Number of found documents: 548496
Published from to

Mikrobiologické exkurze
Záhořová, Karolína; Pavlasová, Lenka; Skýbová, Jana
2017 - Czech
This thesis work is aimed at the meaning of excursion in teaching biology at secondary vocational school for thematic complex of microbiology. The topic of microbiology is not attractive for students of secondary vocational school and it is very important to find out what the impact of the excursion will be on the knowledge of students who will participate on the excursion Part of this work is evaluation of excursion as an alternative method of teaching and its overall importance in the teaching of biology. Diploma thesis work brings an overview how the individual stages of the excursion should theoretically look like. It provides list of institutions and factories which may be asked for microbiology excursion in practice. Next part includes completely described excursion in brewery U Fleků including preparation realization and evaluation. Excursion was taken by two classes of different fields with identical pre concept of their studies. Part of the school phase of the excursion is testing students in the form of pre test with the knowledge of microbiology theme, particularly beer production and yeasting process. It is followed by excursion part of brewery and at the end comes diagnostic school part when the students will be again tested in the form of post test. At the end of this work there are... Diplomová práce je zaměřena na využití exkurzí ve výuce biologie na střední odborné škole u tematického celku mikrobiologie. Téma mikrobiologie není pro studenty střední odborné školy příliš atraktivní, cílem práce je zjistit, jaký vliv bude mít výuková forma exkurze na znalosti studentů, kteří mikrobiologickou exkurzi absolvují. Součástí práce je zhodnocení exkurze jako alternativní formy (metody) výuky a její celkový význam ve výuce biologie. Diplomová práce přináší přehled toho, jak by měly jednotlivé fáze exkurze teoreticky vypadat. Přináší přehled institucí a závodů, kde je možné mikrobiologickou exkurzi v praxi pořádat. Další část obsahuje kompletně zpracovanou exkurzi do pivovaru U Fleků včetně přípravy, realizace a vyhodnocení. Exkurze byla absolvována se dvěma třídami různých oborů, jejichž prekoncept byl v rámci výuky biologie totožný. Součástí úvodní školní fáze exkurze je testování studentů formou pretestu ze znalostí tématu mikrobiologie, konkrétně výroby piva a kvasných procesů. Následně proběhne vlastní část exkurze v pivovaru a na závěr přijde opět diagnostická školní část, kdy budou studenti opět testováni formou posttestu. V závěru práce je vyhodnocení výsledků testů a znalostí žáků, porovnání obou tříd a zhodnocení významu exkurze, z něhož vyplývá, že mikrobiologická exkurze měla... Keywords: exkurze; mimoškolní výuka; střední škola; mikrobiologie; pivovar; kvasinky; excursion; out of school lessons; secondary school; brewery; yeast Available in a digital repository NRGL
Mikrobiologické exkurze

This thesis work is aimed at the meaning of excursion in teaching biology at secondary vocational school for thematic complex of microbiology. The topic of microbiology is not attractive for students ...

Záhořová, Karolína; Pavlasová, Lenka; Skýbová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Vliv Provence na dílo Paula Cézanna a význam jeho tvorby v rámci vývoje dějin umění.
Žídková, Anna; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
2017 - Czech
Keywords: Paul Cézanne; Louis-Auguste Cézanne; Émile Zola; Aix-en-Provence; impresionismus; akademismus; romantismus; Paul Cézanne; Louis-Auguste Cézanne; Émile Zola; Aix-en-Provence; impresionisme; akademicisme; Romanticism Available in a digital repository NRGL
Vliv Provence na dílo Paula Cézanna a význam jeho tvorby v rámci vývoje dějin umění.

Žídková, Anna; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Politika podpory demokracie Spojených států a EU: odlišné přístupy a jejich příčiny
Hornát, Jan; Weiss, Tomáš; van Hüllen, Vera; Fawn, Rick
2017 - English
The United States of America and the institutions of the European Union are the most prominent democracy assistance donors in third countries. Over the last two decades, they have spent tens of billions of dollars to support the formation and consolidation of democratic regimes around the world. In this sense, the US and the EU have seemingly shared interests - i.e. seeking to build democratic institutions in target countries so that these become part of the community of democracies and contribute to the stability of the world's economic and political system. However, if we look at the approaches and strategies used by the US and the EU to support democracy, we find that they are often quite different and, in some respects, clashing. Why are the approaches of both actors different if they strive to reach the same goal? Or - upon closer examination - are their goals indeed somewhat different? The key problem is that democracy as such is a contested concept, so it is necessary to ask the question: if we are promoting democracy, what kind of democracy do we mean? If we finance the development of one or the other institution, what model of democratic establishment will be created? The thesis takes a constructivist view of this issue and demonstrates how the different democratic identities of the two... Spojené státy americké a instituce Evropské Unie jsou nejvýraznějšími aktéry na poli podpory demokracie ve třetích zemích. V posledních dvou dekádách vydali tito dva aktéři na podporu zrodu a konsolidace demokratických režimů desítky miliard dolarů. Jejich zájmy se tedy mohou zdát vzájemné - oba se snaží skrz finanční spolupráci pomoci vytvořit demokratické zřízení v cílových státech, aby se tyto pak staly součástí komunity demokracií a přispívaly ke stabilitě světového ekonomického a politického systému. Avšak pokud nahlédneme na přístupy a strategie, které USA a EU používají na podporu demokracie, zjistíme, že jsou často zcela rozdílné a v některých ohledech i protichůdné. Proč se přístupy obou aktérů liší, pokud chtějí dosáhnout identického cíle? Nebo jsou po bližším zkoumání cíle těchto aktéru poněkud odlišné? Problém nastává v tom, že demokracie jako taková je rozporný koncept, a tak je nutné se dotazovat: pokud šíříme demokracii, tak jaký její typ? Pokud financujeme rozvoj té či oné instituce, jaký model demokratického zřízení tím vznikne? Práce přejímá konstruktivistický pohled na tuto problematiku a demonstruje, jak odlišné demokratické identity obou aktérů vytváří různé pohledy na proces demokratické transformace a v důsledku i rozdílné přístupy k politice podpory demokracie. První část... Keywords: Podpora demokracie; Evropská unie; zahraniční politika; teorie demokracie; Spojené státy; rozvojová pomoc; budování státu; legitimita; dobré vládnutí; demokratizace; Democracy assistance; European Union; foreign policy; theory of democracy; Unites States; development support; state-building; legitimacy; good governance; democratization Available in a digital repository NRGL
Politika podpory demokracie Spojených států a EU: odlišné přístupy a jejich příčiny

The United States of America and the institutions of the European Union are the most prominent democracy assistance donors in third countries. Over the last two decades, they have spent tens of ...

Hornát, Jan; Weiss, Tomáš; van Hüllen, Vera; Fawn, Rick
Univerzita Karlova, 2017

Postoje pedagogů základních škol k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením
Michálková, Barbora; Němec, Zbyněk; Felcmanová, Lenka
2017 - Czech
This diploma thesis deals with the issue of inclusive education of pupils with mental disabilities. The aim of the thesis is to find out what attitudes are occupied by primary school teachers and teachers of basic schools that are practical for the inclusive education of pupils with mental disabilities. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on providing basic information about people with mental disabilities, the possibilities of their education and the interpretation of the concepts of integration and inclusion. Further, there is legislation on the education of pupils with special educational needs and a system of counseling services provided in schools and school counseling facilities. The practical part contains information acquired through the method of interview, whose aim is to find out the opinions and attitudes of teachers of basic schools and teachers of elementary schools that are practical for the inclusive education of pupils with mental disabilities. Tato diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením. Cílem práce je zjistit, jaké postoje zaujímají pedagogové základních škol a pedagogové základních škol praktických k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením. Práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na uvedení základních informací týkajících se osob s mentálním postižením, možnosti jejich vzdělávání a výkladu pojmů integrace a inkluze. Dále je zde uvedena legislativa týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a systém poradenských služeb poskytovaných ve školách a školských poradenských zařízeních. Praktická část obsahuje informace získané metodou rozhovoru, jejímž cílem je zjistit názory a postoje pedagogů základních škol a pedagogů základních škol praktických k inkluzivnímu vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Keywords: mentální postižení; integrace; inkluze; vzdělávání; pedagogicko-psychologická poradna; speciálně pedagogické centrum; škola; mental disability; integration; inclusion; education; pedagogical-psychological counseling center; special pedagogical center; school Available in a digital repository NRGL
Postoje pedagogů základních škol k inkluzivnímu vzdělávání žáků s mentálním postižením

This diploma thesis deals with the issue of inclusive education of pupils with mental disabilities. The aim of the thesis is to find out what attitudes are occupied by primary school teachers and ...

Michálková, Barbora; Němec, Zbyněk; Felcmanová, Lenka
Univerzita Karlova, 2017

Dynamika schnutí kapek na površích s různou smáčivostí
Štefaníková, Radka; Kylián, Ondřej; Shukurov, Andrey
2017 - Czech
Wettability is one of the key parameters that govern interaction between solid objects and their surrounding environment. In this work wettability of two kinds of materials was investigated - untreated and plasma treated polyether ether ketone and nanostructured C:F thin films deposited either onto a smooth substrate or on substrates seeded with nanoparticles. In the first case the main focus was given to the evaluation of dependence of wettability and water droplet drying dynamics on the plasma treated PEEK on storage time. It was found that plasma treatment induces changes in surface morphology and in chemical composition that in turn results in dramatic increase of surface wettability as well as in alteration in drying dynamics. It was shown that whereas chemical composition and wettability gradually approach properties observed on untreated PEEK, the drying dynamics, namely disappearance of the constant contact angle phase, is temporally stable. In the second case the main emphasis was given to the investigation of the effect of surface nanoroughness and its character on wettability of produced samples. It was found that when the base layer was composed from nanoparticles of the same kind, the surfaces exhibited higher values of water contact angles as compared to C:F films deposited onto smooth... Smáčivost povrchů je jedním z parametrů, který výrazným způsobem ovlivňuje interakci pevných látek s jejich okolím. V rámci této práce byla studována smáčivost dvou typů materiálů - i) polyetherketonových (PEEK) fólií před a po opracováním atmosférickým plazmatem a ii) nanostrukturovaných fluorouhlíkových vrstev nanášených jak na hladké substráty, tak i na substráty pokryté vrstvou nanočástic. U prvního typu materiálu byla hlavní pozornost věnována vývoji smáčivosti a studiu dynamiky schnutí kapek na plazmatem modifikovaném PEEKu v závislosti na době od opracování. Bylo zjištěno, že plazmové opracování vede ke změně morfologie a povrchového složení PEEKových fólií, což má za následek jak výrazný nárůst smáčivosti, tak i změnu dynamiky schnutí kapek ve srovnání s neopracovanou PEEKovou fólií. Bylo prokázáno, že zatímco změny chemického složení i smáčivost vyvolané plazmatem nejsou časově stálé a postupně se přibližují chemickému složení a smáčivosti neopracované PEEKové fólie, změna v dynamice schnutí vyvolaná plazmatem, konkrétně vymizení fáze konstantního kontaktního úhlu, je časově stálá. U druhého typu materiálu byl hlavní důraz kladen na určení vlivu nanodrsnosti a jejího charakteru na smáčivost připravovaných vrstev. Bylo zjištěno, že povlaky, u nichž podkladová vrstva je tvořena pouze jedním typem... Keywords: smáčivost; dynamika schnutí; plazmatem modifikované povrchy; nanostrukturované povrchy; wettability; dynamic of drying; plasma modified surfaces; nanostructured surfaces Available in a digital repository NRGL
Dynamika schnutí kapek na površích s různou smáčivostí

Wettability is one of the key parameters that govern interaction between solid objects and their surrounding environment. In this work wettability of two kinds of materials was investigated - ...

Štefaníková, Radka; Kylián, Ondřej; Shukurov, Andrey
Univerzita Karlova, 2017

Autoregresní modely
Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
2017 - Slovak
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. The main focus is on the INAR(1) model. Operator ◦ necessary for INAR(1) definition is intro- duced alongside with its properties with proof. All of the non-trivial properties of INAR(1) are followed by detailed proof, stationarity condition is also derived. Common estimation techniques are described for poisson INAR(1) model. This thesis also contains simulation study, which focuses on the rate of convergence of estimates of parameters. 1 Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná teória celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. V práci je definovaný operá- tor ◦ potrebný k zavedeniu INAR(1) a jeho základné vlastnosti s dôkazmi. Pre INAR(1) sú všetky netriviálne vlastnosti v podrobnosti dokázané, odvodená je aj podmienka slabej stacionarity. Pre poissonovský INAR(1) sú popísané základné odhadové metódy. Práca obsahuje aj simulačnú štúdiu sústredenú na skúmanie konvergencie odhadov. 1 Keywords: náhodný proces; časový rad; autoregresný model; INAR; stochastic process; time series; autoregressive model; INAR Available in a digital repository NRGL
Autoregresní modely

The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered ...

Rathouský, Marek; Zichová, Jitka; Prášková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2017

Numerická analýza Hillsova mechanismu
Čížek, Kryštof; Haas, Jaroslav; Brož, Miroslav
2017 - Czech
Interaction of three bodies is generally quite chaotic and a problem difficult to solve. Case in which binary star approaches third, heavier body is a special configuration of this problem and was investigated by J. G. Hills in his articles. In such interaction, either absolute breakup of the system to three independent bodies, survival of the binary star, or replacement of one component of the binary by the heavier body would occur - an exchange collision. If the replacement is to happen, the exchanged body is ejected away from the system with high velocity and such effect we call Hills mechanism. In such case the binary star usually has higher binding energy and is much more resistant if such situation were to occur again. However, Hills' results are not sufficient e.g. for effects within the core of our galaxy. Using numerical integration we modelled approximations of binary stars to a third, heavier body, thanks to which we could verify Hills' results and expand on them with initial conditions which are more suited to situations occuring within the core of our galaxy. Interakce tří těles je obecně velmi chaotický a těžce řešitelný problém. Případ, kdy dvojhvězda nalétá na třetí, těžší těleso, je speciální konfigurace tohoto problému. Tu zkoumal J. G. Hills ve svých článcích, přičemž při interakci těchto tří těles dojde buďto k úplnému rozpadu systému na tři nevázaná tělesa, k přežití původní dvojhvězdy, nebo nahrazení jedné složky dvojhvězdy těžším tělesem - tzv. výměnná interakce. Pokud dojde k výměnné interakci, je zpravidla nahrazené těleso velkou rychlostí vystřeleno ze systému a tento efekt nazýváme Hillsův mechanismus. V takovém případě má dvojhvězda po interakci zpravidla větší vazebnou energii a je tak odolnější proti případnému dalšímu rozpadu. Hillsovy výsledky jsou ale nedostačující například pro efekty v rámci jádra naší galaxie. Numerickým integrováním jsme modelovali nálety dvojhvězdy na třetí, těžší těleso, čímž jsme mohli Hillsovy výsledky ověřit a rozšířit o počáteční podmínky, které lépe odpovídají situacím v rámci galaktického jádra. Available in a digital repository NRGL
Numerická analýza Hillsova mechanismu

Interaction of three bodies is generally quite chaotic and a problem difficult to solve. Case in which binary star approaches third, heavier body is a special configuration of this problem and was ...

Čížek, Kryštof; Haas, Jaroslav; Brož, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Veselý, Zdeněk; Pavelka, Radim; Smolík, Petr
2017 - Czech
Title: Frequency and success of selected techniques in elite judo competitions Objectives: The main aim of this study is evaluated judo techniques uchi-mata, tai- otoshi and o-goshi. The study shows, which techniques is the most common and which is the most successfully in elite judo competitions. These variables were studied in all weight categories both men and women and the time of fight were studied as well. Methods: In study was used observation method in four elite judo competitions. I observed frequency of selected techniques and their scoring. These data was converted on percentage use and percentage of success for all selected techniques. Data was analysis by ANOVA. Results: I found that uchi-mata is very often techniques. In the middle part of fight the competitors the most often attacks and the most often scores. The differences between weight categories was detected, however, I did not recognize distinct trend. I did found significant differences between men and women nor in frequency neither in success of selected techniques. Keywords: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, elite competitions Název: Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu Cíle: Hlavním cílem této práce je u judistických technik uchi-mata, tai-otoshi a o-goshi zhodnotit, která technika se na vrcholných judistických turnajích vyskytuje nejčastěji a která je nejúspěšnější. Tyto proměnné byly studovány ve všech váhových kategoriích mužů i žen a bylo také zahrnuto časové hledisko utkání. Metody: V této práci byla použita metoda pozorování čtyř vybraných vrcholových soutěží juda. Byla sledována četnost vybraných technik a jejich případné bodové ohodnocení, což bylo později přepočítáno na procentuální výskyt a úspěšnost sledovaných technik. Ke statistickému zpracování byla použita analýza variance (ANOVA). Výsledky: Bylo zjištěno, že velmi četnou technikou je uchi-mata. Nejčastěji se na sledované techniky nastupuje i se z daných technik skóruje ve střední části utkání. Rozdíly mezi váhovými kategoriemi byly zaznamenány, ale nebyl v nich patrný žádný jednoznačný trend. Mezi kategorií mužů a žen nebyl pozorován žádný rozdíl ani v četnosti, ani v úspěšnosti daných technik. Klíčová slova: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, světové soutěže Keywords: judo; uchi-mata; o-goshi; tai-otoshi; světové soutěže; judo; uchi-mata; o-goshi; tai-otoshi; elite competitions Available in a digital repository NRGL
Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu

Title: Frequency and success of selected techniques in elite judo competitions Objectives: The main aim of this study is evaluated judo techniques uchi-mata, tai- otoshi and o-goshi. The study shows, ...

Veselý, Zdeněk; Pavelka, Radim; Smolík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Vliv koloniální války na Portugalsko 60. let
Loužecký, Martin; Menclová, Barbora; Mejstřík, Martin
2017 - Czech
The bachelor thesis entails the changes that Portugal has gone through from the beginning of the sixties in regard to the war that had broken out within the Portuguese colonies. Moreover, the work compares the new decade with the period from the end of the fifties. Main focus is given to the situation of the regime called "New State", once the war started and the socioeconomic changes the sixties have experienced. Colonial War provided a chance for the authoritarian prime minister Salazar to unify the attitude of the society and strengthen propaganda by changing the current colonial politics. Salazarism was obsolete and non-progressive and therefore unwanted before the war, but at a later time again gained a numerous base of supporters. It was triggered by a new wave of propaganda, together with Salazar's reforms. Portugal also noticed a change in the sixties within the field of international politics. While the associated countries including traditional allies of Portugal such as The Great Britain or United States opposed the colonial politics in the fifties, the relations got better again in the sixties. On the other hand, international organizations including the United Nations which Portugal was a member of literally condemned imperialism. The goal of this thesis is to explain the status quo in... Bakalářská práce Vliv koloniální války na Portugalsko 60. let se zabývá změnou, jíž Portugalsko na počátku šedesátých let prošlo především díky vypuknuvší válce v portugalských koloniích. Práce porovnává novou dekádu s obdobím z konce padesátých let. Jejím hlavním tématem je situace režimu, nazývaného "Nový stát", po vypuknutí koloniální války a socioekonomické změny, které počátek šedesátých let zaznamenal. Vypuknutí války umožnilo autokratickému ministerskému předsedovi Salazarovi unifikovat názorově roztříštěnou zemi díky zesílení propagandy a změně dosavadní koloniální politiky. Salazarismus, který byl koncem padesátých let zastaralý, neprogresivní a také odmítaný a nežádoucí, si posléze opět získal masy zastánců. Umožnila to právě nová vlna propagandy, ovšem i dílčí Salazarovy reformy. Změnou ve sledovaném období prošlo Portugalsko i na poli mezinárodní politiky. Spřátelené země, včetně tradičních spojenců Velké Británie a Spojených států amerických, se v padesátých letech začaly vymezovat vůči portugalské koloniální politice a v letech šedesátých došlo k opětovnému oteplení vzájemných vztahů. Nadnárodní organizace jako Organizace spojených národů, které bylo Portugalsko členem, ovšem kolonialismus odsoudily. Cílem práce je vystihnout status quo v Portugalsku na počátku šedesátých let minulého... Keywords: Nový stát; kolonialismus; portugalská koloniální válka; salazarismus; António de Oliveira Salazar; Afrika; New State; colonialism; portuguese colonial war; salazarism; António de Oliveira Salazar; Africa Available in a digital repository NRGL
Vliv koloniální války na Portugalsko 60. let

The bachelor thesis entails the changes that Portugal has gone through from the beginning of the sixties in regard to the war that had broken out within the Portuguese colonies. Moreover, the work ...

Loužecký, Martin; Menclová, Barbora; Mejstřík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Technika a metodika sjezdového lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích
Hruša, Filip; Hruša, Jan; Matošková, Petra
2017 - Czech
Thesis title: Technique and methodology of skiing with one-sided above knee amputation on two skis. Main objectives: Propose a methodical series for beginners with one-sided above knee amputation on two skis. Method: The work is of theoretical-empirical character, this is an explanatory case study applied to three probands, skiers with one-sided above knee amputation. Firstly, a content analysis of publicly available methodical publications will be carried out. Then the observation method with the following description will characterize probands technique by watching video records. Finally, we will propose a methodical series in which we will reflect the observed problems in the technique. Results: We found out in our bachelor thesis, that the same basic mistakes appear in amateur skier beginners, therefore we have proposed a theoretical methodological series that should lead to their elimination. Key words: above knee amputation, prosthetic, transfemoral amputation, prosthetic, skiing of amputees, skiing with prosthetic, ProCarve, C- leg, Genium. Název: Technika a metodika lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích. Cíl: Navrhnout metodickou řadu pro výuku sjezdového lyžování začátečníků s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích. Metody: Práce je teoreticko-empirického charakteru, jedná se o explanatorní případovou studii aplikovanou na tři probandy, lyžaře s jednostrannou nadkolenní amputací. Nejdříve bude provedena obsahová analýza veřejně dostupných metodických publikací, poté metodou pozorování s následnou deskripcí budeme charakterizovat techniku probandů a to sledováním videozáznamu. Závěrem navrhneme metodickou řadu, do které promítneme vysledované problémy v technice. Výsledky: V naší bakalářské práci jsme zjistili, že se u amputovaných lyžařů začátečníků objevují stejné základní chyby, proto jsme navrhli teoretickou metodickou řadu, která by měla vést k jejich odstranění. Klíčová slova: nadkolenní amputace, transfemorální amputace, protéza, lyžování amputovaných, lyžování s protézou, ProCarve, C-leg, Genium. Keywords: Nadkolenní amputace; transfemorální amputace; protéza; lyžování amputovaných; lyžování s protézou; ProCarve; C-leg; Genium; Above knee amputation; prosthetic; transfemoral amputation; prosthetic; skiing of amputees; skiing with prosthetic; ProCarve; C-leg; Genium Available in a digital repository NRGL
Technika a metodika sjezdového lyžování s jednostrannou nadkolenní amputací na dvou lyžích

Thesis title: Technique and methodology of skiing with one-sided above knee amputation on two skis. Main objectives: Propose a methodical series for beginners with one-sided above knee amputation on ...

Hruša, Filip; Hruša, Jan; Matošková, Petra
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases