Number of found documents: 156
Published from to

Koncentrace fosforu v nádržích Orlík a Slapy: výsledek socioekonomického vývoje v povodí a změny klimatu
Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
2017 - Czech
Na základě existujících datových řad pro fosfor v nádržích Slapy a Orlík a v jejich hlavních přítocích jsme rekonstruovali vstup P z povodí do těchto dvou nádrží pro období 1961–2015 a sestavili\nnádržové modely retence P. Koncentrace P v obou nádržích rostly od 60. let minulého století do roku 1991 a pak začaly klesat, v nádrži Slapy ale s výrazně větší meziroční variabilitou. Trendy\nkoncentračního nárůstu a poklesu P byly odrazem vývoje socio-ekonomiky v povodí Vltavy, zejména stavu kanalizací, vypouštění odpadních vod, aplikace hnojiv, množství hospodářských zvířat\na intenzity rybničního chovu ryb. Po roce 1991 se v nádrži Slapy koncentrace P za zvýšených letních průtoků začaly zvyšovat a podporovat rozvoj fytoplanktonu, kdežto v suchých létech klesaly až\nk mezotrofii. Klimaticko-hydrologicky podmíněné procesy v současnosti zjevně začaly konkurovat obecně klesajícímu trendu znečištění P a zvyšují eutrofizaci nádrže navzdory poklesu zatížení P\nz povodí. Based on existing phosphorus data series in the Slapy and Orlík reservoirs and their main tributaries, we reconstructed P inputs to the reservoirs from the catchment during 1961–2016 and compiled\nempirical models of P retention. P concentrations in both reservoirs increased from the 1960s to 1991 and then declined, with the Slapy Reservoir having a significantly increased year-on-year\nvariability. Trends in the increase and decrease of P reflected the socio-economic development in the Vltava river basin, in particular sewerage, wastewater discharges, fertilizer application, livestock,\nand fishpond fisheries. In the Slapy reservoir after 1991, the P concentrations increased during wet summers and created conditions for growth of phytoplankton, whereas in dry summers they\ndecreased to mesotrophy. Climatic and hydrological processes have now apparently begun to compete with a generally decreasing P pollution and support eutrophication despite the drop in P loads from the catchment. Keywords: Orlík and Slapy reservoirs; modelling of phosphorus retention; eutrophication; socio-economic indicators; climate change Available at various institutes of the ASCR
Koncentrace fosforu v nádržích Orlík a Slapy: výsledek socioekonomického vývoje v povodí a změny klimatu

Na základě existujících datových řad pro fosfor v nádržích Slapy a Orlík a v jejich hlavních přítocích jsme rekonstruovali vstup P z povodí do těchto dvou nádrží pro období 1961–2015 a ...

Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
Biologické centrum, 2017

Trendy bilance a látkových toků fosforu v ČR.
Hejzlar, Josef
2016 - Czech
V poslední době se v rozvinutých zemích volá po zvýšení recyklace fosforu (P), který je strategickou surovinou pro zemědělství a další produkční sféry; zároveň P působí vážné environmentální problémy, např. eutrofizaci vod. S použitím metodiky analýzy materiálových toků van Dijk et al. (Sci. Total Environ. 2016, 552: 1078–1093) kvantifikovali hlavní toky a zásoby P v 27 státech Evropské unie. V příspěvku jsou představena a diskutována data z uvedené publikace pro materiálové toky P v ČR ve srovnání s EU. Bilance pro ČR ukazuje její závislost na dovozu P prostřednictvím minerálních hnojiv (1 kg/os/rok), potravin a krmiv (1,5 kg/os/rok) a zároveň upozorňuje na značné ztráty do prostředí a nevyužitý potenciál recyklace. Například komunální kaly (0,4 kg/os/rok) a masokostní moučka (0,25 kg/os/rok) by mohly nahradit 70 % množství aplikovaných minerálních hnojiv. Míra recyklace P je v ČR ve srovnání s EU-27 podprůměrná (68 % v živočišné výrobě, 21 % v produkci potravin, 10 % v lidské spotřebě). Zemědělská výroba v ČR dosud využívá zásobu P v půdě z minerálních P hnojiv aplikovaných v minulosti. In developed countries, many voices call for increasing the recycling of phosphorus (P) that is a strategic raw material for agriculture and other production sector; phosphorus is also causing environmental problems, for example. eutrophication. Using the methodology of material flow analysis, van Dijk et al. (Sci. Total Environ. 2016, 552: 1078-1093) quantified the main flows and stocks of P in 27 states of the European Union. The contribution presents and discusses data from that publication for the material flows P in the Czech Republic (CR) and compared with the EU. The P balance of CR shows the dependence on imported P through mineral fertilizers (1 kg/ca/yr), food and feed (1.5 kg/ca/yr) and also draws attention to significant environment losses and unused recycling potential. For example, municipal sludge (0.4 kg/ca/yr) and bone meal (0.25 kg/ca/yr) could replace 70% of the P amount in applied mineral fertilizers. P recycling rate in CR in comparison with EU-27 is below average (68% in livestock production, 21% in food production, 10% for human consumption). Agricultural production in CR still uses P reserves in the soil of mineral fertilizers in the past. Keywords: phosphorus cycle; material flow analysis; nutrient use efficiency; agricultural balance; consumer system Available at various institutes of the ASCR
Trendy bilance a látkových toků fosforu v ČR.

V poslední době se v rozvinutých zemích volá po zvýšení recyklace fosforu (P), který je strategickou surovinou pro zemědělství a další produkční sféry; zároveň P působí vážné environmentální problémy, ...

Hejzlar, Josef
Biologické centrum, 2016

The anti-oxidative stress response in Drosophila malanogaster involvement of adipokinetic hormone and adenosine
Zemanová, Milada; Kodrík, Dalibor
2016 - English
The anti-oxidative stress response was studied in Drosophila melanogaster larvae and adults with mutation in genes of adipokinetic hormone (Akh), and adenosine receptor (AdoR(1)), and both these genes together (Akh(1) AdoR1 double mutant). To elicit the oxidative stress we administered paraquat (PQ) in food. Mortality tests revealed the double mutant Akh(1) AdoR(1) was more sensitive to PQ toxicity than either of the single mutants. The PQ administration significantly increased the Drome-AKH hormone level in control w(1118) and AdoR(1) larvae. On the contrary, PQ significantly increased expression of glutathione S-transferase D1 (GstD1) gene. It seems that both functional adenosine receptor and AKH itself are important for the proper control of the GstD1 gene expression under oxidative stress. On the other hand, differences in glutathione S-transferase (GST) activity among the strains, and between untreated and PQ treated groups were minimal. Next, the glutathione (GSH) level was significantly lower in all untreated mutant groups as compared with untreated control w1118 flies and declined further when the flies were treated with PQ. Thus, we demonstrated the important role of AKH and adenosine in control of anti-stress response elicited by PQ in D. melanogaster model. Keywords: oxidative stress; AKH; adenosine Available at various institutes of the ASCR
The anti-oxidative stress response in Drosophila malanogaster involvement of adipokinetic hormone and adenosine

The anti-oxidative stress response was studied in Drosophila melanogaster larvae and adults with mutation in genes of adipokinetic hormone (Akh), and adenosine receptor (AdoR(1)), and both these genes ...

Zemanová, Milada; Kodrík, Dalibor
Biologické centrum, 2016

Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši.
Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Nedoma, Jiří; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
2016 - Czech
Analýza dat získaných během dlouhodobého a komplexního limnologického monitoringu nádrže Římov v období 1983 – 2015, která zachycují vývoj fyzikálně-chemických ukazatelů, hydrologie a hydrodynamiky nádrže s návazností na biologická data o fytoplanktonu, zoooplanktonu aj. ukázala, že koncentrace a druhové složení fytoplanktonu závisejí na přísunu a dostupnosti živin, ale zároveň jsou také významně ovlivňovány klimatickými a hydrologickými podmínkami i vodohospodářským provozem nádrže.\n Analysis of data collected during long-term and complex limnologic monitoring of the Římov reservoir in the period 1983 – 2015, which depict the development of physico-chemical conditions, hydrology and hydrodynamics of the reservoir with links to biological data on phytoplankton, zooplankton etc. showed that the concentration and species composition of phytoplankton depend on the supply and availability of nutrients, but are also influenced by climatic and hydrological conditions and water management operation of the reservoir.\n Keywords: 37-year data series of reservoir monitoring; reservoir operation; changes in water chemistry; increase of DOC; phosphorus loading; phytoplankton groups Available at various institutes of the ASCR
Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši.

Analýza dat získaných během dlouhodobého a komplexního limnologického monitoringu nádrže Římov v období 1983 – 2015, která zachycují vývoj fyzikálně-chemických ukazatelů, hydrologie a hydrodynamiky ...

Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Nedoma, Jiří; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
Biologické centrum, 2016

Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů
Blabolil, Petr; Říha, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Muška, Milan; Tušer, Michal; Draštík, Vladislav; Ricard, Daniel; Sajdlová, Zuzana; Šmejkal, Marek; Vejřík, Lukáš; Matěna, Josef; Borovec, Jakub; Kubečka, Jan
2015 - Czech
V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné poukázat na ekosystémy v nevyhovujícím stavu a zjednat nápravu. Příspěvek popisuje dílčí kroky vývoje CZ-FBI od použité filozofie, přes jednotlivé fáze jeho vývoje a představování odborné a laické veřejnosti, až po recentní stav. CZ-FBI je součástí certifikované metodiky Ministerstva životního prostředí ČR a nyní probíhá srovnání s dalšími metodikami hodnocení v rámci geografické interkalibrační skupiny. The Czech multimetric fish based index (CZ-FBI) was developed recently. The aim of CZ-FBI is to assess the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies and to detect ecosystems, particularly their specific components, in unsatisfactory conditions. This article describes steps of CZ-FBI development. Since the philosophy used, particular events presenting the results, to recent stage. CZ-FBI is a part of certified methodology of the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the comparison with other assessment methodologies within a geographical intercalibration group is in process. Keywords: ecological potential; reservoirs; Water Framework Directive; fish Available at various institutes of the ASCR
Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů

V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné ...

Blabolil, Petr; Říha, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Muška, Milan; Tušer, Michal; Draštík, Vladislav; Ricard, Daniel; Sajdlová, Zuzana; Šmejkal, Marek; Vejřík, Lukáš; Matěna, Josef; Borovec, Jakub; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2015

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno
Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Sobolíková, Z.; Rohlík, V.
2015 - Czech
Keywords: phosphorus; municipal wastewaters; angling Available at various institutes of the ASCR
Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Sobolíková, Z.; Rohlík, V.
Biologické centrum, 2015

Co umíme říct o sedimentech, aneb hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci
Jan, Jiří; Borovec, Jakub; Hubáček, Tomáš
2015 - Czech
Tento příspěvek se zabývá detailním hodnocením sedimentů a jejich případného vlivu na eutrofizaci nádrží. K tomuto účelu slouží dvě představené metody: i) frakcionace k charakterizaci částic sedimentu a ii) metoda použití gelových minipeeperů k analýze pórové vody v sedimentu. Interpretací získaných dat a jejich kombinací dokážeme určit potenciál uvolňování P ze sedimentů do vody nad ním. Na příkladech je pro tyto účely ukázána nutnost stanovit nejenom množství celkového P v sedimentu, ale zejména: i) jeho koncentrace v různých formách, ii) koncentrace hlavních vazebných partnerů – (hydr)oxidů Fe a Al, iii) aktuální koncentrace rozpuštěného P a Fe v pórové vodě, iv) koncentrace iontů ovlivňující redukční podmínky (NO3-), jak ve vodě nad sedimentem, tak pak zejména v pórové vodě. This work is focused on a detailed sediment evaluation and potential sediment impact on the eutrophication of reservoirs. Two methods for this purpose are presented: i) fractionation for sediment particles characterization and ii) an application of gel minipeepers (DET probes) for sediment pore water sampling. By combining these methods we are able to determine the potential of P release from selected sediment. Examples of using/nthis approach on various sediment types are given to highlight the importance of determining not only the concentrations of total P in the sediment, but also, especially, the following: i) P concentrations in different forms, ii) concentrations of main binding partners for P in noncalcareous sediments – Fe and Al (hydr)oxides, iii) concentrations of dissolved P and Fe in sediment pore water, iv) concentrations of ions influencing redox/nconditions (NO3-) both in the water above the sediment and especially in the sediment pore water. Keywords: sediment; eutrophication; phosphorus; fractionation; pore-water Available at various institutes of the ASCR
Co umíme říct o sedimentech, aneb hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci

Tento příspěvek se zabývá detailním hodnocením sedimentů a jejich případného vlivu na eutrofizaci nádrží. K tomuto účelu slouží dvě představené metody: i) frakcionace k charakterizaci částic sedimentu ...

Jan, Jiří; Borovec, Jakub; Hubáček, Tomáš
Biologické centrum, 2015

Společenstva mnohonožek (Diplopoda) a stonožek (Chilopoda) v měnících se podmínkách horských smrčin Šumavy
Tajovský, Karel
2015 - Czech
Podrobné a detailní studium dvou skupin půdních bezobratlých živočichů, saprofágních mnohonožek a dravých stonožek v podmínkách horských smrčin ukazuje, že tyto ekosystémy jsou charakterizovány sice relativně chudou faunou, avšak se specifickou až unikátní druhovou kombinací. Zdá se, že kvantitativní změny ve společenstvech těchto zástupců půdní fauny nesouvisí s rozdílnými způsoby hospodaření, které bylo v minulých letech uplatňováno v těchto kůrovcem postižených polohách. Obě skupiny živočichů jsou schopné existovat dále i v podmínkách razantních změn, které provázejí odumírání porostů ale i těžbu a přeměnu ploch na paseky. Mozaikovitý charakter celé oblasti v okolí Březníku a Studené hory s přežívajícími zbytky původních porostů smrku, odumřelé a v současnosti již intenzivně zarůstající plochy s množstvím mrtvého dřeva na povrchu půdy jakož i paseky ve starším a pokročilejším rozvoji poskytuje velkou škálu stanovišť a mikrostanovišť, ve kterých se populace těchto půdních živočichů úspěšně rozvíjejí. Vážnější zásah do jejich přítomnosti mohou mít jiné faktory, jako měnící se klima, což však přesahuje měřítko horských smrčin vrcholové části Šumavy. In the nineties of the past century, large climax Norway spruce (.i.Picea abies./i.) areas of the Šumava Mountains were damaged by the bark beetle outbreak. The subsequent decay of spruce growths become the object of interest for management practice, nature protection as well as research activities. While the changes in forest growths under the bark beetle outbreak were well visible, there were no information about the impact of these processes and subsequent management practices used (clear cutting, spontaneous development of dead growths) on soil environments and existing communities of soil organisms. Within the soil zoological research in 1999-2010 near the localities Březník and Studená hora Mt., qualitative and quantitative parameters of millipede and centipede assemblages were studied in undamaged, damaged and dead forest stands, and in differently old clearings. Combination of methods of pitfall trapping and soil sampling served data about the composition and changes of communities of both invertebrate groups. Keywords: millipedes; centipedes; montane spruce forests; Šumava Mts. Available at various institutes of the ASCR
Společenstva mnohonožek (Diplopoda) a stonožek (Chilopoda) v měnících se podmínkách horských smrčin Šumavy

Podrobné a detailní studium dvou skupin půdních bezobratlých živočichů, saprofágních mnohonožek a dravých stonožek v podmínkách horských smrčin ukazuje, že tyto ekosystémy jsou charakterizovány sice ...

Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2015

Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice
Krása, J.; Jáchymová, B.; Bauer, M.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Bečička, M.
2015 - Czech
V 58 povodích významných nádrží v ČR (s celkovou plochou cca 31 500 km2) bylo modelováno množství splavenin a erozního fosforu dlouhodobě vstupující do vodních toků a nádrží ze zemědělské půdy. Retence splavenin ve všech dílčích nádržích povodí byla posouzena na základě teoretické doby zdržení. Pro téměř deset tisíc menších nádrží byly objemy a průtoky dopočteny na základě analýz map a odvozeného specifického odtoku. Prostorová podrobnost řešení umožnila odhadnout význam konkrétních pozemků pro zanášení toků a sestavit mapy ročního zatížení jednotlivých úseků toků splaveninami. Byl odhadnut bilanční podíl rozpuštěného erozního fosforu v kontextu s ostatními zdroji. Vysoké procento menších nádrží je sedimentem již zcela neúnosně zatíženo, pro řadu větších nádrží představuje sediment problém z hlediska bilance živin. Např. na území vltavské kaskády k profilu VN Slapy (12 965 km2) činí celkový erozní smyv 2,34 mil. tun ročně. Do toků zde vstupuje celkem 626 tis. tun a v nádržích vltavské kaskády se ročně ukládá 615 500 tun. In 58 large catchments of the Czech Republic (covering ca 35000 km2) the sediment transport processes were assessed. Amount of sediment flux into the streams and reservoirs from agricultural land was estimated. Sediment retention in all reservoirs was considered based on reservoirs‘ outflow. For thousands of small ponds the volumes and outflow had to be estimated based on reservoir areas and specific flow rates in catchments. The distributed approach allowed considering importance of particular agricultural fields for stream silting. The maps of annual sediment flow in all streams were derived. The sediment fluxes cause serious problems not only concerning eutrophication. For example Vltava river watershed up to Slapy dam (12 965 km2) exports 2.34 million tons of sediment by water erosion annually. 626 thousand ton is exported into the streams, and 615 500 t is then deposited in the reservoirs. Keywords: sediment transport; reservoirs‘ silting; eutrophication; soil erosion; phosphorus Available at various institutes of the ASCR
Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice

V 58 povodích významných nádrží v ČR (s celkovou plochou cca 31 500 km2) bylo modelováno množství splavenin a erozního fosforu dlouhodobě vstupující do vodních toků a nádrží ze zemědělské půdy. ...

Krása, J.; Jáchymová, B.; Bauer, M.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Bečička, M.
Biologické centrum, 2015

Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Zahrádka, V.; Rosendorf, P.
2015 - Czech
Vliv klecového chovu ryb v eutrofní nádrži Nechranice na kvalitu vody byl posuzován prostřednictvím jeho příspěvku k bilanci eutrofizačně účinných forem fosforu (PO4-P) ve vstupech do nádrže a proměřením ovlivnění sedimentu kolem chovných klecí. Studie prokázala, že i když je příspěvek klecového chovu ryb relativně malý (max. v desetinách až jednotkách procent celkového vstupu PO4-P), nelze jeho vliv na kvalitu vody zanedbat, protože působí bezprostřední znečištění a za určitých hydrologických a klimatických situací významně přispívá k eutrofizaci nádrže a ke kritickému zhoršování kvality vody pro rekreaci a koupání. Na druhou stranu je nesporné, že hlavním zdrojem eutrofizace nádrže Nechranice je vypouštění komunálních odpadních vod v povodí. Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir was assessed through its contribution to the balance of eutrophication-effective forms of phosphorus (PO4-P) entering the reservoir and through measuring impacts on sediment around farming cages. The study showed that although the contribution of cage fish farming is relatively small (max. in tenths to a few percents of the total PO4-P load) its effect on water quality can not be neglected, because it causes direct pollution and, under certain hydrologic and climatic situations contributes significantly to the eutrophication and to critical deterioration of water quality for recreation and bathing. On the other hand, it is indisputable that the main source of eutrophication of Nechranice Reservoir are discharges of municipal wastewater in the catchment. Keywords: cage fish farming; eutrophication; phosphorus; sediment; bathing water quality Available on request at various institutes of the ASCR
Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice

Vliv klecového chovu ryb v eutrofní nádrži Nechranice na kvalitu vody byl posuzován prostřednictvím jeho příspěvku k bilanci eutrofizačně účinných forem fosforu (PO4-P) ve vstupech do nádrže a ...

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Zahrádka, V.; Rosendorf, P.
Biologické centrum, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases