Number of found documents: 27077
Published from to

Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů
Novotný, Petr; Merenus, Ondřej; Hermanský, Dominik
2018 - Czech
Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a jejich teplotního zatížení. Součástí práce je vyzkoušení těchto poznatků pomocí měření ve společnosti Intemac Solutions s.r.o. Získané poznatky jsou poté vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek The aim of this work is to get acquainted with the problems of temperature measurement, various types of non-contact temperature measurement and types of non-contact gauges. It also tries to explain the basic concepts and knowledge from the field of machine tools and their thermal load. Part of the thesis is to test this knowledge using measurements at Intemac Solutions s.r.o. The acquired knowledge is then evaluated using graphs and tables. Keywords: Teplota; teplo; měření teploty; emisivita; infračervené záření; detektory; pyrometr; termokamera; termografie; termogram; termodiagnostika; Temperature; heat; temperature measurement; emissivity; infrared radiation; detectors; pyrometer; thermocamera; thermography; thermogram; thermodiagnostics Available in a digital repository NRGL
Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů

Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti ...

Novotný, Petr; Merenus, Ondřej; Hermanský, Dominik
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Prediktivní diagnostika a údržba robotů Stäubli
Lojková, Pavlína; Opočenská, Hana; Hammer, Miloš
2018 - Czech
Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy další vhodné. Je realizován návrh eskalačního modelu, jeho vylepšení a vizualizace. V bakalářské práci je také provedeno zhodnocení řešené problematiky. The bachelor thesis deals with the predictive diagnostics and maintenance of Stäubli robots in Bosch Diesel s.r.o. in Jihlava. The parameters monitored so far are described and other suitable ones are proposed for this purpose. The design of the escalation model, its enhancement and visualization is realized. The bachelor thesis also deals with the evaluation of the problem solved. Keywords: Prediktivní údržba; technická diagnostika; údržba; TPM; robot; Průmysl 4.0; stanovení limitních hodnot; vizualizace dat; Predictive maintenance; technical diagnostics; maintenance; TPM; robot; Industry 4.0; limit values; data visualization Available in a digital repository NRGL
Prediktivní diagnostika a údržba robotů Stäubli

Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy další vhodné. Je ...

Lojková, Pavlína; Opočenská, Hana; Hammer, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování
Železný, David; Brauner, Roman; Ptáček, Roman
2018 - Czech
Tato bakalářská práce obsahuje zpracování účelově vybraných ukazatelů finanční analýzy pro akciové společnosti z nápojového odvětví, jejichž akcie jsou obchodovány na americkém akciovém trhu. První část práce zohledňuje teoretické aspekty týkající se akcií, investic, vybraných metod finanční analýzy a amerického akciové trhu. V praktické části je provedena analýza poměrových ukazatelů, výpočet bonitního a bankrotního modelu a mezipodnikové srovnání, jehož výstupem je investiční doporučení do akcií vybraných společností. The purpose of this bachelor thesis is to analyze intently selected financial indicators of joint-stock companies operating in a beverage industry that are listed on the US stock market. The first part of the thesis elaborates theoretical concepts related to shares, investments, specific methods of a financial analysis and the American stock market. In the practical part an analysis of the ratio indicators will be conducted, followed by a credit and bankruptcy model and concluded with a comparison of the results. Lastly, recommendations for investments into certain companies will be provided. Keywords: finanční analýza; investiční doporučení; akcie; poměrové ukazatele; financial analysis; investment recommendation; stocks; ratio indicators Available in a digital repository NRGL
Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování

Tato bakalářská práce obsahuje zpracování účelově vybraných ukazatelů finanční analýzy pro akciové společnosti z nápojového odvětví, jejichž akcie jsou obchodovány na americkém akciovém trhu. První ...

Železný, David; Brauner, Roman; Ptáček, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových a osobních nákladů
Vichtová, Marika; Nádeníčková, Kateřina; Musilová, Helena
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele v souvislosti se sezónní výrobou, která je spojena s nerovnoměrně rozvrženou potřebou zaměstnanců ve výrobě v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce hodnotí aktuální situaci podnikatele v oblasti pracovněprávních vztahů a na základě provedené analýzy jsou navržena řešení využitelná pro úsporu mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. The bachelor thesis deals with the issue of labor relations. It focuses on optimizing wage and personnel costs of the employer in connection with seasonal production, which is linked to the unequally structured need of employees in production during the calendar year. The bachelor thesis evaluates the current situation of the entrepreneur in the field of labor relations and based on the analysis proposed a solution usable for saving the wage and personal costs of the employer. Keywords: zákoník práce; zaměstnavatel; zaměstnanec; pracovní poměr; pracovní smlouva; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; mzda; náklady; optimalizace; labour code; employer; employee; employment; contract of employment; agreement on work performed outside employment; wage; cost; optimization Available in a digital repository NRGL
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových a osobních nákladů

Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele v souvislosti se sezónní výrobou, která je spojena s ...

Vichtová, Marika; Nádeníčková, Kateřina; Musilová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Marketingový výzkum pro společnost Invia.cz, a.s.
Růžičková, Lucie; Kaňovská, Lucie; Šimberová, Iveta
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní agentury Invia.cz a také analýzou spotřebitelského chování při výběru dovolené. Teoretická část se vymezuje stěžejní pojmy, v analytické části jsou užity metody a dotazníkové šetření. Na závěr byla veškerá zjištěná data vyhodnocena a byly vytvořeny návrhy na zlepšení vedoucí ke zkvalitnění poskytovaných služeb ve vybrané společnosti. This bachelor’s thesis deals with marketing research customer satisfaction for travel agency Invia.cz and also consumer behaviour analysis. The theoretical part of the thesis deals with crucial concepts, in the practical part of this thesis are used methods and questionnaire survey. At the end of this thesis all data were evaluated and were made the suggestions for improvement leading for higher services quality in selected company. Keywords: marketing; marketingový výzkum; cestovní agentura; SWOT analýza; marketing; marketing research; travel agency; SWOT analysis Available in a digital repository NRGL
Marketingový výzkum pro společnost Invia.cz, a.s.

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní agentury Invia.cz a také analýzou spotřebitelského chování při výběru dovolené. Teoretická část se vymezuje ...

Růžičková, Lucie; Kaňovská, Lucie; Šimberová, Iveta
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Zhodnocení finanční situace Edwards, s.r.o. a návrhy na její zlepšení
Malát, Filip; Brychta, Jan; Zinecker, Marek
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Edwards s.r.o., za období 2012–2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou použita při zpracování analytické části. Pomocí vybraných metod je dále vyhodnocena finanční situace podniku a následně jsou formulovány návrhy opatření směřující k posílení vybraných oblastí finančního hospodaření podniku. This bachelor thesis is focused on assessment of financial situation in the company Edwards s.r.o. in the period between 2012 and 2016. In the first part the theoretical background is examined. Furthermore, selected analytical tools are applied to assess the financial situation of the company. Finally, proposal how to improve financial situation in the certain areas of the company. Keywords: Finanční analýza; finanční řízení podniku; poměrové ukazatele; ukazatele rentability; rozdílové ukazatele; zadluženost; likvidita.; Financial Analysis; Financial Management; Ratio Indicators; Return Indicators; Differential Indicators; Debt; Liquidity. Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení finanční situace Edwards, s.r.o. a návrhy na její zlepšení

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Edwards s.r.o., za období 2012–2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou použita při ...

Malát, Filip; Brychta, Jan; Zinecker, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy
Shalaginova, Daria; Toman,, Petr; Ptáček, Roman
2018 - Czech
Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Táto práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část této práce je věnována principům finanční analýzy a její využití v praxi. Praktická část představuje vybranou aplikovanou teorii na firmu IMI International s.r.o. Na základě získaných výsledků jsou udělány návrhy na zlepšení současného stavu. The topic of this bachelor thesis is "Evaluation of the performance of the company using financial analysis tools". This work is focused on examining the performance of the selected company. The theoretical part of this work is devoted to principles of financial analysis and its use in practice. The practical part represents selected applied theory for IMI International s.r.o. Based on the obtained results are made proposals for improving the current situation. Keywords: Finanční analýza; výkonnost společnosti; výkaz zisku a ztrát; vertikální a horizontální analýza; soustava poměrových ukazatelů; rozdílové ukazatele; ukazatele aktivity; bankrotní a bonitní modely; Financial analysis; company's performance; profit and loss statement; horizontal and vertical analysis; systems of financial ratios; differential indicators; activity indicators; b/b models Available in a digital repository NRGL
Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy

Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Táto práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část této práce je ...

Shalaginova, Daria; Toman,, Petr; Ptáček, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Zhodnocení finanční situace Ferona Slovakia, a.s. a návrhy na její zlepšení
Štefák, Michal; Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek
2018 - Czech
Táto bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie v žilinskom podniku FERONA Slovakia, a.s. od roku 2011 do roku 2016. Hodnotenie podniku je založené na finančnej analýze vychádzajúcej zo zdrojov poskytnutých samotnou firmou. Práca je rozdelená na 3 hlavné časti. V prvej časti je spracovaná teoretická časť k danej problematike. Druhá časť sa skladá z obecnej charakteristiky podniku a uskutočnenej finančnej analýzy. V poslednej časti sú na základe výsledkov navrhnuté možné opatrenia ku zlepšeniu finančnej situácie v podniku. This bachelor thesis is focuses on assessing the financial situation of the company FERONA Slovakia a.s. in Zilina for the period between 2011 and 2016. The thesis is divided into three parts. In the first part the theoretical background to the financial analysis is reviewed. The second part consists of the general characteristics of the company and selected tools of financial analysis are applied. Proposals how to improve the financial situation of the company are placed in the last part of the thesis. Keywords: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; rozdílové ukazatele; financial analysis; horizontal and vertikal analysis; profitability; differential indicators Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení finanční situace Ferona Slovakia, a.s. a návrhy na její zlepšení

Táto bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie v žilinskom podniku FERONA Slovakia, a.s. od roku 2011 do roku 2016. Hodnotenie podniku je založené na finančnej analýze ...

Štefák, Michal; Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti
Menzlová, Tereza; Hvězda, Vojtěch; Chalupský, Vladimír
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá využitím marketingových komunikačních nástrojů na trhu služeb. Hlavním cílem práce je návrh zlepšení komunikačního mixu společnosti Maximus Resort. Dílčím cílem je provést analýzu obecného povědomí o společnosti a o její návštěvnosti a vytvořit návrhy marketingové komunikace, které povedou právě ke zvýšení povědomí o společnosti. Bylo využito dotazníkové šetření prostřednictvím sociálních sítí, jehož výsledky jsou analyzovány a vyhodnoceny. This bachelor thesis deals with the use of marketing communication tools in the services market. The main objective is to propose a suggestion on better communication mix in a company named Maximus Resort. Other objective is to analyze general knowledge about the company and also about the attendance and create suggestions which will lead to increasing the knowledge about company. A questionnaire survey was used to collect the information through social networks and its results were analyzed and evaluated. Keywords: marketing; trh; komunikační mix; dotazník; marketing; market; communication mix; questionnaire Available in a digital repository NRGL
Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti

Bakalářská práce se zabývá využitím marketingových komunikačních nástrojů na trhu služeb. Hlavním cílem práce je návrh zlepšení komunikačního mixu společnosti Maximus Resort. Dílčím cílem je provést ...

Menzlová, Tereza; Hvězda, Vojtěch; Chalupský, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti
Banďouch, Daniel; Vyhňáková, Michaela; Kruntorádová, Markéta
2018 - Czech
Bakalářská práce pojednává o proveditelnosti investičního záměru, pořízení výnosové nemovitosti. První část práce je zaměřena na objasnění problematiky investování, s kterou je pořízení výnosové nemovitosti spjato. Úlohou druhé části je analýza současné situace na realitním trhu s důrazem na trh komerčních nemovitostí v ČR. Hlavní částí práce je potom samotné zpracování studie proveditelnosti konkrétní investice, jejíž výstupem je podklad pro rozhodnutí investora, zda má smysl konkrétní investiční záměr realizovat či nikoliv. This thesis deals with feasibility of the investment plan, which is acquisition of the commercial real estate, The first part of this thesis is focused on investment issues related to acquisition. Role of the second part is analyse current situation on real estate market, whith emphasis on commercial part of the market in the Czech Republic. The main part is to elaborate Feasibility Study of this investment, whose results is the basis for the investor’s decision, if it makes sense to realize it or not. Keywords: studie proveditelnosti; investiční rozhodování; realitní trh; nemovitost; tržní hodnota; feasibility study; investment; real estate market; real estate; market value Available in a digital repository NRGL
Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti

Bakalářská práce pojednává o proveditelnosti investičního záměru, pořízení výnosové nemovitosti. První část práce je zaměřena na objasnění problematiky investování, s kterou je pořízení výnosové ...

Banďouch, Daniel; Vyhňáková, Michaela; Kruntorádová, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases