Number of found documents: 539801
Published from to

Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka
Žďárek, Karel; Betáková, Lucie; Mazáčová, Nataša; Suda, Stanislav
2017 - Czech
This dissertation thesis focuses on the use of drama in English language teaching. In the theoretical part the field of drama in ELT is elaborated in terms of its principles, methods and examples of practical use. Based on the outlined theoretical basis the technique radio role play is introduced. The main aim of the thesis was to identify and verify possibilities and limitations of the technique applied in English language teaching. To meet the aim of the thesis action research was used as the research design employing a range of data collection methods, e.g. questionnaires with pupils; interviews with pupils, teachers and critical friends. Content analysis was used to process the collected data and the analysis was further interpreted with the support of contextual information regarding educational setting in which the research was carried out and contextual material (lesson plans, teaching material, audio and video recordings). Within the four cycles of action research initial hypotheses, which were formulated before the actual research, were verified. The research findings show that the radio role playing contributes to the development of speaking as a language skill (mainly fluency and spontaneity of speech), improvisation skills, creativity and non-verbal communication. The main limitation... Tato práce se zabývá problematikou využití dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska oboru včetně jeho principů, metod a příkladů praktické aplikace. Na takto vymezeném teoretickém základě je představena technika rozhlasové rolové hry. Hlavním cílem této práce bylo zjistit a ověřit, jaké jsou možnosti a limitace využití této techniky ve výuce anglického jazyka. Jako výzkumný design byl zvolen akční výzkum včetně kvalitativních metod sběru dat, např. dotazníkové šetření mezi žáky, rozhovory s učiteli a s kritickým přítelem. Získaná data jsou zpracována metodou obsahové analýzy, která jsou dále interpretována ve vztahu ke kontextu edukační reality, ve které byl výzkum prováděn, s oporou o případné další kontextuální materiály (přípravy na vyučovací hodiny, materiální didaktické prostředky, audio a videonahrávky). V rámci akčního cyklu byly ověřeny hypotézy stanovené před vstupem do výzkumu. Bylo zjištěno, že technika přispívá k rozvoji mluvní řečové dovednosti žáků (zejm. plynulosti a spontánnosti), improvizačních dovedností, tvořivosti a nonverbální komunikace. Mezi limitace patří omezená možnost monitorování práce žáků a tedy i oprava chyb. Dále jsou formulovány možnosti práce s audionahrávkou nebo digitalizace některých didaktických... Keywords: výuka anglického jazyka; dramatická výchova vanglickém jazyce; komunikativní kompetence; dramatická výchova; rolová hra; rozhlas; rozhlasová rolová hra; English language teaching; drama education; drama in ELT; communicative competence; role play; radio; radio role play Available in a digital repository NRGL
Rozhlasová rolová hra: možnosti a limity využití fiktivního rozhlasového vysílání ve výuce anglického jazyka

This dissertation thesis focuses on the use of drama in English language teaching. In the theoretical part the field of drama in ELT is elaborated in terms of its principles, methods and examples of ...

Žďárek, Karel; Betáková, Lucie; Mazáčová, Nataša; Suda, Stanislav
Univerzita Karlova, 2017

Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky
Disha, Alena; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
2017 - Czech
1 Summary This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as part of the concept of so-called racial hygiene in Nazi Germany, to analyze the causes that led to its origin, its course and its consequences. At the same time, this work will try to answer two questions. Why the racist regime achieved such "successes" exactly in Germany? How could h it justify "racial hygiene" projects and, in particular, the Lebensborn project? In order to provide answers to these questions, the work deals with the analysis of several societal levels at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century in Germany and Europe, which played an important role in its creation. At the end of the thesis it assesses the topic of current racism, its risks for present day and deals with possible forms of its prevention in the Czech Republic. Keywords Lebensborn, racism, racial hygiene. 1 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o projektu Lebensborn, jeho příčinách a důsledcích. Cílem práce je představit projekt Lebensborn jako součást koncepce tzv. rasové hygieny v nacistickém Německu, analyzovat příčiny, které vedly k jeho vzniku, jeho průběh a důsledky. Zároveň se tato práce pokusí odpovědět na dvě otázky. Proč právě v Německu dosáhl rasistický režim takových "úspěchů"? Jak mohl ospravedlnit projekty "rasové hygieny" a zvláště pak projekt Lebensborn? Proto, aby práce nabídla odpovědi na tyto otázky, zabývá se analýzou několika společenských rovin na konci 19. století a na počátku 20. století v Německu i v Evropě, které hrály významnou roli při jeho vzniku. V závěru práce hodnotí aktuálnost tématu rasismu, jeho rizika pro dnešní dobu a zabývá se možnými formami jeho prevence v ČR. Klíčová slova Lebensborn, rasismus, rasová hygiena. Available in a digital repository NRGL
Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky

1 Summary This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as part of the concept of so-called racial ...

Disha, Alena; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Detail v architektuře Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Hanuš, Jiří; Bláha, Jaroslav; Slavík, Jan; Sedláková, Radomíra
2017 - Czech
Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics that connects it to the visual arts? Is the current architecture visually and experientially inspiring? Dissertation develops a reflection on how, by working with architectural detail to convey a modern architecture to students at schools and permanently integrate it into the education. The goal is the linking with theoretical basis of the author's individual view of the aesthetic qualities of architectural detail with intention of finding didactic bases. As a medium to approach and grasp this phenomenon is used photography, which is seen as a smooth transition between two- dimensional and three-dimensional world. At the same time, however, it works completely autonomously. The research method is based on the principle of interpretative phenomenological analysis, in which, through the interpretation of respondent's works of art and comparison of the individual artistic creation, looking for points of contact and new possibilities for art education. The architectural detail is treated as an artistic language and also as the medium, which offers a number of alternatives, but has so far not found its full... Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově inspirativní? Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh kurikulární koncepce,... Keywords: Architektura; detail; fotografie; komparace; signatura; výtvarná výchova; výtvarný jazyk; interpretativní fenomenologická analýza; Architecture; detail; photography; comparation; signature; art education; visual language; interpretative phenomenological analysis Available in a digital repository NRGL
Detail v architektuře Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy

Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics ...

Hanuš, Jiří; Bláha, Jaroslav; Slavík, Jan; Sedláková, Radomíra
Univerzita Karlova, 2017

Východoužské variety severocentrální romštiny
Beníšek, Michael; Elšík, Viktor; Adamou, Evangelia; Tenser, Anton
2017 - English
The dissertation provides a grammatical description of a cluster of Romani varieties, called 'Eastern Uzh Romani', which are spoken in Transcarpathian Ukraine in an area adjacent to the Slovak border. These varieties are associated with five traditional locations, two of which are situated in the city of Uzhhorod, representing an eastern margin of a North Central Romani dialect continuum. The focus is not only on describing the common characteristics of the entire Eastern Uzh dialect, but also on highlighting its variation with respect to specific features of the individual varieties. The description is based on first-hand data collected during numerous fieldwork trips of the author between 2007 and 2016. The dissertation is organised into thirteen chapters. Alongside the proper grammatical description, it provides a detailed overview of the speakers' historical, ethnocultural and sociolinguistic background. The main attention is given to describing inflectional, derivational as well as functional patterns of word classes. In addition, it discusses issues of phonology, including historical phonology within the North Central Romani context, and also covers various syntactic structures. Disertační práce je gramatickým popisem skupiny romských variet nazvaných "východoužská romština", jimiž se mluví na Zakarpatské Ukrajině v oblasti přiléhající k hranici se Slovenskem. Tyto variety jsou spjaty s pěti tradičními lokalitami, z nichž dvě se nacházejí ve městě Užhorod, a představují východní okraj nářečního kontinua severocentrální romštiny. Důraz je kladen nejen na popis společných charakteristik celého východoužského nářečí, ale také na jeho interní variaci se zřetelem ke specifikům jednotlivých variet. Popis je založen na datech shromážděných v průběhu opakovaného terénního výzkumu autora mezi lety 2007 až 2016. Disertace se skládá ze třinácti kapitol a vedle vlastního gramatického popisu podává podrobný přehled o historickém, etnokulturním a sociolingvistickém kontextu mluvčích. Hlavní pozornost je věnována flektivním, slovotvorným stejně jako funkčním vzorcům slovních druhů. Práce však diskutuje i fonologické problémy, včetně historické fonologie v kontextu severocentrální romštiny, a pokrývá i různé syntaktické struktury. Keywords: romština; severocentrální romština; dialektologie; popis jazyka; Zakarpatská Ukrajina; Romani; North Central Romani; dialectology; language description; Transcarpathian Ukraine Available in a digital repository NRGL
Východoužské variety severocentrální romštiny

The dissertation provides a grammatical description of a cluster of Romani varieties, called 'Eastern Uzh Romani', which are spoken in Transcarpathian Ukraine in an area adjacent to the Slovak border. ...

Beníšek, Michael; Elšík, Viktor; Adamou, Evangelia; Tenser, Anton
Univerzita Karlova, 2017

Územní azyl
Hueber, Radim; Honusková, Věra; Faix, Martin
2017 - Czech
Territorial Asylum The aim of this thesis is to analyse the topic of territorial asylum as an ancient and withstanding institute of international law. The main research questions are as follows: What constitutes territorial asylum? Can it be considered a basic human right from the viewpoint of each individual? Does this right include asylum or only the opportunity to seek it? Does the state of origin have a right to respond in some way to the granting of asylum? Can it be considered an unfriendly act? This thesis is divided into six main chapters, each of which attempts to view this institute from a different perspective and answer the given questions. The first chapter separates asylum and refugee status, institutes that are often mistaken, and defines the fundamental differences between them. It also describes the historical development of asylum and the differentiation between religious, territorial, political and diplomatic asylum. The following chapter focuses on the definition of territorial asylum and how it is described by various law dictionaries. From these definitions, society's view on territorial asylum is conveyed. The third chapter examines the three parts of territorial asylum, which theoretically come into consideration under this institute. The three parts include: the right of the state... Územní azyl Cílem této práce je analyzovat téma územního azylu, jakožto institutu mezinárodního práva, který se formuje už od dob starověku. Hlavními výzkumnými otázkami jsou: Co je obsahem územního azylu? Lze na něj hledět i z pohledu jednotlivce jako na lidské právo? Zahrnuje toto právo i právo na udělení, nebo pouze právo o azyl požádat? Má stát původu podle mezinárodního práva možnost nějakým způsobem na udělení azylu reagovat? Může ho například považovat za nepřátelský akt? Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, kdy každá se snaží na tento institut pohlédnout z jiné perspektivy a zodpovědět stanovené otázky. První kapitola odděluje azyl a uprchlictví, instituty, které bývají často mylně zaměňovány, a vymezuje základní rozdíly mezi nimi. Dále pak popisuje historický vývoj azylu a postupné formování azylu náboženského, územního, politického a diplomatického. Práce přitom hledá rozdíly a podobnosti mezi těmito pojmy. Následující kapitola se zaměřuje na definici pojmu územní azyl a na to, jak ho popisují jednotlivé slovníky práva. Z toho pak práce vyvozuje současný pohled společnosti na územní azyl. Třetí kapitola do hloubky zkoumá tři části územního azylu, které teoreticky přichází v úvahu pod tento institut podřadit, tedy právo státu azyl udělit, právo jednotlivce o azyl požádat a právo... Keywords: Azyl; územní azyl; Deklarace o územním azylu; Úmluva o územním azylu; Asylum; Territorial Asylum; Declaration on Territorial Asylum; Convention on Territorial Asylum Available in a digital repository NRGL
Územní azyl

Territorial Asylum The aim of this thesis is to analyse the topic of territorial asylum as an ancient and withstanding institute of international law. The main research questions are as follows: What ...

Hueber, Radim; Honusková, Věra; Faix, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu
Sirotová, Dominika; Honusková, Věra; Tymofeyeva, Alla
2017 - Slovak
This thesis focuses on political persecution as a reason for which international protection is granted. Firstly, it discusses what role persecution on political grounds has played in the past, and how the entitled person is provided with protection as a result. The following chapter assesses the way political persecution is included in the relevant international law norms, as well as European law norms, which are an important source of the legal regulation of granting international protection in the European Union. As an example of how Member States respect both international and European commitments in their national legislation, the thesis reveals the laws and regulations made applicable in the Czech Republic. The crux of this thesis centres around the interpretation of different terms which are crucial for granting international protection on political grounds. This is the imperative, determining factor of the decision-making process in individual cases. Chapter 4 compares the legal regulation of political persecution in two regional legal subsystems, European and Inter-American, and incorporating international and regional commitments in the national legislation on the American continent is demonstrated on the relevant US laws. Furthermore, the thesis deals with the question of whether... Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či prenasledovanú osobu oprávňovalo k poskytnutiu útočiska. Nasledujúca kapitola mapuje súčasné právne zakotvenie politického prenasledovania v príslušných predpisoch medzinárodného, ako aj európskeho práva, ktoré je dôležitým prameňom právnej úpravy udeľovania medzinárodnej ochrany na území Európskej Únie. Ako príklad toho, ako jednotlivé členské štáty zohľadňujú svoje medzinárodne-právne a európsko-právne záväzky v národných právnych predpisoch uvádza českú právnu úpravu. Jadrom tejto diplomovej práce je interpretácia jednotlivých pojmov kľúčových pre udeľovanie medzinárodnej ochrany z politických dôvodov, ktorá je rozhodujúca pre rozhodovanie o poskytnutí či neposkytnutí ochrany v konkrétnych prípadoch. Kapitola 4 porovnáva právne zakotvenie politického prenasledovania v 2 regionálnych právnych subsystémoch, európskom a inter-americkom, a inkorporáciu medzinárodne-právnych a regionálnych záväzkov do národnej legislatívy v oblasti Ameriky demonštruje na právnej úprave USA. Následne sa práca zaoberá otázkou, či politická neutralita môže slúžiť ako dôvod pre udelenie medzinárodnej... Keywords: politický názor; prenasledovanie; ľudské práva; medzinárodná ochrana; Ženevský dohovor; political opinion; persecution; human rights; international protection; Geneva Convention Available in a digital repository NRGL
Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu

This thesis focuses on political persecution as a reason for which international protection is granted. Firstly, it discusses what role persecution on political grounds has played in the past, and how ...

Sirotová, Dominika; Honusková, Věra; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2017

Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení
Šeflová, Jaroslava; Jelínek, Jiří; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release of an unjust enrichment in criminal proceedings. Work serves a legal definition of the injured party and a crime victim and deals with their status in criminal proceedings. As to the injured party, the thesis focuses on a definition and a position of the injured party as well as issues related to an adhesion proceedings in which the court decides about a claim of the injured party to damages, non-material damage and unjust enrichment. The focus of the issues relating to crime victims is their status and rights granted to them in the light of the recently adopted law amendment of victims of crime and international arrangements. The entire work arises all sorts of questions about the accuracy and effectiveness of the legislation which provides a reflection of the current state and at the same time proposals de lege ferenda. My thesis is systematically divided into four main parts. In the introductory part of this work is for a better orientation and understanding of the context described the historical evolution of the position of an injured party, by law of the injured party before 1950 to the time of the... 1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem postavení poškozeného a oběti v trestním řízení a náhradou škody, nemajetkové újmy a vydáním bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Práce podává legální definici poškozeného i oběti trestného činu a zabývá se jejich postavením v trestním řízení. U poškozeného v trestním řízení se práce zaměřuje na definici a postavení poškozeného a otázky související s adhezním řízením, v němž soud rozhoduje o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení. Těžištěm otázek týkajících se obětí trestných činů je jejich postavení a práva jim přiznaná s ohledem na nedávno přijatý zákon, který novelizuje zákon o obětech trestných činů, a na mezinárodní úpravu. V průběhu celé práce vyvstávají nejrůznější otázky týkající se správnosti a účelnosti platné právní úpravy, což přináší zamyšlení nad současným stavem a zároveň návrhy de lege ferenda. Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních částí. V úvodní kapitole práce je pro lepší orientaci a pochopení souvislostí popsán historický vývoj postavení poškozeného, od právní úpravy poškozeného před rokem 1950 až po současný trestní řád, s jeho nejvýznamnějšími novelami. V další části se práce věnuje poškozenému v trestním řízení a aktuálním otázkám s tím souvisejícími. Definuje... Keywords: Poškozený; náhrada škody; trestní řízení; The injured party; compensation for damages; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení

1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release ...

Šeflová, Jaroslava; Jelínek, Jiří; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.
Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
2017 - Czech
This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the aspect of physical movement related to Hip Hop subculture. This paper deals with the physical, psychological and social influence of movement on human being. The differences between the conception of dance as a therapeutic movement and as the artistic movement are also presented. Breakin, one of the four basic elements of Hip Hop, is more deeply discussed. The development of Street Dance battle is also reviewed. The work marginally deals with the characteristics of the selected Street Dance styles. Practical exercises and practical examples where Hiphop is used in youth work can be found at the end of the thesis. The purpose of this bachelor thesis is to provide theoretical and practical information about the use of Street Dance and generally Hiphop in social work with pedagogical and psychological influence on young people. Bakalářská práce se zabývá vznikem subkultury Hip Hop, vývojem subkulturních elementů a využitím Hiphopu v sociální práci s mládeží. V zorném poli této práce je převážně pohybová stránka Hip Hopové subkultury. Práce rozebírá vliv pohybu na člověka po stránce fyzické, psychické i sociální. V práci jsou uvedeny rozdíly v pojetí tance jako uměleckého pohybu a jako terapeutického pohybu. Dále se podrobněji zabývá vznikem a vývojem jednoho ze čtyř základních elementů Hip Hopu - breakinu. Dalším rozebíraným tématem je vývoj Street Dance battlů. Okrajově se práce zabývá i charakteristikou vybraných tanečních pouličních stylů. V práci lze nalézt i praktická cvičení a příklady z praxe, při kterých je při práci s mládeží využíván Hiphop. Cílem práce je poskytnout teoretické i praktické informace o využití Street Dance a Hiphopu obecně v sociální práci s pedagogicko- psychologickým působením na mládež. Available in a digital repository NRGL
Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.

This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the ...

Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Kouření a hmotnost.
Pánková, Alexandra; Králíková, Eva; Tuček, Milan; Kolek, Vitezslav
2017 - Czech
Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body weight post cessation are only partially understood. Several hypotheses have suggested a temporary increase in blood pressure following smoking cessation. In addition, weight concerns after quitting are common, and may affect tobacco dependence treatment outcomes. The aim of our study was to monitor changes in body weight, blood pressure, incretins and selected hormonal parameters among ex-smokers after three months of abstinence. We also examined factors associated with smoking-related weight concerns. We monitored and evaluated selected parameters (personal history, questionnaires, anthropometric, biochemical, hormonal) and compared before and after tobacco dependece treatment, if patients underwent such treatment. We found that smoking cessation was associated with weight gain. Smokers who were more tobacco dependent or more sedentary were at increased risk. The prevalence of diagnosis hypertension did not differ among non-smokers, former smokers and smokers adjusting for age and BMI. In the pilot phase of our study we demonstrated that three months of smoking abstinence was associated with an increase in serum leptin... Užívání tabáku úzce souvisí se změnami tělesné hmotnosti. Po zanechání kouření dochází u většiny pacientů k nežádoucímu váhovému přírůstku, avšak mechanismy vedoucí k hmotnostním změnám při odvykání jsou pochopeny pouze částečně. Několik hypotéz naznačilo dočasné zvýšení krevního tlaku po zanechání kouření. Navíc, obavy z váhového přírůstku po přerušení kouření jsou časté a mohou ovlivnit úspěšnost léčby závislosti na tabáku. Cílem naší práce bylo sledovat změny hmotnosti v závislosti na kouření, jejich možné prediktory, zhodnotit prevalenci hypertenze v závislosti na kuřáckém statusu, popsat změny hladin inkretinů a vybraných hormonálních parametrů po tříměsíční abstinenci a konečně zjistit prevalenci obav ze zvýšení hmotnosti po zanechání kouření a faktory spjaté s jejich výskytem. Sledovali a vyhodnocovali jsme vybrané parametry (anamnestické, dotazníkové, antropometrické, biochemické, hormonální) a hodnotili jejich změnu během úspěšné léčby závislosti na tabáku. Prokázali jsme, že po přerušení užívání tabáku se u naprosté většiny pacientů dostaví váhový přírůstek a dále i to, že více závislí kuřáci nebo ti s minimální fyzickou aktivitou jsou ve zvýšeném riziku vzestupu hmotnosti během odvykání. Získané výsledky svědčí i pro to, že prevalence diagnózy hypertenze se dle kuřáckého statusu po... Keywords: kouření; léčba závislosti na tabáku; hmotnost; přírůstek na váze po zanechání kouření; hypertenze; inkretiny; obavy z váhového přírůstku po zanechání kouření; úspěšnost odvykání; smoking; smoking cessation; weight; post-cessation weight gain; hypertension; incretins; smoking-related weight concerns; abstinence rate Available in a digital repository NRGL
Kouření a hmotnost.

Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body weight post cessation ...

Pánková, Alexandra; Králíková, Eva; Tuček, Milan; Kolek, Vitezslav
Univerzita Karlova, 2017

Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla
Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical problem. Ethical aspects of doping are often disregarded by the society because doping is more commonly looked upon as a health risk associated with using forbidden substances in sport. The bachelor thesis also describes the link between doping and young people - a recent problem which needs to be tackled. At the end the bachelor thesis introduces possible prevention concerning forbidden substances in sport as an important topic in contemporary times. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopingu ve sportu jako lží o výkonu těla sportovce nejen sobě samému, ale také společnosti. Práce je zaměřena na doping jako etický problém. Etické aspekty dopingu jsou společností často opomíjeny, protože se na doping nahlíží spíše, jako na zdravotní risk spojený s užíváním zakázaných látek ve sportu. Tato práce také popisuje spojitost mezi dopingem a mládeží, jako aktuální problém, který je potřeba řešit. Na závěr je v práci nastíněna možná prevence zakázaných látek ve sportu, která je v současnosti důležitým tématem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla

This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical ...

Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases