Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2668
Published from to

Biblický Job a jeho recepce v německojazyčné literatuře
Bendová, Adéla; Weinberg, Manfred; Zbytovský, Štěpán
2017 - German
This master thesis presents the character of Job and his reception in German-speaking literature on the basis of three works of the twentieth century, written by Joseph Roth, Oskar Kokoschka and Günter Kunert. The starting point for the literary reception is the biblical Old Testament book Job, whose story, form and circumstances of origin are mentioned in the first part of the work. Following are the performances of individual authors and the interpretation of their works. The core of the work is a comparison of literary reception of the figure of Job in the texts with a biblical original. The subject of the study was, in particular, the question of how the selected authors deal with the biblical substance, how they use Job for their works and which meaning have the comic elements in their texts. Tato práce představuje postavu Joba a jeho recepci v německojazyčné literatuře na základě tří děl dvacátého století, jejichž autory jsou Joseph Roth, Oskar Kokoschka a Günter Kunert. Východiskem pro literární recepci je biblická starozákonní kniha Job, jejíž děj, forma a okolnosti vzniku jsou zmíněny v první části práce. Následuje představení jednotlivých autorů a interpretace jejich děl. Jádro práce tvoří vlastní srovnání literární recepce postavy Joba v daných textech s biblickou předlohou. Předmětem zkoumání byla zvláště otázka, jakým způsobem vybraní autoři s biblickou látkou zacházejí, jak Joba pro své texty používají a jakou úlohu hrají komické prvky v jejich textech. Keywords: Job|Bible|německá literatura|recepce|teologie|Joseph Roth|Oskar Kokoschka|Günter Kunert; Job|Bible|German literature|reception|theology|Joseph Roth|Oskar Kokoschka|Günter Kunert Available in a digital repository NRGL
Biblický Job a jeho recepce v německojazyčné literatuře

This master thesis presents the character of Job and his reception in German-speaking literature on the basis of three works of the twentieth century, written by Joseph Roth, Oskar Kokoschka and ...

Bendová, Adéla; Weinberg, Manfred; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2017

Tschechei a jazykový úzus. Diachronní a synchronní aspekty brizantního toponyma pod drobnohledem
Schuchová, Milena; Šemelík, Martin; Vodrážková, Lenka
2017 - German
This thesis deals with toponym of Tschechei, which has not been studied yet in detail. This topic is still relevant since even today the Czech Republic is also called Tschechei by natives and non-natives. In this work, three theories were formulated, which describe the etymology and usage of this term. These theories were then applied in diachronic and synchronic analyses to find out the meaning of the term Tschechei used by different users of a language. Furthermore, the corresponding theory was assigned to each use. This method proved that this term is present in diachronic as well as in synchronic language usage. This thesis presents a conclusion that the explanation and description of this toponym in the available dictionaries is not sufficient. Therefore, the term of Tschechei is defined as a separate dictionary entry for the prepared German-Czech dictionary. Předkládaná práce se zabývá toponymem Tschechei, které doposud nebylo blíže probádáno. Toto téma je stále aktuální, neboť i dnes bývá Česká republika rodilými i nerodilými označována jako Tschechei. V této práci byly formulovány tři teorie, které blíže popisují etymologii a užití tohoto výrazu. Tyto teorie byly poté použity při diachronních a synchronních analýzách, ve kterých měla být zjištěna intence autora při užití výrazu Tschechei a ke každému užití byla přiřazena příslušná teorie. Tato metoda pomohla prokázat, že tento výraz byl a je v jazykovém úzu přítomen, přičemž největší pozornost byla věnována vysvětlení a popsání tohoto toponyma, jehož popis v dostupných slovnících je často suboptimální. Závěr práce představuje vyhotovení tohoto výrazu jako samostatného slovníkového hesla pro vznikající německo-český slovník. Keywords: Tschechei|sémantika|toponymie|etymologie|jazykový úzus|diskurzivní analýza|lexikografie|korpusová lingvistika; Tschechei|semantics|toponymy|etymology|language usage|discourse analysis|lexicography|corpus linguistics Available in a digital repository NRGL
Tschechei a jazykový úzus. Diachronní a synchronní aspekty brizantního toponyma pod drobnohledem

This thesis deals with toponym of Tschechei, which has not been studied yet in detail. This topic is still relevant since even today the Czech Republic is also called Tschechei by natives and ...

Schuchová, Milena; Šemelík, Martin; Vodrážková, Lenka
Univerzita Karlova, 2017

Přínos dramapedagogiky pro výuku němčiny u žáků se speciálními poruchami učení. Projekt akčního výzkumu.
Melicharová, Vanda; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
2017 - German
Keywords action research, drama-based pedagogy, holistic pedagogy, activity based teaching, learning disabilities Abstract The thesis deals with the process of pedagogical qualitative action research and its results. The action research has a form of a case study, it examines influence of drama-based pedagogy on speech skills of children with learning disabilities at German lessons at hotel high school. Its objective is to improve the teacher's quality of teaching. As a part of the action research, the opinion survey data on drama-based pedagogy and experience with it was collected from other teachers of German language. Klíčová slova akční výzkum, dramapedagogika, celostní pedagogika, činnostně orientovaná výuka, žáci se speciálními poruchami učení Abstrakt Tato diplomová práce přináší informace o průběhu a výsledcích projektu kvalitativního akčního výzkumu, který je zde předkládán ve formě případové studie a zkoumá působení dramatické výchovy na mluvní kompetence žáků s poruchami učení ve výuce němčiny jako cizího jazyka na české střední odborné hotelové škole. Vychází přitom z cíle zlepšit kvalitu výuky učitele. Součástí akčního výzkumu bylo také menší výzkumné šetření, týkající se názorů ostatních učitelů německého jazyka na dramatickou výchovu a jejich zkušeností s ní. Keywords: terapie ve výuce|speciální poruchy učení|výuka němčiny jako cizí jazyka|pedagogicko-terapeutické modely|alternativní metody; therapy in teachingspecific learning disabilities|teaching German as a foreign language|educational-therapeutic approach|alternative methods Available in a digital repository NRGL
Přínos dramapedagogiky pro výuku němčiny u žáků se speciálními poruchami učení. Projekt akčního výzkumu.

Keywords action research, drama-based pedagogy, holistic pedagogy, activity based teaching, learning disabilities Abstract The thesis deals with the process of pedagogical qualitative action research ...

Melicharová, Vanda; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.
Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2017 - German
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural Development of Slovakia from the 13th until the 19th century. A Paper on the History of Carpathian Germans in Slovakia. Author: Zuzana Bosnovičová Supervisor: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Year: 2017 Language: German Number of pages: 64 Abstract The aim of the bachelor thesis is to elucidate the issue of settlement of Slovakia by the German minority from the period of the Middle Ages until the end of the 19th century. The work focuses on the Spiš area and explains the cultural development of the region in the context of the German colonization of Eastern Europe. The process of colonizing Slovakia began in the 12th century. Settlers from Germany brought more sophisticated legal system to the country and created towns according to the German model. In the Middle Ages, three territories were formed in the territory of today's Slovakia, where the Germans made up the majority of the population. Spiš, as the largest of them, is distinguished by a large number of art-historical monuments from the Gothic and Renaissance periods. Thanks to the advantageous location, Spiš towns benefited from trade, which attracted many... Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bakalářská práce: Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny v kulturním vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku. Autor: Zuzana Bosnovičová Vedoucí práce: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Rok: 2017 Jazyk práce: Němčina Počet stran: 64 Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku osídlení Slovenska německou menšinou od období středověku až do konce 19. století. Práce se zaměřuje na oblast Spiše a vysvětluje kulturní vývoj regionu v kontextu německé kolonizace východní Evropy. Proces kolonizace Slovenska začíná už v 12. století. Usedlíci z Německa přinášejí do země vyspělejší právní systém a zakládají obce podle německého vzoru. Už ve středověku se na území dnešního Slovenska formují tři oblasti, kde Němci tvoří většinu obyvatelstva. Spiš, jako největší z nich, vyniká velkým množstvím umělecko-historických památek z období gotiky a renesance. Díky výhodné poloze profitují spišská města z obchodu a řemesla, co do této oblasti láka velké množství umělců. Od 15. století se zde vytvářejí cechy, v kterých mají právě Němci dominantní postavení. Spiš zažívá vrchol své slávy ve středověku, kdy patří, také díky německým kolonistům, k nejrozvinutějším oblastím Uherska.... Keywords: Karpatskí Nemci|História|Slovensko|Stredovek|Osídlenie|Spiš; Karpatendeutsche|Geschichte|Slowakei|Mittelalter|Besiedlung|Zips; Carpathian Germans|History|Slovakia|the Middle Ages|Colonization|Spiš Available in a digital repository NRGL
Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural ...

Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Porovnání výsledků kookurenční databanky (CCDB) a kookurenční analýzy
Křesťanová, Jitka; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
2017 - German
This paper deals with corpus linguistics. There are two applications under its scrutiny. Both of these applications are processing data from the corpus DeReKo via corpus-driven approach. It is a co-occurrence analysis and a Co-occurrence database. The aim of the work is to evaluate whether the results obtained by the co-occurrence analysis of the current scope of DeReKo are different from the results of the Co-occurrence database, which was created on a basis of a smaller scale corpus. In addition, this thesis offers illustrative examples of the use of both applications and the evaluation of their effectiveness, depending on the purpose of the research. The theoretical part of the thesis deals with the terminology of corpus linguistics and with the mentioned corpuses, which serve as a basis for the practical part of the thesis. The empirical part of the thesis consists of analyses of the randomly picked words (one from each word class) in both applications. The results confirm that the data obtained with Co-occurrence database and co-occurrence analysis are in many respects different and thus confirm the hypothesis that the corpus size plays a crucial role in the results. Both applications have their advantages and disadvantages. The paper offers a comprehensive overview and by doing so it... Předkládaná práce se zabývá korpusovou lingvistikou a blíže popisuje dvě aplikace, které zpracovávají data z korpusu DeReKo přístupem corpus-driven. Jedná se o kookurenční analýzu a Kookurenční databanku. Cílem práce je jednak zhodnotit, zda se výsledky získané kookurenční analýzou současného korpusu DeReKo liší od výsledků Kookurenční databanky, která byla vytvořena na korpusu menšího rozsahu. Kromě toho práce nabízí názorné příklady využití obou aplikací a zhodnocení jejich efektivnosti v závislosti na cíli výzkumu. Teoretická část práce pojednává o terminologii korpusové lingvistiky a o zmíněných korpusech, které jsou podkladem pro praktickou část práce. Empirickou část práce tvoří analýzy náhodně vybraných slov (jedno od každého slovního druhu) v obou aplikacích. Výsledky potvrzují, že data získaná pomocí Kookurenční databanky a kookurenční analýzy jsou v mnoha ohledech odlišná a potvrzují tak hypotézu, že velikost korpusu hraje ve výsledcích zásadní roli. Obě aplikace mají svá pozitiva i negativa. Práce nabízí jejich ucelený přehled a poskytuje tak uživateli návod, jak s oběma aplikacemi pracovat co nejefektivněji. Keywords: CCDB; Kookkurrenzdatenbank; Kookkurrenzanalyse; Korpus; Korpuslinguistik; IDS Mannheim; DeReKo; Analyse; CCDB; co-occurrence database; co-occurrence analysis; corpus; corpus linguistics; IDS Mannheim; DeReKo; analysis Available in a digital repository NRGL
Porovnání výsledků kookurenční databanky (CCDB) a kookurenční analýzy

This paper deals with corpus linguistics. There are two applications under its scrutiny. Both of these applications are processing data from the corpus DeReKo via corpus-driven approach. It is a ...

Křesťanová, Jitka; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.
Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
2017 - German
This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information about the form, meaning and translation into Czech in the dictionaries with the data in the corpora. This has been achieved by using dictionaries and co-occurrence analyses, the results having been evaluated in a qualitative or quantitative way. The research has confirmed the information contained in the dictionaries and there has been discovered other phenomena that concern the analysed aspects. There has finally been stated what additional information should the dictionaries present about each idiom and why. Práce se zabývá frazémy a jejich lexikografickým zpracováním pod vlivem výsledků korpusových rešerší. Jejím cílem je analyzovat frazémy - porovnat údaje týkající se formy, významu a překladu do češtiny ve slovnících s údaji v korpusech. Toho je dosaženo pomocí slovníků a (kookurenčních) analýz, jejichž výsledky jsou vyhodnocovány kvalitativně nebo kvantitativně. Zkoumáním se potvrzují údaje obsažené ve slovnících a objevují další jevy, které se týkají analyzovaných aspektů. U každého frazému je poté s odůvodněním uvedeno, které informace by mohly být do slovníků doplněny. Keywords: frazeologie|frazeografie|analýza|korpusová lingvistika|korpus; phraseology|phraseography|analysis|corpus linguistics|corpus Available in a digital repository NRGL
Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.

This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information ...

Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Užití neurčitého zájmena frau v současné němčině a jeho popis v jednojazyčných a překladových kodexech
Matěna, David; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
2017 - German
This bachelor thesis is concerned with the use of the German indefinite pronoun frau in contemporary written German language. It is a phenomenon occurring as a substitute for the indeterminate pronoun man used as a general subject. The thesis is based on DeReKo, the German reference corpus, in which 1,000 use examples were selected for the analysis. In the practical part, the corpus data are processed and interpreted, the theoretical parts map the use and meaning of the phenomenon in various linguistic disciplines, and comment on its state of research in available vocabularies. The aim of the work is to outline the development and occurrences of the phenomenon use in the period 2001-2015. Tato bakalářská práce pojednává o užití německého neurčitého zájmena frau v současné psané němčině. Jde o jev vyskytující se jako náhrada za neurčité zájmeno man, používané jako všeobecný podmět. Práce se opírá o Německý referenční korpus DeReKo, v kterém bylo pro analýzu vybráno 1000 dokladů využití. V praktické části jsou data z korpusu zpracovávána a interpretována, teoretické části mapují použití a význam jevu v různých jazykovědných oblastech a komentují jeho stav bádání v dostupné slovníkové i sekundární literatuře. Cílem práce je nastínit vývoj a výskyty užití jevu v období 2001-2015. Keywords: současný německý jazyk|korpusová lingvistika|lexikografie|genderová studia; contemporary German|corpus linguistics|lexicography|Gender studies Available in a digital repository NRGL
Užití neurčitého zájmena frau v současné němčině a jeho popis v jednojazyčných a překladových kodexech

This bachelor thesis is concerned with the use of the German indefinite pronoun frau in contemporary written German language. It is a phenomenon occurring as a substitute for the indeterminate pronoun ...

Matěna, David; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
2017 - German
Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři těchto děl působili, byly severní a severozápadní Čechy. Přestože byli podporováni místní šlechtou, Šliky a Salhauseny, nemohli evangeličtí kněží obvykle v regionu zůstat dlouho. Jejich spisy však vydávají svědectví o pronikání reformačních idejí do Čech a značné provázanosti české a saské reformace. Předkládaná práce se snaží mapovat nejen danou a germanistickému bádání doposud nepříliš známou produkci, ale ptá se i na okolnosti vzniku a pátrá po kontextech, v nichž byly dané texty sepsány. K tomu využívá především práci s peritexty a zkoumá, jak a jestli se tyto během zhotovování následných patisků proměňovaly. Kromě toho se zaměřuje také na materiální stránku tištěných brožur, nebo se táže, co nám může říct jejich vzezření o intencích autora a vnímání dobovým publikem. Hlavním tématem je pak otázka identity. V době reformace, kdy dochází k proměnám kolektivní paměti, se stávají letákové spisy rezervoárem nejrůznějších identifikačních schémat. Na jedné straně vytváří obecně obrazy těch, kteří se přiklonili k evangeliu, na druhou stranu líčí osudy svých autorů, jejich podporovatelů a obcí, které v určitý moment daným predikantům naslouchaly. Informace tohoto typu je nutné posuzovat nejen jako cenné historické informace, ale především jako jakási zrcadla různých stylizací nebo přání, která autoři do svých děl promítají. In 1520's a parallel could be drawn between the rise of production of pamphlets written in German language in the German lands and in the Czech lands. The main centres, which are connected to the lives of the authors of the pamphlets, included North and Northwest Bohemia. Despite the support that Evangelical clergymen received from the local nobility, the lords of Schlick and Salhausen, they usually could not stay in the region for a long time. Nevertheless, their texts show that the ideas of Reformation spread to Bohemia and that Bohemian and Saxon Reformation were distinctly interconnected. The aim of this thesis is to provide a survey of the production, which has been so far more or less overlooked by researchers. It also explores the circumstances that surrounded the production. For this purpose, it deals primarily with paratexts and researches how and whether these were changed as the subsequent reprints were being made. Next to that, it explores the material side of the printed brochures and researches what the design of the prints can tell us about the author's intention or perception of the reading public at that time. However, the focus of the thesis is the question of identity. As the collective memory was changing during the Reformation, pamphlets served as a reservoir of various identification schemes. For one thing, they provide images of those who were inclined to the Gospel, for another, they portray the lives of their authors, their supporters and towns, which were attentive to the preachers at that time. Such information is to be considered as worthy historical information, but also, in the first place, as a kind of mirror of various stylizations or wishes of the authors that are reflected in their works. Keywords: Reformation; Pamphlets; Bohemia; German; Benešov nad Ploučnicí; Děčín; Jáchymov; Loket Available in the UPOL Library.
Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen

Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři ...

ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die schöne Magelone
MOLKOVÁ, Mariana; OPLETALOVÁ, Veronika; SOLOMON, Kristýna
2017 - German
Práce se zabývá analýzou knihy: Die schöne Magelone od Ludwiga Tiecka v přepracování Gusti Hackela (vydání z roku 1920) psané švabachem. Knihu vydanou v nakladatelství A. Haase ilustrovala Marianne Sabat. Hlavním úkolem práce je popis básní Johanesse Brahmse a především ilustrací doprovázející text, zhodnocení do jaké míry jej sledují a jaké scény byly autory vybrány. Dále budou v komparaci vyhodnoceny změny v díle jež oproti Tieckovi zapracoval do textu Gusti Hackel. V úvodu práce jsou shrnuty základní informace k dílu i autorovi. This theses aims to analyze the book: Die schöne Magelone written by Ludwig Tiecke reworked by Gusti Hackel (published in 1920) written in script Schwabach. Book published at publishing house A. Haase was illustrated by Marianne Sabat. Main purpose of the thesis is to describe and analyze poems of Johanesse Brahms and especially illustrations going along with text. Also assessment of how illustrations fit in and why and what scenes was picked by author. On top of that the changes of the text made by Gusti Hackel will be examined. Introduction of thesis summarize basic information about the author and production. Keywords: Romance; schwabach script; Magelone; Peter; lovestory; separation; nobility; knight; princess Available in digital repository of UPOL.
Die schöne Magelone

Práce se zabývá analýzou knihy: Die schöne Magelone od Ludwiga Tiecka v přepracování Gusti Hackela (vydání z roku 1920) psané švabachem. Knihu vydanou v nakladatelství A. Haase ilustrovala Marianne ...

MOLKOVÁ, Mariana; OPLETALOVÁ, Veronika; SOLOMON, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Das Frauenbild in ausgewählten Zeitschriften der Tschechoslowakischen Republik und NS-Deutschlands in den Jahren 1935 - 1941
KOPECKÁ, Lenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Tato diplomová práce se zabývá obrazem žen v časopisech vydávaných na území Československa a Německa v letech 1935 až 1941. Analyzovány byly tři ženské časopisy, a to český čtrnáctideník "Eva", německy psaný časopis "Die Frau von heute", který byl primárně určen sudetoněmeckým čtenářkám, a nacionálně socialistický časopis "NS-Frauen-Warte". Cílem práce je zjistit, jaké ženské role byly v jednotlivých časopisech propagovány, přičemž je pozornost věnována jak publicistickým, tak literárním textům. Závěrem jsou analyzované časopisy a jejich obrazy srovnány. Práce se také zaměřuje na nesrovnalosti mezi prezentovanými obrazy a oficiální politikou daného režimu. This master's thesis deals with the image of women in the magazines published on the territory of Czechoslovakia and Germany between 1935 and 1941. Three women's magazines were analyzed, namely the Czech biweekly magazine "Eva", the German-written "Die Frau von heute", which was primarily intended for Sudeten German Readers, and the national socialist magazine "NS-Frauen-Warte". The aim of the thesis is to find out, what women's roles have been propagated in the particular magazines and the analysis is focused on the publicistic as well as literary texts. In conclusion, the analyzed magazines and their images are compared. The thesis also concentrates on discrepancies between the presented images and the official policy of the particular regime. Keywords: women; women's magazines; First Czechoslovak Republic; National Socialism; Protectorate of Bohemia and Moravia; Sudetenland; propaganda; women's roles Available in digital repository of UPOL.
Das Frauenbild in ausgewählten Zeitschriften der Tschechoslowakischen Republik und NS-Deutschlands in den Jahren 1935 - 1941

Tato diplomová práce se zabývá obrazem žen v časopisech vydávaných na území Československa a Německa v letech 1935 až 1941. Analyzovány byly tři ženské časopisy, a to český čtrnáctideník "Eva", ...

KOPECKÁ, Lenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases