Number of found documents: 534463
Published from to

RAŠELINNÉ LÁZNĚ
Hlaváček Dalibor; Vild Josef; Šépka Jan
2017 - Czech
Prací se snažím znovuobjevit již téměř zapomenutý fenomén horských lázní na našem území. Nalézám dávnou slávu lázeňství Jizerských hor a navazuji na tuto tradici pohledem dnešním. Navrhuji lázně jako místo odpočinku, navrhuji lázně tiché. Navrhuji lázně rašelinné, jizerské.By this project, I attempt to rediscover the almost forgotten phenomenon of a mountain spa in the Czech Republic. I found an ancient fame of spa in the northern mountains called Jizerské and I follow this tradition from today's point of view. I propose a spa as a place for relaxation, I propose a quiet spa. I propose peat baths based on the local natural richness. Keywords: Lázně,Rašelina,Odpočinek,Zdraví,Ticho,Jizerské hory,Jizerka; Baths,Peat,Relaxation,Health,Silence,Jizera Mountains,Jizerka Available in digital repository of ČVUT.
RAŠELINNÉ LÁZNĚ

Prací se snažím znovuobjevit již téměř zapomenutý fenomén horských lázní na našem území. Nalézám dávnou slávu lázeňství Jizerských hor a navazuji na tuto tradici pohledem dnešním. Navrhuji lázně jako ...

Hlaváček Dalibor; Vild Josef; Šépka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh multifunkčního grilu
Mrázek Jiří; Karkulín Adam; Dub Martin
2017 - Czech
V práci je proveden návrh multifunkčního grilu pro venkovní použití. Gril je navrhován pro kompatibilitu s jehlou, roštem a kamennou deskou, a s možností manipulace topeniště pro regulaci intenzity ohřívání.The thesis deals with a construction design of multifunctional grill for outdoor uses. The grill is designed for compatibility with needle, grill grid and grill stone with manipulative fireplace for heat intensity regulation. Keywords: Multifunkční gril,Ventilátor,Šroubový zvedák; Multifunctional gril,Ventilator,Screw jack Available in digital repository of ČVUT.
Návrh multifunkčního grilu

V práci je proveden návrh multifunkčního grilu pro venkovní použití. Gril je navrhován pro kompatibilitu s jehlou, roštem a kamennou deskou, a s možností manipulace topeniště pro regulaci intenzity ...

Mrázek Jiří; Karkulín Adam; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
Jaroš Jan; Rádková Markéta; Šulc René
2017 - Czech
Zdravotnická pomůcka umožňující člověku lepší a stabilnější chůzi. Jednoduchý design. Trubková konstrukce s koženými a jinými doplňky.This medical equipment enable better and more stable walk. Simple design. The tube construction includes leather and other accessories for friendly using. Keywords: zdravotnická pomůcka; chodítko; uživatel; chůze; psychika člověka; medical equipment; rollator; user; walk; psyche of man Available in digital repository of ČVUT.
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

Zdravotnická pomůcka umožňující člověku lepší a stabilnější chůzi. Jednoduchý design. Trubková konstrukce s koženými a jinými doplňky.This medical equipment enable better and more stable walk. Simple ...

Jaroš Jan; Rádková Markéta; Šulc René
České vysoké učení technické v Praze, 2017

OTEVŘENÉ VYSOČANY
Klokočka Jiří; Buroň David; Novotná Petra
2017 - Czech
V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového dědictví, v pozměněné formě navazuje na výrobní tradici a po letech posiluje význam čtvrti v rámci metropole.Urban concept of area Vysočany focused on localities classified as transformational areas is processed in diploma project. New designed city structure takes advantage of potential of industrial heritage, follows in changed form the manufacturing tradition and after years strengthens the meaning of the quarter within the metropolis. Keywords: Urbanistická koncepce; transformační oblast; kreativní průmysl; Urban concept,transformation area,creative industry Available in digital repository of ČVUT.
OTEVŘENÉ VYSOČANY

V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového ...

Klokočka Jiří; Buroň David; Novotná Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2017

REGENERACE ČÁSTI MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Klokočka Jiří; Hájková Silvia; Jiran Zdeněk
2017 - Czech
V mé práci se budu zabývat podrobněji fenoménem sídliště a to jak jej známe díky výstavbě ze 70. let minulého století, čili modernistickým sídlištěm, ale také nově vystavěným, pro tuto práci moderním sídlištěm. Urbanistická studie je pojednána v několika měřítkách a odráží se od metody od největšího po nejmenší měřítko.In my thesis, I am going to write about the phenomenon of the housing estate as we know it thanks to the development of the 70s of the last century, in other words modernist housing estate, but also recently built, for this work modern housing estate. The town planning study is discussed on several scales and reflects the method from the largest to the smallest. Keywords: Uherské Hradiště; sídliště; propojení; veřejný prostor; kvalitní bydlení; Uherské Hradiště; housing estate; interconnection; public space; quality housing Available in digital repository of ČVUT.
REGENERACE ČÁSTI MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

V mé práci se budu zabývat podrobněji fenoménem sídliště a to jak jej známe díky výstavbě ze 70. let minulého století, čili modernistickým sídlištěm, ale také nově vystavěným, pro tuto práci moderním ...

Klokočka Jiří; Hájková Silvia; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

DESIGN HELP NÁMĚSÍČNOST
Karel Marian; Helfer Miroslav; Míkovec Zdeněk
2017 - Czech
Cílem mé diplomové práce je návrh nositelného zařízení určeného speciálně pro somnambulní pacienty (osoby trpící tzv. náměsíčností). Pří mém postupu jsem vycházel z dnes již existujících technologií, zejména s technologií IQRF, jejíž možnosti jsem optimalizoval a využil na maximum. Dalších výchozím faktorem byla dnes již dostupná elektronická zařízení, jejichž stávající design považují za nedostatečný. Primární funkcí mou navrženého zařízení je monitorování polohy pacienta s výstražným zvukovým a vibračním mechanismem, čímž bude možné předejít vážným zraněním. Základní důraz pokládám na to, aby zařízení bylo nenákladné, malé, snadno ovladatelné a intuitivní. Důležitou částí byla také vizuální forma s ohledem na ergonomii. Klíčovým bodem bylo vytvořit účelný produkt s osobitým designem.The aim of my dissertation is a wearable device designed especially for somnambulant patients. In my method, I was first patterned on existing technologies, mainly IQRF, which I optimized and used it maximal capacities. Secondly, I examined available electronic devices and found their design absolutely insufficient. The primary function of the device which I present is monitoring sleeping position of a somnambulant patient which includes a cautionary and vibrating mechanism; hence it helps avoiding serious injuries. I put a special emphasis on cost; small size, easy control and intuitiveness. Another key factor it the visual form of the device with regards to ergonomic. I believe I designed a useful and effective product with a distinctive and original design. Keywords: Náměsíčný; somnambulismus; nositelná elektronika; help design; smart healt; somnambulismus; help design; smart healt,sleepwalker sleepwalking Available in digital repository of ČVUT.
DESIGN HELP NÁMĚSÍČNOST

Cílem mé diplomové práce je návrh nositelného zařízení určeného speciálně pro somnambulní pacienty (osoby trpící tzv. náměsíčností). Pří mém postupu jsem vycházel z dnes již existujících technologií, ...

Karel Marian; Helfer Miroslav; Míkovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU - JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ, ŽELEZNÝ BROD
Rothbauer Zdeněk; Kratochvíl Ivo; Buryška Pavel
2017 - Czech
Komunitní dům v Železném Brodě je snaha o navržení sociálně intuitivního domu, který pečuje o lokální komunitu. Je přímou reakcí na sociálně-ekonomické problémy, které populace města vykazuje. Navržený projekt je ve své podstatě platforma ke sdílení vědomostí a zkušeností, trávení volného času, vzdělávání, potkávání, komunikaci, sdílení, soudržnosti a podpory komunitních činností.The community house in Železný Brod is an attempt to design a socially intuitive house that contributes to the local community. It is a response to social - economics issues of the city. The proposed project aims to design a house that acts as a platform for people to share knowledge and experience, spend time together in order to create a community hub with social cohesion, offers variations of opportunities to productively spend free time, to relax, study, meet with people, communicate, share, social cohesion and support for community activity. Keywords: Komunita; senior; nízkoprahové centrum; DDM; denní stacionář; Community,seniour,housing,artclass,senirocarecenter Available in digital repository of ČVUT.
KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU - JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ, ŽELEZNÝ BROD

Komunitní dům v Železném Brodě je snaha o navržení sociálně intuitivního domu, který pečuje o lokální komunitu. Je přímou reakcí na sociálně-ekonomické problémy, které populace města vykazuje. ...

Rothbauer Zdeněk; Kratochvíl Ivo; Buryška Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

NÁVRH BUDOVY FAKULTY ARCHITEKTURY PRO TU DRÁŽĎANY
Šestáková Irena; Václavík Marek; Voříšková Šárka
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh nové budovy Fakulty architektury TU Dresden. Od roku 1995 nemá Fakulta svoji hlavní budovu a je rozmístěna do pěti různých míst, které ovšem nesplňují prostorové a kvalitativní požadavky pro výuku architektury. Nová budova Fakulty architektury by měla reprezentovat moderní pojetí architektury, vytvořit dominantu v území a ikonu pro celé město.The aim of this diploma thesis is the design of a new building of the Faculty of Architecture, TU Dresden. Since 1995, the Faculty has not had its main building and it is located in five different locations, which, however, do not meet the spatial and qualitative requirements for teaching architecture. The new building of the Faculty of Architecture should represent a modern concept of architecture, create a landmark in the area and an icon for the whole city. Keywords: Drážďany; Německo,kampus,studium,architektura,fakulta,návrh; Dresden,Germany,campus,study,architecture,faculty ,design Available in digital repository of ČVUT.
NÁVRH BUDOVY FAKULTY ARCHITEKTURY PRO TU DRÁŽĎANY

Cílem diplomové práce je návrh nové budovy Fakulty architektury TU Dresden. Od roku 1995 nemá Fakulta svoji hlavní budovu a je rozmístěna do pěti různých míst, které ovšem nesplňují prostorové a ...

Šestáková Irena; Václavík Marek; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řešení výkonnosti šnekového dopravníku
Lopot František; Chroust Michal; Kanaval Jan
2017 - Czech
Tato práce pojednává o problematice dopravy uhlí do tepláren a v teplárnách. Obsahuje seznámení s klasifikací sypkých materiálů, stručný přehled dopravníků používaných v teplárenství a způsobů dopravy uhlí do tepláren. Dále byl proveden detailnější rozbor funkce šnekových dopravníků a situace zauhlovací cesty v Teplárně Strakonice, a.s. Z toho byly vyvozeny návrhy konstrukčních řešení pro zlepšení její výkonnosti.This thesis deals with issues of coal transport to the heat plants and within the heat plants. It contains introduction to problematics of bulk material classification, a brief overview of conveyors used in heat plants and modes of coal transportation. Then a more detailed analysis of screw conveyors and the situation of conveyor systems in the company Teplárna Strakonice, a.s. was performed. Devised using that analysis, design solutions to improve performance of these conveyor systems were proposed. Keywords: šnekový dopravník; uhlí; sypký materiál; screw conveyor; coal; bulk material Available in digital repository of ČVUT.
Řešení výkonnosti šnekového dopravníku

Tato práce pojednává o problematice dopravy uhlí do tepláren a v teplárnách. Obsahuje seznámení s klasifikací sypkých materiálů, stručný přehled dopravníků používaných v teplárenství a způsobů dopravy ...

Lopot František; Chroust Michal; Kanaval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Právněfilozofická debata mezi H. L. A. Hartem a L. Fullerem
BOLDYS, Vojtěch; OSINA, Petr; SOBEK, Tomáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá právněfilozofickou debatou mezi profesory H.L.A. Hartem a L.L. Fullerem. Postupně představuje život a právněfilozofické koncepce obou autorů, samotnou debatu na stránkách Harvard Law Review a v jejich dalších pracích a pohled na tuto debatu očima současných právních filozofů. V závěru podává i autorův vlastní pohled na předmětnou problematiku. This thesis deals with the debate in the field of legal philosophy between professors H.L.A. Hart and L.L. Fuller. It gradually describes their life theoretical conceptions and the debate itself, on the pages of Harvard Law Review and other works of both professors. It also offers a view on the debate by contemporary law philosophists. In conclusion, it also serves the author's own view of the subject. Keywords: právo; morálka; právní pozitivismus; přirozenoprávní teorie; vnitřní morálka práva; pojem práva; law; morality; legal positivism; natural law theory; internal morality of law; concept of law Available in digital repository of UPOL.
Právněfilozofická debata mezi H. L. A. Hartem a L. Fullerem

Tato diplomová práce se zabývá právněfilozofickou debatou mezi profesory H.L.A. Hartem a L.L. Fullerem. Postupně představuje život a právněfilozofické koncepce obou autorů, samotnou debatu na ...

BOLDYS, Vojtěch; OSINA, Petr; SOBEK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases