Počet nalezených dokumentů: 559614
Publikováno od do

Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie
Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
2017 - anglický
(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is simultaneously accessible to another treatment. Ambient mass spectrometry is a sharply developing research area in the analytical chemistry. It provides fast, direct analysis of objects without any sample pretreatment with the use of the mass spectrometer. Desorption electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) equipped with software control of the sample holder were investigated in this doctoral thesis. These methods use a spray of solvents for desorption and ionization molecules from solid substrate and they are suitable tools for mass spectrometry imaging (MSI) of low molecular organic compounds, where the chemical identity of molecules present on a surface is examined as a function of spatial distribution. This project deals with applications and instrumental development. As for the applications, the position of the defense glands on insect bodies, separation of the lipids in complex mixtures on thin-layer chromatography (TLC) plates, or steroid metabolites in woman urine during pregnancy were thus investigated. As for the instrumental development, the most... (CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů.... Klíčová slova: desorpční elektrosprej; desorpční fotoionizace; hmotnostně-spektrometrické zobrazování; desorption electrospray; desorption photoionization; mass spectrometry imaging Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie

(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is ...

Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
2017 - slovenský
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the ...

Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza kationických ftalocyaninů
Cidlina, Antonín; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
2017 - český
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND DRUG CONTROL Author: Antonín Cidlina Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Zimčík PhD. Title: Synthesis of cationic phthalocyanines In my thesis, I dealt with the preparation of cationic phthalocyanines containing quaternary ammonium groups in peripheral chains that are attached to α or β positions of the macrocycle. The synthesis of precursors for cyclotetramerization was the first step of this work. They were prepared by nucleophilic substitution of aromatic dicarbonitriles by 2- (diethylamino)ethanthiolate. These precursors were used to cyclotetramerization in presence of magnesium butoxide. Magnesium phthalocyanines were prepared by this procedure. Magnesium complexes were converted to metal-free phthalocyanines in acidic medium. Then, they reacted with anhydrous zinc acetate to form zinc phthalocyanines. Subsequently, alkylation of peripheral amino groups by ethyliodide led to quaternized Pc. In addition, the derivates with substitution in α positions did not aggregate in aqueous media. Furthermore, zinc phtalocyanine substituted in α positions had very good photochemical properties. That is why it may become potential photosensitizer with promising photodynamic activity. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACETICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV Autor: Antonín Cidlina Školitel: Doc. PharmDr. Petr Zimčík PhD. Název práce: Syntéza kationických ftalocyaninů V mé diplomové práci jsem se zabýval přípravou kationických ftalocyaninů s kvarterní aminoskupinou v postraních řetězcích, které jsou vázány v α nebo β polohách základního makrocyklu. Prvním krokem byla syntéza prekuzorů pro cyklotetramerizaci, které byly připraveny nukleofilní substitucí v reakci 2-(diethylamino)ethanthiolu s deriváty aromatických dikarbonitirilů. Tyto prekurzory byly následně použity do cyklotetramerizace v prostředí butanolátu hořečnatého. Tímto postupem vznikly hořečnaté komplexy příslušných ftaocyaninů. V kyselém prostředí pak byly převedeny na příslušné bezkovové komplexy. Ty pak reagovaly s octanem zinečnatým za vzniku zinečnatých komplexů ftalocyaninů. Dalším krokem byla alkylace periferních aminoskupin ethyljodidem. Byly připraveny kvarterní ftalocyaniny, které jsou snadno rozpustné ve vodě. Navíc deriváty se substitucí v α polohách makrocyklu nepodléhají ve vodném prostředí agregaci. Takto substituovaný zinečnatý komplex má i dobré fotochemické vlastnosti a stává se tak potenciálním fotosenzitizérem s dobrou fotodynamickou aktivitou. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syntéza kationických ftalocyaninů

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND DRUG CONTROL Author: Antonín Cidlina Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Zimčík PhD. ...

Cidlina, Antonín; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci
Hroch, Lukáš; Musílek, Kamil; Farsa, Oldřich; Zimčík, Petr
2017 - anglický
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Lukáš Hroch Supervisor assoc. prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Inhibitors of mitochondrial enzymes as potential therapeutics for Alzheimer's disease There were about 50 million people living with dementia in 2015. It is expected that number of people living with dementia will reach 130 million by the year of 2050. Alzheimer's disease (AD) is one of the most common causes of dementia and it is estimated to account for about 60 80% of overall cases. Current symptomatic treatment only alleviates symptoms and delays progression of the disease. However, there is no effective treatment, which would address the underlying cause of AD. The extracellular depositions of insoluble amyloid beta peptide (Aβ) were thought to be a causative factor and main target for a long time. Yet, targeted treatment towards the reduction of extracellular Aβ depositions failed to show expected therapeutic merit. Later on, it has been shown that development of AD starts much earlier than any Aβ plaques or symptoms could be observed. With growing evidence of soluble Aβ in intracellular regions, main attention moved to investigations of Aβ within the cells. Aβ... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Lukáš Hroch Školitel doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Název disertační práce Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci V roce 2015 bylo postiženo demencí přes 50 milionů lidí po celém světě. Je odhadováno, že k roku 2050, číslo lidí postižených demencí vzroste až k 130 milionům. Alzheimerova nemoc (AD) patří mezi nejčastější příčiny demence s podílem až 60-80% na všech případech. Současná symptomatická léčba pouze mírní projevy nemoci a zpomaluje její progresi. Bohužel žádná efektivní léčba, které by cílila na příčinu onemocnění, není stále k dispozici. Dlouho se domnívalo, že příčinou AD jsou extracelulární depozita amyloid-beta peptidu (Aβ). Cílená léčba, která redukovala depozita Aβ, ale nepřinesla očekávané zlepšení symptomů a kýžené výsledky. S postupem času se zjistilo, že rozvoj AD začíná mnohem dříve, než se projeví první symptomy či možnost pozorovat depozita Aβ plaků. Proto se výzkum více začal zaměřovat na intracelulárně lokalizovaný Aβ a jeho toxický efekt na buněčné struktury. Postupně se začalo objevovat více a více studií, které popisují přítomnost Aβ v buňce (včetně buněčných organel jako jsou mitochondrie) a jeho... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Lukáš Hroch Supervisor assoc. prof. PharmDr. Kamil ...

Hroch, Lukáš; Musílek, Kamil; Farsa, Oldřich; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Exprese WT1 a jeho sestřihových variant v myeloidních leukémiích
Macháčková Lopotová, Tereza
2017 - český
3 Abstract Myeloid leukemias include malignant diseases characterized by clonal expansion of the myeloid cell lineage. While in case of chronic myeloid leukemia (CML), the main cause of the disease has already been identified - t(9;22) and the aktivity of the fusion product of the translocation BCR-ABL, acute myeloid leukemia (AML) has been associated with plenty of different translocations and mutations. The aim of this work was to contribute to the improvement of monitoring of patients with myeloid leukemias via detailed study of the panleukemic marker Wilms tumor gene 1 (wt1) expression. Prognostic value of wt1 expression has been proved for AML patients, however, it has not yet been confirmed for CML patients. Expression of different wt1 variants (more then 36 protein products) is known very poorly in both, AML and CML as well as in normal hematopoiesis. Most of the study is focused on CML, only limited parts are dedicated to AML. In the first part of the work, we clearly proved prognostic value of total wt1 mRNA expression for CML patients. Statistical evaluations revealed critical wt1 values which enable to specify prognosis of patients responding non-optimally to imatinib. Bcr-abl looses much of its prognostic value in these patients. Further, we have designed and optimized PCRs for selected wt1... 2 Abstrakt Myeloidní leukémie představují maligní onemocnění charakterizovaná expanzí myeloidní krevní řady. Zatímco v případě chronické myeloidní leukémie (CML) je hlavní příčina onemocnění známa - t(9;22) a aktivita fuzního produktu BCR-ABL, s akutní myeloidní leukémií (AML) je spojena řada translokací a mutací. Cílem této práce je přispět ke zlepšení monitorování pacientů s myeloidními leukémiemi cestou detailního poznání exprese panleukemického markeru, genu Wilmsova tumoru (wt1). Prognostický význam celkové exprese wt1 je znám u pacientů s AML, nebyl ale jednoznačně potvrzen pro pacienty s CML. O expresi jednotlivých izoforem (celkem více než 36 proteinových produktů) existují velmi kusé informace v případě obou diagnóz i zdravé hematopoézy. Většina této práce je soustředěna na CML, AML je věnována pouze omezená část. V rámci první části jsme prokázali vysoký prognostický význam celkové exprese mRNA wt1 pro pacienty s CML. Statistická hodnocení ukázala kritické hladiny wt1, které umožňují v porovnání s rutinně používaným markerem, hladinou transkriptu bcr-abl, upřesnit prognózu pacientů, kteří neodpovídají optimálně na léčbu. Dále jsme navrhli a optimalizovali reverzně transkriptázové PCR v reálném čase pro kvantifikaci vybraných variant wt1 (kombinace sestřihu exonu 5 a KTS sekvence, swt1 vs. wt1 plné... Klíčová slova: Gen Wilmsova tumoru 1; genová exprese; myeloidní leukémie; Wilms tumor gene 1; gene expression; myeloid leukemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Exprese WT1 a jeho sestřihových variant v myeloidních leukémiích

3 Abstract Myeloid leukemias include malignant diseases characterized by clonal expansion of the myeloid cell lineage. While in case of chronic myeloid leukemia (CML), the main cause of the disease ...

Macháčková Lopotová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod
Schimmerová, Aneta; Nováková, Veronika; Miletín, Miroslav
2017 - český
1. ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department od Biophysics and Physical Chemistry Student Aneta Schimmerová Supervisor Assoc. Prof. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of thesis Synthesis of low-symmetry azaphthalocyanine for the labeling of DNA probes increasing the susceptibility of the molecular- biological methods Azaphthalocyanines (AzaPc) are planar macrocyclic compounds. The alkylamino substituted derivatives can be used as dark quenchers in DNA-hybridization assays. A probe usually contains a quencher and a fluorophore. If these two moieties are close enough, the emitted fluorescence is quenched by the quencher. After the hydrolysis of the oligonucleotide probe, the fluorescence appears because of the long distance between the quencher and fluorophore. Thanks to the large system of conjugated double bounds, AzaPc absorb over a wide range of wavelengths from 300 nm to 750 nm. Such absorption covers all fluorophores used in hybridization assays nowadays, thus AzaPc may serve as universal dark quenchers. The aim of this study was to prepare an AzaPc, that will be possible to attach inside an oligonucleotide strand. Furthermore, a planar moiety bounded to AzaPc will intercalate into DNA and improve the strength of binding of the probe to DNA. First, the... 1. ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student Aneta Schimmerová Školitel doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod Azaftalocyaniny (AzaPc, z angl. azaphthalocyanines) jsou planární makrocyklické sloučeniny. AzaPc nesoucí ve své molekule alkylaminové periferní substituenty se ukázaly být vhodné jako zhášeče fluorescence jiných sloučenin. Tohoto faktu může být využito v DNA- hybridizačních metodách. V případě, že je na jedné DNA sondě navázán AzaPc zhášeč i fluorofor, není patrná žádná fluorescence. Pokud dojde k rozštěpení oligonukleotidového řetězce DNA sondy, dostane se zhášeč do dostatečně velké vzdálenosti od fluoroforu a není již tak schopen zhášet fluorescenci fluoroforu. AzaPc díky rozsáhlému systému konjugovaných dvojných vazeb absorbují téměř v celé škále absorpčního spektra od 300 nm do 750 nm a jsou tak schopni zhášet fluorescenci všech v praxi používaných fluoroforů. Cílem této diplomové práce bylo připravit AzaPc, který bude možno navázat doprostřed DNA sondy a současně ponese planární molekulu, která se vklíní do dvoušroubovice DNA a zpevní tak vazbu celé DNA sondy. Nejprve byly... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod

1. ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department od Biophysics and Physical Chemistry Student Aneta Schimmerová Supervisor Assoc. Prof. PharmDr. Veronika ...

Schimmerová, Aneta; Nováková, Veronika; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů
Uhlířová, Štěpánka; Nováková, Veronika; Zimčík, Petr
2017 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate Štěpánka Uhlířová Supervisor doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of thesis Syntheses of azaphthalocyanine fluorescence sensors with the improved selectivity towards desired metal cations Azaphthalocyanines (AzaPc) bearing aza-crowns on the periphery may be used as fluorescence sensors for metal cations. Emission in the red part of the spectrum is a great advantage of these compounds because such light is not absorbed by endogenous chromophores. Previous projects served mostly as a proof of concept where sensitivity of AzaPc sensors to a series of alkali and alkaline earth metal cations was shown. The aim of this diploma thesis is focused on the improvement the selectivity of a recognition moiety for particular cations. This can be achieved by the attachment of lariat ethers or crown ethers close to aza-crown moiety. Firstly, appropriate precursors, i.e. 5,6-disubstituted pyrazine-2,3-dicarbonitriles, were prepared by nucleophilic substitution. Then, cyclotetramerization of two different precursors (A and B) using a template method with zinc acetate in a high boiling solvent provided a statistical mixture of AzaPc congeners. Desired unsymmetrical AzaPc of ABBB type was... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát Štěpánka Uhlířová Školitel doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů Azaftalocyaniny (AzaPc) s navázanými aza-crowny na periferii jsou sloučeniny, které lze použít jako fluorescenční senzory pro kationty kovů. Velkou výhodou těchto látek je emise v červené části spektra, ve které není záření absorbováno endogenními chromofory. Předchozí projekty naší výzkumné skupiny sloužily zejména k ověření citlivosti AzaPc senzorů k alkalickým kovům a kovům alkalických zemin. Cílem této diplomové práce je příprava sloučenin se zvýšenou selektivitou rozpoznávacího centra pro jednotlivé kationty kovů. Toho lze dosáhnout navázáním různých substituentů typu lariat etheru resp. crown etheru do blízkosti aza-crownu. Nejprve byly, pomocí nukleofilní substituce, připraveny vhodné prekurzory, tj. 5,6-disubstituované pyrazin-2,3-dikarbonitrily. V dalším kroku následovala cyklotetramerizace dvou různých prekurzorů (A a B) pomocí templátové metody s octanem zinečnatým ve vysoko vroucím rozpouštědle. Výsledkem této reakce byla statistická směs šesti kongenerů AzaPc, ze kterého byl vyizolován... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate Štěpánka Uhlířová Supervisor doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title ...

Uhlířová, Štěpánka; Nováková, Veronika; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR
NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
2017 - český
Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích úprav, dále pak vyšší preciznost nové úpravy v oblasti podmínek pro udílení státního občanství. Další tezí je pak zpřísnění v této oblasti, zatímco v jiných aspektech se úprava stala liberálnější. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První z nich je zaměřena na teoretická východiska státního občanství, nezbytná pro lepší pochopení daného tématu. Dále obsahuje historický přehled legislativy státního občanství s důrazem na postupný vývoj určitých aspektů, jež vedli k dnešní úpravě. Druhá kapitola obsahuje samotnou komparaci nabývání a pozbývání státního občanství, přičemž se soustředí na rozdíly v podmínkách pro nabytí občanství a rozlišováním kdy jde o skutečné zpřísnění a kdy pouze o kodifikaci dosavadní praxe Ministerstva vnitra. Argumentuje také proti radikálním názorům, dle nichž jsou nové podmínky příliš tvrdé poukazem na fakt, že obdobné požadavky vznášelo ministerstvo již za předchozí úpravy. Třetí kapitola se zaměřuje na nyní plně liberalizované dvojí občanství. Obsahuje krátký historický přehled zaměřený na postupné uvolňování podmínek, za nichž lze nabýt dvojí občanství. Dochází zde také k argumentaci ve prospěch dvojího občanství, zejména pro přínos, jenž může dvojí občanství mít pro ekonomické migranty, kteří neztratí opravdové spojení se zemí původu. Čtvrtá kapitola obsahuje krátký přehled hlavních změn, jež prodělalo řízení o nabytí občanství. Hlavně se však zaměřuje na dva kontroverzní aspekty řízením, a to je jeho obnova v případě, kdy žadatel úmyslně poskytl nepravdivé informace či podstatné informace zamlčel, se kterým autor souhlasí, pokud bude ministerstvo důkladně zvažovat, zda ona informace byla natolik závažná, že ospravedlní tak zásadní zásah, jakým je ztráta státního občanství. Druhým kontroverzním bodem je výluka soudního přezkumu v případech, kdy je o neudělení občanství rozhodnuto v řízení na základě utajených informací pocházejících ze stanovisek Policie ČR a zpravodajských služeb. Tato práce doporučuje jiný způsob úpravy, a to takový, který umožní soudní přezkum za použití zvláštních pravidel k ochraně právě těchto materiálů. Kapitola pátá pak obsahuje krátký přehled nejvýznamnějších mezinárodních smluv, jež ovlivňují státní občanství, s důrazem na Evropskou úmluvu o státním občanství, a dále pak na občanství Evropské unie. This master thesis compares the legislation of the Czech citizenship of the current Citizenship code and the previous one. Its main points are that the new law is evolution of the previous codes and that the new law is more precise in its requirements. It also contends that the new law brought stricter rules for obtaining of the citizenship by granting, but also presents more liberal approach to certain other aspects. There are five chapters, first of which is dedicated to theoretical basis of the citizenship, required for better understanding of the topic at hand. It also contains overview of the historical legislation with emphasis on the gradual development of certain aspects, which has led to the current code. Second chapter contains comparison of the acquiring and loss of the citizenship, focusing on the differences in the requirements and distinction between actual stricter rules and expressing of the existing practice of the Ministry of interior in the written law. It argues against radical opinions claiming that the new conditions are too harsh by pointing out that similar requirements has been pursuit by the Ministry for a long time. Third chapter's main focus is the now fully legal dual citizenship. It contains short historical overview with focus on gradual relaxing of the rules for obtaining second citizenship. It is argued here that the dual citizenship is for the better with regards to the benefits it might bring for the dual citizen, especially legal migrant worker obtaining his or her living abroad but without loss of link to the country of origin. Fourth chapter contains short overview of the changes that has been made to the proceedings. Main focus of chapter four are two of the most controversial aspects of the proceedings, that is the re-opening of the proceedings in case of willful withholding of important information or intentional giving of false information by the applicant, which is deemed as appropriate as long as the Ministry balance the level of the wrongdoing with the consequences of the loss of citizenship. The other point of this chapter is the exception to the judicial overview for rejected applications in cases they were rejected on the basis of confidential information from police and secret services. The thesis recommends use of less radical approach that would be judicial overview with special regulation on the confidential information. Chapter five contains short overview of relevant international law that can be applied to the scope of this paper, with emphasis to European convention on citizenship and citizenship of the European Union. Klíčová slova: Státní občanství; státní příslušnost; dvojí občanství; nabývání státního občanství; pozbývání státního občanství; občanství Evropské unie; soudní přezkum; obnovení řízení;; Citizenship; nationality; dual citizenship; acquiring of citizenship; loss of citizenship; citizenship of European Union; judicial review; re-opening of the proceedings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR

Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích ...

NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vybrané instituty zadávání veřejných zakázek ve světle nové právní úpravy
Ryglová, Renata; Horáček, Vít
2017 - český
This thesis 'Selected institutions of public procurement in the light of new legislation' describes the new legislation in the Czech Republic regulating the public procurement process, introduced by the new Public Procurement Act (Act No. 134/2016 Coll., on the Public Procurement Process, as amended - the "PPA") and its implementing regulation, and compares it to the previous legislation under Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended. The PPA came into force as of October 1, 2016 and has thus been in effect for a period of less than one year. As such, the PPA is considered a relatively new regulation which is still being explored, and which above all requires new case law to provide much- needed interpretation of some provisions which remain unclear or ambiguous. The PPA regulates the procurement process and establishes the rights and obligations of contracting authorities in the Czech Republic and of bidders and contractors, in accordance with the new EU directives. This thesis describes the principal differences and new types of tendering procedures (such as the 'innovative partnership' or the 'light regime') and legal institutions (such as the 'preliminary market consultations'), new grounds for exclusion from tendering procedures, and new qualification requirements introduced... Tato rigorózní práce "Vybrané instituty zadávání veřejných zakázek ve světle nové právní úpravy" popisuje novou právní úpravu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o zadávání veřejných zakázek") a porovnává tuto úpravu s předchozí právní úpravou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti dne 1. října 2016 a je tak účinný po dobu méně než jednoho roku. Tato práce analyzuje použitelnost dosavadní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a vnitrostátních soudů v České republice ve vztahu k nové právní úpravě a hodnotí přínos a nedostatky některých hlavních změn právní úpravy, nově zavedených institutů a postupů při zadávání veřejných zakázek. V první kapitole této práce je stručně popsána historická právní úprava zadávání veřejných zakázek v České republice. Druhá kapitola se věnuje procesu přijetí Zákona o zadávání veřejných zakázek a třetí kapitola poskytuje podrobnější analýzu základních definic, se kterými Zákon o zadávání veřejných zakázek pracuje, jako je veřejná zakázka, veřejný zadavatel, dodavatel nebo zadávací podmínky. Ve čtvrté kapitole je analyzována použitelnost závěrů dosavadní rozhodovací... Klíčová slova: Zákon o zadávání veřejných zakázek; zadávání veřejných zakázek; zadávací řízení; Act on Public Procurement Process; public procurement process; award procedure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vybrané instituty zadávání veřejných zakázek ve světle nové právní úpravy

This thesis 'Selected institutions of public procurement in the light of new legislation' describes the new legislation in the Czech Republic regulating the public procurement process, introduced by ...

Ryglová, Renata; Horáček, Vít
Univerzita Karlova, 2017

Vliv uhlíkových nanostruktur na chování lidských buněk a význam fetálního bovinního séra během buněčné adheze
Jannová, Martina
2017 - anglický
Graphene (G) and nanocrystalline diamond (NCD) are carbon allotropes and promising nanomaterials with an excellent combination of their properties, such as high mechanical strength, electrical and thermal conductivity, possibility of functionalization and very high surface area to volume ratio. For these reasons, G and NCD are employed next to electronics in biomedical applications, including implant coating, drug and gene delivery and biosensing. For a fundamental characterization of cell behavior on G and NCD, we studied osteoblast adhesion and proliferation on differently treated G and NCD. Generally, both G and NCD exhibited better properties for osteoblast cultivation than control tissue culture polystyrene. Better cell adhesion but lower cell proliferation were observed on NCD compared to G. The most surprising finding was that hydrophobic G with nanowrinkled topography enhanced cell proliferation extensively, in comparison to hydrophilic and flat G and both NCDs (hydrophobic and hydrophilic) with slightly higher roughness. Promoted cell proliferation enables faster cell colonization of G and NCD substrates, meaning faster new tissue formation which is beneficial in biomedical applications. Furthermore, it was shown that osteoblast adhesion was promoted in the initial absence of fetal bovine... Uhlíkové alotropy - grafen (G) a nanokrystalický diamant (NCD) - patří mezi nadějné nanomateriály vynikající výjimečnou kombinací vlastností jako jsou vysoká mechanická pevnost, elektrická a tepelná vodivost, možnost funkcionalizace a velký poměr povrchu k objemu. Z těchto důvodů jsou G and NCD využívány kromě elektroniky také v biomedicínských aplikacích zahrnujících potahování implantátů, dopravu léčiv a genů do buněk a biosenzory. Za účelem základní charakterizace chování buněk na G a NCD byla studována adheze a proliferace osteoblastů na těchto materiálech, které byly různě upravené. Obecně lze říci, že G a NCD sloužily jako lepší substrát pro kultivaci osteoblastů než kontrolní polystyren speciálně upravený pro kultivaci buněk. Lepší adheze buněk, ale nižší proliferace, byla pozorována na NCD ve srovnání s G. Nejvíce překvapivé bylo zjištění, že hydrofobní G s nanostrukturovaným povrchem výrazně více podporoval proliferaci buněk ve srovnání s hydrofilním a plochým G a s oběma NCD (hydrofobním i hydrofilním), které měly mírně drsnější povrch. Díky zvýšené proliferaci buněk může dojít k rychlejšímu osídlení G a NCD buňkami a díky tomu k rychlejší tvorbě nové tkáně, což je žádoucí v biomedicínských aplikacích. Dále bylo ukázáno, že adheze osteoblastů byla zvýšena za počáteční nepřítomnosti... Klíčová slova: grafen; nanokrystalický diamant; proliferace; adheze; fetální bovinní sérum; osteoblasty; kmenové buňky; fibroblasty; sericin; graphene; nanocrystalline diamond; proliferation; adhesion; fetal bovine serum; osteoblasts; stem cells; fibroblasts; sericin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv uhlíkových nanostruktur na chování lidských buněk a význam fetálního bovinního séra během buněčné adheze

Graphene (G) and nanocrystalline diamond (NCD) are carbon allotropes and promising nanomaterials with an excellent combination of their properties, such as high mechanical strength, electrical and ...

Jannová, Martina
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze