Number of found documents: 22665
Published from to

Inerciální navigační jednotka
Dvořák, Jan; Hubík,, Vladimír; Šebesta, Jiří
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ zpracování. První část práce seznamuje čtenáře se základní problematikou akcelerometrů, gyroskopů a MEMS snímačů. Nechybí úvod do používaných systémů souřadnic a chyb měření. Druhá a třetí část diplomové práce pojednává o rozboru řešení a následném praktickém návrhu. Zde jsou popsány možné varianty realizace včetně realizace samotné. Čtvrtá část obsahu práce je věnována softwarovému vybavení INS. Poslední texty práce se zabývají úvodem do zpracování dat včetně jejich vyhodnocení. This thesis is focused on the design and realisation of inertial navigation unit INS. The unit is capable to measure, store and send data to a PC in real-time for a later offline processing. The first part of the thesis introduces the reader with the basic principles of accelerometers, gyroscopes and MEMS sensors. An introduction to coordinate systems and measuring errors is also included. The second and third part of the thesis deals with the analysis of the solution and the implementation of the INS unit. The fourth part of the document is dedicated to the software for the INS unit. This thesis concludes with explanation how the gathered data are processed. Keywords: MEMS senzor; gyroskop; akcelerometr; ARM; SD karta; FatFS; Bluetooth; MEMS sensors; accelerometer; gyroscope; ARM; SD card; FatFS; Bluetooth Available in a digital repository NRGL
Inerciální navigační jednotka

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ ...

Dvořák, Jan; Hubík,, Vladimír; Šebesta, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studium využití thoria v jaderných reaktorech řízených urychlovačem
Král, Dušan; ČR, Petr Chudoba, ÚJF AV; Zeman, Miroslav
2017 - Czech
V této práci je rozvíjena především myšlenka použití urychlovačem řízených systémů pro transmutaci thoria na štěpný materiál, který je možné využít jak v samotných urychlovačem řízených systémech, tak i v klasických jaderných reaktorech. Thorium se na Zemi vyskytuje pouze ve formě štěpitelného izotopu Th-232. Ten, aby mohl být efektivně využit, musí být nejprve přeměněn na štěpný materiál, v tomto případě záchytem neutronu na štěpný izotop U-233. Experimentální část práce zpracovává data naměřená z ozařování čtyř thoriových vzorků polem sekundárních neutronů ve spalační sestavě QUINTA, která byla ozařována protony o energii 660 MeV. Reakční rychlosti pro štěpné a spalační produkty byly stanoveny pomocí gama spektroskopie a následné analýzy naměřených dat. Dále byly ve všech vzorcích stanoveny reakční rychlosti produkce Pa-233 a byly provedena simulace reakčních rychlostí pro štěpení a produkci Pa-233 pomocí kódu MCNPX a knihoven evaluovaných jaderných dat pro vysokoenergetické reakce. Získané experimentální výsledky jsou důležité pro budoucí použití thoria v urychlovačem řízených systémech, validaci výpočetních kódů založených na metodě Monte-Carlo a validaci vysokoenergetických jaderných modelů. This thesis deals with the idea of using accelerator driven systems for thorium transmutation into the fissile material, which can be utilized in the accelerator driven systems and in thermal nuclear reactors. Thorium occurs on Earth only in fertile isotope Th-232. It can be converted to fissile U-233 by neutron capture and subsequent beta decay. The experimental part handles the data measured by the irradiation of four thorium samples by the secondary neutrons in the QUINTA spallation target, which was irradiated with 660~MeV protons. Reaction rates for the fission and spallation products were estimated using gamma spectroscopy and activation techniques. Furthermore, Pa-233 production rates were also determined in all experimental samples. Pa-233 and fission production rates were calculated in all experimental samples using the MCNPX transport code and evaluated nuclear data for high-energy reactions. The experimental results are of a great importance for the future investigation of thorium in the accelerator driven system concept, validation of Monte-Carlo based calculation codes and validation of high-energy nuclear models. Keywords: Jaderná energie; thorium; ADS; spalační reakce; transmutace; gama spektrometrie; Nuclear energy; thorium; ADS; spallation reaction; transmutation; gamma-ray spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium využití thoria v jaderných reaktorech řízených urychlovačem

V této práci je rozvíjena především myšlenka použití urychlovačem řízených systémů pro transmutaci thoria na štěpný materiál, který je možné využít jak v samotných urychlovačem řízených systémech, tak ...

Král, Dušan; ČR, Petr Chudoba, ÚJF AV; Zeman, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE
Novák, Michael; Bátora, Branislav; Pěcha, Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá rozdělením systémové instalace a udává přehled o elektrických spotřebičích a systému vytápění. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone. Stěžejní částí je projektová dokumentace elektroinstalace, naprogramování ovládání domu a regulace solárního termického systému pro ohřev vody a řízení systému vytápění pro novostavbu rodinného domu. Součástí je jednoduché ekonomické hodnocení navrženého solárního systému. The diploma thesis deals with the division of the system installation and gives an overview of electrical appliances and heating system. It focuses on the Loxone system installation. The main part is the project documentation of wiring, programming the control of a family house and regulation of the solar thermal system for heating water and the heating system control. It also includes a simple economic evaluation of the proposed solar system. Keywords: Loxone; systémová; inteligentní; elektroinstalace; centralizovaný systém; projektová dokumentace; PLC; domácí automatizace; solární kolektory; návrh osvětlení; Loxone; system; intelligent wiring; centralized system; project documentation; PLC; home automation; solar collectors; lighting design Available in a digital repository NRGL
Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE

Diplomová práce se zabývá rozdělením systémové instalace a udává přehled o elektrických spotřebičích a systému vytápění. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone. Stěžejní částí je ...

Novák, Michael; Bátora, Branislav; Pěcha, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci
Marčík, Silvestr; Jandová, Kristýna; Vaněk, Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě vysvětlení samotného fotoelektrického jevu. Dále jsou zde popsány samotné fotovoltaické články. Je zde vysvětlen jejich princip, výhody i nevýhody a vytváření fotovoltaických systémů. Podstatnou částí práce je výroba fotovoltaických článků, při které se do článků zavadí vady v podobě materiálových defektů. Následně jsou popsány defekty procesní vznikající nevhodnou manipulací s již vyrobeným článkem. Poslední téma teoretické části se věnuje detekci defektů pomocí luminiscenčních metod. Je zde zmíněna i neluminiscenční metoda LBIC. V praktické části diplomové práce nalezneme rozbor stávajícího řešení a následný návrh řešení pomocí nízkonákladové kamery. Je zde popsán postup úpravy kamery, ověření její spektrální citlivosti pomocí spektrometru a měření citlivost CMOS snímače. Závěr je věnován ověření funkčnosti navrhovaného řešení na různých zdrojích infračerveného záření a samotných fotovoltaických panelech. The master thesis focuses primarily on issues of photovoltaic cells in terms of their defects. The introductory part deals with the history of photovoltaics, their introduction into practice and finally an explanation of the photoelectric effect itself. The thesis also describes photovoltaic cells themselves. It explains their principle, advantages, disadvantages and the creation of photovoltaic systems. A substantial part of the work is focused on the topic of detection of defects using luminescent methods. Subsequently, it describes procedural defects arising from the improper handling of already manufactured products. The final part deals with the main topic of the work, which is a detection using luminescence methods and it also mentions the non-luminescence method LBIC. The practical part of the master thesis contains the analysis of the current solution and of the subsequent proposal of solution using a low cost camera. It describes how to modify the camera, verify its spectral sensitivity using a spectrometer and measure the sensitivity of the CMOS sensor. The conclusion is focused on verifying the functionality of the proposed solution on different sources of infrared radiation and photovoltaic panels themselves. Keywords: Fotovoltaický článek; solární článek; fotovoltaický panel; křemík; elektroluminiscence; luminiscence; defekt; CCD kamera; fotovoltaika; fotoelektrický jev; Photovoltaic cell; solar cell; photovoltaic panel; silicon; elektroluminescence; luminescence; defect; CCD camera; photovoltaics; photovoltaic effect Available in a digital repository NRGL
Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci

Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě ...

Marčík, Silvestr; Jandová, Kristýna; Vaněk, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vliv optických prvků na účinnost světlovodu
Nekvapil, Jan; Mohelníková, Jitka; Škoda, Jan
2017 - Czech
Tato práce řeší měření účinnosti světlovodů v laboratorních podmínkách při osvětlení takřka přímými světelnými paprsky. Dále se zabývá měřením spektrální odrazivosti odrazných materiálů dostupných na trhu v ČR. Cílem je porovnání účinnosti různých světlovodných tras mezi sebou a zjištění spektrálních vlastností odrazných materiálů. Světlovody byly změřeny pomocí krychlového integrátoru. Světelným zdrojem pohyboval automatický goniofotometr. Tok zdroje byl určen metodou zonálních toků. Data přepočtena v programu Matlab. Vyhodnocení je grafické i číselné. Výsledkem práce je jak porovnání vlastností odrazných materiálů pro světlovody, tak hodnocení účinnosti zadaných světlovodných tras. Na základě výsledků je možné vybrat optimální variantu při projektování trasy světlovodu. This thesis deals with the measurement of light tubes efficiency in laboratory conditions during lighting by almost direct light rays. It also deals with the measurement of the spectral reflectance of the reflective materials available on the Czech market. The comparison of the efficiency of different light routes and also the determination of the spectral qualities of different reflective materials are the aims of this thesis. The light tubes were measured by means of the cubic integrator. The light source was moved and manoeuvred by means of the automatic goniophotometer. The light source flow was determined by the method of the zonal flows. The data were calculated in the Matlab programme. The evaluation is both in the graphic and in the numeric forms. The result of the thesis is both the comparison of the reflective materials for light tubes qualities, and the evaluation of efficiency of the assigned light routes. The optimal variant can be then selected during designing of the light tubes route according to the results of the measurements. Keywords: Dutý světlovod; měření účinnosti dutých světlovodů; účinnost dutých světlovodů; spektrální odrazivost; odrazné materiály; hollow light guide; light tube; hollow light guides efficiency measurement; hollow light guide efficiency; spectral reflectance; reflective materials Available in a digital repository NRGL
Vliv optických prvků na účinnost světlovodu

Tato práce řeší měření účinnosti světlovodů v laboratorních podmínkách při osvětlení takřka přímými světelnými paprsky. Dále se zabývá měřením spektrální odrazivosti odrazných materiálů dostupných na ...

Nekvapil, Jan; Mohelníková, Jitka; Škoda, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola
Leitman, Valentín; Morávek, Jan; Mastný, Petr
2017 - Czech
Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ktorá bude pracovať samostatne a v prípade potreby bude zálohovaná zo siete. V tejto diplomovej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa problematiky elektrických bicyklov, ich batérií, nabíjacích staníc, samotných konektorov, nabíjačiek a fotovoltaických systémov. Praktickou časťou tejto diplomovej práce je základný návrh nabíjacej stanice a následné matematické modelovanie jej jednotlivých častí v programe simulink, ktoré sú späté so samotným návrhom nabíjacej stanice. V závere práce sa táto diplomová práca zaoberá energetickou a ekonomickou analýzou navrhnutého systému, sú v nej zahrnuté rôzne metódy hodnotenia investície, doporučenia vhodných metód spracovania a celkové vyhodnotenie danej témy. This thesis deals with charging stations for electric bicycles powered by renewable energy. The aim of this work is to make a proposal for the hybrid charging stations for electric bicycles, which will work independently and, if necessary, will be backed up by a network. In this thesis is entered theoretical information on the issue of electric bicycles, the batteries, charging stations, the connectors of chargers, and photovoltaic systems. The practical part of this thesis is the basic design of the charging station and its design of the mathematical model of the individual parts in Simulink program, which are linked to the actual design of the charging station. In conclusion, this thesis deals with energy and economic analysis of the proposed system, therein included various methods of assessing investment recommendations of appropriate processing methods and overall assessment of the subject. Keywords: Elektrický bicykel; nabíjacia stanica; nabíjačka; fotovoltaický článok; fotovoltaický panel; fotovoltaický systém; fotovoltaická elektráreň; hybridný systém; menič napätia; regulátor nabíjania; batéria; FV systém; výstupný výkon; MPP tracker; Simulink; analýza; čistá súčasná hodnota; vnútorné výnosové percento; doba návratnosti; Electric bicycle; charging station; battery; photovoltaic cell; solar panel; photovoltaic systems; photovoltaic power plant; hybrid system; power inverter; charge controller; battery; solar power system; power output; MPP tracker; Simulink; analysis; net present value; internal rate of return; payback time Available in a digital repository NRGL
Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola

Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre ...

Leitman, Valentín; Morávek, Jan; Mastný, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Regulátor solárního ohřevu bazénu
Jablončík, Lukáš; Chladil, Ladislav; Šteffan, Pavel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. Dále práce přináší popis několika dostupných cloudových aplikací pro internet věcí. Nejvhodnější je použita pro ovládání termostatu. Výsledný termostat reguluje dva silové výstupy pro filtraci a čerpadlo, je možné jej nastavovat pomocí klávesnice a grafického displeje. V závěru práce je prakticky ověřena funkčnost na modelu i na reálném bazénu se solárním ohřevem. The master´s thesis deals with the design of the solar heating regulator of the swimming pool. The basis was to study the available solutions for the solar pool controllers, to define the requirements, to design the concept and the block diagram of the own thermostat. The thesis also provides a description of several for the Internet of Things. The most suitable is used to control the thermostat. The resulting thermostat regulates two power outputs for filtration and the pump, it can be set using the keyboard and graphic display. At the end of the work is practically verified functionality on the model and on the real pool with solar heating. Keywords: Termostat; AVR; ESP8266; solární ohřev; internet věcí; cloud; DPS.; Thermostat; AVR; ESP8266; solar heating; internet of things; cloud; PCB. Available in a digital repository NRGL
Regulátor solárního ohřevu bazénu

Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové ...

Jablončík, Lukáš; Chladil, Ladislav; Šteffan, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie
Dohnal, Martin; Drápela, Jiří; Radil, Lukáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je každý zdroj elektrické energie, který dodává svůj výkon do sítě prostřednictvím výkonové elektroniky. V první části práce je popsána elektrizační soustava České republiky a její očekávaný budoucí vývoj. V další části je stručný popis v současné době nejběžnějších netočivých zdrojů elektrické energie. Třetí část se zabývá způsobem regulace frekvence v síti. Následující část práce popisuje vytvořené modely prvků elektrizační soustavy použité pro simulace v programu PSCAD. Předposlední část popisuje provedené simulace na modelu sítě s velkým počtem netočivých zdrojů, ve které se nachází i zdroje točivé. V poslední části jsou popsány simulace na modelu sítě složené pouze z netočivých zdrojů. This diploma thesis deals with the simulation of various operating situations in the network with many non-rotating power sources, especially focusing on frequency stability. Non-rotating power source is any source that delivers its power to the grid via power electronics. The first part of the thesis describes power system of the Czech Republic and its future development. In the next section, there is short description of today's most common non-rotating power sources. The third part deals with power regulation of the frequency in the grid. The following part describes the models of electrical circuit created for use in PSCAD simulations. The penultimate part describes simulations performed on a model of the network with many non-rotating power sources, which also includes rotating sources. The last part describes simulations performed on a model of the network that is composed of non-rotating power sources only. Keywords: netočivé zdroje; invertor; regulace frekvence; primární regulace; sekundární regulace; setrvačnost; modelování elektrizační soustavy; PSCAD; non-rotating sources; inverter; frequency regulation; primary regulation; secondary regulation; inertia; power system modelling; PSCAD Available in a digital repository NRGL
Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie

Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je ...

Dohnal, Martin; Drápela, Jiří; Radil, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Fyzicky neklonovatelné funkce
Hegr, Vojtěch; Člupek, Vlastimil; Zeman, Václav
2017 - Czech
Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba vhodného typu FNF pro implementaci a následnou realizaci autentizačního kryptosystému využívajícího FNF. Na základě rešerše byl navržen systém na základě FNF kruhových oscilátorů. Následně bylo provedeno několik experimentů s úspěšnosti autentizace dosahující 81%. Kryptosystém lze zároveň použít k identifikaci zařízení. Dále byly diskutovány dosažené výsledky a navržena možná vylepšení kryptosystému. Mimo vlastního kryptosystému je přínosem práce také provedené srovnání existujících typů fyzicky neklonovatelných funkcí. The theme of the thesis is Physical Unclonable Functions (PUF). The following objectives were assigned: to provide a literature research concerning PUFs, to perform a property analysis to select appropriate type of PUF for implementation and to realize an authentication cryptosystem based on the chosen PUF. Based on the research, the cryptosystem was designed based on ring oscillator PUF. The proposed cryptosystem is tested in several scenarios with the maximal rate of successful authentication of 81%. The cryptosystem also allows to be used for device identification. Furthermore, the results were discussed and suitable improvements of design was proposed. Besides the cryptosystem itself, the thesis also introduced a unique comparison of existing types of PUFs. Keywords: fyzicky neklonovatelné funkce; FNF; lehká kryptografie; kryptosystém; autentizace; physical unclonable functions; PUF; lightweight cryptography; cryptosystem; authentication Available in a digital repository NRGL
Fyzicky neklonovatelné funkce

Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba ...

Hegr, Vojtěch; Člupek, Vlastimil; Zeman, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření
Gracheva, Iuliia; Jahn, Michal; Sedlaříková, Marie
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody oproti kapalným, jak se od sebe liší a kde se používají. Základem této práce je zaměřit se přímo na gelové elektrolyty s retardéry hoření, změřit jejich elektrické a elektrochemické vlastnosti. Experimentální část se zabývá přípravou vzorků gelových elektrolytů s různým procentuálním objemem retardéru hoření, kde se měnily druhy retardérů a také se zabývá měřením elektrické vodivosti a potenciálových oken. Jako měřicí metody byly zvoleny impedanční spektroskopie, cyklická voltametrie a dynamicko-analytická termická analýza. This graduate work deals with the study and preparation of gel polymer electrolytes with flame retardants for lithium-ion batteries. The theoretical part describes the types of electrolytes, their features, benefits, how they differ and where they are used in detail. The basis of this section is gel electrolytes with flame retardants, to measure their electrical and electrochemical properties. The experimental part deals with the preparation of samples of gel electrolytes with different percentages of flame retardant, where varied species of flame retardants and measuring their electrical conductivity and potential windows. Impedance spectroscopy, cyclic voltammetry and dynamic-analytical thermal analysis were selected as measuring methods. Keywords: Gelové polymerní elektrolyty; retardéry hoření; elektrická vodivost; akumulátory; impedanční spektroskopie; cyklická voltametrie; MMA; EDMA; BEE; TEP; Gel polymer electrolytes; flame retardants; electrical conductivity; batteries; impedance spectroscopy; cyclic voltammetry; MMA; EDMA; BEE; TEP Available in a digital repository NRGL
Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření

Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, ...

Gracheva, Iuliia; Jahn, Michal; Sedlaříková, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases