Number of found documents: 25214
Published from to

Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků
Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde především o hydrogen síran amonný. Tato látka je sama o sobě korozivní, do roztoku uvolňuje amonné ionty a při pH vyšším než 9 začne uvolňovat plynný amoniak. Protože se popílek zpracovává, dopravuje, nebo se z něj přídavkem vápna vyrábí tzv. stabilizát, je třeba zamyslet se nad korozí zařízení, ve kterých tyto procesy probíhají. Cílem této bakalářské práce je posoudit míru koroze různých typů ocelí ve výše popsaném korozivním prostředí. This thesis deals with the influence of fly ash containing residues of flue gas denitrification after SNCR method. There are remains of ammonium compounds and bicarbonate compoudns, especially the hydrogen ammonium sulphate in solid combustion products, when using the SNCR method. This substance itself is corrosive, and it releases ammonium ions to the solution and releases an ammonia gas in case the pH is higher than 9. Because the fly ash gets processed, transported, and if you add lime it also produces the so called stabilizate. it is necessary to think about the corrosion of equipment in which these processes take place. The aim of this thesis is to assess the degree of corrosion of various types of steel in corrosive environments described above. Keywords: Popílky; denitrifikační metody; koroze; ocel; tuhá paliva; spalování; tuhé zbytky; Ash; deNOx methods; corrosion; steel; solid fuel; combustion; solid residues Available in a digital repository NRGL
Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků

Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde ...

Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Pokročilé vrstevnaté keramické materiály s heterogenní mikrostrukturou pro balistické aplikace
Mařák, Vojtěch; Kachlík, Martin; Drdlík, Daniel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá technologií přípravy vrstevnatých keramických materiálů (laminátů) s heterogenní mikrostrukturou obsahující Al2O3 jako matrici s přídavkem SiC. Pro přípravu těchto materiálů bylo zvoleno suché a mokré tvarování keramického prášku se slinováním v SPS (Spark Plasma Sintering). Vzhledem k cílům bakalářské práce se suchá cesta ukázala jako méně vhodná z důvodů obtížné přípravě laminární struktury a výrazného opotřebení grafitových forem použitých v SPS technologii. Nicméně získané informace o mechanických a fyzikálních vlastnostech vedly k návrhu složení keramické suspenze používané v metodě slip-casting při tvarování mokrou cestou. Jako optimální bylo zvoleno 5 obj. % SiC v Al2O3. Touto cestou byly připraveny keramické lamináty s ostrým rozhraním vrstev a opotřebení grafitových forem bylo minimalizováno. Připravené keramické vzorky dosáhli relativní hustoty až 99 % a tvrdosti až 20,7 GPa. Ze získaných poznatků vyplynula nutnost optimalizace technologie přípravy suspenzí pro vytvoření keramického materiálu vhodného pro balistické aplikace. This bachelor thesis deals with a preparation technology of layered ceramic materials (laminates) with heterogeneous microstructure containing Al2O3 as a matrix with addition of SiC. For the preparation of these materials, dry and wet shaping of ceramic powder with subsequent SPS (Spark Plasma Sintering) was chosen. Due to the goals of the bachelor thesis, the dry shaping proved to be less suitable due to the difficult preparation of the layered structure and the significant wear of the graphitic dies used in the SPS technology. However, the information obtained about mechanical and physical properties has led to the design of the ceramic suspension used in wet shaping (slip-casting). As optimal design 5 vol % of SiC in Al2O3 was chosen. Via this way, ceramic laminates with a sharp layer interface were prepared and the graphitic die wear was minimized. Prepared ceramic samples reached relative density up to 99 % and hardness up to 20.7 GPa. The obtained knowledge has shown the need to optimize the technology of suspension preparation to create ceramic material suitable for ballistic applications. Keywords: slip-casting; oxid hlinitý; karbid křemíku; keramický kompozit; Spark Plasma Sintering; slip-casting; alumina; silicon carbide; ceramic composite; Spark Plasma Sintering Available in a digital repository NRGL
Pokročilé vrstevnaté keramické materiály s heterogenní mikrostrukturou pro balistické aplikace

Tato bakalářská práce se zabývá technologií přípravy vrstevnatých keramických materiálů (laminátů) s heterogenní mikrostrukturou obsahující Al2O3 jako matrici s přídavkem SiC. Pro přípravu těchto ...

Mařák, Vojtěch; Kachlík, Martin; Drdlík, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů
Procházka, Jakub; Pavlík, Jan; Holub, Michal
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje vysvětlení základních principů a technologií umožňujících vizi uskutečnit. Druhá část je věnována návrhu implementace konceptu do výrobní buňky obsahující CNC obráběcí stroje, průmyslové roboty a kontrolní pracoviště. V této části jsou shrnuty přínosy plynoucí z nasazení popisovaných technologií a také překážky, bránící dosažení cílů vize. The task of this bachelor thesis is to explain the vision of the concept Industry 4.0 in the area of production machines. First part is dedicated to summarize national initiatives in the world which are reacting to the changing conditions of nowadays industry. In this part are also explained basic principles and technologies which allow to make the vision possible. The second part is dedicated to design a workcell with implemented solutions of the concept. This workcell includes CNC machine tools, industrial robots and the control station. There are also summarized benefits of implementing described technologies and obstacles which are standing in the way of achieving the goals of the vision. Keywords: Internet věcí; Industry 4.0; kyber-fyzikální systémy; návrh výrobní buňky; provozní optimalizace; autonomní výroba; Internet of Things; Industry 4.0; cyber-physical systems; workcell design; operational optimisation; autonomous manufacturing Available in a digital repository NRGL
Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů

Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu ...

Procházka, Jakub; Pavlík, Jan; Holub, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Termická a mikrostrukturní analýza slitiny bezolovnaté pájky
Matoušková, Eliška; Molliková, Eva; Jan, Vít
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá systémem Ag-Sn-Sb, konstrukcí pseudobinárního diagramu 90Ag10Sb - 90Sn10Sb a konstrukcí ternárního diagramu při teplotě 20 C. Teoretická část práce se zabývá pájením, fázovými diagramy a metodikou určování fázových diagramů. Experimentální část popisuje tvorbu pěti slitin a jejich následné zkoumání. Analýzy slitin byly provedeny pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), světelného mikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu. Výsledky z těchto termických a mikrostrukturních analýz byly zpracovány do výsledného pseudobinárního a ternárního diagramu. The bachelor thesis deals with Ag-Sn-Sb system, construction of pseudobinary diagram 90An10Sb – 90Sn10Sb and construction of ternary diagram at 20 C. The theoretical part deals with soldering, phase diagrams and methodics of determination of phase diagrams. The experimental part is focused on describing the creation of five alloys and their further exploration. Alloy analyzes were performed by differential scanning calorimetry (DSC), light microscope and scanning electron microscope. Results from these thermal and microstructural analyzes were processed into the resulting pseudobinary and ternary diagram. Keywords: Ag-Sn-Sb systém; bezolovnaté pájky; Ag-Sn(10Sb) diagram; fázový diagram; Ag-Sn-Sb system; Lead-free solder; Ag-Sn(10Sb) diagram; Phase diagram Available in a digital repository NRGL
Termická a mikrostrukturní analýza slitiny bezolovnaté pájky

Bakalářská práce se zabývá systémem Ag-Sn-Sb, konstrukcí pseudobinárního diagramu 90Ag10Sb - 90Sn10Sb a konstrukcí ternárního diagramu při teplotě 20 C. Teoretická část práce se zabývá pájením, ...

Matoušková, Eliška; Molliková, Eva; Jan, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Využití 3D tisku k přípravě pokročilých keramických materiálů
Klusáček, Martin; Kachlík, Martin; Salamon, David
2017 - Czech
V této závěrečné práci jsou shrnuty hlavní metody 3D tisku sloužící ke tvarování pokročilé keramiky, vzájemné srovnání a zmínění jejich předností a nevýhod. V experimentální části byly připraveny dva druhy keramických suspenzí, které byly použity k ověřování možnosti využití komerčně dostupné 3D tiskárny k automatizovanému odlévání do silikonových forem a k přímému tisku 2D tvaru. Následně byly analyzovány výsledky na základě reprodukovatelnosti metody a relativních hustot vzorků. Z hlediska hmotností jednotlivých odlitků bylo dosaženo přesnosti 5,3 % a bylo zjištěno, že lze dosáhnout relativní hustoty vzorků přes 98 % s přesností 1 %. In this bachelor thesis there are summarized main 3D printing methods of advanced ceramics. They are compared and their advantages and disadvantages are mentioned. In experimental part of this thesis two different ceramic suspensions were prepared and used for automated silicon form casting and direct 3D printing with financially available 3D printer. The analysis of results was based on reproducibility of the method and sample relative density. The mass accuracy of 5,3 % was reached. It was found out, that the relative density of samples over 98 % can be achieved with accuracy of 1 %. Keywords: 3D tisk; oxid hlinitý; pokročilá keramika; 3D printing; aluminium oxide; advanced ceramics Available in a digital repository NRGL
Využití 3D tisku k přípravě pokročilých keramických materiálů

V této závěrečné práci jsou shrnuty hlavní metody 3D tisku sloužící ke tvarování pokročilé keramiky, vzájemné srovnání a zmínění jejich předností a nevýhod. V experimentální části byly připraveny dva ...

Klusáček, Martin; Kachlík, Martin; Salamon, David
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
Kříž, Petr; Tulka, Jaromír; Molliková, Eva
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá korozivzdornými a žáruvzdornými ocelemi. Rešeršní formou pojednává o jejich chemickém složení, tepelném zpracování, struktuře a o možnostech jejich praktického využití v různých oborech. Její část je také zaměřena na korozi obecně, na její typy, ekonomické dopady, na druhy korozního napadení a na činitele, které korozi ovlivňují. This bachelor thesis deals with stainless steels and heat resistant steels. It speaks about their chemical composition, heat treatment, structure and options of its practical usage in various fields. One of its parts is also focused on corrosion in general, corrosion types, economic impacts, kinds of corrosion attacks and factors which affect her. Keywords: Korozivzdorné oceli; žáruvzdorné oceli; koroze; Stainless steels; heat resistant steels; corrosion Available in a digital repository NRGL
Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli

Tato bakalářská práce se zabývá korozivzdornými a žáruvzdornými ocelemi. Rešeršní formou pojednává o jejich chemickém složení, tepelném zpracování, struktuře a o možnostech jejich praktického využití ...

Kříž, Petr; Tulka, Jaromír; Molliková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Rámy tenisových raket
Rajdlík, Lukáš; Němec, Karel; Molliková, Eva
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je seznámení se s materiály používanými k výrobě rámů tenisových raket. Práce se zabývá postupným vývojem rámů od počátku tenisu až k současnému využití moderních technologií. Jsou zde popsány jednotlivé části rámů tenisových raket a požadavky, které jsou kladeny na konstrukci rámů včetně použitých materiálů. V praktické části jsou zkoumány dva různé vzorky tenisových raket, jejich rozdíly ve tvaru rámu a ve struktuře použitých materiálů. This bachelor’s thesis deals with materials used for manufacturing of the frame of tennis rackets. The thesis informs about the frame of tennis rackets development, from the origins of tennis to these days, when there are modern technologies used. There are parts of the frame of a tennis racket and construction requirements defined. There are two samples of tennis rackets investigated and the both samples are compared with each other. Keywords: Tenisová raketa; rám tenisové rakety; grafit; tungsten; pevnost v ohybu; sweet spot; Tennis racket; the frame of a tennis racket; graphite; tungsten; bending stiffness; sweet spot Available in a digital repository NRGL
Rámy tenisových raket

Cílem bakalářské práce je seznámení se s materiály používanými k výrobě rámů tenisových raket. Práce se zabývá postupným vývojem rámů od počátku tenisu až k současnému využití moderních technologií. ...

Rajdlík, Lukáš; Němec, Karel; Molliková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Materiály v lékařství
Dvořáková, Tereza; Čikl, Josef; Molliková, Eva
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní studii kovových, keramických i polymerních materiálů pro medicínské aplikace. V první části práce je sepsána historie těchto materiálů, jejich vlastnosti a požadavky na ně kladené. Dále jsou představeny nejčastější oblasti použití fixačních prostředků a umělých náhrad měkkých i tvrdých tkání. Práce je zakončena představením perspektivního vědního oboru, jímž je tkáňové inženýrství. This bachelor's thesis deals with literary research on metal, ceramic and polymer materials for medical applications. The history of these materials, their properties and material requirements are described in the first part. Further, the most often application areas of fixators and soft or hard tissue replacements are introduced. This thesis is ended by introducing a perspective science filed, which is a tissue engineering. Keywords: Biomateriál; biokompatibilita; implantát; náhrady měkkých tkání; náhrady tvrdých tkání; tkáňové inženýrství; Biomaterial; biocompatibility; implant; soft tissue replacements; hard tissue replacements; tissue engineering Available in a digital repository NRGL
Materiály v lékařství

Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní studii kovových, keramických i polymerních materiálů pro medicínské aplikace. V první části práce je sepsána historie těchto materiálů, jejich vlastnosti ...

Dvořáková, Tereza; Čikl, Josef; Molliková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vliv legur na prokalitelnost cementačních ocelí
Komoráš, Miroslav; Helán, Jiří; Jan, Vít
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá materiálovým rozborem dráhy používané v radiálních pístových hydraulických motorech. Cílem je pomocí mikrostruktury a měření tvrdosti zjistit, proč se některé části dráhy z materiálu 34Cr4 dokonale nezakalí. Teoretická část se zabývá vlivem legur na prokalitelnost cementovaných ocelí, typům tepelného zpracování a cementaci Experimentální část pojednává o mikrostruktuře a naměřené tvrdosti daných vzorků. This bachelor thesis is dealing with material analysis of cams used in radial hydraulic motors. The goal of this bachelor thesis is to identify root causes for not proper quenching of some parts made of material 34Cr4 by using microstructure analysis and hardness measurement. Theoretical part of thesis looks into influence of alloying particles on quenchability of carburizing steels, methods of heat treatment and carburizing. Experimental part follows up microstructure analysis and case depth hardness of analysed samples. Keywords: radiální pístový hydraulický motor; cementační oceli; vliv legur; tepelné zpracování; chemicko-tepelné zpracování; světelná mikroskopie; tvrdost; radial hydraulic motor; carburizing steels; influence of alloying elements; heat treatment; chemical-heat treatment; light microscopy; hardness Available in a digital repository NRGL
Vliv legur na prokalitelnost cementačních ocelí

Tato bakalářská práce se zabývá materiálovým rozborem dráhy používané v radiálních pístových hydraulických motorech. Cílem je pomocí mikrostruktury a měření tvrdosti zjistit, proč se některé části ...

Komoráš, Miroslav; Helán, Jiří; Jan, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Optimalizace procesu flokulace kaolinu
Kurťák, Marek; Švec, Jiří; Šoukal, František
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení kaolinů a sledování sedimentační rychlosti, provedení COD testu a podrobení surovin emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem, iontové chromatografií a rentgenové difrakci. The bachelor thesis deals with flocculation of Karlove Vary area kaolin raw materials, their sedimentation rate and correlation of the flocculation, and sedimentation properties with composition of a particular material. The research was composed of sedimentation rate monitoring, execution of COD test, and subjecting the materials emission spectrometry with inductively coupled plasma, ion chromatography and roentgen diffraction. Keywords: kaolin; kaolinit; flokulace; koagulace; sedimentace; kaoline; kaolinite; flocculation; coagulation; sedimentation Available in a digital repository NRGL
Optimalizace procesu flokulace kaolinu

Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. ...

Kurťák, Marek; Švec, Jiří; Šoukal, František
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases