Number of found documents: 22663
Published from to

Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie
Dohnal, Martin; Drápela, Jiří; Radil, Lukáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je každý zdroj elektrické energie, který dodává svůj výkon do sítě prostřednictvím výkonové elektroniky. V první části práce je popsána elektrizační soustava České republiky a její očekávaný budoucí vývoj. V další části je stručný popis v současné době nejběžnějších netočivých zdrojů elektrické energie. Třetí část se zabývá způsobem regulace frekvence v síti. Následující část práce popisuje vytvořené modely prvků elektrizační soustavy použité pro simulace v programu PSCAD. Předposlední část popisuje provedené simulace na modelu sítě s velkým počtem netočivých zdrojů, ve které se nachází i zdroje točivé. V poslední části jsou popsány simulace na modelu sítě složené pouze z netočivých zdrojů. This diploma thesis deals with the simulation of various operating situations in the network with many non-rotating power sources, especially focusing on frequency stability. Non-rotating power source is any source that delivers its power to the grid via power electronics. The first part of the thesis describes power system of the Czech Republic and its future development. In the next section, there is short description of today's most common non-rotating power sources. The third part deals with power regulation of the frequency in the grid. The following part describes the models of electrical circuit created for use in PSCAD simulations. The penultimate part describes simulations performed on a model of the network with many non-rotating power sources, which also includes rotating sources. The last part describes simulations performed on a model of the network that is composed of non-rotating power sources only. Keywords: netočivé zdroje; invertor; regulace frekvence; primární regulace; sekundární regulace; setrvačnost; modelování elektrizační soustavy; PSCAD; non-rotating sources; inverter; frequency regulation; primary regulation; secondary regulation; inertia; power system modelling; PSCAD Available in a digital repository NRGL
Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie

Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je ...

Dohnal, Martin; Drápela, Jiří; Radil, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Fyzicky neklonovatelné funkce
Hegr, Vojtěch; Člupek, Vlastimil; Zeman, Václav
2017 - Czech
Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba vhodného typu FNF pro implementaci a následnou realizaci autentizačního kryptosystému využívajícího FNF. Na základě rešerše byl navržen systém na základě FNF kruhových oscilátorů. Následně bylo provedeno několik experimentů s úspěšnosti autentizace dosahující 81%. Kryptosystém lze zároveň použít k identifikaci zařízení. Dále byly diskutovány dosažené výsledky a navržena možná vylepšení kryptosystému. Mimo vlastního kryptosystému je přínosem práce také provedené srovnání existujících typů fyzicky neklonovatelných funkcí. The theme of the thesis is Physical Unclonable Functions (PUF). The following objectives were assigned: to provide a literature research concerning PUFs, to perform a property analysis to select appropriate type of PUF for implementation and to realize an authentication cryptosystem based on the chosen PUF. Based on the research, the cryptosystem was designed based on ring oscillator PUF. The proposed cryptosystem is tested in several scenarios with the maximal rate of successful authentication of 81%. The cryptosystem also allows to be used for device identification. Furthermore, the results were discussed and suitable improvements of design was proposed. Besides the cryptosystem itself, the thesis also introduced a unique comparison of existing types of PUFs. Keywords: fyzicky neklonovatelné funkce; FNF; lehká kryptografie; kryptosystém; autentizace; physical unclonable functions; PUF; lightweight cryptography; cryptosystem; authentication Available in a digital repository NRGL
Fyzicky neklonovatelné funkce

Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba ...

Hegr, Vojtěch; Člupek, Vlastimil; Zeman, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření
Gracheva, Iuliia; Jahn, Michal; Sedlaříková, Marie
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody oproti kapalným, jak se od sebe liší a kde se používají. Základem této práce je zaměřit se přímo na gelové elektrolyty s retardéry hoření, změřit jejich elektrické a elektrochemické vlastnosti. Experimentální část se zabývá přípravou vzorků gelových elektrolytů s různým procentuálním objemem retardéru hoření, kde se měnily druhy retardérů a také se zabývá měřením elektrické vodivosti a potenciálových oken. Jako měřicí metody byly zvoleny impedanční spektroskopie, cyklická voltametrie a dynamicko-analytická termická analýza. This graduate work deals with the study and preparation of gel polymer electrolytes with flame retardants for lithium-ion batteries. The theoretical part describes the types of electrolytes, their features, benefits, how they differ and where they are used in detail. The basis of this section is gel electrolytes with flame retardants, to measure their electrical and electrochemical properties. The experimental part deals with the preparation of samples of gel electrolytes with different percentages of flame retardant, where varied species of flame retardants and measuring their electrical conductivity and potential windows. Impedance spectroscopy, cyclic voltammetry and dynamic-analytical thermal analysis were selected as measuring methods. Keywords: Gelové polymerní elektrolyty; retardéry hoření; elektrická vodivost; akumulátory; impedanční spektroskopie; cyklická voltametrie; MMA; EDMA; BEE; TEP; Gel polymer electrolytes; flame retardants; electrical conductivity; batteries; impedance spectroscopy; cyclic voltammetry; MMA; EDMA; BEE; TEP Available in a digital repository NRGL
Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření

Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, ...

Gracheva, Iuliia; Jahn, Michal; Sedlaříková, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola
Leitman, Valentín; Morávek, Jan; Mastný, Petr
2017 - Czech
Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ktorá bude pracovať samostatne a v prípade potreby bude zálohovaná zo siete. V tejto diplomovej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa problematiky elektrických bicyklov, ich batérií, nabíjacích staníc, samotných konektorov, nabíjačiek a fotovoltaických systémov. Praktickou časťou tejto diplomovej práce je základný návrh nabíjacej stanice a následné matematické modelovanie jej jednotlivých častí v programe simulink, ktoré sú späté so samotným návrhom nabíjacej stanice. V závere práce sa táto diplomová práca zaoberá energetickou a ekonomickou analýzou navrhnutého systému, sú v nej zahrnuté rôzne metódy hodnotenia investície, doporučenia vhodných metód spracovania a celkové vyhodnotenie danej témy. This thesis deals with charging stations for electric bicycles powered by renewable energy. The aim of this work is to make a proposal for the hybrid charging stations for electric bicycles, which will work independently and, if necessary, will be backed up by a network. In this thesis is entered theoretical information on the issue of electric bicycles, the batteries, charging stations, the connectors of chargers, and photovoltaic systems. The practical part of this thesis is the basic design of the charging station and its design of the mathematical model of the individual parts in Simulink program, which are linked to the actual design of the charging station. In conclusion, this thesis deals with energy and economic analysis of the proposed system, therein included various methods of assessing investment recommendations of appropriate processing methods and overall assessment of the subject. Keywords: Elektrický bicykel; nabíjacia stanica; nabíjačka; fotovoltaický článok; fotovoltaický panel; fotovoltaický systém; fotovoltaická elektráreň; hybridný systém; menič napätia; regulátor nabíjania; batéria; FV systém; výstupný výkon; MPP tracker; Simulink; analýza; čistá súčasná hodnota; vnútorné výnosové percento; doba návratnosti; Electric bicycle; charging station; battery; photovoltaic cell; solar panel; photovoltaic systems; photovoltaic power plant; hybrid system; power inverter; charge controller; battery; solar power system; power output; MPP tracker; Simulink; analysis; net present value; internal rate of return; payback time Available in a digital repository NRGL
Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola

Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre ...

Leitman, Valentín; Morávek, Jan; Mastný, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Regulátor solárního ohřevu bazénu
Jablončík, Lukáš; Chladil, Ladislav; Šteffan, Pavel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. Dále práce přináší popis několika dostupných cloudových aplikací pro internet věcí. Nejvhodnější je použita pro ovládání termostatu. Výsledný termostat reguluje dva silové výstupy pro filtraci a čerpadlo, je možné jej nastavovat pomocí klávesnice a grafického displeje. V závěru práce je prakticky ověřena funkčnost na modelu i na reálném bazénu se solárním ohřevem. The master´s thesis deals with the design of the solar heating regulator of the swimming pool. The basis was to study the available solutions for the solar pool controllers, to define the requirements, to design the concept and the block diagram of the own thermostat. The thesis also provides a description of several for the Internet of Things. The most suitable is used to control the thermostat. The resulting thermostat regulates two power outputs for filtration and the pump, it can be set using the keyboard and graphic display. At the end of the work is practically verified functionality on the model and on the real pool with solar heating. Keywords: Termostat; AVR; ESP8266; solární ohřev; internet věcí; cloud; DPS.; Thermostat; AVR; ESP8266; solar heating; internet of things; cloud; PCB. Available in a digital repository NRGL
Regulátor solárního ohřevu bazénu

Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové ...

Jablončík, Lukáš; Chladil, Ladislav; Šteffan, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Inerciální navigační jednotka
Dvořák, Jan; Hubík,, Vladimír; Šebesta, Jiří
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ zpracování. První část práce seznamuje čtenáře se základní problematikou akcelerometrů, gyroskopů a MEMS snímačů. Nechybí úvod do používaných systémů souřadnic a chyb měření. Druhá a třetí část diplomové práce pojednává o rozboru řešení a následném praktickém návrhu. Zde jsou popsány možné varianty realizace včetně realizace samotné. Čtvrtá část obsahu práce je věnována softwarovému vybavení INS. Poslední texty práce se zabývají úvodem do zpracování dat včetně jejich vyhodnocení. This thesis is focused on the design and realisation of inertial navigation unit INS. The unit is capable to measure, store and send data to a PC in real-time for a later offline processing. The first part of the thesis introduces the reader with the basic principles of accelerometers, gyroscopes and MEMS sensors. An introduction to coordinate systems and measuring errors is also included. The second and third part of the thesis deals with the analysis of the solution and the implementation of the INS unit. The fourth part of the document is dedicated to the software for the INS unit. This thesis concludes with explanation how the gathered data are processed. Keywords: MEMS senzor; gyroskop; akcelerometr; ARM; SD karta; FatFS; Bluetooth; MEMS sensors; accelerometer; gyroscope; ARM; SD card; FatFS; Bluetooth Available in a digital repository NRGL
Inerciální navigační jednotka

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ ...

Dvořák, Jan; Hubík,, Vladimír; Šebesta, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

UNIVERSAL BASIC OPRESSION
Růžičková, Martina; Jánoščík,, Václav; Sterec, Pavel
2017 - Czech
Diplomový projekt Polyamory Design Unit, (ďalej už PDU), skúma možnosti spolupráce odborníkov pôsobiacich na poli umenia, produktového, grafického designu, architektúry a filozofie pri tvorbe špekulatívneho scenára budúcnosti. Spoločne s Janou Trundovou, Šimonom Bařákom, Ondřejom Mohylom a Lukášom Likavčanom vytváram koncept a štruktúru prezentácie návrhu bytového komplexu pre polyamorické súžitie ľudských a neľudských entít. Takéto súžitie je realizované za podmienok plnej automatizácie práce a globálnej implementácie nepodmieneného základného príjmu. Tieto vstupné parametre predstavujú veľký emancipačný potenciál, ktorý má schopnosť rekonfigurovať dnešné chápanie konceptu polyamorie, potažmo sietí vzťahov obecne. Master's thesis Polyamory Design Unit (PDU) explores the possibilities of collaboration between experts being active in fine arts, product design, graphic design, architecture and philosophy in order to create a speculative future scenario. Together with Jana Trundova, Simon Barak, Ondrej Mohyla and Lukas Likavcan, I create the concept and the presentation structure for a housing complex, which is designed for polyamoric coexistence of human and non-human entities. Such a coexistence is made possible by full automation of work and global implementation of universal basic income. These initial parameters constitute a big emancipatory potential, that could change present meaning of the concept of polyamory and thus redefine networks of relations in bigger scales too. Keywords: polyamoria; výtvarné umenie; dizajn; architektúra; filozofia; medzioborová kolaborácia; spoločnosť po práci; plná automatizácia; plne automatizovaný luxusný komunizmus; nepodmienený základný prijem; umelá inteligencia; nový expresionizmus; reakcionár; technokratická vláda; polyamory; fine art; design; architecture; phillosophy; collaboration between experts; post-work society; full automation; fully automated luxury communism; universal basic income; artificial intelligence; new expressionism; reactionary; technocratic governance Available in a digital repository NRGL
UNIVERSAL BASIC OPRESSION

Diplomový projekt Polyamory Design Unit, (ďalej už PDU), skúma možnosti spolupráce odborníkov pôsobiacich na poli umenia, produktového, grafického designu, architektúry a filozofie pri tvorbe ...

Růžičková, Martina; Jánoščík,, Václav; Sterec, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

VYPLNĚNÍ PRÁZDNA
Pavlacký, Tomáš; Kořínek, David; Gabriel, Michal
2017 - Czech
VYTVOŘIL JSEM SOCHU, KTERÁ JE ZHMOTNĚNÍM DIGITÁLNÍ CHYBY, NAZÝVANÉ DATAMOSH. PRO REALIZACI JSEM VYUŽIL SOUČASNÉ 3D TECHNOLOGIE. VÝSLEDKEM JE SOCHA ZE SÁDRY, POLYSTYRENU A DŘEVA. I CREATED A SCULPTURE, WHICH IS A MATERIALISATION OF A DIGITAL MISTAKE, THAT IS CALLED DATAMOSH. FOR THE CREATION I USED CURRENT 3D TECHNOLOGIES. THE RESULT IS A SCULPTURE MADE OF PLASTER, POLYSTYRENE AND WOOD. Keywords: VYPLNĚNÍ PRÁZDNA; MUŽ S DÍTĚTEM; GLITCH; DATAMOSH; SOCHA; VIDEO; FIILLING THE VOID; MAN WITH CHILD; GLITCH; DATAMOSH; SCULPTURE; VIDEO Available in a digital repository NRGL
VYPLNĚNÍ PRÁZDNA

VYTVOŘIL JSEM SOCHU, KTERÁ JE ZHMOTNĚNÍM DIGITÁLNÍ CHYBY, NAZÝVANÉ DATAMOSH. PRO REALIZACI JSEM VYUŽIL SOUČASNÉ 3D TECHNOLOGIE. VÝSLEDKEM JE SOCHA ZE SÁDRY, POLYSTYRENU A DŘEVA....

Pavlacký, Tomáš; Kořínek, David; Gabriel, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2017

MY CODE/WORLD
Franková, Anna; Zálešák, Jan; Macháček, Mikuláš
2017 - Czech
My Code/World je osobní umělecký výzkum prostředí, ve kterém se pohybuji ve své profesi programátora - nikoli ovšem fyzického prostředí, ale virtuálního prostředí interface počítače. Tento výzkum probíhá přibližně od října minulého roku a jeho výsledkem je cyklus volně navazujících prací (skic, experimentů), které prezentuji jako instalaci v prostorech ateliéru AGD2 FaVU. My Code/World is a personal artistic research of the environment in which I work as a programmer - not a physical environment, but the virtual environment of a computer interface. This research has been taking place since roughly October 2016 and its result is a collection of loosely connected pieces (sketches, experiments), that will be presented as an installation within the studio space of the Studio Graphic Design 2, Faculty of Fine Arts, BUT. Keywords: počítač; displej; interface; cyklus; umělecký výzkum; programování; kód; příkaz; příkazová řádka; menu; zvýrazňovač kódu; computer; display; interface; collection; artistic research; programming; code; command; command line; menu; code highlighting Available in a digital repository NRGL
MY CODE/WORLD

My Code/World je osobní umělecký výzkum prostředí, ve kterém se pohybuji ve své profesi programátora - nikoli ovšem fyzického prostředí, ale virtuálního prostředí interface počítače. Tento výzkum ...

Franková, Anna; Zálešák, Jan; Macháček, Mikuláš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

COMMUNITY OF EVERYDAY
Mikušková, Nina; McKee,, Francis; Klodová, Lenka
2017 - Czech
Been There Together je single player hra v online a offline podobe, ktorá má formu kartičiek inšpirovaných event scores. Hra je určená pre jednotlivca nachádzajúceho sa vo verejnom priestore obklopeného neznámymi ľuďmi. Slúži ako zámienka na sociálnu inklúziu. Funguje v online verzií vo formáte aplikácie do telefónu a taktiež ako DIY kartičková hra na stiahnutie. Je vytváraná ako alternatíva k mobilným hrám, ktorá namiesto toho aby vťahovala užívateľa/lku to virtuálnej reality, podnecuje k vnímaniu svojho okolia a spoločnosti v ktorej sa nachádza. Pridaním úlohy, kontextu a estetického potešenia vytvára z obyčajnej každodennej aktivity vzrušujúci zážitok. Jej účelom je prekonať odcudzenie jedinca v spoločnosti. Jednoduchými otázkami a úlohami sa hráč/ka dostáva do magického kruhu hrania sa v realite, v priestoroch, ktoré nie sú bežne na hru určené. Vytvára dočasný svet uprostred obyčajného sveta. Transformuje tak každodenný zážitok ako aj vnímanie verejného priestoru. Vizuálne má pôvod v "event scores", ktoré boli tvorené skupinou Fluxus. Inšpiruje sa aj Situationistickým dérive - metódou neplánovanej cesty urbánnym priestorom. Na základe 4 rozdielnych levelov hry, si hráč/ka môže zvoliť akú intenzitu hrania preferuje. Nenápadné prevedenie, dovoľuje hráčom/kam hrať hru bez zmeny ich správania na verejnosti a záleží iba na ich rozhodnutí či sa chcú verejnosti priznať, že hru hrajú. Vďaka zámienke hry by sa hráč/ka mal/a cítiť bezpečne osloviť cudzieho, poprosiť o spoluprácu, klásť otázky aj ľuďom, s ktorými je v kontakte prvý krát. Pomocou hry sa vytvára reálna sociálna interakcia, ktorá má svoje legálne a ekonomické dôsledky a tým vykračuje z magického kruhu hier. Been There Together is a single player game in an online and offline form of cards inspired by event scores. The game is designed to be played by individuals in public spaces, while they are surrounded by strangers. It serves as a pretext for social inclusion. The game can be played online, as a mobile phone application and as a DIY card game for download. The game was designed as an alternative to mobile games, and instead of pulling the player into a virtual reality, it encourages their perception of society and the surroundings. By providing challenges, context and aesthetic pleasure, it creates an exciting experience that contrasts with ordinary daily activities. Its purpose is to overcome the individual's alienation in society. By simple questions and tasks, the player is drawn into a magic circle of play in reality, in areas that are not normally intended for play. It creates a temporary world in the midst of an ordinary world, transforming everyday experience and the individual's perception of public spaces. The game is inspired by Fluxus group's "event scores" as well as by the Situationist International's concept of "dérive", a method of unplanned journeying through urban landscapes. The player can choose between 4 difficulty levels and decide which intensity of play they prefer. Its unobtrusive design allows the player to play the game without noticeably changing their behaviour in public, and it is entirely their decision if they want to admit that they are playing the game to bystanders. Thanks to the guise of a game, the player feels safe to interact with a stranger, to ask for help or to ask questions of people whom they are encountering for the first time. The game creates real social interaction, with legal and economic consequences that reach beyond the magic circle. Keywords: komunita; vztahova estetika; participativne umeni; verejny priestor; hra; eventscores; fluxus; SI; Community; relational aesthetics; everyday; public places; fluxus; SI Available in a digital repository NRGL
COMMUNITY OF EVERYDAY

Been There Together je single player hra v online a offline podobe, ktorá má formu kartičiek inšpirovaných event scores. Hra je určená pre jednotlivca nachádzajúceho sa vo verejnom priestore ...

Mikušková, Nina; McKee,, Francis; Klodová, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases