Number of found documents: 6995
Published from to

Vybrané otázky trestání pachatele
Votočková, Lucie; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
This rigorosum thesis is occupied with some chosen questions about perpetrator's punish, focused on causes of establishment and duration of crime, typology of individual perpetrators and the effect of some chosen sort of punish on the perpetrator. It deals with custodial sentence in elaborately, home confinement and community service, and mainly in connexion with their possible impact on re- education of perpetrators. The target of this thesis is analysing of criminality stage, its cause and the way how to deal with it. Tato rigorózní práce se zabývá vybranými otázkami trestání pachatele, a to se zaměřením na příčiny vzniku a trvání kriminality, na typologii jednotlivých pachatelů a působení vybraných trestů na pachatele. Podrobněji se věnuje trestu odnětí svobody, trestu domácího vězení a trestu obecně prospěšných prací, a to především v souvislosti s jejich možným vlivem na převýchovu pachatelů. Cílem této práce je zanalyzování stavu kriminality, jejích příčin a způsobu jejího řešení. Keywords: pachatel; kriminalita; trest; perpetrator; criminality; punishment Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky trestání pachatele

This rigorosum thesis is occupied with some chosen questions about perpetrator's punish, focused on causes of establishment and duration of crime, typology of individual perpetrators and the effect of ...

Votočková, Lucie; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Uvolněný podíl
Novák, Petr; Černá, Stanislava; Josková, Lucie
2017 - Czech
English summary rigorous thesis - Vacant share In this rigorous thesis named The Vacant Share I engage in analysis of the legal nature of the term vacant share in a private limited company and in analysis of legal relations pertaining to the release of a business share, especially of the use of a vacant share and property settlement with a former shareholder. The starting point for my conclusions is my emphasis on the content of the term share in a private limited company, thus emphasis on shareholder's participation in a company, which is represented by the share, while I infer the legal nature of a vacant share from the fact, that the release of a business share occurs as a result of termination of shareholder's participation in the company without anyone else getting into the position of the former shareholder. Although my conclusions gave rise to doubts whether a vacant share is a thing in legal sense, I finally came to the conclusion that a vacant share is an intangible movable thing which is not owned by anyone, even though it does not show legal features of a thing in legal sense. After all, a vacant share is a thing because the law stipulates so. In this thesis I significantly engage in analysis of legal relations regarding the use of a vacant share, in the course of which I identified features in... Rigorózní práce - Uvolněný podíl Rigorózní práce s názvem Uvolněný podíl se zaměřuje na analýzu právní povahy pojmu uvolněný podíl ve společnosti s ručením omezeným a právních poměrů souvisejících s uvolněním podílu, zejména pak naložení s uvolněným podílem a majetkovému vypořádání s bývalým společníkem. Východiskem pro závěry autora je jeho akcent na obsah pojmu podíl na společnosti s ručením omezeným, tedy důraz na účast společníka ve společnosti, kterou podíl představuje, přičemž právní povahu uvolněného podílu dovozuje ze skutečnosti, že k uvolnění podílu dochází v důsledku zániku účasti společníka ve společnosti. V návaznosti na to autor vyjadřuje pochybnosti o tom, zda je uvolněný podíl věcí v právním slova smyslu, přesto však nakonec dochází k závěru, že uvolněný podíl je nehmotnou movitou věcí, která není nikým vlastněna. Autor se dále významně věnuje analýze právních vztahů souvisejících s naložením s uvolněným podílem, přičemž v platné právní úpravě identifikuje znaky, na jejichž základě dělí jednotlivé způsoby naložení s uvolněným podílem do tří kategorií. Pravidelně se pak autor vyjadřuje k tomu, zda je možné se při nakládání s uvolněným podílem v tom či onom směru odchýlit od zákona. Stejným způsobem autor zpracoval právní úpravu majetkového vypořádání společnosti s bývalým... Keywords: Společnost s ručením omezeným; podíl; uvolněný podíl; A limited liability company; share; vacant share Available in a digital repository NRGL
Uvolněný podíl

English summary rigorous thesis - Vacant share In this rigorous thesis named The Vacant Share I engage in analysis of the legal nature of the term vacant share in a private limited company and in ...

Novák, Petr; Černá, Stanislava; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Komparace skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském právu
Vrajíková, Melinda; Vokoun, Rudolf; Herczeg, Jiří
2017 - Czech
RESUMÉ The theme of this thesis is comparison of the particularly serious crime of murder in the Czech and Slovak criminal law. The aim of this thesis is to compare the legislation with regard to the particularly serious crime of murder in the Czech and Slovak law, to find its identical, similar or different characteristics and to point them out. The thesis first focuses on the historical development of the legislation with regard to prosecuting the crime of murder, as well as to the constitutional protection of human life in both countries, which are being compared, i.e. the Czech Republic and the Slovak Republic. Furthermore, the thesis focuses on the characteristics of crimes against life in general. The key chapter of the work deals with legislation regarding the particularly serious crime of murder and its qualified and privileged facts in the contemporary Czech law. This is followed by a chapter, which presents the current legislation with regard to facts of the crime of murder and related facts of the same crime in the Slovak Republic. The subsequent chapter includes a comparison of the legislation regarding the crime of murder in both countries. Based on the comparison of the legislation related to facts of the crime of murder in the Slovak and Czech law, it is possible to come to the conclusion... Tématem této rigorózní práce je komparaci skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském trestním právu. Cílem této rigorózní práce je porovnat právní úpravu zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském právu, najít její shodné, podobné a odlišné znaky a poukázat na ně. Rigorózní práce se nejprve zaměřuje na historický vývoj právní úpravy postihování trestného činu vraždy, dále na ústavní zakotvení ochrany lidského života v obou zemích, které jsou srovnávány, tedy v ČR a na Slovensku. Dále se práce zaměřuje na charakteristiku trestných činů proti životu v obecné rovině. Stěžejní kapitolou práce je kapitola, která se věnuje právní úpravě zvlášť závažného zločinu vraždy a jeho kvalifikovaných a privilegovaných skutkových podstat v současném českém právním řádu. Poté následuje kapitola, která představuje současnou právní úpravu skutkové podstaty vraždy a souvisejících skutkových podstat na Slovensku. Na uvedenou kapitolu pak navazuje kapitola zaměřená na vlastní komparaci právní úpravy trestného činu vraždy v obou srovnávaných zemích. Na základě srovnání právní úpravy skutkové podstaty trestného činu vraždy v českém a slovenském právu je možné dospět k závěru, že i s ohledem na společnou historii a vývoj práva lze mezi oběma právními řády identifikovat řadu shod, ale... Keywords: Komparace; vražda; zabití; Comparison; murder; manslaughter Available in a digital repository NRGL
Komparace skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském právu

RESUMÉ The theme of this thesis is comparison of the particularly serious crime of murder in the Czech and Slovak criminal law. The aim of this thesis is to compare the legislation with regard to the ...

Vrajíková, Melinda; Vokoun, Rudolf; Herczeg, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Opatření ukládaná mladistvým
Salmonová, Tereza; Tlapák Navrátilová, Jana
2017 - Czech
This thesis particularly follows up the progression of the czech juvenile criminal justice system from the middle ages to the most recent (to thesis submission date) amendment of the act no. 218/2003 Sb., on criminal liability of juvenile and juvenile criminal justice, hereinafter ZSVM. ZSVM predestinates fate of juvenile offenders for more than 13 years since its effectiveness in czech legal system. The main objectives of this thesis are to clarify the main reasons of ZSVM passing, to delineate mood in czech society before its assent, to present selected legal specifics such as basic principles, system of juvenile punishments and to confront all the abovementioned with statistical data to make sure the system meets the alleged purposes. The main content of this thesis is the fifth chapter, where the system of juvenile punisthments is beeing described and confronted in great detail with basic principles of punishing juvenile criminals and statistical data from the database of Ministry of justice in order to learn, whether the measure in system are beeing properly applied. Final part of this thesis compares czech criminal legislation to the one in Slovak Republic, which had the same default legal situation after Czech and Slovak Federative Republic desintegrated. Learned facts regarding to a major... Tato rigorózní práce se zabývá zejména sledováním vývoje trestního soudnictví nad mládeží od středověku až do přijetí poslední novely (ke dni sepsání této práce) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, dále jen jako ZSVM. ZSVM vstoupil v České republice v účinnost dne 1.1.2004, tudíž uběhlo již 13 let, po které tento zákon ovlivňoval osudy trestně stíhané mládeže. Cílem této práce je přiblížit důvody a okolnosti jeho přijetí, uvést jeho jednotlivá specifika co se týče základních zásad, systému ukládaných opatření a konfrontovat je s dostupnými statistickými údaji pro ověření, zda jsou efektivní a plní svůj proklamovaný účel. Nosným pilířem této práce je zejména pátá kapitola, ve které je detailněji rozebrán systém všech opatření ukládaných mládeži v České republice, kde jsou jednotlivá opatření konfrontovaná s jejich účelností, souladem se základními zásadami trestního soudnictví nad mládeží a s dostupnými statistickými daty z databáze Ministerstva spravedlnosti České republiky. Dále je v práci provedeno srovnání české právní úpravy trestání mládeže se Slovenskou republikou, kdy obě země v okamžiku jejich osamostatnění vycházely z identické zákonné výbavy. Po krátkém přiblížení odlišného vývoje slovenské... Keywords: trestní odpovědnost mladistvých; trestní soudnictví nad mládeží; opatření ukládaná mládeži; criminal liability of juvenile; juvenile criminal justice; system of juvenile punishments Available in a digital repository NRGL
Opatření ukládaná mladistvým

This thesis particularly follows up the progression of the czech juvenile criminal justice system from the middle ages to the most recent (to thesis submission date) amendment of the act no. 218/2003 ...

Salmonová, Tereza; Tlapák Navrátilová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Prokazování kvalifikačních předpokladů ve veřejných zakázkách
Křížová, Iveta; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
2017 - Czech
"Proving qualification requirements in public tenders" This rigorous thesis deals with the regulation of public procurement law with an emphasis on skills. In the Czech Republic is newly effective law No. 134/2016 Coll., about public procurement which was accepted in the context of the new European procurement directives. The law on public procurement, respectively provision relating to proof of qualification, is based on the Directive of the European Parliament and Council Directive 2014/24/EU on public procurement, which repeals a previous procurement Directive 2014/18/EC. The new European procurement directives follows the trend of full computerization of public procurement, when this has obviously affected or soon will affect proof of qualification in public procurement. This rigorous thesis was taken into account previous legislation, when it was confronted with the new legislation.The authority during the procurement have to take into account current decision-making practise of supervisory authorities. It would seem that this duty is repealing now, because the decision-making practise of the law on public recruitment is still very poor. The opposite is true and I try to point out in this rigorous thesis. The authority could use existing decision-making practise adequately in many situations relating... Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou veřejných zakázek s důrazem na oblast kvalifikace. V České republice je nově účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který byl přijat v souvislosti novými evropskými zadávacími směrnicemi. Zákon o zadávání veřejných zakázek, resp. ustanovení týkající se prokazování kvalifikace, vychází zejména ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která ruší dřívější zadávací směrnici 2004/18/ES. Z nových evropských zadávacích směrnic vyplývá trend plné elektronizace veřejných zakázek, kdy se tato skutečnost samozřejmě buď již dotkla či v brzké době dotkne i prokazování kvalifikace ve veřejných zakázkách. V rámci této rigorózní práce pak byla zohledněna i předešlá právní úprava, kdy byla zejména konfrontována s novou právní úpravou. Zadavatel je dle mého názoru povinen při zadávání veřejných zakázek zohledňovat aktuální rozhodovací praxi dohledových orgánů, mohlo by se zdát, že tato povinnost mu nyní odpadá, neboť rozhodovací praxe k zákonu o zadávání veřejných zakázek je zatím velmi chudá. Opak je však pravdou, na což se snažím poukázat i v rámci této rigorózní práce. Zadavatel totiž může v mnoha situacích přiměřeně využít dosavadní rozhodovací praxe vztahující se k zákonu o veřejných zakázkách. Cílem této... Keywords: veřejná zakázka; dodavatel; kvalifikace ve veřejných zakázkách; public tenders; the supplier; qualification requirements in public tenders Available in a digital repository NRGL
Prokazování kvalifikačních předpokladů ve veřejných zakázkách

"Proving qualification requirements in public tenders" This rigorous thesis deals with the regulation of public procurement law with an emphasis on skills. In the Czech Republic is newly effective law ...

Křížová, Iveta; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Hmotněprávní a procesní prostředky obrany proti zneužití zajišťovací směnky
Klimenta, Gabriel; Patěk, Daniel; Zahradníčková, Marie
2017 - Czech
The purpose of the thesis is to provide an overview of the debtor's defense against the securing promissory note misuse. This concerns both available preventive measures executable before the issue of the promissory note and subsequent legal motions in the civil contentious proceedings, decision enforcement, insolvency and redemption proceedings. The domestic case law has been the source of the thesis, however, the relevant literature and applicable laws have been taken into account as well. The thesis consists of seven chapters. The first chapter deals with a brief theoretical introduction of the applicable laws, securing promissory note abstract nature and appropriate purpose of the securing promissory note. The incomplete instruments and ownership transfers issues are also covered. The second chapter focuses on the specific abusive actions related to the securing promissory note. This concerns particularly excessive claims accompanied by debtor's defense elimination. Forgery and aval guarantee abuse conduct related to the securing promissory note are reviewed as well. The third chapter provides a comprehensive view into substantive acts to be carried out in order to avoid risks when issuing the securing promissory note and when paying the promissory note debts. The forth chapter describes key... Cílem práce je poskytnout přehled nejvýznamnějších prostředků obrany proti zneužití zajišťovací směnky. Pozornost je věnována jak preventivním opatřením před vystavením zajišťovací směnky, tak problematice procesních nástrojů dostupných dlužníkovi v řízení nalézacím, exekučním, insolvenčním i umořovacím. Vedle právních předpisů a odborné literatury čerpal Autor zejména z tuzemských soudních rozhodnutí. Rigorózní práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola přináší nezbytný teoretický základ vztahující se k základní problematice právní úpravy, abstraktnosti a řádného využití zajišťovací směnky. V nezbytně nutném rozsahu jsou rovněž předmětem výkladu institut blankosměnky a převody vlastnického práva ke směnce. Druhá kapitola se věnuje konkrétním jednáním naplňujícím znaky nepoctivé dispozice se zajišťovací směnkou. Tyto případy směnečného zneužití zahrnují různé formy excesivního uplatnění zajišťovací směnky, které jsou často doprovázeny snahou připravit dlužníka o možnost pozdější obrany. Opomenuty nejsou ani rozmanité formy zásahů do směnečného textu a zneužití institutu směnečného rukojemství. Třetí kapitola je následně zaměřena na konkrétní hmotněprávní opatření, která jsou způsobilá v budoucnu významným způsobem minimalizovat rizika zneužití, a to jak ve fázi před vystavením zajišťovací... Keywords: obrana proti zneužití práva; zajišťovací směnka; exekuční; insolvenční a umořovací řízení; defense against the abuse of rights; security promissory note; enforcement; insolvency and redemption proceedings Available in a digital repository NRGL
Hmotněprávní a procesní prostředky obrany proti zneužití zajišťovací směnky

The purpose of the thesis is to provide an overview of the debtor's defense against the securing promissory note misuse. This concerns both available preventive measures executable before the issue of ...

Klimenta, Gabriel; Patěk, Daniel; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní společnosti
Borkovcová, Petra; Zahradníčková, Marie; Horáček, Tomáš
2017 - Czech
130 A legal person as a member of an elective body of a limited company Abstract This thesis deals with one of the significant novelties in Czech company law adopted in connection with the recodification of private law, namely the general option to appoint a legal person as a member of a statutory, supervisory or another elective body of a limited company, i.e. limited liability company or joint stock company. The thesis presents the topic in a broader context and it is aimed to provide the reader with a basic idea of what the benefits and the risks are, which this concept brings into Czech law, and how usable it is in practice. For this purpose, an overview is given of how foreign legal orders regulate the membership of legal persons in elective bodies of limited companies, the extent to which this concept is widespread (not only in Europe) and what the existing, both positive and negative, experience is. Particular attention is paid to the legislation in Great Britain, because in this country, the issue of membership of legal persons in elective bodies of limited companies is currently being subject to breakthrough (albeit not yet effective) legislative changes consisting in a general ban on appointment of a legal person as a member of an elective body of a limited company. The thesis is divided into four... 128 Právnická osoba jako člen voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti Resumé Tato diplomová práce pojednává o jedné z významných novinek v českém právu obchodních společností zavedené v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterou je obecná možnost zvolit členem statutárního, kontrolního nebo jiného voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, právnickou osobu. Diplomová práce představuje tuto problematiku v širším kontextu a měla by poskytnout čtenáři základní představu o tom, jaké přínosy a jaká rizika s sebou tento koncept do českého práva přináší a jaká je jeho praktická využitelnost. Za tím účelem nabízí přehled toho, jak k úpravě členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností přistupují zahraniční právní řády, nakolik je tento koncept (nejen v Evropě) rozšířen a jaké jsou dosavadní zahraniční, pozitivní i negativní, zkušenosti s jeho fungováním. Zvláštní pozornost je přitom věnována právní úpravě ve Velké Británii, neboť v této zemi je problematika členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností aktuálně předmětem přelomových (byť zatím ne účinných) legislativních změn, spočívajících v obecném zákazu povolání právnické osoby do funkce člena orgánu kapitálové společnosti.... Keywords: právnická osoba; korporátní člen orgánu; kapitálová společnost; legal person; corporate director; limited company Available in a digital repository NRGL
Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní společnosti

130 A legal person as a member of an elective body of a limited company Abstract This thesis deals with one of the significant novelties in Czech company law adopted in connection with the ...

Borkovcová, Petra; Zahradníčková, Marie; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek včetně rozhodovací praxe
Tomková, Miroslava; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
2017 - Czech
This thesis deals with the most frequent misconducts of contracting authorities in procurement process and also includes relating case law. However public procurement belongs to commercial law, its specific legislation makes it "sui generis". It means that public procurement in the Czech Republic is to a certain extent independent. Public procurement is also very emerging field of law. Since 1995, when the first comprehensive legislation came into force, contracting authorities had to become acquainted with 4 different legislations governing public procurement. It is already known, that in 2016 a new legislation governing public procurement will come into force. Familiarization with each legislation can be, especially for less technically proficient contracting authorities, severe and leading to misconducts in procurement process. The purpose of my thesis is to analyse the most frequent misconducts of contracting authorities in procurement process and introduce the procedure which should be govern by contracting authorities so they would proceed in accordance with the law. The reason for my research is to bring answers for complicated, but also elementary problems that contracting authorities have to deal with in procurement process. The thesis is composed of twelve chapters, each of dealing with... Tato práce popisuje nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a rovněž odkazuje na související rozhodovací praxi. Ačkoliv náleží zadávání veřejných zakázek k obchodnímu právu, jeho specifická právní úprava z něj dělá "sui generis". To znamená, že zadávání veřejných zakázek v ČR je do určité míry samostatné. Zadávání veřejných zakázek je taktéž velice rozvíjející se oblast práva. Od roku 1995, kdy vstoupila v platnost první ucelená právní úprava, se museli zadavatelé seznámit se čtyřmi různými právními úpravami zadávání veřejných zakázek. Již teď je známo, že v roce 2016 vstoupí v platnost nová právní úprava. Obeznámení se s každou právní úpravou může být, zvláště pro méně odborně zdatné zadavatele, náročné a vedoucí k pochybením. Cílem této práce je analyzovat nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a uvést postup, kterým by se zadavatelé měli řídit, aby postupovali v souladu se zákonem. Důvodem této práce je přinést odpovědi na komplikované, ale také jednoduché problémy, kterými se zadavatelé musí při zadávání veřejných zakázek zabývat. Tato práce pozůstává z 12 kapitol, každá zabývající se rozdílným aspektem pochybení při zadávání veřejných zakázek a k tomu související rozhodovací praxi. První kapitola se zabývá určením kategorie zadavatele. Kapitola... Keywords: veřejná zakázka; zadávání veřejných zakázek; zadavatel; public contract; public procurement; contracting authority Available in a digital repository NRGL
Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek včetně rozhodovací praxe

This thesis deals with the most frequent misconducts of contracting authorities in procurement process and also includes relating case law. However public procurement belongs to commercial law, its ...

Tomková, Miroslava; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

IPO v kontextu českého a evropského práva
Neumahr, David; Horáček, Vít; Josková, Lucie
2017 - Czech
155 Title of the rigorous thesis IPO in the Context of Czech and European Law Abstract The rigorous thesis deals with an initial public offering (IPO) of shares of the company in the context of Czech and European law. The thesis is divided into four integral parts consisting of six substantive chapters and is complemented by a case study. The first part introduces and explains the concept of the IPO, its development and it deals also with related institutes. The second part aims to present the general legal aspects of the IPO and to define and assess the regulatory framework directly related to the initial public offering, in particular from the point of view of European law, which sets outs the direction in which national legislation on capital market regulation is inevitable. In the third part, the author thoroughly analyzes, clarifies and evaluates the individual phases of the entire initial public offering process from the point of view of the issuing company and with practical examples in the light of the Capital Market Undertakings Act. The additional chapter of the third part emphasizes the importance of choosing a suitable market for the IPO. A separate section is dedicated to the prospectus, which most issuers are obliged to prepare and publish during an IPO. Within tis section, the author focuses... 154 Abstrakt Rigorózní práce se věnuje prvotní veřejné nabídce (IPO) akcií společností v kontextu českého a evropského práva. Práce je rozdělena do čtyř ucelených částí sestávají ze šesti meritorních kapitol a je doplněna o případovou studii. První část zavádí a vysvětluje pojem IPO, jeho vývoj a zabývá se i souvisejícími instituty. Druhá část si klade za cíl představit obecné právní aspekty IPO a vymezit a posoudit regulatorní rámec, jenž se přímo týká primární emise, a to zejména z pohledu evropského práva, které udává směr, jímž se národní legislativa v oblasti regulace kapitálových trhů zákonitě ubírá. Ve třetí části autor důsledně analyzuje, objasňuje a hodnotí jednotlivé fáze celého procesu prvotní veřejné nabídky, a to z pohledu emitenta a s praktickými příklady ve světle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Doplňující kapitola třetí části pak zdůrazňuje důležitost výběru vhodného trhu pro IPO. Samostatná část je věnována prospektu cenného papíru, jenž většina emitentů musí při IPO vyhotovit a uveřejnit. V rámci této části se autor zaměřuje jak na současnou právní úpravu, tak rovněž na možná zlepšení do budoucna a hodnotí také zavedení jednotného evropského pasu pro emitující společnosti v evropském právu kapitálových trhů. Napříč prací je kladen důraz na hodnocení současného legislativního vývoje... Keywords: IPO; kapitálový trh; prospekt; underwriter; akcie; burza; IPO; capital market; prospectus; underwriter; shares; stock exchange Available in a digital repository NRGL
IPO v kontextu českého a evropského práva

155 Title of the rigorous thesis IPO in the Context of Czech and European Law Abstract The rigorous thesis deals with an initial public offering (IPO) of shares of the company in the context of Czech ...

Neumahr, David; Horáček, Vít; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Právní aspekty vybraných smluvních vztahů v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice
Železná, Zuzana; Koldinská, Kristina; Vysokajová, Margerita
2017 - Czech
The subject of my thesis is the legal aspects of Contract for the ensuring of providing health services paid from the public health insurance and their reimbursement and Special contract for the ensuring of providing nursing care in social welfare service facilities with residential services and their reimbursement. The regulation of such contractual relationships is confusing, incomplete and does not correspond to the needs of their participants. This thesis should contribute to the solution to the problems. Its aim is to provide a comprehensive text that would deal with the presented issue and that would critically evaluate the current legislation of these contractual relationships and suggest possible solutions. The introductory part briefly describes the ways of funding the health care, the system of the public health insurance in the Czech Republic, its legislation and kinds of relationships that arise within it. The main part is devoted to describing legal aspects of the above mentioned Contracts as well as the problems of contractual parties originating from the existing legislation. The final part of the paper is focused on legal considerations de lege ferenda. Předmětem mé rigorózní práce jsou právní aspekty Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a Zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami. Právní úprava těchto smluvních vztahů je nepřehledná, nedostatečná a neodpovídá potřebám jejich účastníků. K překlenutí těchto problémů by měla přispět právě tato práce. Jejím cílem je zpracování odborného textu, který by se komplexně zabýval danou problematikou a který by kriticky zhodnotil stávající právní úpravu těchto smluvních vztahů a navrhl možná řešení. V úvodu práce je krátce pojednáno o způsobech financování zdravotnictví, o systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, o jeho právní úpravě a druzích právních vztahů, které v rámci něj vznikají. Stěžejní část práce je věnována popisu právních aspektů shora uvedených smluv, přičemž se též zabývá problémy plynoucími smluvním stranám ze stávající právní úpravy. Závěr práce je pak zaměřen na právní úvahy de lege ferenda. Keywords: Veřejné zdravotní pojištění; Smluvní vztahy; Poskytovatel zdravotních služeb; Public health insurance system; Contractual relationships; Medical service provider Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty vybraných smluvních vztahů v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice

The subject of my thesis is the legal aspects of Contract for the ensuring of providing health services paid from the public health insurance and their reimbursement and Special contract for the ...

Železná, Zuzana; Koldinská, Kristina; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases