Number of found documents: 245
Published from to

Cesta pracovního kolektivu Pragomašina Slaný do SSSR. 1923-1924
Kolenovská, Daniela
2017 - Czech
První československé družstvo vzniklo za účelem vystěhování do Sovětského svazu za prací v roce 1923. Studie zvažuje v kontextu československé Ruské pomocné akce, prosovětské agitace československých komunistů a sovětské vnitřní politiky reálnost předpokladu vedení družstva, že v sovětské Gruzii dosáhne rozšíření československých exportních možností. The first Czechoslovak cooperative to immigrate to the Soviet Union for work was founded in 1923. In the context of the Czechoslovakian Relief Action, pro-Soviet agitation of Czechoslovak Communists and the Soviet internal policies the study considers the cooperative leaderships’ possibilities to fulfil the original contract in Soviet Georgia and to increase Czechoslovak export opportunities. Keywords: Pragomašina Slaný; bolshevism; Soviet Union; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Cesta pracovního kolektivu Pragomašina Slaný do SSSR. 1923-1924

První československé družstvo vzniklo za účelem vystěhování do Sovětského svazu za prací v roce 1923. Studie zvažuje v kontextu československé Ruské pomocné akce, prosovětské agitace československých ...

Kolenovská, Daniela
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Národnostní menšiny a české pohraničí v druhé polovině 20. století. (Na příkladu bývalého okresu Vejprty)
Nosková, Helena
2017 - Czech
Helena Nosková ve studii Národnostní menšiny a české pohraničí v druhé polovině 20. století (Na příkladu bývalého okresu Vejprty) vychází z archivních pramenů českých expertů uložených v ruských archivech, které dokumentují situaci v různých průmyslových odvětvích v českém pohraničí. Dle potřeb budoucího poválečného trhu sovětizovaných zemí Československo musí utlumit a podstatnou část svého lehkého průmyslu,který je situován v pohraničních regionech. V bývalém okrese Vejprty došlo po roce 1945 k odsunu Němců, likvidaci potravinářského a textilního prospěchu. Bývalý okres se měl stát územím pro těžbu uranu a do Vejprt bylo přesunuto německé obyvatelstvo z celého pohraničí pro těžbu uranu. Došlo k destabilizaci celého regionu, odlivu osídlenců vzhledem k nedostatku vhodných pracovních příležitostí. Vejprty jsou příkladem prozatím neprobádaných souvislostí, které po druhé světové válce přineslo vytváření státních hranic s uzavřením směremna západ, studená válka a vytváření nových sfér vlivu, včetně RVHP. This study traces the development of the Czech border regions after the WWII. The author discusses the situation of national minorities in the border regions and the information on local industry held by the government and representatives of the Soviet Union. Using the specific example of the former Vejprty district, the author analyzes archive materials to demonstrate the processes of expulsion or migration of the national minorities and the settlement of formerly German border areas by new inhabitants. The paper also assesses the consequences of these events for the future social and economic development of this particular border region. Keywords: national minorities; Czech border regions; Vejprty district Available at various institutes of the ASCR
Národnostní menšiny a české pohraničí v druhé polovině 20. století. (Na příkladu bývalého okresu Vejprty)

Helena Nosková ve studii Národnostní menšiny a české pohraničí v druhé polovině 20. století (Na příkladu bývalého okresu Vejprty) vychází z archivních pramenů českých expertů uložených v ruských ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Komunikace vědců s médii a popularizace vědy (příklad českého fyzika Františka Běhounka)
Boháčová, E.; Těšínská, Emilie
2017 - Czech
Příspěvek představuje mediální, vědecko-popularizační a beletristickou činnost českého fyzika, nestora československých jaderných oborů Františka Běhounka (1898-1973) v kontextu jeho vědeckých a vědecko-organizačních aktivit. Na konkrétním historickém příkladu je zde ilustrován význam médií a popularizace vědy jak pro vědu samu, tak pro popularitu osobnosti popularizátora, některá úskalí těchto popularizačních a mediální aktivit i možnost zpětného využití zanechaného literárního a dochovaného mediálního obrazu vědce jako historického pramene. This study presents the media work of the Czech physicist František Běhounek, including his efforts to popularize science and his literary production. The study draws on Běhounek's written legacy, tracing his work in various scholarly institutions and assessing his efforts to present his work - including his communication with contemporary periodicals. The authors summarize Běhounek's science fiction for young readers. Keywords: science; Czechoslovakia; media; František Běhounek; communication Available at various institutes of the ASCR
Komunikace vědců s médii a popularizace vědy (příklad českého fyzika Františka Běhounka)

Příspěvek představuje mediální, vědecko-popularizační a beletristickou činnost českého fyzika, nestora československých jaderných oborů Františka Běhounka (1898-1973) v kontextu jeho vědeckých a ...

Boháčová, E.; Těšínská, Emilie
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Ze Slánska na kraj Evropy a zpět. Interbrigadisté ze Slánska jako sonda do problematiky regionality původu příslušníků zahraničního odboje za druhé světové války
Maršálek, Zdenko
2017 - Czech
Příspěvek se věnuje otázce regionálního původu interbrigadistů, kteří během druhé světové války vstoupili do československých zahraničních jednotek. Dále popisuje osudy interbrigadistů z daného regionu jako srovnání různých životních poutí československých interbrigadistů. The article focuses on the issue of regional origin of the former members of the International Brigades who had joined the Czechoslovak army-in-exile during World War II. It also describes and compares the fortunes of the members of the International Brigades from a particular region. Keywords: World War II; international brigades; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Ze Slánska na kraj Evropy a zpět. Interbrigadisté ze Slánska jako sonda do problematiky regionality původu příslušníků zahraničního odboje za druhé světové války

Příspěvek se věnuje otázce regionálního původu interbrigadistů, kteří během druhé světové války vstoupili do československých zahraničních jednotek. Dále popisuje osudy interbrigadistů z daného ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Dějiny 20. století. České, československé nebo böhmisch?
Kopeček, Michal
2017 - Czech
Článek se zamýšlí nad přístupy k soudobým dějinám alternativními k národocentrickému historiografickému mainstreamu. Všímá si vzestupu transnationálních resp. „zapletených“ dějin a jejich potenciální přínos porovnává s tradičními alternativami v českém historickém myšlení spjatými zejména s tzv. „bohemistickou“ resp. středoevropskou perspektivou rozvíjenou mj. v myšlení československého disentu 70. a 80. let 20. století. This study explores the possibility of alternative approaches to the history of contemporary states formed on national principles. The author assesses the positive and negative aspects of transnational and entangled history and the possible application of such an approach to Czech history, working with the concepts "Czech", "Czechoslovak" and "Böhmisch". Keywords: transnational history; entanglement; historiography; Czechoslovakia; alternative discourse Available at various institutes of the ASCR
Dějiny 20. století. České, československé nebo böhmisch?

Článek se zamýšlí nad přístupy k soudobým dějinám alternativními k národocentrickému historiografickému mainstreamu. Všímá si vzestupu transnationálních resp. „zapletených“ dějin a jejich potenciální ...

Kopeček, Michal
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Obraz Československa v soudobé anglofonní historiografii
Smetana, Vít
2017 - Czech
Studie, sepsaná v roce 2011, analyzuje pojímání československých dějin v anglicky psané historiografii po roce 1989, se zvláštním důrazem na politické dějiny jakožto osu soudobých dějin. Autor popisuje přístupy jednotlivých historiků k ústředním událostem 20. století v Československu, přičemž hodnotí a sumarizuje jejich závěry. Druhá část studie se zaměřuje na otázku, do jaké míry je česká historiografie soudobých československých dějin recipována mezinárodní komunitou historiků, a zdůrazňuje potřebu užší vzájemné spolupráce bez ohledu na jazykové bariéry. This study analyzes the treatment of Czechoslovak history by historians writing in English during the past two decades, with the emphasis on political history as an axis of contemporary history. The author describes historians' approaches to major 20th-century events in Czechoslovakia, evaluating and summarizing their findings. The second part of the study focuses on Czech historiography of contemporary Czechoslovak history and its reception by the international historiographic community. The author emphasizes the need for mutual cooperation regardless of language barriers. Keywords: contemporary history; English-language historiography; Czech historiography; Czechoslovakia; political history Available at various institutes of the ASCR
Obraz Československa v soudobé anglofonní historiografii

Studie, sepsaná v roce 2011, analyzuje pojímání československých dějin v anglicky psané historiografii po roce 1989, se zvláštním důrazem na politické dějiny jakožto osu soudobých dějin. Autor ...

Smetana, Vít
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944
Smetana, Vít
2015 - Czech
Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi Východem a Západem“. Do konce roku se však jednoznačně proti postavil SSSR a spolu s ním komunistické vedení v Moskvě. Následovalo ochablé podvolení se a stále jednoznačnější orientace na Východ. This study demonstrates that the year 1944 was exceptional in the context of the overall development of Czechoslovak foreign policy. It was in this year, and only then, that the exile leadership proclaimed its ambition to play the role of a “bridge between East and West.” However, by the end of the year, the U.S.S.R., soon followed by the Communist leaders in Moscow, expressed its negative attitude to this idea. What followed was a flabby submission and a growing foreign policy orientation towards the East. Keywords: Czechoslovakia; international relations; WWII Available at various institutes of the ASCR
Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944

Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi ...

Smetana, Vít
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944
Maršálek, Zdenko
2015 - Czech
Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších souvislostí se vyvíjela i situace československého exilu a jeho ozbrojených sil. První polovina roku 1944 byla přípravným obdobím na okamžik domnělého zásadního rozhodnutí. Na konci léta vstoupily československé formace na východní i západní frontě do bojových operací, okamžik konečného vítězství však byl ještě daleko. In the introduction, the article deals with the problems of the strategic situation of the Allies in the year 1944. In the summer of 1944, it seemed that the war could end soon, but despite the heavy losses, Germans managed to recover. The situation of the Czechoslovak exile and its military formations developed on this broader context. The first half of 1944 was thus a period of preparation for the moment of deemed critical decision. At the end of the summer, the Czechoslovak military formations entered the combat operations both on Eastern and Western fronts, the moment of final victory was however still far away. Keywords: resistance in World War II; Czechoslovak army-in-exile; Czechoslovakia in World War II Available at various institutes of the ASCR
Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944

Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce
Bednařík, Petr
2014 - Czech
Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského soužití a ukázkou humanistického chování ve 20. století. The text deals with the question of how i could be personality humanist Přemysl Pitter uses in school education of Czechoslovakian history. Pitter is a good example for teaching the Czech-German- Jewish coexistence and demonstration of humanistic behavior in the 20th century. Keywords: Přemysl Pittner; humanism; school education Available at various institutes of the ASCR
Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce

Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2014

Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko
Nosková, Helena
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a migracemi obyvatel. The paper deals with the history of grammar schools in Jeseník and Králiky. Changes and traditions, education and cultural capital of the years 1918-2000, with forays into the past, in the context of political change and human migration. Keywords: education; cultural fund; high school; vzdělání; kapitál Available at various institutes of the ASCR
Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko

Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases