Počet nalezených dokumentů: 534463
Publikováno od do

KONVERZE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V ŽELEZNÉM BRODĚ
Rothbauer Zdeněk; Stojanov Petr; Hrček Pavel
2017 - český
Zadáním diplomní práce je navrhnout konverzi bývalé textilní továrny v Železném Brodě, tak aby se stala novým studentským a společenským centrem nově navržené lokality. Budova se bude nacházet v čele nového náměstí a bude jasně rozeznatelným solitérem, tvořící středobod nové rozvíjející se části města. Náplní objektu jsou studentské koleje se zázemím, městská / univerzitní knihovna, textilní muzeum odkazující na historii budovy a ZUŠ zaměřená na výtvarnou tvorbu a sklářství, které má právě v Železném Brodě dlouholetou tradici.The aim is to propose the conversion of the former textile factory in Železný Brod so that it becomes a new student and public center of the newly designed locality. The building will be at the head of a new square and will be a clearly recognizable solitaire, forming the centerpiece of a new emerging part of the city. The object of the building is student dormitory, urban / university library, textile museum referring to the history of the building and art school focused on fine art and glass making, which has a long tradition in Železný Brod. Klíčová slova: Železný Brod; továrna,konverze,textilní,knihovna; muzeum,studentské koleje; ZUŠ; Železný Brod; factory,conversion; textile; library; museum; college; elementary art school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
KONVERZE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V ŽELEZNÉM BRODĚ

Zadáním diplomní práce je navrhnout konverzi bývalé textilní továrny v Železném Brodě, tak aby se stala novým studentským a společenským centrem nově navržené lokality. Budova se bude nacházet v čele ...

Rothbauer Zdeněk; Stojanov Petr; Hrček Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Elektrocentrála
Tvarůžek Martin; Štosek Martin; Semrád David
2017 - český
Elektrocentrála je přenosné zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie tam, kde není přístup k elektrické síti, nebo kde dojde k jejímu výpadku. Většinou se používá pro napájení domácích spotřebičů, nářadí, osvětlení a ostatní elektroniky. Ve svém návrhu jsem se zaměřil na zlepšení uživatelského komfortu při používání a manipulaci. To především díky správnému rozmístění ovládacích prvků a využití nových možností pro transport. Zvýšená přední část dává vzhledu zařízení osobitý charakter.A portable generator is a device which is used as a source of electricity where there is no electrical network available, or in case of power outage. It is usually used for power supply of home appliances, tools, lighting and another electronics. I focused on improving a user comfort during product use and manipulation in my design. I tried to achieve that especially through the correct layout of the controls and the use of new transport possibilities. The raised front gives the appearance of the device a distinctive character. Klíčová slova: elektrocentrála,generátor,zdroj,robustnost,ergonomie,manipulace,transport; portable generator,generator,source,robust,ergonomics,manipulation,transport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Elektrocentrála

Elektrocentrála je přenosné zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie tam, kde není přístup k elektrické síti, nebo kde dojde k jejímu výpadku. Většinou se používá pro napájení domácích ...

Tvarůžek Martin; Štosek Martin; Semrád David
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Energetický audit domácnosti
Skopec Pavel; Wudy Josef; Pečený Petr
2017 - český
Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.This study is focused on calculating and measuring of household energy consumption. Calculated and measured values will be compared with the actual situation and and cost reduction options will be proposed. Klíčová slova: energie; spotřeba; zemní plyn; elektřina; energy,consumption,natural gas,elektricity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Energetický audit domácnosti

Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.This study is ...

Skopec Pavel; Wudy Josef; Pečený Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD
Klokočka Jiří; Kočička Petr; Jiran Zdeněk
2017 - český
Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji města a společnosti základem navrhovaného řešení. Území bylo identifikováno jako klíčový potenciál pro rozvoj struktury a efektivního fungování města. Je navrženo dotvoření kompozice a základní kostry Pardubic směrem k systémově organizovanému městu. Návržené řešení se snaží podpořit fungování širšího centra jako "města krátkých vzdáleností" a umožňuje efektivní naplnění rozvíjejícího se potenciálu okolí nádraží pro vznik "nové centrality".This thesis describes general situation of a big brownfield area in the center of Pardubice in terms of its function, evolution and future potencial. The area has been identified crucial for a future development of city's structure and effective operation. The proposal defines a systematization of a main frameworks of the city. The aim of this paper is to suggest possible urban progress towards "the city of short distances", sustainable mobility, and effective use of opportunities of the main station area. Klíčová slova: město,urbanismus,transformační oblast,nová centralita,brownfield; city,urbanism,urban planning,development area,urban development,brownfield development,new centre,brownfield Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD

Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji ...

Klokočka Jiří; Kočička Petr; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Matěj Prokop; Studený Ján
2017 - český
Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je pro něj nejvhodnější.The master thesis explores an unknown new typology of a maternity house in the Czech republic. The overall design will include a precise definition of this prototype and will find a suitable form of typology to it. Klíčová slova: porodní dům,zahrada,nitro,kout,Letná,alternativa; maternity house,garden,womb,corner,alternative Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je ...

Kuzemenský Michal; Matěj Prokop; Studený Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Skládací mobiliář
Jaroš Jan; Dvořáková Zuzana; Gallo Martin
2017 - český
Skládací mobiliář pro pohodlnou přípravu jídla na cestách. Jde o projekt určený ke stolování venku na zahradě nebo na cestách. Tvar a skládání umožní snadnou přepravu. Stůl se skládá z desky stolu, pouzdra na nádobí a popruhů díky kterým lze stůl snadno přenést.Folding furniture for easier preparing meals. This is a project designed for outdoor dining in the trip. The shape and folding allow easyier transport. The table consists of a table desk, dishes and straps for transfer. Klíčová slova: Mobiliář; skládací; stůl; cestování; vaření; folding; table; travel; cooking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Skládací mobiliář

Skládací mobiliář pro pohodlnou přípravu jídla na cestách. Jde o projekt určený ke stolování venku na zahradě nebo na cestách. Tvar a skládání umožní snadnou přepravu. Stůl se skládá z desky stolu, ...

Jaroš Jan; Dvořáková Zuzana; Gallo Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Ružbatský Vojtěch; Biegel Richard
2017 - český
Práce řeší návrh porodního domu na omezeném pozemku zahrady polikliniky na Letné v Praze. Porodní dům nabízí žádanou bezpečnou alternativu k rození v nemocnicích. Dům navržený na pomezí města a parku přirozeně sestupuje po svahu. Blízkost vůči budově polikliniky vytváří napětí, obě budovy společně vymezují zahradu a dodávají ji intimnější měřítko. Zahradní fasáda polikliniky zůstává volná vůči ulici, místo tak zůstává jasné a přehledné. Svah je v domě zpřítomněn přímým schodištěm následujícím jeho tvar. Vnitřní chodba je prosvětlena světlíkem, který stavbu kompozičně pointuje. K nábřežní ulici se dům vztahuje klasickou uliční fasádou, do parku nabývá charakteru pavilonu.The thesis solves the proposal of the maternity center on the limited land of the policlinic garden at Letná in Prague. Maternity center offers a safe alternative to the required birth in hospitals. The house designed on the border of the city and the park naturally descends along the slope. Proximity to the building of the clinic creates tension, both buildings together define the garden and give it a more intimate scale. The garden facade of the policlinic remains free towards the street, the place remains clear and concise. The slope is presented in the house with a straight staircase following its shape. The interior corridor is illuminated by a skylight, which points out the construction. To the waterfront street, the house has a classic street facade. To the park house acquires the character of the pavilion. Klíčová slova: Porodní dům; Letná; dům ve svahu; porodní asistentka; fitlopta; Maternity center,Letna ,House in the slope,Midwife,fitball Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Práce řeší návrh porodního domu na omezeném pozemku zahrady polikliniky na Letné v Praze. Porodní dům nabízí žádanou bezpečnou alternativu k rození v nemocnicích. Dům navržený na pomezí města a parku ...

Kuzemenský Michal; Ružbatský Vojtěch; Biegel Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně
Sedláček Radek; Kubášová Kristýna; Růžička Pavel
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů používaných v této oblasti. V experimentální části jsou z tlakové zkoušky porézních materiálů vyhodnocovány hodnoty poměrných deformací a napětí, z nich poté stabilní hladina napětí, elastický gradient a smluvní mez kluzu v tlaku.This bachelor thesis deals with the impact of stabilization on mechanical properties of composite cell carriers. The theoretical part describes tissue engineering and materials used in this area. Relative deformation and stress values are evaluated within the experimental part. These values are later used to evaluate the plateau stress level, gradient elasticity and compressive yield strength. Klíčová slova: Tkáňové inženýrství; nosič; chitosan; kmenové buňky; Tissue engineering; scaffold; chitosan; mesenchymal stem cells Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně

Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů ...

Sedláček Radek; Kubášová Kristýna; Růžička Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

NOVÁ BUDOVA FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN
Šestáková Irena; Kvardová Markéta; Voříšková Šárka
2017 - český
Fakulta architektury na TU Dresden ztratila své předpokládané umístění ve Fritz-Fösterově budově v kampusovém areálu, která se namísto toho stala administrativní budovou. V současně používané kancelářské budově (BZW) jsou značná prostorová omezení a nové koncepty pro přemístění jsou nezbytně nutné. Víc než kterákoli jiná oddělení, škola architektury musí také najít architektonický výraz v rámci souboru univerzitního kampusu. Fakultu architektury, která kdysi bývala jedním z klíčových institucí bývalé královské saské polytechnické univerzity, je nutné přenést zpět do středu školního areálu. Tento úkol rovněž nabízí možnost proměnit prostor v blízkosti městského hlavního náměstí v atraktivní lokalitu.The Faculty of Architecture at TU Dresden lost its presumed location in the Fritz-Föster building in the campus area, which instead became an administrative building. In the currently used office building (BZW) there are space constraints and new concepts for relocation is necessary. The faculty of architecture must also find an architectural expression within a college campus. The Faculty of Architecture, which once used to be one of the key institutions of the former Royal College of Polytechnics in Saxony, will be transferred back to the center of the campus. This task also offers the opportunity to turn the area near the main square in an attractive location. Klíčová slova: Fakulta architektury; Drážďany; TU Dresden; Technická univerzita Drážďan; The Faculty of Architecture at TU Dresde Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
NOVÁ BUDOVA FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN

Fakulta architektury na TU Dresden ztratila své předpokládané umístění ve Fritz-Fösterově budově v kampusovém areálu, která se namísto toho stala administrativní budovou. V současně používané ...

Šestáková Irena; Kvardová Markéta; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Hampl Antonín; Van Duzer Leslie Kathryn
2017 - český
Nabízím porodní dům, kde je bezpečnost rodičky na prvním místě. Propichuji svah výtahem, kterým spojuji porodní pokoje v zahradě s výjezdovým stanovištěm záchranné služby.I offer a maternity center, where the security of the woman is the highest priority. I pierce the slope with an elevator to connect the birthing rooms with an ambulance vehicle station. Klíčová slova: porod,porodní dům,Letná,svah; birth,maternity center,Letná,slope Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Nabízím porodní dům, kde je bezpečnost rodičky na prvním místě. Propichuji svah výtahem, kterým spojuji porodní pokoje v zahradě s výjezdovým stanovištěm záchranné služby.I offer a maternity center, ...

Kuzemenský Michal; Hampl Antonín; Van Duzer Leslie Kathryn
České vysoké učení technické v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze