Počet nalezených dokumentů: 520283
Publikováno od do

Výchova a světová náboženství
ŠANOVCOVÁ, Gabriela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - český
Tato práce se zabývá vlivem víry na každodenní činnosti člověka, konkrétně na aspekty výchovné a vzdělávací. Prvá část se věnuje rozboru náboženských a věroučných pojmů. Druhá část seznamuje se všemi minulými i přítomnými náboženskými systémy a jejich výchovnými prvky. Ve třetí části je výchova a vzdělávání v minulosti i přítomnosti rozebírána podrobně, jsou zde rozepsány konkrétní aspekty, jež ve výchově i vzdělávání působí. This work deals with the influence of belief on the everyday activities of man, namely the educational and educational aspects. The first part deals with the analysis of religious and viral terms. The second part introduces all past and present religious systems and their educational elements. In the third part, education and training in the past and in the present are discussed in detail, there are detailed aspects of education and training. Klíčová slova: Výchova; náboženství; víra; chování; jednání; etický a morální kodex; základní pilíř; láska; bůh; Education; religion; faith; behavior; act; etical and moral code;the basic pillar; love; god Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Výchova a světová náboženství

Tato práce se zabývá vlivem víry na každodenní činnosti člověka, konkrétně na aspekty výchovné a vzdělávací. Prvá část se věnuje rozboru náboženských a věroučných pojmů. Druhá část seznamuje se všemi ...

ŠANOVCOVÁ, Gabriela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kompetenční model pracovníka krizového řízení ve veřejné správě
MIČANOVÁ, Markéta; DOPITA, Miroslav
2018 - český
Diplomová práce se zabývá vytvořením kompetenčního modelu pracovníka krizového řízení ve veřejné správě na úrovni kraje. Specifický kompetenční model vytvořený přístupem šitým na míru je vytvářen v souladu s postupem tvorby kompetenčních modelů dle Kubeše, Kurnického a Spillerové (2004). Pro měření úrovně kompetencí pracovníků krizového řízení je na základě studia odborné literatury vytvořena vlastní stupnice. Informace pro tvorbu kompetenčního modelu jsou získány z interních dokumentů krajského úřadu, informací z katalogu Národní soustavy povolání, odborné literatury, legislativních předpisů a doplněny rozhovory s pracovníky krizového řízení. Vytvořený kompetenční model je rozpracován až na úroveň kompetenčních profilů pro jednotlivé pracovní pozice. Tyto jsou pak pilotně použity při hodnocení a sebehodnocení pracovníků krizového řízení, a následně k odhalení tzv. kompetenčních mezer a návrhu doplnění vzdělávacích aktivit. The diploma thesis develops a competency model of a crisis management employee in public administration, focusing on the regional level. The model is tailor-made to the particular circumstances and based on the methodology of Kubeš, Kurnický and Spillerová (2004). To quantify the level of competencies of the crisis management personnel, I put forward a specific measurement scale based on the existing literature. The relevant data are obtained from internal documents of the regional public office and the catalogue of the National System of Occupations, as well as from the related literature and associated legislation. These sources are supplemented by interviews with crisis management staff. All these enable me to present the model at the level of competency profiles for each job position. They are then used in the assessment and self-assessment of crisis management personnel. Importantly, they serve to identify possible competency gaps, and propose appropriate educational activities that are likely to improve efficiency in the examined public organization. Klíčová slova: kompetence; kompetenční model; veřejná správa; pracovník krizového řízení; competencies; competency model; public administration; crisis management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kompetenční model pracovníka krizového řízení ve veřejné správě

Diplomová práce se zabývá vytvořením kompetenčního modelu pracovníka krizového řízení ve veřejné správě na úrovni kraje. Specifický kompetenční model vytvořený přístupem šitým na míru je vytvářen v ...

MIČANOVÁ, Markéta; DOPITA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika kouření na Střední škole v Žamberku
NOVOTNÁ, Veronika; PLEVOVÁ, Irena
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Problematika kouření na Střední škole v Žamberku

NOVOTNÁ, Veronika; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese
SKOUMALOVÁ, Miriam; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - český
Závěrečná práce na téma: Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese se dělí na: teoretickou a praktickou část. Teoretické část se zabývá teoretickou přípravou žáků střední zdravotnické školy podle rámcového vzdělávacího programu. Zaměřuje se na přípravu na náročné situace spojené výkonem profese zdravotníka smrti a umírání. Dále popisuje truchlení a podpůrné možnosti, které by mohli pomoci, pokud by měl žák problém se vyrovnat se smrtí pacienta. Praktická část práce pozůstává z vyhodnocení ankety, která byla realizována u žáka SZŠ před zahájením praktické výuky v nemocničním zařízení. Anketa zjišťovala, zda jsou žáci připraveni na péči o umírající a smrt svých pacientů. V praktické části byl také připraven a realizován praktický výstup na téma: Pomoc žákům se vyrovnat s náročnou situací a smrtí pacienta. Cíle práce se povedlo splnit. The final work on: Preparedness of SNS (Secondary nursing school) students to the difficult situations associated with the profession is divided into: the theoretical and practical part. The theoretical part deals with theoretical preparation students on the secondary nursing school according to the framework educational program. It focuses on preparing for difficult situations associated with the exercise of a nurse's profession - death and dying. It also describes grievances and support options that could help if the student had the problem to cope with the patient's death. The practical part of the thesis is based on the evaluation by the questionnaire, which was carried out at the secondary nursing school with students before starting practical training in the hospital facility. The survey found out whether students are ready to care for the dying and death of their patients. The practical part was also prepared and realized a practical output on the topic: Helping students to cope with the difficult situation and the death of the patient. The purpose of the work successfully fulfilled. Klíčová slova: smrt; umíraní; pomoc; podpora; truchlení; paliativní péče; death; dying; help; support; mourning; palliative care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese

Závěrečná práce na téma: Připravenost žáků SZŠ na náročné situace spojené s výkonem profese se dělí na: teoretickou a praktickou část. Teoretické část se zabývá teoretickou přípravou žáků střední ...

SKOUMALOVÁ, Miriam; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.
KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
2018 - český
Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v rozličných vědních oborech. Dochází k rozšiřování povědomí a následné aplikaci nanomateriálů v oblastech výzkumu v posledních letech výrazně zaměřeného na přípravu a následné aplikace nanočástic stříbra (Ag NPs), oxidů železa (FexOy NPs), ale také například nanočástic mědi (Cu NPs). Tyto materiály mohou být využity na poli biologického výzkumu, v analytických aplikacích, heterogenní katalýze nebo například v environmentální oblasti výzkumu. Těmto výzkumným směrům je věnována tato disertační práce, která představuje shrnutí vědeckých výsledků dosažených v oblasti přípravy a aplikací nanočástic stříbra, mědi a oxidů železa během mého Ph.D. studia. Hlavním cílem této práce bylo studovat různé metody přípravy výše zmíněných nanočástic, včetně jejich vzájemných kombinací v podobě nanokompozitních látek a následně nalézt a ověřit jejich aplikační potenciál v oblastech biologického a synergického účinku, environmentálního přínosu a v neposlední řadě také v oblasti katalytických vlastností. Vědeckovýzkumná práce související s tematikou Ph.D. studia byla v prvé řadě věnována nanočásticím stříbra, kde se pozornost zaměřila na jejich syntézu pomocí in-situ chemické redukce v přítomnosti dvou rozdílných redukčních činidel - maltózy a tetrahydridoboritanu sodného. Předem připravené Ag NPs byly následně využity při syntéze nanokompozitních materiálů v kombinaci s magnetickými nanočásticemi oxidů železa Ag@Fe3O4 a -Fe2O3@Ag, kde tyto magnetické nanokompozity vykazovaly antibakteriální i antifungální aktivitu, kde na druhou stranu byla akutní cytotoxicita těchto materiálů pozorována až při řádově vyšších koncentracích. Dále byly nanočástice stříbra využity při přípravě a aplikaci methylcelulózového hydrogelu, kde byla použita vysoce koncentrovaná disperze Ag NPs o výchozí koncentraci 5 g/L Ag. Připravený NanoSilver@methylcellulose hydrogel byl aplikován ke studiu lokálních baktericidních účinků s jasně prokazatelnými antimikrobiálními výsledky. Další část řešené práce se věnovala provedení systematické studie při kvantifikaci synergického účinku antibiotik (ATB) v kombinaci s Ag NPs, a to kvůli aktuálně řešenému problému s rozšiřující se rezistivitou bakteriálních kmenů vůči ATB. Test synergického účinku byl proveden proti bakteriálním kmenům Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus, kde všechna běžně dostupná testovaná antibiotika kombinovaná s Ag NPs prokazovala silné synergické účinky již při velmi nízkých koncentracích obou látek. Další část práce byla věnována syntéze a využití ultrajemných a téměř monodisperzních superparamagnetických nanočástic -Fe2O3, jež byly syntetizovány jednostupňovou mokrou chemickou metodou. Připravené nanočástice -Fe2O3 projevovaly vysokou plochu povrchu, a tudíž výrazné adsorpční schopnosti ověřované při odstraňování arseničnanů z vodného prostředí. Konečná část předkládané práce byla zaměřena na studium katalytických účinků dvou typů nanokatalyzátorů na bázi čistého oxidu železa a oxidu železa s příspěvkem nanočástic mědi, jež byly připraveny sonikační metodou. Kompozit s příspěvkem Cu NPs byl považován za účinný katalyzátor pro konverzi CO2 při nízkém parciálním tlaku CO2 a H2 s výslednými reakčními produkty jako jsou oxid uhelnatý, methan, methanol a benzen. Výsledky tohoto výzkumu představují perspektivní směr při konverzi oxidu uhličitého. Department of physical chemistry in cooperation with research centre Regional centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) devote their long-time interest into development of nanotechnologies in various science branches. There happens raising public awareness and transferring applications of nanomaterials in fields in research in last years significantly devoted to preparation and subsequent applications of silver nanoparticles (Ag NPs), iron oxide (FexOy Nps), but also for example copper nanoparticles (Cu NPs). These materials can be used in field of biological research, in analytical applications, heterogeneous catalysis or for example in environmental field of research. To these fields of research specialization is devoted this thesis, which represents summary of research results achieved in area of preparation and application of nanoparticles of silver, copper and oxides during my Ph.D. study. The main aim of this thesis was to study various methods of preparation of above-mentioned nanoparticles, including their mutual combinations in form nanocomposites substances and subsequently to find and verify their application potential in field of biological and synergic effect, environmental benefit and last but not least in area of catalyst properties. Scientific research work related to topic of Ph.D. study was mainly devoted to silver nanoparticles, where the attention was concerned to their synthesis using in-situ chemical redution in presence of two various reduction agents - maltose and sodium borotetrahydride. The in advance prepared Ag NPs were subsequently used in synthesis of nanocomposite materials in combination with magnetic iron oxide nanoparticles Ag@Fe3O4 and -Fe2O3@Ag, where these magnetic nanocomposites showed antibacterial and antifungal aktivity, where on the other hand was observed acute cytotoxicity of these materials only with higher concentrations. Furthermore, the silver nanoparticles were used during preparation and application of methylcellulose hydrogel, where there was used highly concentrated dispersion of Ag NPs with initial concentration of 5 g/L Ag. The prepared @methylcellulose hydrogel was applied during the study of local bactericidal effects with clearly provable antimicrobial results. Next part of this thesis deals with execution of systematic study using quantification of antibiotic (ATB) synergic effect in combination with Ag NPs, due to current solved problem with extending resistivity of bacterial strains against antibiotics. The test of synergic effect was performed against bacterial strain Excherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphulococcus aureus, where all common accessible antibiotics combined with Ag NPs showed strong synergic effects already at really low concentrations of both substances. Next part of this thesis was devoted to synthesis and usage of ultrafine and almost monodisperse superparamagnetic nanoparticles of -Fe2O3, that were synthesized using one step wet chemical method. Prepared -Fe2O3 nanoparticles experienced high surface area, and therefore significat adsoption characteristics during removal of arsenates from aquatic environment. The final part of this thesis deals with the study of catalytic effects of two types of nanocatalyst on basis of clear iron oxide and iron oxide with contribution of copper nanoparticles, that were prepared using sonication method. Composite with contribution of Cu NPs was considered as effective catalyst for conversion of CO2 using low partial pressure of CO2 and H2 with resulting reaction products such as carbon monoxide, methane, alcohol and benzen. The results of this research represent a perspective direction in the area of carbon dioxide conversion. Klíčová slova: Stříbro; oxidy železa; měď; nanočástice; příprava; aplikace; biologická aktivita; katalýza; sorpce; synergie; Silver; iron oxide; copper; nanoparticles; synthesis; application; biological activity; catalysis; synergy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.

Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v ...

KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM
HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
2018 - anglický
Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Klíčová slova: threat; suicide; terrorism; women; threat; suicide; terrorism; women Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM

Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist ...

HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spirituální potřeby seniorů využívajících sociálních služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh
JÍLKOVÁ, Barbora; DOLEŽEL, Jakub; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - český
Cílem této práce je pomoci kvantitativního výzkumu zjistit, v jaké míře jsou naplněny spirituální potřeby uživatelů služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V teoretické části objasňuji základní pojmy stárnutí, stáří a senioři. Dále se věnuji tématu spirituálních potřeb a konec této části je věnován organizaci Charita Zábřeh. V rámci výzkumné části nejprve popisuji cíl práce, zvolenou metodu a celkové výsledky dotazníkového šetření. The aim of this thesis is to find out to what degree are the spiritual needs of seniors using the social service daycare center Domovinka in Zábřeh met. The thesis is divided into two parts - theory and research. The theoretical part defines the following terms: senescence, old age and seniors. Furthermore it examines the topic of spiritual needs and is closed with information about Charity in Zábřeh. The research part explains the aim of the thesis, chosen methods and the results of the survey. Klíčová slova: stárnutí; stáří; senioři; spirituální potřeby; sociální práce; kvantitativní výzkum; ageing; old age; seniors; spiritual needs; social work; quantitative research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spirituální potřeby seniorů využívajících sociálních služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh

Cílem této práce je pomoci kvantitativního výzkumu zjistit, v jaké míře jsou naplněny spirituální potřeby uživatelů služeb Denního stacionáře Domovinka Charity Zábřeh. Tato práce je rozdělena na dvě ...

JÍLKOVÁ, Barbora; DOLEŽEL, Jakub; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komparace možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin.
HORÁKOVÁ, Lucie; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
2018 - český
Diplomová práce se zabývá komparací možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin. Jejím cílem je zjistit, zda jsou možnosti pečovatelské služby v souladu s očekáváními, která mají klienti a jejich rodinní příslušníci. Výzkumná část je věnována prezentaci výsledků výzkumného šetření, které je provedeno prostřednictvím rozhovorů s klienty vybrané pečovatelské služby a jejich rodinnými příslušníky. Závěrem je shrnutí získaných poznatků a odpovězení na hlavní výzkumnou otázku. Domnívám se, že sociálním pracovníkům může být práce přínosem, protože jim může přinést jiný pohled na pečovatelskou službu. The thesis deals with the comparison of the possibilities of home care service with the expectations of clients and their families. The aim of the thesis is to find out if the possibilities of home care service are in line with the expectations of clients and their family members. The research part is devoted to the presentation of the results of the research, which is done through interviews with clients of selected home care service and their family members. In conclusion is a summary of the results and the answer to the main research question. I think social workers can benefit from work because it can give them a different look at the home care service. Klíčová slova: klient; rodinný příslušník; očekávání; možnosti; pečovatelská služba; client; family member; expectations; options; home care services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komparace možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin.

Diplomová práce se zabývá komparací možností pečovatelské služby s očekáváními klientů a jejich rodin. Jejím cílem je zjistit, zda jsou možnosti pečovatelské služby v souladu s očekáváními, která mají ...

HORÁKOVÁ, Lucie; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Případová studie služby následné péče v Jeseníku
SIVÁKOVÁ, Monika; DOLEŽEL, Jakub; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2018 - český
Diplomová práce je případovou studií služby následné péče v Jeseníku. Cílem této práce je podrobně a komplexně popsat zařízení, metody a postupy práce ve službě následné péče v Jeseníku. Dílčím cílem výzkumu je posouzení, jak je možné tento program do budoucna zlepšit nebo dále rozvíjet. Teoretická část této práce se věnuje drogové závislosti, modelům závislosti, léčbě a službám pro uživatele návykových látek a službám následné péče v České republice. Empirická část práce je případovou studií. Byly využity tyto metody: dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování, rozhovor a analýza dokumentů. The diploma thesis is a case study of the aftercare service in Jeseník. The aim of this work is to describe in detail and comprehensively the institution, methods and procedures of the post-care service in Jeseník. The partial objective of the research is to assess how this program can be improved or further developed in the future. The theoretical part of this work deals with drug addiction, addiction models, treatment and services for drug users and aftercare services in the Czech Republic. The empirical part of the thesis is a case study. The following methods were used: questionnaire survey, involved observation, interview and document analysis. Klíčová slova: závislost; drogová závislost; modely závislosti; léčba závislosti; relaps; abstinence; následná péče; případová studie; addiction; drug addiction; addiction models; treatment of addiction; relapse; abstinence; aftercare service; case study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Případová studie služby následné péče v Jeseníku

Diplomová práce je případovou studií služby následné péče v Jeseníku. Cílem této práce je podrobně a komplexně popsat zařízení, metody a postupy práce ve službě následné péče v Jeseníku. Dílčím cílem ...

SIVÁKOVÁ, Monika; DOLEŽEL, Jakub; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spolupráce sociálních kurátorů se základními školami
DŽURBANOVÁ, Ester; MATULAYOVÁ, Tatiana; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - český
Cílem této práce zjistit spolupráci mezi sociálními kurátory a základními školami a zejména zjištěni různých determinantů, které mohou být barierou ve spolupráci a naopak zhodnocení spolupráce její vývoj. V teoretické části práce jsem popisovala ohrožené děti a nástroje pro řešení jejich situaci. Jaké mohou být formy ohrožených dětí, a jak v těchto sociální problémech funguje škola na základě svých dostupných nástrojů. V konečné fází popisuji, kdy sociální kurátor spolupracuje se základními školami. Ve výzkumné části popisuji cíle výzkum respektive prezentuji výsledky hlavní výzkumné otázky: " Jaká je spolupráce mezi sociálními kurátory a základními školami", ke konečnému výsledku jsem došla kvalitativní metodou, konkrétně polostukturovaným rozhovorem. The aim of this work is to find cooperation between social curators and elementary schools and, in particular, to identify various determinants that can be a barrier to cooperation and, on the contrary, to evaluate the cooperation of its development. In the theoretical part of the thesis I described vulnerable children and tools for solving their situation. What forms of vulnerable children can be, and how does the school work on these social problems on the basis of its available tools. In the final phase, I describe when the social curator works with elementary schools. In the research part I describe the objectives of research or present the results of the main research question: "What is the cooperation between social curators and elementary schools", I came to the final result by a qualitative method, namely semi-structured interview. Klíčová slova: Social práce; OSPOD; základní škola; sociální prácovník; sociální kurátor; výchovné problémy; ohrožené děti; šikana ve škole; Social work; OSPOD; primary school; social worker; social curator; educational problems; children at risk; bulling at school. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spolupráce sociálních kurátorů se základními školami

Cílem této práce zjistit spolupráci mezi sociálními kurátory a základními školami a zejména zjištěni různých determinantů, které mohou být barierou ve spolupráci a naopak zhodnocení spolupráce její ...

DŽURBANOVÁ, Ester; MATULAYOVÁ, Tatiana; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze