Number of found documents: 7734
Published from to

Pojišťovací agent
Hudačová, Monika; Karfíková, Marie; Vybíral, Roman
2018 - Czech
1 Insurance Agent Abstract The topic of this thesis is the insurance agent, as one of the types of insurance intermediaries pursuant to Act No. 38/2004 Coll., On Insurance Intermediaries and Independent Claims Loss Adjusters. Insurance mediation is a relatively current issue, which is presently under discussion, especially regarding to the Insurance Distribution Directive (IDD) and its implementation into Czech law. In this work the existing legislation is not only described, but also my professional experience with the examined issues is applied and provided commentary where relevant. The thesis is divided into nine chapters, including the introduction and the conclusion. The introduction is followed by historical development of legal regulations, both in Czech Republic and within the European Union. Then the thesis is focused on the insurance agent itself, first by defining him and the conditions for being registered as an insurance intermediary. Subsequently specific conditions of the insurance agent's activity are dealt with, having a special focus on the obligation of the insurance agent to act with professional care. As the insurance agent's activity does not exist in isolation, but is regulated by other laws, several of them are mentioned. These are primarily the issues of personal data protection,... Pojišťovací agent Abstrakt Tématem práce je pojišťovací agent, jakožto jeden z typů pojišťovacích zprostředkovatelů podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Zprostředkování pojištění je poměrně aktuální téma, které je v současnosti často diskutováno, zejména s ohledem na novou směrnici upravující distribuci pojištění a její implementaci do českého práva. Práce nejenom popisuje stávající právní úpravu, ale snažím se uplatnit i své profesní zkušenosti se zkoumanou problematikou a v relevantních případech uvést vlastní názor k ní. Práce je rozdělena do devíti kapitol, včetně úvodu a závěru. Po úvodní kapitole následuje kapitola pojednávající o vývoji právní úpravy, jak na české, tak i na unijní úrovni. Následně je práce zaměřena na samotného pojišťovacího agenta, kdy je nejdřív podaná jeho definice, podmínky pro zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a jsou probrány i konkrétní podmínky činnosti pojišťovacího agenta se speciálním zaměřením na povinnost pojišťovacího agenta jednat s odbornou péčí. Vzhledem k tomu, že činnost pojišťovacího agenta neexistuje izolovaně, ale je regulována i dalšími zákony, jsou v kapitole 4 zmíněné některé z nich. Jedná se především o problematiku ochrany osobních údajů, AML/CFT apod. Pátá kapitola... Keywords: agent; zprostředkování; pojištění; agent; intermediation; insurance Available in a digital repository NRGL
Pojišťovací agent

1 Insurance Agent Abstract The topic of this thesis is the insurance agent, as one of the types of insurance intermediaries pursuant to Act No. 38/2004 Coll., On Insurance Intermediaries and ...

Hudačová, Monika; Karfíková, Marie; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2018

Porozvodová péče o děti v ČR
Loužecká Beerová, Veronika; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2018 - Czech
1 Abstrakt Post-Divorce Child Care in the Czech Republic The rigorous thesis discusses the topic of post-divorce care in the Czech Republik, i.e. the procedure, which results in the arrangement of family relationships between parents and children after their divorce or separation. Through the historical excursion and through the search for the definition of the concept of post-divorce care, essence of the work has to be focused on the divorce itself, because it is not only that the chosen form of divorce (contested divorce and uncontested divorce) fundamentally affects the future family arrangement, at the same time, it is divorce, which is a cause and a consequence of post-divorce care. The main part of the thesis is devoted to the current modification of post- divorce arrangement. The author of the work had to get acquainted not only with the national, European and international laws, but also with other members in this process, since the regulation of the relationship between the parent and the child is not only about a court, but also other institutions such as OSPOD, experts, a wider family ... Post-divorce care can be implemented withinlegal models. In the matter of adjustment to relationships between the parents and the minor, the court is entitled to decide, in accordance with the best interests of... 1 Abstrakt - Porozvodová péče o děti v ČR Rigorózní práce se zabývá problematikou porozvodové péče v České republice, tedy procedurou, jež vyústí v uspořádání rodinných poměrů mezi rodiči a dětmi po jejich rozvodu či rozchodu. Přes historický exkurz a přes hledání definice pojmu porozvodové péče bylo nutno podstatou část práce věnovat rozvodu samotnému, neboť nejen, že zvolená forma rozvodu (rozvod sporný, rozvod nesporný) zásadně ovlivňuje budoucí rodinné uspořádání, zároveň je to právě rozvod, jež je příčinou i následkem porozvodové péče. Stěžejní část práce je věnována současné úpravě porozvodového uspořádání. Komplexní pojetí této problematiky si vyžádalo seznámení se nejen s vnitrostátní, evropskou a mezinárodní úpravou a rovněž s dalšími aktéry tohoto procesu, neboť do úpravy vztahu mezi rodičem a dítětem nevstupuje toliko soud, ale i další instituce jakými je OSPOD, znalci, širší rodina… Porozvodová péče může být realizována ve svých zákonných modelech. Soud je tak v otázce úpravy poměrů mezi rodiči a nezletilým oprávněn rozhodnout v souladu s nejlepším zájmem dítěte pouze o výlučné péči jednoho rodiče, o péči střídavé či péče společné. Každá s sebou přináší své výhody a nevýhody, každá má svou vlastní historii a každá má svou vlastní budoucnost, jež je dána společenskými trendy, a to nejen v otázce... Keywords: porozvodová péče; rozvod; výlučná péče; společná péče; střídavá péče; post-divorce care; divorce; exclusive care; common care; alternating care Available in a digital repository NRGL
Porozvodová péče o děti v ČR

1 Abstrakt Post-Divorce Child Care in the Czech Republic The rigorous thesis discusses the topic of post-divorce care in the Czech Republik, i.e. the procedure, which results in the arrangement of ...

Loužecká Beerová, Veronika; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora
Svoboda, Václav; Novotný, Petr; Vybíral, Roman
2018 - Czech
106 Permanent Establishment from the Perspective of Judicature of the European Court of JusticeAbstract This thesis treats rulings of the EUCJ in the area of direct taxation. It describes the substance of the term permanent establishment as described in documents of the OECD, because the permanent establishment is mainly not regulated by the EU legal provisions regardless whether primary or secondary. Further, the thesis deals with EU jurisdiction within the scope of direct taxation and scrutinizes fundamental principles, based on which the EU deduces its jurisdiction, even though the jurisdiction should remain in the hands of the member states. Subsequently, the thesis pays attention to the EUCJ as an institution, it describes important principles governing the procedures before the EUCJ and impact of activity of this institution as negative legislator. In this regard, it is not the aim of this thesis to describe the institutionary footing of this organ. The thesis treats mainly the procedural activity, origin of its jurisdiction in the area of direct taxation and practical problem connected with th e activity of the EUCJ. Finally, it outlines the most important issues ensuing from the EUCJ decision- making. As next, the text deals with the structure of an EUCJ decision. The purpose of this is to make... 105 Stálá provozovna v kontextu judikatury ESD Abstrakt Práce se zabývá judikaturou ESD v oblasti přímého zdanění. Popisuje povahu stálé provozovny, jak je uvedena v dokumentech OECD, jelikož stálá provozovna je na okraji zájmu primárního i sekundárního práva EU. Práce dále rozpracovává pravomoc EU v oblasti přímého zdanění a zásady, na základě kterých EU dovozuje svou pravomoc, ačkoliv tato je dána do rukou jednotlivých členských států. V dalším rozboru se práce věnuje ESD jako instituci, popisuje základní zásady řízení před ESD a dopady činnosti této instituce jakožto negativního zákonodárce. V tomto ohledu není předmětem práce popsat konkrétní formálně-institucionální zakotvení tohoto orgánu. Práce se především věnuje tvorbě rámcové procedurální činnosti, vzniku pravomoci v rámci přímého zdanění a praktickým problémům spojeným s činností ESD a snaží se nastínit základní nedostatky činnosti ESD. Následně se stať věnuje struktuře rozhodnutí ESD s tím, že se na základě tohoto rozboru snaží najít základní hmotněprávní zásady ovládající řízení před ESD. Na tomto základě jsou formulovány hlavní myšlenkové postupy při hodnocení určitého problému v oblasti přímých daní. Konečně text pojednává o jednotlivých rozhodnutích ve věci stálých provozoven a v související judikatuře, která se k danému tématu vztahuje.... Keywords: Stálá provozovna; Soudní dvůr Evropské unie; Přímé daně; EUCJ; Permanent establishment; Direct taxation Available in a digital repository NRGL
Stálá provozovna v kontextu judikatury Evropského soudního dvora

106 Permanent Establishment from the Perspective of Judicature of the European Court of JusticeAbstract This thesis treats rulings of the EUCJ in the area of direct taxation. It describes the ...

Svoboda, Václav; Novotný, Petr; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami
Mikeš, Stanislav; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
2018 - Czech
1 Application of competition law on the markets with multisided platforms Abstract This rigorous thesis deals with a phenomenon of multisided platforms from the competition law perspective with a special focus on online multisided platforms. A notion of multisided platforms is explained in the thesis as well as its implications for the competition law. It is then examined how a market structure of a multisided platform influences a process of delimitation of a relevant market and assessment of a market power as two basic pillars of every competition law analysis. Theoretical findings are then confronted with a selected decision-making practice of EU and national competition authorities dealing with the phenomenon of multisided platforms. The thesis is structured into four main chapters. Chapter One contains a brief introduction into the subject-matter and sets out goals of this thesis which are to present the phenomenon of multisided platforms, explore its specifics and show how the methods of competition law analysis needs to be adapted in other to correctly assess all the specifics of the multisided platforms. Chapter Two presents various definitions of multisided platforms in academic literature. Potential categories of multisided platforms are presented in this chapter. The notion of multisided... 1 Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou tzv. vícestranných platforem z pohledu soutěžního práva se zaměřením na online vícestranné platformy. V práci je vysvětlen pojem vícestranných platforem a jeho relevance pro soutěžní právo. Následně je zkoumáno, jak tržní struktura vícestranné platformy ovlivňuje vymezování relevantního trhu a posuzování tržní síly, jakožto dvou základních pilířů soutěžně-právní analýzy. Teoretické poznatky jsou srovnány i s aplikační praxí ve vybraných rozhodnutích unijních a tuzemských soutěžních orgánů, které se danou problematikou zabývaly. Práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky a vytyčuje cíle rigorózní práce. Těmi jsou představení fenoménu vícestranných platforem, prozkoumání jejich specifik a rozvedení toho, jak je potřeba upravit metody soutěžně-právní analýzy tak, aby bylo možno jejich prostřednictvím korektně posoudit specifika vícestranných platforem. Druhá kapitola podává přehled definic vícestranných platforem v odborné literatuře. V kapitole je uvedeno možné dělení vícestranných platforem a tento pojem je rovněž odlišen od pojmu sdílené ekonomiky. V kapitole jsou prezentovány i kritické názory na regulaci vícestranných platforem. Třetí... Keywords: vícestranné platformy; soutěžní právo; relevantní trh; tržní síla; síťové efekty; multisided platforms; competition law; relevant market; market power; network effects Available in a digital repository NRGL
Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami

1 Application of competition law on the markets with multisided platforms Abstract This rigorous thesis deals with a phenomenon of multisided platforms from the competition law perspective with a ...

Mikeš, Stanislav; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení
Chovanec, Ondřej; Josková, Lucie
2018 - Czech
Strana 123 | 128 ABSTRACT DOMESTIC MERGERS OF BUSINESS CORPORATIONS: Agency problems and methods of their elimination The present rigorosum thesis looks into the so-called agency problems and the ways to eliminate them within the specific field of domestic mergers of business corporations. In the first part, we explain from the general economic and corporate- law perspective what the main defining features of business corporations are, what we understand under the term of agency problems and why they regularly come up in corporate governance. In addition, we introduce the basic regulatory and extra- regulatory ways of solving such agency problems. The second part outlines the mergers of business corporations and their principal mechanisms. Thereafter the following two parts of this thesis demonstrate on specific examples, what regulatory methods and strategies for elimination of agency problems were deployed by the Czech legislator in the Act no. 125/2008 Coll., on Transformations of Business Companies and Cooperatives, as amended (the "Transformations Act"). The Transformations Act clearly pays attention to means on protection of minority and dissenting shareholders and to a lesser extent also to creditors. This fact is reflected in the structure of this rigorosum thesis, whose third part is devoted to the... Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačně- právního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o přeměnách"). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o přeměnách použil a... Keywords: fúze; kapitálové společnosti; problémy zmocnění; merger; business corporations; agency problems Available in a digital repository NRGL
Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení

Strana 123 | 128 ABSTRACT DOMESTIC MERGERS OF BUSINESS CORPORATIONS: Agency problems and methods of their elimination The present rigorosum thesis looks into the so-called agency problems and the ways ...

Chovanec, Ondřej; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

Analýza magistraliter receptů v lékárně nemocnice České Budějovice
Předota, Václav; Kostřiba, Jan; Kotlářová, Jana
2018 - Czech
The analysis of extemporaneously compounded prescriptions in the pharmacy of the Hospital České Budějovice Author: Václav Předota Hospital České Budějovice Tutor: Jan Kostřiba Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction: However the preparation of extemporaneously compounded medicines is no longer the main activity in the pharmacy, it is still an inseparable part of thepharmaceutical proffesion. The preparation is constantly evolving, therefore it is essential to monitor its status to predict its future evolvement. Objectives: The objective of the thesis was to review a status of prescription of extemporaneously compounded medicines from different points of view. Primarily to verify an assumption, that number of these prescriptions is decreasing, to define specializations of prescribing physicians, to define different dosage forms and their proportion of prescribtions and to define the influence of stoppage of drugs manufactured in factories on the preparation of extemporaneously compounded medicines. Methods: The evaluated file was formed by prescriptions gathered in the pharmacy of the Hospital České Budějovice between years 2015 and 2016. The prescriptions were separated to several groups according to the origin of the... Analýza magistraliter receptů v lékárně Nemocnice České Budějovice Autor: Václav Předota Nemocnice České Budějovice Konzultant rigorózní práce: Jan Kostřiba Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: Přestože příprava léčivých přípravků již netvoří dominantní činnost v lékárnách, stále patří mezi neodmyslitelnou součást lékárenské profese. Příprava v lékárnách se neustále vyvíjí. Proto je nutné monitorovat její stav a predikovat tak její možný budoucí vývoj. Cíl: Cílem práce bylo posoudit stav magistraliter receptů z různých hledisek. Především ověřit předpoklad snižujícího se počtu magistraliter receptů, určit specializace předepisujících lékařů, rozložení lékových forem a vliv výpadků hromadně vyráběných léčivých přípravků na magistraliter přípravu. Metodika: Hodnocený soubor tvořily recepty sebrané v lékárně Nemocnice České Budějovice mezi léty 2015 a 2016. Recepty byly tříděny do několika skupin s ohledem na místo vystavení, druh receptu, lékovou formu, druh přípravy, místo aplikace, recepturu, surovinu a specializaci lékaře. Dále byli hodnoceni předepisující lékaři dle roku promoce. Výsledky: Ve sledovaném souboru za rok 2016 tvořily magistraliter recepty 5,16 %. V porovnání s rokem 2015 (4,8 %) to znamenalo mírný nárůst. VZP naopak... Available in a digital repository NRGL
Analýza magistraliter receptů v lékárně nemocnice České Budějovice

The analysis of extemporaneously compounded prescriptions in the pharmacy of the Hospital České Budějovice Author: Václav Předota Hospital České Budějovice Tutor: Jan Kostřiba Department of Social and ...

Předota, Václav; Kostřiba, Jan; Kotlářová, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Inhalační podání léčiv v terapii obstrukčních chorob plic
Obertová, Nikola; Malý, Josef; Zimčíková, Eva
2018 - Slovak
Use of inhaled drugs in obstructive pulmonary diseases Author: Nikola Obertová 1 Tutor: Josef Malý 1 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and objectives: Chronic respiratory diseases are emerging health problem. The administration of the medication is mostly performed by the process of inhalation. Therefore, a proper inhalation technique plays a crucial role in symptom reduction and achievement of adequate control over the disease. The aim of the thesis was partly to assess the level of inhalation technique in elderly patients in nursing home settings, partly to evaluate the knowledge of nurses and their role in advice provision related to the proper inhalation technique. Methods: The data were collected from June to September 2016 from 18 nursing homes located in South Wales (Great Britain). The study was realized in two arms. The evaluated group (first arm) was composed of patients (residents) with having asthma bronchiale or chronic obstructive pulmonary disease diagnosed and being older than 65 years. Second arm consisted of nurses responsible for giving advices about inhalation technique to the residents. Nursing home visits were composed of three parts. First one was a controlled interview based on the... Inhalační podání léčiv v terapii obstrukčních chorob plic Autor: Nikola Obertová 1 Vedoucí diplomové práce: Josef Malý 1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Chronické respirační nemoci představují narůstající zdravotní problém. Podání léčiv je realizováno ve většině případů inhalačně. Správné provedení inhalační techniky má proto zásadní význam v redukci symptomů a poskytování adekvátní terapii. Cílem práce bylo posoudit úroveň inhalační techniky u pacientů seniorského věku v prostředí domovů s pečovatelskou službou a úroveň znalostí a zapojení ošetřovatelů při poskytování rad v oblasti inhalační techniky. Metodika: Sběr údajů probíhal od července do září 2016 v 18 domovech s pečovatelskou službou v jižním Walesu ve Velké Británii. Probíhal kontinuálně ve dvou větvích. Hodnocený soubor tvořili jak pacienti (rezidenti), u kterých byla diagnostikována asthma bronchiale nebo chronická obstrukční plicní nemoc starší 65 let, tak ošetřovatelé, kteří poskytovali rady ohledně inhalační techniky rezidentům. Návštěvy domovů byly rozděleny do tří částí (u obou typů subjektů). První část představovalo řízené interview podle předem sestavených dotazů za využití dvou typů dotazníků. Druhá část návštěvy sestávala z praktického měření IT za... Keywords: Inhalační podání léčiv; obstrukční choroby plic; adherence; Use of inhaled drugs; obstructive pulmonary diseases; adherence Available in a digital repository NRGL
Inhalační podání léčiv v terapii obstrukčních chorob plic

Use of inhaled drugs in obstructive pulmonary diseases Author: Nikola Obertová 1 Tutor: Josef Malý 1 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles ...

Obertová, Nikola; Malý, Josef; Zimčíková, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení potenciálně nevhodných léčiv a lékových postupů ve stáří (I.)
Krivošová, Michaela; Fialová, Daniela; Kostřiba, Jan
2018 - Slovak
Introduction: Proportion of the population over the age of 65 is continuously increasing in the European Union, and therefore, the number of polymorbid patients with polypharmacy, limited functional capacities and syndrome of geriatric frailty is rising every year as well. In order to support the quality of geriatric prescribing and to lower possible adverse drug events, explicit criteria for potentially inappropriate drugs and drug procedures for elderly have been created. The aim of the diploma thesis was to evaluate how many potentially inappropriate medications (PIMs) for elderly out of 22 explicit criteria were registered in 6 countries (Czech Republic, Hungary, Portugal, Serbia, Spain and Turkey) participating at the 1st phase of the EU COST Action IS1402 initiative and which criterion or what group of regional criteria (European, American, Asian) would be the most specific and most suitable in individual countries for prospective international study following the quality of PIM prescribing. Methods: Of 22 explicit criteria of drugs/drug procedures potentially inappropriate in the old age, validated and published in peer-review journals and journals with the impact factor by 2015 year, a list of all until now known 345 PIMs was created (disregarding the dosage scheme, interval of use or... Úvod: Populácia vo veku nad 65 rokov v Európskej Únii neustále narastá, a tým s každým rokom pribúda polymorbidných pacientov s predpísanou polyfarmakoterapiou, s obmedzením funkčných schopností a geriatrickým syndrómom krehkosti. Pre podporu kvality geriatrickej preskripcie a zníženie možných nežiaducich poliekových dopadov boli vytvorené explicitné kritériá liečiv a liekových postupov potenciálne nevhodných u seniorov (PIMs). Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhodnotiť, koľko takýchto liečiv z 22 hodnotených explicitných kritérií je registrovaných v 6 krajinách (Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Srbsko, Španielsko, Turecko) zúčastnených I. fázy iniciatívy EU COST Action IS1402, a ktoré explicitné kritériá, poprípade ktoré skupiny regionálnych kritérií (európskych, amerických, ázijských) sú najspecifickejšie a najvhodnejšie pre použitie v jednotlivých krajinách pre budúcu prospektívnu medzinárodnú štúdiu sledujúcu kvalitu predpisovania PIMs. . Metodika: Z 22 explicitných kritérií liečiv/liekových postupov validovaných a publikovaných v impaktovaných a recenzovaných časopisoch do roku 2015 bol vytvorený zoznam všetkých 345 doposiaľ známych potenciálne nevhodných liečiv (PIMs), bez zohľadnenia dávkovacej schémy, intervalu podávania či indikácie a pri zahrnutí retardovaných i neretardovaných... Keywords: racionální geriatrická preskripce; senioři; kvalita předepisování léků; potenciálně nevhodné léky a lékové postupy; racional geriatric pharmacotherapy; seniors; quality of drug prescribing; potentially inappropriate drugs and drug procedures Available in a digital repository NRGL
Hodnocení potenciálně nevhodných léčiv a lékových postupů ve stáří (I.)

Introduction: Proportion of the population over the age of 65 is continuously increasing in the European Union, and therefore, the number of polymorbid patients with polypharmacy, limited functional ...

Krivošová, Michaela; Fialová, Daniela; Kostřiba, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti.
Röslerová, Eliška; Malý, Josef; Babica, Jan
2018 - Czech
1 Abstract Analysis of education of pharmacists in the Czech Republic after graduation Author: Eliška Röslerová Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aim of study: A Pharmacist, as a worker in a health service has to continue to further the education of themselves throughout their career in pharmacy. The main goal of this diploma thesis was to analyse continuing education after graduation used by selected members of the District Association of Pharmacists. Methods: Data for a practical part of this diploma thesis were collected by a questionnaire survey. A 39-item survey was administered to selected pharmacists (members in the Czech Chamber of Pharmacists) from randomly chosen the District Associations of Pharmacists. The address to access the survey was added in a recruitment letter. In this letter, the study was also described and was sent to 858 pharmacists through their e-mail addresses. The first mailing was sent after 7 days, the second mailing after 14 days. The respondents who filled in compulsory questions were included in the analysis. Descriptive statistics were used for analysing the results of the survey. Results: The survey of the 299 respondents... 1 Abstrakt Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti Autor: Eliška Röslerová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant diplomové práce: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Pro výkon práce farmaceuta, jakožto pracovníka ve zdravotnictví, je nezbytné, aby se farmaceuti po dokončení vysoké školy dále vzdělávali po celý svůj profesní život. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vzdělávání vybrané skupiny členů České lékárnické komory po dosažení odborné způsobilosti. Metodika: Data praktické části byla získávána pomocí dotazníkového šetření. Dotazník se skládal z 39 otázek a byl rozeslán farmaceutům, kteří byli členy České lékárnické komory, z náhodně vybraných okresních sdružení lékárníků. Celkem 858 farmaceutům byl na jejich e-mailové adresy zaslán průvodní dopis a odkaz na elektronický dotazník. Připomenutí proběhlo po 7 a 14 dnech po původním rozeslání dotazníku. K analýze byly použity vyplněné dotazníky všech respondentů, kteří vyplnili povinné otázky. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: Získána byla data od 299 respondentů (návratnost 34,8 %). Dotazník vyplnilo 262 žen (87,6 %) a 37 mužů (12,4 %). Průměrný věk respondentů byl... Keywords: farmaceut; vzdělávání; Česká republika; Pharmacist; education; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti.

1 Abstract Analysis of education of pharmacists in the Czech Republic after graduation Author: Eliška Röslerová Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Department of ...

Röslerová, Eliška; Malý, Josef; Babica, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Zdravý životní styl zájemců o zdravou výživu
Ondrášiková, Michaela; Pokladníková, Jitka; Strážnická, Julie
2018 - Slovak
Healthy lifestyle of people interested in healthy diet Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Student: Michaela Ondrášiková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Introduction: The issue of a healthy lifestyle has been a highly discussed topic in recent years. It has not been examined in the Czech Republic for persons who are interested in healthy diet, as a specific group of people yet. Objectives: Primary goal of the thesis was to analyse lifestyle behaviors in persons who are interested in healthy diet and compare the data obtained with healthy eating and healthy lifestyle recommendations. Secondary goal of the thesis was to analyse quality of life, life satisfaction, mental hygiene and some aspects of physical health of persons who are interested in healthy diet. Methods: Data for this prospective cross-sectional questionnaire survey were obtained in the period from September 2012 to June 2015. Respondents from the general public attended free lectures held in the education cycle, focusing on healthy lifestyle in the project Ebstyle on Faculty of Pharmacy, Charles University. Data were evaluated according to healthy lifestyle and healthy diet criteria and processed in Microsoft Excel and IBM SPSS 19. Results: In... Zdravý životný štýl záujemcov o zdravú výživu Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Študent: Michaela Ondrášiková Vedúca diplomovej práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Úvod: Problematika zdravého životného štýlu je v posledných rokoch veľmi diskutovanou témou. U záujemcov o zdravú výživu, ako konkrétnej skupiny ľudí, nebola doposiaľ v Českej republike skúmaná. Cieľ práce: Primárnym cieľom bola celková analýza životného štýlu záujemcov o zdravú výživu a porovnanie získaných dát s odporúčaniami zdravej výživy a zásadami zdravého životného štýlu. Sekundárnym cieľom bol rozbor kvality života a životnej spokojnosti u záujemcov o zdravú výživu, ich psychohygieny a niektorých oblastí ich fyzického zdravia. Metodika: Dáta na toto prospektívne prierezové dotazníkové šetrenie boli získavané v období od septembra 2012 do júna 2015. Respondenti z radov laickej verejnosti sa zdarma zúčastnili prednášok konaných v rámci vzdelávacieho cyklu zameraného na zdravý životný štýl v projekte Ebstyle na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovej. Dáta boli vyhodnotené podľa kritérií zdravého životného štýlu a zdravej výživy a spracované v programoch Microsoft Excel a IBM SPSS 19. Výsledky: Záujemcovia o zdravú výživu mali v porovnaní s... Keywords: Zdravý životní styl; zdravá strava; quality of life; zdraví; používání komplementární medicíny; Healthy lifestyle; healthy diet; kvalita života; health; CAM use Available in a digital repository NRGL
Zdravý životní styl zájemců o zdravou výživu

Healthy lifestyle of people interested in healthy diet Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Student: Michaela ...

Ondrášiková, Michaela; Pokladníková, Jitka; Strážnická, Julie
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases