Number of found documents: 25500
Published from to

Modifikace uložení klik na jízdním kole
Kupčák, Radim; Osička, Karel; Kalivoda, Milan
2017 - Czech
První část této bakalářské práce se věnuje rešerši nejčastěji používaných materiálů ve veloprůmyslu. Srovnává je s ohledem na to, jaké mechanické vlastnosti konstruktérům komponentů jízdních kol nabízejí a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Součástí rešerše je i charakteristika nejčastěji použitých středových složení, od nejstaršího klínkového, až po nejmodernější typu press-fit. V praktické části byly navrženy kliky jízdního kola s ohledem na informace získané rešerší. Velký důraz byl kladen na volbu vhodného středového složení pro rekreační cyklistiku. Bylo provedeno dimenzování klik a následně popsána jejich výroba. In its first half this thesis describes most common materials used in the bicycle industry as well as various types and standards of bottom brackets and mentions their pros and cons. Starting with the oldest cotter pin type all the way to the most modern press fit bottom brackets. The major objective of the second part of this thesis is to design a crankset based on the research in the first half. One of the most important aspects of the design was to choose a suitable type of bottom bracket for non-competetive riding. Structural analysis using finite element method was done and the design was altered accordingly. In the end the process of manufacture was described. Keywords: Kliky; jízdní kolo; cyklistika; středové složení; frézování; ANSYS; metoda konečných prvků; Cranks; crankset; bicycle; cycling; bottom bracket; machining; ANSYS; finite element method Available in a digital repository NRGL
Modifikace uložení klik na jízdním kole

První část této bakalářské práce se věnuje rešerši nejčastěji používaných materiálů ve veloprůmyslu. Srovnává je s ohledem na to, jaké mechanické vlastnosti konstruktérům komponentů jízdních kol ...

Kupčák, Radim; Osička, Karel; Kalivoda, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů
Hynšt, Tomáš; Bilík, Martin; Pavlík, Jan
2017 - Czech
Práce se zabývá návrhem konstrukce poloautomatické brusky pro pilové kotouče s SK plátky. Cílem je vytvořit detailní návrh konstrukce poloautomatické brusky, určené pro poloprofesionální použití. Před tvorbou návrhu konstrukce byla provedena rešerše trhu, pro vytipováním vhodných variant řešení. Během realizace konstrukčního návrhu bylo použito jak analytických výpočtových metod, tak i moderních metod v podobě MKP simulací pro určení deformace součástí. Na navrženém stroji je možné brousit úhly čela a hřbetu. Nastavení geometrie pilového zubu a parametrů broušení je manuální. Automatickou část tvoří pohyb nástroje a posuv zubu. This bachelor thesis deals with the construction of semi-automatic grinder that can be used for carbide circular saw blade. The final outcome introduces a detailed draft of the semi-automatic grinder structure aimed at semi-professional use. Before creating the construction was made exploration of market for selecting suitable solution. During realization, the construction draft were used analytical calculating methods and modern methods as numerical simulations for determination deformation parts. The designed machine enables to sharpen angles a face and a back edge. Both a setting of saw tooth geometry and a grinding parameter are made manually. The automatic part consists of the tool and tooth movement. Keywords: konstrukce; návrh; poloautomatická bruska; pilové kotouče s SK plátky; construction; draft; semi-automatic grinder; carbide saw blade Available in a digital repository NRGL
Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů

Práce se zabývá návrhem konstrukce poloautomatické brusky pro pilové kotouče s SK plátky. Cílem je vytvořit detailní návrh konstrukce poloautomatické brusky, určené pro poloprofesionální použití. Před ...

Hynšt, Tomáš; Bilík, Martin; Pavlík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Tříválcové motory
Kočvara, Antonín; Janoušek, Michal; Drápal, Lubomír
2017 - Czech
Hlavním cílem této práce je shrnout vývoj čtyřdobých řadových tříválcových motorů od počátku jejich výroby do dnešní doby, jak z hlediska parametrů, tak z hlediska konstrukce. Dalším cílem je přiblížit důvody jejich využívání. Důvody využívání jsou vesměs porovnávány se čtyřválcovým motorem a některé jsou i podloženy výpočtem. Součástí práce je i kapitola popisující silová působení v hnacím ústrojí a jejich vliv na tříválcový motor. V závěru práce je pojednáno o možném budoucím vývoji řadových tříválcových motorů. The main purpose of this thesis is to summarize the progress of four-stroke straight-three engines from the beginning of their production to these days in perspective of parameters and construction. Another goal is to show reasons for their exploitation. The reasons of exploitation are mostly compared to four-cylinder engine and some of them are supported by a calculation. There is also a chapter showing force acting in power train and its influences on straight-three engines. The closing part is dealing with possible ways in future development of straight-three engines. Keywords: tříválcový motor; klikový hřídel; zdvihový objem; blok motoru; moment; three-cylinder engine; crankshaft; engine displacement; engine block; couple Available in a digital repository NRGL
Tříválcové motory

Hlavním cílem této práce je shrnout vývoj čtyřdobých řadových tříválcových motorů od počátku jejich výroby do dnešní doby, jak z hlediska parametrů, tak z hlediska konstrukce. Dalším cílem je ...

Kočvara, Antonín; Janoušek, Michal; Drápal, Lubomír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Využití energie kompostu pro přípravu teplé vody
Dokoupilová, Bára; Baxant, Petr; Bajko, Jaroslav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá využitím energie vznikající při rozkladných procesech v organické hmotě. Představuje možnost odběru tepla z kompostu pomocí termálního reaktoru, uvádí kompostování do kontextu ekologie a globálního oteplování, vysvětluje biochemické procesy probíhající při rozkladu biomasy a objasňuje termomechanické principy přenosu tepla v termálním reaktoru. Cílem praktické části je vyhodnotit naměřená data a ověřit funkčnost termálního reaktoru sestaveného v pilotním experimentu. Výsledky potvrzují, že termální reaktor je schopen dodávat požadovaný výkon, avšak jeho životnost je úzce závislá na podmínkách prostředí kompostu. Klíčovým faktorem je nejen vhodně zvolená směs ke kompostování, ale i její tepelná izolace. V závěru práce jsou zmíněny již existující projekty založené na využití biomasy pro energetické účely. Using energy that is generated during decomposition processes in organic matter, is the fundamental theme of this thesis. While the following research succeeds to present the possibility of heat recovery using a compost heater, it also introduces composting in the context of ecology and global warming. The work analyses biochemical processes taking place in the decomposition of biomass, and explains the thermomechanical principles of heat transfer in the compost heater. The aim of the practical section of this work is to evaluate the measured data and verify the functionality of the compost heater assembled in the pilot experiment. The results confirm the compost heater is able to deliver the required power. However, its lifetime is closely dependent on the conditions of the compost environment. A key factor is not only a suitably chosen mixture for composting but also its thermal insulation. In the final section, examples of specific case studies based on the use of biomass for energy purposes, are presented. Keywords: Termální reaktor; kompostování; biomasa; termofilní fáze; přenos tepla; tepelné ztráty; Compost heater; composting; biomass; thermophilic stage; heat transfer; heat loss Available in a digital repository NRGL
Využití energie kompostu pro přípravu teplé vody

Tato práce se zabývá využitím energie vznikající při rozkladných procesech v organické hmotě. Představuje možnost odběru tepla z kompostu pomocí termálního reaktoru, uvádí kompostování do kontextu ...

Dokoupilová, Bára; Baxant, Petr; Bajko, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Zavzdušňovací ventil jako ochrana před vodním rázem
Sedlmajer, Jakub; Machů, Tomáš; Himr, Daniel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vzduchovými ventily se zaměřením na ventily zavzdušňovací. Popisuje základní teorii vodního rázu a zaměřuje se především na oblast podtlaku. Následně jsou zde stručně popsány některé časté protirázové ochrany, principy funkcí jednotlivých vzduchových ventilů a konstrukční rozdíly mezi zavzdušňovacími ventily. Práce je zakončena měřením, které vyhodnocuje snížení tlakové špičky při použití této protirázové ochrany. The thesis deals with air valves, focusing on vacuum air valves. The theoretical part describes basic water hammer theory, especially low pressure problematics. Subsequently there are briefly explained any of usual water hammer protections, air valves function principles and differences in vacuum air valves constructions. The work is finished by measurement which evaluates reduction of pressure head according to use of this kind of protection. Keywords: hydraulický ráz; vodní ráz; podtlak; zavzdušňovací ventil; vzduchový ventil; vzduch v potrubí; rychlost zvuku; zkolabování potrubí; Žukovského vztah; ochrana proti vodnímu rázu; water hammer; low pressure; air valve; vacuum air valve; air in pipe; speed of sound; pipe collapse; Joukowski equation; water hammer protection Available in a digital repository NRGL
Zavzdušňovací ventil jako ochrana před vodním rázem

Tato bakalářská práce se zabývá vzduchovými ventily se zaměřením na ventily zavzdušňovací. Popisuje základní teorii vodního rázu a zaměřuje se především na oblast podtlaku. Následně jsou zde stručně ...

Sedlmajer, Jakub; Machů, Tomáš; Himr, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Nestacionární proudění v potrubí
Šrenk, David; Fialová, Simona; Himr, Daniel
2017 - Czech
Práce se zabývá nestacionárním prouděním v potrubí. Pří proudění v potrubí je dominantní pouze jedna složka rychlosti, problém se tedy zjednoduší na jednodimenzionální. Bakalářská práce má analytický základ v parciálních diferenciálních rovnicích hyperbolického typu. Dále je numericky popsán problém a typy numerických metod. U numerických metod jsou popsány okrajové podmínky a vlastnosti daných metod. The thesis deals with unsteady flow in the pipeline. Only one component of velocity is dominant in piping, so the problem is simplified to one-dimensional. Bachelor thesis has an analytical basis in partial differential equations of hyperbolic type. The problem and types of numerical methods are also numerically described. The numerical methods describe the boundary conditions and properties of the given methods. Keywords: Nestacionární proudění v 1D; rovnice kontinuity; pohybová rovnice; metoda FTCS; metoda Lax Friedrich; metoda Leapfrog; metoda Lax Wendroff; metoda Beam Warming.; Unsteady flow in 1D; continuity equation; motion equation; FTCS method; Lax Friedrich method; Leapfrog method; Lax Wendroff method; Beam Warming method. Available in a digital repository NRGL
Nestacionární proudění v potrubí

Práce se zabývá nestacionárním prouděním v potrubí. Pří proudění v potrubí je dominantní pouze jedna složka rychlosti, problém se tedy zjednoduší na jednodimenzionální. Bakalářská práce má analytický ...

Šrenk, David; Fialová, Simona; Himr, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Analýza Rösslerova dynamického systému
Nechutová, Vendula; Nechvátal, Luděk; Čermák, Jan
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou Rösslerova dynamického systému, speciálně diskuzí stability a typu singulárních bodů. Teoretické výpočty doprovází i vizualizační část ilustrující pojmy bifurkace a chaotické chování. Poslední část této práce je věnována stabilizaci chaotického Rösslerova dynamického systému pomocí zpětně-vazebního řízení. In this bachelor thesis, there is analysed Rössler dynamical system, especially stability and type of its fixed points. Theoretical calculations are supported with visualizations illustrating notions of bifurcation and chaotic behaviour. In the last part, stabilization of chaotic Rössler dynamic system by delayed feedback control is discussed. Keywords: Rösslerův dynamický systém; chaotické chování; stabilita singulárních bodů; stabilizace; zpětně-vazební řízení se zpožděným členem; Rössler dynamical system; chaotic behaviour; fixed points stability; stabilization; delayed feedback control Available in a digital repository NRGL
Analýza Rösslerova dynamického systému

Tato práce se zabývá analýzou Rösslerova dynamického systému, speciálně diskuzí stability a typu singulárních bodů. Teoretické výpočty doprovází i vizualizační část ilustrující pojmy bifurkace a ...

Nechutová, Vendula; Nechvátal, Luděk; Čermák, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Žíhání ke snížení vnitřního pnutí svařenců s otěruvzdornými plechy
Hřebíček, Pavel; Molliková, Eva; Němec, Karel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním svařenců z otěruvzdorných plechů. Svařování i tepelné zpracování ovlivňují materiál, což může nepříznivě ovlivnit charakteristiky těchto plechů, zvláště pak jejich otěruvzdornost. Cílem je nastínit možnosti těchto zpracování. This thesis deals with welded heat treatment of wear resistant plates. Welding and heat treatment influence material, which may adversely affect the characteristics of these plates, especially their resistance to abrasion. The aim is to outline the possibilities of such processing. Keywords: svařování; tepelné zpracování; otěruvzdorné plechy; odolnost proti abrazivnímu opotřebení; mechanické vlastnosti; welding; heat treatment; wear resistant plates; resistence to absasion; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Žíhání ke snížení vnitřního pnutí svařenců s otěruvzdornými plechy

Bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním svařenců z otěruvzdorných plechů. Svařování i tepelné zpracování ovlivňují materiál, což může nepříznivě ovlivnit charakteristiky těchto plechů, zvláště ...

Hřebíček, Pavel; Molliková, Eva; Němec, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Stefanův problém vedení tepla s fázovou přeměnou a jeho analytické řešení
Kesler, René; Mauder, Tomáš; Klimeš, Lubomír
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá analytickým řešením úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanův problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a také je vytvořen matematický model Stefanova problému. Největší pozornost je následně věnována odvozování analytických řešení pro úlohy, u nichž lze tato řešení nalézt. K implementaci získaných řešení ve vhodném programovacím prostředí bylo zvoleno prostředí MATLAB. Práce také obsahuje popis vytvořeného programu a grafického rozhraní v MATLABu. Programem byly následně vyřešeny zvolené počáteční úlohy. This bachelor's thesis deals with analytical solutions of heat conduction problems with phase change which are known as classical Stefan problems. At the beginning a differential equation of heat conduction is derived and a mathematical model of Stefan problem is formed. The greatest attention is paid to the derivation of analytical solutions for cases in which these solutions are obtainable. The MATLAB environment was chosen for implementation of the obtained solutions. The thesis also includes a description of the program and its graphical interface in MATLAB. The applicability of the program is demonstrated in several phase change problems. Keywords: Stefanův problém; vedení tepla; fázová přeměna; tání; tuhnutí; analytické řešení; Stefan problem; heat conduction; phase change; melting; solidification; analytical solution Available in a digital repository NRGL
Stefanův problém vedení tepla s fázovou přeměnou a jeho analytické řešení

Tato bakalářská práce se zabývá analytickým řešením úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanův problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a ...

Kesler, René; Mauder, Tomáš; Klimeš, Lubomír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Tvářené a obráběné závity na výrobcích z plechu ve firmě European Data Project s.r.o.
Hořava, Lukáš; Chladil, Josef; Kalivoda, Milan
2017 - Czech
Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami třískové a beztřískové výroby závitů určených především pro výrobky z plechu. První část práce je věnována přehledu výrobků vyráběných v současné době firmou EDP, s.r.o. Dále jsou rozebrány jednotlivé druhy závitů, nejběžnější metody jejich výroby a používané metody dané firmy. Následuje praktická část zaměřená na popis výroby vzorků s tvářenými a obráběnými závity. Pozornost je věnována také výhodám a nevýhodám metod využívaných firmou i ekonomickému zhodnocení vyráběných vzorků. Závěrem práce je návrh zavedení metody termálního vrtání a její zhodnocení. The object of the bachelor thesis is the method of chip and non-chip production of threads determined for mainly metal products. The first part is focused on the products which have been producing by company EDP, s.r.o. Further, the individual thread types, the most common methods of their production and the methods used in the company are mentioned. In the following experimental part, the production of samples with shaped threads and machined threads are described. The attention is also dedicated to the adventiges, and disadventiges of the methods used by the company, as well as the economic appreciation. The conclusion is made of proposal of the thermal drilling and its evaluation. Keywords: tváření závitů; obrábění závitů; řezání závitů; termální vrtání; nýtovací matice; thread forming; thread machining; thread cutting; thermal drilling; rivet nut Available in a digital repository NRGL
Tvářené a obráběné závity na výrobcích z plechu ve firmě European Data Project s.r.o.

Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami třískové a beztřískové výroby závitů určených především pro výrobky z plechu. První část práce je věnována přehledu výrobků vyráběných v současné době ...

Hořava, Lukáš; Chladil, Josef; Kalivoda, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases