Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 43
Published from to

Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Publikace představuje návod pro vydání environmentálního tvrzení, které je jedním z nástrojů environmentálního značení. Má být pomůckou pro jeho snadnější pochopení a použití v rámci organizace a zároveň má pomoci spotřebitelům zorientovat se v záplavě informací a zelené reklamy. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi

Publikace představuje návod pro vydání environmentálního tvrzení, které je jedním z nástrojů environmentálního značení. Má být pomůckou pro jeho snadnější pochopení a použití v rámci organizace a ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Životní prostředí – prostředí každého z nás? (Česká republika 2009)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2009 - Czech
Publikace je věnována vlivu domácností na životní prostředí. Přehlednou a laické veřejnosti srozumitelnou formou s bohatým využitím grafiky prezentuje, jakým způsobem domácnosti ovlivňují stav životního prostředí, a dává náměty k tomu, jakým způsobem lze vliv domácností na životní prostředí snížit.Pozornost je rovněž věnována zdravotním důsledkům kontaminace životního prostředí. Publikace obsahuje pět tematicky zaměřených kapitol zabývajících se zásadními aspekty interakce mezi domácnostmi a životním prostředím – hospodařením s energií, hospodařením s vodou, dopravou, zajištěním potravin a nakládáním s odpady. Tyto kapitoly jsou doplněny rámcovou kapitolou o ekologické stopě, která integruje všechny aspekty vlivu domácností do jednoho kompozitního ukazatele. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Životní prostředí – prostředí každého z nás? (Česká republika 2009)

Publikace je věnována vlivu domácností na životní prostředí. Přehlednou a laické veřejnosti srozumitelnou formou s bohatým využitím grafiky prezentuje, jakým způsobem domácnosti ovlivňují stav ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2009

Environmentální technologie a ekoinovace v České republice
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2009 - Czech
Cílem publikace je představit problematiku a zmapovat aktuální situaci technologií přátelských k životnímu prostředí v ČR. Vychází z definic pojmů ekoinovace a environmentální technologie, vybírá odvětví, u nichž lze v ČR očekávat vysoký potenciál ekoinovativnosti a využívání environmentálně šetrných technologií, s uvedením konkrétního případu úspěšné aplikace dané technologie v praxi. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Environmentální technologie a ekoinovace v České republice

Cílem publikace je představit problematiku a zmapovat aktuální situaci technologií přátelských k životnímu prostředí v ČR. Vychází z definic pojmů ekoinovace a environmentální technologie, vybírá ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2009

Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - Czech
Publikace pojednává o vývoji hospodářství České republiky od „sametové revoluce“ do roku 2007 a o jeho vlivech na životní prostředí. Popisuje turbulentní období 90. let 20. století, během kterého docházelo ke zlepšování kvality vod, ovzduší, dále např. k zahájení sanací starých ekologických zátěží. Tento vývoj umožnily rozsáhlé společenské a ekonomické změny. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989

Publikace pojednává o vývoji hospodářství České republiky od „sametové revoluce“ do roku 2007 a o jeho vlivech na životní prostředí. Popisuje turbulentní období 90. let 20. století, během kterého ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

Příručka hodnocení životního prostředí (Přístupy, prostředky a postupy)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - Czech
Publikace, která vznikla v rámci twinningového projektu CZ05/IB/EN/03-TL „Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre“, popisuje hodnocení životního prostředí jako nástroj podporující tvorbu a realizaci environmentálních koncepcí a strategií. Zabývá se klasifikačními systémy indikátorů životního prostředí, vlastnostmi indikátorů, které jsou rozhodující pro jejich využití, a funkcemi indikátorů v jednotlivých částech přípravy a realizace strategických dokumentů. Pozornost je věnována metodice jednotlivých kroků hodnocení (ex-ante, ex-post) a integraci environmentálních aspektů do sektorových politik. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Příručka hodnocení životního prostředí (Přístupy, prostředky a postupy)

Publikace, která vznikla v rámci twinningového projektu CZ05/IB/EN/03-TL „Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre“, popisuje ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; Soukopová, Jana; Hřebíček, Jiří
2008 - Czech
Publikace, která vznikla v rámci projektu, popisuje navrhované principy reportingu, které definují strukturu a obsah dobrovolných zpráv a zabezpečují kvalitu poskytovaných informací. Obsahuje návrh hlavních a doplňujících indikátorů výkonnosti organizace a vykazovaných parametrů, které vycházejí z návrhu směrnice EMAS III a Směrnic G3 Guidelines 2006. Příručka je návodem pro přípravu specifických technických oblastí dobrovolné zprávy. Obsahuje definice jednotlivých pojmů a principy, na kterých je podávání dobrovolných zpráv založeno. Jsou popsány také povinné reportingové povinnosti. Detailně je popsána struktura dobrovolné zprávy a její tvorba. Na závěr jsou uvedeny příklady dobrovolných zpráv vybraných českých společností (ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Precheza). Keywords: EMAS; EMS; indikátory; podávání zpráv finančních; reporting z oblasti ŽP; management environmentální podniku; dohoda dobrovolná; EMAS; EMS; indicators; financial reporting; environmental reporting; environmental management of enterprise; voluntary agreement; indikátory; měnový systém evropský Available in the Ministry of the Environment
Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností

Publikace, která vznikla v rámci projektu, popisuje navrhované principy reportingu, které definují strukturu a obsah dobrovolných zpráv a zabezpečují kvalitu poskytovaných informací. Obsahuje návrh ...

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; Soukopová, Jana; Hřebíček, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007
Česká národní banka
2008 - Czech
Sborník vznikl k příležitosti desátého výročí zavedení cílování inflace. Sborník vyhodnocuje plěnění inflačních cílů a faktorů, které způsobyly odchylky inflace od cílů v jednotlivých fázích cílování inflace. Příspěvky ve sborníku jsou rozšířené a oponované třemi renomovanými experty pro oblast české měnové politiky. Yearbook was issued on the occasion of the tenth anniversary of the introduction of inflation targeting. Proceedings evaluates looting inflation targets and the factors that has caused inflation deviations from targets in various stages of inflation targeting. Conference contributions are extended and opposed by three renowned experts of czech monetary policy. Keywords: Czech national bank; monetary policy; monetární politika; inflace; plánování Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007

Sborník vznikl k příležitosti desátého výročí zavedení cílování inflace. Sborník vyhodnocuje plěnění inflačních cílů a faktorů, které způsobyly odchylky inflace od cílů v jednotlivých fázích cílování ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2008

Čistší produkce (Příručka pro podniky a veřejnou správu)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - Czech
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s metodikou čistší produkce jako nástrojem k efektivnějšímu využívání zdrojů a omezování nežádoucích dopadů vybraných činností. Záměrem bylo rovněž vytvoření praktického manuálu pro aplikaci metod čistší produkce v praxi, doplněného o zajímavé případové studie. Keywords: čistší produkce; cleaner production branch; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Čistší produkce (Příručka pro podniky a veřejnou správu)

Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s metodikou čistší produkce jako nástrojem k efektivnějšímu využívání zdrojů a omezování nežádoucích dopadů vybraných činností. Záměrem bylo rovněž ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Marek, Michal V.
2008 - Czech
Obsahem monografie je problematika globální změny klimatu, která je zde pojímána jako předmět odborné analýzy v rámci tří problémových okruhů: atmosféra - ekosystém - lidská společnost. Okruh atmosféra je zúžený na problematiku vývojových scénářů a okruh ekosystém na problematiku lesa. Je pojednána nová funkce lesa jako úložiště uhlíku. Byly získány unikátní výsledky s velmi cennou vypovídající hodnotou, které jsou využitelné pro lesnický a krajinářský výzkum i praxi. Kapitoly: Globální změna klimatu, Scénáře vývoje globální klimatické změny, Ekofyziologické předpoklady úložiště uhlíku ve fytomase, Toky uhlíku mezi ekosystémem a atmosférou, Les, uhlík a lesnictví ČR v podmínkách měnícího se prostředí, Zásoby uhlíku ve vegetaci České republiky a modelová uhlíková bilance krajiny, Vnímání globálních ekologických změn ve společnosti, Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Keywords: Moravskoslezské Beskydy; Česká republika; výzkum sociologický; teplota vzduchu; modelování; srážky; využívání krajiny; ekosystém horský; ekosystém lesní; ekosystém travní; důsledek sociální; důsledek ekonomický; plyny skleníkové; emise plynů skleníkových; emise oxidu uhličitého; protokol Kjótský; oxid uhličitý; ekosystém terestrický; vývoj klimatický; změna klimatu; klima; uhlík, cyklus uhlíku; Moravskoslezské Beskydy Mts.; Czech Republic; sociological research; air temperature; modelling; wet deposition; landuse; highland ecosystem; forest ecosystem; grassland ecosystem; social consequence; economic consequence; greenhouse gases; emission of greenhouse gases; carbon dioxide emission; Kyoto Protocol; carbon dioxide; terrestrial ecosystem; climate development; climate change; climate; carbon cycle; carbon; uhlíkový cyklus; klima; oxid uhličitý; teplota vzduchu; sociologický výzkum; modely Available in the Ministry of the Environment
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR

Obsahem monografie je problematika globální změny klimatu, která je zde pojímána jako předmět odborné analýzy v rámci tří problémových okruhů: atmosféra - ekosystém - lidská společnost. Okruh ...

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Marek, Michal V.
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Čistší produkce v zemědělství
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - Czech
Publikace se věnuje metodám čistší produkce a jejich využití v zemědělství. Svou koncepcí a obsahem, který zahrnuje i případové studie, představuje návod na zefektivnění zemědělské produkce a snížení negativních dopadů zemědělské prvovýroby na životní prostředí. Keywords: čistší produkce; cleaner production branch; životní prostředí; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Čistší produkce v zemědělství

Publikace se věnuje metodám čistší produkce a jejich využití v zemědělství. Svou koncepcí a obsahem, který zahrnuje i případové studie, představuje návod na zefektivnění zemědělské produkce a snížení ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases