Number of found documents: 7238
Published from to

Nové přístupy léčby u pacientů s TEL/AML1 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií
Starková, Júlia
2017 - Czech
Leukemia accounts for about 1/3 of all cancers in children. Treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) has made great advance in recent years, whereby 98% of all treated children are currently in complete remission and more than 80% of them are fully treated. Unfortunately remaining 15-20% of children still relapse. The specific group of ALL consists of patients with the TEL/AML1 fusion gene resulting from translocation t (12; 21) (p13; q22) and is present in approximately 25% of patients with B-precursor ALL. This translocation is considered to be a favorable prognostic feature, a rapid response to the initial treatment and increased sensitivity to the cytotoxic agent commonly used in therapy, L-Asparaginase (L-Asp). In the dissertation thesis we focused on the study of current therapy and potential targeted approach. In the first part we tried to clarify the mechanism of L-Asp effect in this genotypically defined ALL subgroup. The main effect of L-Asp lies in the depletion of asparagine and glutamine in the serum of patients. The anti-leukemic effect is associated with a lower level of asparagine synthetase enzyme (ASNS) specifically in leukemic cells. Previous work has shown the relationship between lower sensitivity of L-Asp and higher ASNS in leukemic cells. However, our results of monitoring the... Leukémie tvoří asi 1/3 všech nádorových onemocnění u dětí. Léčba akutní lymfoblastické leukémie (ALL) v posledních letech dosáhla velkých pokroků, na základě které se v současnosti do kompletní remise dostane 98% všech léčených dětí a víc než 80% v ní zůstává. Zbylých 15-20% dětí však recidivuje. Specifickou skupinu ALL tvoří pacienti s fúzním genem TEL-AML1, která vzniká z translokace t(12;21)(p13;q22) a je přítomna přibližně u 25% pacientů s B-prekurzorovou ALL. Tato translokace je považována za příznivý prognostický znak, u těchto dětí pozorována rychlá odpověď na iniciální léčbu a zvýšená citlivost na cytostatikum běžně používané v terapii, L-Asparaginázu (L-Asp). Dizertační práce byla zaměřena na studium současné terapie a potenciálnímu cílenému přístupu. V první části jsme se snažili objasnit mechanizmus účinku L-Asp u této genotypicky definované podskupiny ALL. Hlavní účinek L-Asp spočívá v depleci asparaginu a glutaminu v sére pacientů. Anti-leukemický účinek je spojený s nižší hladinou enzymu asparagin synthetázy (ASNS) specificky v leukemických buňkách. Předchozí práce ukázali vztah mezi nižší citlivostí L-Asp a vyšší hladinou ASNS v leukemických buňkách. Naše výsledky sledování dynamiky exprese AsnS v různých buněčných liniích tento vztah však nepotvrdily. Dále jsme prokázali prodloužený účinek... Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy léčby u pacientů s TEL/AML1 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií

Leukemia accounts for about 1/3 of all cancers in children. Treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) has made great advance in recent years, whereby 98% of all treated children are currently in ...

Starková, Júlia
Univerzita Karlova, 2017

Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci
Kolářová, Barbora; Janura, Miroslav; Véle, František
2017 - Czech
ASSESSMENT OF SELECTED ASPECTS OF POSTURAL CONTROL IN TRANSTIBIAL AMPUTEES Abstract The aim of our study was to evaluate aspects of automatic and voluntary posture control in transtibial amputees with respect to cause of amputation, prosthesis alignment and prosthetic usage duration by means of dynamic computed posturography (NeuroCom® ). A total of 44 volunteers participated in our study (14 transtibial amputees due to trauma, 13 vascular transtibial amputees and 17 healthy subjects). Our results suggest, that transtibial amputees due to trauma have more similar posture behaviour with healthy subjects in compare to vascular amputees. Transtibial amputees due to trauma are able to effectively coordinate voluntary inclination of body on the side of amputated leg. Also the older traumatic amputees were, the worse they could control their posture - same as healthy subjects. Despite the fact that traumatic amputees were able to voluntary coordinate posture even on the side of amputated leg, within automatic posture reactions (on platform translations) they bore more weight on their non-amputated leg. In vascular amputees this tendency was not present. Tested prosthetic alignments didn't have significant influence on the posture control in transtibial amputees. Keywords: Lower limb amputation, posture control,... POSOUZENÍ VLIVU VYBRANÝCH ASPEKTŮ NA POSTURÁLNÍ KONTROLU U JEDINCŮ PO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI Abstrakt Cílem práce bylo zhodnotit aspekty mimovolní (automatické) i volní kontroly pohybu u jedinců s transtibiální amputací s ohledem na příčinu amputace, nastavení protézy a protetického chodidla a dobu užívání protézy prostřednictvím dynamické počítačové posturografie (NeuroCom® ). Výzkumu se zúčastnilo celkem 44 probandů (14 transtibiálně amputovaných pro trauma, 13 transtibiálně amputovaných z vaskulární příčiny a 17 zdravých jedinců). Z výsledků vyplývá, že transtibiálně amputovaní pro trauma se ve srovnání s vaskulárně amputovanými v hodnocených aspektech posturální kontroly více blíží zdravým subjektům. Na rozdíl od vaskulárně amputovaných dokáží efektivně koordinovat inklinaci těla na stranu amputované dolní končetiny, podobně jako u zdravých se u nich se zvyšujícím věkem zhoršuje v určitých parametrech posturální kontrola. I přesto, že traumaticky amputovaní jsou schopni efektivní volní koordinace pohybů těla na stranu amputované dolní končetiny, v rámci posturálních automatizmů (při reakci na translaci plošiny) více zatěžují senzoricky i motoricky intaktní neamputovanou dolní končetinu. U vaskulárně amputovaných tato tendence nebyla zřejmá. Změna nastavení protézy a protetického chodidla nemá výraznější... Available in a digital repository NRGL
Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci

ASSESSMENT OF SELECTED ASPECTS OF POSTURAL CONTROL IN TRANSTIBIAL AMPUTEES Abstract The aim of our study was to evaluate aspects of automatic and voluntary posture control in transtibial amputees with ...

Kolářová, Barbora; Janura, Miroslav; Véle, František
Univerzita Karlova, 2017

Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna
2017 - Czech
This Diploma Thesis presents results obtained by solution of two partial projects: a) Preparation of monomers from renewable sources using metathesis and tandem hydrogenation catalyzed with ruthenium compounds - project solved during my Erasmus stay at the Université de Rennes 1 in France; b) Preparation and properties of ,-bis(tpy)quarterthiophene oligomers carrying ionic side groups as oligomonomers for polyelectrolyte conjugated dynamers - project solved at the Department of Physical and Macromolecular Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague. Project a): Self-metathesis of 1,2-epoxyhex-5-ene (but-3-enyloxirane) and its cross-metathesis with methyl acrylate and acrylonitrile catalyzed with ruthenium compounds as well as tandem design of these metatheses and consecutive hydrogenation of their products by gaseous hydrogen have been optimized. The following influences have been studied and tuned: (i) type of the catalyst (Grubbs, Hoveyda, Zhan) and its concentration and method of dosing, (ii) concentration of reactants and additives, (iii) type of solvent, and (iv) reaction temperature. Reactions were monitored by the GC, GC and MS methods and the products were characterized by the NMR method. Methyl 6,7-epoxyheptanoate (methyl 5-oxiranylpentanoate) obtained by the tandem... Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,... Keywords: metathese; ruthenium; katalýza; epoxid; hydrogenace; funkcionalizace; supramolekulární polymer; dynamer; terpyridin; polyelektrolyt; kvarterní sůl; metathesis; ruthenuim; catalysis; epoxide; hydrogenation; functionalization; supramolecular polymer; dynamer; terpyridine; polyelectrolyte; quaternary salt Available in a digital repository NRGL
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů

This Diploma Thesis presents results obtained by solution of two partial projects: a) Preparation of monomers from renewable sources using metathesis and tandem hydrogenation catalyzed with ruthenium ...

Šichová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2017

Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě
Fousová, Petra
2017 - English
The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), xenobiotic-metabolising phase I enzymes of biotransformation that are involved in the activation and detoxification of food-derived carcinogens. Inhibition of CYP activities by flavonoids has been extensively studied because of their potential use as agents blocking the initiation stage of carcinogenesis. On the other hand, flavonoids have been shown to enhance the activation of carcinogens and/or influence their metabolism via induction of specific CYPs. In the first part of this study, flavonoids dihydromyricetin and α-napthoflavone were explored for their possible effects on CYP1A1 expression and activity when administered in combination with carcinogen benzo[a]pyrene (BaP). For this purpose, liver, small intestine and colon microsomal fractions were isolated from treated rats and induction of CYP1A1 was evaluated by immunodetection and EROD activity measurements. In liver and small intestine, all combinations of BaP and flavonoids led to strong induction of CYP1A1 expression. Moreover, the CYP1A1 protein levels were almost identical to levels observed when the rats were treated with BaP alone. However, in comparison... Užívání potravních doplňků, a to především flavonoidů, může předcházet vzniku mnoha civilizačních chorob. Flavonoidy jsou schopné modulovat aktivitu cytochromů P450 (CYPs), enzymů podílejících se na první fázi metaboslismu cizorodých látek (xenobiotik), a tak ovlivňovat aktivaci a detoxikaci potravních karcinogenů. Inhibice aktivity těchto enzymů flavonoidy je intenzivně studována především z hlediska jejich využití při potlačení iniciační fáze během vzniku rakoviny. Na druhou stranu bylo také prokázáno, že flavonoidy mohou karcinogeny aktivovat, a to právě prostřednictvím jejich indukčního efektu na cytochromy P450. V první části této diplomové práce byl studován účinek flavonoidů dihydromyricetinu a α-napthoflavonu na aktivitu a expresi CYP1A1, a to buď v kombinaci s karcinogenem benzo[a]pyrenem (BaP) nebo samostatně. Za tímto účelem byly izolovány mikrosomální frakce z premedikovaných potkaních jater, tenkého a tlustého střeva, ve kterých byla následně stanovena indukce CYP1A1 použitím metody "Western blot" a bylo provedeno měření specifické aktivity cytochromů P450. V případech, kdy byl flavonoid podáván společně s BaP, docházelo v mikrosomech jater a tenkého střeva k silné indukci exprese CYP1A1. Množství detekovaného CYP1A1 proteinu bylo navíc téměř identické jako v případech, kdy byli... Keywords: metabolismus; střevní mikrosomy; játra; inhibice; metabolism; small intestine microsomes; liver; inhibition Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě

The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), ...

Fousová, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Geometrie izolovaných horizontů
Flandera, Aleš; Scholtz, Martin
2017 - English
While the formalism of isolated horizons is known for some time, only quite recently the near horizon solution of Einstein's equations has been found in the Bondi-like coordinates by Krishnan in 2012. In this framework, the space-time is regarded as the characteristic initial value problem with the initial data given on the horizon and another null hypersurface. It is not clear, however, what ini- tial data reproduce the simplest physically relevant black hole solution, namely that of Kerr-Newman which describes stationary, axisymmetric black hole with charge. Moreover, Krishnan's construction employs the non-twisting null geodesic congruence and the tetrad which is parallelly propagated along this congruence. While the existence of such tetrad can be easily established in general, its explicit form can be very difficult to find and, in fact it has not been provided for the Kerr-Newman metric. The goal of this thesis was to fill this gap and provide a full description of the Kerr-Newman metric in the framework of isolated horizons. In the theoretical part of the thesis we review the spinor and Newman-Penrose formalism, basic geometry of isolated horizons and then present our results. Thesis is complemented by several appendices. Ačkoli je formalizmus izolovaných horizontů znám delší dobu, teprve v roce 2012 byl Krishnan schopen najít řešení Einsteinových rovnic v okolí horizontu v souřadnicích podobných Bondiho. Prostoročas je v tomto formalismu chápán jako počáteční úloha na charakteristikách s počátečními daty zadanými na hori- zontu společně s další nulovou nadplochou. Nicméně není jasné jak zvolit počáteční hodnoty tak, abychom dostali nejjednodušší fyzikálně relevantní řešení, Kerrův- Newmanův prostoročas popisující stacionární axisymetrickou černou díru s ná- bojem. Krishnanova konstrukce navíc používá netwistující kongruenci nulových geodetik a zkonstruovaná tetráda je paralelně přenášená podél této kongruence. Existence této tetrády je jasná i v plné obecnosti, její explicitní podobu může však být velmi těžké najít a pro Kerrovu-Newmanovu metriku zatím známa nebyla. Cíl této práce je zaplnit toto prázdné místo a najít plný popis Kerrovy-Newmanovy metriky ve formalismu izolovaných horizontů. Nejprve uvádíme přehled spinoro- vého a Newmanova-Penrosova formalismu společně se základní geometrií izolova- ných horizontů a následně prezentujeme naše výsledky. Práce je doplněna několika dodatky. Keywords: izolované horizonty; Newmanův-Penroseův formalismus; řešení vlnové rovnice; termodynamika černých děr; isolated horisons; Newman-Penrose formalism; solution of the wave equation; black hole thermodynamics Available in a digital repository NRGL
Geometrie izolovaných horizontů

While the formalism of isolated horizons is known for some time, only quite recently the near horizon solution of Einstein's equations has been found in the Bondi-like coordinates by Krishnan in 2012. ...

Flandera, Aleš; Scholtz, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací
Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef
2017 - English
Title: Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range. Author: Vojtěch Kulvait Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., Dsc. Abstract: Implicit constitutive theory provides a suitable theoretical framework for elastic materials that exhibit a nonlinear relationship between strain and stress in the range of small strains. We study a class of power-law models, where the nonlinear dependence of strain on the deviatoric part of the stress tensor and its trace are mutually separated. We show that these power-law models are capable to describe the response of a wide variety of beta phase titanium alloys in the small strain range and that these models fit available experimental data exceedingly well. We also develop a mathematical theory regarding the well-posedness of boundary value problems for the considered class of power-law solids. In particular, we prove the existence of weak solutions for power law exponents in the range (1, ∞). Finally, we perform computer simulations for these problems in the anti-plane stress setting focusing on the V-notch type geometry. We study the dependence of solutions on the values of power law exponents and on the V-notch opening angle. We achieve... Název práce: Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací Autor: Vojtěch Kulvait Pracoviště: Matematický ústav UK Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Josef Málek CSc., DSc. Abstrakt: Implicitní konstitutivní teorie poskytuje teoretické zdůvodnění pro použití nelineárních modelů pro vztah mezi tenzorem malých deformací a napětím. V této práci studujeme třídu mocninných modelů, kde nelineární závislost deformace na deviatorické části napětí a na stopě napětí je vzájemně oddělena. Práce prokazuje, že tyto exponenciální modely mohou být použity pro modelování celé škály titanových beta slitin v oblasti malých deformací. Konkrétní model, který odvozujeme velmi dobře odpovídá experimentálním datům pro prostý tah těchto slitin. Dále se práce zabývá existencí řešení elastické okrajové úlohy, která zahrnuje zmíněný exponenciální model elastické odpovědi. Dokazujeme existenci řešení pro exponenty v rozsahu (1, ∞). Práci zakončujeme simulacemi smykového chování studovaných modelů ve speciální geometrii čtverce s různými typy výřezů ve tvaru V. V okolí špičky výřezu vzniká koncentrace napětí. Zabýváme se rozdíly v řešení v závislosti na exponentech konstitutivního vztahu a také na úhlu výřezu. Simulace jsou velmi stabilní ve vztahu ke zjemnění... Keywords: elasticita; malé deformace; nelineární model; slitiny titanu; matematická analýza; existence slabého řešení; počítačové simulace; elasticity; small strain; nonlinear model; titanium alloy; mathematical analysis; existence of weak solution; computer simulations Available in a digital repository NRGL
Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací

Title: Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range. Author: Vojtěch Kulvait Department: Mathematical Institute of Charles ...

Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Voráček, Josef; Čáslavová, Eva; Tomek, Gustav
2017 - Czech
Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing research whether and what effect has the use of sports celebrities in marketing communication of companies as a reference group on the buying preferences of the young generation, so-called Generation Y, in the Prague region. Methods: The thesis used a questionnaire survey and subsequent focus groups. For the creation of the questionnaire is used as a basis the US version of the original questionnaire of the authors BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Firstly the questionnaire undergoes a process of transcultural transfer, in which is utilized a modified direct translation and confirmatory factor analysis. This survey includes a sample of 416 respondents who are students of Prague secondary schools and universities. Focus groups are conducted with four groups which counts a total of 41 respondents. Results: The research results show that the use of sports celebrities in marketing communication has no demonstrable effect on the word-of-mouth communication and the switching and complaining behaviour for Generation Y. This communication tool can have an indirect positive effect on brand... Název: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha Cíl: Hlavním cílem disertační práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit, zda a jaký efekt má využití sportovních osobností v marketingové komunikaci firem jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace, tzv. generace Y, v regionu Praha. Metody: V disertační práci je využito dotazníkového šetření a následných skupinových diskusí. Pro tvorbu dotazníku slouží jako podklad americká verze původního dotazníku autorů BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Dotazník nejdříve podstupuje proces transkulturního převodu, při kterém je využito metody modifikovaného přímého překladu a dále konfirmatorní faktorové analýzy. Toto šetření zahrnuje vzorek 416 respondentů, kteří jsou studenty pražských středních a vysokých škol. Skupinové diskuse jsou provedeny se čtyřmi skupinami čítajícími celkem 41 respondentů. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že využití sportovních osobností v marketingové komunikaci u generace Y nemá prokazatelný efekt na pozitivní ústní komunikaci ("word-of-mouth") a na tendenci k přechodu ke konkurenci, střídání značek, chování při nespokojenosti se značkou (firmou). Na loajalitu ke značce může mít tento komunikační nástroj nepřímý pozitivní efekt ve formě... Available in a digital repository NRGL
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha

Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to ...

Voráček, Josef; Čáslavová, Eva; Tomek, Gustav
Univerzita Karlova, 2017

Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu
Šefrna, Jakub; Jelínek, Jiří; Krupička, Jiří
2017 - Czech
1 Abstract This thesis deals with the issue of house search and search of other premises where the attorney carries out advocacy, regulated in § 85b of Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings. The said institute, which is used by law enforcement authorities, has proved more problematic in recent years than before. This is mainly because the public prosecutors are increasingly abusing this institute to obtain valuable information held by the attorney at the place where he carries out advocacy. A similar problem then arises with the judges who decide whether the required documents found at the attorney's place where he carries out advocacy will be obtained by the public prosecutor or the police body for examining, because they themselves are not entirely sure how to proceed in such a case and how to decide in accordance with the law. This often results in many disputes, aggrieved attorneys, but especially aggrieved clients who lose documents handed over in good faith to the attorney for defence purposes. Ultimately, the representative of the state interferes with the confidential attorney-client relationship and the fundamental right of defence as one of the basic human rights and pillars of a democratic society and the rule of law. By doing so, the state, instead of protecting the attorney's clients,... 1 Abstrakt Tato práce řeší problematiku domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, upravenou v § 85b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Zmíněný institut, který využívají orgány činné v trestním řízení, v posledních letech přináší více problémů než dříve. To hlavně z důvodu, že státní zástupci tohoto institutu stále častěji zneužívají k získání cenných informací, které v místě výkonu advokacie uchovává advokát. Obdobný problém pak nastává na úrovni soudců, kteří rozhodují o tom, zda požadované listiny u advokáta nalezené nakonec státní zástupce, či policejní orgán získá k prozkoumání, neboť si sami nejsou mnohdy jisti, jak přesně v takovém případě postupovat a zda rozhodují v souladu se zákonem. Důsledkem toho je mnoho sporů, poškozených advokátů, ale hlavně poškozených klientů, kteří tak přicházejí o dokumenty, které advokátovi v dobré víře a k účelům obhajoby poskytli. V konečném důsledku je představitelem státu zasahováno do důvěrného vztahu advokáta a klienta a do základního práva na obhajobu jakožto jednoho ze základních lidských práv a pilíře demokratické společnosti a právního státu. Postupem nastíněným výše tak stát, místo, aby práva klientů advokáta chránil, do nich nezákonně zasahuje a podkopává tím svou legitimitu. Podstatou práce je,... Keywords: Domovní prohlídka; mlčenlivost advokáta; místo výkonu advokacie; nahrazení souhlasu; House search; advocate's obligation to maintain secrecy; a place where the attorney carries out advocacy; replacement of consent Available in a digital repository NRGL
Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu

1 Abstract This thesis deals with the issue of house search and search of other premises where the attorney carries out advocacy, regulated in § 85b of Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings. ...

Šefrna, Jakub; Jelínek, Jiří; Krupička, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Implementace IntelliSense pro dynamický jazyk
Míšek, Jakub; Zavoral, Filip
2017 - English
In the context of computer programming, the importance of computer assistance is being understood by many developer communities. Developers are e.g. using the same well known expressions or searching method signatures in library documentations. Code sense or IntelliSense methods make most of these actions unnecessary because they serve the available useful information directly to the programmer in a completely automated way. Recently, with the increased focus of the industry on dynamic languages a problem emerges - the complete knowledge on the source code is postponed until the runtime, since there may be ambiguous semantics in the code fragment. As a part of the Phalanger project the methods for syntax and semantic analysis of the dynamic code were designed, especially targeted for the PHP programming language. These methods produce a list of valid possibilities which can be then used on a specified position in the source code; such as declarations, variables and function parameters. This collected information can be also used to a fine-grained syntax highlighting. Vývojáři během samotného programování často opakují stejná slova a stále opisují běžné výrazy. Dále také prohledávají dokumentace a zdrojové kódy, například kvůli znění deklarací metod a jiných symbolů. Z tohoto pohledu je velmi užitečná asistence ze strany vývojového prostředí. Konkrétně metody IntelliSense značně usnadňují práci tím, že shromažďují informace o používaných symbolech a programátorovi je automaticky nabízejí. Během práce s dynamickými jazyky je ale tato pomoc velmi problematická, jelikož sémantika jednotlivých symbolů není definitivně známa, dokud program není spuštěn. Součásti projektu Phalanger tak byli implementovány metody pro syntaktickou, ale také sémantickou analýzu zdrojového kódu, zaměřené hlavně na dynamický jazyk PHP. Je tak možné sestavit seznam slov, které je možné zapsat na určité místo ve zdrojovém kódu; jako jsou klíčová slova jazyka, deklarované symboly či parametry funkce, včetně informací o nich. Keywords: IntelliSense; PHP; dynamické jazyky; Phalanger; Analýza kódu; Abstraktní Syntaktický strom; IntelliSense; PHP; dynamic language; Phalanger; Code Analysis; Abstract Syntax Tree Available in a digital repository NRGL
Implementace IntelliSense pro dynamický jazyk

In the context of computer programming, the importance of computer assistance is being understood by many developer communities. Developers are e.g. using the same well known expressions or searching ...

Míšek, Jakub; Zavoral, Filip
Univerzita Karlova, 2017

Atypické formy zaměstnání
Kaše, Miloslav; Štangová, Věra; Štefko, Martin
2017 - Czech
Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypical forms of employment, Rigorous thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2017. Number of pages 134. The topics of rigorous thesis are some selected atypical forms of employment and flexible working arrangements that the Czech labor law not yet fully knows and uses. The chosen theme is based on current trends in labor law highlighting flexicurity as a mutual individual employment relationship between employer and employee, which through atypical forms of employment and flexible working arrangements allows the freedom and flexibility for the employer and the guarantee and protection by minimum labor standards on the part of the employee. This paper also briefly compares atypical forms of employment and flexible working arrangement with Slovak labor legislation. This paper describes and evaluates selected atypical forms of employment and flexible working arrangements - homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling and voucher system - both from the perspective of employers, who often promote greater freedom and flexibility of labor legislation and from the perspective of employees who are more interested in the introduction of atypical forms of employment and flexible... Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypické formy zaměstnání, Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Praha, 2017. Počet stran rigorózní práce 134. Tématem rigorózní práce jsou některé vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce, které v českém pracovním právu ještě nejsou úplně známé a používané. Zvolené téma reaguje na současné trendy pracovního práva vyzdvihující flexicuritu jako vzájemný individuální pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který prostřednictvím atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce umožňuje volnost a pružnost na straně zaměstnavatele a garanci a ochranu v podobě minimálních pracovněprávních standardů na straně zaměstnance. Práce též stručně porovnává atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce se slovenskou pracovněprávní úpravou. Práce popisuje a hodnotí vybrané atypické formy zaměstnání a flexibilní formy práce - homeworking, job sharing, interim management, on call work, labor pooling a voucher systém - jak z pohledu zaměstnavatelů, kteří častěji podpoří větší volnost a flexibilitu pracovněprávních předpisů, tak z pohledu zaměstnanců, kteří mají větší zájem o zavádění atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce v rámci určitých... Keywords: atypické formy zaměstnání; flexibilní formy práce; flexicurita; work - life - balance; homeworking; job sharing; interim management; on call work; labor pooling; voucher systém; atypical forms of employment; flexible work arrangements; flexibility and security; work - life - balance; homeworking; job sharing; interim management; on call work; labor pooling; voucher system Available in a digital repository NRGL
Atypické formy zaměstnání

Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypical forms of employment, Rigorous thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2017. Number of ...

Kaše, Miloslav; Štangová, Věra; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases