Number of found documents: 7696
Published from to

noTitle
Pakánová, Alica; Kašparová, Marie; Tůmová, Lenka
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Student: Alica Pakánová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: Secondary metabolites of plant cultures in vitro II Diploma thesis is focused on callus and suspension plant cultures of Juniperus virginiana 'Glauca' and their production of secondary metabolite. Produced content of podophyllotoxin was observed during 15 subcultivations for both types of cultures. The highest content of podophyllotoxin (0.060 %) was established in the 18th subcultivation of suspension culture derivated from the three-years-old callus culture and then subcultivated in the period of 21 days. The maximal content of podophyllotoxin produced by callus culture (0.0515 %) was found out in the 46th subcultivation. Simultaneously it represented the last observed subcultivation subcultivated in the period of 28 days. This research shows that nor the production of Juniperus virginiana callus culture neither the production of suspension culture is stopped by increased number of subcultivation. Keywords: Suspension cultures, callus cultures, production of secondary metabolites, Juniperus virginiana, podophyllotoxin. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognózie Študent: Alica Pakánová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Sekundární metabolity rostlinných kultur in vitro II Diplomová práca sa zaoberá kalusovými a suspenznými kultúrami Juniperus virginiana 'Glauca', konkrétne stanovením ich produkcie určeného sekundárneho metabolitu. Bol pozorovaný produkovaný obsah podofylotoxínu v priebehu 15 pasáží u oboch typov kultúr. Najvyšší obsah podofylotoxínu (0,060 %) bol preukázaný v 18. pasáži suspenznej kultúry odvodenej z trojročnej kalusovej kultúry a potom pasážovanej v 21dňových intervaloch. Maximálny stanovený obsah podofylotoxínu produkovaný kalusovou kultúrou (0,0515 %) bol zistený v 46. pasáži. To bola zároveň posledná sledovaná pasáž tejto kultúry, ktorá bola pasážovaná v intervale 28 dní. Z výsledkov vyplýva, že so zvyšujúcim sa počtom pasáží nedochádza u kalusovej ani u suspenznej kultúry Juniperus virginiana k zastaveniu produkcie. Kľúčové slová: Suspenzné kultúry, kalusové kultúry, produkcia sekundárnych metabolitov, Juniperus virginiana, podofylotoxín. Keywords: Suspenzní kultury; kalusové kultury; produkce sekundárních metabolitů; Suspension cultures; callus cultures; production of secondary metabolites Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Student: Alica Pakánová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: Secondary metabolites ...

Pakánová, Alica; Kašparová, Marie; Tůmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Transfekce DNA a siRNA pomocí nanočástic: studium pomocí gene reporter assay.
Kovářová, Barbora; Jirkovská, Anna; Hofman, Jakub
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biochemical Sciences University of Vienna, Faculty center for Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Laboratory of MacroMolecular Cancer Therapeutics Candidate: Barbora Kovářová Supervisor (Charles University): PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Supervisor (University of Vienna): Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Manfred Ogris Co-supervisor (University of Vienna): Dr. Haider Sami, Ph.D. Title of diploma thesis: Reporter gene studies for nanoparticle mediated DNA and siRNA delivery Keywords: transfection, plasmid DNA, siRNA, nanoparticles Gene therapy is a promising field offering potential in several currently incurable diseases. Gene therapy is mediated by modulation of gene expression in specific cells by delivering exogenous nucleic acids. One of current tasks of nucleic acid delivery is exploring several synthetic vectors which would have a potential to overcome the disadvantages of commonly used viral vectors. The present study focused on different types of polyethyleneimine-based nanoparticles for plasmid DNA (pDNA) and small interfering RNA (siRNA) delivery. Integration of imaging contrast agents with gene delivery vehicles is advantageous for tracking the gene delivery process both in vivo and in vitro. Gadolinium... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd University of Vienna, Faculty center for Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Laboratory of MacroMolecular Cancer Therapeutics Kandidát: Barbora Kovářová Školitel (Univerzita Karlova): PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Školitel (University of Vienna): Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Manfred Ogris Konzultant (University of Vienna): Dr. Haider Sami, Ph.D. Název diplomové práce: Studie nanočásticemi zprostředkovaného dopravování DNA a siRNA založené na reportérovém genu Klíčová slova: transfekce, plasmidová DNA, siRNA, nanočástice Genová terapie je nadějný obor, který nabízí potenciál k léčbě mnoha nevyléčitelných chorob. Je zprostředkována modulací genové exprese ve specifických buňkách pomocí dopravení exogenní nukleové kyseliny do těchto buněk. Jednou ze současných výzev dopravování nukleových kyselin je výzkum syntetických vektorů, které mají potenciál překonat nevýhody běžně používaných vektorů virových. Tato práce je zaměřena na různé typy nanočástic založených na polyethyleniminu pro dopravování plasmidové DNA (pDNA) a small interfering RNA (siRNA). Spojení kontrastních zobrazovacích činidel se systémy pro dopravování genů nabízí mnoho výhod pro sledování procesu dopravování genů jak in vivo tak i in... Keywords: transfekce; plasmidvá DNA; siRNA; nanočástice; transfection; plasmid DNA; siRNA; nanoparticles Available in a digital repository NRGL
Transfekce DNA a siRNA pomocí nanočástic: studium pomocí gene reporter assay.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biochemical Sciences University of Vienna, Faculty center for Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Laboratory of ...

Kovářová, Barbora; Jirkovská, Anna; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Western blot analýza vybraných molekul oxidačního stresu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu
Čermáková, Martina; Rathouská, Jana; Blažíčková, Kateřina
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Western blot analysis of selected oxidative stress markers in aorta of apoE/LDLR deficient mice Author of diploma thesis: Bc. Martina Čermáková Supervisor: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Background: The aim of this diploma thesis was to evaluate expression of selected oxidative stress molecules (SOD-3, iNOS, catalase, HO-1) in cardiac aorta and nitrate and nitrite levels in plasma in two groups of mice. These two groups of mice varied in genetic features - the monitored group was, compared to control group of mice, deficient for apolipoprotein E and LDL receptor. Methods: For the study, 2 months old male mice were fed a standard rodent diet. The males were divided into two groups - control (C57BL/6J) and monitored (apoE-/- /LDLR- /- ). Western blot method was used to evaluate and quantify iNOS, SOD-3, catalase and HO-1 molecules in the aorta. HPLC method was used to quantify nitrate and nitrite levels in plasma. Result: HPLC method did not show statistically significant differences in the nitrate and nitrite levels in plasma between the two groups of examined mice. Western blot analysis of aortic samples showed statistically significantly higher SOD-3 expression (208.39 %) and a significantly... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Western blot analýza vybraných molekul oxidačního stresu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu Autor diplomové práce: Bc. Martina Čermáková Vedoucí práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit expresi vybraných molekul oxidačního stresu (SOD-3, iNOS, kataláza, HO-1) v aortě a hladiny nitrátů a nitritů v plazmě u dvou skupin myší. Tyto dvě skupiny myší se lišily v genetické výbavě - sledovaná skupina měla, oproti skupině kontrolní, vypnuté geny pro apolipoprotein E a LDL receptor. Metody: Pro studii se použili 2 měsíce staří samci myší, kteří byli krmeni standartní dietou pro hlodavce. Samci byli rozděleni do dvou skupin - kontrolní (C57BL/6J) a sledované (apoE-/- /LDLR-/- ). Pro zhodnocení a kvantifikaci molekul iNOS, SOD-3, kataláza a HO- 1 v aortě byla použita metoda Western blot. Pro kvantifikaci nitrátů a nitritů v plazmě byla užita metoda HPLC. Výsledky: Metoda HPLC neprokázala statisticky významné rozdíly v hladinách nitrátů a nitritů v plazmě mezi oběma hodnocenými skupinami myší. Western blot analýza tkáně aorty prokázala statisticky významně vyšší expresi SOD-3 (208,39 %) i signifikantně vyšší expresi iNOS (207,62 %) u skupiny apoE-/-... Available in a digital repository NRGL
Western blot analýza vybraných molekul oxidačního stresu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Western blot analysis of selected oxidative stress markers in aorta of apoE/LDLR deficient mice ...

Čermáková, Martina; Rathouská, Jana; Blažíčková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

Studium vybraných chelátorů železa pro prevenci oxidačního stresu u buněčné linie PC12
Homola, Pavel; Šimůnek, Tomáš; Jirkovská, Anna
2018 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Pavel Homola Supervisor: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of selected iron chelators for oxidative stress prevention in PC12 cell line Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disease with motoric symptoms (tremor, rigidity, akinesia, postural disorders), which are connected with the loss of dopaminergic neurons in Substantia nigra pars compacta. Oxidative stress has been associated with patological processes of PD as an initiator or a member of patological cascades. Morover, oxidative stress plays a role in development of several diseases, e.g. cardiovascular disorders. Damages caused by oxidative stress are based on reactive oxidative species (ROS). The most common and the most toxic compound is hydroxyl radical, which is created by chemical reaction with iron as a catalyst (Fenton reaction). Iron chelators act as protectors against oxidative harm in tissues. They chelate iron ions, therefore prevent their catalytic activity and formation of ROS. This study deals with the determination of cytotoxicity and protective effects of clinically used iron chelators (deferoxamine - DFO, deferiprone - L1, deferasirox - ICL670A) in PC12 cell line as... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Pavel Homola Školitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vybraných chelátorů železa pro prevenci oxidačního stresu u buněčné linie PC12 Parkinsonova nemoc (PD) je progresivní neurodegenerativní chorobou s motorickými symptomy (třes, rigidita, akineze, posturální poruchy), které jsou spojeny s úbytkem dopaminergních neuronů v Substatia nigra pars compacta. S patologickými procesy nemoci je silně spojen oxidační stres, který je iniciátorem či součinitelem patologických kaskád. Oxidační stres má vliv i na řadu jiných onemocnění (např. kardiovaskulární nemoci). Jeho základem je působení reaktivních sloučenin kyslíku (ROS). Nejběžnější a nejtoxičtější sloučeninou je hydroxylový radikál, který vzniká nejčastěji reakcemi katalyzovanými volnými ionty železa (Fentonova reakce). Protektivně působí proti oxidačnímu poškození tkání chelátory železa, které chelatací iontů brání jejich katalytickému působení. Předložená práce se zabývá stanovením toxicity a protektivních účinků klinicky používaných chelátorů železa (deferoxamin - DFO, deferipron - L1 a deferasirox - ICL670A) in vitro na buněčné linii PC12, která zde slouží jako model dopaminergních neuronů a PD, s použitím... Available in a digital repository NRGL
Studium vybraných chelátorů železa pro prevenci oxidačního stresu u buněčné linie PC12

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Pavel Homola Supervisor: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Homola, Pavel; Šimůnek, Tomáš; Jirkovská, Anna
Univerzita Karlova, 2018

Základní charakterizace lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C
Tučková, Tereza; Zemanová, Lucie; Matoušková, Petra
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Tereza Tučková Supervisor: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Title: Basic characterization of human enzymes DHRS7B and DHRS7C Human enzymes of the short-chain dehydrogenase/reductase (SDR) superfamily play an important role in wide range of biochemical pathways. They are involved in metabolism of lipids, saccharides, amino acids, steroid hormones, retinoids, prostaglandins etc. Besides physiological processes, they take part in development of several serious diseases, e.g. hormone-dependent cancer, metabolic syndrome, diabetes mellitus. Moreover, SDR enzymes contribute to biotransformation of xenobiotics. Nevertheless, approximately 30 % of SDRs remain completely uncharacterized. Human dehydrogenase/reductase SDR family members 7B (DHRS7B) and 7C (DHRS7C) belong to poorly characterized members of the SDR superfamily. According to in silico predictions, both enzymes are membrane bound and involved in reductive reactions. The aim of this study was to determine their basic biochemical properties. The results show that both enzymes interact with the membrane of endoplasmic reticulum and face cytosol. The pilot screening of enzymatic activity was performed. Reducing activity was detected towards e.g.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Tereza Tučková Školitel: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Název práce: Základní charakterizace lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C Lidské enzymy z nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem, anglicky "short-chain dehydrogenase/reductase" (SDR) se účastní mnoha fyziologických pochodů, jako je metabolismus lipidů, sacharidů, aminokyselin, steroidních hormonů, retinoidů, prostaglandinů a dalších. Mimoto hrají roli také v patogenezi některých onemocnění, například hormon-dependentních nádorů, metabolického syndromu a diabetu mellitu. Navíc se některé enzymy podílejí na biotransformaci xenobiotik. Nicméně asi 30 % zástupců SDR bohužel nebylo doposud vůbec charakterizováno. Lidské dehydrogenasy/reduktasy DHRS7B a DHRS7C patří mezi nedostatečně popsané SDR. Na základě bioinformatických dat se předpokládá, že se jedná o membránově vázané proteiny s redukční aktivitou. Cílem této práce bylo určit jejich základní biochemické vlastnosti. Výsledky ukazují, že oba enzymy interagují s membránou endoplazmatického retikula a jsou orientovány do cytosolu. Byl proveden prvotní screening enzymové aktivity. U DHRS7B i DHRS7C převládala redukční aktivita, která dosahovala vyšších hodnot v přítomnosti NADH jako kofaktoru a byla... Available in a digital repository NRGL
Základní charakterizace lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Tereza Tučková Supervisor: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Title: Basic characterization of human ...

Tučková, Tereza; Zemanová, Lucie; Matoušková, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Pojišťovací agent
Hudačová, Monika; Karfíková, Marie; Vybíral, Roman
2018 - Czech
1 Insurance Agent Abstract The topic of this thesis is the insurance agent, as one of the types of insurance intermediaries pursuant to Act No. 38/2004 Coll., On Insurance Intermediaries and Independent Claims Loss Adjusters. Insurance mediation is a relatively current issue, which is presently under discussion, especially regarding to the Insurance Distribution Directive (IDD) and its implementation into Czech law. In this work the existing legislation is not only described, but also my professional experience with the examined issues is applied and provided commentary where relevant. The thesis is divided into nine chapters, including the introduction and the conclusion. The introduction is followed by historical development of legal regulations, both in Czech Republic and within the European Union. Then the thesis is focused on the insurance agent itself, first by defining him and the conditions for being registered as an insurance intermediary. Subsequently specific conditions of the insurance agent's activity are dealt with, having a special focus on the obligation of the insurance agent to act with professional care. As the insurance agent's activity does not exist in isolation, but is regulated by other laws, several of them are mentioned. These are primarily the issues of personal data protection,... Pojišťovací agent Abstrakt Tématem práce je pojišťovací agent, jakožto jeden z typů pojišťovacích zprostředkovatelů podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Zprostředkování pojištění je poměrně aktuální téma, které je v současnosti často diskutováno, zejména s ohledem na novou směrnici upravující distribuci pojištění a její implementaci do českého práva. Práce nejenom popisuje stávající právní úpravu, ale snažím se uplatnit i své profesní zkušenosti se zkoumanou problematikou a v relevantních případech uvést vlastní názor k ní. Práce je rozdělena do devíti kapitol, včetně úvodu a závěru. Po úvodní kapitole následuje kapitola pojednávající o vývoji právní úpravy, jak na české, tak i na unijní úrovni. Následně je práce zaměřena na samotného pojišťovacího agenta, kdy je nejdřív podaná jeho definice, podmínky pro zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a jsou probrány i konkrétní podmínky činnosti pojišťovacího agenta se speciálním zaměřením na povinnost pojišťovacího agenta jednat s odbornou péčí. Vzhledem k tomu, že činnost pojišťovacího agenta neexistuje izolovaně, ale je regulována i dalšími zákony, jsou v kapitole 4 zmíněné některé z nich. Jedná se především o problematiku ochrany osobních údajů, AML/CFT apod. Pátá kapitola... Keywords: agent; zprostředkování; pojištění; agent; intermediation; insurance Available in a digital repository NRGL
Pojišťovací agent

1 Insurance Agent Abstract The topic of this thesis is the insurance agent, as one of the types of insurance intermediaries pursuant to Act No. 38/2004 Coll., On Insurance Intermediaries and ...

Hudačová, Monika; Karfíková, Marie; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2018

Porozvodová péče o děti v ČR
Loužecká Beerová, Veronika; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2018 - Czech
1 Abstrakt Post-Divorce Child Care in the Czech Republic The rigorous thesis discusses the topic of post-divorce care in the Czech Republik, i.e. the procedure, which results in the arrangement of family relationships between parents and children after their divorce or separation. Through the historical excursion and through the search for the definition of the concept of post-divorce care, essence of the work has to be focused on the divorce itself, because it is not only that the chosen form of divorce (contested divorce and uncontested divorce) fundamentally affects the future family arrangement, at the same time, it is divorce, which is a cause and a consequence of post-divorce care. The main part of the thesis is devoted to the current modification of post- divorce arrangement. The author of the work had to get acquainted not only with the national, European and international laws, but also with other members in this process, since the regulation of the relationship between the parent and the child is not only about a court, but also other institutions such as OSPOD, experts, a wider family ... Post-divorce care can be implemented withinlegal models. In the matter of adjustment to relationships between the parents and the minor, the court is entitled to decide, in accordance with the best interests of... 1 Abstrakt - Porozvodová péče o děti v ČR Rigorózní práce se zabývá problematikou porozvodové péče v České republice, tedy procedurou, jež vyústí v uspořádání rodinných poměrů mezi rodiči a dětmi po jejich rozvodu či rozchodu. Přes historický exkurz a přes hledání definice pojmu porozvodové péče bylo nutno podstatou část práce věnovat rozvodu samotnému, neboť nejen, že zvolená forma rozvodu (rozvod sporný, rozvod nesporný) zásadně ovlivňuje budoucí rodinné uspořádání, zároveň je to právě rozvod, jež je příčinou i následkem porozvodové péče. Stěžejní část práce je věnována současné úpravě porozvodového uspořádání. Komplexní pojetí této problematiky si vyžádalo seznámení se nejen s vnitrostátní, evropskou a mezinárodní úpravou a rovněž s dalšími aktéry tohoto procesu, neboť do úpravy vztahu mezi rodičem a dítětem nevstupuje toliko soud, ale i další instituce jakými je OSPOD, znalci, širší rodina… Porozvodová péče může být realizována ve svých zákonných modelech. Soud je tak v otázce úpravy poměrů mezi rodiči a nezletilým oprávněn rozhodnout v souladu s nejlepším zájmem dítěte pouze o výlučné péči jednoho rodiče, o péči střídavé či péče společné. Každá s sebou přináší své výhody a nevýhody, každá má svou vlastní historii a každá má svou vlastní budoucnost, jež je dána společenskými trendy, a to nejen v otázce... Keywords: porozvodová péče; rozvod; výlučná péče; společná péče; střídavá péče; post-divorce care; divorce; exclusive care; common care; alternating care Available in a digital repository NRGL
Porozvodová péče o děti v ČR

1 Abstrakt Post-Divorce Child Care in the Czech Republic The rigorous thesis discusses the topic of post-divorce care in the Czech Republik, i.e. the procedure, which results in the arrangement of ...

Loužecká Beerová, Veronika; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora
Svoboda, Václav; Novotný, Petr; Vybíral, Roman
2018 - Czech
106 Permanent Establishment from the Perspective of Judicature of the European Court of JusticeAbstract This thesis treats rulings of the EUCJ in the area of direct taxation. It describes the substance of the term permanent establishment as described in documents of the OECD, because the permanent establishment is mainly not regulated by the EU legal provisions regardless whether primary or secondary. Further, the thesis deals with EU jurisdiction within the scope of direct taxation and scrutinizes fundamental principles, based on which the EU deduces its jurisdiction, even though the jurisdiction should remain in the hands of the member states. Subsequently, the thesis pays attention to the EUCJ as an institution, it describes important principles governing the procedures before the EUCJ and impact of activity of this institution as negative legislator. In this regard, it is not the aim of this thesis to describe the institutionary footing of this organ. The thesis treats mainly the procedural activity, origin of its jurisdiction in the area of direct taxation and practical problem connected with th e activity of the EUCJ. Finally, it outlines the most important issues ensuing from the EUCJ decision- making. As next, the text deals with the structure of an EUCJ decision. The purpose of this is to make... 105 Stálá provozovna v kontextu judikatury ESD Abstrakt Práce se zabývá judikaturou ESD v oblasti přímého zdanění. Popisuje povahu stálé provozovny, jak je uvedena v dokumentech OECD, jelikož stálá provozovna je na okraji zájmu primárního i sekundárního práva EU. Práce dále rozpracovává pravomoc EU v oblasti přímého zdanění a zásady, na základě kterých EU dovozuje svou pravomoc, ačkoliv tato je dána do rukou jednotlivých členských států. V dalším rozboru se práce věnuje ESD jako instituci, popisuje základní zásady řízení před ESD a dopady činnosti této instituce jakožto negativního zákonodárce. V tomto ohledu není předmětem práce popsat konkrétní formálně-institucionální zakotvení tohoto orgánu. Práce se především věnuje tvorbě rámcové procedurální činnosti, vzniku pravomoci v rámci přímého zdanění a praktickým problémům spojeným s činností ESD a snaží se nastínit základní nedostatky činnosti ESD. Následně se stať věnuje struktuře rozhodnutí ESD s tím, že se na základě tohoto rozboru snaží najít základní hmotněprávní zásady ovládající řízení před ESD. Na tomto základě jsou formulovány hlavní myšlenkové postupy při hodnocení určitého problému v oblasti přímých daní. Konečně text pojednává o jednotlivých rozhodnutích ve věci stálých provozoven a v související judikatuře, která se k danému tématu vztahuje.... Keywords: Stálá provozovna; Soudní dvůr Evropské unie; Přímé daně; EUCJ; Permanent establishment; Direct taxation Available in a digital repository NRGL
Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora

106 Permanent Establishment from the Perspective of Judicature of the European Court of JusticeAbstract This thesis treats rulings of the EUCJ in the area of direct taxation. It describes the ...

Svoboda, Václav; Novotný, Petr; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami
Mikeš, Stanislav; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
2018 - Czech
1 Application of competition law on the markets with multisided platforms Abstract This rigorous thesis deals with a phenomenon of multisided platforms from the competition law perspective with a special focus on online multisided platforms. A notion of multisided platforms is explained in the thesis as well as its implications for the competition law. It is then examined how a market structure of a multisided platform influences a process of delimitation of a relevant market and assessment of a market power as two basic pillars of every competition law analysis. Theoretical findings are then confronted with a selected decision-making practice of EU and national competition authorities dealing with the phenomenon of multisided platforms. The thesis is structured into four main chapters. Chapter One contains a brief introduction into the subject-matter and sets out goals of this thesis which are to present the phenomenon of multisided platforms, explore its specifics and show how the methods of competition law analysis needs to be adapted in other to correctly assess all the specifics of the multisided platforms. Chapter Two presents various definitions of multisided platforms in academic literature. Potential categories of multisided platforms are presented in this chapter. The notion of multisided... 1 Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou tzv. vícestranných platforem z pohledu soutěžního práva se zaměřením na online vícestranné platformy. V práci je vysvětlen pojem vícestranných platforem a jeho relevance pro soutěžní právo. Následně je zkoumáno, jak tržní struktura vícestranné platformy ovlivňuje vymezování relevantního trhu a posuzování tržní síly, jakožto dvou základních pilířů soutěžně-právní analýzy. Teoretické poznatky jsou srovnány i s aplikační praxí ve vybraných rozhodnutích unijních a tuzemských soutěžních orgánů, které se danou problematikou zabývaly. Práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky a vytyčuje cíle rigorózní práce. Těmi jsou představení fenoménu vícestranných platforem, prozkoumání jejich specifik a rozvedení toho, jak je potřeba upravit metody soutěžně-právní analýzy tak, aby bylo možno jejich prostřednictvím korektně posoudit specifika vícestranných platforem. Druhá kapitola podává přehled definic vícestranných platforem v odborné literatuře. V kapitole je uvedeno možné dělení vícestranných platforem a tento pojem je rovněž odlišen od pojmu sdílené ekonomiky. V kapitole jsou prezentovány i kritické názory na regulaci vícestranných platforem. Třetí... Keywords: vícestranné platformy; soutěžní právo; relevantní trh; tržní síla; síťové efekty; multisided platforms; competition law; relevant market; market power; network effects Available in a digital repository NRGL
Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami

1 Application of competition law on the markets with multisided platforms Abstract This rigorous thesis deals with a phenomenon of multisided platforms from the competition law perspective with a ...

Mikeš, Stanislav; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení
Chovanec, Ondřej; Josková, Lucie
2018 - Czech
Strana 123 | 128 ABSTRACT DOMESTIC MERGERS OF BUSINESS CORPORATIONS: Agency problems and methods of their elimination The present rigorosum thesis looks into the so-called agency problems and the ways to eliminate them within the specific field of domestic mergers of business corporations. In the first part, we explain from the general economic and corporate- law perspective what the main defining features of business corporations are, what we understand under the term of agency problems and why they regularly come up in corporate governance. In addition, we introduce the basic regulatory and extra- regulatory ways of solving such agency problems. The second part outlines the mergers of business corporations and their principal mechanisms. Thereafter the following two parts of this thesis demonstrate on specific examples, what regulatory methods and strategies for elimination of agency problems were deployed by the Czech legislator in the Act no. 125/2008 Coll., on Transformations of Business Companies and Cooperatives, as amended (the "Transformations Act"). The Transformations Act clearly pays attention to means on protection of minority and dissenting shareholders and to a lesser extent also to creditors. This fact is reflected in the structure of this rigorosum thesis, whose third part is devoted to the... Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačně- právního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o přeměnách"). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o přeměnách použil a... Keywords: fúze; kapitálové společnosti; problémy zmocnění; merger; business corporations; agency problems Available in a digital repository NRGL
Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení

Strana 123 | 128 ABSTRACT DOMESTIC MERGERS OF BUSINESS CORPORATIONS: Agency problems and methods of their elimination The present rigorosum thesis looks into the so-called agency problems and the ways ...

Chovanec, Ondřej; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases