Number of found documents: 7816
Published from to

Pojednání o empirické finanční ekonomii
Žigraiová, Diana; Jakubík, Petr; Witzany, Jiří; Teplý, Petr; Gächter, Martin
2018 - English
This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition and financial stability, and the link between management board composition and bank risk. In the first essay we examine which variables have predictive power for financial stress in 25 OECD countries, using a recently constructed financial stress index. We find that panel models can hardly explain FSI dynamics. Although better results are achieved in country models, our findings suggest that financial stress is hard to predict out-of- sample despite the reasonably good in-sample performance of the models. The second essay develops an early warning framework for assessing systemic risks and predicting systemic events over two horizons of different length on a panel of 14 countries. We build a financial stress index to identify the starting dates of systemic financial crises and select crisis-leading indicators in a two-step approach; we find relevant prediction horizons for each indicator and employ Bayesian model averaging to identify the most useful predictors. We find superior performance of the long-horizon model for the Czech Republic. The theoretical literature gives conflicting predictions on how bank... Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství... Keywords: Bankovní soutěž; bankovní riziko; Bayesovské modelové průměrování; indikátory včasného varování; finanční krize; index finančního stresu; strojové učení; složení představenstva; meta-analýza; publikační selektivita; systémové riziko; výběr proměnných; Bank competition; Bank risk-taking; Bayesian model averaging; Early warning indicators; Financial crisis; Financial stress index; Machine learning; Management board composition; Meta-analysis; Publication selection bias; Systemic risk; Variable selection Available in a digital repository NRGL
Pojednání o empirické finanční ekonomii

This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition ...

Žigraiová, Diana; Jakubík, Petr; Witzany, Jiří; Teplý, Petr; Gächter, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů
Fialová, Markéta; Frinta, Ondřej; Elischer, David
2018 - Czech
The rigorous thesis called The application of joint physical custody in practice from a perspective of a child's right to care of both parents deals with joint physical custody as a form of child custody which fulfills a child's right to care of both parents in the most suitable way. The main goal of this thesis is to define lmits of joint physical custody determined by case law which exclude its appropriateness as well as to evaluate options of operating with parents in order to achieve their own agreement about joint physical custody in order to avoid authoritative court decision. In the introductory chapter the thesis deals with the definition of joint physical custody, its legal basis, social debate following joint physical custody reflecting diverse opinions on it and also with impacts of a parental conflict on joint physical custody. The thesis then deals with the principle of the best interest of a child. It is the most significant principle of family law and as such it is especially necessary to apply it very thoroughly based on the assessment of all circumstances of a particular case. The main part of this thesis is devoted to limits of joint physical custody determined by case law excluding the application of joint physical custody in a particular case based on its inappropriateness. The... Rigorózní práce na téma Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů se zabývá střídavou péčí jakožto jednou z forem péče o dítě, která nejlépe naplňuje právo dítěte na péči obou rodičů. Hlavním cílem této práce je vymezit limity střídavé péče, které byly stanoveny především judikaturou soudů a které vylučují její vhodnost, a následně posoudit možnosti, jak lze nejlépe působit na rodiče za účelem dosažení jejich vlastní dohody o střídavé péči, aby nemuselo dojít k autoritativnímu rozhodování soudem. Práce se v úvodní kapitole věnuje vymezení střídavé péče, jejímu právnímu zakotvení, společenské debatě doprovázející střídavou péči, jež odráží rozdílné názory na střídavou péči, a dopadům rodičovského konfliktu na střídavou péči. Práce dále pojednává o zásadě nejlepšího zájmu dítěte. Jedná se o nejvýznamnější zásadu celého rodinného práva a obzvláště u střídavé péče je nutné ji velmi důkladně aplikovat na základě posouzení všech okolností konkrétního případu. Hlavní část práce se věnuje limitům střídavé péče vymezené judikaturou, které v konkrétním případě vylučují aplikaci střídavé péče z důvodu její nevhodnosti. Pozornost je zaměřena především na judikaturu Ústavního soudu. Těmito limity jsou přání dítěte, věk dítěte, zdravotní stav dítěte, vzdálenost bydlišť rodičů a... Keywords: střídavá péče; rodinná mediace; Cochemská praxe; joint physical custody; family mediation; the Cochem practice Available in a digital repository NRGL
Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů

The rigorous thesis called The application of joint physical custody in practice from a perspective of a child's right to care of both parents deals with joint physical custody as a form of child ...

Fialová, Markéta; Frinta, Ondřej; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2018

Změna smlouvy na veřejnou zakázku
Chlupáč, Martin; Horáček, Tomáš
2018 - Czech
Modification of a Public Contract This thesis deals with the regulation of modifications made to public contracts during their term. Its aim is to critically analyse the legal regime for modifying public contracts in light of the law of the European Union (especially Directive 2014/24/EU on public procurement) and of the Czech Republic (The Public Procurement Act No. 134/2016 Coll.). The thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on the development of the regulation on public contract modifications from the view of both the EU and Czech prospective, and emphasizes the importance of the so called Pressetext judgment issued by the Court of Justice of the European Union. The second chapter represents the most important part of the thesis, inasmuch as it critically analyses the applicable law. It is divided into two parts. The first one contains an analysis of substantial modifications to public contracts in light of the related case law. In the second part of this chapter, I try to pinpoint interpretation problems that are connected with the new provisions which define situations, in which the modification is to be regarded as non-substantial, and therefore does not trigger the need to commence a new public procurement procedure. The third chapter provides an outlook on how two other... Změna smlouvy na veřejnou zakázku Tato diplomová práce se zabývá regulací možností provedení změny smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu jejího trvání. Jejím cílem je kriticky analyzovat pravidla pro provádění změn obsažená v právu unijním (zejména ve směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES) i vnitrostátním (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na vývoj právní úpravy změny smlouvy na veřejnou zakázku z českého i unijního pohledu a zdůrazňuje důležitost rozsudku Soudního dvora Evropské unie, známého pod jménem Pressetext. Druhou kapitolu lze označit jako nejdůležitější část práce, jelikož je v ní proveden kritický rozbor účinné právní úpravy. Kapitola je rozdělena na dvě části - v první jsou analyzovány případy podstatné změny smlouvy ve světle související rozhodovací praxe. Ve její druhé části jsou zdůrazněny výkladové problémy spojené s novými pravidly, která definují situace, kdy se změna smlouvy za podstatnou nepovažuje, a lze ji tedy realizovat bez provedení nového zadávacího řízení. Třetí kapitola nastiňuje způsob, jakým byla transpozice tzv. zadávacích směrnic provedena v dalších dvou členských státech Evropské unie (Slovensko a Spojené království Velké Británie a Severního... Keywords: zadávání veřejných zakázek; smlouva na veřejnou zakázku; změna smlouvy; podstatná změna; public procurement; public contract; modification of a contract; substantial modification Available in a digital repository NRGL
Změna smlouvy na veřejnou zakázku

Modification of a Public Contract This thesis deals with the regulation of modifications made to public contracts during their term. Its aim is to critically analyse the legal regime for modifying ...

Chlupáč, Martin; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Absolutně a neabsolutně F-borelovské prostory
Kovařík, Vojtěch; Kalenda, Ondřej
2018 - English
We investigate F-Borel topological spaces. We focus on finding out how a complexity of a space depends on where the space is embedded. Of a particular interest is the problem of determining whether a complexity of given space X is absolute (that is, the same in every compactification of X). We show that the complexity of metrizable spaces is absolute and provide a sufficient condition for a topological space to be absolutely Fσδ. We then investigate the relation between local and global complexity. To improve our understanding of F-Borel spaces, we introduce different ways of representing an F-Borel set. We use these tools to construct a hierarchy of F-Borel spaces with non-absolute complexity, and to prove several other results. 1 Zabýváme se F-borelovskou složitostí topologických prostorů a tím, jak se tato složitost liší v závislosti na tom, kam je daný topologický prostor vnořen. Obzvláště nás pak zajímá, kdy je tato složitost absolutní, tj. stejná ve všech kompaktifikacích. Ukazujeme, že složitost metrizovatelných prostorů je abso- lutní. Dále odvozujeme postačující podmínku pro to, aby byl prostor absolutně Fσδ. Studujeme vztah lokální a globální složitosti a závádíme různé reprezentace F-borelovských množin. Tyto nástroje používáme k důkazu několika různých výsledků, zejména pak k získání hierarchie prostorů, jejichž složitost je neabso- lutní. 1 Keywords: deskriptivní složitost; kompaktifikace; F-borelovská množina; absolutní složitost; descriptive complexity; compactification; F-Borel set; absolute Complexity Available in a digital repository NRGL
Absolutně a neabsolutně F-borelovské prostory

We investigate F-Borel topological spaces. We focus on finding out how a complexity of a space depends on where the space is embedded. Of a particular interest is the problem of determining whether a ...

Kovařík, Vojtěch; Kalenda, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Tisk na Černokostelecku v období první republiky se zaměřením na týdeník Průboj
Kvasničková, Alena; Köpplová, Barbara; Knapík, Jiří
2018 - Czech
The work tries to contribute to the theme of the First Republic regional press; with greater emphasis on printing in the region Cernokostelecka and especially focusing on Pruboj weekly (1929-1939). In the first part is defined Cernokostelecko, both in terms of territorial, demographic and historical. The second part deals with the development of the regional press and related legislation and censorship issues, the third is an overview of the press in the area, pointing to regional printers, publishers and personalities. The main part of the thesis is the newspaper Pruboj (complete); the periodical is characterized by aspect content, authorship, graphic or language; also censorship cases are described. In this part is also the first and complete biography of Frantisek Simáček, editor of Pruboj. Práce se snaží přispět k tématu prvorepublikového regionálního tisku; s důrazem na tisk v regionu Černokostelecka a především se zaměřením na týdeník Průboj (1929- 1939). V první části je vymezeno Černokostelecko, a to po stránce teritoriální, demografické i historické. Druhá část se věnuje vývoji regionálního tisku a s tím spojené legislativy a otázek cenzury, třetí je přehledem tisku v oblasti, přičemž poukazuje na regionální tiskárny, nakladatele a osobnosti. Stěžejní pro závěrečnou část práce je samotný týdeník Průboj (komplet); charakterizován je po stránce obsahové, autorské, grafické či jazykové, podchyceny jsou i případy cenzury. Součástí této části je také první a ucelená biografie Františka Šimáčka, redaktora Průboje. Keywords: Kadeřábek; Kostelec nad Černými lesy; Průboj; regionální; noviny; Šimáček,tisk; Kaderabek; Kostelec nad Cernymi lesy; press; print; Pruboj; regional; Simacek Available in a digital repository NRGL
Tisk na Černokostelecku v období první republiky se zaměřením na týdeník Průboj

The work tries to contribute to the theme of the First Republic regional press; with greater emphasis on printing in the region Cernokostelecka and especially focusing on Pruboj weekly (1929-1939). In ...

Kvasničková, Alena; Köpplová, Barbara; Knapík, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Soukromoprávní aspekty zákona o státní službě
Rubešová, Jolana; Morávek, Jakub
2018 - Czech
Private-law aspects of Civil Service Act Abstract Primary aim of the thesis is to cover all fundamental issues of private law-public law divide and to focus on their practical aspects in connection with the Civil Service Act. That implies that the thesis has two main dimensions - methodological and theoretical dimension that focuses generally on private law-public law divide and practical dimension focused on legal construction and analysis concerning specific legal act. Opening chapters of the thesis are briefly describing meaning of the private law- public law divide, approach to this kind of divide in the common-law and development of this divide in the recent Czech history. After that follows the second chapter of the thesis which determinates and depicts general methodology of recognizing the nature of legal phenomena in respect of private law-public law divide. This chapter is divided to the four parts - theoretical part focusing on differences between specific legal phenomena and accordingly the differences in the procedure of recognizing their public or private nature, part describing fundamental criteria that are used to distinguish the private and public law, part that deals with relations that exist between those two areas of law and finally the section that sums up practice of the Czech courts... Soukromoprávní aspekty zákona o státní služb Abstrakt Hlavním ú elem práce je obsáhnout všechny podstatné otázky problematiky právního dualismu a zabývat se jimi následn po praktické stránce v souvislosti s právní úpravou zákona o státní služb . Práce má tedy dva základní rozm ry, rozm r metodologický a právn -teoretický, zam ující se z obecného hlediska na rozlišování práva soukromého a ve ejného, a rozm r praktický, zam ený na interpretaci a analýzu konkrétní právní úpravy. Po úvodních kapitolách práce, popisujících stru n samotný pojem právního dualismu, jeho obraz v angloamerickém systému práva a jeho vývoj na území eské republiky po roce 1989, následuje ást druhá, jejímž p edm tem je stanovení a popis obecné metodologie poznávání charakteru právních jev . Druhá ást práce je len na na úsek, kde se popisují teoreticko-právní zvláštnosti jednotlivých právních jev a tomu odpovídající odlišnosti v aplikaci metod rozlišování ve ejnoprávnosti a soukromoprávnosti (právní úprava nebo její ást, právní vztah, právní norma, právní institut a právní pojem), úsek v nující se popisu základních kritérií a pravidel spole ných v tšin právních jev pro poznávání jejich ve ejnoprávnosti a soukromoprávnosti, úsek, v n mž jsou podrobn ji zkoumány vzájemné vztahy ve ejnoprávních a soukromoprávních úprav a kone n úsek... Keywords: Právní dualismus Zákon o státní službě Státní služba; Private law-public law divide Civil Service Act Civil service Available in a digital repository NRGL
Soukromoprávní aspekty zákona o státní službě

Private-law aspects of Civil Service Act Abstract Primary aim of the thesis is to cover all fundamental issues of private law-public law divide and to focus on their practical aspects in connection ...

Rubešová, Jolana; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře
Šťástka, Jindřich; Setvák, Martin
2018 - Czech
Title: Convective storms and lower stratospheric moisture Author: Jindřich Šťástka Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Martin Setvák, CSc., Czech Hydrometeorological Institute Abstract: The primary focus of this thesis is to diagnose contributions to upper tropo- spheric and lower stratospheric (UTLS) water vapor from convective storms. The first parts of this work introduces two approaches used for a detection of lower stratospheric water vapor above convective storm tops - brightness temperature difference (BTD) technique and EOS MLS measurements. The BTD technique is based on brightness temperature difference between the water vapor absorp- tion and infrared window bands, assuming a thermal inversion above the cloud top level. The most frequently offered explanation of positive BTD values above convective storms is presence of warmer water vapor in the lower stratosphere. Furthermore, so called BTD anomalies were described and it was proposed an algorithm for objective detection of such BTD anomalies. Characteristics of pa- rameters describing BTD, BTD anomaly, infrared window brightness temperature were investigated during storms evolution on dataset of 320 storms from the area of Europe. The analysis of these characteristics proved highly probable conection between positive... Název práce: Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře Autor: Jindřich Šťástka Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Martin Setvák, CSc., Český hydrometeorologický ústav Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem konvektivních bouří na množství vodní páry obsa- žené v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry. V práci jsou popsány metody detekce vodní páry ve zmíněné oblasti atmosféry, pro kterou se často používá zkratka UTLS (z anglického Upper Troposphere Lower Stratosphere). Jedná se o metodu rozdílů jasových teplot BTD (z anglického Brightness Temperature Difference) a o metodu využívající měření z přístroje EOS MLS. Metoda BTD je založená na rozdílu jasových teplot v kanálu absorpce vodní parou a kanálu atmosférického okna. Kladné hodnoty tohoto rozdílu jsou detekovány nad HHO většiny konvektivních bouří. Jedním z možných vysvětlení kladných hodnot BTD je přítomnost teplejší vodní páry ve spodní stratosféře. V rámci práce byl také navržen algoritmus pro detekci anomálií v poli BTD. S využitím databáze 320 bouří z oblasti Evropy byly analyzovány charakteristiky odvozených parametrů popisujících hodnoty BTD, BTD anomálií a teplot HHO během vývoje bouří. Analýzou těchto charakteristik se podařilo ukázat velmi pravděpodobný vztah mezi kladnými hodnotami BTD a vodní... Keywords: konvektivní bouře; vodní pára; horní troposféra a spodní stratosféra; metoda rozdílu jasových teplot; tropopauza; convective storms; water vapor; upper troposphere lower stratosphere; brightnes temperature difference technique; tropopause Available in a digital repository NRGL
Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře

Title: Convective storms and lower stratospheric moisture Author: Jindřich Šťástka Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Martin Setvák, CSc., Czech Hydrometeorological ...

Šťástka, Jindřich; Setvák, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize
Křížková, Veronika; Emler, David; Šafařík, Petr
2018 - Czech
This master's thesis examines the image of the Czech Republic that the German media promote in the context of the European migration crisis. For this purpose, articles from three German daily newspapers dating from 2015 until 2016 were examined. The research was carried out on 186 articles using quantitative content analysis and constant comparative method. Throughout the research the information on when and how the media wrote about the Czech Republic were gathered. In the context of the European migration crisis a recurring image of the Czech Republic was created mainly through the EU perspective, along with the other members of the Visegrad Group. For its rejecting position of the European solution for the crisis, which was supported by Germany, the image of the Czech Republic is rather negative and the state is denounced for lacking. The German media coverage of the Czech Republic was strongly politicized and embodied by politicians. The results of the research can provide an overview of the perception of the Czech Republic by Germany during the European migration crisis. The results can contribute to further research on this current topic as well. Práce zjišťuje, jaký obraz utvářejí německá média o České republice v kontextu evropské migrační krizi. Za tímto účelem byly zkoumány příspěvky tří německých deníků z let 2015 a 2016. Výzkum byl prováděn na 186 článcích pomocí kvantitativní obsahové analýzy a metody konstantní komparace. Provedeným výzkumem byla získána konkrétní data a zjištěno, v jakých obdobích a v jakých souvislostech média o České republice píší. Česká republika je v kontextu evropské migrační krize vnímána z evropské perspektivy a je zobrazována zejména společně s ostatními státy Visegrádu. Z důvodu nesouhlasu s evropským řešením krize prostřednictvím závazných kvót, prosazovaným Německem, je Česká republika znázorňována spíše negativně a označována jako nesolidární. Zpravodajství německých médií o České republice je také silně politizováno a personifikováno. Výsledky práce mohou poskytnout představu o vnímání pozice České republiky během evropské migrační krize Německem a přispět také k dalšímu výzkumu tohoto aktuálního tématu. Keywords: Česká republika; Německo; média; deníky; migrace; uprchlická krize; obsahová analýza; konstantní komparace; Czech Republic; Germany; Media; Newspapers; Migration; Refugee Crisis; Content Analysis; Constant Comparative Method Available in a digital repository NRGL
Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize

This master's thesis examines the image of the Czech Republic that the German media promote in the context of the European migration crisis. For this purpose, articles from three German daily ...

Křížková, Veronika; Emler, David; Šafařík, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši
Srbová, Gabriela; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
2018 - Czech
Decisions on the award and amount of costs in civil proceedings Abstract This thesis deals with the issue of costs of civil proceedings. The scheme of the thesis follows the scheme of the Code of Civil Procedure and is supplemented by references to judicature, in particular the Constitutional Court's judicature. It deals almost exclusively with costs of proceedings at the first-instance procedure. The thesis in its introduction highlights the importance of the issue of costs of proceedings and the significant impact of the cost statement on the individual parties involved. It sets out the basic distribution of costs for general and special costs and lists their basic functions, ie the preventive and sanctioning function. The introduction also describes the role of the Constitutional Court in relation to costs of proceedings. After a short introduction to the issue of costs of proceedings, the list of the types of costs, their description, their functions and legal regulations are listed. More capacity is devoted to the court fee and issues related to it. These include the amount and extent of the charge, the exemption (and its types) from the payment of the court fee as an expression of the right to judicial protection and others. Subsequently, the thesis deals with the question of payment and reimbursement... Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši Abstrakt Tato práce se zabývá tématem nákladů civilního řízení. Systematika práce sleduje systematiku občanského soudního řádu a je doplněna odkazy na judikaturu, a to zejména judikaturu Ústavního soudu. Zabývá se takřka výhradně náklady řízení v prvním stupni. Práce ve svém úvodu zdůrazňuje důležitost problematiky nákladů řízení a nezanedbatelný dopad nákladového výroku na jednotlivé účastníky řízení. Uvádí základní rozdělení nákladů na náklady všeobecné a zvláštní a vyjmenovává jejich základní funkce, tj. funkci preventivní a sankční. V úvodu je také popsána úloha Ústavního soudu ve vztahu k nákladům řízení. Po krátkém úvodu do problematiky nákladů řízení přichází výčet jednotlivých druhů nákladů řízení, jejich popis, funkce a právní úprava. Větší prostor je věnován soudnímu poplatku a otázkám s tím souvisejícím. Mezi ty patří výše a rozsah poplatkové povinnosti, osvobození (a jeho druhy) od placení soudního poplatku jako výraz práva na soudní ochranu a další. Následně se práce zabývá otázkou placení a hrazení nákladů řízení, což jsou dva rozdílné pojmy, které je v rámci uvedené problematiky nákladů civilního řízení nezbytné důsledně rozlišovat. Povinnost hradit náklady řízení přichází až poté, co jsou náklady zaplaceny. Jde o... Keywords: Civilní řízení; Náklady řízení; Soudní poplatky; Civil proceedings; Costs of proceedings; Court Fees Available in a digital repository NRGL
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši

Decisions on the award and amount of costs in civil proceedings Abstract This thesis deals with the issue of costs of civil proceedings. The scheme of the thesis follows the scheme of the Code of ...

Srbová, Gabriela; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Let's Play videa z pohledu autorského práva
Hálek, Jakub; Žikovská, Petra
2018 - Czech
Let's Play videos from the point of view of copyright law Abstract This Master's Thesis examines Let's Play videos (that are a new but significant and popular part of the entertainment industry) from the point of view of copyright law, especially the Czech one. The view of the European Union law is of course not omitted. With respect to the global nature of the issue, the Thesis includes selected foreign legislation, case law and expert opinions. Since the issue of Let's Play videos is new and almost unexplored, this Thesis examines and defines not only Let's Play videos but also their creators. It also identifies sources of income from Let's Play videos, persons involved and their interests, which can collide with each other. Given the existential interdependence of Let's Play videos on videogames, this Thesis examines even some relevant copyright aspects of videogames. Besides the question of copyright classification of Let's Play videos, the Thesis also deals with not so obvious consequences of such classification. There are analyzed possible legal titles for the use of video games and their elements in the creation, publication and monetization of Let's Play videos as well. Subsequently, this Thesis also examines and analyses the current worldwide licensing practice in this field. Despite the fact, that... Let's Play videa z pohledu autorského práva Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá Let's Play videa (novou, ale významnou a populární součást zábavního průmyslu) z pohledu autorského práva, a to především toho českého. Pochopitelně nemůže chybět ani pohled práva Evropské unie. S ohledem na globálnost problematiky obsahuje práce i vybranou zahraniční právní úpravu, judikaturu a odborné názory. Jelikož je problematika Let's Play videí novou a téměř neprobádanou oblastí, tato diplomová práce zkoumá a vymezuje nejen samotná Let's Play videa, ale také jejich tvůrce. Zároveň identifikuje i zdroje příjmů z takové tvorby, zúčastněné osoby a jejich zájmy, které spolu mohou kolidovat. Vzhledem k existenční provázanosti Let's Play videí s videohrami, zkoumá tato diplomová práce i relevantní autorskoprávní aspekty videoher. Vedle otázky autorskoprávní klasifikace Let's Play videí se tato práce zabývá i ne zcela zjevnými důsledky takové klasifikace. Rovněž jsou analyzovány možné právní tituly pro užití videoher a jejich prvků při tvorbě, zveřejňování a monetizaci Let's Play videí. Následně je v této diplomové práci i právně rozebrána současná celosvětová licenční praxe v dané oblasti. Přestože byl shledán převažující kladný přístup videoherních společností k Let's Play tvorbě a k její monetizaci prostřednictvím... Keywords: autorské právo; Let's Play videa; videohry; licenční praxe; copyright law; Let's Play videos; videogames; licensing practice Available in a digital repository NRGL
Let's Play videa z pohledu autorského práva

Let's Play videos from the point of view of copyright law Abstract This Master's Thesis examines Let's Play videos (that are a new but significant and popular part of the entertainment industry) from ...

Hálek, Jakub; Žikovská, Petra
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases