Number of found documents: 18810
Published from to

Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)
ŠEBESTA, Roman
2018 - English
Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu larev a juvenilů obou druhů ryb v recirkulačních akvakulturních systémech. Celou dizertační práci tvoří 9 kapitol, které jsou popsány na 125 stránkách. V kapitolách 2-8 jsou testovány jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat kvalitu intenzivního chovu jmenovaných druhů síhů. V kapitole 2 je testován efekt rozdílné světelné intenzity a barev nádrží na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 3 popisuje vliv různé teploty na růst a přežití larev síha marény. V kapitole 4 je testován efekt rozdílné hustoty obsádky na růst a přežití larev síha marény. Kapitola 5 popisuje vliv krmné strategie na přežití, růst a vývoj tenkého střeva a jater larev síha marény. V kapitole 6 je testován efekt rozdílného času odstavení z živé potravy na komerční krmnou směs a různého času společného krmení živou potravou a komerční krmnou směsí na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 7 popisuje vliv rozdílného nasycení vody kyslíkem na růst a hematologický profil juvenilů síha peledě. V kapitole 8 je zkoumán výskyt tělesných deformit u intenzivně chovaného síha peledě a porovnávána morfometrie u ryb v intenzivním chovu s rybami chovanými v rybničních podmínkách. Dizertační práce obsahuje důležité rady, které mohou být využity v rybářské praxi a zároveň zabraňují zvýšeným ztrátám ryb. Maraena whitefish and peled are considered to be economically important fish species. This Ph.D. thesis deals with testing of selected aspects which show potential for improvement of quality and effectivity of larvae and juveniles of both fish species in recirculating aquaculture systems. The whole Ph.D. thesis includes 9 chapters described in 125 pages. In chapters 2-8, there are described the individual factors which can influence quality of intensive rearing of mentioned fish species. The effect of light intensity and tank wall colour on growth and survival of peled larvae is tested in chapter 2. The effect of different temperature on growth and survival of maraena whitefish larvae is presented in chapter 3. The effect of various stocking density on growth and survival of maraena whitefish larvae is given in chapter 4. The influence of different feeding strategy on survival, growth, and intestine and liver development of maraena whitefish larvae is being shown in chapter 5. The effect of various weaning time and co-feeding duration on growth and survival of peled larvae is described in chapter 6. The effect of variable water oxygen saturation on growth and haematological profile of peled juveniles is shown in chapter 7. The prevalence of deformities in intensively reared peled and comparative morphometry in intensively reared fish compared to pond-reared fish is described in chapter 8. Ph.D. thesis contains important advices which can be used in fishery practise and at the same time they can prevent from elevated fish mortality. Keywords: Coregonidae; síh; intenzivní chov; recirkulační systém; chov larev; larva; juvenil; aspekty; růst; přežití Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)

Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu ...

ŠEBESTA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám
IEGOROVA, Viktoriia Barativna
2018 - English
Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), Kapitola 4 (diskuse, shrnutí v angličtině, shrnutí v češtině, poděkování, seznam publikací, plán školení a supervize během studia, životopis). Práce je psána v angličtině, obsahuje 71 stran. Výsledky byly publikovány ve dvou vědeckých časopisech. Aktuálnost tématu práce: Většina jeseterů je kriticky ohrožena. Zároveň se jedná o producenty nejdražšího potravinářského produktu - černého kaviáru. V současné době je obnova a uchování jeseterů závislá na umělé reprodukci v líhních. Ovšem způsob oplození není zcela jasný: monospermie, fyziologická nebo patologická polyspermie? Kromě toho se v posledních desetiletích věřilo, že díky umělému oplodnění se mohou objevit atypicky se dělící embrya (3, nebo 6 buněk), které uhynou před fází vykulení nebo se někdy vyvíjejí s různými malformacemi a hynou v prvních dnech života. Atypicky se dělící embrya, jejich původ a vzhled nebyly zatím dobře studovány. Výzkum aspektů oplození u ekonomicky významných a ohrožených ryb je velice důležité. Studium hybridizačních schopností u jeseterů vyžaduje pozornost, protože hybridizace hraje důležitou roli při vývoji jeseterů. Účelem studie bylo nalézt způsob oplození u jeseterů (monospermie/polyspermie); porozumět důvody vzniku atypického dělení buněk vznikajícího během umělé reprodukce; prozkoumat, zda se atypicky dělící embrya mohou vyvíjet do fáze příjmu potravy, analyzovat jejich ploidní úroveň; klasifikovat typy atypického dělení a jejich četnost; prozkoumat plasticitu hybridizace u jeseterů, vytvoření prvního mezidruhového hybrida vzniklého ze tří rodičů. Novost a vědecká originalita: V tomto výzkumu byly nalezeny dva způsoby oplození u jeseterů: fyziologická polyspermie (oplození typické pro ocasaté obojživelníky) a karyogamie s dodatečnou plasmogamií (produkuje životaschopné mozaiky s atypickým dělením ve stádiu 2-4 buněk a různými ploidními úrovněmi). Prováděný výzkum je důležitý pro vyvarování se negativnímu vlivu při chovu areitrodukčních programech jeseterů v důsledku nekontrolovaného oplození a vytvoření polyspermních mozaik vypouštěných do volné přírody, což může způsobit objevování jeseterů s nepravidelnou ploidií a vyvolat škodlivé genetické účinky na populace jeseterů. Nicméně polyspermní mozaiky, které byly objeveny v této studii a jejich snadný způsob produkce, mohou být použity jako přínosný nástroj pro rychlé vytváření klonálních linií u jeseterů. V této studii bylo prokázáno, že aplikace pouze jedné části těla (krev, ocas apod.) pro určení ploidní úrovně neposkytuje úplný pohled na skutečnou ploidii studovaného jedince. Byla popsána velká schopnost hybridizace a plasticita u jeseterů. Bylo možné vytvořit první životaschopné mezidruhové hybridy od tří rodičů. Chapter 1 (General Introduction), Chapter 2 (Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon), Chapter 3 (First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon), Chapter 4 (General discussion, English Summary, Czech Summary, Acknowledgements, List of Publications, Training and Supervision Plan during Study, Curriculum Vitae). The thesis is written in English, contains 71 pages. The results were published in two scientific journals. The actuality of work: The majority of sturgeons are critically endangered and at the same time they are producers of the most expensive food product - black caviar. Presently, sturgeon restoring and conservation are depended on artificial reproduction in hatcheries. However, the way of fertilization is not clear: monospermy, physiological or pathological polyspermy? Moreover, during last decades it was believed that under artificial fertilizations, can appear atypically divided embryos like 3 or 6 cells, which die prior hatching stage or sometimes develop into malformed shape fry with soon death due to deformations. Atypically divided embryos, their origin and the reason of appearance was not studied well. Investigation of fertilization aspects in economically significant and endangered fishes is extremely important. Requires attention and studies a hybridization abilities in sturgeons, as hybridization plays an important role in sturgeon evolution. The purposes of the study were: to find a way of fertilization in sturgeons (monospermy/polyspermy); to understand the reasons of atypical division of cells during artificial breeding; to investigate if atypically divided embryos are able to develop beyond the feeding stage, to analyze their ploidy; to classify the types of atypically divided embryos and their frequency; to investigate sturgeon hybridization plasticity, to produce first interspecific hybrid from three parents. Novelty and scientific originality: In this research two ways of fertilization were found in sturgeons: physiological polyspermy (fertilization typical for caudate amphibians) and karyogamy with an additional plasmogamy, which results in production of viable multiple-sperm mosaics with atypical division on the 2-4 cell stage and mosaic ploidy). Conducted research is important for avoiding of negative effect on sturgeon propagation programs, due to uncontrolled fertilization and releasing of multiple-sperm mosaics into the wild, which can cause appearance of sturgeons with irregular ploidy and induce a detrimental genetic effects on sturgeon populations. However, multiple-sperm mosaics, which were discovered in this study and their easy way of production can be used as a beneficial tool for a rapid manufacture of isogenic strains in sturgeons. In this study was shown that applying of just one part of body (blood, tail, etc.) for ploidy determination is not giving a full view of a real ploidy of the studied individual. A huge ability for hybridization and plasticity were described in sturgeon. It was possible to generate a first viable hybrids from three interspecific parents. Keywords: jeseter; polyspermie; mozaiky; ploidie; hybridizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám

Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří ...

IEGOROVA, Viktoriia Barativna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
2018 - English
in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum kinetics of apoptotic markers TRAIL and sFas and their relation to left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) treated with primary percutaneous coronary intervention (pPCI). Methods: In 101 patients with STEMI treated with pPCI, levels of TRAIL and sFas were measured in series of serum samples obtained during hospitalization and one month after STEMI. LVEF was assessed at admission and at one-month. Major adverse cardiovascular events (MACE - i.e. death, re-MI, hospitalisation for heart failure and stroke) were analysed during a two-year follow-up. Results: Serum level of TRAIL significantly decreased one day after pPCI (50.5pg/mL) compared to admission (56.7pg/mL), subsequently increased on day 2 after pPCI (58.8pg/mL) and reached its highest level at one month (70.3pg/mL). TRAIL levels on day 1 and 2 showed a significant inverse correlation with troponin and a significant positive correlation with LVEF at baseline. Moreover, TRAIL correlated significantly with LVEF one month after STEMI (day 1: r=0.402, p<0.001, day 2: r=0.542, p<0.001). On... in Czech language Úvod: Apoptóza hraje důležitou roli v poškození myokardu během akutního infarktu myokardu a v následném rozvoji srdečního selhávání. Cíl: Objasnit kinetiku sérových hladin apoptotických markerů TRAIL a sFas a jejich vztah k ejekční frakci levé komory srdeční (LVEF) u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST-elevacemi (STEMI) léčených primární perkutánní koronární intervencí (pPCI). Metodika: U 101 pacientů se STEMI léčených pPCI byly změřeny sérové hladiny TRAIL a sFas v sérii vzorků odebraných v průběhu hospitalizace a 1 měsíc po STEMI. LVEF byla hodnocena při přijetí a po měsíci. Výskyt závažných kardiovaskulárních příhod (MACE - t.j. úmrtí, re-infarkt, hospitalizace pro srdeční selhání a iktus) byl hodnocen během dvouletého sledování. Výsledky: Sérová hladina TRAIL se výrazně snížila jeden den po pPCI (50.5pg/mL) v porovnání s hladinou při přijetí (56.7pg/mL), následně se druhý den po pPCI zvýšila (58.8pg/mL) a dosáhla své nejvyšší hladiny jeden měsíc po STEMI (70.3pg/mL). Hladina TRAIL vykazovala první a druhý den po pPCI významně inverzní korelaci s troponinem a významně pozitivní korelaci s LVEF při přijetí. TRAIL navíc významně koreloval s LVEF měsíc od STEMI (den 1: r=0.402, p<0.001, den 2: r=0.542, p<0.001). Naopak hladina sFas byla významně nejnižší při přijetí... Available in a digital repository NRGL
Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum ...

Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů
Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
2018 - Czech
The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have been recognized, such as the development of arterial hypertension and renal impairment due to calcineurin inhibitor toxicity. The aim of the study was to compare the effect of the dual blockade of the renin-angiotensin system (dual RAS combination) with standard antihypertensive medication on blood pressure control. The second aim was to evaluate whether effective antihypertensive combination therapy (dual RAS or a standard antihypertensive drugs combination) would reduce the progression of chronic kidney disease in patients with chronic immunosuppressive prophylaxis. Treatment of arterial hypertension involving the combination of angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) and angiotensin II receptor blocker (ARB) was similarly effective compared to the standard combination of antihypertensives. Blood pressure treatment targets were achieved in both studies. Administration of antihypertensive combination therapy including dual blockade of RAS alleviated the progression of chronic renal disease in the experimental and clinical part, where the nephroprotective effect of dual RAS blockade... Souhrn Zavedení kalcineurinových inhibitorů (CNI) do imunosupresivních režimů výrazně zlepšilo prognózu nemocných po transplantaci srdce. Mezi nejvýznamnější komplikace vyvolané vedlejšími účinky CNI patří arteriální hypertenze a porucha funkce ledvin. Cílem práce bylo ověřit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu renin-angiotenzinového systému (RAS) bude stejně účinná v léčbě hypertenze jako standardně podávaná kombinace antihypertenziv. Druhou hypotézou bylo posoudit, zda účinná kombinační léčba hypertenze (duální RAS nebo standardní kombinace antihypertenziv) povede ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. Léčba arteriální hypertenze zahrnující kombinaci inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a antagonisty receptorů pro angiotenzin II (AT1 blokátoru) byla stejně účinná ve srovnání se standardně podávanou kombinací antihypertenziv. V obou studiích bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku. Podávání kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS vedlo ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin jak v experimentu, tak v klinické části, kde se nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS projevil příznivějšími výsledky glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. V experimentální práci... Keywords: transplantace srdce; inhibitory kalcineurinu; takrolimus; arteriální hypertenze; nefrotoxicita; duální inhibice renin-angiotenzinového systému; heart transplantation; calcineurin inhibitors; tacrolimus; arterial hypertension; nephrotoxicity; dual inhibition of the renin-angiotensin system Available in a digital repository NRGL
Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů

The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have ...

Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic
Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
2018 - English
(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named according to RNA they contain U1, U2, U4, U5 and U6. Each snRNP consists from RNA, ring of seven Sm or LSm proteins and additional proteins specific for each snRNP. Their biogenesis starts in the nucleus, where they are transcribed. Then they are transported into the cytoplasm. During their cytoplasmic phase, the SMN complex forms the Sm ring around the specific sequence on snRNA and cap is trimethylated. These two modifications are the signals for reimport of snRNA into the nucleus, where they accumulate in the nuclear structures called Cajal bodies (CBs), where the final maturation steps occur. There are several quality control points during snRNP biogenesis that ensure that only fully assembled particles reach the spliceosome. The first checkpoint is in the nucleus immediately after the transcription, when the export complex is formed. The second checkpoint is in the cytoplasm and proofreads Sm ring assembly. If the Sm ring formation fails, the defective snRNPs are degraded in the cytoplasm by Xrn1 exonuclease. However, it is still unclear, how the cell distinguishes between normal and defective... v češtině snRNP patří k nejdůležitějším částem sestřihového komplexu. Jejich životní cyklus se odehrává v cytoplasmě, kde probíhají první fáze jejich biogeneze, a také v jádře, kde plní svoji hlavní funkci. Všechny snRNP jsou složeny z krátké nekódující RNA, z Sm či LSm proteinů tvořící 7-členný kruh a z proteinů specifických pro každý snRNP. Jejich životní cyklus začíná v jádře, kde jsou transkribovány RNA polymerázou II nebo III. Poté jsou transportovány do cytoplasmy. Během své cytoplasmatické fáze se formuje Sm kruh kolem specifické sekvence na RNA pomocí SMN komplexu a následně se trimetyluje čepička na 5'konci snRNA. Tyto 2 úpravy jsou signálem, že je snRNP připravena na transport do jádra, kde je hromaděna v jaderných strukturách nazývající se Cajalova tělíska. V Cajalových tělískách probíhá finální část jejich zrání. Průběh snRNP biogeneze je průběžně kontrolován. První kontrola probíhá v jádře ihned po jejich transkripci a následuje vytvoření exportního komplexu. Druhý kontrolní bod je v cytoplasmě a zahrnuje tvorbu Sm kruhu. Víme, že Sm kruh je tvořen SMN komplexem ale detailní mechanismus je stále neznámý. Pokud snRNA neprojde těmito kontrolními body, tak je v cytoplasmě degradována. Avšak, jak buňka rozlišuje mezi normálními a defektními snRNA se stále neví. Třetí a poslední kontrolní... Keywords: snRNP; snRNA; SMN; Sm proteiny; Cajalova tělíska; snRNP; snRNA; SMN; Sm proteins; Cajal bodies Available in a digital repository NRGL
Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic

(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named ...

Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní
Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
2018 - Czech
Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work presents the crucial role of NO during the Xenopus laevis embryonic epidermis development. The outer layer of the embryonic epidermis is composed of 4 cell types (small secretory cells, multi-ciliated cells, ionocytes and goblet cells). Embryonic epidermis composition reflects specialized epithelia such as a respiratory epithelium of mammals. Therefore, Xenopus embryonic epidermis has become a suitable model for the study of human mucosal and mucociliary epithelium and their defects. I found that NO is mainly produced in ionocytes and multi-ciliated cells by using molecular and immunohistochemical approaches. The study of molecular and cellular phenotype changes in embryos with inhibited NO production revealed the necessity of this molecule for correct formation and function of the mucociliary epithelium. NO inhibition caused reduction of specialized epidermal cell types (small secretory cells, ionocytes and multi-ciliated cells) and structural changes in multi-ciliated cells. I also showed that NO affects the development of the embryonic epidermis through the sGC-cGMP-PKG signaling pathway, probably by... Oxid dusnatý (NO) je zajímavá molekula účastnící se mnoha důležitých biologických funkcí jako je vazodilatace cév, neurotransmise, imunitní odpověď nebo buněčná proliferace. Tato práce ukazuje zásadní úlohu NO během embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní. Vnější vrstva embryonální epidermis drápatky vodní je složena ze 4 typů buněk (malých sekrečních buněk, multi-ciliárních buněk, ionocytů a tzv. "goblet" buněk) a svým složením se podobá specializovaným epiteliím jako je lidský respirační epitel. Díky této podobnosti se embryonální epidermis drápatky vodní stala vhodným modelem pro studium lidských mukózních a mukociliárních epitelií a jejich defektů. Pomocí molekulárních a imunohistochemických metod bylo v rámci této práce zjištěno, že NO je produkovaný zejména ionocyty a multi-ciliárními buňkami. Studium molekulárních a buněčných změn u embryí s inhibovanou produkcí NO odhalilo nezbytnost tohoto radikálu pro správné formování a fungování mukociliárního epitelu. Inhibice NO vedla ke snížení množství specializovaných epidermálních typů (malých sekrečních buněk, ionocytů a multi-ciliárních buněk) a k zásadním strukturním změnám multi-ciliárních buněk. Ukázalo se, že NO ovlivňuje vývoj embryonální epidermis skrz kanonickou sGC-cGMP-PKG signální dráhu. Mechanismus působení NO na vývoj embryonální... Keywords: oxid dusnatý; drápatka; vývoj; ciliogeneze; nitric oxide; Xenopus; development; ciliogenesis Available in a digital repository NRGL
Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní

Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work ...

Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech
Křížová, Ivana; Soukupová, Tereza; Lacinová, Lenka; Šulová, Lenka
2018 - Czech
Theses Title: Cognitive construct of attachment by addicted people Autor: Ivana Křížová ABSTRACT This dissertation thesis aims to the theme of attachment as a cognitive construct. The purpose is to explore if is a relation between attachment style and the cognitive constructs that are associated with it by addicted people. The thesis is based on on the theory of personal constructs and personal meaning of events in the life of people. The theoretical part describes theory of attachment, cognitive constructs and addiction. The empirical part describes research design and data analysis. To the research was used a research battery that measured attachment style, early maladaptive schemas and cognitive constructs related to attachment. The research battery consisted of Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR), Young Schemas Questionnaire (YSQ) and non-standardized Cognitive Construct Questionnaire (DKK). The research group consisted of 91 probands, probands with addicted disorder, probands with psychiatric disorder and non-clinical population. Results are partly confirmed relation between cognitive constructs and attachment style. It was confirmed that the consensus of measurement of the attachment styles is significantly higher in the safe style of attachment. Addicted... Název práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech Řešitel: Ivana Křížová ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá tématem citové vazby jako kognitivního konstruktu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech vztah mezi typem citové vazby a kognitivními konstrukty, které se k ní váží. Práce vychází z teorie o tvorbě osobnostních konstruktů a významů na události v životě jedince. Teoretická část se věnuje popisu citové vazby, kognitivních konstruktů a závislostní problematiky. Empirická část popisuje design výzkumu a analýzu dat. Výzkum byl realizován pomocí výzkumné baterie, která měřila typ citové vazby, raná maladaptivní schémata a kognitivní konstrukty vztahující se k citové vazbě. Výzkumná baterie se skládala z metod Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR) , Young Schmeas Questionnaire (YSQ) a nestandardizovaného Dotazníku kognitivních konstruktů (DKK). Výzkumný soubor se skládal z celkem 91 respondentů, výzkumné skupiny složené z respondentů s diagnostikovaným syndromem závislosti a dvou srovnávacích skupin, skupiny respondentů z neklinické populace a skupiny respondentů s psychiatrickým onemocněním. Zjištěné výsledky částečně potvrzují vztah mezi kognitivními... Keywords: Citová vazba; kognitivní konstrukty; raná maladaptivní schémata; osobnostní konstrukty; syndrom závislosti; Attachment; Cognitive Constructs; Early Maladaptive Schemas; Personality Constructs; Addiction Disorder Available in a digital repository NRGL
Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech

Theses Title: Cognitive construct of attachment by addicted people Autor: Ivana Křížová ABSTRACT This dissertation thesis aims to the theme of attachment as a cognitive construct. The purpose is to ...

Křížová, Ivana; Soukupová, Tereza; Lacinová, Lenka; Šulová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Problém filosofie v arabském středověkém myšlení
Šenk Kopecká, Pavlína; Hogenová, Anna; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena
2018 - Czech
Medieval philosophy in the Arabic world has sought to harmonize the Greek philosophic tradition with the Islamic religion. Many rulers, scholars and theologians were against this intellectual approach and defend the Islam from the philosophers. The position of philosophy and its followers in the Arabic realm was therefore uneasy. Many scholars had to hide their opinions between the lines and avoid to doing philosophy publicly. Alongside the unfriendly environment, the position of philosophy in the Arabic society was also determined by common notion of scholars, that the revealing of the philosophical thoughts can be harmful for uneducated citizen, as well as influenced by mysticism. The aim of this thesis is to summarize the main philosophical approaches responding to the problematic position of philosophy in the Arabic world. Crucial will be the philosophy of solitary by Ibn Bajja, where the author seeks to bond tight the philosopher's life with the city and thus present a new role of philosopher in the Arabic society. Keywords Ibn Bajja, Rule of the Solitary, Al-Farabi, Political Regime, Aristotle, Nicomachean Ethics, Plato, The Republic, political philosophy, mysticism, ethics, philosopher, virtue, city, weeds, knowledge, governance, happiness Středověká filozofie v arabském prostředí usilovala o harmonizaci řeckého dědictví s náboženskou tradicí. Proti těmto snahám s cílem obrany náboženství před filozofy velmi ostře vystupovali mnozí vládci, učenci a teologové. Postavení filozofů v arabském světě proto nebylo jednoduché. Mnozí museli své teze skrývat mezi řádky vědeckých spisů a vyhýbat se veřejnému filozofování. Vedle nepřátelského prostředí určovalo místo filozofie v tehdejší společnosti také mezi učenci všeobecně sdílené přesvědčení o škodlivosti filozofických názorů prezentovaných nepřipravenému posluchači a rozvoj arabské mystiky. Práce má za cíl zmapovat hlavní přístupy tehdejších filozofů reagujících na problematické postavení filozofie v arabském světě. Stěžejní bude pojetí Ibn Bádždži, který se ve své filozofii osamoceného snaží velmi důrazně spojit obec s životem filozofa a nabízí tak v arabské filozofii nové pojetí role filozofa ve společnosti. Klíčová slova Ibn Bádždža, Řízení osamoceného, al-Fárábí, Aforismy státníkovy, Aristotelés, Etika Nikomachova, Platón, Ústava, politická filozofie, mystika, etika, filozof, ctnost, obec, plevel, poznání, řízení, blaženost Keywords: Ibn Bádždža; Řízení osamoceného; al-Fárábí; Aforismy státníkovy; Aristotelés; Etika Nikomachova; Platón; Ústava; politická filozofie; mystika; etika; filozof; ctnost; obec; plevel; poznání; řízení; blaženost; Ibn Bajja; Rule of the Solitary; Al-Farabi; Political Regime; Aristotle; Nicomachean Ethics; Plato; The Republic; political philosophy; mysticism; ethics; philosopher; virtue; city; weeds; knowledge; governance; happiness Available in a digital repository NRGL
Problém filosofie v arabském středověkém myšlení

Medieval philosophy in the Arabic world has sought to harmonize the Greek philosophic tradition with the Islamic religion. Many rulers, scholars and theologians were against this intellectual approach ...

Šenk Kopecká, Pavlína; Hogenová, Anna; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena
Univerzita Karlova, 2018

Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.
KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
2018 - Czech
Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v rozličných vědních oborech. Dochází k rozšiřování povědomí a následné aplikaci nanomateriálů v oblastech výzkumu v posledních letech výrazně zaměřeného na přípravu a následné aplikace nanočástic stříbra (Ag NPs), oxidů železa (FexOy NPs), ale také například nanočástic mědi (Cu NPs). Tyto materiály mohou být využity na poli biologického výzkumu, v analytických aplikacích, heterogenní katalýze nebo například v environmentální oblasti výzkumu. Těmto výzkumným směrům je věnována tato disertační práce, která představuje shrnutí vědeckých výsledků dosažených v oblasti přípravy a aplikací nanočástic stříbra, mědi a oxidů železa během mého Ph.D. studia. Hlavním cílem této práce bylo studovat různé metody přípravy výše zmíněných nanočástic, včetně jejich vzájemných kombinací v podobě nanokompozitních látek a následně nalézt a ověřit jejich aplikační potenciál v oblastech biologického a synergického účinku, environmentálního přínosu a v neposlední řadě také v oblasti katalytických vlastností. Vědeckovýzkumná práce související s tematikou Ph.D. studia byla v prvé řadě věnována nanočásticím stříbra, kde se pozornost zaměřila na jejich syntézu pomocí in-situ chemické redukce v přítomnosti dvou rozdílných redukčních činidel - maltózy a tetrahydridoboritanu sodného. Předem připravené Ag NPs byly následně využity při syntéze nanokompozitních materiálů v kombinaci s magnetickými nanočásticemi oxidů železa Ag@Fe3O4 a -Fe2O3@Ag, kde tyto magnetické nanokompozity vykazovaly antibakteriální i antifungální aktivitu, kde na druhou stranu byla akutní cytotoxicita těchto materiálů pozorována až při řádově vyšších koncentracích. Dále byly nanočástice stříbra využity při přípravě a aplikaci methylcelulózového hydrogelu, kde byla použita vysoce koncentrovaná disperze Ag NPs o výchozí koncentraci 5 g/L Ag. Připravený NanoSilver@methylcellulose hydrogel byl aplikován ke studiu lokálních baktericidních účinků s jasně prokazatelnými antimikrobiálními výsledky. Další část řešené práce se věnovala provedení systematické studie při kvantifikaci synergického účinku antibiotik (ATB) v kombinaci s Ag NPs, a to kvůli aktuálně řešenému problému s rozšiřující se rezistivitou bakteriálních kmenů vůči ATB. Test synergického účinku byl proveden proti bakteriálním kmenům Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus, kde všechna běžně dostupná testovaná antibiotika kombinovaná s Ag NPs prokazovala silné synergické účinky již při velmi nízkých koncentracích obou látek. Další část práce byla věnována syntéze a využití ultrajemných a téměř monodisperzních superparamagnetických nanočástic -Fe2O3, jež byly syntetizovány jednostupňovou mokrou chemickou metodou. Připravené nanočástice -Fe2O3 projevovaly vysokou plochu povrchu, a tudíž výrazné adsorpční schopnosti ověřované při odstraňování arseničnanů z vodného prostředí. Konečná část předkládané práce byla zaměřena na studium katalytických účinků dvou typů nanokatalyzátorů na bázi čistého oxidu železa a oxidu železa s příspěvkem nanočástic mědi, jež byly připraveny sonikační metodou. Kompozit s příspěvkem Cu NPs byl považován za účinný katalyzátor pro konverzi CO2 při nízkém parciálním tlaku CO2 a H2 s výslednými reakčními produkty jako jsou oxid uhelnatý, methan, methanol a benzen. Výsledky tohoto výzkumu představují perspektivní směr při konverzi oxidu uhličitého. Department of physical chemistry in cooperation with research centre Regional centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) devote their long-time interest into development of nanotechnologies in various science branches. There happens raising public awareness and transferring applications of nanomaterials in fields in research in last years significantly devoted to preparation and subsequent applications of silver nanoparticles (Ag NPs), iron oxide (FexOy Nps), but also for example copper nanoparticles (Cu NPs). These materials can be used in field of biological research, in analytical applications, heterogeneous catalysis or for example in environmental field of research. To these fields of research specialization is devoted this thesis, which represents summary of research results achieved in area of preparation and application of nanoparticles of silver, copper and oxides during my Ph.D. study. The main aim of this thesis was to study various methods of preparation of above-mentioned nanoparticles, including their mutual combinations in form nanocomposites substances and subsequently to find and verify their application potential in field of biological and synergic effect, environmental benefit and last but not least in area of catalyst properties. Scientific research work related to topic of Ph.D. study was mainly devoted to silver nanoparticles, where the attention was concerned to their synthesis using in-situ chemical redution in presence of two various reduction agents - maltose and sodium borotetrahydride. The in advance prepared Ag NPs were subsequently used in synthesis of nanocomposite materials in combination with magnetic iron oxide nanoparticles Ag@Fe3O4 and -Fe2O3@Ag, where these magnetic nanocomposites showed antibacterial and antifungal aktivity, where on the other hand was observed acute cytotoxicity of these materials only with higher concentrations. Furthermore, the silver nanoparticles were used during preparation and application of methylcellulose hydrogel, where there was used highly concentrated dispersion of Ag NPs with initial concentration of 5 g/L Ag. The prepared @methylcellulose hydrogel was applied during the study of local bactericidal effects with clearly provable antimicrobial results. Next part of this thesis deals with execution of systematic study using quantification of antibiotic (ATB) synergic effect in combination with Ag NPs, due to current solved problem with extending resistivity of bacterial strains against antibiotics. The test of synergic effect was performed against bacterial strain Excherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphulococcus aureus, where all common accessible antibiotics combined with Ag NPs showed strong synergic effects already at really low concentrations of both substances. Next part of this thesis was devoted to synthesis and usage of ultrafine and almost monodisperse superparamagnetic nanoparticles of -Fe2O3, that were synthesized using one step wet chemical method. Prepared -Fe2O3 nanoparticles experienced high surface area, and therefore significat adsoption characteristics during removal of arsenates from aquatic environment. The final part of this thesis deals with the study of catalytic effects of two types of nanocatalyst on basis of clear iron oxide and iron oxide with contribution of copper nanoparticles, that were prepared using sonication method. Composite with contribution of Cu NPs was considered as effective catalyst for conversion of CO2 using low partial pressure of CO2 and H2 with resulting reaction products such as carbon monoxide, methane, alcohol and benzen. The results of this research represent a perspective direction in the area of carbon dioxide conversion. Keywords: Stříbro; oxidy železa; měď; nanočástice; příprava; aplikace; biologická aktivita; katalýza; sorpce; synergie; Silver; iron oxide; copper; nanoparticles; synthesis; application; biological activity; catalysis; synergy Available in digital repository of UPOL.
Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.

Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v ...

KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model
Soukeník, Štěpán; Hejlová, Denisa; Just, Petr; Eibl, Otto
2018 - English
This dissertation thesis titled 'Government Communication in the Czech Republic: Or- ganisation, Perception, and New Theoretical Model' is a seminal, exploratory work which contextualizes and maps the development of government communication in the Czech Republic from its foundation to the present time with a primary research emphasis on the years between 2015 and 2017. Stemming from interdisciplinary theoretical sources within media and communication, public policy, and management scholarship, the thesis rede- fines the way of thinking about government communication. It applies stakeholder theory paradigm by researching government institutions, private sector, and news media as three important actors of government communication. Analysing the organization, perception, and tensions of government communication, the dissertation thesis aims to introduce new theoretical model of government communication and provide the government, private sector, and other societal actors with challenging perspectives on their practices and status quo. Dizertační práce s názvem "Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model" je explorativní prací, která mapuje vývoj vládní komunikace v České republice od svého vzniku do současnosti s primárním výzkumným zaměřením na časové období mezi lety 2015 a 2017. Vychází z interdisciplinárních teoretických zdrojů v rámci mediálních a komunikačních studií, politologie, veřejné správy a ma- nagementu a redefinuje tak náhled na vládní komunikaci. Práce zkoumá státní správu, soukromý sektor a zpravodajská média jako tři důležité aktéry vládní komunikace. Cílem práce je navrhnout nový teoretický model fungování vládní komunikace, popsat organi- zaci, vnímání a zásadní problémy vládní komunikace v České republice. Dizertační práce má zároveň ambici poskytnout státní správě, privátnímu sektoru a široké veřejnosti pod- nětné náhledy na jejich chování a status quo. Keywords: Vládní komunikace; komunikace státní správy; teorie stakeholderů; public affairs; strategická komunikace; zpravodajská média; veřejná sféra; Česká republika; Government communication; public sector communication; stakeholder theory; pu-blic affairs; strategic communication; new s media; public sphere; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model

This dissertation thesis titled 'Government Communication in the Czech Republic: Or- ganisation, Perception, and New Theoretical Model' is a seminal, exploratory work which contextualizes and maps the ...

Soukeník, Štěpán; Hejlová, Denisa; Just, Petr; Eibl, Otto
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases