Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 408
Published from to

La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant
JODLOVÁ, Veronika
2018 - French
Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické povídky 19. století, ale také s vlastním životem Guy de Maupassanta. Na začátku práce je představen Maupassantův život a jeho literární tvorba. Poté se práce zaměřuje na žánr fantastických povídek a novel. Nejdůležitější částí práce je podrobná analýza textů, které obsahují prvky šílenství. Tato analýza identifikuje motivy, které jsou typické pro postavy, prostředí a děje vybraných textů. Získané poznatky jsou shrnuty v závěru práce. Práce je psaná ve francouzském jazyce. The main aim of this bachelor's thesis is to determine by which literary means Guy de Maupassant (1850 1893) portrays the theme of madness in his tales. This theme is associated with the genre of fantastic novel in the 19th century, but also with his own life. At the beginning, his life and his literary creation are presented. Then it is focused on the genre of the fantastic tales and novellas. The most important part of this thesis is the analysis of the selected texts which contain the element of madness. This analysis identifies motives typical for the characters, settings and plots of the selected texts. The obtained knowledge is summarised in the conclusion of the thesis. The whole thesis is written in French. Keywords: Guy de Maupassant; fantastic literature; tales; madness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant

Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické povídky ...

JODLOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Cyklické konflikty v La vie et demie
Nguyen, Mai Chi; Šarše, Vojtěch; Fučíková, Milena
2018 - French
This bacherlor's thesis focuses on the novel Life and a Half by Sony Labou Tansi, in which the narrator illustrates the cycle of tyrannical power set in the fictional African country of Katamalanasia. The Providential Guide, the dictator in this magical realist novel, is opposed by the rebel Martial and his daughter Chaïdana: these main characters struggle against each other throughout the novel, returning to life after death in order to relaunch the conflict between the authoritative power and its opposition. The novel's plot therefore consists of a cycle of recurring dictatorship, constantly threatened by rebellion. By analysing the ways in which the novel presents the attempts at rupturing the tyrannical cycle, as well as the meaning of these attempts' failures, the thesis aims to show the extent to which this vicious cycle of dictatorship is resolved. Key Words: magical realism, postcolonialism, temporality, dictatorship, Congolese literature Tato bakalářská práce se zaměřuje na román La vie et demie ("Život a půl") Sony Labou Tansiho, ve kterém vypravěč zobrazuje cyklus tyranské vlády ve fiktivním africkém státě Katamalanasie. Guide Providentiel ("Prozřetelný vůdce"), diktátor vystupující v tomto románu, který řadíme do žánru magického realismu, nachází své odpůrce v postavě rebela Martiala et jeho dcery Chaïdany: tyto hlavní postavy spolu po celou dobu bojují a neustále obžívají, aby zas a znovu zahájily boj mezi vládnoucí mocí a její protiváhou. Příběh románu je tudíž založen na cyklu, který se skládá z opakujícího se diktátorského režimu, jenž je neustále ohrožován vzpourou. V práci rozebereme způsoby, pomocí kterých román představuje snahy o prolomení cyklu, a také význam jejich nezdarů. Cílem práce bude určit, do jaké míry tento začarovaný kruh diktatury vede k vyřešení situace. Klíčová slova: magický realismus, postkolonialismus, časovost, diktatura, kongská literature Keywords: Sony Labou Tansi|réalisme magique|postcolonialisme|temporalité|dictature|littérature congolaise; Sony Labou Tansi|magical realism|postcolonialism|temporality|dictatorship|Congolese literature Available in a digital repository NRGL
Cyklické konflikty v La vie et demie

This bacherlor's thesis focuses on the novel Life and a Half by Sony Labou Tansi, in which the narrator illustrates the cycle of tyrannical power set in the fictional African country of Katamalanasia. ...

Nguyen, Mai Chi; Šarše, Vojtěch; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2018

Dystopické prvky v románu Podvolení Michela Houellebecqa
Svatošová, Eliška; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2018 - French
This Bachelor's thesis is dedicated to the novel Submission (original title: Soumission) written by a contemporary French writer Michel Houellebecq, where he depicts France in a foreseeable future governed by a president who is a member of Muslim political party. This work aims to analyse to what extent the book can be considered as dystopia or social science fiction. To be able to answer this question, we begin by analysing some of the representative books of the genre, namely 1984 by George Orwell, Brave New World by Aldous Huxley and Ashes, Ashes by René Barjavel. This first step allows us to establish the genre characteristics and then to compare Submission to them. Consequently, we can certify that the book has some of the features typical for dystopies and social science fictions, nevertheless this analysis let us discover aspects that exclude the book from the invoked category. Last but not least, we approach a subject of reasons that the author considers in his critique of the current French society to be crucial for the phenomenon that some call "the crisis of the West". Key words Houellebecq, Submission, dystopia, crisis of the West, social science fiction, political fiction, Islamization Bakalářská práce je věnována románu současného francouzského autora Michela Houellebecqa s názvem Podvolení (v originále Soumission), ve kterém autor podává obraz Francie v blízké budoucnosti, kdy je země vedena prezidentem, který je členem muslimské politické strany. Cílem studie je rozebrat, do jaké míry může být daný román považován za dystopický nebo anticipační. Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, nejprve definujeme charakteristiky těchto žánrů prostřednictvím analýzy několika proslulých dystopických románů: 1894 Georgese Orwella, Konec civilizace Aldouse Huxleyho a Zpustošení Reného Barjavela. Toto stanovení podstaty žánru dystopie a žánrů příbuzných nám následně umožní porovnat s nimi Podvolení a zjistit, zda dílo v jistém smyslu opravdu odpovídá kategorii dystopie a anticipačního románu, nicméně díky provedené analýze rovněž ověříme, zda se vyznačuje některými rysy, kterými se těmto žánrům vymyká. V neposlední řadě se také dotkneme otázky, co autor ve své kritice současné francouzské a obecněji evropské společnosti konkrétně považuje za stěžejní důvody jevu, jenž někteří nazývají "krizí Západu". Klíčová slova Houellebecq, Podvolení, dystopie, krize Západu, anticipační román, politická fikce, islamizace Keywords: Michel Houellebecq|Podvolení|dystopie|anticipační román|politická fikce|islamizace|krize Západu; Michel Houellebecq|Submission|dystopia|social science-fiction|political fiction|Islamization|crisis of the West Available in a digital repository NRGL
Dystopické prvky v románu Podvolení Michela Houellebecqa

This Bachelor's thesis is dedicated to the novel Submission (original title: Soumission) written by a contemporary French writer Michel Houellebecq, where he depicts France in a foreseeable future ...

Svatošová, Eliška; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2018

Fenomenologie politického prostoru Maurice Merleau-Pontyho a Jana Patočky
Di Fazio, Caterina; Novotný, Karel; Fulka, Josef; Balibar, Étienne
2018 - French
Phenomenology of Political Space Phenomenology of Political Space is an attempt to provide both a genealogical and a phenomenological account of a subject that philosophy rarely confronts, namely political space. Our analysis thus encompasses all the dimensions of political space-political, historical, geographical, and juridical-without dismissing any of them. It aims at showing the intrinsic connection between phenomenology and modern and contemporary political thought. It does so by identifying the two opposing models of political space, respectively shaped by Machiavelli and Hobbes{ XE "Hobbes" }, which we claim correspond to two opposing systems of visibility: a logic of appearance versus a logic of representation. It then moves to the contemporary phenomenological approach and gives both a phenomenology of movement and a phenomenology of political space. The central idea is the opposition, in modern and contemporary political thought, between appearance and representation, or in other words, between immediacy and mediation, as the terms are used respectively by Machiavelli and Hobbes, as well as by other authors who, in the twentieth century, studied their works (Maurice Merleau-Ponty{ XE "Merleau-Ponty" }, Jan Patočka{ XE "Patočka" }, Carl Schmitt{ XE "Schmitt" }). Our current research focuses on... Phénoménologie de l'espace politique Phénoménologie de l'espace politique est une étude à la fois généalogique et phénoménologique d'un sujet auquel la philosophie ne se confronte que rarement, à savoir l'espace politique. Les principaux acteurs en sont Maurice Merleau-Ponty{ XE "Merleau- Ponty" } et Jan Patočka{ XE "Patočka" }. Il s'agit donc d'une thèse de philosophie contemporaine, pour ce qui concerne les auteurs étudiés, tandis que l'objet de notre recherche est politique - comme en témoigne le fait que même l'expression « espace politique » n'est pas utilisée dans le domaine philosophique. Puisque notre objectif est de conduire une recherche à la fois politique et phénoménologique sur l'espace politique, il sera essentiel de l'aborder simultanément de ces deux points de vue. Il s'agira en effet de tracer une généalogie de l'espace politique, précédée par une étude phénoménologique du concept d'espace et de celui de mouvement. Nous en tirerons l'idée centrale de la partie plus proprement politique, à savoir l'opposition, dans la pensée politique moderne, entre apparition et représentation, ou en d'autres termes, entre immédiateté et médiation, que l'on peut trouver respectivement chez Machiavel{ XE "Machiavel" } et Hobbes{ XE "Hobbes" } et chez les auteurs qui, au XXe siècle, ont étudié leurs œuvres,... Available in a digital repository NRGL
Fenomenologie politického prostoru Maurice Merleau-Pontyho a Jana Patočky

Phenomenology of Political Space Phenomenology of Political Space is an attempt to provide both a genealogical and a phenomenological account of a subject that philosophy rarely confronts, namely ...

Di Fazio, Caterina; Novotný, Karel; Fulka, Josef; Balibar, Étienne
Univerzita Karlova, 2018

Nový francouzský pravopis
Dáňa, Karel; Müllerová, Eva; Jančík, Jiří
2018 - French
The bachelor thesis is mapping problems of new french orthography, which penetraite at last years to pupil's books which are intended for futures pupils and students. It define basic rules of the new french orthography, someones are documented by exemples of the recherche, which is maked at czech schools. KEYWORDS new orthography, old orthography, differences, simplifications, contemporary situation, french teaching, francophone teaching, czech conception of the french orthography, usage Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového francouzského pravopisu, který se v posledních letech dostává do učebnic určených budoucím francouzským školákům. Definuje nejzákladnější pravidla nového pravopisu, některá jsou doložena příklady výzkumu, který byl proveden na českých školách. KLÍČOVÁ SLOVA nový pravopis, starý pravopis, rozdíly, zjednodušení, současný stav, francouzská výuka, frankofonní výuka, české pojetí francouzského pravopisu, úzus Keywords: nový pravopis; starý pravopis; rozdíly; zjednodušení; současný stav; francouzská výuka; frankofonní výuka; české pojetí francouzského pravopisu; úzus; new orthography; old orthography; differences; simplifications; contemporary situation; french teaching; francophone teaching; czech conception of the french orthography; usage Available in a digital repository NRGL
Nový francouzský pravopis

The bachelor thesis is mapping problems of new french orthography, which penetraite at last years to pupil's books which are intended for futures pupils and students. It define basic rules of the new ...

Dáňa, Karel; Müllerová, Eva; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Le Grand prix du roman de l'Académie française
Kryčerová, Eliška; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2018 - French
Keywords: Francouzská akademie; historie; literatura; ocenění; Francie; kulturní rozvoj; the French Academy; history; literature; award; France; cultural progress Available in a digital repository NRGL
Le Grand prix du roman de l'Académie française

Kryčerová, Eliška; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2018

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
MOSTOVÁ, Kristina
2018 - French
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty. The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents. Keywords: subordinate sentence; condition; hypothesis; admission; comparison; corpus; InterCorp. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít ...

MOSTOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kontrastivní studie uvozovacích vět v angličtině a francouzštině
Khomiakova, Sofiia; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2018 - French
This diploma thesis focuses on semantic diversity of reporting verbs in French and English fiction. Among these verbs there are not only neutral or semantically marked transitive speech verbs but also intransitive ones or those that do not belong to the category of speech verbs but express different circumstances of a speech act. The objective of the thesis is to provide a contrastive analysis of reporting verbs in original and translated English and French fiction texts, their classification and evaluation of different factors that potentially affect their selection. The topic will be studied on the basis of the data from the parallel corpus Intercorp. The thesis attempts to contribute to a better understanding of reporting clauses. The outlined findings may be helpful especially to translators and fiction writers. Daná práce se zaměřuje na tendence sémantické rozmanitosti sloves uvozujících přímou řeč ve francouzské a anglické beletrii. Mezi těmito slovesy najdeme nejen neutrální nebo různě příznaková tranzitivní slovesa mluvení, ale také slovesa intranzitivní, příp. slovesa, která do skupiny sloves mluvení nepatří, ale vyjadřují různé okolnosti řečového projevu. Cílem této práce je kontrastivní analýza sloves uvozujících přímou řeč v originálních a překladových textech v angličtině a ve francouzštině, jejich klasifikace a posouzení různých faktorů potenciálně ovlivňujících jejich výběr. Daná problematika bude studována na základě dat z paralelního korpusu InterCorp. Práce se snaží přispět k lepšímu pochopení povahy uvozovacích vět. Poznatky zde nastíněné mohou posloužit zejména překladatelům a autorům krásné literatury. Keywords: věty uvozovací; uvozovací slovesa; korpusová lingvistika; komparativní studie; reporting clauses; reporting verbs; corpus linguistics; comparative study Available in a digital repository NRGL
Kontrastivní studie uvozovacích vět v angličtině a francouzštině

This diploma thesis focuses on semantic diversity of reporting verbs in French and English fiction. Among these verbs there are not only neutral or semantically marked transitive speech verbs but also ...

Khomiakova, Sofiia; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2018

Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci
Křivánková, Alena; Klusáková, Luďa; Madl, Claire
2018 - French
The master thesis The Langue d'oc in the Scholarly Discourse Before and After The Great French Revolution considers the image of the Occitan language in the lexico-graphical and grammatico-graphical works that have been written between the beginning of the 18th and the mid-19th century. During this epoch, in the framework of a diglossic model, the language in question had been suffering a status of a dominated language. At the same time, however, it had awaken an interest of many scholars whose motivations for their studies ranged from a will to contribute to a proliferation of Francization to an effort to save the Occitan language and restore its own dignity. It is precisely this motivation, as well as the denominations which our authors had given to the language in question and also their strategies for its valorization or devalorization, that this text engages with. The socio-linguistic situation in the Pays d'Oc and the impact of The French Revolution and of its linguistic politics on the presence and the representation of the Occitan are also being examined. These phenomena are studied in the framework of a theory of the formation of nations by Miroslav Hroch as the phase A of the Occitan movement which had remained, at least during this phase, a purely cultural phenomenon, that is to say a... Diplomová práce Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci se zabývá obrazem okcitánštiny v lexikografických a gramatikografických dílech sepsaných mezi počátkem osmnáctého a polovinou devatenáctého století. V té době existoval daný jazyk coby jazyk nedominantní v rámci diglosického modelu. Zároveň ale vzbudil zájem mnohých učenců s různými motivacemi od touhy přispět k šíření francouzštiny až po snahu zachránit okcitánštinu a navrátit jí důstojnost. Tyto motivace jsou předmětem našeho studia, stejně jako názvy, kterými naši autoři pojmenovali dotyčný jazyk, a jejich strategie pro jeho valorizaci či devalorizaci. Zaměříme se také na sociolingvistickou situaci Pays d'Oc ve sledovaném období a na vliv Velké francouzské revoluce a jejích jazykových politik na přítomnost a také na reprezentaci okcitánštiny. Tyto jevy jsou studovány v rámci teorie Miroslava Hrocha o utváření národů, coby fáze A okcitánského hnutí, které ovšem přinejmenším v této fázi zůstalo fenoménem čistě kulturním, jehož aktéři sledovali různé cíle, aniž by se však sjednotili, a aniž by formulovali politický program. Klíčová slova: langue d'oc, diglosie, jižní Francie, regionalismus, lexikografové, autoři gramatiky, identita, učenecký diskurs v 18. století, učenecký diskurs v 19. století, utváření národů Keywords: langue d'oc; diglossie; Midi de la France; régionalisme; lexicographes; grammairiens; identité; discours des savants du 18eme siècle; discours des savants du 19eme siècle; langue d'oc; diglossia; South of France; regionalism; lexicographers; grammarians; identity; 18th century scholarly discourse; 19th century scholarly discourse Available in a digital repository NRGL
Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci

The master thesis The Langue d'oc in the Scholarly Discourse Before and After The Great French Revolution considers the image of the Occitan language in the lexico-graphical and grammatico-graphical ...

Křivánková, Alena; Klusáková, Luďa; Madl, Claire
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
2017 - French
This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of G.W.F. Hegel, Karl Marx and Alexander Kojève, as well as those of Frantz Fanon and Judith Butler, who were both influenced by Sartre's existentialism. Secondly, I examine Walter Benjamin's reflections on cinema in more detail. He asserts that cinema can lead us to either the ultimate war or the reciprocal mutual recognition of human beings in the Marxist sense. The final part of the master's thesis outlines several crucial elements of the concept of 'recognition without violence' which cinema is able to realize. Key words: Cinema; Concept of Recognition; Merleau-Ponty; Butler; Walter Benjamin L'objectif de ce mémoire consiste à examiner la problématique du potentiel émancipateur du cinéma au travers une analyse des idées des penseurs du 20ème siècle qui abordent la question du cinéma et celle de la reconnaissance mutuelle de l'homme par l'homme. Le travail est divisé en trois parties. Dans un premier temps, j'effectue une analyse du concept de reconnaissance développé par G.W.F. Hegel ainsi que l'évolution de ce concept dans les critiques et les appropriations de la part de Karl Marx, Alexander Kojève, Jean Paul Sartre, Franz Fanon et Judith Butler. C'est surtout le point d'arrivé de ce développement qui est importante pour ma recherche, à savoir la polémique de Judith Butler avec Sartre et Fanon. Butler proclame que le concept de reconnaissance qui se situe au niveau de la lutte des consciences présuppose une dimension plus fondamentale, à savoir la corporéité. Grâce au découvert de cette dimension elle conçoit une reconnaissance qui passe par l'art en évitant le passage par la violence. Dans un deuxième temps, j'abordel'analyse du cinéma effectuée par Walter Benjamin qui est inspirée par le concept classique de reconnaissance. Benjamin insiste en effet sur l'idée que la structure formelle du cinéma peut promouvoir une reconnaissance universelle des hommes. Néanmoins, au niveau du contenu,... Available in a digital repository NRGL
noTitle

This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of ...

Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases