Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11291
Published from to

Holokaust v politickém diskurzu postkomunistických států: projevy prezidentů České republiky a Polska
Ďurková, Michaela; Emler, David; Chrobaczyński, Jacek
2018 - Slovak
This thesis deals with the issue of memory and remembering in the post-communist area. In particular, it examines the form, extent and success of the Holocaust reflection and coping with the past on the example of the speeches of Czech and Polish presidents from 1993 (Václav Havel), or 1995 (Aleksander Kwaśniewski) until the access to the European Union in 2004. Author of the thesis assumes that the fall of Communism and the restoration of the democratic establishment represented a significant impetus for the countries in question to deal with their past. At the same time, they try to prove that the Holocaust memory politics of key political representatives of the Czech Republic and Poland has been one of the important factors in the creation of their post-communist democratic identity - and not only with respect to an unofficial demand of the unifying Europe to cope with the heritage of the past. Through the analysis of selected presidential speeches, the thesis identifies and evaluates the image of Holocaust created by the Czech and Polish presidents on the one hand and the weaknesses in the Holocaust memory politics of both actors on the other. After theoretical and conceptual introduction (chapter one), the experience with the Holocaust in Poland and the Protectorate of Bohemia and Moravia, and... Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou pamäti a spomínania na minulosť v postkomunistickom priestore. Konkrétne skúma formu, rozsah a úspešnosť reflektovania holokaustu, resp. vyrovnávania sa s ním na príklade prejavov prezidentov Českej republiky a Poľska v období od roku 1993 (Václav Havel), resp. 1995 (Aleksander Kwaśniewski) až po vstup do Európskej únie v roku 2004. Autorka vychádza z predpokladu, že pád komunizmu a obnovenie demokratického zriadenia predstavovali pre dané krajiny významný impulz pre vyrovnávanie sa s vlastnou minulosťou. Zároveň sa snaží preukázať, že práca kľúčových politických predstaviteľov Českej republiky a Poľska s pamäťou holokaustu bola jedným z dôležitých formotvorných prvkov ich postkomunistickej demokratickej identity. A to všetko nielen s ohľadom na akúsi neoficiálnu požiadavku zjednocujúcej sa Európy na vyrovnávanie sa s dedičstvom minulosti. Prostredníctvom analýzy vybraných prezidentských prejavov v kontexte stanoveného obdobia práca identifikuje a hodnotí obraz holokaustu u českého a poľského prezidenta na jednej strane a slabé stránky v pamäti holokaustu u oboch aktérov na strane druhej. Po teoreticko-konceptuálnom vymedzení práce (1. kapitola) autorka charakterizuje priebeh holokaustu v Poľsku a Protektoráte Čechy a Morava, a premeny kultúrnej pamäti... Keywords: Česká republika; Poľsko; pamäť; politika pamäti; minulosť; holokaust; politický diškurz; Václav Havel; Aleksander Kwaśniewski; Czech republic; Poland; memory; memory politics; past; Holocaust; political discourse; Václav Havel; Aleksander Kwaśniewski Available in a digital repository NRGL
Holokaust v politickém diskurzu postkomunistických států: projevy prezidentů České republiky a Polska

This thesis deals with the issue of memory and remembering in the post-communist area. In particular, it examines the form, extent and success of the Holocaust reflection and coping with the past on ...

Ďurková, Michaela; Emler, David; Chrobaczyński, Jacek
Univerzita Karlova, 2018

Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku
Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová konštrukcia lyžiarskeho mostíku sa skladá z dvoch zakrivených priehradových nosníkov z ocele S355J2, ktoré sú kĺbovo uložené na betónových pätkách. V statickom výpočte sú posúdené všetky hlavné prvky nosnej konštrukcie, vybraných detailov styčníkov a založenia.The issue of my thesis is a design and assessment of the construction of a Ski-Jump, situated near from Štrbské Pleso. This work contains technical report, static calculation, drawing documentation. The main steel structure of the Ski-Jump consists of two curved trusses of steel S355J2, which are articulately supported on reinforced concrete foundation. In the static calculation are assessed the main structural elements, selected connections and foundation. Keywords: oceľ,lyžiarsky mostík,detail styčníku,priehradový nosník,založenie; steel,Ski-jump,detail of connection,truss,foundation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku

Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú ...

Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Testování antioxidačních vlastností vybraných inhibitorů acetylcholinesterasy
Kucková, Jana; Vopršalová, Marie; Herink, Josef
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Jana Kucková Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of diploma thesis: Testing antioxidant properties of selected acetylcholinesterase inhibitors Very widespread Alzheimer's disease is typical by a complex pathology. Its causality is not clearly understood. There is increasing discussion due to the negative impact of free radicals on this disease formation. There are testing new substances that have also antioxidant properties, in addition to their classical effects. The aim of this diploma thesis is spectrophotometric testing of antioxidant properties of selected acetylcholinesterase inhibitors. It is based on DPPH test where the presence of antioxidants with antiradical activity causes the reduction of the color stable 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH) radical to a colorless molecule. The principle of the method is the measurement of decrease in absorbance (decolorization) of selected substances that are directly proportional to the antioxidant (antiradical) efficacy of the analyzed inhibitors. It focuses on twelve samples, Phenothiazine, which is the leader structure of new inhibitors synthesis, and two standards. Antioxidant activity is expressed as the effective... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Jana Kucková Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Názov diplomovej práce: Testovanie antioxidačných vlastností vybraných inhibítorov acetylcholínesterázy Alzheimerova choroba je veľmi rozšírené ochorenie, ktoré je typické zložitou patológoiu. Jeho príčina nie je jednoznačne objasnená. Čoraz viac sa hovorí o negatívnom vplyve voľných radikálov na toto ochorenie. Vzniká priestor pre testovanie nových látok, ktoré majú okrem klasických účinkov aj vlastnosti antioxidačné. Diplomová práca sa zaoberá spektrofotometrickým testovaním antioxidačných vlastností vybraných inhibítorov acetylcholinesterázy. Využíva sa tzv. 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylový (DPPH) test kde prítomnosť antioxidantov s antiradikálovou aktivitou zpôsobuje redukciu farebného stabilného (DPPH) radikálu na bezfarebnú molekulu. Princípom metódy je meranie poklesu absorbancie (odfarbenia) vybraných látok, ktoré sú priamo úmerné antioxidačnej (antiradikálovej) účinnosti analyzovaných inhibítorov. Zameriava sa na dvanásť vzoriek, fenotiazín, čo je východzia látka syntézy nových inhibítorov a dva štandardy. Antioxidačná aktivita sa vyjadruje ako účinná koncentrácia antioxidantu, ktorá je potrebná k redukcii radikálu DPPH na 50 %(... Keywords: Alzheimerova choroba; inhibitory acetylcholinesterasy; DPPH test; antioxidant; Alzheimer's disease; acetylcholinesterase inhibitors; DPPH test; antioxidant Available in a digital repository NRGL
Testování antioxidačních vlastností vybraných inhibitorů acetylcholinesterasy

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Jana Kucková Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of diploma thesis: Testing ...

Kucková, Jana; Vopršalová, Marie; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj insekticidů inhibující acetylcholinesterasu
Mányová, Brigita; Vopršalová, Marie; Maixnerová, Jana
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Brigita Mányová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Supervisor-specialist: PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Title of diploma thesis: Development of insecticides inhibiting acetylcholineseterase Pest insects cause problems and damage all over the world. They are vectors of serious diseases such as malaria, dengue fever, yellow fever, Zika virus disease and chikungunya disease. They cause huge damage to agricultural crops and are annoying to everyday life in living spaces. The aim of this diploma thesis was in vitro testing of selected compounds from the group of bis-isoquinoline and bispyridinium acetylcholinesterase inhibitors as potential insecticides. Another goal was also to create relationships between structure and effect. The ability of these compounds to inhibit both human (hAChE) and fly acetylcholinesterase (MdAChE) was evaluated. The modified Ellman spectrophotometric method was used. The half inhibitory concentration (IC50) values were obtained for both enzymes and the selectivity indexes (SI) were then calculated. Compounds having IC50s in micromolar or nanomolar range and exhibiting selectivity for MdAChE were most desirable. During the testing of these inhibitors, three... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Brigita Mányová Školiteľ: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Školiteľ-špecialista: PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vývoj insekticídov inhibujúcich acetylcholínesterázu Škodný hmyz spôsobuje problémy a škody po celom svete. Sú vektormi závažných chorôb, ako napríklad malária, horúčka dengue, žltá zimnica, ochorenie spôsobené vírusom Zika a ochorenie chikungunya. Spôsobujú obrovské škody na poľnohospodárskych plodinách a znepríjemňujú každodenný život v obytných priestoroch. Cieľom tejto diplomovej práce bolo in vitro testovanie vybraných zlúčenín zo skupiny bis-isochinolíniových a bis-pyridíniových inhibítorov acetylcholínesterázy ako potenciálnych insekticídov. Ďalším cieľom bolo taktiež vytvoriť vzťahy medzi štruktúrou a účinkom. Hodnotila sa schopnosť týchto zlúčenín inhibovať ľudskú (hAChE), aj mušiu acetylcholínesterázu (MdAChE). Používala sa modifikovaná spektrofotometrická Ellmanova metóda. Získali sa hodnoty polovičnej inhibičnej koncentrácie (IC50) pre oba enzýmy a následne sa vypočítali indexy selektivity (SI). Za najnádejnejšie sa považovali zlúčeniny, ktoré mali IC50 v mikromolárnom, alebo nanomolárnom rozmedzí a vykazovali selektivitu voči MdAChE. Počas... Keywords: acetylcholinesterasa; insekticidy; Anopheles gambiae,malárie; acetylcholinesterase; insecticides; Anopheles gambiae; malaria Available in a digital repository NRGL
Vývoj insekticidů inhibující acetylcholinesterasu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Brigita Mányová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Supervisor-specialist: PharmDr. ...

Mányová, Brigita; Vopršalová, Marie; Maixnerová, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Schopnost chelátorů mědi interagovat s železem a zinkem
Hanuščinová, Lucia; Mladěnka, Přemysl; Čonka, Patrik
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Lucia Hanuščinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmDr., PhD. Title of diploma thesis: Ability of copper chelators to interact with iron and zinc Copper plays in the human organism a role of an element with indispensable significance, whose biological influence and effects depend on its quantity. With elevated concentrations in the human body, copper becomes toxic, resulting in pathological conditions. The most well-known diseases is the Wilson's disease, whose treatment consists of oral administration of chelators, i.e. chemical compounds, which are capable of binding copper ions in various proportions and eliminating them from the organism. Chelation therapy is currently the first choice after confirmation of the diagnosis. Chelation toxicity results from several factors, e.g. inhibition of copper dependent enzymes or low selectivity to metals. And precisely the selectivity of chelators is being discussed in this diploma thesis. An ideal chelator should not interact with any of the other physiological ions, that are necessary for the proper functioning of the organism. Five of the most frequently therapeutically or experimentally used substances /trientine, D-penicillamine,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Lucia Hanuščinová Školiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD. Názov diplomovej práce: Schopnosť chelátorov medi interagovať so železom a zinkom Meď zastáva v ľudskom organizme úlohu prvku s nepostradateľným významom, ktorého vplyv a účinky závisia od jeho množstva. Pri zvýšených hodnotách koncentrácie v ľudskom tele sa meď stáva toxickou, čím dochádza aj k vzniku patologických stavov. Medzi najznámejšie ochorenia patrí Wilsonova choroba, ktorej liečba spočíva v p.o. podávaní chelátorov, teda chemických zlúčenín, ktoré sú schopné v rôznom pomere viazať meďnaté ióny a vylúčiť ich tým z organizmu. Chelatačná terapia je v súčasnosti prvou voľbou pri potvrdení diagnózy. Toxicita chelátorov vyplýva z viacerých faktorov, napr. inhibície enzýmov závislých na medi alebo nízkej selektivite ku kovom. Práve selektivitou chelátorov sa zaoberá táto diplomová práca. Ideálny chelátor by neinteragoval so žiadnym z ostatných iónov iných prvkov, potrebných pre správnu funkciu organizmu. Pre praktickú časť záverečnej práce bolo vybraných päť najčastejšie terapeuticky alebo experimentálne využívaných látok: trientin, D- penicillamin, bathocuproin (respektíve jeho blízky derivát disulfonát sodný - BCS),... Keywords: chelátor; měď; zinek; železo; in vitro; spektrofotometrie; dithizon; chelator; copper; zinc; iron; in vitro; spectrophotometry; dithizone Available in a digital repository NRGL
Schopnost chelátorů mědi interagovat s železem a zinkem

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Lucia Hanuščinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmDr., PhD. Title of diploma ...

Hanuščinová, Lucia; Mladěnka, Přemysl; Čonka, Patrik
Univerzita Karlova, 2018

Testování cytotoxicity potenciálních léčiv na buněčných liniích spoločně s měřením jejich přechodu přes hematoencefalickou bariéru pomocí metody PAMPA
Šinaĺová, Lucia; Hofman, Jakub; Jansová, Hana
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Šinaľová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method This master thesis focuses on the prediction of tacrine derivatives permeability through blood- brain barrier and their cytotoxicity. We studied tacrine-benzothiazole and tacrine- thiaquinazoline derivates as potential drugs for treatment of Alzheimer's disease. The reason of testing new tacrine derivates was effort to find substances with same effect and lower toxicity, for which was the tacrine discarded from clinical practice. The probable permeability of the studied substances was determined in vitro by the PAMPA method. Based on the permeation coeficient values we have identified that tacrine-benzothiazole derivates A-D (Pe= 8,31- 16,9×10-6 cm/s) and tacrine-thiaquinazoline derivates 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) were permeable through blood-brain barrier, tacrine-thiaquinazoline derivate 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) had uncertain permeability and tacrine-thiaquinazoline derivate 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) was not permeable. In the pre-clinical evaluation of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia... Keywords: nová léčiva; cytotoxicita; MTT; hematoencefalická bariéra; PAMPA; new drugs; cytotoxicity; MTT; blood brain barrier; PAMPA Available in a digital repository NRGL
Testování cytotoxicity potenciálních léčiv na buněčných liniích spoločně s měřením jejich přechodu přes hematoencefalickou bariéru pomocí metody PAMPA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Šinaľová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of the ...

Šinaĺová, Lucia; Hofman, Jakub; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Modelování představ žáků o chemických principech s využitím matematiky
Ivan, Matúš; Šulcová, Renata; Ganajová, Mária; Nodzynska, Malgorzata
2018 - Slovak
Key words mathematical modelling, chemical principles, shape and structure of the molecules, visualisation of chemical structures, chemistry and mathematics interdisciplinarity Ivan, Matúš: Modelling students' conceptions on chemical principles using mathematics. (Ph.D. Thesis). Prague: Faculty of Science, Charles University, 2018. Abstract The primary aims of the dissertation project is identification of "contact areas" of subjects of chemistry and mathematics and creation of interventions to solve the problems of chosen areas. At first, it was necessary to analyse available literature by the authors from the field, that have mentioned the problematics of interdisciplinarity between mathematics and chemistry. A part of literature research was dedicated to a search for the expected outcomes in curricular documents in Czech Republic and in Slovak Republic. In Czech Republic these were Framework Educational Programmes (RVP ZV, 2017 a RVP G, 2007). In Slovak Republic thee documents are State Educational programme ISCED 2 - lower secondary education (2015) and State Educational programme ISCED 3A - upper secondary education (2015). After that the analysis of a sample of School educational programmes of chosen schools in Czech Republic was conducted. The sample was chosen through proportional stratified... Kľúčové slová matematické modelovanie, chemické princípy, tvar a štruktúra molekúl, vizualizácia chemických štruktúr, interdisciplinarita chémie a matematiky Ivan, Matúš: Modelovanie predstáv žiakov o chemických princípoch s využitím matematiky. (Dizertačná práca). Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2018. Abstrakt Hlavnými cieľmi dizertačného projektu je identifikácia "styčných plôch" predmetov chémia a matematika a navrhnutie intervencií pre riešenia problematických častí vytypovaných oblastí. Najprv bolo potrebné zanalyzovať dostupnú literatúru autorov z odboru, ktorí vo svojich dielach narazili na problematiku interdisciplinarity matematiky a chémie. Časť rešerší bola venovaná vyhľadávaniu očakávaných výstupov v kurikulárnych dokumentov Českej republiky a Slovenskej republiky. V Českej republike to boli Rámcové vzdelávacie programy (RVP ZV, 2017 a RVP G, 2007). V Slovenskej republike to boli Štátny vzdelávací program ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie (2015) a Štátny vzdelávací program ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie (2015). Následne bola vykonaná analýza vzorky Školských vzdelávacích programov vybraných škôl v Českej republike. Výber vzorky bol uskutočnený ako proporcionálny a stratifikovaný vzhľadom k celkovému rozloženiu škôl v ČR. Ďalej je popísaná metodológia výskumných... Keywords: matematické modelovanie; chemické princípy; tvar a štruktúra molekúl; vizualizácia chemických štruktúr; interdisciplinarita chemie a matematiky; mathematical modelling; chemical principles; shape and structure of the molecules; visualisation of chemical structures; chemistry and mathematics interdisciplinarity Available in a digital repository NRGL
Modelování představ žáků o chemických principech s využitím matematiky

Key words mathematical modelling, chemical principles, shape and structure of the molecules, visualisation of chemical structures, chemistry and mathematics interdisciplinarity Ivan, Matúš: Modelling ...

Ivan, Matúš; Šulcová, Renata; Ganajová, Mária; Nodzynska, Malgorzata
Univerzita Karlova, 2018

Vliv flubendazolu a mebendazolu na epiteliálně-mezenchymální tranzici.
Hochmalová, Martina; Skálová, Lenka; Ambrož, Martin
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Hochmalová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of flubendazole and mebendazole on the epithelial- mesenchymal transition. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process in which a non-motile epithelial cell switches to motile mesenchymal phenotype. This phenomenon is typical for multiple biological processes including cancer metastases. It could be induced by transforming growth factor-β (TGF-β) which is produced by cancer cells and which regulates its key transcription factors including SNAIL, ZEB and TWIST. EMT involves a series of defined events mediated by microtubules, including changes in cell shape and migration into the surrounding tissue. Based on these findings we suppose that the inhibition of tubulin polymerization could prevent the EMT process therefore cell migration and also cancer metastases. In our experiments, the effect of anthelminitic drugs flubendazole (FLU) and mebendazole (MBZ) on TGF-β-induced EMT in dysplastic oral keratinocytes was tested in vitro. Expression of molecules involved in EMT process was examined on microRNA and mRNA level using RT-PCR. The protein level of EMT... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Hochmalová Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelálne- mezenchymálnu tranzíciu Epiteliálne-mezenchymálna tranzícia (EMT) je proces, kedy nepohyblivé epiteliálne bunky strácajú svoje epiteliálne charakteristiky a prechádzajú do pohyblivého mezenchymálneho stavu. Tento proces je typický pre rozličné nádorové procesy, vrátane nádorových metastáz. EMT je indukovaná najmä transformujúcim rastovým faktorom beta (TGF-β), ktorý je produkovaný nádorovými bunkami a reguluje transkripčné faktory, ktorými sú SNAIL, ZEB a TWIST. V rámci EMT prebiehajú aj zmeny bunkového povrchu a migrácia do okolitých tkanív, na ktorých sa podieľajú mikrotubuly.. Predpokladáme, že pri zablokovaní funkcie mikrotubulov, by bolo možné zabrániť EMT, následne migrácii buniek a vďaka tomu aj metastázovaniu nádorov. V našich in vitro experimentoch bol testovaný vplyv benzimidazolových anthelmintik flubendazolu (FLU) a mebendazolu (MBZ) na EMT indukovanú TGF-β v dysplastických orálnych keratinocytoch. Metódou RT-PCR sme sledovali zmeny expresie jednotlivých molekúl zahrnutých v procese EMT na úrovni mikroRNA a mRNA. Pomocou... Available in a digital repository NRGL
Vliv flubendazolu a mebendazolu na epiteliálně-mezenchymální tranzici.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Hochmalová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, ...

Hochmalová, Martina; Skálová, Lenka; Ambrož, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Produkce podofylotoxinu v explantátové kultuře Juniperus virginiana
Vargovčíková, Veronika; Kašparová, Marie; Tůmová, Lenka
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Student: Veronika Vargovčíková Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: Production of podophyllotoxin by plant tissue cultures of Juniperus virginiana Key words: Juniperus virginiana, callus cultures, suspension cultures, podophyllotoxin Elicitor and precursor adding method can be used to enhance the production of secondary metabolites in explantate cultures. This master's thesis is focused on the evaluation of the effects of biotic elicitor (salicylic acid) and phenylpropanoid metabolism precursor (cinnamic acid) on podophylotoxin production in Juniperus virginiana (var. 'Glauca' and 'Hetzii') suspension cell culture. Suspension cultures were cultivated on Schenk and Hildebrandt medium at 25řC and circadial period of 16 hours light and 8 hours dark. Medium contained 15 mg.l-1 ascorbic acid and growth regulators 3.0 mg.l-1 , α-naphthaleneacetic acid, 0.2 mg.l-1 kinetin. The effects of salicylic acid aqueous solution 0.01 mmol.l-1 , 0.10 mmol.l-1 , 1.00 mmol.l-1 , 10.0 mmol.l-1 and cinnamic acid 60% alcohol solution 0.10 mmol.l-1 , 1.00 mmol.l-1 , 10.0 mmol.l-1 , 100 mmol.l-1. were examined after 6, 24, 48 and 168 hours. Podophylotoxin content was evaluated using HPLC method. In 'Glauca'... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognózie Študent: Veronika Vargovčíková Vedúca diplomovej práce: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Produkcia podofylotoxínu v explantátovej kultúre Juniperus virginiana Kľúčové slová: Juniperus virginiana, kalusové kultúry, suspenzné kultúry, podofylotoxín Metóda pridávania elicitorou a prekurzorov je použiteľná pre zvýšenie produkcie sekundárnych metabolitov v explantátových kultúrach. Táto diplomová práca sa zaoberá sledovaním vplyvu biotického elicitoru (kyseliny salicylovej) a prekurzoru fenylpropánového metabolizmu (kyseliny škoricovej) na produkciu podofylotoxínu v suspenznej kultúre Juniperus virginiana (varieta 'Glauca' a 'Hetzii'). Suspenzné kultúry boli kultivované na živnom médiu podľa Shenka a Hildebranta pri teplote 25řC a svetelnej perióde 16 hodín svetlo a 8 hodín tma. Médium obsahovalo 15 mg.l-1 kyseliny askorbovej, a rastové regulátory 3,0 mg.l-1 kyselinu α-naftyloctovú; 0,2 mg.l-1 kinetín. Po 6, 24, 48 a 168 hodinovom pôsobení bol hodnotený vplyv vodného roztoku kyseliny salicylovej v koncentráciách 0,01 mmol.l-1 , 0,10 mmol.l-1 , 1,00 mmol.l-1 , 10,0 mmol.l-1 a vplyv roztoku kyseliny škoricovej v 60% liehu dodávanej v koncentráciách 0,10 mmol.l-1 , 1,00 mmol.l-1 , 10,0 mmol.l-1 , 100... Keywords: Juniperus virginiana; kalusové kultury; suspenzní kultury; podofylotoxin; Juniperus virginiana; callus cultures; suspension cultures; podophyllotoxin Available in a digital repository NRGL
Produkce podofylotoxinu v explantátové kultuře Juniperus virginiana

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Student: Veronika Vargovčíková Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: Production of ...

Vargovčíková, Veronika; Kašparová, Marie; Tůmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Účinnost badatelsky orientované výuky v tématu Chemický děj na základních školách a gymnáziích
Sotáková, Ivana; Ganajová, Mária; Kričfaluši, Dana; Brestenská, Beáta
2018 - Slovak
The Dissertation work is focused on finding the effectivity of the inquiry-based science education of Chemistry subject at elementary schools and grammar schools concerning the topic of Chemistry process. The theoretical part proves the knowledge of inquiry-based science education (IBSE) in the 21 century, specifies the level of research, learning cycle 5E, its positives and negatives. The practical part is created by the files of methodology, particularly the methodological worksheets for teachers and worksheets for pupils as well, regarding the topic Substance Transformation for the elementary schools and for the grammar schools the topic Chemical Reactions and Chemical Equations. In the research part, there are shown the results of paedagogical research aiming at verifying the influence IBSE on to develop the higher mind operations according to Bloom taxonomy, to develop the scientific skills, as well as the survey of pupils' attitudes to this particular educational teaching process. The results obtained from the IBSE implementation and its verification performed by the cognitive tests and further by statistical evaluation, have confirmed the validity of the set hypotheses - the level of pupils' knowledge and skills has been increased, especially at weaker pupils in both degree of schools. By... Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá zisťovaním účinnosti bádateľsky orientovanej výučby (BOV) chémie na základných školách a gymnáziách na modelovej téme Chemický dej. Pozostáva z troch hlavných častí - teoretickej, praktickej a výskumnej. Teoretická časť práce sprístupňuje poznatky o bádateľsky orientovanej výučbe, jej význame pre vzdelávanie v 21. storočí, charakterizuje úrovne bádania, učebný cyklus 5E, jej kladné i problémové stránky. Praktická časť práce obsahuje súbor vytvorených metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov k tematickému celku Premeny látok pre základné školy a k tematickému celku Chemické reakcie, chemické rovnice pre gymnáziá. Výskumná časť práce sprístupňuje výsledky pedagogického výskumu, ktorý bol zameraný na overenie vplyvu BOV na rozvoj vyšších myšlienkových operácií podľa revidovanej Bloomovej taxonómie, rozvoj vedeckých spôsobilostí, ako aj zisťovanie postojov žiakov k tejto výučbe. Výsledky získané na základe realizácie BOV a jej overovania prostredníctvom kognitívnych testov a následne štatistickým vyhodnotením potvrdili pravdivosť stanovených hypotéz - zvýšila sa úroveň vedomostí a zručností žiakov, zvlášť u prospechovo slabších žiakov na obidvoch stupňoch škôl. Vyhodnotením žiackeho škálového dotazníka projektu Establish sa zistili... Keywords: bádateľsky orientovaná výučba; chemický dej; revidovaná Bloomova taxonómia; vedecké spôsobilosti; postoje žiakov; pedagogický výskum; inquiry-based science education; chemical process; revised Bloom's taxonomy; scientific skills; attitudes of pupils; paedagogical research Available in a digital repository NRGL
Účinnost badatelsky orientované výuky v tématu Chemický děj na základních školách a gymnáziích

The Dissertation work is focused on finding the effectivity of the inquiry-based science education of Chemistry subject at elementary schools and grammar schools concerning the topic of Chemistry ...

Sotáková, Ivana; Ganajová, Mária; Kričfaluši, Dana; Brestenská, Beáta
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases