Number of found documents: 7512
Published from to

Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy
Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of Doctoral Thesis QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASPECTS OF ADHERENCE TO OSTEOPOROSIS TREATMENT Následuje překlad abstraktu práce do anglického jazyka. Introduction: Non-adherence in the field of osteoporosis (OP) is considerable and it is necessary to deal with it because adequate adherence to the therapy leads to a reduction in the risk of fractures, the number of hospitalizations, and the cost of health care. Monitoring of the adherence is therefore an essential and integral part of patient care. The problem in osteoporotic patients is that 30-50% don't follow the recommendations for proper use of the drugs, which is f.e. for the treatment of oral bisphosphonates (p.o. BIS) essential. Despite the availability of effective pharmacotherapy, approximately half of patients with OP aren't adherent to the treatment regimen and / or discontinue treatment during the first year of use. Many different methods are used for adherence measurement, making the results difficult to compare. There still isn't a "gold standard" in the measurement of adherence, which would be widely used, which would allow relevant data on... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tereza Toušková Školitel PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Název dizertační práce KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ASPEKTY ADHERENCE V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů. Úvod: Non-adherence na poli osteoporózy (OP) je značná a je potřeba se jí zabývat především proto, že dostatečná adherence k terapii vede prokazatelně ke snížení rizika zlomenin, počtu hospitalizací a nákladů na zdravotní péči. Monitorování adherence je proto zásadní a nedílnou součástí péče o pacienty. Problémem u osteoporotických pacientů je to, že třetina až polovina nedodržuje doporučení ohledně správného užívání léčiva, což je například u léčby perorálními bisfosfonáty (p.o. BIS) nezbytné. Navzdory dostupnosti účinné farmakoterapie přibližně polovina pacientů s OP není adherentních k léčebnému režimu a/nebo přeruší léčbu během prvního roku užívání. K měření adherence je používáno mnoho různorodých metod, následkem čehož jsou získané výsledky těžko porovnatelné. Stále neexistuje tzv. "zlatý standard" v měření adherence, který by byl plošně používán a díky němuž by bylo možné získat relevantní data o adherenci pacientů k léčbě. Pro získání... Available in a digital repository NRGL
Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of ...

Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení
Smrž, Jiří; Pešek, Jiří
2018 - Czech
(in English): This rigorous thesis follows the history of Prague guilds from the very beginning of their system to the end in 1860. Research was focused on cities which created former Prague - Old Town, New Town, Lesser Town and Hradčany. At first, used sources and their evaluation for the above mentioned research are described. There are reflections of the most important moments in the history of guilds in the Czech Lands, especially in Prague towns at that time, in the next chapters. Main goal of this thesis is to reconstruct a picture of all historical guilds and brotherhoods in the cities of Prague. My own research reflects knowledge of previous researchers. These were thereafter compared to some new sources and revised. Unknown parts of the history of Prague guilds were elaborated, such as history of this system in modern period. Based on some particular knowledge of history of singular guilds new hypotheses of general evolution of guilds in Prague were formed. Attached are glossaries of names of professions (Latin, German and Old Czech), that were in Prague towns in the past. (česky) Předkládaná rigorózní práce sleduje vývoj pražských cechů od počátků tohoto živnosten- ského zřízení ve středověku až do jeho zániku v roce 1860. Výzkum byl prováděn na území historických celků, které ve sledovaném období tvořily pražské souměstí - Starého Města pražského, Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan. V úvodních kapitolách práce je pojednáno o pramenech k dějinám cechů a jejich nejvý- znamnějších momentech s přihlédnutím ke specifikům prostoru pražských měst. Hlavním cílem bylo pokusit se rekonstruovat existenci všech doložených profesních orga- nizací, které působily v této lokalitě ve zvoleném období. Při tomto výzkumu byly revidovány závěry dosavadních badatelů a byla doplněna místa, kterým se výzkum zatím nevěnoval (zejména nejmladší období cechovního vývoje). Na základě těchto dílčích poznatků byly sta- noveny hypotézy celkového rozvoje profesních organizací na území pražských měst. Jako přílohy byly připojeny glosáře latinských, německých a staročeských označení ce- chovních živností. Keywords: řemeslo|živnost|cech|pražská města|středověk|novověk; handcraft|trade|guild|Prague cities|mediaeval period|modern period Available in a digital repository NRGL
Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení

(in English): This rigorous thesis follows the history of Prague guilds from the very beginning of their system to the end in 1860. Research was focused on cities which created former Prague - Old ...

Smrž, Jiří; Pešek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století
Krákora, Tomáš; Šedinová, Jiřina
2018 - Czech
The rigorous thesis Testaments and Survivorship Inventories of Prague Jews until the Half of 19th Century deals with the testamentary practice of Prague inhabitants of Jewish descent. It recapitulates outcomes of the research of jewish books of testaments which arose from the office of the King's Prague Old Town during the period 1681-1850 and nowadays are doposited in the collection of manuscripts of Prague City Archives. The thesis incorporates partial studies presented during the previous university education - both undergraduate and graduate. Two of manuscripts that were not presented yet (the book of testaments from years 1773-1784 written in Hebrew and the book of inventories from years 1773-1783) are newly included into the research project. Theoretic section introducing mainly the historical context (for instance history of Jews in the Czech Lands; last wills in the Jewish tradition; Jewish testamentary practice in the Czech Lands; boroughs of Prague; legal regulations etc.) is followed by the practical section (presentation of concrete historical documents). All seven manuscripts are analysed both from formal and contentual points of view. Synoptic tables are attached at the very end of the paper. Keywords: Jews, Prague, early modern period, late modern period, manuscripts, testaments,... Rigorózní práce Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století se zabývá problematikou testamentární praxe pražského židovského obyvatelstva. Přináší tak souhrn dosavadních poznatků vytěžených studiem židovských knih testamentů, které vznikly v průběhu let 1681-1850 v kanceláři královského Starého města pražského a které jsou v současnosti uloženy ve sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy. Předkládaná práce představuje syntézu dílčích výsledků práce bakalářské a práce diplomové, zároveň však prezentuje další z dosud nezpracovaných písemností - hebrejsky psanou knihu testamentů z let 1773-1784 a knihu inventářů z let 1773-1783. Na teoretické úvodní kapitoly nastiňující historický kontext (základní mezníky dějin židů v českých zemích, poslední vůle v židovské tradici, židovská testamentární praxe, vývoj samosprávy pražských měst či otázky městského a dědického práva) navazuje blok praktického seznámení s pramennou matérií. Celkem sedm rukopisů je představeno po stránce formální i obsahové, sledováno je rovněž jazykové hledisko, typologie jednotlivých zápisů, stejně jako další aspekty. Součástí stati jsou ucelené přehledy jednotlivých zápisů. Klíčová slova: židé, Praha, raný novověk, novověk, rukopis, testament, závěť, inventář, typologie zápisů, testátor, soupis Keywords: židé|Praha|raný novověk|novověk|rukopis|testament|závěť|inventář|typologie zápisů|testátor|soupis; Jews|Prague|early modern period|late modern period|manuscripts|testaments|last wills|inventories|typology of records|testators|catalog Available in a digital repository NRGL
Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století

The rigorous thesis Testaments and Survivorship Inventories of Prague Jews until the Half of 19th Century deals with the testamentary practice of Prague inhabitants of Jewish descent. It recapitulates ...

Krákora, Tomáš; Šedinová, Jiřina
Univerzita Karlova, 2018

Terorismus a jeho trestněprávní aspekty
Kořínek, Štěpán; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2018 - Czech
Resume The title of this rigorous thesis is Terrorism and its Criminal Aspects. The thesis is divided into four chapters, whereupon each chapter is telling about the phenomenon of terrorism in a different way. The first chapter focuses on the basis of terrorism and theoretical definitions of terrorism. It also contains historical views on universal theoretically doctrinal definitions of terrorism. It follows the components of the definitions of terrorism and its causes and consequences. This part also contains the classification of terrorism called typology. The second chapter will discuss the codification of terrorism in the field of criminal law in Czech Republic and Slovak Republic. There is an analysis of valid and efficient Czech and Slovak criminal codex, which contains a crime ,,teroristický útok'' and ,,terorizmus''. It also presents other criminal activities like cybercrime, economic crime, and violent crime. Especially cybercrime, also known as cyber criminality, entails a novum in criminal jurisprudence. Next part of this chapter is focused on selected instruments of criminal law to fight against terrorism like European arrest warrant, terrorist custody, European evidence order and others. Of course, it was unimaginable, hence impossible, to forget a sphere of international law and its relation... Shrnutí Rigorózní práce nese název Terorismus a jeho trestněprávní aspekty. Dílo je rozčleněno do čtyřech kapitol, každá věnující se fenoménu terorismu z trochu jiného hlediska. První kapitola se věnuje základním východiskům terorismu, čímž vlastně je jakousi vstupní branou do zkoumané problematiky. Obsahem této kapitoly je i historický exkurz k formování univerzálních teoreticko-doktrinálních definic terorismu. Po definování terorismu se dostáváme k jeho dílčím znakům, příčinám a samozřejmě i důsledkům teroristického počínání. Opomenutou nezůstává ani vykonstruovaná klasifikace terorismu, vlastně provedení jeho typologie. Druhá kapitola se nese v duchu trestněprávní kodifikace terorismu na úrovni vnitrostátní právní úpravy České republiky a Slovenské republiky. V rámci této kapitola je proto představena platná právní úprava trestního práva vymezující trestný čin teroristického útoku a terorizmu. K tomu je představena i související trestná činnost jakkoli se vážící k terorismu jako kybernetická kriminalita, ekonomická kriminalita a násilná kriminalita. Zejména pak oblast kybernetické kriminality představuje novum z hlediska trestní jurisprudence. Následně je pozornost přenesena na selektované trestněprávní nástroje boje proti terorismu jako evropský zatýkací rozkaz, teroristickou vazbu a jiné. Samozřejmě... Keywords: Terorismus; teroristický útok; trestní právo; trestný čin; kriminalita; právní nástroj; Evropská unie; boj proti terorismu; protiterorismus; lidská práva; mučení; Terrorism; Terrorist attack; Criminal law; A crime; Criminality; Legal instrument; European Union; Fight against terrorism; Counterterrorism; Human rights; Torture Available in a digital repository NRGL
Terorismus a jeho trestněprávní aspekty

Resume The title of this rigorous thesis is Terrorism and its Criminal Aspects. The thesis is divided into four chapters, whereupon each chapter is telling about the phenomenon of terrorism in a ...

Kořínek, Štěpán; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Asteroidy vnitřního pásu ve spin-orbitální resonanci
Vraštil, Jan; Vokrouhlický, David
2018 - Czech
Context: Slivan (2002) determined spin state of ten asteroids in the Koronis family. Surprisingly, all four asteroids with prograde sense of rotation were shown to have spin axes nearly parallel in the inertial space. All asteroids with retrograde sense of rotation had large obliquities and rotation periods either short or long. It was shown that Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii-Paddack (YORP) effect can explain all these peculiar facts. In particular, it drives spin axes of the prograde rotators to be captured in a secular spin-orbital resonance known as Cassini state 2. Vokrouhlický et al. (2002) dubbed these configurations "Slivan states". Aims: A question arises whether Slivan states could exist also in other regions of the main asteroid belt, in particular its inner part, where observations are most easily obtained. Here, however, dynamical difficulties arise due to convergence of the proper frequency s and the planetary frequency s6. We investigate possibilities of a long-term stable capture in the Slivan state in the inner part of the main belt. Method: We used SWIFT integrator to determine orbital evolution of selected asteroids in the inner part of the main belt. In the case of 20 Massalia, we observed the asteroid in 2011, and used these new data to help better solve the rotation state using the... Souvislosti: V minulosti byly ve vnější části hlavního pásu objeveny asteroidy, jejichž rotační osy jsou téměř rovnoběžné. Působením YORP efektu se z původně náhodných směrů postupně stáčely, až se zachytily ve spi-orbitální rezonanci s frekvencí s_6. Cíl: Ve vnitřní části hlavního pásu je kinematika orbitálního pohybu značně složitější, což je způsobeno hlavně blízkostí vlastní frekvence s a rezonanční frekvence s_6. Přesto ukážeme, že i v těchto částech se mohou nacházet asteroidy ve spin-orbitální rezonanci - asteroid 20 Massalia. Metodika: Ke studiu pohybu orbitálního pohybu jsme použili integrátor SWIFT. Vývoj rotační jsme zkoumali za pomoci programu, který je popsán v kapitole 3, a jeho výpis je součástí dodatků. K určení směru rotační osy a tvaru asteroidů jsme použili metodu inverze světelných křivek. Výsledky: Asteroidy ve vnitřní části hlavního pásu, které mají nízký vlastní sklon I, se mohou (při vhodně orientované rotační ose) dlouhodobě udržet ve spin-orbitální rezonanci se sekulární frekvencí s_6. Naopak pro asteroidy s vysokými sklony je zachycení velmi obtížné, ne-li nemožné. Keywords: hlavní pás; asteroidy; spin-orbitální rezonance; Slivanovy stavy; main belt; asteroids; spin-orbital resonance; Slivan states Available in a digital repository NRGL
Asteroidy vnitřního pásu ve spin-orbitální resonanci

Context: Slivan (2002) determined spin state of ten asteroids in the Koronis family. Surprisingly, all four asteroids with prograde sense of rotation were shown to have spin axes nearly parallel in ...

Vraštil, Jan; Vokrouhlický, David
Univerzita Karlova, 2018

Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol
Kováříková, Monika; Komárková, Tereza
2018 - Czech
THE ANALYSIS OF DRUG EXPERIENCE OF SECOND GRADE PUPILS FROM THE SELECTED ELEMETARY SCHOOLS Kováříková Monika Abstract This thesis is specifically concerned with pupils' drug use experiences, namely with alcohol, nicotine and illegal addictive substances. The theoretical and practical part focuses on older pupils (from 11 to 15 years of age) attending primary schools. The aim here is to investigate drug addiction among pupils of the 2nd grade of elementary school and its prevention. The research analyses the pupils more closely on particular cases at Vodičkova Elementary School and at the Primary School of Vítězslav Hálek Odolena Voda. The theoretical part looks into drug prevention efforts in general in the family, at school and in the city. Further, it characterises the age of adolescence and presents selected studies focused on the drug problems of adolescents. The empirical part consists of a qualitative research survey conducted as a multi-case study and supplemented by a quantitative probe. The methodology consists of interviews with the pupils, interview with the preventers, analysis of school documents and questionnaire survey. This thesis provides a complex view on the students'experiences with addictive substances shown at both schools and focuses on how environment and prevention affect these... ANALÝZA DROGOVÝCH ZKUŠENOSTÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ Z VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Rigorózní práce Kováříková Monika Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou drogových zkušeností žáků, konkrétně zkušeností s alkoholem, nikotinem a nelegálními návykovými látkami. Teoretická i praktická část se soustředí na věkovou kategorii starších žáků, tedy dětí ve věku 11-15 let, které navštěvují základní školy. Cílem práce je prozkoumat téma drogových závislostí a její prevence u žáků 2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních případech, jmenovitě na ZŠ Vodičkova a na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Teoretická část se věnuje drogové prevenci v rodině, ve škole a ve městě, charakterizuje věkové období dospívání a představuje vybrané výzkumy zaměřené na drogovou problematiku u dospívajících. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkumné šetření vedené jako vícepřípadová studie a doplněné kvantitativní sondou. Mezi použité metody patří rozhovory se žáky, rozhovory s preventisty, analýza školních dokumentů a dotazníkové šetření. Práce poskytuje komplexní pohled na obě dvě školy z hlediska zkušeností žáků s návykovými látkami a věnuje se také tomu, jak na tyto zkušenosti působí prostředí a prevence. Keywords: Dospívající|drogová zkušenost|drogy|minimální preventivní program|primární prevence; Teens|drug experience|drugs|minimal preventive program|primary prevention Available in a digital repository NRGL
Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol

THE ANALYSIS OF DRUG EXPERIENCE OF SECOND GRADE PUPILS FROM THE SELECTED ELEMETARY SCHOOLS Kováříková Monika Abstract This thesis is specifically concerned with pupils' drug use experiences, namely ...

Kováříková, Monika; Komárková, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Studium přesných prostoročasů s kosmologickou konstantou
Hruška, Ondřej; Podolský, Jiří
2018 - Czech
In this work we investigate an exact solution of Einstein's equations which is described by the Pleba'nski-Demia'nski metric. This metric represents type D space-times and contains seven free parameters, including electric and magnetic charges and a cosmological constant. We study geometrical and phy- sical properties of these space-times in the case when repeated principal null congruences have zero expansion. Therefore, first we study de Sitter universe and anti-de Sitter universe in the Pleba'nski-Demia'nski coordinates, and we care- fully analyze the corresponding parametrizations of (anti-)de Sitter hyperboloid in five-dimensional flat space-time, unknown so far, we draw the respective con- formal diagrams, and we find transformations to various known forms. After that, we investigate the more general case of the B metrics with a cosmological con- stant, and we do a basic analysis of its geometrical properties. We summarize the article by Gott from 1974, where he interprets the BI metric as a part of space-time with a tachyon singularity, and we generalize his results for the case of non-zero cosmological constant. Finally, we analyze even more general cases of the Pleba'nski-Demia'nski metric with more non-zero parameters. In particular, we study the electromagnetic field in the case of non-zero... V práci se zabýváme přesným řešením Einsteinových rovnic, které je popsáno Pleba'nského-Demia'nského metrikou. Tato metrika popisuje prostoroča- sy typu D a obsahuje sedm nezávislých parametrů, mezi které patří i elektrický a magnetický náboj a kosmologická konstanta. Studujeme geometrické a fyzikální vlastnosti těchto prostoročasů v případě, kdy násobné hlavní nulové kongruence mají nulovou expanzi. Proto nejprve zkoumáme de Sitterův a anti-de Sitterův vesmír v Pleba'nského-Demia'nského souřadnicích a podrobně analyzujeme dosud neznámé parametrizace (anti-)de Sitterova hyperboloidu v pětirozměrném pro- storu, kreslíme příslušné konformní diagramy a uvádíme transformace na známé tvary. Poté studujeme obecnější případ B metrik s kosmologickou konstantou a provádíme základní rozbor geometrických vlastností. Shrnujeme článek Gotta z roku 1974, ve kterém interpretuje BI metriku jako část prostoročasu s tachyono- vou singularitou, a zobecňujeme jeho výsledky pro případ nenulové kosmologické konstanty. Nakonec analyzujeme i obecnější případy Pleba'nského-Demia'nského metriky s více nenulovými parametry, zejména studujeme elektromagnetické pole v případě nenulových nábojů a také nesingulární podtřídu těchto metrik. 1 Keywords: Plebańského-Demiańského metrika; kosmologická konstanta; (anti-)de Sitterův vesmír; B metrika; tachyon; elektrovakuum; Plebański-Demiański metric; cosmological constant; (anti-)de Sitter universe; B metric; tachyon; electrovacuum Available in a digital repository NRGL
Studium přesných prostoročasů s kosmologickou konstantou

In this work we investigate an exact solution of Einstein's equations which is described by the Pleba'nski-Demia'nski metric. This metric represents type D space-times and contains seven free ...

Hruška, Ondřej; Podolský, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Územní azyl
Hueber, Radim; Ondřej, Jan
2018 - Czech
Territorial Asylum The aim of this thesis is to analyse the topic of territorial asylum as an ancient and withstanding institute of international law. The main research questions are as follows: What constitutes territorial asylum? Can it be considered a basic human right from the viewpoint of each individual? Does this right include asylum or only the opportunity to seek it? Does the state of origin have a right to respond in some way to the granting of asylum? Can it be considered an unfriendly act? This thesis is divided into six main chapters, each of which attempts to view this institute from a different perspective and answer the given questions. The first chapter separates asylum and refugee status, institutes that are often mistaken, and defines the fundamental differences between them. It also describes the historical development of asylum and the differentiation between religious, territorial, political and diplomatic asylum. The following chapter focuses on the definition of territorial asylum and how it is described by various law dictionaries. From these definitions, society's view on territorial asylum is conveyed. The third chapter examines the three parts of territorial asylum, which theoretically come into consideration under this institute. The three parts include: the right of the state... Územní azyl Cílem této práce je analyzovat téma územního azylu, jakožto institutu mezinárodního práva, který se formuje už od dob starověku. Hlavními výzkumnými otázkami jsou: Co je obsahem územního azylu? Lze na něj hledět i z pohledu jednotlivce jako na lidské právo? Zahrnuje toto právo i právo na udělení, nebo pouze právo o azyl požádat? Má stát původu podle mezinárodního práva možnost nějakým způsobem na udělení azylu reagovat? Může ho například považovat za nepřátelský akt? Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, kdy každá se snaží na tento institut pohlédnout z jiné perspektivy a zodpovědět stanovené otázky. První kapitola odděluje azyl a uprchlictví, instituty, které bývají často mylně zaměňovány, a vymezuje základní rozdíly mezi nimi. Dále pak popisuje historický vývoj azylu a postupné formování azylu náboženského, územního, politického a diplomatického. Práce přitom hledá rozdíly a podobnosti mezi těmito pojmy. Následující kapitola se zaměřuje na definici pojmu územní azyl a na to, jak ho popisují jednotlivé slovníky práva. Z toho pak práce vyvozuje současný pohled společnosti na územní azyl. Třetí kapitola do hloubky zkoumá tři části územního azylu, které teoreticky přichází v úvahu pod tento institut podřadit, tedy právo státu azyl udělit, právo jednotlivce o azyl požádat a právo... Keywords: Azyl; územní azyl; Deklarace o územním azylu; Úmluva o územním azylu; Asylum; Territorial Asylum; Declaration on Territorial Asylum; Convention on Territorial Asylum Available in a digital repository NRGL
Územní azyl

Territorial Asylum The aim of this thesis is to analyse the topic of territorial asylum as an ancient and withstanding institute of international law. The main research questions are as follows: What ...

Hueber, Radim; Ondřej, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Dvourozměrný model disociativní rekombinace
Hvizdoš, Dávid; Houfek, Karel
2018 - English
The purpose of this thesis is to construct a numerically solvable quantum mechanical model describing the dynamics of the indirect mechanism of the dissociative recombination process of a molecular cation by electron impact. The model also describes vibrational excitation of a molecular cation by electron impact. The solution of this model is carried out by implementing a combination of finite elements, discrete variable representation and exterior complex scaling methods. This is then specifically applied to the dissociative recombination and vibrational excitation of H+ 2 by an incoming electron. The results can be used to test the accuracy of approximative methods and the programs expanded to cover the cases of other diatomics. Účelem této práce je zkonstruovat numericky řešitelný kvantovo mechanický model popisující dynamiku nepřímého mechanismu disociativní rekombinace molekulárního kationtu příchozím elek- tronem. Řešení tohoto modelu je provedeno pomocí kombinace metod konečných prvků, diskrétní reprezentace proměnné a vnějšího komplexního škálování. Konkrétně se to potom aplikuje na řešení disociativní rekombinace a vibrační excitace H+ 2 příchozím elektronem. Výsledky mohou být použity na testování přesnosti aproximativních metod a programy lze rozšířit aby zahrnuly i další diatomiká. Keywords: {disociativní rekombinace} {vibrační excitace} {numerický model} {molekulární ionty} {metoda konečných prvkú} {diskrétní reprezentace proměnné} {vnější komplexní škálování}; {dissociative recombination} {vibrational excitation} {numerical model} {molecular ions} {finite elements method} {discrete variable representation} {exterior complex scaling} Available in a digital repository NRGL
Dvourozměrný model disociativní rekombinace

The purpose of this thesis is to construct a numerically solvable quantum mechanical model describing the dynamics of the indirect mechanism of the dissociative recombination process of a molecular ...

Hvizdoš, Dávid; Houfek, Karel
Univerzita Karlova, 2018

Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček
Greben, Michael; Valenta, Jan
2018 - English
Title: Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles Author: Michael Greben Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. Jan Valenta, Ph.D. Abstract: Semiconductor quantum dots (QDs) are small crystallites whose sizes (of the order of nm) cause spatial confinement of carriers in all 3 dimensions. As result, QDs often reveal very different physical properties in comparison with their bulk counterparts. From the optical point of view, the broadening of bandgap with QD-size shrinking is particularly interesting. It is a purely quantum mechanical effect that results from quantum confinement (QC), i.e. dimensional limitations of excitons. A strong spatial confinement leads to a relaxation of momentum (Heisenberg uncertainty principle), consequently, larger overlap of the wave-functions of carriers results in significant increase of probability of radiative recombination. Therefore ensembles of QDs are promising candidates for new generations of photonic and photovoltaic devices. This PhD thesis is primary focused on detailed spectroscopic characterization of ensembles of direct (PbS) and indirect (Si) semiconductor QDs in both colloidal (toluene) and matrix-embedded (oxide or oxinitrides multilayers) forms. The oleic- acid capped PbS QDs were... Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové kvantové tečky (KT) jsou několik nanometrů velké krystality, v nichž je pohyb vybuzených elektronů a děr omezen ve všech třech rozměrech, což vede ke kvantování jejich energie - tzv. kvantový rozměrový jev (KRJ). V důsledku toho, KT často jeví velmi odlišné fyzikální vlastnosti ve srovnání s jejich objemovými protějšky. Z optického hlediska je zvláště zajímavé rozšířování zakázaného pásu s klesající velikostí KT. Velká lokalizace částice v prostoru také vede k "rozmazání" hybnosti (Heisenbergův princip neurčitosti) a způsobí větší překrytí vlnových funkcí nosičů, a tedy významné zvýšení pravděpodobnosti zářivé rekombinace (v případě polovodičů s nepřímým zakázaným pásem). To dělá z povodičových KT slibné kandidáty pro nové generace fotonických a fotovoltaických součástek. Tato disertační práce je primárně zaměřena na podrobnou spektroskopickou charakterizaci souborů přímých (PbS) a nepřímých (Si) polovodičových KT, a to jak v koloidní formě (toluen), tak zabudované v matrici (vícevrstvé oxidy a oxinitridy). PbS KT pasivované kyselinou olejovou byly získány od komerčních dodavatelů, Si KT... Keywords: kvantové tečky; doba doznívání; kvantový výtěžek; vnitřní kvantová účinnost; absorpční průřez; quantum dots; lifetime; quantum yield; internal quantum efficiency; absorption cross-section Available in a digital repository NRGL
Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček

Title: Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles Author: Michael Greben Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. Jan ...

Greben, Michael; Valenta, Jan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases