Number of found documents: 290
Published from to

Produkce, využití a odstranění odpadů - 2015
Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí; Český statistický úřad
2016 - Czech
Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2150/2002/ES, o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. The Czech Statistical Office has been conducting a statistical survey on waste production and management every year since 1992. The scope and structure of this survey serves as a direct basis for the reporting obligations of the Czech Republic resulting from Regulation 2150/2002 / EC of the European Parliament and of the council on waste statistics , which is headed by the Czech Statistical Office. Keywords: dovoz; vývoz; produkce odpadů; import; export; waste generation; odpady; skladování odpadů; spalování Available in a digital repository NRGL
Produkce, využití a odstranění odpadů - 2015

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění ...

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2015
Odbor Kancelář předsedkyně; Oddělení svodných analýz
2016 - Czech
Pravidelná roční analýza Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku zasazeného časově do kontextu střednědobých či dlouhodobých trendů vývoje a doplněného o mezinárodní srovnání, především se zeměmi Evropské unie. Pokud nejsou v určitých zvolených tématech údaje předchozího roku k dispozici, končí časové řady a jejich hodnocení rokem, za který jsou data naposledy dostupná. Regular annual analysis The tendency of macroeconomic development and quality of life in the Czech Republic is a more extensive empirical analysis of the previous year, which is time-bound in the context of medium- and long-term trends of development and supplemented by international comparison, especially with the countries of the European Union. If the data of the previous year are not available in certain selected topics, the time series and their evaluation end with the year for which the data are last available. Keywords: Česká republika; Czech republic; vývoj; kvalita života; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2015

Pravidelná roční analýza Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku zasazeného časově do kontextu střednědobých či ...

Odbor Kancelář předsedkyně; Oddělení svodných analýz
Český statistický úřad, 2016

Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Z ekonomického a sociálního pohledu vyžaduje zdravotnictví stále více zdrojů, které čerpá cestou složitých přerozdělovacích vztahů. Konečně s rozvojem globalizace a s ní souvisejících integračních tendencí se zvýrazňuje potřeba sdílení informací o zdravotnictví a poskytování zdravotní péče v mezinárodním měřítku. From an economic and social point of view, healthcare requires more and more resources that draw on complex redistributive relationships. Finally, with the development of globalization and its associated integration tendencies, the need for sharing information on healthcare and the provision of healthcare is highlighted internationally. Keywords: zdravotnictví; makroekonomická statistika; podniková statistika; veřejné finance Available in a digital repository NRGL
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2015

Z ekonomického a sociálního pohledu vyžaduje zdravotnictví stále více zdrojů, které čerpá cestou složitých přerozdělovacích vztahů. Konečně s rozvojem globalizace a s ní souvisejících integračních ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
Odbor statistiky cen; Český statistický úřad
2016 - Czech
Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců. Carrying out a task of price statistics of construction works and constructions was included in statistical surveys for trend of producer price levels. Keywords: finanční analýza; stavebnictví; cenový index; srovnávací analýza Available in a digital repository NRGL
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců....

Odbor statistiky cen; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2015
Český statistický úřad
2016 - Czech
Bez odpovídajícího objemu finanční podpory ze strany státu či podnikatelského sektoru nelze očekávat, že bude výzkum a vývoj (VaV) v ČR přinášet mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a technologie, které se budou podílet na zvyšování produktivity a zaměstnanosti českého hospodářství, a tím přispívat nejen k ekonomickému růstu, ale nepřímo i k udržitelnému rozvoji společnosti a sociální soudržnosti. Without the adequate amount of financial support from the government and the business sector cannot be expected that research and development (R&D) in the Czech Republic could bring internationally competitive knowledge, innovation and technology, which will contribute to raising productivity and employment in the Czech economy, thus contributing not only to economic growth, but indirectly also to the sustainable development of society and social cohesion. Keywords: věda; veřejná podpora; science; public support; výzkum; statistická data Available in a digital repository NRGL
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2015

Bez odpovídajícího objemu finanční podpory ze strany státu či podnikatelského sektoru nelze očekávat, že bude výzkum a vývoj (VaV) v ČR přinášet mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Stavebnictví v regionech České republiky - 2005 - 2015
Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky; Český statistický úřad
2016 - Czech
Vývoj indexu stavební produkce (ISP), který publikuje Český statistický úřad, je aproximován vývojem stavebních prací ZSV (základní stavební výroba). Stavební práce jsou práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí. The development of the construction output index (ISP) published by the Czech Statistical Office is approximated by the development of the construction works of ZSV (basic building production). Construction works are construction, rebuilding, extension, restoration, repair and maintenance of permanent and temporary buildings and structures. They also include assembly work building structures and the value of built-in materials and structures. Keywords: Česká republika; Czech republic; stavebnictví; srovnávací výzkum Available in a digital repository NRGL
Stavebnictví v regionech České republiky - 2005 - 2015

Vývoj indexu stavební produkce (ISP), který publikuje Český statistický úřad, je aproximován vývojem stavebních prací ZSV (základní stavební výroba). Stavební práce jsou práce na výstavbě, přestavbě, ...

Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2016
Odbor Kancelář předsedkyně; Oddělení svodných analýz
2016 - Czech
Ekonomika ČR navázala v 1. čtvrtletí 2016 na úspěšný vývoj vloni, když HDP1 i hrubá přidaná hodnota stouply v meziročním srovnání shodně o 3,0 %. Tempa růstu obou ukazatelů nicméně oslabila (z +4,3 % v roce 2015 u HDP a +3,7 % v případě hrubé přidané hodnoty), neboť se v nich začala projevovat vysoká srovnávací základna 1. čtvrtletí 2015 a pokles investic sektoru vládních institucí související s ukončováním čerpání z evropských fondů v programovém období 2007–2013. In the first quarter of 2016, the Czech economy grew to a successful year last year, when both GDP1 and gross value added grew by 3.0% year on year. However, the growth rate of both indicators weakened (from +4.3% in 2015 for GDP and +3.7% in the case of gross value added), as they showed a high base of comparison for the first quarter of 2015 and a decrease in the general government sector Related to the closure of drawings from the European funds in the 2007-2013 programming period. Keywords: Česká republika; Czech republic; ekonomie; vývoj; tržní ceny; trh práce Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2016

Ekonomika ČR navázala v 1. čtvrtletí 2016 na úspěšný vývoj vloni, když HDP1 i hrubá přidaná hodnota stouply v meziročním srovnání shodně o 3,0 %. Tempa růstu obou ukazatelů nicméně oslabila (z +4,3 % ...

Odbor Kancelář předsedkyně; Oddělení svodných analýz
Český statistický úřad, 2016

Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2016
Český statistický úřad
2016 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2013 - 2015, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: demografie; ekonomie; průmysl; trh práce; zemědělství; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2016

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Atlas voleb do zastupitelstva Pardubického kraje: 2000 až 2016
Krajská správa ČSÚ v Pardubicích; Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci
2016 - Czech
V roce 2016 proběhly již 5. volby do zastupitelstev krajů. Vzniklou časovou řadu volebních výsledků lze hodnotit z různých pohledů. Několik z nich předkládá tato publikace, vytvořená na základě spolupráce mezi Českým statistickým úřadem, Krajskou správou v Pardubicích a Katedrou geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Statistici, kteří zajišťují zpracování výsledků voleb, dodali pro publikaci zejména datové podklady, geografové připravili mapové podklady a velkou část komentářů. Keywords: Pardubický kraj; zastupitelstvo; Pardubice Region; council; volby; vnitřní politika Available in a digital repository NRGL
Atlas voleb do zastupitelstva Pardubického kraje: 2000 až 2016

V roce 2016 proběhly již 5. volby do zastupitelstev krajů. Vzniklou časovou řadu volebních výsledků lze hodnotit z různých pohledů. Několik z nich předkládá tato publikace, vytvořená na základě ...

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích; Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci
Český statistický úřad, 2016

Kultura České republiky v číslech 2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2016 - Czech
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují. Keywords: umění a společnost; kultura a společnost; návštěvnost; culture and society; art nad society; number of visitors; statistika; památkové objekty; knihovny; galerie; muzea; hudební tělesa; výstavnictví; nakladatelství; divadelní představení Available in a digital repository NRGL
Kultura České republiky v číslech 2015

Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases