Number of found documents: 7443
Published from to

Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerově chorobě I.
Bulvová, Leontina; Chlebek, Jakub; Opletal, Lubomír
2018 - Czech
Bulvová, L.: Alkaloids of Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) and their biological activity related to Alzheimerʼs disease I. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové 2017. The aim of this study was to process the summary alkaloidal extract of aerial parts of Papaver rhoeas L.; to isolate contained alkaloids using chromatographical methods; to identify them and to determine their inhibitory activity towards human enzymes acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyloligopeptidase. Two alkaloids (+)-rhoeagenine and LB-2 were isolated, and the structure of LB-2 (its absolute configuration) is being determined nowadays. In vitro biological assays of these alkaloids found the following results: (+)-rhoeagenine (IC50 AChE ˃ 1000 μM, IC50 BuChE = 230 ± 10 μM, IC50 POP = 878 ± 45 μM) and LB-2 (IC50 AChE ˃ 1000 μM, IC50 BuChE = 314 ± 13 μM, IC50 POP = 706 ± 2 μM). The determined IC50 values of isolated alkaloids were compared with inhibitory standards of cholinesterases galanthamine (IC50 AChE = 1,71 ± 0,065 μM, IC50 BuChE = 42,30 ± 1,30 μM), huperzine A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 1000 μM, IC50 POP > 1000 μM) and rivastigmine (IC50 AChE = 0,037 ± 0,001 μM, IC50 BuChE = 0,0033 ± 0,0003... Bulvová, L.: Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerově chorobě I. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové 2017. Cílem této diplomové práce bylo zpracovat sumární alkaloidní extrakt natě Papaver rhoeas L.; pomocí chromatografických metod izolovat přítomné alkaloidy; identifikovat je a stanovit jejich inhibiční aktivitu vůči lidským enzymům acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase a prolyloligopeptidase. Celkem byly získány dva alkaloidy, z nichž první byl identifikován jako (+)-rhoeagenin a LB-2, jehož absolutní konfigurace se v současnosti řeší. Testy na biologickou aktivitu těchto alkaloidů přinesly následující výsledky: (+)-rhoeagenin (IC50 AChE ˃ 1000 μM, IC50 BuChE = 230 ± 10 μM, IC50 POP = 878 ± 45 μM) a látka LB-2 (IC50 AChE ˃ 1000 μM, IC50 BuChE = 314 ± 13 μM, IC50 POP = 706 ± 2 μM). Naměřené hodnoty byly porovnány se standardními látkami - cholinesterasovými inhibitory galanthaminem (IC50 AChE = 1,71 ± 0,065 μM, IC50 BuChE = 42,30 ± 1,30 μM), huperzinem A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 1000 μM, IC50 POP > 1000 μM) a rivastigminem (IC50 AChE = 0,037 ± 0,001 μM, IC50 BuChE = 0,0033 ± 0,0003 μM); prolyloligopeptidasovými inhibitory... Keywords: Papaver rhoeas; Papaveraceae; Alzheimerova choroba; acetylcholinesterasa; butyrylcholinesterasa; prolyloligopeptidasa; Papaver rhoeas; Papaveraceae; Alzheimerʼs disease; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; prolyl oligopeptidase Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerově chorobě I.

Bulvová, L.: Alkaloids of Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) and their biological activity related to Alzheimerʼs disease I. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Bulvová, Leontina; Chlebek, Jakub; Opletal, Lubomír
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza ceramidu NS pomocí Grubbsovy metateze
Obrdlík, Daniel; Vávrová, Kateřina; Karabanovich, Galina
2018 - Czech
Ceramides are group of lipids which belong to sphingolipids. Skin ceramides have several functions in the organisms. They are important part of the lipid matrix of the stratum corneum, the outermost layer of the epidermis, where they participate in the barrier function of the skin. Furthermore, ceramides are secondary messengers in cell apoptosis and participate in many metabolic processes. Ceramides are composed of sphingoid base, which is N-acylated by fatty acid. Sphingoid base can be sphingosine, phytosphingosine, dihydrosphingosine or 6- hydroxysphingosine. Lower level of ceramides in the stratum corneum is associated with various skin diseases especially atopic dermatitis and psoriasis. Manifestations of these diseases is significantly improved by topical administration of ceramide. Exogenously administered ceramides help regenerate damaged skin and improve hydration of the skin. However, it is not fully known, in which way topically administered ceramides improve the progress of diseases. The aim of this work is synthesize physiological ceramide NS by using Grubbs metathesis reactions and optimize the conditions for achieving the highest yields. Synthesis of ceramide NS was based on pentadecan-1-ol, which was eliminated to terminal alkene. The elimination was carried out in three different... Ceramidy jsou skupinou lipidů, které se řadí mezi sfingolipidy. Kožní ceramidy mají v organismu několik funkcí. Jsou důležitou součástí lipidové matrix stratum corneum, nejsvrchnější vrstvy epidermis, kde se podílejí na bariérové funkci kůže. Dále plní funkci druhého posla v apoptóze buňky a účastní se mnoha dalších metabolických pochodů. Základní struktura ceramidů je tvořena sfingoidní bází, která je N-acylována mastnou kyselinou. Sfingoidní bází může být sfingosin, fytosfingosin, dihydrosfingosin nebo 6-hydroxysfingosin. Nižší množství ceramidů ve stratum corneum je spojováno s výskytem různých kožních onemocnení, především s atopickou dermatitidou a psoriázou. Projevy těchto onemocnění znatelně zlepšuje topické podávání ceramidů. Exogenně podávané ceramidy pomáhají regenerovat poškozenou kůži a zlepšují hydrataci pokožky. Ovšem není zcela známo, jakým způsobem topicky podávané ceramidy zlepšují průběh nemocí. Cílem práce bylo připravit fyziologický ceramid NS pomocí Grubbsovy metateze a optimalizovat podmínky reakcí pro dosažení co nejvyšších výtěžků. Syntéza ceramidu NS vycházela z pentadekan-1-olu, který byl eliminován na terminální alken. Eliminace byla prováděna třemi různými způsoby. Druhou častí syntézy byla příprava analogu sfingosinu pro Grubsovu metatezi s alkenem. Podařilo se... Available in a digital repository NRGL
Syntéza ceramidu NS pomocí Grubbsovy metateze

Ceramides are group of lipids which belong to sphingolipids. Skin ceramides have several functions in the organisms. They are important part of the lipid matrix of the stratum corneum, the outermost ...

Obrdlík, Daniel; Vávrová, Kateřina; Karabanovich, Galina
Univerzita Karlova, 2018

Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXXIV. Alkaloidy nati Glaucium flavum CRANTZ a jejich vliv na lidské cholinesterasy
Puzyrevská, Jana; Hošťálková, Anna; Cahlíková, Lucie
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Jana Puzyrevská Supervisor: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. Title of Thesis: Biological activity of plant metabolites XXXIV. Alkaloids from the herb of Glaucium flavum CRANTZ and their impact on human cholinesterases. Key words: Glaucium flavum Crantz, cataline, N-methyllaurotetanine, norchelidonine, protopine, AChE, BuChE. Alzheimer's disease, the most widespread neurodegenerative disease, causes decrease of cognitive functions and dementia. The most effective therapeutic approach is the application of central cholinesterase inhibitors, which alleviate cholinergic deficit in brain and thus improve memory. Currently, intensive investigation of new active compounds including natural substances is carried on. Within the preliminary testing, alkaloid extract from Glaucium flavum Crantz herb showed promising inhibition of human cholinesterases, so it was selected for further examination. The primary alkaloid extract was acquired from dried flowering herb by extraction with ethanol and subsequent liquid extraction at different pH. This extract was treated by preparative thin layer chromatography. The structure of alkaloids was determined by spectrometric methods (MS, NMR) and their optical... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Jana Puzyrevská Školitel: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. Název diplomové práce: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXXIV. Alkaloidy nati Glaucium flavum CRANTZ a jejich vliv na lidské cholinesterasy. Klíčová slova: Glaucium flavum Crantz, katalin, N-methyllaurotetanin, norchelidonin, protopin, AChE, BuChE. Alzheimerova choroba, nejrozšířenější neurodegenerativní onemocnění, způsobuje pokles kognitivních funkcí a demenci. Nejefektivnější možností léčby je podávání centrálních inhibitorů cholinesteras, které zmírňují cholinergní deficit a tím zlepšují paměť. V současné době probíhá intenzivní výzkum nových aktivních látek, včetně přírodních substancí. Během předběžného testování vykázal alkaloidní extrakt z nati Glaucium flavum Crantz slibnou inhibici lidských cholinesteras, a proto byl vybrán k dalšímu zkoumání. Primární extrakt byl připraven ze sušené řezané kvetoucí nati extrakcí ethanolem a následnou extrakcí organickou fází při různém pH. Tento extrakt byl dále zpracován pomocí tenkovrstvé chromatografie. Struktura alkaloidů byla určena spektrometrickými metodami (MS, NMR) a byla změřena jejich optická otáčivost. Následně byla testována in vitro inhibiční aktivita vůči lidské... Keywords: rostlinné metabolity; Glaucium flavum; nať; alkaloidy; lidské cholinesterasy; plant metabolites; Glaucium flavum; herb; alkaloids; human acetylcholinesterases Available in a digital repository NRGL
Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXXIV. Alkaloidy nati Glaucium flavum CRANTZ a jejich vliv na lidské cholinesterasy

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Jana Puzyrevská Supervisor: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. Title of Thesis: ...

Puzyrevská, Jana; Hošťálková, Anna; Cahlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

Alkaloidy Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita III.
Rýdlová, Kateřina; Chlebek, Jakub; Cahlíková, Lucie
2018 - Czech
Rýdlová Kateřina: Alkaloids Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) and their biological activity III. Diploma thesis 2017. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology. The aim of this work was isolation of compounds from the selected fraction ND 3 - 5 obtained by column chromatography of a Narcissus 'Dutch Master' alkaloid extract. Preparation of the extract and its column chromatography was performed by Mgr. Daniela Hulcová as a part of her doctoral study. Two substances NDM-1 and NDM-2 were isolated from fraction ND 3 - 5 by column chromatography and preparative TLC. The structures were determined as (+)-masonine and (+)-homolycorine on the basis of NMR, GC-MS analysis, optical rotation and their comparison with literature data. Isolated alkaloids were tested on inhibitory activity against human erythrocyte acetylcholinesterase, plasma butyrylcholinesterase and prolyloligopeptidase. Activity of alkaloids was expressed as IC50 values: (+)-masonine (IC50 AChE = 305 ± 34 μM, IC50 BuChE = 229 ± 24 μM, IC50 POP = 314 ± 34 μM), (+)-homolycorine (IC50 AChE = 63.7 ± 4.3 μM, IC50 BuChE = 151 ± 20 μM, IC50 POP = 173 ± 41 μM). In comparison with standards of galanthamine (IC50 AChE = 1.710 ± 0.1 μM, IC50 BuChE = 42.3 ± 1.3 μM),... Rýdlová Kateřina: Alkaloidy Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita III. Diplomová práce 2017. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie. Cílem této práce byla izolace obsahových látek z přidělené frakce ND 3 - 5, která byla připravena sloupcovou chromatografií alkaloidního extraktu z Narcissus 'Dutch Master'. Příprava alkaloidního extraktu a sloupcová chromatografie byla provedena Mgr. Danielou Hulcovou v rámci její doktorské práce. Pomocí sloupcové a preparativní TLC chromatografie byly z frakce ND 3 - 5 získány 2 látky v čistém stavu NDM-1 a NDM-2. Pomocí NMR, GC-MS analýzy, optické otáčivosti a porovnáním získaných údajů s literaturou byly tyto struktury určeny jako (+)-masonin a (+)-homolykorin. Izolované alkaloidy byly následně testovány na inhibiční aktivitu vůči lidské erytrocytární acetylcholinesterase, plazmatické butyrylcholinesterase a prolyloligopeptidase. Aktivita alkaloidů byla vyjádřena jako IC50: (+)-masonin (IC50 AChE = 305 ± 34 μM, IC50 BuChE = 229 ± 24 μM, IC50 POP = 314 ± 34 μM), (+)-homolykorin (IC50 AChE = 63,7 ± 4,3 μM, IC50 BuChE = 151 ± 20 μM, IC50 POP = 173 ± 41 μM). V porovnání se standardy galanthaminem (IC50 AChE = 1,710 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM), huperzinem A... Keywords: Alzheimerova choroba; acetylcholinesterasa; butyrylcholinesterasa; prolyloligopeptidasa; cytotoxicita; alkaloids; Narcissus 'Dutch Master'; Alzheimerʼs disease; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; prolyl oligopeptidase; cytotoxicity Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita III.

Rýdlová Kateřina: Alkaloids Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) and their biological activity III. Diploma thesis 2017. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Rýdlová, Kateřina; Chlebek, Jakub; Cahlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza a studium 1-O-acylceramidů
Jon, Vojtěch; Vávrová, Kateřina; Opálka, Lukáš
2018 - Czech
The extracellular matrix of the uppermost layer of the skin, the stratum corneum (SC), consists of ceramides (Cer), cholesterol (Chol), free fatty acids (FFA) and cholesteryl sulfate (CholS). Cer play an important role in the correct barrier function of mammalian epidermis. A new type of sphingolipids, i.e., 1-O-acyl-Cer, have been found in human SC very recently; however, their role in the SC is unknown. These Cer species contain sphingosine (S) that is N- acylated with non-hydroxylated or α- hydroxylated fatty acid, and moreover, hydroxyl group at C1 in sphingosine is esterified by an additional fatty acid (lignoceric acid, C24 or palmitic acid, C16). Because 1-O-acyl-Cer are not commercially available, we aimed to synthesize physiological 1-O-acyl Cer, i.e., Cer-24NS16, Cer-16NS16 and Cer-24AS16. Moreover, we aimed to study their behaviour on permeability and microstructure of model skin lipid membranes. The 1-O-acyl-Cer were synthesized by an acylation of Cer-NS16 or Cer-AS16 with palmitic or lignoceric acid using N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide and 4- dimethylaminopyridine. Cer-AS16 was prepared by α-bromination of palmitic acid, substitution of bromine by hydroxyl and N-acylation of sphingosine by the prepared acid in the presence N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide... Extracelulární matrix nejsvrchnější vrstvy kůže tzv. stratum corneum (SC), je složena z ceramidů (Cer), cholesterolu (Chol), volných mastných kyselin (FFA) a cholesterol-sulfátu (CholS). Cer hrají důležitou roli ve správné bariérové funkci savčí epidermis. V nedávné době byl v lidské SC nalezen nový typ sfingolipidů tj. 1-O-acyl-Cer, jejich role v SC je však neznámá. Tyto druhy Cer tvoří sfingosin (S), jenž je N-acylován nehydroxylovanou nebo α- hydroxylovanou mastnou kyselinou a navíc je hydroxy skupina v poloze 1 sfingosinu acylována další mastnou kyselinou (lignocerovou kyselinou, C24 nebo palmitovou kyselinou, C16). Protože 1-O-acyl-Cer nejsou komerčně dostupné, dali jsme si za cíl připravit fyziologické 1-O-acyl-Cer tj. Cer-24NS16, Cer-16NS16 a Cer-24AS16. Naším dalším cílem je studium jejich vlivu na permeabilitu a mikrostrukturu modelových kožních lipidových membrán. 1-O-acyl-Cer byly syntetizovány acylací primárního hydroxylu Cer-NS16 nebo Cer-AS16 palmitovou nebo lignocerovou kyselinou pomocí N-(3-dimethylaminopropyl)-N'- ethylkarbodiimidu s 4-dimethylaminopyridinem. Cer-AS16 byl připraven α-bromací palmitové kyseliny, substitucí bromidu hydroxylovou skupinou a N-acylací sfingosinu touto připravenou kyselinou v přítomnosti N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylkarbodiimidu a 1-... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium 1-O-acylceramidů

The extracellular matrix of the uppermost layer of the skin, the stratum corneum (SC), consists of ceramides (Cer), cholesterol (Chol), free fatty acids (FFA) and cholesteryl sulfate (CholS). Cer play ...

Jon, Vojtěch; Vávrová, Kateřina; Opálka, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Interakce fenylpropionových kyselin s mědí
Zemanová, Kamila; Karlíčková, Jana; Matysová, Ludmila
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Kamila Zemanová Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Title of Thesis: Interaction of phenylpropionic acids with copper Copper is an essential trace element which is essential for our body. It has a significant effect on the correct functioning of important organs and it plays an important role in the transfer of electrons at the major enzymatic pathways as a prostetic group. On the other hand, excess or deficiency of copper in the human body can cause many diseases. Phenylpropionic acids are group of substances which can have antioxidant, anti-inflammatory and anticancer effects. They are involved in the scavenging of free radicals and reactive oxygen species. In this diploma thesis, I tested copper chelating activity of six phenylpropionic acids at different pHs by spectrofotometric methods using a hematoxylin and a bathocuproinedisulfonic acid disodium salt as an indicator. 3-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid showed the highest chelating potential but only using a hematoxylin. KEYWORDS: Copper, Phenylpropionic acids, Antioxidants, Chelating activity, Hematoxylin, Bathocuproin Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Kamila Zemanová Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce fenylpropionových kyselin s mědí Měď je základní stopový prvek, který je nezbytný pro náš organismus. Má významný vliv na správnou funkci důležitých orgánů a jako prostetická skupina hraje významnou roli při přenosu elektronů u hlavních enzymatických drah. Na druhou stranu, nadbytek či nedostatek mědi v lidském organismu může způsobit řadu onemocnění. Fenylpropionové kyseliny jsou skupina látek, které mohou mít antioxidační, protizánětlivé i protinádorové účinky a podílejí se na vychytávání volných radikálů a reaktivních forem kyslíku. V této diplomové práci jsem testovala měď-chelatační aktivitu šesti fenylpropionových kyselin při různých pH pomocí spektrofotometrický metod za použití hematoxylinu a disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny jako indikátorů. Nejvyšší chelatační potenciál vykázala 3-(3,4-dihydroxyfenyl)propionová kyselina, avšak pouze při použití hematoxylinu. KLÍČOVÁ SLOVA: Měď, Fenylpropionové kyseliny, Antioxidanty, Chelatační aktivita, Hematoxylin, Bathocuproin Keywords: fenylpropionové kyseliny; chelatace; měď; bathocuproin; hematoxylin; antioxidanty; phenylpropionic acids; chelation; copper; bathocuproin; hematoxylin; antioxidants Available in a digital repository NRGL
Interakce fenylpropionových kyselin s mědí

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Kamila Zemanová Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Title of Thesis: ...

Zemanová, Kamila; Karlíčková, Jana; Matysová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2018

Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej; Vávrová, Kateřina; Uhriková, Daniela; Šklubalová, Zdeňka
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Andrej Kováčik Supervisor prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Study of Effect of Ceramide Hydroxylation on Permeability and Microstructure of Model Lipid Membranes Ceramides (Cer) occur in intracellular spaces of the stratum corneum, the outermost mammalian epidermal layer, where they along with other lipids (free fatty acids, cholesterol) form a skin lipid barrier. Besides sphingosine- (Cer NS) and dihydrosphingosine-based Cer (Cer NdS), in the healthy mammalian epidermis some polar Cer are present, i.e., Cer based on phytosphingosine (with hydroxyl group in position 4, i.e., phytoceramides) and Cer based on 6-hydroxysphingosine (with hydroxyl group in position 6, i.e., 6- hydroxyceramides). However, the role of phytoceramides (Cer NP) and 6 hydroxyceramides (Cer NH) in the skin barrier function has not been clarified. Moreover, 6 hydroxyceramides are not commercially available. Therefore, the first aim of this work was to synthesize physiological 6-hydroxyceramides. The synthesis of 6- hydroxylated Cer, i.e., Cer NH with long (C24:0) and Cer EOH with ultralong acyl with ester-linked linoleic acid is reported. The triple bond was reduced... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy... Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Andrej Kováčik Supervisor prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. ...

Kováčik, Andrej; Vávrová, Kateřina; Uhriková, Daniela; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2018

Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita. I
Burkertová, Alice; Cahlíková, Lucie; Hošťálková, Anna
2018 - Czech
Dohnalova A: Alkaloids of Amaryllidaceae family: isolation, structural identification, biological activity. I; Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové, 2017, 64 p. The Amaryllidaceae family includes bulbous, beautifully flowering plants that have been used for thousands of years in traditional medicine. The major chemical compounds found in this particular plant family are alkaloids, namely Amaryllidaceae alkaloids. Until now, more than 500 isoquinoline alkaloids have been discovered, which exhibit a diverse biological activity including antitumor and antibacterial. They are also able to inhibit acetylcholinesterase. The aim of the diploma thesis was to process 34 kg of fresh bulbs of Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN and to prepare an alkaloidal extract. This extract was further divided by column chromatography to almost 500 fractions which were merged based on TLC into 27 subfractions. The subfractione No. 17 was selected for isolation of at least one pure alkaloid. Preparative TLC was used for the the isolation. One pure compound was obtained in crystalic form which was then subjected to structural analysis by EI-MS and NMR methods. Further studies of biological activities were performed in... Dohnalová A: Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita I, Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové, 2017, 64 s. Čeleď Amaryllidaceae zahrnuje cibulovité, nádherně kvetoucí rostliny, které jsou po tisíce let využívány v tradiční medicíně. Hlavní sloučeniny, které můžeme v těchto rostlinách nalézt, jsou alkaloidy. Do dnešní doby je již známo přes 500 isochinolinových alkaloidů, které vykazují rozmanitou biologickou aktivitu včetně protinádorové, antibakteriální, inhibici acetylcholinesterázy a další. Náplní diplomové práce bylo zpracování 34 kg čerstvých cibulí Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN a příprava ethanolického a posléze alkaloidního extraktu. Ten byl dále rozdělen sloupcovou chromatografií na téměř 500 frakcí, které byly na základě podobnosti sloučeny do 27 podfrakcí. Pro izolaci alespoň jednoho alkaloidu v čistém stavu byla vybrána podfrakce č. 17. K jejímu dalšímu dělení byla využita metoda preparativní TLC. Podařilo se získat jednu látku v čisté krystalické formě, která byla podrobena strukturní analýze prostřednictvím EI-MS a NMR. Dále byly provedeny studie biologické aktivity ve spolupráci s dalšími pracovišti. Izolovaný alkaloid byl identifikován... Keywords: Amaryllidacea; Narcissus; alkaloidy; isolace; biologická aktivita; Amaryllidaceae; Narcissus; alkaloids; isolation; biological activity Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita. I

Dohnalova A: Alkaloids of Amaryllidaceae family: isolation, structural identification, biological activity. I; Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of ...

Burkertová, Alice; Cahlíková, Lucie; Hošťálková, Anna
Univerzita Karlova, 2018

Regulace spotřebitelského úvěru
Janeček, Miroslav; Kohajda, Michael; Vybíral, Roman
2018 - Czech
Regulation of consumer credit Abstract (English) Consumer credit is a legal institute and an economic instrument that allows consumer to pay funds that he does not currently have, when purchasing goods or services. Its importance is significant in the consumer society, so its provision and distribution must be regulated. Paragraph 2 of the current Consumer Credit Act No. 257/2016 Coll. defines consumer credit as a deferred payment, a cash loan, credit or similar financial service provided or intermediated to the consumer. The subject of this rigorous work is the analysis of the current regulation of consumer credit in relation to the adoption of the new Act No. 257/2016 Coll., On Consumer Credit, which implements the Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property. The legislator decided to consolidate the regulation of consumer credit into one rule, so the new act also implements the Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers. The new act thus represents a complex regulation covering both the provision and intermediation of consumer credit and the rights and obligations arising from mortgage credit agreement and... Regulace spotřebitelského úvěru Abstrakt Spotřebitelský úvěr je právní institut a ekonomický nástroj umožňující spotřebiteli uhradit finančními prostředky, kterými v dané chvíli nedisponuje, nákup zboží nebo služeb. Jeho význam v konzumní společnosti je značný, tudíž je třeba jeho poskytování a distribuci regulovat. Současný zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., vymezuje v ustanovení § 2 spotřebitelský úvěr jako odloženou platbu, peněžitou zápůjčku, úvěr nebo obdobnou finanční službu poskytovanou nebo zprostředkovanou spotřebiteli. Předmětem této rigorózní práce je analýza současné regulace úvěrů pro spotřebitele v návaznosti na přijetí nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Zákonodárce se rozhodl sjednotit úpravu spotřebitelských úvěrů do jednoho právního předpisu, takže nový zákon provádí i Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Nový zákon tak představuje komplexní úpravu zahrnující regulaci poskytování i zprostředkování spotřebitelského úvěru a práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení i spotřebitelském úvěru jiném než... Keywords: Spotřebitelský úvěr; hypotéka; leasing; ochrana spotřebitele; Consumer credit; mortgage; leasing; consumer protection Available in a digital repository NRGL
Regulace spotřebitelského úvěru

Regulation of consumer credit Abstract (English) Consumer credit is a legal institute and an economic instrument that allows consumer to pay funds that he does not currently have, when purchasing ...

Janeček, Miroslav; Kohajda, Michael; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2018

Neoprávněná stavba a právní poměry z ní plynoucí ve srovnání s německou právní úpravou
Pumprlová, Martina; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
2018 - Czech
This thesis deals with legal relations arising from illegal structures at the level of private law. In view of the fundamental changes brought to private law by Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, the author submits a critical view of the existing jurisprudence and current doctrines and opinions in literature, and, looking for German judicial practice and literature, seeks appropriate interpretative instructions, which are applicable to current legislation. The author also uses conclusions relating to the 1964 Civil Code and, in particular, to General Civil Code (ABGB), which are also applied in the Czech Republic and which is a great source of inspiration for the current legal regulation. The main chapter begins after the introduction in Chapter 1. The focus of this work lies in Chapters 2 and 3, which contain an assessment of the current legislation in light of the available literature and jurisprudence. Chapter 2 evaluates the Czech legal regulation after recodification, criticizing older case law and literature available so far and drawing conclusions from it which are applicable to the current legislative situation in the Czech Republic. Chapter 3 then deals with the German legal framework and points out its differences in relation to the perception of an unauthorized building in the Czech... Tato práce se věnuje právním poměrům plynoucím z neoprávněných staveb v rovině soukromého práva. S ohledem na zásadní změny, které do soukromého práva přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ), pak autorka podrobuje kritickému pohledu dosavadní judikaturu i současnou doktrínu a názory v literatuře a s přihlédnutím k německé soudní praxi a literatuře hledá vhodná výkladová vodítka, která jsou aplikovatelná na současnou právní úpravu. Autorka rovněž využívá závěrů vztahujícím se k ObčZ 1964 a především k obecnému zákoníku občanskému (ABGB), který na území České republiky rovněž platil a který je velkým inspiračním zdrojem současné zákonné úpravy. Na úvod v kapitole 1 navazuje hlavní stať. Ložiskem práce jsou její kapitoly 2 a 3, které obsahují zhodnocení aktuální právní úpravy ve světle dostupné literatury a judikatury. Kapitola 2 hodnotí českou právní úpravu po rekodifikaci, přičemž kriticky nazírá na starší judikaturu a doposud dostupnou literaturu a vyvozuje z ní závěry aplikovatelné na současnou legislativní situaci v České republice. Kapitola 3 se pak věnuje německé právní úpravě, poukazuje na její rozdílnosti oproti vnímání neoprávněné stavby v českém právním systému, přičemž na základě tohoto srovnání se autorka snaží vyvozovat další argumentaci vztahující se k české právní úpravě... Keywords: Stavba; neoprávněná stavba; právní poměry plynoucí z neoprávněné stavby; Structure; illegal structure; legal relations arising from illegal structure Available in a digital repository NRGL
Neoprávněná stavba a právní poměry z ní plynoucí ve srovnání s německou právní úpravou

This thesis deals with legal relations arising from illegal structures at the level of private law. In view of the fundamental changes brought to private law by Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, ...

Pumprlová, Martina; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases