Number of found documents: 20762
Published from to

Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině
Koutová, Marta; Panevová, Jarmila; Karlík, Petr; Janovec, Ladislav
2018 - Czech
The subject of this dissertation is an analysis of the use of verbal tenses in Czech subordinate clauses. This analysis is based on the notions of relative and absolute tenses and on the distinction between content and adjunct clauses. We test the hypothesis about the connection of relative and absolute tense with the type of a subordinated clause (content and adjunct) and propose a revised version of the views presented in Czech grammars, monographs and articles based on a detailed analysis of the data from the Czech National Corpus. The syntactic and semantic criteria for the classification of dependent clauses into content and adjunct classes are studied together with the conditions for the application of relative or absolute tense. The great amount of data exploited from the Czech National Corpus support the idea that beside the expected forms of tense (relative in content clauses, absolute in adjunct clauses) there exists some shifting of the presupposed forms of verbal tenses. The explanation of these shifts is presented in this dissertation as a new contribution to the study of the interplay between Czech morphology and syntax. Key Words: subordinate content clause, relative tense, absolute tense, factual predicate, indirect speech Tématem této disertační práce je užívání slovesných časů ve vedlejších větách obsahových v češtině. Zkoumáme zde užití relativních a absolutních časů a s tím související rozdíly mezi vedlejšími větami obsahovými a doplňovacími. Naším cílem bylo ověřit, nakolik platí hypotéza, že užití relativních a absolutních časů je v češtině podmíněno druhem vedlejší věty - obsahové v případě relativních časů a doplňovací v případě časů absolutních. Vycházeli jsme ze sekundární bohemistické literatury od 50. let 20. století do současnosti. Na základě analýzy velkého množství dokladů, které jsme získali z Českého národního korpusu, jsme dospěli k závěru, že některé názory uvedené v české odborné literatuře zabývající se tímto tématem je třeba revidovat. Analýza dokladů z Českého národního korpusu ukázala, že vedle předpokládaného užití časů (relativních v obsahových větách, resp. absolutních ve větách doplňovacích) dochází v užívání slovesných časů i k různým odchylkám. Interpretace těchto odchylek je v této disertační práci prezentována jako nový příspěvek ke studiu vzájemného působení české morfologie a syntaxe. Klíčová slova: vedlejší věta obsahová, relativní čas, absolutní čas, predikát faktový, nepřímá řeč Keywords: vedlejší věta obsahová|relativní čas|absolutní čas|predikát faktový|nepřímá řeč; subordinate content clause|relative tense|absolute tense|factual predicate|indirect speech Available in a digital repository NRGL
Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině

The subject of this dissertation is an analysis of the use of verbal tenses in Czech subordinate clauses. This analysis is based on the notions of relative and absolute tenses and on the distinction ...

Koutová, Marta; Panevová, Jarmila; Karlík, Petr; Janovec, Ladislav
Univerzita Karlova, 2018

Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality
Stretti, Sylvie; Vogel, Jiří; Opatrný, Aleš; Filo, Július
2018 - Czech
The dissertation submitted is dealing with subjects of the death of a close person and spirituality, especially personal concept of spirituality. Death of a close person is a crucial turning point in the life of any human. The turning point affecting the next life in all aspects of the human life, in all its directions - biological-, psychological-, and sociological-spiritual. The complete care about a human being is more and more applied in the context of health or disciplines working with relations or connections; it is thus relevant to be aware of this multidisciplinary fact. Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, především osobního pojetí spirituality. Smrt blízkého člověka je krizovým, zlomovým bodem v životě člověka. Zlomem, který ovlivňuje další život po všech stránkách lidského života, ve všech jeho dimenzích - bilogicko-psycho-socio-spirituálních. Celostní péče o člověka je čím dál více uplatňována v kontextu zdraví či oborů pracujících se vztahy či vazbami, je tedy podstatné si tento fakt víceoborovosti uvědomovat. Keywords: smrt; krize; spiritualita; svoboda; vztah; emoce; death; crisis; spirituality; freedom; relationship; emotion Available in a digital repository NRGL
Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality

The dissertation submitted is dealing with subjects of the death of a close person and spirituality, especially personal concept of spirituality. Death of a close person is a crucial turning point in ...

Stretti, Sylvie; Vogel, Jiří; Opatrný, Aleš; Filo, Július
Univerzita Karlova, 2018

Hodnotící kompetence učitele na 1. stupni základní školy se zaměřením na sebehodnocení žáků
Homoky, Vendula; Tomková, Anna; Hejlová, Helena; Šikulová, Renata
2018 - Czech
The dissertation refers to the issue of school evaluation. It focuses on the competence of a primary school teacher to develop self-assessment of pupils. The theoretical part is devoted to the personality of the teacher, his profession including the qualities of the teacher and the professional standard. Furthermore, the teacher's professional competences, the concept of teaching and the ability of reflection and self-reflection in the teacher's profession. Then, in this part, autor is dedicated to the personality of the pupil in the learning process, the climate in the classroom and the interaction between the pupil and the teacher. In conclusion, the author focuses on the evaluation in the learning process, the objectives of the evaluation and its types. Particular attention is paid to formative assessment, especially self-evaluation of pupils, methods and methods of implementation. The research part presents the results of the research, for which the qualitative design of the case study was used. The subject of the survey was the evaluation competence of the teacher and activities aimed at self-assessment of pupils. The main objective of the research was to find out how primary school teachers develop the self-assessment of pupils in the learning process. In addition, the author has set several... Disertační práce poukazuje na problematiku školního hodnocení. Zaměřuje se na kompetenci učitele 1. stupně ZŠ k rozvoji sebehodnocení žáků. Cílem je vymezit a popsat problematiku hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ a zjistit, jakým způsobem je implementováno do vyučovacího procesu. Teoretická část je věnována osobnosti učitele, jeho profesi, profesním kompetencím, pojetí výuky a reflexi. Poté se autorka věnuje osobnosti žáka, klimatu ve školní třídě a interakci učitel - žák. V závěru se autorka zaměřuje na hodnocení ve vyučovacím procesu, především formativní hodnocení a sebehodnocení žáků. Výzkumná část prezentuje výsledky výzkumného šetření, pro které bylo využito kvalitativního designu případové studie. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak učitelé na prvním stupni základní školy rozvíjejí ve vyučovacím procesu sebehodnocení žáků. Dále si autorka stanovila několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem je určit, jakým způsobem má žák možnost podílet se na hodnotícím procesu. Druhým dílčím cílem je zjistit a analyzovat metody, které učitel pro sebehodnocení žáků ve vyučovacím procesu využívá. Na základě výsledků šetření bylo v rámci hodnocení zjištěno zastoupení jak tradičního hodnocení známkou, tak především hodnocení formativního, které je založeno na poskytování zpětné vazby,... Keywords: učitel; žák; vyučovací proces; hodnocení; formativní hodnocení; sebehodnocení; teacher; pupil; learning proces; evaluation; formative assessment; self-assessment Available in a digital repository NRGL
Hodnotící kompetence učitele na 1. stupni základní školy se zaměřením na sebehodnocení žáků

The dissertation refers to the issue of school evaluation. It focuses on the competence of a primary school teacher to develop self-assessment of pupils. The theoretical part is devoted to the ...

Homoky, Vendula; Tomková, Anna; Hejlová, Helena; Šikulová, Renata
Univerzita Karlova, 2018

Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice
Podolská, Kateřina; Rychtaříková, Jitka; Šídlo, Luděk; Laštovička, Jan
2018 - Czech
The wider context of the impact of solar activity on mortality by cause in the Czech Republic Abstract The presented dissertation investigates the influence of extraterestrial phenomena, in the whole scope of their possible effects, on human population. It analyses the influence of climate-change induced fluctuation of solar activity on the population, as well as the impact of the concentration of cosmogenic radionuclides on human health. In the introduction, the manifestation of solar activity on Earth is described, the results of the present research is summarized, and the used methods of data processing and the data sources are described. The primary focus of this work is the association of mortality from the causes of death recorded under chapter IV. Diseases of the nervous system and chapter IX. Diseases of the circulatory system of the International Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10) in the Czech Republic with the changes in the level of solar activity and its exceptional fluctuations. The main aim is to determine the possible link between the daily numbers of dead by the respective causes of death, by sex and age groups in the Czech Republic, on global as well as on geographically specific daily values of solar, ionospheric, and geomagnetic parameters in the years 1994-2013. These are... Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice Abstrakt Předkládaná práce studuje vliv extraterestrických jevů v celé šíři jejich možného působení na lidskou populaci. Zabývá se jak dopadem změn klimatu indukovaných kolísáním sluneční aktivity na populaci, tak i vlivem koncentrace kosmogenních radionuklidů na lidské zdraví. V úvodu se práce věnuje popisu projevů sluneční aktivity na Zemi, shrnuje dosažené výsledky výzkumu a popisuje použité postupy zpracování dat i jejich zdroje. Primárně se tato práce zaměřuje na souvislost úmrtnosti na vybrané příčiny smrti z tříd příčin smrti VI. nemoci nervové soustavy a IX. nemoci oběhového systému podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v České republice a změn v úrovni sluneční aktivity a jejími výjimečnými výkyvy. Hlavním cílem je zjistit možnou asociaci denních počtů zemřelých podle jednotlivých příčin smrti v členění podle pohlaví a věkových skupin v České republice na globálních i geograficky specifických denních hodnotách slunečních, ionosférických a geomagnetických parametrů metodami statistické analýzy mnohorozměrných dat v letech 1994-2013. Na základě výpočtů metodou obecných lineárních regresních modelů jsou zkonstruovány charakteristiky vystihující dopad sluneční aktivity na lidské zdraví ve sledovaném... Keywords: úmrtnost; příčiny smrti; sluneční aktivita; mortality; causes of death; solar activity Available in a digital repository NRGL
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice

The wider context of the impact of solar activity on mortality by cause in the Czech Republic Abstract The presented dissertation investigates the influence of extraterestrial phenomena, in the whole ...

Podolská, Kateřina; Rychtaříková, Jitka; Šídlo, Luděk; Laštovička, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Studium metod izolace a vlastností inhibitorů proteas v hlízách bramboru \kur{Solanum tuberosum}
LORENC, František
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Studium metod izolace a vlastností inhibitorů proteas v hlízách bramboru \kur{Solanum tuberosum}

LORENC, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití hybridně stabilizovaného oblouku pro zplyňování biomasy a degradaci ve vodě rozpustných organických látek
Hlína, Michal; Pacáková, Věra; Jelínek, Ivan; Pekárek, Stanislav
2018 - Czech
(EN) A plasma torch (the source of plasma) with Gerdien arc was utilized as the source of energy in a reactor for gasification of biomass and for the degradation of organic compounds dissolved in water circling around the arc where the dissolved compounds are exposed to an intensive ultraviolet radiation. Thermal plasmas have electrons, ions and neutrals in thermal equilibrium and are quite often characterized by higher pressures and temperatures than nonthermal plasmas. Therefore, thermal plasmas generally carry a huge amount of energy which can be employed for heating and subsequent gasification of various types of materials. Thermal plasma gasification reactors are operated at higher temperatures than conventional reactors which results in a very good composition with a high percentage of hydrogen and carbon monoxide in produced synthetic gas. Spruce sawdust and spruce pellets were gasified at feeding rates up to 60 kg/h. Oxidizing media such as water, carbon dioxide, oxygen or their mixtures had to be added to the reactor during experiments to avoid the formation of solid carbon. The compositions of produced gas significantly corresponded to calculated compositions and the produced gas was of high quality - hydrogen content approximately 45 % vol., carbon monoxide approximately 48 % vol., a... (CZ) Zdroj termického plazmatu s vodou stabilizovaným stejnosměrným obloukem (plazmatron) byl využit jako zdroj energie v reaktoru pro zplyňování biomasy a dále pro rozklad organických látek rozpuštěných ve vodním okruhu, který zajišťuje stabilizaci oblouku a voda v něm je tak vystavena intenzivnímu ultrafialovému záření. Termické plazma se vyznačuje tepelnou rovnováhou mezi elektrony, ionty, atomy a molekulami a zpravidla i vyššími tlaky než ostatní druhy plazmatu a vzhledem k vysokým teplotám obsahuje značné množství energie. Toho je využito ve zplyňovacím reaktoru, kde je vstupní materiál, biomasa, rychle ohřátý na vysoké teploty nad 1000 řC, při kterých dochází k disociaci vazeb a výrobě tzv. syntézního plynu, což je v ideálním případě směs vodíku a oxidu uhelnatého. Konvenční zplyňovací reaktory zpravidla operují za nižších teplot a v syntézním plynu jsou pak obsaženy i vyšší uhlovodíky a dehty a plyn musí být před dalším využitím upravován. Zplyňovací experimenty byly provedeny na reaktoru s vnitřním objemem 220 l a příkon zdroje plazmatu se pohyboval mezi 90 a 140 kW. Jako modelové látky byly použity smrkové piliny a smrkové pelety. Za těchto parametrů bylo možné úspěšně zplyňovat biomasu v průtocích až 60 kg/h a produkovat až téměř 3000 l syntézního plynu za minutu. Aby syntézní plyn... Keywords: hybridně stabilizovaný oblouk; zplyňování organických látek; degradace organických látek; hybride-stabilized arc; gasification of organic substance; degradation of organic substances Available in a digital repository NRGL
Využití hybridně stabilizovaného oblouku pro zplyňování biomasy a degradaci ve vodě rozpustných organických látek

(EN) A plasma torch (the source of plasma) with Gerdien arc was utilized as the source of energy in a reactor for gasification of biomass and for the degradation of organic compounds dissolved in ...

Hlína, Michal; Pacáková, Věra; Jelínek, Ivan; Pekárek, Stanislav
Univerzita Karlova, 2018

Vlastními slovy studentů a podle výsledků estů: Smíšený výzkum porovnávající dva způsoby adminisrace testů
Nepivodová, Linda; Betáková, Lucie; Kudrnáčová, Naděžda; Gráf, Tomáš
2018 - English
Keywords: test pokroku z angličtiny; papírová forma testu; počítačová forma testu; způsoby zadávání; porovnání; konvergentní paralelní smíšená metoda; kvantitativní a kvalitativní data; ekvivalence; vlastní zpětná vazba; gender; typ otázky; manipulace; orientace; okamžitý výsledek; preference; English achievement test; pencil and paper-based test (PPT); computer-based test (CBT); modes of administration; comparison; convergent parallel mixed methods design; quantitative and qualitative data; equivalency; self-report feedback; gender; question type; manipulation; orientation; immediacy of results; preference Available in a digital repository NRGL
Vlastními slovy studentů a podle výsledků estů: Smíšený výzkum porovnávající dva způsoby adminisrace testů

Nepivodová, Linda; Betáková, Lucie; Kudrnáčová, Naděžda; Gráf, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Trojrozměrná tomografie Českého masivu ze seismického šumu
Valentová, Ľubica; Gallovič, František; Burjánek, Jan; Kristek, Jozef
2018 - English
We have performed 3D ambient noise tomography of the Bohemian Massif. We invert adopted inter-station dispersion curves of both Love and Rayleigh waves in periods 4-20 s, which were extracted from ambient noise cross-correlations, using a two-step approach. In the first step, the inter-station dispersion curves are localized for each period into the so-called dispersion maps. To account for finite-frequency effects, gradient method employing Fréchet kernels is used. Assuming membrane wave approximation of the surface wave propagation at each period, the kernels were calculated using the adjoint method. To reduce the effect of data noise, the kernels were regularized by Gaussian smoothing. The proper level of regularization is assessed on synthetic tests. In the second step, the phase-velocity dispersion maps are inverted into a 3D S-wave velocity model using the Bayesian approach. The posterior probability density function describing the solution is sampled by more than one million models obtained by Monte-Carlo approach (parallel tempering). The calculated variance of the model shows that the well resolved part corresponds to the upper crust (i.e., upper 20 km). The mean velocity model contains mainly large scale structures that show good correlation with the main geologic domains of the Bohemian... Vykonali sme 3D tomografiu Českého masívu vychádzajúcu z prevzatých disperzných kriviek povrchových vĺn v rozsahu periód 4-20 s, ktoré boli získané kroskoreláciou seizmického šumu medzi stanicami. V tomografickej inverzii využívame dvojkrokový postup. V prvom kroku sa disperzné krivky medzi stanicami lokalizujú pre každú periódu zvlášť pomocou gradientovej metódy zahŕňajúcej konečno-frekvenčné efekty pomocou Fréchetových kernelov; výsledkom sú tzv. disperzné mapy. Na výpočet kernelov sa použila adjungovaná metóda s predpokladom membránovej aproximácie šírenia povrchových vĺn pre jednotlivé periódy. Aby sme potlačili šum v dátach, regularizujeme Fréchetove kernely hladením Gaussovou funkciou, ktorej šírku stanovujeme na základe syntetických testov. V druhom kroku sa disperzné mapy fázových rýchlostí invertujú pomocou Bayesovského prístupu do 3D modelu rýchlostí S-vĺn. Riešenie obrátenej úlohy, definované pomocou aposteriórnej hustoty pravdepodobnosti, je reprezentované viac ako jedným miliónom modelov, ktoré boli získané pomocou metódy Monte Carlo (konkrétne paralelným temperovaním). Vypočítaná variancia modelových parametrov ukazuje, že dobre rozlíšená časť zodpovedá vrchnej kôre (t.j. horných 20 km). Výsledný štatisticky priemerný rýchlostný model vykazuje najmä dlhovlnné štruktúry, ktoré korelujú... Keywords: tomografia zo seizmického šumu; adjungovaná metóda; Bayesovská inverzia; Český masív; ambient noise tomography; adjoint inversion; Bayesian inversion; Bohemian Massif Available in a digital repository NRGL
Trojrozměrná tomografie Českého masivu ze seismického šumu

We have performed 3D ambient noise tomography of the Bohemian Massif. We invert adopted inter-station dispersion curves of both Love and Rayleigh waves in periods 4-20 s, which were extracted from ...

Valentová, Ľubica; Gallovič, František; Burjánek, Jan; Kristek, Jozef
Univerzita Karlova, 2018

Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském
Sichálek, Jakub; Rychterová, Pavlína; Malura, Jan; Pumprová, Anna
2018 - Czech
From the end of the 19th century, the Old Czech apocryphal story of Joseph (son of Jacob), called Life of Joseph, has not been in the center of the scholars' and editors' attention, and therefore many pivotal philological questions concerning this Old Czech composition have not been satisfactory solved yet. This thesis offers a comprehensive analysis of the Old Czech Life of Joseph in terms of textual criticism and literary history and attempts to bring answers to the main problems of its contextualization. The six extant medieval manuscripts of the Life of Joseph, representing the inherent part of the thesis, are provided with critical edition. The Old Czech Life of Joseph is a late medieval work of an anonymous author and should be dated to the second half or to the end of the 14th century. It is based on a Latin model, namely Historia Ioseph, which was composed in the year 1336 by the Spanish Dominican Alfonso Buenhombre (Alphonsus Bonihominis). The Czech Life of Joseph is the unique vernacular translation of Alfonso's Latin text. This Latin text has not been broadly disseminated. I am aware of the existence of 14 manuscripts, six of which originated in Bohemia and represent the specific Bohemian manuscript branch. The Czech translation is admittedly based on the Latin text related closely to... Staročeské apokryfní vyprávění o Jozefovi Egyptském, známé pod názvem Život Jozefóv, nepoutalo od konce 19. století přílišný zájem editorů ani literárních historiků; ústřední filologické otázky s ním spjaté tak dosud zůstávaly z velké části nezodpovězené. Předložená disertační práce podává textologickou a literárně historickou analýzu tohoto díla a klade si za cíl najít odpověď na hlavní otázky jeho historické kontextualizace. Součástí disertace je také kritická edice všech šesti dochovaných rukopisů (textových pramenů) Života Jozefova (uvádím je pod siglami F, M, B, W, G a E). Anonymní staročeský Život Jozefóv, řazený do 2. poloviny či konce 14. století, parafrázuje příběh Jozefa Egyptského, obsažený ve starozákonní knize Genesis. Předlohou byla latinská Historia Ioseph, napsaná r. 1336 španělským dominikánem Alfonsem Buenhombre (Alphonsus Bonihominis). Staročeské zpracování představuje jediný překlad latinské Historia Ioseph do vernakulárního jazyka. Ze 14 známých latinských rukopisů Historia Ioseph je šest bohemikálních − ty reprezentují specifickou bohemikální redakci. A právě z ní vychází staročeský překlad. České země tak hrály významnou roli v tradování a recepci Historia Ioseph. Život Jozefóv se zachoval v 6 rukopisech z poloviny a 2. poloviny 15. století a ve starých tiscích, zhruba o... Keywords: stará čeština|česká středověká literatura|středolatinská literatura|překlad bible|Genesis|apokryfy|Alphonsus Bonihominis (Alfonso Buenhombre)|Historia Ioseph|Život Jozefóv|Jozef a Aseneth (Aseneth)|Poručenstvie dvanádcti patriarch|Historia scholastica|vernakulární recepce bible|textová kritika|textová tradice|interpolace; Old Czech|Czech medieval literature|Medieval Latin literature|Bible translation|Genesis|apocrypha|Alphonsus Bonihominis (Alfonso Buenhombre)|Historia Ioseph|Life of Joseph|Ioseph et Aseneth|Testamenta duodecim patriarcharum|Historia scholastica|popular Bible|textual criticism|textual tradition|interpolation Available in a digital repository NRGL
Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském

From the end of the 19th century, the Old Czech apocryphal story of Joseph (son of Jacob), called Life of Joseph, has not been in the center of the scholars' and editors' attention, and therefore many ...

Sichálek, Jakub; Rychterová, Pavlína; Malura, Jan; Pumprová, Anna
Univerzita Karlova, 2018

Mikrostruktura, botnání a deformační chování methakrylátových hydrogelů s interpenetrující síťovou strukturou
Sadakbayeva, Zhansaya; Dušková - Smrčková, Miroslava; Hanyková, Lenka; Kuta, Antonín
2018 - English
Title: Microstructure, swelling and deformation behavior of methacrylate hydrogels with interpenetrating network structure Author: Zhansaya Sadakbayeva Department: Department of Macromolecular Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor: Ing. Miroslava Dušková-Smrčková, Dr., Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Consultant: Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Abstract: This work is devoted to interpenetrating polymer network (IPN) hydrogels prepared by sequential processes of redox-initiated radical polymerization of the first network prepared from 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), and UV- initiated radical polymerization of the second network prepared from 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) or glycerol methacrylate (GMA). Microstructure, swelling and deformation responses of the IPN hydrogels and their constituent network hydrogels were tested by various techniques. The microstructure of the first poly(HEMA) network was found sensitive to polymerization conditions. A novel route for one-step synthesis of double-porous poly(HEMA) cryogel was proposed. The formation of the second poly(GMA) network in the environment of non-porous and macroporous poly(HEMA) parent networks was... Název: Mikrostruktura, botnání a deformační chování methakrylátových hydrogelů s interpenetrující síťovou strukturou Autor: Zhansaya Sadakbayeva Školící pracoviště: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Praha Školitel: Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr., Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i. Konzultant: Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i. Abstrakt: Předkládaná práce je věnována hydrogelům s interpenetrujícími polymerními sítěmi (IPN), vytvořeným postupnými procesy, kdy první síť je připravena redoxní polymerizací 2-hydroxyethyl-methakrylátu (HEMA), a druhá síť následně UV-iniciovanou polymerizací HEMA nebo glycerolmethakrylátu (GMA). Mikrostruktura, botnání a deformační odezvy IPN hydrogelů a jejich konstitučních hydrogelových sítí byly zkoumány různými technikami. Bylo zjištěno, že mikrostruktura první sítě poly(HEMA) je citlivá na podmínky polymerizace. Byla navržena nová cesta pro jednostupňovou syntézu kryogelu poly(HEMA) s dvojí porozitou. Tvorba druhé sítě na bázi poly(GMA) v prostředí neporézních a makroporézních mateřských sítí poly(HEMA) byla kvantitativně studována pomocí ATR FTIR, UV spektrofotometrie, sol-extrakce a reologických technik. Rozptyl záření... Keywords: hydrogel; interpenetrující polymerní sítě; tvorba in-situ; mikrostruktura; botnání; mechanické vlastnosti; hydrogel; interpenetrating polymer networks; in-situ formation; microstructure; swelling; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Mikrostruktura, botnání a deformační chování methakrylátových hydrogelů s interpenetrující síťovou strukturou

Title: Microstructure, swelling and deformation behavior of methacrylate hydrogels with interpenetrating network structure Author: Zhansaya Sadakbayeva Department: Department of Macromolecular ...

Sadakbayeva, Zhansaya; Dušková - Smrčková, Miroslava; Hanyková, Lenka; Kuta, Antonín
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases