Number of found documents: 1513
Published from to

Standardizace znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949
Urbánek, Zdeněk; Mikš, Lubomír; Moudrý, Ivan; Matějka, Libor
2018 - Czech
Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace do roku 1949. Žádné právní předpisy nebo odborná literatura tuto problematiku zatím více nezkoumá, jedná se o specifickou oblast, kterou vady projektové dokumentace obecně jsou. Použitými metodami jsou rešeršní studie; analýza dokumentů; klasifikace; analýza - syntéza; indukce - dedukce; abstrakce; komparace (srovnání), případové studie. Dizertační práce je zaměřena na vytvoření metodického postupu pro zpracování znaleckých posudků, posuzujících vady projektové dokumentace v časově vymezeném období 1880 - 1949. The work is focused on defining the methodology expert procedures for detecting defects in the project documentation in 1949. No legislation or literature this issue far more does not, it is a specific area that the project documentation defects generally are. The methods of the research study; analysis of documents; classification; Analysis - synthesis; induction - deduction; abstraction; comparison (comparison) case studies. Dissertation is focused on creating a systematic procedure for processing expertise, assessing defects in the design documentation in a limited period from 1880 to 1949. Keywords: Standardizace; metodika; znalecký posudek; vada; projektová dokumentace; stavební pány; stavební řád; norma.; Standardization; Methodology; expert opinion (evidence); defect; project documentation; construction plans; building regulations; standard. Available in a digital repository NRGL
Standardizace znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949

Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace do roku 1949. Žádné právní předpisy nebo odborná literatura tuto problematiku zatím více nezkoumá, ...

Urbánek, Zdeněk; Mikš, Lubomír; Moudrý, Ivan; Matějka, Libor
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Analýza vývoje výstavby a dalších vlivů na ceny rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě
Šestáková, Romana; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Superatová, Alena
2018 - Czech
Postupná výstavba v jednotlivých částech města má své charakteristické vlastnosti. Každé období přináší rozdílné obecné požadavky na výstavbu na základě životního stylu a potřeb obyvatel v dané době. Tato rozdílnost výstavby, ať už samotných věcí nemovitých, tak celkového uspořádání staveb v krajině, vč. rozdílných architektonických prvků, má vliv na stanovení jejich hodnoty. V obcích střední velikosti však často není možné při aplikaci porovnávací metody zajistit dostatečně velkou databázi porovnatelných objektů. Analyzování jednotlivých typů výstavby a zejména kvantifikování jejich vlivu na obvyklou cenu je novým přínosem a pohledem na posuzování objektů. V disertační práci je provedena analýza problémové lokality, zmapování jednotlivých etap výstavby vč. definování jednotlivých charakteristických vlastností objektů a jejich blízkého okolí. Na základě vytvořené databáze realizovaných cen bytových jednotek a zvolené metody byl tento vliv výstavby kvantifikován. Zjištěné skutečnosti v této disertační práci je možno použít jako podklad pro znalce a odhadce při zajišťování prvků databáze, ale také jako základní informace pro orgány státní správy a pro veřejnost při prodeji komodit, výběru lokality pro bydlení či informace o jejich stáří. Gradual construction in individual parts of the city has its own characteristics. Each period brings different general requirements for construction based on the lifestyle and needs of the population at certain time. This difference in construction, whether the real estate itself, or the overall layout of buildings in the landscape, including different architectural elements, affects the determination of their value. However it is often not possible to provide a sufficiently large database of comparable objects in medium-sized municipalities when applying the comparison method. Analysing of individual types of construction and, in particular, quantifying their impact on the usual cost is a new contribution and a view of building assessment. The dissertation thesis deals with the analysis of the problematic locality, the mapping of the individual construction stages, including defining individual characteristics of buildings and their surroundings. The construction influence was quantified based on the created database of realized housing units and selected methods. The realised facts in this dissertation thesis can be used as a basis for experts and valuers in the securing of database elements but also as a basic information for state administration authorities and for the public when buying and selling commodities, choosing a place for housing or information about their age. Keywords: Uherské Hradiště; rezidenční nemovitost; byt; vlastnictví; cena a hodnota; oceňování nemovitých věcí; faktory ovlivňující cenu nemovitých věcí; databáze bytových domů; databáze bytových jednotek.; Uherské Hradiště; residential property; flat; property; price and value; valuation of real estate; factors influencing the price of real estate; database of apartment buildings; database of housing units. Available in a digital repository NRGL
Analýza vývoje výstavby a dalších vlivů na ceny rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě

Postupná výstavba v jednotlivých částech města má své charakteristické vlastnosti. Každé období přináší rozdílné obecné požadavky na výstavbu na základě životního stylu a potřeb obyvatel v dané době. ...

Šestáková, Romana; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Superatová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Friction Modification within Wheel-Rail Contact
Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
2018 - English
Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem práce bylo objasnit vliv aplikovaného množství a složení těchto látek na adhezi v kontaktu. Hlavní pozornost byla věnována zejména potencionálním hrozbám souvisejících s kriticky nízkou adhezí, která může nastat po aplikaci těchto látek. Experimentální studium probíhalo v laboratorních i reálných podmínkách, konkrétně v tramvajovém provozu. V případě laboratorních experimentů byl využit komerční tribometr a dvoudiskové zařízení umožňující simulovat průjezd vozidla traťovým obloukem. Kromě samotné adheze bylo při experimentech sledováno také opotřebení a míra hluku. Výsledky ukázaly, že maziva pro temeno kolejnice jsou schopna poskytovat požadované třecí vlastnosti, nicméně jejich chování je silně závislé na aplikovaném množství. V případě předávkování kontaktu dochází ke kriticky nízkým hodnotám adheze, které vedou k výraznému prodloužení brzdné dráhy. V případě modifikátorů tření bylo ukázáno, že chování těchto látek je výrazně ovlivněno odpařováním základního média. Výsledky také ukázaly, že nadměrné množství částic pro modifikaci tření může způsobit kriticky nízké hodnoty adheze. U obou výše zmíněných typů produktů byl prokázán pozitivní vliv na míru opotřebení a míru poškození povrchu, zatímco významná redukce hluku byla dosažena pouze v případech, kdy došlo ke značnému poklesu adheze. V závěru této práce jsou uvedena doporučení pro další výzkumné aktivity v této oblasti. This dissertation thesis deals with an experimental study of top-of-rail products, specifically top-of-rail lubricants and friction modifiers, which are applied into the wheel-rail contact to optimize adhesion and reduce noise. The main goal of this thesis was to clarify the effect of the applied quantity and chemical composition of top-of-rail products on adhesion. The main attention was paid to low adhesion issues, associated with the application of these products, because low adhesion can result in traction and braking difficulties. This experimental study was conducted in both the laboratory and real conditions where a light rail system was utilized. In the case of laboratory investigations, a commercial tribometer and a twin-disc machine, enabling to achieve typical curve conditions, were employed. Apart from adhesion, wear and noise were analysed during the experiments. The obtained results showed that top-of-rail lubricants are able to provide a beneficial friction behaviour but their performance is strongly affected by the applied quantity. When the contact was overdosed with a top-of-rail lubricant, then a critically low adhesion resulting in a significant extension of braking distance was observed. In the case of friction modifiers, it was revealed that evaporation of base medium considerably changed a friction behaviour of these substances. Besides this, it was investigated that a high content of particles for friction modification can cause low adhesion issues. In general, it was observed that both types of top-of-rail products are able to significantly reduce wear and surface damage, while it seems to be difficult to achieve a significant reduction of noise without the impact on traction and braking capabilities. At the end of the present thesis, some future research steps in this area are recommended. Keywords: Wheel-rail tribology; top-of-rail lubricant; friction modifier; adhesion; traction; braking; wear; Tribologie kontaktu kola a kolejnice; mazivo pro temeno kolejnice; modifikátor tření; adheze; trakce; brzdění; opotřebení Available in a digital repository NRGL
Friction Modification within Wheel-Rail Contact

Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a ...

Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení
Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
2018 - English
Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních fázových obrazů o nezanedbatelné velikosti, manuální analýza by byla časově náročná a neefektivní Za účelem urychlení analýzy obrazů získaných pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie je v této práci navržena metodika automatizované interpretace kvantitativních fázových obrazů pomocí strojového učení s učitelem. Kvantitativní fázové obrazy umožňují extrakci parametrů charakterizujících distribuci suché hmoty v buňce a poskytují tak cennou informaci o buněčném chování. Cílem této práce je navrhnout metodologii pro automatizovanou klasifikaci buněk při využití této kvantitativní informace jak ze statických, tak z časosběrných kvantitativních fázových obrazů. Navržená metodika byla testována v experimentech s živými buňkami, jimiž byla vyhodnocena výkonnost klasifikace a významnost parametrů získaných z kvantitativních fázových obrazů. This work deals with the interpretation of the quantitative phase images gained by coherence-controlled holographic microscopy. Since the datasets of quantitative phase images are of substantial size, the manual analysis would be time-consuming and inefficient. In order to speed up the analysis of images gained by coherence-controlled holographic microscopy, the methodology for automated interpretation of quantitative phase images by means of supervised machine learning is proposed in this work. The quantitative phase images enable extraction of valuable features characterizing the distribution of dry mass within the cell and hence provide important information about the live cell behaviour. The aim of this work is to propose a methodology for automated classification of cells while employing the quantitative information from both the single-time-point and time-lapse quantitative phase images. The proposed methodology was tested in the experiments with live cells, where the performance of the classification was evaluated and the relevance of the features derived from the quantitative phase image was assessed. Keywords: digital holographic microscopy; quantitative phase image; supervised machine learning; cell classification; digitální holografická mikroskopie; kvantitativní fázový obraz; strojové učení s učitelem; klasifikace buněk Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení

Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních ...

Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně
Toman, Radek; Kováč, Bohumil; Topolčanská, Maria; Hlaváček, Petr; Havliš, Karel
2018 - Czech
Současná města jsou vystavena obrovským změnám a rychlému vývoji. Práce zkoumá způsoby bydlení a života společnosti ve velkoměstech 21. století. Čína je extrémním příkladem rapidní urbanizace, proto nám předkládá spoustu příležitostí k výzkumu. Na základě analýzy vybraných příkladů městského bydlení se práce zabývá alternativami budoucího vývoje měst. Práce byla zpracovávána během studijní stáže na Southeast University v čínském Nanjingu. Modern cities are under the pressure of big social and building development. The thesis is based on aspects of housing and living of society in 21th century cities. Now China has been an extreme example of rapid urbanization. It gives us an opportunity to gain knowledge about urban development. Based on the analysis of selected examples of urban housing the thesis shows the options for the future alternatives of living. The work was process during my academic internship at Southeast University in Nanjing, China. Keywords: Čína; urbanizace; bydlení; městská forma; výšková výstavba; China; urbanization; housing; urban forms; high-rise buildings Available in a digital repository NRGL
Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně

Současná města jsou vystavena obrovským změnám a rychlému vývoji. Práce zkoumá způsoby bydlení a života společnosti ve velkoměstech 21. století. Čína je extrémním příkladem rapidní urbanizace, proto ...

Toman, Radek; Kováč, Bohumil; Topolčanská, Maria; Hlaváček, Petr; Havliš, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR
Hrubanová, Michaela; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Bradáč, Albert
2018 - Czech
Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela prozkoumána. V práci jsou popsány faktory na základě, kterých se investor při koupi těchto pozemků rozhoduje. Údaje potřebné k této práci byly získány z odborné literatury, realitních serverů, ze dvou anket, skutečně zrealizovaných prodejů atd. V závěrech této práce jsou všechny poznatky shrnuty a vyhodnoceny. Je zde uveden vývoj cen v letech 2014 - 2016 ze skutečně zrealizovaných prodejů v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a kraji Vysočina. Výsledkem práce je návrh znaleckého standardu. Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená. This dissertation is focused on the identification and evaluation of specific factors affecting the price of agricultural land. It should be mentioned that the market for agricultural land, especially arable land and permanent grasslands, is not fully developed in the Czech Republic and this area is not fully explored. The thesis describes the factors on the basis of which the investor decides when buying these plots. The data needed for this work have been obtained from professional literature, real estate servers, two polls, actual sales, etc. In the conclusion of this thesis all findings are summarized and evaluated. It includes the development of prices in the years 2014 – 2016 based on sales actually realized in the Olomouc Region, Moravian – Silesian Region, South Moravian Region and Vysočina Region. The outcome of the thesis is a proposal of an expert standard. It is necessary to realize that, above all, agricultural land is a specific commodity, as it is unreproducible, indivisible and its offer is limited. Keywords: Soudní inženýrství; nemovitost; věc nemovitá; oceňování nemovitosti; pozemek; zemědělský pozemek; cena; hodnota; faktory ovlivňující cenu pozemků; databáze pozemků; metody oceňování; Olomoucký kraj; Moravskoslezský kraj; Jihomoravský kraj; kraj Vysočina.; Forensic engineering; real estate; real property; real estate valuation; land; agricultural land; price; value; factors influencing the price of land; land database; valuation methods; Olomouc Region; Moravian – Silesian Region; South Moravian Region; Vysočina Region. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR

Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými ...

Hrubanová, Michaela; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Bradáč, Albert
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Speciální problémy lomové mechaniky singulárních koncentrátorů napětí v kompozitních materiálech
Krepl, Ondřej; Materna,, Aleš; Seitl,, Stanislav; Klusák,, Jan
2018 - English
Předkládaná disertace se zabývá obecnými singulárními koncentrátory napětí a to zejména ostrým vrubem neboli V-vrubem, ostrým bi-materiálovým vrubem a ostrou materiálovou inkluzí. V první části práce je stručně nastíněna Kolosovova-Muschelišviliho teorie komplexních potenciálů rovinné pružnosti aplikovaná na problémy lomové mechaniky. Dále je diskutována lineární elastická lomová mechanika trhlin, V-vrubů, bi-materiálových vrubů a bi-materiálových spojů. V rešerši jsou dále zahrnuta kritéria směru iniciace trhliny i její stability a to kritérium maximálního tečného napětí, faktor hustoty deformační energie a sdružené napěťově-energetické kritérium. Následují text uvádí omezení jednoparametrové lomové mechaniky a výhody její multiparametrové formy. Další část představuje metody pro určení nezbytných parametrů pro popsání pole napětí a posuvů v blízkosti obecného singulárního koncentrátoru napětí. Tyto parametry zahrnují vlastní číslo a zobecněný faktor intenzity napětí. Vlastní číslo je určeno jako řešení problému vlastních hodnot zatímco metody pro určení zobecněného faktoru intenzity napětí tvoří Psi-integrál a metoda přeurčitosti. Obě zmiňované metody jsou aplikovány na zde studované obecné singulární koncentrátory napětí a vzájemně porovnány. Kritéria pro vznik trhliny v obecném singulárním koncentrátoru napětí jsou navržena. V rámci numerických příkladů jsou předpovězeny směry iniciace trhliny a podmínky stability pro konkrétní problémy. Kritické síly pro V-vrub jsou předpovězeny pomocí výše zmíněných kritérií a srovnány s experimentálními daty v literatuře. V následující části jsou ukázány metody analýzy multi-materiálového problému. V závěru práce jsou shrnuty způsoby iniciace a šíření trhliny v blízkosti ostré materiálové inkluze. The presented dissertation deals with general singular stress concentrators (GSSC) namely with a sharp notch also known as a V-notch, a sharp bi-material notch and a sharp material inclusion. The review section briefly outlines the Kolosov-Muskhelishvili complex potential theory of the plane elasticity applied on fracture mechanics problems. Next, the linear elastic fracture mechanics of cracks, V-notches, bi-material notches and bi-material junctions is discussed. The review also includes the crack initiation direction and the stability criteria of the maximum tangential stress, the strain energy density factor and the coupled stress-energy criterion. In the following text, limits of the single parameter and advantages of the multi-parameter fracture mechanics are presented. The next section introduces methods to determine the necessary parameters to describe the stress and displacement field near the GSSCs. The parameters include the eigenvalue and the generalized stress intensity factor (GSIF). The eigenvalue is determined as an eigenvalue problem, while the methods to calculate the GSIF are the Psi-integral and the overdeterministic method. Both the methods are applied on the studied GSSCs and mutually compared. Finally the criteria for crack initiation in the GSSCs are proposed in the multi-parameter form. The crack initiation direction and the stability conditions are predicted for particular problems in numerical examples. The failure forces for a V-notch are predicted by above mentioned criteria and compared with experimental data found in literature. In following section methods to analyze multi-material problem are shown. The final section summarizes with means of the crack initiation and propagation near the sharp material inclusion. Keywords: Fracture mechanics; general singular stress concentrator; bi-material notch; sharp material inclusion; composite material; Lomová mechanika; obecný singulární koncentrátor napětí; bi-materiálový vrub; ostrá materiálová inkluze; kompozitní materiál Available in a digital repository NRGL
Speciální problémy lomové mechaniky singulárních koncentrátorů napětí v kompozitních materiálech

Předkládaná disertace se zabývá obecnými singulárními koncentrátory napětí a to zejména ostrým vrubem neboli V-vrubem, ostrým bi-materiálovým vrubem a ostrou materiálovou inkluzí. V první části práce ...

Krepl, Ondřej; Materna,, Aleš; Seitl,, Stanislav; Klusák,, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vybrané problémy při oceňování stavebních prací pro účely znaleckých posudků
Novák, Jindřich; Pivoda, Bohuslav; Puchýř, Bohumil; Mikš, Lubomír
2018 - Czech
Základním předpokladem kvalitního znaleckého posudku jsou kvalitní informační zdroje, tj. podklady dostatečně podrobné a validní. Disertační práce se věnuje podkladům pro znaleckou činnost v oblasti oceňování stavebních prací, práci s informacemi a jejich předávání v rámci životního cyklu staveb. K tomuto účelu může sloužit členění staveb po funkčních dílech. V práci je kladen důraz na sestavení rozpočtu po funkčních dílech, který je přehlednější jak pro investory, zhotovitele, správce nemovitosti i pro znalce. Významná část disertační práce je věnována doporučení pro stanovení obvyklé ceny stavebních prací. Zde jsou definovány některé možnosti jak stanovit obvyklou cenu stavebních prací včetně jejich vzájemného porovnání. Rovněž byly zjištěny a porovnány skutečně smluvené ceny ze smluv o dílo u veřejných zakázek. Základní doporučení plynoucí z této kapitoly je doporučení pro Český statistický úřad zautomatizovat sběr dat na základě soupisů stavebních prací vytvořeného v některém z rozpočtářských programů (nejlépe po funkčních dílech). Pro znaleckou praxi byl vyhotoven soubor doporučení na základě zjištěných rozdílností cen rozpočtovaných a skutečně smlouvaných. K ocenění ztrát vzniklých v důsledku prostojů stavby neexistuje žádná obecně uznávaná metodika. Pro účely disertační práce byly zjištěny obvyklé ceny pronájmů jednotlivých zařízení a následně byly stanoveny dva přístupy k ocenění nákladů na zařízení staveniště a to procentuální sazbou a individuální kalkulací. Podrobněji je rozebrána problematika spojená s vyčíslením nákladů na zimní opatření. V závěru kapitoly jsou stanovena doporučení pro znalce. V rámci doporučení pro stanovení slevy z ceny díla v důsledku vyskytujících se vad a nedodělků bylo na skutečných příkladech zkoumáno rozložení vad a nedodělků v rámci předání díla investorovi se zjištěním že cca 50 % vad se vyskytuje na povrchových úpravách. Následně byly analyzovány České technické normy, které se týkají povrchových úprav, aby byla zjištěna opora pro hodnocení, zda se jedná o vadu či nikoli. V rámci zkoumání přístupu k neodstranitelným vadám, byla zjištěna nesprávně uvažovaná životnost hydroizolace v oceňovací vyhlášce. Na základě toho byl prozkoumán trh a stanovena životnost běžných hydroizolačních systémů. V závěru disertační práce je provedeno porovnání vybraných položek dvou nejpoužívanějších cenových soustav v ČR a to URS a RTS. Rozdíly jsou způsobeny úvahou o použití různých technologií, různých mechanizmů a rozdílným přístupem ke stanovení nákladů na materiál. The basic requirement for a good quality expert opinion are high quality sources of information, i.e. adequately detailed and valid groundwork. This dissertation analyzes groundwork for expert activities in the area of building operation appraisals, handling of information and its transmission within the life cycle of a construction. For this purpose, it is possible to divide the construction according to its functional parts. The thesis puts emphasis on drawing up a budget according to its functional parts, which is clearer for the investors, contractors and real estate administrators as well as the expert. A significant part of the dissertation is dedicated to recommendations on how to determine the usual price of building operations. In this section I define some options of how to determine the usual price of building operations, including their comparison. Likewise, I investigated and compared real agreed prices of building contracts for public commissions. The basic recommendation resulting from this chapter is the recommendation for the Czech statistics department to automate the data collection based on registers of building operations created with one of the budgeting programs (preferably according to functional parts). For the experts, I prepared a set of recommendations based on the analyzed differences between the budgeted prices and those applied in real contracts. There is no generally accepted method to evaluate the losses created due to delays in construction. For the purposes of this dissertation, I investigated the common prices of rent of the individual equipment and then established two approaches to put value on the cost of equipping the site, percentage rate and individual calculation. I examine in more detail the issues related to quantification of costs for wintertime arrangements. At the end of the chapter I define recommendations for experts. With regard to recommendations for establishing discounts from the construction price due to occurrence of defects and unfinished tasks, I analyzed real examples of distribution of defects and unfinished tasks at the moment of delivering the building operation to the investor and discovered that approximately 50% of defects are part of the surface working. Additionally, I analyzed the Czech technical regulations regarding surface working in order to find basis for assessment of the presence or absence of a defect. While investigating the approach to non-removable defects, I discovered incorrectly considered shelf life of waterproofing within the appraisal. Based on this, I investigated the market and determined the shelf life of common waterproofing systems. At the end of this dissertation I carry out a comparison of selected items of the two pricing systems most commonly used in the Czech Republic, URS and RTS. The differences are a result of contemplating using different technologies, varied mechanisms and diverse approaches to determine the costs of material. Keywords: Rozpočet; vada; nedodělek; záruka; životnost; hydroizolace; obvyklá cena; stavební práce.; Budget; defect; backlog; guarantee; lifespan; waterproofing; usual prices; construction work. Available in a digital repository NRGL
Vybrané problémy při oceňování stavebních prací pro účely znaleckých posudků

Základním předpokladem kvalitního znaleckého posudku jsou kvalitní informační zdroje, tj. podklady dostatečně podrobné a validní. Disertační práce se věnuje podkladům pro znaleckou činnost v oblasti ...

Novák, Jindřich; Pivoda, Bohuslav; Puchýř, Bohumil; Mikš, Lubomír
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vývoj algoritmu pro automatickou charakterizaci vzorku na základě dat získaných spektroskopií laserem indukovaného plazmatu (LIBS)
Klus, Jakub; Černohorský,, Tomáš; Veis,, Pavel; Kaiser, Jozef
2018 - Czech
Předkládaná práce se zabývá teoretickými a praktickými předpoklady pro automatickou charakterizaci vzorků pomocí spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS). V práci jsou popsány základní aspekty interakce laseru a látky, rozpínání plazmatu a podstata jeho záření. Popis záření plazmatu je dán do kontextu detekce spektra elektromagnetického záření a statistických veličin popisujících plazma. Princip automatické charakterizace se zakládá na znalostech multivariační statistické analýzy, která, v souladu se současnými trendy, představuje stěžejní směr automatické analýzy spekter v LIBS. Naznačené úvahy jsou zúročeny na šesti aplikacích, které jsou reprezentovány komentáři k přijatým vědeckým publikacím. Submitted work concerns with the theoretical and practical requirements for an automatic characterization of samples by means of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Theoretical aspects of laser-matter interaction, plasma expansion, and plasma emission are described theoretically within this work. The description of the plasma emission is enhanced with the spectral detection systems and statistical properties of the plasma. The principle of the automatic characterization is based on the multivariate data analysis theoretical background, which presents recent trend and fundamental approach for automatic spectra analysis in LIBS. Theoretical knowledge is manifested in six applications, which are presented as a comment to published manuscripts. These publications push the frontiers of automatic spectra processing in LIBS. Keywords: spektroskopie laserem indukovaného plazmatu; multivariační analýza; Laser-Induced Breakdown Spectroscopy; Multivariate Data Analysis Available in a digital repository NRGL
Vývoj algoritmu pro automatickou charakterizaci vzorku na základě dat získaných spektroskopií laserem indukovaného plazmatu (LIBS)

Předkládaná práce se zabývá teoretickými a praktickými předpoklady pro automatickou charakterizaci vzorků pomocí spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS). V práci jsou popsány základní ...

Klus, Jakub; Černohorský,, Tomáš; Veis,, Pavel; Kaiser, Jozef
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Biokompatibilní amfifilní látky v interakcích s polymery
Burdíková, Jana; Sedlařík, Vladimír; Bakoš, Dušan; Pekař, Miloslav
2018 - Czech
Tato práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s amfifilními molekulami s vysokou biokompatibilitou. Metodou fluorescenční sondy byly zkoumány interakce mezi kationtovým lipidem 1,2-dipalmitoyl-3-trimetylamonium-propan (DPTAP), mezi směsí tohoto kationtového lipidu se zwiterionickým fosfolipidem, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholinem (DPPC), a hyaluronanem, a to jak nativním, tak i s hydrofobně modifiko¬vaným. Bylo zjištěno, že u směsi DPPC a DPTAP dochází k tvorbě agregátů nezávisle na poměru lipidů ve směsi, a že s hyaluonanem interagují jak agregáty vzniklé z DPTAP, tak ze směsi DPPC a DPTAP při specifickém poměru koncentrací DPTAP a hyaluronanu. Dále byly studovány fyzikální vlastnosti membrán při různém poměru DPPC a DPTAP ve směsi a vliv cholesterolu na některé z těchto vlastností. V neposlední řadě byly studovány také systémy neionogenní tenzid-DPPC, konkrétně velikost vznikajících agregátů, termodynamika solubilizace a interakce s nativním hyaluronanem. This work is focused on the study of interaction between hyaluronan and high-biocompatible amphiphilic molecules. Using fluorescent probe method, screening of the interaction of cationic lipid 1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (DPTAP), mixture of this cationic lipid with zwitterionic lipid, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphochloline (DPPC), with hyaluronan, both native and hydrophobically modified was carried out. Results showed the self-aggregation of DPPC and DPTAP independently on lipids ratio in the mixture and the interaction of DPTAP and DPPC/DPTAP aggregates with hyaluronan at specific ratio of DPTAP and hyaluronan concentration. Physical properties of formed membranes and the influence of cholesterol were also investigated at different DPPC and DPTAP concentration ratio. Last but not least, the non-ionic surfactant-DPPC systems were studied, namely, the size of the formed aggregates, the thermodynamics of solubilisation and the interaction with native hyaluronan. Keywords: Lipidy; agregáty; membrány; hyaluronan; interakce; neionogenní tenzidy; fluorescenční spektroskopie; mikrokalorimetrie; Lipids; aggregates; membranes; hyaluronan; interaction; non-ionic surfactants; fluorescent spectroscopy; microcalorimetry Available in a digital repository NRGL
Biokompatibilní amfifilní látky v interakcích s polymery

Tato práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s amfifilními molekulami s vysokou biokompatibilitou. Metodou fluorescenční sondy byly zkoumány interakce mezi kationtovým lipidem ...

Burdíková, Jana; Sedlařík, Vladimír; Bakoš, Dušan; Pekař, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases