Number of found documents: 26253
Published from to

Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku
Stárková, Zuzana; Hájková, Eva; Šindelářová, Jaromíra; Hrdlička, Milan
2017 - Czech
This dissertation concentrates on the development of writing skills in learners of Czech as a foreign/second language at A2-B2 levels. It aims to determine whether creative writing has positive influence on linguistic and discursive competence in acquiring Czech, as opposed to classic approaches. For these purposes, a probe was conducted in form of a one-semester qualitative action research. The sample consisted of 30 non-native University respondents. They were divided into two experimental and two control groups - with upmost regard to their comparability in terms of language levels, socio-linguistic parameters, the genres and topics assigned, as well as the number of lessons taught. In experimental groups, the writing skills was developed by the method of creative writing while the control groups were taught by means of traditional approach. After the semester, in case of experimental group I and control group I (at levels B1/B2), comparable increase in competences took place, therefore it can be concluded that the creative writing method may influence the development of the writing skills positively. In case of experimental group II and control group II (at levels A2/B1), the results are ambiguous. Nevertheless, the experimental groups̕ respondents had higher sureness in drafting. Předložená disertační práce se zabývá rozvojem řečové dovednosti psaní u studentů češtiny jako cizího/druhého jazyka úrovně A2 až B2. Věnuje se otázce, zda může mít tvůrčí psaní pozitivní vliv na lingvistickou a diskursní kompetenci při osvojování tohoto cílového jazyka ve srovnání s klasickými postupy. Pro tento účel byla provedena sonda - jednosemestrální akční výzkum kvalitativního charakteru, která byla zasazena do kontextu tendencí v novodobém výzkumu psaní. Výzkumný vzorek sestával z 30 vysokoškolských respondentů. Ti byli rozděleni do dvou experimentálních a kontrolních skupin s ohledem na maximální srovnatelnost v jazykové úrovni, v sociolingvistických parametrech, zadaných žánrech, tématech i počtu výukových hodin. U experimentálních skupin byla rozvíjena dovednost psaní metodou psaní tvůrčího, u kontrolních skupin klasickými postupy. Po semestrálním působení dvěma různými metodami došlo u experimentální skupiny I a kontrolní skupiny I, které byly na jazykové úrovni B1/B2, ke srovnatelnému zvýšení sledovaných kompetencí. Lze tedy konstatovat, že metoda tvůrčího psaní může v daných kompetencích kladně ovlivnit rozvoj řečové dovednosti psaní. V případě experimentální skupiny II a kontrolní skupiny II, které byly na jazykové úrovni A2/B1, nejsou výsledky jednoznačné. Respondenti obou... Keywords: akční výzkum; čeština jako cizí; druhý jazyk; didaktika psaní; diskursní kompetence; jazyková úroveň A2 - B2 podle Společného evropského referenčního rámce; lingvistická kompetence; modely psaní; řečová dovednost psaní; tvůrčí psaní; action research; creative writing; Czech as a foreign; second language; didactics of writing; discursive competence; language level A2 - B2 according to the Common European Framework of Reference; linguistic competence; writing models; writing skills Available in a digital repository NRGL
Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku

This dissertation concentrates on the development of writing skills in learners of Czech as a foreign/second language at A2-B2 levels. It aims to determine whether creative writing has positive ...

Stárková, Zuzana; Hájková, Eva; Šindelářová, Jaromíra; Hrdlička, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Underlying causes and stability of intraspecific variation in behaviour of microtine rodents
ŠÍCHOVÁ, Klára
2017 - English
Two crucial issues related to personality in non-human animals have been identified: firstly, the underlying 'causes' of personality and,secondly, the stability of behavioural repertoires (essentially the defining feature of personality) have both been the subject of long-standing debate. This thesis is focused on investigating stable inter- and intra- individual differences in the behaviour of wildcaught bank voles, Myodes glareolus (that varied according to mtDNA type), and in common voles, Microtus arvalis. The first study, using wild voles, revealed empirical evidence about the effects of sex and mtDNA type on individual differences in basal metabolic rate and in behaviour in the open field which provides measures of approach and avoidance (here, generically termed 'proactivity') and which relate to several theoretical conceptualisations of animal personality. The second study demonstrated the presence of stable individual differences in reactions to exposure to open field test and radial maze in common voles, which were shaped by the social environment and in turn, related to cognitive efficiency. The same species was used in the third study documenting the distinct temporal patterns of behavioural plasticity that manifested over repeated exposures to the open field test. We suggest that this distinct temporal patterning in habituation, whilst it varied over time, was predictable in nature and therefore a reflection of a stable underlying personality. To conclude, this body of thesis work draws together a number of influencing factors, and considers their contribution to animal personality. Two crucial issues related to personality in non-human animals have been identified: firstly, the underlying 'causes' of personality and,secondly, the stability of behavioural repertoires (essentially the defining feature of personality) have both been the subject of long-standing debate. This thesis is focused on investigating stable inter- and intra- individual differences in the behaviour of wildcaught bank voles, Myodes glareolus (that varied according to mtDNA type), and in common voles, Microtus arvalis. The first study, using wild voles, revealed empirical evidence about the effects of sex and mtDNA type on individual differences in basal metabolic rate and in behaviour in the open field which provides measures of approach and avoidance (here, generically termed 'proactivity') and which relate to several theoretical conceptualisations of animal personality. The second study demonstrated the presence of stable individual differences in reactions to exposure to open field test and radial maze in common voles, which were shaped by the social environment and in turn, related to cognitive efficiency. The same species was used in the third study documenting the distinct temporal patterns of behavioural plasticity that manifested over repeated exposures to the open field test. We suggest that this distinct temporal patterning in habituation, whilst it varied over time, was predictable in nature and therefore a reflection of a stable underlying personality. To conclude, this body of thesis work draws together a number of influencing factors, and considers their contribution to animal personality. Keywords: animal personality; behavioural plasticity; Open Field test; common vole; repeated testing Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Underlying causes and stability of intraspecific variation in behaviour of microtine rodents

Two crucial issues related to personality in non-human animals have been identified: firstly, the underlying 'causes' of personality and,secondly, the stability of behavioural repertoires (essentially ...

ŠÍCHOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

F-planární zobrazení speciálních variet
PEŠKA, Patrik; MIKEŠ, Josef
2017 - Czech
Disertační práce je věnována studiu některých aktuálních otázek teorie geodetických, holomorfně projektivních a $F$-planárních zobrazení (pseudo-) Riemannových variet a variet s afinní konexí. V první části disertace jsou nalezeny fundamentální rovnice geodetických zobrazení daných prostorů s afinní konexí na symetrické prostory ve tvaru uzavřené soustavy parciálních diferenciálních rovnic v kovariantních derivacích Cauchyova typu. V druhé části jsme dokázali, že holomorfně-projektivní zobrazeních parabolicky Kählerových variet zachovává diferencovatelnost základních objektů. Tímto byly upřesněny fundamentální rovnice M. Shihy. Ve třetí části jsme ukázali, že $PQ^\varepsilon$-zobrazení, která zavedl P. Topalov, jsou speciálním případem $F_2$-planárních zobrazení zavedených J. Mikešem. Na tomto základě jsme zavedli $F_2^\varepsilon$-zobrazení, pro které jsme našli nové výsledky. Výsledky obsažené v disertační práci mají význam v teorii diferenciální geometrie variet se strukturami a jejich zobrazení, dále mohou být aplikovány v teoretické mechanice a fyzice, zvláště pak v teorii relativity. This dissertation is aim to study some issues related to the theory of geodesic, holomorphically projective and $F$-planar mappings of (pseudo-) Riemannian manifolds and manifolds with affine connection. The first part of the dissertation presents fundamental equations of geodesic mappings from the given spaces with affine connection onto symmetric manifolds in the form of a closed system of Cauchy type differential equations in covariant derivatives. In the second part we prove that holomorphically projective mappings of parabolically K\"ahler manifolds preserve of the basic objects. This specifies the fundamental equations of M. Shiha. In the third part we demonstrate that $PQ^\varepsilon$-mappings which were defined by P. Topalov are a special case of $F_2$planar mappings which were defined by J. Mikes. Basing on that we have introduced $F^\varepsilon_2$ mappings for which we have found the new results. The results of this dissertation thesis could be applied in the differential geometry of manifolds with structures and their mappings and also could find an application in the theoretical mechanics and physics, and especially in the theory of relativity. Keywords: Geodetická zobrazení; Holomorfně projektivní zobrazení; F-planární zobrazení; Geodesic mappings; Holomorphically projective mappings; F-planar mappings Available in digital repository of UPOL.
F-planární zobrazení speciálních variet

Disertační práce je věnována studiu některých aktuálních otázek teorie geodetických, holomorfně projektivních a $F$-planárních zobrazení (pseudo-) Riemannových variet a variet s afinní konexí. V první ...

PEŠKA, Patrik; MIKEŠ, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Insight into insect trypanosomatid biology via whole genome sequencing
SKALICKÝ, Tomáš
2017 - English
This thesis is composed of two topics both concerning diverse and obligatory trypanosomatid parasites. First part deals with identification of new Trypanosoma species identified in blood meal of tsetse flies caught in Dzanga-Sangha Protected Areas, Central African Republic, and identification of feeding preferences of tsetse flies. The second part concerns extraordinary monoxenous trypanosomatid Paratrypanosoma confusum which constitutes the most basal branch between free-living Bodo saltans and parasitic trypanosomatids. This thesis helped to elucidate morphology and biology of this deep branching trypanosomatid. Using genome and transcriptome sequencing and comparative bioinformatics approaches enabled search for ancestral genes shared with free-living bodonids and confirmed genome streamlining in trypanosomatids. This thesis is composed of two topics both concerning diverse and obligatory trypanosomatid parasites. First part deals with identification of new Trypanosoma species identified in blood meal of tsetse flies caught in Dzanga-Sangha Protected Areas, Central African Republic, and identification of feeding preferences of tsetse flies. The second part concerns extraordinary monoxenous trypanosomatid Paratrypanosoma confusum which constitutes the most basal branch between free-living Bodo saltans and parasitic trypanosomatids. This thesis helped to elucidate morphology and biology of this deep branching trypanosomatid. Using genome and transcriptome sequencing and comparative bioinformatics approaches enabled search for ancestral genes shared with free-living bodonids and confirmed genome streamlining in trypanosomatids. Keywords: Trypanosomatid; evolution; diversity; flagellar remodeling; haptomonads; cytostome Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Insight into insect trypanosomatid biology via whole genome sequencing

This thesis is composed of two topics both concerning diverse and obligatory trypanosomatid parasites. First part deals with identification of new Trypanosoma species identified in blood meal of ...

SKALICKÝ, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Zvířata jako laboratorní objekty: Analýza mocenského diskurzu
Vandrovcová, Tereza; Suša, Oleg; Müller, Karel; Binka, Bohuslav
2017 - Czech
Animals as Laboratory Objects: Analysis of the Power Discourse PhDr. Tereza Vandrovcová Abstract This dissertation thesis encompasses a critical discourse analysis of the power correlates of expert knowledge and other factors that can hinder the open and unbiased discussion concerning the ethical aspects of the use of nonhuman animals in biomedical experiments. A brief history of "the animal" is first provided before the issue is positioned within the theoretical framework of Animal Studies. The fourth chapter is composed of an overview of the most frequent arguments both for and against the use of animals in biomedicine. The author draws upon her research as she analyzes scientific texts to reveal how laboratory animals are socially constructed as scientific objects and subsequently describes the effects this has on the perception of their moral value. A series of semi-structured interviews with critics and advocates of animal experimentation, such as animal rights activists and laboratory workers who conduct experiments on animals, is the pivotal section of the paper. It is established that lab workers in the sample are convinced of the necessity and legitimacy of current practices, that lab workers have a tendency to suppress animals' individuality when describing their work, that lab workers deem their... Zvířata jako laboratorní objekty: Analýza mocenského diskurzu PhDr. Tereza Vandrovcová Abstrakt Cílem této disertační práce je kritická diskurzivní analýza mocenských korelátů expertního vědění a dalších faktorů, které mohou bránit otevřené a nepředpojaté diskuzi o etických otázkách týkajících se používání mimolidských zvířat v rámci biomedicínských pokusů. Autorka nejprve načrtává stručnou historii "zvířete" a v další kapitole téma zasazuje do teoretického rámce Animal Studies. Ve čtvrté kapitole poskytuje přehled nejčastějších argumentů pro i proti používání zvířat v biomedicíně. V rámci vlastního výzkumu analyzuje vědecké texty za účelem odhalení způsobu, jakým jsou laboratorní zvířata sociálně konstruována coby vědecké objekty a jaké to může mít důsledky pro vnímání jejich morální hodnoty. Klíčovou částí práce jsou pak semi-strukturované rozhovory se zastánci a odpůrci pokusů na zvířatech, konkrétně s laboratorními pracovníky, kteří provádí pokusy na zvířatech, a s aktivisty za práva zvířat. Autorka zjistila, že laboratorní pracovníci v jejím vzorku byli přesvědčeni o nezbytnosti a legitimitě stávající praxe, při popisu své práce se zvířaty měli tendenci potlačovat jejich individualitu a své oponenty, s jejichž argumenty nebyli obeznámeni, často označovali jako neinformované a nekompetentní do diskuze... Keywords: zvířata; critical animal studies; práva zvířat; pokusy na zvířatech; bioetika; animals; critical animal studies; animal rights; animal experimentation; bioethics Available in a digital repository NRGL
Zvířata jako laboratorní objekty: Analýza mocenského diskurzu

Animals as Laboratory Objects: Analysis of the Power Discourse PhDr. Tereza Vandrovcová Abstract This dissertation thesis encompasses a critical discourse analysis of the power correlates of expert ...

Vandrovcová, Tereza; Suša, Oleg; Müller, Karel; Binka, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2017

Cross-cultural perspectives on pedagogical leadership in schools providing compulsory education
PENG, Danping
2017 - Czech
Headteachers' overall responsibilities for the school, its staff, its pupils and quality of the school education have been rediscovered and broadened in recent years. The quality of education in school lies in the hands of headteacher but widened responsibilities leave them little time for focusing on pedagogical leadership tasks. Thus, a study of the development of pedagogical leadership in Czech schools providing compulsory education seems of current interest. The main aims of this study are exploring the concepts of pedagogical leadership, its dimensions from different perspectives, and the factors influencing it in educational practice. The researcher adopted a qualitative paradigm, and collected data through semi-structured interview and written interview. Grounded theory approach was applied to analyze the qualitative data, and to develop theories that can further interpret the reality and offer new insights into the development of pedagogical leadership. Based on the data collected, the researcher summarized the current situation of pedagogical leadership in selected Czech schools, and outlined the characteristics of pedagogical leadership from different perspectives. The dimensions of pedagogical leadership, the characteristics of the good actors in pedagogical leadership and the challenges faced by the development of pedagogical leadership were elaborated. Having illustrated the current situation of pedagogical leadership in selected schools. Barriers and facilitators which were found in the two coding paradigms of PL have been summarized. The barriers included: (1) financial limitation of school, (2) conflicts between various roles, (3) low social recognition of teacher's profession, (4) massive administrative work, (4) teacher retention and recruitment. The facilitators comprised: (1) appreciation of the teaching profession, (2) supportive management team, (3) supports from family, (4) supportive pedagogical leader. In the final part, recommendations have been proposed, including: (1) to offer training for different stages of school leaders, (2) to improve the diversity of implementation of pedagogical leadership. Headteachers' overall responsibilities for the school, its staff, its pupils and quality of the school education have been rediscovered and broadened in recent years. The quality of education in school lies in the hands of headteacher but widened responsibilities leave them little time for focusing on pedagogical leadership tasks. Thus, a study of the development of pedagogical leadership in Czech schools providing compulsory education seems of current interest. The main aims of this study are exploring the concepts of pedagogical leadership, its dimensions from different perspectives, and the factors influencing it in educational practice. The researcher adopted a qualitative paradigm, and collected data through semi-structured interview and written interview. Grounded theory approach was applied to analyze the qualitative data, and to develop theories that can further interpret the reality and offer new insights into the development of pedagogical leadership. Based on the data collected, the researcher summarized the current situation of pedagogical leadership in selected Czech schools, and outlined the characteristics of pedagogical leadership from different perspectives. The dimensions of pedagogical leadership, the characteristics of the good actors in pedagogical leadership and the challenges faced by the development of pedagogical leadership were elaborated. Having illustrated the current situation of pedagogical leadership in selected schools. Barriers and facilitators which were found in the two coding paradigms of PL have been summarized. The barriers included: (1) financial limitation of school, (2) conflicts between various roles, (3) low social recognition of teacher's profession, (4) massive administrative work, (4) teacher retention and recruitment. The facilitators comprised: (1) appreciation of the teaching profession, (2) supportive management team, (3) supports from family, (4) supportive pedagogical leader. In the final part, recommendations have been proposed, including: (1) to offer training for different stages of school leaders, (2) to improve the diversity of implementation of pedagogical leadership. Keywords: pedagogical leadership; headteacher; teacher; compulsory education; professional development; pedagogical leadership; headteacher; teacher; compulsory education; professional development Available in digital repository of UPOL.
Cross-cultural perspectives on pedagogical leadership in schools providing compulsory education

Headteachers' overall responsibilities for the school, its staff, its pupils and quality of the school education have been rediscovered and broadened in recent years. The quality of education in ...

PENG, Danping
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Výslovnostní problémy českých studentů francouzského jazyka a efektivita používaných strategií učení (na příkladu studentů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty filozofické Západočeské univerzity)
Juřičková, Kateřina; Fenclová, Marie; Schejbalová, Zdeňka; Švarbová, Eva
2017 - Czech
Pronunciation problems of Czech French-learning students and the effectiveness of learning strategies applied by the students of Faculty of Education, Charles University and Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia AUTHOR: PhDr. Kateřina Juřičková DEPARTMENT: Department of French Language and Literature, Charles University TUTOR: doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. This PhD thesis - a comparative study - deals on the segmental level with vowels which Czech French-learning speakers find difficult to pronounce and on the suprasegmental level with prosodic factors. On the former level, closed vowels both labialized and sharp, nasal vowels, schwa and semi-vowels are analysed. The first, theoretical part of the paper contains the phonetic and phonological characteristics of the Czech language and the French language from the viewpoint of vocalic systems of these languages and from the viewpoint of melody-prosody interaction. The second, experimental part, contains descriptions of the pre- research single phase observation of problematic phenomena obtained from three groups of students of KFJL (Department of French Language and Literature; Faculty of Education - Charles University), and findings from the research proper from two-phase observations of two groups of students of KFJL and... Výslovnostní problémy českých studentů francouzského jazyka a efektivita používaných strategií učení (na příkladu studentů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty filozofické Západočeské univerzity) AUTOR: PhDr. Kateřina Juřičková KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury UK v Praze ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc. Disertační práce se zabývá problematikou výslovnosti pro českého studenta obtížných francouzských vokálů na rovině segmentální a prozodickými faktory na rovině suprasegmentální. Na rovině segmentální jsou analyzovány samohlásky zavřené labializované, zavřené ostré, nosové samohlásky, schwa a polosouhlásky. První teoretická část práce obsahuje fonetické a fonologické charakteristiky češtiny a francouzštiny z pohledu vokalického sytému obou jazyků a rovněž z pohledu prozodicko-melodického uspořádání. Ve druhé experimentální části jsou nejprve v předvýzkumu popsána jednofázová sledování problematických jevů u tří skupin studentů Katedry francouzského jazyka a literatury (KFJL) Pedagogické fakulty UK, a v samotném výzkumu jsou realizována již sledování dvoufázová, na počátku studia a po absolvování fonetického kurzu u dvou skupin studentů, posluchačů KFJL Pedagogické fakulty UK a Katedry románských jazyků (KRO) FF ZČU. Z výsledků vyplývá, že studenti... Keywords: zvuková podoba francouzštiny; vokály; intonace; fonologické síto; interference; učební strategie; audio forme of french; vowels; intonation; phonological sieve; interference; learning strategies Available in a digital repository NRGL
Výslovnostní problémy českých studentů francouzského jazyka a efektivita používaných strategií učení (na příkladu studentů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty filozofické Západočeské univerzity)

Pronunciation problems of Czech French-learning students and the effectiveness of learning strategies applied by the students of Faculty of Education, Charles University and Faculty of Philosophy and ...

Juřičková, Kateřina; Fenclová, Marie; Schejbalová, Zdeňka; Švarbová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci
KRNINSKÝ, Luboš
2017 - Czech
Disertace se věnuje tématu zvládání a prožívání zátěžových (mimořádných) situací ve výuce v souvislosti s vybranými osobnostními rysy učitelů. Práce má teoreticko? empi-rický charakter. Její teoretická část představuje základní poznatky související s tématy významnými pro zpracovávanou problematiku (profese učitele; osobnost, motivace, emoce, pracovní zátěž a stres v kontextu učitelského povolání; vybrané vyučovací metody a organizační formy výuky, doporučení pro efektivní vyučování a řešení výukových po?tíží; základy symbolické interpretace artefaktů). Cílem výzkumu popsaného v empirické části práce je získání podrobných informací o prožívání náročných situací ve výuce a možnostech jejich zvládání v souvislosti s osobnostní strukturou vybraných učitelů. Výzkum byl realizován v podobě smíšeného designu. Jeho kvalitativní část obsahuje vícepřípadovou studii (se 6 učiteli 2. st. ZŠ byly vedeny polostrukturované rozhovory, byla pozorována jejich výuka, uskutečněn rozhovor nad jejich tematickou koláží Já jako učitel ve všech jeho pozicích a rolích a vyhodnoceny dotazníky uplatněné rovněž pro kvan?titativní část šetření) a zpracování rozhovoru nad tematickou koláží prostřednictvím otevřeného kódování. V kvantitativní výzkumné části byly vyhodnoceny údaje ze čtyř dotazníků orientačního dotazníku pro zjištění zasažení stresem u učitelů dle Henninga a Kellera (1996), dotazníku Strategie zvládání stresu SVF 78 (Janke & Erdmannová, 2003), Freiburského osobnostního dotazníku (Kollárik, Poliaková, & Ritomský, 1984) a dotazníku vlastní konstrukce s otevřenými otázkami. Většina participantů výzkumného šetření zaží?vá ve své výuce mimořádné situace, které v nich obvykle vyvolávají nepříjemné emoce a negativně ovlivňují jejich výuku. Podařilo se nalézt konkrétní souvislosti mezi osobnost?ními charakteristikami a vyučováním participantů. Respondenti nevykázali vyšší míru psychosomatického narušení, emocionální lability, depresivity ani neuroticity ve srovnání s běžnou populací. Ani mezi mírou pociťovaného zasažení stresem a věkem, resp. délkou praxe nebyla nalezena statisticky významná souvislost. Naopak spíše mužský sebepopis a adaptivní zvládání zátěže vykázaly vzájemnou signifikantní souvislost. Rovněž vyšší míra zasažení stresem ve fyzické oblasti u respondentek ve srovnání s respondenty (muži) se ukázala být statisticky významnou. The dissertation deals with the topic of managing and experiencing stressful (extraordi-nary) situations in teaching in connection with selected teachers' personality traits. The thesis has a theoretical-empirical character. Its theoretical part presents some basic know?ledge related to the topics relevant to the processed issues (teacher's profession, persona?lity, motivation, emotion, workload and stress in the teaching profession context, selected teaching methods and organizational forms, recommendations for effective teaching and learning difficulties solutions, basics of artefacts symbolic interpretation). The aim of the research described in the empirical part of the thesis is to obtain the detailed information about the experience of difficult situations in teaching and the possibilities of their man?agement in connection with the personality structure of the selected teachers. The re?search was carried out in the mixed methods design. His qualitative part contains a multiple? case study (semi-structured interviews were conducted with six lower se?condary school teachers, their teaching was observed, an interview about their thematic collage on the theme Me as a teacher in all its positions and roles was conducted, and the same questionnaires were applied as for the quantitative part of the survey) and some open coded interviews about the thematic collages. In the quantitative research section, the data from four questionnaires were evaluated the orientation questionnaire for detecting stress in teachers by Henning and Keller (1996), the Stress Management Stra?tegies SVF 78 (Janke & Erdmann, 2003), the Freiburg Personality Inventory (Kollárik, Poliaková, & Ritomsky, 1984) and a questionnaire of our own design contains open questions. Most of the participants in the research study experience extraordinary situa?tions in their teaching, which usually cause unpleasant emotions and affect their teaching negatively. Particular relationships between personality characteristics and the teaching of the participants have been found. Respondents did not show a higher level of psychoso?matic disturbance, emotional lability, depressivity or neuroticity compared to the com?mon population. Neither between the level of stress feelings and the age or length of practice, no statistically significant relationship has been found. On the contrary, the male self-description and the adaptive burden management showed a mutually significant con?nection. Also, a higher level of stress impact in physical aspect of women compared to men proved to be statistically significant. Keywords: pracovní zátěž učitele; učitelský stres; náročné situace ve vyučování; zvládací strategie; osobnost učitele; emoce učitele; reflexe profese učitele; vícepřípadová studie; Freiburský osobnostní dotazník; SVF 78; tematická koláž; teacher's workload; teacher's stress; challenging situations in education; coping strategies; teacher's personality; teacher's emotions; reflection of teaching profession; multiple-case study; Freiburg Personality Inventory; SVF 78; thematic collage Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci

Disertace se věnuje tématu zvládání a prožívání zátěžových (mimořádných) situací ve výuce v souvislosti s vybranými osobnostními rysy učitelů. Práce má teoreticko? empi-rický charakter. Její ...

KRNINSKÝ, Luboš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Modelling and Simulation in High Energy Physics
HAMAL, Petr; SÝKORA, Tomáš
2017 - English
Cílem předložené disertační práce je prezentovat schopnost autora aplikovat získané znalosti z oblasti modelování a simulace ve fyzice vysokých energií na příkladu fyzikální analýzy využívající experimentálně naměřených dat a následné porovnání získaných výsledků s teorií studovaného procesu. Práce je zaměřena na exluzivní proces produkce pionového páru v proton-protonových srážkách o těžišťové energii sqrt(s) = 7 TeV měřeného experimentem ATLAS na urychlovači LHC v CERNu. Tento proces je nejprve studován po teoretické stránce s využitím výsledků simulací uvedeného procesu. Celý softwarový rámec je pak následně aplikován i na experimentální data za účelem určení viditelného účinného průřezu exkluzivní produkce. Ke studiu procesu a jeho analýze jsou využity standardní softwarové nástroje z oblasti fyziky vysokých energií a analýzy dat jako jsou Geant4, knihovny a nástroje ROOT, příslušné generátory studované produkce (GenEx, DiMe) a softwarový rámec Athena standardně využívaný experimentem ATLAS. The aim of this doctoral thesis is to present author's ability to apply the gained knowledge of modelling and simulation in high energy physics to the physical analysis of a given process using experimental data followed by a comparison of given results with a corresponding theory. The thesis is focused on the exclusive pion production in proton-proton collisions measured by ATLAS experiment at centre-of-mass energy sqrt(s) = 7 TeV. First of all this production is studied on a theoretical level using the results of the appropriate simulations. The obtained results are later applied on experimental data to estimate the cross-section of a given production. A common software tools are used to study the exclusive pion production, namely Geant4, ROOT framework, generators of the given production like GenEx and DiMe or the common tools used by ATLAS experiment known as Athena framework. Keywords: Athena; ATLAS; CERN; difrakční fyzika; dopředné detektory; exkluzivní produkce; simulace; modelování; GenEx; DiMe; ROOT; analýza; Athena; ATLAS; CERN; diffractive physics; exclusive production; forward detectors; simulation; modelling; GenEx; DiMe; ROOT; analysis Available in digital repository of UPOL.
Modelling and Simulation in High Energy Physics

Cílem předložené disertační práce je prezentovat schopnost autora aplikovat získané znalosti z oblasti modelování a simulace ve fyzice vysokých energií na příkladu fyzikální analýzy využívající ...

HAMAL, Petr; SÝKORA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
2017 - Czech
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí. The thesis aims to analyze the issue of the position of developing countries in the global economy and suggest the possibilities of their further development. Such a broad topic is progressively specified with focus on the group of Least Developed Countries. The key area of research in terms of the growth alternatives and poverty alleviation is tourism, due to its considerable potential. Dissertation briefly presents issues of growth and development, its context, trends and the significant development indicators. Consequently, the thesis deals with the group of Least Developed Countries (LDCs) and their potential, current position in the global economy, outlook and trends. Moreover, it focuses on the topic of development in relation to the current concept of the international organization agenda and the Unite Nations decision to declare 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. In this context, it is determined whether tourism can be considered as a main driver of growth and development and as a tool for poverty reduction. A case study aims to analyze the economic effects of tourism in LDCs according to the Economic Impact Research and uses the cluster analysis. As a result, countries are grouped into a number of clusters based on the specific components. The final chapter presents a proposal for the model of further (tourism) development in LDCs. Keywords: rozvoj; rozvojové země; růst; turismus; nejméně rozvinuté země; Development; Least Developed Countries; Tourism; Developing Countries; Growth Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje

Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno ...

Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases