Number of found documents: 7008
Published from to

Skončení pracovního poměru
Dvořák, Petr; Hůrka, Petr; Štangová, Věra
2017 - Czech
The thesis deals with termination of employment. The thesis focuses on various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, i.e. before the enactment of the first legal regulation of Labour Law, which was Act No. 65/1965 Coll., The Labour Code, pursuant to Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, which replaced the above Act. Attention is given to the amendment of the Labour Code effective from January 1, 2012 which relates to arranging of a probationary period, termination of employment during the probationary period, the exceptions to the prohibition of dismissal, lengthening of the period of dismissal moderation of the court; sets a new reason for dismissal in section 52. h) of the Labour Code. This thesis also deals with the issue of termination of employment in EU countries (Finland, Belgium, Austria), namely agreement on termination of employment, dismissal and termination of employment during the probationary period. Attention is also given the comparison of Czech law with foreign law, international documents, legislation and numerous case law. In conclusion, the modified institute mass layoffs and legal documents related thereto are examined, in particular Council Directive 75/129/EEC of February 17, 1975 on the approximation of the... Rigorózní práce pojednává o pojmu pracovního poměru, dále o problematice skončení pracovního poměru podle platných právních úprav, tedy před samotným vznikem prvního právního předpisu pracovního práva, kterým byl zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který výše uvedený předpis nahradil. Pozornost je věnována novele zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012, která se týká sjednání zkušební doby, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výjimek ze zákazu výpovědi, prodloužení délky výpovědní doby, moderačního práva soudu; stanovuje nový výpovědní důvod v § 52 písm. h) zákoníku práce. V práci dále řeším vliv nového občanského zákoníku na platnou právní úpravu zákoníku práce, a to v oblasti skončení pracovního poměru. Upravena je problematika skončení pracovního poměru v zemích EU (Finsko, Belgie, Rakousko), konkrétně dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď a skončení pracovního poměru ve zkušební době. Pozornost je také věnována srovnání české právní úpravy se zahraniční právní úpravou, mezinárodním dokumentům, právním předpisům a četné soudní judikatuře. V závěru je upraven institut hromadného propouštění a právní dokumenty s ním související, zejména směrnice Rady č. 75/129/EHS ze dne 17. 2. 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících... Keywords: Pracovní právo; skončení pracovního poměru; zákoník práce; Labour law; termination of employment; Labour Code Available in a digital repository NRGL
Skončení pracovního poměru

The thesis deals with termination of employment. The thesis focuses on various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, i.e. before the ...

Dvořák, Petr; Hůrka, Petr; Štangová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Zájezd
Rosůlek, Jan; Pohl, Tomáš; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
Resume The aim of this thesis is to analyse the essential elements of a travel contract according to current legislation and to analyse the rights that a customer is entitled to. The thesis includes not just a comparison between previous legislation and that currently in effect - in some places it also offers a peek at the differences between current legislation and the Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council, which is to be transposed into the legal order of the Czech republic by July 1st 2017. The thesis can be divided into four main parts: The first part is an analysis of the essential elements of a travel contract, which are as follows: 1. tour - a pre-prepared package of services related to tourism; this part includes a definition of services this pre-prepared package comprises of, as demonstrated on current case law. The subsequent part concerns itself with the aforementioned Directive (EU) 2015/2302 and the newly established "package travel", which is in many way similar to a travel contract. 2. parties to the agreement - organiser, customer - firstly this part provides a positive and negative private law definition of the term "organiser". Furthermore, the public law requirements an organiser must meet are covered in this part. In the following chapter, the term... Cílem této práce je analyzovat náležitosti smlouvy o zájezdu dle platné legislativy a analyzovat nároky zákazníka, které mu mohou ze smlouvy o zájezdu vůči pořadateli vzniknout. V práci je porovnávána nejen v současné době účinná právní úprava s právní úpravou předcházející, ale na vybraných místech je porovnávána také s právní úpravou obsaženou ve Směrnici evropského parlamentu a rady 2015/2302, která má být do českého právního řádu transponována nejpozději s účinností od 1.7.2018. Tuto práci lze rozdělit do čtyř hlavních částí. Prvná část se zabývá náležitostmi smlouvy o zájezdu, kterými jsou: i. zájezd. Zájezdem je předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, jsou zde proto nejprve vymezeny jednotlivé služby, které tento soubor tvoří s uvedením relevantní judikatury. Následně je krátký prostor věnován také spojeným cestovním službám, což je nový institut, který přináší Směrnice evropského parlamentu a rady 2015/2302, který se svou podobou zájezdu velmi přibližuje. ii. smluvní strany - pořadatel, zákazník. Úvodem je vymezena soukromoprávní pozitivní a negativní definice pořadatele. Poté je uvedeno, kdo může být tímto pořadatelem a jaké musí splňovat požadavky dle veřejnoprávních předpisů. V kapitole věnované zákazníkovi je i tento pojem nejprve definován, následně jsou uvedena specifika,... Keywords: Zájezd; ochrana zákazníka; odpovědnost pořadatele; Tour; customer protection; organizer liability Available in a digital repository NRGL
Zájezd

Resume The aim of this thesis is to analyse the essential elements of a travel contract according to current legislation and to analyse the rights that a customer is entitled to. The thesis includes ...

Rosůlek, Jan; Pohl, Tomáš; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí
Kubásek, Pavel; Slepičková, Irena; Novotný, Jiří
2017 - Czech
Title: The role of the civic organizations in the life of the small municipalities Objectives: The main objective is to evaluate the relationship between civil society organizations and representatives of public administration in terms of their common aspiration to build cohesion in the former Association of Municipalities Neveklovsko. Defunct micro-region is also subject to consideration of future similar institutions. Methods: This multi-case study is based on analysis of data collected in selected community association Neveklovsko. The project will also draw information from public printed materials. This project will be based on semi-structured interviews with the mayors of municipalities and chosen representatives of civic associations. Results: We found that all municipalities of examined micro-region realize the importance and interest groups in the villages. Municipalities are trying to make these voluntary organizations to promote and ensure better social life of the inhabitants. Recently, the municipalities of the former micro-region worked together again in the celebrations of the 70th anniversary of the eviction of Neveklovsko. Recreating of micro-region is not in a sight. Any municipalities do not agree with the financing and therefore they have no further interest in this integration.... Název: Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí Cíle: Hlavním cílem je posoudit vztahy mezi zájmovými spolky a představiteli veřejné správy z hlediska jejich společného usilování o budování soudržnosti v obcích bývalého Sdružení obcí Neveklovska. Nefungující mikroregion je také předmětem zamyšlení nad budoucími podobnými institucemi. Metody: Jedná se o vícepřípadovou studii, která je založena na analýze nashromážděných dat z vybraných obcí Sdružení obcí Neveklovska. Projekt bude také čerpat informace z veřejných tiskových materiálů. Dále se tento projekt bude opírat o polostrukturované rozhovory se starosty jednotlivých obcí a s představiteli vybraných zájmových spolků. Výsledky: Zjistili jsme, že všechny obce zkoumaného mikroregionu si uvědomují důležitost zájmových spolků v obcích. Obce se snaží tyto dobrovolné organizace podporovat a zajišťovat lepší společenský život obyvatel. V poslední době obce bývalého mikroregionu opět spolupracovaly společně na oslavách 70. výročí vystěhování Neveklovska. Opětovný vznik mikroregionu je však v nedohlednu. Některé obce nesouhlasí s financováním, a tudíž nemají nadále zájem o tuto integraci. Klíčová slova: lokální veřejná správa, mikroregion, obec, občanské sdružení, sociální soudržnost, spolek, sportovní organizace, venkov Available in a digital repository NRGL
Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí

Title: The role of the civic organizations in the life of the small municipalities Objectives: The main objective is to evaluate the relationship between civil society organizations and ...

Kubásek, Pavel; Slepičková, Irena; Novotný, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte?
Dvořáková, Veronika; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
This rigorous thesis deals with the issue of determining parenthood in connection with the child's right to know their origin. The basic question addressed by the present work is whether the old Roman principle of mater semper cert est, pater semper incertus es is still valid at present whether the child is guaranteed the right to know his / her origin. The main idea of the whole work is that the child should always be guaranteed the opportunity to learn about his / her background. The first chapter of this paper presents a brief introduction to Roman law. On the principles and foundations of Roman law stands the continental system of law, which is still based on its principles by the legislator. One of the basic postulates of Roman law is the principle of mater semper in iure certa est, the meaning of which is defined in this chapter. The second chapter deals with the issue of children's rights, especially about the child's right to know their origin. The third chapter already provides a detailed analysis of the current legal regulation of parental determination. This chapter of the thesis is followed by other chapters dealing with individual selected legal institutes, which find intervention in the child's right to know their origins and where the possibility of determining who is the parents of... Tato rigorózní práce se zabývá problematikou určování rodičovství v souvislosti s právem dítěte znát svůj původ. Základní otázkou, kterou se předkládaná práce zabývá je, zda stará římská zásada mater semper certa est, pater semper incertus es v současné době stále ještě platí, zda je dítěti zajištěno právo znát svůj původ. Nosnou myšlenkou celé práce je především to, že dítěti má být vždy zaručena alespoň možnost dozvědět se informaci o svém původu. První kapitola předkládané práce přináší stručný úvod do problematiky římského práva. Na principech a základech římského práva stojí kontinentální systém práva, z jeho principů zákonodárce dodnes mnohdy vychází. Jedním ze základních postulátů římského práva je právě zásada mater semper in iure certa est, jejíž význam je v této kapitole definován. Druhá kapitola pojednává o problematice práv dětí, zejména o právu dítěte znát svůj původ. Třetí kapitola už přináší podrobný rozbor současné právní úpravy určování rodičovství. Na tuto část předkládané práce navazují další kapitoly, které se zabývají jednotlivými vybranými právními instituty, u kterých je shledán zásah do práva dítěte znát svůj původ a u kterých je možnost určit, kdo jsou rodiče dítěte, ztížena. Mnohdy je tato možnost dokonce zcela vyloučena. Kapitola čtvrtá se proto zaměřuje na asistovanou... Keywords: Původ dítěte; Rodičovství; Asistovaná reprodukce; Náhradní mateřství; Utajené porody; Babybox; The origin of the child; Parenthood; Assisted reproduction; Surrogacy motherhood; Childbirth with a covert maternal identity; Babybox Available in a digital repository NRGL
Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte?

This rigorous thesis deals with the issue of determining parenthood in connection with the child's right to know their origin. The basic question addressed by the present work is whether the old Roman ...

Dvořáková, Veronika; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Rizikové chování na základních a středních školách na území Karlovarského kraje
Lepík, Filip; Fialová, Ludmila; Hátlová, Běla
2017 - Czech
Název: Rizikové chování na základních a středních školách na území Karlovarského kraje Risk behavior in primary and secondary schools in the Karlovy Vary Region Cíle práce: Cílem práce bylo setřídit informace v oblasti rizikového chování a přiblížit je tak případným čtenářům, na jejichž pozadí je potom mohou využít pro snadnější pochopení získaných dat v části výzkumné. Teoretická část by měla definovat pojmosloví a termíny akcentovaných rizikových forem chování identických pro sledované území a měla by směřovat ke zlepšení a doplnění vědomostí nejen výchovných poradců působících na školách, nýbrž by měla doplnit znalosti zaměstnanců organizací, které s touto problematikou pracují Výzkumná část měla být vstupním diagnostickým klíčem sloužícím k zpětné vazbě pro adiktologické odborníky a měla by být i podkladem pro komise zřízené při radách měst a obcí, jakožto i kraje, které jsou dle zákona doporučujícím orgánem pro schvalování toku finančních prostředků. V neposlední řadě si výzkum kladl ambice k využití získaných dat pro krajská Speciální pedagogická centra v rámci primárních prevencí, především ke zlepšení těchto prevencí a také mohl a může být výzkum přínosný pro dlouhodobé sledování prevalencí v republikovém měřítku, přičemž je možné výsledky aplikovat a porovnávat s evropským kontextem.... Název: Rizikové chování na základních a středních školách na území Karlovarského kraje Risk behavior in primary and secondary schools in the Karlovy Vary Region Cíle práce: Cílem práce bylo setřídit informace v oblasti rizikového chování a přiblížit je tak případným čtenářům, na jejichž pozadí je potom mohou využít pro snadnější pochopení získaných dat v části výzkumné. Teoretická část by měla definovat pojmosloví a termíny akcentovaných rizikových forem chování identických pro sledované území a měla by směřovat ke zlepšení a doplnění vědomostí nejen výchovných poradců působících na školách, nýbrž by měla doplnit znalosti zaměstnanců organizací, které s touto problematikou pracují Výzkumná část měla být vstupním diagnostickým klíčem sloužícím k zpětné vazbě pro adiktologické odborníky a měla by být i podkladem pro komise zřízené při radách měst a obcí, jakožto i kraje, které jsou dle zákona doporučujícím orgánem pro schvalování toku finančních prostředků. V neposlední řadě si výzkum kladl ambice k využití získaných dat pro krajská Speciální pedagogická centra v rámci primárních prevencí, především ke zlepšení těchto prevencí a také mohl a může být výzkum přínosný pro dlouhodobé sledování prevalencí v republikovém měřítku, přičemž je možné výsledky aplikovat a porovnávat s evropským kontextem.... Available in a digital repository NRGL
Rizikové chování na základních a středních školách na území Karlovarského kraje

Název: Rizikové chování na základních a středních školách na území Karlovarského kraje Risk behavior in primary and secondary schools in the Karlovy Vary Region Cíle práce: Cílem práce bylo setřídit ...

Lepík, Filip; Fialová, Ludmila; Hátlová, Běla
Univerzita Karlova, 2017

Senát a jeho postavení v ústavním systému České republiky - historie, srovnání, současnost
Roztočil, Martin; Hřebejk, Jiří; Suchánek, Radovan
2017 - Czech
This thesis is devoted to the second parliamentary chamber - the Senate. It describes bicameralism in the world and the Senate's position in the history of Czechoslovakia, or the Czech state and enshrined in the constitutional system. Trying to approach the constitutional system of the Czech Republic, which defines the Senate in the Constitution of the Czech Republic as part of the bodies of legislative, defines the position of the chamber relative to the Chamber of Deputies, the President of the Republic, the Government and the Constitutional Court and is it discussed as well as the Senate's position de de lege lata and ferenda constitutione in the Constitution of the Czech Republic. Tato rigorózní práce je věnována druhé parlamentní komoře - Senátu. Popisuje bikameralismus ve světě i postavení Senátu v historii československého, respektive českého státu a jeho zakotvení v ústavním systému. Snaží se přiblížit ústavní systém České republiky, který vymezuje Senát v Ústavě České republiky jako součást orgánů moci zákonodárné, definuje postavení této komory ve vztahu k Poslanecké sněmovně, k prezidentu republiky, k vládě či k Ústavnímu soudu a je v ní pojednáno i o postavení Senátu de lege lata a de constitutione ferenda v Ústavě České republiky. Available in a digital repository NRGL
Senát a jeho postavení v ústavním systému České republiky - historie, srovnání, současnost

This thesis is devoted to the second parliamentary chamber - the Senate. It describes bicameralism in the world and the Senate's position in the history of Czechoslovakia, or the Czech state and ...

Roztočil, Martin; Hřebejk, Jiří; Suchánek, Radovan
Univerzita Karlova, 2017

Trestní odpovědnost zastupitelů, radních a dalších osob za jednání v rámci činnosti územních samosprávných celků
Richter, Martin; Sváček, Jan; Hořák, Jaromír
2017 - Czech
This diploma thesis deals with basically unstudied topic of criminal liability of municipal representatives and other involved persons. At the beginning there is an attempt to create at theoretical level distinction between political decisions where no legal consequences should be brought and implementing decisions. This thesis pays special attention to questions of mens rea with respect to special conditions within municipal units. Therefore it is created different levels of duty of care based on relationship between subject and draft of decision. It is also remembered influence of an error to mens rea and a special situation of an error caused by improper advice or materials. The thesis pays attention also to basic criminal offences connected to this topic - breach of trust, abuse of authority and corruption. At the end there is a brief comparison with the system of liability of municipal representatives in chosen countries. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato diplomová práce si klade za cíl teoretické uchopení dosud odbornou literaturou povětšinou nepopsané problematiky trestní odpovědnosti za činy v rámci územní samosprávy. Práce je systematicky rozdělena do tří základních částí, a to na část obecnou, zvláštní a část věnující se zahraničnímu srovnání. V rámci obecné části je zpočátku upozorněno na možnost typového rozdělení rozhodovacího procesu na část záměrovou (politickou), za níž by neměla být vyvozována právní odpovědnost, a část realizační. Dále je pozornost věnována problematice subjektivní stránky trestného činu a jejím zvláštnostem ve vztahu k tématu práce, zejména z hlediska vymezení povinné míry opatrnosti. Dále je podrobně rozebrána otázka právního omylu. Pozornost je věnována také významu spolehnutí se na nesprávnou odbornou radu pro posouzení subjektivní stránky trestného činu. Ve zvláštní části jsou rozebrány základní trestné činy spojené s činností v rámci územních samosprávných celků, a to trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby a trestné činy úplatkářské. Třetí část se věnuje srovnání trestní odpovědnosti reprezentantů územní samosprávy s vybranými evropskými zeměmi a s ohledem na speciální úpravu také s Kanadou. Powered by... Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost zastupitelů, radních a dalších osob za jednání v rámci činnosti územních samosprávných celků

This diploma thesis deals with basically unstudied topic of criminal liability of municipal representatives and other involved persons. At the beginning there is an attempt to create at theoretical ...

Richter, Martin; Sváček, Jan; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2017

Nepřípustnost změny podstatných náležitostí demokratického právního státu
Hladíková, Martina; Janstová, Kateřina; Preuss, Ondřej
2017 - Czech
This thesis is devoted to the inadmissibility amend the substantive requisites of the democratic law-abiding state. After the introduction of the concept of democratic rule of law itself, the author advances to the characteristics of the Constitution and its typology. Following is the definition of the concept and content of immutable requisites. Various opinion approaches to the immutable requisites as well as to the material outbreak of the constitution are presented along with the comparison to the preview of the problematics through the eyes of the Constitutional Court of the Czech Republic. In addition to the historical inquiry, the positivist and natural law view of this analyzed phenomena are outlined. Consequently, a comparison of the foreign legal regulation is performed (France, Germany, Italy, Portugal, Greece, Austria, Romania, Turkey and India). The conclusion of the thesis discusses the protection of the material outbreak of the Constitution with focusing on the question of the authority of the Constitutional Court of the Czech Republic to repeal constitutional laws and Melčák case, whose outcome was the abolition of the law because of the interference with the substantive requisites of the democratic law- abiding state. Práce je věnovaná nepřípustnosti změny podstatných náležitostí demokratického právního státu. Po představení samotného pojmu demokratického právního státu autorka přechází k charakteristice ústavy a její typologii. Následuje vymezení pojmu a obsahu nezměnitelných náležitosti. Jsou předestřeny názorové přístupy k nezměnitelným náležitostem, potažmo k materiálnímu ohnisku ústavnosti a provedeno srovnání s náhledem na problematiku optikou Ústavního soudu České republiky. Rovněž je učiněn historický exkurz a nastíněn pozitivistický a přirozenoprávní přístup na rozebíraný fenomén. Následně je provedena komparace se zahraniční právní úpravou (Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Rumunsko, Turecko a Indie). Závěr práce je věnován ochraně materiálního ohniska Ústavnosti se zaměřením na otázku pravomoci Ústavního soudu České republiky rušit ústavní zákony a kauze Melčák, jejímž vyústěním bylo zrušení ústavního zákona z důvodu zásahu do podstatných náležitostí demokratického právního státu. Keywords: Podstatné náležitosti demokratického právního státu; Materiální ohnisko ústavnosti; Ústava České republiky; Substantive requisites of the democratic law-abiding state; Material outbreak of the constitution; Constitution of the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Nepřípustnost změny podstatných náležitostí demokratického právního státu

This thesis is devoted to the inadmissibility amend the substantive requisites of the democratic law-abiding state. After the introduction of the concept of democratic rule of law itself, the author ...

Hladíková, Martina; Janstová, Kateřina; Preuss, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestné činy
Procházka, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
Thesis entitled "Criminal liability of legal persons for corruption offences" focuses on the criminal liability of legal person in relation to corruption offences in the Czech Republic and in other selected countries. Despite the fact that the Act on Criminal Liability of Legal Persons was enacted several years ago, it is still subjected to public discussions. The thesis is divided into four main chapters. First, introductory, chapter defines selected basic terms, e.g. criminal liability, legal persons, and provides a brief comprehensive overview of historic development with focus on main approaches to legislation. The chapter also analyzes the Czech legal rules on the criminal liability of legal persons and the sanctioning of legal persons in the enforcement practice. Second chapter focuses on the general context of corruption and on measures undertaken by the international organizations in order to support the fight against corruption. It also analyzes the Czech legislation on selected criminal offences that are connected with corruption and bribery. Third chapter describes legislation of other selected countries, e.g. USA and the United Kingdom, in order to compare it with the Czech legal rules. In addition, the thesis aims to illustrate results of OECD's stocktaking report on the criminal... Rigorózní práce nazvaná "Trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestné činy" se zaměřuje na trestní odpovědnost právnických osob s ohledem na vztah ke korupčním trestným činům v České republice a ve vybraných státech. Přestože od zakotvení tohoto institutu uběhlo již několik let, zůstává stále předmětem diskuzí. Rigorózní práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. V úvodní první kapitole jsou definovány některé vybrané základní pojmy, např. trestní odpovědnost, právnická osoba, a vymezen ucelený stručný přehled historického vývoje s hlavními koncepty. V rámci této kapitoly jsou také analyzovány česká právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob a trestání právnických osob v praxi. Druhá kapitola rigorózní práce se zaměřuje na obecné souvislosti korupce a snahy mezinárodních organizací podpořit boj s korupcí. Obsahem je dále rozbor české právní úpravy vybraných trestných činů spojených s korupcí a úplatkářstvím. Třetí kapitola popisuje vybrané právní úpravy některých států, např. USA a Velké Británie, s cílem porovnat je s českou právní úpravou. Rigorózní práce se v této části také zaměřuje na závěry porovnávací studie OECD, která umožňuje porovnat českou právní úpravu s jednotlivými členskými státy této mezinárodní organizace. V poslední čtvrté kapitole jsou shrnuty některé... Keywords: trestní odpovědnost právnických osob; úplatkářství; korupce; compliance programy; criminal liability of legal persons; corporate liability; bribery; corruption; compliance programs Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost právnických osob za korupční trestné činy

Thesis entitled "Criminal liability of legal persons for corruption offences" focuses on the criminal liability of legal person in relation to corruption offences in the Czech Republic and in other ...

Procházka, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Trestní řízení před samosoudcem
Bělohradská, Lucie; Říha, Jiří; Krupička, Jiří
2017 - Czech
This rigorosum thesis on the topic of criminal proceedings in front of a single judge deals with, as the title suggests, a very specific, extraordinary criminal proceedings in front of a single judge, therefore in front of the only judge. Currently, the criminal proceedings in front of a single judge is frequently used, as under specific conditions stipulated by law, this proceedings enables execution of a criminal case in an often faster, economical and effective manner, especially in case that the single judge decides in a way that a decision in form of a penalty order is issued. The main objective and purpose of this work is not only to outline the criminal proceedings in front of a single judge as such in a close detail, but also to present all institutes that appear in criminal proceedings, respectively in criminal proceedings in front of a single judge and are closely connected to it. For the sake of better clarity and easier orientation of the reader this rigorosum thesis is divided into several main chapters and related subchapters. The main part of the work, respectively criminal proceedings in front of a single judge legislation de lege lata, continuously builds on and is based on historical context and results in the form of de lege ferenda consideration and suggestion. In conclusion,... Rigorózní práce na téma Trestní řízení před samosoudcem se zabývá, jak už samotný název napovídá, zcela specifickým, resp. zvláštním trestním řízením před samosoudcem, tedy před soudcem jediným. V současnosti je trestní řízení před samosoudcem hojně využíváno, jelikož toto řízení umožňuje, samozřejmě za určitých, zákonem stanovených podmínek, vyřízení trestní věci často rychleji, hospodárněji a účelněji, především pokud samosoudce rozhodne tak, že vydá rozhodnutí ve formě trestního příkazu. Hlavním cílem, resp. účelem této rigorózní práce je nejenom co nejpodrobněji nastínit trestní řízení před samosoudcem jako takové, ale představit i všechny instituty, které se v trestním řízení, resp. v trestním řízení před samosoudcem objevují a jsou s ním úzce spjaty. Rigorózní práce je pro lepší přehlednost a orientaci rozdělena na několik hlavních kapitol a navazujících podkapitol s tím, že hlavní část, resp. právní úprava trestního řízení před samosoudcem de lege lata, plynule navazuje a tedy i vychází z historických souvislostí, a vyústí pak v podobě úvah či námětů de lege ferenda. Závěrem lze uvést, že hlavním přínosem této rigorózní práce je, po prozkoumání a nastínění současné právní úpravy trestního řízení před samosoudcem a institutů souvisejících, právě již zmíněné vyústění v náměty či úvahy de lege... Keywords: Trestní řízení; Samosoudce; Trestní řízení před samosoudcem; Criminal proceedings; a single judge; Criminal proceedings in front of a single judge Available in a digital repository NRGL
Trestní řízení před samosoudcem

This rigorosum thesis on the topic of criminal proceedings in front of a single judge deals with, as the title suggests, a very specific, extraordinary criminal proceedings in front of a single judge, ...

Bělohradská, Lucie; Říha, Jiří; Krupička, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases