Počet nalezených dokumentů: 539792
Publikováno od do

Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
VANĚK, Vojtěch; MALACKA, Michal; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - anglický
Diplomová práce s názvem "Princip úplné kompenzace v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" pojednává o principu úplné kompenzace a jeho aplikaci na Úmluvu OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG). Diplomová práce se nejprve soustředí na rozsah principu úplné kompenzace a následně jeho limity. V poslední části diplomová práce zkoumá některé z více problematických typů náhrady škody. Autor práce užívá výhradně zahraniční literaturu psanou v anglickém jazyce, s důrazem kladeným na soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy, ve kterých byla CISG aplikovatelným hmotným právem. The thesis with the title "Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" examines the full compensation and its applicability to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the CISG). The thesis first focuses on the scope of the full compensation principle, followed by the limitations of it. In the last part, the thesis examines some of the more problematic types of damages. The author uses foreign sources written in English only, with emphasis put on the court decisions and arbitral awards where the CISG was the applicable substantive law. Klíčová slova: princip úplné kompenzace; CISG; náhrada škody; předvídatelnost škody; přiměřená opatření ke zmenšení ztráty; náklady právního zastoupení; odnětí zisku; full compensation principle; CISG; damages; foreseeability; duty to mitigate; non-pecuniary loss; attorney's fees; disgorgement of profits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

Diplomová práce s názvem "Princip úplné kompenzace v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" pojednává o principu úplné kompenzace a jeho aplikaci na Úmluvu OSN o smlouvách a mezinárodní ...

VANĚK, Vojtěch; MALACKA, Michal; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Historická argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského. Komparativní studie
Scholz, Milan; Klusáková, Luďa; Doubek, Vratislav; Kolář, Pavel
2017 - český
The doctoral thesis deals with comparative analysis of historical examples in the search for national identity in texts of Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) and Roman Dmowski (1864-1939). Both Masaryk and Dmowski belonged to prominent representatives of public and political life in their countries at the end of the 19th and in first decades of the 20th centuries. The question of national identity is a theme often associates with their life and work. Masaryk and Dmowski influenced Czech and Polish politics, political and intellectual thought before 1914. During the First World War, they were leaders of Czechoslovak and Polish politics in West European emigration (Masaryk as the president of the Czechoslovak National Committee, Dmowski as the president of the Polish National Committee). Nevertheless, in the postwar period, their career diverged. Masaryk became president of Czechoslovakia and symbol of the Czechoslovak identity, Dmowski represented rather the opposition against mainstream development in postwar Poland. The first and the second parts of the thesis deal with Masaryk's (first part) and Dmowski's (second part) concept of historical examples in search of national identity in context of their thought and life. Therefore, these parts are organized chronologically and pay attention to... Disertační práce se zabývá komparativní analýzou historické argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937) a Romana Dmowského (1864- 1939). Masaryk a Dmowski patřili k předním představitelům politického, veřejného a intelektuálního života svých zemí na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století. Otázka národní identity náleží k tématům nejčastěji asociovaným s jejich životem a dílem. Před rokem 1914 Masaryk a Dmowski ovlivnili českou a polskou politiku a politické myšlení. Během první světové války se postavili do čela československé a polské emigrační politiky (Masaryk jako předseda Československého národního výboru, Dmowski jako předseda Polského národního výboru). V poválečném období se však jejich životní dráha rozcházela. Masaryk se stal prezidentem Československa a symbolem československé identity, Dmowski reprezentoval spíše opozici vůči hlavnímu proudu polského poválečného politického života. První a druhá část disertace pojedávají o Masarykově a Dmowského koncepci historické argumentace při hledání národní identity v kontextu Masarykova a Dmowského myšlení a života. Tyto části jsou uspořádány chronologicky a věnují pozornost transformacím Masarykových a Dmowského pohledů v průběhu času. Třetí část je komparativní a analyzuje (1) historický... Klíčová slova: Tomáš Garrigue Masaryk; Roman Dmowski; národní identita; komparativní analýza; historická argumentace; komparativní dějiny idejí; Tomáš Garrigue Masaryk; Roman Dmowski; national identity; comparative analysis; historical examples; comparative history of ideas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Historická argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského. Komparativní studie

The doctoral thesis deals with comparative analysis of historical examples in the search for national identity in texts of Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) and Roman Dmowski (1864-1939). Both ...

Scholz, Milan; Klusáková, Luďa; Doubek, Vratislav; Kolář, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní odpovědnost ve farmacii
Kolář, David; Sovová, Olga; Císařová, Dagmar
2017 - český
The main purpose of this thesis is to analyse the possible application of criminal liability instruments within pharmacy. Chapter 1 introduces the general aspects and processes within pharmacy, general terms, and short preview to the life cycle of innovative medicinal products. Chapter 2 contains the general definition and requirements of liability. There is also a short comparison of additional types of liability (such as civil, employee's, administrative and disciplinary) that can be applicable within pharmacy. The purpose of this comparison is to specify differences between individual liabilities and to prove that they can be applied conjointly. As an example of such a use I have described the "heparin murder" case. Chapter 3 is dedicated to criminal liability, with the explanation of general terms, especially crime, unlawfulness, offender, or grounds of justification. Chapter 4 focuses on the criminal liability of natural persons. After the general introduction in the first part, a list of potential crimes committable within pharmacy is given. Chapter 5 summarizes the criminal liability of legal persons. The first part focuses on the history of implementation in the Czech Republic, general terms, and definition of a legal person as a subject of criminal liability. The second part contains... Hlavním cílem této práce je zmapování možností aplikace nástrojů trestní odpovědnosti v oblasti farmacie. První kapitola obsahuje vymezení základních aspektů a procesů zkoumané problematiky, interpretaci základních pojmů a krátký exkurz do životního cyklu inovativního léčivého přípravku, se zaměřením na oblast klinického hodnocení. Následuje kapitola zaměřená na vymezení pojmu právní odpovědnost v obecné rovině. Dále jsou vymezeny a porovnány jednotlivé druhy právní odpovědnosti, relevantní k aplikaci ve farmacii (např. občanskoprávní, pracovněprávní, disciplinární nebo správní). Cílem tohoto porovnání je určení rozdílností mezi jednotlivými druhy právní odpovědnosti, a potvrzení jejich vzájemné aplikovatelnosti. Výše uvedené je následně demonstrováno na případu tzv. "heparinového vraha". Třetí kapitola je věnována trestní odpovědnosti, s vymezením základních pojmů, zejména trestný čin, protiprávnost, pachatel nebo okolnosti vylučující protiprávnost. Dále je značná část práce věnována trestní odpovědnosti fyzických osob. Po obecném úvodu k této problematice následuje výčet trestných činů, které lze reálně aplikovat v oblasti farmacie. Kapitola pátá je zaměřena na trestní odpovědnost právnických osob, se zaměřením na historii tohoto relativně nově zakotveného právního institutu, vymezení základních... Klíčová slova: Trestní odpovědnost; Farmaceutické právo; Zdravotnické právo; Criminal Liability; Pharmaceutical Law; Medical Law Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trestněprávní odpovědnost ve farmacii

The main purpose of this thesis is to analyse the possible application of criminal liability instruments within pharmacy. Chapter 1 introduces the general aspects and processes within pharmacy, ...

Kolář, David; Sovová, Olga; Císařová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina
Vališková, Radka; Jandejsek, Petr; Noble, Timothy
2017 - český
Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku 2015 vyhlásil papež František. Sobrinova chudých a je silně formována osobní zkušeností, již učinil Sobrino v Salvadoru. Chudobou má na mysli p edevším nespravedlivou chudobu Latinské Ameriky nebo ší eji T etího světa. Těmto důrazům odpovídá pojetí milosrdenství, jež je určeno zejména nespravedlivě chudým. Na jeho počátku stojí soucit, z něhož p ímo vychází pot eba druhému pomoci, osvobodit ho od jeho utrpení. ídit se principem milosrdenství pak neznamená pouze p ímou pomoc, ale také hledání p íčin utrpení. Ty jsou podle teologie osvobození systémové, a proto nestačí apelovat na změnu chování jednotlivců, ale také na transformaci společenských institucí. Františkovo pojetí milosrdenství je v rámci dokumentů, jež se vztahují ke Svatému roku, širší. Je určeno nejen těm, kte í trpí nedostatkem, ale také h íšníkům, kte í jsou si vědomi vlastní h íšnosti. Práce klade spolu se Sobrinem důraz p edevším na první stránku milosrdenství, a proto se podrobněji věnuje Františkovým postojům k p íčinám chudoby. Dochází k závěru, že František sice vyzdvihuje individuální zodpovědnost, nicméně mu apel na transformaci... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina

Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku ...

Vališková, Radka; Jandejsek, Petr; Noble, Timothy
Univerzita Karlova, 2017

Patologické hráčství
Šimůnková, Nikola; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
2017 - český
This bachelor thesis is focused on the problem of pathological gambling as a socio- pathological phenomenon. The aim of this work is to gather and sum up information about pathological gambling. First chapter of this work is devoted to the characteristics of pathological gambling as a socio-pathological phenomenon. This chapter also deals with types of socio-pathological phenomena and the causal theory. Next chapter focuses on the definition of pathological gambling, types of games and causes of pathological gambling. Third chapter describes the impact of pathological gambling to the gambler's family and the gambler itself. Gambler typology and phases of pathological gambling are also mentioned. Methods and types of prevention, as well as high-risk groups, are described in fourth chapter. Fifth chapter deals with pathological gambling treatment, including brief description of each treatment method. To supplement the gathered information, interviews with former pathological gambler and dr. Karel Nešpor, addiction treatment specialist, are included in this work. Keywords player, gambling,pathologicalgambling, prevention, treatment, gamble,hazard, pathology Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku patologického hráčství jako sociálně patologického jevu. Má za cíl získat a shrnout co nejvíce poznatků a informací o patologickém hráčství. Protože patologické hráčství spadá do oblasti sociálně patologických jevů, v mé první kapitole jsem se věnovala základní charakteristice patologického hráčství, jako sociálně patologického jevu. Vymezila jsem také typy sociálně patologických jevů a podstatnou část první kapitoly jsem věnovala teoriím příčin. Další kapitola se věnuje konkrétně patologickému hráčství, jeho obecné definici, druhům hazardních her a možným příčinám patologického hráčství. Ve třetí kapitole popisuji, jak může patologické hráčství změnit život samotnému hráči a také jeho blízkému okolí a rodině. Nezapomněla jsem ani na určitou typologii hráčů a stádia rozvoje gamblerství. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny možnosti prevence patologického hráčství, její typologie a ohrožené skupiny. Pátá kapitola se věnuje léčbě patologického hráčství, kde stručně popisuji konkrétní léčebné postupy. Pro doplnění všech informací, které jsem z literatury získala, jsem do práce zařadila rozhovor s bývalým patologickým hráčem a také názor odborníka, pana doktora Karla Nešpora, který se věnuje léčbě návykových nemocí. Klíčová slova hráč, hazardní hry,... Klíčová slova: hráč; hazardní hry; patologické hráčství; prevence; léčba; gamblerství; hazard; patologie; player; gambling; pathological gambling; prevention; treatment; gamble; hazard; pathology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Patologické hráčství

This bachelor thesis is focused on the problem of pathological gambling as a socio- pathological phenomenon. The aim of this work is to gather and sum up information about pathological gambling. First ...

Šimůnková, Nikola; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Ekonomie v právním rozhodování
Broulík, Jan; Kühn, Zdeněk; Mathis, Klaus; Lianos, Ioannis
2017 - anglický
Klíčová slova: právní rozhodování; ekonomie; legal decision-making; economics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ekonomie v právním rozhodování

Broulík, Jan; Kühn, Zdeněk; Mathis, Klaus; Lianos, Ioannis
Univerzita Karlova, 2017

Funkce diplomatických a konzulárních misí
Petrášek, Zdeněk; Balaš, Vladimír; Honusková, Věra
2017 - český
Předmětem této práce jsou funkce diplomatických a je členěna do pěti kapitol, ve kterých Druhá kapitola je zaměřena kodifikaci po 2. světové válce. především Vídeňskou úmluvou o diplomatických 1961, Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z Úmluvou o zvláštních misích z Návrhy těchto úmluv připraveny a jejíž Třetí kapitola věnuje diplomatické popisováno zřízení diplomatické mise a její struktura. Největší částí této práce představuje podrobné , které jsou členěny dle Vídeňské i věcným místními, časovými, osobními i mimoprávními omezeními je zde řešena otázka výkonu Čtvrtá kapitola je zaměřena na konzulární úřad zřízení a strukturu. Nicméně hlavní důraz je , které jsou členěny dle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích části týkající se je uváděna judikatura diplomatických úkonů konzulárními úředníky. věnuje obecně požadavkům úředníky, protože jejich prostřednictvím jsou tyto funkce vykonávány. Z důvodu e také uváděna Klíčová slova: Funkce diplomatické mise Konzulární funkce Diplomatické a konzulární právo; The Function of Diplomatic Mission Consular functions Diplomatic and Consular Law Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Funkce diplomatických a konzulárních misí

Předmětem této práce jsou funkce diplomatických a je členěna do pěti kapitol, ve kterých Druhá kapitola je zaměřena kodifikaci po 2. světové válce. především Vídeňskou úmluvou o diplomatických 1961, ...

Petrášek, Zdeněk; Balaš, Vladimír; Honusková, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci
Kosík, Jiří; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika
2017 - český
This Thesis deals with the Immunities of State officials, which arise under International law, from foreign criminal jurisdiction. The first goal of this thesis is to determine whether, and if so, under which conditions and in which cases can one sovereign State exercise its criminal jurisdiction over an official of another sovereign State. The second goal, closely attached to the first finding, is to determine whether, and if so, under which conditions and in which cases would such officials be protected and covered by the immunity and in which cases such immunity applies. The main task of this thesis is to analyse the current state of the application of immunities of State officials within the foreign criminal jurisdiction. These immunities are with regard to their different purpose and functions recognized in two diverse types - immunity ratione personae and immunity ratione materiae. The first chapter put emphasis on the criminal jurisdiction of foreign State in general and on its extraterritorial forms in particular. The exercise of such jurisdiction in some cases enables to prosecute and punish an official of a foreign State, who happens to be a criminal. The second chapter focuses on the concept of individual criminal responsibility and possible punishment of the criminal. The third chapter... Předkládaná diplomová práce se zabývá imunitami státních představitelů, kterým ji přiznává mezinárodní právo, a to vůči cizí trestní jurisdikci. Cílem této práce je určit, zda vůbec, popřípadě v jakých případech, může vykonávat jeden suverénní stát svou trestní jurisdikci nad oficiálními představiteli jiného suverénního státu a současně zda, popřípadě v jakých případech, budou takoví představitelé chráněni vůči cizí trestní jurisdikci institutem mezinárodněprávní imunity. Hlavní osou práce je analýza současného aplikačního rozsahu imunit představitelů státu, které se podle svého původu, účelu a funkce dělí na imunity ratione personae a imunity ratione materiae, s ohledem na jejich aplikaci v rámci výkonu vnitrostátní trestní jurisdikce cizího státu. První kapitola práce se zabývá trestní jurisdikcí státu, převážně pak jurisdikcí extrateritoriální, která v některých případech umožňuje stíhat a postihnout cizího státního představitele jako pachatele TČ. Druhá kapitola zkoumá koncept individuální trestní odpovědnosti, její vznik, způsob jejího vyvození a případný trestní postih pachatele. Ve třetí kapitole práce představí institut imunity státních představitelů a jeho rozdělení v rámci dvou jejích odlišných typů, imunity osobní a imunity funkční. Dále práce představí specifika těchto imunit a... Klíčová slova: Imunity; osobní a funkční imunita; trestní jurisdikce státu; státní představitelé; Immunity; personal and functional immunity; criminal jurisdiction; State officials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci

This Thesis deals with the Immunities of State officials, which arise under International law, from foreign criminal jurisdiction. The first goal of this thesis is to determine whether, and if so, ...

Kosík, Jiří; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Jurisdikční imunita států
Kvaček, Jiří; Ondřej, Jan; Balaš, Vladimír
2017 - český
Title: Jurisdictional Immunity of States Abstract The major purpose of this diploma thesis is to clarify the situation of jurisdictional immunity and immunity from enforcement measures of states. This thesis is composed of two main parts. In the first part the institute of jurisdictional immunity of states is explained. The first part is divided into several chapters which are dedicated to the specific aspects of jurisdictional immunity. The first chapter deals with the theoretical terms which are closely related the topic such as sovereignty of state and jurisdiction. It was also necessary to explain the difference between the state acts iure imperii and iure gestionis. The following chapter is dedicated to the explanation of the historical evolution of this institute documented by the most significant decisions of national courts which have strongly influenced forming of the state immunities. The legal sources are described in the following chapter, a special attention is paid to the international treaties, national legal acts and also to the situation in the Czech Republic. The last chapter of the first part deals with the exceptions from jurisdictional immunity. The second part of the thesis is focused on the topic of state immunity from enforcement measures. This institute is a secondary immunity of... Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaměřena na výklad státní jurisdikční imunity a je rozčleněna na několik kapitol, z nichž je každá věnována konkrétním tématům spojeným s danou problematikou. První kapitola pojednává o teoretických pojmech úzce souvisejících s institutem státních imunit, jako je státních suverenita, jurisdikce a dále o dělení státních jednání iure imperii a iure gestonis. Následující kapitola je věnována výkladu historického vývoje tohoto institutu a je prokládána související judikaturou národních soudů, které se podílely na formování státních imunit. Bližší pozornost je věnována také právní úpravě státních imunit, o níž pojednává kapitola třetí. Lze v ní nalézt pojednání o mezinárodních smlouvách i vnitrostátních předpisech upravujících státní imunity, včetně situace v České republice. Poslední kapitola první části této práce je věnována výjimkám ze státní jurisdikční imunity, tedy výjimkám z obecného pravidla, které stanoví, že státy nepodléhají jurisdikci cizích států. Druhá část práce pojednává o státní exekuční imunitě, o které se dá také hovořit jako o státní imunitě v užším slova smyslu. Tento institut nastupuje v případě vynucování vykonatelného rozsudku soudu cizího státu. Ve druhé části nalezneme výklad historického vývoje... Klíčová slova: Státní imunity; jurisdikční imunita států; státní exekuční imunity; State immunities; jurisdictional immunity of states; state immunity from enforcement measures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jurisdikční imunita států

Title: Jurisdictional Immunity of States Abstract The major purpose of this diploma thesis is to clarify the situation of jurisdictional immunity and immunity from enforcement measures of states. This ...

Kvaček, Jiří; Ondřej, Jan; Balaš, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intraheptální cholestázy
Kadová, Zuzana; Štaud, František; Večeřa, Rostislav; Kučera, Otto
2017 - český
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Zuzana Kadová Supervisor: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Consultant: Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. Title of doctoral thesis: Influence of inflammation modulation on excretory mechanisms during intrahepatic cholestasis Intrahepatic cholestasis accompanies several systemic diseases, and can be induced by several drugs. All of its forms are associated with a certain degree of inflammation. The aim of this research was therefore to study changes in hepatic and renal elimination pathways during different forms of cholestasis, especially endotoxin-induced, and to characterize their modulation by administration of currently used or potential anti-inflammatory agents. One of the most significant alteration of excretory mechanisms develops during sepsis. The status induces acute renal injury through activation of immune response activated by lipopolysaccharides (LPS) on their surface. In this study, we examined the possibilities to prevent such damage by two potent anti-inflammatory drugs, dexamethasone and anakinra, an IL-1 receptor antagonist. Biochemical and molecular signs of renal impairment were observed in rats administered the LPS from Salmonellatyphimurium, after... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Zuzana Kadová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Konzultant: Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. Název dizertační práce: Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intrahepatální cholestázy Intrahepatální cholestáza doprovází celou řadu onemocnění a může být vyvolána i některými léčivy. Všechny formy cholestázy jsou spojeny s určitým stupněm zánětu. Cíl této studie byl tedy zaměřen na hodnocení změn v jaterní a ledvinné eliminaci v průběhu různých forem cholestázy, a to především indukované endotoxinem. Současně byla sledována modulace hodnocených procesů vlivem užívaných nebo potenciálních protizánětlivých látek. Sepse navozená gram-negativními bakteriemi způsobuje akutní ledvinné selhání (AKI) prostřednictvím aktivace imunitní odpovědi, vyvolané lipopolysacharidy (LPS) na jejich povrchu. V této studii jsme se zabývali možností zabránit takovému poškození dvěma účinnými protizánětlivými látkami, dexametasonem a anakinrou, antagonistou na IL-1 receptorech. Biochemické i molekulární znaky renálního poškození byly pozorovány u potkanů, kterým byl aplikován LPS ze Salmonella typhimurium, po předchozí premedikaci fyziologickým roztokem, dexametasonem nebo anakinrou. U... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intraheptální cholestázy

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Zuzana Kadová Supervisor: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Consultant: ...

Kadová, Zuzana; Štaud, František; Večeřa, Rostislav; Kučera, Otto
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze