Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2570
Published from to

Jazykový purismus nebo nutná kritika? "Spolek německého jazyka", jeho cíle, ceny a kritici
Žvachta, Michal; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
2017 - German
Keywords: ¨Purismus; Verein; Sprachpanschereien; Kritik; Preise; deutsche Sprache; purism; german language; critics; awards Available in a digital repository NRGL
Jazykový purismus nebo nutná kritika? "Spolek německého jazyka", jeho cíle, ceny a kritici

Žvachta, Michal; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2017

Mezilidské konflikty a jejich následky v "Probuzení jara" od Franka Wedekinda
Kolbabová, Martina; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Frank Wedekind; Frühlings Erwachen; Beziehung; Generationskonflikt; Suizid; Adoleszenz; Dramenanalyse; Frank Wedekind; Spring Awakening; Relationship; Generational Conflict; Suicide; Adolescence; Drama Analysis Available in a digital repository NRGL
Mezilidské konflikty a jejich následky v "Probuzení jara" od Franka Wedekinda

Kolbabová, Martina; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Vztah matky a dcery v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od Angeliky Overathové
Špotová, Šárka; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2017 - German
This bachelor thesis deals with the analysis of the relationship between Johanna and her mother in the work Nahe Tage. Roman in einer Nacht by Angelika Overath. The first part covers a brief introduction to the topic of mother-daughter relationships in contemporary literature, language, psychology and the theory of sibling constellations. The main part focuses on the relationship analysis in the aforementioned novel. First and foremost, attention is given to the characterization of the mother, the way she brings her daughter up and her influence. The protagonists' roles in the family and their communication are mentioned as well. Last but not least, both main characters are described from the perspective of the theory of sibling constellations. The thesis might contribute to better understanding of the work and the topic of mother-daughter relationships. KEYWORDS Mother, daughter, relationships, family, upbringing, Angelika Overath, Nahe Tage. Roman in einer Nacht Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a interpretací vztahu mezi Johanou a její matkou v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od autorky Angeliky Overathové. První část zahrnuje stručný úvod do problematiky vztahů dcer a matek v současné literatuře, jazyk, psychologii, a teorii sourozeneckých konstelací. Hlavní část se zaměřuje na samotnou analýzu vztahu ve zmíněném románu. Pozornost je věnována především charakteristice matky, její výchově a vlivu na dceru. Zmíněné jsou i role hrdinek v rámci rodiny a jejich komunikace. V neposlední řadě jsou obě hlavní postavy popsány z pohledu teorie sourozeneckých konstelací. Práci lze využít k lepšímu porozumění díla německé autorky a seznámení se s tématem vztahů matek a dcer v literatuře. KLÍČOVÁ SLOVA Matka, dcera, vztahy, rodina, výchova, Angelika Overath, Nahe Tage. Roman in einer Nacht Keywords: Matka; dcera; vztahy; rodina; výchova; Angelika Overath; Nahe Tage. Roman in einer Nacht; Mother; daughter; relationships; family; upbringing; Angelika Overath; Nahe Tage. Roman in einer Nacht Available in a digital repository NRGL
Vztah matky a dcery v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od Angeliky Overathové

This bachelor thesis deals with the analysis of the relationship between Johanna and her mother in the work Nahe Tage. Roman in einer Nacht by Angelika Overath. The first part covers a brief ...

Špotová, Šárka; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Otto Brod a jeho literární dílo
Smejkalová, Lucie; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2017 - German
Keywords: německojazyčná literatura z Prahy; přítel F. Kafky; bratr M. Broda; holocaust; German speaking literature of Prague; friend of F. Kafka; brother of M. Brod; Holocaust Available in a digital repository NRGL
Otto Brod a jeho literární dílo

Smejkalová, Lucie; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Vilém Tell: Legenda, její znázornění ve stejnojmenném dramatu od Friedricha Schillera a porovnání s historickou skutečností
Kuchařová, Simona; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
2017 - German
Keywords: Wilhelm Tell; Legende; Friedrich Schiller; historisches Drama; Vergleich; Wilhelm Tell; legend; Friedrich Schiller; historical drama; comparison Available in a digital repository NRGL
Vilém Tell: Legenda, její znázornění ve stejnojmenném dramatu od Friedricha Schillera a porovnání s historickou skutečností

Kuchařová, Simona; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2017

Rozdíly ve výslovnosti konsonantů /t͡ʃ, h, ç, x/ v češtině a němčině na příkladu výslovnosti českých rodilých mluvčích
Bourová, Tereza; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: fonetika a fonologie českého jazyka; fonetika a fonologie německého jazyka; konsonant; konsonantický systém; kontrastivní fonetika; komparativní fonetika; němčina jako cizí jazyk; Czech Phonetics and Phonology; German Phonetics and Phonology; Consonant; Consonantal system; Contrastive Phonetics; Comparative Phonetics; German as a Foreign Language Available in a digital repository NRGL
Rozdíly ve výslovnosti konsonantů /t͡ʃ, h, ç, x/ v češtině a němčině na příkladu výslovnosti českých rodilých mluvčích

Bourová, Tereza; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Europaregion Donau-Moldau in Sicht der Literatur
ŠETEK, Daniel
2017 - German
Bakalářská práce analyzuje region Dunaj-Vltava. Věnuje se všeobecné geografické deskripci oblasti, ale také pozorování místa pomocí literatury. Práce vysvětluje možnosti pojetí krajiny v literatuře a v další části dává ukázky románu "Witiko" který napsal rakouský spisovatel Adalbert Stifter. Právě putovoní hlavního hrdiny vystihuje nejlépe situaci, ve které se oblast dříve nacházela. Analýza také spočívá nejen v nahlédnutí na aktuální demografické údaje jednotlivých zemí, ale zahrnuje i historický vývoj v regionu. The bachelorś work analyzes the region Dunaj-Vltava. It is focused on the general geographic area as well as observing the place with the help of the literature. The first part of my study explains options for the approach in the literature second part presents the samples of the novel "Witítko" written by Adalbert Stifter. The main actorś walking describes excelently the atmosphere in the researched place and at the earlier time. The analysis also infers from the historical development to up to date demographic data for the specific territories. Keywords: Europaregion Danube-Vltava; literature; area; Adalbert Stifter; Witiko; landscape Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Europaregion Donau-Moldau in Sicht der Literatur

Bakalářská práce analyzuje region Dunaj-Vltava. Věnuje se všeobecné geografické deskripci oblasti, ale také pozorování místa pomocí literatury. Práce vysvětluje možnosti pojetí krajiny v literatuře a ...

ŠETEK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner
COUFALOVÁ, Markéta
2017 - German
Bakalářská práce nahlíží na češtinu jako na moderní cizí jazyk. Hlavním předmětem zájmu je výuka češtiny a používané materiály, zejména učebnice, pro německy mluvící cizince. Na základě dvou dotazníků je nabídnut hlubší vhled do problematiky výuky češtiny pro cizince v ČR i v německy mluvících zemích, konkrétně v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Zvláštní pozornost je věnována výukovým materiálům pro německy mluvící cizince. Závěr práce tvoří náhled na tematicky řazený slovníček se cvičebnicí pro výuku češtiny. Pro jeho vytvoření jsou jako podklad použity poznatky získané z dotazníků a analýz učebních materiálů češtiny pro cizince. This Bachelor thesis discusses Czech as a modern foreign language. It focuses on Czech language courses for foreigners, and on the teaching materials used there particularly Czech language text books for German-speaking foreigners. We are offered a deeper insight into Czech language courses in the Czech Republic and German-speaking countries; mainly Germany, Austria and Switzerland, based on a survey. Moreover, the thesis pays particular attention to teaching materials for German-speaking foreigners who are interested in learning Czech. In the end, the findings gathered from the survey research and analyses of Czech language teaching materials for foreigners will be put to good use; to create a draft of a vocabulary book with exercices for Czech language courses. Keywords: Czech as a foreign language; Czech for foreigners; foreigners in the Czech Republic; German speaking foreigners; lessons of Czech language in German speaking countries; teaching materials; vocabulary book with exercises Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner

Bakalářská práce nahlíží na češtinu jako na moderní cizí jazyk. Hlavním předmětem zájmu je výuka češtiny a používané materiály, zejména učebnice, pro německy mluvící cizince. Na základě dvou dotazníků ...

COUFALOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland
ONDRÁČEK, Robert
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá státní podporou exportu českých firem, přičemž se zaměřuje převážně na export do Německa, které je dlouhodobě největší exportní destinací České republiky. První část této práce se zaměřuje na zahraniční obchod České republiky vůči Spolkové republice Německo, a to jak z historického pohledu, tak i z pohledu vyvážených druhů zboží a perspektivních oblastí pro český export. Druhá část je věnována ekonomické diplomacii a jejím aktérům na poli mezinárodních obchodních vztahů. Třetí a zároveň hlavní část práce se zabývá vládní agenturou na podporu obchodu CzechTrade, která přímo podporuje české firmy a podnikatele při vstupu na zahraniční trh a při aktivitách směřujících k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Důraz je kladen především na zastoupení CzechTradu v Německu. Důležitou část práce představuje také dotazníkový průzkum mezi českými firmami, které mají se službami agentury na německém trhu osobní zkušenost. The aim of this bachelor thesis is to explore the trade relationship between Czech firms and the support they are receiving from the state, particularly focusing on the trade with Germany as it is the most lucrative destination for the Czech export. Firstly, the thesis will analyse the foreign trade of the Czech Republic in relation to Germany from the historical perspective as well as the wide range of products which are being exported, and then explain why the market there is so crucial for the Czech economy. Secondly, the focus will be held on the economic diplomacy and their practitioners with regards to international relations. Thirdly, the last part explores the governmental agenda set up for the trade support, aka CzechTrade, which directly encourages Czech firms and entrepreneurs to engage with the foreign trade as well as to explore their options on developing their businesses abroad; focusing mainly on the representation of CzechTrade on the German market. To conclude this study, a questionnaire of the Czech firms and their personal experiences with the German market and CzechTrade will be presented at the end to express their input on this matter. Keywords: CzechTrade; support of export; Germany Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland

Tato bakalářská práce se zabývá státní podporou exportu českých firem, přičemž se zaměřuje převážně na export do Německa, které je dlouhodobě největší exportní destinací České republiky. První část ...

ONDRÁČEK, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch
KOUKALOVÁ, Petra
2017 - German
Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého jazyka. Důležitou součástí práce je vysvětlení pojmů a rozdělení německého jazyka na základě jazykově-sociologických kritérií. Hlavní pozornost je věnována dolnoněmeckým dialektům. Dolnoněmeckým dialektům se také věnuje praktická část práce, kde je zkoumáno, jak velké procento lidí, žijících a pocházejících z Hamburku, ovládá místní dialekt. Byla použita metoda dotazníku. Následně pak byla provedena analýza nasbíraných dat. This bachelor thesis "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" deals in the theoretical part with the division, comparison and determination of German dialects and German language. Important part of this thesis is an explanation of the key concepts and determination of German language on the grounds of linguistic-sociological criterion. The main attention is paying to the dialects in the north of Germany. About this topic is also the practical part where is researched, how many people from Hamburg can speak local dialect. It was used the research in the form of questionnaire. Keywords: language; dialectology; dialect; Germany; German language; German dialects; Hamburg Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch

Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého ...

KOUKALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases