of the bachelor thesis is financial analysis of the joint-stock company KVADOS for the period 2011 – 2014. Objective of the bachelor thesis is to describe meaning and indicators of the ...

Mravec, Andrej; Hakalová, Jana; Chalúpková, Eva
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Analýza dlouhodobého majetku ve vybrané obchodní společnosti
Smolková, Kristýna; Kryšková, Šárka; Znebejánková, Jitka
2016 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je Analýza dlouhodobého majetku ve vybrané obchodní společnosti. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku dlouhodobého majetku, jeho oceňování, pořizování a vyřazování z evidence. Praktická část práce se zabývá analýzou účtování dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti, která dlouhodobá aktiva vlastní. The topic of my bachelor thesis is the Analysis of Fixed Assets in the Selected Business Company. The theoretical part is focusing on characterization of the fixed assets. It contains problems of it´s purchasing, evaluation and rejecting of accounting. The practical part of the thesis deals with the analysis of accounting of long-term assets in a company that owns fixed assets. Available to registered users in the VŠB-TUO
Analýza dlouhodobého majetku ve vybrané obchodní společnosti

Tématem mé bakalářské práce je Analýza dlouhodobého majetku ve vybrané obchodní společnosti. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku dlouhodobého majetku, jeho oceňování, pořizování a ...

Smolková, Kristýna; Kryšková, Šárka; Znebejánková, Jitka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Cestovní náhrady v podnikatelské a neziskové sféře
Říháková, Lucie; Kryšková, Šárka; Znebejánková, Jitka
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cestovních náhrad. Zdrojem informací byla platná právní úprava cestovních náhrad a literatura týkající se dané problematiky. V teoretické části jsou popsány cestovní náhrady zaměstnanců, které jim vznikají při výkonu pracovní cesty v tuzemsku i v zahraničí. Jsou uvedeny rozdíly při poskytování těchto náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v neziskové sféře. Obsahem praktické části je charakteristika, způsob vyplácení a účtování cestovních náhrad v konkrétních společnostech v obou sférách. Následuje výpočet příkladů pracovních cest ve společnostech a porovnání vnitřních směrnic obou společností. Závěr práce obsahuje vyhodnocení poskytovaných cestovních náhrad ve společnostech a návrhy na zlepšení. This bachelor's thesis deals with problems travel compensations. The source of information was valid legislation of travel compensations and literature related to the issue. In the theoretical part are described travel compensations of employees arising from business trips inland and abroad. The thesis describes the differencies in the provision of such compensations to employees in business and nonprofit sector. Practical part contains the characteristic and method of payment and accounting of travel compensations in companies in both sectors. Followed by calculation of examples od business trips in companies and comparison of internal guidelines of both companies. The conclusion of this thesis contains evaluation of provided travel compensations in companies and the suggestions for improvement. Available to registered users in the VŠB-TUO
Cestovní náhrady v podnikatelské a neziskové sféře

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cestovních náhrad. Zdrojem informací byla platná právní úprava cestovních náhrad a literatura týkající se dané problematiky. V teoretické části jsou ...

Říháková, Lucie; Kryšková, Šárka; Znebejánková, Jitka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Úprava procesů získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané firmě
Cigoš, Rostislav; Horváthová, Petra; Kozelek, Pavel
2016 - Czech
Tématem bakalářské práce je úprava procesů získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané firmě. První část práce se zaměřuje na popis teoretických informací zpracovaných pomocí odborné literatury. Jsou zde popsány jednotlivé procesy a metody dané problematiky. Další část se zabývá charakteristikou dané firmy, její historii, vyráběnými produkty a analýzou zaměstnanců. Následující kapitola se zabývá analýzou procesů a dotazníkovým šetřením. Závěrečná část se zabývá návrhy a doporučeními ve vybraných částech procesů získávání a výběru zaměstnanců, které povedou k úpravě a zkvalitnění procesů. The theme of bachelor thesis is modification of employees' recruitment and selection processes in a selected firm. The first part focuses on the theoretical information processed through literature. There are described individual processes and methods of the issue. Next part deals with the characteristics of the firm, its history, products of the firm and analysis staff. The following chapter analyzes the processes and questionnaire survey. The final section discusses the proposals and recommendations in selected parts of the process of recruitment and selection of employees, which lead to modifying and improvement processes. Keywords: Získávání zaměstnanců; výběr zaměstnanců; lidské zdroje; personální činnosti; výběrový pohovor; firma; životopis.; Recruitment; employee selection; human resources; personal activity; interview; firm; CV. Available to registered users in the VŠB-TUO
Úprava procesů získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané firmě

Tématem bakalářské práce je úprava procesů získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané firmě. První část práce se zaměřuje na popis teoretických informací zpracovaných pomocí odborné literatury. Jsou ...

Cigoš, Rostislav; Horváthová, Petra; Kozelek, Pavel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Nastavení procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti CWS, s.r.o.
Matzke, Lukáš; Horváthová, Petra; Steklíková, Eliška
2016 - Czech
Předmětem této bakalářské práce návrh procesu je získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti CWS, s.r.o První část se zaměřuje na popis teoretických poznatků získaných z odborné literatury. Jsou zde definovány pojmy, metody a postupy dané problematiky. V druhé části je charakterizována vybraná společnost, popsána oblast jejího podnikání a je proveden návrh procesu získávání a výběru zaměstnanců. Závěrečná část je shrnutím celé bakalářské práce. The subject of my bachelor thesis is setting of employees´ recruitment and selection processes in the CWS, s.r.o. The first part focuses on the description of the theoretical knowledge gained from the literature. There are defined concepts, methods, and procedures the issue. The second part characterizes selected company described its business area and historical background.Next, there is a proposal of setting of employees´ recruitment and selection in the CWS, s.r.o. Finally, there is conclusion of the whole bachelor thesis. Keywords: Získávání zaměstnanců; výběr zaměstnanců; lidské zdroje; metody získávání a výběru zaměstnanců; Employees recruitment; selection of employees; human resources; methods of acquisition and selection employees Available to registered users in the VŠB-TUO
Nastavení procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti CWS, s.r.o.

Předmětem této bakalářské práce návrh procesu je získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti CWS, s.r.o První část se zaměřuje na popis teoretických poznatků získaných z odborné literatury. Jsou zde ...

Matzke, Lukáš; Horváthová, Petra; Steklíková, Eliška
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases