Number of found documents: 27036
Published from to

Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci dalších znečišťujících příměsí přítomných v povrchových vodách
Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin; Ambrožová, Jana; Dolejš, Petr
2017 - Czech
Drinking water treatment is facing an adverse impact of algae especially when they extensively decay and release cellular organic matter (COM). As the character and consequently the removal efficacy of COM depends on the individual species, the thesis compares algal organic matter (AOM) derived from four common phytoplankton species: green alga Chlamydomonas geitleri, diatom Fragilaria crotonensis, and cyanobacteria Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima. To evaluate the differences between extracellular and cellular organic matter, we monitored the growth of those organisms and compared AOM obtained at different growth phases. As COM is not only difficult to coagulate, but also hinders the coagulation of other substances, the thesis investigates the effect of simultaneous coagulation of COM with other impurities present in surface waters: kaolin, humic substances (HS) or cyanobacterial cells of M. tenuissima. Coagulation behaviour was studied by the jar tests performed with single components and their mixtures with and without a coagulant (ferric or aluminium sulphate). Special emphasis was paid to proteinaceous COM of M. aeruginosa; to enhance the removability of proteinaceous matter we implemented pre-oxidation. Coagulation effectively removed turbidity (up to 99%) either of clay or... Úprava pitné vody se potýká s výskytem fytoplanktonu zejména ve fázi jeho odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM - Cellular Organic Matter). Vzhledem k druhové závislosti charakteru COM a tedy i účinnosti jejich odstranění, tato práce srovnává organické látky, tzv. Algal Organic Matter (AOM), produkované čtyřmi běžně se vyskytujícími druhy fytoplanktonu: zelenými řasami Chlamydomonas geitleri, rozsivkami Fragilaria crotonensis a sinicemi Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima. Odlišnost extracelulární a celulární frakce byla hodnocena monitoringem růstu a srovnáním AOM získaných v různých fázích rozvoje fytoplanktonu. Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ztěžují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, práce zkoumá vliv souběžné koagulace COM a dalších látek přítomných v povrchových vodách: kaolinu, huminových látek (HL) a buněk M. tenuissima. Průběh koagulace byl studován pomocí sklenicových zkoušek s jednotlivými komponenty i jejich směsi za přítomnosti koagulantu (síran hlinitý či železitý) či bez něj. Důraz byl kladen na proteinovou složku COM M. aeruginosa. S cílem zvýšit odstranitelnost proteinových COM byla zařazena preoxidace. Koagulace odstranila s až 99% účinností zákal jílového i organického... Keywords: Koagulace; organické látky produkované fytoplanktonem; úprava pitné vody; Algal organic matter; coagulation; drinking water treatment Available in a digital repository NRGL
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci dalších znečišťujících příměsí přítomných v povrchových vodách

Drinking water treatment is facing an adverse impact of algae especially when they extensively decay and release cellular organic matter (COM). As the character and consequently the removal efficacy ...

Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin; Ambrožová, Jana; Dolejš, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.
Lochovská, Kateřina; Hovořáková, Mária; Buchtová, Marcela; Štembírek, Jan
2017 - Czech
In vivo organogenesis is based on the temporal-spatial developmental processes that depend on cell behaviour, for example on their growth, migration, differentiation and intercellular interactions. Such behaviour is regulated by appropriate transient expression of various signalling molecules. Despite the significant advances in therapeutic strategies, the secret of the development of the biological replacement of a damaged or missing tooth has not yet been revealed. In this context, animal models provide a powerful tool for studying tooth normogenesis and pathogenesis in both basic and applied research. Early development of the tooth shares similar morphological and molecular features with other ectodermal organs. At the same time, these features are largely preserved also between species, which is advantageous for the use of model organisms. The dental formula of both: the human and the mouse are reduced against a common ancestor, but both groups of organisms evince simple as well as multicusped teeth. In both, structures called rudimentary were found. These structures are suppressed during ontogenetic development and generally they are not attributed to essential functions. That is why we aimed to study dental rudiments in detail and reveal their function in odontogenesis. This work presents new... Organogeneze in vivo probíhá na základě časo-prostorových vývojových procesů, které závisí na chování buněk, například na jejich růstu, migraci, diferenciaci a mezibuněčných interakcích. Takové chování je regulováno patřičnou přechodnou expresí různých signálních molekul. Navzdory výraznému pokroku terapeutických strategií, stále nebylo odhaleno tajemství vývoje biologické náhrady poškozeného nebo chybějícího zubu. V tomto kontextu poskytují zvířecí modely mocný nástroj umožňující studium normogeneze i patogeneze zubu jak v rámci základního tak i aplikovaného výzkumu. Časný vývoj zubu sdílí podobné morfologické i molekulární znaky s ostatními ektodermálními orgány. Zároveň jsou tyto znaky do značné části konzervovány také mezidruhově, což je výhodné z hlediska použití modelových organismů. Zubní vzorec člověka i myši je proti společnému předkovi redukován, přesto se u obou objevují jak zuby jednoduché, tak i zuby vícehrbolkové. Zároveň byly u obou nalezeny struktury označené jako rudimentární. Tyto struktury jsou během ontogenetického vývoje potlačeny a nebývá jim tedy obecně přisuzována zásadní funkce. Základním cílem předložené práce tedy bylo prostudovat zubní rudimenty detailněji a odhalit jejich funkci v odontogenezi. Tato práce předkládá nové interpretace v oblasti časné zubní normogeneze, na... Keywords: Vývoj zubu; nadpočetný zub; zubní rudiment; sklovinný uzel; Sonic Hedgehog; Tooth development; supernumerary tooth; tooth rudiment; enamel knot; Sonic Hedgehog Available in a digital repository NRGL
Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.

In vivo organogenesis is based on the temporal-spatial developmental processes that depend on cell behaviour, for example on their growth, migration, differentiation and intercellular interactions. ...

Lochovská, Kateřina; Hovořáková, Mária; Buchtová, Marcela; Štembírek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Studium úlohy genetických faktorů v prognóze a predikci účinků chemoterapie karcinomu prsu
Hlaváč, Viktor; Souček, Pavel; Hodek, Petr; Liška, Václav
2017 - Czech
Breast carcinoma is the most common cancer among women in our country and worldwide. One of the obstacles to successful therapy is a multidrug resistance. It can be caused by different factors, such as overexpression of ABC transporters, or decreased expression of SLC transporters, deregulation of drug metabolizing enzymes, variability of the targets of anticancer drugs, failure of apoptosis or increased capacity of repair genes. The aim of this study was to search for associations of genes of drug transport and metabolism with the prognosis of patients or response to chemotherapy. From the view of preventive medicine, this aim constitutes an important part of both secondary and tertiary prevention of cancer, i.e., discovery of markers enabling optimal therapy selection for each patient, decreasing the risk of disease progression to advanced and resistant stage, and elimination of side effects of chemotherapy. The expression profile of ATP-binding cassette (ABC) transporters (49 genes), cytochromes P450 (CYPs, 10 genes), aldo-keto reductases (AKRs, 13 genes) and carbonyl reductase 1 was analyzed in the tumor and adjacent non- tumor control tissues in a cohort of neoadjuvantly treated patients. Genes deregulated in tumors compared with control tissues or genes associated with clinical data were assessed in... Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen u nás i ve světě. Jednou z překážek úspěšné léčby je mnohočetná léková resistence. Může být způsobena různými faktory, jako jsou nadměrná exprese ABC transportérů nebo nedostatečná exprese SLC transportérů, působení enzymů metabolizujících léčiva, variabilita cílů cytostatik, selhání apoptózy nebo zvýšená kapacita reparačních genů. Cílem této práce bylo hledat vztahy genů transportu a metabolismu s prognózou nebo odpovědí na léčbu pacientek s karcinomem prsu. Z hlediska preventivní medicíny je tento cíl klíčový pro naplnění potřeby jak sekundární, tak i terciární prevence nádorových onemocnění, tj. hledat způsoby, jak zvolit optimální léčbu, zabránit progresi onemocnění do obtížně léčitelných stádií a eliminovat vedlejší účinky léčby. Expresní profil kazetových transportérů vázajících ATP (ABC, 49 genů), cytochromů P450 (CYP, 10 genů), aldoketoreduktáz (AKR, 13 genů) a karbonylreduktázy 1 byl sledován v nádorové tkáni a v okolní nenádorové kontrolní tkáni pacientek s karcinomem prsu léčených neoadjuvantní chemoterapií. Vybrané geny byly na základě rozdílné exprese mezi nádorovou a kontrolní tkání a na základě vztahů s klinickými daty stanoveny na nezávislém adjuvantně léčeném souboru pacientek a protein v nádorové tkáni byl potvrzen pomocí... Available in a digital repository NRGL
Studium úlohy genetických faktorů v prognóze a predikci účinků chemoterapie karcinomu prsu

Breast carcinoma is the most common cancer among women in our country and worldwide. One of the obstacles to successful therapy is a multidrug resistance. It can be caused by different factors, such ...

Hlaváč, Viktor; Souček, Pavel; Hodek, Petr; Liška, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Nové C-H aktivace a cross-coupling reakce pro modifikace deazapurinových nukleobází
Sabat, Nazarii; Hocek, Michal; Tobrman, Tomáš; Hlaváč, Jan
2017 - English
This PhD thesis reports the development of novel C-H activation strategies and aqueous-phase Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for the synthesis of modified deazapurine nucleobases. The methodologies of chemo- and regioselective synthesis of highly functionalized deazapurines have been developed by using modern C-H activation chemistry. Various functional groups such as amino-, imido-, silyl- and phosphonyl- were introduced by C-H activation reactions. Amino deazapurine derivatives were synthesized by developed Pd/Cu-catalyzed direct C-H amination and C-H chloroamination of 6-substituted 7-deazapurines with N-chloro-N- alkyl-arylsulfonamides. C-H imidation reactions of pyrrolopirimidines were performed under ferrocene catalysis with N-succinimido- or N-phtalimidoperesters. In order to obtain silylated derivatives, Ir-catalyzed C-H silylations of phenyldeazapurines with alkyl silanes were designed. Highly interesting deazapurine phosphonates were prepared by using Mn-promoted C-H phosphonation method and were further transformed into the corresponding phosphonic acids. All of the developed direct C-H functionalization reactions proceeded regioselectively at position 8 in deazapurine core, except for C-H silylation where reaction undergoes mainly as directed ortho C-H silylation on phenyl ring,... Tato práce se zabývá vývojem nových C-H aktivačních reakcí a Suzuki-Miyaura reakcí ve vodné fázi využitelných pro syntézu modifikovaných deazapurinových nukleobází. Byla vyvinuta metodologie pro chemo- a regioselektivní syntézu vysoce funkcionalizovaných deazapurinů založená na moderních metodách C-H aktivace, které umožňují do molekuly zavést různé funkční skupiny jako např. amino-, imido-, silyl- a fosfonyl-. Aminodeazapurinové deriváty byly připraveny přímou Pd/Cu katalyzovanou C-H aminací a C-H chloroaminací z 6-substituovaných 7-deazapurinů pomocí N-chlor-N-alkyl- arylsulfonamidů. C-H imidační reakce pyrrolopyrimidinů pomocí N-sukcinimido- a N- ftalimidoperesterů byly provedeny za katalýzy ferrocenem. Dále byly navrženy iridiem katalyzované C-H silylační reakce 6-fenyldeazapurinů pomocí alkyl silanů. Pomocí manganem iniciované C-H fosfonace byly připraveny velmi zajímavé deazapurinové fosfonáty, které byly dále převedeny na příslušné fosfonové kyseliny. Všechny vyvinuté přímé C-H aktivační reakce probíhají regioselektivně v poloze 8 na deazapurinovém jádře s výjimkou C-H silylací, které přednostně probíhají v ortho poloze na fenylu, což nicméně vede k zajímavým sloučeninám. Druhá část této práce je zaměřena na modifikaci 7-deazapurinových bází v polohách 6 a 7 pomocí Suzuki-Miyaura reakcí s... Keywords: purin; deazapurin; nukleobáze; C-H aktivace; cross-coupling reakce; purine; deazapurine; nucleobase; C-H activation; cross-coupling reaction Available in a digital repository NRGL
Nové C-H aktivace a cross-coupling reakce pro modifikace deazapurinových nukleobází

This PhD thesis reports the development of novel C-H activation strategies and aqueous-phase Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for the synthesis of modified deazapurine nucleobases. The ...

Sabat, Nazarii; Hocek, Michal; Tobrman, Tomáš; Hlaváč, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj nových glykosylačních metod pro syntézu nukleosidů
Downey, Alan Michael; Hocek, Michal; Křen, Vladimír; Kočovský, Pavel
2017 - English
As they make up DNA and RNA, nucleosides are considered the key to life. Synthetic nucleosides also constitute many drugs that treat viral infections and cancer. As a result, more efficient methods to access these crucial molecules would have implications that extend beyond a synthetic chemist's benchtop and into medicinal chemistry and medical research. One of the most challenging steps in the synthesis of nucleosides is the glycosylation step between the acceptor heterocycle (nucleobase) and the saccharide-based donor. Often to obtain satisfactory yield of this step with good regio- and stereochemical control the extensive use of protecting groups must be employed to squelch reactivity at unwanted reactive groups. Consequently, this process of protection−glycosylation−deprotection is laborious, inefficient, and often requires the use of toxic reagents. It would be, therefore, highly welcomed if new methodology to effect this glycosylation step was designed that reduces or removes the need to use protecting groups, but would still provide nucleosides in good yield, regio- and stereoselectively. Herein, this thesis presents my efforts into achieving this end. By employing modified Mitsunobu conditions, I determined that it is possible to directly glycosylate a nucleobase with D-ribose to afford... Nukleosidy jsou jako stěžejní složka DNA a RNA považovány za základ života. Na bázi nukleosidů je také založeno množství protinádorových a protivirových léčiv. Efektivnější metody pro získání těchto důležitých molekul by proto měly dopady, které přesahují rámec práce syntetického chemika a zasahují až do medicinální chemie a lékařského výzkumu. Jedním z nejnáročnějších kroků syntézy nukleosidů je glykosylační krok mezi heterocyklickým akceptorem (nukleobáze) a donorem na bázi sacharidu. Pro zabránění nežádoucích reakcí dalších reaktivních skupin a získání uspokojivých výtěžků s dobrými regio- a stereochemickými vlastnostmi je často nutné použít chránící skupiny. Tento proces protekce−glykosylace−deprotekce je pracný, neefektivní a často vyžaduje použití toxických činidel. Nová metoda, která by snižovala nebo odstraňovala potřebu použití protektivních skupin při glykosylaci, a přesto regio- a stereoselektivně poskytovala dostatečný výtěžek nukleosidů, by proto byla nanejvýš vítána. Tato disertační práce představuje moji snahu dosáhnout tohoto cíle. Bylo zjištěno, že za použití modifikovaných podmínek Mitsunobuovi rekce je možné bez potřeby chránění ostatních skupin přímo a stereoselektivně glykosylovat nukleobázi D-ribosou za vzniku β-ribopyranosyl nukleosidů. Použití 5-O-monochráněné ribosylové... Keywords: nukleosidy; glykosylace; syntetická metodika; medicinální chemie; nucleosides; glycosylation; synthetic methodology; medicinal chemistry Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových glykosylačních metod pro syntézu nukleosidů

As they make up DNA and RNA, nucleosides are considered the key to life. Synthetic nucleosides also constitute many drugs that treat viral infections and cancer. As a result, more efficient methods to ...

Downey, Alan Michael; Hocek, Michal; Křen, Vladimír; Kočovský, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Taxonomie, diverzita a klinický význam rodu Aspergillus
Hubka, Vít; Kolařík, Miroslav; Labuda, Roman; de Beer, Wilhelm
2017 - English
Aspergillus is a speciose genus encompassing nearly 400 species that has significant economic impacts on human health, the food industry, biotechnology and pharmacology. The research included in this thesis focuses on current issues related to the generic concept, subgeneric classification and species delimitation in Aspergillus. It addresses the need for revisions of several sections or species complexes. It provides novel information regarding etiology of aspergillosis as well as the antifungal susceptibilities of several less common opportunistic pathogens. The taxonomic section of the thesis contributes to the taxonomic stability and the new concept of the genus Aspergillus, which changed in response to the discontinuation of dual nomenclature in fungi. Sufficient arguments were collected (e.g., verification of monophyly, unifying phenotypic characters) for maintaining a broad concept of the genus and avoiding splitting it into several genera. All genera typified by sexual morphs and having Aspergillus asexual states were synonymized with Aspergillus and the appropriate names adopted; new combinations were made for teleomorphic species that lacked Aspergillus names. This thesis also contributed to infrageneric taxonomy of the genus via the proposal of four new sections in the subg. Circumdati,... Aspergillus je druhově bohatý rod zahrnující téměř 400 druhů, který má velký ekonomický význam v oblastech medicíny, potravinářství, farmakologii a biotechnologických disciplínách. Výzkum zahrnutý v této práci se zaměřuje na aktuální problémy týkající se rodového konceptu, podrodové klasifikace a delimitace druhů. Práce reaguje na potřebu taxonomických revizí některých sekcí a druhových komplexů, a poskytuje nové informace o etiologii aspergilózy. Citlivosti k běžně užívaných antimykotikům jsou poskytnuty pro některé méně běžné oportunní patogeny. Taxonomická část práce přispěla k taxonomické stabilitě a novému konceptu rodu Aspergillus, který se změnil v reakci na přerušení duální nomenklatury u hub. Byl shromážděn dostatek argumentů (např. ověření monofilie, jednotící fenotypové znaky) pro zachování širokého pojetí rodu a vyhnutí se jeho rozdělení na několik rodů. Všechny rody typifikované jmény teleomorf a mající anamorfu Aspergillus byly synonymizovány s rodem Aspergillus, a byla vybrána vhodná jména podle pravidel priority; byly vytvořeny nové kombinace pro teleomorfní druhy, které postrádaly příslušná jména v rodě Aspergillus. Tato práce také přispěla ke zdokonalení podrodového členění prostřednictvím návrhu čtyř nových sekcí v podrodu Circumdati, které byly vytvořeny pro druhy s dosud... Keywords: nové druhy; druhový koncept; jeskyně; invaznivní mykózy; Tub2; houby; Aspergillus; diverzita; new species; specis concept; caves; invasive mycoses; Tub2; fungi; Aspergillus; diversity Available in a digital repository NRGL
Taxonomie, diverzita a klinický význam rodu Aspergillus

Aspergillus is a speciose genus encompassing nearly 400 species that has significant economic impacts on human health, the food industry, biotechnology and pharmacology. The research included in this ...

Hubka, Vít; Kolařík, Miroslav; Labuda, Roman; de Beer, Wilhelm
Univerzita Karlova, 2017

Regulace buněčné odpovědi na poškozenou DNA pomocí skládání komplexu MRN šaperonovým komplexem R2TP a pomocí kontroly buněčné lokalizace proteinu 53BP1.
Von Morgen, Patrick; Hořejší, Zuzana; Bártová, Eva; Kleibl, Zdeněk
2017 - English
DNA double strand breaks are the most dangerous type of DNA damage. The MRN complex and 53BP1 have essential functions in the repair of DNA double strand breaks and are therefore important for maintaining genomic stability and preventing cancer. DNA double strand breaks are repaired by two main mechanisms - homologous recombination and non- homologous end joining. The MRN complex senses DNA double strand breaks and activates a cascade of posttranslational modifications that activates and recruits other effector proteins. In addition MRN mediated resection is important for removing adducts in non-homologous end joining and creating single stranded DNA required for homologous recombination. 53BP1 is recruited to DNA double strand breaks by site specific ubiquitinations and inhibits DNA resection, thereby promoting non-homologous end joining at the expense of homologous recombination. In this thesis we show that MRE11 binds to the R2TP chaperone complex through a CK2 mediated phosphorylation. Knockdown of R2TP or mutating the MRE11 binding site leads to decreased MRE11 levels and impaired DNA repair. Similar phenotype has been observed in cells from patients with ataxia-telangiectasia-like disorder (ATLD), containing MRE11 deletion mutation which is missing the R2TP complex binding site. Based on R2TP... (Czech) Dvouvláknové zlomy jsou nejnebezpečnějším typem poškození DNA. Proteinový komplex MRN a protein 53BP1 hrají důležitou roli při opravě dvouvláknových zlomů DNA a jsou proto nezbytné pro udržení stability DNA a prevenci rakoviny. Dvouvláknové zlomy mohou být opraveny dvěma hlavními způsoby - homologní rekombinací a nehomologním spojením konců DNA. MRN detekuje dvouvláknové zlomy DNA a aktivuje signalní kaskády vedoucí k opravě DNA nebo buněčné apoptoze. Zároveň komplex MRN pomáhá během nehomologního spojení konců DNA začistit konce DNA a vytvořit jednořetězcové úseky DNA potřebné pro homologní rekombinaci. 53BP1 inhibuje resekci DNA, čímž podporuje nehomologní spojení konců na úkor homologní rekombinace. V této práci ukazujeme, že MRE11 se váže na šaperonový komplex R2TP prostřednictvím místa fosforylovaného CK2. Snížení hladiny R2TP komplexu nebo zmutování vazebného místa pro MRE11 vede k destabilizaci MRE11 a k narušení opravy DNA. Podobný fenotyp byl pozorován v buňkách pacientů s dědičným syndromem ataxie-telangiectasie (ATLD), které obsahují zkrácený protein MRE11, v němž chybí vazebné místo pro komplex R2TP. Vzhledem k funkci R2TP jako molekulárního šaperonu předpokládáme, že R2TP je důležitý pro sestavovaní nebo kontrolu kvality komplexu MRN. Dále jsme prozkoumali procesy důležité pro... Keywords: odpověď na poškození DNA; skládání proteinových komplexů; R2TP; MRE11; 53BP1; DNA damage response; protein-complex assembly; R2TP; MRE11; 53BP1 Available in a digital repository NRGL
Regulace buněčné odpovědi na poškozenou DNA pomocí skládání komplexu MRN šaperonovým komplexem R2TP a pomocí kontroly buněčné lokalizace proteinu 53BP1.

DNA double strand breaks are the most dangerous type of DNA damage. The MRN complex and 53BP1 have essential functions in the repair of DNA double strand breaks and are therefore important for ...

Von Morgen, Patrick; Hořejší, Zuzana; Bártová, Eva; Kleibl, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Regulační mechanizmy reorganizace mikrotubulů v aktivovaných žírných buňkách
Rubíková, Zuzana; Dráber, Pavel; Binarová, Pavla; Hašek, Jiří
2017 - English
Microtubules (MTs) are highly dynamic structures essential for the spatio-temporal intracellular organization and transport, signal propagation, cell differentiation, motility and division. To perform these roles, MTs create arrangements capable of fast and precise adaptation to various signals. MTs are under the control of many factors regulating MT nucleation, stability and dynamics. Bone marrow-derived mast cells (BMMCs) are important immune system cells, which can cause serious diseases if their functions are deregulated. Although MT reorganization during BMMC activation is well established, the molecular mechanisms that control their remodelling are largely unknown. In the presented thesis we functionally characterised GIT1/βPIX signalling proteins, PAK1 kinase, and Ca2+ signalling in the regulation of MT nucleation in BMMCs and other cell types. We also elucidated the function of miltefosine (hexadecylphosphocholine), a promising candidate for the treatment of mast cell-driven diseases. We found that GIT1/βPIX signalling proteins are γ-tubulin-interacting proteins associating with centrosomes in BMMCs. MT nucleation is positively regulated by GIT1 and Ca2+ , whereas βPIX is a negative regulator of MT nucleation in BMMCs. Cytosolic Ca2+ affects γ-tubulin properties and stimulates the... SOUHRN Mikrotubuly (MTs) jsou dynamické struktury nezbytné pro vnitřní buněčnou organizaci a transport, propagaci signálu, buněčnou diferenciaci, pohyb a dělení. Pro vykonávání těchto funkcí vytvářejí složitá uspořádání, schopná rychle a přesně reagovat na různé signály. MTs jsou regulovány mnoha faktory, které mají vliv na jejich nukleaci, stabilitu a dynamiku. Žírné buňky z kostní dřeně (BMMCs) jsou důležitou součástí imunitního systému. Narušení jejich funkcí však může vést ke vzniku závažných nemocí. V průběhu aktivace BMMCs dochází k podstatné reorganizaci MTs. Molekulární mechanismy, které regulují tyto změny, jsou ale často neznámé. V této práci jsme charakterizovali funkci signálních proteinů GIT1/βPIX, kinázy PAK1 a Ca2+ signalizace v regulaci nukleace MTs u BMMCs a v dalších buněčných typech. Rovněž jsme popsali funkci působení miltefosinu (hexadecylphosphocholinu), nové slibné látky pro léčbu onemocnění způsobených žírnými buňkami. Zjistili jsme, že GIT1/βPIX proteiny interagují s γ-tubulinem, a že jsou lokalizovány v centrozomech žírných buněk. Nukleace MTs je pozitivně ovlivňována GIT1 proteinem a Ca2+ , zatímco βPIX reguluje nukleaci MTs negativně. Cytosolický Ca2+ ovlivňuje vlastnosti γ-tubulinu a stimuluje jeho interakci s GIT1 a proteiny γ-tubulinového komplexu. Kromě toho vytváří γ-tubulin... Keywords: žírné buňky; buněčná aktivace; nukleace mikrotubulů; dynamika mikrotubulů; mast cells; cell activation; microtubule nucleation; microtubule dynamics Available in a digital repository NRGL
Regulační mechanizmy reorganizace mikrotubulů v aktivovaných žírných buňkách

Microtubules (MTs) are highly dynamic structures essential for the spatio-temporal intracellular organization and transport, signal propagation, cell differentiation, motility and division. To perform ...

Rubíková, Zuzana; Dráber, Pavel; Binarová, Pavla; Hašek, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej; Vávrová, Kateřina; Uhriková, Daniela; Šklubalová, Zdeňka
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Andrej Kováčik Supervisor prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Study of Effect of Ceramide Hydroxylation on Permeability and Microstructure of Model Lipid Membranes Ceramides (Cer) occur in intracellular spaces of the stratum corneum, the outermost mammalian epidermal layer, where they along with other lipids (free fatty acids, cholesterol) form a skin lipid barrier. Besides sphingosine- (Cer NS) and dihydrosphingosine-based Cer (Cer NdS), in the healthy mammalian epidermis some polar Cer are present, i.e., Cer based on phytosphingosine (with hydroxyl group in position 4, i.e., phytoceramides) and Cer based on 6-hydroxysphingosine (with hydroxyl group in position 6, i.e., 6- hydroxyceramides). However, the role of phytoceramides (Cer NP) and 6 hydroxyceramides (Cer NH) in the skin barrier function has not been clarified. Moreover, 6 hydroxyceramides are not commercially available. Therefore, the first aim of this work was to synthesize physiological 6-hydroxyceramides. The synthesis of 6- hydroxylated Cer, i.e., Cer NH with long (C24:0) and Cer EOH with ultralong acyl with ester-linked linoleic acid is reported. The triple bond was reduced... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy... Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Andrej Kováčik Supervisor prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. ...

Kováčik, Andrej; Vávrová, Kateřina; Uhriková, Daniela; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2017

Myšlení o literatuře kolem časopisu Tvar
JIRSA, David; HRABAL, Jiří
2017 - Czech
Cílem předkládané disertační práce je polemika s více či méně ustáleným názorem, že skupina literárních kritiků, jež se ve druhé polovině dvacátých let 20. století sdružila kolem časopisu Tvar, představuje tradicionalistické, konzervativní a anti-avantgardní uskupení autorů, jimž je nejzásadnějším ideovým východiskem uplatňovaným i při literární kritice jejich katolicismus. Domníváme se naopak, že se jednalo o svébytné modernistické uskupení, jež se na tradici neupíná, nýbrž ji reinterpretuje, a domnělá absence kritické metody je pro něj spíše jen strategickým rétorickým gestem (podobně jako je pouhým gestem avantgardistické zavrhování tradice). Vycházíme přitom z aktuálních výzkumů literárních vědců domácích (Josef Vojvodík, Jan Wiendl, Daniel Vojtěch aj.) i zahraničních (především Aage Hansen-Löve). Abychom mohli vysvětlit svou tezi o Tvaru jakožto (třebas neuvědomělé) součásti celoevropského hnutí "návrat k řádu", kam můžeme mimo jiné zařadit francouzský Le Rappel a l'ordre, ruský akméismus, německou Neue Sachlichkeit, anglo-americké "modernisty" či italskou skupinu Valori Plastici, vycházíme metodologicky především z teorií rakouského slavisty a literárního teoretika Aaga Hansen-Löveho, jehož dichotomické rozdělení avantgardy na analytickou a syntetickou nám poskytuje dostatečné teoretické zázemí pro výzkum českého meziválečného modernismu. Jako logický doplněk ke tvaristické syntéze se nám pak jeví analytické úvahy předního teoretika české avantgardy Karla Teiga. Příležitostně srovnáváme tvaristické úvahy s myšlenkami Osipa Mandelštama, z nichž vycházel při sestavování svých dichotomií také Aage Hansen-Löve. Ústřední část práce představuje srovnání obou uměleckých skupin prováděné formou "dialogu", v jehož rámcích představujeme náhled tvaristů a Teiga na umělecké (i jiné) kategorie vycházející z ústředních Hansen-Löveho dichotomií nejdetailnějšímu výzkumu podrobujeme vztah k tradici, dále se zabýváme konceptem organického růstu uměleckého díla, vztahem mezi formou a obsahem, pojetím tendenčnosti a funkčnosti umění, napětím mezi individualitou a kolektivem či chápáním slova jakožto Logu. Spíše úvahové "zastavení" pak představuje intermezzo věnované recepci filozofie Henriho Bergsona. The main goal of this thesis is a polemic against the more or less settled opinion, that the group of literary critics, which gathered in the second half of the 20s around the literary magazine Tvar, represents traditionalist, conservative and anti-avant-garde formation of authors, whose main ideological criterion regarding literary criticism was their catolicism. We contrarily believe, that the discussed authors represented a peculiar modernist movement, which isn't fixated on tradition, but it is re-interpreting tradition through adopting its techniques in new forms. We also consider the (putative) lack of methodology to be merely a kind of a rhetorical gesture (analogous to avant-garde's refusal of the modernist tradition). Our methodology is patterned on recent papers and studies of both Czech (Josef Vojvodík, Jan Wiendl, Daniel Vojtěch and others) and foreign literary critics (primarily Aage Hansen-Löve). We work on the assumption that Tvar was an (unconscious) part of the European movement called "Return to Order", together with the French Le Rappel a l'ordre, Russian Akméismus, German Die Neue Sachlichkeit, Anglo-American group od modernists (T. S. Eliot and others) or Italian movement Valori Plastici. We follow methodogicaly the thesis of Austrian slavist and literary critic Aage Hansen-Löve, whose dichotomic classification of the avant-garde (analytic and synthetic) provides solid theoretical background for the survey and interpretation of the Czech modernism of the interwar period. We find the analytical thinking of the prominent avant-garde theorist Karel Teige to be an obvious and logical complement to the synthetical formalism. We occasionally compare the formalist ideas with the concepts of Osip Mandelštam, which were an inspiration for Hansen-Löve's theory of the avant-garde dichotomies. The main theme of the thesis is a comparison of both movements/groups mentioned above, which is being made in the form of a "dialog", which presents the opinions of Teige and the formalists on cultural cathegories related to Hansen-Löve's dichotomies. The most detailed research was made on the reflexion of the cultural tradition, we also inquire into the concept of the organical growth of an art-work, into the relations between a form and a content, into the thoughts regarding the tendentiousness and funkcionality of art, into the tension between an individuality and a comunity and last but not least into the understating of a "word" as a Logos. Merely a reflection essay represents an intermezzo which is dealing with the Czech reception of Henri Bergson's philosophy. Keywords: avantgarda; moderna; Tvar; tvar; Karel Teige; Bedřich Fučík; Miloš Dvořák; Jan Strakoš; teleologický formalismus; kultura; analýza; syntéza; Aage Hansen-Löve; avant-garde; modernism; Tvar; form; Karel Teige; Bedřich Fučík; Miloš Dvořák; Jan Strakoš; theleological formalism; culture; analysis; synthesis; Aage Hansen-Löve Available in digital repository of UPOL.
Myšlení o literatuře kolem časopisu Tvar

Cílem předkládané disertační práce je polemika s více či méně ustáleným názorem, že skupina literárních kritiků, jež se ve druhé polovině dvacátých let 20. století sdružila kolem časopisu Tvar, ...

JIRSA, David; HRABAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases