Number of found documents: 568866
Published from to

Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město
Zavřel Zdeněk; Vašourková Yvette; Brožová Michaela
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie a adaptability konstrukce. Tato kritéria jsou zkoumána na konkrétních dvanácti stavbách, a to vždy ve vztahu k okolnímu městskému kontextu. Stejným postupem byly analyzovány také tři soudobé stavby, každá z jedné porevoluční dekády, které se k typologii velkoměstského paláce odkazují. Práce hledá odpověď na otázky: V čem je kvalita moderního velkoměstského paláce po stu letech jeho života? Jaké jsou principy velkoměstského paláce pro udržitelné město? Je možné v dnešní situaci obdobné paláce realizovat?The thesis focuses on the study of Prague s metropolitan palaces from the first half of the twentieth century and examines the sustainability of their concept from the point of view of the investment plan, land exploitation, functional use, accessibility and technology and the adaptability of the consruction. These criteria are examined on specific twelve buildings, always in relation to the surounding urban context. In the same way, three contemporary buildings, one from each of the postrevolution decades, which refer to the typology of the city palace, were also analysed. The thesis seeks answers to the questions. What is the quality of a modern metropolitan city palace after the hundred years of its life? What are the principles of a metropolitan palace for a sustainable city? Is it possilbe to realize similar palaces in the present situation? Keywords: Velkoměstský palác,kvalita městského života,udržitelné principy architektury a urbanismu,trvalé principy staveb,víceúčelové stavby,pražské paláce,raná moderna,adaptabilita,integrace do městské struktury,dlouhodobá životnost,investiční záměr; Metropolitan palace,quality of urban life,sustainable principles of architecture and urbanism,durable principles of buildings,multipurpose structures. Prague palaces,early modernity,adaptability,integration into the urban structure,long-term lifetime,infestment plan Available in digital repository of ČVUT.
Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město

Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, ...

Zavřel Zdeněk; Vašourková Yvette; Brožová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury
Fialová Irena; Háblová Anna; Pelčák Petr
2018 - Czech
Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich umístění v rámci města. Jsou to obchodní centra na okraji města (edge of town), mimo historické jádro (out of centre) a na hranici historického jádra (edge of centre). Obchodní centra vznikla jako suburbánní projekty, stavěná u dálnic na okrajích amerických měst , a jako taková se ekonomickou globalizací za pomoci nadnárodních společností rozšířila do měst po celém světě . Tím došlo ke střetu nově implementovaného stavebního typu se stávající městskou strukturou. Cílem této disertační práce je interpretace vztahu obchodních center ke městu a definování důsledků, které z tohoto vztahu vyplývají.In my Doctoral Thesis I deal with the impact of shopping centers on the city structure. For my research I personally visited selected shopping centers (both Czech and foreign), which I distinguished according to their location within the city - edge of town, out of center and edge of center. Shopping centers have emerged as suburban projects, built at highways on the outskirts of American cities , and with economic globalization they have expanded worldwide and into city centers . This created a conflict of the newly implemented building type with the existing urban structure. The aim of this dissertation is to interpret the urban relationship between shopping centers and the city and to define the consequences of this relationship. Keywords: Obchodní centrum,město,globalizace,spotřební společnost,dead malls,Victor Gruen,heterotopie,veřejný prostor,mallizace,parter,vnitřní ulice,multifunkčnost,pěší dostupnost,investice do veřejného prostoru,měřítko; Shopping center,city,globalization,consumer society,dead malls,Victor Gruen,heterotopia,public space,mallization,street frontage,inner streets,multifunctionality,pedestrian access,public space investment,scale Available in digital repository of ČVUT.
Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury

Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich ...

Fialová Irena; Háblová Anna; Pelčák Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Principy udržitelné konverze industriálních areálů
Schleger Eduard; Kirovová Lucie; Stempel Ján
2018 - Czech
Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V tomto kontextu se práce zaměřuje na revitalizaci bývalých industriálních areálů prostřednictvím udržitelných urbanistických, architektonických a technologických postupů s ohledem na zvýšení jejich technického, energetického i estetického standardu a zlepšení kvality života v jejich okolí.This dissertation reflects upon a concrete strategy of the sustainable development of cities oriented especially toward the adaptation of existing urban structures, ongoing climate change and on changes in the sphere of socio-economic systems. In this context, the work focuses on the revitalisation of former industrial areas through sustainable urbanistic, architectural and technological procedures with respect to the increase of their technical, kinetic as well as aesthetic standards and to improve the quality of life in their environs. Keywords: udržitelná adaptace,industriální areály,energeticky efektivní design,pasivní energetické strategie,veřejný prostor,vegetace,šetrné hospodaření s vodou,socioekonomický kontext,holistický přístup; sustainable adaptive resuse,industrial sites,energy efficient design,passive solar strategies,public space,vegetation,water sensitive design,socioeconomical context,holistic approach Available in digital repository of ČVUT.
Principy udržitelné konverze industriálních areálů

Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické ...

Schleger Eduard; Kirovová Lucie; Stempel Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci
Pěchouček Michal; Čermák Jiří; Polívka Milan
2018 - English
Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do situací z reálného světa. Nejúspěšnější přístup řešící tento problém je metodologie informačních abstrakcí. Informační abstrakce zmenšují velikost původní extenzivní hry odebíráním informací, které mají hráči k dispozici. To vede ke sjednocování informačních setů tvořících jejich body rozhodnutí. Jelikož hráči musejí hrát identickou strategii ve sjednocených informačních setech, velikost strategie v abstrahované hře může být výrazně menší než v původní hře. Tato abstrahovaná hra je vyřešena a malé strategie získané jejím řešením jsou aplikovány do původní hry. Většina existujících přístupů využívající informační abstrakce vytváří abstrahovanou hru, kde si hráči pamatují všechny své tahy a veškeré informace, které během hry získali -- vlastnost nazvaná perfect recall. Pamatování si všech akcí však způsobuje exponenciální růst počtu bodů rozhodnutí (a tedy i velikosti strategie) vzhledem k počtu těchto akcí. V této práci se zaměřujeme na imperfect recall informační abstrakce, které umožňují hráčům zapomínat. Tyto abstrakce mají tedy potenciál vést k exponenciálně menším abstrahovaným hrám. V této práci poskytujeme následující tři hlavní kontribuce k řešení her v extenzivní formě. Zaprvé poskytujeme ucelený popis složitosti řešení imperfect recall informačních abstrakcí. Zadruhé představujeme první třídu doménově nezávislých algoritmů schopných aproximovat strategie s nejvyšší očekávanou hodnotou v nejhorším případě v imperfect recall informačních abstrakcích. Zatřetí představujeme dva doménově nezávislé algoritmy, které mohou být inicializovány jakoukoliv imperfect recall abstrakcí řešené hry v extenzivní formě. Tyto algoritmy současně řeší a zlepšují danou abstrakci, dokud není dosaženo garantované konvergence k požadované aproximaci Nashova ekvilibria původní hry. Na závěr experimentálně demonstrujeme, že naše algoritmy využívající imperfect recall informační abstrakce používají mnohem méně paměti na vyřešení obrovských her v extenzivní formě oproti paměti používané současnými nejúspěšnějšími algoritmy pro řešení extenzivních her. Z toho plyne, že námi představené algoritmy umožňují zásadní zvýšení škálovatelnosti řešení extenzivních her.Extensive-form games are an important model of finite sequential interaction between players. The size of the extensive-form representation is, however, often prohibitive and it is the most common cause preventing deployment of game-theoretic solution concepts to real-world scenarios. The state-of-the-art approach to solve this issue is the information abstraction methodology. The information abstraction reduces the size of the original large extensive-form game by removing information available to players; hence merging the information sets which from their decision points. Keywords: Teorie her,Hry v extenzivní formě,Informační abstrakce,Imperfect Recall,Nashovo ekvilibrium,Maxmin; ame Theory,Extensive-Form Games,Information Abstraction,Imperfect Recall,Nash Equilibrium,Maxmin Available in digital repository of ČVUT.
Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci

Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických ...

Pěchouček Michal; Čermák Jiří; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce
Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
2018 - Czech
Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive functions, memory and spatial orientation. The decline is short-lived, with complete resolution in first months after surgery. Low education and higher age are the only known risk factors with hard evidence, although it can be diagnosed also in younger patients. Particularly in seniors, this disorder is associated with deterioration of the quality of life. No differences in incidence were found between general and regional anaesthesia, neither between certain anaesthetics. The only evidence-based prevention is a minimalization of the impact of surgery and anaesthesia on patients, e.g. with fast-track approach. Optimization of the depth of the anaesthesia using EEG and derived parameters is promising, but with little evidence yet. Research of the postoperative cognitive dysfunction (POCD) is significantly influenced with the heterogeneity of published studies, consensus on POCD definition and diagnostics is still missing. Another important limiting factor is a continuous change in methods and drugs in anaesthesia and perioperative care in last twenty years, and therefore comparing current results with older studies is... Postižení kognitivních funkcí je častou komplikací v perioperační péči, postihující až čtvrtinu nemocných týden po operačním výkonu. Jde o přechodnou poruchu, která postihuje zejména exekutivní funkce, práci s pamětí a prostorovou orientaci. Jde o dočasný fenomén, který se normalizuje během prvních měsíců po výkonu. Jednoznačně prokázanými rizikovými faktory jsou nižší vzdělání a vyšší věk, ale vyskytuje se napříč věkovým spektrem. Zejména u starších pacientů prokazatelně ovlivňuje kvalitu života po operačním výkonu. Provedené studie nenašly rozdíl ve výskytu mezi celkovou a regionální anestezií, ani mezi jednotlivými anestetiky. Jedinou dostupnou možností prevence je minimalizace operačního inzultu, například v podobě fast-track přístupu k perioperační péči. Optimalizace hloubky anestezie pomocí EEG a z něj derivovaných parametrů je nadějnou možností, i když evidence je zatím limitovaná. Výzkum v oblasti pooperační kognitivní dysfunkce (POCD) je významně omezen heterogenitou studií, nejsou konsenzuálně definované diagnostické metody ani kritéria. Dalším limitujícím faktorem je změna v anesteziologické praxi v posledních dvaceti letech a tedy omezená srovnatelnost podmínek získání dat. Cílem práce bylo prokázat možný rozdíl ve výskytu POCD po anestezii sevofluranem a propofolem, závislost POCD na... Available in a digital repository NRGL
Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce

Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive ...

Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Mobilní laserové skenování v dopravě
Pavelka Karel; Hůlková Martina; Talhofer CSc
2018 - Czech
Vývoj technologie laserového skenování v průběhu posledních dvou dekád umožnil tvorbu skenovacích systémů adaptovatelných na množství nejrůznějších nosičů (automobilů, lodí, bezpilotních leteckých prostředků a dalších). Rozmanitost těchto nosičů společně s možností propojit laserový skener s dalšími sensory přispívá k širokému uplatnění skenovacích systémů - od mapování říčních koryt až po dokumentaci měst. Mobilní skenovací systémy využívající jako nosič automobil se osvědčují v dokumentaci pozemních komunikací a uličních sítí. Současné možnosti a aplikace mobilního laserového skenování, s důrazem na aplikace v dopravní infrastruktuře, shrnuje rešeršní část práce. Dokumentace pozemních komunikací a jejich nejbližšího okolí je aktuálně řešeným problémem a tématem mnoha odborných článků. Stávající systémy umožňují pořizování enormního množství prostorových dat. Vysoké nároky jsou poté kladeny na jejich rychlé a efektivní zpracování, tzn. na vysokou míru automatizace tohoto procesu. Většina vědeckých publikací na téma klasifikace mračen bodů z MLS se zabývá pouze extrakcí jednoho konkrétního prvku zájmu pro potřeby specifické analýzy (vodorovného, nebo svislého dopravního značení, lamp pouličního osvětlení a pod). Přitom efektivní a ekonomické by bylo širší využití získaného datového souboru - pro porovnávání stavu v různých časových epochách, analýzy bezpečnosti, viditelnosti, stavu vozovky, stavu vegetace apod. Toto širší využití vyžaduje komplexní nástroj, který umožní rozdělit mračno do několika obecných tříd. Takový nástroj provede první hrubou klasifikaci mračna a připraví tak základ pro provádění dalších analýz dle konkrétní okamžité potřeby. Specifičtější a sofistikovanější nástroje pak již mohou pracovat pouze s body vybrané třídy, čímž se sníží množství testovaných dat a náročnost analýz. Předkládaná práce si dala za cíl takový efektivní nástroj pro využití na dálnicích a rychlostních komunikacích navrhnout. Byl vytvořen a otestován algoritmus provádějící klasifikaci mračna bodů prostřednictvím rozdělení mračna do pravidelných voxelů a vytvořením čtyřrozměrné matice, jejíž první tři rozměry odkazují na polohu voxelu a čtvrtý rozměr na parametry reprezentující body spadající do daného voxelu. Z vybraných hodnot této matice jsou vytvářeny rastrové obrazy, na které jsou aplikovány postupy ke zpracování obrazových dat s cílem vybrat pixely obsahující body hledané třídy. Výsledky klasifikace jsou pak přeneseny z rastrových dat zpět na mračno bodů. Základní princip metody ? tedy převod klasifikace do rastrových dat a řešení úloh na úrovni pixel-pixel místo bod-bod přináší výrazné snížení náročnosti úlohy a vysokou efektivitu, kterou je možno vyvážit míru chybovosti algoritmu danou principem metody. Funkčnost metody byla ověřena na vybraném vzorku dat (úseku dálnice D11 o délce 1,8km obsahujícím všechny typy objektů, jejichž klasifikace byla v metodě řešena) s celkovou správností klasifikace 94,5% (správně klasifikovaných bodů z celkového počtu bodů).Last two decades of technology development brought to reality laser scanning systems adaptable to various platforms (cars, boats, unmanned aerial vehicles and others). The platform variability together with possibility of linking to other sensors lead to wide system application ? from fluvial mapping to city modelling. Laser scanning systems mounted on car are used for road documentation and city street mapping. The technique and mobile laser scanning applications state of art, with special regard to road documentation, are summarized in retrieval section of presented work. Many studies dealing with road corridors mapping have been presented. Mobile laser scanning systems can perform detailed road documentation. Hand in hand with enormous datasets acquired by these systems, demands on fast and effective dataset processing increases, especially on the point cloud processing automation. Most of presented work still focuses on sole object type detection for specific analysis (road markings, vertical traffic signs, trees etc.). However, the acquired datasets can be used for change detection, safety analysis, and analysis of visibility, roadway condition, vegetation and many other purposes. An extraction tool for all objects in the scene is needed for efficient and wide use of datasets; a tool for rough classification into several basic classes, which serves as a background for further sophisticated analysis. The aim of presented work was to develop a method of highway scene classification. Proposed method transforms the point cloud classification problem into image classification problem, which enables application of image processing techniques for the classification and reduces the computational demands of spatial queries. The point cloud data are divided into voxels and a matrix summarizing information about individual voxels is created to serve as an intermediate between point cloud and raster image. The voxel matrix is a four dimensional matrix ? the first three dimensions refer to the position of individual voxels and the last dimension refers to parameters describing points which belong to corresponding voxel. This voxel matrix serves as a source for raster image creation. Selection of pixels representing points of each class is done by applying image processing techniques on raster images. In the last step, the results of image classification are applied to the point cloud. Presented method was tested on 1.8 km long part of a D11 highway located in central and eastern Bohemia, Czech Republic. The automatic classification achieved the overall accuracy of 94.5%. Keywords: mračno bodů,mobilní laserové skenování,pozemní komunikace,klasifikace,rastrový obraz; point cloud,mobile laser scanning,roadway,classification,raster image Available in digital repository of ČVUT.
Mobilní laserové skenování v dopravě

Vývoj technologie laserového skenování v průběhu posledních dvou dekád umožnil tvorbu skenovacích systémů adaptovatelných na množství nejrůznějších nosičů (automobilů, lodí, bezpilotních leteckých ...

Pavelka Karel; Hůlková Martina; Talhofer CSc
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv centrálních bank na ekonomiku
Špalek, Ondřej; Borkovec, Aleš; Dupáková, Lenka
2018 - Czech
1 Economic Impact of Central Banking Abstract Aim of the following work is to analyse economic impact of central banking, and it is primarily reaction to loose monetary policies adopted after subprime crisis by most of world's central institutions. In first part, I am focusing on presentation of some historical facts related to formation of central banking and summarizing institutional development of banks in Czech Republic, United States and Japan. Second part is focusing on explanation of theoretical basis on which following critic of central banking is built upon. It is mainly explanation of subjective value theory, time preferences and interest that is inevitable result of existence of production structure. Second part of this section is dedicated to central banking itself, mainly to monetary expansion that has destructive impact on market coordination, conceals market prices and leads to systematical entrepreneur mistakes, that stand on the beginning of every economic crisis. Third part of this work is practical and is divided into three subsections. In first, I am focusing on phenomena of Japan's lost decades and I'm explaining that stagnation of the nineties is the result of manipulated interest rates and uncontrolled expansion of monetary base. Second part is dedicated to Czech Republic and Its... Vliv centrálních bank na ekonomiku Abstrakt Cílem následující práce je analýza vlivu centrálních bank na světové ekonomiky a je především reakcí na uvolněnou monetární politiku, která byla po hypoteční krizi adoptována většinou světových centrálních institucí. V první části této práce se zaměřuji na přednesení některých historických poznatků přítomných vzniku centrálního bankovnictví a následné shrnutí institucionálního vývoje bank v České republice, Spojených státech a Japonsku. Druhá část této práce se pak zaměřuje na objasnění teoretických východisek, na kterých staví následná kritika centrálního bankovnictví. Jde především o vyjasnění subjektivní teorie hodnoty, časových preferencí a úroku, který je nevyhnutelným důsledkem existence produkční struktury. Druhá polovina této části se pak věnuje samotné činnosti centrálních bank, především monetární expansí, která má ničivý důsledek na koordinaci v rámci trhu, zastírá cenové signály a vede k systematickým podnikatelským omylům, jež stojí na počátcích opakujících se ekonomických krizí. Třetí část je pak částí praktickou, rozdělenou na tři pododdíly. V prvním se věnuji fenoménu japonských ztracených dekád a poukazuji na skutečnost, že stagnace devadesátých let má počátek v manipulaci s úrokovými sazbami a nekontrolovatelném navyšování monetární báze. Ve... Keywords: Stát; banka; krize; State; bank; crisis Available in a digital repository NRGL
Vliv centrálních bank na ekonomiku

1 Economic Impact of Central Banking Abstract Aim of the following work is to analyse economic impact of central banking, and it is primarily reaction to loose monetary policies adopted after subprime ...

Špalek, Ondřej; Borkovec, Aleš; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů
Krčálová, Kristýna; Dupáková, Lenka; Seknička, Pavel
2018 - Czech
Financial Market Regulation in the Czech Republic with a Focus on the Securities Market ABSTRACT: The financial markets constitute a foundation of every market economy and in recent years their regulation is becoming increasingly relevant for political-legislative decision- making process (mainly as result of the last world financial and economic crisis). This Master's thesis focuses on the securities market regulation in Czech Republic and its main purpose is to evaluate this regulation, primarily its development and impacts on the market as a whole, on an individual issuer of a security or (as the case may be) on an investor as well. The thesis itself is divided into five parts. The first one represents a theoretical introduction to the financial markets and analyses basic terms, financial market functions and structure. The second, third and fourth chapters deal with crucial entities influencing the securities market - a regulated market organizer, an investment firm, investment intermediaries and a multi-sided trading system organizer. Chapters especially strive to compare contemporary legislation with legislation as amended by the Act No. 204/2017 Sb., which generally comes into force January 3rd 2018 and which transposes important European secondary legislation regulations, such as Directive... Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů ABSTRAKT: Finanční trhy tvoří základ fungování každé tržní ekonomiky a jejich regulace se v posledních letech (zejména s poslední světovou finanční a ekonomickou krizí) dostává do popředí politicko-legislativního rozhodování. Tato diplomová práce se zabývá regulací trhu s cennými papíry v ČR, přičemž jejím hlavním cílem je zhodnocení této regulace, především její vývoj a dopady na trh jako celek, na jednotlivé emitenty cenných papírů, popř. na jejich investory. Práce samotná je rozdělena do pěti částí. První z nich představuje teoretický úvod do problematiky finančních trhů a soustřeďuje se na základní pojmy, funkce finančních trhů či jejich členění. Druhá až čtvrtá část se věnují klíčovým subjektům působícím na trhu cenných papírů - organizátorovi regulovaného trhu, obchodníkovi s cennými papíry, investičnímu zprostředkovateli, vázanému zástupci a provozovateli mnohostranného obchodního systému - a zejména se snaží komparovat jejich současnou právní úpravu s právní úpravou ve znění novelizačního zákona č. 204/2017 Sb. Tento zákon nabývá obecně účinnosti 3. ledna 2018 a transponuje významné předpisy unijního sekundárního práva z oblasti kapitálového trhu, zejména pak směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů... Keywords: finanční trh; trh cenných papírů; regulace; cenný papír; prodeje na krátko; financial market; securities market; regulation; security; short selling Available in a digital repository NRGL
Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů

Financial Market Regulation in the Czech Republic with a Focus on the Securities Market ABSTRACT: The financial markets constitute a foundation of every market economy and in recent years their ...

Krčálová, Kristýna; Dupáková, Lenka; Seknička, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Papilární renální karcinom
Procházková, Kristýna; Hora, Milan; Macek, Petr; Král, Milan
2018 - Czech
The Pilsen region suffers the highest incidence of kidney tumours worldwide. Approximately 240 new cases diagnosed as C64 (malignant renal tumours outside the pelvis) were recorded in this region of about 580,000 inhabitants in 2015. Clear renal cell carcinoma has long held first place as the most common tumour, with papillary renal cell carcinoma (pRCC) being the second most frequently operated kidney tumour at the Urology Department of the University Hospital in Pilsen. The 2016 WHO classification of kidney tumours recognizes officially only the stratification of pRCC to type 1 (pRCC1) and type 2 (pRCC2). Unfortunately, the current division does not correspond with knowledge derived from everyday practice. Most clinical trials involving pRCC do not differentiate between the subtypes, adhering only to the official type 1 and 2 divisions and the atypical papillary forms being excluded from their studies. We therefore have to face the question of whether the histological pRCC subtype affects the risk of recurrence, or death, in surgically treated patients. The aim of this dissertation work is to take into consideration also all other papillary types which differ from characterization of pRCC1 and pRCC2. The analyses of a group of patients with surgically treated and histologically verified pRCC at... V Plzeňském kraji je dlouhodobě zaznamenávána celosvětově nejvyšší incidence nádorů ledvin. Tento kraj čítající kolem 580 tisíc obyvatel se potýkal přibližně s 240 novými případy diagnózy C64 (zhoubný nádor ledviny mimo pánvičku) za rok 2015. Prvenství mezi renálními nádory si dlouhodobě udržuje světlobuněčný renální karcinom, papilární renální karcinom (PRK) je na Urologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň hned druhým nejčastěji operovaným nádorem ledvin. Podle nové WHO klasifikace 2016 pro nádory ledvin je stále oficiálně uznána pouze stratifikace PRK na PRK typ 1 (PRK1) a typ 2 (PRK2). Bohužel toto dělení neodpovídá běžné praxi. Většina klinických studií zabývajících se PRK často nepracuje s rozlišením na jejich podtyp, případně dodržuje jen oficiální dělení a ostatní atypické papilární formy ze studií vyřazují. Zůstává proto stále otázkou, zda histologický typ PRK ovlivňuje riziko recidivy nebo úmrtí u chirurgicky léčených pacientů. Cílem této disertační práce je zohlednit rovněž všechny ostatní formy, které se vlastnostem PRK1 a PRK2 vymykají. Práce se zabývá souborem pacientů Urologické kliniky FN Plzeň s chirurgicky řešeným a histologicky verifikovaným PRK za posledních devět let. Jelikož PRK1 se zdá býti z této pestré skupiny PRK nejvíce homogenní, je zde věnována tomuto typu největší... Keywords: papilární; klasifikace; prognóza; cystický; kulovitý; exofytický; papillary; classification; prognosis; cystic; spherical; exophytic Available in a digital repository NRGL
Papilární renální karcinom

The Pilsen region suffers the highest incidence of kidney tumours worldwide. Approximately 240 new cases diagnosed as C64 (malignant renal tumours outside the pelvis) were recorded in this region of ...

Procházková, Kristýna; Hora, Milan; Macek, Petr; Král, Milan
Univerzita Karlova, 2018

LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu
Čepek Aleš; Györi Gabriel; Kostelecký Jan
2018 - Slovak
Témou dizertačnej práce je implementácia metódy mediánov najmenších štvorcov (LMS ? Least Median of Squares) ako robustnej metódy vyrovnania geodetických meraní. Metóda LMS je založená na výbere vzoriek pozorovaní a následnom riešení lineárnej kombinácie neznámych parametrov v závislosti na meraných veličinách bez nutnosti explicitného zostavovania normálnych rovníc. Metóda nieje v každodennej praxi používaná kvôli jej náročnosti na výpočet a neexistujúcemu riešení na uzavretom intervale. Riešenie neznámych parametrov je vykonané pomocou algoritmu združených gradientov. Aj napriek tomu, že spomínaný algoritmus je z hľadiska numerického výpočtu optimálny, v geodézii sa veľmi nevyužíva z dôvodu, že pre výpočet neznámych parametrov neurčuje inverznú maticu, ktorá obsahuje v geodézii neodmysliteľné presnosti vyrovnávaných veličín, ktoré však pre konkrétne riešenie LMS niesu potrebné. V riešenej implementácii algoritmus združených gradientov využíva výhodu riedkosti vstupnej matice plánu. Dátové štruktúry sú kompatibilné s dátovými štruktúrami projektu GNU Gama pre prípadnú implementáciu do projektu.The topic of the doctoral thesis is implementation of the least median of squares (LMS) as robust method used in geodesy adjustment. This method is based on choosing samples of observations which are used for solving linear combination of unknown parameters. LMS method is not usually used in geodesy because of its difficult computation process and also exact solution in finite range is not known. Solving of unknown parameters is provided by method of conjugate gradients. Although it is optimal algorithm for solving of linear algebraic equations the conjugate gradients method is not used in geodesy because there is any possibility to reach elements of inverse matrix in effective way. Elements of inverse matrix are used for computing of the standard deviations which are necessary to evaluate adjustment results. LMS method does not require inversion of design matrix itself for obtaining of correct solution. Effective solution can be reached by using combination of the conjugate gradient method and sparse matrices. It could lead to less time and store consuming computation. Data structures of algorithms are compatible with algorithms of GNU Gama project. Keywords: LMS,robustné metódy,metóda združených gradientov,riedke matice,vyrovnávací počet; LMS,robust methods,conjugate gradient method,sparse matrices,adjustment theory Available in digital repository of ČVUT.
LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu

Témou dizertačnej práce je implementácia metódy mediánov najmenších štvorcov (LMS ? Least Median of Squares) ako robustnej metódy vyrovnania geodetických meraní. Metóda LMS je založená na výbere ...

Čepek Aleš; Györi Gabriel; Kostelecký Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases