Number of found documents: 563928
Published from to

REVITALIZACE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ
Girsa Václav; Ekrtová Markéta; Kuča Karel
2018 - Czech
Industriální areály jsou v současnosti ve světě aktuálním tématem. Vytváří nesmazatelnou stopu ve tvářích měst. Tato architektonická studie navazuje na závěry bakalářské práce, která zkoumala ekonomický potenciál areálu Dolu Petr Bezruč. Používá je ke stanovení nového využití areálu a jeho územního začlenění zpátky do okolní městské zástavby. Dále se detailněji soustřeďuje na tři objekty, dvě kompresorovny a jednu rozvodnu, kterým dává nové využití bez potlačení původních konstrukcí. Novou funkcí je knihovna, která sestává ze dvou objektů, původního ocelového skeletu, a nové budovy, která s prostorovým odstupem respektuje původní konstrukci. Další funkcí je sportoviště, které je umístěno v bývalé kompresorovně. V druhé kompresorovně se nachází divadlo. To nechává vyniknout interiéru budovy a otevírá se směrem k těžní věži.Industrial areas are an important topic nowadays, because they used to have an essential impact in creating the face of cities as we know them now. The thesis follows the conclusion of my bachelor thesis that focused on economical use of this area and use it to create a new urban structure to reconnect the area with the surrounding city. The thesis focuses on three objects, two compressor buildings and a substation. The architectonic study puts these buildings to a new use without destroying its original construction and atmosphere. The first one is a library, made of two separate buildings, the original steel frame and a new building that respects the original one. The other is a sport centre, situated in old compression building. There is a theatre in the second compression building. It respects the structural elements of the original one and opens towards the mining tower. Keywords: revitalizace,industriální areál,Slezská Ostrava; revitalisation,industrial area,Silesian Ostrava Available at various departments of the ČVUT.
REVITALIZACE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ

Industriální areály jsou v současnosti ve světě aktuálním tématem. Vytváří nesmazatelnou stopu ve tvářích měst. Tato architektonická studie navazuje na závěry bakalářské práce, která zkoumala ...

Girsa Václav; Ekrtová Markéta; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

BYDLENÍ BŘEVNOV
Kuzemenský Michal; Krupička Jan; Kubíček Štěpán
2018 - Czech
Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním teoretickým tématem diplomní práce.Břevnov Housing The subject of the assignment is to explore the parcel's potential, including its relation to the environment, in the best possible way. "Designing somewhere where there is no clear guideline - an imperative (such as a block structure)" is the main theoretical theme of this diploma thesis. Keywords: bzdlení,bytový dům,Břevnov,zahrada,výhled; housing,apartment house,Břevnov,garden,view Available in digital repository of ČVUT.
BYDLENÍ BŘEVNOV

Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním ...

Kuzemenský Michal; Krupička Jan; Kubíček Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ
Kolařík Radek; Ondrušková Eva; Ševčíková Marta
2018 - Czech
Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat komerční plochu - tržnici, dále sdílené kanceláře (coworking). Téma reaguje na současnou snahu zastupitelstva města zlepšit podmínky pro lokální maloobchodníky a podnikatele.The aim of this project is to design polyfunctional building with a market hall for the town of Semily. The building should be situated into a newly design urbanistic structure. The urbanistic structure should delineate a new square called "Náměstí Pavla Tigrida". The building should contain commercial space for markethall, shared offices (coworking). The chosen topic is in response to efforts by local authorities on how to improve the condition for local producers and small sole traders. Keywords: Semily,polyfunkční budova,tržnice,coworking,dílny,ve svahu; polyfunctional building,marketplace,market hall,coworking Available in digital repository of ČVUT.
POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ

Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova ...

Kolařík Radek; Ondrušková Eva; Ševčíková Marta
České vysoké učení technické v Praze, 2018

VLTAVSKÁ FILHARMONIE
Plicka Ivan; Prouzová Michala; Fikar Zdeněk
2018 - Czech
Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na koncertní sál na Vltavské. Cílem diplomové práce je prověřit umístění sálu v dané lokalitě. V rámci práce je zpracován návrh koncertního sálu a přilehlé administrativní budovy. Součástí budovy filharmonie je velký koncertní sál s kapacitou dva tisíce míst a malý koncertní sál s kapacitou pět set míst. Budova zároveň slouží jako sídlo České filharmonie.For many years, the scenario of building a new Prague concert hall has been a matter of public debate, proposed location of the hall being the primary topic. The Prague City council is currently leaning towards the Vltavská location, and has entrusted the Prague Institute of Planning and Development with preparing a design competition for a new concert hall at the location. The goal of this thesis is to research the placement of the concert hall at Vltavská location. The resulting design of Vltava Philharmonic Centre consists of a pair of concert halls and a connected administrative building. The large concert hall contains two thousand seats, smaller concert hall has the capacity of five hundred seats. The Centre is also designed as the home of the Czech Philharmonic orchestra. Keywords: koncertní,sál,filharmonie,Vltava; Concert,Hall,Philharmonic,Orchestra,Vltava Available in digital repository of ČVUT.
VLTAVSKÁ FILHARMONIE

Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR ...

Plicka Ivan; Prouzová Michala; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE)
Plicka Ivan; Valachová Martina; Fikar Zdeněk
2018 - Czech
Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité dopravní situace spočívající ve vytížeností území v severojižním směru.The creation of new concept designed area -Holešovice was the first step of my diploma project. Next step was to verify designed solution of the street Bubenská. This park avenu represent one way how to deal with the strong traffic, mainly in northsouth direction. Keywords: Urbanismus,doprava,park avenue,regulace,Zelená infrastruktura; Urban planning,Traffic,Park avenue,regulations,green infrastructure Available in digital repository of ČVUT.
HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE)

Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z ...

Plicka Ivan; Valachová Martina; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY V DOLNÍM MARŠOVĚ
Girsa Václav; Janda Vojtěch; Kuča Karel
2018 - Czech
Návrh oživuje zaniklou továrnu v části města Svoboda nad Úpou, v Dolním Maršově. Návrh se věnuje komplexu jako celku a snaží se ho citlivě obnovit a využít v nových funkcích a dále otevřít plochy veřejnosti. Tím se i rozšiřuje vybavenost obce. V návrhu je umístěno muzeum veteránů, kongresové centrum, apartmány, pronajímatelné partery, galerie s kavárnou, dětské zábavní centrum, sportovní vyžití, pivovar s restaurací, rybárna a hotel.The proposal revives the extinct factory in Svoboda nad Upou in Dolni Marsov. The proposal focuses on the complex as a whole and tries to sensitively restore it and use it in new functions and to open the public. This extends the amenities of the village. There are museum of veterans, congress center, apartments, rented parters, gallery with café, children's center, sport center, brewery with restaurant, a fish sinks and hotel. Keywords: revitalizace,papírna,Svoboda nad Úpou,Dolní Maršov,pivovar,hotel,galerie,kavárna,kongresové centrum; revitalization,paper mill,Svoboda nad Upou,Dolni Marsov,brewery,hotel,gallery,café,congress center Available in digital repository of ČVUT.
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY V DOLNÍM MARŠOVĚ

Návrh oživuje zaniklou továrnu v části města Svoboda nad Úpou, v Dolním Maršově. Návrh se věnuje komplexu jako celku a snaží se ho citlivě obnovit a využít v nových funkcích a dále otevřít plochy ...

Girsa Václav; Janda Vojtěch; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DETENČNÍ ÚSTAV
Novotný Tomáš; Kvasnicová Alexandra; Kahlen Max
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa umiestňujú ľudia, ktorí vplyvom psychickej poruchy vykonali trestný čín. Títo ľudia sú nepezpeční ako pre seba, tak i pre spoločnosť a preto je pre nich nutné vytvoriť miesto, kde budú v bezpečí a kde im dáme šancu na lepší život. Predstavila som si človeka, ktorý pod vplyvom psychózy ublížil niekomu v rodine, taký človek nepotrebuje byť ešte viac potrestaný, ale potrebuje pomoc. A práve táto pomoc bola najdôležitejším aspektom môjho projektu.Topic of my diploma project is detention centre and it is been some time since government started to talk about this topic. It is quite new typology, at least at Slovakia, where we miss it. It is facility dedicated for mentaly ill inmates who did the crime under the psychosis. These people are dangerous not only for themselves, but mostly for menkind and that is the reason why to build a place for them, where they are going to be safe and where they are going to have better life. Imagine man, who hurt the member of family under the psychosis, this person does not need to be punished, this man needs help. And this help is the most important point of my project. Keywords: Detencia,detenčný ústav,liečebňa; detention,detention centre,psychiatry Available in digital repository of ČVUT.
DETENČNÍ ÚSTAV

Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa ...

Novotný Tomáš; Kvasnicová Alexandra; Kahlen Max
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REHABILITACE AREÁLU BÝVALÉ FARY VE VOJSLAVICÍCH
Girsa Václav; Fišarová Helena; Kuča Karel
2018 - Czech
Obec Vojslavice v současné době nemá dostatečné zázemí pro život občanské komunity. Památkově chráněný farní areál, který dříve zastával důležitou roli v životě obce, je stále nevyužívaný a v havarijním stavu. Fara a hospodářské budovy představují ideální prostory pro umístění provozů podporujících život komunity a rozvoj turistického ruchu. Tento projekt si klade za cíl rehabilitovat tuto památku a prověřit, jakým způsobem může být farní areál naplnit potřeby obce tak, aby byla zhodnocena jeho historická hodnota a dřívější důležitost.Municipality Vojslavice currently have lack of public facilites for civil comunity. Cultural heritage listed buildings of parish area were formely important keypoint of the village. The area is nowadays unused in disrepair. The parish house and farm buildings represents an ideal venue for for community life and development of tourism potential. This project aims to rehabelitate this monument and harness its potential, to meet the needs of the community provided that historcal value and former importance. Keywords: fara,hospodářský dvůr,památka,Vojslavice,obnova,rehabelitace; parish house,farmstead,historical building,Vojslavice,rehablitation Available in digital repository of ČVUT.
REHABILITACE AREÁLU BÝVALÉ FARY VE VOJSLAVICÍCH

Obec Vojslavice v současné době nemá dostatečné zázemí pro život občanské komunity. Památkově chráněný farní areál, který dříve zastával důležitou roli v životě obce, je stále nevyužívaný a v ...

Girsa Václav; Fišarová Helena; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

HORSKÝ HOTEL
Stempel Ján; Richtár Martin; Milunič Vlado
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na návrh polyfunkční vybavenosti "hotelového typu" na Slovensku v oblasti Malé Fatry - Vrátná dolina, 01306 Terchová. Předmětem práce je snaha o skloubení a nalezení rovnováhy mezi drobným měřítkem údolí a současným důrazem na rozsáhlost stavebního programu a ekonomickou návratnost projektu.The thesis focuses on the design of polyfunctional mountain hotel in Slovakia in the area of Malá Fatra - Vrátná dolina, 01306 Terchová. The subject of the thesis is the effort to harmonize and find a balance between the small scale of the valley and the temporary emphasis on the scale of the building program and the economic return of the project. Keywords: hotel,Slovensko,tradice,kontext,slepenec; hotel,Slovakia,tradition,context,conglomerate Available in digital repository of ČVUT.
HORSKÝ HOTEL

Práce se zaměřuje na návrh polyfunkční vybavenosti "hotelového typu" na Slovensku v oblasti Malé Fatry - Vrátná dolina, 01306 Terchová. Předmětem práce je snaha o skloubení a nalezení rovnováhy mezi ...

Stempel Ján; Richtár Martin; Milunič Vlado
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOKOŘÍNSKÝ DŮL - REHABILITACE AREÁLU V PODHRADÍ
Girsa Václav; Šilhánková Pavlína; Kuča Karel
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je nastínit možnosti revitalizace dříve vyhledávaného rekreačního areálu v Podhradí. Dnes zdevastované stavby se nachází ve stále atraktivní lokalitě v centru Kokořínského dolu, na rozcestníku turistických tras s přímou návazností na hrad. Malebná krajina CHKO Kokořínsko vyzývá k citlivému řešení a vhodnému navázání nových tvarů ke krajinným prvkům okolí.The point of the thesis is to explore the possibility of revitalizing the previously popular recreational site in Podhradí. The desolate buildings are located in the attractive area set in the midpoint of Kokořínský důl at the crossroads of hiking trails leading directly to Kokořín castle. The picturesque panoramas of the Kokořínsko landscape park demand a gentle solution and an appropriate connection of new shapes to the present natural surroundings. Keywords: Kokořínsko,Kokořínský důl,rekreační areál,centrum,hrad,rehabilitace; Kokořínsko,Kokořínský důl,center,castle,rehabilitation,recreational site Available in digital repository of ČVUT.
KOKOŘÍNSKÝ DŮL - REHABILITACE AREÁLU V PODHRADÍ

Cílem diplomové práce je nastínit možnosti revitalizace dříve vyhledávaného rekreačního areálu v Podhradí. Dnes zdevastované stavby se nachází ve stále atraktivní lokalitě v centru Kokořínského dolu, ...

Girsa Václav; Šilhánková Pavlína; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases