Number of found documents: 525531
Published from to

Institucionalizovaný region jako nástroj regionálního rozvoje: komparativní analýza MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko
JARMAROVÁ, Simona; ŠERÝ, Miloslav; SZCZYRBA, Zdeněk
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá zhodnocením komparativní analýzy MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko. Na základě komparace je studována funkčnost institucionalizovaného regionu, jakožto nástroje regionálního rozvoje. Práce vychází z teoretických poznatků o studované problematice. Cíle práce jsou naplněny pomocí projektové analýzy, dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů mezi předsedkyněmi MAS. Diploma thesis deals with evaluation of comparative analysis LAG Moravská cesta and LAG Uničovsko. Based on comparation is studed the functionality of institutionalized region as a instrument of a regional development. Diploma thesis is based on theoretical knowledge about studied issues. The objectives of diploma thesis are achieved by projective analysis, questionnaire research and structured interviews between chairmans of a LAGs. Keywords: MAS Moravská cesta; MAS Uničovsko; rozvoj; region; venkov; LAG Moravian way; LAG Uničovsko; development; region; rural area Available in digital repository of UPOL.
Institucionalizovaný region jako nástroj regionálního rozvoje: komparativní analýza MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko

Diplomová práce se zabývá zhodnocením komparativní analýzy MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko. Na základě komparace je studována funkčnost institucionalizovaného regionu, jakožto nástroje regionálního ...

JARMAROVÁ, Simona; ŠERÝ, Miloslav; SZCZYRBA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv UVA záření na stárnutí kožních buněk
HORÁČKOVÁ, Veronika; RAJNOCHOVÁ SVOBODOVÁ, Alena; GALANDÁKOVÁ, Adéla
2019 - Czech
UVA záření díky své nízké energii a dlouhé vlnové délce proniká do hlubších vrstev kůže, kde působí nepřímo masivní produkcí reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku (ROS a RNS). Při nedostatečnosti nebo překročení kapacity antioxidačních systémů může docházet oxidačnímu stresu, který se mimo jiné podílí na procesu předčasného stárnutí buněk. Schopnost antioxidačních systémů eliminovat ROS/RNS a zabránit oxidačnímu poškození rovněž klesá s postupujícím věkem. Existuje pouze omezený počet studií zabývajících se vztahem mezi stárnutím a resistencí lidského organismu vůči oxidačnímu stresu. Cílem této diplomové práce bylo i) porovnat senzitivitu lidských kožních fibroblastů izolovaných z kožních fragmentů od dospělých a dětských dárců vůči působení UVA záření během dlouhodobé kultivace, a ii) porovnat senescenci a vybrané parametry oxidačního stresu u fibroblastů opakovaně ozářených UVA světlem a buněk nevystavovaných UVA světlu během dlouhodobé kultivace. Z výsledků vyplynulo, že životaschopnost a proliferace fibroblastů je srovnatelná u buněk od dětských i dospělých dárců. U parametrů oxidačního stresu (hladiny ROS a GSH) bylo nalezeno odlišné chování obou typů buněk. Senescence u neozařovaných buněk narůstala s každou pasáží (délkou kultivace), zatímco u ozařovaných buněk byla minimální. U parametrů oxidačního stresu byl nalezen největší vliv UVA expozice na počátku experimentu a postupně se snižoval. Výsledky naznačují, že u kožních fibroblastů může docházet v průběhu dlouhodobé kultivace k adaptaci na působení UVA fotonů. UVA radiation, due to its low energy and long wavelength, penetrate deep to the skin and causes indirect damage via massive production of reactive oxygen and nitrogen species (ROS and RNS). When antioxidant systems have insufficient activity, or their capacity is exceeded, conditions of oxidative stress can occur. Oxidative stress may contribute among others to the aging process. However, the ability of antioxidant systems to eliminate ROS/RNS and prevent oxidative damage usually decrease with the increasing age. There is only a limited number of studies dealing with the relationship between aging and resistance to oxidative stress. The aim of this diploma thesis was i) to compare sensitivity of human dermal fibroblasts isolated from skin fragments obtained from adult and child donors to UVA radiation during long-term cultivation, and ii) to compare senescence and selected markers of oxidative stress in fibroblasts exposed repeatedly to UVA radiation and non-irradiated fibroblasts during long-term cultivation. Obtained results showed minimal difference between cells from adult´s and child´s donors in relation to cell viability and proliferation. In oxidative stress markers (ROS and GSH level) different behaviour between cell was found. Senescence in non-irradiated fibroblasts increased with increasing number of passage (time of cultivation), while in UVA exposed cells number of senescent cells was low. In oxidative stress markers the highest effect of UVA radiation was found at the beginning of experiment and then step by step decreased. The results suggest that human dermal fibroblasts can adapt to UVA-stimulated effects during cultivation. Keywords: UVA záření; kůže; stárnutí kůže; předčasné stárnutí kůže; ROS; oxidační stres; senescence; UVA radiation; skin; aging; photoaging; ROS; oxidative stress; senescence Available in digital repository of UPOL.
Vliv UVA záření na stárnutí kožních buněk

UVA záření díky své nízké energii a dlouhé vlnové délce proniká do hlubších vrstev kůže, kde působí nepřímo masivní produkcí reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku (ROS a RNS). Při nedostatečnosti ...

HORÁČKOVÁ, Veronika; RAJNOCHOVÁ SVOBODOVÁ, Alena; GALANDÁKOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Křížové cesty v českých zemích v období baroka
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
Křížové cesty v českých zemích v období baroka

V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evaluace nových analog cholinu jako potenciálních radiodiagnostik karcinomu prostaty
PLANIČKOVÁ, Barbora; NOVÝ, Zbyněk; PETŘÍK, Miloš
2019 - Czech
Cholin je fyziologický substrát pro syntézu hlavního membránového fosfolipidu lecitinu. Nádorové buňky mají zvýšený příjem cholinu, jako důsledek jejich vysoké proliferace. Díky tomuto jevu se v diagnostice karcinomu prostaty používá 18F-fluorcholin, který slouží jako radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii (PET). Cílem této práce je preklinické testování nových analog cholinu značených jodem jako potenciálních radiodiagnostik karcinomu prostaty, použitelných pro SPECT/PET/CT zobrazování. Na základě in vitro (IC50) a ex vivo (biodistribuce) výsledků srovnatelných s 18F-FCH, byl jako nejlepší kandidát pro in vivo zobrazování na myším modelu SCID zvolen analog cholinu 123I-PS229. Při zobrazování se potvrdila velmi slabá detekce nádorů u myší při použití radiofarmaka 18F FCH (nádor LNCaP a PC-3) i při použití 123I-PS229 (nádor U-87 MG). Úspěšná vizualizace nádoru (nádor LNCaP) pomocí in vivo zobrazování se však podařila při použití radiofarmaka 68Ga-PSMA-11, které je v současnosti nejlepší volbou v diagnostice/terapii pokročilého stádia karcinomu prostaty. Cholin is a physiological substrate for the synthesis of major membrane phospholipid lecithin. As a result of increased proliferation, tumor cells have increased choline uptake. Because of this phenomenon 18F fluorcholine is used in the diagnosis of prostate cancer as a radiotracer for positron emission tomography (PET). The aim of this thesis is preclinical testing of novel iodine-labeled choline analogs as potential prostate cancer radiodiagnostics, usable for PET/SPECT/CT imaging. Based on the in vitro (IC50) and ex vivo (biodistribuce) results comparable to 18F-FCH, the choline analog 123I-PS229 was chosen as the best candidate for in vivo imaging in the SCID mouse model. Imaging showed very low tumor detection in mice using radiopharmaceutical 18F-FCH (tumor LNCaP and PC-3) and also 123I-PS229 (tumor U-87 MG). Only successful tumor in vivo imaging (LNCaP) was accomplished by using the 68Ga-PSMA-11, which is currently the best choice in the diagnosis/therapy of advanced prostate cancer. Keywords: analoga cholinu; cholin; karcinom prostaty; PET; SPECT; CT; diagnostika; preklinické hodnocení; choline derivatives; prostate cancer; PET; SPECT; CT; radiotracer; preclinical evaluation Available in digital repository of UPOL.
Evaluace nových analog cholinu jako potenciálních radiodiagnostik karcinomu prostaty

Cholin je fyziologický substrát pro syntézu hlavního membránového fosfolipidu lecitinu. Nádorové buňky mají zvýšený příjem cholinu, jako důsledek jejich vysoké proliferace. Díky tomuto jevu se v ...

PLANIČKOVÁ, Barbora; NOVÝ, Zbyněk; PETŘÍK, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Léčivé rostliny v okolí Gymnázia Česká Třebová
TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem léčivých rostlin a využívá jej jako námět na popularizaci biologie rostlin formou botanické vycházky "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí" určené pro studenty vyššího gymnázia v České Třebové i pro širší zainteresovanou veřejnost. Praktickému výstupu této práce předchází literární rešerše. Její první část pojednává o tématu léčivých rostlin. Čtenáři se dozvědí informace o tom, jak léčivé rostliny vnímali naši předkové a jak je vnímáme dnes. Dále se práce zaměřuje na podstatu účinků léčivých rostlin, tedy na samotné obsahové látky a v neposlední řadě je pozornost věnována podnikům, které se prakticky zabývají zpracováním léčivých rostlin a distribuci léčivých přípravků. Druhá část literární rešerše se věnuje městu Česká Třebová a teorii exkurze jako organizační formy výuky - do jaké formy vyučování lze exkurzi zařadit, v čem je pro studenty nenahraditelným přínosem a jak by pedagogové měli při její přípravě postupovat. Výstupem celé práce je brožura s názvem "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí". Veškerá příprava této brožury je rozepsána v kapitole Metody práce a Výsledky. Brožura představuje konkrétní vycházku s 8 vyznačenými stanovišti, ke kterým se vztahuje 30 léčivých rostlin. Rostliny jsou účastníkovi exkurze předkládány formou didaktických karet, prostřednictvím kterých se dozví cenné informace o morfologii léčivých rostlin (umožní mu rostlinu bezpečně rozpoznat podle základních morfologických znaků), a dále mu jsou zdrojem užitečných informací o obsahových látkách, účincích a případném praktickém využití bylin. Práci budou moci využít pedagogové gymnázií a středních škol k obohacení a zpestření výuky botaniky praktickou demonstrací rostlin v jejich přirozeném prostředí. The bachelor thesis deals with popularisation of medicinal herbs (plants) in the form of the botanical walk, namely "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". The present thesis will be applied as the guide not only for the secondary school students of Česká Třebová city but also for the general public. The theoretical part of the thesis is also inserted, including information about the preception of medicinal plants by ourselves and the ancestors, their nature of effects on active compounds and also the manufacture of medicinal products etc. The main aim of the thesis is to create a booklet with the title "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". It consits of 8 marked stations in relation to 30 species of medicinal plants. The preparation of the booklet is described in detail in the Methods and Results chapters. The individual plants are presented in the form of a didactic card, including a piece of information about the main characteristics of a medicinal plant together with active compounds, effects and practical use. This manuscript will help secondary school teachers to enhance the quality of teaching by the practical demonstration of plants in the nature environment. Keywords: botanika; botanická vycházka; exkurze; léčivé rostliny; morfologie rostlin; botany; botanical walk; field trip; medicinal plants; plant morphology Available in digital repository of UPOL.
Léčivé rostliny v okolí Gymnázia Česká Třebová

Tato bakalářská práce se zabývá tématem léčivých rostlin a využívá jej jako námět na popularizaci biologie rostlin formou botanické vycházky "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí" určené ...

TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
2019 - Czech
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala. This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field realized in practical part. Practical part refers about art therapy with preschool children with special educational needs. In the beginning of practical part are defined thesis´s goals. Further, environment where the group took place was introduced. Information about meeting frequency, group division and structure of meeting and ethic´s aspects is defined. Attending children of art therapy group and individual meetings are briefly introduced. At the end of the theses it contains outcomes of used art therapy of preschool children, comparison of improvement in children´s art skills and description of difficulty the author has encountered. Keywords: arteterapie; skupinová terapie; děti předškolního věku; art therapy; group therapy; preschool children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie u dětí předškolního věku

Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ...

RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Kurdové - jeden národ, několik států: srovnání postavení kurdské menšiny v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu
STODŮLKA, Adam; FŇUKAL, Miloš
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá srovnáním politicko-geografických aspektů postavení kurdského obyvatelstva v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu. V práci je představen kurdský národ, jeho území, původ a kultura. Autor se zaměřuje také na historický vývoj Kurdů od starověku přes rozdělení národu do několika států až po současnost. Práce rovněž sleduje vliv, který má kurdská problematika na dění na Středním východě a na mezinárodní vztahy. Srovnání postavení jednotlivých kurdských komunit probíhá na základě rozličných práv, která mají ve zkoumaných zemích. This thesis deals with a comparison of political-geographical aspects of social status of the Kurds in Turkey, Syria, Iraq and Iran. The thesis describes the Kurdish nation, their territory, ethnic background and culture. The author focuses on historical development of the Kurdish people from ancient times through the division of the nation into several states up to the present. This work also monitors influence of Kurdish question on events in the Middle East and on international relations in general. A comparison of the social status of individual Kurdish communities is based on various rights that Kurds have in the countries surveyed. Keywords: Kurdové; menšina; Střední východ; srovnání; společenské postavení; Kurds; minority; Middle East; comparison; social status of the Kurds Available in digital repository of UPOL.
Kurdové - jeden národ, několik států: srovnání postavení kurdské menšiny v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu

Diplomová práce se zabývá srovnáním politicko-geografických aspektů postavení kurdského obyvatelstva v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu. V práci je představen kurdský národ, jeho území, původ a kultura. ...

STODŮLKA, Adam; FŇUKAL, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin
PÁNKOVÁ, Veronika; OULEHLOVÁ, Martina; MIESLEROVÁ, Barbora
2019 - Czech
Předkládaná diplomová práce na téma "Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin" se zabývá tvorbou výukového programu z biologie rostlin pro žáky základních a středních škol, dále také evaluací výukového programu pomocí evaluačních dotazníků a vytvořením videozáznamů vybraných motivačních experimentů. Výukový program Tajuplná krása rostlin byl realizován v prostorách Interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého Pevnosti poznání v Olomouci od září 2017 do prosince 2018. V kapitole "literární rešerše" je charakterizován výukový program, osobnost lektora, výhody a úskalí účasti škol na výukových programech. Je zde popsán motivační experiment jako součást badatelsky orientované výuky a také objasněn význam audiovizuálních záznamů didaktických pokusů. Součástí kapitoly "výsledky" je přehledná písemná příprava na výukový program Tajuplná krása rostlin, dále pracovní list, který slouží k zopakování a upevnění získaných znalostí a stručně shrnuté výsledky evaluace výukového programu. Písemná příprava obsahuje vytyčení výukových cílů, klíčových kompetencí a teoretický úvod, který popisuje základní potřebné znalosti žáků pro realizaci pokusů. Dále obsahuje náměty na motivační experimenty z biologie rostlin, včetně pracovního postupu. Vytvořené videozáznamy motivačních experimentů jsou přiloženy na DVD disku a jsou volně přístupné na youtube. Jako příloha diplomové práce je vytvořena brožura, která doplňuje vytvořené audiovizuální záznamy. Presented diploma thesis with its topic "Educational program using motivational experiments in plant biology" is dealing with creation of educational program of plant biology for primary and secondary school students, as well as evaluation of educational program through evaluation questionnaires and with creation of videos of selected motivational experiments. The educational program The mysterious beauty of plants was realized in the area of The Fort Science, The Interactive Science Centre of Palacký University Olomouc since September 2017 to December 2018. In chapter "literature review" there is characterized educational program, the personality of the lecturer, the advantages and disadvantages of the visiting of schools in educational programs. There is described the motivational experiment as part of the research oriented teaching and also the importance of audiovisual records of didactic experiments. In the chapter "Results" there is clear written preparation for the educational program The mysterious beauty of plants, the worksheet which serves to repeat and to fixate the acquired knowledge and briefly summarized results of the evaluation of educational program. The written preparation contains the demarcation of the learning objectives, key competences and the theoretical introduction which describes student's crucial knowledges needed for experiments. Then it includes ideas for motivational experiments in plant biology, including the workflow. Created videos of motivational experiments are attached on a DVD and they are freely accessible on youtube. As an annex to the thesis, a brochure that complements the created audiovisual records was created. Keywords: biologie; botanika; motivační experimenty; videozáznam; výukový program; evaluační dotazník; pracovní list; biology; botany; motivation experiments; video recording; educational program; evaluation questionnaire; worksheet Available in digital repository of UPOL.
Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin

Předkládaná diplomová práce na téma "Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin" se zabývá tvorbou výukového programu z biologie rostlin pro žáky základních a středních škol, ...

PÁNKOVÁ, Veronika; OULEHLOVÁ, Martina; MIESLEROVÁ, Barbora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Třetihory ve výuce biologie na středních školách
KUBÁTOVÁ, Nikola; VINTER, Vladimír
2019 - Czech
Období třetihor začalo před 65 milióny lety a skončilo před 1,8 milióny lety. Trvalo tedy 63 miliónů let. Práce podává didakticky zpracované učivo třetihor pro střední školy. Předkládá informace o geologickém vývoji kontinentů, o klimatu v této éře vývoje Země a informace o třetihorní fauně a flóře. Obsahuje klíč k určování rostlinných fosílií, a to především z Mostecké pánve. Diplomová práce může usnadnit učitelům středních, případně i základních škol, výuku poněkud opomíjené třetihorní éry. Práce obsahuje i prezentační CD a kontrolní didaktické testy. Tertiary period began 65 million years ago and anded 1,8 million years ago. It took 63 million years. The focus stays on the era the Earth that is omitted in the academic learning outcomes. It brings forward an information about evolution of process of Tertiary, particularly fauna, flora, climate and continents. It contains a key to determinate plant fossil in particularly Mostecká pánev land scape. The aim of my dissertation is to ease and simplify the strategy for teaching about Tertiary in primary and secondary schools. An additional presentation on CD should help students to understand this topic and alternatively test their knowledge on different levels. Keywords: terciér; paleogén; neogén; fosílie; the Tertiary; paleogene; neogene; fossils Available in digital repository of UPOL.
Třetihory ve výuce biologie na středních školách

Období třetihor začalo před 65 milióny lety a skončilo před 1,8 milióny lety. Trvalo tedy 63 miliónů let. Práce podává didakticky zpracované učivo třetihor pro střední školy. Předkládá informace o ...

KUBÁTOVÁ, Nikola; VINTER, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Identifikace sporného autorství ve forenzní lingvistice
BATERDENE, Battseren; FALTÝNEK, Dan
2019 - Czech
Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na identifikaci sporného textu prostřednictvím fiktivního případu. Na základě analýzy textů a její následné komparace s textem srovnávacím, zjistíme charakteristické rysy obou autorů. Dále se pak snažíme určit, zda se jedná o jednoho a toho samého autora jak textu srovnávacího, tak i textu sporného. K analýze využijeme poznatků z oblasti forenzní lingvistiky, která klade důraz na text z jednotlivých jazykových rovin. Při identifikaci textu se zaměříme na takové charakteristické rysy, které jsou relativně stabilní, podvědomé a zautomatizované. Cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že autorem sporného textu je jiná osoba než autor u textu srovnávacího. V rámci samotné analýzy se nesnažíme o komplexní rozbor textů z hlediska všech jazykových rovin, ale zaměříme se na takové oblasti, které se na základě doporučení předních představitelů v oboru jazyková expertíza, nejčastěji používají. Je to převážně výskyt a způsob užití interpunkčních znamének, začátky větných celků, rozvitost vět a jejich struktura, zastoupení vybraných slovních druhů a další. Výsledné hodnoty interpretujeme podle vlastní hodnotící stupnice. The master's thesis focuses on identification of disputed tex through a fictional case. Based on the analysis of the texts and comparison with the comparative text, we will find out characteristics features of both authors. The aim of the thesis is to determine if the author of disputed text is also the author of comparative text. We will use the knowledge of forensic linguistics which emphasizes determines text from different linguistic levels. When identifying the text, we focus on the characteristic features that are relatively stable, subconscious and automated. The aim of the thesis is to confirm or reject the hypothesis that the author of the disputed text is a person other than the author of the comparative text. Within the analysis itself, we are not trying to comprehensively analyze the texts from the point of all linguistic level views, but we will focus on the areas that are most commonly used on the recommendation of leading forensic linguistics experts. Those are the way of punctuation marks usage, the beginning of sentences, the versatility of sentences and their structure, the representation of selected word types and others. The results are interpreted according to our own rating scale. Keywords: Forenzní lingvistika; identifikace autora; srovnávací text; sporný text; autorství.; Forensic linguistics; identification of the author; comparative text; disputed text; authorship. Available in digital repository of UPOL.
Identifikace sporného autorství ve forenzní lingvistice

Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na identifikaci sporného textu prostřednictvím fiktivního případu. Na základě analýzy textů a její následné komparace s textem srovnávacím, zjistíme ...

BATERDENE, Battseren; FALTÝNEK, Dan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases