Počet nalezených dokumentů: 493643
Publikováno od do

Místní akční skupiny jako aktér lokálního rozvoje se zaměřením na cestovní ruch
BUKÁČEK, Tomáš; FRAJER, Jindřich; KLAPKA, Pavel
2017 - český
Diplomová práce se zabývá rolí MAS jako aktéra lokálního rozvoje ve venkovském prostoru se zaměřením na cestovní ruch. Jednotlivé kapitoly teoretické části přibližují souvislosti mezi venkovem, endogenními přístupy k regionálnímu rozvoji a cestovním ruchem. Praktická část práce se pak zabývá případovou studií MAS Šternbersko, která obsahuje i prostorovou analýzu rozvoje cestovního ruchu v řešeném území. The master thesis deals with the role of LAG as an actor of local development in the rural area with focusing on tourism. The chapters of theoretical part illustrate the connections between countryside, endogenous approaches to regional development and tourism. The practical part of the thesis deals with the case study of LAG Šternbersko, which also includes spatial analysis of the development of tourism. Klíčová slova: místní akční skupina; prostorová analýza; cestovní ruch; Šternbersko; local action group; spatial analysis; tourism; Šternbersko Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Místní akční skupiny jako aktér lokálního rozvoje se zaměřením na cestovní ruch

Diplomová práce se zabývá rolí MAS jako aktéra lokálního rozvoje ve venkovském prostoru se zaměřením na cestovní ruch. Jednotlivé kapitoly teoretické části přibližují souvislosti mezi venkovem, ...

BUKÁČEK, Tomáš; FRAJER, Jindřich; KLAPKA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Separatistická hnutí ve Španělském království: srovnávací analýza
NAVRÁTILOVÁ, Alice; JUREK, Martin; ŠERÝ, Miloslav
2017 - český
Tato práce analyzuje separatistická hnutí ve Španělském království s hlavním zaměřením na separatismus v Baskicku, Katalánsku a Galicii. Cílem je podat srovnávací analýzu jednotlivých hnutí (např. statuty autonomních společenství, formy vedení nacionalismu, historický kontext). Dále se pracuje s pojmem separatismus a jeho vymezením (právní zakotvení, formy separatismu, důvody vzniku). K ucelení práce slouží politicko-historická charakteristika Španělska (politický a stranický systém, administrativní členění, obyvatelstvo, hospodářství apod.). Práce je doplněna mapami a fotkami. This thesis analyses separatist movements in the Kingdom of Spain with focus on separatism in the Basque Country, Catalonia and Galicia. The primary aim is a comparative analysis of various movements (e.g. the statutes of autonomous communities, management forms of nationalism, historical context). The secondary aim is work with the concept of separatism and its definition (e.g. establishment in law, forms of separatism, reasons of formation). To complete the thesis serves the political-historical characteristics of Spain (political and party system, administrative structure, population, economy etc.). The thesis is accompanied by maps and photos. Klíčová slova: Španělsko; separatismus; Katalánsko; Baskicko; Galicie; Spain; separatism; Catalonia; Basque Country; Galicia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Separatistická hnutí ve Španělském království: srovnávací analýza

Tato práce analyzuje separatistická hnutí ve Španělském království s hlavním zaměřením na separatismus v Baskicku, Katalánsku a Galicii. Cílem je podat srovnávací analýzu jednotlivých hnutí (např. ...

NAVRÁTILOVÁ, Alice; JUREK, Martin; ŠERÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vývoj dopravnej dostupnosti siete električkových liniek na území mesta Olomouc od roku 1989
ĽUPTÁK, Adam; ŠIMÁČEK, Petr; HERCIK, Jan
2017 - český
Teoretická časť je zameraná na predstavenie historického vývoja električkovej dopravy na území mesta Olomouc. Budú popísané kľúčové obdobia a výstavba jednotlivých úsekov električkových tratí. V praktickej časti budú analyzované zmeny v dopravnej dostupnosti jednotlivých zastávok električkových liniek podľa vývoja počtu obyvateľov. The theoretical part is focused on introducing historical development of tram lines at Olomouc city. There will be described key periods and construction of each tram line. Practical part will be focused on analysis of tram network, mostly on development of traffic availabilty, according number of residents. Klíčová slova: dopravná dostupnosť; električkové linky; GIS; urban network analysis; UNA; Olomouc; reach; tram lines; GIS; urban network analysis; UNA; Olomouc Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vývoj dopravnej dostupnosti siete električkových liniek na území mesta Olomouc od roku 1989

Teoretická časť je zameraná na predstavenie historického vývoja električkovej dopravy na území mesta Olomouc. Budú popísané kľúčové obdobia a výstavba jednotlivých úsekov električkových tratí. V ...

ĽUPTÁK, Adam; ŠIMÁČEK, Petr; HERCIK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Sídelně-geografická studie Olomoucka
ŠKÝVAROVÁ, Martina; TOUŠEK, Václav; SZCZYRBA, Zdeněk
2017 - český
Tato práce se věnuje sídelně-geografické analýze okresu Olomouc. Práce hned z počátku pojednává o historii osídlení Olomouce. Druhá dílčí část se zaměřuje na problematiku pohybu obyvatelstva obcí okresu Olomouc ve vztahu k Olomouci. Konkrétně se jedná o migrační pohyb za roky 2006-2015 a pohyb za prací z dat roku 2011. Další dílčí částí je vymezení zázemí Olomouce na základě výše zmíněných analyzovaných pohybů obyvatel. Posledním předmětem studia práce je funkční klasifikace obcí daného území srovnávaná za roky 1991 a 2011. This thesis is focused on settlement-geographical analysis of Olomouc district. History of Olomouc city settlement deals with the beginning of thesis. The second part directs on district population movement through Olomouc issues. The population mobility represents internal migration in 2006-2015, and labour commuting in 2011. Next part is about hinterland Olomouc demarcation from that analyzed population movement above. The last goal of thesis is functional classification of communities of Olomouc district. The function is compared for 1991 and 2011. Klíčová slova: město Olomouc; pohyb obyvatel; vnitřní migrace; pracovní dojížďka; okres Olomouc; SO ORP Olomouc; zázemí; funkce; Olomouc city; population mobility; internal migration; labour commuting; Olomouc district; SO ORP Olomouc; hinterland; function Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sídelně-geografická studie Olomoucka

Tato práce se věnuje sídelně-geografické analýze okresu Olomouc. Práce hned z počátku pojednává o historii osídlení Olomouce. Druhá dílčí část se zaměřuje na problematiku pohybu obyvatelstva obcí ...

ŠKÝVAROVÁ, Martina; TOUŠEK, Václav; SZCZYRBA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Návrh a tvorba tematického atlasu Frýdlantska
HEINZL, Michal; ŠIMÁČEK, Petr; LEHNERT, Michal
2017 - český
Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou tematického atlasu Frýdlantska. Primárním cílem je vytvořit atlas pro potřeby cestovního ruchu. S tím souvisí specifický výběr témat. Mimo samotnou tvorbu jsou řešena také teoretická východiska tematické kartografie a kartografie jako celku. Zmíněny jsou též aspekty atlasové tvorby a cestovního ruchu. Práce se dále zabývá tvorbou webové interaktivní mapy, která má za cíl představit vybraná místa Frýdlantska. Popsány jsou rovněž možnosti nástroje pro tvorbu webových mapových aplikací Web AppBuilder for ArcGIS a jeho nadstavby Developer Edition. Diploma thesis proposes and creates thematic atlas of Frýdlantsko region. Primary goal of this work is to create an atlas for the needs of tourism. It refers to specific topic selection. Beside the creation, the work also deals with theoretical background of thematic cartography and cartography as a whole. Aspects of atlas creation and tourism are also mentioned. Furthermore, thesis deals with creation of interactive web maps, which aim at introducing selected locations of Frýdlantsko. Description of potentiality of the tool for creation of web map applications is provided Web AppBuilder for ArcGIS and its extension Developer Edition. Klíčová slova: atlas; kartografie; webová mapa; Frýdlantsko; atlas; cartography; web map; Frýdlantsko region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Návrh a tvorba tematického atlasu Frýdlantska

Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou tematického atlasu Frýdlantska. Primárním cílem je vytvořit atlas pro potřeby cestovního ruchu. S tím souvisí specifický výběr témat. Mimo samotnou tvorbu ...

HEINZL, Michal; ŠIMÁČEK, Petr; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Výživa a stravování žáků 4. a 5. tříd na ZŠ v mikroregionu Blatná
STRNADOVÁ, Martina
2017 - český
Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zmapování výživy a stravování dětí mladšího školního věku. K dotazníkovému šetření byli vybráni žáci ZŠ 4. a 5. tříd z mikroregionu Blatná a zúčastnilo se celkem 279 respondentů ve věku 9 - 11 let. Výsledky jsou zpracovány v podobě grafů, tabulek a diskuzi. Výživa dětí je v poslední době velmi diskutované téma. Vše souvisí s automaty, kde děti nachází nezdravé pochutiny. Aim of this thesis was mapping of diet and eating habits of children from primary school through survey. Chosen respondents were pupils in 4th and 5th grades in microregion Blatná. It took part 279 pupils aged 9 - 11. The results are processed in the form of graphs, tables and discussions. Children´s nutrition is very discussed topic lately. It all comes with the food machines where children have access to unhealthy junk food. Klíčová slova: Výživa; stravování; obezita; poruchy příjmu potravy; rychlé občerstvení; projekty podporující výživu a stravování dětí; Nutrition; eating habits; overweight; eating disorders; fast food; projects to support healthy eating of children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výživa a stravování žáků 4. a 5. tříd na ZŠ v mikroregionu Blatná

Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zmapování výživy a stravování dětí mladšího školního věku. K dotazníkovému šetření byli vybráni žáci ZŠ 4. a 5. tříd z mikroregionu ...

STRNADOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole
MATULJAKOVÁ, Ivana
2017 - český
Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je zjistit, zda učitelé používají interaktivní tabuli při výuce odborného předmětu, jakým způsobem ji využívají (popřípadě, proč ji nevyužívají), dále jaké mají učitelé a žáci zkušenosti s využíváním interaktivní tabule při výuce odborných předmětů a jak hodnotí žáci využití interaktivní tabule v odborném předmětu. Pro výzkumné šetření byla použita metoda rozhovoru s učitelem (příp. dle možností pozorování výuky) a dotazníkové šetření pro žáky středních škol. Výzkumným souborem byli učitelé odborných předmětů na středních školách a žáci středních odborných škol. The bachelor thesis have a theoretical and empirical character. The theoretical part analyzes the possibilities of using interactive whiteboards in teaching vocational subjects. The aim of the empirical part is to determine whether teachers use the interactive whiteboard to teach a course, how they use it (or why she was not used), then what are the teachers and students experience with the use of interactive whiteboards in teaching vocational subjects and how the students evaluate the use of interactive boards in specialized subject. For a research survey method was used an interview with a teacher and a questionnaire for secondary school pupils. The research group were teachers of vocational subjects in secondary schools and students of secondary vocational schools. Klíčová slova: interaktivní tabule; odborný předmět; interactive whiteboards; vocational subject Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole

Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je ...

MATULJAKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Regionální identita obyvatel Lanškrounska
KLEMENTOVÁ, Veronika; ŠERÝ, Miloslav; FRAJER, Jindřich
2017 - český
Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit míru regionální identity na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností Lanškroun, jakožto regionu s přerušenou kontinuitou socio-historického vývoje. První část práce je věnována seznámení se s teoretickými východisky dané problematiky, vymezení studovaného území a shrnutí zdejší historie s důrazem na změny národnostního složení obyvatel. Druhá část práce se zabývá analýzou dat získaných při dotazníkovém šetření, jenž bylo na zájmovém území uskutečněno. Výsledky jednotlivých výzkumných otázek jsou porovnávány nejenom s předem stanovenými předpoklady, ale také s výsledky prací, které se této problematice věnovaly v jiných regionech České republiky. Při dotazníkovém šetření byla rovněž využita metoda mentálních map, pomocí níž bylo studováno prostorové vnímání regionu jeho obyvateli. The aim of this thesis is to assess the extent of the regional identity of the inhabitants in the municipality with extended powers Lanškroun, where the socio-historical continuity of development has been interrupted. The first part of this work is concerning to the theoretical frame of the issue, demarcation of the area under study and a summary of regional history with emphasis on the changes in an ethnic composition of the population. The second part of this work deals with an analysis of the data obtained via questionnaire survey which was conducted in the area under study. The results of the research are compared with predetermined assumption. The results of the analysis also are discussed within the frame of current knowledge. The mental map method has been also used to study geographical perception of the region by its inhabitants. Klíčová slova: SO ORP Lanškroun; regionální identita obyvatel; kontinuita; dotazníkové šetření; mentální mapa; SO ORP Lanškroun; regional identity of the inhabitans; continuity; questionnaire survey; mental map Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Regionální identita obyvatel Lanškrounska

Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit míru regionální identity na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností Lanškroun, jakožto regionu s přerušenou kontinuitou socio-historického vývoje. ...

KLEMENTOVÁ, Veronika; ŠERÝ, Miloslav; FRAJER, Jindřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Hodnocení vlivu emisí z dopravy na kvalitu ovzduší ve městě Šumperk
ZAPLETAL, Matyáš; JUREK, Martin; VYSOUDIL, Miroslav
2017 - český
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší ve městě Šumperk, a to především z hlediska mobilních zdrojů znečištění ovzduší (silniční dopravy). Sledovaným je období mezi roky 20002015 (2016). Součástí práce je analýza dopravní situace ve městě Šumperk, respektive sledování dopravního zatížení za dané období a vytyčení hlavních komunikačních tahů. Na základě dopravního vytížení je modelováno emisní zatížení za pomoci modelu MEFA a následně je popsána produkce emisí z dopravy na území města z dlouhodobého hlediska. Nedílnou součástí práce je také hodnocení imisních koncentrací látek, které byly na území města diagnostikované jako problémové. Nástrojem pro vyhodnocení situace je poté průzkum veřejného mínění na téma kvality ovzduší ve městě. The thesis deals with assessment of air quality in the town of Šumperk, especially in terms of traffic air pollution. Thesis followed the period between 20002015 (2016). Thesis includes an analysis of traffic situation in town of Šumperk (analysis of traffic load on the main roads). Part of the thesis deals with emission modeling (model MEFA), which is based on the traffic load. It includes a description of the production of traffic emissions from a long-term point of view. An integral part of the thesis is the assessment of immission concentration of selected substances diagnosed as problematic in the air. The tool for evaluating the situation is the survey on the topic of air quality in town. Klíčová slova: Emise; emisní model; hodnocení; imisní koncentrace; kvalita ovzduší; silniční doprava; Šumperk; Air quality; Assessment; Emissions; Emission model; Immission concentration; Town of Šumperk; Traffic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Hodnocení vlivu emisí z dopravy na kvalitu ovzduší ve městě Šumperk

Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší ve městě Šumperk, a to především z hlediska mobilních zdrojů znečištění ovzduší (silniční dopravy). Sledovaným je období mezi roky 20002015 (2016). ...

ZAPLETAL, Matyáš; JUREK, Martin; VYSOUDIL, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Regionálně geografická analýza základního školství v okrese Šumperk
BARTOŇ, Jan; HALÁS, Marián; HERCIK, Jan
2017 - český
Diplomová práce má za úkol přiblížit jakým způsobem a v jakém rozsahu se odehrává vzdělávání na základních školách v okrese Šumperk v letech 2011 až 2015. Shrnout v jakém stavu se nachází a zda je třeba navrhnout další optimalizační zásahy. Při tvorbě je nezbytná konzultace se zaměstnanci místních samospráv ORP, stejně jako metod a modelů regionálně geografického výzkumu,i studium koncepčních a legislativních dokumentů s významem k tématu. Master thesis set target in allowed reader closer look in which way and scale was elementary education in schools of district of Šumperk in years 2011 to 2015 working. Give report in which conditionitis and if further optimalization is necessary. During proces of creation is need of consultation with local office's employee, use metods and models of regional geography and study of concept and legislative documents related to topic of thesis. Klíčová slova: regionální základní školství; okres Šumperk; migrace a regionalizace; regional elementary education system; district of Šumperk; migration and regionalization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Regionálně geografická analýza základního školství v okrese Šumperk

Diplomová práce má za úkol přiblížit jakým způsobem a v jakém rozsahu se odehrává vzdělávání na základních školách v okrese Šumperk v letech 2011 až 2015. Shrnout v jakém stavu se nachází a zda je ...

BARTOŇ, Jan; HALÁS, Marián; HERCIK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze