Number of found documents: 262
Published from to

Kariérní poradenství na SŠ a VOŠ
NĚMEC, Radim; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Závěrečná práce se zabývá problematikou kariérního poradenství na střední a vyšší škole. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s kariérním poradenstvím. Objasněna problematika vývoje dospívajícího dítěte. Uvedeny faktory ovlivňující volbu povolání a případná rizika této volby. V poslední kapitole jsou uvedeny možnostmi pomoci při volbě povolání. Praktická část práce obsahuje průzkum zaměřený na zjištění postojů k volbě povolání a pohledu na kariérové poradenství žáků středoškolského a vyššího studia The final thesis deals with the issue of career counseling at secondary and higher schools. The theoretical part defines the basic concepts related to career counseling. It explains developmental issues of a teenage child and indicates factors influencing career choices and possible risks of this choice. The last chapter provides options for help with choice of a profession. The practical part of the thesis includes research aimed at finding attitudes towards career choice and looking at career counseling of students of secondary and higher education. Keywords: Kariérní poradenství; volba povolání; profesní vývoj; adolescence; raná dospělost; Career counseling; career choice; career development; adolescence; early adulthood Available in digital repository of UPOL.
Kariérní poradenství na SŠ a VOŠ

Závěrečná práce se zabývá problematikou kariérního poradenství na střední a vyšší škole. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s kariérním poradenstvím. Objasněna problematika ...

NĚMEC, Radim; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Školní problémy dítěte se syndromem ADHD
FAJTOVÁ, Božena; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Závěrečná práce kvalifikačního studia výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ mapuje problematiku syndromu ADHD pro účely školské praxe. Teoretická část je věnována nejprve definování a charakteristice syndromu ADHD. Dále seznamuje s vývojem terminologie tohoto syndromu, s příčinami, symptomy a projevy ADHD. Uvádí doporučení, jak vhodně přistupovat k dítěti s ADHD ve školním prostředí, v prostředí domácím a jaké výchovné přístupy jsou pro něj nevhodné. Závěr teoretické části je věnován možnostem terapie (farmakoterapie, psychoterapie, alternativní léčba a EEG trénink) a možným výhledům žáka s ADHD do budoucna. Praktická část práce obsahuje tři kazuistiky dětí s ADHD navštěvujících běžnou základní školu a jejich rozbor. The final work corresponding to the qualification studies for educational counselling at primary and lower secondary schools maps the issue of ADHD syndrome for the purposes of teaching. The theoretical part is dedicated first to the definition and characteristics of the syndrome. Further, it describes the development of the terminology, causes, symptoms and manifestations of ADHD. The work states recommendations as for what approach is beneficial towards a child with ADHD both at school and at home. It also shows the approaches which are not appropriate. The conclusion deals with the possibilities of therapy (pharmacotherapy, psychotherapy, alternative cure and EEG training), together with the view toward future of the ADHD diagnosed child. The practical part comprises three casuistries with its corresponding analyses of the ADHD kids visiting ordinary elementary school. Keywords: ADHD; poruchy pozornosti; hyperaktivita; impulzivita; problémy dítěte s ADHD; kazuistika; ADHD; concentration deficit disorder; hyperactivity; impulsiveness; ADHD-child problems; casuistry Available in the UPOL Library.
Školní problémy dítěte se syndromem ADHD

Závěrečná práce kvalifikačního studia výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ mapuje problematiku syndromu ADHD pro účely školské praxe. Teoretická část je věnována nejprve definování a charakteristice ...

FAJTOVÁ, Božena; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výchovný poradce na ZŠ
PRÁŠKOVÁ, Helena; LEMROVÁ, Soňa
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výchovný poradce na ZŠ

PRÁŠKOVÁ, Helena; LEMROVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

PORUCHY CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ A MOŽNOSTI PODPORY TĚCHTO ŽÁKŮ VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU
PLHÁKOVÁ, Marcela; BINAROVÁ, Ivana
2018 - Czech
Cílem práce je nahlédnout do problematiky příčin vzniku problémového chování, vytýčit možnosti podpory ohroženého žáka a hledat vhodné postupy práce s postiženým žákem a jeho rodinou. Práce uvádí nejčastější přístupy ke klasifikaci poruch chování, vymezuje příčiny poruch chování, podmínky vzniku deprivací a jejich vliv na vývoj dítěte. Studuje vliv rodiny na možný vznik deprivace nebo problémového chování. Mapuje spolupráci učitele s asistentem pedagoga a dalšími subjekty mimo školu při sestavování nápravného plánu pro žáky s poruchou chování a strategie spolupráce různých subjektů. Praktická část se zaměřuje na případovou studii dlouhodobě sledovaného žáka, který má vážnou poruchu chování, která má zjevně kořeny v rodinné péči. Biologické a pravděpodobně i genetické příčiny obtíží se spolu s problémovou výchovou odráží v obtížích v rámci výuky i v běžném životě. Součástí praktické části je i analýza případu a popis postupů a metod zvolených pro řešení konfliktů a odstraňování nežádoucích projevů chování. Keywords: poruchy chování; problémové chování; deprivace; psychické potřeby;výchova v rodině Available in digital repository of UPOL.
PORUCHY CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ A MOŽNOSTI PODPORY TĚCHTO ŽÁKŮ VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU

Cílem práce je nahlédnout do problematiky příčin vzniku problémového chování, vytýčit možnosti podpory ohroženého žáka a hledat vhodné postupy práce s postiženým žákem a jeho rodinou. Práce uvádí ...

PLHÁKOVÁ, Marcela; BINAROVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jak pedagogicky působit na děti s výchovnými problémy
JERSÁKOVÁ, Anna; RŮŽIČKA, Michal
2018 - Czech
Práce se zabývá pedagogickým působením na děti s výchovnými problémy. Hledá odpovědi, jak lépe tyto děti motivovat a jak u nich předcházet projevům zlosti a vzteku. Čtenář se může seznámit s ústavní výchovou, psychikou a specifiky dětí dočasně či dlouhodobě vyrůstajících v ústavní péči, denním režimem i výchovnými opatřeními, která jsou nastavená v dětském domově. Praktická část obsahuje polostrukturovaný rozhovor s vychovateli a dětmi v DDŠ. Rozhovory jsou zaměřeny na trávení volného času dětí, na to jak vidí sami sebe a čím by chtěly v budoucnu být. Cílem práce je nalezení odpovědi, v čem je důležitý vztah vychovatele a dítěte. Jaký má nebo může mít vliv na vedení dětí s výchovnými problémy k nápravě. Čím je zaujmout a motivovat ke změně. Pracuje s pojmem "dítě s problémovým chováním" a důvody vedoucí k umístění takového dítěte do ústavní výchovy. Odkrývá cestu, která vede k pochopení a motivaci dětí s výchovnými problémy a zkvalitní tak přístup pedagogům a vychovatelům k těmto dětem. The thesis deals with the pedagogical impact on children with educational problems. It seeks answers how to better motivate these children and how to prevent them from manifesting anger and rage. The reader can get acquainted with the institutional education, psychology and specifics of children temporarily or long-term growing up in institutional care, day care and educational arrangements that are set up in a children's home. The practical part includes a semi-structured interview with educators and children in a children's home. The interviews are focused on spending leisure time on children, how they see them selves. The aim of the thesis is to find the answer in which the relationship of educator and child is important. What is or may have an impact on the management of children with educational problems to remedy. What it is to take and motivate for change. It works with the term "child with problem behavior" and the reasons for placing such a child in institutional care. It uncovers the path that leads to the understanding and motivation of children with educational problems, thus improving access for teachers. Keywords: dítě; rodina; psychická deprivace; pedagogika; vychovatel; vychovatelka; pedagogické působení; speciální pedagogika; ústavní výchova; ústavní péče; výchovné problémy; problémové chování; výchovná opatření; motivace; vedení;; child; family; psychological deprivation; pedagogy; educator; educator; pedagogical work; special pedagogy; institutional education; institutional care; educational problems; problem behavior; educational measures; motivation; Available in digital repository of UPOL.
Jak pedagogicky působit na děti s výchovnými problémy

Práce se zabývá pedagogickým působením na děti s výchovnými problémy. Hledá odpovědi, jak lépe tyto děti motivovat a jak u nich předcházet projevům zlosti a vzteku. Čtenář se může seznámit s ústavní ...

JERSÁKOVÁ, Anna; RŮŽIČKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Diferencovaný přístup ve výuce s ohledem na žáka s ADHD
KUBÍČKOVÁ, Alena; KVINTOVÁ, Jana
2018 - Czech
Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na diferencovanou výuku s ohledem na žáka s ADHD. V teoretické části objasňuji pojem ADHD, diagnózu, přístupy k žákům s ADHD a následné možné terapie. Dále zde uvádím možnosti vzdělávání žáků s ADHD, legislativní rámec vzdělávání, proces diferenciace a individualizace ve výuce, metody, formy výuky a pedagogické zásady. Cílem práce bylo specifikovat problematiku diferencované výuky na prvním stupni základní školy s ohledem na žáka s ADHD. V praktické části jsem použila kvalitativní výzkum, kdy jsem uvedla případovou studii žákyně s ADHD a dále jsme popsala dvě vyučovací hodiny na základní škole s inkludovanou žákyní s ADHD, kde se uplatňoval diferencovaný přístup k žákům. Z případové studie i uvedených vyučovacích hodin vyplynula nutnost diferencovaného přístupu k žákům obecně, zvláště pak k žákům s ADHD. In my final thesis I focused on differentiated teaching with respect to the pupil with ADHD. In the theoretical part I explain the concept of ADHD, diagnosis, approaches to pupils with ADHD and subsequent possible therapies. There I also highlighted the possibilities of educating pupils with ADHD, the legislative framework of education, the process of differentiation and individualization in teaching methods, forms of teaching and pedagogical principles. The aim of the thesis was to specify the issue of differentiated education at primary school level with respect to the pupil with ADHD. In the practical part, I used qualitative research, where I introduced a case study of a pupil with ADHD, and I also described two lessons at elementary school with a pupil with ADHD where differentiated approach to pupils was applied. The case study and teaching lessons indicated the need for differentiated access to pupils in general, especially for pupils with ADHD. Keywords: Diagnóza ADHD; hyperaktivita; impulzivita; diferenciace; individuální přístup; Diagnosis of ADHD; hyperactivity; impulsivity; differentiation; individual approach Available in digital repository of UPOL.
Diferencovaný přístup ve výuce s ohledem na žáka s ADHD

Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na diferencovanou výuku s ohledem na žáka s ADHD. V teoretické části objasňuji pojem ADHD, diagnózu, přístupy k žákům s ADHD a následné možné terapie. Dále zde ...

KUBÍČKOVÁ, Alena; KVINTOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

HOŘ, NEBO NEVYHOŘ syndrom vyhoření u pedagogů odborných učilišť
VOJTEKOVÁ, Lubica; KVINTOVÁ, Jana
2018 - Czech
Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na problematiku syndromu vyhoření u pedagogů, na prevenci i možnou intervenci související se syndromem vyhoření. V teoretické části se zabývám některými obecnými otázkami z této problematiky, příčinami, fázemi, prevencí a intervencí v oblasti syndromu vyhoření. Hlavní cíl mojí závěrečné práce spočívá v orientačním zmapování míry ohrožení pedagogů syndromem vyhoření na Odborném učilišti a Praktické škole v Mohelnici a srovnáním s výsledky šetření uskutečněného v roce 2008. Také prezentuji možné aktivity školy vedoucí k prevenci syndromu vyhoření. The diploma thesis focuses on the topic of teachers burn-out syndrome, prevention as well as possible intervention related to it. The theoretical part deals with some general questions, causes, stages, prevetion and intervention of the burn-out syndrome. The main aim of the thesis is an orientational mapping of an extent in which teachers of the Vocational and Practical School in Mohelnice are endangered by the burn-out syndrome and to compare it with the results of the 2008 survey. Moreover there is a presentation of possible activities of the school which lead to the prevention of the burn-out syndrome. Keywords: stres; syndrom vyhoření; učitel; prevence; intervence; stress; burn-out syndrome; teacher; prevention; intervention Available in digital repository of UPOL.
HOŘ, NEBO NEVYHOŘ syndrom vyhoření u pedagogů odborných učilišť

Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na problematiku syndromu vyhoření u pedagogů, na prevenci i možnou intervenci související se syndromem vyhoření. V teoretické části se zabývám některými ...

VOJTEKOVÁ, Lubica; KVINTOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Syndrom vyhoření
ANDRÝSKOVÁ, Ivana; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Práce se zabývá syndromem vyhoření. Teoretická část práce zahrnuje informace získané studiem odborné literatury. Pozornost je věnována rizikovým faktorům syndromu vyhoření. Naznačuje, jak syndromu vyhoření předcházet, jak rozpoznat nastupující problém a jak ho řešit, pokud již nastane. Výzkumná část je zaměřena na zkoumání míry burnout syndromu u učitelů vybrané střední školy. Keywords: burnout; syndrom vyhoření; stres; učitelé SŠ; prevence Available in digital repository of UPOL.
Syndrom vyhoření

Práce se zabývá syndromem vyhoření. Teoretická část práce zahrnuje informace získané studiem odborné literatury. Pozornost je věnována rizikovým faktorům syndromu vyhoření. Naznačuje, jak syndromu ...

ANDRÝSKOVÁ, Ivana; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Inkluze romského etnika do škol
KŘENEK, Antonín; RŮŽIČKA, Michal
2018 - Czech
Závěrečná práce pojednává o inkluzi jako o současném trendu ve vzdělávání. Integrací romských dětí do kolektivu běžných tříd základních škol z pohledu pedagogů. Závěrečná práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji historické oblasti, stručně charakterizuji romskou kulturu, řemesla. V další kapitole se zmiňuji o životě romského dítěte včetně rodinného života a specifik práce s romskými dětmi. V praktické části se formou průzkumného šetření se snažím cíleně zjistit, jaký vztah zaujímají učitelé k romské populaci. Také jaké mají zkušenosti s výukou romských žáků. The final thesis the inclusion as the current trend of the education. Integration of Roma children to elementary school classes the teachers´point of view. The final thesis of theoretical and practical part. The theoretical part concerns historical background, brief characterisation of Roma culture and crafts. Another chapter refers to life of Roma child including family life and specifics of work with Roma children. Practical part is in the form of an exploratory inquiry focusin on teachers´ attitudes towards Roma population. It shows their experiences with education of Roma pupils. Keywords: Romové; historie Romů; vzdělávání; romská rodina; speciální pedagog; škola; třída; asistent pedagoga; multikulturní výchova; inkluzivní vzdělávání;; Roma; Roma history; education; Roma family; special education teacher; school; class; teaching assistant; multicultural education; inclusive education; Available in digital repository of UPOL.
Inkluze romského etnika do škol

Závěrečná práce pojednává o inkluzi jako o současném trendu ve vzdělávání. Integrací romských dětí do kolektivu běžných tříd základních škol z pohledu pedagogů. Závěrečná práce je rozdělena na část ...

KŘENEK, Antonín; RŮŽIČKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Význam pohybové aktivity pro osoby s lehkou mentální retardací
VRÁBEL, David; FINK, Martin
2018 - Czech
Tato práce se zabývá hodnocením významu pohybové aktivity u lidí s lehkou mentální retardací.Cílem bylo zhodnotit význam pohybové aktivity u lidí s lehkou mentální retardací. Teoretická část charakterizuje mentální retardaci, pohybovou aktivitu a její pozitivní vliv na lidské zdraví a kvalitu života. Závěrem práce hodnotí vhodné pohybové, rekreační a sportovní aktivity pro osoby s lehkou mentální retardací a upozorňuje na možné problémy u některých aktivit. This thesis deals with the assessment of the importance of physical activity for people with mild mental retardation. The aim of this thesis is to evaluate the importance of physical activity for people with mild mental retardation. The theoretical part characterizes mental retardation, physical activity and its positive influence on human health and quality of life. In conclusion, this work evaluates suitable physical, recreational and sporting activities for people with mild mental retardation and highlights possible problems with some physical activities these people. Keywords: Mentální retardace;lehká mentální retardace; pohybová aktivity; sport; Mental retardation; mild mental retardation; physical activity; sport Available in digital repository of UPOL.
Význam pohybové aktivity pro osoby s lehkou mentální retardací

Tato práce se zabývá hodnocením významu pohybové aktivity u lidí s lehkou mentální retardací.Cílem bylo zhodnotit význam pohybové aktivity u lidí s lehkou mentální retardací. Teoretická část ...

VRÁBEL, David; FINK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases