Number of found documents: 224
Published from to

Romský žák ve škole (případová studie)
Fuka, Jan; Sychrová, Adriana
2015 - Czech
Práce se zabývá specifiky vzdělávání romských žáků na úrovni základní školy. Výzkum má formu případové studie, jejímiž respondenty je romský žák, jeho rodiče a pedagožka, která má praktické zkušenosti prací na úrovni základního školství. Hlavním cílem práce je tvorba případové studie, na základě které jsou vyvozeny závěry týkající oblasti vzdělávaní romských žáků. Tato studie může sloužit k lepšímu pochopení specifik spojených s touto problematikou. Teoretický rámce tvoří zejména analýza dostupných zdrojů, v empirické části je provedena série rozhovorů. Keywords: Romové; základní školství; případová studie; historie; Roma; elementary education; case studies; history Available in digital repository of UPCE.
Romský žák ve škole (případová studie)

Práce se zabývá specifiky vzdělávání romských žáků na úrovni základní školy. Výzkum má formu případové studie, jejímiž respondenty je romský žák, jeho rodiče a pedagožka, která má praktické ...

Fuka, Jan; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2015

Využití aktivizačních metod na střední škole se zaměřením na předmět Ekonomika
Švejcarová, Jitka; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Závěrečná práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce, přičemž hlavní pozornost je věnována jejich využití při výuce odborných předmětů. Cílem práce je vymezit vybrané pojmy, s použitím vhodných literárních zdrojů klasifikovat a charakterizovat aktivizující metody, zhodnotit jejich silné a slabé stránky aj. Použitými metodami je studium odborné literatury, analýza informací, následná syntéza a srovnání získaných výsledků. Na kapitoly teoretických informací navazuje kapitola, jejímž cílem je zjistit vztah aktivizačních metod k běžným výukovým metodám. Závěrečná kapitola se zabývá využitím výukových metod na středních školách v ekonomických předmětech. Keywords: žáci; aktivizace; aktivizační metody; teoretická výuka; střední školy; samostatnost; tvořivost Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod na střední škole se zaměřením na předmět Ekonomika

Závěrečná práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce, přičemž hlavní pozornost je věnována jejich využití při výuce odborných předmětů. Cílem práce je vymezit vybrané pojmy, s použitím ...

Švejcarová, Jitka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Příručka anglické gramatiky pro střední školy
Slezák, Tomáš; Ehlová, Marcela
2015 - Czech
Tato práce má za cíl poskytnout studentům i učitelům anglického jazyka přehlednou a srozumitelnou příručku anglické gramatiky, jejíž hlavní oblastí zájmu jsou anglické gramatické časy, jejich tvorba a používání. Pozornost je též věnována anglickým slovesům a větné stavbě. Důraz je kladen na praktickou využitelnost těchto gramatických struktur, přičemž pro usnadnění pochopení jsou jednotlivé body opatřeny názornými příklady. Keywords: anglický jazyk; gramatika; střední školy; English language; grammar; secondary schools Available in digital repository of UPCE.
Příručka anglické gramatiky pro střední školy

Tato práce má za cíl poskytnout studentům i učitelům anglického jazyka přehlednou a srozumitelnou příručku anglické gramatiky, jejíž hlavní oblastí zájmu jsou anglické gramatické časy, jejich tvorba ...

Slezák, Tomáš; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2015

Učební text pro předmět Technologie potravin
Čížková, Andrea; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Závěrečná práce dopňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Technologie potravin. Práce seznamuje žáky se základními postupy v technologii potravin, se zaměřením na technologii piva, vína a fermentační výrobu ethanolu. Keywords: učební texty; pivo; víno; fermentace; ethanol; didactic texts; beer; wine; fermentation Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět Technologie potravin

Závěrečná práce dopňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Technologie potravin. Práce seznamuje žáky se základními postupy v technologii potravin, se ...

Čížková, Andrea; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Didaktické zpracování tématu: Využití aktivizačních metod ve výuce
Bílá, Hana; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Předkládaná závěrečná práce s názvem „Didaktické zpracování tématu: Využití aktivizačních metod ve výuce“ je zpracována v rámci absolvování doplňujícího pedagogického studia pro učitele druhého stupně základních škol a učitele středních škol. Závěrečná práce se zabývá metodickým zpracováním problematiky využití aktivizačních metod pro dosažení vzdělávacích cílů ve vzdělávacím předmětu Sociální péče na střední odborné škole. Cílem závěrečné práce je upozornit na důležitost využití aktivizačních metod ve vzdělávání pro dosažení vzdělávacích cílů, předání žákům důležitých klíčových kompetencí a zefektivnění vzdělávacího procesu. Součástí práce je tedy soubor metodických námětů, jak danou problematiku co nejefektivněji realizovat ve školní praxi. Keywords: výukové metody; aktivizační metody; vyučování; sociální péče; učební pomůcky; studenti; education methods; activating methods; teaching; social care; teaching aids; students Available in digital repository of UPCE.
Didaktické zpracování tématu: Využití aktivizačních metod ve výuce

Předkládaná závěrečná práce s názvem „Didaktické zpracování tématu: Využití aktivizačních metod ve výuce“ je zpracována v rámci absolvování doplňujícího pedagogického studia pro učitele druhého ...

Bílá, Hana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Netholismus na druhém stupni ZŠ v regionu Orlickoústecka
Kadlec, Petr
2015 - Czech
Práce zkoumá fenomén netholismu (chorobná závislost na internetu) na druhém stupni základních škol. Situaci chlapců v porovnání s dívkami, dětmi z měst v porovnání z dětmi na vesnicích, mladších dětí v porovnání se staršími. Dále se zabývá pravidly ohledně počítače v domácnostech, kde děti žijí, a nakonec otázkou, jak si přejí mladí lidé trávit čas. Keywords: netholismus; závislost; počítač; nová media; rodiče; volný čas; dospívající; Internet addiction; PC; new media; parents; leasure time; youths Available in digital repository of UPCE.
Netholismus na druhém stupni ZŠ v regionu Orlickoústecka

Práce zkoumá fenomén netholismu (chorobná závislost na internetu) na druhém stupni základních škol. Situaci chlapců v porovnání s dívkami, dětmi z měst v porovnání z dětmi na vesnicích, mladších ...

Kadlec, Petr
Univerzita Pardubice, 2015

Emocionální aspekty učení a vzdělávání dospělých: Tréma, úzkost
Drábková, Adéla; Sychrová, Adriana
2015 - Czech
Cílem práce je popsat emocionální aspekty v učení a vzdělávání dospělých. Práce se zaměřuje na projevy trémy a úzkosti. Dále se dotýká psychologických aspektů zkoušení a hodnocení dospělého. Keywords: emoce; tréma; úzkost; učení; vzdělávání; emotion; stage fright; anxiety; learning; education Available in digital repository of UPCE.
Emocionální aspekty učení a vzdělávání dospělých: Tréma, úzkost

Cílem práce je popsat emocionální aspekty v učení a vzdělávání dospělých. Práce se zaměřuje na projevy trémy a úzkosti. Dále se dotýká psychologických aspektů zkoušení a hodnocení dospělého.

Drábková, Adéla; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2015

Výuka hrdinství
Tomeš, Milan; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Práce se zaměřuje na fenomén hrdinství tak, jak jej definuje americký psycholog P. Zimbardo. Jeho výzkumy ukazují, že dovednost hrdinství se dá postupně učit, že hrdinou se člověk nerodí, ale že se jím stává. Práce dále vychází z Projektu heroické imaginace od stejného autora, který se zabývá tím, jak mladé lidi k hrdinství vychovávat. Cílem práce je navrhnout výchovně-vzdělávací celek, který může být pro výuku hrdinství použit. Práce hledá odpovědi na otázku, jak učit mladé lidi se zachovat v různých sociálních situacích tak, aby dokázali vytvořit pozitivní změnu v životě svém i druhých. Keywords: hrdinství; HIP; Zimbardo, Philip; difuze zodpovědnosti; dav; konformita; poslušnost; odvaha; akceschopnost; komfortní zóna; heroism; diffusion of responsibility; crowd; conformity; obedience; courage; ability to act; comfort zone Available in digital repository of UPCE.
Výuka hrdinství

Práce se zaměřuje na fenomén hrdinství tak, jak jej definuje americký psycholog P. Zimbardo. Jeho výzkumy ukazují, že dovednost hrdinství se dá postupně učit, že hrdinou se člověk nerodí, ale že se ...

Tomeš, Milan; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol
Švecová Důbravová, Hana; Ehlová, Marcela
2015 - Czech
S problémem docházky žáků do škol se lidstvo potýkalo už od nepaměti. Každá etapa historické vývoje našeho školství se potýkala s různými faktory. V minulosti byla absence ve školách zapříčiněna zejména menší vzdělaností. Preferována byla domácí práce v zemědělství. I v současnosti se stále více setkáváme s vyšší a vyšší absencí žáků ve školách. Absence se pak stává často řešeným problémem na pedagogických poradách. Hlavním přínosem této závěrečné práce by mělo být zhodnocení faktorů, které mohou ovlivňovat docházku žáků do středních škol. Čtenář by měl po přečtení této práce získat základní náhled do dané problematiky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část popisuje zjištěné faktory v teoretické rovině. Podkladem pro první část byl předvýzkum v rámci předmětu Metodologie. Druhá část rozpracovává problém pomocí metodologického výzkumu, který zkoumá jednotlivé faktory pomocí kvalitativní metody s následným statistickým vyhodnocením. Keywords: docházka; střední školy; záškoláctví; vzdělání; škola; attendance; secondary schools; playing truant; education; school Available in digital repository of UPCE.
Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol

S problémem docházky žáků do škol se lidstvo potýkalo už od nepaměti. Každá etapa historické vývoje našeho školství se potýkala s různými faktory. V minulosti byla absence ve školách zapříčiněna ...

Švecová Důbravová, Hana; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2015

Předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR
Peterová, Lucie; Ehlová, Marcela
2015 - Czech
Práce se zaměřuje na problematiku předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR. V teoretické části jsou popsány aspekty odborného vzdělávání v České republice a jejich legislativní rámec na úrovni regionální i evropské. Současně jsou vymezeny podstatné charakteristiky trhu práce a základní pojmy související s nezaměstnaností a politikou zaměstnanosti v ČR. V praktické části práce je řešen problém předčasných odchodů ze vzdělávání z pohledu EU, tak jak ho měří Eurostat. Následně je analyzována problematika zaměstnatelnosti osob dle stupně dosaženého vzdělání v Královéhradeckém kraji a zároveň jsou vymezeny nástroje pro řešení problémů s uplatněním na trhu práce osob s nízkou kvalifikací v souvislosti s programy aktivní politiky zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Poslední část práce je věnována výzkumu předčasných odchodů ze vzdělávání na vybrané střední odborné škole. Keywords: aktivní politika zaměstnanosti; Česká republika; Královéhradecký kraj; nezaměstnanost; vzdělávání; střední odborné školy; studenti; active politics of employment; Czech Republic; Kralovehradecky region; unemployment; education; college; students Available in digital repository of UPCE.
Předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR

Práce se zaměřuje na problematiku předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR. V teoretické části jsou popsány ...

Peterová, Lucie; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases