Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11719
Published from to

Dynamometrie jako prognostický a predikční marker
Drobná, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Doleželová, Eva
2017 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Zuzana Drobná Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Dynamometry as a prognostic and prediction marker Dynamometry is a method for measuring muscle strength. It is one of the methods of biomechanical motion analysis. There are two types of dynamometry. Isokinetic dynamometry is based on isokinetic muscle contraction. In this contraction, the muscles change their length. Isometric dynamometry is based on isometric muscle contraction. The length of the muscle does not change during the contraction. In my master thesis, 22 studies were included. Of this, 18 were engaged in a dynamometer, which measured muscle strength. Studies have been focused on prediction of short and long-term mortality, prognosis of hospitalized and severely ill patients, prediction of disease symptoms (cancer, chronic obstructive pulmonary disease, liver disease). I searched for studies according to the PubMed database. In 16 studies, it was confirmed that dynamometry can be used in the present time as a reliable diagnostic, predictive and prognostic method. Dynamometry is characterized as a simple, objective, non-invasive, easily transposable and reproducible method. Keywords: dynamometer, muscle... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lekárskych vied Študent: Zuzana Drobná Školiteľ: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov práce: Dynamometria ako prognostický a predikčný marker Dynamometria je metóda na merania svalovej sily. Patrí medzi metódy biomechanickej analýzy pohybu. Existujú dva druhy dynamometrie. Izokinetická dynamometria je založená na izokinetickej kontrakcii svalu. Pri tejto kontrakcii svaly menia svoju dĺžku. Na izometrickej kontrakcii svalu je založená izometrická dynamometria. Dĺžka svalu sa pri kontrakcii nemení. V mojej práci bolo zahrnutých 22 štúdií. Z toho sa 18 zaoberalo dynamometriou, vďaka ktorej sa merala svalová sila. Štúdie boli zamerané na predikciu krátkodobej a dlhodobej mortality, prognózu hospitalizovaných a ťažko chorých pacientov, predikcii symptómov ochorení (nádorové ochorenie, chronické obštrukčné pľúcne ochorenie, ochorenie pečeni). Štúdie som vyhľadávala podľa databázi PubMed. V 16 štúdiách sa potvrdilo, že dynamometria je sa dá využiť v dnešnej dobe ako spoľahlivá diagnostická, predikčná a prognostická metóda. Dynamometria je charakterizovaná ako jednoduchá, objektívna, neinvazívna, ľahko prevediteľná a reprodukovateľná metóda. Kľúčové slova: dynamometer, svalová sila, predikčný marker, sila stisku Keywords: dynamometrie; síla stisku; predikční marker; prognostický marker; dynamometry; grip strength; prediction marker; prognostic marker Available in a digital repository NRGL
Dynamometrie jako prognostický a predikční marker

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Zuzana Drobná Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Dynamometry as a ...

Drobná, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Doleželová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Vliv solubilního endoglinu na transport žlučových kyselin v játrech
Kvasnicová, Lucia; Doleželová, Eva; Jirkovský, Eduard
2017 - Slovak
Lucia Kvasnicová Effect of soluble endoglin on bile acids transport in livers Diploma thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Pharmacy Background: Increased plasma levels of soluble form of endoglin (sEng) were observed in patients with hypercholesterolemia, cystic fibrosis associated liver disease, or hepatocellular carcinoma combined with cirrhosis. As there are not available data focused on functional aspects of sEng in the liver, the aim of this diploma thesis was to describe the effect of sEng on the mechanism of bile formation and transport of bile acids in the liver. Methods: In our study were used six months-old transgenic male mice overexpressing human sEng on CBAxC57BL/6J background (sEng) and control mice (n = 8, in each group). Expressions of transport proteins responsible for bile acids homeostasis in the liver at mRNA and protein level were assessed by qRT-PCR and Western blot. Results: High plasma levels of sEng led to decreased plasmatic levels of bile acids. mRNA and protein expression analysis revealed, that this change occurs due to posttranscriptional induction of canalicular transporters, Bsep and Mrp2. Expression of an efflux Mrp4 protein localized at the basolateral membrane of hepatocyte was decreaced, which explains the decreased plasma... Lucia Kvasnicová Vplyv solubilného endoglínu na transport žlčových kyselín v pečeni Diplomová práca Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci králové Farmácia Cieľ práce: Zvýšené sérové koncentrácie solubilného endoglínu (sEng) boli pozorované u pacientov s hypercholesterolémiou, ochorením pečene spojeným s cystickou fibrózou, alebo u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom s cirhózou. Vzhľadom k tomu, že nie sú v súčasnosti žiadne dostupné datá so zameraním na funkčné aspekty sEng v pečeni, bolo predmetom tejto diplomovej práce popísanie vplyvu sEng na mechanizmus tvorby žlče a transport žlčových kyselín v pečeni. Metódy: V experimente boli použití šesť mesiacov starí Sol-Eng+ samci s vysokou plazmatickou hladinou ľudského solubilného endoglínu na CBAxC57BL/6J podklade a kontrolné myši (n = 8, v každej skupine). Expresia transportných proteínov zodpovených za homeostázu žlčových kyselín na úrovni mRNA a proteínu bola stanovená metódou qRT-PCR a Western blot. Výsledky: Vysoká plazmatická hladina sEng viedla k zníženiu plazmatickej hladiny žlčových kyselín. Analýzou expresie transportných proteínov na úrovni mRNA a proteínu sa zistilo, že k tejto zmene dochádza v dôsledku posttranskripčnej indukcie kanalikulárnych transportérov, a to Bsep a Mrp2. Expresia efluxného Mrp4 proteínu... Available in a digital repository NRGL
Vliv solubilního endoglinu na transport žlučových kyselin v játrech

Lucia Kvasnicová Effect of soluble endoglin on bile acids transport in livers Diploma thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Pharmacy Background: Increased plasma ...

Kvasnicová, Lucia; Doleželová, Eva; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Hozová, Miroslava; Roh, Jaroslav; Opálka, Lukáš
2017 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Student: Miroslava Hozová Supervisor: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Consultant: RNDr. Dávid Maliňák, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Synthesis of novel acetylcholinesterase reactivators of isoquinolinic type Organophosphates are worldwide the most common cause of poisoning, whether in the field of agriculture, attempted suicide, accidental contact or abuse as organophosphorus nerve agents. They can be absorbed by all paths - inhaled, ingest or by transdermal penetration. For over 50 years the only causal antidotes on the market have been acetylcholinesterase reactivators. However, bioavailability is inadequate, therapy is ineffective, and there is no broad-spectrum reactivator able to efficiently restore AChE activity after intoxication by different types of organophosphates. All available reactivators are charged oximes with one or two pyridinium rings. These are pralidoxime, methoxime, trimedoxime, obidoxime, HI-6 and Hlö-7. Effective structure require functional oxime group (R-CH = NOH) which is able to bind the organophosphate agent from enzyme and restore its function. In this thesis, we focused on preparation, identifying structure and specifying physical and chemical properties of new... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Miroslava Hozová Školiteľ: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Konzultant: RNDr. Dávid Maliňák, Ph.D. Názov diplomovej práce: Syntéza nových reaktivátorov acetylcholínesterázy izochinolínového typu Organofosfáty sú celosvetovo najčastejšou príčinou otráv či už v oblasti poľnohospodárstva, pokusov o samovraždy, náhodným kontaktom alebo zneužitím ako bojových plynov. Môžu byť absorbované všetkými cestami - inhalačne, enterálne alebo transdermálne. Jediné používané kauzálne antidotá - reaktivátory acetylcholínesterázy sú na trhu už vyše 50 rokov. Biologická dostupnosť je však nedostatočná, terapia málo účinná a stále neexistuje širokospektrálne liečivo účinné pri intoxikácii rôznymi organofosfátmi. Doposiaľ existujúce používané reaktivátory majú štruktúru monokvartérnych alebo biskvartérnych pyridíniových solí. Ide o látky pralidoxim, metoxim, trimedoxim, obidoxim, HI-6 a Hlö-7. Podmienkou účinku je prítomnosť funkčnej oximovej skupiny (R-CH=NOH), ktorá je schopná vyviazať organofosfát z väzby s enzýmom a tak obnoviť jeho funkciu. V diplomovej práci sme sa zamerali na syntézu, určenie štruktúry a fyzikálno- chemických vlastností analógov pyridíniových oximov. Ide o štruktúry monokvartérnej... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Student: Miroslava Hozová Supervisor: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Consultant: RNDr. Dávid ...

Hozová, Miroslava; Roh, Jaroslav; Opálka, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master a jejich cholinesterasová a prolyloligopeptidasová inhibiční aktivita.
Farkašovský, Marek; Chlebek, Jakub; Siatka, Tomáš
2017 - Slovak
Farkašovský Marek: Alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master and their cholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Rigorous thesis 2017, Charles university, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology. The content of this work was isolation of minimum two compound from alkaloid fraction ND 3 - 5/2, obtained by column chromatography of Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master alkaloid extract. Preparation of extract and its column chromatography was performed by Mgr. Daniela Hulcová as a part of her doctoral studies. Two different alkaloids were isolated with preparative TLC method. Their structure was determined with optical rotation, MS (EI, ESI), 1H NMR and 13C NMR analysis. Obtained data were compared with facts with those in literature. The first isolated compound was lycorine type alkaloid O-acetylpluvine. Its inhibition activity compared to positive standards (galanthamine, huperzine A, physostigmine, berberine and Z-pro-prolinal) was mild - IC50 AChE: 684 ± 54 µM, IC50 BuChE: 603 ± 49 µM, IC50 POP ˃1000 µM. From the point of its cholinesterase and POP inhibition, this results make O-acetylpluvine unusable compound in treatment of AD. The second isolated compound was a new alkaloid, which has not been... Farkašovský Marek: Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master a ich cholínesterázová a prolyloligopeptidázová inhibičná aktivita. Rigorózna práca 2017, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutickej botaniky a ekológie. Náplňou tejto práce bola izolácia obsahových látok z frakcie ND 3 - 5/2, získanej stĺpcovou chromatografiou alkaloidného extraktu z Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master. Príprava extraktu a následná stĺpcová chromatografia bola prevedená Mgr. Danielou Hulcovou v rámci jej doktorského štúdia. Pomocou preparatívnej TLC sa z tejto podfrakcie podarilo izolovať dva alkaloidy, ktorých štruktúra bola určená na základe optickej otáčavosti, MS (EI, ESI), 1H NMR a 13C NMR analýz. Výsledky boli porovnané s dostupnou literatúrou. Prvým izolovaným alkaloidom bol O-acetylpluviin, ktorý patrí do skupiny lykorínových alkaloidov. Inhibičná schopnosť vyjadrená v IC50 bola v porovnaní so štandardmi (galantamín, huperzín A, fyzostigmín, berberín a Z-pro-prolinal) nevýznamná. IC50 AChE: 684 ± 54 µM, IC50 BuChE: 603 ± 49 µM, IC50 POP ˃1000 µM. Na základe výsledkov môžeme tvrdiť, že z hľadiska inhibície cholínesteráz a POP sa jedná o neperspektívnu látku. Druhým izolovaným alkaloidom bola zatiaľ nepopísaná látka so systematickým názvom... Keywords: Amaryllidaceae alkaloidy; Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master; acetylcholinesteráza; butyrylcholinesteráza; prolyloligopeptidáza; Alzheimerova choroba; Amaryllidaceae alkaloids; Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; prolyl oligopeptidase; Alzheimer's disease Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master a jejich cholinesterasová a prolyloligopeptidasová inhibiční aktivita.

Farkašovský Marek: Alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master and their cholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Rigorous thesis 2017, Charles university, ...

Farkašovský, Marek; Chlebek, Jakub; Siatka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Vyprávění dětí školního věku
Hehejíková, Alica; Klusák, Miroslav; Viktorová, Ida
2017 - Slovak
Keywords: Školský vek; rozprávanie; rozprávač; vymyslené príbehy; zážitky; systém Marandovcov; School-age; storytelling; storyteller; folkstories; experiences; Maranda technique Available in a digital repository NRGL
Vyprávění dětí školního věku

Hehejíková, Alica; Klusák, Miroslav; Viktorová, Ida
Univerzita Karlova, 2017

Sociální vztahy umělecky nadaných dětí a jejich vrstevníků
Borovský, Matej; Hříbková, Lenka; Viktorová, Ida
2017 - Slovak
This thesis deals with quality of social relationships of artistically talented adolescents and compares it with social relationships of their peers. Researched areas include peer relations and relationships with parents and other authorities. Results of the research are then compared to the information gathered from scientific literature, which deals with adolescent relationships, specifically of those academically talented. Research data was gathered with semi-structured interviews with six respondents in two groups. The first group consisted of three artistically talented adolescents, the second group consisted of three adolescents without artistic interest. Afterwards, the material was analyzed by using thematic analysis. The results of the analysis and the comparison with the literature is described in the final chapters of the thesis. KEYWORDS social relationships, adolescence, artistically talented, thematic analysis, qualitative research ANOTÁCIA Táto práca sa venuje kvalite sociálnych vzťahov umelecky nadaných adolescentov a porovnáva ich so sociálnymi vzťahmi ich rovesníkov. Skúmané oblasti zahŕňajú vzťahy k rovesníkov a vzťahy k rodičom a ďalším autoritám. Výsledky výskumu sú následne porovnané s informáciami z odbornej literatúry, týkajúcej sa vzťahov adolescentov, konkrétne intelektovo nadaných adolescentov. Výskumný materiál bol zozbieraný pološtruktúrovanými rozhovormi so šiestimi respondentmi v dvoch skupinách. Prvá skupina bola tvorená tromi umelecky nadanými adolescentmi, druhá bola tvorená tromi adolescentmi bez umeleckého záujmu. Následne bol materiál analyzovaný prostredníctvom tematickej analýzy. Výsledky analýzy a porovnanie s literatúrou je uvedené v záverečných kapitolách práce. KĽÚČOVÉ SLOVÁ sociálne vzťahy, adolescencia, umelecky nadaní, tematická analýza, kvalitatívny výskum Keywords: sociálne vzťahy; rovesnícka skupina; umelecké nadanie; kvalitatívny výskum; zakotvená teória; social relationships; peer group; artistic talent; qualitative research; grounded theory Available in a digital repository NRGL
Sociální vztahy umělecky nadaných dětí a jejich vrstevníků

This thesis deals with quality of social relationships of artistically talented adolescents and compares it with social relationships of their peers. Researched areas include peer relations and ...

Borovský, Matej; Hříbková, Lenka; Viktorová, Ida
Univerzita Karlova, 2017

Reorganizace v české právní úpravě
Horváthová, Michaela; Smolík, Petr; Pohl, Tomáš
2017 - Slovak
Thesis title: Reorganization under Czech legal regulation Main goal of this diploma thesis is to describe and to analyze the applicable legal regulation of reorganization, contained in Act No. 182/2006 Coll., on insolvency and modes of its solutions. Reorganization, as governed today, represents one of the rescue modes of resolution of insolvency, suitable mainly for the mid-sized to large enterprises. Although even after meeting of all the conditions for its allowance by court, it cannot be understood as a solution for everybody, it represents an interesting alternative to the bankruptcy, leading to the winding-up of the particular company. The diploma thesis is divided into fourteen chapters in total. The first two chapters are dedicated to general issues, i.e. to the definition of the concept of the insolvency proceedings and of its legal regulation, as well as to the legal regulation of reorganization. The emphasis therein is given to the character and goal of the insolvency proceedings, with focus on the interpretation of the concept of "principally proportionate satisfaction of creditors" as one of the key concepts determining the main purpose of insolvency proceedings. Third chapter reflects the basic overview of the process of insolvency proceedings until the issuance of the court decision... Názov diplomovej práce: Reorganizácia v českej právnej úprave Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať platnú právnu úpravu reorganizácie, obsiahnutú v zákone č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia. Reorganizácia vo svojej súčasnej podobe predstavuje jeden zo sanačných spôsobov riešenia úpadku, určený predovšetkým stredným až veľkým podnikateľom. Hoci nie ani aj po splnení podmienok pre jej povolenie riešením pre každého, predstavuje zaujímavú alternatívu k likvidačnému konkurzu. Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu "zásadne pomerné uspokojenie veriteľov" ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich hlavný účel insolvenčného konania. Tretia kapitola zachytáva základný priebeh insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Štvrtá až štrnásta kapitola sa zameriava už priamo na reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení a stručnom porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti reorganizácie a procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody... Keywords: Insolvenční řízení; úpadek; reorganizace; reorganizační plán; Insolvency proceedings; bankruptcy; reorganization; reorganization plan Available in a digital repository NRGL
Reorganizace v české právní úpravě

Thesis title: Reorganization under Czech legal regulation Main goal of this diploma thesis is to describe and to analyze the applicable legal regulation of reorganization, contained in Act No. ...

Horváthová, Michaela; Smolík, Petr; Pohl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Optimální osobnost - výsledky testu integrity u slovenského souboru
Sekáč, Jakub; Preiss, Marek; Smetáčková, Irena
2017 - Slovak
Keywords: osobnost; integrita; optimální osobnost; test integrity; personality; integrity; optimal personality; integrity test Available in a digital repository NRGL
Optimální osobnost - výsledky testu integrity u slovenského souboru

Sekáč, Jakub; Preiss, Marek; Smetáčková, Irena
Univerzita Karlova, 2017

Míra rozpoznávání maskulinních a femininních znaků u dětí v předškolním věku na základě kresby
Molleková, Vladimíra; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
2017 - Slovak
Keywords: maskulinita; femininita; gender; genderová identita; genderové schémy; rigidita; flexibilita; predškolský vek; deti; kresba; masculinity; femininity; gender; gender identity; gender scheme; rigidity; flexibility; pre-school age; children; drawning Available in a digital repository NRGL
Míra rozpoznávání maskulinních a femininních znaků u dětí v předškolním věku na základě kresby

Molleková, Vladimíra; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Vybrané kognitivní a jazykové dovednosti u bilingvních jedinců
Kontšeková, Linda; Špačková, Klára; Sotáková, Hana
2017 - Slovak
Keywords: bilingvismus; kognitivní dovednosti; jazykové dovednosti; bilingualism; cognitive skills; linguistic skills Available in a digital repository NRGL
Vybrané kognitivní a jazykové dovednosti u bilingvních jedinců

Kontšeková, Linda; Špačková, Klára; Sotáková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases