Number of found documents: 19176
Published from to

Pojednání o empirické finanční ekonomii
Žigraiová, Diana; Jakubík, Petr; Witzany, Jiří; Teplý, Petr; Gächter, Martin
2018 - English
This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition and financial stability, and the link between management board composition and bank risk. In the first essay we examine which variables have predictive power for financial stress in 25 OECD countries, using a recently constructed financial stress index. We find that panel models can hardly explain FSI dynamics. Although better results are achieved in country models, our findings suggest that financial stress is hard to predict out-of- sample despite the reasonably good in-sample performance of the models. The second essay develops an early warning framework for assessing systemic risks and predicting systemic events over two horizons of different length on a panel of 14 countries. We build a financial stress index to identify the starting dates of systemic financial crises and select crisis-leading indicators in a two-step approach; we find relevant prediction horizons for each indicator and employ Bayesian model averaging to identify the most useful predictors. We find superior performance of the long-horizon model for the Czech Republic. The theoretical literature gives conflicting predictions on how bank... Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství... Keywords: Bankovní soutěž; bankovní riziko; Bayesovské modelové průměrování; indikátory včasného varování; finanční krize; index finančního stresu; strojové učení; složení představenstva; meta-analýza; publikační selektivita; systémové riziko; výběr proměnných; Bank competition; Bank risk-taking; Bayesian model averaging; Early warning indicators; Financial crisis; Financial stress index; Machine learning; Management board composition; Meta-analysis; Publication selection bias; Systemic risk; Variable selection Available in a digital repository NRGL
Pojednání o empirické finanční ekonomii

This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition ...

Žigraiová, Diana; Jakubík, Petr; Witzany, Jiří; Teplý, Petr; Gächter, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Předoperační diagnostika karcinomu prostaty
Dolejšová, Olga; Hora, Milan; Záleský, Miroslav; Springer, Drahomíra
2018 - Czech
Preoperative diagnostic methods in prostate cancer Introduction: At present, the most attention in prostate cancer is focused on tumor markers and imagining methods, especially magnetic resonance and fusion methods in order to accurately identify carcinoma deposits and predict the biological behavior of the tumor. Accurate diagnosis allows choosing optimal therapeutic procedure. Aim: The aim of the study is to evaluate how preoperative diagnostic methods can help in designing an optimal treatment in a patient with prostate cancer. The main objective is to evaluate the use of the Prostate Health Index (PHI) in differentiating low-risk carcinoma from aggressive cancer. Another goal of the thesis is the use of imaging methods. I focused on the 3T magnetic resonance imaging in assessing invasion beyond the prostate and in high risk patiens on a new method of fusion magnetic resonance imaging and positron emission tomography for prediction of nodal involvement. Methodology: A total of 320 patients who underwent preoperative diagnosis using our investigated methods (PHI, MRI, choline PET / MRI) and subsequently radical prostatectomy were enrolled in the study. It allowed us to retrospectively assess these diagnostic tests. The PSA, % fPSA, -2proPSA, and PHI results overall were evaluated by statistical... v českém jazyce Úvod: V současné době je největší pozornost v diagnostice karcinomu prostaty zaměřena na nádorové markery a zobrazovací metody, především magnetickou rezonanci a fúzní vyšetření pozitronové emisní tomografie a počítačové tomografie nebo magnetické rezonance. Cílem je přesná identifikace ložiska karcinomu a předpověď biologického chování nádoru. Přesná diagnostika umožňuje volbu optimálního terapeutického postupu. Cíl: Cílem práce je zhodnocení předoperačních diagnostických metod při volbě optimálního léčebného postupu u nemocného s karcinomem prostaty. Hlavním cílem je zhodnocení využití indexu zdraví prostaty (PHI) v odlišení karcinomu nízkého rizika od karcinomu agresivního. Dalším cílem práce je využití zobrazovacích metod. Zaměřila jsem se na využití 3T mpMRI v posouzení invaze mimo prostatu a u rizikových nemocných i na novou metodu fúzního vyšetření PET/MRI pro predikci uzlinového postižení. Metodika: Do studie bylo zařazeno 320 nemocných s karcinomem prostaty, kteří podstoupili na našem pracovišti předoperační diagnostiku pomocí zkoumaných metod (PHI, MRI, cholin PET/MRI) a následně radikální prostatektomii, což nám umožnilo zmíněná diagnostická vyšetření zpětně zhodnotit. Statistickými metodami byly zhodnoceny výsledky PSA, %fPSA, -2proPSA a PHI. A to jak celkově, tak i ve... Available in a digital repository NRGL
Předoperační diagnostika karcinomu prostaty

Preoperative diagnostic methods in prostate cancer Introduction: At present, the most attention in prostate cancer is focused on tumor markers and imagining methods, especially magnetic resonance and ...

Dolejšová, Olga; Hora, Milan; Záleský, Miroslav; Springer, Drahomíra
Univerzita Karlova, 2018

Vrba laponská (Salix lapponum L.) ve střední Evropě: biosystematika a ekologie
HRONEŠ, Michal; TRÁVNÍČEK, Bohumil; TRÁVNÍČEK, Bohumil
2018 - English
Vrba laponská (Salix lapponum) je poměrně drobný dvoudomý keř, který se vyskytuje především v boreální a subarktickém pásmu Evropy. Dále se vyskytuje také v několika izolovaných populacích v horách střední a jižní Evropy. Tato disertační práce je zaměřena na jednu z těchto izolovaných makropopulací, která se nachází v Krkonoších. Ke studiu S. lapponum byl použit multioborový přístup. Nejprve byla provedena herbářová revize historického rozšíření. Následovala revize zjištěných lokalit v terénu. U větších nalezených populací byl stanoven poměr pohlaví a také proporce nekvetoucích jedinců. Stanovištní nároky rostlin byly stanoveny pomocí fytocenologických snímků a analýzy půdních vzorků. Morfometrická analýza byla provedena na herbářových položkách. Pro analýzu genetické populační struktury byly sbírány listy vybraných jedinců. Na základě herbářové revize byla vrba laponská v Krkonoších zaznamenána na 38 historických lokalitách z nich 21 bylo potvrzeno terénním průzkumem. Stanovištní podmínky se, kromě vyššího obsahu organického dusíku v půdních vzorcích, významně nelišily od údajů v literatuře. Poměr pohlaví byl u většiny populací vychýlen ve prospěch samic a celková proporce sterilních rostlin činila zhruba třetinu. Analýzy půdy a vegetace v okolí sterilních rostlin naznačují, že alespoň některé sterilní rostliny se vyskytují na méně vhodných stanovištích. Absence korelace proporce pohlaví s nadmořskou výškou, proporcí sterilních jedinců v populacích a také absence rozdílů v prostorovém rozšíření a mikrostanovištních podmínkách mezi samci a samicemi naznačují, že vychýlený poměr pohlaví vzniká u S. lapponum již v prvotních stádiích ontogeneze. Analýza genetické populační struktury zjistila nízkou proporci klonality, silnou genetickou mezipopulační diferenciaci a deficit heterozygotů ve všech větších populacích, což může ukazovat na existenci inbreedingu. Morfometrická analýza naznačila, že rostliny z krkonošských populací se mírně odlišují od rostlin ze souvislého areálu. Tento poznatek a také výskyt zcela lysých jedinců S. lapponum v Krkonoších naznačují, že krkonošské populace procházejí speciací v důsledku jejich dlouhodobé izolace. Downy willow (Salix lapponum) is small dioecious shrub distributed mainly in boreal and subarctic vegetation belt of Europe. It is also present in several mountain ranges of Central and southern Europe where it forms isolated populations. This Thesis is focused on one of such isolated populations in the Krkonoše/Karkonosze Mts. (northern Czech Republic/southwestern Poland). Salix lapponum was studied using multi-discipline approach. At first, herbarium revision to establish the historical distribution was performed. After that, all populations were revisited in field. Sex of plants and proportion of non-reproducing individuals were surveyed in selected larger populations. Habitat preferences were established using vegetation survey and soil sample analyses. Individuals were also sampled for genetic structure analysis. Morphometric analysis was performed on herbarium specimens. The species was in the Krkonoše/Karkonosze Mts. recorded on 38 historical localities from which only 21 were confirmed in field. The habitat conditions were generally similar to those reported in the literature except of the higher content of organic nitrogen in soil samples. The sex ratio was consistently female-biased and the overall proportion of non-reproducing individuals was 35 %. Soil and vegetation analyses suggested that at least some of non-reproducing individuals grew in less favourable conditions. No correlations of sex ratio with altitude, proportion of non-flowering individuals and no differences in spatial sex segregation and microhabitat preferences were found between males and females at a fine scale within the studied populations suggesting that the biased sex ratio in S. lapponum probably originates during early stages of ontogenetic development. Population structure genetic analysis found low proportion of clonality, strong genetic differentiation among populations and deficit of heterozygotes in all larger populations which indicate the occurrence of inbreeding. Morphometric analysis revealed slight shift in morphology of the Krkonoše Mts. populations when compared with main range population. Moreover, occurrence of complete glabrous individuals of S. lapponum in the Krkonoše Mts. populations suggests that these populations are under current speciation due to their long-term isolation. Keywords: dvoudomost; genetický drift; hybridizace; Krkonoše; ohrožený druh; nevyrovnaný poměr pohlaví; Salicaceae; stanovištní podmínky; vysokohorské křoviny; alpine scrub; dioecy; genetic drift; habitat conditions; hybridization; Krkonoše Mts.; Salicaceae; sex ratio bias; threatened species Available in the UPOL Library.
Vrba laponská (Salix lapponum L.) ve střední Evropě: biosystematika a ekologie

Vrba laponská (Salix lapponum) je poměrně drobný dvoudomý keř, který se vyskytuje především v boreální a subarktickém pásmu Evropy. Dále se vyskytuje také v několika izolovaných populacích v horách ...

HRONEŠ, Michal; TRÁVNÍČEK, Bohumil; TRÁVNÍČEK, Bohumil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy
Česák, Vojtěch; Rušavý, Zdeněk; Kvapil, Milan; Sobotka, Luboš
2018 - Czech
Acute pancreatitis is a disease which can present in a mild or severe form. In the last few years, the incidence of acute pancreatitis has been steadily rising. The treatment of severe cases is complex and nutrition is one of the key treatment factors. Enteral and parenteral nutrition are documented parts of acute phase treatment included in many guidelines. However, there is a controversy about the timing of initiation of peroral nutrition after the acute phase of severe pancreatitis has resolved. This dissertation shows the results of monocentric prospective randomized trial which compares the safety and effectivity of peroral nutrition compared to enteral nutrition in patients with severe acute pancreatitis during hospitalization as well as in long term after hospital discharge. Patients with severe acute pancreatitis were randomized into two groups - enteral nutrition versus peroral nutrition. The randomized nutrition strategy was initiated within the first 14 days of hospitalization. We monitored the length of hospital stay, tolerance of nutrition, complications, body weight and nutrition parameters. The two groups did not differ significantly in the length of hospital stay. The number of complications was similar between the groups, there was no significant difference in the rate of acute... Akutní pankreatitida je onemocnění, které se vyskytuje v lehké nebo závažné formě. Incidence za posledních několik let narůstá. Léčba musí být v závažných případech komplexní a výživa je jedním ze základních pilířů. Enterální a parenterální výživa v akutní fázi je dostatečně zdokumentovaná a zahrnutá do řady guidelines. Postavení per os příjmu těsně po odeznění akutní fáze těžké akutní pankreatitidy je však kontroverzní. Cílem naší disertační práce je ukázat výsledky monocentrické prospektivní randomizované studie, kdy jsme srovnávali bezpečnost a efektivitu per os příjmu v porovnání s enterální výživou u pacientů s těžkou akutní pankreatitidou, a to jak během hospitalizace těsně po odeznění akutní fáze onemocnění, tak po dimisi v dlouhodobém časovém horizontu. Pacienti s těžkou akutní pankreatitidou byli randomizováni do dvou skupin (enter. výživa vs. per os příjem), nejpozději 14. den hospitalizace byla zahájena nutriční podpora zvoleným způsobem. Sledována byla tolerance výživy, výskyt komplikací, délka hospitalizace, vývoj nutričních parametrů a hmotnosti. Pacienti se signifikantně nelišili v délce hospitalizace ani v počtu komplikací jak během hospitalizace, tak v horizontu 1 roku po dimisi. Byl pozorován signifikantně rychlejší nárůst nutričních parametrů u skupiny enterální výživy. V disertační práci... Keywords: Akutní pankreatitida; těžká akutní pankreatitida; enterální výživa; pankreatická dieta; Acute pancreatitis; severe acute pancreatitis; enteral nutrition; pancreatic diet Available in a digital repository NRGL
Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy

Acute pancreatitis is a disease which can present in a mild or severe form. In the last few years, the incidence of acute pancreatitis has been steadily rising. The treatment of severe cases is ...

Česák, Vojtěch; Rušavý, Zdeněk; Kvapil, Milan; Sobotka, Luboš
Univerzita Karlova, 2018

Olomoučtí Němci v letech 1880-1918
PUŠ, Ivan; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2018 - Czech
V předkládané disertační práci je pojednáno o olomouckých Němcích ve druhé polovině "dlouhého" 19. století. Akcentováno je přitom období od 80. let 19. století do konce druhé dekády 20. století. Hlavní důraz je položen na problematiku němectví v Olomouci z hlediska politiky, projevů nacionalismu, na oblast školství a legislativy národnostního školství v Předlitavsku, obzvláště pak na Moravě. V textu je také řešeno téma olomoucké samosprávy a postavení Olomouce v rámci českých zemí a habsburské monarchie. The following dissertation focuses on Germans in Olomouc from the second half of the "long" 19th Century. Its focus is on the period from 1880s to the end of the second decade of 20th Century. Main emphasis is on issue of nature of Germans in Olomouc from the point of view of politics, nationalism, school system and legislation of national school system in Cisleithania, mainly in Moravia. This work also focuses on local government in Olomouc and the position of Olomouc in the state administration hierarchy of the Czech lands and Habsburg Monarchy. Keywords: Morava; nacionalismus; Němci; Olomouc; školství; železnice; Moravia; nationalism; Germans; Olomouc; school system; railway Available in digital repository of UPOL.
Olomoučtí Němci v letech 1880-1918

V předkládané disertační práci je pojednáno o olomouckých Němcích ve druhé polovině "dlouhého" 19. století. Akcentováno je přitom období od 80. let 19. století do konce druhé dekády 20. století. ...

PUŠ, Ivan; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Perspektivy začlenění neomediální tvorby do výuky výtvarné výchovy na gymnáziích
FILIPOVÁ, Petra; HAVLÍK, Vladimír
2018 - Czech
Tématem dizertační práce je začleňování neomediálního umění a digitálních technologií do obsahu učiva výtvarné výchovy na gymnáziích. Dizertační výzkumný projekt mapuje současný stav výuky umění nových médií v teoretické části a využití digitálních technologií v praktické části výtvarné výchovy. Dále analyzuje tradiční a inovativní didaktické postupy a způsoby integrace umění nových médií a nových technologií do výuky a porovnává získané poznatky o metodách a strategiích v současné české pedagogické praxi se situací na vybraných zahraničních školách gymnaziálního typu. Mimo to specifikuje cílovou skupinu výzkumu a představuje samotné výsledky výzkumu a jejich následnou analýzu. Na výzkumnou část práce navazuje část věnovaná modelaci výuky (čtyři kazuistiky modelových výukových situací). Prioritou těchto výukových situací je navrhování inovativních přístupů ve výuce výtvarné výchovy, v nichž je především rozvíjena multigramotnost jako klíčová kompetence současného středoškolského žáka. The topic of this dissertation is the integration of new media art and digital technologies into the content of art education in gymnázium (secondary school). The theoretical part of this research project maps the current state of education of new media and the practical part focuses on the use of digital technologies. Furthermore, the dissertation analyses traditional and innovative didactic procedures and ways of integrating new media and new technologies into education and compares the acquired data about the methods and strategies in the contemporary Czech pedagogical practice with the situation at the selected foreign schools of the gymnázium (secondary school) type. In addition, it specifies the target group and introduces the results of the research and their subsequent analysis. The research part of this paper is followed by the part focused on model education situations (four case interpretations). The primary goal of these model situations is creating innovative approaches in the art education which develop multiliteracy as a key competence of the contemporary secondary school student. Keywords: umění nových médií; digitální technologie; inovativní metodické postupy; výukové situace (pedagogická praxe); výtvarná výchova; New media Art; digital Technology; innovative methodological Approaches; teaching situations (educational practice); Art Education Available in digital repository of UPOL.
Perspektivy začlenění neomediální tvorby do výuky výtvarné výchovy na gymnáziích

Tématem dizertační práce je začleňování neomediálního umění a digitálních technologií do obsahu učiva výtvarné výchovy na gymnáziích. Dizertační výzkumný projekt mapuje současný stav výuky umění ...

FILIPOVÁ, Petra; HAVLÍK, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Abstraktní studium úplnosti pro infinitární logiky
Lávička, Tomáš; Noguera, Carles; Jeřábek, Emil; Moraschini, Tommaso
2018 - English
In this thesis we study completeness properties of infinitary propositional logics from the perspective of abstract algebraic logic. The goal is to under- stand how the basic tool in proofs of completeness, the so called Linden- baum lemma, generalizes beyond finitary logics. To this end, we study few properties closely related to the Lindenbaum lemma (and hence to com- pleteness properties). We will see that these properties give rise to a new hierarchy of infinitary propositional logic. We also study these properties in scenarios when a given logic has some (possibly very generally defined) connectives of implication, disjunction, and negation. Among others, we will see that presence of these connectives can ensure provability of the Lin- denbaum lemma. Keywords: abstract algebraic logic, infinitary logics, Lindenbaum lemma, disjunction, implication, negation V této dizertační práci se zabýváme studiem vlastností úplnosti infinitárních výrokových logik z pohledu abstraktní algebraické logiky. Cílem práce je pochopit, jak lze základní nástroj v důkazech uplnosti, tzv. Lindenbaumovo lemma, zobecnit za hranici finitárních logik. Za tímto účelem studujeme vlastnosti úzce související s Lindenbaumovým lemmatem (a v důsledku také s vlastnostmi úplnosti). Uvidíme, že na základě těchto vlastností lze vystavět novou hierarchii infinitárních výrokových logik. Také se zabýváme studiem těchto vlastností v případě, kdy naše logika má nějaké (případně hodně obecně definované) spojky implikace, disjunkce a negace. Mimo jiné uvidíme, že přítomnost daných spojek může zajist platnost Lindenbaumova lemmatu. Keywords: abstraktní algebraická logika, infinitární logiky, Lindenbau- movo lemma, disjunkce, implikace, negace Keywords: abstraktní algebraická logika|infinitární logiky|Lindenbaumovo lemma|disjunkce|implikace|negace; abstract algebraic logic|infinitary logics|Lindenbaum lemma|disjunction|implication|negation Available in a digital repository NRGL
Abstraktní studium úplnosti pro infinitární logiky

In this thesis we study completeness properties of infinitary propositional logics from the perspective of abstract algebraic logic. The goal is to under- stand how the basic tool in proofs of ...

Lávička, Tomáš; Noguera, Carles; Jeřábek, Emil; Moraschini, Tommaso
Univerzita Karlova, 2018

Vliv evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století
Melzochová, Olga; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta; Hošek, Pavel
2018 - Czech
Reform Judaism is based precisely on the intellectual heritage of the Enlightenment (Haskalah) and its origins is dated back to the late 18th century. This movement was born in Germany, but the real boom and reform in the true sense of the word occurred in the first half of the 19th century in America with the arrival of European immigrants who brought with them new ideas influenced by European reform movement. The extraordinary success of the reform movement, that quickly spread across North America, resulted mainly from the religious tolerance. This dissertation deals with the issue of the impact of European Reform Judaism on American Reform Judaism in the 19th century in the context of cultural history, focusing on the characteristics, trying to describe different religious, ideological, political and socio- economic challenges affecting the Jewish community in the United States. Keywords Reform Judaism, USA, Europe, religion, state, tradition, woman, 19th century Anotace: Reformní judaismus vychází z myšlenkového dědictví osvícenství (haskaly) a jeho počátky sahají do konce 18. století. Toto hnutí se zrodilo v Německu, nicméně opravdový rozmach a reforma v pravém slova smyslu nastala v první polovině 19. století v Americe s příjezdem evropských emigrantů, kteří s sebou přivezli i nové myšlenky ovlivněné evropským reformním hnutím. Nebývalý úspěch reformního hnutí, které se rychle šířilo napříč Severní Amerikou, plynul hlavně z nedostatku centrální rabínské autority. A právě tento prázdný post byl vyplněn rabíny z Evropy, kteří se v polovině 19. století přidali k emigrační vlně. Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou vlivu evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století v kontextu kulturních dějin se zaměření na charakteristické znaky ve snaze přiblížit rozdílné náboženské, ideologické, politické a socioekonomické výzvy, které ovlivnily židovskou komunitu v USA. Klíčová slova Reformní judaismus, Amerika, Evropa, náboženství, stát, tradice, ženy, 19. století Keywords: Reformní judaismus; Amerika; Evropa; náboženství; stát; tradice; ženy; 19. století; Reform Judaism; USA; Europe; religion; state; tradition; woman; 19th century Available in a digital repository NRGL
Vliv evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století

Reform Judaism is based precisely on the intellectual heritage of the Enlightenment (Haskalah) and its origins is dated back to the late 18th century. This movement was born in Germany, but the real ...

Melzochová, Olga; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta; Hošek, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Vznik Ústavy České republiky
Svoboda, Veronika; Kysela, Jan; Filip, Jan; Syllová, Jindřiška
2018 - Czech
Formation of the Constitution of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the issue of formation of the Constitution of the Czech Republic. This process has not been sufficiently described yet, as the sources are limited and fragmented. Therefore, the aim of this work is to map the whole process of the formation of the Constitution following the interviews with important personalities of that time. The intention is to provide readers with an insight into this issue and to deal with some partial questions arising in connection with this process. One such issue is, for example, the question of the legality and legitimacy of the formation of the Constitution which raises the debate even with a considerable lag from its adoption, as well as some constitutional institutes which were discussed extensively during the process of formation of the Constitution and which were often results of compromises of the subjects involved in the process. It is precisely a compromise solution of a number of sub-questions that is typical for the formation of the Constitution, as well as the randomness and specificity that lined its formation. These include, for example, the entities involved in the process of the formation of the Constitution which included not only two official commissions but also some notable... Vznik Ústavy České republiky Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou vzniku Ústavy České republiky. Tento proces není doposud dostatečně popsán, neboť zdroje k tomuto tématu jsou jen omezené a kusé. Proto je cílem této práce zmapovat celý proces vzniku Ústavy, a to v návaznosti na uskutečněné rozhovory s významnými osobnostmi té doby. Záměrem je tedy poskytnout čtenářům vhled do této problematiky, a věnovat se podrobněji parciálním otázkám vyvstávajícím v souvislosti s tímto procesem. Takovým tématem je například otázka po legalitě a legitimitě vzniku Ústavy, která vyvolává debaty i s výrazným časovým odstupem od jejího přijetí, a rovněž některé ústavní instituty, kterým byl při tvorbě Ústavy věnován široký prostor a které jsou často výsledkem kompromisů. Právě kompromisní řešení řady dílčích otázek je pro vznik Ústavy příznačný, stejně jako nahodilosti a specifika, které její vznik lemovaly. Mezi nimi lze zmínit například subjekty podílející se na vzniku Ústavy, mezi které se řadily nejenom dvě oficiální komise, ale i některé výrazné osobnosti. Způsoby, kterými docházelo k ovlivnění tohoto procesu, nebyly vždy standardní. Disertační práce je strukturována do kapitol, které se věnují postupně teorii konstitucionalismu a souvislostem vzniku ústav prostřednictvím poskytnutí teoretického zázemí pro... Keywords: ústava; Česká republika; konstitucionalismus; constitution; Czech Republic; constitutionalism Available in a digital repository NRGL
Vznik Ústavy České republiky

Formation of the Constitution of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the issue of formation of the Constitution of the Czech Republic. This process has not been sufficiently described ...

Svoboda, Veronika; Kysela, Jan; Filip, Jan; Syllová, Jindřiška
Univerzita Karlova, 2018

Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku (komparativní studie)
Vodičková, Tereza; Macková, Alena; Smolík, Petr; Winterová, Alena
2018 - Czech
The role of different subjects in reorganisation of the debtor's enterprise (comparative study) Abstract This thesis is an analyse of the role of different subjekts involved in reorganization. This thesis is composed of four chapters each of them dealing with one of the key subjects. Different legal systems were compared for this purpose. On one hand reorganisationis a sort of civil procedure, on theother hand it is a sort of contract. This thesis tries to describe this ambiguity in emphasising its contractual basis and judicial framework. Chapter One analyses how the insolvency modifies the position of the management, management is no more completely autonome in its action. In some cases there placement of the management is necessary, especially when the wrongful trading is proven. In most of cases the debt or files for insolvency, prepares a plan of reorganization and becomes a "Debtor in possetion". Different stades of reorganisation in respect with the position of the debtor are examined which shows that the reorganization is a way for thea management how to regain the right to act on behalf of the company. The role of shareholders symbolises the changes inside of the insolvent company- onone hand they represent as a shareholders'meeting an organ of the company and the other hand they are also... Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku (komparativní studie) Abstrakt Tato práce analyzuje roli jednotlivých subjektů zúčastněných na reorganizaci. Ve čtyřech kapitolách se věnuje postavení klíčových subjektů - dlužníka, insolvenčního správce, soudu a věřitelů. Práce porovnává postavení těchto subjektů v jednotlivých právních systémech a všímá si základních rozdílů, které mezi těmito různými úpravami existují. Reorganizace je na jednu stranu jedním z druhů procesu, kterým je řešen úpadek, na druhou stranu se jedná o smlouvu sui generis. Tato práce se snaží poukázat na tento dvojí aspekt reorganizace s přihlédnutím k jejímu smluvnímu základu na straně jedné a na druhé straně procesnímu rámci, kde důležitou roli hraje soud. V první kapitole je rozebráno, jak insolvenční řízení modifikuje postavení statutárního orgánu, který již nejedná zcela na základě principu smluvní volnosti a autonomie vůle. V některých případech, které budou teoreticky analyzovány je nutné statutární orgán nahradit správcem. Ve většině případů je to právě dlužník, kdo podává návrh na povolení reorganizace a připravuje reorganizační plán, stává se slovy insolvenčního práva osobou s dispozičním oprávněním. V práci budou rozebrána jednotlivá stadia insolvenčního řízení směřující k reorganizaci, která znamená pro... Keywords: reorganizace- dlužník- věřitel- správce-soud; reorganisation; insolvency-debtor-creditor-administrator-court Available in a digital repository NRGL
Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku (komparativní studie)

The role of different subjects in reorganisation of the debtor's enterprise (comparative study) Abstract This thesis is an analyse of the role of different subjekts involved in reorganization. This ...

Vodičková, Tereza; Macková, Alena; Smolík, Petr; Winterová, Alena
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases