Number of found documents: 26668
Published from to

Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve
Lajblová, Karolína; Kraft, Petr; Holcová, Katarína; Kyška Pipík, Radovan
2017 - Czech
The submitted doctoral thesis presents an introductory comment and a set of four publications focused on the revision of the Ordovician ostracods of the Prague Basin. The research of them was insufficient in past in contrast to the diversity and abundance of ostracod material recorded in this area. Major characteristics of the study group with a focus on morphology, ecology and history of research are discussed in the introductory chapters. In the following parts, the attention is paid to the ostracods of the Lower, Middle and Upper Ordovician of the Prague Basin and their comparison with assemblages of the other paleoregions. The published papers are focused on the comprehensive revisions of the ostracods of the Klabava, Šárka and Králův Dvůr formations. The studies resulted in systematic monographs supplemented with a study on the ontogeny of the widespread species Conchoprimitia osekensis (Přibyl, 1979). The taxonomy, palaeogeography and overall diversity of studied Ordovician species are also included and discussed. Předkládaná disertační práce představuje průvodní komentář a soubor čtyř publikací se zaměřením na revizi ordovických ostrakodů pražské pánve, jejichž výzkum byl v minulosti zcela nedostačující vzhledem k rozmanitosti a hojnosti ostrakodového materiálu této oblasti. Úvodní část disertační práce se zaměřuje na základní charakteristiku studované skupiny s důrazem na morfologii, ekologii a historii výzkumů. V dalších kapitolách je pozornost věnována ostrakodům spodního, středního a svrchního ordoviku pražské pánve a jejich srovnání s faunou ostatních paleoregionů. Publikované studie jsou zaměřeny na komplexní revizi ostrakodů klabavského, šáreckého a králodvorského souvrství. Výsledkem jsou systematické monografie rozšířené o studii ontogeneze rozšířeného šáreckého druhu Conchoprimitia osekensis (Přibyl, 1979). V rámci těchto publikací je diskutována taxonomie, paleogeografie a celková diverzita studovaných ordovických druhů. Available in a digital repository NRGL
Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve

The submitted doctoral thesis presents an introductory comment and a set of four publications focused on the revision of the Ordovician ostracods of the Prague Basin. The research of them was ...

Lajblová, Karolína; Kraft, Petr; Holcová, Katarína; Kyška Pipík, Radovan
Univerzita Karlova, 2017

Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti
Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich; Mergl, Michal; Valent, Martin
2017 - Czech
This thesis deals with the topic of eocrinoid echinoderms from the Barrandian area (Příbram- Jince Basin, mid-Cambrian, Drumian). The thesis is presented as a compilation of five published papers and an introduction. The introduction is an overview of current knowledge about eocrinoid echinoderms. It also includes links to new information from the five included papers, and serves as a unifying element for these professional publications. The topic of the thesis is focused on a revision of selected specimens of eocrinoid echinoderms, and the study of their ontogeny, phylogeny, palaeoecology and systematic position. This thesis has also improved our understanding of early evolution of basal blastozoans. This is the first study of Cambrian ontogenetic development on eocrinoid material from the Czech Republic. Complete ontogeny was described on the genus Akadocrinus, and it was possible to establish two basic phases in the development of this genus: pre-epispire-bearing phase and epispire-bearing phase. The new primitive blastozoan Felbabkacystis is described from the Jince Formation - its unique body plan highlights evolution of the body wall among blastozoans. Palaeoecology and phylogeny of the genus Vyscystis was studied, and phylogenetic analysis suggests a basal position of lepidocystoids among... Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou eocrinoidních ostnokožců z oblasti Barrandienu (příbramsko-jinecká pánev, střední kambrium - drum). Práce se skládá z pěti samostatných publikací a úvodní části, která představuje přehled současných znalostí o eocrinoidních ostnokožcích. Úvodní část též obsahuje odkazy na nově získané informace v jednotlivých publikacích a představuje tak propojující linii mezi jednotlivými odbornými články. Tématem disertační práce byla revize vybraných zástupců eocrinoidních ostnokožců a studium jejich ontogeneze, fylogeneze, paleoekologie a systematiky. Disertační práce přispěla také ke zlepšení komplexního pohledu na ranou evoluci bazálních ostnokožců. Poprvé byl na materiálu z Čech studován ontogenetický vývoj kambrických ostnokožců. U rodu Akadocrinus byl popsán ontogenetický vývoj a stanovena dvě základní vývojová stádia. Z jineckého souvrství byl popsán nový rod Felbabkacystis, který představuje velmi důležitého zástupce pro celkovou evoluci tělních plánů raných ostnokožců patřících do podkmenu Blastozoa. U eocrinoidního ostnokožce rodu Vyscystis byla studována paleoekologie i fylogeneze. Fylogenetická analýza potvrdila postavení skupiny Lepidocystoidea jako bazální skupiny podkmenu Blastozoa. V rámci disertační práce byla také provedena revize... Keywords: Ostnokožci; eocrinoidi; ontogeneze; střední kambrium; barrandienská oblast; Echinoderms; eocrinoids; ontogeny; middle Cambrian; Barrandian area Available in a digital repository NRGL
Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti

This thesis deals with the topic of eocrinoid echinoderms from the Barrandian area (Příbram- Jince Basin, mid-Cambrian, Drumian). The thesis is presented as a compilation of five published papers and ...

Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich; Mergl, Michal; Valent, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci
Krestová, Michala; Říčný, Jan; Fialová, Lenka; Balaštík, Martin
2017 - English
It is accepted that fibrillar aggregated tau is the best histopathological correlate of the onset and progression of dementia. Tau protein was long regarded as an intracellular protein with several functions inside of cells. New evidence suggests tau secretion into the extracellular space. It is plausible that both intracellular and extracellular forms of tau protein contribute to AD neurodegeneration. The truncated/fragmented forms of tau protein are prone to self- aggregate and form soluble oligomers which are now considered the toxic agents that spread the pathology in AD and other tauopathies. In addition, immunologic abnormalities including defective immune regulation and autoimmunity have been demonstrated in AD patients. Therefore, we have studied the role of various extracellular forms of tau protein and antibodies against them in AD. Firstly, we showed that antibodies isolated from intravenous IgG (IVIG, product Flebogamma) and plasma of older cognitively healthy persons (controls) were reactive with pathological soluble aggregates (oligomers) of tau protein present in the brain of AD patients. On the contrary, isolated antibodies from the plasma of AD patients revealed reactivity with lower molecular weight (LMW, monomeric) tau forms found in brain tissue. Moreover, the antibodies from... Vláknité struktury tvořené proteinem tau byly doposud prokázány jako nejvhodnější histopatologický ukazatel nástupu a rozvoje Alzheimerovy nemoci (AN). Tau protein byl zpočátku považován za intracelulární protein regulující výstavbu mikrotubul. Nejnovější nálezy však prokázaly sekreci tau do extracelulárního prostoru. Ukazuje se, že pravděpodobně, jak intracelulární, tak i extracelulární formy tau přispívají k neurodegeneraci. V poslední době se uvažuje o rozpustných agregátech tau (oligomerech) jako o příčině šíření patologie AN a dalších tauopatií. Kromě toho byly u pacientů trpících AN prokázány i změny v regulaci imunitního systému a projevy autoimunitních poruch. Proto jsme se zaměřili na roli různých extracelulárních variant proteinu tau a anti-tau protilátek ve vztahu k AN. Nejprve jsme studovali výskyt a charakter přirozeně se vyskytujících plasmatických anti- tau protilátek. Zjistili jsme, že anti-tau protilátky izolované z produktu intravenozních IgG (IVIG, Flebogamma) a z plazmy kognitivně zdravých starých lidí vykazují reaktivitu s patologickými agregáty (oligomery) tau proteinu. Naproti tomu protilátky z plazmy pacientů s AN reagovaly především s nízkomolekulárními (monomerními) formami proteinu tau. Anti- tau protilátky od kognitivně zdravých seniorů a z IVIG navíc silně reagovaly se... Available in a digital repository NRGL
Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci

It is accepted that fibrillar aggregated tau is the best histopathological correlate of the onset and progression of dementia. Tau protein was long regarded as an intracellular protein with several ...

Krestová, Michala; Říčný, Jan; Fialová, Lenka; Balaštík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii
Pernica, Jan; Suchý, Jiří; Pupiš, Martin; Korvas, Pavel
2017 - Czech
Title: Possibilities of Non-invasive Control of Hypoxic Training Objectives: To find out whether there is a statistically significant change in mood dynamics measured by the POMS questionnaire while staying and training in a natural hypoxic environment (LHTH), compared to staying and training in normoxy. To compare and verify other non-invasive methods of controlled training in natural hypoxia. Methods: The research has the character of a quasi-experiment with a plan of repeated measurements. As a method of data acquisition, questioning was carried out using a standardized POMS questionnaire, analysis of training documentation. In the selected persons heart rate measurements and analysis of blood biochemical examination records were also done. An additional interview was included. There are two case studies. Results: A statistically significant difference in mood states was observed in the second week of the training camp, when a naturally hypoxic environment reduced the Energy Index and increased the Total Mood Disturbance of athletes. Casuistic investigations did not find any correlation between athletes' reduced performance and changes in the morning resting heart rate or biochemical blood analysis. However, a correlation between the decrease in performance and the overall mood disorder was... Název: Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii Cíle: Zjistit, zda při pobytu a tréninku v přirozeném hypoxickém prostředí dojde ke statisticky významné změně ve stavech nálad, měřených dotazníkem POMS, oproti pobytu a tréninku v normoxii. Porovnat a ověřit další neinvazivní metody kontroly trénovanosti v přirozené hypoxii. Metody: Výzkum má charakter kvaziexperimentu s plánem opakovaných měření. Jako metoda získávání dat bylo využito dotazování standardizovaným dotazníkem POMS, analýza tréninkové dokumentace a u vybraných osob také měření srdeční frekvence a rozbor záznamů o biochemickém vyšetření krve. Doplňkově byla zařazena řízená interview. Součástí práce jsou dvě kazuistiky. Výsledky: Statisticky významný rozdíl ve stavech nálad byl pozorován v druhém týdnu tréninkového kempu, kdy v přirozeně hypoxickém prostředí došlo ke snížení Energetického indexu a ke zvýšení Celkového narušení nálad sportovce. Kazuistická šetření nenalezla souvislost mezi sníženou výkonností sportovce a změnami v ranní klidové srdeční frekvenci nebo biochemickém rozboru krve. Avšak byla pozorována souvislost mezi sníženou výkonnosti a zvýšením Celkového narušení nálad. Klíčová slova: sportovní trénink, kontrola trénovanosti, přirozená hypoxie, emoční stavy Keywords: stavy nálad; sportovní trénink; vyšší nadmořská výška; POMS; mood states; sports training; moderate altitude; POMS Available in a digital repository NRGL
Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii

Title: Possibilities of Non-invasive Control of Hypoxic Training Objectives: To find out whether there is a statistically significant change in mood dynamics measured by the POMS questionnaire while ...

Pernica, Jan; Suchý, Jiří; Pupiš, Martin; Korvas, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní aspekty korupce
Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive point of view, the core of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough analysis of their selected elements, which can bring about interpretative and related application problems. It also refers to the issue of corruption in the private sector and the manner in which the Czech national legislation of corruption crimes copes with a requirement for its sanctioning, which follows from international commitments. In terms of procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most serious forms it is also connected to organized crime, which consequently requires application of specific means and methods in criminal procedure. However, in the course of their realization they are predominantly connected with an interference with individual's fundamental rights, so, as a reaction to that, a consistent legislation of conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points out the shortcomings or problematic... Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších foriem prostriedkami českého trestného práva. Z hmotnoprávneho hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať interpretačné a s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i na problematiku korupcie v súkromnom sektore a spôsob, akým k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov pristupuje česká vnútroštátna právna úprava úplatkárskych trestných činov. Z hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a dokazovania korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i prepojenou s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky či problematické prvky právnej úpravy a obsahuje i návrhy de lege ferenda na jej zmeny či precizovanie. Keywords: korupcia; úplatkárske trestné činy; korupčná kriminalita; corruption; bribery crimes; corruption criminality Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty korupce

This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive ...

Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Výpočetní studie interakcí organokovových komplexů s modely DNK/RNK a proteinů s využitím nástrojů kvantové chemie a molekulové mechaniky .
Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav; Rulíšek, Lubomír; Urban, Ján
2017 - English
Methods of computational chemistry represent an important tool in development of novel materials or drugs. In this thesis, they are used for investigation of Pt anticancer drugs. Interaction of five hydrated Pt(II) complexes with guanine as a small model of DNA is studied at the DFT level. Several Pt(IV) complexes exhibit less side effects and overcome some resistances of cisplatin, nevertheless they must be reduced to their Pt(II) analogues to obtain anticancer activity due to their high kinetic inertness. Therefore, reduction potentials for eleven Pt(IV) complexes are determined using DFT and post-Hartree-Fock methods. The kinetics of reduction play more important role. Thus, we study reaction mechanisms for reduction of tetraplatin by deoxyguanosine monophosphate and satraplatin by ascorbic acid. In both mechanisms the kinetic model for side reactions is employed since reducing agents occur in different protonation states. From the perspective of interaction of metals with thymine, proton transfer is of great importance. It is shown that the presence of hydrated metal cations - Mg2+ , Zn2+ , Hg2+ leads to a significant decrease of activation barriers for the N3↔O3 proton transfer. The QM/MM umbrella sampling MD method is employed in a study of binding of the hydrated mercury cation to the N3 position in... Při vývoji nových materiálů či léčiv zaujímají v poslední době kvantově-chemické metody důležitou roli. V rámci této disertační práce jsou využity při studiu platinových komplexů představujících potencionální protirakovinná léčiva. Interakce pěti hydratovaných Pt(II) komplexů s guaninem je studována pomocí DFT metod. U cytostatik na bázi Pt(IV) komplexů je však pozorováno méně vedlejších účinků a zároveň překonávají rezistenci některých nádorů vůči cisplatině. Obecně jsou ale vysoce kinecky inertní, a proto musí být v organismu redukovány, aby bylo dosaženo jejich protirakovinné aktivity. Z tohoto důvodu jsou stanoveny redukční potenciály pro jedenáct Pt(IV) komplexů pomocí DFT výpočtů a post-Harteeho-Fockových metod. Kinetika však hraje zásadní roli v případě redukce těchto sloučenin, a proto je zkoumán reakční mechanismus odpovídající redukci tetraplatiny v přítomnosti deoxyguanosin monofosfátu a redukci satraplatiny pomocí kyseliny askorbové. Jelikož se uvažovaná redukční činidla vyskytují při neutrálním pH v různých protonačních stavech, efektivní rychlostní konstanty jsou stanoveny pomocí vztahů pro boční reakce. Při interakci kovových kationtů s thyminem představují přenosy protonů velmi důležitou část reakce. Přítomnost hydratovaných Mg2+ , Zn2+ , Hg2+ kationtů vede k výraznému snížení aktivační... Available in a digital repository NRGL
Výpočetní studie interakcí organokovových komplexů s modely DNK/RNK a proteinů s využitím nástrojů kvantové chemie a molekulové mechaniky .

Methods of computational chemistry represent an important tool in development of novel materials or drugs. In this thesis, they are used for investigation of Pt anticancer drugs. Interaction of five ...

Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav; Rulíšek, Lubomír; Urban, Ján
Univerzita Karlova, 2017

Evoluční diferenciální rovnice v neomezených oblastech
Slavík, Jakub; Pražák, Dalibor; Miranville, Alain; Skalák, Zdeněk
2017 - English
We study asymptotic properties of evolution partial differential equations posed in unbounded spatial domain in the context of locally uniform spaces. This context allows the use of non-integrable data and carries an inherent non-compactness and non-separability. We establish the existence of a lo- cally compact attractor for non-local parabolic equation and weakly damped semilinear wave equation and provide an upper bound on the Kolmogorov's ε-entropy of these attractors and the attractor of strongly damped wave equation in the subcritical case using the method of trajectories. Finally we also investigate infinite dimensional exponential attractors of nonlinear reaction-diffusion equation in its natural energy setting. 1 V předložené práci studujeme asymptotické vlastnosti parciálních dife- renciálních rovnic na neomezených oblastech v kontextu lokálně uniformních prostorů. Tyto prostory umožňují uvažovat i neintegrovatelná data, na dru- hou stranu přinášejí komplikace díky své neseparabilitě a absenci kompakt- ních vnoření. V práci ukazujeme existenci lokálně kompaktních atraktorů pro nelokální parabolickou rovnici a slabě tlumenou vlnovou rovnici spolu s od- hadem Kolmogorovy ε-entropie těchto atraktorů a atraktoru silně tlumené vlnové rovnice v subkritických případech pomocí metody trajektorií. Zabý- váme se též nekonečně dimenzionálními exponenciálními atrkatory nelineární reakčně-difuzní rovnice. 1 Keywords: evoluční parciální diferenciální rovnice; neomezená oblast; atraktor; odhad entropie; asymptotická analýza; evolution partial differential equation; unbounded domain; attractor; entropy estimate; asymptotic analysis Available in a digital repository NRGL
Evoluční diferenciální rovnice v neomezených oblastech

We study asymptotic properties of evolution partial differential equations posed in unbounded spatial domain in the context of locally uniform spaces. This context allows the use of non-integrable ...

Slavík, Jakub; Pražák, Dalibor; Miranville, Alain; Skalák, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Plasmonické biosenzory v mikro- a nano-škále
Jabloňků, Jani; Homola, Jiří; Procházka, Marek; Richter, Ivan
2017 - English
Keywords: povrchové plasmony; biosenzory; SPR; nanočástice; surface plasmon; biosensor; SPR; nanoparticles Available in a digital repository NRGL
Plasmonické biosenzory v mikro- a nano-škále

Jabloňků, Jani; Homola, Jiří; Procházka, Marek; Richter, Ivan
Univerzita Karlova, 2017

Kvantová turbulence v supratekutém héliu studovaná vizualizačními metodami
Duda, Daniel; Skrbek, Ladislav; Chára, Zdeněk; Skyba, Peter
2017 - English
❚✐t❧❡✿ ◗✉❛♥t✉♠ t✉r❜✉❧❡♥❝❡ ✐♥ s✉♣❡r✢✉✐❞ ❤❡❧✐✉♠ st✉❞✐❡❞ ❜② ♣❛rt✐❝❧❡ tr❛❝❦✐♥❣ ✈❡❧♦❝✐♠❡tr② ✈✐s✉❛❧✐③❛t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❆✉t❤♦r✿ ❘◆❉r✳ ❉❛♥✐❡❧ ❉✉❞❛ ❉❡♣❛rt♠❡♥t✿ ❉❡♣❛rt♠❡♥t ♦❢ ▲♦✇ ❚❡♠♣❡r❛t✉r❡ P❤②s✐❝s ❙✉♣❡r✈✐s♦r✿ ♣r♦❢✳ ❘◆❉r✳ ▲❛❞✐s❧❛✈ ❙❦r❜❡❦✱ ❉r❙❝✳ ❆❜str❛❝t✿ ❚❤❡ P❛rt✐❝❧❡ ❚r❛❝❦✐♥❣ ❱❡❧♦❝✐♠❡tr② ✈✐s✉❛❧✐③❛t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡ ✉s✐♥❣ ♠✐❝✲ r♦♠❡t❡r s✐③❡ s♦❧✐❞ ❞❡✉t❡r✐✉♠ ♣❛rt✐❝❧❡s ❛s tr❛❝❡rs ❤❛s ❜❡❡♥ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ st✉❞② ♦s❝✐❧✲ ❧❛t♦r② ✢♦✇s ♦❢ ❍❡ ■■✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ q✉❛♥t✉♠ ✢✉✐❞ ✇✐t❤ q✉❛♥t✐③❡❞ ✈♦rt✐❝✐t②✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ✢♦✇s ♦❢ ❍❡ ■✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ✈✐s❝♦✉s ❧✐q✉✐❞✱ ❢♦❝✉s✐♥❣ ♦♥ t❤❡ s✐♠✐❧❛r✐t✐❡s ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ q✉❛♥t✉♠ ❛♥❞ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ✢♦✇s✳ ❚❤r❡❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞✿ t❤❡ ✢♦✇ ♣❛st ❛ ❧❛r❣❡✲❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❧♦✇✲❢r❡q✉❡♥❝② ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ ♦❜st❛❝❧❡ ✐♥ t❤❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❛ ♣r✐s♠❀ t❤❡ st❡❛❞② str❡❛♠✐♥❣ ✢♦✇ ❞✉❡ t♦ ❛ s♠❛❧❧✲❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❧❛r❣❡✲ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ q✉❛rt③ t✉♥✐♥❣ ❢♦r❦ ✲ ❛ ✇✐❞❡❧② ✉s❡❞ t♦♦❧ t♦ st✉❞② q✉❛♥t✉♠ t✉r❜✉❧❡♥❝❡❀ ❛♥❞ t❤❡ ♣r♦❞✉❝t✐♦♥ ♦❢ ❝❛✈✐t❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ✈✐❝✐♥✐t② ♦❢ ❛ ❢❛st✲♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ t✉♥✐♥❣ ❢♦r❦✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ♦✉t❝♦♠❡ ✐s t❤❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ t❤❛t t❤❡s❡ ✢♦✇s ❛r❡ s✐♠✐❧❛r ✐♥ ❍❡ ■ ❛♥❞ ✐♥ ❍❡ ■■ ❛t ❧❛r❣❡ ❧❡♥❣t❤✲s❝❛❧❡s✱ ✇❤❡r❡❛s ❛t s♠❛❧❧ s❝❛❧❡s✱ t❤❡② ❡①❤✐❜✐t t♦t❛❧❧② ❞✐✛❡r❡♥t st❛t✐st✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✐♥ ❍❡ ■■✱ t❤❡s❡ s♠❛❧❧ s❝❛❧❡ st❛✲ t✐st✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛r❡ ✉♥✐✈❡rs❛❧ ✐♥ t❤❛t t❤❡② ❞♦ ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ✐♠♣♦s❡❞ ♠❡❛♥ ✢♦✇ ♦❢ t❤❡ s✉♣❡r✢✉✐❞ ❛♥❞ ♥♦r♠❛❧... ◆á③❡✈ ♣rá❝❡✿ ❑✈❛♥t♦✈á t✉r❜✉❧❡♥❝❡ ✈ s✉♣r❛t❡❦✉té♠ ❤é❧✐✉ st✉❞♦✈❛♥á ✈✐③✉❛❧✐③❛✲ ↔♥í♠✐ ♠❡t♦❞❛♠✐ ❆✉t♦r✿ ❘◆❉r✳ ❉❛♥✐❡❧ ❉✉❞❛ ❑❛t❡❞r❛✿ ❑❛t❡❞r❛ ❢②③✐❦② ♥í③❦ý❝❤ t❡♣❧♦t ❱❡❞♦✉❝í✿ ♣r♦❢✳ ❘◆❉r✳ ▲❛❞✐s❧❛✈ ❙❦r❜❡❦✱ ❉r❙❝✳ ❆❜str❛❦t✿ ❖s❝✐❧❛↔♥í ♣r♦✉❞➙♥í ✈ s✉♣r❛t❡❦✉té♠ ❛ ♥♦r♠á❧♥í♠ ❤é❧✐✉ ❜②❧❛ ③❦♦✉♠á♥❛ ✈✐③✉❛❧✐③❛↔♥í ♠❡t♦❞♦✉ s❧❡❞♦✈á♥í tr❛s♦✈❛❝í❝❤ ↔ást✐❝ ♣❡✈♥é❤♦ ❞❡✉t❡r✐❛ ♦ ♠✐❦r♦♠❡✲ tr♦✈é ✈❡❧✐❦♦st✐ s❡ ③❛♠➙➦❡♥í♠ ♥❛ ♠ír✉ ♣♦❞♦❜♥♦st✐ ↔✐ r♦③❞í❧♥♦st✐ ♠❡③✐ ❍❡ ■✱ ❦t❡ré ❥❡ ❦❧❛s✐❝❦♦✉ ✈✐s❦ó③♥í ❦❛♣❛❧✐♥♦✉✱ ❛ ❍❡ ■■✱ ❥❡➸ ❥❡ s✉♣r❛t❡❦✉té ❛ ❥❡❤♦➸ ❝✐r❦✉❧❛❝❡ ❥❡ ❦✈❛♥t♦✈❛♥á✳ ❱ ♣rá❝✐ ❥s♦✉ ♣♦♣sá♥② ✈ýs❧❡❞❦② tr♦❥✐❝❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t➲✿ ú♣❧❛✈ ③❛ r❡❧❛✲ t✐✈♥➙ ♣♦♠❛❧✉ ❦♠✐t❛❥í❝í ♣➦❡❦á➸❦♦✉ s r❡❧❛t✐✈♥➙ ✈❡❧❦ý♠ r♦③❦♠✐t❡♠ ✭sr♦✈♥❛t❡❧♥ý♠ s ✈❡❧✐❦♦stí ♣➦❡❦á➸❦②✮✱ st❛❝✐♦♥ár♥í ♣r♦✉❞➙♥í ✭❛♥❣❧✳✿ ✒str❡❛♠✐♥❣✏ ✮ ✈ ♦❦♦❧í r②❝❤❧❡ ❦♠✐t❛❥í❝í ❦➦❡♠❡♥♥é ❧❛❞✐↔❦② s ♥í③❦♦✉ ❛♠♣❧✐t✉❞♦✉ ✭✈③❤❧❡❞❡♠ ❦ ❥❡❥í ✈❡❧✐❦♦st✐✮ ❛ ❦❛✈✐t❛❝❡ ✈ ♦❦♦❧í ❥✐♥é r②❝❤❧❡ ❦♠✐t❛❥í❝í ❦➦❡♠❡♥♥é ❧❛❞✐↔❦②✳ ❍❧❛✈♥í♠ ✈ýs❧❡❞❦❡♠ ❥❡ ♣♦③♦r♦✈á♥í✱ ➸❡ ♦❞♣♦✈í❞❛❥í❝í ♣r♦✉❞➙♥í ✈ ❍❡ ■ ❛ ■■ s✐ ❥s♦✉ ♥❛ ✈❡❧❦ý❝❤ ♠➙➦ít❦á❝❤ ✈③á✲ ❥❡♠♥➙ ♣♦❞♦❜♥á✱ ③❛tí♠❝♦ ♥❛ ♠❛❧ý❝❤ ✈②❦❛③✉❥í ♥❛♣r♦st♦ r♦③❞í❧♥é st❛t✐st✐❝❦é ✈❧❛st✲ ♥♦st✐✳ ◆❛✈í❝ ✈ ♣➦í♣❛❞➙ ❍❡ ■■ ❥s♦✉ t②t♦ st❛t✐st✐❝❦é ✈❧❛st♥♦st✐ ✉♥✐✈❡r③á❧♥í ✈❡ s♠②s❧✉ ♥❡③á✈✐s❧♦st✐ ♥❛ ❞r✉❤✉ ③❦♦✉♠❛♥é❤♦ ♣r♦✉❞➙♥í ❛ ❥s♦✉ st❡❥♥é ❥❛❦♦ ✈ ♣➦í♣❛❞➙ t❡♣❡❧♥é❤♦ ♣r♦t✐♣r♦✉❞✉ s✉♣r❛t❡❦✉té ❛ ♥♦r♠á❧♥í s❧♦➸❦② ❍❡ ■■✱ ❝♦➸ ❥❡ ❦✈❛♥t♦✈ý ❞r✉❤ t❡♣❡❧♥é ❦♦♥✈❡❦❝❡... Keywords: Experiment; Hélium; Kvantová turbulence; Supratekutost; Vizualizace proudění; Kmitající překážka; Pseudovířivost; Délková měřítka; Univerzalita; Stacionární část oscilačního proudění; Křemenná ladička; Kavitace; Oscilační úplav; Experiment; Helium; Quantum turbulence; Superfluidity; Flow visualization; Oscillating obstacle; Pseudovorticity; Length-scale; Universality; Streaming; Quartz tuning fork; Cavitation; Oscillation wake Available in a digital repository NRGL
Kvantová turbulence v supratekutém héliu studovaná vizualizačními metodami

❚✐t❧❡✿ ◗✉❛♥t✉♠ t✉r❜✉❧❡♥❝❡ ✐♥ s✉♣❡r✢✉✐❞ ❤❡❧✐✉♠ st✉❞✐❡❞ ❜② ♣❛rt✐❝❧❡ tr❛❝❦✐♥❣ ✈❡❧♦❝✐♠❡tr② ✈✐s✉❛❧✐③❛t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❆✉t❤♦r✿ ❘◆❉r✳ ❉❛♥✐❡❧ ❉✉❞❛ ❉❡♣❛rt♠❡♥t✿ ❉❡♣❛rt♠❡♥t ♦❢ ▲♦✇ ❚❡♠♣❡r❛t✉r❡ P❤②s✐❝s ❙✉♣❡r✈✐s♦r✿ ...

Duda, Daniel; Skrbek, Ladislav; Chára, Zdeněk; Skyba, Peter
Univerzita Karlova, 2017

Invariantní differenciální operátory pro 1-gradované geometrie
Tuček, Vít; Souček, Vladimír; Slovák, Jan; Vanžura, Jiří
2017 - English
In this thesis we classify singular vectors in scalar parabolic Verma modules for those pairs (sl(n, C), p) of complex Lie algebras where the homogeneous space SL(n, C)/P is the Grassmannian of k-planes in Cn . We calculate cohomology of nilpotent radicals with values in certain unitarizable highest weight modules. According to [BH09] these modules have BGG resolutions with weights determined by this cohomology. Such resolutions induce complexes of invariant differential operators on sections of associated bundles over Hermitian symmetric spaces. We describe formal completions of unitarizable highest weight modules that one can use to modify method from [CD01] that constructs sequences of differential operators over any 1-graded (aka almost Hermitian) geometry. We suggest uniform description of octonionic planes that could serve as a basis for better understanding of the exceptional Hermitian symmetric space for group E6. V této práci klasifikujeme singulární vektory ve skalárních parabolických Verma modulech pro ty páry komplexních Lieových algeber (sl(n, C), p) kde homogen- ní prostor SL(n, C)/P tvoří Grassmanián k-rovin v Cn . Spočteme kohomologii nilpotentního radikálu s hodnotami v některých unitarizovatelných modulech s nejvyšší vahou. Ty mají dle [BH09] BGG rezolventu, jejíž váhy jsou určené těmito kohomologiemi. Takovéto BGG rezolventy indukují komplexy invariantních diferenciálních operátorů na sekcích asociovaných bundlů nad Hermitovsky symet- rickými prostory. Popíšeme formální zúplnění unitarizovatelných modulů s nejvyšší vahou, díky kterému lze použít metodu konstrukce posloupnosti diferenciálních operátorů z článku [CD01] na obecných 1-gradovaných (aka skoro Hermitovských) geometriích. Načrtneme uniformní popis oktonionických rovin, který může být základem k lepšímu pochopení výjimečného Hermitovsky symetrického prostoru grupy E6. Keywords: Hermitovský symetrický prostor; unitarizovatelný modul s nejvyšší vahou; kohomologie nilpotentní Lieovy algebry; oktonionická rovina; Hermitian symmetric space; unitarizable highest weight module; nilpotent Lie algebra cohomology; octonionic plane Available in a digital repository NRGL
Invariantní differenciální operátory pro 1-gradované geometrie

In this thesis we classify singular vectors in scalar parabolic Verma modules for those pairs (sl(n, C), p) of complex Lie algebras where the homogeneous space SL(n, C)/P is the Grassmannian of ...

Tuček, Vít; Souček, Vladimír; Slovák, Jan; Vanžura, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases