Number of found documents: 22631
Published from to

Návrh turbíny do kombinovaného cyklu
Veselý, Petr; Kracík, Petr; Fiedler, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se zabývá výpočty parametrů parní turbíny a výpočtem přetlakového lopatkování. A poslední část obsahuje výkon turbíny a její účinnosti. The topic of thesis is condensing turbine in gas-steam cycle, which can be divided into four basic parts. A history of gas-steam cycle is described in the beginning. Second part is all about calculation of heat recovery steam generator. Penultimate section deals with calculations of steam turbine parameters and reaction blading type. Last part contains electric power and steam turbine efficiency. Keywords: Kotel na odpadní teplo; HRSG; dvoutlakový; kondenzační turbína; kombinovaný cyklus; parní turbína.; Heat recovery steam generator; HRSG; two pressure levels; condensing turbine; gas–steam cycle; steam turbine. Available in a digital repository NRGL
Návrh turbíny do kombinovaného cyklu

Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. ...

Veselý, Petr; Kracík, Petr; Fiedler, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy
Byrtusová, Lucie; Krejčí, Nataly Asfourova -; Kučerová, Vladimíra
2017 - Czech
Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části je provedena analýza současné situace na trhu, podnikatelský plán a finanční plán The thesis deals with the elaboration of a business plan for setting up a catering company. In the theoretical part is described the theoretical starting points, which is further used to develop the business plan. The practical part is an analysis of the current market situation, business plan and financial plan. Keywords: Catering; podnik; SLEPT; SWOT; Porterův model; podnikatelský plán; finanční plán; rozvaha; výkaz zisků a ztrát; CashFlow; Catering; Enterprise; SLEPT; SWOT; Porter model; Business Plan; financial plan; balance sheet; profit and loss; CashFlow Available in a digital repository NRGL
Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy

Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského ...

Byrtusová, Lucie; Krejčí, Nataly Asfourova -; Kučerová, Vladimíra
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrhy na zlepšení služeb - Plavecká škola Třebíč
Bártová, Radka; Botek, Ladislav; Luňáček, Jiří
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh změn, které zefektivní fungování plavecké školy. Na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí jsou identifikovány klíčové faktory ovlivňující hospodaření, odhaleny slabé stránky v řídících procesech a formulovány návrhy a doporučení pro změnu. The aim of the thesis is a proposal of changes making the swimming school operation more effective. On the basis of the Internal Environmental Analysis and External Environmental Analysis are specified the key factors influencing the money management, revealed the weak points in the managerial processes and formulated proposals and recommendations for improvement. Keywords: ANALÝZA FIRMY; ANALÝZA SWOT; MARKETINGOVÝ MIX; OKOLÍ PODNIKU; ANALÝZA 7S; ANALYSIS OF THE COMPANY; SWOT ANALYSIS; MARKETING MIX; ENVIROMENT OF FIRM; SYSTEM 7S Available in a digital repository NRGL
Návrhy na zlepšení služeb - Plavecká škola Třebíč

Cílem diplomové práce je návrh změn, které zefektivní fungování plavecké školy. Na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí jsou identifikovány klíčové faktory ovlivňující hospodaření, odhaleny ...

Bártová, Radka; Botek, Ladislav; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Slaďování pracovního a osobního života pracovníků
Šauerová, Martina; Bazgerová, Daniela; Konečný, Štěpán
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a závěrečnou část. Teoretická část vysvětluje atraktivitu a důležitost tohoto tématu, popisuje jednotlivé nástroje umožňující slazení profesního a osobního života a zároveň poukazuje na možné komplikace jednotlivých přístupů, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Analytická část zkoumá a následně vyhodnocuje současný stav vybrané firmy. V závěrečné části jsou pak na základě teoretických znalostí a zjištěných výsledků navržena opatření, která by měla vést k lepšímu skloubení práce a osobního života zaměstnanců ve vybrané společnosti. Diploma thesis is deal with the topic of work-life balance in the chosen company. The thesis is divided into three parts – theorethical, analytical and final part. The theorethical part explains atractivity and importance of this topic and describes individual approaches allowing work-life balance and concurrently indicate possible problems of different approaches from the perspective of the employer and the employees. The analytical part examines and evaluate the currect status of chosen company. In the final part are suggested measures based on theoretical knowledge and findings which should lead to a better balance between work and personal lives of employees in a chosen company. Keywords: Slaďování pracovního a osobního života; flexibilní formy práce; spokojenost zaměstnanců; personální řízení; zaměstnavatel; Work-life balance; flexible forms of working; satisfaction of employees; human resources; employer Available in a digital repository NRGL
Slaďování pracovního a osobního života pracovníků

Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a závěrečnou část. Teoretická část ...

Šauerová, Martina; Bazgerová, Daniela; Konečný, Štěpán
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod
Holländerová, Petra; Mazanec, Jaroslav; Hanušová, Helena
2017 - Czech
The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall situation of the company is evaluated. The Králičkov Quick Test evaluates the financial situation of the company. At the end of the thesis there are suggestions to improve the current situation. Diplomová práca je zameraná na analýzu vybraného podnikateľského subjektu Oknoplast Slovensko, s. r.o. Na základe skúmaných analytických metód vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku je zhodnotená celková situácia podniku. Pomocou Králičkovho Quick testu je zhodnotená finančná situácia podniku. V závere práce sú uvedené návrhy na zlepšenie momentálnej situácie. Keywords: Analýza podniku; PESTLE analýza; Porterov model piatich konkurenčných síl; model 7S; Kraličkov Quick test; SWOT analýza.; Analysis of the company; PESTLE analysis; Porter´s five forces model; model 7S; Kralicek Quick test; SWOT analysis. Available in a digital repository NRGL
Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod

The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of ...

Holländerová, Petra; Mazanec, Jaroslav; Hanušová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Reporting vybrané firmy
Kratochvilová, Alena; Riesner, Josef; Hanušová, Helena
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu podnikových reportů. Teoretická část popisuje, co je reporting, k čemu slouží a jaké obecné důvody jsou pro jeho sestavování. V praktické části se snažím nalézt důvody pro sestavování reportů v dané společnosti a v návrhu řešení definuji podobu podnikových reportů. Závěr práce hodnotí splnění cíle. This diploma thesis deals with the issue of reporting in a company. Through a deep analysis of internal and external environment, it seeks to identify and define the company's needs in order to determine the ideal form of business reports. The theoretical part describes what reporting is, what it serves and what general reasons there are for its compilation. In the practical part, I try to find the reasons for compiling reports in the company and define the form of business reports in the drafting solution. The conclusion of this thesis evaluates its goal achievement. Keywords: analýza; data; informace; plán; postup; report; řízení; společnost; systém; ukazatel; analysis; data; information; plan; procedure; report; management; company; system; indicator Available in a digital repository NRGL
Reporting vybrané firmy

Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu ...

Kratochvilová, Alena; Riesner, Josef; Hanušová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Stanovení hodnoty stavebního závodu
Bahenský, Miloš; doc.Ing.Bohumil Puchýř, CSc.; Kocmanová, Alena
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti XY, a.s., která se zabývá stavební produkcí. Hodnota společnosti bude stanovena k 1. 1. 2016. Ke stanovení hodnoty společnosti XY, a.s., budou využity dvě výnosové metody, a to metoda diskontovaných peněžních toků a metoda kapitalizovaných čistých výnosů v paušální variantě, jako metoda doplňková bude stanovena metoda účetní na principu historických cen. Jedna z nich bude vybrána jako výsledné ocenění. The aim of the master´s thesis is to determine the market value of XY, plc., which deals with construction production. The company's value will be set at 1. 1. 2016. In order to determine the value of XY, plc., two income methods will be used, namely the discounted cash flow method and the direct capitalization method, the method of accounting for historical prices (book value) will be set as an additional method. One of them will be selected as a final value of the company. Keywords: Stavební závod; Hodnota závodu; Strategická analýza; Finanční analýza; Výnosové metody ocenění.; Construction company; Value of the company; Strategic analysis; Financial analysis; Income valuation methods. Available in a digital repository NRGL
Stanovení hodnoty stavebního závodu

Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti XY, a.s., která se zabývá stavební produkcí. Hodnota společnosti bude stanovena k 1. 1. 2016. Ke stanovení hodnoty společnosti XY, a.s., ...

Bahenský, Miloš; doc.Ing.Bohumil Puchýř, CSc.; Kocmanová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Šikulová, Andrea; Ing.Petr Svoboda,Ph.D.; Milichovský, František
2017 - Czech
Záměrem diplomové práce je vytvoření návrhu komunikačního mixu pro podnikatelský subjekt, který je aktivní v oblasti stavebnictví. Diplomová práce je rozdělena do dvou oddílů. První část práce obsahuje teoretické aspekty dané problematiky, které jsou následně využity při zpracování části praktické. Praktická část zahrnuje představení vybraného podniku a vypracování podrobných analýz současného stavu. V návaznosti na vypracování analýz jsou navrhnuta řešení, která vedou ke zlepšení současného komunikačního mixu v podniku. The final goal of the diploma thesis is to create a communication mix for a company in construction industry. The Thesis is dividend into two parts. The first part contains theoretical aspects, which are subsequently used in the practical part. The practical part includes introduction of the selected company and analysis of current situation. This part contains a proposal of measures to improve the current state of the communication mix in the company. Keywords: Marketing; marketingový mix; komunikační mix; komunikace; marketing ve stavebnictví; Marketing; marketing mix; communication mix; communication; marketing in construction industry Available in a digital repository NRGL
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku

Záměrem diplomové práce je vytvoření návrhu komunikačního mixu pro podnikatelský subjekt, který je aktivní v oblasti stavebnictví. Diplomová práce je rozdělena do dvou oddílů. První část práce ...

Šikulová, Andrea; Ing.Petr Svoboda,Ph.D.; Milichovský, František
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Hodnocení výkonnosti společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s. s využitím EFQM Excelence model
Dosedlová, Petra; Ing.Jaromír Jareš; Kocmanová, Alena
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku FEDERAL-MOGUL Friction Production, a.s. Toto hodnocení výkonnosti je prováděno na základě modelu EFQM Excelence. Teoretická část se zabývá popisem vybraných modelů hodnocení výkonnosti, s detailnějším zaměřením na EFQM Excelence. V druhé části je charakterizován analyzovaný podnik a jeho současná situace. V poslední části je aplikován model START PLUS vycházející z principů EFQM Excelence model. Na závěr je doporučeno několik opatření, která mají za cíl zvýšení výkonnosti podniku. The master´s thesis deals with performance measurement of the company FEDEDAL-MOGUL Friction Production, a.s. This valuation of efficiency is performed on EFQM Excellence model. Theoretical part of thesis is focused on description of selected models of valuation of efficiency with more detailed orientation to EFQM Excellence model. In the second part the company is characterized and company´s current situation is described.The last part contains an application of START PLUS model based on the principles of The EFQM Excellence Model. At the end are series of recommendations for increase efficiency. Keywords: Hodnocení; benchmarking; EFQM Excelence model; výsledky; START PLUS Model; Balanced Scorecard; Six Sigma; výkonnost podniku; Evaluation; benchmarking; EFQM Ecellence model; results; START PLUS Model; Balanced Scorecard; Six Sigma; company perfomance Available in a digital repository NRGL
Hodnocení výkonnosti společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s. s využitím EFQM Excelence model

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku FEDERAL-MOGUL Friction Production, a.s. Toto hodnocení výkonnosti je prováděno na základě modelu EFQM Excelence. Teoretická část se zabývá ...

Dosedlová, Petra; Ing.Jaromír Jareš; Kocmanová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace
Rusnoková, Ilona; Králíková, Iveta; Lajtkepová, Eva
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření této organizace a podat návrhy ke zlepšení. Teoretické poznatky k danému tématu jsou uvedeny v první části této práce, další část je zaměřena na analýzu hospodaření a poslední část na podání návrhů ke zlepšení hospodaření organizace. The master thesis deals with the finance evaluation of funded organization Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí. The aim of this work is the cost-benefit analysis and financial analysis of the organization and to make suggestions for improvement. The theoretical knowledge of the topic is summarized in the first part of this work while the next one focuses on the economic analysis. The last part concentrates on the submission of proposals for organization economy improvement. Keywords: Neziskový sektor; příspěvková organizace; hospodaření; náklady; výnosy; Non-profit sector; funded institution; management; costs; revenues Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace

Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit ...

Rusnoková, Ilona; Králíková, Iveta; Lajtkepová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases