Počet nalezených dokumentů: 570311
Publikováno od do

Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP
Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
2018 - anglický
Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových shluků jsou analyzovány pro různý počet částic. Pružné vlastnosti takovýchto shluků jsou zkoumány analyticky i numericky. Je dosaženo velmi dobré shody mezi analytickými a numerickými výcledky. Je představeno vyhodnocení tenzoru napětí a couple stress tenzoru z nespojitých sil. Metoda je založena na principu virtuálních prací. Jsou představeny nové výrazy pro couple stress tenzor. Je popsáno několik různých přístupů kombinace FEM programu OOFEM a DEM programu YADE, každý z nich ilustrovaný na jednoduchém případě. Sériová DEM-FEM kombinace poškozujícího se betonového materiálu je představena na příkladu jednoosého tlaku. Metoda prokázala schopnost poměrně dobře vystihnout přechod z DEM do FEM pro různé módy zatížení. Je představen vývoj a výsledky nového mezoúrovňového modelu pro beton. Model uvažuje nestejnorodou mezoúroveň betonu (t.j. zrna kameniva a zónu rozhraní mezi kamenivem a matricí). Validace vzhledem k experimentálním výsledkům přebraným z literatury prokázala schopnost modelu realisticky vystihnout trendy různých materiálových vlastností (modulu pružnosti, tahové a tlakové pevnosti, lomové energie) vzhledem k mezoúrovňové struktuře materiálu.The presented thesis deals with various aspects of the discrete element method (DEM) with application to modeling of concrete failure and combination of DEM with the finite element method (FEM). Basic properties of random densely packed particle assemblies are analyzed for various numbers of particles. Elastic properties of such packings are investigated both analytically and numerically. A very good agreement between analytical and numerical results is found. The evaluation of the stress tensor and couple stress tensor from discrete forces based on the principle of virtual work is reviewed. New formulas for the couple stress tensor are presented and discussed. Coupling of FEM code OOFEM and DEM code YADE is described. Several classes of coupling approaches are addressed and illustrated on simple examples. A DEM to FEM sequential coupling of damaged concrete material is presented for the case of uniaxial compression. The method is proven to be able to capture the transition from DEM to FEM relatively well for several different loading scenarios The most divergent results are obtained for the stages of loading where the DEM and FEM material models themselves differ the most. The development and results of a new mesoscale discrete element model for concrete is described. The model takes into account the heterogeneous mesoscale structure of concrete (i.e., aggregates and interfacial transition zone between aggregates and matrix). The validation against experimental data shows the ability of the model to realistically capture trends of various material properties (elastic modulus, tensile and compressive strength, fracture energy) with respect to the actual mesoscale structure of the material. Klíčová slova: Metoda diskrétních prvků,metoda konečných prvků,kombinování metod,Python,beton,mezoúroveň; Discrete Element Method,Finite Element Method,multimethod coupling,Python,concrete,mesoscale Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP

Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti ...

Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Motivace na příměstských táborech z pohledu vedoucího
FIALKOVÁ, Kateřina; ČECH, Tomáš; JŮVOVÁ, Alena
2018 - český
Tato diplomová práce je zaměřená na motivaci na příměstských táborech z pohledu vedoucího. Obsahem teoretické části jsou kapitoly popisující motivaci, pedagogiku volného času, zážitkovou pedagogiku, zotavovací akce a příměstské tábory. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření, objevující podstatu motivace vedoucích na příměstských táborech. This diploma thesis focuses on motivation in the suburban´s camps from the perspective of the instructor. The content of the theoretical part are chapters descibing motivation, leisure time pedagogy, experience pedagogy, recovery events and suburban camps. The empirical part includes a qualitative research survey, revealing the essence of motivation leading to suburban camps. Klíčová slova: letní příměstský tábor; volný čas; zážitková pedagogika; motivace; zájmové vzdělávání; prevence rizikového chování; vedoucí tábora; Summer suburban camp; leisure time; experience pedagogy; motivation; interest education; prevent of risky behavior; camp leader Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Motivace na příměstských táborech z pohledu vedoucího

Tato diplomová práce je zaměřená na motivaci na příměstských táborech z pohledu vedoucího. Obsahem teoretické části jsou kapitoly popisující motivaci, pedagogiku volného času, zážitkovou pedagogiku, ...

FIALKOVÁ, Kateřina; ČECH, Tomáš; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Učení společnosti Universalia a Ladislav Málek
NĚMCOVÁ, Iva; NOVOTNÝ, Zdeněk; MAIELLO, Giuseppe
2018 - český
Práce se především zabývá učením hermetického kroužku Universalia, jeho stručnou historií a nejznámějším představitelem Dr.Janem Keferem, který pražskému spolku Universalia předsedal. Těžiště práce také spočívá v nepublikovaných spisech Ladislava Málka, stenografického zapisovatele výše jmenovaného spolku. V práci je obsažen životní příběh Ladislava Málka, jako jednoho z nejtalentovanějších žáků Dr. Kefera. The thesis deals mainly with the teaching of the Universalia hermetic circle, its brief history and the most famous representative of Dr. Jan Kefer, who presided over the Universalia club in Prague. The main focus of the work is the unpublished writings of Ladislav Málek, the stenographer of the above-mentioned association. The work contains the life story of Ladislav Málek, one of the most talented pupils of Dr. Kefera. Klíčová slova: Universalia; nauka hermetismu; mýtus; symbol; věda; Dr. Kefer; Ladislav Málek; Universalia; the doctrine of hermetism; myth; symbol; science; Dr. Kefer; Ladislav Malek Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Učení společnosti Universalia a Ladislav Málek

Práce se především zabývá učením hermetického kroužku Universalia, jeho stručnou historií a nejznámějším představitelem Dr.Janem Keferem, který pražskému spolku Universalia předsedal. Těžiště práce ...

NĚMCOVÁ, Iva; NOVOTNÝ, Zdeněk; MAIELLO, Giuseppe
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století
Koula, Vít; Zilynská, Blanka
2018 - český
The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys Sternberk's political programme, its fulfilment and goals. Further, it follows Ales's political orientation after the conversion to chalice in the beginning of the 30s of the 15th century and tries to cover the grounds for Ales's rise including the influence of the political coalitions of which he was a member. In that context, Ales's role in Ptacek's and Podebrad's party is explained as well as his part in formulating and promoting their demands. On the basis of the required findings, the thesis attempts to show who in fact profited from Ales's policy. Was it only Ales, respectively his dynasty, the utraquist coalitions of which he was a member, or the country as well? The thesis also tries to revise some conclusions of previous historiography, in which Ales's influence in the parties he was a member of as well as his ability of an independent conduct have been under evaluated. Having made a successful career in the revolutionary and difficult period of the first half of the 15th century, Ales should rightly rank among the significant, although not cardinal personalities of the period who deserve our attention.... Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho naplňování a cíle. Dále sleduje Alešovu politickou orientaci po konverzi ke kalichu na počátku třicátých let 15. století a snaží se postihnout východiska Alešova vzestupu, včetně vlivu v politických uskupeních, jichž byl členem. V tomto kontextu je pak vysvětlena Alešova role v Ptáčkově a Poděbradově straně a jeho podíl na formulování a prosazování jejích požadavků. Na základě získaných poznatků se práce v závěru snaží zodpovědět otázku, komu vlastně Alešova politika přinesla prospěch, zda pouze jemu, potažmo jeho rodu, kališnickým uskupením, v nichž působil, nebo i zemi. Práce se také snaží revidovat některé závěry starší historiografie, v níž je podceněn Alešův vliv ve stranách, k nimž patřil i jeho schopnost samostatného jednání. V Alešově úspěšné kariéře v převratné a nelehké době jakou byla první polovina 15. století, vidí opodstatnění, proč jej zařadit mezi významné, i když ne právě zásadové postavy tohoto období, jimž náleží naše pozornost. Práce se věnuje jak Alešovu politickému programu, tak jeho vztahům ke spojencům a protivníkům. Současně se zabývá Alešovými majetkovými poměry,... Klíčová slova: Aleš Holický ze Šternberka|Petr Holický ze Šternberka|Hynce Ptáček z Pirkštejna|Jiří z Poděbrad|Oldřich z Rožmberka|Ptáčkova strana|poděbradská strana|utrakvismus|interregnum; Aleš Holický of Šternberk|Petr Holický of Šternberk|Hynce Ptáček of Pirkštejn|Jiří of Poděbrady|Oldřich of Rožmberk|Ptáček's party|Poděbrad's party|utraquism|interregnum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století

The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys ...

Koula, Vít; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2018

Založení soukromé mateřské školy Matýnek
AGUILAROVÁ, Marie; JŮVOVÁ, Alena; CHUDÝ, Štefan
2018 - český
Diplomová práce se zabývá specifiky a dokumentací při založení soukromé mateřské školy v Brně. Její hlavní částí je projekt, který se v úvodu stručně zabývá průzkumem trhu, založením s. r. o. jako určení právní subjektivity mateřské školy a finančním plánem. Konkrétněji se projekt dále zaměřuje na fungování a organizací mateřské školy. Hlavní částí projektu je Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem V pohybu s Matýnkem včetně zpracování vzdělávacího obsahu a to v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. This diploma thesis deals with the specification and documentation of the establishment of private kindergartens in Brno. Its main part is the project, which at the beginning briefly deals with market research, the foundation of the s.r.o as a determination of the legal subjectivity of kindergartens and the financial plan. More specifically, the project focuses on the functioning and organization of kindergartens. The main part of the project is the School Education Program for Preschool Education entitled "V pohybu s Matýnkem", including the processing of educational content and in accordance with the Framework Educational Program for Preschool Education. Klíčová slova: Měateřská škola; soukromá mateřská škola; předškolní vzdělávání; školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; vzdělávací obsah; Kindergarten; private kindergarten; preschool education; school education program for pre-school education; educational content. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Založení soukromé mateřské školy Matýnek

Diplomová práce se zabývá specifiky a dokumentací při založení soukromé mateřské školy v Brně. Její hlavní částí je projekt, který se v úvodu stručně zabývá průzkumem trhu, založením s. r. o. jako ...

AGUILAROVÁ, Marie; JŮVOVÁ, Alena; CHUDÝ, Štefan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
2018 - český
The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in Czech language of his works. The study is divided into two symmetrical (in time) parts: the first one focuses on Kafka's reception in his lifetime (1909-1922), the second one on the reception after his death (1924-1939). In the first part, translations of Kafka's office publications are analyzed in the context of their origin, Kafka's part (as an author) in the formation of the original texts as a source for their translation and set in the context of his belletristic works; in the prosopographically oriented analysis the aim is further focused on the reception of Kafka's belletristic texts in his lifetime and on different strategies of translation by authors who translated his texts into Czech during his lifetime (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafka's responses and how they are reflected in his work. The analysis in the second part is structured mainly according to the tendencies of reception whose focus shifts gradually from expressionist to surrealistic interpretations; the analysis of gradual changes of Kafka's image in the Czech press which reflects the changing reception of his... Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou časově symetrických částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909-1922), druhá recepci po jeho smrti (1924-1939). V první části jsou tematizovány překlady Kafkových úředních publikací v kontextu jejich vzniku, problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku původních textů jako zdroje pro jejich překlad a zasazení těchto textů do celku Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; pozornost je dále věnována prosopograficky orientovanému zkoumání recepce Kafkových beletristických textů za jeho života a analýze odlišných překladatelských strategií autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafkových reakcí na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých linií recepce, jejichž těžiště se postupně přesouvá od expresionisticky k surrealisticky zaměřeným interpretacím; analýza postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla zřetelně ukazuje, že Kafka nebyl ve třicátých... Klíčová slova: Franz Kafka; literární kritika; české překlady; Franz Kafka; literary criticism; Czech translations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou

The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in ...

Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Pracovněprávní spory
Kalhousová, Viktorie; Pichrt, Jan; Drápal, Ljubomír
2018 - český
This diploma thesis deals with two types of disputes under the Czech employment law - the employment disputes and the labor disputes. The main reason for choosing this topic of the thesis was partly due to author's personal experience with the employment dispute, the extensive judicial case law as well as some aspects of the solution of employment disputes before the court - especially the length of proceedings and the decreasing number of cases brought before the court. The first chapter of this thesis relates to procedural aspects of the employment disputes and the author analyzes the main differences between "ordinary" civil proceedings and the employment disputes proceedings. The basic difference is the appointment of the court in the employment disputes, especially the assessors, and the decision-making process of the panel of judges. The main focus of this thesis is a chapter dealing with the employment disputes about the invalidity of the termination of employment, especially focusing on the substantive legislation of each of the methods of the termination of employment and the basic conclusions from the case law of the general courts. Following the main chapter are also solved questions about employment disputes regarding the amount due of the wage and also the issue of disputes concerning... Tato diplomová práce se zabývá oběma druhy pracovněprávních sporů dle českého práva - individuálními pracovněprávními spory a kolektivními pracovněprávními spory. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla jednak zkušenost autorky diplomové práce s individuálními pracovními spory, dále rozsáhlost soudní judikatury řešící tuto problematiku a také neblahá zjištění týkající se řešení individuálních pracovněprávních sporů u obecných soudů - zejména délka řízení a snižující se počet nápadů. Nezbytnou součástí této práce je kapitola o procesních aspektech pracovněprávních sporů, která pojednává o odlišnostech mezi "běžným" civilním řízením a řízením o pracovněprávním sporu. Základní řešenou otázkou je problematika obsazení soudů v pracovněprávních sporech, zejména způsob a doba jmenování přísedících a postup při rozhodování senátu. Těžiště této práce představuje kapitola pojednávající o individuálních pracovněprávních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru. V rámci této kapitoly je analyzována hmotněprávní úprava každého ze způsobů skončení pracovního poměru a jsou předestřeny zásadní závěry z rozhodovací praxe obecných soudů. V návaznosti na tuto hlavní kapitolu je řešena oblast individuálních pracovněprávních sporů o výplatu dlužné mzdy a autorka se dotkne i problematiky sporů o náhradu... Klíčová slova: Pracovněprávní spor; kolektivní spor; neplatnost skončení pracovního poměru; Employment dispute; labor dispute; invalidity of termination of employment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pracovněprávní spory

This diploma thesis deals with two types of disputes under the Czech employment law - the employment disputes and the labor disputes. The main reason for choosing this topic of the thesis was partly ...

Kalhousová, Viktorie; Pichrt, Jan; Drápal, Ljubomír
Univerzita Karlova, 2018

Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby
Hilar Matouš; Caravanas Aristotelis; Barták Jiří
2018 - český
Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ražby. Problematika tříd ražeb a zatřiďování, třebaže představuje jeden z nejvýznamnějších aspektů podzemního díla ve všech jeho fázích, je nezřídka podceněna. Ražba každého podzemního díla probíhá v následných, po sobě jdoucích cyklech, sestávajících ze sledu jednotlivých činností. Tyto činnosti se provádějí s různou efektivitou. V důsledku nízké produktivity při provádění některých činností dochází ke zpomalení postupu ražeb. Pro posouzení, zda jsou jednotlivé činnosti prováděny dostatečně efektivně, však v řadě případů chybí podklady. Produktivity a trvání jednotlivých činností razícího cyklu by měly být specifikovány v nabídce a být součástí smlouvy o dílo. V průběhu výstavby podzemního díla by pak měly být činnosti sledovány a vyhodnocovány. Specifikace produktivit a trvání činností závisí na geotechnických podmínkách a musí tedy být vztaženy k jednotlivým třídám ražby. V praxi dále přispívají k prodloužení doby ražby různé druhy prostojů, jejichž důvody pramení z podmínek stavby. Ražby podzemních objektů velmi často leží na kritické cestě výstavby projektů. Jakékoli zpoždění při ražbě má tedy přímý dopad na harmonogram výstavby celého projektu. V praxi téměř vždy dochází ke vzniku rozdílu mezi plánovaným a skutečným postupem ražby. Nejčastější příčinou jsou nižší produktivity činností razícího cyklu, různé prostoje a změny ve třídách ražby. Termín ukončení ražby se v průběhu výstavby mění. Aby predikce postupu ražby byla pro úseky, které ještě nebyly vyraženy, věrohodnější, je nutné ji založit nejen na odborném odhadu, ale i na analýze parametrů ražby již realizovaných úseků. Zejména se jedná o analýzu tříd ražeb, činností a prostojů za působení určitých specifických podmínek stavby. Výsledkem predikce by měl být časový rozsah ukončení ražby vyjádřený pomocí pravděpodobnostního rozložení. Vzhledem ke značnému množství vstupních dat, nutnosti kontroly jejich správnosti a množství vznikajících dotazů, tj. množství požadovaných typů analýz, je nezbytné tento proces co nejvíce automatizovat. Za tímto účelem jsou vyvíjeny speciální softwarové aplikace. Autor disertační práce vyvinul softwarovou aplikaci Tunnel Supervision. Tato aplikace byla použita na reálných projektech. Data a analýzy uvedené v této disertační práci byly získány za pomoci této aplikace. Disertační práce obsahuje několik cílů: 1) obeznámit čtenáře s problematikou činností a prostojů při ražbách a jejich dopadech na harmonogram; 2) popsat teorii týkající se této problematiky a doplnit ji o příklady z praxe; 3) vyvinout softwarovou aplikaci umožňující správu rozsáhlého množství dat získaných z různých projektů a jejich podrobné analýzy; 4) zdokonalit obecně známá ustanovení a kritéria za účelem správného stanovování tříd ražeb v průběhu výstavby.Specification and determination of excavation classes rank among the decisive factors that contribute to a successful completion of tunnelling projects. It is not only important to correctly specify the classes, but also to use a suitable classification method for a tunnel construction. Experience shows the importance of the classes is often being underestimated, even though it is one of the most important aspects of underground works during all their stages. The excavation process of any underground object includes successive cycles that are composed of a sequence of activities. These particular activities are performed with a different level of effectiveness. Due to the low productivity of some activities, the overall excavation progress is decelerated. Relevant information to assess whether the activities were performed in accordance with the contract conditions is often not provided. The specification of the productivity and duration of the activities should be included in the bids, as well as in the contract conditions, and should be monitored and analysed during tunnel excavation. The specification should be related to the encountered geotechnical conditions and consequently to the individual classes. In addition to the low effectiveness of activities, further delays caused by different site conditions contribute to the prolonged construction schedule. The excavations of underground objects often follow the critical path of a project. Any delay in excavation progress has a direct impact on the overall project construction schedule. In tunnel constructions, there is a regular difference between planned and actual progress. Low effectiveness of tunnelling activities, various delays and changes in the classes are the most frequent causes. The deadline of tunnel excavation usually changes multiple times throughout the construction process. In order to reach higher credibility, the presumption of excavation progress in the remaining tunnel stretches should be based not only on expert judgement, but also on a detailed analysis of excavation parameters reached in the already excavated sections. This especially concerns the analysis of the excavation classes, tunnel activities and delays under the influence of specific site conditions. The result of the excavation presumption should be ideally provided in the form of a time span formulated as a probabilistic distribution. Due to the amount of input data, the necessity to check it and the amount of queries, i.e. the amount of analyses types, it is necessary to automate this process as much as possible. Therefore, special software applications are being developed. The author of dissertation thesis has developed an application called Tunnel Supervision. This application has been used on real projects. The data and analyses presented in the dissertation thesis were obtained from the application. The dissertation thesis has more goals: 1) to familiarize readers with the problems of activities and delays during tunnel excavation and their impacts on the construction schedule; 2) to describe the theory related to this topic and complete it with examples from real sites; 3) to develop software application which allows to manage and analyse the vast amount of data from different tunnelling projects; 4) to improve general provisions and criteria related to the methods of classes determination. Klíčová slova: tunel,třídy ražby,optimalizace,činnosti a prostoje,harmonogram,software; tunnel,excavation classes,optimization,activities and delays,construction schedule,software Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby

Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě ...

Hilar Matouš; Caravanas Aristotelis; Barták Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.
Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
2018 - český
(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological mechanisms underlying development of these diseases. Besides environmental factors, lifestyle and amount and composition of food, adipose tissue is a key player in the pathogenesis of obesity and its metabolic complications including insulin resistance (IR) and T2DM. Primary aim of our work was to evaluate the role of recently discovered adipokine omentin and the role of mitochondrial dysfunction in subcutaneous adipose tissue (SCAT) and in peripheral monocytes (PM) in patients with obesity and T2DM with respect to the development of insulin resistance and diabetes. A total number of 118 subjects enrolled in the study were divided into three groups: patients with obesity and T2DM (T2DM group), obese non-diabetics (OB) and healthy lean subjects as a control group (KO). Study subjects underwent several types of interventions - 2 to 3 weeks of very-low calorie diet (VLCD, energy intake 600 kcal per day), regular physical activity program or bariatric surgery (laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Results indicate that low serum omentin concentrations may contribute to development of obesity-associated... Obezita a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) patří mezi metabolická onemocnění se stále vzrůstající incidencí a prevalencí. V soustředěný na objasnění patofyziologických mechanizmů vedoucích k rozvoji těch onemocnění. Vedle faktorů vnějších, jakými jsou životní styl a skladba a množství přijímané klíčovou roli v včetně inzulínové rezistence (IR) a DM 2. typu tuková tkáň Cílem naší práce bylo hlouběji prozkoumat možnou úlohu recentně popsaného adipokinu omentinu a dále zhodnotit úlohu podkožní tukové tkáni (SCAT) a periferních monocytech (PM) při rozvoji inzulínové rezistence a diabetu u pacientů s Do studie bylo celkem zařazeno 118 jedinců rozdělených do 3 skupin: pacienti s diabetes mellitus 2. typu (T2DM), skupina pacientů s prostou obezitou (OB) a zdravé štíhlé stoupily několik typů intervencí - 2 až 3 týdny nízkokalorické diety (VLCD, denní příjem 600 kcal), program pravidelné fyzické aktivity nebo bariatrický výkon (laparoskopická tubulizace žaludku, laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Dosažené výsledky poukazují na možnou spoluúčast nízkých sérových tělesnou hmotnost a metabolický profil pacientů může být částečně zprostředkován e ukázali, že pacienti s mají mitochondriální dysfunkci ve SCAT a částečně i v PM, přičemž VLCD nevedla zásadnímu zlepšení této dysfunkce. Intervence vedoucí ke zvýšení... Klíčová slova: obezita; diabetes mellitus 2. typu; nízkokalorická dieta; omentin; mitochondriální dysfunkce; laparoskopická tubulizace žaludku; obesity; type 2 diabetes mellitus; very-low calorie diet; omentin; mitochondrial dysfunction; laparoscopic sleeve gastrectomy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.

(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological ...

Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří; Šťastná, Jaroslava; Dragomirecká, Eva
2018 - český
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření... Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření... Klíčová slova: Senior|sociální práce|dobrovolník|dobrovolnictví|zapojení|sociální služby|seniorský věk; Senior|social work|volunteer|volunteering|engagement|social services|senior age Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Senior jako dobrovolník v sociální práci

Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského ...

Šedivý, Jiří; Šťastná, Jaroslava; Dragomirecká, Eva
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze