Number of found documents: 444892
Published from to

Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi
Kratochvíl, Jiří; Kotora, Martin; Pour, Milan
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate Mgr. Jiří Kratochvíl Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Synthesis of Specifically Substituted Heterocycles via Catalytic Reactions This Ph.D. thesis deals with the synthesis of γ-alkylidene-α,β-unsaturated δ-lactones and lactams. Migita- Stille cross-coupling served as the key step in their preparation. Catalysis with palladium black was applied to the synthesis of the lactones and we demonstrated that it doesn't act as heterogeneous catalyst. Instead, it's only a precursor for catalytically active species, which is generated in situ and its true nature is unknown. The palladium nanoparticles are most likely responsible for the catalysis, although involvement of complexed atomic palladium cannot be excluded. Palladium black catalysis was also successfully applied to the synthesis of a series of structurally different substrates, which demonstrates its versatility and it was also proved that the catalyst can be easily recycled by simple filtration. An unusual Tsuji-Trost reaction then enabled transfer of the alkylidene substituent of the lactones to C5 furnishing polysubstituted heterocycles. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát Mgr. Jiří Kratochvíl Školitel prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název disertační práce Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi Tato práce pojednává o syntéze γ-alkyliden-α,β-nenasycených δ-laktonů a laktamů. Jako klíčový krok byl využit Migita-Stilleho cross-coupling. U syntézy laktonů byla využita katalýza palladiovou černí a bylo demonstrováno, že se nejedná o heterogenní katalyzátor v pravém slova smyslu, ale pouhý prekurzor pro katalyticky aktivní species. Ta je generována in situ a pravděpodobně se jedná o koloidní nanočástice palladia, byť nelze vyloučit účast jednotlivých komplexovaných atomů kovu. Katalýza palladiovou černí byla poté úspěšně uplatněna na řadě strukturně variabilních substrátů. Tím byla demonstrována její všestranná použitelnost a bylo také prokázáno, že katalyzátor lze jednoduchou filtrací recyklovat. Objev neobvyklé Tsuji- Trostovy reakce dále umožnil konverzi připravených δ laktonů na polysubstituované heterocykly. Available in a digital repository NRGL
Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate Mgr. Jiří Kratochvíl Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of ...

Kratochvíl, Jiří; Kotora, Martin; Pour, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza a studium analogů ceramidů
Školová, Barbora; Matějka, Pavel; Vávrová, Kateřina
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of inorganic and organic chemistry Candidate: Mgr. Barbora Školová Supervisor: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of doctoral thesis: Synthesis and study of ceramide analogues Ceramides (Cer) together with free fatty acids and cholesterol form intercellular lamellar space of the uppermost skin layer (stratum corneum, SC). This lipid matrix presents the proper skin barrier - it protects organism against outer environment and keeps its homeostasis as well. The composition and arrangement of the intercellular lipid matrix is essential for the skin barrier properties. In spite of this fact, the organization of SC lipids at the molecular level is not fully elucidated. The aim of this work is to contribute to more detailed insight into organization of skin barrier using SC lipid model membranes, in particular to find the structural parameters in ceramide molecules, which play a role in the maintenance of the skin barrier. The SC model membranes present a useful tool to study SC lipids, they mimic physiological or pathological conditions in the skin. The obtained results should be used in diagnosing or therapy of skin diseases characteristic with impaired barrier function, such as atopic dermatitis or psoriasis.... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Barbora Školová Školitel: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název dizertační práce: Syntéza a studium analogů ceramidů Ceramidy spolu s vyššími mastnými kyselinami a cholesterolem tvoří lamely mezibuněčné hmoty nejsvrchnější vrstvy kůže (stratum corneum, SC). Tato lipidová hmota představuje vlastní kožní bariéru - chrání organismus před vnějším prostředím a zároveň udržuje jeho vnitřní rovnováhu. Složení a uspořádání mezibuněčné hmoty SC jsou pro bariérové vlastnosti kůže zásadní, přesto její organizace na molekulární úrovni stále není objasněna. Cílem této práce bylo přispět k detailnějšímu popisu organizace kožní bariéry pomocí studia lipidových modelů SC, především najít strukturální parametry v molekulách ceramidů, které se na bariérových vlastnostech lipidové hmoty podílí. Modelové lipidové membrány SC představují užitečný nástroj ve studiu lipidů SC, jejich složení totiž napodobuje (pato)fyziologický stav v kůži. Získané poznatky by mohly být využity v diagnostice a/nebo terapii onemocnění s poškozenou bariérovou funkcí kůže (např. atopická dermatitida nebo psoriáza). Nejprve jsme se zaměřili na objasnění mechanismu ztráty bariérových vlastností kůže po zkrácení... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium analogů ceramidů

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of inorganic and organic chemistry Candidate: Mgr. Barbora Školová Supervisor: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. ...

Školová, Barbora; Matějka, Pavel; Vávrová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Role imaginace v estetické zkušenosti u Mikela DuFrenna
Borecký, Felix; Fulka, Josef; Ševčík, Miloš
2017 - Czech
1 Summary: F. Borecký, The Role of Imagination in Aesthetic Experience in Mikel Dufrenne's Thought The aim of this dissertation thesis is to present Dufrenne's original conception of imagination and to highlight its significance for philosophical aesthetics. We focus on a critical interpretation of two alternative approaches which Dufrenne considers in his work. The first approach is based on a noetic perspective, the other on an ontological one. In both cases, Dufrenne claims that imagination is a productive, effecting activity which in a formative manner participates in knowledge of a priori truths regarding human being in the world. Such knowledge is most fully accomplished in the aesthetic experience. Only there a man opens oneself to the external world while maintaining with it a relation of primordial corporeity, which they both - i.e., both humans and the world - share. Imagination and its correlate, the imaginary, in an aesthetic experience stimulate each other and enable a reverberation of the most fundamental possibilities of human being in the world. It is imagination and the imaginary which enable a man to penetrate the superficial empirical level and reach the deep level of the a priori. On the level of the a priori, a man can experience the original corporeal unity which is of the same kind... 1 Resumé: F. Borecký, Role imaginace v estetické zkušenosti u Mikela Dufrenna Cílem předkládané dizertační práce je představit Dufrennovu originální koncepci imaginace a poukázat na její význam pro filosofickou estetiku. Soustředíme se na kritickou interpretaci dvou variant, které Dufrenne ve svém díle promýšlí. První vychází z perspektivy teorie poznání, druhá z perspektivy ontologické. V obou případech Dufrenne obhajuje stanovisko, že imaginace je produktivní, realizující aktivita, jež se formativním způsobem podílí na poznávání apriorních pravd lidského bytí ve světě. Takové poznání se nejplněji uskutečňuje v estetické zkušenosti. Jedině v ní se totiž člověk otevírá vnějšímu světu a přitom s tímto světem udržuje vztah původní tělesnosti, která je jim oběma - jak člověku, tak světu - společná. Právě imaginace a její korelát imaginárno se v estetické zkušenosti vzájemně podněcují k rozezvučování nejvlastnějších možností lidského bytí ve světě a umožňují člověku, aby se dostal z povrchní empirické roviny do hlubinné roviny a priori, v níž lze zakoušet původní tělesnou jednotu, jež je stejného rodu jak pro subjekt, tak pro objekt. Klíčová slova: Mikel Dufrenne; fenomenologie; estetická zkušenost; imaginace; imaginárno; reálno; smyslové pociťování; a priori; poznání; cit; bytí ve světě; Příroda; hloubka Keywords: Mikel Dufrenne; fenomenologie; estetická zkušenost; imaginace; imaginárno; reálno; smyslové pociťování; a priori; poznání; cit; bytí ve světě; Příroda; hloubka; Mikel Dufrenne; phenomenology; aesthetic experience; imagination; the imaginary; the real; the sensuous; the a priori; cognition; sentiment; being in the world; Nature; depth Available in a digital repository NRGL
Role imaginace v estetické zkušenosti u Mikela DuFrenna

1 Summary: F. Borecký, The Role of Imagination in Aesthetic Experience in Mikel Dufrenne's Thought The aim of this dissertation thesis is to present Dufrenne's original conception of imagination and ...

Borecký, Felix; Fulka, Josef; Ševčík, Miloš
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza lidských ω-O-acylceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérové vlastnosti kožních lipidových membrán
Opálka, Lukáš; Hampl, František; Vávrová, Kateřina
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic chemistry Candidate: Mgr. Lukáš Opálka Supervisor: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of doctoral thesis: Synthesis of human ω-O-acylceramides and evaluation of their effects on barrier properties of skin lipid membranes The main objective of this work was to synthesize and study human acylceramides (acylCer, ceramides of the EO type) with the focus on the relationships between the acylCer concentration , structure of their polar head, their ability to form lamellar phases and permeability of model lipid membranes. Another objective was to synthesize ceramide-1-phosphates for the study of their signaling role in skin barrier and an analogue of ganglioside GM1 with shorter acyl chain as a standard for analysis of these lipids. Ceramides (Cer) belong to the family of sphingolipids. They are the central molecules in sphingolipid metabolism, they participate on cell regulatory processes and the formation of human skin lipid barrier. The main skin barrier is situated in the stratum corneum (SC), which is the uppermost layer of skin. The purpose of SC is to maintain homeostasis of the inner environment and to prevent the penetration of exogenous substances, allergens and bacteria to the... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Lukáš Opálka Školitel: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce: Syntéza lidských ω-O-acylceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérové vlastnosti kožních lipidových membrán Hlavním cílem této práce bylo připravit a dále studovat lidské acylceramidy (acylCer, ceramidy typu EO) se zaměřením na objasnění vztahu mezi koncentrací acylCer, strukturou jejich polární hlavy, schopností tvořit lamelární fáze a permeabilitou modelových lipidových membrán. Dalším cílem bylo připravit ceramid-1-fosfáty pro studium jejich signalizační role v kožní bariéře a analog gangliosidu GM1 s kratším acylem jako standard pro analýzu těchto lipidů. Ceramidy (Cer) patří do rodiny sfingolipidů. Jsou to centrální molekuly v metabolismu sfingolipidů a podílejí se jak na regulačních procesech v buňkách, tak na bariérové funkci lidské kůže. Hlavní kožní bariéru představuje stratum corneum (SC), což je nejsvrchnější vrstva kůže. Účelem SC je udržet homeostázu vnitřního prostředí a zabránit průniku exogenních látek, alergenů a bakterií do organismu. AcylCer se skládají ze sfingoidní báze, která je acylována ultra-dlouhou (≥ 30C) kyselinou, na jejíž ω-hydroxylové skupině je vázaná kyselina... Available in a digital repository NRGL
Syntéza lidských ω-O-acylceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérové vlastnosti kožních lipidových membrán

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic chemistry Candidate: Mgr. Lukáš Opálka Supervisor: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title ...

Opálka, Lukáš; Hampl, František; Vávrová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Využití zlatného katalyzátoru při syntéze substituovaných pyridinů
Janoušek, Martin; Kuneš, Jiří; Špulák, Marcel
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate: Martin Janoušek Supervisor: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D. Title of thesis: The synthesis of substituted pyridines employing gold(I) catalyst This work is focused on the preparation of 3,4-disubstituted pyridine derivatives. MBS- protected propargylamine and MS-protected 1-ethynylcyklohexylamine provide with methyl propiolate to form appropriate 1,5-enyne, which undergoes Sonogashira coupling with various aryl iodides. Substituted enyne is subjected to cyclization yielding appropriate tetrahydropyridine in the presence of catalyst tris(2-furyl)phosphinegold(I) chloride. Derivate substituted by pentamethylen-1,5-diyl didn't cyclize. Deprotection leads to the preparation of substituted pyridines, which could serve as an intermediates in organic synthesis or potentially with biological activity. Keywords: gold catalysis, enyne cyclization, pyridine derivatives Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Martin Janoušek Školitel: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D. Název diplomové práce: Využití zlatného katalyzátoru při syntéze substituovaných pyridinů Tato práce je zaměřena na přípravu 3,4-disubstituovaných derivátů pyridinu. Propargylamin ochráněný MBS-skupinou a 1-ethynylcyklohexylamin ochráněný Ms-skupinou poskytují s methyl-propiolátem odpovídající 1,5-enyn, který je substituován různými aryly pomocí Sonogashirova couplingu. Substituovaný 1,5-enyn podléhá v přítomnosti katalyzátoru chloridu tris(2-furyl)fosfinozlatného cyklizaci na odpovídající substituovaný tetrahydropyridin. Derivát substituovaný pentamethylen-1,5-diylem necyklizoval. Následně eliminací MBS- chránící skupiny lze získat substituované pyridiny, které mohou nalézt uplatnění jako intermediáty v organické syntéze a potenciální sloučeniny s biologickou aktivitou. Klíčová slova: : katalýza zlatem, cyklizace enynů, deriváty pyridinu Available in a digital repository NRGL
Využití zlatného katalyzátoru při syntéze substituovaných pyridinů

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate: Martin Janoušek Supervisor: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D. Title of thesis: ...

Janoušek, Martin; Kuneš, Jiří; Špulák, Marcel
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza a využití vybraných dusíkatých heterocyklů
Mikušek, Jiří; Veselý, Jan; Pour, Milan
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate: Mgr. Jiří Mikušek Supervisor: prof. RNDr. Milan Pour, PhD. Title of Doctoral Thesis: Synthesis and Utilization of Selected Nitrogen Heterocycles The thesis is divided into two parts, both dealing with the synthesis of pyridine and pyrimidine derivatives. The first one is focused on the cyclization of enynes with gold(I) catalysts. Main attention is paid to the synthesis of various acyclic precursors starting from propargylamines, their addition to propiolates and Sonogashira cross-coupling. The mechanism of the cyclization with (TFP)AuCl is then discussed in detail. Prepared dihydropyridines were converted to pyridines or tetrahydropyridines. A precursor of the antidepressant drug paroxetine was prepared. The second part deals with quinazoline alkaloids with pyrimidine moiety and their structural variations towards potential organocatalysts and biologically active compounds. Therein new types of organocatalysts based on the structure of vasicine were prepared and screened on model aldolization and addition reactions. Prepared compounds were tested for bronchodilator activity. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Jiří Mikušek Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, PhD. Název disertační práce: Syntéza a využití vybraných dusíkatých heterocyklů Disertační práce se skládá ze dvou částí zabývajících se syntézou nových derivátů pyridinu a pyrimidinu. První je věnována cyklizacím enynů pomocí zlatných katalyzátorů. Pozornost byla zaměřena na přípravu strukturně odlišných acyklických prekurzorů z propargylaminů, jejich adici na propioláty a následný Sonogashirův coupling. Detailně byl zkoumán mechanismus samotné cyklizace katalyzované komplexem (TFP)AuCl. Připravené dihydropyridiny byly podrobeny konverzi na pyridiny. Dále byl pomocí redukce na tetrahydropyridin připraven prekurzor antidepresiva paroxetinu. Druhá část se zabývá chinazolinovými alkaloidy s pyrimidinovým jádrem a jejich obměnami za vzniku potenciálních organokatalyzátorů a biologicky aktivních látek. Je zde popsána příprava nových typů látek na bázi alkaloidu vasicinu, které byly zkoumány jako organokatalyzátory pro aldolizační/adiční reakce a podrobeny testům na bronchodilatační aktivitu. Available in a digital repository NRGL
Syntéza a využití vybraných dusíkatých heterocyklů

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate: Mgr. Jiří Mikušek Supervisor: prof. RNDr. Milan Pour, PhD. Title of ...

Mikušek, Jiří; Veselý, Jan; Pour, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Využití disperzní extrakce na tuhou fázi pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského
Urbanová, Martina; Matysová, Ludmila; Chocholoušová Havlíková, Lucie
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Martina Urbanová Consultant: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Thesis Title: Dispersive Solid-Phase Extraction for the Analysis of Chosen Substances in Zingiber officinale The thesis was focused on the development of optimal extraction method for the analysis of chosen substances contained in Zingiber officinale. Some representative samples containing extracts of Zingiber officinale were chosen. This method was based on the diploma thesis of Martina Urbanová [1]. To get a higher preconcentration factor, dispersive solid-phase extraction (dSPE) was tested for the sample pretreatment. Then, a method of supported liquid extraction (SLE) was examined as another methodology for the sample preparation. Chosen substances, 6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol and 10-gingerol, were found in almost all samples. Among syrups, the largest amount of substances was contained in the Kitl syrup (preparation with cold water). Among teas, the highest number of substances was contained in Fruit-herbal tea flavored with ginger and lemon. 6-Shogaol was not found in rhizome samples, however, it has been found in the samples of teas and syrups. During the optimization of this method, various... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Martina Urbanová Konzultant: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Využití disperzní extrakce na tuhou fázi pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského Rigorózní práce byla zaměřena na vývoj extrakční metody pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského. Bylo vybráno několik vzorků obsahujících výtažky zázvorovníku lékařského. Při vývoji metody se vycházelo z diplomové práce Martiny Urbanové z roku 2015 [1]. Pro vyšší zakoncentrování byla vyzkoušena metoda disperzní extrakce na tuhou fázi (dSPE). Jako další metoda pro úpravu vzorku byla testována podporovaná kapalinová extrakce (SLE). Námi stanovované látky (6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol a 10-gingerol) byly nalezeny téměř ve všech vzorcích. Ze sirupů bylo největší množství látek obsaženo v sirupu Kitl (příprava se studenou vodou). Z čajů bylo nejvíce látek obsaženo v Ovocno-bylinném čaji aromatizovaném, se zázvorem a citrónem. 6-shogaol nebyl obsažen u vzorků oddenků zázvoru pravého, ale v čajích a sirupech ano. Během optimalizace metody bylo vyzkoušeno několik sorbentů. Vhodným sorbentem se jevil sorbent Oasis HLB. Analýza probíhala za chromatografických podmínek, které... Available in a digital repository NRGL
Využití disperzní extrakce na tuhou fázi pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Martina Urbanová Consultant: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Thesis ...

Urbanová, Martina; Matysová, Ludmila; Chocholoušová Havlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie.
Šebešová, Petra; Pelcová, Naděžda; Strouhal, Martin
2017 - Czech
Title: How to teach philosophy at secondary schools? A contribution to the didactics of philosophy Author: Mgr. Petra Šebešová Abstract: The thesis presents a first attempt to propose a complete didactic conception of philosophy education at secondary schools in the Czech Republic. The author thus responds to the unsatisfactory correspondence between the key competences and the content of the teaching subject area called Civics and the introduction to social sciences as they are defined in the Czech curricular documents for secondary schools, as well as she responds to the lack of Czech literature concerning the didactics of philosophy. The development of students'philosophical thinking is taken as the main teaching aim of the presented conception. This claim is supported by arguments based on the specific nature of philosophy and on literature on didactics of philosophy from abroad. Philosophical thinking is for teaching purposes divided into the following philosophical competencies: text understanding and interpretation, text writing, discussion, work with concepts, argumentation, problem solving, reflection (including critical examination and evaluation), responsible decision-making and action. These competencies are elaborated into partial skills enabling their gradual training. Means recommended for... Název práce: Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie Autorka: Mgr. Petra Šebešová Abstrakt: Předkládaná práce je prvním pokusem o ucelený návrh didaktické koncepce pro gymnaziální výuku filosofie v České republice. Autorka tím reaguje na nedostatečné propojení mezi klíčovými kompetencemi v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a příslušným obsahem vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ i na nedostatek české literatury k didaktice filosofie. Za hlavní výukový cíl předkládané koncepce je považován rozvoj filosofického myšlení studentů. Toto tvrzení je podloženo argumenty vycházejícími ze specifické povahy filosofie i ze zahraniční literatury k didaktice filosofie. Filosofické myšlení je pro účely výuky rozčleněno do těchto filosofických kompetencí: porozumění a interpretace textu, psaní vlastního textu, diskuse, práce s pojmy, argumentace, řešení problémů, reflexe (včetně kritického ověřování a hodnocení), odpovědné rozhodování a jednání. Tyto kompetence jsou rozpracovány do dílčích dovedností, umožňujících jejich postupný nácvik. Prostředky doporučované k naplnění těchto cílů vycházejí z pedagogického konstruktivismu, je zdůrazněn zejména problémový přístup k filosofickým obsahům a strukturovaná práce s prekoncepty studentů. Práce dále představuje specificky... Keywords: didaktika filosofie; filosofické kompetence; pedagogický konstruktivismus; problémová výuka; didactics of philosophy; philosophical competencies; pedagogical constructivism; problem-based teaching Available in a digital repository NRGL
Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie.

Title: How to teach philosophy at secondary schools? A contribution to the didactics of philosophy Author: Mgr. Petra Šebešová Abstract: The thesis presents a first attempt to propose a complete ...

Šebešová, Petra; Pelcová, Naděžda; Strouhal, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Stanovení fluoridů ve vzorcích zubních past pomocí SIA systému
Barvínková, Zuzana; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Zuzana Barvínková Consultant: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Thesis: Determination of fluoride in toothpaste using SIA system Determination of fluorides was tested in the toothpastes using the SIA system. For determination of fluorides reaction of aluminium ions with aluminon that forms a red complex was used. After addition of a fluoride solution, aluminium ions were released from this complex. Spectrophotometry was used for the detection. The calibration range for sodium fluoride was linear over the range of 3x10-3 to 1x10-2 mol.l-1 . The repeatabitily of the measurement was tested for blank solution (water) and for the solutions of sodium fluoride 5x10-3 mol.l-1 and 6.25x10-3 mol.l-1 . The repeatability was in the range of 1.19 - 3.70 %, that was found acceptable. Then, potencially interfering ions were identified, which may effect determination of fluorides. Following the composition of usual toothpastes interferents could be: Cl- , Br- , I- , Ca2+ , PO4 3- , Zn2+ , CO3 2- , Al3+ , CH3COO- , Sn2+ , tartrate anion, citrate anion, lauryl sulphate anion, sorbitol and methylparaben. Among interfering ions, which influence the determination in low concentration, belong: Ca2+ ,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Zuzana Barvínková Konzultant: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název rigorózní práce: Stanovení fluoridů ve vzorcích zubních past pomocí SIA systému Stanovení fluoridů v zubních pastách bylo testováno pomocí SIA systému. Ke stanovení byla využita reakce hlinitých iontů s aluminonem za vzniku červeného komplexu. Po přidání roztoku fluoridů byly hlinité ionty z tohoto komplexu vytěsněny. Detekce byla provedena spektrofotometricky. Kalibrační závislost pro stanovení fluoridu sodného byla lineární v rozmezí 3.10-3 až 1.10-2 mol.l-1 NaF. Byla hodnocena opakovatelnost měření pro slepý roztok (voda) a roztoky fluoridu sodného 5.10-3 mol.l-1 a 6,25.10-3 mol.l-1 . Opakovatelnost stanovení se pohybovala mezi 1,19 - 3,70 %, a byla tedy dostatečná. Dále byly vybrány potenciálně interferující ionty, které mohou rušit stanovení fluoridů. Podle složení běžně dostupných zubních past jde o Cl- , Br- , I- , Ca2+ , PO4 3- , Zn2+ , CO3 2- , Al3+ , CH3COO- , Sn2+ , vinanový anion, citronanový anion, laurylsulfátový anion, sorbitol a methylparaben. Mezi interferující ionty, ovlivňující stanovení už v malé koncentraci, patří Ca2+ , CO3 2- , Al3+ , Sn2+ , citronan, laurylsulfát a methylparaben. V testovaných pastách jsou... Available in a digital repository NRGL
Stanovení fluoridů ve vzorcích zubních past pomocí SIA systému

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Zuzana Barvínková Consultant: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Thesis: ...

Barvínková, Zuzana; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Zákon o volbě prezidenta republiky a jeho komparace s úpravou ve státech EU
Šutka, Pavel; Pavlíček, Václav
2017 - Czech
The dissertation investigates a constitutional amendment to the 2012 legislation of the presidential election. The amendment introduced an election of the president through a popular vote, which was a historical milestone for the Czech legal system. However, the new adjustment was adopted in haste and evinces many deficiencies; that was proven in the 2013 presidential election. Therefore, the aim of the dissertation is to describe problematical parts of the new legal adjustment and find some possible solutions. The main topics are as follows: 1) modification of the basic concepts of the election system, 2) candidate nomination process, 3) election campaign funding and 4) ethical aspects of the election campaign. A comparison of legal adjustments of 14 EU countries with the direct presidential election (the Czech Republic, Bulgaria, Finland, France, Croatia, Ireland, Cyprus, Lithuania, Poland, Portugal, Austria, Romania, Slovakia and Slovenia) was done, in order to find appropriate solutions. Apart from the results of comparison, the dissertation is based on reports by GRECO, OSCE and the corresponding Czech judicature. In conclusion, the Czech adjustment of the presidential election meets every democratic principle, but, at the same time, contains many mistakes. Especially the queries of "election campaign... Práce se zabývá novelizaci právní úpravy volby prezidenta České republiky z roku 2012. Tato novelizace zavedla přímou volbu prezidenta, což pro české právo představuje historický milník. Nová úprava však byla přijímána ve spěchu a trpí mnoha nedostatky, což se projevilo i při první přímé volbě prezidenta v roce 2013. Hlavním cílem práce je tak popis problematických míst nové zákonné úpravy a hledání jejich řešení. Práce se přitom zabývá čtyřmi hlavními tématy. Jde o 1) základní úpravu voleb, 2) proces navrhování kandidátů, 3) financování kampaně a 4) etické aspekty kampaně. Za účelem hledání vhodných řešení byla v práci provedena komparace právních úprav 14 zemí Evropské unie s přímou volbou prezidenta. Konkrétně jde o následující země: Česká republika, Bulharsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Vedle výsledků komparace vychází práce také ze zpráv skupiny GRECO, OBSE a příslušné judikatury českých soudů. Závěry mé práce jsou, že česká úprava volby prezidenta splňuje všechny demokratické standardy. Zároveň však obsahuje mnoho chyb. Zejména otázka financování a etických aspektů kampaně je řešena zcela nedostatečně. Mám obavu, že stávající úprava povede ke kampaním, jako byla ta v roce 2013. Tedy kampaním, které budou díky své... Keywords: volba prezidenta; přímá volba; volba prezidenta v EU; registrace kandidátů; financování kampaně; etika kampaně; presidential election; direct election; EU countries; candidate registration; campaign finance; campaign ethics Available in a digital repository NRGL
Zákon o volbě prezidenta republiky a jeho komparace s úpravou ve státech EU

The dissertation investigates a constitutional amendment to the 2012 legislation of the presidential election. The amendment introduced an election of the president through a popular vote, which was a ...

Šutka, Pavel; Pavlíček, Václav
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases