Number of found documents: 27924
Published from to

Návrh konstrukce modulárního úchopného zařízení jako koncového efektoru pro manipulaci se součástkami pomocí robotu
Fajt, Petr; Marek, Tomáš; Knoflíček, Radek
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá koncovými efektory, jejich druhy, vlastnostmi a návrhem. V teoretické části je stručně popsán průmyslový robot a provedeno rozdělení koncových efektorů. V části věnující se průzkumu trhu jsou uvedeny vybrané produkty dostupné na trhu, jejich vlastnosti a porovnání. Praktická část se věnuje návrhu koncových efektorů, konstrukci jednotlivých prvků a provedení kontrolních výpočtů. Jednotlivá řešení jsou poté porovnána a vyhodnocena. Na závěr práce je uvedena stručná analýza rizik a odhad nákladů na výrobu jednoho koncového efektoru. The main aims of this bachelors thesis are end effectors, their species, properties and construction. In theoretical part there is briefly described industrial robot and distribution of end effectors is done. In part that is about market research there are said chosen products that are available on market, their properties and comparison. Practical part is dedicated to design of end effectors, construction of individual parts and control calculations. Individual solutions are compared and evaluated. At the end of the thesis there is brief analysis of risks and estimated cost of production of one end effector. Keywords: Průmyslový robot; koncový efektor; konstrukce koncového efektoru; chapadlo; Industrial robot; end effector; construction of end effector; gripper Available in a digital repository NRGL
Návrh konstrukce modulárního úchopného zařízení jako koncového efektoru pro manipulaci se součástkami pomocí robotu

Tato bakalářská práce se zabývá koncovými efektory, jejich druhy, vlastnostmi a návrhem. V teoretické části je stručně popsán průmyslový robot a provedeno rozdělení koncových efektorů. V části ...

Fajt, Petr; Marek, Tomáš; Knoflíček, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Automatická výměna obrobků
Hrbáček, Vlastimil; Pavlík, Jan; Blecha, Radim
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatické výměny obrobků u CNC obráběcích center. Popisuje náležitosti zabývající se danou problematikou. Je zde popsáno členění automatické výměny obrobků. Čtenář je schopen získat pohled na realizaci automatické výměny obrobků This bachelor´s thesis deals with description of authomatic workpieces change of CNC machines. Also it describes all matters connected with this issue. It describes division of automatic workpieces change. Dear reader gets look at the possibilities of realization workpieces change. Keywords: Automatická výměna obrobků; výměníky; manipulátory; technologické palety; Automatic workpiece change; exchanger; manipulator; technological pallets Available in a digital repository NRGL
Automatická výměna obrobků

Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatické výměny obrobků u CNC obráběcích center. Popisuje náležitosti zabývající se danou problematikou. Je zde popsáno členění automatické výměny obrobků. ...

Hrbáček, Vlastimil; Pavlík, Jan; Blecha, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Stanovení obsahových látek ve fytofarmakách
Ivanishchanka, Iryna; Řezáčová, Veronika; Vávrová, Milada
2018 - Czech
V předložené bakalářské práci byly analyzovány bylinné čaje, jejichž hlavními složkami jsou třezalka a meduňka. V rámci řešení bakalářské práce byly sledovány jejich fyziologické vlastnosti, chemické složení a vliv na zdraví člověka. Práce se zabývá metodami izolace a identifikace silic z vybraných čajů pro uklidnění nervového systému. Pro izolaci silic jsou použity metody extrakce rozpouštědlem, mikroextrakce tuhou fází (SPME) a destilace vodní parou, a k identifikaci byla použita plynová chromatografie (GC/MS). Izolační metody pro získání silic z rostlinných matric byly posouzeny a jako nejvhodnější izolační technika byla určena metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) In the bachelor thesis, herbal teas, the main components of which are St. John's Wort and Lemon balm, were analyzed. The physiological properties, the chemical composition and the influence on human health were monitored. Thesis deals method of isolation and identification of essentials oils from out of selected teas to calm the nervous system. For isolation of essentials oils there are used methods solvent extraction, solid phase microextraction (SPME) and steam distillation, for identification there is gas chromatography (GC/MS). Isolation methods for obtaining essential oils from plant matrices were assessed and the most appropriate isolation techniques was determined by solid phase microextraction (SPME) Keywords: Fytofarmaka; silice; extrakce; extrakce pevnou fází SPME; destilace vodní parou; plynová chromatografie GC.; Phytopharmaka; essentials oils; extraction; solid phase extraction SPME; steam distillation; gas chromatography GC. Available in a digital repository NRGL
Stanovení obsahových látek ve fytofarmakách

V předložené bakalářské práci byly analyzovány bylinné čaje, jejichž hlavními složkami jsou třezalka a meduňka. V rámci řešení bakalářské práce byly sledovány jejich fyziologické vlastnosti, chemické ...

Ivanishchanka, Iryna; Řezáčová, Veronika; Vávrová, Milada
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách
Černayová, Diana; Enev, Vojtěch; Sedláček, Petr
2018 - Czech
Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), Ramanova spektroskopia, turbidimetria a termické analýzy (termogravimetrická analýza a diferenčná skenovacia kalorimetria). Výsledky z metód boli porovnávané s obsahom PHA stanoveného plynovou chromatografiou. Pri infračervenej spektroskopií s Fourierovou transformáciou a Ramanovej spektroskopií sa zistila pozitívna korelácia pomeru charakteristických pásov k obsahu PHA. S použitím FTIR bolo možné okrem kvantitatívneho stanovenia PHA zistiť aj kvalitu vzorky (kryštalickosť /amorfnosť). Ďalej sa použila turbidimetrická analýza, pri ktorej sa sledovala závislosť rozptylu UV-VIS žiarenia na obsahu PHA v bakteriálnych bunkách. Najefektívnejšou technikou sa ukázala byť termogravimetrická analýza. Závislosť úbytku hmotnosti v oblasti spaľovania PHA, na jeho obsahu (zisteného plynovou chromatografiou) bola stanovená s najvyššou koreláciou k plynovej chromatografií. Metóda DSC sa neukázala byť vhodnou alternatívnou náhradou na stanovenie obsahu PHA, ale umožnila stanoviť či sa polymér nachádza v stave kryštalickom, alebo amorfnom. This bachelor thesis deals with methods that are used for determination of polyhydroxyalkanoates (PHA) in cells of bacteria Cupriavidus necator H16. To the applied methods belong Fourier transform infrared spectroscopy, Raman spectoscopy, turbidimetry and thermal analysis (thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry). The results of each method were compared to amount of PHA determinated by gas chromatography. Fourier transform infrared spectroscopy and Raman spectroscopy revealed a linear relation between ratio of characteristic peaks and amount of PHA. FTIR enabled to determine not only the quantitative amount of PHA, but the quality of the sample (cristallinity, amorphous state) as well. Another method was turbidimetry, which has shown correlation between dispersion of UV-VIS light to amount of PHA in bacterial cells. Thermogravimetric analysis was the most effective technique for determination of PHA. The dependence of weight loss of PHA on its content (found by gas chromatography) was determined with the highest accuracy to gas chromatography. Tha last method- DSC was not alternative replacement for quantitative PHA determination. However, DSC indicated crystalline and amorphous state of the polymer. Keywords: Polyhydroxyalkanoáty; PHA; polyhydroxybutyrát; Cupriavidus necator H16; FTIR; Ramanova spektoskopia; turbidimetria; termická analýza; Polyhydroxyalkanoates; PHA; polyhydroxybutyrate; Cupriavidus necator H16; FTIR; Raman spectroscopy; turbidimetry; thermal analysis Available in a digital repository NRGL
Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách

Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou ...

Černayová, Diana; Enev, Vojtěch; Sedláček, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Hydrogelové fantomové modely pro ultrazvukovou diagnostiku
Cerevatova, Cristina; Smilek, Jiří; Pekař, Miloslav
2018 - Czech
Táto bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a přípravou hydrogelových fantomů, používaných v ultrazvukové diagnostice. Cílem práce bylo seznámit se s výrobou a problematikou fantomových modelů. Teoretická část práce se zabývala charakterizaci fantomů, principem fungování ultrazvuku a firmami, které vyrábějí fantomy. Praktická část se věnovala výrobě fantomových modelů jednak ve firmě Dansk Fantom Service, a jednak vlastní výrobou v laboratoři. Na těchto fantomech se následně zkoumali rychlosti šíření ultrazvuku, zeslabení a jiné fyzikální změny. This bachelor thesis deals with properties and preparation of hydrogel phantoms used in ultrasound diagnostics. The main object of this work was to get acquainted with the production and problems of phantom models. The theoretical part of the thesis focuses on phantom characterization, the principle of ultrasound, and phantom manufacturing companies. The practical part focuses on production of phantom models in Dansk Fantom Service, and on own production in the laboratory. Then on these phantoms was studied the speed of ultrasound, attenuation, and other physical changes. Keywords: Fantom; ultrazvuk; PVA; agar; agarosa; želatina; rychlost zvuku; zeslabení; Phantom; ultrasound; PVA; agar; agarose; gelatin; speed of ultrasound; attenuation Available in a digital repository NRGL
Hydrogelové fantomové modely pro ultrazvukovou diagnostiku

Táto bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a přípravou hydrogelových fantomů, používaných v ultrazvukové diagnostice. Cílem práce bylo seznámit se s výrobou a problematikou fantomových modelů. ...

Cerevatova, Cristina; Smilek, Jiří; Pekař, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Charakterizace hydratačních produktů portlandského cementu pomocí termodilatometrické analýzy
Dvořáková, Tereza; Švec, Jiří; Šoukal, František
2018 - Czech
V práci jsou prezentovány výsledky termodilatometrické analýzy cementových past během zahřívání na vysoké teploty. Objemové změny byly pozorovány ve vzorcích z cementové pasty ve vybraných časových intervalech hydratace. Na základě naměřených dat byl popsán průběh dTDA křivek a výsledky byly srovnány s křivkami diferenční termické analýzy a výsledky XRD. K charakterizaci mikrostruktury cementové pasty během značného smrštění při vyšších teplotách byly pořízeny snímky rastrovacím elektronovým mikroskopem. The paper presents the results of thermal dilatometric analysis of cement pastes during the heating at high temperatures. Volume changes were observed in samples of cement paste at selected time intervals during the hydration. Based on the measured data the dTDAc urves course has been described and the results have been compared with the curves of differential thermal analysis. To characterize the microstructure of the cement paste during the considerable shrinkage at higher temperatures the images by scanning electron microscope have been acquired. Keywords: Portlandský cement; hydratační produkty; termická analýza; termodilatometrická analýza; Portland cement; hydration products; therma lanalysis; thermal dilatometric analysis. Available in a digital repository NRGL
Charakterizace hydratačních produktů portlandského cementu pomocí termodilatometrické analýzy

V práci jsou prezentovány výsledky termodilatometrické analýzy cementových past během zahřívání na vysoké teploty. Objemové změny byly pozorovány ve vzorcích z cementové pasty ve vybraných časových ...

Dvořáková, Tereza; Švec, Jiří; Šoukal, František
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách
Jurko, Michal; Švec, Jiří; Novotný, Radoslav
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom hydratácie portlandského cementu (PC) a stručným popisom vplyvu rôzneho typu mletia na veľkosť častíc PC. V experimentálnej časti boli na guľovom planétovom mlyne za mokra pripravené frakcie PC s rôznou strednou veľkosťou častíc. Na pripravených cementoch sa izotermickou kalorimetriou študovala ich hydratácia, obzvlášť vyčerpanie síranov, precipitácia portlanditu, hodnota tepelného toku a interval indukčnej periódy. V práci sú využité aj analýzy na autogénne zmraštenie, XRD a STA. Vstupnými surovinami sú cementy CEM I 42,5 R (šedý; Českomoravský cement, a.s. – Mokrá, ČR) a síranovzdorný CEM I 52,5 R (biely; Aalborg Portland, a.s. – Aalborg, DK). Na základe analýzy výsledkov bol pre pripravené cementy podaný návrh na korekciu prítomnosti síranových iónov pridaním sadrovca. V prípade CEM I 52,5 R je korekcia odporúčaná, v prípade CEM I 42,5 R nevyhnutná. This bachelor thesis deals with the study of sulfate depletion in cement binders. Basic knowledge about cement binders is summarised at the beginning of the theoretical part. The theoretical part goes on to describe the hydration of Portland cement (PC) and to briefly describe the influence of different types of milling on PC particle size. In the experimental part, PC fractions of various average particle sizes were prepared on a planetary ball mill for wet conditions. On the prepared cement, their hydration was studied using isothermal calorimetry; especially sulfate depletion, portlandite precipitation, heat flow rate and induction period interval. n the thesis were also used analyzes for autogenous shrinkage, XRD and STA. The input raw materials are cement CEM I 42,5 R (grey, Českomoravský cement, a.s. – Mokrá, Czech Republic) and sulfate-resistant cement CEM I 52,5 R (white, Aalborg Portland, a.s. – Aalborg, Denmark). On the basis of the results analysis, a proposal was made to correct the presence of sulfate ions by adding gypsum in these cements. In the case of CEM I 52,5 R the correction is recommended and in the case of CEM I 42,5 R the correction is necessary. Keywords: portland cement; hydration; gypsum; sulfate depletion; isothermal calorimetry Available in a digital repository NRGL
Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách

Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom ...

Jurko, Michal; Švec, Jiří; Novotný, Radoslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu
Vaculík, Josef; Švec, Jiří; Opravil, Tomáš
2018 - Czech
Tématem bakalářské práce je zvyšování indexu bělosti kaolinu a to především odstraněním titanu a železa. Titan sám o sobě, pokud je obsažen v modifikaci anatasu, bělost nesnižuje, spíše naopak. Nežádoucí je přítomnost rutilu, který je tmavý a bělost kaolinu snižuje relativně významně. Největší vliv na bělost kaolinu mají železité složky, ty se zpravidla vyskytují společně s titanem v minoritních minerálech obsažených v kaolinové surovině. Hlavním cílem práce bylo otestovat vliv hydrotermálních podmínek na separaci podílů s obsahem titanu a železa z kaolinové suroviny. Separace v hydrotermálních podmínkách byla prováděna vyluhováním kaolinu do roztoků kyselin o různých koncentracích. Ke zjištění výsledné bělosti kaolinové suroviny po hydrotermálním zpracování bylo použito metody UV-VIS s reflektančním modulem a ke zjištění množství železa a titanu převedených hydrotermálním zpracováním do roztoku kyselin bylo použito metody ICP-OES. Theme of the bachelor’s thesis is enhancement of kaolin whiteness primarily by removing titanium and iron. Titanium itself in the modification of anatase doesn’t decrease whiteness, more likely is the other way around. Unwanted modification is rutile, which is dark and it decreases substantially the whiteness of kaolin. The most significant impact on whiteness of kaolin has the iron (III) compounds that are usually contained with titanium in minor minerals in kaolin’s raw material. Main goal of thesis was to test the hydrothermal conditions on separation of parts containing titanium and iron from the kaolin’s material. Separation in the hydrothermal condition was performed by infusing kaolin in the solutions of acids of various concentrations. To find out the final whiteness of kaolin material after hydrothermal treatment was used UV-VIS method with reflective module and to find out the amount of iron and titan transferred to the solution of acids because of hydrothermal treatment was used ICP-OES method. Keywords: Bělení kaolinu; kaolin; kaolinit; bělost; hydrotermální podmínky; Bleaching of kaolin; kaolin; kaolinite; whiteness; hydrothermal conditions Available in a digital repository NRGL
Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu

Tématem bakalářské práce je zvyšování indexu bělosti kaolinu a to především odstraněním titanu a železa. Titan sám o sobě, pokud je obsažen v modifikaci anatasu, bělost nesnižuje, spíše naopak. ...

Vaculík, Josef; Švec, Jiří; Opravil, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vliv různých anionů na fixaci Cu v alkalicky aktivované strusce
Böhm, Petr; Kotrla, Jan; Koplík, Jan
2018 - Czech
Práce se zabývá fixací mědi ve vysokopecní strusce aktivované sodným vodním sklem a tím, jaký vliv mají na imobilizaci různé anionty (síran, dusičnan, chlorid a oxid). To je ověřeno na základě vyluhovacích testů, podle ČSN EN – 12457-4. Koncentrace mědi ve výluzích byla stanovena pomocí optické emisní spektrometrie s buzením v plazmatu. Cílem práce je ověřit vliv přídavku (mědi) na výsledné mechanické vlastnosti materiálu a také specifikovat, jakým způsobem je těžký kov v matrici vázán, přičemž struktura byla zkoumána za použití rastrovací elektronové mikroskopie. The work deals with the fixation of copper in alkali activated blast furnace slag and with the influence of anionts (sulphate, nitrate, chloride and oxide) to its immobilization. This is tested according to leaching tests ČSN EN – 12457 4. The concentration of copper in leachates was determined by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The aim of this work is to check the influence of addition (copper) to the resulting mechanical properties and also specify, how the heavy metal is bonded in the matrix. The structure was examined by scanning electron microscopy. Keywords: vysokopecní struska; alkalická aktivace; měď; imobilizace; vyluhovatelnost; blast furnace slag; alkaline activation; copper; immobilization; leachability Available in a digital repository NRGL
Vliv různých anionů na fixaci Cu v alkalicky aktivované strusce

Práce se zabývá fixací mědi ve vysokopecní strusce aktivované sodným vodním sklem a tím, jaký vliv mají na imobilizaci různé anionty (síran, dusičnan, chlorid a oxid). To je ověřeno na základě ...

Böhm, Petr; Kotrla, Jan; Koplík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Systémy odpružení nákladních vozidel
Němeček, Vojtěch; Dlugoš, Jozef; Fojtášek, Jan
2018 - Czech
Tato práce se zabývá odpružením nákladních vozidel. Obsahuje ucelený přehled všech běžně vyráběných pružin a tlumičů. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části se pojednává o kmitání, kvalitě odpružení a o dalších pojmech souvisejících s teorií. Druhá kapitola rozebírá hlavní typy odpružení. Jsou zde zařazena všechna soudobá používaná odpružení od vinutých přes listové až po vzduchové včetně tlumičů. Ve třetí části práce spojuje odpružení na různých typech náprav s jejich konstrukcí. Čtvrtá kapitola zahrnuje futuristické odpružení a elektronické systémy. V závěru jsou popsané subjektivní hodnocení na různých vozidlech. This thesis follows up suspensions of lorry types. Thesis contains comprehensive overview of all commonly manufactured springs and shock-absorbers. Thesis is divides into five main parts. The first chapter is about oscillations, quality of suspensions and about other points connected to this theory. The second chapter has detailed overview of main types of suspensions. All types of currently used suspensions are listed, including coil suspensions, leaf suspensions, air suspensions and also shock-absorbers. The third chapter combine suspensions on different types of axles with their structure. The fourth chapter contains future of suspensions and electronic systems. In the conclusion is mentioned subjective evaluation of different types of vehicles Keywords: Odpružení; tlumiče; kmitání; jízdní vlastnosti; King Frame; Suspensions; shock – absorbers; vibration; drive ability; King Frame Available in a digital repository NRGL
Systémy odpružení nákladních vozidel

Tato práce se zabývá odpružením nákladních vozidel. Obsahuje ucelený přehled všech běžně vyráběných pružin a tlumičů. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části se pojednává o kmitání, ...

Němeček, Vojtěch; Dlugoš, Jozef; Fojtášek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases