Number of found documents: 7238
Published from to

Agenturní zaměstnávání
Veselý, Tomáš; Štangová, Věra; Štefko, Martin
2017 - Czech
This rigorous thesis deals with the topic of the agency employment and analyses and summarizes the legal development of this institution. It mainly focuses on the practice in Czech. This thesis is devided into eight chapters, when the main heart of the matter is described in the foutrh chapter. This chapter describes current legislation of agency employment from the point of view of private and public law. The following chapters deal with the practical aspects of agency employment, from the point of view of the user in general but also form the point of view of a particular agency on the Czech labour market. There has been also provided consideration de lege ferenda on a broader protection of temporarily assigned workers from the point of view of international labour law. The aim of this thesis is to complex view on the agency employment and its function in practice and legislative changes. Rigorózní práce s tématem agenturního zaměstnávání analyzuje a shrnuje problematiku právní úpravy agenturního zaměstnávání se zaměřením na praktickou stránku jeho fungování v České republice. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol, když jádro práce leží ve čtvrté kapitole, která se věnuje současné právní úpravě agenturního zaměstnávání v České republice. V následujících kapitolách rigorózní práce se věnuji praktickým problémům souvisejícím s agenturním zaměstnáváním jak z pohledu agentur práce, uživatelů, tak i zaměstnanců agentur práce a komparuji je s aktuálně připravovanou legislativou a možnou úpravou "de lege ferenda". Cílem této je práce je tedy přinést komplexní pohled na praktické fungování agenturní zaměstnávání v České republice a možnost jeho legislativních změn. Keywords: agenturní zaměstnávání; agentura práce; zprostředkování zaměstnání; agency employment; work agency; employment meditaion Available in a digital repository NRGL
Agenturní zaměstnávání

This rigorous thesis deals with the topic of the agency employment and analyses and summarizes the legal development of this institution. It mainly focuses on the practice in Czech. This thesis is ...

Veselý, Tomáš; Štangová, Věra; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Kubínová, Petra; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
2017 - Czech
English abstract Compensation for Occupational Accidents and Diseases The aim of this thesis is to give a comprehensive view of problematics related to occupational accidents and occupational diseases with attention to the types of compensation of injury and their comparation with legislation of compensation of accidents in civil law. According to author's opinion a deference between legislation of compensation of injury in civil law and in labour law can have a big influence on a victim status. Because of that the author of this work suggest to harmonize legislation of compensation of injury for all cases. The text is structured into chapters and subchapters. In this thesis author defines the basic concepts as occupational accidents, occupational diseases, duties of employers and employees in connection with an accident at work or occupational disease, employer's liability for damage and system of employer's liability insurance for damage. A large part of this work is also paid to the system of work injury insurance, which was to be run through the Czech Social Security Administration in the form of provision of social benefits to employees injured by work injury or occupational disease. Besides that the main attention is paid to forms of compensation for injured employees or in the event of employee death... Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Tato práce se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměřením na jejich odškodňování. V první části této práce autorka odpovídá na základní obecné otázky týkající se zejména samotné definice pracovního úrazu a nemoci z povolání, odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a jeho zaměstnavatelem a s tím souvisejícími právy a povinnostmi každého z nich. V další části se autorka této práce zabývá zákonným pojištěním zaměstnavatele z odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání a dále pojištěním dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Na závěr je věnována pozornost jednotlivým nárokům na náhradu újmy na zdraví. Poslední kapitola této práce je věnována základnímu srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v České republice s právní úpravou na Slovensku. Pro ucelenost nabízí tato práce základní srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce s právní úpravou odškodňování újmy na zdraví v právu občanském. Cílem této práce je zejména podat ucelený pohled do této problematiky a poukázat na komplikovanost právní úpravy, která vychází z diferenciace pravidel odškodňování zvlášť pro újmu na zdraví dle zákoníku... Keywords: pracovní úraz; nemoc z povolání; škoda na zdraví; occupational accident; occupational disease; injury Available in a digital repository NRGL
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

English abstract Compensation for Occupational Accidents and Diseases The aim of this thesis is to give a comprehensive view of problematics related to occupational accidents and occupational diseases ...

Kubínová, Petra; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti
Stádníková, Jana; Štefko, Martin; Morávek, Jakub
2017 - Czech
Brokering employment according to Act of Employment Abstract This thesis is aimed at the problematics of brokering employment as an important tool of fullfilling one of the basic goals of employment policy which is reducing unemployment. Except historical definition and development of labour office and employment agency this thesis also focuses on those entities which are active in this field in the Czech Republic and which try to respond to the current demand in labour market. The aim of the thesis was to identify brokering employment as an important tool within the employment policy, all on the basis of the current legal regulation, and to analyze forms of brokering employment emphasizing each individual essence of each form of brokering employment.The thesis defines the position of each of the stakeholders providing basic relevant data showing the most important indicators in the field of brokering employment both at the labour office and at the employment agency. It also deals with individual processes and relevant related issues that are immanent to job placement by the Czech Labour Office and employment agencies. Particular attention is also paid to the status of a natural person in the context of job placement as the most important element, for the natural person has a number of obligations in his... Tato práce je zaměřena na problematiku zprostředkování zaměstnání jako důležitého nástroje při naplňování jednoho ze základních poslání politiky zaměstnanosti, kterým je snižování nezaměstnanosti. Kromě historického vymezení a vývoje úřadu práce a agentury práce se práce současně věnuje těmto subjektům, které v této oblasti v České republice působí a jež se, každý z jiné úrovně snaží reagovat na aktuální poptávku na trhu práce. Cílem práce bylo na základě současné právní úpravy identifikovat zprostředkování zaměstnání je důležitý nástroj v rámci politiky zaměstnanosti a analyzovat formy zprostředkování zaměstnání, přičemž je zdůrazněna jednotlivá podstata každé z forem zprostředkování zaměstnání. Práce vymezuje postavení každého ze zainteresovaných subjektů, když podává základní relevantní data znázorňující nejdůležitější ukazatele v oblasti zprostředkování zaměstnání jak u úřadu práce, tak u agentury práce. Dále se věnuje jednotlivým procesům a relevantním souvisejícím otázkám, které jsou imanentní pro zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky a agenturami práce. Důležitá pozornost je věnována také postavení fyzické osoby v rámci zprostředkování zaměstnání, coby nejdůležitějšímu prvku, neboť zejména ve vztahu ke zprostředkování zaměstnání u úřadu práce má fyzická osoba v rámci svojí... Keywords: Agentura práce Povolení ke zprostředkování zaměstnání Uchazeč o zaměstnání Úřad práce Zprostředkování zaměstnání; Employment agency Permit to broker employment Job seeker Labour office Brokering employment Available in a digital repository NRGL
Zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti

Brokering employment according to Act of Employment Abstract This thesis is aimed at the problematics of brokering employment as an important tool of fullfilling one of the basic goals of employment ...

Stádníková, Jana; Štefko, Martin; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Exprese markerů imunogenní buněčné smrti na buňkách karcinomu plic
Urbanová, Linda
2017 - Czech
Immunogenic cell death (ICD) is characterized by presence of specific molecules including surface exposed calreticulin (CRT) and the heat shock proteins HSP70 and HSP90. Release of ATP and high-mobility group box protein 1 (HMGB1) belongs to other typical characteristics. For induction of ICD in lung cancer cells high-hydrostatic pressure (HHP) was used. Treatment by HHP induces expression of immunogenic markers CRT, HSP70 and HSP90 on the cell surface. HHP also induces secretion of ATP to the extracellular milieu. Dendritic cells (DC) pulsed with HHP-treated tumor cells showed fenotypic maturation characterized by upregulation of maturation molecule CD83, costimulation molecules CD80 and CD86, chemokine receptor CCR7 and MHC class II molecule HLA-DR. Pulsed DCs have also higher rate of phagocytosis of HHP-treated tumor cells and they induce lower numbers of regulatory T cells compared to immature DCs. Moreover, activation of caspases (-8, -9, -3) and other proteins (phosphorylation of eIF2α) which are crucial in ER-stress mediated apoptotic pathway, was observed after HHP treatment. Using wide range of methods it was confirmed that HHP treatment is able to induce ICD in lung cancer cell lines, fenotypic and functional characteristics were described and the decreased induction of regulatory... Imunogenní buněčná smrt (ICD) je charakterizována přítomností specifických molekul, mezi které patří na povrchu exprimovaný kalretikulin (CRT) a proteiny teplotního šoku HSP70 a HSP90. Dalším charakteristickým znakem je uvolnění ATP a HMGB1 do extracelulárního prostoru. Pro indukci ICD v plicních nádorových buňkách byl použit vysoký hydrostatický tlak (HHP), HHP indukuje povrchovou expresi imunogenních markerů CRT, HSP70 a HSP90, a sekreci ATP do extracelulárního prostředí. Pulzací dendritických buněk (DC) nádorovými buňkami ošetřenými HHP dochází k fenotypické maturaci charakteristické zvýšenou expresí maturační molekuly CD83, kostimulačních molekul CD80 a CD86, chemokinového receptoru CCR7 a MHC glykoproteinu II. třídy HLA-DR. Pulzované DC současně vykazují zvýšenou fagocytózu nádorových buněk ošetřených HHP a indukují výrazně nižší procento regulačních T lymfocytů oproti nematurovaným DC. V plicních nádorových buňkách dochází po ošetření HHP k aktivaci kaspáz (-8, -9, -3) a dalších proteinů (fosforylace eIF2α), které hrají klíčovou roli v apoptotické dráze spouštěné stresem endoplazmatického retikula. Pomocí širokého spektra metod se podařilo potvrdit, že ošetření HHP je schopno indukovat ICD u buněk plicních nádorových linií. Byla popsána fenotypová a funkční charakteristika dendritických buněk... Keywords: imunogenní buněčná smrt (ICD); vysoký hydrostatický tlak (HHP); kalretikulin (CRT); dendritická buňka (DC); protinádorová imunoterapie; nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC); immunogenic cell death (ICD); high hydrostatic pressure (HHP); calreticulin (CRT); dendritic cell (DC); cancer immunotherapy; non-small cell lung cancer (NSCLC) Available in a digital repository NRGL
Exprese markerů imunogenní buněčné smrti na buňkách karcinomu plic

Immunogenic cell death (ICD) is characterized by presence of specific molecules including surface exposed calreticulin (CRT) and the heat shock proteins HSP70 and HSP90. Release of ATP and ...

Urbanová, Linda
Univerzita Karlova, 2017

Mutace v genu MLH1 a MSI status jako molekulární charakteristiky sporadického kolorektálního karcinomu
Čaja, Fabián
2017 - English
Colorectal carcinoma (CRC) is one of the most prevalent malignancies in the Czech Republic. In general, there are two molecular pathways leading to CRC: one is characterized by chromosomal instability, the other by the deficiency in DNA mismatch repair (MMR) genes. MutL homologue 1 (MLH1) gene, a member of the MMR gene-family, represents a key component of the MMR system, responsible for recognition of nucleotide mismatches occurring during DNA replication, and for the recruitment of repair proteins to correct the replication errors. According to literature, somatic mutations in MMR genes, and MLH1 in particular, hallmark sporadic, MMR deficient, CRC cases. We aimed at analyzing somatic events in MLH1 gene and the determination of microsatellite instability (MSI) status in 99 DNA samples from 96 patients with sporadic CRC. Mutations were screened by high resolution melting (HRM) curve analysis. Positive cases in each run were subsequently verified by automated sequencing. Mainly gene variants were found in MLH1 gene: We discovered two new variants, one in exon 2 at position c. 204 C>G, p. Ile68Met (98 C/C, 1C/G) and the other in exon 11 at position c. 973 C>T, p. Arg325Trp (98 C/C, 1 C/T). Only the latter variant c. 973 C>T was identified as somatic mutation. All other variants found in MLH1 gene... Kolorektální karcinom (CRC) je jedním z nejrozšířenějších maligních onemocnění v České republice. Obecně existují dvě molekulární dráhy vedoucí k CRC: první je dráha chromozomální nestability, druhá pak souvisí s poruchou reparace chybně zpárovaných bází DNA (MMR). Gen MutH homologue 1 (MLH1) je jedním z členů genové rodiny opravy chybného párování bazí (MMR) a představuje klíčovou součást systému MMR, zodpovědného ve spolupráci s dalšími významnými proteiny za opravu poruch párování v DNA, vzniklých během replikace. Jak vyplývá z literatury, somatické mutace v MMR genech, včetně genu MLH1, jsou atributem sporadické formy CRC s deficientním MMR systémem. Cílem této práce byla analýza somatických změn v MLH1 genu a stanovení statutu mikrosatelitové nestability (MSI) v souboru 99 DNA vzorků od 96 pacientů s diagnózou sporadické formy CRC. Mutace byly detekovány pomocí HRM techniky. Pozitivní vzorky byly následně ověřovány automatickým sekvenováním. V genu MLH1 byly nalezeny především genové varianty: Identifikovali jsme dvě nové varianty, jednu v exonu 2 na pozici c.. 204 C>G, p. Ile68Met (98 C/C, 1C/G) a druhou v exonu 11 na pozici c. 973 C>T, p. Arg325Trp (98 C/C, 1 C/T). Pouze varianta c.. 204 C>G byla stanovena jako somatická, všechny další varianty byly tzv. "germ line" (varianty zárodečné... Keywords: MMR (MisMatch Reparačné) gény; MSI-H; MLH1; sporadický; kolorektálny karcinóm; mutácie; HRM; metylace; MMR genes; MSI-H; MLH1; sporadic; colorectal carcinoma; mutations; HRM (High Resolution Melting); methylation Available in a digital repository NRGL
Mutace v genu MLH1 a MSI status jako molekulární charakteristiky sporadického kolorektálního karcinomu

Colorectal carcinoma (CRC) is one of the most prevalent malignancies in the Czech Republic. In general, there are two molecular pathways leading to CRC: one is characterized by chromosomal ...

Čaja, Fabián
Univerzita Karlova, 2017

Využití specifických inhibitorů karbonické anhydrázy IX pro fluorescenční značení rakovinných buněk
Pospíšilová, Klára
2017 - Czech
Human carbonic anhydrases are metalloenzymes that are involved in many physiological processes in the body, but also play an important role in the pathogenesis of numerous diseases. Under regular conditions, expression of carbonic anhydrase IX (CAIX) is very limited, unlike that of other 14 human carbonic anhydrase isozymes. But in hypoxic tumors this enzyme is highly overexpressed on the cell surface. For this reason, this enzyme represents a good target for therapy and diagnosis of tumors and thus various anti-CAIX monoclonal antibodies and specific inhibitors are being developed. In this work we investigated the possibility to use fluorescent polymer conjugate carrying a CAIX specific inhibitor for florescent labeling of tumor cells. Specific binding of polymer conjugate to different cell lines was investigated by flow cytometry and confocal microscopy. Binding properties of the polymer conjugate was compared to CAIX specific monoclonal antibody M75 and its single-chain fragment scFv M75. Ability of the polymer conjugate to inhibit CAIX enzyme activity was also investigated. For these experiments, recombinant protein CAII was prepared and purified, which was also used for protein crystallization. Tests of inhibitory activities allowed to identify novel inhibitors CAIX with better inhibitory... Lidské karbonátlyázy jsou metaloenzymy, které se účastní mnoha fyziologických pochodů v organismu, ale hrají také roli v patogenezi řady chorob. Karbonátlyáza IX (CAIX) se, narozdíl od ostatních 15 izoenzymů lidských karbonátlyáz, za normálních podmínek vyskytuje v organismu jen v omezené míře, avšak v hypoxických nádorech je vysoce exprimovaným znakem na povrchu buněk. Z tohoto důvodu je tento enzym dobrým cílem pro terapii a diagnostiku nádorů a proto jsou proti CAIX vyvíjeny různé monoklonální protilátky i specifické inhibitory. V této práci byla ověřována možnost využít polymerní konjugát nesoucí specifický inhibitoru CAIX ke fluorescenčnímu značení rakovinných buněk. Prostřednictvím průtokové cytometrie a konfokální mikroskopie byla testována specifická vazba polymerního konjugátu na různých buněčných liniích a schopnost vazby tohoto polymerního konjugátu byla srovnávána s CAIX specifickou monoklonální protilátkou M75 a jejím jednořetězcovým fragmentem scFv M75. Dále byly zjišťovány schopnosti testovaného konjugátu inhibovat enzymovou aktivitu CAIX. Pro tyto experimenty byl připraven a purifikován rekombinantní protein CAII, který byl dále též využit pro účely proteinové krystalizace. Testy inhibičních aktivit rovněž umožnily vytipovat nové inhibitory CAIX, které by mohly být díky lepším... Keywords: inhibiční studie; diagnostika; rakovinný marker; inhibition studies; diagnostics; cancer marker Available in a digital repository NRGL
Využití specifických inhibitorů karbonické anhydrázy IX pro fluorescenční značení rakovinných buněk

Human carbonic anhydrases are metalloenzymes that are involved in many physiological processes in the body, but also play an important role in the pathogenesis of numerous diseases. Under regular ...

Pospíšilová, Klára
Univerzita Karlova, 2017

Organokovové sloučeniny ve výuce chemie
Houser, František
2017 - Czech
Keywords: Organokovové sloučeniny; výuka chemie; výkladový text; testové úlohy; střední škola; Organometallic compounds; chemistry education; explanatory text; test tasks; secondary school Available in a digital repository NRGL
Organokovové sloučeniny ve výuce chemie

Houser, František
Univerzita Karlova, 2017

Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic
Horáček, Jaroslav; Hladík, Milan
2017 - Czech
This work is focused on overdetermined systems of interval linear equati- ons. First part consists of introduction to interval arithmetics and interval linear algebra and basic theory of interval linear systems. In the second part various methods for solving overdetermined interval linear systems are de- scribed. By solution of overdetermined interval system we mean union of all solutions of all subsystems. Known and our variants of algorithms are discussed. We introduce our subsquare method. All mentioned methods are implemented in one toolbox for Matlab. Methods are tested on solvable and unsolvable overdetermined systems. For solvable systems we test solution enclosure, time and special features of methods. For unsolvable systems we test detection of unsolvability. At the end of this work we provide basic in- troduction to Intlab. 1 Tato práce se zabývá přeurčenými soustavami intervalových lineárních rovnic. První část se skládá z úvodu do intervalové aritmetiky a intervalové lineární algebry a základní teorie intervalových lineárních systémů. Ve druhé části jsou popsány různé metody řešení přeurčených intervalových lineárních systémů. Řešením přeurčeného intervalového systému chápeme sjednocení všech řešení všech podsystémů. Jsou zde diskutovány známé i naše varianty algoritmů. Představíme naši vlastní metodu podčtverců. Všechny zmíněné metody jsou implementovány do jednoho toolboxu pro Matlab. Metody jsou otestovány na řešitelných a neřešitelných přeurčených systémech. Pro řeši- telné systémy testujeme obálku řešení, čas a speciální vlastnosti metod. Pro neřešitelné systémy testujeme detekci neřešitelnosti. Na konci této práce po- skytneme základní úvod do systému Intlab. 1 Keywords: přeurčené systémy; intervalové lineární rovnice; intervalová analýza; overdetermined systems; interval linear equations; interval analysis Available in a digital repository NRGL
Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic

This work is focused on overdetermined systems of interval linear equati- ons. First part consists of introduction to interval arithmetics and interval linear algebra and basic theory of interval ...

Horáček, Jaroslav; Hladík, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza nových typů biologicky aktivních látek s využitím organokovových sloučenin
Korotvička, Aleš
2017 - Czech
This work consists of four separate chapters. Although they are seemingly different projects, they have a common feature - the application of organometallic chemistry. 1. Lusianthridin and denbinobin, the phenanthrene derivatives, can be found in plants of the family Orchidaceae. They exhibit cytostatic activity against cancer of human lung and ovarian and against promyelocytic leukemia. Therefore, new synthetic methods for these substances may be applied in research and development of new bioactive compounds. I prepared 9,10- disubstituted phenanthrenes through reactions of biphenylene with alkynes, which were catalyzed by iridium complexes. Phenanthridine derivatives are found naturally in the group benzo[c]phenanthridine alkaloids. The most famous of these include sanguinarine and chelerythrine. Sanguinarine selectively induces apoptosis (planned cell death) of human cancer cells and, therefore, is investigated as a potential antitumor agent. Chelerythrine selectively inhibits protein kinase C, leading again to apoptosis. I have studied reactions of biphenylene with nitriles catalyzed by rhodium complexes that have not been described yet. By this, I prepared a series of 6-substituted phenanthridines. 2. Carboranes are artificially prepared organic compounds of boron, which are not represented in... Tato práce se skládá ze čtyř samostatných kapitol. Ačkoli se jedná o zdánlivě odlišné projekty, jejich společným znakem je aplikace organokovové chemie. 1. Deriváty fenanthrenu lusianthridin a denbinobin lze nalézt v rostlinách z čeledi vstavačovitých. Vykazují cytostatickou aktivitu proti lidskému karcinomu plic, vaječníku a promyelocytární leukemii. Proto se mohou nové syntetické metody k těmto látkám uplatnit ve výzkumu a vývoji nových bioaktivních látek. Připravoval jsem 9,10-disubstituované fenanthreny reakcemi bifenylenu s alkyny jež byly katalyzovány komplexy iridia. Deriváty fenanthridinu se v přírodě vyskytují ve skupině benzo[c]fenanthridinových alkaloidů. Mezi nejznámější z nich patří sanguinarin a chelerythrin. Sanquinarin selektivně vyvolává apoptózu (plánovaná buněčná smrt) humánních rakovinných buněk, a proto je zkoumán jako potenciální antitumoretikum. Chelerythrin je selektivně inhibuje proteinkinázu C, což vede opět k apoptóze. Zkoumal jsem dosud nepopsané reakce bifenylenu s nitrily katalyzované komplexy rhodia. Tím jsem připravil řadu 6-substituovaných fenanthridinů. 2. Karborany jsou uměle připravené organické sloučeniny bóru, které nemají své zastoupení v přírodě. Na rozdíl od boranů jsou ale poměrně stabilní a netoxické. Mají své využití v experimentální medicíně, kde jsou... Keywords: C-C aktivace; organokatalýza; bifenylen; C-C Activation; Organocatalysis; Biphenylene Available in a digital repository NRGL
Syntéza nových typů biologicky aktivních látek s využitím organokovových sloučenin

This work consists of four separate chapters. Although they are seemingly different projects, they have a common feature - the application of organometallic chemistry. 1. Lusianthridin and denbinobin, ...

Korotvička, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

Újma na přirozených právech člověka
Svoboda, Marek; Křesťanová, Veronika; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
Resume Findings collected in this rigorosum thesis confirm that functional and sensitive settings of the universal system of private law, which provides the legal protection of values connected naturally with human being against unlawful attacks, is an essential task for every civilized legal environment because the natural values connected with a human are really important. The text suggests that the conception of this legal protective system consisting of three cohesive components, namely the conception of an object of legal protection, civil liability, a list of protective rights), is shaped by findings, which have their origin in legal theory, written laws and case law. At the beginning of this rigorosum thesis I concentrate my attention on the first component of the legal protective system. Due to the elastic range of legal protection exclusively focused on human being as an individual, and as a person of law in the legal sense, it is allowed to try to achieve protection of all natural values of human being, that in the summary create the most personal, the innermost and the most intimate sphere of human being1 . This type of particular values has either a biological or psychological or sociological character. The substantive definition of the interest which is protected by law, cannot be complete. In... Resumé Poznatky shromážděné v této rigorózní práci potvrzují, že funkční a velmi citlivé nastavení univerzálního soukromoprávního systému, zajišťujícího náležitou ochranu přirozenoprávních hodnot před širokým spektrem právně závadných zásahů, je zcela zásadním úkolem každého civilizovaného právního prostředí, neboť jde o hodnoty mimořádně vysoké důležitosti. Jak vyplývá z uvedeného textu práce, na podobu tohoto právního ochranného systému sestávajícího ze tří na sobě závislých klíčových komponentů (tzn. pojetí předmětu ochrany, občanskoprávní odpovědnost, katalog ochranných práv) působí ve větší či menší míře poznatky vyplývající z právní teorie, litery zákona a soudní rozhodovací činnosti. V úvodu této práce jsem se proto detailně zabýval prvním z uvedených komponentů právního ochranného systému. Elastický rozsah právní ochrany tohoto sytému se vztahuje na lidskou bytost, jakožto individualitu a v právním slova smyslu osobu práva. Dochází tak ke snaze o zajištění ochrany veškerých přirozenoprávních hodnot člověka, které ve svém souhrnu tvoří nejvlastnější, nejniternější a nejintimnější sféru fyzické osoby 1 , přičemž tyto jednotlivé dílčí hodnoty vykazují buď biologický nebo psychologický nebo sociologický charakter. Obsahové vymezení zájmu, který je právem chráněn, nelze poskytnout zcela komplexně, neboť... Keywords: nemajetková újma; přirozenoprávní hodnota; lidská bytost; obnova vyváženého uspořádání právních poměrů; občanskoprávní odpovědnost; satisfakční plnění; non-pecuniary harm; natural value; human being; recovery of balanced setting of legal relationships; liability in civil law; satisfaction Available in a digital repository NRGL
Újma na přirozených právech člověka

Resume Findings collected in this rigorosum thesis confirm that functional and sensitive settings of the universal system of private law, which provides the legal protection of values connected ...

Svoboda, Marek; Křesťanová, Veronika; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases