Number of found documents: 493643
Published from to

"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.
KLICHOVÁ, Olga
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány znaky, cíle, příčiny, motivy, reakce obětí, důsledky prevence a obrana proti těmto praktikám pracovního teroru. Praktická část je tvořena smíšeným výzkumem, kvalitativním ve formě rozhovorů a kvantitativním ve formě dotazníků. V rámci kvalitativního výzkumu jsou provedeny tři případové studie obětí mobbingu. Je zde charakterizována organizace, kde se oběti s pracovním terorem potýkali, dále vznik, průběh, vývoj, řešení jejich situace a plány do budoucna. The bachelor thesis is focused on psychological terror at work - mobbing. The theoretical part is divided into two chapters, which deal with defining the concepts of mobbing. There are described characters, goals, causes, motives, reactions of victims, consequences and prevention of defense against mobbing. The practical part consists of a mixed research, qualitative as interviews and quantitative in the form of questionnaires. Within the qualitative research there are realized three case studies of victims of mobbing. There is characteristics of organization where victims of mobbing or bossing faced, further rise, progress, development, addressing their situation and future plans. Keywords: Mobbing; Bossing; Pracovní teror; Oběť; Mobbing; Bossing; Working terror Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány ...

KLICHOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Aplikace principu LEADER při rozvoji rurálního prostoru na příkladu MAS Horní Pomoraví
BENEDIKTOVÁ, Martina; FRAJER, Jindřich; KOPP, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá metodou LEADER, která je založená na principu spolupráce a partnerství zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru působících v místních akčních skupinách. K analýze byla vybrána MAS Horní Pomoraví, u které je zkoumáno, zda naplňuje principy LEADERU, včetně její sktruktury, činnosti a realizovaných projektů Strategického plánu LEADER 20072013. Práce se taktéž zaměřuje na nastavení nových podmínek pro současné období 20142020. Teoretická část je zaměřena na představení odborných přístupů k rozvoji venkova, především na endogenní přístup "bottom-up" a dalších základních pojmů, které s touto metodou souvisí. This thesis is about the LEADER method which is based on principles of co-operation between public sector, business and non-profit sectors representatives, while acting in Local Action Groups. MAS Horní Pomoraví has been chosen for analysing how the LEADER principle is being carried out, including its structure, activities and implemented projects of the strategic plan LEADER 2007-2013. This thesis also studies the implementation of new conditions in the current period 2014-2020. The theoretic part is focused on presenting the special approaches to rural development, especially endogenous bottom-up approach and various other basic concepts related to this very method. Keywords: LEADER; rozvoj; venkov; Místní akční skupina; MAS Horní Pomoraví; LEADER; development; rural area; Local action group; LAG Horní Pomoraví Available in digital repository of UPOL.
Aplikace principu LEADER při rozvoji rurálního prostoru na příkladu MAS Horní Pomoraví

Diplomová práce se zabývá metodou LEADER, která je založená na principu spolupráce a partnerství zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru působících v místních akčních skupinách. K ...

BENEDIKTOVÁ, Martina; FRAJER, Jindřich; KOPP, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vybrané geografické aspekty andaluské identity
VENOSOVÁ, Kamila; FŇUKAL, Miloš; JUREK, Martin
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vybranými geografickými aspekty andaluské identity, přesněji řečeno "vnitřní" a "vnější" identity tohoto regionu, zaměřuje se proto hlavně na identifikaci toho, čím se Andalusie odlišuje od ostatních autonomních společenství Španělska i okolních zemí. Vedle toho se snaží charakterizovat kulturní specifika regionu a separatistická nebo regionalistická politická hnutí v Andalusii (tzv. andalusismus). The thesis deals with the selected geographical aspects of Andalusian identity, more specifically, the "inner" and "outer" identity of the region, therefore, focuses mainly on the identification of what Andalusia apart from other autonomous communities of Spain and the neighboring countries. In addition it seeks to characterize the cultural specifics of the region and the separatist or regionalist political movements in Andalusia (so-called Andalusia). Keywords: Andalusie; andalusismus; identita; kultura; Andalusia; andalusismus; identity; culture Available in digital repository of UPOL.
Vybrané geografické aspekty andaluské identity

Diplomová práce se zabývá vybranými geografickými aspekty andaluské identity, přesněji řečeno "vnitřní" a "vnější" identity tohoto regionu, zaměřuje se proto hlavně na identifikaci toho, čím se ...

VENOSOVÁ, Kamila; FŇUKAL, Miloš; JUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Herní hudba a její vliv v České republice
VANĚK, Karel; ZOUHAR, Vít
2017 - Czech
Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o herní hudbě a přináší pohled na tuto problematiku v rámci České republiky od jejího vzniku až do roku 2017. Důraz je kladen primárně na sumarizaci odborných i populárních publikací, periodik, rozhlasových vysílání a dalších. Důležitou součástí je rovněž i zachycení hudební herní skladatelské a provozní sféry. This bachelor thesis summarizes the existing knowledge about video game music and gives a look at this issue within the Czech Republic from its origins to year 2017. Emphasis is placed primarily on summarizing professional and popular publications, periodicals, radio broadcasts and others. Important part is also the capture of the musical video game composition and operating sphere. Keywords: herní hudba; soundtrack; Česká republika; symfonická hudba; adaptivní hudba; video game music; video game; soundtrack; Czech republic; symphonic music; adaptive music Available in digital repository of UPOL.
Herní hudba a její vliv v České republice

Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o herní hudbě a přináší pohled na tuto problematiku v rámci České republiky od jejího vzniku až do roku 2017. Důraz je kladen primárně na sumarizaci ...

VANĚK, Karel; ZOUHAR, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Poruchy pozornosti u dospělých
MENCNEROVÁ, Lenka; PASTIERIKOVÁ, Lucia
2017 - Czech
V úvodní kapitole teoretické části je charakterizován a definován pojem pozornost. V následujících kapitolách seznamuje s příčinami, příznaky, historií a diagnostikou ADHD/ADD a popisuje fenomén dospělosti se všemi jeho nároky na každého jedince. V závěru se teoretická část zaměřuje na současné formy léčby ADHD/ADD. Praktická část nabízí náhled do životů třech mužů a jedné ženy s diagnostikovanou poruchou pozornosti v dospělosti (ADHD/ADD) z jejich úhlu pohledu. Část je zpracována metodou narativního interview. Cílem diplomové práce je zjistit, zda určení diagnózy v dospělosti u těchto čtyř respondentů, má vliv na změnu vnímání sebe samého a zda může samotná diagnóza působit jako léčba. The introduction to the theoretical part characterises and defines the term Attention. The next chapters introduce the causes, symptoms, history and diagnostics of Attention Deficit Disorders ADHD/ADD. They also describe the phenomenon of adults with ADHD/ADD and the demands that places on each individual. The conclusion of the theoretical part highlights contemporary forms of ADHD/ADD therapy. The practical part offers a look at the lives of three men and one woman, diagnosed with Attention Deficit Disorder (ADHD/ADD), from their points of view. This part was done using the narrative interview method. The aim of the Dissertation is to find out if the determination of the diagnosis in adulthood, in the case of these four respondents, can influence a change in their perception of themselves and if the diagnosis itself can function as a therapy Keywords: Pozornost; diagnostika; ADHD/ADD; narativní interview; dospělost; terapie; individuální vnímání.; Attention; diagnostic; ADHD/ADD; narrative interview method; adulthood; therapy; individual point of view. Available in digital repository of UPOL.
Poruchy pozornosti u dospělých

V úvodní kapitole teoretické části je charakterizován a definován pojem pozornost. V následujících kapitolách seznamuje s příčinami, příznaky, historií a diagnostikou ADHD/ADD a popisuje fenomén ...

MENCNEROVÁ, Lenka; PASTIERIKOVÁ, Lucia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník
STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se odrážejí i v tomto jeho díle. Část práce je věnovaná jeho rodině, známým a místům, kde pobýval. Všechna místa jsou skutečná, stejně jako osoby, které v díle vystupují. Bachelor thesis discusses the interpretation of short stories Purple recluse from writer Ota Pavel. A large part of the thesis includes autobiographical characteristics, which were critical in his life and reflected also in this his work. Part of the thesis is devoted to his family, known people and places, where he lived. All of the places are as real as people, who engage in this work. Keywords: Ota Pavel; Povídkový soubor Fialový poustevník; Holocaust; Interpretace povídek; Židé; Autobiografické postavy; Ota Pavel; Short stories Purple recluse; Holocaust; Interpretation of the stories; Jews; Autobiographical characters Available in digital repository of UPOL.
Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník

Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se ...

STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ilustrovaná kniha
JANČÍKOVÁ, Dominika; CHORÝ, Tomáš
2017 - Czech
Magisterská diplomová práce je zaměřena na literaturu pro děti a mládež a její cenzuru. Skládá se ze tří částí. Teoretická část se zabývá cenzurou literatury pro děti a mládež, převážně její ilustrace. Praktickou část tvoří ilustrovaná kniha veršovaných pohádek pro děti s textem Richarda Skolka. Didaktická část se věnuje tvorbě knihy a ilustrování. This diploma thesis is focused on literature for young people and its censorship. It consists of three parts. The theoretical part looks into this censorship, especially censorship of illustrations. The practical part includes making an illustrated book of rhymed fairy tales from Richard Skolek. The didactical part deals with creating books and illustrating. Keywords: ilustrovaná kniha; ilustrace; autorská pohádka; literatura pro děti a mládež; dětská literatura; cenzura; auto-cenzura; kritika; odsuzování; illustrated book; illustration; modern fairy tale; literature for children and young adults; children's books; cen-sorship; self-censorship; criticism; censure Available in digital repository of UPOL.
Ilustrovaná kniha

Magisterská diplomová práce je zaměřena na literaturu pro děti a mládež a její cenzuru. Skládá se ze tří částí. Teoretická část se zabývá cenzurou literatury pro děti a mládež, převážně její ...

JANČÍKOVÁ, Dominika; CHORÝ, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Demografické, socioekonomické a funkční změny města Ostravy po roce 1990.
JUŘICA, David; HALÁS, Marián; FIEDOR, David
2017 - Czech
Diplomová práce zachycuje změny, které nastaly ve městě Ostrava po roce 1990, kdy region, v němž se město nachází, prošel útlumem těžby a tradiční výroby, stal se strukturálně postiženým, s potřebou hledat nové impulzy pro regionální rozvoj. Jednotlivé oblasti, kterými se práce v empirické části zabývá, jsou vymezeny na základě poznatků z konceptů Starých průmyslových regionů a "smršťujících se měst". Práce je dále doplněna i o teoretický základ ekonomické transformace v České republice, která je hlavní příčinou změn, které se na území města udály. This thesis represents the changes which occurred in the city of Ostrava after 1990, when the region, where the city is located, went through reduction of mining and traditional production, became structurally affected with a need to seek new impulses for regional development. Individual areas the thesis deals with are defined based on knowledge of the concepts of Old industrial regions and "shrinking cities". The thesis is supplemented by theoretical foundations of economic transformation in the Czech Republic which is the main cause of changes that have occurred the city. Keywords: Ostrava; demografické; socioekonomické; funkční; změny; 1990; transformace; smršťující; město; staré; průmyslové; regiony; Ostrava; demographic; socioeconomic; functional; changes; 1990; transformation; shrinking; city; old; industrial; regions Available in digital repository of UPOL.
Demografické, socioekonomické a funkční změny města Ostravy po roce 1990.

Diplomová práce zachycuje změny, které nastaly ve městě Ostrava po roce 1990, kdy region, v němž se město nachází, prošel útlumem těžby a tradiční výroby, stal se strukturálně postiženým, s potřebou ...

JUŘICA, David; HALÁS, Marián; FIEDOR, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Seberealizace osob se zrakovým postižením a jejich mediální obraz
OPLUŠTILOVÁ, Kateřina; KROUPOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací osob se zrakovým postižením pohledem studentů gymnázia. Také zkoumá, jakým způsobem tito studenti vnímají mediální obraz osob se zrakovým postižením, jakou úrovní mediální gramotnosti disponují, jaké jsou jejich postoje k osobám se zrakovým postižením a zdůrazňuje důležitost seberealizace jedinců se zrakovým postižením. Nabízí rovněž okrajový vhled do problematiky komunikace s osobami se zrakovým postižením. V teoretické části uvádíme čtenáře do problematiky zrakového postižení a věnujeme se klasifikaci, důsledkům a specifikům jednotlivých skupin osob se zrakovým postižením. V kontextu osobnosti jedince se zrakovým postižením definujeme základní psychologické termíny a dále se věnujeme vlivu postižení na osobnost jedince, jeho "self", postojům společnosti k jedincům se zrakovým postižením v historickém kontextu i dnes a v neposlední řadě i komunikaci s osobami se zrakovým postižením. Dále se zabýváme základní terminologií v oblasti masových médií, jejich vlivem, mediálním obrazem, mediální reprezentací, stereotypy a vztahu mezi osobami se zrakovým postižením a médii. V empirické části přinášíme poznatky o postojích studentů gymnázia k osobám se zrakovým postižením, jejich mediální gramotnosti, uvědomění si důležitosti seberealizace každé osobnosti v každodenním životě a také o jejich reprezentaci mediálního obrazu jedinců se zrakovým postižením. This thesis is focused on ways that high school students preceive media image of persons with visual disability. It is also examining the level of media literacy of these students, their attitudes towards persons with visual disability and is ephasizing the importance of self-realization of visally impaired individual. It also offers marginal insight on communication with visually impaired individuals. In theoretical part, we introduce the reader into the issue of visual disability and we focus on definitions, implications and specifics of different groups of people with visual disability. In context of personality of visually impaired individual we define the fundamental psychological terminologies and then we also focus on the influence that the disablity has on the individual's personality, his "self", attitude of society towards visually impaired in historical context and last but not least on communication with persons with visual disability. We have also put our focus on basic terminology in the field of mass media, their influence, media image, media representation, stereotypes and their relationship between persons with visual disability and media. In empirical part we present our findings about attitudes of high school students towards persons with visual disability, their media literacy, their evaluation of self realization for any human being in everydays life and also their representation of media image of visually impaired individual. Keywords: Jedinec se zrakovým postižením; mediální obraz; mediální reprezentace; mediální gramotnost; seberealizace; postoje; studenti gymnázia.; Visually impaired individual; media image; media representation; media literacy; self realization; attitudes; high school student. Available in digital repository of UPOL.
Seberealizace osob se zrakovým postižením a jejich mediální obraz

Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací osob se zrakovým postižením pohledem studentů gymnázia. Také zkoumá, jakým způsobem tito studenti vnímají mediální obraz osob se zrakovým postižením, ...

OPLUŠTILOVÁ, Kateřina; KROUPOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Možnosti a meze využití Komunitních intervenčních psychosociálních týmů v České republice a role speciálního pedagoga
HUDCOVÁ, Bianka; TOMALOVÁ, Petra
2017 - Czech
Úvod: V současné době je výskyt krizových situací ve společnosti poměrně frekventovaný. Na problematiku prožívání a zvládání krizových situací lze tedy pohlížet jako na aktuální téma. Velmi často se setkáváme s výzkumy, které se zabývají prožíváním a zvládáním krizových situací z pohledu zasažených osob nikoliv z pohledu osob pomáhajících. Lze předpokládat, že pomáhající osoby se při své činnosti setkávají s různými druhy krizových situací, což může v nemalé míře ovlivnit jejich integritu. Cíl: Identifikovat, popsat a analyzovat vybrané aspekty prožívání/chování a zvládání krizových situací dobrovolníky Komunitního psychosociálního intervenčního týmů. Navrhnout model chování a následného zvládání vybraných krizových situací (s přesahem do supervize). Zjistit pozici a důležitost speciálního pedagoga jako člena Komunitního intervenčního psychosociálního týmu. Navrhnout a výzkumným šetřením ověřit efektivitu metodiky využitou v rámci výzkumného šetření. Metodika: Jedná se o pilotní studii. Bylo využito kvalitativního přístupu. Tvorbu designu výzkumného šetření byla realizována přístupem mnohopřípadové studie s deskriptivně-exploratorním charakterem. Pro sběr dat byla zvolena kombinace technik (polostrukturovaný rozhovor, metoda časové křivky, projektivní techniky záznam textu do "myšlenkových" bublin, třídění obrázkových kartiček). Výzkumného šetření se zúčastnily 4 případy (ženy). Případy, které byly zařazeny do výzkumného šetření, musely splňovat předem stanovená kritéria. Všechny případy si jako ústřední téma rozhovoru zvolily krizovou událost povodeň. Při analýze dat byla využita metoda tematické analýzy. Výsledky: Výzkumné cíle i otázky byly naplněny. Autorka za pomocí výzkumného šetření identifikovala, popsala a analyzovala vybrané aspekty prožívání/chování a zvládání vybraných krizových situací dobrovolníky KIP týmu. Vybrané aspekty prožívání/chování a zvládání vybraných krizových situací byly (u jednotlivých případů i hromadně) zaznamenány do časové osy krizové události (začátek, průběh, ukončení, dozvuk). Na základě analýzy kvalitativních dat došlo k vytvoření návrhu modelu chování a následného zvládání vybraných krizových situací. Autorka v rámci výzkumného šetření zjišťovala pozici a důležitost speciálního pedagoga při řešení a zvládání krizových situací vyjádřených dobrovolníky KIP týmu. Za pomocí tematické analýzy bylo zjištěno, že se ve vybraných KIP týmech speciální pedagog dosud nevyskytuje. Dobrovolníci se však setkávají s jistými problémy v oblasti poskytování první psychosociální pomoci osobám se zdravotním postižením. U dobrovolníků se však přesto setkáváme s ambivalentními pohledy na přítomnost a důležitost speciálního pedagoga v KIP týmu. Dobrovolníci by spíše upřednostnili odborně vedený kurz zaměřený na danou problematiku. Závěr: Autorka považuje získané výsledky výzkumného šetření pro účely pilotní studie za dostačující. Závěrem je nutno podotknout, že si je autorka plně vědoma všech limitů, které mohly ovlivnit výsledky výzkumného šetření. Introduction: Currently, the occurrence of the crisis situations in the society is relatively frequent. On the problematic "experiencing and coping with the crisis situations" can be therefore looked as a current topic. Very often, we encounter researches dealing with experiencing and coping with crisis situations in terms of affected persons, but not in terms of people who are helping them. We can assume that people who are helping, in its activities deal with different kinds of crisis situations, which may largely affect their integrity. Objective: Identify, describe and analyze the selected aspects of experience/behavioral and the crisis management of the volunteers of the Community of psychosocial intervention teams (KIP). Propose a model of behavior and subsequent coping with the selected crisis situations (with an overlap into supervision). To determine the position and importance of the special education teacher as a member of the Community of psychosocial intervention team. Design and by the research verify the effectiveness of the methodology utilized in the context of research. Methodology: This is a pilot study. There was used a qualitative approach. The design development of the research was carried out by multi-case study approach with descriptively exploratory character. For the data collection, it was selected the combination of techniques (semi-structured interview, time curves method, projective techniques recording of text into the "thought" bubbles, sorting of picture cards). In the research there were 4 cases (women) which have participated. Cases that were included in the research had to meet the predetermined criteria. All cases have chosen for the central topic of conversation the crisis event a flood. The thematic analysis method was used for the data analysis, Results: Research objectives and questions were met. The author with the help of the research identified, described and analyzed the selected aspects of the experience/behavioral and coping with the crisis situations by the selected volunteers of KIP team. Selected aspects of experience/behavioral and coping with the crisis situations (in each case and collectively) were recorded in the timeline of critical events (start, course completion, reverb). Based on the analysis of the qualitative data the behavior model was created and the subsequent coping with selected crisis situations. The author within the research investigated the position and the importance of the special educator in dealing with a crisis situations expressed by the volunteers of KIP team. Thanks to the thematic analysis, it founded that in the selected KIP teams the special teacher still does not occur. Volunteers, however, encounter some problems in providing first psychosocial aid to persons with disabilities. Volunteers nevertheless meet with ambivalent views on the presence and importance of the special educator in KIP team. Volunteers would rather prefer professionally running course on the given problematic. Conclusion: The author considers the results of the research for the pilot studies to be sufficient. Finally, it should be noted that the author is fully aware of the limits that could affect the results of the research. Keywords: Komunitní intervenční psychosociální tým; psychologická první pomoc; psychosociální podpora; krizová situace; katastrofa; dobrovolník; speciální pedagog; Comunity Psychosocial Interventions' Teams Employment; psychological firs aid; psychosocial support; crisis situation; disaster; volunteer; Special Education Teacher Available in digital repository of UPOL.
Možnosti a meze využití Komunitních intervenčních psychosociálních týmů v České republice a role speciálního pedagoga

Úvod: V současné době je výskyt krizových situací ve společnosti poměrně frekventovaný. Na problematiku prožívání a zvládání krizových situací lze tedy pohlížet jako na aktuální téma. Velmi často se ...

HUDCOVÁ, Bianka; TOMALOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases