Number of found documents: 1663
Published from to

Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti
Tuhovčák, Ján; Masaryk, Michal; Pavelek, Milan; Jícha, Miroslav
2018 - Slovak
Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je možné využiť simulačné nástroje na analýzu konštrukčného návrhu a identifikovať kritické miesta a problémy, ktoré by mohli viesť k zníženej účinnosti kompresoru. Voľba optimálneho simulačného nástroja je závislá na úrovni detailov, ktoré je nutné analyzovať. Pri analýze globálnych parametrov kompresoru sa javia ako najvhodnejšia voľba bilančné modely, ktoré poskytujú rýchle a relatívne presné výsledky základných parametrov kompresoru. Cieľom tejto práce je vývoj vlastného simulačného modelu pre piestové kompresory, ktorý bude schopný predpovedať vlastnosti kompresoru na základe geometrických rozmerov a ventilovej charakteristiky. Použitím metódy energetickej bilancie sú analyzované procesy vo valci a tepelné pochody medzi jednotlivými komponentami kompresoru. Simulačné modely boli verifikované a experimentálne overené na reálnych kompresoroch, takže je možné ich využiť za určitých podmienok pre všetky piestové kompresory. Matematické modely boli naprogramované v prostredí Matlab a je tak možné ich ďalej rozširovať, prípadne kombinovať s inými simulačnými nástrojmi. Predkladaná práca obsahuje detailný rozbor vzťahov na zistenie koeficientu prestupu tepla vo valci kompresoru a tiež porovnanie týchto vzťahov s numerickým modelom a analýzu vplyvu na účinnosť. Compressors are widely used across the all technical fields and current pressure on ecology increases the demand for more effective compressor with economical operation costs. The reasons for inefficiencies must be identified during the development process of a new compressor, where simulation tools might become very useful. There are many different tools for compressor analysis and choosing the right one is mostly dependent on the level of detail that must be analyzed. Models based on energy balance seem to be appropriate when the global parameters of a compressor are demanded. These models offer quick results with reasonable degree of accuracy in terms of basic compressor characteristics. The goal of this thesis is to develop such a simulation tool for a reciprocating compressor. The tool can predict compressor behavior based on compressor dimensions and valve properties. The processes inside the cylinder and heat transfer between the components of a compressor are analyzed using energy balance equation. Simulation tools were verified and experimentally validated using two different types of compressors, therefore they might be used for any reciprocating compressor under some conditions. Mathematical solution was developed in Matlab and therefore it is possible to add new sub-models or to couple the actual model with other simulation tools. This work also contains an analysis of heat transfer models used to predict heat transfer coefficient inside the cylinder and comparison with complex numerical approach. Impact of heat transfer on the compressor efficiency was evaluated too. Keywords: compressor; heat transfer; energy balance; valve characteristics; gas superheating Available in a digital repository NRGL
Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti

Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je ...

Tuhovčák, Ján; Masaryk, Michal; Pavelek, Milan; Jícha, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu
Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
2017 - Slovak
Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz FMEA. Analýza FMEA procesu je rozobraná podrobne, pretože je použitá pri hľadaní možných príčin a následkov v praktickej časti, ktorá je venovaná vypracovaniu a zhodnoteniu možných závad, ktoré by mohli vzniknúť pri montáži mechanickej napínacej kladky. This bachelor’s thesis concerns issues of quality management analyses and their use in assembly process. Specifically Ishikawa diagram, 8D report, 5 Why, Poka-Yoke and different types of FMEA analyses are described there. Process FMEA analysis is described in details, because this analysis is used in practical part of the thesis. Practical part describes searching and evaluating all possible failures and their effects, which could appear in assembly process of mechanical belt tensioner. Keywords: Ishikawa diagram; 5 Why; Poka-Yoke; 8D report; FMEA; Mechanical belt tensioner Available in a digital repository NRGL
Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu

Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz ...

Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk
Sobota, Matej; Zatočilová, Aneta; Koutecký, Tomáš
2017 - Slovak
Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D tlači pomocou metódy SLA-DLP, za účelom zníženia výrobných nákladov. Práca je zameraná na porovnanie dvoch rôznych materiálov na základe výsledkov z ťahových a tvrdostných skúšok. Sledovaný je aj vplyv farby fotopolyméru na jeho materiálové vlastnosti. The aim of the bachelor’s thesis is to define basic quality parameters and compare material impact on quality of printed products. This is a comparison certified material with low-cost material using SLA-DLP method of 3D printing to reduce production costs. The thesis is focused on the comparison of two different materials based on the results of tensile and hardness tests. The effect of the color of photopolymer on material properties is also observed. Keywords: SLA; SLA-DLP; digital light processing; 3D printing; Rapid Prototyping; stereolithography 3D printing; photopolymers; material properties; hardness; tensile Available in a digital repository NRGL
Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk

Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D ...

Sobota, Matej; Zatočilová, Aneta; Koutecký, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti
Tomko, Michal; Jordán, Vilém; Ondrák, Viktor
2017 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách spoločnosti. Riešenie návrhu vychádza s požiadaviek investora a poskytnutej technickej dokumentácie. Z dôvodu zachovania osobných údajov nebude meno firmy v tejto bakalárskej práci spomenuté. The bachelor thesis is focused on the problem of network infrastructure design. Main task of this bachelor thesis will be the complex design of network infrastructure in two interconnected buildings of the company. Solution is based on the investor's requirements and technical documentation. Due to the maintenance of personal data, the name of the company will not be mentioned in this bachelor thesis. Keywords: network infrastructure; computer network; network infrastructure design; LAN network; structured cabling; data cabinet; routing cables Available in a digital repository NRGL
Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách ...

Tomko, Michal; Jordán, Vilém; Ondrák, Viktor
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Baliak, Ján; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
2017 - Slovak
Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu procesov v podniku. V ďalšej časti predstavím firmu TECHNOS a.s. v ktorej budem túto prácu spracovávať. Neskôr sa budem venovať analýze súčasného stavu v spoločnosti. Na záver ponúknem riešenia nájdených nedostatkov ktoré by mali viesť k zlepšeniu súčasného stavu. My work deals with the overall course of the contract in the enterprise. This work is divided into several parts. The first part will be devoted to theoretical basis in the field of process management in the enterprise. The following represent the company Technos a.s. where I'll handle this job. Later, I will discuss the analysis of current situation in the company. Finally, offer solutions found shortcomings which should lead to an improvement in the current stage. Keywords: process management; analysis; course of the contract; optimization; customers; production Available in a digital repository NRGL
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu ...

Baliak, Ján; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Systém sledování pohybu a spánku pomocí Pebble Time Smartwatch
Racek, Matej; Mucha, Ján; Mekyska, Jiří
2017 - Slovak
Táto práca sa zaoberá sledovaním pohybu a spánku pomocou inteligentných hodiniek Pebble Time. V rámci tejto práce je vyvinutá aplikácia pre prostredie Android. Teoretická čast sa zo začiatku zaoberá rešeršou na danú problematiku, porovnaním riešení, základnou terminológiou. Ďalej sú v práci popísané samotné inteligentné hodinky Pebble, Pebble SDK, možnosť vývoju v jeho prostredí a taktiež využitie dát z akcelerometra. Praktická časť sa venuje návrhu, následnej implementácie s ukážkami kódu a testovaniu systému pre sledovanie spánku a pohybu. This thesis deals with Gait and sleep monitoring system using Pebble Time Smartwatch. As part of this work, 2 Android applications are developed. The theoretical part deals with research on the given issue, comparison of solutions, basic terminology. Furthermore, Pebble, Pebble SDK, the possibility of development in its environment as well as the use of accelerometer data are described in the work. The practical part deals with design, implementation with samples of code and testing of the sleep and movement monitoring system. Keywords: Pebble; Android; SDK; accelerometer Available in a digital repository NRGL
Systém sledování pohybu a spánku pomocí Pebble Time Smartwatch

Táto práca sa zaoberá sledovaním pohybu a spánku pomocou inteligentných hodiniek Pebble Time. V rámci tejto práce je vyvinutá aplikácia pre prostredie Android. Teoretická čast sa zo začiatku zaoberá ...

Racek, Matej; Mucha, Ján; Mekyska, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Posouzení informačního systému rozpočtové organizace a návrh změn
Kaššák, Marián; Klusák, Aleš; Neuwirth, Bernard
2017 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému rozpočtovej organizácií a jeho možných zmien, vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu. V prvej časti sú popísané teoretické východiská základných pojmov a metód použitých pri analýze a návrhu. Druhá časť sa zaoberá analýzou organizácie, z ktorej v tretej časti vychádza návrh na zmenu v IS. The bachelor thesis deals with the assessment of the information system of the budgetary organizations and its possible changes, which lead to the improvement of the current situation. The first part describes the theoretical background of the basic concepts and methods used in the analysis and design. The second part deals with the analysis of the organization, the third part of which is based on the proposal for change in the IS. Keywords: information system; database; analysis; budgetary organization Available in a digital repository NRGL
Posouzení informačního systému rozpočtové organizace a návrh změn

Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému rozpočtovej organizácií a jeho možných zmien, vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu. V prvej časti sú popísané teoretické východiská ...

Kaššák, Marián; Klusák, Aleš; Neuwirth, Bernard
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Agregace linek na síťových prvcích Mikrotik
Surový, Roman; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav
2017 - Slovak
Cielom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s princípmi a možnostmi agregácie sieťových liniek. Získané poznatky následne uplatniť pri konfiguracii a testovaní výkonnosti sieťových prvkov MikroTik prevádzkovaných v režimoch napríklad podľa IEEE802.3ad, balance-rr a mnoho daľších. Vlastnosti vybraných režimov budú znázornené, kde bude demonštrovaná bezchybná prevádzka, ako aj prevádzka pri výpadku a pri opätovnom zprovoznení niektorých liniek. The aim of this Bachelor thesis is to get acquainted with the principles and option of aggregation network lines. Then apply the acquired knowledge in configuring and testing the performance of network elements in MikroTik operating modes, for example, by IEEE802.3ad, balance-rr, and many others. Properties of the selected mode will be shown, which will be demonstrated error–free operation. As well as operation and case of failure in re–configuring for some lines. Keywords: IEEE802.3ad; ARP Monitoring; MII Monitoring; Balance–rr; Active–Backup; Balance– xor; Broadcast; Balance–tlb; Balance–alb Available in a digital repository NRGL
Agregace linek na síťových prvcích Mikrotik

Cielom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s princípmi a možnostmi agregácie sieťových liniek. Získané poznatky následne uplatniť pri konfiguracii a testovaní výkonnosti sieťových prvkov MikroTik ...

Surový, Roman; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Generátor energie pracující na kůži člověka
Fecko, Peter; Prášek, Jan; Hubálek, Jaromír
2017 - Slovak
V tejto bakalárskej práci sa preskúmavajú možné spôsoby realizácie zariadenia na výrobu elektrickej energie z potu vylučovaného kožou človeka. Chemické zloženie ľudského potu bolo vyhľadávané v článkoch a publikáciách zaoberajúcich sa touto problematikou. Podľa nich boli stanovené približné hodnoty koncentrácií iónov solí (a iných látok) a okrem toho sa zvážil aj výber adekvátnej kombinácie elektródových kovov potrebných na teoretické fungovanie generátora. Ďalej bol navrhnutý koncept a postup výroby tohto generátora. Experimentálne bola určená napäťová závislosť a stabilita na zmene koncentrácie solí v roztoku reprezentujúcom pot človeka. Nasledovala samotná výroba generátorového článku podľa navrhnutého postupu výroby a meranie jeho prúdovej zaťažiteľnosti. This work focuses on theoretical designing of a device harvesting energy from perspiration on human epidermis. Chemical composition of the human sweat was researched from articles and publications dealing with this problem. Following their results the approximate concentration values of ionic salts (and other substances) were established, also an adequate combination of electrode metals were examined, theoretically making the energy harvester functional. Next proposal described a draft and production procedures towards manufacturing the harvester. Evaluation of voltage stability and dependency was made on changes in ionic concentrations of the electrolyte, representing human sweat. Finally, the harvester cell was produced according to proposed manufacturing methods and the cell performance was measured. Keywords: electrochemistry; standard electrode potential; eccrinne sweat glands; composition of human sweat; thin layer; vapor deposition of Parylene; silver chloride AgCl electrode; magnesium Mg electrode; electroplating Available in a digital repository NRGL
Generátor energie pracující na kůži člověka

V tejto bakalárskej práci sa preskúmavajú možné spôsoby realizácie zariadenia na výrobu elektrickej energie z potu vylučovaného kožou človeka. Chemické zloženie ľudského potu bolo vyhľadávané v ...

Fecko, Peter; Prášek, Jan; Hubálek, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Tomografické měření průmyslových dílů při teplotách pod bodem mrazu
Šárközi, Rudolf; Oberta,, Peter; Zikmund, Tomáš
2017 - Slovak
je ultimátnym nástrojom umožňujúcim nedeštruktívnu analýzu objektov. Za normálnych okolností je objekt umiestnený na podstavec a teplota objektu je daná teplotou okolitého vzduchu. Existujú však prípady kedy je žiaduce skenovanie za nízkych prípadne vysokých teplôt za účelom odhalenia tepelnej stability objektu. Samotné riešenie je do veľkej miery podradené rozmerom samotného zariadenia a vzorky ako aj zvolenému spôsobu ohrevu a chladenia. Táto práca podáva prehľad už použitých spôsobov pre tomografiu za kontrolovanej teploty. Okrem toho sa v tejto práci nachádza aj návrh komory umožňujúcej dosiahnuť -40°C pri zachovaní vysokej transparentnosti pre Röntgenovo žiarenie. Ako dodatok vyplývajúci s dodatočných okolností je v tejto práci aj návrh komory umožňujúcej ohriať vzorku na 80°C . Všetky testy a merania prebiehali na prístroji GE phoenix v|tome|x L240. X-ray computed tomography presents and ultimate for non-destructive investigation of objects. Under normal circumstances is the object placed on stage and the temperature of the object is defined by ambient air. However there are also cases when observation at freezing or high temperatures is needed to reveal thermal stability of observed object. Naturally the size of used tomography equipment and the object just like form of cooling or heating are subjected to final design. This work provides a summary of used methods for temperature controlled tomography. Furthermore handles about design of cooling chamber capable to reach -40°C by preserving relative high X-ray transparency. As an addition that showed up as a response to additional requirements is here presented a heating chamber, in which the object can be maintained at 80°C . All test and scans were carried out on GE phoenix v|tome|x L240 industrial computed tomography scanner. Keywords: X-raycomputed tomography; chamber; freezing point; -40°; 80°C Available in a digital repository NRGL
Tomografické měření průmyslových dílů při teplotách pod bodem mrazu

je ultimátnym nástrojom umožňujúcim nedeštruktívnu analýzu objektov. Za normálnych okolností je objekt umiestnený na podstavec a teplota objektu je daná teplotou okolitého vzduchu. Existujú však ...

Šárközi, Rudolf; Oberta,, Peter; Zikmund, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases