Number of found documents: 7658
Published from to

Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory
Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
2018 - English
We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action of these operators on such spaces. These results enable us to construct optimal domain (i.e. the largest) and op- timal range (i.e. the smallest) partner spaces when the other space is given. We illustrate the obtained results by non-trivial examples involving Generalized Lorentz-Zygmund spaces with broken logarithmic functions. The method is pre- sented in such a way that it should be easily adaptable to other appropriate operators. 1 V práci je zkoumána otázka optimality prostorů funkcí invariantních vůči ne- rostoucímu přerovnání vzhledem k Hilbertově transformaci a Rieszovu potenciálu. Pro tyto operátory je zde plně charakterizována optimalita v rámci této třídy pro- storů funkcí. Získané výsledky nám umožňují konstruovat optimální zdrojové (tj. co největší) a optimální cílové (tj. co nejmenší) prostory, když je druhý prostor zafixován. Tyto výsledky jsou ilustrovány na netriviálních příkladech pomocí zo- becněných Lorentz-Zygmundových prostorů se " zlomenou logaritmickou funkcí" (broken logarithmic function). Použité metody jsou prezentovány tak, aby je bylo možné snadno upravit na další operátory podobného typu. 1 Keywords: prostory funkcí invariantní vůči nerostoucímu přerovnání; integrální operátory; optimalita; Hilbertova transformace; Rieszův potenciál; rearrangement-invariant spaces; integral operators; optimality; Hilbert transform; Riesz potential Available in a digital repository NRGL
Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory

We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action ...

Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
Univerzita Karlova, 2018

Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan; Hřebejk, Jiří; Kudrna, Jan
2018 - Czech
Author: Jan Holásek Summary/Abstract Title of the Thesis: What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic The thesis "What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic" (hereinafter also the "Thesis") discusses the legal position and functioning of the Senate of the Czech Republic. The objective of the Thesis is to highlight the basic principles of the concept of bicameral legislative bodies; mention the history of bicameral structures in the modern history of Czechoslovakia and the Czech Republic; describe the main principles of functioning of the second/high chambers in constitutional systems which could be inspirative for the Czech Senate; describe the principles of establishment, functioning and competencies of the current Senate of the Czech Republic, including the proposals for amendments of the Senate constitutional position made in the past. Furthermore, to consider the ways in which it would be possible to strengthen the position of the Senate in constitutional and political systems of the Czech Republic; suggest specific amendments to the Senate competencies aiming to ensure its position in order for the Senate to be repsected not only by the political representatives, but also professional representatives as well as the... 1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část... Keywords: Senát; Parlament; Ústava; Poslanecká sněmovna; bikameralismus; komora; vláda; prezident; ústavní systém; Senate; Parliament; Constitution; Chamber of Deputies; bicameralism; chamber; government; president; constitutional system Available in a digital repository NRGL
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky

Author: Jan Holásek Summary/Abstract Title of the Thesis: What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic The thesis "What Senate? - Position of Senate in the ...

Holásek, Jan; Hřebejk, Jiří; Kudrna, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Stereoselektivní syntéza benzimidazolinopiperazinonů na polymerním nosiči
CANKAŘOVÁ, Naděžda; SOURAL, Miroslav; KAFKA, Stanislav
2018 - Czech
Předložená rigorózní práce popisuje syntézu kondenzovaných dusíkatých heterocyklů, benzimidazolinopiperazinonů, na polymerním nosiči. Syntetická cesta využívá acyklických prekurzorů, které po kyselém štěpení z pryskyřice poskytují cílové produkty sledem následujících reakcí: odštěpením protektivních skupin (z aldehydu, případně interního nukleofilu), cyklizací na N-acyliminiový intermediát následovanou adicí interního nukleofilu za vzniku příslušných produktů. Uvedená syntéza je stereoslektivní a probíhá za mírných reakčních podmínek. This thesis is focused on the synthesis of fused nitrogenous heterocycles, benzimidazolinopiperazinones, on polymer support. Synthetic route utilized acyclic intermediates that underwent acidic cleavage from the resin. The acidic conditions initiated several reactions in one pot: removal of protecting groups (from masked aldehyde and protected internal nucleophile), formation of N-acyliminium ion followed by internal nucleophilic attack yielding the target products. The highlights of the reported synthesis is its stereoselectivity and mild reaction conditions. Keywords: Benzimidazolinopiperazinony; stereoselektivita; chirální uhlíky; iminiová chemie; polymerní nosič.; Benzimidazolinopiperazinones; stereoselectivity; chiral carbons; iminium chemistry; polymer support. Available in digital repository of UPOL.
Stereoselektivní syntéza benzimidazolinopiperazinonů na polymerním nosiči

Předložená rigorózní práce popisuje syntézu kondenzovaných dusíkatých heterocyklů, benzimidazolinopiperazinonů, na polymerním nosiči. Syntetická cesta využívá acyklických prekurzorů, které po kyselém ...

CANKAŘOVÁ, Naděžda; SOURAL, Miroslav; KAFKA, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Lochman, Lukáš; Nováková, Veronika; Musílek, Kamil; Kubát, Pavel
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Mgr. Lukas Lochman Supervisor: Doc. PharmDr. Veronika Novakova, Ph.D. Advisor: Doc. PharmDr. Petr Zimcik, Ph.D. Doctoral Thesis: Study of recognition moieties of sensoric azaphthalocyanines Azaphthalocyanines (AzaPcs) are planar macrocyclic compounds with unique photophysical properties like absorption and emission over 650 nm and high quantum yields of fluorescence. Alkylamine substituted AzaPcs have been shown to undergo an ultrafast intramolecular charge transfer (ICT) which is responsible for efficient quenching of excited states (nonfluorescent OFF state). ICT occurs between donor (peripheral amine) and acceptor (macrocyclic core). Blocking of ICT leads to restoration of high fluorescence emission (fluorescent ON state) which is the competitive relaxation pathway. There are two known possible ways how to block ICT in AzaPcs sofar: By protonation of donor in pH sensitive AzaPc sensors or by coordination of metal cation into the recognition moiety resulting in cation sensitive AzaPc sensors. Above-mentioned properties predestinate AzaPcs to become new fluorescent sensors with good brightness and advantageous absorption and emission of red light deep... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Lukáš Lochman Školitel: Doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Konzultant: Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Disertační práce: Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou planární makrocyklické látky s unikátními fotofyzikálními vlastnostmi, jako jsou absorpce a emise nad 650 nm a vysoké kvantové výtěžky fluorescence. U alkylamino substituovaných AzaPc byl objeven jev zvaný intramolekulární přenos náboje (ICT), který je zodpovědný za účinné zhášení excitovaných stavů (nefluorescentní OFF stav). ICT probíhá mezi donorem (periferní amin) a akceptorem (makrocyklické jádro). Pokud zablokujeme probíhající ICT, dojde k obnovení kompetitivní relaxační cesty formou silné emise fluorescence (fluorescentní ON stav). ICT v AzaPc lze blokovat dvěma způsoby: Protonizací donoru, kterého se využívá u pH-senzitivních AzaPc senzorů, nebo koordinací kationtu kovu do rozpoznávací části typické pro AzaPc senzory citlivé ke kationtům kovu. Výše zmíněné vlastnosti předurčují AzaPc, aby se staly novými fluorescenčními senzory s dobrou svítivostí a výhodnou absorpcí a emisí červeného světla, které může pronikat hluboko do tkání díky nízké... Available in a digital repository NRGL
Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Mgr. Lukas Lochman Supervisor: Doc. PharmDr. Veronika ...

Lochman, Lukáš; Nováková, Veronika; Musílek, Kamil; Kubát, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza derivátů azaftalocyaninů s fenolickou skupinou jako fluorescenčních senzorů pro pH
Valer, Vojtěch; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Vojtěch Valer Supervisor Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Title of Thesis Synthesis of phenol-substituted azaphthalocyanines as fluorescent pH sensors Azaphtalocyanines (AzaPc) bearing suitable phenol moieties were found to be potentially useful pH sensors. In this study, we focused on expanding the series of phenol derivatives synthesized previously. The main reason of our effort was the fact, that pKa of the previous compounds (12.5-12.7) did not fall into physiologically useful range. Two different strategies to synthesis of precursors were developed. Synthesis of the precursor with two phenols started by benzoin condensation of p-anisaldehyde to obtain corresponding acyloin, which was oxidized to diketone and dealkylated. Subsequently, the substituted pyrazine was obtained by condensation of this diketone with diaminomaleonitrile (DAMN). Synthesis of precursor with one phenol began with oxidation of 4- hydroxyacetophenone to corresponding ketoaldehyde, which was used in condensation with DAMN to the pyrazine. The mixed cyclotetramerization of mono or disubstituted pyrazine with 5,6-bis(tert- butylsulfanyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile provided the mix of congeners... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Autor Vojtěch Valer Školitel Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název Syntéza derivátů azaftalocyaninů s fenolickou skupinou jako fluorescenčních senzorů pro pH Vhodně substituované azaftalocyaniny (z angl. azaphtalocyanines, AzaPc) byly již dříve shledány potenciálními pH sensory. V této práci jsme se zaměřili na rozšíření série popsaných fenolických derivátů. Hlavním důvodem pro práci bylo pKa předchozích sloučenin (12,5-12,7), které je činilo nevhodnými pro použití ve fyziologickém prostředí. V syntéze byly použity dvě strategie přípravy prekurzorů. Syntéza prekurzoru, který byl substituován dvěma fenolickými skupinami, začala benzoinovou kondenzací p- anisaldehydu, která poskytla acyloin, jenž byl dále přímo oxidován na diketon, který byl následně dealkylován kyselinou bromovodíkovou. Následně byl získán substituovaný pyrazin a to kondenzací tohoto diketonu s diaminomaleonitrilem (DAMN). Syntéza prekurzoru substituovaného jedním fenolickým substituentem započala oxidací 4-hydroxyacetofenonu na ketoaldehyd, který byl použit v kondenzaci s DAMN za získání pyrazinového prekurzoru. Smíšené tetramerizační reakce mono nebo disubstituovaného pyrazinu s 5,6-bis(terc-... Available in a digital repository NRGL
Syntéza derivátů azaftalocyaninů s fenolickou skupinou jako fluorescenčních senzorů pro pH

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Vojtěch Valer Supervisor Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Title ...

Valer, Vojtěch; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

Synthesis of new organic compounds containing chalcogens
Miltová, Lucie; Kučera, Radim; Kučerová, Marta
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate Lucie Miltová Supervisor doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant Prof. Dr. Claus Jacob Title of Diploma Thesis Synthesis of new organic compounds containing chalcogens A new triazole containing selenium was prepared by Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of alkyne and azide, known as the click reaction. Another two tetrazoles were synthesized by click reaction. Both compounds have the same structure, except the first compound is tetrazole bound to selenium, in the second compound to sulfur. Additionally, two more compounds contain the SeCN fragment and sulfur at the aromatic ring was prepared. The focus of this thesis is on the synthesis of new organic compounds containing chalcogens, specifically sulfur and selenium. Due to the presence of chalcogens in the structure, they are expected to show antioxidant, anticancer, antifungal or antibacterial effects or a combination thereof. A new triazole was synthesized and subsequently characterised by TLC, 1 H-NMR, 13 C- NMR and MS. It is suitable for future testing of biological activity. Tetrazole contains sulfur was prepared. The final product is, however, unstable and prone to rapid degradation. Using the same reaction... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Lucie Miltová Vedoucí diplomové práce doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant Prof. Dr. Claus Jacob Název diplomové práce Syntéza nových organických látek obsahujících chalkogeny Triazol obsahující selen byl připraven pomocí Huisgenovy 1,3-dipolární cykloadice alkenu a azidu, známé jako klik reakce. Dva další tetrazoly byly syntetizovány klik reakcí. Obě látky mají stejnou strukturu, kromě navázání selenu na tetrazol u první sloučeniny a síry u druhé sloučeniny. Připraveny byly další dvě sloučeniny obsahující SeCN skupinu a síru navázané na aromatickém cyklu. Tato práce je zaměřena na syntézu nových organických sloučenin obsahujících chalkogeny, konkrétně síru a selen. Vzhledem k přítomnosti chalkogenů se očekává, že látky budou vykazovat antioxidační, protirakovinné, antimykotické nebo antibakteriální účinky nebo jejich kombinaci. Dosud nepopsaný triazol byl syntetizován a následně charakterizován pomocí TLC, 1 H- NMR, 13 C-NMR a MS. Je vhodný pro budoucí testování biologické aktivity. Tetrazol obsahující selen byl připraven, ale konečný produkt je nestabilní a náchylný k rychlé degradaci. Při využití stejných reakčních podmínek se nepovedlo připravit tetrazol obsahující... Available in a digital repository NRGL
Synthesis of new organic compounds containing chalcogens

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate Lucie Miltová Supervisor doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant Prof. ...

Miltová, Lucie; Kučera, Radim; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2018

Výzkum sloučenin ovlivňujících neoplastické změny buněk
Andrš, Martin; Jun, Daniel; Šinkorová, Zuzana; Vávrová, Jiřina
2018 - English
Radiation and genotoxic drugs after more than 70 years since their discovery still belong to the cornerstones of cancer treatment. However, these types of therapy often suffer from severe adverse effects and resistance caused by DNA repair mechanisms. The basic feature of cancer cells is genome instability, leading to various mutations and upregulated or otherwise defective DNA repair, making the cancer cells vulnerable to additional interference with the DNA damage response (DDR) mechanisms. This is the fundamental idea behind the DDR targeted therapy, which has been thoroughly studied for almost two decades. The main goals of this therapy is an improvement of the efficacy of DNA damaging treatments leading to lesser doses and adverse effects but also enabling selective targeting of defective cancer cells. The development of this area of research was very slow at the onset, but last few years it finally brought the first compound into therapy and several others into clinical trials. Among the plethora of signal and effector proteins involved in DDR, three related kinases ATM (ataxia telangiectasia mutated), ATR (ATM and Rad3-related) and DNA-PK (DNA- dependent protein kinase) play the principal roles in initiation and regulation of signaling pathways in response to DNA double and single strand... Radioterapie a klasická chemoterapeutika patří i po 70 letech od jejich objevu stále mezi základní kameny léčby rakoviny. Bohužel, tento typ léčby není vždy dostatečně účinný a často s sebou přináší závažné nežádoucí účinky. Jednou z hlavních příčin rezistence k této cytotoxické terapii je přirozená schopnost buněk opravovat svou DNA. Signální dráhy i samotné mechanismy oprav DNA jsou u rakovinných buněk díky četným mutacím velmi nevyrovnané, což dělá tyto buňky náchylné k dalším zásahům do ještě funkčních signálních drah. Mechanismy oprav DNA jsou pro léčebný účel studovány již přes dvě dekády. Hlavním cílem pro tento typ léčby je zvýšení účinnosti stávající léčby, snížení nežádoucích účinků a v poslední době především selektivní cílení defektních nádorových buněk. Vývoj inhibitorů pro tento účel byl zprvu pomalý, nicméně první takto působící sloučenina již byla schválena pro terapii rakoviny a mnoho dalších právě podstupuje klinické testování. Mezi velkým množstvím různých signálních a efektorových proteinů účastnících se oprav DNA vyčnívají tři příbuzné kinasy ATM (ataxia telangiectasia mutated), ATR (ataxia telangiectasia and Rad3-related) a DNA-PK (DNA-dependentní protein kinasa). Tyto atypické protein kinasy hrají jednu z hlavních rolí při signalizaci a opravách dvou- a jednořetězcových zlomů... Available in a digital repository NRGL
Výzkum sloučenin ovlivňujících neoplastické změny buněk

Radiation and genotoxic drugs after more than 70 years since their discovery still belong to the cornerstones of cancer treatment. However, these types of therapy often suffer from severe adverse ...

Andrš, Martin; Jun, Daniel; Šinkorová, Zuzana; Vávrová, Jiřina
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza a studium fotofyzikálních a fotochemických vlastností ftalocyaninů a azaftalocyaninů
Váchová, Lenka; Zimčík, Petr; Doležal, Martin; Imramovský, Aleš
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Lenka Váchová Supervisor: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Title of the doctoral thesis:Synthesis and study of photophysical and photochemical properties of phthalocyanines and azaphthalocyanines Phthalocyanines (Pc) and their aza-analogs azaphthalocyanines (AzaPc) are planar macrocyclic complexes derived from porphyrins with a significant absorption band in the range 620-800 nm. Due to their unique photophysical and photochemical properties, together with the high variability of macrocycle substitution, they are important representatives in the modern concepts of materials, industry, electrotechnics and medicine. They are used as photosensitizers in photodynamic therapy of cancerous and non-malignant diseases, fluorescence quenchers for molecular probe labeling in biology or drug and gene delivery agents in cellular environment. The effect of Pc and AzaPc is influenced by their structure, mainly by the character of peripheral substituents, the central chelated metal and the type of the macrocycle. In the first part of the thesis, the influence of intramolecular charge transfer (ICT) on the series of unsymmetrical tetrapyrazinoporphyrazines and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Lenka Váchová Školitel: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název disertační práce: Syntéza a studium fotofyzikálních a fotochemických vlastností ftalocyaninů a azaftalocyaninů Ftalocyaniny (Pc) a jejich aza- analogy azaftalocyaniny (AzaPc) jsou planární makrocyklické komplexy odvozené od porfyrinů s výrazným absorpčním pásem v oblasti 620-800 nm. Vzhledem ke svým unikátním fotofyzikálním a fotochemickým vlastnostem, společně s vysokou variabilitou substituce makrocyklu představují významné činitele v moderním pojetí materiálů, průmyslu, elektrotechnice i medicinální oblasti. Uplatňují se jako fotosenzitivní látky ve fotodynamické terapii rakovinných i nezhoubných onemocnění, jako zhášeče fluorescence pro značení molekulárních sond v biologii nebo fotochemické transportéry makromolekul v buněčném prostředí. Účinek Pc a AzaPc je ovlivněn jejich strukturou, a to především povahou periferních substituentů, centrálního chelatovaného kovu a typem základního makrocyklu. V první části disertační práce byl studován vliv intramolekulárního přenosu náboje (ICT) na série nesymetrických tetrapyrazinoporfyrazinů a tribenzopyrazinoporfyrazinů s odlišnými periferními substituenty nesoucí dva... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium fotofyzikálních a fotochemických vlastností ftalocyaninů a azaftalocyaninů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Lenka Váchová Supervisor: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. ...

Váchová, Lenka; Zimčík, Petr; Doležal, Martin; Imramovský, Aleš
Univerzita Karlova, 2018

Ochrana slabší strany v soukromém právu
Štroblová, Kristýna; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2018 - Czech
The protection of the weaker party in private law The topic of the thesis is "The protection of the weaker party in private law". Protection of the weaker is one of the key principles of the current civil code and one of the fundamental principles on which private law is based. With the efficiency of the new civil code, the principle of protection of the weaker party is reflected in a variety of legal institutions and rules. This work aims to define the meaning and purpose of the principle of protection of the weaker party in private law, its position in the hierarchy of law and to analyze its manifestation in the context of each of the rules and institutions enshrined in the civil code. Due to the fact that in contemporary society it is quite common for the parties to enter into the contractual relationship in the de facto unequal position, it is essential to respond strongly than ever before to this situation and to correct this imbalance with the relevant rights and resources called "the protection of the weaker party". The intention of this work is to evaluate the current level of protection of the weaker party in private law, to compare the existing level protection with the previous one, to unveil any deficiencies, theoretical and practical problems in the adaptation of the individual... Ochrana slabší strany v soukromém právu Tématem rigorózní práce je "Ochrana slabší strany v soukromém právu". Ochrana slabšího je jedním ze stěžejních zásad současného občanského zákoníku a jedním ze základních principů, na kterých soukromé právo spočívá. S účinností nového občanského zákoníku se zásada ochrany slabší strany promítá do rozličných právních institutů a pravidel. Tato práce si klade za cíl vymezit smysl a účel zásady ochrany slabší strany v soukromém právu, její postavení v hierarchii soukromoprávních zásad a provést analýzu a rozbor jejích projevů v rámci jednotlivých pravidel a institutů na ochranu slabší strany zakotvených v občanském zákoníku. Vzhledem k tomu, že v současné společnosti spolu pravidelně a stále frekventovaněji vstupují do soukromoprávních vztahů partneři (subjekty) ve fakticky nerovném postavení, je třeba na danou společenskou situaci reagovat důrazněji než kdy dříve relevantními prostředky práva a tuto faktickou nerovnováhu tzv. "dorovnat" korektivem ochrany slabší strany. Záměrem této práce je zhodnocení aktuální míry ochrany slabší strany v soukromém právu, porovnání stávající ochrany s tou předešlou, odhalení případných nedostatků, teoretických či praktických problémů v úpravě jednotlivých institutů na ochranu slabšího a na základě provedené analýzy konečně... Keywords: slabší strana v soukromém právu; zásada autonomie vůle; zásada rovnosti; smlouvy uzavírané adhezním způsobem; neúměrné zkrácení; lichva; the weaker party in private law; principle of autonomy of the will; principle of equality; contracts of adhesion; laesio enormis; usury Available in a digital repository NRGL
Ochrana slabší strany v soukromém právu

The protection of the weaker party in private law The topic of the thesis is "The protection of the weaker party in private law". Protection of the weaker is one of the key principles of the current ...

Štroblová, Kristýna; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Odkaz v dědickém právu
Svoboda, Martin; Frinta, Ondřej
2018 - Czech
The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in the 60's of the last century as a traditional institute of inheritance law, allowing the testator wide opportunities of acquiring his property mortis causa. With the effectiveness of the Civil Code No. 40/1964 Coll., that released its regulation, completely disappeared from the public's legal awareness. The topic of the legacy became recurrent in connection with the recodification of private law, because adoption of Civil Code No. 89/2012 Coll. caused a return of legacy to the Czech law. The specificity of the legacy is its disruption with universal succession, which is otherwise typical for inheritance law. The main objective of the thesis is to acquaint the reader with the legacy and define its position in the legal environment. For the interpretation is chosen a procedure that goes from general to specific, which corresponds to the content layout of the thesis. The first part of the thesis deals with an analysis of the legacy as a whole and its differentiation from classical inheritance as well as from the fideikomis as a command and donation in a case of death, with which it is easily interchangeable. This is followed by a historical... Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického práva, umožňující zůstaviteli široké možnosti pořízení se svým majetkem mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, která je pro dědické právo jinak naprosto typická. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v právním prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno zaměnitelný. Následuje historický exkurs, který mapuje vývoj odkazu od dob římského práva přes úpravu pro naše území stěžejními, soukromoprávními kodexy. V druhé půli je práce zaměřena na... Keywords: Odkaz; dědické právo; závěť; Legacy; inheritance law; testament Available in a digital repository NRGL
Odkaz v dědickém právu

The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in the 60's of the last century as a traditional ...

Svoboda, Martin; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases