Number of found documents: 20820
Published from to

Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
2017 - Czech
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles). In January 2015, a zero gambling tolerance came into force in Jablonec nad Nisou, which prohibited casinos and playrooms. It is generally assumed that gambling increases criminality, but the effect in the Czech Republic has not been quantified yet. Based on the regression analysis of monthly data from 2013-2016 this work examines the hypothesis of the existence of a negative relationship between gambling regulation and crime by using the difference in differences method. The town of Semily was used as a control group. This hypothesis is confirmed based on the used model - the regulation of gambling in Jablonec nad Nisou is associated with the average monthly decrease of the total crime rate by 0.3622 crimes per 1000 inhabitants (16% decrease) and the average monthly decrease of the property crime rate by 0,3871 crimes per 1000 inhabitants (30% decrease). Keywords: Hazard; Difference in Differences; Kriminalita; Jablonec nad Nisou; Regulace; Difference in Differences; Jablonec nad Nisou; Regulation; Gambling; Criminality Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016

V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale ...

Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015
Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ovlivňující. Práce dále komparuje vývoj startupového ekosystému v Izraeli a v USA ve zmíněném období. Pro dosažení cíle práce byla zvolena zejména analýza kauzální, odvětvová a systémová. Práce dospívá k závěrům, že jednou z hlavních příčin dynamického rozvoje startupového ekosystému v Izraeli je zejména vládní iniciativa společně s vytvořením Office of the Chief Scientist, neustále rostoucími výdaji na R&D a s nimi spojenou podporou vzniku fondů rizikového kapitálu. V komparaci s USA, v Izraeli vládní sektor hraje významnou roli ve všech typech podpory, ať už to finanční či institucionální, čímž motivuje zahraniční investory ke vstupu na izraelský finanční trh. Úspěch izraelského státu tkví také v jeho historických událostech, kulturních zvyklostech a povahových rysech obyvatelstva. This thesis analyzes the support and financing of start-up projects in Israel, especially in the period of years 2003 - 2015. Main goalof the thesis is to analyze the developmnet of of the Israeli startup environment, facts and the institutions that influence it. The thesis furthermore compares the development of the startup ecosystem in Israel and the USA during the period mentioned above. To achieve these goals the method of analysis has been chosen, especially causal, cestoral and system analysis. The thesis shows that the mains causes of the dynamic development of the startup ecosystem in Israel is in particular the government initiative together with the creation of the Office of the Chief Scientist, constantly rising spending on R&D and the associated support for venture capital funds. In comparison with the US, in Israel, the government sector plays a significant role in all types of support, whether financial or institutional, thus motivating foreign investors to enter the Israeli financial market. The success of the Israeli state lies also in its historical events, cultural habits and the features of the population. The main benefit of the thesis, except the analysis of the Israeli startup environment and its comparison with the US is a comprehensive analysis of the insignificant facts that influenced its current development. Keywords: Inkubátory; Rizikový kapitál; Státní podpora; Izrael; Startup; Akcelerátory; Israel; Accelerators; Venture Capital; Startup; Incubators; Government support Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015

Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ...

Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015
Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC derivátů společně s morálním hazardem, projevujícím se vysoce spekulativním chováním ze strany G-SIBs, byly významnými faktory, jež přispěly ke vzniku finanční krize. Regulatorní orgány USA na danou situaci reagovaly přijetím Dodd-Frankova zákona, který měl mimo jiné zavést dodatečná pravidla na trhu OTC derivátů a výrazně regulovat činnost G-SIBs. Práce analyzuje vybrané ukazatele vztahující se k expozici OTC derivátů a celkové finanční kondici zvolených G-SIBs. Na základě analýzy vývoje zkoumaných ukazatelů po zavedení DFA práce potvrzuje, že v období 2010-2015 došlo ke snížení rizika plynoucího ze spekulativních derivátových obchodů G-SIBs, posílení finanční kondice zvolených institucí a potlačení tak systémového rizika. Institutions from the G-SIBs category have been under greater scrutiny not just by regulatory authorities since the beginning of the financial crisis in 2008. Insufficient regulation in OTC derivatives combined with moral hazard expressed in the highly speculative behaviour by G-SIBs were major factors contributing to the development of the financial crisis. The regulatory bodies in the USA responded to the situation by adopting the Dodd-Frank ACT with the aim to introduce additional rules for the market with OTC derivatives and regulate the activities of G-SIBs significantly. The paper analyses selected indicators related to the OTC derivative exposure and the overall financial condition of the selected G-SIBs. The thesis analyses the development of the monitored indicators following the implementation of the DFA to confirm that the risk arising from speculative derivative deals by G-SIBs was reduced, the financial condition of the selected institutions was strengthened, and the systemic risk was thus suppressed during the period 2010-2015. Keywords: regulace; OTC deriváty; systémové riziko; Dodd-Frankův zákon; finanční krize; G-SIBs; systemic risk; Dodd-Frank Act; OTC derivatives; regulation; financial crisis; G-SIBs Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015

Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC ...

Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
2017 - Slovak
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné. The topic of health is currently very up-to-date and the need for population health promotion and disease prevention is becoming increasingly important. The consequences of neglecting prevention and health promotion on the state's economy are clear, whether it is about increasing public spendings on health care or indirect effects on the level of human capital. The aim of this work is to analyze health promotion in the Czech Republic with a focus on mammographic screening programme introduced in 2002. The study demonstrates a decrease in breast cancer mortality following the screening examination and an increase in the number of tumor findings in earlier stages of the disease. It also analyzes the effect on costs of health care and the impact of screening on them. It also proposes to extend preventive screening examinations to other areas where their implementation could be useful in the future. Téma zdravia je v súčasnosti veľmi aktuálna a stále viac sa do popredia dostáva potreba podpory zdravia obyvateľov a prevencie chorôb. Dôsledky zanedbania prevencie a podpory zdravia na ekonomiku štátu sú jednoznačné, či už ide o rast verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť alebo nepriame efekty na úroveň ľudského kapitálu. Cieľom tejto práce je analýza podpory zdravia v Českej republike so zameraním na mamografické screeningové vyšetrenia prsníka zavedené v roku 2002. Práca preukazuje pokles úmrtnosti na karcinóm prsníka po zavedení screeningového vyšetrenia a zvýšenie počtu nálezov nádorov v skorších štádiách choroby. Tiež analyzuje dopad na náklady na zdravotnú starostlivosť a vplyv screeningu na ne. Navrhuje rozšíriť preventívne screeningové vyšetrenia aj o ďalšie oblasti, v ktorých by ich zavedenie mohlo byť v budúcnosti pre štát užitočné. Keywords: prevence chorob; úmrtnost; mamografický screening; mortality; disease prevention; mammographic screening Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002

Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou ...

Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020
Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
2017 - Czech
Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné evropské měny? Teoretická část práce popisuje vývoj a vznik Evropské měnové unie. Jsou popsány výhody a také rizika, která s sebou společná měna přináší. V praktické části práce je odhadnut hlavní náklad související se ztrátou autonomní měnové politiky a kurzového mechanismu. Velikost nákladu je vyčíslena v pásmu 0,59 až 2,34 % HDP. Ze srovnání přínosů a nákladů je pak patrné, že zavedení eura by pro Českou republiku představovalo celkovou ztrátu. Také je provedeno srovnání hospodářského vývoje České republiky a Slovenska. Je ukázáno, že Slovensko se nevyvíjelo statisticky významně odlišně od České republiky. Závěr práce zni následovně: pokud by euro bylo zavedeno do roku 2020, České republice by neprospělo. The thesis addresses the points of interest related to establishing the euro currency in the Czech Republic by 2020. What are the connected costs and benefits? Is euro going to be a contribution to the Czech economy? The theoretical part describes the creation process of European monetary union. The paper then works with advantages and risks associated with euro. The main cost of membership in the eurozone being the loss of independent monetary policy and the loss of the exchange rate mechanism is estimated in range of 0.59 to 2.34 % of GDP. Comparing the direct costs and benefits then leads to a net loss for the Czech Republic. Mutual comparison is conducted between the Czech Republic and Slovakia. It is shown that the difference in economic progress between these two countries is statistically insignificant. Thus the thesis concludes that establishing the euro in the Czech Republic by 2020 would be of no benefit. Keywords: Optimální měnová oblast; Eurozóna; Výhody a rizika eura; costs and benefits of euro; Eurozone; Optimal currency area Available in digital repository of the Library of University of Economics.
HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020

Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné ...

Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie
Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. The objective of master thesis is the examination of Swedish, Swiss and Polish business cycle in four key areas consisting of internal and external macroeconomic equilibrium, cyclical development indicators and financial stability during 2000-2015 period and analysis of fiscal and monetary policy with respect to anti-crisis measures. The pivotal hypothesis is that Sweden, Switzerland and Poland have managed to deal with Great Recession relatively better than other advanced economies. Theoretical section characterises chosen countries, explains fundamental terms and sets the research framework. The empirical part monitors business cycle by chosen indicators within internal and external equilibrium, cyclical development and financial stability, subsequently evaluates situation before the crisis outbreak and examines anti-crisis measures that have been taken. Empirical section is closed by SWOT which evaluates economic development during 2009-2015 period and serves as tool for main hypothesis verification. Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. Keywords: Finančná stabilita; Hospodársky cyklus; Makroekonomická analýza; Financial stability; Business cycle; Macroeconomic analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie

Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, ...

Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zdaňování nemovitých věcí v ČR a v Irsku
Klimešová, Gabriela; Zídková, Hana; Tecl, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na komparaci a analýzu zdaňování nemovitých věcí, které se nacházejí v České republice a v Irsku. V první a druhé části práce dochází ke zmapování historického vývoje zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích, na které navazuje detailnější deskripce aktuální právní úpravy zdanění nemovitých věcí v ČR a Irsku. Třetí část přináší makroekonomické srovnání, kde dochází ke komparaci složené daňové kvóty obou zemí, a také analýze vývoje absolutního daňového inkasa u daní, které se týkají nemovitých věcí jak v ČR, tak v Irsku. V poslední části je pomocí modelových příkladů kvantifikována a poté porovnána velikost daňové zátěže u zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích. Nejprve dochází k porovnání české daně z nemovitých věcí a irské místní daně z nemovitosti a poté se srovnává daň z nabytí nemovitých věcí, která je zavedena v České republice, s kolkovným, které je zavedeno v Irsku. This thesis is focused on the comparison and analysis of taxation of real estate, which are located in the Czech Republic and Ireland. In the first and second part of this thesis, the historical development of real estate taxation in the monitored countries is mapped out, followed by a more detailed description of the current legislation on the taxation of real estate in the Czech Republic and Ireland. The third part brings a macroeconomic comparison, where the combined tax quota of both countries is compared, as well as the analysis of the development of the absolute tax collection for taxes related to real estate, both in the Czech Republic and Ireland. In the last part, using the model examples, is quantified and then compared the magnitude of the tax burden on real estate taxation in the monitored countries. First, a comparison of the Czech real estate tax and Irish local tax is compared, and then the real estate tax introduced in the Czech Republic is compared with the stamp duty introduced in Ireland. Keywords: majetkové daně; kolkovné; inkaso majetkových daní; výnos daně; daň z nabytí nemovitých věcí; složená daňová kvóta; místní daň z nemovitosti; daň z nemovitých věcí; local property tax; compound tax quota; tax revenue; property taxes; property tax; real estate tax; stamp duty on property; collection of property taxes Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zdaňování nemovitých věcí v ČR a v Irsku

Diplomová práce je zaměřena na komparaci a analýzu zdaňování nemovitých věcí, které se nacházejí v České republice a v Irsku. V první a druhé části práce dochází ke zmapování historického vývoje ...

Klimešová, Gabriela; Zídková, Hana; Tecl, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza vybrané investiční příležitosti
Mašek, Pavel; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
2017 - Czech
Cílem práce je učinit rozhodnutí, zda investovat do akcií společnosti E4U, a. s. k 1. 1. 2016. Práce je rozdělená na několik částí, které se dají pomyslně seskupit do třetin. První z nich se zabývá analýzou zkoumané společnosti, od makroekonomického prostředí a jeho vývoje, v němž se subjekt pohybuje, až po vnitřní finanční sílu. Druhá třetina je věnována prognóze budoucnosti závodu, která je vyobrazena v jeho finančním plánu. Poslední část, která je ukázaná ve 3 scénářích pro lepší zobrazení volatility výsledků, se věnuje stanovení možné délky investice a její očekávané výnosnosti. The aim of the thesis is to decide, whether to invest in the shares of E4U, a. s. as of January 1st, 2016. The work is divided into several parts, which can be grouped in notional terms into thirds. The first one deals with the analysis of the surveyed company, from the macroeconomic environment and its development, in which the subject is working, to the internal financial strength. The second third is devoted to the forecast of the future of the company, which is shown in its financial plan. The last part, which is developed in 3 scenarios to see how the results can change, deals with the determining of the possible length of the investment and its expected return. Keywords: model amortizační hodnoty; generátory hodnoty; finanční plán; finanční analýza; strategická analýza; dividendový diskontní model; value drivers; financial analysis; financial plan; amortization value; dividend discount model; strategic analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fundamentální analýza vybrané investiční příležitosti

Cílem práce je učinit rozhodnutí, zda investovat do akcií společnosti E4U, a. s. k 1. 1. 2016. Práce je rozdělená na několik částí, které se dají pomyslně seskupit do třetin. První z nich se zabývá ...

Mašek, Pavel; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zpoplatnění vodní dopravní infrastruktury v EU
Horynová, Dana; Zídková, Hana; Bukovský, Jan
2017 - Czech
Neustálý růst dopravních výkonů vede k opotřebování dopravní infrastruktury a s tím vzniká i potřeba států získat finanční prostředky na úhradu nákladů na opravy, údržbu a modernizaci dopravní infrastruktury. Jednou z možností je zpoplatnění uživatelů dopravních cest. V České republice (dále ČR) existuje systém poplatků pouze za užívání silničních a železničních dopravních cest. Zpoplatnění vodních cest v ČR zavedeno není, avšak v některých státech existuje. Tato diplomová práce se proto blíže zabývá problematikou zpoplatnění vodních cest v Evropské unii (dále EU) a poukazuje tak na existenci alternativní možnosti financování výdajů na opravy, údržbu či modernizaci dopravní infrastruktury sloužící vodní dopravě ČR. První tři kapitoly obsahují teoretická východiska věnující se zejména významu nákladní vodní dopravy a politice EU. Další kapitoly obsahují analýzu zavedeného systému zpoplatnění vodních cest v Německu. Následně je uveden propočet celkového výnosu ze zpoplatnění uživatelů vodních cest pro nákladní dopravu. Z této analýzy práce dále vychází při tvorbě modelu pro zpoplatnění Labské vodní cesty v ČR. Po vytvoření předpokladů pro zpoplatnění Labské vodní cesty byl dále vypočítán potenciální výnos získaný tímto zpoplatněním a porovnán s průměrnou roční výší nákladů na opravy a údržbu vodních toků v ČR. Continuous growth in transport performance leads to deterioration of the transport infrastructure and there is also a need for states to raise funds to cover the costs of repairs, maintenance and modernization of this infrastructure. One option is to charge users of such infrastructure. In the Czech Republic there is a system of charges only for the use of road and rail transport routes. There is no charging of waterways in the Czech Republic, but it exists in some european countries. This diploma thesis deals with the issue of the charging of waterways in the European Union and thus points out the existence of an alternative possibility of financing expenditures for repairs, maintenance or modernization of the transport infrastructure serving the Czech water transport. The first three chapters contain the theoretical background, focusing in particular on the importance of freight water transport and European policy. The other chapters include an analysis of the established charging system for waterways in Germany. Subsequently, the total revenue from the charging of users of waterways for freight transport is calculated. From this analysis, the thesis is also based on the creation of a model for charging the Elbe waterway in the Czech Republic. After creating the preconditions for charging the Elbe waterway, the potential revenue obtained by this charging was also calculated and compared with the average annual cost of repairs and maintenance of watercourses in the Czech Republic. Keywords: princip uživatel platí; opravy a údržba vodních cest; zpoplatnění vodních cest; Labská vodní cesta; financování dopravní infrastruktury; financing of transport infrastructure; charging of inland waterways; user-pays principle; repairs and maintenance of waterways; Elbe waterway Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zpoplatnění vodní dopravní infrastruktury v EU

Neustálý růst dopravních výkonů vede k opotřebování dopravní infrastruktury a s tím vzniká i potřeba států získat finanční prostředky na úhradu nákladů na opravy, údržbu a modernizaci dopravní ...

Horynová, Dana; Zídková, Hana; Bukovský, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Aplikace teorií ekonomického růstu na Irsko a komparace s jižním křídlem eurozóny (země PIGS)
Nguyen, Phuong; Šíma, Ondřej; Dvořák, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na identifikací hlavních determinantů hospodářského růstu v Irsku za pomoci modelů růstu v porovnání s jižními zeměmi periferie. Ačkoliv bylo Irsko zařazováno do stejné skupiny (PIIGS) se zeměmi jižní periferie eurozóny, tak se mu podařilo nejrychleji se vyrovnat s následky finanční krize. Vše naznačuje tomu, že znovuobnovení hospodářského růstu v Irsku nebylo podpořeno pouze jedním faktorem, ale mimořádnou kombinací několika faktorů. Irská ekonomika je postavena na vysoké produktivitě výrobních faktorů díky značným investicím do moderních technologií, inovací, vědy a výzkumu. Pro pokrok technologického rázu měly nepopiratelný význam přímé zahraniční investice, díky kterým dochází k transferu know-how, znalostí, myšlenek. Zásluhu na hospodářském růstu má také bez pochyby např. specializace na hi-tech zboží a služby, mladá kvalifikovaná a především flexibilní pracovní síla. Těmito oblastmi Irsko kontrastuje jižním zemím, které by měly následovat irský příklad. The Ireland´s recovery from the crisis that broke in the Irish economy was fast comparing to other eurozone nations so-called PIIGS. Therefore, the thesis identify sources and turning points that generate the inclusive growth of the Irish economy. Economic growth comes from the accumulation of labour and capital inputs combined with improvements in the productivity of labour associated with technological progress. There are clear signals that all these factors contribute to the economy growth in Ireland. Ireland benefits from large inflows of foreign direct investment that helps to spread technological progress, know-how into the country. This has resulted in export of hi-tech goods and services. Labour force in Ireland are skilled individuals. In addition, both, labour force and labour market in Ireland are highly adaptable to change. Above mentioned drivers and others are fundamental to economic growth. Overall, Ireland´s economy is reasonably well established and it has made significant progress in many areas that contrast with southern economies in PIIGS group. Keywords: Růstové modely; Ekonomický růst; PIIGS; Irsko; PIIGS; Ireland; Economic growth; Growth model theory Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Aplikace teorií ekonomického růstu na Irsko a komparace s jižním křídlem eurozóny (země PIGS)

Diplomová práce se zaměřuje na identifikací hlavních determinantů hospodářského růstu v Irsku za pomoci modelů růstu v porovnání s jižními zeměmi periferie. Ačkoliv bylo Irsko zařazováno do stejné ...

Nguyen, Phuong; Šíma, Ondřej; Dvořák, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases