Number of found documents: 27035
Published from to

DFT simulace interakce organických molekul s orientovanými povrchy
Krejčí, Ondřej; Kocán, Pavel; Lazar, Petr; Palotás, Krisztián
2017 - English
This thesis concerns my theoretical calculations and simulations in comparison with experimental measurements acquired by means of surface science techniques on bare surfaces and molecules adsorbed on surfaces. In the beginning of the thesis I briefly describe the density functional theory (DFT) method, which is used for calculations of geometric and electronic structure of surfaces and absorbed molecules. It is followed by a quick overview of the scanning probe microscopy (SPM) and X-ray spectroscopy techniques that provided experimental context for my calculations. In the later part of my thesis I introduce publications on which I participated. In these works, direct results of my DFT calculations or simulations based on DFT outputs helped to reveal geometric and electronic structure of acetophenone adsorbed on Si(111) surface, on-surface oligomerized organic molecules and boron atoms used for substitational doping of graphene. The simulations also enable us to probe a laser initiated CO hydrogenation in real time. A big part of my work was the development of some simulation methods for SPM imaging of molecules on surfaces with flexible tip apexes. These simulation methods helped to create a comprehensive overview of SPM techniques performed with flexible tip apexes. 1 Tato disertační práce se zabývá porovnáním mých teoretických výpočtů a simulací s experimentálními měřeními provedenými technikami fyziky povrchů na čistých površích nebo na molekulách na nich adsorbovaných. Na začátku disertační práce stručně popisuji metodu teorie hustotního funkcionálu (DFT), kterou jsem využíval pro výpočty atomové a elektronové struktury povrchů a ad- sorbovaných molekul. Dále následuje rychlý přehled rastrovací sondové mikrosko- pie (SPM) a rentgenových spektroskopií, kterými byly naměřeny experimentální data, jež byla později porovnána s mými výpočty. V další části disertační práce představuji publikace, na nichž jsem se podílel. V těchto pracích byly použity výstupy DFT výpočtů a simulace experimentů, využívající výsledky DFT. Ty pomohly odhalit: atomární a elektronovou strukturu acetofenonu adsorbovaného na povrchu Si(111), přímo na povrchu oligomerizovných organických molekul a atomů bóru použitých pro substituční dopování grafénu. Další simulace nám v reálném čase umožnily pozorovat laserem iniciovanou CO hydrogenaci. Velkou částí mojí práce byl vývoj některých simulačních metod pro SPM zobrazování molekul na površích s pomocí hrotů s ohebným zakončením.... Keywords: Teorie hustotního funkcionálu - DFT; fyzika povrchů; adsorpce molekul; rastrovací sondová mikroskopie - SPM; rentgenová spektroskopie; Density functional theory - DFT; Surface Science; Molecular adsorption; Scanning Probe Microscopy - SPM; X-ray Spectroscopy Available in a digital repository NRGL
DFT simulace interakce organických molekul s orientovanými povrchy

This thesis concerns my theoretical calculations and simulations in comparison with experimental measurements acquired by means of surface science techniques on bare surfaces and molecules adsorbed on ...

Krejčí, Ondřej; Kocán, Pavel; Lazar, Petr; Palotás, Krisztián
Univerzita Karlova, 2017

Seskviterpeny v protinádorové terapii
Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Sesquiterpenes in cancer therapy. Chemotherapy is an important part of treatment of cancer. Currently, the use of several anticancer drugs in combination seem to be more advantageous. This combination therapy prevents drug resistance development and make it possible to lower the doses of single drugs, which prevents the side effects in non-cancerous tissues. Large pool of potential drugs for combination therapy can be found among natural compounds, for example among sesquiterpenes. Our project was designed to evaluate the effect of Myrica rubra essential oil (MEO) and selected sesquiterpenes in combination cancer therapy. We focused on the potential ability of MEO and sesquiterpenes to increase the antiproliferative efficacy of classical cytostatics (doxorubicin, oxaliplatin, 5-fluorouracil). In addition, we also studied the possible interaction of sesquiterpenes with other drugs in combination therapy, which could be caused by sesquiterpene-mediated modulation of drug-metabolizing enzymes. For these purposes, a panel of various cell lines (both cancerous and non-cancerous) and primary culture of hepatocytes... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Martin Ambrož Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název disertační práce: Seskviterpeny v protinádorové terapii. Nedílnou součástí léčby onkologických onemocnění je chemoterapie. V současnosti se ukazuje jako výhodnější kombinovaná terapie, složená z více druhů protinádorových látek. Kombinovaná terapie omezuje pravděpodobnost rozvoje rezistence, zároveň umožňuje podávat nižší jednotlivé dávky a tím předcházet rozvoji nežádoucích účinků spojených s působením proti jiným tkáním. Nově zkoumanými složkami kombinované terapie jsou i přírodní látky, konkrétně seskviterpeny. Cílem disertační práce bylo studovat účinky silice voskovníku červeného (Myrica rubra, MEO) a vybraných seskviterpenů v kombinované protinádorové terapii. Zaměřili jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpenů zvýšit účinnost klasických cytostatik (doxorubicin, oxaliplatina, 5-fluorouracil), ale i na problematiku možných interakcí seskviterpenů s léčivy, které by mohly být způsobené modulačními účinky seskviterpenů na enzymy metabolizující léčiva a další xenobiotika. K experimentům jsme využili řadu buněčných nádorových i nenádorových linií, primární kultury izolovaných hepatocytů i in vivo modely zdravých i tumorizovaných... Available in a digital repository NRGL
Seskviterpeny v protinádorové terapii

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: ...

Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami
Lněničková, Kateřina; Szotáková, Barbora; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Supervisor: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: MODULATION OF BIOTRANSFORMATION AND ANTIOXIDANT ENZYMES BY SELECTED NATURAL COMPOUNDS Public interest in various dietary supplements containing herbs, herbal extracts or isolated active compounds has increased significantly over past decades. Consumption of these supplements increases worldwide and they are often consumed in unreasonably high doses, as they are generally considered as safe. Upon the intake to organism, these compounds are, as other xenobiotics, modified mostly by xenobiotic-metabolizing enzymes and they could influence these enzymes at the same time. Potential modulation of xenobiotic-metabolizing enzymes' activity (induction or inhibition) can seriously affect pharmacokinetics of concomitantly administered drugs. Knowledge of the possible impact of natural compounds on the xenobiotic-metabolizing enzymes is essential for their safe use. The aim of this doctoral thesis was to study the effects of selected herbal extracts and their active chemical constituents on the activity and expression of xenobiotic-metabolizing and antioxidant enzymes. We have focused on the study of effects of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Školitel: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Název disertační práce: MODULACE BIOTRANSFORMAČNÍCH A ANTIOXIDAČNÍCH ENZYMŮ VYBRANÝMI PŘÍRODNÍMI LÁTKAMI V posledních desetiletích významně stoupl zájem o různé doplňky stravy, které obsahují léčivé byliny, rostlinné extrakty či izolované účinné látky. Jejich spotřeba celosvětově roste, a protože jsou obecně považovány za bezpečné, jsou mnohdy konzumovány v nepřiměřeně velkých dávkách. Po vstupu do organismu jsou tyto látky, stejně jako jiná xenobiotika, modifikovány především prostřednictvím biotransformačních enzymů a současně mohou tyto enzymy ovlivňovat. Případná modulace aktivity (indukce nebo inhibice) biotransformačních enzymů může významně ovlivnit farmakokinetiku současně podávaných léčiv. Pro bezpečné užívání přírodních látek je tedy nezbytná znalost jejich možného působení na biotransformační enzymy. Cílem předkládané disertační práce bylo studovat účinky extraktů vybraných rostlin a jejich obsahových látek s biologickým účinkem na aktivitu a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů. Zaměřili jsme se na studium účinků extraktů a obsahových látek z brusinky velkoplodé (Vaccinium macrocarpon, Ericaceae), zeleného čaje... Available in a digital repository NRGL
Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Supervisor: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Title of Doctoral ...

Lněničková, Kateřina; Szotáková, Barbora; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj, evoluce a homologie příchytných žláz a orgánů nižších obratlovců
Minařík, Martin; Černý, Robert; Ráb, Petr; Buchtová, Marcela
2017 - Czech
Aquatic larvae of many vertebrate lineages develop specialized, cranially located cement or attachment glands which allow them to remain attached to a substrate by means of polysaccharide secretion. The larvae can thus remain still and safe in well-oxygenated water out of reach of any predators until the digestive and locomotory apparatus fully develops. Xenopus cement gland is the most thoroughly studied example of this type of glands, since it was used as a model for the anteriormost patterning of the developing head. Based on shared expression patterns of key transcription factors and a similar ectodermal origin it has been repeatedly suggested that Xenopus cement gland is homologous to adhesive organs of teleosts and adhesive papillae of ascidians. The lack of comprehensive knowledge on this type of glands in other lineages however rendered any considerations of homology among such a distant lineages rather inconclusive. In the present work I have focused on a detailed study of the cement glands and other corresponding structures in three representatives of basal actinopterygian lineages: Senegal bichir (Polypterus senegalus), sterlet (Acipenser ruthenus), and tropical gar (Atractosteus tropicus). Using a combination of in vivo fate-mapping approaches with a Micro-CT imaging of cranial endoderm... Celá řada obratlovců se v raných stádiích larválního vývoje vyznačuje přítomností takzvaných cementových či adhezivních orgánů. Tyto specializované, kraniálně lokalizované žlázy produkují mukopolysacharidový sekret, jenž umožňuje larvám přichycení k substrátu a tím i setrvání v prostředí s dostatkem kyslíku a mimo dosah predátorů až do doby, než se plně vyvine trávicí a pohybová soustava. Detailně prostudovaným příkladem tohoto typu orgánu je cementová žláza drápatky vodní (Xenopus laevis), jež slouží jako modelový orgán diferenciace anteriorních struktur hlavy. Na základě exprese některých transkripčních faktorů a shodného ektodermálního původu byla navržena homologie cementových žláz drápatky a kostnatých (Teleostei) s adhezivními papilami sumek. Nedostatek znalostí o podobných orgánech dalších skupin však jakékoli definitivní vyslovení homologie na takto široké fylogenetické škále značně komplikovala. V předkládané práci jsem se zaměřil na studium cementových orgánů či jim odpovídajících struktur u tří druhů bazálních paprskoploutvých ryb: bichira senegalského (Polypterus senegalus), jesetera malého (Acipenser ruthenus) a kostlína mexického (Atractosteus tropicus). S použitím in vivo značení buněk epitelu prvostřeva, doplněného vizualizací hlavového entodermu pomocí počítačové mikrotomografie se... Keywords: Polypterus senegalus; adhezivní orgány; cementové žlázy; larvy; obratlovci; Polypterus senegalus; adhesive organ; cement gland; larvae; vertebrates Available in a digital repository NRGL
Vývoj, evoluce a homologie příchytných žláz a orgánů nižších obratlovců

Aquatic larvae of many vertebrate lineages develop specialized, cranially located cement or attachment glands which allow them to remain attached to a substrate by means of polysaccharide secretion. ...

Minařík, Martin; Černý, Robert; Ráb, Petr; Buchtová, Marcela
Univerzita Karlova, 2017

Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu
Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Modern separation techniques for the analysis of biological material in clinical research This doctoral thesis deals with development and validation of a chromatographic determination of liposoluble vitamins and with optimization of biological materials preparation. Clinical monitoring of these vitamins, especially vitamin D in different biological materials is one of the most discuss theme in the last decade. In the theoretical part of this dissertation the target analytes - vitamins A, E and D with their biological activity are characterized - as well as the biological material used in the Research Laboratory, especially a detailed description of the composition of breast milk, its irreplaceable role in neonatal nutrition and description of breast milk processing in Milk Bank. This part is followed by a comprehensive chapter dealing with the treatment of the biological matrix before analysis. The most commonly used sample pretreatment techniques such as extraction methods are described here, with a great description of new trends in these... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Eva Kasalová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertačni práce: Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem chromatografického stanovení lipofilních vitaminů a úpravou vzorku biologického materiálu před vlastní analýzou. Klinické monitorování hladin těchto vitaminů, zvláště pak vitaminu D, v různých biologických matricích je v posledním desetiletí velmi diskutovaným tématem. V teoretické části této disertační práce jsou charakterizovány cílové analyty - vitaminy A, E, D s jejich biologickou aktivitou - dále pak biologický materiál používaný ve Výzkumné laboratoři, zvláště pak podrobný popis složení mateřského mléka, jeho nezastupitelná role ve výživě novorozenců a zpracování mateřského mléka v mléčné bance. Na tuto část navazuje obsáhlá kapitola věnující se úpravě biologické matrice před analýzou. Jsou zde popsány nejčastěji používané techniky úpravy vzorku, jako jsou extrakční metody, velká pozornost je věnována novým trendům v těchto metodách, které se rozvíjejí v posledních letech. Teoretickou část uzavírá problematika analytického stanovení... Available in a digital repository NRGL
Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. ...

Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
Univerzita Karlova, 2017

Proudění biologických tekutin v reálných geometriích
Švihlová, Helena; Hron, Jaroslav; Bertoglio, Cristóbal; Mardal, Kent-Andre
2017 - English
1 Abstract: Time-dependent and three-dimensional flow of Newtonian fluid is studied in context of two biomechanical applications, flow in cerebral aneurysms and flow in stenotic valves. In the first part of the thesis, the computational meshes obtained from the medical imaging techniques are used for the computation of hemodynamic parameters associated with the rupture potency of the cerebral aneurysms. The main result is the computation within twenty geometries of aneurysms. It is shown that the aneurysm size has more important role in wall shear stress distribution than the fact whether the aneurysm is ruptured or unruptured. The second part of the thesis is addressed to the flow in stenotic valves. It is shown that the method cur- rently used in medical practice is based on assumptions which are too restrictive to be apply to blood flow in the real case. The full continuum mechanics model is presented with physiologically relevant boundary conditions and it is shown that results are consistent with measured data obtained from literature. Then we focus on the obtaining the pressure field from the velocity field. The presented method provides more accurate pressure approximation than commonly used Pressure Poisson Equation. The last chapter of the thesis is dedicated to Nitsche's method for treating slip boundary... 1 Abstrakt: Časově závislé trojrozměrné proudění Newtonovské tekutiny je studováno v kontextu dvou bio- mechanických aplikací, proudění v mozkových výdutích a proudění ve stenotických cévách. V první části práce jsou výpočetní sítě, získané z medicínských zobrazovacích technik, použity na výpočet hemodynamických parametrů spojovaných s možností prasknutí mozkových výdutí. Hlavním výsledkem je výpočet ve dvaceti geometriích výdutí. Je ukázáno, že velikost výdutě hraje důležitější roli pro rozložení smykového napětí na stěnách než fakt, zda je výdut' prasklá nebo neprasklá. Druhá část práce je zaměřena na proudění ve stenotických chlopních. Je ukázáno, že metoda používaná v současnosti v lékařské praxi je založena na předpokladech, které jsou příliš omezující pro aplikace proudění krve v reálném případě. Je prezentován kompletní model mechaniky kontinua s fyziologicky relevantními okrajovými podmínkami a je ukázáno, že výsledky jsou konzistentní s naměřenými daty získanými z lite- ratury. Dále se zaměřujeme na získání tlakového pole z rychlostního pole. Prezentovaná metoda poskytuje přes- nější aproximaci tlaku než běžně používaná Poissonova rovnice pro tlak. Poslední kapitola práce se věnuje Nitscheho metodě pro slip okrajovou podmínku. Numerické výsledky jsou... Keywords: Reálné geometrie; Mozková výduť; Stenotická chlopeň; Poissonova rovnice pro tlak; Nitscheho metoda; Patient specific geometries; Cerebral aneurysm; Stenotic valve; Pressure Poisson Equation; Nitsche's method Available in a digital repository NRGL
Proudění biologických tekutin v reálných geometriích

1 Abstract: Time-dependent and three-dimensional flow of Newtonian fluid is studied in context of two biomechanical applications, flow in cerebral aneurysms and flow in stenotic valves. In the first ...

Švihlová, Helena; Hron, Jaroslav; Bertoglio, Cristóbal; Mardal, Kent-Andre
Univerzita Karlova, 2017

Nanostruktury magnetoresponsivních oxidů přechodných kovů
Řezníčková, Alice; Kalbáčová Vejpravová, Jana; Mihalik, Matúš; Svoboda, Pavel
2017 - English
The thesis is focused on investigation of structural and magnetic properties of nanocomposites consisting of transition-oxide-based nanoparticles (NPs; CoFe2O4 and Fe2O3) embedded in dielectric matrices (SiO2, CeO2, TiO2, ZrO2, Al2O3). The nanocomposites were studied by broad range of complementary techniques (X-ray diffraction, electron microscopy, energy dispersive x-ray analysis, Mössbauer Spectroscopy and Magnetic measurements). Among them, analysis of the distributions of the NP magnetic moments and blocking temperatures was identified as a powerful tool for characterization of NP changes due to mutual interactions, surface modifications and embedding into the functional matrices. The effect of structural and spin order of the individual NPs on the volume magnetic response is also addressed. The obtained results imply new strategies for design of efficient heat nanogenerators and catalysts. Dizertační práce je zaměřena na studium strukturních a magnetických vlastností nanokompozitů tvořených nanočásticemi na bázi přechodných kovů (CoFe2O4 and Fe2O3) umístěnými v dielektrických matricích (SiO2, CeO2, TiO2, ZrO2, Al2O3). Nanokompozity byly studovány užitím širokého spektra vzájemně se doplňujících experimentálních metod (rentgenová difrakce, elektronová mikroskopie, mikrosonda, Mössbauerova spektroskopie a magnetická měření). Stěžejní metodou pro studium změn vlastností nanočástic spojených s přítomnosti mezi\-částicových interakcí, jejich povrchovou modifikací či vložením do funkčních matric se ukázala být analýza distribucí magnetických momentů a teplot blokace. Mimo to byl řešen také vliv strukturního a spinového uspořádání jednotlivých částic na makroskopickou magnetickou odezvu vzorků. Získané výsledky naznačují možné nové strategie pro design efektivních nanogenerátorů tepla a katalyzátorů. Available in a digital repository NRGL
Nanostruktury magnetoresponsivních oxidů přechodných kovů

The thesis is focused on investigation of structural and magnetic properties of nanocomposites consisting of transition-oxide-based nanoparticles (NPs; CoFe2O4 and Fe2O3) embedded in dielectric ...

Řezníčková, Alice; Kalbáčová Vejpravová, Jana; Mihalik, Matúš; Svoboda, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence
Richterová, Olga; Čermák, František; Hoffmannová, Jana; Friedová, Mirjam
2017 - Czech
From Verbs to Nouns and Prepositions Departicipial Forms in Czech: Form, Function, Complementarity Olga Richterová Abstract The present work gives a rough overall picture of the behaviour of departicipial forms ending in - ící/oucí (e.g. vedoucí - leading or leader, or fungující - functioning, working) in synchronous written Czech. In literature, these forms are called participial adjectives, deverbal adjectives or derivatives of the present transgressive. The main focus of the dissertation is on the word-class categorization of the analyzed forms, defined by the variety of functions which departicipial forms fulfill. Part-of-speech membership recommendations belong to the main outcomes of the work, the description of verbal, nominal or even preposition-like behaviour of the analyzed forms being one of the most prominent goals of the whole effort. The analysis is centered around the most frequent form, vedoucí (including the lexical unit vedoucí k - leading to). The preservation of prepositional valency was identified as one of the criteria of possible prepositionalization of these forms. Given the absence of reliable tagging, the work is mainly based on manual analyses of random corpora samples. Furthermore, it makes an innovative use of a tool called 'p-kolokace' (p- collocations), which is based on two... Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence Olga Richterová Abstrakt Práce podává celkový přehled o chování departicipiálních forem typu vedoucí, cestující, fungující v současné psané češtině (jinde nazývaných též participiální adjektiva, deverbální adjektiva nebo odvozeniny přechodníku přítomného). Hlavním tématem práce je slovnědruhová příslušnost zkoumaných výrazů, definovaná mnohostí funkcí, jež departicipiální formy plní, a z toho vyplývající závěry např. právě pro korpusové značkování. Nejvýraznějším cílem práce je popis verbálního, substantivního, adjektivního a případně i prepozičního chování zkoumaných forem. Těžištěm analýzy je popis té nejfrekventovanější z daných forem, lemmatu vedoucí, resp. sousloví vedoucí k. Zachovaná slovesná předložková valence pak byla v práci identifikována jako jedno z kritérií možné prepozicionalizace těchto forem. V důsledku absence spolehlivého tagování se práce opírá především o manuální analýzy náhodných korpusových vzorků, dále též inovativně využívá nástroj p-kolokace založený na mírách zvaných 'obligatornost' a 'proximita'. Dále se práce věnuje specifičnosti textových typů a žánrů a nutnosti dbát na identifikaci víceslovných jednotek, které tvoří významový celek - např. právě pomocí nástroje p-kolokace. Pro určení... Keywords: korpusová lingvistika|participia|kategoriální přechod|kontrastivní lingvistika|slovní druhy|departicipiální formy|p-kolokace|obligatornost|proximita; corpus linguistics|participle forms|gerund|categorial transition|contrastive linguistics|part of speech|word classes|departicipial forms|p-collocations|obligatoriness|proximity Available in a digital repository NRGL
Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence

From Verbs to Nouns and Prepositions Departicipial Forms in Czech: Form, Function, Complementarity Olga Richterová Abstract The present work gives a rough overall picture of the behaviour of ...

Richterová, Olga; Čermák, František; Hoffmannová, Jana; Friedová, Mirjam
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj experimentálních protinádorových DNA vakcín
Kaštánková, Iva; Šmahel, Michal; Zemanová, Zuzana; Němečková, Šárka
2017 - Czech
Keywords: AURKA; HMMR; DNA vakcíny; CML; onkogen E7 HPV16; genová pistole; AURKA; HMMR; DNA vaccines; CML; HPV16 E7 oncoprotein; gene gun Available in a digital repository NRGL
Vývoj experimentálních protinádorových DNA vakcín

Kaštánková, Iva; Šmahel, Michal; Zemanová, Zuzana; Němečková, Šárka
Univerzita Karlova, 2017

Studium úlohy genetických faktorů v prognóze a predikci účinku chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu
Brynychová, Veronika; Souček, Pavel; Macůrek, Libor; Tichá, Ivana
2017 - Czech
Changes in the regulation of apoptosis and cell cycle are involved in tumor development, progression, and resistance to antitumor therapy. The aim of this work was to evaluate the importance of apoptotic caspases and regulators of cytokineses as possible prognostic and predictive markers in breast carcinoma patients. In addition to determining the transcript levels of selected genes in tumor and control tissues obtained from breast carcinoma patients, we have also focused on the importance of alternative splice variants of caspases and their potential genetially determined regulation. We analysed the obtained data in relation to the clinical-pathological characteristics of the tumors, the progression-free survival of patients and to the response of the patients to the neoadjuvant chemotherapeutic treatment. Part of the work was determination of protein expression levels and verification of the importance of selected candidates for the effect of chemotherapy by functional study. The transcript levels of caspase 2, 3, 7, 8, 9, 10, the specifically detected splice variants caspase 2S, 2L, 3A and B, 3S, 9A, 9B, 8L, and the transcript levels of KIF14 and CIT in breast carcinomas were unrelated to the progression-free survival of patients, or to the response of patients to neoadjuvant treatment. The... Změny v regulaci apoptózy a buněčného cyklu se uplatňují při vzniku nádoru, při jeho progresi i při rezistenci k protinádorové léčbě. Cílem této práce bylo stanovit význam kaspáz buněčné smrti a regulátorů cytokineze jako možných prognostických a prediktivních markerů u pacientek s karcinomem prsu. Kromě stanovení transkriptu vybraných genů v nádorových a kontrolních tkáních získaných od pacientek s karcinomem prsu jsme se zaměřili na význam alternativních sestřihových variant kaspáz a jejich potenciální geneticky podmíněnou regulaci. Získaná data jsme hodnotili v souvislosti s klinicko-patologickou charakteristikou nádorů, délkou přežívání pacientek bez návratu onemocnění a s odpovědí pacientek na neoadjuvantní chemoterapeutickou léčbu. Součástí práce bylo stanovení expresních hladin na proteinové úrovni a ověření významu vybraných kandidátů pro účinek chemoterapie pomocí funkční studie. Hladiny transkriptu kaspáz 2, 3, 7, 8, 9 a 10, specificky detekovaných sestřihových variant kaspáz 2S, 2L, 3A a B, 3S, 9A, 9B a 8L, a hladiny transkriptu regulátorů cytokineze KIF14 a CIT v karcinomech prsu nesouvisely s délkou bezpříznakového přežívání pacientek ani s odpovědí pacientek na neoadjuvantní léčbu. Zvýšená exprese alternativní antiapoptické varianty kaspázy 9B na úkor hlavní proapoptické varianty 9A,... Available in a digital repository NRGL
Studium úlohy genetických faktorů v prognóze a predikci účinku chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu

Changes in the regulation of apoptosis and cell cycle are involved in tumor development, progression, and resistance to antitumor therapy. The aim of this work was to evaluate the importance of ...

Brynychová, Veronika; Souček, Pavel; Macůrek, Libor; Tichá, Ivana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases