Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12232
Published from to

Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů
Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
2018 - Slovak
Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho stroja, popis technologického procesu a prehľad základných technologických parametrov. Praktická časť je zameraná na vyhodnotenie vplyvu vstrekovacieho tlaku a dotlaku na kvalitu a mechanické vlastnosti skúšobných teliesok.The thesis is focused on a technology of plastic injection moulding, an injection process and an effect of technological parameters on a quality and mechanical properties of the product. Theoretical part includes an introduction to polymers, description of an injection moulding machine, description of the technological process and review of the main technological parameters. Practical part is focused on an evaluation of the effect of an injection pressure and a packing pressure on the quality and mechanical properties of the test specimens. Keywords: vstrekovanie plastov,polyméry,vstrekovací tlak,dotlak,polypropylén,mechanické vlastnosti; plastic injection moulding,polymers,injection pressure,packing pressure,polypropylene,mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů

Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, ...

Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze
Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov spracovalo v softvéri Geomagic Studio, kde sa upravovalo až do finálnej podoby.This bachelor´s project deals with creating 3D model of historical sight. At the beginning, it was necessary to make measurement using laser scanner ? Surphaser 25HSX. Then, the measured point cloud was processed in the Geomagic Studio software, where it was modified to the final form. Keywords: Kostol svätého Jindřicha,3D skenovanie,laserové skenovanie,interiér kostola,3D model,Geomagic Studio; Church of Saint Henry,3D scanning,laser scanning,interior of church,3D model,Geomagic Studio Available in digital repository of ČVUT.
3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze

Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov ...

Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel
Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese vysporiadania nezhodných výrobkov v danej Spoločnosti, a zároveň ich analýzu a vyhodnotenie. Na tomto základe, je vypracovaná koncepcia pre integráciu dát o nezhodných výrobkoch z prevádzky a výroby pohonných jednotiek. Koncepcia je v závere práce expertne validovaná, a vďaka tomu konceptuálny model, navrhnutý v tejto práci, poskytuje možnosti pre budovanie systému pre zber a vyhodnotenie dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech.The objective of this thesis is to identify the limits of data collection based on data analyses in GE Aviation Czech to improve current system for data collection about discrepancies pertaining the company products. The thesis contains a description of non-conformity product, data collection as well as their analysis and evaluation. Based on this, the thesis proposes a concept of data integration about non-conformity products regarding aircraft power plant production and operation data. The concept is validated by subject matter experts and owing to that it can provide opportunities for building a system for collecting and evaluating data about non-conformity products in GE Aviation Czech. Keywords: nezhodný výrobok,nezhoda,životnosť,bezpečnosť,obava o bezpečnosť,spoľahlivosť,motor,ontológia,dátové modelovaninezhodný výrobok,dátové modelovanie; non-conformity product,lifetime,safety,safety concern,reliability,engine,ontology,data modelinnon-conformity product,data modeling,nonconformity Available in digital repository of ČVUT.
Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel

Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis ...

Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Možnosti praktického využití technologie Blockchain
Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
2018 - Slovak
Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša mnoho iných vylepšení ktoré sa dajú zužitkovať no pre ich komplexnosť ešte neboli centrom pozornosti pre širokú verejnosť. Najväčším prínosom sú takzvané smart kontrakty, kde sa jedná o záväzok, ktorý je vykonávaný autonómne podľa preddefinovaných pravidiel. Tieto smart kontrakty umožňujú vytvárať komplexnejšie decentralizované aplikácie (dApps) či autonómne organizácie (DAO), ktoré dokážu fungovať autonómne a bezpečne na blockchain technológii. Svet blockchain technológie je veľmi dynamický a vo veľmi krátkom čase tu vznikla obrovská diverzita blockchain riešení, ktoré sú vhodné na veľmi rozličné prípady použitia. Cieľom tejto práce je predstaviť hlavných hráčov na scéne blockchain technológií, a ujasniť čitateľovi aké riešenia prinášajú. Následne je na základe tejto štúdie vytvorený sprievodca, ktorý ma pomôcť človeku určiť, či potrebuje blockchain poprípade akú architektúru a prečo. Fungovanie sprievodcu je vysvetlené na modelových prípadoch a jednotlivé otázky, detailne vysvetlené aby používateľ pochopil rozhodnutia, ktoré musí urobiť pri výbere blockchain architektúry.A blockchain is a newly quick developing technology, which brings a new way of thinking when building decentralized, autonomous databases. You might hear of this technology in association with cryptocurrencies, but the blockchain technology brings much more than just digital money. It advances the field of smart contracts from idea to actually working ecosystem. This smart contracts which are digitalized and autonomous form of normal contracts allow developers to build decentralized applications (dApps) and later we will see decentralized autonomous organizations (DAO). The number of people interested in the blockchain usage apart from cryptocurrency has been rapidly growing in a recent couple of months. We have gotten to the stage, where we have so many different blockchain systems that it is really hard to navigate through for people outside of this business. And new solutions are being developed every month. The goal of this thesis is to explain main technical features of a blockchain and explain to the reader which architecture is suitable for what. According to this research, a decision guide has been created. Which will help the user determine whether to use blockchain for their problem and if yes which architecture and why. Decision guide is explained on various examples with a background for the question asked and decisions the user has to make. Keywords: Blockchain,distribuovaná sieť,decentralizované hlasovaciemechanizmy,zmysluplnosť blockchainu,sprievodca blockchainu,analýza architektúry; Blockchain,distributed network,consensus mechanism,architectureanalysis,decentralized consensus,decentralized network Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti praktického využití technologie Blockchain

Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s ...

Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů
Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú neurónovú sieť a porovnať jej výstupy s reálnym chovaním betónu počas zaťažovania. Ako základ pre modelovanie slúžili výsledky zo zaťažovacích skúšok betónu veľmi raného veku, ktoré sa v minulosti uskutočnili na Fakulte stavebnej ČVUT. Na začiatku práce sú najprv objasnené princípy procesov prebiehajúcich v umelých neurónových sieťach a následne je vysvetlený postup pri tvorbe vlastného modelu umožňujúceho predpovedať analyzované vlastnosti. Samotná tvorba pracovného diagramu betónu sa nachádza v záverečnej časti práce.This thesis deals with a prediction of material behavior with a usage of artificial neural networks. The main motivation is to create a stress-strain diagram of early-age concrete with the aim to model a suitable neural network and compare its outputs with the real behavior of concrete specimens. As an input for the model, test's results of concrete specimens from experiments at CTU's Faculty of Civil engineering were used. The thesis starts with the summarised principles of processes in artificial neural networks and is followed by the steps required to predict a model able to forecast the analyzed properties. The construction of the model itself is at the end of this work. Keywords: Neurónové siete,python,materiálový model,betón raného veku,predikcia chovania; Neural Networks,python,material model,early age concrete,prediction of behaviour Available in digital repository of ČVUT.
Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů

V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú ...

Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrovaný dopravní systém Tatry
Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na súčasný stav verejnej dopravy v regióne a vo všeobecnosti navrhuje možný integrovaný dopravný systém s popísaním jednotlivých prvkov pri tvorbe IDS. Práca sa zaoberá návrhom nového linkového vedenia v oblasti a podrobnejšie popisuje organizačné opatrenia daného IDS. V práci je taktiež spracovaný aj návrh vzorového prestupného uzlu v Tatranskej Lomnici.The aim of the diploma thesis is to create a general concept of the possibility of introducing an integrated transport system in the Tatra´s region in order to make public transport more efficient and attractive. The diploma thesis draws attention to the current state of public transport in the region and in general suggests a possible integrated transport system with a description of individual elements in IDS creation. The work deals with the design of a new line management in the area and details the organizational measures of the IDS. The work is also processed in the design of a model transfer node in Tatranská Lomnica. Keywords: región Tatry,verejná hromadná doprava,integrovaný dopravný systém,prestupný uzol; Tatry region,public transport,integrated transport system,transfer node Available in digital repository of ČVUT.
Integrovaný dopravní systém Tatry

Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. ...

Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dráček IV - Uživatelské rozhraní
Chludil Jiří; Sivák Dominik; Richtr Radek
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ktorého cieľ je poskytnúť deťom v školskom a predškolskom veku učenie pomocou hry na platforme Android. V tejto práci najprv zisťujem stav a kvalitu produktov predchádzajúcich iterácií a venujem sa ich nedostatkom. Práca pokračuje návrhovou časťou, v ktorej sa nachádzajú nápady na vylepšenie aplikácie a stratégie, ako tieto nápady realizovať. Tieto nápady sú následne realizované a popísané v implementačnej časti spolu s príručkami ku produktu. Poslednou časťou je testovanie, v ktorej opisujem aké testy boli po realizácii zmien vykonané.This thesis captures analysis, design, implementation and testing of changes made in application serving as core unit in modular system of applications. This application is a part of the project called Dráček (Dragon), which aims to deliver Android-based learning through play game. The thesis begins with evaluation of products created by previous iterations of this project. The thesis then continues with the design phase, in which I mention the ideas of possible improvements along with strategies regarding their implementation. These ideas are then implemented in the implementation phase, which also contains product manuals. The last phase is testing, in which I describe tests that were executed after the implementation. Keywords: mobilná aplikácia pre výuku detí,Android aplikácia,škola hrou,jadro aplikácie; mobile application for children education,Android application,learning through play,application core Available in digital repository of ČVUT.
Dráček IV - Uživatelské rozhraní

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ...

Chludil Jiří; Sivák Dominik; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti
Lališ Andrej; Červená Veronika; Stojić Slobodan
2018 - Slovak
Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ktoré sú následne analyzované s ohľadom na nákladovosť spôsobených dôsledkov a investičnú nákladovosť na zavedenie príslušných bezpečnostných opatrení. Na záver je navrhnutá metóda, akou by sa malo postupovať v prípade uvažovania o investíciách do bezpečnosti v rámci leteckej spoločnosti.The aim of this Diploma Thesis is to propose a method for safety investments justification. The thesis focuses on a selection of safety events from an aerodrome environment which are subsequently analysed with regard to their costs resulting from events´ consequences. There are also calculated costs of possible safety measures applicable to each event. At the end of this Thesis is stated a method which should be followed in case of investments decision making within an organization. Keywords: systém řízení bezpečnosti,bezpečnostní událost,náklady,investice; Safety Management System,Safety Events,Costs,Investments Available in digital repository of ČVUT.
Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti

Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ...

Lališ Andrej; Červená Veronika; Stojić Slobodan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nabídková příprava ve stavební firmě
Tománková Jaroslava; Sklenár Oliver; Huml Tomáš
2018 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve časti - na teoretickú a na praktickú časť. V teoretickej časti sú postupne rozpracované činnosti a úlohy, ktoré musia zamestnanci stavebnej firmy pri zostavovaní cenovej ponuky vypracovať a prehodnotiť. Praktická časť túto problematiku ďalej rozvádza a konkrétne poukazuje na postupy a problémy, ktoré sa viažu k príprave cenovej ponuky vo vybranej stavebnej firme.The topic of bachelor thesis is a bid preparation in the construction company. The aim of the thesis is to simply a briefly explain the issues of the topic and to manifest how difficult the bid preparation in practice is. The said topic is divided into two parts - the theoretical part introduces progressively developed activities and tasks that the construction company's employees have to evaluate when compiling the bid. The practical part further disseminates this issue and specifically points out the procedures and problems that are associated with the preparation of the bid in the selected construction company. Keywords: cenová ponuka,verejná zákazka,projektová dokumentácia,stavebná firma,dodávateľ; bid,public procurement,project documents,construction company,supplier Available in digital repository of ČVUT.
Nabídková příprava ve stavební firmě

Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. ...

Tománková Jaroslava; Sklenár Oliver; Huml Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrace aplikací na společný dashboard
Jirkovský Vojtěch; Kurňavová Simona; Suchánek Marek
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá analýzou súčasných riešení problematiky správy väčšieho množstva aplikácií z užívateľského pohľadu, návrhom vhodnejšieho a vylepšeného riešenia a jeho následnou implementáciou. Cieľom práce je správne navrhnúť systém, ktorý spája niekoľko aplikácií do jedného dashboardu, jeho implementácia a otestovanie funkcionalít. Zameriava sa aj na prívetivé užívateľské rozhranie a intuitívnu prácu so systémom. Pri vývoji sa využívajú framework technológie Django a Angular 5 pre dve oddelené aplikácie predstavujúce klienta a server systému, prepojené pomocou REST API.This thesis focuses on analysis of the present technologies dedicated to the management of many applications from the user point of view. It provides design and architecture of better and more convenient solution and its implementation. The aim of this thesis is to design system, which connects bigger amount of applications into single dashboard, implement and test the functions of the system. It is also focused to create amiable user interface and intuitive interaction with the system. Technologies used during development are frameworks Django and Angular 5 for the two separate applications representing client and server side of the system, connected via REST API. Keywords: integrácia aplikácií,dashboard,widget; integration of aplications,dashboard,widget Available in digital repository of ČVUT.
Integrace aplikací na společný dashboard

Táto práca sa zaoberá analýzou súčasných riešení problematiky správy väčšieho množstva aplikácií z užívateľského pohľadu, návrhom vhodnejšieho a vylepšeného riešenia a jeho následnou implementáciou. ...

Jirkovský Vojtěch; Kurňavová Simona; Suchánek Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases