Number of found documents: 229
Published from to

Netholismus na druhém stupni ZŠ v regionu Orlickoústecka
Kadlec, Petr
2015 - Czech
Práce zkoumá fenomén netholismu (chorobná závislost na internetu) na druhém stupni základních škol. Situaci chlapců v porovnání s dívkami, dětmi z měst v porovnání z dětmi na vesnicích, mladších dětí v porovnání se staršími. Dále se zabývá pravidly ohledně počítače v domácnostech, kde děti žijí, a nakonec otázkou, jak si přejí mladí lidé trávit čas. Keywords: netholismus; závislost; počítač; nová media; rodiče; volný čas; dospívající; Internet addiction; PC; new media; parents; leasure time; youths Available in digital repository of UPCE.
Netholismus na druhém stupni ZŠ v regionu Orlickoústecka

Práce zkoumá fenomén netholismu (chorobná závislost na internetu) na druhém stupni základních škol. Situaci chlapců v porovnání s dívkami, dětmi z měst v porovnání z dětmi na vesnicích, mladších ...

Kadlec, Petr
Univerzita Pardubice, 2015

Emocionální aspekty učení a vzdělávání dospělých: Tréma, úzkost
Drábková, Adéla; Sychrová, Adriana
2015 - Czech
Cílem práce je popsat emocionální aspekty v učení a vzdělávání dospělých. Práce se zaměřuje na projevy trémy a úzkosti. Dále se dotýká psychologických aspektů zkoušení a hodnocení dospělého. Keywords: emoce; tréma; úzkost; učení; vzdělávání; emotion; stage fright; anxiety; learning; education Available in digital repository of UPCE.
Emocionální aspekty učení a vzdělávání dospělých: Tréma, úzkost

Cílem práce je popsat emocionální aspekty v učení a vzdělávání dospělých. Práce se zaměřuje na projevy trémy a úzkosti. Dále se dotýká psychologických aspektů zkoušení a hodnocení dospělého.

Drábková, Adéla; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2015

Výuka hrdinství
Tomeš, Milan; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Práce se zaměřuje na fenomén hrdinství tak, jak jej definuje americký psycholog P. Zimbardo. Jeho výzkumy ukazují, že dovednost hrdinství se dá postupně učit, že hrdinou se člověk nerodí, ale že se jím stává. Práce dále vychází z Projektu heroické imaginace od stejného autora, který se zabývá tím, jak mladé lidi k hrdinství vychovávat. Cílem práce je navrhnout výchovně-vzdělávací celek, který může být pro výuku hrdinství použit. Práce hledá odpovědi na otázku, jak učit mladé lidi se zachovat v různých sociálních situacích tak, aby dokázali vytvořit pozitivní změnu v životě svém i druhých. Keywords: hrdinství; HIP; Zimbardo, Philip; difuze zodpovědnosti; dav; konformita; poslušnost; odvaha; akceschopnost; komfortní zóna; heroism; diffusion of responsibility; crowd; conformity; obedience; courage; ability to act; comfort zone Available in digital repository of UPCE.
Výuka hrdinství

Práce se zaměřuje na fenomén hrdinství tak, jak jej definuje americký psycholog P. Zimbardo. Jeho výzkumy ukazují, že dovednost hrdinství se dá postupně učit, že hrdinou se člověk nerodí, ale že se ...

Tomeš, Milan; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol
Švecová Důbravová, Hana; Ehlová, Marcela
2015 - Czech
S problémem docházky žáků do škol se lidstvo potýkalo už od nepaměti. Každá etapa historické vývoje našeho školství se potýkala s různými faktory. V minulosti byla absence ve školách zapříčiněna zejména menší vzdělaností. Preferována byla domácí práce v zemědělství. I v současnosti se stále více setkáváme s vyšší a vyšší absencí žáků ve školách. Absence se pak stává často řešeným problémem na pedagogických poradách. Hlavním přínosem této závěrečné práce by mělo být zhodnocení faktorů, které mohou ovlivňovat docházku žáků do středních škol. Čtenář by měl po přečtení této práce získat základní náhled do dané problematiky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část popisuje zjištěné faktory v teoretické rovině. Podkladem pro první část byl předvýzkum v rámci předmětu Metodologie. Druhá část rozpracovává problém pomocí metodologického výzkumu, který zkoumá jednotlivé faktory pomocí kvalitativní metody s následným statistickým vyhodnocením. Keywords: docházka; střední školy; záškoláctví; vzdělání; škola; attendance; secondary schools; playing truant; education; school Available in digital repository of UPCE.
Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol

S problémem docházky žáků do škol se lidstvo potýkalo už od nepaměti. Každá etapa historické vývoje našeho školství se potýkala s různými faktory. V minulosti byla absence ve školách zapříčiněna ...

Švecová Důbravová, Hana; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2015

Předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR
Peterová, Lucie; Ehlová, Marcela
2015 - Czech
Práce se zaměřuje na problematiku předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR. V teoretické části jsou popsány aspekty odborného vzdělávání v České republice a jejich legislativní rámec na úrovni regionální i evropské. Současně jsou vymezeny podstatné charakteristiky trhu práce a základní pojmy související s nezaměstnaností a politikou zaměstnanosti v ČR. V praktické části práce je řešen problém předčasných odchodů ze vzdělávání z pohledu EU, tak jak ho měří Eurostat. Následně je analyzována problematika zaměstnatelnosti osob dle stupně dosaženého vzdělání v Královéhradeckém kraji a zároveň jsou vymezeny nástroje pro řešení problémů s uplatněním na trhu práce osob s nízkou kvalifikací v souvislosti s programy aktivní politiky zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Poslední část práce je věnována výzkumu předčasných odchodů ze vzdělávání na vybrané střední odborné škole. Keywords: aktivní politika zaměstnanosti; Česká republika; Královéhradecký kraj; nezaměstnanost; vzdělávání; střední odborné školy; studenti; active politics of employment; Czech Republic; Kralovehradecky region; unemployment; education; college; students Available in digital repository of UPCE.
Předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR

Práce se zaměřuje na problematiku předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR. V teoretické části jsou popsány ...

Peterová, Lucie; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2015

Návrh učebního textu z chemie pro žáky 2. stupně základních škol
Dokoupil, Pavel; Ďatko, Ilona
2015 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu chemie na druhý stupeň základních škol. První teoretická část se věnuje obecným předpokladům kladeným na učební texty chemie. Ve druhé části je předložen návrh učebního textu kapitoly redoxní reakce pro chemii základní škol. Na závěr je provedena stručná didaktická analýza navrženého učebního textu. Keywords: učební texty; redoxní reakce; chemie pro základní školy; didactic text; redox reactions; chemistry for primary school Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z chemie pro žáky 2. stupně základních škol

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu chemie na druhý stupeň základních škol. První teoretická část se věnuje obecným předpokladům ...

Dokoupil, Pavel; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2015

Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výchovy k odpovědnosti
Konárová, Martina; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Tato závěrečná práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá pojmem odpovědnost, metodami a formami výchovy k odpovědnosti jako důležitým hnacím motorem pro morálně silného a úspěšného člověka. Dále tato část navazuje na metody a formy sebehodnocení, které vedou k posílení samotné odpovědnosti. Praktická část obsahuje 3 samostatné bloky. V první části je provedený výzkum, který šetří vztah autoevaluační techniky – dotazníku a výchovy k odpovědnosti žáků. Další část popisuje rozhovor se žáky 1. ročníku střední školy. Rozhovor uzavíral vyučovací hodinu, kde se žáci mohli vyjádřit k výuce ale také ke své práci. Poslední část je ukázkou autoevaluace v praxi na základní škole Chalabalova 2, Brno. Keywords: autoevaluace; sebehodnocení; odpovědnost; výchova; dotazník; rozhovor; autoevaluation; self-evaluation; responsibility; education; questionnaire; conversation Available in digital repository of UPCE.
Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výchovy k odpovědnosti

Tato závěrečná práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá pojmem odpovědnost, metodami a formami výchovy k odpovědnosti jako důležitým hnacím motorem ...

Konárová, Martina; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Výukový cyklus v předmětu český jazyk pro žáky 7. třídy základní školy s konkrétním využitím díla Otakara Batličky
Matějová, Eva; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Cílem závěrečné práce je přiblížit žákům sedmé třídy základní školy osobnost a dílo Otakara Batličky v kontextu doby, kdy žil a tvořil. V práci je popsán výukový cyklus, který se skládá ze tří hodin. Dvě hodiny jsou věnovány ukázkám z díla, jedna hodiny se zabývá osobností autora. Celý cyklus byl vytvořen se zřetelem na aktivizační metody vzdělávacího programu RWCT (reading and writing for critical thinking). Metody, jež jsou ve výukovém cyklu použity, jsou v práci popsány. Keywords: Batlička, Otakar; Foglar, Jaroslav; dobrodružná literatura; aktivizační výukové metody; program RWCT; adventure literature; actuating teaching methods; programme RWCT Available in digital repository of UPCE.
Výukový cyklus v předmětu český jazyk pro žáky 7. třídy základní školy s konkrétním využitím díla Otakara Batličky

Cílem závěrečné práce je přiblížit žákům sedmé třídy základní školy osobnost a dílo Otakara Batličky v kontextu doby, kdy žil a tvořil. V práci je popsán výukový cyklus, který se skládá ze tří ...

Matějová, Eva; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Návrh učebního textu z Analytické chemie pro studenty středních škol chemického zaměření
Krejčová, Dana; Ďatko, Ilona
2015 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy odměrné analýzy. Keywords: didaktika chemie; analytická chemie; odměrná analýza; didactics of chemistry; analytical chemistry; volumetric analysis Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z Analytické chemie pro studenty středních škol chemického zaměření

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy odměrné analýzy.

Krejčová, Dana; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2015

Keep Talking: aktivizační metody ve výuce anglického jazyka
Křečková, Renata; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce „Keep Talking – Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka“ pojednává o aktivizačních metodách výuky anglického jazyka na střední škole gymnaziálního typu. Přehledně zpracovává obecné principy frontální a aktivizační formy výuky, kooperativního a kompetitivního pojetí výuky a rozdělování studentů do skupin. Podstatu diplomové práce tvoří (komentovaný) překlad vybraných kapitol a výukových aktivit učebnice komunikačních dovedností Keep Talking nakladatelství Cambridge University Press včetně úvodních pokynů a rad autorky této učebnice, Friederike Klippel. V závěru je přehledný průvodce aktivizačních metod v učebnici New Headway Intermediate, 4th Edition, OUP. Závěrečná práce obsahuje pracovní listy v originální verzi a také klíč k řešení. Keywords: výukové metody; frontální výuka; kooperativní výuka; aktivizační metody výuky; anglický jazyk; teaching methods; frontal way of teaching; cooperative teaching; activating methods of teaching; English language Available in digital repository of UPCE.
Keep Talking: aktivizační metody ve výuce anglického jazyka

Závěrečná práce „Keep Talking – Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka“ pojednává o aktivizačních metodách výuky anglického jazyka na střední škole gymnaziálního typu. Přehledně zpracovává ...

Křečková, Renata; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases