Number of found documents: 1625
Published from to

Návrh virtualizace ve společnosti
Mareček, Ján; Hrabovský, Jiří; Ondrák, Viktor
2017 - Slovak
Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť optimalizáciu desktopov vo firemnom prostredí. Diplomová práca je rozdelená na tri základné časti. Prvá sa venuje teoretickej časti virtualizácie a poznatokom o nej. V druhej časti práce sa zameriavam na analýzu súčasného stavu firmy a tretia je venovaná návrhu optimalizácie stávajúcej infraštruktúry vrátanie projektového riadenia na realizáciu návrhu. The purpose of my master's thesis is to make a proposal for optimalization of desktop infrastructure using virtualization. The master's thesis is divided into three main parts. First one is engaged in theoretical ground about virtualization. Second part is dedicated to analysis of current state of desktop infrastructure in company and the third contains proposal to modernization of existing infrastructure including project management Keywords: virtualization; dosktops; thin clients; VDI; infrastructure; VMware; project management; risk management Available in a digital repository NRGL
Návrh virtualizace ve společnosti

Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť optimalizáciu desktopov vo firemnom prostredí. Diplomová práca je rozdelená na tri základné časti. Prvá sa venuje teoretickej časti virtualizácie a poznatokom ...

Mareček, Ján; Hrabovský, Jiří; Ondrák, Viktor
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studium biotechnologicky významných mikroorganismů pomocí Ramanovy spektrofotometrie
Záhorská, Linda; Enev, Vojtěch; Mgr.Ota Samek, Ph.D.
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biotechnologicky významných mikroorganizmov pomocou Ramanovej spektroskopie. Obsahom teoretickej časti je stručná charakteristika Ramanovej spektroskopie ako metódy, jej využitie v praxi a tiež jej vyžite ako nástroja pre monitoring biotechnologických procesov. Práca bola ďalej zameraná na biotechnologicky významný mikroorganizmus Aureobasidium pullulans, jeho využitie v biotechnológiách a tiež na prehľad ním produkovaných látok, a to najmä kyseliny poly-L-jablčnej a pullulánu. Náplňou experimentálnej časti práce bolo štúdium vybraných kmeňov A. pullulans, a to kmeňa DSMZ, kmeňa CCM F148 a kmeňa CCM 8182, pomocou Ramanovej spektroskopie na rôznych typoch kultivačných médií. Predmetom výskumu experimentálnej časti bola tiež produkcia extracelulárnych polymérov, kyseliny poly-L-jablčnej a pullulánu pomocou vybraných kmeňov A. pullulans. Cieľom práce bolo popísať a určiť spektrá jednotlivých kmeňov ako aj extracelulárnych produktov, predovšetkým pullulánu, vybrať vhodné produkčné médium, a najvhodnejší produkčný kmeň A pullulans. Počas experimentálnej práce bolo zistené, že najvhodnejším produkčným kmeňom bol kmeň DSMZ kultivovaný na minerálnom médiu s prídavkom kvasničného autolyzátu, ktoré bolo tiež najvhodnejším typom média. Obsah naprodukovaného pullulánu bol pri gravimetrickom stanovení 6,3 g/L, čo potvrdili aj výsledky metódy HPLC. Experimentálne bolo zistené však aj to, že Ramanova spektroskopia ako metóda, nie je vhodná na kvantifikáciu extracelulárnych produktov, avšak je vhodná a tiež bola využitá na PCA analýzu jednotlivých kmeňov. The diploma thesis deals with the study of biotechnologically significant microorganisms, using the Raman spectroscopy. Content of the theoretical part is brief characteristic of Raman spectroscopy as a method, its use in practice and also use as a tool for monitoring of biotechnologically processes. Thesis was further focus on the biotechnologically significant microorganism Aureobasidium pullulans, its use in biotechnology and also for over-produced substances and in particular poly-L-maleic acid and pullulan. The content of the experimental part was study of selected strains A. pullulans, specifically stains as DSMZ, CCM F148 and CCM 8182, using Raman spectroscopy on the various types of culture media. Subject of practical part research was too production of extracellular polymers, acid poly-L-apple and pullulan, by selected strains A. pullulans. Objective of my thesis was described and determinate, spectra of individual strains as well as extracellular products, mainly pullulan, and then choose suitable production medium and optimal production strain A. pullulans. During experimental work was found, that optimal production strain was DSMZ strain culture on the mineral medium with the addition of yeast autolysate, which was optimal medium type. The content of the pullulan produced was for gravimetric determination, 6,3g/L, which also confirmed the results of the HPLC method. It was experimentally found, that Raman spectroscopy isn´t suitable method for quantification of extracellular products, but is appropriate and was used for PCA analysis of individual strains. Keywords: Raman spectroscopy; Aureobasidium pullulans; pullulan Available in a digital repository NRGL
Studium biotechnologicky významných mikroorganismů pomocí Ramanovy spektrofotometrie

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biotechnologicky významných mikroorganizmov pomocou Ramanovej spektroskopie. Obsahom teoretickej časti je stručná charakteristika Ramanovej spektroskopie ako metódy, ...

Záhorská, Linda; Enev, Vojtěch; Mgr.Ota Samek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh a implementace monitorovacího systému s použitím metod projektového řízení
Klaudíny, Matúš; Moravčíková, Dominika; Smolíková, Lenka
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu, ktorý definuje špecifický monitorovací systém pre potreby konkrétneho podniku. Na základe zvolených postupov a analýz vychádzajúcich z metodiky projektového managementu predkladá návrh pre integráciu, inováciu a zjednodušenie vybraných podnikových procesov. Tieto procesy patria pod jeden ucelený systém za účelom ušetrenia nákladov spojených s ich monitorovaním a vykonávaním. This master’s thesis is focused on the design and implementation of a project which defines a custom monitoring system for needs of a specific company. The design addresses the integration, innovation and simplification of selected company processes based on chosen procedures and analyses from the project management methodology. These processes belong to a single integrated system to save expenses connected with their monitoring and execution. Keywords: project; project management; web application; software; planning; logframe; time monitoring; risk; analysis; benefits; company processes Available in a digital repository NRGL
Návrh a implementace monitorovacího systému s použitím metod projektového řízení

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu, ktorý definuje špecifický monitorovací systém pre potreby konkrétneho podniku. Na základe zvolených postupov a analýz vychádzajúcich z ...

Klaudíny, Matúš; Moravčíková, Dominika; Smolíková, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vyhodnocení kontaminace pracovního prostředí aerosoly řezných kapalin při soustružení kovů
Svoboda, Svetozár; Mukhametzianova, Leisan; Kotek, Luboš
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá kontamináciou pracovného prostredia kvapalným aerosólom, ktorý vzniká rozptylom, vyparovaním procesnej kvapaliny do ovzdušia. Procesné kvapaliny majú slúžiť hlavne na mazanie, chladenie a čistenie nástroja a obrobku, no neželanou vedľajšou vlastnosťou je aj vznik kvapalného aerosólu, ktorý sa drží v ovzduší pracovného priestoru. V takto kontaminovanom pracovnom prostredí je obsluha vystavená určitej dávke kvapalného aerosólu, ktorý spôsobuje dermatologické a respiračné zdravotné ťažkosti. Cieľom diplomovej práce preto bolo zistenie počtu častíc kvapalného aerosólu, ktorý vznikne za meniacich sa pracovných podmienok (zmena otáčok vretena a prietoku chladiacej kvapaliny) a jeho rozptýlenie v priestore. Toto množstvo bolo zistené obrazovou analýzou za pomoci vysokorýchlostnej kamery. The thesis deals with the contamination of the workspace with a liquid aerosol, which is generated by scattering and evaporation of the cooling fluid. Cooling fluid are primarily intended to lubricate, cool and clean the tool and the workpiece, but the unwanted side effect is the formation of a liquid aerosol that holds in the air of the workspace. In such a contaminated work environment, the operator is exposed to a certain dose of a liquid aerosol that causes dermatological and respiratory problems. The topic of the thesis was to find out the number of particles of liquid aerosol that arises under varying working conditions and its dispersion in space. This amount was determined by image analysis using a high-speed camera. Keywords: aerosol; analysis of particle size; distribution of particle size; contamination; workspace Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení kontaminace pracovního prostředí aerosoly řezných kapalin při soustružení kovů

Diplomová práca sa zaoberá kontamináciou pracovného prostredia kvapalným aerosólom, ktorý vzniká rozptylom, vyparovaním procesnej kvapaliny do ovzdušia. Procesné kvapaliny majú slúžiť hlavne na ...

Svoboda, Svetozár; Mukhametzianova, Leisan; Kotek, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu
Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
2017 - Slovak
Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz FMEA. Analýza FMEA procesu je rozobraná podrobne, pretože je použitá pri hľadaní možných príčin a následkov v praktickej časti, ktorá je venovaná vypracovaniu a zhodnoteniu možných závad, ktoré by mohli vzniknúť pri montáži mechanickej napínacej kladky. This bachelor’s thesis concerns issues of quality management analyses and their use in assembly process. Specifically Ishikawa diagram, 8D report, 5 Why, Poka-Yoke and different types of FMEA analyses are described there. Process FMEA analysis is described in details, because this analysis is used in practical part of the thesis. Practical part describes searching and evaluating all possible failures and their effects, which could appear in assembly process of mechanical belt tensioner. Keywords: Ishikawa diagram; 5 Why; Poka-Yoke; 8D report; FMEA; Mechanical belt tensioner Available in a digital repository NRGL
Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu

Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz ...

Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vláknové difrakční struktury Point-by-Point
Valášek, Martin; Čučka, Milan; Urban, František
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá popisom základných princípov a vlastností vláknových mriežok s dlhou periódou (LPFGs). Je rozobraný základný matematický popis týchto mriežok, potrebný k ich modelovaniu a simulácii. Následne sú navrhnuté konkrétne modely vedúce ku zmenám tvaru spektra LPFGs, jedná sa o chirpovanie, apodizáciu a zmeny priemerého indexu lomu navg. V prostredí MATLAB sú vytvorené programy slúžiace k napočítavaniu dôležitých parametrov LPFGs a súčasne sú simulované jednotlivé modely vedúce ku zmene tvaru spektra LPFGs. The diploma thesis described the basic principles and characters of the long period fiber gratings (LPFGs). Our concern was to describe basic mathematical description of these gratings needed to their modelation and simulation. Consequently some exact models leading to changes in the shape of the spectrum LPFGs were suggested, these methods were the chirping, apodization and changes in the average refractive index navg. In the Matlab environment, programes for counting the important parametres LPFGs were created and meanwhile each model leading to the change in the shape of the spectrum was simulated. Keywords: Bragg grating; long period fiber grating; optical fiber; cladding mode; apodization; chirp Available in a digital repository NRGL
Vláknové difrakční struktury Point-by-Point

Diplomová práca sa zaoberá popisom základných princípov a vlastností vláknových mriežok s dlhou periódou (LPFGs). Je rozobraný základný matematický popis týchto mriežok, potrebný k ich modelovaniu a ...

Valášek, Martin; Čučka, Milan; Urban, František
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Metody analýzy dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí pro účely diagnózy a sledování progrese onemocnění
Markovič, Michal; Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří
2017 - Slovak
Parkinsonova nemoc spôsobuje okrem iného aj poruchy písania. Parkinsonova dysgrafia je nemoc zaoberajúca sa písmom parkinsonikov. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť skúmania parametrov parkinsonickej dysgrafie a pomocou parametrov písma odlíšiť zdravých jedincov od parkinsonikov, ako aj skúmať progresiu onemocnenia. U určitých parametrov boli dosiahnuté kvalitné výsledky a bolo teda dokázané, že skúmaním písma je možné odlíšiť zdravého jedinca od parkinsonika. Parkinson’s disease causes among other symptoms also writing disorder. Parkinson's dysgrafia is disease the writing of parkinsonics. The aim of the work is to show the importance of examinig the parametres of Parkinson's dysgrafia and to find writing parametres, which could distinguish healthy subjects from the pacient and also it could monitoring progress of pakinson's disease. Some of the parametrs showed marked differences and therefore could distinguish healthy people from those with Parkinson’s disease. Keywords: Parkinson's disease; micrographia; Parkinson's disease dysgraphia; tremor; rigidity; bradykinesia; handwriting; parameters of handwriting; Matthew correlation coeficient Available in a digital repository NRGL
Metody analýzy dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí pro účely diagnózy a sledování progrese onemocnění

Parkinsonova nemoc spôsobuje okrem iného aj poruchy písania. Parkinsonova dysgrafia je nemoc zaoberajúca sa písmom parkinsonikov. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť skúmania parametrov ...

Markovič, Michal; Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Odhad výkonnosti diskových polí s využitím prediktivní analytiky
Vlha, Matej; Mašek, Jan; Burget, Radim
2017 - Slovak
Práca sa zaoberá problematikou diskových polí, kde je cieľom navrhnúť testovacie scenáre pre meranie výkonu diskového poľa a pomocou nástrojov prediktívnej analytiky natrénovať na nameranej sade dát model, ktorý bude predpovedať zvolený výkonnostný parameter. Pomocou realizovanej webovej aplikácie je demonštrovaná funkčnosť natrénovaného modelu a znázornený odhad výkonu diskového poľa. Thesis focuses on disk arrays, where the goal is to design test scenarios to measure performance of disk array and use predictive analytics tools to train a model that will predict the selected performance parameter on a measured set of data. The implemented web application demonstrates the functionality of the trained model and shows estimate of the disk array performance. Keywords: disk array; DiskSpd; IOps; predictive analytict; kNN; ANN; SVM; trained model; training data sets; testing data sets Available in a digital repository NRGL
Odhad výkonnosti diskových polí s využitím prediktivní analytiky

Práca sa zaoberá problematikou diskových polí, kde je cieľom navrhnúť testovacie scenáre pre meranie výkonu diskového poľa a pomocou nástrojov prediktívnej analytiky natrénovať na nameranej sade dát ...

Vlha, Matej; Mašek, Jan; Burget, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh a tvorba aplikace pro archivaci dokumentů
Lipták, Ľuboš; Hladiš, Peter; Dydowicz, Petr
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zameriava na návrh a tvorbu webovej aplikácie slúžiacej na správu registratúry a dokumentov firmy. Jej cieľom je vývoj softvéru pre malé až stredné firmy, ktorý uľahčí využívanie archívu firmy. Použité programovacie jazyky sú HTML, CSS, PHP, jQuery a databáza MySQL. Softvér je univerzálny a použiteľný aj v akejkoľvek inej firme. The focus of Master Thesis is on design and development of a web application. The application is used for archive and documents management in an organization. Thus, the main objective of the thesis is development of software for small and medium enterprises, which will help these organizations with their archives. Programming languages used in development phase are HTML, CSS, PHP jQuery and MySQL for database. The final software is universal and can be used in any organization. Keywords: Information system; filing system; HTML; CSS; PHP; jQuery; MySQL Available in a digital repository NRGL
Návrh a tvorba aplikace pro archivaci dokumentů

Diplomová práca sa zameriava na návrh a tvorbu webovej aplikácie slúžiacej na správu registratúry a dokumentov firmy. Jej cieľom je vývoj softvéru pre malé až stredné firmy, ktorý uľahčí využívanie ...

Lipták, Ľuboš; Hladiš, Peter; Dydowicz, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Zavedení Business Continuity and Disaster Recovery strategie
Solár, Matúš; Schusterová, Martina; Sedlák, Petr
2017 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá a analyzuje problematiku stratégie kontinuity činností a obnovy po katastrofe. Navrhuje možné riešenia a ich praktickú implementáciu v reálnom prostredí banky. Súčasťou práce sú teoretické východiská, analýza súčasného stavu, ktorá vypovedá o nedostatkoch v danom prostredí a v neposlednom rade návrhy na zavedenie samotnej stratégie. This master thesis deals and analyzes the problems in the area of Business Continuity and Disaster Recovery strategy. It proposes a possible solutions, its practical implementation in the real environment of bank. Part of this work speaks about theoretical background, second part of this work analyzes the current situation, which describes the deficiencies in the given directions and in the end are explained my practical advices for implementation of the Business Continuity and Disaster Recovery strategy. Keywords: business continuity; disaster recovery; business impact analysis; testing; business continuity plan; disaster recovery plan; criticall situation; disaster; risk Available in a digital repository NRGL
Zavedení Business Continuity and Disaster Recovery strategie

Táto diplomová práca sa zaoberá a analyzuje problematiku stratégie kontinuity činností a obnovy po katastrofe. Navrhuje možné riešenia a ich praktickú implementáciu v reálnom prostredí banky. Súčasťou ...

Solár, Matúš; Schusterová, Martina; Sedlák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases