Number of found documents: 26605
Published from to

Strukturní analýza vybraných silicidů přechodných kovů pomocí rentgenové difrakce a dynamického upřesňování dat z elektronové difrakce
Antunes Corrêa, Cinthia; Janeček, Miloš; Kalvoda, Ladislav; Kužel, Radomír
2017 - English
Title: Structure analysis of some transition metal silicides using X-ray diffraction and dynamical refinement against electron diffraction data Author: Cinthia Antunes Corrˆea Department: Physics of Materials Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc., Department of Physics of Materials Abstract: This thesis presents the crystal structure analysis of several transition metal silicides. The crystal structures were studied primarily by precession electron diffraction tomography (PEDT) employing the dynamical refinement, a method recently developed for accurate crystal structure refinement of electron diffraction data. The optimal values of the parameters of the method were proposed based on the comparison between the dynamical refinement of PEDT data and a high- quality reference structure. We present the results of the comparison using a Ni2Si nanowire with the diameter of 15 nm. The average atomic distance between the model obtained by the dynamical refinement on PEDT data and the one by single crystal X-ray diffraction was 0.006 ˚A. Knowing the accuracy and limitations of the method, the crystal structure of Ni3Si2 was redetermined on a nanowire with 35 nm of diameter. The model obtained had an average error in the atomic posi- tions of 0.006 ˚A. These results show that the accuracy achieved by the dynamical... Název práce: Strukturní analýza vybraných silicidů přechodných kovů pomocí rentgenové difrakce a dynamického upřesňování dat z elektronové difrakce Autor: Cinthia Antunes Corrˆea Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedoucí doktorské práce: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc., Katedra fyziky materiálů Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá krystalovou strukturní analýzou několika silicidů přechodných kovů. Krystalové struktury byly studovány především precesní elektronovou difrakční tomografií (PEDT) za použití metody dynamického upřesňování - nedávno vyvinuté metody, která umožňuje správnější upřesňování krystalové struktury z PEDT dat. Optimální hodnoty parametrů metody byly zvoleny na základě provnání dynamického upřesnění z PEDT dat s kvalitně upřesněhou referenční strukturou. V práci je ukázáno porovnání pro nano-drát Ni2Si s poloměrem 15 nm. Průměrná odchylka poloh atomů struktury získané dynamic- kým upřesňováním dat z PEDT od poloh atomů ve struktuře upřesněné z monokrys- talových rentgenových dat byla 0,006 ˚A. S vědomím přesnosti a limitů metody byla správně vyřešena a upřesněna krystalová struktura Ni3Si2 na datech získaných z na- no-drátu o průměru 35 nm. Získaný model měl... Keywords: Precesní elektronová difrakční tomografie; dynamické upřesňování; silicidy niklu a mědi; (3+2)D nesouměřitelně modulované struktury; Precession electron diffraction tomography; dynamical refinement; nickel and copper silicides; (3+2)D incommensurately modulated strucutres Available in a digital repository NRGL
Strukturní analýza vybraných silicidů přechodných kovů pomocí rentgenové difrakce a dynamického upřesňování dat z elektronové difrakce

Title: Structure analysis of some transition metal silicides using X-ray diffraction and dynamical refinement against electron diffraction data Author: Cinthia Antunes Corrˆea Department: Physics of ...

Antunes Corrêa, Cinthia; Janeček, Miloš; Kalvoda, Ladislav; Kužel, Radomír
Univerzita Karlova, 2017

Studium reziduálních napětí a deformačních mechanismů kompozitů na bázi hořčíku pomocí metod neutronové difrakce a akustické emise
Farkas, Gergely; Mathis, Kristián; Dobeš, Ferdinand; Nguyen, Quang Chinh
2017 - English
The objective of this thesis is to study the mechanical properties of magnesium-based composite (AX41) reinforced by short Saffil fibers. Two type of samples have been investigated: fiber plane parallel respective perpendicular to the loading axis. In both case compression tests were performed in temperature range from 23řC to 200řC. Deformation test were completed by acoustic emission and neutron diffraction measurement. Both methods provide information about the ongoing deformation mechanisms. Microstructure of deformed sample was investigated by SEM and EBSD methods in order to confirm the ND and AE results. The internal strain field in the material was predicted with numerical FEM and compared with the observed experimental values. Cílem této práce je studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin (AX41) vyztužené krátkými Saffilovými vláknami. Byly zkoumány dva typy vzorků: s rovinou vlákna rovnoběžnou resp. kolmou na osu namáhání. V obou případech byly provedeny tlakové zkoušky v teplotním oboru 23 - 200 řC. Deformační testy byly doprovázeny měřením akustické emise a neutronové difrakce. Obě metody poskytují informace o probíhajících deformačních mechanismech. Mikrostruktura deformovaných vzorku byla pozorovaná metodami SEM a EBSD za účelem potvrzení výsledků ND a AE. Vnitřní deformační pole v materiálu bylo předpovězeno numerickým FEM modelem a porovnáno s naměřenými experimentálními hodnotami. Keywords: kompozity na bázi hořčíku; reziduální napětí; neutronová difrakce; akustická emise; magnesium-based composites; residual stresses; neutron diffraction; acoustic emission Available in a digital repository NRGL
Studium reziduálních napětí a deformačních mechanismů kompozitů na bázi hořčíku pomocí metod neutronové difrakce a akustické emise

The objective of this thesis is to study the mechanical properties of magnesium-based composite (AX41) reinforced by short Saffil fibers. Two type of samples have been investigated: fiber plane ...

Farkas, Gergely; Mathis, Kristián; Dobeš, Ferdinand; Nguyen, Quang Chinh
Univerzita Karlova, 2017

Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce
Seemanová, Jana; Vysokajová, Margerita; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
2017 - Czech
Legal status of persons taking care of children in the labor market This dissertation deals with the legal status of persons taking care of children with respect to their participation in the labor market. The dissertation provides a comprehensive analysis of the legal status of these persons, focusing especially on the employees' work-life balance. The dissertation deals in particular with the issues of working conditions of pregnant women, breastfeeding employees and employed mothers in the period of nine months after childbirth, and employees taking care of a child. The dissertation analyses the legal regulations of individual labor law institutes in relation to person taking care of children such as part-time work. The dissertation analyses atypical employment relationships resulting from the need to care of a child. In addition to providing an analysis of the current legislative framework, the dissertation also deals with contemporary case law, in particular the judicial decisions concerning part-time work. The dissertation describes overlaps with other areas of law, i.e. social security law and tax law, and identifies new trends such as the development of childcare services, in particular for children under three years of age, and process getting shorter parental leave resulting from changes... Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce Předkládaná disertační práce se zabývá tématem trhu práce a právního postavení osob pečujících o děti. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice právního postavení těchto osob na trhu práce v souvislosti se skloubením pracovního a rodinného života. Práce se detailně zabývá pracovními podmínkami těhotných zaměstnankyň, kojících matek a matek- zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu a osob pečujících o děti. Analyzuje právní úpravu jednotlivých institutů pracovního práva ve vztahu k osobám pečujícím o děti jako např. kratší pracovní doba. Práce se také věnuje využití atypických forem práce u osob pečujících o děti. Kromě rozboru platné legislativy práce rovněž analyzuje aktuální judikaturu, a to zejména ve vztahu k institutu kratší pracovní doby. Práce se rovněž zabývá souvislostmi vyplývajícími z jiných právních oborů zejména práva sociálního zabezpečení a daňového práva. Zaznamenává nové trendy spočívající zejména v rozvoji institucionální péče o děti do tří let a zkracování rodičovské dovolené v důsledku změny právní úpravy rodičovského příspěvku. Keywords: rodičovská dovolená; kratší pracovní doba; pracovní podmínky; parental leave; part-time work; working conditions Available in a digital repository NRGL
Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce

Legal status of persons taking care of children in the labor market This dissertation deals with the legal status of persons taking care of children with respect to their participation in the labor ...

Seemanová, Jana; Vysokajová, Margerita; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu
Hájková, Michaela; Krulová, Magdaléna; Hrdý, Jiří; Šírová, Milada
2017 - Czech
Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To improve clinical applicability of MSCs, new methods to increase their delivery and efficacy have been tested in the latest years but the mechanism of observed alterations has not yet been described. In the present project we focused on studying the effect of several factors that can significantly affect the therapeutic success of MSC-based treatment. Initially, we analysed the therapeutic effect of MSCs applied locally on nanofiber scaffold with incorporated cyclosporine A (CsA) in a mouse model of allogeneic skin transplantation. Our results indicate that application of MSCs in the presence of CsA direct M1/M2 macrophage polarization towards regulatory phenotype. This phenotype switching is accompanied by decreased production of nitric oxide (NO) and interferon  (IFN-) and increase production of interleukin 10 (IL-10), and may result in suppression of the local inflammatory reaction. The next goal of proposed study was to analyse the effect of the treatment based on MSCs combined with immunosuppressive drugs with different mechanism of action on the balance among distinct T cell subpopulations. We... Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. V posledních letech bylo testováno mnoho metod pro zlepšení klinické použitelnosti MSCs, ale přesný mechanismus pozorovaných efektů ještě nebyl popsán. V předkládané práci jsme se zaměřili na studium několika faktorů, které mohou terapeutickou úspěšnost MSCs významně ovlivnit. Nejprve jsme na myším modelu transplantace alogenní kůže analyzovali terapeutický efekt MSCs aplikovaných lokálně na nanovlákenných nosičích s inkorporovaným cyklosporinem A (CsA). Naše výsledky ukázaly, že aplikace MSCs a CsA směřuje M1/M2 polarizaci makrofágů směrem k regulačnímu fenotypu. Tato změna fenotypu je doprovázena sníženou produkcí oxidu dusnatého (NO) a interferonu  (IFN-) a zvýšenou produkcí IL-10 a může vést k potlačení lokální zánětlivé reakce. Dalším cílem předkládané studie bylo analyzovat efekt podání MSCs v kombinaci s imunosupresivními látkami s různým mechanismem účinku na rovnováhu mezi jednotlivými populacemi T lymfocytů. Ukázali jsme, že MSCs snižují nežádoucí účinky imunosupresivních látek a v kombinaci s těmito léky modulují aktivaci a apoptózu buněk. Tento kombinovaný přístup... Keywords: mezenchymální kmenové buňky; imunosupresivní látky; imunomodulace; buněčná terapie; mesenchymal stem cells; immunosuppressive drugs; immunomodulation; cell-therapy Available in a digital repository NRGL
Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu

Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To ...

Hájková, Michaela; Krulová, Magdaléna; Hrdý, Jiří; Šírová, Milada
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích
Machová, Daniela; Pauknerová, Monika; Ondřej, Jan; Feigerlová, Monika
2017 - Czech
The dissertation deals with the application of legal rules, especially the rules of private and procedural international law, in the Internet environment. The core of the dissertation is divided into six main chapters. The first concerning the Internet world and its main terms and the general terms of conflict of laws. It is followed by the examination of the main legal sources of the international private law and by the chapter about main aspects of e-business. The two chapters that are the most essential to this work are e-contracts and the application of the international private law rules to electronic relationships. The dissertation is concluded with a segment devoted to development of e-government which is also an important part of e-business in general. The dissertation aims to provide comprehensive insight into the development and the future of the legal regulation of electronic legal relations and other important elements of e- business. Disertační práce je zaměřena na aplikaci právních předpisů, zejména pravidel mezinárodního práva soukromého a procesního, v prostředí internetu. Jádro disertační práce je rozděleno do šesti hlavních kapitol. První se týká světa internetu a vysvětlení jeho základních pojmů, přičemž rovněž vymezuje systém a metody mezinárodního práva soukromého. Následuje rozbor nejdůležitějších pramenů mezinárodního práva soukromého a procesního v oblasti kyberprostoru a kapitola o hlavních aspektech e-businessu. Dvě stěžejní kapitoly práce pojednávají o elektronických smlouvách a použití mezinárodních pravidel soukromého práva v oblasti elektronických právních vztahů. Disertační práce je uzavřena se segmentem věnovaným rozvoji e-governmentu, jakožto důležité součásti e-businessu. Cílem disertační práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu elektronických právních vztahů, na použití a vývoj těchto norem a dalších důležitých prvků e-businessu. Keywords: internet; mezinárodní právo soukromé; e-business; Internet; Conflict of Laws; E-business Available in a digital repository NRGL
Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích

The dissertation deals with the application of legal rules, especially the rules of private and procedural international law, in the Internet environment. The core of the dissertation is divided into ...

Machová, Daniela; Pauknerová, Monika; Ondřej, Jan; Feigerlová, Monika
Univerzita Karlova, 2017

Teoretické studium dvojrozměrných magnetických materiálů
He, Junjie; Nachtigall, Petr; Zhang, Gang; Blonski, Piotr
2017 - English
Two dimensional (2D) materials, such as graphene, phosphorene and transition metal chalcogenides, have received a great attention in recent years due to their unique physical and chemical properties. A majority of 2D materials is intrinsically non-magnetic, therefore, their applications in spintronics are limited. The design and synthesis of new 2D materials with intrinsic magnetism and high spin-polarization remains a challenge. Computational discovery of new 2D materials with desired magnetic and electronic properties is the subject of this thesis. Using density functional theory with PBE, PBE+U and HSE06 functionals, we have systematically investigated the structure, electronic, magnetic and topological properties of novel 2D materials. Investigated materials include MXenes and layered transition-metal trihalides, both with great potential applications in spintronic devices. Four different classes of materials showing unique magnetic properties were investigated and reported in this thesis. (1) Asymmetrically functionalized MXenes were studied. The coexistence of the fully compensated antiferromagnetic order (zero magnetization) and completely spin-polarized semiconductivity was found for the first time. Moreover, the spin carrier orientation and induced transition from bipolar antiferromagnetic... Vzhledem ke svým jedinečným chemickým a fyzikálním vlastnostem se dvojrozměrné (2D) materiály odvozené od grephenu, phosporenu či chalkogenidů tranzitních kovů těší velkému zájmu chemiků a fyziků. Drtivá většina těchto 2D materiálů není magnetická a jejich potenciální využití ve spintronice není přímočaré. Návrh a příprava nových 2D materiálů vykazujících magnetické vlastnosti a vysokou spinovou polarizovatelnost zůstává aktuální výzvou. Předmětem této dizertační práce je hledání 2D materiálů s požadovanými magnetickými a elektrickými vlastnostmi pomocí počítačových studií. Struktura, elektronické, magnetické a topologické vlastnosti nových 2D materiálů byly systematicky studovány pomocí metod funkcionálu hustoty s využitím PBE, PBE+U a HSE06 funkcionálů. Mezi studované systémy patří materiály odvozené od MXenů a vrstevnatých trihalidů tranzitních kovů. U obou typů systémů byly předpovězeny jedinečné magnetické a elektrické vlastnosti, ze kterých je patrný jejich obrovský potenciál pro aplikace ve spintronice. Dizertační práce popisuje vlastnosti celkem čtyř nově navržených materiálů s ojedinělými magnetickými vlastnostmi: (1)Asymetricky funkcionalizované MXeny. MXeny jsou 2D materiály sestávající z tranzitního kovu a uhlíku (nebo dusíku). Bylo zjištěno, že asymetricky funkcionalizované MXenů (na horní a... Keywords: metody funkcionálu hustoty; kvantová chemie; elektronické a magnetické vlastnosti,2D materiály; spintronika; density functional theory; quantum chemistry; electronic and magnetic properties; 2D materials,spintronics Available in a digital repository NRGL
Teoretické studium dvojrozměrných magnetických materiálů

Two dimensional (2D) materials, such as graphene, phosphorene and transition metal chalcogenides, have received a great attention in recent years due to their unique physical and chemical properties. ...

He, Junjie; Nachtigall, Petr; Zhang, Gang; Blonski, Piotr
Univerzita Karlova, 2017

Dvouneutrinový dvojný beta rozpad 150Nd v experimentu NEMO-3 a charakterizace scintillátorů pro SUPER NEMO
Žukauskas, Aivaras; Vorobel, Vít; Lokajíček, Miloš; Wagner, Vladimír
2017 - English
The half-life of two-neutrino double beta decay of 150 Nd has been measured with data taken by the NEMO-3 experiment at the Modane Underground Laboratory. Using 1918.5 days of data recorded with 36.55 g of 150 Nd the half-life of this process is measured to be T2ν 1/2 = (8.99 ± 0.18 (stat.) ± 0.71 (syst.)) × 1018 y. SuperNEMO is the successor to NEMO-3 and will be one of the next generation of 0νββ experiments. It aims to measure 82 Se with an half-life sensitivity of 1026 yr corresponding to ⟨mββ⟩ < 50 - 100 meV. In order to achieve this target, a testing apparatus for the scintillator characterization has been developed and 140 scintillator blocks were characterized for the calorimeter of the SuperNEMO. It was determined that none of the blocks violate defined criteria of uniformity (± 3% for the energy resolution at 1 MeV) nor the criteria of energy resolution (< 16% at 1 MeV). The average uniformity of the blocks was found to be 0.7% and the average energy resolution of these blocks is 12% at 1 MeV. However, it was discovered during the visual tests that 23 out of 140 blocks contain more than 20 visible dust specks, thus alarming the possible contamination of these blocks with the natural radioactive isotopes. NEMO-3 experiment, jenž fungoval r. 2003-2011 v podzemní laboratoři Modane (Francie), byl věnován hledání hypotetického bezneutrinového dvojného beta roz- padu. Také jako nejpřesnějí ve světě naměřil poločas dvojného beta rozpadu s emisí dvou neutrin pro sedm izotopů. Jedným z výsledků této práci je hodnota poločasu dvouneutrinového dvojného beta rozpadu izotopu 150 Nd, získána po 1918,5 dnů měření 36,55 g vzorku tohoto izotopu: T2ν 1/2 = (8.99 ± 0.18 (stat.) ± 0.71 (syst.)) × 1018 y. SuperNEMO je experiment patřící do nové generace experimentů, hledající bez- neutrinový dvojný beta rozpad. Za cíle si klade stanovit poločas rozpadu izotopu 82 Se s citlivostí 1026 r., odpovídající effektivní hmotě neutrína ⟨mββ⟩ < 50 - 100 meV. Příspěvkem ke konstrukci detektoru a k dosažení tohoto cíle byla vybu- dována testovací stanice pro charakterizaci scintilačních detektorů, které budou tvořit boční stěny (X-walls) kalorimetru v tzv. demonstrátoru, prvním modulu SuperNEMO. Pomocí této stanice bylo stanoveno, že žádný ze 140 testovaných scintilátorů nepřekročuje kritérium uniformity (±3% energetického rozlišení na 1 MeV). Průměrná uniformita testovaných scintilačních bloků je 0,7%. Průměrné energetické rozlišení je 12%. Vizuální test odhalil, že ve 23 blocích je více než 20 viditelných částic prachu, což... Keywords: poločas rozpadu 150Nd charakterizace scintilátor NEMO-3 SuperNEMO experiment; half-life 150Nd scintillator characterization NEMO-3 SuperNEMO experiment Available in a digital repository NRGL
Dvouneutrinový dvojný beta rozpad 150Nd v experimentu NEMO-3 a charakterizace scintillátorů pro SUPER NEMO

The half-life of two-neutrino double beta decay of 150 Nd has been measured with data taken by the NEMO-3 experiment at the Modane Underground Laboratory. Using 1918.5 days of data recorded with 36.55 ...

Žukauskas, Aivaras; Vorobel, Vít; Lokajíček, Miloš; Wagner, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Model rezonančních srážek elektronů s molekulami a molekulárními ionty
Váňa, Martin; Houfek, Karel; Cejnar, Pavel; Mašín, Zdeněk
2017 - English
A two-dimensional model of the resonant electron-molecule collision processes with one nuclear and one electronic degree of freedom introduced by Houfek, Rescigno and McCurdy [Phys. Rev. A 73, 032721 (2006)] and a similar two- dimensional model of the dissociative recombination with potential proposed by Hamilton [Ph.D. thesis, University of Colorado, (2003)] are formulated within the time-dependent framework and solved numerically using the finite-element method with the discrete variable representation basis, the exterior complex scaling method and the generalized Crank-Nicolson method. On the model of electron-molecule collisions we illustrate how the time-dependent calculations can provide a deep insight into the origin of oscillatory structures in the vibrational excitation cross sections if one evaluates the cross sections not only at sufficiently large time to obtain the final cross sections, but rather at several characteristic times which are given by the evolution of the system. With use of the time- dependent calculations we demonstrate the complex nature of the dissociative recombination model dynamics and we propose the interpretation of the recom- bination process mechanism. We also propose few techniques for the explanation of the sharp structures in the dissociative recombination cross sections... Dvojrozměrný model rezonančních srážek elektronu s molekulami, s jedním jaderným a jedním elektronovým stupněm volnosti, představený skupinou Hou- fek, Rescigno a McCurdy [Phys. Rev. A 73, 032721 (2006)] a jemu podobný dvojdimenzionální model disociativní rekombinace s potenciálem navrženým E. Hamiltonem [Ph.D. thesis, University of Colorado (2003)] jsou formulovány v časově závislém obraze a numericky vyřešeny pomocí metody konečných prvků, diskrétní reprezentace proměnné, vnějšího komplexního škálování a zobecněné Crank-Nicolsonovy metody. Na modelu srážek elektronu s molekulami ilustru- jeme jak časově závislý výpočet umožňuje hluboký vhled do dynamiky a odha- luje původ oscilačních strukur v účinných průřezech procesů vibrační excitace, pokud jsou účinné průřezy vyčísleny nejen v čase potřebném pro správnou kon- vergenci konečných hodnot, ale také v charakteristických okamžicích, jež jsou dány vývojem systému. Skrze časově závislý výpočet dále poukzujeme na kom- plexní charakter dynamiky modelu disociativní rekombinace a navrhujeme inter- pretaci mechanismu rekombinačního procesu. Navrhujeme také několik postupů pro vysvětlení ostrých struktur v účinných průřezech disociativní rekombinace a... Keywords: srážky elektronů s molekulami; rezonance; molekulové ionty; vibrační excitace; disociativí záchyt; disociativní rekombinace; electron-molecule collisions; resonance; molecular ions; vibrational excitation; dissociative attachment; dissociative recombination Available in a digital repository NRGL
Model rezonančních srážek elektronů s molekulami a molekulárními ionty

A two-dimensional model of the resonant electron-molecule collision processes with one nuclear and one electronic degree of freedom introduced by Houfek, Rescigno and McCurdy [Phys. Rev. A 73, 032721 ...

Váňa, Martin; Houfek, Karel; Cejnar, Pavel; Mašín, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Energie a životní prostředí z právního pohledu
Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan; Smolek, Martin; Stejskal, Vojtěch
2017 - Czech
The relationships among energetics, environment and associated climatic changes is beginning to be a subject of a complex interest of not just science but also politics and law. The reason for this is the fact that we are now at a breaking point of the development of mankind and our future steps will significantly influence its path. To obtain the energy man cannot live without, we frequently use fossil fuels, producing greenhouse gases that are warming our planet. This situation needs to change. We either find a sustainable solution or we will cause a catastrophe. The energetics must not be the cause, it has to be the solution as well. One of possible solutions for this problem is the law. It is not a stand-alone solution but it is a fundamental one nonetheless. To come up with an effective solution, a large-scale cooperation is necessary in politics, science, economics and in society as well - and there is not much time to come up with it. Keywords: energetics, environment, climate change Vztah mezi energiemi, životním prostředím a souvisejícími klimatickými změnami začíná být předmětem komplexního zájmu nejen vědy, ale i politiky a práva. Důvodem je, že se nacházíme ve zlomovém období lidského vývoje, kdy naše současné kroky zásadně ovlivní budoucí vývoj. Pro získávání energií, bez kterých se dnešní společnost neobejde, využíváme nejvíce fosilní paliva, jejichž spalováním vznikají skleníkové plyny oteplující planetu. Tento stav je třeba změnit. Buď se nalezne udržitelné řešení, nebo dojde ke katastrofě. Energetika nesmí být pouze příčinou, ale musí být též řešením. Jedním z možných nástrojů řešení tohoto problému je právo. Nejedná se o nástroj samospasitelný, ale základní. Pro účinné řešení je nutná spolupráce na úrovni politické, vědecké, ekonomické a společenské, přičemž času k řešení není mnoho. Klíčová slova: energie, životní prostředí, změna klimatu Keywords: energie; životní prostředí; změna klimatu; energetics; environment; climate change Available in a digital repository NRGL
Energie a životní prostředí z právního pohledu

The relationships among energetics, environment and associated climatic changes is beginning to be a subject of a complex interest of not just science but also politics and law. The reason for this is ...

Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan; Smolek, Martin; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2017

Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.
Svoboda, Pavel; Nováková, Lucie; Švec, František; Havliš, Jan
2017 - Czech
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Pavel Svoboda Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Advisor: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Matrix effects in LC-MS analysis: occurrence, evaluation, and their elimination The dissertation thesis deals with the issue of matrix effects in analysis using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS). LC-MS represents a well-established, widely used, and powerful tool in the field of qualitative and quantitative analysis of a wide range of different compounds. Despite all the advantages offered by LC-MS such as sensitivity, selectivity, and robustness, it suffers from a major drawback represented by matrix effects. This undesirable phenomenon affects important parameters of LC-MS method such as accuracy, precision, linearity, limit of detection, and limit of quantification. Therefore, an evaluation of these effects should be involved in validation of every single LC-MS method and their source should be eliminated. The assessment is generally performed by qualitative and quantitative approaches such as post-extraction addition, post-column infusion, and comparison of slopes of calibration curves. The matrix effects can be reduced or... Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Pavel Svoboda Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název disertační práce: Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění Disertační práce se zabývá problematikou matricových efektů v analýze využívající spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS). Technika LC-MS je velmi dobře etablovaným nástrojem na poli kvantitativní i kvalitativní analýzy, který nachází uplatnění pro široké spektrum různorodých sloučenin. Přes všechny výhody, jako je citlivost, selektivita a robustnost, spojení LC-MS trpí vážným nedostatkem, jenž je představován matricovými efekty. Tento nežádoucí jev ovlivňuje důležité parametry LC-MS metody, jako je správnost, přesnost, linearita, limit detekce a limit kvantifikace. Z tohoto důvodu by mělo být jejich hodnocení zahrnuto ve validaci každé LC-MS metody a jejich příčina v maximální možné míře odstraněna. Hodnocení matricových efektů se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů, jako je metoda postextrakčního přídavku, metoda postkolonové infuze a metoda porovnávající směrnice kalibračních křivek. Projevy matricových efektů lze zmírnit nebo zcela odstranit zásahem... Available in a digital repository NRGL
Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.

Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Pavel Svoboda Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Advisor: ...

Svoboda, Pavel; Nováková, Lucie; Švec, František; Havliš, Jan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases