Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 51
Published from to

Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Publikace se zabývá postupem zpracování scénářů a výhledů životního prostředí a jejich funkcí v politickém procesu. Jedná se o výstup twinningového projektu CZ06/IB/EN/06-TL „Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre“. Publikace je určena těm, kteří zpracovávají strategicky orientované zprávy o stavu životního prostředí, poskytují podklady pro rozhodovací procesy, ale i pro širší veřejnost se zájmem o životní prostředí. Kromě definice základních pojmů, klasifikace scénářů a jednotlivých kroků jejich tvorby je v publikaci popsáno i využití metod strategického plánování, se zaměřením zejména na cost-benefit analýzu. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí

Publikace se zabývá postupem zpracování scénářů a výhledů životního prostředí a jejich funkcí v politickém procesu. Jedná se o výstup twinningového projektu CZ06/IB/EN/06-TL „Towards Environmental ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Publikace si klade za cíl definovat životní situace a potřeby lidské společnosti, jejichž řešení, resp. naplnění může být dosaženo prostřednictvím environmentálně šetrných technologií. Hlavním účelem publikace je zaměřit se na technologie a postupy, které byly vyvinuty nebo jsou vyráběny či užívány prostřednictvím ryze českého know-how a které představují velký přínos pro ochranu životního prostředí. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II

Publikace si klade za cíl definovat životní situace a potřeby lidské společnosti, jejichž řešení, resp. naplnění může být dosaženo prostřednictvím environmentálně šetrných technologií. Hlavním účelem ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Aktivní životní styl vysokoškoláků :
Zdeněk Valjent
2010 - Czech
Keywords: životní styl; volný čas; studenti Available in the NTK library.
Aktivní životní styl vysokoškoláků :

Zdeněk Valjent
Národní technická knihovna, 2010

Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Publikace představuje návod pro vydání environmentálního tvrzení, které je jedním z nástrojů environmentálního značení. Má být pomůckou pro jeho snadnější pochopení a použití v rámci organizace a zároveň má pomoci spotřebitelům zorientovat se v záplavě informací a zelené reklamy. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi

Publikace představuje návod pro vydání environmentálního tvrzení, které je jedním z nástrojů environmentálního značení. Má být pomůckou pro jeho snadnější pochopení a použití v rámci organizace a ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Životní prostředí – prostředí každého z nás? (Česká republika 2009)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2009 - Czech
Publikace je věnována vlivu domácností na životní prostředí. Přehlednou a laické veřejnosti srozumitelnou formou s bohatým využitím grafiky prezentuje, jakým způsobem domácnosti ovlivňují stav životního prostředí, a dává náměty k tomu, jakým způsobem lze vliv domácností na životní prostředí snížit.Pozornost je rovněž věnována zdravotním důsledkům kontaminace životního prostředí. Publikace obsahuje pět tematicky zaměřených kapitol zabývajících se zásadními aspekty interakce mezi domácnostmi a životním prostředím – hospodařením s energií, hospodařením s vodou, dopravou, zajištěním potravin a nakládáním s odpady. Tyto kapitoly jsou doplněny rámcovou kapitolou o ekologické stopě, která integruje všechny aspekty vlivu domácností do jednoho kompozitního ukazatele. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Životní prostředí – prostředí každého z nás? (Česká republika 2009)

Publikace je věnována vlivu domácností na životní prostředí. Přehlednou a laické veřejnosti srozumitelnou formou s bohatým využitím grafiky prezentuje, jakým způsobem domácnosti ovlivňují stav ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2009

Prevence pracovních rizik : III. díl.
Malý, Stanislav a kol.
2009 - Czech
Třetí díl publikace „Vybraná opatření pro prevenci rizik“ je věnován bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v zemědělství, lesnictví, textilním průmyslu, obchodu a veřejném stravování, v ubytovacích a stravovacích službách, v zařízeních sociálních služeb poskytovaných jako služby pobytové, ve zdravotnictví a v administrativě. Dalšími tématy jsou bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy a bezpečnost práce při tváření plastů. Publikace představuje pomůcku především pro zaměstnavatele a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, jako i další osoby podílející se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Předkládané návody jsou tzv. správnou praxí, která zejména malým a středním podnikům poskytuje efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti. Součástí publikace je přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek. Keywords: prevence rizik, návody, opatření bezpečnostní,chování bezpečné, postupy pracovní, zaměstnanci, obsluha, OOPP, zdravotnictví,administrativa, zemědělství, lesnictví, průmysl textilní, obchod, stravování, služby veřejné, služby sociální, zařízení sociální, ubytování, pily řetězové, pily ruční elektrické, křovinořezy, tváření, plasty; Occupational safety, health protection, risk prevention, instructions, safety measures,; safe behaviour, work progress/technique, employees/workers, service/servicing,; PPE, healthcare, administration, agriculture, forestry, textile industry, trade, catering; industry, public services, social services, social houses, accommodation, chain saws,; hand electric saws, hedge cutters, plastic forming; bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; riziková analýza Available in a digital repository NRGL
Prevence pracovních rizik : III. díl.

Třetí díl publikace „Vybraná opatření pro prevenci rizik“ je věnován bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v zemědělství, lesnictví, textilním průmyslu, obchodu a veřejném stravování, v ubytovacích ...

Malý, Stanislav a kol.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Prevence pracovnich rizik II. díl
Malý, Stanislav
2009 - Czech
V této, druhé části třídílné publikace na téma prevence rizik u vybraných činností, oblastí, strojů a technických zařízení je pozornost soustředěna na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců ve stavebnictví a v železniční dopravě, na bezpečnost a ochranu zdraví osob provádějících práce ve výškách a nad volnou hloubkou, manipulaci s materiálem a jeho skladování, skladování sypkých hmot v zásobnících, svařování, provoz a údržbu motorových vozidel, osob zacházejících s nebezpečnými chemickými látkami a osob provádějících obsluhu transportních zařízení a elektrických zdrojových soustrojí. Publikace představuje pomůcku především pro zaměstnavatele a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, jako i další osoby podílející se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Předkládané návody jsou tzv. správnou praxí, která zejména malým a středním podnikům poskytuje efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti. Také tento díl je opatřen přehledem zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběrem nejčastěji používaných zkratek. Keywords: prevence rizik, inspekce práce, inspekce; technická, návody, opatření bezpečnostní, školení BP, chování bezpečné, postupy; pracovní, zaměstnanci, obsluha, OOPP, obrábění strojní, tváření, kovy, dřevo,; výroba, provoz, údržba, provoz, zařízení vyhrazená technická, zařízení elektrická,; zařízení plynová, zařízení tlaková, zařízení zdvihací; occupational safety, health protection, risk prevention, labour inspection, technical; inspection, instructions, safety measures, training in occupational safety, safe; behaviour, work progress/technique, employees/workforce, service/servicing, PPE,; mechanical treatment, forming, metal, wood/timber, production, operation,; maintenance, specific technical equipment, electrical equipment/appliance, gas; equipment/appliance, pressure equipment/appliance, lifting device(s); riziková analýza; prevence; bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci Available in a digital repository NRGL
Prevence pracovnich rizik II. díl

V této, druhé části třídílné publikace na téma prevence rizik u vybraných činností, oblastí, strojů a technických zařízení je pozornost soustředěna na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců ve ...

Malý, Stanislav
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Prevence pracovních rizik : IV.
Malý, Stanislav a kol.
2009 - Czech
Poslední díl vybraných opatření pro prevenci rizik zahrnuje téma bezpečnosti práce zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Toto téma je posledním z těch, která se zabývají bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, a která jsou obsažena v předchozích třech dílech. Zvláštní skupinu v této části tvoří návody správné praxe (správného chování a správných pracovních postupů) pro prevenci úrazů, ke kterým nedochází v souvislosti s prací vykonávanou v pracovněprávním vztahu, ale týkají se pracovních činností, které se uskutečňují v rámci soukromých podnikatelských aktivit občanů, nebo při zájmové činnosti prováděné ve volném čase. Jako opatření k omezení úrazů při těchto činnostech jsou zařazeny zásady a pravidla bezpečné práce v dílně, na zahradě a v sadu, při stavebních pracích prováděných svépomocí, při údržbářských pracích a pracích na elektrických a plynových zařízeních. Publikaci doplňuje přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek. Keywords: prevence rizik, návody, opatření bezpečnostní,; chování bezpečné, postupy pracovní, zaměstnanci, školství, kutilství, volný čas,; zájmová činnost, dílny, zahrady, sady, údržba, práce stavební, zařízení elektrická,; zařízení plynová, OOPP; Occupational safety, health protection, risk prevention, instructions, safety measures,; safe behaviour, work progress/technique, employees/workers, education sector, DIY,; leisure time, activities of interests, workroom, gardens, orchards, maintenance,; construction works, electrical appliances, gas appliances, PPE; bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; riziková analýza Available in a digital repository NRGL
Prevence pracovních rizik : IV.

Poslední díl vybraných opatření pro prevenci rizik zahrnuje téma bezpečnosti práce zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Toto téma je posledním z těch, která se zabývají bezpečností a ...

Malý, Stanislav a kol.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Environmentální technologie a ekoinovace v České republice
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2009 - Czech
Cílem publikace je představit problematiku a zmapovat aktuální situaci technologií přátelských k životnímu prostředí v ČR. Vychází z definic pojmů ekoinovace a environmentální technologie, vybírá odvětví, u nichž lze v ČR očekávat vysoký potenciál ekoinovativnosti a využívání environmentálně šetrných technologií, s uvedením konkrétního případu úspěšné aplikace dané technologie v praxi. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Environmentální technologie a ekoinovace v České republice

Cílem publikace je představit problematiku a zmapovat aktuální situaci technologií přátelských k životnímu prostředí v ČR. Vychází z definic pojmů ekoinovace a environmentální technologie, vybírá ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2009

Prevence pracovních rizik: díl I
Malý, Stanislav a kol.
2009 - Czech
Úvodní část publikace představuje souhrnný a obecný úvod k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v tomto kontextu seznamuje s některými aspekty státního dozoru v této oblasti a problematikou školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato část se dále zaměřuje na prevenci rizik a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech jako jsou strojní obrábění kovů, tváření kovů a strojní obrábění dřeva, bezpečnost při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení. Keywords: prevence rizik, inspekce práce, inspekce; technická, návody, opatření bezpečnostní, školení BP, chování bezpečné, postupy; pracovní, zaměstnanci, obsluha, OOPP, obrábění strojní, tváření, kovy, dřevo,; výroba, provoz, údržba, provoz, zařízení vyhrazená technická, zařízení elektrická,; zařízení plynová, zařízení tlaková, zařízení zdvihací; occupational safety, health protection, risk prevention, labour inspection, technical; inspection, instructions, safety measures, training in occupational safety, safe; behaviour, work progress/technique, employees/workforce, service/servicing, PPE,; mechanical treatment, forming, metal, wood/timber, production, operation,; maintenance, specific technical equipment, electrical equipment/appliance, gas; equipment/appliance, pressure equipment/appliance, lifting device(s); ochrana zdraví při práci; bezpečnost práce; riziko; riziková analýza Available in a digital repository NRGL
Prevence pracovních rizik: díl I

Úvodní část publikace představuje souhrnný a obecný úvod k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v tomto kontextu seznamuje s některými aspekty státního dozoru v této oblasti a problematikou ...

Malý, Stanislav a kol.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases