Number of found documents: 1628
Published from to

Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk
Sobota, Matej; Zatočilová, Aneta; Koutecký, Tomáš
2017 - Slovak
Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D tlači pomocou metódy SLA-DLP, za účelom zníženia výrobných nákladov. Práca je zameraná na porovnanie dvoch rôznych materiálov na základe výsledkov z ťahových a tvrdostných skúšok. Sledovaný je aj vplyv farby fotopolyméru na jeho materiálové vlastnosti. The aim of the bachelor’s thesis is to define basic quality parameters and compare material impact on quality of printed products. This is a comparison certified material with low-cost material using SLA-DLP method of 3D printing to reduce production costs. The thesis is focused on the comparison of two different materials based on the results of tensile and hardness tests. The effect of the color of photopolymer on material properties is also observed. Keywords: SLA; SLA-DLP; digital light processing; 3D printing; Rapid Prototyping; stereolithography 3D printing; photopolymers; material properties; hardness; tensile Available in a digital repository NRGL
Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk

Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D ...

Sobota, Matej; Zatočilová, Aneta; Koutecký, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu
Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
2017 - Slovak
Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz FMEA. Analýza FMEA procesu je rozobraná podrobne, pretože je použitá pri hľadaní možných príčin a následkov v praktickej časti, ktorá je venovaná vypracovaniu a zhodnoteniu možných závad, ktoré by mohli vzniknúť pri montáži mechanickej napínacej kladky. This bachelor’s thesis concerns issues of quality management analyses and their use in assembly process. Specifically Ishikawa diagram, 8D report, 5 Why, Poka-Yoke and different types of FMEA analyses are described there. Process FMEA analysis is described in details, because this analysis is used in practical part of the thesis. Practical part describes searching and evaluating all possible failures and their effects, which could appear in assembly process of mechanical belt tensioner. Keywords: Ishikawa diagram; 5 Why; Poka-Yoke; 8D report; FMEA; Mechanical belt tensioner Available in a digital repository NRGL
Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu

Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz ...

Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti
Tomko, Michal; Jordán, Vilém; Ondrák, Viktor
2017 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách spoločnosti. Riešenie návrhu vychádza s požiadaviek investora a poskytnutej technickej dokumentácie. Z dôvodu zachovania osobných údajov nebude meno firmy v tejto bakalárskej práci spomenuté. The bachelor thesis is focused on the problem of network infrastructure design. Main task of this bachelor thesis will be the complex design of network infrastructure in two interconnected buildings of the company. Solution is based on the investor's requirements and technical documentation. Due to the maintenance of personal data, the name of the company will not be mentioned in this bachelor thesis. Keywords: network infrastructure; computer network; network infrastructure design; LAN network; structured cabling; data cabinet; routing cables Available in a digital repository NRGL
Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách ...

Tomko, Michal; Jordán, Vilém; Ondrák, Viktor
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Baliak, Ján; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
2017 - Slovak
Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu procesov v podniku. V ďalšej časti predstavím firmu TECHNOS a.s. v ktorej budem túto prácu spracovávať. Neskôr sa budem venovať analýze súčasného stavu v spoločnosti. Na záver ponúknem riešenia nájdených nedostatkov ktoré by mali viesť k zlepšeniu súčasného stavu. My work deals with the overall course of the contract in the enterprise. This work is divided into several parts. The first part will be devoted to theoretical basis in the field of process management in the enterprise. The following represent the company Technos a.s. where I'll handle this job. Later, I will discuss the analysis of current situation in the company. Finally, offer solutions found shortcomings which should lead to an improvement in the current stage. Keywords: process management; analysis; course of the contract; optimization; customers; production Available in a digital repository NRGL
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu ...

Baliak, Ján; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studium biotechnologicky významných mikroorganismů pomocí Ramanovy spektrofotometrie
Záhorská, Linda; Enev, Vojtěch; Mgr.Ota Samek, Ph.D.
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biotechnologicky významných mikroorganizmov pomocou Ramanovej spektroskopie. Obsahom teoretickej časti je stručná charakteristika Ramanovej spektroskopie ako metódy, jej využitie v praxi a tiež jej vyžite ako nástroja pre monitoring biotechnologických procesov. Práca bola ďalej zameraná na biotechnologicky významný mikroorganizmus Aureobasidium pullulans, jeho využitie v biotechnológiách a tiež na prehľad ním produkovaných látok, a to najmä kyseliny poly-L-jablčnej a pullulánu. Náplňou experimentálnej časti práce bolo štúdium vybraných kmeňov A. pullulans, a to kmeňa DSMZ, kmeňa CCM F148 a kmeňa CCM 8182, pomocou Ramanovej spektroskopie na rôznych typoch kultivačných médií. Predmetom výskumu experimentálnej časti bola tiež produkcia extracelulárnych polymérov, kyseliny poly-L-jablčnej a pullulánu pomocou vybraných kmeňov A. pullulans. Cieľom práce bolo popísať a určiť spektrá jednotlivých kmeňov ako aj extracelulárnych produktov, predovšetkým pullulánu, vybrať vhodné produkčné médium, a najvhodnejší produkčný kmeň A pullulans. Počas experimentálnej práce bolo zistené, že najvhodnejším produkčným kmeňom bol kmeň DSMZ kultivovaný na minerálnom médiu s prídavkom kvasničného autolyzátu, ktoré bolo tiež najvhodnejším typom média. Obsah naprodukovaného pullulánu bol pri gravimetrickom stanovení 6,3 g/L, čo potvrdili aj výsledky metódy HPLC. Experimentálne bolo zistené však aj to, že Ramanova spektroskopia ako metóda, nie je vhodná na kvantifikáciu extracelulárnych produktov, avšak je vhodná a tiež bola využitá na PCA analýzu jednotlivých kmeňov. The diploma thesis deals with the study of biotechnologically significant microorganisms, using the Raman spectroscopy. Content of the theoretical part is brief characteristic of Raman spectroscopy as a method, its use in practice and also use as a tool for monitoring of biotechnologically processes. Thesis was further focus on the biotechnologically significant microorganism Aureobasidium pullulans, its use in biotechnology and also for over-produced substances and in particular poly-L-maleic acid and pullulan. The content of the experimental part was study of selected strains A. pullulans, specifically stains as DSMZ, CCM F148 and CCM 8182, using Raman spectroscopy on the various types of culture media. Subject of practical part research was too production of extracellular polymers, acid poly-L-apple and pullulan, by selected strains A. pullulans. Objective of my thesis was described and determinate, spectra of individual strains as well as extracellular products, mainly pullulan, and then choose suitable production medium and optimal production strain A. pullulans. During experimental work was found, that optimal production strain was DSMZ strain culture on the mineral medium with the addition of yeast autolysate, which was optimal medium type. The content of the pullulan produced was for gravimetric determination, 6,3g/L, which also confirmed the results of the HPLC method. It was experimentally found, that Raman spectroscopy isn´t suitable method for quantification of extracellular products, but is appropriate and was used for PCA analysis of individual strains. Keywords: Raman spectroscopy; Aureobasidium pullulans; pullulan Available in a digital repository NRGL
Studium biotechnologicky významných mikroorganismů pomocí Ramanovy spektrofotometrie

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biotechnologicky významných mikroorganizmov pomocou Ramanovej spektroskopie. Obsahom teoretickej časti je stručná charakteristika Ramanovej spektroskopie ako metódy, ...

Záhorská, Linda; Enev, Vojtěch; Mgr.Ota Samek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh a implementace monitorovacího systému s použitím metod projektového řízení
Klaudíny, Matúš; Moravčíková, Dominika; Smolíková, Lenka
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu, ktorý definuje špecifický monitorovací systém pre potreby konkrétneho podniku. Na základe zvolených postupov a analýz vychádzajúcich z metodiky projektového managementu predkladá návrh pre integráciu, inováciu a zjednodušenie vybraných podnikových procesov. Tieto procesy patria pod jeden ucelený systém za účelom ušetrenia nákladov spojených s ich monitorovaním a vykonávaním. This master’s thesis is focused on the design and implementation of a project which defines a custom monitoring system for needs of a specific company. The design addresses the integration, innovation and simplification of selected company processes based on chosen procedures and analyses from the project management methodology. These processes belong to a single integrated system to save expenses connected with their monitoring and execution. Keywords: project; project management; web application; software; planning; logframe; time monitoring; risk; analysis; benefits; company processes Available in a digital repository NRGL
Návrh a implementace monitorovacího systému s použitím metod projektového řízení

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu, ktorý definuje špecifický monitorovací systém pre potreby konkrétneho podniku. Na základe zvolených postupov a analýz vychádzajúcich z ...

Klaudíny, Matúš; Moravčíková, Dominika; Smolíková, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vláknové difrakční struktury Point-by-Point
Valášek, Martin; Čučka, Milan; Urban, František
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá popisom základných princípov a vlastností vláknových mriežok s dlhou periódou (LPFGs). Je rozobraný základný matematický popis týchto mriežok, potrebný k ich modelovaniu a simulácii. Následne sú navrhnuté konkrétne modely vedúce ku zmenám tvaru spektra LPFGs, jedná sa o chirpovanie, apodizáciu a zmeny priemerého indexu lomu navg. V prostredí MATLAB sú vytvorené programy slúžiace k napočítavaniu dôležitých parametrov LPFGs a súčasne sú simulované jednotlivé modely vedúce ku zmene tvaru spektra LPFGs. The diploma thesis described the basic principles and characters of the long period fiber gratings (LPFGs). Our concern was to describe basic mathematical description of these gratings needed to their modelation and simulation. Consequently some exact models leading to changes in the shape of the spectrum LPFGs were suggested, these methods were the chirping, apodization and changes in the average refractive index navg. In the Matlab environment, programes for counting the important parametres LPFGs were created and meanwhile each model leading to the change in the shape of the spectrum was simulated. Keywords: Bragg grating; long period fiber grating; optical fiber; cladding mode; apodization; chirp Available in a digital repository NRGL
Vláknové difrakční struktury Point-by-Point

Diplomová práca sa zaoberá popisom základných princípov a vlastností vláknových mriežok s dlhou periódou (LPFGs). Je rozobraný základný matematický popis týchto mriežok, potrebný k ich modelovaniu a ...

Valášek, Martin; Čučka, Milan; Urban, František
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Metody analýzy dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí pro účely diagnózy a sledování progrese onemocnění
Markovič, Michal; Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří
2017 - Slovak
Parkinsonova nemoc spôsobuje okrem iného aj poruchy písania. Parkinsonova dysgrafia je nemoc zaoberajúca sa písmom parkinsonikov. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť skúmania parametrov parkinsonickej dysgrafie a pomocou parametrov písma odlíšiť zdravých jedincov od parkinsonikov, ako aj skúmať progresiu onemocnenia. U určitých parametrov boli dosiahnuté kvalitné výsledky a bolo teda dokázané, že skúmaním písma je možné odlíšiť zdravého jedinca od parkinsonika. Parkinson’s disease causes among other symptoms also writing disorder. Parkinson's dysgrafia is disease the writing of parkinsonics. The aim of the work is to show the importance of examinig the parametres of Parkinson's dysgrafia and to find writing parametres, which could distinguish healthy subjects from the pacient and also it could monitoring progress of pakinson's disease. Some of the parametrs showed marked differences and therefore could distinguish healthy people from those with Parkinson’s disease. Keywords: Parkinson's disease; micrographia; Parkinson's disease dysgraphia; tremor; rigidity; bradykinesia; handwriting; parameters of handwriting; Matthew correlation coeficient Available in a digital repository NRGL
Metody analýzy dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí pro účely diagnózy a sledování progrese onemocnění

Parkinsonova nemoc spôsobuje okrem iného aj poruchy písania. Parkinsonova dysgrafia je nemoc zaoberajúca sa písmom parkinsonikov. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť skúmania parametrov ...

Markovič, Michal; Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Odhad výkonnosti diskových polí s využitím prediktivní analytiky
Vlha, Matej; Mašek, Jan; Burget, Radim
2017 - Slovak
Práca sa zaoberá problematikou diskových polí, kde je cieľom navrhnúť testovacie scenáre pre meranie výkonu diskového poľa a pomocou nástrojov prediktívnej analytiky natrénovať na nameranej sade dát model, ktorý bude predpovedať zvolený výkonnostný parameter. Pomocou realizovanej webovej aplikácie je demonštrovaná funkčnosť natrénovaného modelu a znázornený odhad výkonu diskového poľa. Thesis focuses on disk arrays, where the goal is to design test scenarios to measure performance of disk array and use predictive analytics tools to train a model that will predict the selected performance parameter on a measured set of data. The implemented web application demonstrates the functionality of the trained model and shows estimate of the disk array performance. Keywords: disk array; DiskSpd; IOps; predictive analytict; kNN; ANN; SVM; trained model; training data sets; testing data sets Available in a digital repository NRGL
Odhad výkonnosti diskových polí s využitím prediktivní analytiky

Práca sa zaoberá problematikou diskových polí, kde je cieľom navrhnúť testovacie scenáre pre meranie výkonu diskového poľa a pomocou nástrojov prediktívnej analytiky natrénovať na nameranej sade dát ...

Vlha, Matej; Mašek, Jan; Burget, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh a tvorba aplikace pro archivaci dokumentů
Lipták, Ľuboš; Hladiš, Peter; Dydowicz, Petr
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zameriava na návrh a tvorbu webovej aplikácie slúžiacej na správu registratúry a dokumentov firmy. Jej cieľom je vývoj softvéru pre malé až stredné firmy, ktorý uľahčí využívanie archívu firmy. Použité programovacie jazyky sú HTML, CSS, PHP, jQuery a databáza MySQL. Softvér je univerzálny a použiteľný aj v akejkoľvek inej firme. The focus of Master Thesis is on design and development of a web application. The application is used for archive and documents management in an organization. Thus, the main objective of the thesis is development of software for small and medium enterprises, which will help these organizations with their archives. Programming languages used in development phase are HTML, CSS, PHP jQuery and MySQL for database. The final software is universal and can be used in any organization. Keywords: Information system; filing system; HTML; CSS; PHP; jQuery; MySQL Available in a digital repository NRGL
Návrh a tvorba aplikace pro archivaci dokumentů

Diplomová práca sa zameriava na návrh a tvorbu webovej aplikácie slúžiacej na správu registratúry a dokumentov firmy. Jej cieľom je vývoj softvéru pre malé až stredné firmy, ktorý uľahčí využívanie ...

Lipták, Ľuboš; Hladiš, Peter; Dydowicz, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases