Number of found documents: 578153
Published from to

Studie řešení brzdy pro vozy metra
Kolář Josef; Lhotan Radek; Pechar Stanislav
2018 - Czech
Předmětem této práce je návrh kotoučové adhezní elektropneumatické brzdy pro vůz metra. Rešerše je zaměřena na srovnání dvou různých elektropneumatických brzdových systémů. Zde jsou popsány funkce jednotlivých komponent, stejně jako i různé typy brzdění. Na základě rešerše a zadaných a normovaných parametrů je proveden výpočet parametrů vozu metra a brzdy, načež je zvolen vhodný brzdový kotouč s brzdovou jednotkou. Kotoučová brzda je navržena tak, aby zastavila vůz metra v případě výpadku brzdy elektrodynamické. Další specifika brzdy jsou uvedena ve výpočtu.Design of mechanical adhesion electro-pneumatic disc brake for underground is the main subject (Pokud je hlavní. Pokud ne, smaž) of this bachelor thesis. The researsch is focused on a comparison of the two different types of electro-pneumatic brake systems. There are described base functions of several individual components and also the various types of underground braking. Based on research and given parametres which are based by norms, a carriage and brake parametres are calculated and the disc brake with brake unit is designed. Brake disc and unit must be able to stop the underground in a case of electro-dynamic brake failure from maximum operating speed. Specifics and details are presented in calculation. Keywords: Metro M1,metro Varšava,elektropneumatická brzda,kotoučová brzda,brzdění,brzdová jednotka,brzdový kotouč,řízení brzdy,elektropneumatický rozváděč; Underground,electropneumatic braking system,disc brake,braking,brake unit,brake disc,brake control unit,electropneumatic distributor Available in digital repository of ČVUT.
Studie řešení brzdy pro vozy metra

Předmětem této práce je návrh kotoučové adhezní elektropneumatické brzdy pro vůz metra. Rešerše je zaměřena na srovnání dvou různých elektropneumatických brzdových systémů. Zde jsou popsány funkce ...

Kolář Josef; Lhotan Radek; Pechar Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie
Melichar Jan; Prokop Michal; Mosler Pavel
2018 - Czech
Práce se zabývá možnostmi využití vodní energie z malých zdrojů, které dnes nejsou plně využívány. Hlavní náplní práce je přehled jednotlivých vodních strojů vhodných pro malé spády a posouzení vhodnosti jejich instalace do příslušných lokalit z hlediska ekonomického i ekologického.The focus of this thesis is on the use of a water power from small sources, which up till not have not been used to it's full potential. The main part describes different types of water power sources suitable for low heads and evaluates the convenience of their use in specific locations from both economical and ecological points of view. Keywords: hydraulická energie,vodní turbíny,malý spád,účinnost; hydraulic power,water turbines,low head,efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie

Práce se zabývá možnostmi využití vodní energie z malých zdrojů, které dnes nejsou plně využívány. Hlavní náplní práce je přehled jednotlivých vodních strojů vhodných pro malé spády a posouzení ...

Melichar Jan; Prokop Michal; Mosler Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulace mobilního liniového řízení na vybraném úseku dálnice
Tichý Tomáš; Smrž Vojtěch; Beneš Jiří
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je na zvolené části dálniční komunikace vytvořit simulaci dopravy při nasazení mobilního liniového řízení. To bude testováno za různých vstupních podmínek. Získaná data budou analyzována a ověří se funkce navrženého systému a jeho efektivnost. Přínosem by mělo být zlepšení dopravní situace na vybraném místě dálnice.The subject of the bachelor thesis is to create a simulation of the traffic while deploying the mobile traffic line control. It will be tested under various input conditions. The extracted data are analysed and the function and efficiency of the system are verified. The benefit would be an improvement of the traffic in the chosen part of a highway. Keywords: Mobilní liniové řízení,telematický systém,simulace dopravy,Vissim; Mobile traffic line management,telematic system,traffic simulation,Vissim Available in digital repository of ČVUT.
Simulace mobilního liniového řízení na vybraném úseku dálnice

Předmětem bakalářské práce je na zvolené části dálniční komunikace vytvořit simulaci dopravy při nasazení mobilního liniového řízení. To bude testováno za různých vstupních podmínek. Získaná data ...

Tichý Tomáš; Smrž Vojtěch; Beneš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejneru
Mrázek Jiří; Iška Marek; Hoidekr Jan
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů a komponent manipulačních zařízení, dostupných a používaných v technické praxi. V navazující konstrukční části dochází k výběru nejvhodnějšího řešení podle požadavků zadání. Tato část se zaměřuje především na koncepční návrh hnacího pojezdového ústrojí včetně brzd. Návrh dále obsahuje koncept nosné ocelové konstrukce, která je řešena jako ocelový svařenec. Tyto vybrané varianty jsou pak dále rozpracovány, včetně nezbytných návrhových a kontrolních výpočtů. Nedílnou součástí je i pevnostní posouzení zvolených variant několika konstrukčních celků pomocí metody konečných prvků a také posouzení maximální nosnosti stroje a případných konstrukčních úprav. V práci je zpracován výsledný model konceptu zařízení a také jeho sestavný výkres.The subject of this master thesis is a draft design of a device, which will be included in process of handling of containers with municipal solid waste. The thesis introduces machine elements and mechanisms of similar handling devices, which are commonly used in construction. In the following designing chapter, the task of picking up the most suitable solution, following demands of the transfer process, will be carried out. This chapter is also focused on the draft design of drives and brakes. Draft of the steel structure weldment will be also included. These designs will be processed with all necessary technical calculations, including strenth analysis using FEM. Eventually there is assessment of the device and possible adjustments. The thesis results in final 3D model and assembly drawing. Keywords: kontejner,překládání,kolejové vozidlo,překládací stanice,kolejový manipulátor; container,container handling,rail vehicle,transfer station Available in digital repository of ČVUT.
Zařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejneru

Cílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů ...

Mrázek Jiří; Iška Marek; Hoidekr Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh šnekového dopravníku
Mrázek Jiří; Pivoňka Marek; Starý František
2018 - Czech
Obsahem této diplomové práce je kompletní návrh šnekového dopravníku pro energetický průmysl na základě zadaných hodnot. Tento dopravník bude schopen dopravovat materiál maximální frakce 6 mm do vzdálenosti 3 m s dopravním výkonem 40 000 kg/h. Vzhledem k vysokému namáhání na otěr budou vybrané části žlabu a šnekovnice dopravníku vytvořeny ze speciálního kompozitního tvrdonávarového materiálu o tvrdosti 62 HRC. Obsahem práce budou také kontrolní výpočty vybraných konstrukčních uzlů, které jsou důležité vzhledem k bezproblémovému chodu dopravníku. Jedním z hlavních cílů bylo zkonstruování takového dopravníku, který bude mít snadnou údržbu a v případě potřeby bude samotný šnek demontovatelný.The content of this diploma thesis is a complete design of the screw conveyor for the energy industry based on the given values. This conveyor will be able to transport material with a maximum fraction of 6 mm up to a distance of 3 m with a transport capacity of 40000 kg.h^(-1). Due to the high wear resistance, selected sections of the conveyor groove and conveyor will be made of a special 62 HRC hardened composite material. This thesis also includes control calculations of selected parts, which are important for the trouble-free operation of the conveyor. One of the main goals was to construct an easy to maintain and demountable conveyor. Keywords: šnek,šnekový dopravník,dřevní štěpka,šroubový spoj,tvrdonávarový materiál; woodchips,screw,scroll,screw conveyor,composite material Available in digital repository of ČVUT.
Návrh šnekového dopravníku

Obsahem této diplomové práce je kompletní návrh šnekového dopravníku pro energetický průmysl na základě zadaných hodnot. Tento dopravník bude schopen dopravovat materiál maximální frakce 6 mm do ...

Mrázek Jiří; Pivoňka Marek; Starý František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Jaderná fúze
Entler Slavomír; Rybín Jakub; Prehradný Jan
2018 - Czech
Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část práce je zaměřena na koncepční analýzu vlivů vysokých tepelných toků na chlazení vnitro-reaktorových komponent, jmenovitě první stěnu blanketu WCLL.This work deals with the current status of nuclear fusion research. It concentrates on the conditions necessary to conduct a fusion reaction, namely on the technology of magnetic confinement with which these conditions are to be achieved. The second part of this work concentrates on the conceptual analysis of the effects of high heat fluxes on the cooling of in-vessel components, namely the first wall of WCLL blanket. Keywords: Fúze,jaderná,technologie,ITER,DEMO,magnetické udržení,první stěna,chlazení,tokamak,stelarátor; Fusion,nuclear,technology,ITER,DEMO,magnetic confinement,first wall,cooling,tokamak,stellarator Available in digital repository of ČVUT.
Jaderná fúze

Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část ...

Entler Slavomír; Rybín Jakub; Prehradný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Možnosti predikce vzniku emisí u vozidel provozovaných v rámci systému car sharing
Bolehovský Ondřej; Císař Vojtěch; Doleček Vít
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce "Možnosti predikce vzniku emisí u vozidel provozovaných v rámci systému car sharing" je proniknutí do světa car sharingu, který v roce 2018 začíná fungovat na českých vysokých školách pod názvem Uniqway. Teoretická část se zabývá popisem tohoto způsobu dopravy, výhod této služby a dále vysvětlením vlivu sdílení aut na emise vyprodukované automobily a jejich spotřebu paliva. V praktické části je potom simulovaná trasa v prostředí MATLAB/Simulink porovnávána s reálným měřením v provozu, čímž je ověřováno, zda je možné použít pro predikci emisí a spotřeby paliva zadaný algoritmus.The aim of bachelor thesis "Possibilities of predicting emissions creating at vehicles using by car sharing" is penetrate to car sharing world, which is starting in year 2018 at czech universities with name Uniqway. The theoretical part handles with description of this kind of transport, the advantages of this service and also explaining of influence of car sharing on the emissions produced by cars and their fuel consuption. In the practical part, the simulated route in the MATLAB / Simulink environment is compared with the real measurement in traffic, which verifies, if is possible to use for the emission prediction and fuel consumption assigned algorithm. Keywords: Car sharing,Uniqway,Škoda,Fabia,emise,spotřeba paliva,MATLAB,Simulink,diagnostika,katalyzátor,OBD 2; Car sharing,Uniqway,Skoda,Fabia,emissions,fuel consuption,MATLAB,Simulink,diagnostic,catalyst,OBD 2 Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti predikce vzniku emisí u vozidel provozovaných v rámci systému car sharing

Cílem bakalářské práce "Možnosti predikce vzniku emisí u vozidel provozovaných v rámci systému car sharing" je proniknutí do světa car sharingu, který v roce 2018 začíná fungovat na českých vysokých ...

Bolehovský Ondřej; Císař Vojtěch; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla
Novotný Václav; Diviš Jaroslav; Neužil Martin
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití a způsoby akumulace vysokopotenciálního tepla ze solárních zdrojů, používaného pro výrobu elektřiny. V první části jsou popsány možnosti a důvody, proč teplo takto skladovat. Druhá část představuje skladovací technologie rozdělené podle využitých látek a způsobů akumulace. V závěrečné části se zabývá ostatními zdroji pro skladování vysokopotenciálního tepla a obsahuje krátký koncepční výpočet tepelných ztrát.The bachelor thesis deals with possibilities of utilization and methods of high temperature heat accumulation from solar sources. This heat is then used for electricity production. The first part describes the possibilities and reasons why the heat should be stored this way. The second part presents available storage technologies divided by the type of used substances and ways of accumulation. The final part considers other sources for high temperature heat accumulation followed by a short conceptual calculation of heat losses. Keywords: vysokopotenciální teplo,skladování elektrické energie,koncentrovaná solární energie,skladování tepla,citelné teplo,latentní teplo,tekuté soli,tepelné oleje; high temperature heat,electricity storage,concentrated solar power,thermal storage,sensible heat,latent heat,molten salts,thermal oils Available in digital repository of ČVUT.
Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití a způsoby akumulace vysokopotenciálního tepla ze solárních zdrojů, používaného pro výrobu elektřiny. V první části jsou popsány možnosti a důvody, ...

Novotný Václav; Diviš Jaroslav; Neužil Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch
Langr Martin; Navrátilová Kristýna; Kumpošt Petr
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti zpracování a reprezentace vyhodnocených dat. Těžištěm práce je návrh metodiky průzkumu parkovacích ploch s využitím technologie záznamu a rozpoznání registračních značek vozidel a následné ověření navržené metodiky v praxi.The subject of this bachelor thesis is the analysis of methodologies of transportation surveys for detection and evaluation of occupancy and turnover of parking areas. The thesis describes various static transport surveys methods, processing possibilities and representation of results. The main thesis focus is a methodology for parking areas survey with using recording technology, recognition of the vehicle registration plates and final verification of proposed methodology in practice. Keywords: parkovací plocha,dopravní průzkum,metodika průzkumu,statická doprava,obsazenost,obrátkovost; parking area,traffic survey,survey methodology,static transport,occupancy,turnover Available in digital repository of ČVUT.
Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch

Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů ...

Langr Martin; Navrátilová Kristýna; Kumpošt Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě
Sliacky Milan; Čacký Lukáš; Bitter Aleš
2018 - Czech
Předmětem předložené bakalářské práce "Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě" je rozdělení způsobů odbavení cestujících v Pražské integrované dopravě a určení parametrů ovlivňujících jejich rychlost. Dále provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu na základě navržené metodiky.The subject of this bachelor thesis "Speed of selected passenger check-in in public transport" is the distribution of passengers' check-in procedures in Prague Integrated Transport and the determination of parameters influencing their speed. Also conducting and evaluating the traffic survey based on the proposed methodology. Keywords: odbavení,rychlost,jízdní doklady,veřejná doprava,dopravní průzkum,Pražská integrovaná doprava; check-in,speed,tickets,public transport,traffic survey,Prague Integrated Transport Available in digital repository of ČVUT.
Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě

Předmětem předložené bakalářské práce "Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě" je rozdělení způsobů odbavení cestujících v Pražské integrované dopravě a určení parametrů ...

Sliacky Milan; Čacký Lukáš; Bitter Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases