Number of found documents: 6800
Published from to

Způsoby skončení pracovního poměru
Kašparová, Hana; Štangová, Věra; Brádlerová, Libuše
2017 - Czech
English abstract My thesis on the topic "The ways of employment termination" comprehensively discusses legal modification of employment termination and also focuses on actual development of the institute or on related international documents and other relevant particulars of the processed issue, including potential proposals to procedures de lege ferenda. Práce na téma "Způsoby skončení pracovního poměru" uceleně rozebírá právní úpravu skončení pracovněprávního vztahu a zaměřuje se také na samotný vývoj tohoto institutu či na související mezinárodněprávní dokumenty a další podstatné náležitosti zpracovávané problematiky, a to včetně případných návrhů postupů de lege ferenda. Keywords: Pracovněprávní vztah; ukončení pracovního poměru; zákoník práce; Employment relationship; termination of employment; labour code Available in a digital repository NRGL
Způsoby skončení pracovního poměru

English abstract My thesis on the topic "The ways of employment termination" comprehensively discusses legal modification of employment termination and also focuses on actual development of the ...

Kašparová, Hana; Štangová, Věra; Brádlerová, Libuše
Univerzita Karlova, 2017

Frekvenční analýza srážkových úhrnů
Rulfová, Zuzana; Kyselý, Jan
2017 - English
Title: Frequency analysis of precipitation amounts Author: Mgr. Zuzana Rulfová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Institute of Atmospheric Physics CAS Abstract: This thesis deals with analysing characteristics of mean and extreme precipitation in observations and regional climate models (RCMs) with respect to their convective and stratiform origin. An algorithm for subdivision of precipitation amounts into predominantly convective and stratiform using station weather data is proposed and evaluated. The time series of convective and stratiform precipitation from the Czech Republic over 1982-2010 are used for analysing basic climatological characteristics of precipitation, including extremes, and evaluating RCMs from the ENSEMBLES project. Projected changes of convective and stratiform precipitation in Central Europe (the Czech Republic) are analysed using data from RCM simulations from the EURO-CORDEX project. The last part of the thesis introduces a new statistical model for analysing precipitation extremes. This model takes advantage from knowledge of origin of precipitation extremes. In future climate we could expect more convective and stratiform precipitation amounts in all seasons except summer, when climate models project decline in amounts of stratiform... Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá studiem charakteristik průměrných a extrémních srážek v pozorovaných datech a regionálních klimatických modelech s ohledem na jejich konvekční a vrstevnatý původ. Na základě informací o stavu počasí a typu oblačnosti z dat SYNOP byl navržen a otestován algoritmus na rozlišení srážek na převážně konvekční a vrstevnaté. Časové řady 6-hodinových úhrnů konvekčních a vrstevnatých srážek pro oblast České republiky z let 1982-2010 byly použity pro analýzu základních klimatologických charakteristik srážek, včetně extrémů, a pro validaci regionálních klimatických modelů pocházejících z projektu ENSEMBLES. Budoucí změny konvekčních a vrstevnatých srážek ve střední Evropě (v České republice) byly analyzovány na základě regionálních klimatických modelů z projektu EURO-CORDEX. V poslední části práce je zaveden nový statistický model pro analýzu extrémů srážek, který využívá informaci o původu extrémů, tedy zda se jedná o srážky z konvekční nebo vrstevnaté oblačnosti. Do budoucna lze očekávat nárůst konvekčních a vrstevnatých srážek ve všech sezónách kromě léta, kdy podle simulací klimatických modelů... Keywords: konvekční srážky; vrstevnaté srážky; regionální klimatické modely; extrémy; střední Evropa; convective precipitation; stratiform precipitation; regional climate models; extremes; Central Europe Available in a digital repository NRGL
Frekvenční analýza srážkových úhrnů

Title: Frequency analysis of precipitation amounts Author: Mgr. Zuzana Rulfová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Institute of Atmospheric Physics CAS ...

Rulfová, Zuzana; Kyselý, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj právní úpravy příspěvku na péči
Pechan, Lubomír; Zemanová, Jana; Koldinská, Kristina
2017 - Czech
The topic of this rigorous thesis is the development of regulatory social security of "helpless persons" - individuals suffering from long-term health problems that are severe and functionally debilitating enough to necessitate the care and assistance of another. I attempt to track the development of social security of the helpless from its beginnings shortly after the emergence of Czechoslovakia as an independent state in 1918 to the present day - a period of nearly one hundred years. My aim is to create an in-depth, exhaustive description of the development of the legal basis for the "helplessness allowance" (currently defined as carer's allowance), as well as to evaluate the consequences of the various changes to the law and their impact on the current state of the relevant legal framework. I believe that my readers will be interested in the opportunity to track how the legal basis of helplessness- or care dependence- related social security transfers has evolved from a brief, rather sparse chapter of the Social Security Code, one which was seen for many decades as little more than a necessary addendum to the code, into a self-contained, highly sophisticated area of social security law. This work should make clear the impulses and reasons for the emergence of important new and modified... Tématem rigorózní práce jsem se rozhodl zvolit oblast vývoje právní úpravy sociálního zabezpečení osob, které jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu natolik funkčně postiženy, že se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. Mojí snahou bude sledovat vývoj právních norem dávkového zabezpečení bezmocných osob od počátku, který se datuje krátce po vzniku samostatného Československa, až do současnosti, tedy po dobu téměř sta let. Jako cíl jsem si stanovil vytvořit nejen ucelený a komplexní popis samotného vývoje právní úpravy zvýšení důchodu pro bezmocnost, v současnosti transformovaného do příspěvku na péči, ale rovněž zhodnotit důsledky jednotlivých etap tohoto vývoje a jejich vlivu na současný stav právní úpravy této problematiky. Domnívám se, že nejen pro mne, ale i pro případné čtenáře této práce, může být velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se právní úprava dávek sociální péče podmíněných bezmocností, resp. závislostí na péči, vyvinula z kusého, velmi stručného segmentu práva sociálního zabezpečení, chápaného po dlouhá desetiletí jako jistý přívažek práva důchodového zabezpečení, ve svébytnou a vysoce sofistikovanou část práva sociálního zabezpečení. Z předkládané práce by měly být patrné impulsy a příčiny vzniku významných právních norem a jejich novelizací, ať již se jedná... Keywords: příspěvek na péči; bezmocnost; závislost na pomoci jiné fyzické osoby; carer's allowance; helplessness; dependence on the care of another Available in a digital repository NRGL
Vývoj právní úpravy příspěvku na péči

The topic of this rigorous thesis is the development of regulatory social security of "helpless persons" - individuals suffering from long-term health problems that are severe and functionally ...

Pechan, Lubomír; Zemanová, Jana; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava nakládání s komunálním majetkem
Chmelík, Václav; Kopecký, Martin; Rajchl, Jiří
2017 - Czech
Managing municipal property is considered economic basis for communal self- government. The right to own and manage property poses one of the most important authorities given to self-governing units. Managing municipal property is regulated in a specific way. The basis of this regulation is an obligation to keep special duties. They rest - firstly - in the requirement of evaluating property dispositions from the point of view of their positive impact on municipality, and - secondly - in keeping specific procedures which must precede the valid legal dispositions. The aim of this rigorous thesis on "Legal regulation of municipal property management" was to focus in detail on the key aspects of dealing with municipal property and point out the problems in current legislation. The thesis is divided into five basic parts. The first part focuses on constitutional and legal limitation of self-governing units viewed as the legal owners. The second part is devoted to specific duties which self-governing units have to keep when managing property, such as managing property in purposeful and economical way, or duty to explain why the price paid differs from the usual price at a paid transfer. The final section of the second part takes into account the supervision of keeping these duties. The following third... Resumé Hospodaření a nakládání s komunálním majetkem představuje ekonomický základ územní samosprávy. Právo majetek vlastnit a s tímto majetkem hospodařit a nakládat představuje vůbec jedno z nejdůležitějších oprávnění, které je územním samosprávným celkům svěřeno. Nakládání s komunálním majetkem je speciálně regulováno. Podstatou této regulace je povinnost dodržovat zvláštní povinnosti, které spočívají jednak v požadavku na hodnocení majetkových dispozic z hlediska jejich kladného přínosu pro územní samosprávný celek a jednak v dodržování zvláštních procedurálních postupů, které platným právním dispozicím s komunálním majetkem musí předcházet. Cílem rigorózní práce na téma "Právní úprava nakládání s komunálním majetkem" bylo podrobně se zaměřit na stěžejní aspekty nakládání s komunálním majetkem a poukázat na problémy současné právní úpravy. Rigorózní práce je rozčleněna celkem do pěti základních částí. V první části je věnována pozornost ústavnímu a zákonnému vymezení územních samosprávných celků především jako subjektů vlastnického práva. Druhá část se zabývá specifickými povinnostmi, které územní samosprávné celky musejí při hospodaření s komunálním majetkem dodržovat. Jedná se např. o povinnost nakládat s majetkem účelně a hospodárně nebo povinnost při úplatném převodu majetku zdůvodnit odchylku od... Keywords: územní samosprávné celky; majetek; hospodaření; territorial self-governing units; property; management Available in a digital repository NRGL
Právní úprava nakládání s komunálním majetkem

Managing municipal property is considered economic basis for communal self- government. The right to own and manage property poses one of the most important authorities given to self-governing units. ...

Chmelík, Václav; Kopecký, Martin; Rajchl, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Pěstounská péče
Suchoňová, Veronika; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
The doctoral thesis is dealing with issue of alternative child care in the Czech Republic, with detailed focus on foster care. Foster care, together with adoption, is playing the key role in placing children into the alternative families. The content itself of this thesis is being created in the breakthrough period, when the new law no. 89/2012 Sb, The Civil Code and amendment to law no. 359/1999 Sb., On social and legal protection of children, entered into force and largely changed the current legal view of the mentioned issue. Foster care presents the country phenomenon which increases more and more in its importance. Inadequate space for placing child population into children's homes or other facilities, require constant creation and improvement of conditions not only for the children themselves, but also for the future foster parents. The thesis is therefore intended for future foster parents and should point out the benefits, but also large time, psychical and economical seriousness necessary for proper exercise of foster care. Rigorózní práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče v České republice s detailnějším zaměřením na pěstounskou péči. Pěstounská péče hraje spolu s osvojením klíčovou roli v otázce umisťování dětí do náhradních rodin. Samotný obsah práce vzniká v přelomovém období, kdy vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, které ve velké míře pozměnily dosavadní právní náhled na zmíněnou problematiku. Pěstounská péče představuje, celo- republikový fenomén, který nabývá čím dál větší důležitosti. Nedostatečné prostory k umisťování dětské populace do dětských domovů či jiných ústavních zařízení, vyžadují neustálé vytváření a zdokonalování podmínek nejen pro samotné děti, nýbrž i budoucí osoby pěstounů. Práce je proto určena především budoucím pěstounům a měla by poukázat na přínosy, ale i značnou časovou, psychickou a ekonomickou náročnost nezbytnou k řádnému výkonu pěstounské péče. Keywords: Náhradní rodinná péče - pěstounská péče - pěstoun - dítě - náhradní rodina - biologická rodina - orgán sociálně právní ochrany dětí -; Alternative family care - foster care - foster parent - child - alternative family - biological family - the institution of social and legal protection of the child - Available in a digital repository NRGL
Pěstounská péče

The doctoral thesis is dealing with issue of alternative child care in the Czech Republic, with detailed focus on foster care. Foster care, together with adoption, is playing the key role in placing ...

Suchoňová, Veronika; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Fylogeografie pavouků druhového komplexu Dysdera erythrina
Opatová, Věra
2017 - English
The ability to delimit species boundaries is essential in taxonomic studies. However, different methods of delimitation may give ambiguous or contradictory results, thus integration of multiple approaches is often necessary for correct species recognition. This is especially true for taxa originated in recent radiations that may not have had sufficient time to accumulate morphological apomorphies, in which case a strictly morphology based approach would underestimate the real species diversity. In this regard, molecular methods became a useful tool for species delineation. The woodlouse hunter spider Dysdera erythrina is considered a sibling species complex with wide geographic distribution (Iberian Peninsula to Georgia). Three species have been separated from D. erythrina in the past, however their current taxonomic position remains unclear. In this study an integrative approach combining molecular (one nuclear, four mitochondrial genes) and morphological data is used for species delimitation. Molecular data are further used in order to reconstruct the phylogenetic relationships among the lineages and estimation of the time frame of their diversification. In the phylogenetic analyses Dysdera fervida and D. lantosquensis formed independent monophyletic clades supported also by morphology, but D.... Schopnost vymezit hranice druhů je v taxonomických studiích nezbytná. Nicméně různé metody delimitace druhů mohou poskytnout nejednoznačné nebo protichůdné výsledky, takže integrace více přístupů je pro správné rozpoznávání druhů často nezbytná. To platí zejména pro taxony vzniklé v nedávných radiacích, které nemusely mít dostatek času na získaní morfologických apomorfií, v jejichž případě by přístup zaměřený striktně na morfologické znaky podcenil skutečnou druhovou rozmanitost. V tomto ohledu se molekulární metody staly užitečným nástrojem pro vymezení druhů. Šestiočka Dysdera erythrina je považována za druhový komplex se širokým geografickým rozšířením (Iberský poloostrov - Gruzie). V minulosti byly od D. erythrina odděleny tři druhy, ale jejich současná taxonomická pozice je nejasná. V této studii je pro delimitaci druhů použit integrativní přístup kombinující molekulární (jeden jaderný, čtyři mitochondriální geny) a morfologická data. Molekulární data jsou dále použita k rekonstrukci fylogenetických vztahů mezi jednotlivými evolučními liniemi a k datovaní jejich vzniku. Ve výsledných fylogenetických analýzách tvořily D. fervida a D. lantosquensis nezávislé monofyletické klády, které byly podpořené také morfologií, ale jedinci D. erythrina a D. provincialis tvořili klád jeden. Pomoci dvou metod... Available in a digital repository NRGL
Fylogeografie pavouků druhového komplexu Dysdera erythrina

The ability to delimit species boundaries is essential in taxonomic studies. However, different methods of delimitation may give ambiguous or contradictory results, thus integration of multiple ...

Opatová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Faktory určující druhovou diverzitu a složení vegetace v příměstské krajině
Čepelová, Barbora
2017 - Czech
Factors determining plant species diversity and species composition in suburban landscape Studies on vegetation are mostly dealing with natural areas with limited human influence. Little attention has been paid to vegetation of man-made habitats that are e.g. in suburban and postindustrial areas. This diploma thesis deals with vegetation of suburban area in the district of Kladno (Czech Republic). The aim of this thesis was to study structure and diversity of plant communities, abiotic factors determining composition of these plant communities, influence of land use and landscape structure on vegetation and traits of plant species occurring in this type of landscape. I recorded 242 phytocenological relevés (5 × 5 m) in regular grid at area 2.5 × 1.8 km as basic information for the study. Data about abiotic factors (slope, potential irradiation, geology) and landscape structure (relevé distance to nearest way, relevé distance to nearest settlement, relevé distance to nearest other land cover type) were obtained from digital maps by using GIS tools. Information about plant species traits were taken from databases and literature. In analysis, I worked with 4 data sets: all relevés and relevés from fields, woodlands and other habitats separately. I made some basic diversity statistics and graphs... Souhrn Faktory určující druhovou diverzitu a složení vegetace v příměstské krajině V popředí zájmu studia vegetace jsou zpravidla přírodně cenná území s relativně nízkým působením člověka. Naopak krajina silně ovlivněná a pozměněná člověkem bývá při výzkumu vegetace opomíjena. Předkládaná diplomová práce se věnuje studiu vegetace v příměstské krajině na příkladu území u města Kladna. Cílem práce je jednak popsat diverzitu a druhové složení této vegetace, jednak analyzovat vliv abiotických faktorů a struktury krajiny na ni a prozkoumat vlastnosti rostlin v příměstské krajině. Základními daty pro tuto práci jsou fytocenologické snímky (5 × 5 m), které jsem zaznamenala v pravidelné síti bodů na území o rozloze 2,5 × 1,8 km. Údaje o abiotických faktorech (sklon, potenciální přímá radiace, geologický podklad) a o struktuře krajiny (vzdálenost snímku k nejbližší cestě/sídlu/jinému typu porostu) jsem získala z digitálních podkladů v prostředí GIS. Informace o vlastnostech rostlinných druhů jsem čerpala z databází a literatury. Statistické zpracování jsem provedla pro 4 soubory dat: všechny snímky, polní snímky, lesní snímky a nelesní nepolní snímky. Diverzitu vegetace jsem zhodnotila základními statistikami a grafy (rarefaction, Shannonův a Simpsonův index, vyrovnanost, rank-abundace křivka) a také jsem... Available in a digital repository NRGL
Faktory určující druhovou diverzitu a složení vegetace v příměstské krajině

Factors determining plant species diversity and species composition in suburban landscape Studies on vegetation are mostly dealing with natural areas with limited human influence. Little attention has ...

Čepelová, Barbora
Univerzita Karlova, 2017

Kriminalistické a právní aspekty balistiky
Hoznour, Ondřej; Musil, Jan; Konrád, Zdeněk
2017 - Czech
This thesis deals with criminalistic ballistics both from the legal point of view and the natural science point of view. It tries to explain the issue of firearms and ammunition including their stipulation in the Czech legal code. The attention is salso paid to the issue of expertise emphasizing the role of an expert in criminal proceedings and in ballistics expertise as a means of evidence. Last but not least this thesis deals with the most important tasks of criminalistic ballistics. Tato rigorózní práce pojednává o kriminalistické balistice, a to jak z pohledu právního, tak z pohledu přírodních věd. Snaží se přiblížit problematiku zbraní, střeliva, a to včetně jejich zakotvení v českém právním řádu. Pozornost je též zaměřena na problematiku znalectví s důrazem na úlohu znalce v trestním řízení a na balistickou expertizu jako důkazní prostředek. V neposlední řadě jsou v této práci zachyceny nejdůležitější úkoly kriminalistické balistiky. Keywords: střelná zbraň; střelivo; znalecký posudek; gun; ammunition; expert evidence Available in a digital repository NRGL
Kriminalistické a právní aspekty balistiky

This thesis deals with criminalistic ballistics both from the legal point of view and the natural science point of view. It tries to explain the issue of firearms and ammunition including their ...

Hoznour, Ondřej; Musil, Jan; Konrád, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení se zaměřením na rekognici
Sypták, Dalimil; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
The goal of this thesis is to take a closer look at the special methods of gathering evidence which have become a part of the Criminal Procedure Code. In the past, these acts were considered as a special form of interrogation or examination. Firstly, the thesis deals with the historical development of the search for truth which was from time immemorial associated with perpetrator's confession as an indisputable proof of guilt. Specification of related terms both from the area of criminalistics and criminal law will follow. The next part will be devoted to the relation between criminalistics and special methods of gathering evidence, especially in the elimination of contradictions in the obtained evidence. In order to understand better memory limit options by recalling the backward image of perceived reality we will mention the mechanism of memory imprints origin.Part four analyses the general principles of these acts and in the fifth part we go through some special methods of gathering evidence. In the sixth, penultimate chapter, we discuss the recognition in detail as a special way of identifying the object. In the final part we will deal with the consequences of defects in the process and try to solve some problems in order to result in proposals de lege ferenda. Cílem této práce je blíže se zabývat zvláštními způsoby dokazování, které se staly součástí trestního řádu. V minulosti byly tyto úkony považovány za zvláštní formu výslechu nebo ohledání. Nejprve se práce zabývá historickým vývojem hledání pravdy, který byl od nepaměti spojen s doznáním pachatele, jako nezpochybnitelným důkazem viny. Následovat bude vymezení souvisejících pojmů jak z oblasti kriminalistiky, tak trestního práva. Další část bude věnována vztahu kriminalistiky a zvláštních způsobů dokazování, zejména při odstraňování rozporů v získaných důkazech. Pro lepší pochopení možností limitů paměti při vyvolávání zpětného obrazu vnímaných skutečností, si připomeneme mechanismus vzniku paměťových stop. Část čtvrtá rozebere obecné zásady těchto úkonů a v páté části se pozastavíme u některých zvláštních způsobů dokazování. V šesté, předposlední kapitole, podrobněji rozebereme rekognici, jako zvláštní způsob identifikace objektu. V její závěrečné části se budeme zabývat důsledky vad řízení a pokusíme se některé problémy vyřešit tak, aby vyústily v návrhy de lege ferenda. Keywords: trestní řízení; dokazování; zvláštní způsoby dokazování; vady řízení; konfrontace; vyšetřovací pokus; rekonstrukce; rekognice; criminal proceedings; taking of evidence; special methods of gathering evidence; defects in the process; confrontation; investigation attempt; reconstruction; recognition Available in a digital repository NRGL
Zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení se zaměřením na rekognici

The goal of this thesis is to take a closer look at the special methods of gathering evidence which have become a part of the Criminal Procedure Code. In the past, these acts were considered as a ...

Sypták, Dalimil; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Problematika omisivních deliktů v trestním právu
Havláková, Jana; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
This thesis deals with the issue of offences of omission within the criminal law. The existence of criminal liability for a lawless act obviously seems to be a reality. To be able to understand the lawless act consequence it is necessary to understand omission which is one of forms of the act an offender may commit. The first chapter is an introductioction. The second chapter shows the historical glance at the development of offence of omission. The third chapter, the most extensive, is dedicated to the current legal regulation of offences of omission found in Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code. The fourth chapter of this work provides comparing legal regulations of offences of omission in Great Britain and Germany and Czech version. The fifth chapter discusses the considerations de lege ferenda and the last chapter six is the conclusion. Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku omisivních deliktů v trestním právu. Existence trestní odpovědnosti za protiprávní jednání je zcela zřejmou skutečností. Aby bylo možné pochopit závažnost protiprávního jednání, je třeba porozumět opomenutí, které je jednou z forem jednání, jehož se pachatel může dopustit. První kapitola je úvodem této práce. Druhá kapitola pojednává o historickém vývoji tohoto institutu. Třetí kapitola, která je nejrozsáhlejší se zaměřuje na současnou právní úpravu opomenutí zakotvenou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Čtvrtá kapitola poskytuje porovnání české úpravy opomenutí s úpravou ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a také s úpravou německou. Pátá kapitola se zabývá úvahami de lege ferenda a poslední část této práce tvoří závěr. Keywords: Pravý omisivní delikt; nepravý omisivní delikt; Real offence of omission; unreal offence of omission Available in a digital repository NRGL
Problematika omisivních deliktů v trestním právu

This thesis deals with the issue of offences of omission within the criminal law. The existence of criminal liability for a lawless act obviously seems to be a reality. To be able to understand the ...

Havláková, Jana; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases