Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 111
Published from to

Propuesta de actividades para la preparación de los exámenes estatales de espaňol en Reino Unido.
SERRANO SERRANO, Sergio
2017 - Spanish
En el presente trabajo se va a llevar a cabo un análisis de la metodología de enseńanza de lenguas en Reino Unido, concretamente en la enseńanza de espańol como segunda lengua. Una vez descrita la situación, se plantearán una serie de actividades que sigan el enfoque comunicativo, sin dejar de lado el sistema de enseńanza británico. Para ello, se tendrán en cuenta las cuatro destrezas, pero la expresión oral será la más importante, debido a la dificultad que presenta al alumnado anglosajón. Se tendrán en cuenta los exámenes estatales que los alumnos tienen que aprobar en los diferentes cursos, así como los contenidos que se presentan. Para finalizar, se presentan una serie de propuestas para llevar a cabo las actividades, basándome en mi experiencia que tuve como auxiliar en el curso 2014-2015. The purpose of this thesis is to analyse the methodology of the teaching idioms in UK, especially the teaching of Spanish as a second language. Once the situation of learning Spanish is described, some exercises will be presented owing to the fact that they follow the communicative method, and the English system of education. In these activities, the four skills are important, but the oral expression is going to be more practised, due to the fact that it is very complicated for the students, due to the difficulty for English speakers. In these activities, the public exams are going to be into account, since the students must pass them in the different levels. The content presented in those exams is the one that appear in this thesis. To conclude, some advises are presented for preparing this exercises, based on my own experience as a Spanish Assistant that I had in the year 2014-2015. Keywords: teaching; United Kingdom; exam; methodology; culture; educative system; GCSE; A Level´s Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Propuesta de actividades para la preparación de los exámenes estatales de espaňol en Reino Unido.

En el presente trabajo se va a llevar a cabo un análisis de la metodología de enseńanza de lenguas en Reino Unido, concretamente en la enseńanza de espańol como segunda lengua. Una vez descrita la ...

SERRANO SERRANO, Sergio
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře
González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
2017 - Spanish
This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for children and young adults. The aim of this work is to show how Colombian children's literature has established some particular features that make it distinguished in Latin-American children's literature. The methodology is based on literary studies along with specifications of children's literature theory in perspective with the Colombian political and social situation during the twentieth century. The dissertation adresses elements from literary analysis: The narratology (V. Propp, and G. Gennette) the literary criticism (M. Bakhtin, and the concept of ideology) plus cultural studies in Latin America (Á. Rama). The research takes theoretical concepts from children's literature, related to pedagogy (T. Colomer), aesthetics (M. Nikolajeva), ideology (P. Hollindale) and historiography of children's literature in Latin America: A. Rodriguez, 1993, 2010; M. Muñoz, 2009; B. Robledo 1997, 2012 & L. Borrero, 2001. The first part of this dissertation is an analytical approach to the concepts and characteristics of Latin-American children's literature, it focuses also on Colombian children's literature evolution... Tato disertační práce přináší kritický pohled na latinskoamerickou dětskou literaturu, její vývoj, jakož i konkrétní témata a předkládá analýzu souboru děl kolumbijské dětské literatury, která se z pozice realistické fikce zabývá otázkami souvisejícími s kolumbijským vnitřním konfliktem. Cílem práce je vyzdvihnout specifické rysy kolumbijské dětské literatury, které ji odlišují v rámci latinskoamerické literární produkce, a zároveň poukázat na způsob jejich tvorby. Metodologie této práce vychází z literární teorie s ohledem na specifika žánru dětské literatury, jež je kladena do souvislosti s politickou a sociální situací v Kolumbii 20. století. Práce se zabývá zejména literární analýzou, konkrétně pracuje s prvky naratologie (V. Propp, G. Gennette), sociokritiky (M. Bachtin a koncept ideologie) a kulturních studií Latinské Ameriky (A. Rama). Dizertace dále bere v potaz teoretické koncepty dětské literatury z pohledu pedagogiky (T. Colomer), estetiky (M. Nikolajeva), ideologie (P. Hollindale) a opírá se o historiografii literatury pro děti a mládež v Latinské Americe, a to především o dějiny dětské literatury od autorů, jako jsou A. Rodríguez (1993, 2010), M. Muñoz (2009), B. Robledo (1997, 2012) či L. Borrero (2001). První část disertační práce analyzuje koncepty a charakteristické rysy... Keywords: Dětská literatura; Kolumbie; 20. století; Latinská Amerika; kolumbijský konflikt; násilí; ideologie; realistická fikce; dětství; četba; Children's literature; Colombia; 20th century; Latin-America; Colombian conflict; violence; ideology; realistic fiction; childhood; literacy Available in a digital repository NRGL
Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře

This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for ...

González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.
Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
2017 - Spanish
In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their artistic significance. In my analysis, I build on the interpretation of monastic architecture from the perspective of early colonial society, I also reflect on the individual level, assessing its impact on the conquest and colonization of America. The methodology of this research project combines analysis of historical (e.g. study of historical sources) and art historical processes (iconological analysis of E. Panofsky) with analysis of anthropological concepts (e.g. rituals of transition of A. van Gennep, thick description of Cl. Geertz, concepts of liminality, structure and communitas of V. Turner). During my PhD studies, I conducted a field trip in Central Mexico (2013), supported by a grant from the Government of Mexico. I visited and documented one hundred and sixteen monasteries and the photographic documentation is the main empirical source of my analysis which further draws from the study of historical sources and academic literature. My research primarily focuses on three aspects: 1. the monastic architecture and art; 2. the role of the monastery in the process of European conquest and colonization... Předmětem této dizertační práce je klášterní architektura a její umělecká výzdoba, jež se zrodily v Novém Španělsku 16. století z potřeby evangelizovat domorodé obyvatelstvo Mezoameriky. Cílem této práce je tuto unikátní architekturu, jež vznikala ve spolupráci domorodých umělců s evropskými misionáři, představit a interpretovat, a to především z hlediska raně koloniální společnosti a jejích funkcí, a to jednak v rámci procesu evangelizace domorodých obyvatel, jednak v rámci procesu dobývání a kolonizace. A dále upozornit na prolínání západní kultury s mezoamerickou, k němuž zde docházelo. Metodologie této dizertační práce kombinuje klasické historické přístupy (např. studium historických pramenů) s metodami uměnovědnými (ikonografická a ikonologická analýza E. Panofskyho) a antropologickými (např. přechodové rituály, koncepty liminality, struktury a communitas). Práce se zakládá na terénním výzkumu, jenž autorka uskutečnila v průběhu svého doktorandského studia na území Středního Mexika v roce 2013 za podpory mexického vládního stipendia. V průběhu výzkumu autorka navštívila a zdokumentovala 116 klášterních objektů. Takto získaná fotografická a audiovizuální dokumentace je hlavním zdrojem analytické části práce, jež dále čerpá ze studia písemných pramenů a odborné literatury. Tato dizertační práce... Keywords: klášter; Nové Španělsko; 16. století; dobývání; kolonizace; evangelizace; žebravé řády; misie; ikonografie; ikonologie; přechodové rituály; zhuštěný popis; struktura; communitas; liminalita; monastery; New Spain; 16th century; conquest; colonization; evangelization; mendicant orders; mission; iconography; iconology; rituals of transition; thick description; structure; communitas; liminality Available in a digital repository NRGL
Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.

In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their ...

Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny
Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
2016 - Spanish
The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation between Czech and Spanish, placing Czech research of this phenomenon into a broad international context of investigating the role of languages and cultures in multilingual communities. The thesis further explores issues partially covered by previous research (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). The theoretical part first provides a short historical context of both countries, commenting on their bilateral relations during the 20th century, analysing the publishing sector and describing the official censorship. It then provides a detailed investigation of indirect translations and introduces diverse methods in which they can be explored, highlighting the importance of paratextual material, that is paratexts (Genette 1982, 1987) and metatexts (Popovič 1975, 1983), and the influence of censorship and dominant ideology (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Methodologically, the present work relies on Czech and Slovak translation studies (Levý, Popovič) and the Spanish TRACE project (Rabadán, Merino). The empirical part uses the methodological tools of critical discourse analysis, author's... Cílem dizertační práce je popsat recepci české literatury ve Španělsku v letech 1900-2015 s důrazem na němčinu jako zprostředkující jazyk překladu mezi češtinou a španělštinou a začlenit tak české bádání v této oblasti do širšího mezinárodního kontextu zkoumání role jednotlivých jazyků a kultur ve vícejazyčných společenstvích. Práce navazuje na otázky dílčím způsobem zpracovávané v předchozím výzkumu (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). Teoretická část nejprve krátce představuje historický kontext obou zemí, komentuje jejich vzájemné vztahy v průběhu 20. století, popisuje nakladatelský sektor a fungování oficiální cenzury. Dále detailně zkoumá fenomén nepřímých překladů a přináší nejrůznější pohledy, jak je studovat, přičemž vyzdvihuje nejen význam paratextuálního materiálu, tj. paratextů (Genette 1982, 1987) a metatextů (Popovič 1975, 1983), ale i vliv cenzury a převládající ideologie (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Z metodologického hlediska se práce inspiruje jak českou a slovenskou translatologií (Levý, Popovič) tak i španělským projektem TRACE (Rabadán, Merino). Empirická část zkoumá získaný materiál. Jako metodologické nástroje pro analýzu cenzorských zpráv získaných z archivu AGA, recenzí, peritexů, rozhovorů (či korespondence) nám poslouží kritická analýza diskurzu,... Keywords: česká literatura; Španělsko; překlad z druhé ruky; němčina; cenzura; AGA; paratexty; rozhovory; peritexty; translatologická analýza; Švejk; Hašek; Žert; Kundera; Czech literature; Spain; second-hand translation; German; censorship; AGA archives; paratexts; interviews; peritexts; micro-textual analysis; Švejk; Hašek; Žert; Kundera Available in a digital repository NRGL
Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny

The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation ...

Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
Univerzita Karlova, 2016

Osvojování španělských vokálů českými mluvčími
Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
2016 - Spanish
(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and vocalic sequences between words. Preliminary studies (Čechová 2013, 2014) suggest that there might be some evidence for the Mechanism of Equivalence in Czech L3 Spanish, since the vowel spaces of both languages consist of the same categories, with different phonetic realizations. Hence, the more similar the sounds are, the harder it is to capture the relevant difference, necessary to attain native-like pronunciation. Vowel quantity, being traditionally associated with the phonological feature of length in Czech (Palková 1994), is not present in Spanish, and compensating for that property, some Czech speakers tend to pronounce accented syllables with extraordinarily longer durations. Finally, vowel sequences in Spanish are usually subjetct to resyllabification, whereas Czech prefers glottalization to keep morphemes of words separated. These predictions were tested in 22 university Czech students with advanced level of Spanish (C1-C1). Subsequent analysis revealed consistent inclination towards L1 in terms of vowel quality, in less extent in vowel quantity, and although the prevalecent strategy for majority... (Čeština) Předkládaná disertační práce zkoumá samohláskový systém tzv. české španělštiny, formy vzniklé osvojováním španělštiny v roli třetího jazyka. Zaměřuje se na tři její aspekty: vokalická kvalita, kvantita a vokalické sekvence mezi slovy. V těchto oblastech funguje španělština a čeština odlišně a první předpoklady naznačují, že v produkci české španělštiny má čeština jasnou převahu. V oblasti vokalické kvality lze v rámci Mechanismu ekvivalence (Flege 1995, 1999, 2003) předvídat ztotožnění kategorií vokalických segmentů španělštiny s těmi českými (Čechová 2013, 2014); vokalická kvantita poskytuje méně jasný obraz, nicméně oddělení délky od přízvuku v češtině (Volín 2010) může vést k zajímavým realizacím v české podobě jazyka, který distinktivní délku nezná a trvání hlásek spíše propojuje s přízvukem (RAE 2011). U třetího aspektu, vokalických sekvencích na švu slov, se obecně předpokládá příklon ke glotalizaci (Skarnitzl et al. 2016), zatímco španělština propojuje sousední samohlásky mezi slovy v rámci, mj. i v rámci antihiátové tendence (RAE 2011). Výzkumem akustických parametrů vzorku 22 českých univerzitních studentů španělštiny (C1-C2) byly uvedené předpoklady částečně potvrzeny, ovšem v určitých aspektech byly odhaleny signifikantní rozdíly mezi konsonantickými kontexty, velká... Keywords: španělština; čeština; samohlásky; vokalické formanty; délka; vokalické sekvence; glotalizace; Spanish; Czech; vowels; vowel quality; formants; vowel duration; vocalic sequences; glottalization Available in a digital repository NRGL
Osvojování španělských vokálů českými mluvčími

(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and ...

Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
Univerzita Karlova, 2016

Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombal
Norocká, Monika; Poláková, Dora; Housková, Anna
2016 - Spanish
The aim of this Diploma Thesis is to bring attention to the resemblance between the work of one of the most important Hispanic American authors of 20th century, the Mexican Juan Rulfo, and his less well-known Chilean colleague, María Luisa Bombal. Even though the work of these writers has often been associated with the beginnings of the so-called Magical Realism, so far literary critics have not studied the parallelism in their poetics in detail. This work observes the deviation of these authors from the type of literature dominant in their time, and their effort to renovate it. Furthermore, it concerns the similarity in the approach to death in their work; it pays attention to the influence of the Nordic literature on their literary production. Another part of this work is dedicated to the parallels between the character of Susana San Juan from Rulfoˈs Pedro Páramo and Bombalˈs female characters. In addition to that, the work reflects the personal relationship between the authors in question. Cieľom tejto diplomovej práce je upozorniť na podobnosť medzi dielom jedného z najvýznamnejších hispanoamerických autorov 20. storočia, Mexičana Juana Rulfa, a jeho o niečo menej známej chilskej kolegyne, Maríe Luisy Bombalovej. Hoci diela oboch autorov boli často spájané s počiatkami tzv. magického realizmu, literárna kritika sa doteraz podrobnejšie nezaoberala štúdiom paralelizmu medzi ich poetikami. Práca sleduje odklon týchto autorov od typu literatúry dominantnej v ich dobe a ich snahu o jej renováciu. Ďalej sa zaoberá podobnosťou v ponímaní smrti v ich dielach a všíma si aj vplyv severskej literatúry na ich tvorbu. Ďalšia časť práce je venovaná paralelizmu medzi postavou Susany San Juan z Rulfovho Pedra Párama a Bombalovej hrdinkami. Okrem toho práca reflektuje aj to, aký bol osobný vzťah medzi spisovateľmi, ktorými sa zaoberáme. Keywords: Juan Rulfo; María Luisa Bombal; surrealismus; magický realizmus; latinskoamerický boom; ženské postavy; Juan Rulfo; María Luisa Bombal; Surrealism; Magical Realism; Latin American Boom; Female Characters Available in a digital repository NRGL
Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombal

The aim of this Diploma Thesis is to bring attention to the resemblance between the work of one of the most important Hispanic American authors of 20th century, the Mexican Juan Rulfo, and his less ...

Norocká, Monika; Poláková, Dora; Housková, Anna
Univerzita Karlova, 2016

Věda a mytologie v povídkách Leopolda Lugonese
Sotáková, Radka; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2016 - Spanish
RADKA SOTÁKOVÁ: CIENCIA Y MITOLOGÍA EN LOS CUENTOS DE LEOPOLDO LUGONES (Science and mythology in the short stories by Leopoldo Lugones) ABSTRACT The fantasy short stories by Argentinian Leopoldo Lugones are traditionally divided in two mutually exclusive and opposite groups: the mythological and the science based ones. In this paper, we analyze the short stories from the author's collection Las fuerzas extrañas and the critical papers on fantasy literature and Leopoldo Lugones to study the possible division. We base our study on three aspects: the distribution of characters throughout the book; the description of the forces that create the supernatural element; and finally on the references that appear abundantly in the collection. We observe the correlation of the three aspects with the traditionally delimited types and try to establish whether this division can be considered suitable and exact enough to capture the spirit of the short stories. RADKA SOTÁKOVÁ: CIENCIA Y MITOLOGÍA EN LOS CUENTOS DE LEOPOLDO LUGONES ABSTRAKT Fantastické poviedky, ktorých autorom je Argentínčan Leopoldo Lugones, sa tradične delia do dvoch protichodných skupín: na texty mytologické a na vedecké. V tejto práci vychádzame z poviedok zbierky Las fuerzas extrañas (zahrnuté v českej antológii Lugonesovho diela Fantastické povídky), rovnako ako z teoretických štúdií o fantastickej literatúre a Lugonesovi, aby sme overili toto možné delenie. Opierame sa pritom o tri aspekty: rozdelenie postáv v diele; opis síl, ktoré vytvárajú nadprirodzený element; a v konečnom dôsledku tiež o referencie, ktoré sa v zbierke vyskytujú v hojnom množstve. Sledujeme, či tieto tri zložky súvisia s tradične vydelenými skupinami, a teda či je takáto diferenciácia vhodná a dostatočne presná. Keywords: věda; fantastická literatura; mytologie; Argentina; Leopoldo Lugones; science; fantastic literature; mythology; Argentina; Leopoldo Lugones Available in a digital repository NRGL
Věda a mytologie v povídkách Leopolda Lugonese

RADKA SOTÁKOVÁ: CIENCIA Y MITOLOGÍA EN LOS CUENTOS DE LEOPOLDO LUGONES (Science and mythology in the short stories by Leopoldo Lugones) ABSTRACT The fantasy short stories by Argentinian Leopoldo ...

Sotáková, Radka; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2016

Lidské tělo ve španělské frazeologii a idiomatice s přihlédnutím k situaci v češtině a slovenštině
Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
2016 - Spanish
The topics of this thesis are Spanish, Czech and Slovak phrasemes that contain words to do with the human body or its parts. The theoretical part of this work delimitates the concepts of phraseme, idiom etc. It describes the different attitudes to this topic in the Spanish and Czech linguistic tradition. The theoretical background serves as a base for the practical section which is dedicated to a dictionary and analysis of Czech and Spanish idioms. The practical section studies the dictionary from different points of view. It is focused on the frequency of use of the idioms in Spanish and Czech, the possibilities of translation and etymology of certain expressions. Témou tejto diplomovej práce sú španielske, české a slovenské idiómy obsahujúce ľudské telo a jeho časti. Teoretická časť práce sa venuje vymedzením pojmov frazém, idióm atd., popisuje rozdielne prístupy k problematike v španielskej a českej lingvistickej tradícií. Na základe teoretických východísk je založená praktická časť práce, ktorá sa zaoberá rozborom idiomatických výrazov obsiahnutých vo vytvorenom slovníku. Praktická časť práce skúma vytvorený slovník z rôznych hľadísk, zameriava sa na frekvenciu používania jednotlivých idiómov v španielčine a v češtine, na možnosti ich prekladu a na etymologickú stránku niektorých výrazov. Keywords: frazém; idiom; korpus; čeština; španělština; phraseme; idiom; corpus; Czech; Spanish Available in a digital repository NRGL
Lidské tělo ve španělské frazeologii a idiomatice s přihlédnutím k situaci v češtině a slovenštině

The topics of this thesis are Spanish, Czech and Slovak phrasemes that contain words to do with the human body or its parts. The theoretical part of this work delimitates the concepts of phraseme, ...

Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
Univerzita Karlova, 2016

Pregón a jeho vliv na vývoj sonu v díle Nicoláse Guilléna
Grešová, Martina; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2016 - Spanish
(English) The aim of this thesis was to investigate the relationship between pregoneros, street vendors in Cuba and the Cuban avant-garde poetry of the author Nicolas Guillén. The assumption that both elements have common features was primarily the fact that most street vendors popularity correlates with the end of modernism and the avant-garde beginnings, at the turn of the 19th and 20th century. In the theoretical part, we first focused on the cultural development of Cuban society, which created the basis for the study of music and literature. We found that music was the common denominator in both areas pregones (verses made up of street vendors) and Guillen's poetry. In practical part, we focused on a formal and thematic analysis of pregoners and poems from the collections Sóngoro Cosongo and Motivos de Son. Based on these analyzes we conclude that both elements have in common features of the temporal parallelism and orientation of the Cuban folklore, tradition and black roots, but on their basis we can not confirm a direct impact on Guillen poetry. (slovensky) Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť vzťah medzi pregoneros, pouličnými predavačmi na Kube a avantgardnou poéziou kubánskeho autora Nicolasa Guilléna. K predpokladu, že tieto dva elemanty majú spoločné znaky bol v prvom rade fakt, že najväčšia popularita pouličných predavačov koreluje s koncom modernizmu a začiatkami avantgardy, teda na prelome 19. a 20.st. V teoretickej časti, sme sa najprv zamerali na kultúrny vývoj kubánskej spoločnosti, čo nám vytvorilo základ pre štúdium hudby a literatúry. Zistili sme, že práve hudba je spoločným menovateľom oboch oblastí, pregonerov (veršov tvorených pouličnými predavačmi) a Guillénovej poézie. V praktickej časti práce sme sa zamerali na formálny a temetický rozbor pregonerov a básni zo zbierok Songoro Cosongo a Motivos de Son. Na základe týchto analýz sme došli k záveru, že oba elementy majú spoločné znaky, dané časovou súbežnosťou a orientáciu sa na kubánsky folklór, tradíciu a černošské korene, avšak na ich základe nemôžeme potvrdiť priamy vplyv na Guillénovú poéziu. Keywords: kultúra; transkulturace; hudba; pregonero; pregon; černoššká poezie; Kuba; culture; transculturation; music; pregonero; pregon; negro poetry; Cuba Available in a digital repository NRGL
Pregón a jeho vliv na vývoj sonu v díle Nicoláse Guilléna

(English) The aim of this thesis was to investigate the relationship between pregoneros, street vendors in Cuba and the Cuban avant-garde poetry of the author Nicolas Guillén. The assumption that both ...

Grešová, Martina; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2016

La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país
Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2015 - Spanish
Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, které by měly současnou situaci zlepšit, socio-eknomické a kulturní aspekty vzdělání v zemi a intenzitu vztahu mezi univerzitní a firemní sférou. Uvádí dostupná data o mexickém školství a ekonomice. Popisuje situaci na pracovním trhu v Mexiku a snaží se najít vztah mezi úrovní vzdělání, produktivitou práce a ekonomickým růstem země. Provádí výzkum subjektivních názorů Mexičanů ohledně vzdělání v zemi. Popisuje vlastní pozorování situace školství v Mexiku. Provnává oficiální data dostupná o školství s názory občanů země. Nakonec nastiňuje možné návrhy na zlepšení vybraných aspektů mexického vzdělání. This thesis is dedicated to education in Mexico and its impact on the economic development of the country. The thesis outlines the current problems of Mexican education, its structure, key institutions, latest reforms and programs that should improve its current situation, the socioeconomic and cultural aspects of the education in the country and the intensity of the link between the university and company sphere. It also indicates the available data about the Mexican education and economy. It describes the situation in the labor market in Mexico and tries to find the connection between the educational level, the labor productivity and the economic development of the country. It carries out an investigation into the subjective opinions of the Mexicans regarding education in the country. Additionally, it describes personal observations of the situation of the education in Mexico. It compares official available data about the education in reference to the opinions of the Mexicans. Finally, it outlines possible proposals for the improvement of the selected aspects of the education in Mexico. La tesis de diploma se enfoca en la educación en México y su impacto en el desarrollo económico del país. Esboza los problemas actuales de la educación mexicana, su estructura, instituciones claves, últimas reformas y programas para remediar la situación actual de la educación en el país. Igualmente, aborda sus aspectos socioeconómicos y culturales, y la vinculación universidad - empresa. Indica datos disponibles de la educación y economía mexicana. Describe la situación del mercado laboral en México y trata de encontrar relación entre el nivel educativo, la productividad laboral y el desarrollo económico del país. Realiza investigación de las opiniones subjetivas de los mexicanos acerca de la educación en el país. Describe observaciones personales de la situación de la educación en México. Compara datos oficiales disponibles acerca de la educación con las opiniones de los mexicanos. Finalmente, plantea posibles propuestas para la mejoría de los aspectos elegidos de la educación en México. Keywords: Mexiko; ekonomika; vzdělání; economy; Mexico; education Available in digital repository of the Library of University of Economics.
La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país

Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, ...

Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases