Number of found documents: 224
Published from to

Návrh učebního textu z chemie pro žáky 2. stupně základních škol
Dokoupil, Pavel; Ďatko, Ilona
2015 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu chemie na druhý stupeň základních škol. První teoretická část se věnuje obecným předpokladům kladeným na učební texty chemie. Ve druhé části je předložen návrh učebního textu kapitoly redoxní reakce pro chemii základní škol. Na závěr je provedena stručná didaktická analýza navrženého učebního textu. Keywords: učební texty; redoxní reakce; chemie pro základní školy; didactic text; redox reactions; chemistry for primary school Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z chemie pro žáky 2. stupně základních škol

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu chemie na druhý stupeň základních škol. První teoretická část se věnuje obecným předpokladům ...

Dokoupil, Pavel; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2015

Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výchovy k odpovědnosti
Konárová, Martina; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Tato závěrečná práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá pojmem odpovědnost, metodami a formami výchovy k odpovědnosti jako důležitým hnacím motorem pro morálně silného a úspěšného člověka. Dále tato část navazuje na metody a formy sebehodnocení, které vedou k posílení samotné odpovědnosti. Praktická část obsahuje 3 samostatné bloky. V první části je provedený výzkum, který šetří vztah autoevaluační techniky – dotazníku a výchovy k odpovědnosti žáků. Další část popisuje rozhovor se žáky 1. ročníku střední školy. Rozhovor uzavíral vyučovací hodinu, kde se žáci mohli vyjádřit k výuce ale také ke své práci. Poslední část je ukázkou autoevaluace v praxi na základní škole Chalabalova 2, Brno. Keywords: autoevaluace; sebehodnocení; odpovědnost; výchova; dotazník; rozhovor; autoevaluation; self-evaluation; responsibility; education; questionnaire; conversation Available in digital repository of UPCE.
Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výchovy k odpovědnosti

Tato závěrečná práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá pojmem odpovědnost, metodami a formami výchovy k odpovědnosti jako důležitým hnacím motorem ...

Konárová, Martina; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Výukový cyklus v předmětu český jazyk pro žáky 7. třídy základní školy s konkrétním využitím díla Otakara Batličky
Matějová, Eva; Rýdl, Karel
2015 - Czech
Cílem závěrečné práce je přiblížit žákům sedmé třídy základní školy osobnost a dílo Otakara Batličky v kontextu doby, kdy žil a tvořil. V práci je popsán výukový cyklus, který se skládá ze tří hodin. Dvě hodiny jsou věnovány ukázkám z díla, jedna hodiny se zabývá osobností autora. Celý cyklus byl vytvořen se zřetelem na aktivizační metody vzdělávacího programu RWCT (reading and writing for critical thinking). Metody, jež jsou ve výukovém cyklu použity, jsou v práci popsány. Keywords: Batlička, Otakar; Foglar, Jaroslav; dobrodružná literatura; aktivizační výukové metody; program RWCT; adventure literature; actuating teaching methods; programme RWCT Available in digital repository of UPCE.
Výukový cyklus v předmětu český jazyk pro žáky 7. třídy základní školy s konkrétním využitím díla Otakara Batličky

Cílem závěrečné práce je přiblížit žákům sedmé třídy základní školy osobnost a dílo Otakara Batličky v kontextu doby, kdy žil a tvořil. V práci je popsán výukový cyklus, který se skládá ze tří ...

Matějová, Eva; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Návrh učebního textu z Analytické chemie pro studenty středních škol chemického zaměření
Krejčová, Dana; Ďatko, Ilona
2015 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy odměrné analýzy. Keywords: didaktika chemie; analytická chemie; odměrná analýza; didactics of chemistry; analytical chemistry; volumetric analysis Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z Analytické chemie pro studenty středních škol chemického zaměření

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy odměrné analýzy.

Krejčová, Dana; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2015

Keep Talking: aktivizační metody ve výuce anglického jazyka
Křečková, Renata; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce „Keep Talking – Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka“ pojednává o aktivizačních metodách výuky anglického jazyka na střední škole gymnaziálního typu. Přehledně zpracovává obecné principy frontální a aktivizační formy výuky, kooperativního a kompetitivního pojetí výuky a rozdělování studentů do skupin. Podstatu diplomové práce tvoří (komentovaný) překlad vybraných kapitol a výukových aktivit učebnice komunikačních dovedností Keep Talking nakladatelství Cambridge University Press včetně úvodních pokynů a rad autorky této učebnice, Friederike Klippel. V závěru je přehledný průvodce aktivizačních metod v učebnici New Headway Intermediate, 4th Edition, OUP. Závěrečná práce obsahuje pracovní listy v originální verzi a také klíč k řešení. Keywords: výukové metody; frontální výuka; kooperativní výuka; aktivizační metody výuky; anglický jazyk; teaching methods; frontal way of teaching; cooperative teaching; activating methods of teaching; English language Available in digital repository of UPCE.
Keep Talking: aktivizační metody ve výuce anglického jazyka

Závěrečná práce „Keep Talking – Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka“ pojednává o aktivizačních metodách výuky anglického jazyka na střední škole gymnaziálního typu. Přehledně zpracovává ...

Křečková, Renata; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Učební text pro předmět Analytická chemie
Surmová, Silvie; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy chromatografie. Keywords: učební texty; analytická chemie; chromatografie; didactic texts; analytical chemistry; chromatography Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět Analytická chemie

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu Analytické chemie. Práce seznamuje žáky se základy chromatografie.

Surmová, Silvie; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Úvod do ošetřovatelské péče na resuscitačních a intenzivních péčí
Vagnerová, Zuzana; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Legislativa MZČR a MPSV umožňuje absolventovi oboru zdravotnický asistent pracovat na intenzivních a resuscitačních odděleních pod přímým dohledem zkušené sestry. Bohužel, ale v rámci studia na středních odborných školách nejsou pro tuto ošetřovatelskou péči teoreticky a ani prakticky připravováni. Tento absolvent neví, jak jsou tyto oddělení a práce na nich organizována, jaká je skladba pacientů a jaká je lékařská a ošetřovatelská péče. Absolvent neumí správně vyhodnotit závažnost zdravotního stavu pacienta. Cílem této práce by měl být učební text určený především pro střední zdravotnické školy, který pomůže vyučujícím i studentů získat základní informace o ošetřování nemocného v resuscitační péči. Student, po prostudování tohoto textu, by měl být schopen základní orientace v rámci resuscitační a intenzivní péči, bude schopný zhodnotit jeho zdravotní stav, bude umět získat potřebné informace pro stanovení a následnou realizaci ošetřovatelského procesu (stanovení problémů, ošetřovatelských diagnóz, cílů, plánů, zhodnocení). Keywords: zdravotnický asistent; intenzivní péče; resuscitační péče; ošetřovatelsví; učební text; nursing; medical assistant; intensive care; resuscitation care; learning text Available in digital repository of UPCE.
Úvod do ošetřovatelské péče na resuscitačních a intenzivních péčí

Legislativa MZČR a MPSV umožňuje absolventovi oboru zdravotnický asistent pracovat na intenzivních a resuscitačních odděleních pod přímým dohledem zkušené sestry. Bohužel, ale v rámci studia na ...

Vagnerová, Zuzana; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Specifika vzdělávání tělesně postižených na středoškolské úrovni
Žalud, Michal; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Práce se zaměřuje na různá tělesná postižení, rozebírá možnost vzdělání u hendikepovaných lidí s přihlédnutím k jejich možnostem začleněním od pracovního a společenského života v rámci společnosti zdravých lidí. Práce se zaměřuje především na středoškolské vzdělání hendikepovaných žáků. V práci je popsán systém výuky na Obchodní akademii Olgy Havlové Janské Lázně. Keywords: hendikepovaný žáci; vzdělávání; střední školy; handicapped students; education; high school Available in digital repository of UPCE.
Specifika vzdělávání tělesně postižených na středoškolské úrovni

Práce se zaměřuje na různá tělesná postižení, rozebírá možnost vzdělání u hendikepovaných lidí s přihlédnutím k jejich možnostem začleněním od pracovního a společenského života v rámci společnosti ...

Žalud, Michal; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro gymnázia
Suchánková, Petra; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce zkoumá didaktickou vybavenost nejpoužívanějších učebnic chemie na gymnáziích (se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii). Nejpoužívanější učebnice byly vybrány na základě předešlých výzkumů. Pro měření didaktické vybavenosti byla použita metoda výpočtu koeficientu didaktické vybavenosti (E) navržená J. Průchou, která zohledňuje zastoupení komponent aparátu prezentace učiva, aparátu řídícího učení a orientačního aparátu. Keywords: učebnice chemie; didaktická vybavenost; analýza učebnic; chemistry textbook; didactic facilities; analysis of textbooks Available in digital repository of UPCE.
Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro gymnázia

Závěrečná práce zkoumá didaktickou vybavenost nejpoužívanějších učebnic chemie na gymnáziích (se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii). Nejpoužívanější učebnice byly vybrány na základě ...

Suchánková, Petra; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Pedagogické principy J. A. Komenského a jejich uplatňování v praxi
Králová, Žaneta
2014 - Czech
Tato práce se zabývá pedagogickými principy, obsaženými v díle Jana Amose Komenského (1592–1670) a pokusy o jejich uplatňování ve výukové praxi samotným Komenským. V prvním období své pedagogické činnosti ve vlasti (do roku 1628), se Komenský pokoušel o realizaci encyklopedických a slovníkových projektů (Theatrum universitatis rerum, Thesaurus linguae bohemicae), které však nikdy nedokončil. Po odchodu do polského Lešna v roce 1628 obrátil svou snahu směrem k vytvoření pravidel pro výuku na školách, jejímž výsledkem je především dílo Didactica magna (Velká didaktika). Didaktické principy zde uvedené dále rozvíjí i ve svých dalších dílech (Informatorium školy mateřské, Janua linguarum reserata, Methodus linguarum novissima, Schola pansophica atd.). Pobyt v Blatném Potoku v Uhrách v letech 1650–1654 mu dal příležitost pokusit se uplatnit teoretické principy své metody v praxi. I přesto, že tento experiment neskončil úspěšně, jsou výsledkem jeho působení na potocké škole dvě díla trvalé hodnoty (Orbis pictus, Schola ludus), vycházející z Komenského záměru podávat učivo hravou a zábavnou formou. V závěrečném období svého života v Amsterodamu obrací Komenský svou snahu především k vytvoření programu všenápravy celé společnosti; všenápravné ideje však prolínají i jeho celoživotním pedagogickým dílem. Keywords: Jan Amos Komenský; vzdělávání; výchova; školy; Jan Amos Comenius; education; upbringing; school Available in digital repository of UPCE.
Pedagogické principy J. A. Komenského a jejich uplatňování v praxi

Tato práce se zabývá pedagogickými principy, obsaženými v díle Jana Amose Komenského (1592–1670) a pokusy o jejich uplatňování ve výukové praxi samotným Komenským. V prvním období své pedagogické ...

Králová, Žaneta
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases