Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11823
Published from to

Politický vývoj na Slovensku po volbách v roce 2010
Skala, Martin; Štefek, Martin; Znoj, Milan
2018 - Slovak
The purpose of this master thesis is to analyze movements and changes on the Slovak political scene, Slovak party system as well as increase of support for antisystem and populist parties. The master thesis devotes its attention to individual governments, their characteristics and electoral support to relevant parties. The work is intended to answer the question whether the party system has changed over the period under review and in what way, and if the antisystemic parties and the phenomenon of populism have grown in the last six years. The theoretical concepts of Giovanni Sartori's party systems, the antisystemic parties from Sartori and Giovanni Capoccia and populism from Franciso Panizza, Cas Mudde, Cristóbal Rovira Kaltwasser and Chantal Mouffe are used to examine the dynamics of the Slovak political scene in order to answer the above questions. Keywords elections, political parties, party system, moderate pluralism, polarized pluralism, antisystem parties, protest parties, populism Účelem diplomové práce je analyzovat jednak pohyby a změny na slovenské politické scéně, slovenský stranický systém tak i zvýšení podpory pro antisystémové a populistické strany. Diplomová práce věnuje svou pozornost jednotlivým vládám, jejich charakteristice tak voličské podpoře relevantním stranám. Práce si klade za úkol dát odpověď na otázky, zda se stranický systém v zkoumaném období změnil a jakým způsobem, zda za šest let došlo k nárůstu antisystémových stran a fenoménu populismu. Při zkoumání dynamiky slovenské politické scény, s cílem poskytnout odpovědi na výše položené otázky, jsou využívány teoretické koncepty stranických systémů Giovanni Sartoriho, antisystémových stran od Sartoriho a Giovanni Capoccia a populismu od Francisca Panizzu, Casa Muddeho, Cristóbala Roviru Kaltwassera a Chantal Mouffe. Klíčová slova volby, politické strany, stranický systém, umírněný pluralismus, polarizovaný pluralismus, anstisystémové strany, protestní strany, populismus Keywords: voľby|politické strany|stranícky systém|umiernený pluralizmus|polarizovaný pluralizmus|anstisystémové strany|protestné strany|populizmus; elections|political parties|party system|moderate pluralism|polarized pluralism|antisystem parties|protest parties|populism Available in a digital repository NRGL
Politický vývoj na Slovensku po volbách v roce 2010

The purpose of this master thesis is to analyze movements and changes on the Slovak political scene, Slovak party system as well as increase of support for antisystem and populist parties. The master ...

Skala, Martin; Štefek, Martin; Znoj, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Protinádorové působení mezenchymálních kmenových buněk
Džuganová, Barbora; Krulová, Magdaléna; Indrová, Marie
2018 - Slovak
Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells with the ability to migrate to inflammation sites and to tumor sites. They are able to regenerate the damaged tissues and also easy to isolate and cultivate. Furthermore, they can inhibit tumor cells and modulate the immune response. They are non-toxic in the organism and genetic modification of them can enhance their antitumor effect. MSCs can also serve as a vehicle for delivery of the therapeutic agent to the tumor. These properties make them special for anti-tumor therapy. Under some conditions, MSCs can also stimulate the tumor growth. This work discusses conditions in which MSCs inhibit the growth of cancer cells, as it is not yet clear on which precise mechanisms this inhibition is based. Mezenchymálne kmeňové bunky (mesenchymal stem cells, MSCs) sú multipotentné a majú schopnosť migrácie do miesta zápalu aj do nádorových miest. Dokážu regenerovať poškodené tkanivá, sú ľahko izolovateľné a kultivovateľné. Ďalej môžu inhibovať nádorové bunky a modulovať imunitnú odpoveď. V organizme pôsobia netoxicky a genetická modifikácia dokáže zosilniť ich protinádorový účinok. MSCs môžu slúžiť aj ako vektor pre doručenie terapeutickej látky k nádoru. Práve tieto vlastnosti z nich robia sľubný prostriedok pre protinádorovú terapiu. Za niektorých podmienok môžu však rast nádoru aj podporovať. Táto práca sa preto zaoberá podmienkami, pri ktorých MSCs inhibujú rast rakovinových buniek, pretože doteraz nie je úplne jasné na akých presných mechanizmoch je táto inhibícia založená. Keywords: mezenchymálne kmeňové bunky; nádory; inhibícia; regenerácia; terapie; mesenchymal stem cells; tumor; inhibition; regeneration; therapy Available in a digital repository NRGL
Protinádorové působení mezenchymálních kmenových buněk

Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells with the ability to migrate to inflammation sites and to tumor sites. They are able to regenerate the damaged tissues and also easy to isolate and ...

Džuganová, Barbora; Krulová, Magdaléna; Indrová, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Využitie sociálných sietí počas kanadských federálných volieb 2015
Hlôšková, Barbora; Křeček, Jan; Miessler, Jan
2018 - Slovak
The diploma thesis is dealing with the analysis of the use of social networks by two canadian political parties and their leaders during the Canadian federal election 2015. The thesis refers to the theory of political communication, election campaigns and political marketing as the theoretical basis. It approaches the concept of Web 2.0 and identifies two major social media functions in political communication, dissemination of information and engagement. Use of social media and the representation of the these features is further analyzed by quantitative content analysis on social networks Facebook, Twitter and Youtube. The thesis builds on the past and present social networking research and can serve as a basis for further research into the use of social networks in political communication. Anotácia Diplomová práca sa zaoberá analýzou využitia sociálnych sietí dvomi kanadskými politickými stranami a ich lídrami počas kanadských federálnych volieb 2015. Práca odkazuje na teóriu politickej komunikácie, politických kampaní a politického marketingu ako na teoretické východiská. Približuje koncept Webu 2.0 a identifikuje dve hlavné funkcie sociálnych médií v politickej komunikácii, a to šírenia informácií a angažovanosti. Spôsob využitia sociálnych sietí a zastúpenie týchto funkcií je ďalej analyzované pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy príspevkov na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Youtube. Práca nadväzuje na doterajšie výskumy sociálnych sietí a môže slúžiť ako podklad pre ďalšie výskumy využitia sociálnych sietí v politickej komunikácii. Keywords: politická komunikácia; volebné kampane; politický marketing; sociálne siete; voľby; Facebook; Twitter; Youtube; Web 2.0; Kanada; political Communication; election campaigns; political marketing; social networks; Elections; Facebook; Twitter; Youtube; Web 2.0; Canada Available in a digital repository NRGL
Využitie sociálných sietí počas kanadských federálných volieb 2015

The diploma thesis is dealing with the analysis of the use of social networks by two canadian political parties and their leaders during the Canadian federal election 2015. The thesis refers to the ...

Hlôšková, Barbora; Křeček, Jan; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Periodická řešení obyčejných diferenciálních rovnic
Mitro, Erik; Janovský, Vladimír; Felcman, Jiří
2018 - Slovak
The thesis deals with periodic solutions of ordinary differential equations and examining of their stability. We are mainly limited to scalar differential equations. The first chapter is devoted to the stability of periodic solutions that is related to the Poincaré map. The aim is to decide on the asymptotic stability/instability of the fixed point of this map. To this end we need to compute derivatives of the Poincaré map of the first order or, possibly, of the higher orders. In the second chapter we introduce the concept of bifurcation and we examine the population model. In the third chapter we briefly mention the Van der Pol oscillator i.e the system of two equations. We illustrate the theory by examples. V práci sa zaoberáme periodickými riešeniami obyčajných diferenciálnych rovníc a skúmaním ich stability. Obmedzujeme sa predovšetkým na skalárne diferenciálne rovnice. Prvá kapitola je venovaná stabilite periodických riešení, ktorá súvisí s Poincareho mapou. Cieľom je rozhodnúť o asymptotickej stabilite/nestabilite pevného bodu Poincareho mapy. K tomu potrebujeme vypočítať prvú deriváciu Poncareho mapy, poprípade derivácie vyšších rádov. V druhej kapitole si zadefinujeme pojem bifurkácia a preskúmame populačný model. V tretej kapitole sa krátko zmienime o Van der Polovom oscilátore tj. systéme dvoch rovníc. Celú teóriu ilustrujeme na príkladoch. Keywords: ODR; periodické riešenia; závislosť na parametroch; bifurkácia; ODE; periodic solutions; parameter dependence; bifurcation Available in a digital repository NRGL
Periodická řešení obyčejných diferenciálních rovnic

The thesis deals with periodic solutions of ordinary differential equations and examining of their stability. We are mainly limited to scalar differential equations. The first chapter is devoted to ...

Mitro, Erik; Janovský, Vladimír; Felcman, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Leopardiho Zibaldone
Přikrylová, Nikola; Flemrová, Alice; Pelán, Jiří
2018 - Slovak
The aim of this thesis is to analyse Zibaldone di pensieri, the private diary of Italian poet, writer and philosopher Giacomo Leopardi. The first part of the thesis is dedicated to Leopardi's biography. We focus on his childhood, youth and on the events that had effect on his thinking. The crucial part of the thesis deals with the diary Zibaldone; with its structure, autobiographical features and with various ways in which we can look at this text. In the following part of the work we analyse some of the topics of Zibaldone. Observing the development of Leopardi's thinking, we deal with various phases of author's pessimism and with his perception of nature, reason, human destiny and ancient and modern world. Cieľom tejto práce je nahliadnuť na Zibaldone di pensieri, súkromný denník talianskeho básnika, spisovateľa a filozofa Giacoma Leopardiho. Úvodnú časť práce tvorí autorov biografický medailón. Pozornosť upriamime na Leopardiho detstvo, mladosť a udalosti, ktoré ovplyvnili autorove myslenie. Hlavná časť práce sa zameriava na denník Zibaldone; zaoberá sa jeho štruktúrou, autobiografickými prvkami a rôznymi spôsobmi náhľadu na tento text. V nasledujúcej časti analyzujeme vybrané témy Zibaldone. Sledujúc vývoj Leopardiho myslenia, si priblížime rôzne fázy autorovho pesimizmu a jeho postoj voči prírode, rozumu, ľudskému osudu a svetu antickému a modernému. Keywords: Leopardi|Zibaldone|pesimizmus|rozum|príroda|antika|moderná doba; Leopardi|Zibaldone|pessimism|reason|nature|ancient times|modern times Available in a digital repository NRGL
Leopardiho Zibaldone

The aim of this thesis is to analyse Zibaldone di pensieri, the private diary of Italian poet, writer and philosopher Giacomo Leopardi. The first part of the thesis is dedicated to Leopardi's ...

Přikrylová, Nikola; Flemrová, Alice; Pelán, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Analýza množin eficientních portfolií
Fehérová, Veronika; Kopa, Miloš; Lachout, Petr
2018 - Slovak
Pøedlo¾ená práce se zabývá dvìma pøístupy øe¹ení problému volby portfolia. Prvním jsou čmean-riskÿ modely, které minimalizují riziko pro pøedem zvolený výnos nebo maximalizují výnos pro pevnì stanovené riziko. Druhým je princip stochastické dominance, úzce související s teorií u¾itku. Cílem této diplomové práce je zkoumat vztah mezi mno¾inami e cientních portfolií, které jsou øe¹e- ním v obou pøístupech. Pro kvanti kaci rizika se kromì základních mìr jako jsou rozptyl, V aR nebo CV aR v práci uva¾ují i spektrální míry, zohledòující sub- jektivní postoj investora k riziku. Uká¾eme, za platnosti jakých podmínek jsou modely minimalizující spektrální míry konzistentní se stochastickou dominancí druhého øádu (SSD). Aplikujeme Kopa-Postùv test, který je jedním z více testù na SSD e cienci portfolia, na reálná data z americké burzy cenných papírù a SSD e cientní portfolia porovnáme s e cientními portfoliami získanými minimalizací CV aR-u uva¾ovaného na rùznych hladinách spolehlivosti. 1 Keywords: "mean-risk" modely; stochastická dominance; eficientní množiny; mean-risk models; stochastic dominance; efficiency sets Available in a digital repository NRGL
Analýza množin eficientních portfolií

Pøedlo¾ená práce se zabývá dvìma pøístupy øe¹ení problému volby portfolia. Prvním jsou čmean-riskÿ modely, které minimalizují riziko pro pøedem zvolený výnos nebo maximalizují výnos pro pevnì ...

Fehérová, Veronika; Kopa, Miloš; Lachout, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia
Goduľová, Lenka; Kopa, Miloš; Branda, Martin
2018 - Slovak
Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This work deals with the problem of bilevel tasks. First, it recalls the basic knowledge of mean-risk models, risk measure in singlelevel problems, and second degree stochastic dominance. Then it presents basic knowledge of bilevel tasks. bilevel problems have several advantages over singlelevel. In one process, it is possible to analyze two different or even conflicting situations. The bilevel role can better capture the relationship between the two objects. The main focus of the thesis is the formulation of various bilevel tasks and their reformulation into the simplest form. The numerical part deals with four types of formulated bilevel problems at selected risk measures. Keywords: Bilevel problems, Second degree stochastic dominance, Risk measures 1 Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem dvouúrovňových úloh. Nejprve připomíná základ- né poznatky o mean-risk modelech, mírách rizika v jednoúrovňových problémech a stochastické dominanci druhého řádu. Následně představuje základní poznatky o dvou-úrovňových úlohách. Dvouúrovňové problémy mají několik výhod oproti jednoúrovňové. V jednom procesu je možné analyzovat dvě různé nebo dokonce i konfliktní situace. Dvouúrovňová úloha ví lépe podchytit vzájemný vztah mezi dvěma objekty. Hlavním těžištěm práce je formulace různých dvouúrovňových úloh a jejich přepis do nejjednoduššího tvaru. V numerické části jsou řešeny čtyři typy formulovaných dvojúrových problémů na vybraných mírach rizik. Klíčová slova: Dvouúrovňové problémy, Stochastická dominance druhého řádu, Míry rizika 1 Keywords: Dvouúrovňové problémy; Stochastická dominance druhého řádu; Míry rizika; Bilevel problems; Second degree stochastic dominance; Risk measures Available in a digital repository NRGL
Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia

Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...

Goduľová, Lenka; Kopa, Miloš; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Rychlé násobení v tělese GF(2n)
Bajtoš, Marek; Žemlička, Jan; Šaroch, Jan
2018 - Slovak
Title: Fast multiplication in the field GF(2n ) Author: Marek Bajtoš Department: Department of Algebra Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Žemlička Jan, Ph.D., Department of Algebra Abstract: In this bachelor thesis we research how to optimize multiplication with a fixed element of finite field which can be useful for implementation of crypto- graphic algorithms in lightweight cryptography. We will represent effectivity of multiplication by number of XOR operation needed for implementation of matrix which represent some fixed element of finite field. We prove that some matrix re- presents multiplication with some element of finite field if and only if the minimal polynomial of matrix is irreducible. We also prove theorems describing conditi- ons which matrix must satisfy so matrix can be implemented with only 1 or 2 XOR operations. At the end of the thesis we show construction of circulant MDS matrices which uses elements of finite field with low XOR count so they can be easily implemented. Keywords: lightweight cryptography, finite field, XOR, MDS matrix Názov práce: Rýchle násobenie v telese GF(2n ) Autor: Marek Bajtoš Katedra: Katedra algebry Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. et Mgr. Žemlička Jan, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V tejto bakalárskej práci budeme skúmať, ako optimalizovať násobenie fixným prvkom konečného telesa, ktoré je využiteľné pri implementácií šifrova- cích algoritmov v ľahkej kryptografii. Efektívnosť násobenia budeme vyjadrovať pomocou počtu XOR operácií potrebných na implementáciu matice, ktorá re- prezentuje daný fixný prvok konečného telesa. Dokážeme, že matica reprezentuje násobenie nejakým prvkom konečného telesa práve vtedy, keď je jej mininálny polynóm ireducibilný. Ďalej dokážeme tvrdenia, ktoré popisujú, za akých podmi- enok sa dá matica implementovať s 1 alebo 2 XOR operáciami. V závere práce uvedieme konštrukciu cyklických MDS matíc, v ktorých sa uplatní znalosť voľby prvkov konečného telesa, ktoré sa dajú ľahko implementovať. Kľúčové slová: ľahká kryptografia, konečné teleso, XOR, MDS matica Keywords: ľahká kryptografia; konečné teleso; XOR; MDS matica; lightweight cryptography; finite field; XOR; MDS matrix Available in a digital repository NRGL
Rychlé násobení v tělese GF(2n)

Title: Fast multiplication in the field GF(2n ) Author: Marek Bajtoš Department: Department of Algebra Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Žemlička Jan, Ph.D., Department of Algebra Abstract: In this ...

Bajtoš, Marek; Žemlička, Jan; Šaroch, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Nové médiá na škole
Trubanová, Natália; Bittnerová, Dana; Zandlová, Markéta
2018 - Slovak
The "New Media at School" diploma thesis focuses on the presence of new media at school and on the meanings and practices associated with it. Based on participatory observation in Prague high school, semi-structured interviews and Internet resources analysis, it tries to understand how new media are involved in shaping the space and organization of the school, its teaching and learning organization. It focuses on how the school seeks to cope with the arrival of these expensive facilities for which it is responsible.It alsonotices how the school seeks to cope with the penetration of the different spaces that the new media bring into its hitherto closed environment. At the same time, it points to ways in which the school itself crosses its borders, the time-space of disciplination. Finally, it monitors the impact of new media on relationships within the school, between teachers and pupils, but also within the peer group. Through these meanings and practices, it points to the dilemmas that the emergence of new media has brought to the school environment, and analyzes how new media allows pupils to face this disciplination pressure in the school, and vice versa, in what moments new media themselves take disciplination into their own hands. The new media is not perceived as passive tools, but as actors... Diplomná práca "Nové médiá na škole" sa zameriava na prítomnosť nových médií na škole a na významy a praktiky s tým spojené. Na základe zúčastneného pozorovania v triedach na pražskom gymnáziu, pološtrukturovaných rozhovoroch a analýze internetových zdrojov, sa snaží porozumieť tomu, ako nové médiá vstupujú do utvárania priestoru a organizácie školy, jej organizácie výučby a poznania. Zameriava sa to ako sa škola snaží vysporiadať s príchodom týchto drahých zariadení, za ktoré je zodpovedná. Všíma si tiež ako sa škola snaží vysporiadať s prienikom odlišných priestorov, ktoré nové médiá prinášajú, do svojho doteraz uzatvoreného prostredia. Zároveň poukazuje na spôsoby akými škola samotná prekračuje svoje hranice, časopriestor disciplinácie. Nakoniec sleduje vplyv nových médií na vzťahy v rámci školy, medzi učiteľmi a žiakmi, ale i v rámci vrstevníckej skupiny. Skrz tieto významy a praktiky poukazuje na dilemy, ktoré príchod nových médií do prostredia školy vyvolal a analyzuje akými spôsobmi nové médiá umožňujú žiakom čeliť tomuto disciplinačnému tlaku školy a naopak, v akých momentoch nové médiá samotné preberajú disciplináciu do vlastných rúk. Nové médiá tak nevníma ako pasívne nástroje, ale aktérov utvárajúcich nové prostredie školy. Keywords: škola; disciplinácia; nové médiá; materiálna kultúra; internet; school; disciplination; new media; material culture; internet Available in a digital repository NRGL
Nové médiá na škole

The "New Media at School" diploma thesis focuses on the presence of new media at school and on the meanings and practices associated with it. Based on participatory observation in Prague high school, ...

Trubanová, Natália; Bittnerová, Dana; Zandlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2018

Imunitní odpověď jednotlivých subpopulací dendritických buněk na probiotický kmen E. coli O83:K24:H31
Gorelová, Miroslava; Hrdý, Jiří; Grobárová, Valéria
2018 - Slovak
Allergy, as one of the worldwide most frequent pathologies, belongs to illnesses with constantly growing incidence among young children. In genetically predisposed individuals, dendritic cells are able to polarize the immune response of Th2 in contact with the allergen. Postnatal probiotic supplementation could be one the preventive measure to prevent the development of allergic diseases. It has been shown that introduction of selected probiotic strains or mixtures can prevent development of allergy. In this diploma thesis, the capacity of probiotic strain Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83) to support maturation of dendritic cells (DC) and polarization of immune responses was tested. Introduction of this probiotic vaccine called Colinfant Newborn appears to be suitable preventive measure, lowering allergy incidence in children with predisposition to development of allergy. The aim of this diploma thesis was to observe capacity of E. coli O83 to support maturation of the two main subpopulations of dendritic cells (myeloid dendritic cells - mDC and plasmacytoid dendritic cells - pDC) in cord blood of newborns of healthy mothers (children with relatively low risk for allergy development) and allergic mothers (children with relatively high risk for allergy development). To achieve this goal,... Alergia, ako jedna z celosvetovo najčastejších patológii, patrí k ochoreniam s neustále sa zvyšujúcim výskytom aj u malých detí. U geneticky predisponovaných jedincov sú dendritické bunky schopné po kontakte s alergénom polarizovať imunitnú odpoveď Th2 smerom. Jedným z možných preventívnych opatrení zamedzujúcich rozvoj či vznik alergických ochorení môže byť skoré postnatálne podávanie probiotík. Ukázalo sa, že podávanie vybraných probiotických kmeňov či zmesi môžu zabrániť vzniku alergií. V diplomovej práci sa testovala schopnosť probiotického kmeňa Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83) na podporu maturácie dendritických buniek (DC; Dendritic Cell) a polarizáciu imunitných odpovedí. Podávanie tejto probiotickej vakcíny, nazývanej Colinfant Newborn, sa javí ako vhodné preventívne opatrenie na zníženie incidencie alergických ochorení u detí s predispozíciou k vzniku alergie. Cieľom tejto diplomovej práce bolo sledovať schopnosť E. coli O83 podporovať maturáciu dvoch hlavných subpopulácií DC (myeloidných dendritických buniek - mDC a plazmacytoidných dendritických buniek - pDC) pupočníkovej krvi novorodencov zdravých matiek (detí s relatívne nízkym rizikom vzniku alergie) a alergických matiek (detí s relatívne vysokým rizikom vzniku alergie) a meraná metódou prietokovej cytometrie. Bolo testované... Keywords: Kľúčové slová: alergia; pupočníková krv; E. coli O83; deti zdravých matiek; deti alergických matiek; dendritické bunky; myeloidné dendritické bunky; plazmacytoidné dendritické bunky; Keywords: allergy; cord blood; E. coli O83; children of healthy mothers; children of allergic mothers; dendritic cells; myeloid dendritic cells; plasmacytoid dendritic cells Available in a digital repository NRGL
Imunitní odpověď jednotlivých subpopulací dendritických buněk na probiotický kmen E. coli O83:K24:H31

Allergy, as one of the worldwide most frequent pathologies, belongs to illnesses with constantly growing incidence among young children. In genetically predisposed individuals, dendritic cells are ...

Gorelová, Miroslava; Hrdý, Jiří; Grobárová, Valéria
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases