Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11180
Published from to

Volebná reforma ako reakcia na nízky voličský záujem o regionálnu politiku na Slovensku.
Kršiak, Miroslav; Švec, Kamil; Hájek, Lukáš
2018 - Slovak
Keywords: Volebné inžinierstvo; väčšinové volebné systémy; krajské voľby na Slovensku; volebná účasť; komparatívna analýza; Electoral engineering; majority voting systems; regional elections in Slovakia; voter turnout; comparative analysis Available in a digital repository NRGL
Volebná reforma ako reakcia na nízky voličský záujem o regionálnu politiku na Slovensku.

Kršiak, Miroslav; Švec, Kamil; Hájek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
2018 - Slovak
The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic work of Viera Prokešová, Dana Podracká, Anna Ondrejková and Mila Haugová. All of them debuted via the same publishing platform - a rubric and later via the literary supplement of periodical Nové Slovo during the time of the strictest normalization process. The dissertation is divided into three chapters with the first one aiming to explain literary and historical context of the period, which is taken into consideration in the process of research. The objective is to provide coherent and concise depiction of the problematic part of Slovak literary history that was formed by specific sociopolitical situation. It is this detailed knowledge of the context that clarifies a certain degree of paradox and at the same time a degree of specificity of the poetesses selected. The main chapter that follows is called 'Poetesses with own angle of vision'. The author outlines circumstances of the last century which the female authors faced whilst breaking through in literature. One of the key terms that is associated with the work of these poetesses is female poetry (poetry written by females) and despite the term... Prezentovaná dizertačná práca sa venuje počiatočným fázam tvorby vybranej štvorice ženských poetiek, ktoré spadajú do obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Autorka si za predmet svojej analýzy zvolila básnickú tvorbu Viery Prokešovej, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej a Mily Haugovej, ktoré sa do slovenskej literatúry prihlásili prostredníctvom rovnakej publikačnej platformy: rubriky a neskôr literárnej prílohy periodika Nové slovo, a to v čase najtvrdších normalizačných úsilí. Práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z nich má objasniť literárnohistorické pozadie obdobia, na ktoré je v rámci bádania kladený zreteľ. Cieľom je poskytnúť jasný a ucelený pohľad na problematický výsek slovenských literárnych dejín, ktorý formovala špecifická politicko-spoločenská situácia. A práve podrobné poznanie tohto pozadia ozrejmuje istú mieru paradoxnosti, a tým aj špecifickosti vybraných básnických osobností. V ďalšej časti, Poetky s vlastným uhlom videnia, ktorá predstavuje nosnú kapitolu textu, autorka načrtáva okolnosti uplynulého storočia, za akých sa v literatúre presadzovali ženské autorky. K jednému zo základných označení, ktoré sú spájané s tvorbou štvorice, patrí pojem ženská poézia (poézia písaná ženami) - autorka neopomína ani tento problémový bod a pokúša sa poukázať... Keywords: ženské písanie|obraznosť|lyrický subjekt|metafora|poetika autora|postmodernizmus|spoločensko-politická otázka|typoloógia slovenskej poézie; female writing|figurativeness|lyrical subject|metaphor|poetics of author|poetry|postmodernism|socio-political issue|typology of Slovak poetry Available in a digital repository NRGL
noTitle

The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic ...

Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních
Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Title of Diploma Thesis: Determination of fatty acids in human tissues The fatty acids are non-negligible component of lipids as one of the basic nutrients. This thesis in its theoretical part presents above all the group of polyunsaturated fatty acids (PUFA), which are important structural units of the cell membranes, they are also the precursors to several significant biologically active substances. In the human organism PUFA participate in many physiological and pathological processes this way, where they cause the large spectrum of actions. Onwards the thesis describes the gas chromatography method that is used in chemical analysis of lipids for the fatty acid determination as the gold standard. Experimentally, the fatty acid representation was determined in the blood, muscle, heart, liver and kidney among 26 cadavers divided into two groups according to the presence/absence of inflammatory process at the time of death. The data obtained were statistically analysed. The results were descriptively evaluated and there were indicated possible explanations of differences... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami... Keywords: esenciálne mastné kyseliny; polynenasýtené mastné kyseliny; omega-3 a omega-6 mastné kyseliny; essential fatty acids; polyunsaturated fatty acids; omega-3 and omega-6 fatty acids Available in a digital repository NRGL
Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: ...

Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Intervaly spolehlivosti pro rozdíly a podíly proporcí
Krnáč, Ľuboš; Kulich, Michal; Zvára, Karel
2018 - Slovak
The Bachelor thesis deals with the creation of confidence intervals for diffe- rence of parameters of two distributions. In the first part we consider the problem of making such confidence intervals for differences. Then we try to find sufficient conditions for MOVER, which leads to new, non-trivial confidence intervals for difference of parameters of two distributions. These confidence intervals have im- proved and desired properties. There are also examples of usage of MOVER, and possible difficulties. The third section contains graphs of coverage probabili- ties for different input intervals. These graphs are made to show different levels of achieved coverage probabilities for some input intervals, namely Clopper-Pearson, Wald, Wilson and logit. 1 Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou intervalov spoľahlivosti pre rozdiel para- metrov dvoch rozdelení. V prvej časti sa zaoberáme problémom tvorby intervalov spoľahlivosti pre rozdiel. Ďalej sa snažíme nájsť postačujúce predpoklady pre me- tódu MOVER, ktorej výsledkom sú nové, netriviálne intervaly spoľahlivosti pre rozdiel, ktoré majú uspokojivé vlastnosti. Takisto sú v práci uvedené príklady a aplikácie, ako aj príklad, kde by mohla metóda zlyhávať. Tretia kapitola obsahuje grafy pravdepodobností pokrytia pre rôzne vstupné intervaly. Tieto grafy slúžia na porovnanie dosiahnutých hladín pokrytia pre jednotlivé vstupné intervaly spo- ľahlivosti, menovite Clopper-Pearsonov, Waldov, Wilsonov a logitový. 1 Keywords: interval spoľahlivosti; MOVER metóda; pravdepodobnosť pokrytia; confidence interval; MOVER; coverage probability Available in a digital repository NRGL
Intervaly spolehlivosti pro rozdíly a podíly proporcí

The Bachelor thesis deals with the creation of confidence intervals for diffe- rence of parameters of two distributions. In the first part we consider the problem of making such confidence intervals ...

Krnáč, Ľuboš; Kulich, Michal; Zvára, Karel
Univerzita Karlova, 2018

Celospolečensky tolerované drogy u mládeže - sociální a společenské dopady
Sláma, Michal; Nová, Monika; Kaňák, Jan
2018 - Slovak
SLÁMA, Michal. Total Socio-tolerant Drugs in the Youth - Social and Societal Implications. [Thesis] / Michal Sláma - Prague: Charles University, Hussite Theological Faculty, Department of Psychosocial science and Ethics. 2018. p. 129. Advisor of thesis: PhDr. Monika Nová, Ph.D. - Degree of professional qualification: Magister. - Praha: HTF, 2018. 128 p. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The topic of the diploma thesis is all-society tolerated drugs an their impact on youth - social and societal implications. In the theoretical basis of the thesis, we focus on the definition of the concepts of the all-society tolerated drugs and its division, the use of drugs, the emergence of addictionc and the treatment of an addiction. We identify the concept of the socio-economic and social impacts of drug use among youth, as a consequence of their consequences for the somatic health and the social environment of man. The implications and consequences of the use of all-human drugs in youth are also addressed in the empirical part of the thesis. In order to meet the objectives and tasks of the research, the quantitative research method is used in the practical part of the thesis, using the information obtained from anonymous respondents who were young people within a defined... SLÁMA, Michal: Celospoločensky tolerované drogy u mládeže - sociálne a spoločenské dopady. [Diplomová práca] / Michal Sláma - Praha: Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky. 2018. - Školiteľ: PhDr. Monika Nová, Ph.D. - Stupeň odbornej kvalifikácie:Magister. - Praha: HTF, 2018. 128. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Témou diplomovej práce sú celospoločensky tolerované drogy u mládeže - sociálne a spoločenské dopady. V teoretických východiskách práce sa venujeme definovaniu pojmov celospoločensky tolerované drogy a ich delenie, užívanie drog, vznik závislosti, liečba závislosti. Identifikujeme pojem samotných celospoločenských a sociálnych dopadov užívania drog u mládeži, v rámci ich následkov na somatické zdravie a sociálne prostredie človeka. Dopadmi a následkami užívania celospoločenskych drog u mládeže sa zaoberáme aj v empirickej časti práce. Pre splnenie cieľov a úloh výskumu je v praktickej časti práce použitá metóda kvantitatívneho výskumu s použitím získanýchinformáciíod anonymných respondentov, ktorými boli mladí ľudia do dvadsaťšesť rokov presne vymezenej geografickej lokalite.Zaoberáme sa aj preventívnymi opatreniami zo strany sociálneho pracovníka, ktoré interpretujeme v rámci odporúčaní pre prax. Keywords: Celospolečenský tolerované drogy; mládež; sociálna práca; sociálne dopady; vznik závislosti; prevencia; liečba; All Society tolerated drugs; youth; social work; social impacts; addiction; prevention; treatment Available in a digital repository NRGL
Celospolečensky tolerované drogy u mládeže - sociální a společenské dopady

SLÁMA, Michal. Total Socio-tolerant Drugs in the Youth - Social and Societal Implications. [Thesis] / Michal Sláma - Prague: Charles University, Hussite Theological Faculty, Department of Psychosocial ...

Sláma, Michal; Nová, Monika; Kaňák, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Účinky dizajnu a obsahu správ na výkonnosť e-mail marketingových kampaní
Miadoková, Miroslava; Koudelková, Petra; Huněk, Filip
2018 - Slovak
Diploma thesis deals with the influence of the selected attributes of e-mails. Based on the previous research and results they should change the behaviour of the recipients. In the theoretical part author will explain the e-mail and its issues as one of the tools used in new media. The closer focus will be given to the optimalization of e-mails as it will be used for the basis of research. The practical part identifies what features of content and design of email marketing significantly influence the level of public engagement. The methodological basis of research is quantitative method. To test the results of hypotheses a technique of A/B testing will be used. The test focused on selected features will be sent and monitored on the sample of Czech subscribers of the cosmetic company. The results will be measured using the click through rate and the value of the purchases made. Anotácia Diplomová práca sa zaoberá vplyvom vybraných vlastností e-mailových správ, ktoré majú mať podľa záverov predchádzajúcich štúdií a dokumentov schopnosť pozmeniť správanie príjemcov zdelení. V teoretickej časti bude objasnená problematika e-mailových správ ako jedného z nástrojov nových médií. Bližšie bude rozvedená oblasť optimalizácie e-mailových správ, nakoľko bude slúžiť ako východisko pre uskutočnenie výskumu. Cieľom výskumnej časti práce je identifikovať, ktoré vlastnosti z hľadiska obsahu a dizajnu e-mail marketingových správ majú významný vplyv na mieru angažovanosti publika. Metodologickým východiskom je kvantitatívny prístup, ktorý bude prostredníctvom experimentu vykonaného s využitím A/B testovania overovať platnosť stanovených hypotéz. Manipuláciou sledovaných premenných bude otestovaný vplyv vybraných vlastností na vzorke českých odberateľov e-mailovej komunikácie kozmetickej spoločnosti. Verifikácia vybraných výrokov bude prebiehať s využitím metriky miery prekliknutia alebo hodnoty uskutočneného nákupu. Keywords: e-mail; e-mail marketing; newsletter; elektronické obchodovanie; obchodné zdelenia; obsah e-mailu; dizajn e-mailu; A; B testovanie; e-mail; e-mail marketing; newsletter; e-commerce; commercial message; e-mail content; e-mail design; A; B testing Available in a digital repository NRGL
Účinky dizajnu a obsahu správ na výkonnosť e-mail marketingových kampaní

Diploma thesis deals with the influence of the selected attributes of e-mails. Based on the previous research and results they should change the behaviour of the recipients. In the theoretical part ...

Miadoková, Miroslava; Koudelková, Petra; Huněk, Filip
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Pakánová, Alica; Kašparová, Marie; Tůmová, Lenka
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Student: Alica Pakánová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: Secondary metabolites of plant cultures in vitro II Diploma thesis is focused on callus and suspension plant cultures of Juniperus virginiana 'Glauca' and their production of secondary metabolite. Produced content of podophyllotoxin was observed during 15 subcultivations for both types of cultures. The highest content of podophyllotoxin (0.060 %) was established in the 18th subcultivation of suspension culture derivated from the three-years-old callus culture and then subcultivated in the period of 21 days. The maximal content of podophyllotoxin produced by callus culture (0.0515 %) was found out in the 46th subcultivation. Simultaneously it represented the last observed subcultivation subcultivated in the period of 28 days. This research shows that nor the production of Juniperus virginiana callus culture neither the production of suspension culture is stopped by increased number of subcultivation. Keywords: Suspension cultures, callus cultures, production of secondary metabolites, Juniperus virginiana, podophyllotoxin. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognózie Študent: Alica Pakánová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Sekundární metabolity rostlinných kultur in vitro II Diplomová práca sa zaoberá kalusovými a suspenznými kultúrami Juniperus virginiana 'Glauca', konkrétne stanovením ich produkcie určeného sekundárneho metabolitu. Bol pozorovaný produkovaný obsah podofylotoxínu v priebehu 15 pasáží u oboch typov kultúr. Najvyšší obsah podofylotoxínu (0,060 %) bol preukázaný v 18. pasáži suspenznej kultúry odvodenej z trojročnej kalusovej kultúry a potom pasážovanej v 21dňových intervaloch. Maximálny stanovený obsah podofylotoxínu produkovaný kalusovou kultúrou (0,0515 %) bol zistený v 46. pasáži. To bola zároveň posledná sledovaná pasáž tejto kultúry, ktorá bola pasážovaná v intervale 28 dní. Z výsledkov vyplýva, že so zvyšujúcim sa počtom pasáží nedochádza u kalusovej ani u suspenznej kultúry Juniperus virginiana k zastaveniu produkcie. Kľúčové slová: Suspenzné kultúry, kalusové kultúry, produkcia sekundárnych metabolitov, Juniperus virginiana, podofylotoxín. Keywords: Suspenzní kultury; kalusové kultury; produkce sekundárních metabolitů; Suspension cultures; callus cultures; production of secondary metabolites Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Student: Alica Pakánová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: Secondary metabolites ...

Pakánová, Alica; Kašparová, Marie; Tůmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Mechanické a termofyzikálne vlastnosti keramických materiálov na báze illitu.
Kušnír, Jakub; Knapek, Michal; Chmelík, František
2018 - Slovak
Title: Mechanical and thermophysical properties of illite-based ceramic materials. Author: Jakub Kušnír Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Michal Knapek, Ph.D, Department of Physics of Materials Abstract: This work examines high purity illite-based ceramic material (illite) with varying porosity, illite with fly-ash addition and textured illite- and kaolin-based ceramics. Investigated illitic clay originated from the Tokaj region in Hungary and contained 84 wt.% of illite. Kaolinitic clay (Sedlecký Kaolin Inc.) contained 88-94 wt.% of kaolinite. Samples were prepared using different heating regimes based on the type of material, with maximum firing temperature of 1100 řC. The porosity was controlled by adding charcoal powder to the green body before firing. Fly-ash waste from the combustion of powdered oil shale from Estonia was used as another additive. The microstructure of samples was analyzed by scanning electron microscopy. Mechanical properties were studied by compression tests with concurrent application of advanced investigation methods: Acoustic emission (AE) and Digital image correlation. By means of thermal analyses and AE we also investigated the frost resistance of samples with porosity created by charcoal combustion. Keywords: illite; kaolinite; ceramics;... Názov práce: Mechanické a termofyzikálne vlastnosti keramických materiálov na báze illitu Autor: Jakub Kušnír Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedúcí bakalárskej práce: RNDr. Michal Knapek, Ph.D, Katedra fyziky materiálů Abstrakt: Táto práca skúma vysoko čistý illitový keramický materiál (illit) s rôznou pórovitosťou, illit s prímesami popolčeka a textúrované vzorky illitu a kaolínu. Illitová hlina pochádzala z oblasti Tokaj v Maďarsku, s obsahom 84 hm.% illitu a kaolinitová hlina (Sedlecký Kaolin, a.s.) obsahovala 88-94 hm.% kaolinitu. Vzorky boli vypálené pri rôznych teplotných režimoch, ktoré záviseli na type materiálu, na teplotu 1100 řC. Pórovitosť bola vytvorená pomocou uhoľného prachu pridaného do hlineného cesta pred výpalom. Ďalšou použitou prímesou bol odpadový popolček z práškového spaľovania ropnej bridlice z Estónska. Mikroštruktúra vzoriek bola skúmaná pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie. Mechanické vlastnosti vzoriek boli skúmané v tlakových testoch spolu s modernými doplnkovými metódami: akustická emisia (AE) a digitálna korelácia obrazu. Sledovali sme vývoj mechanických vlastností v závislosti od pórovitosti, zloženia a textúry. Pri vzorkách s pórovitosťou vytvorenou pomocou uhoľného prachu sa tiež pomocou termických analýz a AE skúmala odolnosť voči zamŕzaniu vody v... Keywords: illit; kaolinit; keramika; termofyzikálne vlastnosti; mechanické vlastnosti; textúrované keramiky; pórovité keramiky; illite; kaolinite; ceramics; thermophysical properties; mechanical properties; textured ceramics; porous ceramics Available in a digital repository NRGL
Mechanické a termofyzikálne vlastnosti keramických materiálov na báze illitu.

Title: Mechanical and thermophysical properties of illite-based ceramic materials. Author: Jakub Kušnír Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Michal Knapek, Ph.D, Department ...

Kušnír, Jakub; Knapek, Michal; Chmelík, František
Univerzita Karlova, 2018

Energetické zhodnocení zásobování vodou
Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
2018 - Slovak
Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky náročné a nadmernou spotrebou energie môžu prispievať k vysokej cene vody. Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť spôsob hodnotenia vodárenských prevádzok z energetického hľadiska. Teoretická časť sa zaoberá zhodnotením energetickej náročnosti jednotlivých prvkov systému zásobovania vodou, od zdroja vody až po distribúciu vody k spotrebiteľovi. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie konkrétnych prevádzok a ich zaradenie do navrhnutého systému hodnotenia. Na záver sú uvedené opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zefektívneniu a zníženiu nárokov na energie v jednotlivých prevádzkach.Electricity costs are an important part of drinking water costs. Electricity is needed for water treatment, water transport and many other processes in water supply systems. It is possible to find energy demanding procedures and elements in many water services. These energy demanding procedures can contribute to high water prices, by their excessive use of energy. The subject of this thesis is to create the evaluation criteria for water work systems from energetical point of view. Theoretical part deals with energy evaluation of individual parts of water work systems, from abstraction of the raw water from source, to water distribution to consumers. Practical part focuses on energy evaluation of particular water utilities and their classification according to created evaluation system. In the conclusion are presented steps, which could help individual water utilities to improve their practices and reduce their energy consumption. Keywords: zásobovanie vodou,energetické zhodnotenie,energetická náročnosť zásobovacích systémov,energetické straty v zásobovaní vodou; water supply,energy evaluation,energy demands of water work systems,energy losses in water work systems Available in digital repository of ČVUT.
Energetické zhodnocení zásobování vodou

Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ...

Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie a protiľahlý svah, ale aj vhodná orientácia parcely na juh. Pri pohľade z opačnej strany údolia pozemok poskytuje možnosť nenápadného začlenenia domu do jeho bezprostredného okolia. Koncept rodinného domu vychádza predovšetkým zo zakrivenia vrstevníc svahu, ktoré jasne definuje orientáciu hlavných obytných častí domu na na juhozápad a západ.Vzdialenosti domu od hraníc pozemku sú prispôsobené jeho priestorným možnostiam a snahe využiť čo najväčšiu plochu jeho južnej časti pre pobytové účely. Koncept domu zrkadlí snahu o maximálne začlenenie sa do svahu.The subject of the bachelor thesis is to design a detached family house on specified plot located in Prague in the cadastral area of Košíře. The potential of the plot grows with steep slope of the hill as well as clear view over the valley and ideal south orientation. When looking from the other side of the valley the plot provides an oportunity of subtle integration of the house to its surroundings. The concept itself copies the contour lines of the hill, which define the orientation of the main residential areas of the house to southwest and west. The mass is situated on the parcel with the intention of utilizing its spatial possibilities the best way possible with the optimal orientation in mind. While designing the concept of the detached house, the main focus of this thesis is to merge the house with the hill. Keywords: dom,svah,praha,drevo,zelena strecha; dom,svah,praha,drevo,zelena strecha Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie ...

Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases