Number of found documents: 20762
Published from to

Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče
Lukasová, Marie; Holmerová, Iva; Ivanová, Kateřina; Haškovcová, Helena
2018 - Czech
M. Lukasová: Ethical Aspect of Restriction of Free Movement in the Course of Providing Social and Health Care Abstract In the course of providing social and health care, the providers on occasions resort to measures which limit the person's freedom of movement with the aim to prevent a harm to their life or health. Depending on the circumstances it involves a more or less invasive intervention - sometimes it is immediate and includes use of force in the situation of conflict and aggression management, other times it is rather a long-term nursing practice, for instance focused on fall prevention. Restraining is connected with the risk of considerably negative effects on health of a patient/service user. Therefore some authors doubt whether the use of restrictive intervention is ethical and lawful, and it is seen as inhuman and degrading treatment. Nevertheless, the most widespread approach accepts restrictive interventions as a measure of last resort (ultima ratio) providing that the principles of necessity and subsidiarity are respected. In the Czech Republic the public and professional debate is not sufficient and the use of restrictive interventions is not subjected to the state inspection. The human rights monitoring of persons held in health and social care institutions reports cases of restrictions... M. Lukasová: Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče Abstrakt Při poskytování zdravotní a sociální péče někdy dochází k omezení svobody člověka ve smyslu volnosti pohybu s cílem zabránit ohrožení života nebo zdraví osob. Podle okolností se jedná o více či méně invazivní postup - někdy okamžitý, silový a zasazený do situace konfliktu a zvládání agrese, jindy spíše dlouhodobý ošetřovatelský, například zaměřený na snížení rizika pádu. S použitím omezení je spojeno riziko významných negativních účinků pro zdraví pacienta/klienta. Proto je některými autory zpochybňována etičnost i legálnost jejich použití a je označováno za nelidské a ponižující zacházení. Nejrozšířenější je však přístup omezení připouštějící, jako postup ultima ratio za splnění zásady nezbytnosti a subsidiarity. V České republice neprobíhá dostatečná veřejná ani odborná debata a používání omezovacích postupů není předmětem státní kontroly. Monitoring dodržování lidských práv osob držených v zařízeních zdravotních a sociálních služeb přináší poznatky o nadužívání restrikcí. Cílem této disertační práce je identifikovat a rozpracovat etické aspekty omezení volného pohybu člověka přijímajícího péči v instituci. Prvním krokem je shrnutí a analýza výstupů čtyř významných aktérů v oblasti ochrany... Keywords: etika; etika aplikovaná; etika principy; prostředky omezovací; právo lidských práv; restrikce pohybu; služby sociální; služby zdravotnické; ethics; ethics applied; ethics principles; means of restraint; human rights law; restriction of free movement; services social; services health-care Available in a digital repository NRGL
Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče

M. Lukasová: Ethical Aspect of Restriction of Free Movement in the Course of Providing Social and Health Care Abstract In the course of providing social and health care, the providers on occasions ...

Lukasová, Marie; Holmerová, Iva; Ivanová, Kateřina; Haškovcová, Helena
Univerzita Karlova, 2018

Imaginace jinakosti a přehlídky lidských "kuriozit" v Praze v 19. a 20. století
Herza, Filip; Storchová, Lucie; Hanulík, Vladan; Sokolová, Věra
2018 - Czech
in English Dissertation deals with the freak show culture in Prague and the Czech lands in a broader context of the modern discourses of dis/ability and the imaginations of the collective body of the Czech nation. Exhibitions of "Lilliputians", "Giants", "Siamese twins" and other "extraordinary" bodies are analyzed here as a part of the history of an international entertainment culture in the 19th-century Europe. The emphasis lays on the turn of the century, the decade that witnessed rash development both of the capitalist entertainment industry and the expert disciplines that dealt with the "ab/normal". I claim, that the popularity of freak shows in this period rested in their ability to articulate fears and ambitions of their visitors, both in their individual embodied experience and their imaginative belonging, notably their belonging to the collective body of the Czech nation. In four case studies, I focus on individual freak figures and analyze how the intersections of different axes of difference - ethnicity, gender, class - within the representation of "the extraordinary", coproduced certain notion of social order and power hierarchies that were closely intertwined with the imagined collective body of nation. Práce se zabývá tradicí vystavování lidských "kuriozit" v Praze a českých zemích v širším kontextu moderních diskurzů ne/způsobilosti a představ o kolektivním těle českého národa. Pražské přehlídky "liliputánů", "obrů", "siamských dvojčat" a dalších "abnormit" jsou zde zasazeny do širšího rámce vývoje zábavní kultury v Evropě od počátku 19. století. Těžiště práce spadá do období přelomu 19. a 20. století, do období rozvoje mezinárodního zábavního průmyslu na jedné straně a expertního vědění o ab/normálním na straně druhé. Jak tvrdím, přehlídky "kuriozit" čerpaly svou popularitu především ze schopnosti artikulovat určité obavy a touhy, spojené jak s vtělenou existencí jednotlivých návštěvníků, tak s jejich představami o tělech společenských, především s imaginacemi kolektivního těla českého národa. Ve čtyřech případových studiích ukazuji, jak performance "kuriozních" těl propojovaly dobové imaginace o etnických, genderových a třídních diferencích a umožňovaly tak v různých historických kontextech reprodukovat představy o společenském řádu a mocenských hierarchiích, které se odrážely rovněž v představě kolektivního těla národa. Keywords: tělo; jinakost; ab; normalita; nacionalismus; populární zábava; Praha; České země; 19. a 20. století; body; otherness; ab; normality; nationalism; popular entertainment; Prague; Czech lands; 19th and 20th Century Available in a digital repository NRGL
Imaginace jinakosti a přehlídky lidských "kuriozit" v Praze v 19. a 20. století

in English Dissertation deals with the freak show culture in Prague and the Czech lands in a broader context of the modern discourses of dis/ability and the imaginations of the collective body of the ...

Herza, Filip; Storchová, Lucie; Hanulík, Vladan; Sokolová, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Special education intervention for adolescents with a disability from the perspective of value orientation in Tibet.
BU, Qiong
2018 - English
The special education in the Tibetan region developing in the school education sense only has a history of more than ten years. This means that the systematic and standard special education intervention for the disabled adolescents in the Tibetan region is an important but arduous task. It is of great urgency to conduct relevant researches on the special education intervention of disabled adolescents. Therefore, the special education intervention of disabled adolescents is discussed in this thesis. For the final purpose of this research, through knowing the educational concept of students, parents and teachers in the Tibetan region and their cognition and viewpoint of education, the educational value orientation in the Tibetan region currently is combed, and the special education intervention of disabled adolescents under such value orientation horizon is discussed. To achieve this research purpose, in this research, with value theory, intervention theory and four levels of cultural theory as the research theoretical basis and theoretical method, by the mixed research method of quantitative and qualitative combination, about 600 students of general middle schools and special education schools, about 200 parents and about 200 teachers in Tibet Autonomous Region, Tibetan region of Sichuan Province, Tibetan region of Qinghai Province, and Tibetan region of Gansu Province are recruited in the questionnaire survey. Besides, among these respondents in the questionnaire, 7 students, 7 parents, 7 teachers and 4 monks are recruited to participate in the semi-structural depth interview. The deep investigation has been conducted on five special education schools in the Tibetan region. In this research, there are three questionnaires, namely, student questionnaire, parent questionnaire and teacher questionnaire. Through the questionnaire survey, the educational idea of respondents and their educational viewpoint can be known. The interview objects include four kinds, namely, student, parent, teacher and monk. Through the interview, the degree of cognition and understanding of interviewees for education in the Tibetan region presently can be known. In the implementation of this research, the deep field investigation has been conducted on five special education schools in the Tibetan region. Through the compilation of investigation narration, the current situation of education in the Tibetan region is known. Through the discussion of results of questionnaire survey, interview and investigation narration, the following conclusions are reached: (1) the educational value orientation in the Tibetan region is affected by its traditional culture and social realistic conditions; (2) the educational value orientation in the Tibetan region is the educational concept of students, parents and teachers and their same cognition and viewpoint for education. It can reflect the basic need of different crowds in the Tibetan region for education currently. It shows that education can meet the needs of educates; (3) the educational value orientation in the Tibetan region is the fundamental basis for special education intervention of disabled adolescents; (4) the special education intervention of disabled adolescents in the Tibetan region is building their self-confidence and self-esteem. It is a process to enable them to gain the deserved identity and dignity. This meets the outlook on life of Tibetan people's belief in "all sentient beings are equal". Besides, this meets the need of personality equality and dignity of disabled adolescents; (5) the self-care ability is the goal and content of special education intervention of disabled adolescents in the Tibetan region; (6) the special education intervention based on the cultural foundation and social realistic condition of the ethnic group is the most ideal one for the disabled adolescents in the Tibetan region. The special education in the Tibetan region developing in the school education sense only has a history of more than ten years. This means that the systematic and standard special education intervention for the disabled adolescents in the Tibetan region is an important but arduous task. It is of great urgency to conduct relevant researches on the special education intervention of disabled adolescents. Therefore, the special education intervention of disabled adolescents is discussed in this thesis. For the final purpose of this research, through knowing the educational concept of students, parents and teachers in the Tibetan region and their cognition and viewpoint of education, the educational value orientation in the Tibetan region currently is combed, and the special education intervention of disabled adolescents under such value orientation horizon is discussed. To achieve this research purpose, in this research, with value theory, intervention theory and four levels of cultural theory as the research theoretical basis and theoretical method, by the mixed research method of quantitative and qualitative combination, about 600 students of general middle schools and special education schools, about 200 parents and about 200 teachers in Tibet Autonomous Region, Tibetan region of Sichuan Province, Tibetan region of Qinghai Province, and Tibetan region of Gansu Province are recruited in the questionnaire survey. Besides, among these respondents in the questionnaire, 7 students, 7 parents, 7 teachers and 4 monks are recruited to participate in the semi-structural depth interview. The deep investigation has been conducted on five special education schools in the Tibetan region. In this research, there are three questionnaires, namely, student questionnaire, parent questionnaire and teacher questionnaire. Through the questionnaire survey, the educational idea of respondents and their educational viewpoint can be known. The interview objects include four kinds, namely, student, parent, teacher and monk. Through the interview, the degree of cognition and understanding of interviewees for education in the Tibetan region presently can be known. In the implementation of this research, the deep field investigation has been conducted on five special education schools in the Tibetan region. Through the compilation of investigation narration, the current situation of education in the Tibetan region is known. Through the discussion of results of questionnaire survey, interview and investigation narration, the following conclusions are reached: (1) the educational value orientation in the Tibetan region is affected by its traditional culture and social realistic conditions; (2) the educational value orientation in the Tibetan region is the educational concept of students, parents and teachers and their same cognition and viewpoint for education. It can reflect the basic need of different crowds in the Tibetan region for education currently. It shows that education can meet the needs of educates; (3) the educational value orientation in the Tibetan region is the fundamental basis for special education intervention of disabled adolescents; (4) the special education intervention of disabled adolescents in the Tibetan region is building their self-confidence and self-esteem. It is a process to enable them to gain the deserved identity and dignity. This meets the outlook on life of Tibetan people's belief in "all sentient beings are equal". Besides, this meets the need of personality equality and dignity of disabled adolescents; (5) the self-care ability is the goal and content of special education intervention of disabled adolescents in the Tibetan region; (6) the special education intervention based on the cultural foundation and social realistic condition of the ethnic group is the most ideal one for the disabled adolescents in the Tibetan region. Keywords: Special education intervention; Value orientation; Education value orientation; Adolescents with a disability; Tibet; Special education intervention; Value orientation; Education value orientation; Adolescents with a disability; Tibet Available in digital repository of UPOL.
Special education intervention for adolescents with a disability from the perspective of value orientation in Tibet.

The special education in the Tibetan region developing in the school education sense only has a history of more than ten years. This means that the systematic and standard special education ...

BU, Qiong
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Koncept centrality národní bezpečnosti v izraelské zahraniční politice: Případ izraelsko-českých oficiálních diplomatických vztahů v letech 2006-2016
MIKOLÁŠOVÁ, Delana; LACH, Jiří
2018 - Czech
Disertační práce pojednává o vlivu bezpečnostních hrozeb, kterým čelily jednotlivé izraelské vlády v období let 2006-2016, na intenzitu oficiálních diplomatických vztahů mezi Izraelem a Českou republikou. Hrozby izraelské národní bezpečnosti jsou analyzovány v pěti geografických oblastech: jižním Libanonu, pásmu Gazy, Západním břehu Jordánu, Sinajském poloostrově a Golanských výšinách. Tato zjištění jsou následně aplikována na izraelsko-českou bilaterální relaci v úrovni intenzity oficiálních diplomatických návštěv. Cílem práce je objasnit, jakým způsobem zhoršená bezpečnostní situace v Izraeli ovlivňuje izraelské a české aktéry oficiálních diplomatických vztahů ve vzájemných interakcích. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první z nich je představen teoreticko-metodologický rámec, který je založen na konceptu centrality národní bezpečnosti a konceptu oficiální diplomacie. Druhá kapitola ilustruje historickou úlohu konceptu centrality národní bezpečnosti v procesu tvorby izraelské zahraniční politiky. Třetí kapitola je vystavěna na systematické analýze úrovně jednotlivých bezpečnostních hrozeb, kterým v letech 2006-2016 postupně čelil kabinet Ehuda Olmerta a tři po sobě jdoucí kabinety Benjamina Netanjahua. Poslední kapitola se soustředí na dopady bezpečnostních hrozeb na charakter izraelsko-české bilaterální relace. V rámci komplexní analýzy této relace neopomíjí ani na pohled českých aktérů oficiální diplomacie na vztahy s Izraelem. Práce se snaží vnést nový pohled do oblasti výzkumu bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi, přičemž klade důraz na izraelský úhel pohledu. Všímá si prohlubující se asymetrie v izraelsko-české bilaterální relaci a pokouší se objasnit, za jakých podmínek k ní nejčastěji dochází. This doctoral thesis discusses the impact of Israel's security threats on the intensity of Israeli-Czech official diplomatic relations in the period of 2006-2016. Israel's security threats are subject to analysis in five geographic areas: South Lebanon, the Gaza Strip, West Bank, Sinai Peninsula, and the Golan Heights. The level of security threats is subsequently compared with the frequency of official diplomatic visits occurring between Israel and the Czech Republic in the given time period. This thesis' research objective is to analyse whether a worsening level of Israel's security threats has a negative effect on bilateral interactions between Israel and the Czech Republic in the field of official diplomacy. The thesis consists of four main chapters. Chapter One presents key theoretical models, in particular the concept of centrality of national security and the concept of official diplomacy. Chapter Two focuses on the historical role of national security in Israeli foreign policy and demonstrates its implications on Israel's bilateral and multilateral relations. Chapter Three is dedicated to an in-depth analysis of Israel's major security threats faced by the government of Prime Minister Ehud Olmert and three consecutive governments of Prime Minister Benjamin Netanyahu in the period of 2006-2016. Lastly, Chapter Four investigates the impact these security threats on Israeli-Czech relations. In this research, due to the complex nature of bilateral relations, positions of key Czech diplomatic actors towards Israel are also taken into consideration. The thesis emphasizes Israel's perspective on bilateral relations with the Czech Republic while attempting to put aside a traditional "Czech-centric" research focus. It also deals with the growing asymmetry in the Israeli-Czech relations and investigates key mechanisms behind this asymmetry. Keywords: Národní bezpečnost Izraele; bezpečnostní hrozby; bilaterální vztahy; izraelsko-české vztahy; česko-izraelské vztahy; oficiální diplomacie; česká zahraniční politika; intenzita bilaterální relace; Benjamin Netanjahu; Ehud Olmert.; Israeli national security; security threats; bilateral relations; Israeli- Czech relations; Czech-Israel relations; official diplomacy; Czech foreign politics; intensity of bilateral relations; Benjamin Netanyahu; Ehud Olmert. Available in digital repository of UPOL.
Koncept centrality národní bezpečnosti v izraelské zahraniční politice: Případ izraelsko-českých oficiálních diplomatických vztahů v letech 2006-2016

Disertační práce pojednává o vlivu bezpečnostních hrozeb, kterým čelily jednotlivé izraelské vlády v období let 2006-2016, na intenzitu oficiálních diplomatických vztahů mezi Izraelem a Českou ...

MIKOLÁŠOVÁ, Delana; LACH, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Změna třídního klimatu po odchodu žáků na osmiletá gymnázia
Holubová, Markéta; Greger, David; Chvál, Martin; Vlčková, Kateřina
2018 - Czech
The aim of the dissertation is to compare the psychosocial climate of the classes between the 5th and 6th grades of Czech elementary school. In the train of pupils' leaving into the high- tracked schools there are significant organizational changes in the classes of the 6th grade. This theme includes the phenomenon of the early tracking, when some pupils can leave the mainstream of education (elementary school) and start attending the high-tracked schools (multi-year gymnasium). The aim of our study is to contribute to the research, that with the departure of students into high-tracked schools the psychosocial climate in the classes of the 6th grade unequivocally exacerbates. We are also interested in which specific students are accepted into high-tracked schools, and whether they are effective classroom leaders and socio- metric stars. In our study, we also find out the classroom positions of students who are continuously educated in the 5th and 6th grades of the elementary schools and their classmates, who have come as new students into the classes of the 6th grade. In the theoretical section we introduce the foreign and domestic researches which were conducted on the association between tracking and classroom climate. The empirical part inquiries into a detailed analysis of quantitative research... Cílem disertační práce je porovnat psychosociální klima školních tříd v 5. a 6. ročnících základních škol, kde důsledkem odchodu žáků do osmiletých gymnázií jsou značné organizační změny v třídních skupinách. Toto téma zahrnuje fenomén vnější diferenciace a zároveň selekci žáků v raném věku, kdy mají někteří z nich možnost opustit hlavní proud vzdělávání (základní škola) a přejít do výběrové školy (víceleté gymnázium). Cílem naší práce je přispět k výzkumům, které poukazují na problém, že odchodem žáků na osmiletá gymnázia se jednoznačně zhorší psychosociální klima v přebraných třídách 2. stupně. Zajímá nás, jací konkrétní žáci odchází na výběrové školy a zda se opravdu jedná o efektivní vůdce a sociometrické hvězdy (žáci s vysokými hodnotami vlivu a sympatie). V naší studii dále zjišťujeme pozice žáků, kteří zůstávají v přebraných třídách, a jejich spolužáků, kteří se začali nově vzdělávat ve třídách 2. stupně. V teoretické části seznamujeme čtenáře se zahraničními a tuzemskými výzkumy, které měří klima školních tříd v diferencovaném i nediferencovaném prostředí školy. Empirická část se zabývá podrobnou analýzou kvantitativního výzkumu, jehož cílem je přiblížit prostředí školních tříd po přechodu žáků na 2. stupeň základních škol. Dále poukazujeme na změny v proměnných psychosociálního klimatu... Keywords: psychosociální klima školní třídy; vnější diferenciace; vnitřní diferenciace; základní škola; víceletá gymnázia; změna; přechod z 1. na 2. stupeň; sociometrie; výběrová škola; nevýběrová škola; heterogenní třída; homogenní třída; výběrová třída; nevýběrová třída; kvantitativní výzkum; dotazník; sociometricko-ratingový dotazník; párový a dvouvýběrový t-test; Pearsonův chí-kvadrát test; faktorová analýza; Cronbachova alfa; psychosocial classroom climate; tracking; ability-grouping; elementary school; multi-year gymnasium; change; transition from the 1st to the 2nd stage; sociometry; selective school; non-selective school; heterogenous class; homogenous class; high-track class; low-track class; quantitative research; questionnaire; socio-metric rating questionnaire; paired-samples t test; independent samples t test; Pearson's Chi square test; factor analysis; Cronbach's alpha Available in a digital repository NRGL
Změna třídního klimatu po odchodu žáků na osmiletá gymnázia

The aim of the dissertation is to compare the psychosocial climate of the classes between the 5th and 6th grades of Czech elementary school. In the train of pupils' leaving into the high- tracked ...

Holubová, Markéta; Greger, David; Chvál, Martin; Vlčková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

Epigenetické regulační faktory CTCF a SMARCA5 kontrolují expresi hematopoetického transkripčního faktoru SPI1 v buňkách akutní myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu.
Dluhošová, Martina; Stopka, Tomáš; Machová Poláková, Kateřina; Kozák, Tomáš
2018 - Czech
CCCTC-binding factor (CTCF) can both activate as well as inhibit transcription by forming chromatin loops between regulatory regions and promoters. In this regard, Ctcf binding on the non-methylated DNA and its interaction with the Cohesin complex results in differential regulation of the H19/Igf2 locus. Similarly, a role for CTCF has been established in normal hematopoietic development; however its involvement, despite mutations in CTCF and Cohesin complex were identified in leukemia, remains elusive. CTCF regulates transcription dependently on DNA methylation status and can if bound block interactions of enhancers and promoters. Here, we show that in hematopietic cells CTCF binds to the imprinting control region of H19/Igf2 and found that chromatin remodeller Smarca5, which also associates with the Cohesin complex, facilitates Ctcf binding and regulatory effects. Furthermore, Smarca5 supports CTCF functionally and is needed for enhancer-blocking effect at imprinting control region. We identified new CTCF-recognized locus near hematopoietic regulator SPI1 (PU.1) in normally differentiating myeloid cells together with members of the Cohesin complex. Due to DNA methylation, CTCF binding to the SPI1 gene is reduced in AML blasts and this effect was reversible by DNA methylation inhibitor 5-azacitidine. CCCTC-vázající faktor (CTCF) má schopnost aktivovat a tlumit transkripci genů mechanizmem vytváření chromatinových smyček, jež spojují regulační oblasti s promotory, na nichž je zahájena transkripce RNA. Metylace DNA představuje modifikaci cytosinových nukleotidů, jež má regulační vlastnosti a je vytvářena jaderným enzymatickým aparátem. Regulační role CTCF tkví ve vazbě na nemetylovanou DNA a interakci s dalšími bílkovinami kohezinového komplexu vedoucí k ovlivnění transkripce sousedících genů; například genů pro H19 a Igf2. Role CTCF v krvetvorbě je předpokládána a řada prací ukazuje i na význam CTCF pro vznik leukemické transformace a nadúměrné produkci klonálních myeloblastů, avšak přesný mechanizmus těchto procesů není znám. Imprinting je epigenetický mechanizmus pro regulaci transkripce skrze metylaci DNA a CTCF, jež je využívána při maternálním a paternálním přenosu genetické informace do zygoty. Mezi molekulární mechanizmy CTCF patří takzvaný blokující efekt, kterým CTCF odstraní vliv regulační zesilovací (‚enhancerové') sekvence na funkci promotoru. V naší výzkumné práci jsme si položili otázky vedoucí ke zjištění role CTCF v krvetvorbě. Výsledky mé práce potvrzují, že se CTCF váže do kontrolní oblasti pro geny H19 a Igf2. V mé práci jsme identifikovali nového vazebného partnera pro CTCF,... Keywords: Myelodysplastický syndrom; leukémie; epigenetická regulace; transkripční faktor; CTCF; SMARCA5; SPI1; genová exprese; metylace; DNA; azacytidin; Myelodysplastic syndrome; leukemia; epigenetic regulation; transcription factor; CTCF; SMARCA5; SPI1; gene expression; methylation; DNA; azacitidine Available in a digital repository NRGL
Epigenetické regulační faktory CTCF a SMARCA5 kontrolují expresi hematopoetického transkripčního faktoru SPI1 v buňkách akutní myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu.

CCCTC-binding factor (CTCF) can both activate as well as inhibit transcription by forming chromatin loops between regulatory regions and promoters. In this regard, Ctcf binding on the non-methylated ...

Dluhošová, Martina; Stopka, Tomáš; Machová Poláková, Kateřina; Kozák, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies
WEST, Robert G.
2018 - English
This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence on structure. The introduction begins with an overview of carotenoids, intended for the reader to appreciate their importance and their complexity as revealed by decades of research in carotenoid photophysics. To understand the primary concerns of this research field, the reader is guided through basic theory of energetic processes, the experimental method, and methods of analysis. The main body of the text is the Research Chapter, containing four sections, each describing research using varied ultrafast transient absorption spectroscopies on carotenoids in solution and when bound to a host protein. Section 2.1 concerns an equilibration phenomenon in the lowest excited state of the carotenoid fucoxanthin in various solutions and temperatures by a multi-pulse transient absorption method. The same method is applied to fucoxanthin in a host antennae protein of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum to investigate the function of the equilibration in energy transfer to Chlorophyll a in Section 2.2. The next two sections regard the effect of carotenoid structure on its relaxation dynamics. Section 2.3 investigates the effect of the non-conjugated acyloxy group of two fucoxanthin derivatives in various solvents. Here, one of the energetic states involved in the equilibrium mentioned above is seen drastically affected. Lastly, Section 2.4 investigates alloxanthin, a carotenoid with an unusual pair of carbon-carbon triple bonds. Their effect on the conjugation is evaluated based upon the molecules' decay dynamics. A general summary and conclusion is provided at the end. Keywords: carotenoid photophysics; femtosecond spectroscopy; transient absorption spectroscopy; multi-pulse spectroscopy; pump-dump-probe; fucoxanthin; alloxanthin; FCP; intramolecular charge transfer; light harvesting; antenna Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies

This Ph.D. thesis is an exploration of carotenoids by ultrafast, time-resolved absorption spectroscopy to investigate their complicated relaxation processes, means of energy transfer, and dependence ...

WEST, Robert G.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Na hranicích metafyziky. Pokus o interpretaci Patočkovy filosofie negativního platonismu
Sladký, Pavel; Kouba, Pavel; Ritter, Martin; Blecha, Ivan
2018 - Czech
The thesis aims to interpret the philosophy of negative Platonism, which Jan Patočka developed during the 1950s. In the first part, negative Platonism, whose preliminary notion is derived from the interpretation of the eponymous programme essay, is studied in the context of contemporary philosophical discussion and Patočka's subjectivist humanistic conception he developed in the latter half of the 1940s as well as his lectures on classical philosophy. The second part contains author's own systematic interpretation of negative Platonism, including the reconstruction of the textual corpus of Patočka's programme. Finally, the third part, which considers first the inspirational sources of the observed project, reviews negative Platonism and outlines a concept, with which Patočka replaced negative Platonism in the late 1950s. The thesis aims to outline the philosophy of negative Platonism as an important stage in Patočka's philosophical development as well as a significant part of the modern history of European thinking. Cílem práce je interpretace filosofie negativního platonismu, jíž se Jan Patočka zabýval v průběhu 50. let 20. století. V první části práce je negativní platonismus, jehož předběžný pojem je získán výkladem stejnojmenné programové stati, sledován v kontextu soudobé filosofické diskuse a Patočkovy subjektivisticko-humanistické koncepce z druhé poloviny 40. let a jeho přednášek z antické filosofie. Druhá část obsahuje vlastní systematickou interpretaci negativního platonismu včetně rekonstrukce textového korpusu Patočkova programu. Konečně třetí část, jejímž východiskem je otázka inspiračních zdrojů sledovaného projektu, přináší kritiku negativního platonismu a přibližuje koncepci, jíž Patočka na konci 50. let negativní platonismus nahradil. Práce chce představit filosofii negativního platonismu jako významnou etapu Patočkova vlastního filosofického vývoje a současně jako nezanedbatelnou část moderních dějin evropského myšlení. Keywords: negativní platonismus|Jan Patočka|Martin Heidegger|ontologie|metafyzika|onticko-ontologická diference|idea|nesubjektivní filosofie; Negative Platonism|Jan Patočka|Martin Heidegger|ontology|metaphysics|ontic-ontological difference|idea|nonsubjective philosophy Available in a digital repository NRGL
Na hranicích metafyziky. Pokus o interpretaci Patočkovy filosofie negativního platonismu

The thesis aims to interpret the philosophy of negative Platonism, which Jan Patočka developed during the 1950s. In the first part, negative Platonism, whose preliminary notion is derived from the ...

Sladký, Pavel; Kouba, Pavel; Ritter, Martin; Blecha, Ivan
Univerzita Karlova, 2018

Retrospektivní analýza a identifikace možností ovlivnění limitní sportovní výkonnosti
Semerád, Miroslav; Bunc, Václav; Kampmiller, Tomáš; Kučera, Vladimír
2018 - Czech
Subject: The knowledge of the sport performance structure with individual identification of the sport training model is a prerequisite for the effective management of sport training. Achieving the sports top limit performance in sport is possible by adapting the training plan to the athlete's individuality by his physiological and psychological prerequisites. To achieve the highest sports performance, sports training analysis is an indispensable tool for international competitiveness. This case study deals with the description of sports training models identified by the composition and dynamics of the training load predictors. A retrospective longitudinal study provides with insights into the possibilities of influencing sports training, which made national, Czech, records on the course of 800 m men and 3,000 m of women's steeplechase. Probandé (n=2) at the age of 21 (runner 1) and 28 resp. 29 years old (runner 2) reached limiting sports performances. The track record dates originates from 1995 to 2012. Runners were participants or medalists from top world or European athletic competitions. Objectiv: The aim of the thesis is to identify retrospectively through the found predictors, by whom were reached limit sports performance and sporting performance in the middle distances run. Methods: The... SOUHRN Problém: Znalost struktury sportovního výkonu s individuální identifikací modelu sportovní přípravy je předpokladem efektivního řízení sportovního tréninku. Dosahování limitní sportovní výkonnosti vrcholové úrovně ve sportu je možné na základě přizpůsobení tréninkového plánu individualitě sportovce, jeho fyziologickým a psychologickým předpokladům. Pro dosahování nejvyšší sportovní výkonnosti je analýza sportovní přípravy nepostradatelným prostředkem v konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Tato případová studie se zabývá popisem modelů sportovní přípravy, které byly identifikovány prediktory tréninkového zatížení. Retrospektivní, longitudinální studie přináší poznatky o možnostech ovlivnění sportovní přípravy, kterými bylo dosaženo národních, českých rekordů v běhu na tratích 800 m mužů a 3 0000 m překážek žen. Limitních sportovních výkonů dosáhli běžci (n=2) ve věku 21 let (běžec 1) a 28 resp. 29 let (běžec 2). Data z průběhu sportovních kariér běžců pochází z let 1995-2012. Běžci byli účastníky nebo medailisty vrcholných světových nebo evropských atletických soutěží. Cíl: Cílem práce je retrospektivně, prostřednictvím zjištěných prediktorů identifikovat modely tréninkového zatížení, kterými bylo dosaženo limitních sportovních výkonů a sportovní výkonnosti v bězích na střední tratě. Metody:... Keywords: Klíčová slova: elitní běžci; limitní sportovní výkonnost; retrospektivní analýza; obecné a speciální tréninkové ukazatele; Key words: elite runners; limit sport performance; retrospective analysis; general and special training indicators Available in a digital repository NRGL
Retrospektivní analýza a identifikace možností ovlivnění limitní sportovní výkonnosti

Subject: The knowledge of the sport performance structure with individual identification of the sport training model is a prerequisite for the effective management of sport training. Achieving the ...

Semerád, Miroslav; Bunc, Václav; Kampmiller, Tomáš; Kučera, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa
Bureš, Jan; Štěrbová, Petra; Kujovská Krčmová, Lenka; Hroch, Miloš
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Jan Bureš Supervisor: Doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Title of Thesis: Analytical and bioanalytical evaluation of novel potential drugs from the group of iron chelators High performance liquid chromatography (HPLC) gained its unprecedented position among bioanalytical techniques due to its effectivity and versatility. If tuned properly, it can separate complex mixtures and can be used for qualitative and quantitative analysis simultaneously, usually within a short time. Reliability of the HPLC methods is proven by their validation performed according to accepted guidelines. Iron chelation is considered to be an effective concept of treatment of various pathologies - from iron overload disease to cancer or neurodegenerative disorders. To develop new chelators for these indications it is important to investigate their structure- activity relationship, the fate of the drug in organism and its relationship to biological effects and toxicity etc. Modern analytical methods are essential tools for these studies. The first part of this work presents validated LC-UV and LC-MS methods for assay of aroylhydrazone iron chelators and related pro-drugs in biological... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Jan Bureš Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Název práce: Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) díky svým kvalitám získala důležitou pozici v analýze léčiv v biologickém materiálu. Umožňuje za vhodně zvolených podmínek separovat téměř jakoukoliv směs látek, provádět kvalitativní i kvantitativní analýzu, a to obvykle ve velmi krátkém čase. Díky moderním stacionárním fázím a detekčním technikám lze detekovat i látky ve stopovém množství a v rámci jedné analýzy je možné kromě koncentrace získat i informace o struktuře analytů. Spolehlivost používaných HPLC metod je garantována jejich validací na základě přijatých norem. Chelatace železa se jeví jako efektivní přístup v léčbě celé řady patologických stavů od přetížení organismu železem, přes rakovinu až po neurodegenerativní choroby. Pro vývoj chelátorů pro tyto indikace je však klíčové nejprve jasně charakterizovat jejich vlastnosti (vztah struktura-aktivita, metabolismus, toxicita atd.), k čemuž je mimo jiné zapotřebí i spolehlivých analytických metod. V rámci této disertační práce byly vyvinuty a validovány LC-UV... Available in a digital repository NRGL
Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Jan Bureš Supervisor: Doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. ...

Bureš, Jan; Štěrbová, Petra; Kujovská Krčmová, Lenka; Hroch, Miloš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases