Number of found documents: 19176
Published from to

Zapojení svalů horní části těla u vybraných způsobů běhu na lyžích a při napodobivých cvičeních
Horyna, Roman; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
2018 - Czech
Title: Upper body muscles activity in V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2 Objectives: Comparison of involvement upper body muscles during V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2. Methods: Comparative analysis: the dates were measured by surface electromyography and 2-D video-analysis. Results: We found statistically significant coordination similarity by comparisons muscle preactivation and activation during V2 skating technique and double poling. Trunk flexors musculus obliquus abdominis externus and musculus rectus abdominis showed unlike the main propulsion muscles, musculus pectoralis major, musculus triceps brachii and musculus latissimus dorsi, significantly higher preactivation during V2 skating technique and double poling in comparison to skiing machine Concept 2. Activation of the main propulsion muscles on a skiing machine Concept 2 is significantly higher than during V2 skating technique and double poling. Skiing machine Concept 2 cannot be considered as a specific training method for cross-country skiing. Long-term application may cause disruption of double poling technique. Key words: Cross country skiing, V2 skating technique, double poling, skiing machine Concept 2 (SkiErg), kinesiology, surface electromyography Název: Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 Cíl: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti aktivace sledovaných svalů horní části těla v průběhu odpichu při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Metody: Komparační analýza elektromyografických signálů svalové aktivity v kombinaci s plošnou kinematickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Prokázali jsme statisticky významnou koordinační podobnost v elektromyografických záznamech preaktivace a aktivace svalů při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Flexory trupu musculus obliquus abdominis externus a musculus rectus abdominis vykazovaly na rozdíl od hlavních propulzních svalů musculus pectoralis major, musculus triceps brachii a musculus latissimus dorsi významně větší velikost preaktivace při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém oproti napodobivému cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Aktivace hlavních propulzních svalů při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 je významně větší než při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Běžkařský... Keywords: běh na lyžích; soupažný běh prostý; oboustranné bruslení jednodobé; běžkařský trenažer Concept 2 (SkiErg); kineziologie; povrchová elektromyografie; Cross country skiing; V2 skating technique; double poling; skiing machine Concept 2 (SkiErg); kinesiology; surface electromyography Available in a digital repository NRGL
Zapojení svalů horní části těla u vybraných způsobů běhu na lyžích a při napodobivých cvičeních

Title: Upper body muscles activity in V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2 Objectives: Comparison of involvement upper body muscles during V2 skating technique, double ...

Horyna, Roman; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
Univerzita Karlova, 2018

"Návrat svalů a tuku zpět na kosti": 3D analýza vlivu tělesné kompozice a hmotnosti na kostní architekturu
Lacoste Jeanson, Alizé; Brůžek, Jaroslav; Velemínský, Petr; Friedl, Lukáš
2018 - English
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ARCHITEKTURU "PUTTING FLESH AND FAT BACK ONTO THE BONES": A 3D ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BODY COMPOSITION AND MASS ON BONE ARCHITECTURE Disertačnn prace Doctoral thesis Školitel Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc, PhD, HDR Praha, 2018 Prague, 2018 Charles University Faculty of Science Department of Anthropology and Human Genetics Abstract The understanding of biomechanics is essential to various studies in bioanthropology. Bone is a living tissue that constantly remodels in order to functionally adapt to biomechanical constrains. Long bones diaphyses in particular have been subjected to various analyses notably because the application of beam engineering principles has rendered possible the evaluation of their resistance to various directional constrains based on their shape. Body mass estimation methods lie on this principle. Body mass is partially used since the nineties as a proxy to control the influence of body size on bone's architecture prior to interpreting variations between populations. More recently, they have been used to estimate physical status (i.e. emaciation, norm, obesity).... Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ARCHITEKTURU "PUTTING FLESH AND FAT BACK ONTO THE BONES": A 3D ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BODY COMPOSITION AND MASS ON BONE ARCHITECTURE Disertačnn prace Doctoral thesis Školitel Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc, PhD, HDR Praha, 2018 Prague, 2018 Charles University Faculty of Science Department of Anthropology and Human Genetics Abstrakt Porozumění biomechanice je nezbytné pro různé studie v bioantropologii. Kost je živá tkáň, která se neustále remodeluje, aby se funkčně přizpůsobila biomechanickým omezením. Studovány jsou zejména diafýzy dlouhých kostí, které následují principy tzv. "beam engineering" (studium pevnosti stavebních konstrukcí), což umožňuje hodnotit odolnost kostí vůči různým směrovým omezením na základě jejich tvaru. Na tomto vztahu jsou založeny metody odhadu tělesné hmotnosti. Jsou částečně používány od devadesátých let jako prostředník ke kontrole vlivu tělesné velikosti na kostní architekturu pro interpretaci variability mezi populacemi. V současné době se používají také k odhadu fyzického stavu (např. podváha, normální váha, obezita). Na souboru 64 jedinců se známou... Keywords: tělesná hmotnost; kostra; bioarcheologie; forenzní antropologie; Body mass; human skeleton; bioarcheology; forensic anthropology Available in a digital repository NRGL
"Návrat svalů a tuku zpět na kosti": 3D analýza vlivu tělesné kompozice a hmotnosti na kostní architekturu

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ...

Lacoste Jeanson, Alizé; Brůžek, Jaroslav; Velemínský, Petr; Friedl, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Spor o románový tvar
LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
2018 - Czech
Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a zveřejněn čtenáři, v tomto případě literárními kritiky, kteří se, historicky situováni a různě ideologicky a esteticky orientováni, pokusili pojmenovat smysl a uměleckou (estetickou i vývojovou) hodnotu Vančurova šestého románu v měsících následujících po jeho publikaci. Vlastní předmět práce tedy představuje soubor recenzních textů Markéty Lazarové zveřejněných v období od prvního vydání románu do rozebrání jeho nákladu, tj. od dubna do prosince 1931. S ohledem na časové kritérium jejich volby byly recenze zkoumány chronologicky a problémově. Zvolený přístup umožnil autorovi práce chápat soubor textů jako literárněkritický diskurz, který ukazuje, co bylo a co naopak nebylo možné o románu v roce 1931 napsat. Při analýze vyvstaly specifické problémy recepce Markéty Lazarové, které se napříště staly určujícími tématy jejích interpretací. Pro dobovou kritickou diskuzi o Vančurově literární tvorbě se autorovi práce jako příhodná jevila představa zápasu či sporu o podobu románového tvaru. Jednu stranu tohoto zápolení představuje Vančura se svým estetickým projektem "nového umění", jehož součástí jsou prozaická díla i články vysvětlující a zároveň obhajující autorovu uměleckou koncepci. Stranu druhou zastupují představitelé literární kritiky, kteří Vančurovu tvorbu vykládají a hodnotí na základě dobově podmíněných způsobů rozumění literatuře; někteří z nich přitom vystupují na obranu autorovy poetiky. Vzájemnou konfrontaci autora a kritiky lze chápat jako vyjednávání mezi různými pohledy na to, co je (umělecká) literatura, resp. co v dané době platí za literárně hodnotné (v případě moderního románového díla). Práce se zaměřuje na to, jaké prvky, roviny a vztahy románové struktury, v souvislosti s pociťovanou novostí výsledného tvaru, recenzenti ve svých textech pojmenovali a jak s nimi při interpretaci románu nakládali. Charakteristickými tématy první konkretizace románu se staly dvě dominantní oblasti jeho kritického hodnocení: problematika historického žánru a podoba a funkce zvoleného způsobu vyprávění, resp. organická kompozice románu. V souvislosti s nimi recenzenti tematizovali řadu dalších prvků, rysů či motivů románové struktury, jako byly např. styl, fabule, vypravěč, reprezentace Boha a historických reálií, dramatický potenciál vyprávění či hrdinka Markéta. Vedle toho se recenzenti zaobírali inspiračními zdroji, uměleckými vlivy nebo poměrem díla k aktuální skutečnosti a společenským otázkám doby. V neposlední řadě se vyrovnávali s autorskou intencí, kterou nejčastěji modelovali v závislosti na románové poetice. Práce je rozdělena do dvou částí členěných na kapitoly, resp. podkapitoly podle diskutovaných textů a problémů spjatých s recepcí románu. První část pokrývá období před vydáním Markéty Lazarové. Jejím účelem je na charakteristickém příkladě (Vančurova polemika s Ferdinandem Peroutkou nad románem Poslední soud) představit Vančurovy umělecké názory a osvětlit některé rysy dobového obrazu jeho díla, nastínit souvislosti bezprostředně předznamenávající publikaci nového románu a stručně popsat okolnosti samotného vydání. Druhá část soustředí kapitoly o jednotlivých recenzích a problémech recepce prvního vydání Markéty Lazarové. Pro lepší orientaci je práce doplněna chronologií sledovaných textů. The work is intended to present the critical reception of the first edition of Markéta Lazarová (1931). It deals with the effects a particular literary work has on its recipients as they were recorded and made public by the readers, who, in this event, were critics that, all of them historically situated and in different ways ideologically as well as aesthetically orientated, tried to articulate both the meaning and the literary (aesthetic and development) value of Vančura's sixth novel in the period following its publication. The actual subject matter of the work is therefore a group of reviews on Markéta Lazarová that were published in the period between the date of its first issue and the time the novel went out of print, i.e., from April to December 1931. Having considered the time criterion of their selection, the reviews were analyzed chronologically and with respect to particular problems related to the reception. The approach applied here made it possible for the author of this work to understand the group of the texts to be a critical discourse that shows what one could and, on the contrary, could not write about the novel in 1931. During the analysis, specific problems pertaining to the reception of the novel emerged that had become typical for its later interpretations. What appears to be an appropriate image for the critical discussion of Vančura's literary work that took place at that time is the image of a struggle for or dispute over the novelistic composition. One side of this struggling is represented by Vančura and his aesthetic project of "new art" parts of which are both his prose works and articles outlining and advocating his artistic vision. The other side is represented by the critics that interpret and evaluate Vančura's work applying historically relative ways of understanding literature, while some of them try to defend Vančura's poetics. The mutual confrontation between the author and the critics can be seen as a negotiation between different views on what is literature, or what is at given time accepted as literary valuable (when speaking about modern novel). The work is orientated towards the elements, levels and relations of the novel structure that the critics, in connection with the newness of the novel's composition recognized by them, appointed in their texts and how they applied them in their interpretations. There were two dominant spheres of the novel's critical evaluation that had become significant for the first concretization of the novel: the genre aspects of historical novel and the function of the story-telling Vančura applied, or the organic composition of the novel. In relation with these two the critics addressed several other elements, features and motives of the novel structure, such as style, story, narrator, the representation of God and historical facts, the dramatic potential of the narrative or the main character. Apart from these, the critics focused on inspiration sources, art influences or the relation between the novel and the historical reality and social issues of that time. Least but not last, they dealt with the authorial intention which they most often modelled based on the novel's poetics. The work consists of two parts that are further divided into chapters according to the discussed texts and problems related to the reception of the novel. The first part briefly covers the period before the publication of the novel. Using a symptomatic event (Vančura's argument with Ferdinad Peroutka), the aim of this part is to introduce Vančura's literary views and explain some of the characteristics his work bore at that time, to outline the context immediately preceding the publication of the novel and describe the circumstances of the publishing itself. The second part comprises the chapters on the respective reviews and problems concerning the reception of the novel. For reasons of ease of use, a chronological list of the texts discussed in the work is appended. Keywords: Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; literárněkritická recepce; diskurzivní analýza; historický román; Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; critical reception; discourse analysis; historical novel Available in digital repository of UPOL.
Spor o románový tvar

Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a ...

LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Antropologická studie prořezávání stálých zubů
Šindelářová, Romana; Broukal, Zdeněk; Špidlen, Miloš; Izakovičová Hollá, Lydie
2018 - Czech
The introduction to the dissertation is devoted to a brief overview of the development and emergence of teeth and the characteristics of the internal and external influences that affect the emergence. In addition to the influence of physical constitution on permanent teeth emergence, other factors such as socioeconomic influences, premature birth, premature loss of deciduous teeth, or the influence of craniofacial morphology are described. The term biological age and the possibilities of its determination were also discussed. In research part we carried out research into permanent tooth emergence in Czech children aged 4 to 15, as a knowledge of the timing and sequence of the emergence of permanent is important for dental prevention treatment planning, particularly in orthodontics and pediatric dentistry and also is essential in forensic anthropology for the estimation of an individual's age. We also focused on the evaluation of the differences in the time of emergence of the contralateral and opposing permanent teeth. Attention was also paid to some important internal and external factors that affect the time of emergence of the permanent dentition. Our results were compared with the conclusions of similar studies conducted throughout the world. Key words: permanent teeth, emergence time,... Úvod disertační práce je věnován stručném přehledu o problematice vývoje a prořezávání zubů a charakteristice vnitřních a vnějších vlivů, které erupci ovlivňují. Kromě vlivu tělesné konstituce na prořezávání stálých zubů jsou popsány i další faktory, mezi něž patří socioekonomické vlivy, předčasný porod, předčasné ztráty dočasných zubů nebo vliv kraniofaciální morfologie. Blíže byl specifikován také pojem biologický věk a možnosti jeho určení. V praktické části jsme sledovali prořezávání stálých zubů u českých dětí ve věku 4-15 let, neboť znalost pořadí a doby prořezávání stálých zubů je důležitá pro správné plánování preventivních opatření, pro diagnózu a plán léčby ve stomatologii. Dále jsme se zaměřili na hodnocení rozdílů v době prořezání stálých zubů kontralaterálních (pravá/levá strana) a antagonistických (horní/dolní čelist). Pozornost byla věnována také některým významným vnitřním a vnějším faktorům, které dobu prořezávání stálé dentice ovlivňují. Naše výsledky jsme konfrontovali se závěry obdobně zaměřených studií realizovaných ve světě. Klíčová slova: stálé zuby, doba prořezávání, prevence, děti, Česká republika Keywords: stálé zuby; doba prořezávání; prevence; děti; Česká republika; permanent teeth; emergence time; prevention; children; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Antropologická studie prořezávání stálých zubů

The introduction to the dissertation is devoted to a brief overview of the development and emergence of teeth and the characteristics of the internal and external influences that affect the emergence. ...

Šindelářová, Romana; Broukal, Zdeněk; Špidlen, Miloš; Izakovičová Hollá, Lydie
Univerzita Karlova, 2018

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení diagnostiky časné schizofrenie
Mikoláš, Pavol; Hájek, Tomáš; Syka, Josef; Hájek, Milan
2018 - English
Background: Early diagnosis of schizophrenia could improve the outcomes and limit the negative effects of untreated illness. Although participants with schizophrenia show structural/functional alterations on the group level, these findings have a limited diagnostic utility. Novel methods of MRI analyses, such as machine learning (ML), may help bring neuroimaging from bench to the bedside. Here, we used ML to differentiate participants with a first episode of schizophrenia-spectrum disorder (FES) from healthy controls (HC) based on neuroimaging data and compared the diagnostic utility of such approach with the utility of between group comparisons using classical statistical methods. Method: Firstly, we performed a classical fMRI experiment in FES using a self/other- agency task (SA/OA) and compared FES (N=35) versus controls (N=35) using conventional statistics. We than classified FES and healthy controls (HC) using linear kernel support vector machine (SVM) from the resting-state functional connectivity (rsFC) and fractional anisotropy (FA) in 63/63 and 77/77 age- and sex-matched FES and HC participants. We also investigated the between-group differences in rsFC and FA using classical between-group comparisons. Results: FES group exhibited a decreased activation during the emergent SA experience... Úvod: Včasná diagnóza schizofrenie může omezit negativní dopad neléčené nemoci. Progresivní funkční a strukturální změny byly opakovaně detekovány metodami skupinové statistiky, avšak kvůli nízké senzitivitě a specificitě nenašly v klinické praxi dosud využití. Nové metody analýzy, jako například strojové učení, mají v kombinaci s neurozobrazovacími metodami v psychiatrii diagnostický potenciál. Provedli jsme klasifikaci pacientů s první epizodou schizofrenie a zdravých dobrovolníků založenou na neurozobrazovacích datech a srovnali možnosti jejího klinického využití s přístupy klasické skupinové statistiky. Metody: V prvním kroku jsme provedli analýzu klasického fMRI experimentu v blokovém designu s využitím ''self-agency'' paradigmatu (SA) pomocí klasické skupinové statistiky. Následně jsme klasifikovali pacienty s FES a zdravé dobrovolníky pomocí linear support vector machine (SVM) z dat klidové funkční konektivity (rsFC) a frakční anizotropie (FA) pomocí strojového učení na souborech 63/63 (rsFC) a 77/77 (FA) pacientů/zdravých dobrovolníků, kteří byli jednotlivě matchováni podle věku a pohlaví. Výsledky: U FES jsme detekovali nižší aktivaci během SA prožitku v centrálních mediálních strukturách (CMS). SVM byl schopen rozlišit pacienty od zdravých dobrovolníků s přesností 73.0% (p=0.001) (rsFC) a... Available in a digital repository NRGL
Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení diagnostiky časné schizofrenie

Background: Early diagnosis of schizophrenia could improve the outcomes and limit the negative effects of untreated illness. Although participants with schizophrenia show structural/functional ...

Mikoláš, Pavol; Hájek, Tomáš; Syka, Josef; Hájek, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi
KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
2018 - Czech
Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem k množství materiálu potřebného pro použití při aplikaci. Tyto podmínky splňují metody přípravy v pevné fázi využívající termické redukce oxidů nebo oxyhydroxidů železa. V této materiálově zaměřené disertační práci jsou proto představeny mechanismy termicky indukovaných transformací vybraných forem oxidů železa, které byly in situ monitorovány pomocí vysokoteplotní rentgenové difrakce, se speciálním zaměřením na redukční experimenty vedoucí k přípravě nZVI. Součástí mechanismu transformace maghemitu na nZVI je také jeho postupná redukce na magnetit, jedna kapitola se proto věnuje také tomuto tématu a je v ní prezentována příprava a charakterizace nestechiometrických magnetitů (tj. s různou mírou oxidace Fe2+). Stěžejní část práce se ovšem věnuje přípravě nZVI částic stabilizovaných pomocí cíleného vytvoření oxidické slupky s kontrolovanou tloušťkou mezi 4 a 10 nm, jejich vlastnostem a použití. Je představen vliv tloušťky a charakteru slupky na fyzikálně-chemické charakteristiky nZVI a zejména aplikační potenciál částic se 7 až 10 nm slupkou. V závěru práce je potom prezentováno praktické využití termicky indukovaných procesů pro přípravu některých aplikačně zajímavých materiálů zahrnujících nanočástice magnetitu s unikátní morfologií, nanočástice Häggova karbidu nebo kompozitní materiály na bázi nZVI ve vápenaté matrici. For practical usage of nanoscale zero valent iron (nZVI) particles in real applications is essential relatively simple and reliable preparation method, which is also applicable and cost effective with respect to the amount of material needed for application. These conditions can be successfully satisfied by the solid state methods based on thermally induced reduction of iron oxides or oxyhydroxides. In this materially oriented thesis are therefore introduced mechanisms of thermally induced transformations of selected iron oxides, which were in situ monitored by variable temperature X-ray diffraction, with a special focus on reduction experiments leading to preparation of nZVI. A part of maghemite transformation to nZVI is also its gradual reduction to magnetite. One chapter of the thesis therefore deals with this topic and covers preparation and characterization of nonstoichiometric magnetites (i.e., with different levels of Fe2+ oxidation). However the main part of this work presents the preparation of nZVI stabilized by targeted creation of oxide shell with controllable thickness between 4 and 10 nm, their properties and usage. The influence of shell thickness and its character on physical-chemical characteristics and especially application potential of particles with 7 to 10 nm oxide shell are introduced. The latter part of the work shows the utilization of thermally induced processes for preparation of materials interesting from application point of view covering magnetite nanoparticles with unique morphology, nanoparticles of Hägg's carbide and composite materials based on nZVI in calcium matrix. Available in digital repository of UPOL.
Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi

Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem ...

KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam
Borovec, Ondřej; Vohník, Martin; Gryndler, Milan; Adamec, Lubomír
2018 - Czech
Plant roots host a wide spectrum of endophytic fungi ranging from parasites through neutralistic fungi to mutualistic mycorrhizal fungi. In most of terrestrial ecosystems, these groups of symbiotic fungi are well documented. However, much less is known about fungal endophytes of aquatic plants, especially the only group of submerged marine plants, seagrasses. We focused on roots of the seagrass species Posidonia oceanica which is a Mediterranean endemite. Its roots hosted an abundant presence of endophytic fungi. We examined the roots using optical and electron microscopy in order to study its morphology. We isolated the mycobionts and determined their taxonomic classification. A specific symbiosis of P. oceanica roots and dark coloured septate fungus has been recorded all over a vast area of the Mediterranean spreading from southern Spain to south Turkey. The fungus forms distinctive and typical structures: superficial hyphae occasionally forming hyphal sheaths or dense hyphal nets, intraradical hyphae colonizing extracellular space and, occasionally, primary cortex cells, and finally intracellular microsclerotia. The colonization pattern of the fungi resembles dark septate endophytes (DSE), group of fungi commonly found in roots of both terrestrial and freshwater plants. In our following studies, we... Kořeny rostlin hostí široké spektrum endofytických hub, od parazitických přes neutralistické až po mutualistické mykorhizní houby. V terestrickém prostředí jsou tyto houby poměrně dobře prozkoumány, ale co se týče vodních rostlin, naše znalosti jsou značně omezené. Obzvláště málo je známo o houbách asociovaných s kořeny mořských trav, jediné skupiny cévnatých rostlin trvale ponořených pod mořskou hladinou. Zaměřili jsme se na studium kořenů mořské trávy posidonie Neptunovy, endemického druhu Středozemního moře. V jejích kořenech jsme zjistili přítomnost endofytických hub. S využitím mikroskopických technik jsme studovali jejich morfologii. Izolací a následnými molekulárními analýzami mykobiontů jsme pak odhalili jejich taxonomickou příslušnost. V celém rozsáhlém areálu Středozemního moře od Španělska po jižní Turecko jsme zaznamenali výskyt symbiózy kořenů p. Neptunovy s tmavě zbarvenou septovanou houbou. Tato houba se vyznačuje charakteristickými strukturami, kterými jsou povrchové hyfy tvořící někdy souvislý plášť nebo hustou hyfovou síť, dále vnitrokořenové hyfy rostoucí mezi buňkami, řidčeji i uvnitř buněk, a konečně vnitrobuněčná mikrosklerocia. Celkově se tento endofyt podobá dark septate endophytes (DSE), běžným symbiontům terestrických i sladkovodních rostlin. V několika následných studiích jsme se... Keywords: mořské trávy; kořenoví mykobionti; endofytizmus; rod Posidonia; seagrasses; root mycobionts; endophytism; genus Posidonia Available in a digital repository NRGL
Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam

Plant roots host a wide spectrum of endophytic fungi ranging from parasites through neutralistic fungi to mutualistic mycorrhizal fungi. In most of terrestrial ecosystems, these groups of symbiotic ...

Borovec, Ondřej; Vohník, Martin; Gryndler, Milan; Adamec, Lubomír
Univerzita Karlova, 2018

Podíl výtvarné keramické tvorby hendikepovaných na jejich seberealizaci
Jarchovská, Lenka; Špirk, Ivan; Hazuková, Helena; Stadlerová, Hana
2018 - Czech
This thesis aims at the problematics of personal growth of students with special needs in the field of art education. For example in ceramics they move from mechanical imitation of certain craftmanship to their own artistic self-realization. The goal of this thesis is to explore, dokument and describe in what ways can succes of a student be influenced. The claim will be verified, that though specifically chosen artistic tasks, that do not také place only in ceramics workshop, not only work related but also intelectuall skills that are connected with interiorization of the procedures can be developer. The subject of this research are the exspressions of verbal communicetion between students. The course of these interactions, their connection to the special needs of the students, and to the formationof their roles in the group, and what influence it has on these roles. This research is designed as a qualitative multiple case study according to theory of Strauss and Corbin. The main means of this research are transcription and analysis of data aquired from video recordings throughthe ATLAS.ti program and their interpretation. The output of this research could srve as a starting poind for creatings a more sffective methodology for teaching ceramics to students with special needs. The new educational... Dizertační práce se zaměřuje na problematiku osobnostního rozvoje žáků se speciálními potřebami ve výtvarné dimenzi jejich vzdělávání; v keramické výtvarné výchově pokročit od mechanické nápodoby řemeslných dovedností k jejich vlastní výtvarné seberealizaci. Pokusíme se prozkoumat, zdokumentovat a popsat, zda a jakým způsobem lze ovlivnit úspěšnost žáka. Ověříme tvrzení, že je možné prostřednictvím speciálně zvolených výtvarných úkolů, realizovaných v keramické hlíně, rozvíjet nejen pracovní, ale také intelektuální dovednosti spojené s interiorizací postupů. Předmětem výzkumu jsou projevy verbální komunikace v interakcích probíhajících mezi žáky navzájem; průběh interakcí, jejich vztah ke speciálním potřebám žáků a ke vzniku i ovlivnění jejich rolí ve skupině. Design výzkumu je koncipován jako kvalitativní vícečetná případová studie podle zakotvené teorie Strausse a Corbinové. Hlavními výzkumnými nástroji jsou videonahrávky, jejich transkripce, analýza získaných dat s využitím programu ATLAS.ti a jejich interpretace. Výstupy výzkumného projektu by mohly posloužit jako východiska pro vypracování efektivnější metodologie výuky keramiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; nově vzniklé edukační strategie by mohly pomoci ovlivnit nejen přístup učitelů, ale i žáků samotných k jejich dalšímu... Keywords: Žák se speciálními potřebami; interakce a komunikace; učební výtvarný úkol; role žáka ve skupině; úspěšnost; seberealizace; Students with special needs; interaction and communication; artistic tasks; the role of the pupil in group; succes of a student; artistic self-realization Available in a digital repository NRGL
Podíl výtvarné keramické tvorby hendikepovaných na jejich seberealizaci

This thesis aims at the problematics of personal growth of students with special needs in the field of art education. For example in ceramics they move from mechanical imitation of certain ...

Jarchovská, Lenka; Špirk, Ivan; Hazuková, Helena; Stadlerová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)
Hulcová, Daniela; Cahlíková, Lucie; Valterová, Irena; Šmejkal, Karel
2018 - Czech
5. Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Mgr. Daniela Hulcová Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Biological activity of alkaloids Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae) Keywords: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloids, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biological activity. Bulbs of Narcissus pseudonarcissus L. cv. the Dutch Master of the Amaryllidaceae family, along with other species of the genus Narcissus, was subjected to a bio-guided study. This study evaluated summary alkaloid extracts using spectrophotometric Ellmans method and GC-MS analysis as a possible source of biologically active Amaryllidaceae alkaloids. Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master was selected as a suitable source for isolation of alkaloids. The fresh bulbs of this daffodil were extracted with ethanol and the crude extract was separated into individual fractions by column chromatography using alumina and silica gel as a stationary phase. Subsequently a stepwise elution was performed, where the mobile phase was a mixture of different ratios of petrol - chloroform and chloroform - ethanol. Some fractions had to be repeatedly partitioned by column... 4. Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Mgr. Daniela Hulcová Školitel: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název disertační práce: Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae) Klíčková slova: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloidy, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biologická aktivita. Cibule z Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master z čeledi Amaryllidaceae byly spolu s dalšími druhy rodu Narcissus podrobeny bio-guided studii. Tato studie hodnotila sumární alkaloidní extrakty z pohledu jejich cholinesterasové inhibiční aktivity. Navíc byly provedeny podrobné GC-MS analýzy za účelem identifikace jednotlivých složek. Na základě získaných výsledků byl vybrán Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master jako vhodný zdroj širokého spektra amarylkovitých alkaloidů. Čerstvé cibule tohoto narcisu byly extrahovány ethanolem a sumární extrakt byl separován na jednotlivé frakce pomocí sloupcové chromatografie za využití oxidu hlinitého a silikagelu jako stacionární fáze. Následně byla provedena stupňovitá eluce, kde mobilní fází byla směs různých poměrů benzín - chloroform a chloroform - ethanol. Některé frakce bylo nutno opakovaně rozdělit pomocí sloupcové... Available in a digital repository NRGL
Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)

5. Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Mgr. Daniela Hulcová Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, ...

Hulcová, Daniela; Cahlíková, Lucie; Valterová, Irena; Šmejkal, Karel
Univerzita Karlova, 2018

Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) II.
Vaněčková, Nina; Cahlíková, Lucie; Mučaji, Pavel; Blunden, Gerald
2018 - English
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Mgr. Nina Vaněčková Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, PhD. Title of Doctoral Thesis: Study of the inhibitory (toxic) effect of the alkaloids from chosen plants of Amaryllidaceae family on some human enzymatic systems (in vitro study) II. Key words: Nerine bowdenii, Amaryllidaceae, alkaloids, biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, cytotoxicity An alkaloid extract prepared from the fresh bulbs of Nerine bowdenii Watson was chosen as a source of a variety of Amaryllidaceae alkaloids with a potential for interesting biological activity. The mixture of alkaloids, prepared by standard extraction techniques, was fractionated by column chromatography on aluminium oxide using step gradient elution with petrol, chloroform and ethanol. The isolation of 21 alkaloids was a result of column chromatography, preparative TLC and crystallizations. Two of these alkaloids were isolated from this plant for the first time. The chemical structures of isolated compounds were determined on the basis of spectrometric techniques (NMR, MS, optical rotation) and by comparison with literature data. If the amount of the isolated alkaloid were sufficient, it was... Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Mgr. Nina Vaněčková Školitel: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název práce: Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) II. Klíčová slova: Nerine bowdenii, Amaryllidaceae, alkaloidy, biologická aktivita, acetylcholinesteráza, butyrylcholinesteráza, prolyloligopeptidáza, cytotoxicita Alkaloidní extrakt, připraven z čerstvých cibulí, rostliny Nerine bowdenii Watson byl vybrán jako zdroj různých strukturních typů Amaryllidaceae alkaloidů s potenciálně zajímavou biologickou aktivitou. Směs alkaloidů, připravená pomocí základních metod extrakce, byla dělena za použití sloupcové chromatografie. Jako stacionární fáze byl použit oxid hlinitý. Benzín, chloroform a etanol byly použity jako mobilní fáze. Koncentrace jednotlivých mobilních fází se na základě postupné gradientové eluce měnila. Výsledkem sloupcové chromatografie, preparativní TLC a krystalizace byla izolace 21 alkaloidů, z nichž dva byly z této rostliny izolovány poprvé. Chemické struktury izolovaných sloučenin byly stanoveny na základě spektrometrických technik (NMR, MS, optická rotace) a porovnáním s daty uvedenými v literatuře. Pokud... Available in a digital repository NRGL
Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) II.

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Mgr. Nina Vaněčková Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, PhD. Title of Doctoral ...

Vaněčková, Nina; Cahlíková, Lucie; Mučaji, Pavel; Blunden, Gerald
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases