Number of found documents: 6800
Published from to

Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989
Caletka, Lumír; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav
2017 - Czech
Development of advocacy in Czechoslovakia 1918-1989 The thesis described and analysed the historical development of advocacy on the territory of Czechoslovakia from 1918 to 1989. It took into account the previous historical period, thus the beginnings of advocacy in Roman law, the legal profession in our country till 1848 and the historical phase between 1848 and 1918, very important for Czechoslovakia, when the basic legal regulations were created which were first accepted by independent Czechoslovakia in an unchanged form and were modified over time. Along with the law of the Roman Empire, the Austria-Hungary law was crucial for the formation of the cornerstones of today's modern advocacy. The thesis also covered chapters that included the definition of basic and associated terms that relate to advocacy, and last but not least a description of the current legislation of advocacy as well. The base of the thesis was represented by a historic period since the establishment of independent Czechoslovakia, through the second Czech-Slovak Republic, the Protectorate of Bohemia and Moravia, the short period after liberation and the communist regime from 1948 until after the revolutionary year of 1989, which, for the Czech advocacy, featured a return to democratic roots and First Republic's traditions of... Vývoj advokacie v Československu 1918-1989 Práce popisovala a analyzovala historický vývoj advokacie na území Československa v letech 1918 až 1989. Zohlednila i předchozí dějinné období, tedy počátky advokacie v římském právu, advokacii na našem území do roku 1848 a pro Československo velmi důležitou dějinnou fázi let 1848 až 1918, kdy vznikly základní právní předpisy, které samostatné Československo nejdříve v nezměněné podobě převzalo a teprve postupem času upravovalo. Spolu s právem římské říše bylo právo Rakouska-Uherska zcela zásadní pro tvorbu základních kamenů dnešní moderní advokacie. Práce navíc obsahovala i kapitoly, jež obsahovaly vymezení základních a souvisejících pojmů, které se k advokacii vztahují, a v neposlední řadě i popis současné právní úpravy advokacie. Základ práce představoval historický úsek od vzniku samostatného Československa, přes druhou Česko-Slovenskou republiku, Protektorát Čechy a Morava, krátké období po osvobození a komunistický režim od roku 1948 až po revoluční rok 1989, jenž pro českou advokacii představoval návrat k demokratickým kořenům a prvorepublikovým tradicím samosprávy. První Československá republika znamenala pro advokacii velmi klidné a stabilní období, které však brzy vystřídaly válečné útrapy. Poválečná doba a období totality bylo z hlediska advokacie velmi... Keywords: vývoj; advokacie; Československo; development; advocacy; Czechoslovakia Available in a digital repository NRGL
Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989

Development of advocacy in Czechoslovakia 1918-1989 The thesis described and analysed the historical development of advocacy on the territory of Czechoslovakia from 1918 to 1989. It took into account ...

Caletka, Lumír; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Státní sociální podpora jako součást systému sociálního zabezpečení ČR
Káninský, Martin; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Státní sociální podpora jako součást systému sociálního zabezpečení ČR

Káninský, Martin; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Dušková, Jana; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
The aim of this thesis is to analyze development of particular law fields related to the parenthood and to assess how the case law of the European Court of Human Rights influences interpretation of term parenthood, legal regulation thereof as well as practical realization of certain issues related to the parenthood. The thesis focuses especially on development of interpretation of term "family" and "parenthood", determination of parenthood, right to be a parent, right not to become a parent and right of children to know their genetic origin while a special attention is paid to controversial issues such as surrogacy, baby-boxes, assisted reproduction, abortions or secret and anonymous births. In case of all topics is cited, together with the relevant domestic case law, as well case law of the European Court of Human Rights and the thesis analyzes whether and to which extent they do correspond with each other and how the views of the European Court of Human Rights are reflected in the domestic law. Further, the thesis suggests how the Czech legal regulation could be modified in the future thanks to the influence of the European Court of Human Rights. The last part of the thesis deals with case law study and demonstrates how the Czech legal order has been modified in the past due to case law of the... Cílem práce je analýza vývoje dílčích oblastí souvisejících s rodičovstvím a posouzení, jakým způsobem judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje výklad pojmu rodičovství, právní úpravu i praktickou realizaci některých institutů s rodičovstvím souvisejících. Práce se zaměřuje především na vývoj interpretace pojmu "rodina" a "rodičovství", určování rodičovství, právo rodičem být, právo rodičem se nestát a právo dítěte znát svůj původ, přičemž pozornost je věnována institutům do značné míry kontroverzním jako je surogátní mateřství, baby-boxy, asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství nebo utajené a anonymní porody. U všech témat je krom relevantních rozsudků vnitrostátních soudů citována i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, přičemž je analyzováno, zda a do jaké míry se tyto judikatury shodují, jakým způsobem jsou postoje Evropského soudu pro lidská práva reflektovány ve vnitrostátním právu, případně je naznačeno, jakým směrem by se česká právní úprava rodičovství mohla vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva v budoucnu ubírat. Poslední část práce je věnována případovým studiím, na nichž je demonstrováno, kdy v minulosti došlo ke změně českého právního řádu právě v důsledku rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Práce vede k závěru, že... Keywords: rodičovství; Evropský soud pro lidská práva; práva dítěte; parenthood; European Court of Human Rights; rights of the child Available in a digital repository NRGL
Rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

The aim of this thesis is to analyze development of particular law fields related to the parenthood and to assess how the case law of the European Court of Human Rights influences interpretation of ...

Dušková, Jana; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Právní aspekty asistované reprodukce
Thalerová, Nicol; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
Reproductive Medicine currently represents one of the fastest growing medical fields. The birth of Louise Joy Brown as the first baby conceived in vitro fertilization or in vitro, is considered being the historic milestone in development of the treatement methods in assised reproducion. Ethical discussions regarding the admissibility of these methods have developed as a result of technological advance of the infertility treatment. Adequate response of applicable law was required on the currant state of medicine which resulted in the need to regulate legally this field whether it's about establishing of assumption of fatherhood with regard to determination of fatherhood of a child conceived through artificial insemination, as well as determination of the basic conditions for the access to assisted reproductive techniques. Originally, the legislation of artificial insemination was defined only in the implementing regulation of the Ministry of Health, as the reproductive technologies were entirely new area. Today, the area of assisted reproduction is regulated in Act no. 373/2011. This thesis deals with the regulation of the assisted reproduction and it focuses on the controversial methods and procedures which are based on child sex selection, gamete donation and donor anonymity and also it deals with... Reprodukční medicína v současnosti představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících léčebných oborů. Historickým mezníkem rozvoje léčebných metod v oblasti asistované reprodukce bylo právě narození Louise Joy Brown jako prvního dítěte počatého mimotělním oplodněním, čili in vitro. V souvislosti s technologickým pokrokem v léčbě sterility se rozvinuly diskuze ohledně etické přípustnosti těchto metod. Na aktuální stav medicíny a dostupných technologií byla nutná odpovídající reakce platného práva. Vznikla tak potřeba právně regulovat tento obor, ať už se jedná o zakotvení paternitní domněnky, pokud jde o určení otcovství k dítěti počatému pomocí umělého oplodnění, tak také úpravu základních podmínek přístupu k metodám asistované reprodukce. Původně byla právní úprava umělého oplodnění zakotvena pouze v prováděcím právním předpise Ministerstva zdravotnictví, jelikož se na reprodukční technologie nahlíželo jako na oblast zcela novou. Dnes je oblast asistované reprodukce komplexně upravena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Práce se zabývá právní úpravou asistované reprodukce a zaměřuje se na kontroverzní metody a postupy, spočívající ve výběru pohlaví potomka (tzv. laboratorní sexting), dárcovství gamet, dárcovskou anonymitou, právní úpravu náhradního mateřství, jelikož... Keywords: asistovaná reprodukce; neplodnost; IVF; dárcovství gamet; určování otcovství; domněnky otcovství; assisted reproduction; infertility; IVF; gamete donation; determination of paternity; presumptions of fatherhood Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty asistované reprodukce

Reproductive Medicine currently represents one of the fastest growing medical fields. The birth of Louise Joy Brown as the first baby conceived in vitro fertilization or in vitro, is considered being ...

Thalerová, Nicol; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Právo stavby
Schattke, Alena; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
This thesis explores options for placing building on another owner's land. It aims to identify the individual rights that enable it and provides a cross comparison of them. However, the key focus lies on the institute called right of building that was re- introduced into Czech private law as of January 1, 2014. The first section discusses legal options to locate a building on the land of another owner in general terms. It also defines key terms immediately related to the right of building. The core of the thesis focuses on the institute of the right of building as an option for construction building on the land of another owner. The historical development of the right of building in the Czech Republic and its historical predecessors is also discussed and compared with the institute of the right of building in Austria. In the final section, the right of building is compared to other options allowing for construction building on another owner's land. The thesis is divided into fourteen sections. The key portion, comprising Sections 2 through 10, discusses the institute of the right of building and contains an analysis and evaluation of the corresponding individual articles in the Civil Code. Although the legal framework governing the right of building is incomplete or ambiguous in many cases, the... Tato práce se věnuje posouzení možností umístění stavby na cizím pozemku. Cílem je nejen ukázat na jednotlivé tituly, které to umožňují, ale také jejich srovnání mezi sebou. Především je však tato práce zaměřena na institut práva stavby, který byl po několika desetiletích do našeho soukromého práva znovu zaveden s účinností od 1. 1. 2014. V první kapitole je pojednáno o právních možnostech umístění stavby na cizím pozemku z obecného hlediska. Zároveň se v této kapitole pojednává o základních pojmech, které s tématem stavby na cizím pozemku bezprostředně souvisí. Stěžejní část práce je věnována institutu práva stavby, jakožto možnosti umístění vlastní trvalé stavby na cizím pozemku. Nebyla opomenuta ani historie práva stavby na našem území a práce také obsahuje srovnání tohoto institutu s právem stavby v Rakousku. Právo stavby je v závěru stručně konfrontováno s dalšími možnostmi, jak umístit stavbu na cizím pozemku. Práce je členěna celkem do čtrnácti kapitol. Hlavní část práce, která je tvořena druhou až desátou kapitolou a která je věnována institutu právu stavby, obsahuje rozbor a hodnocení jednotlivých paragrafů právní úpravy v občanském zákoníku. Přestože je právní úprava práva stavby v řadě případů kusá nebo nejednoznačná, práce se snaží nabídnout pohled na možný správný způsob její aplikace.... Keywords: právo stavby; stavba na cizím pozemku; superficiální zásada; right of building; building on another owner's land; superficies principle Available in a digital repository NRGL
Právo stavby

This thesis explores options for placing building on another owner's land. It aims to identify the individual rights that enable it and provides a cross comparison of them. However, the key focus lies ...

Schattke, Alena; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Smlouva o přepravě osoby
Čapek, Michal; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
IN ENGLISH This rigorous thesis is dedicated to the passenger transport contract according to the Civil Code. At the beginning of thesis is dedicated the history of transport and transport contracts. Historical development of the contract influenced the legal rules of road and railway transport issued many years later. In the thesis are defined relevant sources of law. European legislation is very important for regulations this field. Public-law sources play a major role in the legal regulation of passenger transport contract. The passenger transport contract is, in most cases, a consumer contract, based upon the assumption taken over from EU law that protecting the passenger - i.e. consumer - is one of the key goals of legal regulation in this field. The thesis contains detailed analysis of basic terms related to passenger transport contract. Significant part of thesis part focuses on rights and duties of the contractual parties. These two basic entities are not, in fact, on an equal footing. It is the carrier, who generally acts as the stronger party. One of the purposes of the legislation is to protect the weaker party - i.e. the passenger. The thesis is dedicated to the responsibility of contracting parties. If a party to a legal relationship fails to meet their obligations, corresponding... V ČESKÉM JAZYCE Rigorózní práce se zabývá smlouvou o přepravě osob dle občanského zákoníku. Na počátku práce je věnován prostor historii dopravy a přepravních smluv. Historická úprava smluv měla vliv i na řády upravující silniční a železniční dopravu, jež byly vydány o mnoho později. V práci vymezeny prameny vztahující se k dané problematice. Je zřejmé, že značný význam mají evropské právní předpisy. Významnou roli v případě smlouvy o přepravě osoby mají i prameny veřejnoprávní. Smlouva o přepravě osoby je ve většině případů smlouvou spotřebitelskou. Zejména z unijních právních předpisů vyplývá, že jedním z hlavních smyslů dané úpravy je ochrana práv spotřebitele - cestujícího. Práce obsahuje podrobný rozbor základních pojmů vztahujících se ke smlouvě o přepravě osob. Značná část práce se věnuje právům a povinnostem smluvních stran. Smluvní strany nejsou fakticky v rovném postavení. Dopravce bude zpravidla vystupovat jako smluvní strana silnější. Jedním ze smyslů právní úpravy je poskytnout dostatečnou ochranu pro stranu slabší - cestujícího. Práce se zabývá též odpovědností smluvních stran. Pokud dojde k porušení práv druhé smluvní strany, dochází na straně porušitele k vzniku odpovědnosti a porušiteli vznikají sekundární právní povinnosti. V závěru jsou jednotlivé poznatky, k nimž bylo při... Keywords: přepravní smlouvy; smlouva o přepravě osoby; práva cestujících; contracts of carriage; a contract for carriage of person; rights of passengers Available in a digital repository NRGL
Smlouva o přepravě osoby

IN ENGLISH This rigorous thesis is dedicated to the passenger transport contract according to the Civil Code. At the beginning of thesis is dedicated the history of transport and transport contracts. ...

Čapek, Michal; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem
Danielová, Zdeňka; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
English abstract This thesis covers the topic of compensation for damage (non-pecuniary damage) caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings, evaluating substantive rules contained in the Act No. 82/1998 Coll. as well as specific features of procedure concerning damage compensation with regard to jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic, the Constitutional Court of the Czech Republic, and the European Court of Human Rights. This thesis is divided into eight parts. Following the explanation of basic terms such as liability, damage, and liability for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in a decision or the conduct of proceedings, the thesis goes on to describe the legal sources regarding the compensation for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings. Further, the liability for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings and the claim for compensation for damage is analysed. The main part of this thesis is devoted to the manner and extent of compensation for pecuniary and non-pecuniary damage. Next, the right to recourse and the limitation period applicable to compensation for damage (non-pecuniary damage)... Rigorózní práce se zabývá náhradou škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené nesprávným úředním postupem. Hodnotí jak hmotněprávní úpravu obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb., tak specifika procesněprávního řízení o náhradu škody s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol pozvolně provádějících daným tématem. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy jako právní odpovědnost, újma, odpovědnost za škodu v souvislosti s výkonem veřejné moci a nesprávný úřední postup, poté navazuje právní úprava náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem, následně je rozebrána odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, dále je práce věnována i uplatnění nároku na náhradu škody a nejrozsáhleji je rozebrán způsob a rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy. Dále je v práci poukázáno i na regresní úhradu, promlčení nároku na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy) a na závěr je uvedeno srovnání současné právní úpravy náhrady škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené nesprávným úředním postupem na Slovensku s naší právní úpravou této problematiky. V práci jsou též zařazeny i rozsudky soudů prvního stupně, soudů odvolacích a Evropského soudu pro lidská práva v konkrétních věcech, které jsou blíže... Keywords: náhrada škody náhrada nemajetkové újmy nesprávný úřední postup; compensation for damage compensation for non-pecuniary damage maladministration Available in a digital repository NRGL
Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

English abstract This thesis covers the topic of compensation for damage (non-pecuniary damage) caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings, evaluating ...

Danielová, Zdeňka; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie
Hřebenová, Martina; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
1 Summary The legal institute of marriage and connected property relations between the spouses are more than other areas of law influenced by social changes and atmosphere in the society which determine further development and direction of this area of law significant for life. The matter of marital property relations is currently complicated for legal laymen, not only because the public has not got sufficient legal awareness regarding the variety, advantages and disadvantages of individual contractual modifications of marital property relations, which are therefore used very rarely, but often we can also see that the spouses don't even know what is the subject matter of the basic and subsidiary legal marital regime, e.g. community property of spouses, which can have consequently a significant impact on their lives. The aim of the submitted rigorous thesis was to evaluate, whether the current legal regulation of modifications of marital property can stand in comparison with the Spanish legal regulation contained in Código Civil as a codex with long-standing tradition and where could be eventually found inspiration for considerations de lege ferenda. The submitted thesis consists of seven chapters which are for better clarity further systematically dived into subchapters. The introductory chapter is... 1 Resumé Právní institut manželství a s ním spjaté majetkové vztahy mezi manžely snad více než jiné právní oblasti podléhá sociálním změnám a náladám ve společnosti, které určují další vývoj a směřování této pro život významné oblasti práva. Problematika manželských majetkových vztahů je v současné době pro právní laiky komplikovaná, veřejnost nejenže nemá dostatečné právní povědomí o variantách, výhodách a nevýhodách jednotlivých smluvních modifikací manželského majetkového práva, kterých je z daného důvodu využíváno pomálu, často se lze ale setkat i s tím, že manželé či snoubenci nemají představu ani o tom, co vůbec je obsahem základního a subsidiárního zákonného manželského režimu, tedy společného jmění manželů, což může mít následně významný dopad na jejich životy. Cílem předkládané rigorózní práce bylo zhodnocení, zda soudobá tuzemská právní úprava modifikací společného jmění manželů obstojí ve srovnání se španělskou právní úpravou obsaženou v Código Civil, zákoníku s dlouholetou tradicí, a v čem je případně možné nacházet inspiraci pro úvahy de lege ferenda. Předkládaná práce sestává ze sedmi kapitol, které jsou dále z důvodu větší přehlednosti systematicky členěny do dalších podkapitol. Úvodní kapitola práce je věnována historickému vývoji moderní právní úpravy manželského majetkového práva, který... Keywords: Modifikace společného jmění manželů; Režim oddělených jmění; Režim zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu; Modification of marital property; Separate property regime; Regime constituting a reduction of the scope of the statutory regime of community property Available in a digital repository NRGL
Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie

1 Summary The legal institute of marriage and connected property relations between the spouses are more than other areas of law influenced by social changes and atmosphere in the society which ...

Hřebenová, Martina; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Bytové spoluvlastnictví
Tlapák, Jan; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
Residential co-ownership The thesis deals with the legal regulation of residential co-ownership, contained in the Act no. 89/2012 Sb., Civil Code, while the emphasis is primarily on the description a comparison of the changes and innovations in the new legislation of residential co-ownership, using the comparative method with the regulations contained in the Act no. 72/1994 Sb., ownership of flats. Due to the breadth of this topic, this thesis neither contains a discussion about a contract for the construction nor about an association of unit owners except as regards the formation and the incorporation of association of unit owners according to § 1166 et seq. of the Act no. 89/2012 Sb., Civil Code. The thesis is divided into eleven chapters, including the introduction and the conclusion. After the introduction, the following chapter deals with the historical development of flat ownership legislation, beginning with the description of ancient times until the date, when work on the later adopted Act no. 89/2012 Sb., Civil Code, began. The third chapter is devoted to the theoretical concepts on which the regulations of residential co-ownership are ideologically based in individual European countries. Next, the fourth chapter is about the development and the current content of the legal principle... Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví a jejich porovnání pomocí srovnávací metody s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vzhledem k šíři uvedeného tématu rigorózní práce není v této práci prakticky vůbec pojednáváno o smlouvě o výstavbě ani o společenství vlastníků vyjma problematiky založení a vzniku společenství vlastníků prostřednictvím prohlášení dle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Samotná rigorózní práce je pro svoji přehlednost rozdělena do jedenácti kapitol včetně samotného úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola, která blíže přibližuje historický vývoj právní úpravy vlastnictví bytů, a to nejenom na našem území, to vše od starověku až prakticky do doby, jež předcházela zahájení prací na později přijatém zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola této rigorózní práce je věnována základním teoretickým koncepcím, z nichž ideově vycházejí právní úpravy bytového spoluvlastnictví v jednotlivých evropských zemích. Ve čtvrté kapitole je věnován dostatečný prostor pro seznámení se s vývojem a samotný právním obsahem zásady... Keywords: bytové spoluvlastnictví; dům; jednotka; residential co-ownership; house; unit Available in a digital repository NRGL
Bytové spoluvlastnictví

Residential co-ownership The thesis deals with the legal regulation of residential co-ownership, contained in the Act no. 89/2012 Sb., Civil Code, while the emphasis is primarily on the description a ...

Tlapák, Jan; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Uznávání odborné kvalifikace jako nástroj k výkonu povolání v členských státech EU
Tesař Rašková, Zuzana; Štangová, Věra; Brádlerová, Libuše
2017 - Czech
The main objective of this work is to analyse the system of recognition of professional qualifications within the EU as a tool to access and pursue a certain profession. It is an important condition for the realization of one of the fundamental EU freedoms, which is free movement of labour. Regardless of the adoption of the Professional Qualifications Directive in 2005, the area of recognition of professional qualifications has quite a long history in the EU. From a legal point of view this legislation is important because it provides the functionality of the free movement of labour. Mobility of qualified professionals in the European Union is still at a relatively low level. To some extent, these skills shortages could be filled by people with professional qualifications obtained outside the EU, who however currently face major problems in having their qualifications recognized. To take full advantage of the freedom of movement, their qualifications must be easily recognized in other Member States. It is therefore essential that the Professional Qualifications Directive sets out clear and simple rules for the recognition of professional qualifications. Millions of professionals in Europe benefit from these rules nowadays. It is estimated that the system of automatic recognition on the basis of... Hlavním cílem předložené práce je analýza systému profesního uznávání v EU jakožto nástroje k přístupu a výkonu povolání jako důležitého předpokladu pro realizaci jedné ze čtyř základních svobod EU - volného pohybu osob. Bez ohledu na přijetí směrnice o odborných kvalifikacích v roce 2005 má oblast uznávání odborných kvalifikací v EU již poměrně dlouhou historii. Z právního hlediska je tato právní úprava významná, protože zajišťuje funkčnost svobody volného pohybu osob, z hlediska praktického je naopak významná proto, že požadavky na odbornou kvalifikaci a s nimi související požadavky na jinou způsobilost často představují fakticky největší překážky a bariéry v rámci jednotného trhu EU. Mobilita kvalifikovaných odborníků je v Evropské unii zatím na poměrně nízké úrovni. Do jisté míry by nedostatek odborníků mohli vyřešit lidé s odbornou kvalifikací získanou mimo EU, kteří v současné době čelí velkým problémům s uznáním své kvalifikace. Aby odborníci mohli plně těžit ze svobody pohybu, musí být jejich kvalifikace jednoduše uznaná v ostatních členských státech. Je tudíž nezbytné, aby směrnice o odborných kvalifikacích stanovila jasná a jednoduchá pravidla pro uznávání odborných kvalifikací. Odhaduje se, že samotný systém automatického uznávání na základě harmonizovaných požadavků na minimální... Keywords: Individuální pracovní právo; kolektivní pracovní právo; zaměstnanost; uznávání odborné kvalifikace; regulovaná profese; volný pohyb osob; jednotný vnitřní trh; svoboda usazování; Evropská unie; primární a sekundární právo; směrnice; Smlouva o EU (SEU); Smlouva o fungování EU (SFEU); Soudní dvůr EU; Individual Labour Law; Collective Labour Law; Employment; Recognition of Professional Qualifications; Regulated Profession; Free Movement of Persons; Single Internal Market; Freedom of Establishment; European Union; Primary and Secondary Law; Directive; The Treaty on European Union (TEU); The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU); European Court of Justice Available in a digital repository NRGL
Uznávání odborné kvalifikace jako nástroj k výkonu povolání v členských státech EU

The main objective of this work is to analyse the system of recognition of professional qualifications within the EU as a tool to access and pursue a certain profession. It is an important condition ...

Tesař Rašková, Zuzana; Štangová, Věra; Brádlerová, Libuše
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases