Number of found documents: 559642
Published from to

Příprava derivátů pyrazinu jako potenciálních antituberkulotik. (Studium vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou)
Semelková, Lucia; Doležal, Martin; Malík, Ivan; Nencka, Radim
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Lucia Semelková Supervisor: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Consultant: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Preparation of Pyrazinamide Derivatives as Potential Antituberculotics (Study of Structure Activity Relationships) This doctoral thesis is focused on search for novel pyrazinamide derivatives with potential antitubercular activity. The theoretical part summarizes issues connected with tuberculosis and its epidemiological situation along with factors (resistance and HIV co- infection) that complicate treatment of tuberculosis. A brief overview of antitubercular drugs used in current therapeutic regimens of tuberculosis is outlined. A single chapter is dedicated to pyrazinamide, which belongs to the first-line antitubercular drugs, and its possible mechanisms of action. The last part is focused on potential enzymatic targets of pyrazinamide derivatives. The practical part describes synthesis and biological evaluation of 112 pyrazinamide derivatives with modifications in amide moiety and position 3 on the pyrazine ring. First two series were derived from N-substituted 3-chloropyrazine-2-carboxamides, the third series... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Lucia Semelková Školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Název dizertační práce: Příprava derivátů pyrazinu jako potenciálních antituberkulotik (studium vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou) Disertační práce se zabývá hledáním nových derivátů pyrazinamidu s potenciální antituberkulotickou aktivitou. Teoretická část práce shrnuje problematiku tuberkulózy a její epidemiologickou situaci spolu s faktory (rezistence a HIV koinfekce), které komplikují terapii tuberkulózy. Dále je uveden stručný přehled používaných antituberkulotik, které se používají v současných terapeutických režimech. Samostatná kapitola je věnována antituberkulotiku první linie - pyrazinamidu, který je ústřední sloučeninou celé práce, a jeho možným mechanismům účinků. V praktické části je popisována příprava a vyhodnocení biologické aktivity 112 derivátů pyrazinamidu, které jsou modifikovány v amidové části molekuly a v poloze 3 pyrazinového jádra. První dvě série byly odvozeny od N-substituovaných 3-chlorpyrazin-2-karboxamidů, třetí série zahrnuje 3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2-karboxylové kyseliny a odvozené estery a čtvrtá série sestává... Available in a digital repository NRGL
Příprava derivátů pyrazinu jako potenciálních antituberkulotik. (Studium vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou)

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Lucia Semelková Supervisor: Prof. PharmDr. ...

Semelková, Lucia; Doležal, Martin; Malík, Ivan; Nencka, Radim
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Jeřábek, Jakub; Doležal, Martin; Miletín, Miroslav
2017 - English
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Student: Jakub Jeřábek Supervisors: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Prof. Maria Laura Bolognesi Title of Thesis: Design and Synthesis of Hybrid Compounds Based on Tacrine/Resveratrol Derivatives Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative brain disorder, in which a progressive dementia appears. The cause of AD is currently unknown, however, scientific research has revealed several pathological hallmarks - β-amyloid plaques and neurofibrillary tangles. These changes cause gradual disintegration of nerve cells and they change the metabolism in the brain. The current drugs are not able to treat the cause of the disease, being able only to delay the onset of severe symptoms. The basic drugs for AD treatment are acetylcholinesterase (AChE, E.C. 3.1.1.7) inhibitors and, more recently approved, N-methyl- D-aspartate (NMDA) receptor antagonist memantine. These drugs are able to increase cholinergic activity or preventing glutamate excitotoxicity in the patient's brain, thus improving cognitive functions and delaying severe stages of the disease. One of the emerging approaches in drug synthesis represents multi-target-directed ligands (MTDLs). Apart from the ability... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Jakub Jeřábek Vedoucí: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Prof. Maria Laura Bolognesi Název práce: Design and Synthesis of Hybrid Compounds Based on Tacrin/Resveratrol Derivatives Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Příčina vzniku AD je v současné době neznámá, nicméně vědecký výzkum odhalil několik patologických charakteristických znaků - β-amyloidní plaky a neurofibrilární klubka. Tyto změny způsobují postupný rozpad nervových buněk a mění metabolismus v mozku. Současné léky nejsou schopny léčit příčinu onemocnění, jsou pouze schopny oddálit nástup závažných příznaků. Základní léčiva pro léčbu AD jsou inhibitory acetylcholinesterasy (AChE, EC 3.1.1.7) a nedávno schválený antagonista N-methyl-D- aspartátových (NMDA) receptorů memantin. Tyto léky zvyšují cholinergní aktivitu nebo tlumí excitotoxicitu glutamátu v mozku pacienta, čímž dojde ke zlepšení kognitivních funkcí a oddálení závažných stádií onemocnění. Jedním z rozvíjených přístupů v syntéze nových léčiv je příprava multifunkčních léčiv (MTDLs). Kromě schopnosti inhibovat AChE, jsou schopny zacílit další patologické procesy probíhající v... Keywords: tacrine; resveratrol; acetylcholinesterase; inhibition; tacrine; resveratrol; acetylcholinesterase; inhibition Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Student: Jakub Jeřábek Supervisors: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. ...

Jeřábek, Jakub; Doležal, Martin; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Vliv dihydromyricetinu a myricetinu na vybrané biotransformační enzymy
Boštíková, Zdislava
2017 - Czech
Flavonoids are natural compounds commonly ingested in herbs and vegetables. They are believed to have a positive impact on human organism, in particular by their antioxidant, hepatoprotective and anti-cancer effects. In these days, it is possible to consume high concentrations of these compounds in form of dietary supplements. However it is not clear, whether flavonoids in such unnaturally high concentrations are still beneficial or rather harmful. It has already been proven, that flavonoids can influence the activity of biotransformation enzymes and interfere e.g. with the process of carcinogenesis and drug metabolism. For that reason it is important to investigate the impact of an increased intake of flavonoids. The aim of this thesis was to investigate the influence of dihydromyricetin (a potential drug to cure alcohol use disorder) and its structurally similar flavonoid myricetin on the activity of enzymes, cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) and N­acetyltransferases 1 and 2 (NAT1/2). The research included the determination of the impact of a premedication by these flavonoids on the expression and activity of CYP2E1 and NAT1/2. The inhibition capacity of myricetin and dihydromyricetin towards the activity of CYP2E1 and NAT1/2 was also investigated. After the flavonoid premedication of rats the... Flavonoidy jsou přírodní látky běžně přijímané v rostlinné potravě. Jsou jim přisuzovány pozitivní účinky na lidský organismus, především antioxidační, hepatoprotektivní a protirakovinné účinky. V současnosti je možné konzumovat vysoké koncentrace těchto látek ve formě potravních doplňků. Není však jisté, zda i v takto nepřirozeně vysokých množstvích jsou flavonoidy stále prospěšné, či již škodlivé. Bylo například dokázáno, že flavonoidy mohou ovlivňovat aktivitu biotransformačních enzymů a tím zasahovat mimo jiné i do procesu karcinogeneze či metabolismu léčiv. Z toho důvodu je tedy důležité zkoumat možné důsledky zvýšeného příjmu flavonoidů. V této diplomové práci byl zkoumán vliv dihydromyricetinu (potenciální lék závislosti na alkoholu) a jemu strukturně podobnému myricetinu na aktivitu cytochromu P450 2E1 (CYP2E1) a N-acetyltransferas 1 a 2 (NAT1/2). Sledován byl jak vliv premedikace potkanů těmito flavonoidy na expresi a aktivitu těchto enzymů, tak i schopnost myricetinu a dihydromyricetinu inhibovat aktivitu CYP2E1 a NAT1/2. U CYP2E1 nebyla zaznamenána modulace na proteinové úrovni po premedikaci flavonoidy oproti kontrole. Dihydromyricetin ani myricetin neinhibovaly aktivitu CYP2E1 při koncentracích nižších než 1 mM respektive 0,1 mM. V případě NAT1/2 nebylo pozorováno zvýšení exprese ani... Keywords: Cytochrom P450; N-acetyl transferasy; metabolismus; indukce; Cytochrome P450; N-acetyltransferase; metabolism; induction Available in a digital repository NRGL
Vliv dihydromyricetinu a myricetinu na vybrané biotransformační enzymy

Flavonoids are natural compounds commonly ingested in herbs and vegetables. They are believed to have a positive impact on human organism, in particular by their antioxidant, hepatoprotective and ...

Boštíková, Zdislava
Univerzita Karlova, 2017

Metodika tréninku sportovního zápasu v karate
Beníšek, Petr; Pavelka, Radim; Zdobinský, Adam
2017 - Czech
Title: Methodology training in sports matches in karate Objectives: The main aim of this work is to create a model of development of movement skills and special skills and knowledge of of tactics needed to manage difficult situations in sports match. Methods: In our thesiswe used a method of analysis and study of documents, historical method and the method of compilation and comparison. The method of analysis was applied in the analysis of various aspects of discipline kumite and method of compilation and comparison in the comparison of traditional and modern teaching methods. Method photographs and video footage was used for multimedia processing the issue with output in the form of a DVD. Results: The result of this study is a modern concept of teaching sport match which follows the changing trends in the development of karate raised working towards Olympic sport. Keywords: Sport, karate, kumite, training, methodology Název: Metodika tréninku sportovního zápasu v karate Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit model rozvoje pohybových schopností a speciálních dovedností a znalostí taktických postupů potřebných ke zvládnutí náročných situací sportovního zápasu v karate. Metody: V naší práci jsou použity metody analýzy a studia dokumentů, historická metoda a metoda kompilace a komparace. Metoda analýzy byla aplikována v rozboru jednotlivých aspektů disciplíny kumite a metoda kompilace a komparace v části porovnávání tradičních a moderních výukových postupů. Metoda fotografie a videozáznamu byla použita pro multimediální zpracování dané problematiky s výstupem ve formě DVD. Výsledky: Výsledkem této práce je moderní koncept výuky sportovního zápasu, který sleduje měnící se trendy ve vývoji karate nastolené směřováním k olympijskému sportu. Klíčová slova: Sport, karate, kumite, trénink, metodika Available in a digital repository NRGL
Metodika tréninku sportovního zápasu v karate

Title: Methodology training in sports matches in karate Objectives: The main aim of this work is to create a model of development of movement skills and special skills and knowledge of of tactics ...

Beníšek, Petr; Pavelka, Radim; Zdobinský, Adam
Univerzita Karlova, 2017

Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration
PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - English
Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku sporu. Tyto doložky zpravidla stanovují alespoň dvě nebo tři na sebe navazující stádia. Obvykle taková doložka stanovuje tři fáze, a to negociaci, mediaci a soudní či rozhodčí řízení. Úvodní fáze, tj. negociace a mediace, mají za úkol zabránit, aby se spor dále vyhrotil, a předejít tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu či rozhodčímu řízení. Nehledě na tyto chvályhodné cíle jsou však tyto doložky předmětem kontroverzí. Spory se točí především okolo jejich právní závaznosti a vymahatelnosti. Tyto nejasnosti jsou dále umocněny jejich zasazením do mezinárodního právního prostředí, kde se zákonitě střetávají myšlenkové proudy z různých právních řádů. Účelem této práce je tedy provést analýzu vybraných právních řádů a nalézt tak odpověď na otázku, zdali, pokud jde o mezinárodní obchodní arbitráž, lze z praxe národních soudů vyabstrahovat určitá pravidla pro vymahatelnost smluvních doložek ukládajících víceúrovňové řešení sporů. The subject-matter of this thesis is the multi-tier dispute resolution in international commercial arbitration, i.e. a situation where the parties (usually through a clause in a contract) agree on their course of action in case a dispute arises between them. As a general rule, this process contains at least two or three distinct stages: negotiation, mediation, and litigation or arbitration. The initial stages, i.e. negotiation and mediation, aim to prevent the escalation of the dispute and to avoid costly and lengthy judicial proceedings. Notwithstanding these commendable objectives, these clauses are not free of controversies. The controversies are primarily concerned with the enforceability of such clauses. The uncertainty is all the greater when viewed in the international context where various viewpoints from different jurisdictions may collide. Accordingly, the thesis analyses certain jurisdictions and strives to answer the question whether, as far as international commercial arbitration is concerned, it is possible to abstract certain common grounds from the practice of national courts with respect to the enforceability of multi-tier dispute resolution clauses. Keywords: ADR; dobrá víra; mediace; mezinárodní obchodní arbitráž; negociace; národní soudy; rozhodčí řízení; vícestupňové řešení sporů; ADR; good faith; mediation; international commercial arbitration; negotiation; national courts; arbitration; multi-tier dispute resoluton Available in digital repository of UPOL.
Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration

Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku ...

PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pojem veřejnosti v autorském právu
Moravcová, Anna; Žikovská, Petra; Císařová, Zuzana
2017 - Czech
The thesis provides an overview and analysis of the concept of public in copyright law. The thesis begins by explaining the international, European and Czech regulation. The thesis highlights areas where is a need for a specific interpretation of the notion of the public - particularly the publication of the work and the right to communicate the work to the public. A substantial part of the thesis is devoted precisely to the right of the communication to the public. The thesis discusses the areas of use of work that appear to be borderline in terms of assessing whether they are private or public, for example use in offices, in public establishments, in taxis, in public transport, in hotel rooms, or on the Internet. The thesis focuses to the foreign national legislation and case law and the case law of the Court of Justice of the European Union, which is crucial for interpreting of the term of public in EU member states. Předložená rigorózní práce je věnována problematice výkladu pojmu veřejnost v autorském právu. Analyzuje úpravu pojmu veřejnost v autorském právu mezinárodním a evropském a rovněž v rámci českého právního řádu. Zvláště se zabývá oblastmi zveřejnění díla a sdělování díla veřejnosti, kde je prvek veřejnosti z hlediska autorského práva konstitutivní a je potřeba zvláštního výkladu tohoto pojmu. Podstatná část práce je věnována právě sdělování díla veřejnosti. V práci jsou diskutovány oblasti užití, které se jeví jako hraniční z hlediska posouzení, zda se jedná o užití soukromé či veřejné, jako je například užití na pracovišti, ve veřejně přístupných provozovnách, v taxi, ve veřejné hromadné dopravě, v hotelových pokojích či užití na internetu. Práce se zaměřuje na rozbor zahraniční národní úpravy a judikatury a rovněž judikatury Soudního dvora Evropské unie, která je stěžejní pro výklad pojmu v členských zemích EU. Keywords: veřejnost právo na sdělování veřejnosti; public the right of the communication to the public Available in a digital repository NRGL
Pojem veřejnosti v autorském právu

The thesis provides an overview and analysis of the concept of public in copyright law. The thesis begins by explaining the international, European and Czech regulation. The thesis highlights areas ...

Moravcová, Anna; Žikovská, Petra; Císařová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2017

Vliv peptidů na osteogenní diferenciaci mesencyhmálních kmenových buněk
Lukášová, Věra
2017 - Czech
Osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) would be possible to induce by creating of a cell bioactive scaffold that mimic the properties of bone extracellular matrix (ECM). This induction will be not only due to the addition of osteogenic supplements, but also due to the addition of differentiation peptides. These peptides activate signaling pathways leading to cell differentiation. The aim of this study was to evaluate the effect of selected peptides on adhesion, metabolic activity, proliferation and osteogenic differentiation of porcine MSCs. Four peptides with amino acid sequences of DGEA, IAGVGGEKSGGF, GQGFSYPYKAVFSTQ and KIPKASSVPTELSAISTLYL were selected. These peptides were derived from receptor binding sequences of collagen I, collagen III, BMP-7 and BMP-2 respectively. Scaffolds were prepared from a biocompatible and biodegradable poly-ε-caprolactone (PCL) polymer, suitable for cell cultivation. Cells were cultured on scaffolds for three weeks. Various concentration of differentiation peptides were added to the culture medium. As observed in the experiment of cells cultured in basal medium supplemented with differentiation peptides no effect on adhesion, proliferation or metabolic activity of porcine MSCs was observed. In groups treated with peptides derived from BMP-2... Vytvořením bioaktivního buněčného nosiče napodobujícího vlastnosti kostní ECM by bylo možné navodit osteogenní diferenciaci mesenchymálních kmenových buněk nejen za pomoci osteogenních suplementů, ale právě díky diferenciačním peptidům aktivujícím vhodné signální dráhy vedoucí k diferenciaci buněk. Cílem práce bylo ověření efektu vybraných diferenciačních peptidů na adhezi, metabolickou aktivitu, proliferaci a osteogenní diferenciaci prasečích MSC. Byly vybrány čtyři peptidy s aminokyselinovou sekvencí DGEA, IAGVGGEKSGGF, GQGFSYPYKAVFSTQ a KIPKASSVPTELSAISTLYL. Tyto peptidy byly, popořadě, odvozeny ze sekvencí vázajících buněčné receptory z kolagenu I, kolagenu III, kostního morfogenetického proteinu 7 (BMP-7) a z BMP-2. Připraveny byly buněčné nosiče z poly-ε-kaprolaktonu (PCL), což je biokompatibilní a biodegradabilní polymer vhodný pro kultivaci buněk. V průběhu experimentu byly buňky na takto připravených nosičích kultivovány tři týdny. K buňkám byly přidávány různé koncentrace diferenciačních peptidů. V případě kultivace buněk v bazálním médiu s přídavkem diferenciačních peptidů nebyl pozorován vliv na adhezi, metabolickou aktivitu či proliferaci prasečích mesenchymálních kmenových buněk. Pouze v případě skupin s použitými peptidy odvozenými z BMP-2 a BMP-7 bylo pozorováno vyšší množství... Keywords: Diferenciační peptidy; mesenchymální kmenové buńky; osteogenní diferenciace; Differentiation peptides; mesenchymal stem cells; osteogenic differentiation Available in a digital repository NRGL
Vliv peptidů na osteogenní diferenciaci mesencyhmálních kmenových buněk

Osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) would be possible to induce by creating of a cell bioactive scaffold that mimic the properties of bone extracellular matrix (ECM). This ...

Lukášová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Uspořádání Ag a Au nanočástic pomocí oligomerů na bázi terpyridinu: Vztah mezi morfologií a spektrálními charakteristikami
Prusková, Markéta
2017 - Czech
This work is aimed at the preparation and morphological and spectroscopic characterization of the interphase nanocomposite (NC) two-dimensional (2D) self-assembled systems of Ag and Au nanoparticles (NPs). The NPs were functionalized with the following ligands with terpyridine end-groups: 2,2′:6′,2′′-terpyridine (tpy), 4'-(2-thienyl)-2,2':6',2''-terpyridine (T-tpy), α,ω-bis(terpyridyl)-2,2'-bithiophene (tpy-2T-tpy) and α,ω-bis(terpyridyl)-2,2':5',2''- terthiophene (tpy-3T-tpy). The morphological analysis of transmission electron micrographs proves the preservation of the average interparticle distance in closely spaced NP pairs, independent of the ligand. The value of the total average interparticle distance increases in the order: tpy < T-tpy < tpy-2T-tpy < tpy-3T-tpy, while the average occupied area fraction in the same order decreases. The morphological descriptors (i.e. interparticle distance and occupied area fraction) were found to correlate with the shift of the SPE (surface plasmon extinction) maxima of NCs (tpy > T-tpy > tpy-2T-tpy > tpy-3T-tpy). The results show that the shift of SPE band maximum depends on the degree of surface plasmon delocalisation rather than on the value of the average interparticle distance in closely spaced NP pairs. The smaller are the islands formed by closely... Práce je zaměřená na přípravu, morfologickou a spektroskopickou charakterizaci mezifázových nanokompozitních (NK) dvojdimenzionálních (2D) samouspořádaných systémů Ag a Au nanočástic (NČ), které byly funkcionalizovány adsorbáty s terpyridylovými koncovými skupinami (2,2′:6′,2′′-terpyridin (tpy), 4'-(thiofen-2-yl)terpyridin (T-tpy), α,ω- bis(terpyridyl)-2,2'-bithiofen (tpy-2T-tpy) a α,ω-bis(terpyridyl)-2,2':5',2''-terthiofen (tpy-3T- tpy). Morfologická charakterizace NK systémů prokázala zachování průměrné vzdálenosti nejbližších NČ ve všech systémech nezávisle na použitém adsorbátu. Celková průměrná vzdálenost NČ se zvyšovala v pořadí: tpy < T-tpy < tpy-2T-tpy < tpy-3T-tpy, zatímco průměrná obsazenost plochy NČ se ve stejném pořadí snižovala a korelovala s posunem maxima SPE (surface plasmon extinction) pásu nanokompozitů (tpy > T-tpy > tpy-2T-tpy > tpy-3T-tpy). Z uvedených výsledků vyplývá, že o posunu maxim SPE pásů nerozhoduje pouze hodnota nejbližších mezičásticových vzdáleností, ale daleko více rozsah delokalizace povrchového plasmonu v 2D uspořádání NČ. Čím menší jsou ostrůvky tvořené NČ v blízkém kontaktu, tím je menší posun maxima SPE křivek a naopak. Studie připravených NK filmů pomocí SERS spektroskopie potvrdila existenci dvou forem povrchových komplexů - s přenosem a bez přenosu náboje... Keywords: plasmonické nanočástice; samo-uspořádané monovrstvy; SERS; TEM; obrazová analýza; 2,2′:6′,2′′-terpyridin; plasmonic nanoparticles; self assembled monolayers; SERS; TEM; image analysis; 2,2′:6′,2′′-terpyridine Available in a digital repository NRGL
Uspořádání Ag a Au nanočástic pomocí oligomerů na bázi terpyridinu: Vztah mezi morfologií a spektrálními charakteristikami

This work is aimed at the preparation and morphological and spectroscopic characterization of the interphase nanocomposite (NC) two-dimensional (2D) self-assembled systems of Ag and Au nanoparticles ...

Prusková, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Příprava a studium vlastností polymerů na bázi bis(terpyridyl)fluorenů
Hrma, Martin
2017 - Czech
The diploma thesis presents the preparation of ,-bisterpyridinylfluorenes (unimers) containing fluorene unit in the central block either directly attached to terpyridine (tpy) end groups or via 1,4-phenylene or thiophene-2,5-diyl linker. Synthesized unimers were subsequently used for the preparation of metallo-supramolecular polymers with Zn2+ and Fe2+ ions. The prepared unimers were characterized by NMR, IR and HR-MS, their optical properties were investigated using absorption and emission spectroscopy and cyclic voltammetry. Molecular weight distribution for the prepared Fe-polymers was determined by GPC. The number-average degree of polymerization equal to 7 for an equimolar ratio between unimer and Fe2+ in a diluted solution was determined for polymers composed of unimer with thiophene-2,5- diyl linker. By using the viscometric measurements the ongoing constitutional dynamics in solutions of metallo-supramolecular polymers was proven. The overstoichiometric amount of metal ions in solution resulted in equilibrium shortening of the polymer chains together with end-capping of terminal tpy ligands by Mt2+ ions. Unimer with thiophene-2,5-diyl linker exhibited unique properties involving significantly red-shifted absorption and emission maxima, as well as the different behavior during assembling... Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou ,-bisterpyridinylfluorenů (unimerů) obsahujících fluorenovou jednotku v centrálním bloku buď přímo navázanou na terpyridinové ligandy (tpy), nebo přes 1,4-fenylenovou nebo thiofen-2,5-diylovou spojku. Syntetizované unimery byly následně použity k přípravě metalo-supramolekulárních polymerů se zinečnatými a železnatými ionty. Připravené unimery byly charakterizovány metodami NMR, IR a HR-MS, optické vlastnosti látek pak byly vyšetřovány pomocí absorpční a emisní spektroskopie a cyklické voltametrie. Distribuce molekulových hmotností pro Fe-polymery byla stanovena pomocí GPC. Pomocí GPC byl stanoven početně-střední polymerizační stupeň 7 při ekvimolárním množství unimeru a kovových iontů ve zředěném roztoku. Doplněním použitých metod o viskozimetrická měření byla prokázána konstituční dynamika probíhající v roztocích metalo-supramolekulárních polymerů. Při nadbytku kovových iontů v roztoku pak bylo prokázáno rovnovážné zkracování polymerních řetězců současně s vysycováním koncových tpy ligandů nadbytečnými kovovými ionty. Unimer s thiofen-2,5-diylovou spojkou vykazoval při vzájemným porovnáním unimerů a polymerů mezi sebou výjimečné vlastnosti spočívající jak ve významně posunutém absorpčním a emisním maximu, tak i v chování unimeru během seskupování... Keywords: terpyridin; fluoren; Suzuki-Miyaura cross-coupling; metalo-supramolekulární polymer; UV-vis; fluorescence; CV; GPC; terpyridine; fluorene; Suzuki-Miyaura cross-coupling; metallo-supramolecular polymer; UV-vis; fluorescence; CV; GPC Available in a digital repository NRGL
Příprava a studium vlastností polymerů na bázi bis(terpyridyl)fluorenů

The diploma thesis presents the preparation of ,-bisterpyridinylfluorenes (unimers) containing fluorene unit in the central block either directly attached to terpyridine (tpy) end groups or via ...

Hrma, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy
Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of Doctoral Thesis QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASPECTS OF ADHERENCE TO OSTEOPOROSIS TREATMENT Následuje překlad abstraktu práce do anglického jazyka. Introduction: Non-adherence in the field of osteoporosis (OP) is considerable and it is necessary to deal with it because adequate adherence to the therapy leads to a reduction in the risk of fractures, the number of hospitalizations, and the cost of health care. Monitoring of the adherence is therefore an essential and integral part of patient care. The problem in osteoporotic patients is that 30-50% don't follow the recommendations for proper use of the drugs, which is f.e. for the treatment of oral bisphosphonates (p.o. BIS) essential. Despite the availability of effective pharmacotherapy, approximately half of patients with OP aren't adherent to the treatment regimen and / or discontinue treatment during the first year of use. Many different methods are used for adherence measurement, making the results difficult to compare. There still isn't a "gold standard" in the measurement of adherence, which would be widely used, which would allow relevant data on... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tereza Toušková Školitel PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Název dizertační práce KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ASPEKTY ADHERENCE V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů. Úvod: Non-adherence na poli osteoporózy (OP) je značná a je potřeba se jí zabývat především proto, že dostatečná adherence k terapii vede prokazatelně ke snížení rizika zlomenin, počtu hospitalizací a nákladů na zdravotní péči. Monitorování adherence je proto zásadní a nedílnou součástí péče o pacienty. Problémem u osteoporotických pacientů je to, že třetina až polovina nedodržuje doporučení ohledně správného užívání léčiva, což je například u léčby perorálními bisfosfonáty (p.o. BIS) nezbytné. Navzdory dostupnosti účinné farmakoterapie přibližně polovina pacientů s OP není adherentních k léčebnému režimu a/nebo přeruší léčbu během prvního roku užívání. K měření adherence je používáno mnoho různorodých metod, následkem čehož jsou získané výsledky těžko porovnatelné. Stále neexistuje tzv. "zlatý standard" v měření adherence, který by byl plošně používán a díky němuž by bylo možné získat relevantní data o adherenci pacientů k léčbě. Pro získání... Available in a digital repository NRGL
Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of ...

Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases