Number of found documents: 18708
Published from to

Trendy hnízdění a chování čápa bílého
NYKLOVÁ, Markéta; GRIM, Tomáš
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Trendy hnízdění a chování čápa bílého

NYKLOVÁ, Markéta; GRIM, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny
Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
2018 - English
Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we studied some of the factors affecting soil biota colonization, distribution, biodiversity and conservation values, and their impact on plants' interactions, in reclaimed and unreclaimed (spontaneous succession) post mining sites, located in the spoil heaps after coal mining near Sokolov, Czech Republic, which was summarized in four research papers. Transplant of soil blocks show that despite abundant soil fauna communities in the blocks, they migrate little into surrounding sites, which indicate that access to the disturbed surfaces does not guarantee a successful colonization in the post mining sites where a new soil profile is to be developed. Studying the heterogeneous distribution of fauna under various vegetation patches and sites, we showed that different faunal (i.e., microbial, meso, and macrofaunal) groups' distribution heterogeneity could be partly explained by different explanatory factors and using one set of factors for all the groups would not be powerful enough to create a short-list of the influential elements for each of the faunal groups. Investigating the importance of microtopography, in our... Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny M.Sc. Jabbar Moradi Abstrakt Půdní biota hraje zásadní roli v půdou poskytovaných ekosystémových službách. Ve své disertační práci jsem se zaměřil na faktory ovlivňující kolonizaci, distribuci, biodiverzitu a ochranářský význam půdní fauny na výsypkách po těžbě hnědého uhlí, a na její dopad na interakci rostlin v podmínkách rekultivace či spontánní sukcese v oblasti Sokolovska. Výsledky této práce jsou shrnuty ve čtyřech odborných článcích - rukopisech. Studiem distribuce fauny v různých vegetačních habitatech a ekosystémech jsme zjistili, že heterogenní rozmístění různých skupin půdní fauny (např. mikrobiální společenstva, mesofauna, makrofauna) může být částečně vysvětleno různými vysvětlujícími proměnnými a použití jedné sady proměnných pro všechny skupiny nemusí zajistit dostatečně silný nástroj pro vytvoření seznamu hlavních elementů pro každou ze skupin půdní fauny. Přenos půdních bloků ukázal, že se fauna navzdory velké početnosti v přenesených blocích nebyla schopna rozšířit do širšího okolí. Toto zjištění naznačuje, že samotná prostorová dostupnost negarantuje úspěšnou kolonizaci půd, kde se půdní profil teprve musí vyvinout. Prozkoumání významu mikrotopografie na mladších výsypkových plochách ponechaných spontánní sukcesi... Keywords: sukcese fauna výsypky; succession fauna mining Available in a digital repository NRGL
Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny

Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we ...

Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
Univerzita Karlova, 2018

Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska
Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
2018 - English
of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal democracy, which was popular in the 1990s, has clearly become inconsistent today, especially if one looks at the Eastern Partnership countries. Whereas EU was the biggest democracy promoter in the world, establishing stable democracy in its Eastern European neighbourhood remains a challenge. The main assumption of these thesis is that Russia's competitive agenda has outbalanced EU's efforts in democracy promotion, or at least challenged it. This competition was manifested by considerable evolution of the policy instruments developed by both competitive actors. Goliath versus Goliath describes EU's growing assertiveness with democracy promotion and Russia's alternative agenda which offsets EU's influence in the shared neighbourhood. Theoretically speaking it might appear as a clash of the liberal democracy concept versus realism. The main conclusion of these thesis is that the EU was not be able to advance its democracy promotion as every new step in democratization was met with a spiral of Russia's assertive actions. Bogdana Depo Abstrakt Prohlášení o konečném vítězství liberální demokracie, které bylo populární v 90. letech, se dnes jasně stává nekonzistentní, zvláště když se člověk dívá na Východní partnerské země. Vzhledem k tomu, že EU byla největším propagátorem demokracie ve světě, vytvoření stabilní demokracie ve východoevropském sousedství zůstává výzvou. Hlavním předpokladem této práce je, že ruská konkurenční agenda převažuje úsilí EU o prosazování demokracie, nebo alespoň jej ovlivňuje. Tato soutěž byla doložena výrazným vývojem politických nástrojů, které vyvinuly oba konkurenční aktéři. Goliáš versus Goliáš popisuje rostoucí asertivitu EU v prosazování demokracie a alternativní agendu Ruska, která kompenzuje vliv EU ve sdíleném sousedství. Teoreticky se to může zdát jako střet liberální koncepce demokracie versus realismus. Hlavním závěrem této práce je, že EU nebyla schopna prosazovat svou podporu demokracie, protože každý nový krok v demokratizaci se setkal se spirálou asertivních akcí Ruska. Keywords: Demokracie; EU; Východní sousedství; Rusko; Democracy; EU; Eastern Neighbourhood; Russia Available in a digital repository NRGL
Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska

of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal ...

Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Biologické charakteristiky nově diagnostikované chronické lymfocytární leukémie a jejich vztah k léčbě a prognóze
TURCSÁNYI, Peter; BUCOVÁ, Mária; BAČOVSKÝ, Jaroslav
2018 - Czech
Chronická lymfocytární leukémie (CLL) patří mezi nejčastější leukémii v západních zemích a je typická svým heterogenním klinickým průběhem. Ve srovnání s jinými onkologickými nemocemi došlo u CLL v poslední době k obrovskému pokroku, a to jak v diagnostice, prognózování tak i v léčbě. Tato práce byla proto zaměřena na studium biologických charakteristik nově diagnostikované CLL a jejich vztahu k léčbě a prognóze. Zaměřili jsme se na studium účinku inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy - ibrutinibu, který představuje novou léčebnou modalitu pro vysoce rizikové a relabující či refrakterní nemocné s CLL. Naše studie přinesla nové pohledy do imunomodulatorního efektu ibrutinibu in vitro a in vivo, poukazujíc na dynamické změny v absolutních počtech leukemických i imunitních buněk mikroprostředí a změn v jejich aktivaci, minimálně během prvního roku podávání ibrutinibu. Jsou potřebné další studie k definici funkčních konsekvencí časově závislých změn HLA-DR exprese u CLL a pomocných imunitních buněk během léčby ibrutinibem a klinické relevanci těchto zjištění. Dále jsme se věnovali určení ultra-rizikových skupin pacientů, kteří by profitovali z léčby novými léčebnými modalitami. Naše data odhalily tři hlavní podskupiny mezi vysoce rizikovými pacienty léčenými v době imunoterapie, lišící se v jejich prognóze. Subanalýza identifikovala dvě ultra-rizikové podskupiny CLL pacientů: i) muži s TP53 disrupcí s/bez komplexního karyotypu a ii) ženy s TP53 disrupcí a komplexním karyotypem. Nicméně, velice špatné krátkodobé přežití bylo pozorováno i u pacientů s CK + del(11q). Identifikace ultra-rizikových CLL pacientů by měla v budoucnu ovlivnit rozhodování o léčbě, kdy právě tito pacienti jsou vhodnými kandidáty k novým léčebným přístupům již u iniciální terapeutické linie. Kombinace multivariantních a síťově založených statistických přístupů ukazuje velký potenciál pro identifikaci přesnějších prognostických ukazatelů a ne jenom u CLL. Výsledky této práce mohou přispět k pochopení mechanizmu účinku ibrutinibu, který představuje novou naději pro vysoce rizikové pacienty a relabující či refrakterní nemocné s CLL. Dále ukazuje na nezbytnost stratifikace pacientů s CLL, a to zejména nyní v éře nových cílených léčebných modalit, kdy volba správné časované terapie a jejich kombinace může významně přispět ke zlepšení prognózy a kvality života pacientů. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is one of the most common leukemias in Western countries and is characterized by its heterogeneous clinical behaviour. Compared to other oncological diseases, CLL has made tremendous advances in diagnosis, prognosis, and treatment. This work was therefore focused on studying the biological characteristics of newly diagnosed CLLs and their relationship to treatment and prognosis. We focused on the study of the effect of the Bruton tyrosine kinase inhibitor ibutibib, which represents a new treatment modality for high-risk and relapsing or refractory CLL patients. Our studies have brought new insights into the immunomodulatory effect of ibrutinib in vitro and in vivo, pointing to dynamic changes in the absolute numbers of leukemia and immune cells of microenvironments and changes in their activation, at least during the first year of ibrithinib administration. Further studies are needed to define the functional consequences of time-dependent changes in HLA-DR expression in CLL and immune cells during ibutibib treatment, and the clinical relevance of these findings. We also looked at identifying ultra-high-risk groups of patients who would benefit from treatment with new treatment modalities. Our data revealed three major subgroups among high-risk patients treated at the era of immunotherapy, differing in their prognosis. The subanalysis identified two ultra-high risk subgroups of CLL patients: (i) males with TP53 disruption with / without complex karyotype, and (ii) women with TP53 disruption and complex karyotype. However, very poor short-term survival was also observed in patients with CK + del (11q). Identification of ultra-high-risk CLL patients should in the future affect treatment decisions, just when these patients are candidates for new therapeutic approaches already in the initial therapeutic line. The combination of multivariate and network-based statistical approaches shows great potential for identifying more accurate prognostic indicators and not just CLL. The results of this work can help to understand the mechanism of action of ibrutinib, which presents a new hope for high-risk patients and relapsed or refractory patients with CLL. It also points to the necessity of stratification of patients with CLL, especially now in the era of new targeted treatment modalities, when choosing the right timed therapy and their combination can make a significant contribution to improving the prognosis and quality of life of patients. Keywords: CLL; podskupiny rizikových pacientů; prognostika; multivariační a síťové přístupy; metody získávání dat; buňky; monocyty; HLA-DR; CLL; risk patient subsets; prognostication; multivariate and network-based approaches; data mining methods; cells; monocytes; HLA-DR Available in digital repository of UPOL.
Biologické charakteristiky nově diagnostikované chronické lymfocytární leukémie a jejich vztah k léčbě a prognóze

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) patří mezi nejčastější leukémii v západních zemích a je typická svým heterogenním klinickým průběhem. Ve srovnání s jinými onkologickými nemocemi došlo u CLL v ...

TURCSÁNYI, Peter; BUCOVÁ, Mária; BAČOVSKÝ, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Grammar of English Infinitives
ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph
2018 - English
Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají z použití infinitivní částice to a absence slovesné flexe. Anglický infinitiv je v mnoha aspektech srovnatelný s ostatními způsoby, které vyjadřují neuskutečněný děj subjunktiv, podmiňovací způsob a rozkazovací způsob a často se objevuje na jejich místě. Rozdíly pocházejí z různých syntaktických vlastností anglických infinitivů a jejich velikostí: infinitivy se subjektovou nebo objektovou kontrolou jsou bi klauzální, infinitivy s nadzvednutím jsou mono-klauzální a existují dva typy infinitivů ECM různé velikosti. Syntaktické rozdíly se odrážejí v sémantických odlišnostech infinitivů. Zatímco větší infinitivy tvoří nezávislejší celky a tzv. fáze, které vyjadřují neuskutečněný děj (irrealis) téměř ve všech jejich použitích, menší infinitivy jsou více závislé na maticovém slovese a v několika zvláštních případech mohou dokonce vyjádřit i uskutečněný děj (realis). Holé infinitivy jakožto nejmenší typ postrádají malé v a jako takové mnohem ochotněji vyjadřují uskutečněný děj, pokud nejsou doplňkem modálních sloves. Z pohledu struktury, jak ji předpokládá dnešní generativní popis jazyka, není infinitivní částice v pozici I, jak se předpokládá po mnoho desetiletí, ale je v pozici malého v a jako taková má svůj vlastní inherentní význam, kterým je neuskutečněný děj (irrealis). This dissertation focuses on the grammar of English infinitives (with some comparison to Czech) and aims to show that there is an underlying structure common to all to-infinitives. The similarities are derivable form the infinitival marker to and the lack of (agreement) morphology. The English infinitive is in many aspects comparable to other irrealis moods (subjunctive, conditional and imperative) and frequently appears in their place. The differences come from different syntactic properties of English infinitives and their sizes: control infinitives are bi-clausal, raising infinitives are mono-clausal and there are two types of ECM infinitives of a different size. These syntactic differences are reflected in differences in their semantics. While the bigger infinitives are more independent and form phases that express irrealis in almost all their instances, the smaller infinitives are more dependent on the matrix verb and in a few special cases may even express realis meaning. Bare infinitives as the smallest type lack the little v and as such are more likely to express realis meaning unless they are complementing modals. Assuming the clausal structure as it is used in present day standard generative framework, the infinitival marker to is not in the I position as it has been assumed for many decades, but it is in the little v position and as such it has its own force, which is irrealis. Keywords: infinitiv; irrealis; slovesný způsob; kontrola; nadzvednutí; ECM; infinitive; irrealis; mood; control; raising; ECM Available in digital repository of UPOL.
The Grammar of English Infinitives

Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají ...

ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory
BURDOVÁ, Alena; GREPL, Michal; DVOŘÁČKOVÁ, Jana
2018 - Czech
Karcinom prostaty (CaP) je jedním z nejčastějších maligních onemocnění a nejběžnější příčinou úmrtí mužů na rakovinu. Jedná se o heterogenní onemocnění, pro které v současné době neexistují spolehlivé diagnostické a prediktivní markery a velmi často je indikována zbytečně agresivní terapie. Proto jedním z hlavních cílů současného výzkumu CaP je hledání a prověřování nových biomarkerů. Jedním z nich by mohla být fúze genu TMPRSS2-ERG. Prostate cancer (CaP) is one of the most frequent malignancies and the most common cause of death in men. This is a heterogeneous disease that currently does not have reliable diagnostic and predictive markers and very often there is indicated an inadequately aggressive therapy. The main focus of current research on CaP is therefore finding and testing of new biomarkers. Such a marker could also be a TMPRSS2-ERG gene fusion. Keywords: TMPRSS2-ERG genová fúze; karcinom prostaty; biomarkery; zánět; CD204+ makrofágy; CD3+ T-lymfocyty; TMPRSS2-ERG gene fusion; prostate cancer; biomarker; inflammation; CD204+ macrophages; CD3+ T-lymphocytes Available in digital repository of UPOL.
Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory

Karcinom prostaty (CaP) je jedním z nejčastějších maligních onemocnění a nejběžnější příčinou úmrtí mužů na rakovinu. Jedná se o heterogenní onemocnění, pro které v současné době neexistují spolehlivé ...

BURDOVÁ, Alena; GREPL, Michal; DVOŘÁČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Estetická úprava frontálního úseku chrupu
ČERNÝ, Daniel; ROUBALÍKOVÁ, Lenka; PEŘINKA, Luděk
2018 - Czech
Ošetření zubů frontálního úseku v současnosti již implicitně zahrnuje takové řešení, které udrží nebo obnoví vzhled přirozeného chrupu. Obor estetické stomatologie vzniknul v 70. letech minulého století a v oblasti vitálních zubů jsou dnes léčebné postupy díky kompozitní pryskyřici a keramickým fasetám poměrně propracované a spolehlivé. Ovšem ani dnes po téměř 50 letech nejsou přes dramatický rozvoj materiálů a postupů zcela jasné všechny nutné podmínky k dlouhodobě stabilní estetické obnově endodonticky ošetřených zubů. Cílem laboratorní části studie bylo srovnání vlivu způsobu polymerace na celkové polymerační smrštění výplně z kompozitní pryskyřice. Cílem klinické části bylo retrospektivní hodnocení postendodontického ošetření z kompozitní pryskyřice a vláknových čepů. Only those reconstructions of anterior teeth which retain or return natural appearance are considered as a treatment option today. Esthetic dentistry has developed since the 1970's and thanks to resin composite material and ceramic veneers, the treatment protocols are clear and reliable when treating vital teeth. However, despite nearly 50 years of research, reconstruction of non-vital teeth remains clinical challenge. In the in-vitro test polymerization shrinkage strain was tested for selected resin composites. In the clinical part, retrospective analysis of fiber-post supported reconstruction was carried out. Keywords: Estetická stomatologie; kompozitní pryskyřice; postendodontické ošetření; adheze; FRC čepy; Esthetic dentistry; resin composite; post-endodontic treatment; adhesion; fiber-post Available in digital repository of UPOL.
Estetická úprava frontálního úseku chrupu

Ošetření zubů frontálního úseku v současnosti již implicitně zahrnuje takové řešení, které udrží nebo obnoví vzhled přirozeného chrupu. Obor estetické stomatologie vzniknul v 70. letech minulého ...

ČERNÝ, Daniel; ROUBALÍKOVÁ, Lenka; PEŘINKA, Luděk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vybrané aktivizační činnosti a terapie realizované v domovech pro seniory
MOTLOVÁ, Lenka
2018 - Czech
Vzhledem ke stárnutí populace je žádoucí rozvíjet koncepci systému dlouhodobé rezidenční péče o seniory, jejíž nedílnou součástí je poskytování aktivizace. Aktivizační činnosti a terapie realizované v domově pro seniory mají nezastupitelnou roli nejen v komplexní péči o seniory, ale i v kontextu koordinované rehabilitace ve stáří. Cílem disertační práce bylo zjistit, jaké aktivizační činnosti a terapie jsou poskytovány v domovech pro seniory. Dílčími cíli bylo zjistit: 1. jaké druhy a formy aktivizačních činností a terapií jsou poskytovány v domovech pro seniory; 2. jaká terminologie se používá v souvislosti s poskytováním aktivizace; 3. zda je v domovech pro seniory využíván nějaký koncept či model péče; 4. zda domovy pro seniory získaly Značku kvality v sociálních službách APSS ČR; 5. kdo z pracovníků v domově pro seniory je pověřen koordinováním aktivizace; 6. pracovní pozici a vzdělání zaměstnanců poskytujících aktivizaci; 7. zda je v domovech pro seniory dostatečný počet pracovníků věnujících se aktivizaci; 8. zda mají domovy pro seniory dostatek finančních prostředků na aktivizaci; 9. jestli mají domovy pro seniory zpracovanou metodiku týkající se poskytování aktivizace; 10. obtíže související s poskytováním aktivizačních činností a terapií v domovech pro seniory z pohledu pracovníků. Stanovených cílů bylo dosaženo pomocí kvantitativní výzkumné strategie. Pro sběr dat byla zvolena metoda dotazování a technika dotazníku vlastní konstrukce, který byl určen pro ředitele domovů pro seniory a pracovníky poskytující aktivizaci. K vyhodnocení empirického materiálu bylo použito matematicko-statistické metody. Výsledkem kvantitativního výzkumu založeného na deduktivní metodě je popis a analýza aktivizačních činností a terapií v domově pro seniory v České republice. Výzkumem byla prokázána statisticky významná závislost mezi zřizovatelem a poskytováním konceptu či modelu péče v domově pro seniory. Byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi počtem zooterapií, které jsou v domovech pro seniory poskytovány, a certifikací zařízení tzv. Značkou kvality v sociálních službách. Byl prokázán statisticky významný vztah délky praxe v péči o seniory na straně ředitele a dostatkem finančních prostředků na aktivizaci. Byla prokázána statisticky významná závislost mezi typem zřizovatelem a poskytováním konceptu či modelu péče v domově pro seniory. Byla prokázána statisticky významná souvislost mezi délkou praxe v péči o seniory na straně ředitele a vypracováním metodiky týkající se poskytování aktivizace. Disertační práce poskytuje komplexní pohled na problematiku aktivizačních činností a terapií realizovaných v domovech pro seniory v České republice. Získané poznatky budou využity jako podklad pro přípravu materiálů a koncepce zooterapie v oblasti péče o seniory, na které by ráda autorka disertační práce v následujících letech participovala ve spolupráci s neziskovými organizacemi věnujícími se praktikování zooterapie v ČR. Výsledky disertační práce budou nabídnuty Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s., jako profesní organizaci sdružující poskytovatele sociálních služeb, za účelem využití zjištěných výsledků při aktualizaci a revizi dokumentů v oblasti aktivizace. Disertační práce může být přínosem pro pracovníky v domovech pro seniory při tvorbě metodiky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností v kontextu koordinované rehabilitace. Získané výsledky budou předány pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům prostřednictvím autorčiny publikační i lektorské činnost, ale i v rámci poskytování supervize pracovníkům v pomáhající profesi. Given the ageing of the population, it is desirable to develop a concept of a long-term residential care system for the elderly, the integral part of which is to provide activation. Activities and therapies implemented in a retirement home have an irreplaceable role not only in the complex care for seniors but also in the context of community based rehabilitation in old age. The aim of the thesis was to find out what activities and therapies are provided in the retirement homes. The objectives were to find out: 1. What types and forms of activities and therapies are provided in the retirement homes; 2. What terminology is used in connection with providing activation; 3. Whether a concept or model of care is used in the retirement homes; 4. Whether the retirement homes have been awarded the Quality Score in Social Services of the Association of Social Services Providers of the Czech Republic; 5. Who in the retirement home is responsible for coordinating activation; 6. The position and education level of the staff providing activation; 7. Whether there is a sufficient number of activation workers in the retirement homes; 8. Whether the retirement homes have sufficient funds for activation; 9. Whether the retirement homes have a methodology for providing activation; 10. The difficulties related to the provision of activation and therapies in the retirement homes from the point of view of the staff. The objectives set were achieved through a quantitative research strategy. The polling method with the help of a questionnaire of own construction were selected for date collection and the heads of the retirement homes and the staff providing activation were addressed. The mathematical and statistical method was used to evaluate the empirical material. The result of quantitative research based on the deductive method is the description and analysis of activities and therapies in the retirement homes in the Czech Republic. The research has shown a statistically significant dependence between the founder and the provision of a concept or the model of care in the retirement homes. A statistically significant correlation was found between the number of animal-assisted therapies provided in the retirement homes and the certification of facilities by the so-called Quality Score in Social Services. A statistically significant relationship between the seniority of the head of the retirement home and the availability of funding for activation has been demonstrated. There was a statistically significant dependency between the type of the founder and the provision of a concept or the model of care in the retirement homes. A statistically significant correlation between the seniority of the head of the retirement homes and the development of a methodology for providing activation has been demonstrated. The thesis provides a comprehensive view of the issue of activities and therapies implemented in the retirement homes in the Czech Republic. The acquired knowledge will be used as a basis for the preparation of materials and the concept of animal-assisted therapy in the area of care for seniors, on which the author of the thesis would like to participate in the following years in cooperation with non-profit organizations engaged in practicing animal-assisted therapy in the Czech Republic. The results of the thesis will be presented to the Association of Social Service Providers of the Czech Republic, as a professional organization associating providers of social services, in order to use the obtained results in the update and review of the activation documents. The results may be useful for the staff of the retirement homes in the development of the methodology of educational, training and activation activities in the context of community based rehabilitation. The results obtained will be passed on to the workers in social services and social workers through the author's publication and lecture activities as well as in the provision of supervision. Keywords: Aktivizace; aktivizační činnosti; terapie; domov pro seniory; pobytová sociální služba; senioři; Activation; activation activities; therapy; retirement home; residential social service; seniors Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aktivizační činnosti a terapie realizované v domovech pro seniory

Vzhledem ke stárnutí populace je žádoucí rozvíjet koncepci systému dlouhodobé rezidenční péče o seniory, jejíž nedílnou součástí je poskytování aktivizace. Aktivizační činnosti a terapie realizované v ...

MOTLOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Diabetická noha - zdravotně sociální problematika
POKORNÁ, Jitka
2018 - Czech
Keywords: Syndrom diabetické nohy; příčiny; edukace; hodnoty transkutánního kyslíku; amputace; ekonomické náklady; sociální podpora; kvalita života; kouření.; Diabetic food syndrome; education level; amputicion; problem; transcutaneous oxygen pressure; quality of life; total costs; healthcare; social; smoking. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diabetická noha - zdravotně sociální problematika

POKORNÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modifikace polymerních substrátů pomocí nízkoteplotního plazmatu
Kuzminova, Anna; Kylián, Ondřej; Čech, Vladimír; Novák, Stanislav
2018 - English
Title: Modification of polymeric substrates by means of non-equilibrium plasma Author: Anna Kuzminova Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. Abstract: Processing of polymeric materials by means of non-equilibrium plasma is a topic that reaches increasing attention, which is due to the wide range of possible applications. As an example can be mentioned processing of polymeric foils used for food packaging, where plasma treatment enables to improve their functional properties (e.g. increase their printability or enhance their barrier properties). In the frame of this PhD. thesis two different strategies suitable for the modification of polymeric materials were followed. The first one was based on treatment of polymers by atmospheric plasma. The main attention was devoted to the investigation of influence of atmospheric pressure plasma on surface properties of 8 commonly used polymers, namely on their chemical composition, morphology and wettability. In addition, it was observed that plasma treatment causes also alteration of their mechanical properties, may lead to their substantial etching and in some cases improves their biocompatibility. The second studied strategy was based on coating of polymers with thin functional... Název práce:Modifikace polymerních substrátů pomocí nízkoteplotního plazmatu Autor: Anna Kuzminova Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. Abstrakt: Úprava povrchů polymerních materiálů pomocí nízkoteplotního plazmatu je téma, které si získává rostoucí pozornost, což je dáno širokým spektrem možných aplikací. Jako příklad je možné uvést úpravu polymerních fólií používaných v potravinářském průmyslu, kde je možné pomocí plazmatu výrazně vylepšit funkčnost těchto materiálů (např. zlepšit možnost jejich potisku nebo zvýšit jejich bariérové vlastnosti). V rámci této disertační práce byly studovány dvě možné strategie modifikace polymerů. První z nich byla založena na opracování polymerů atmosférickým plazmatem. Hlavní pozornost byla věnována studiu vlivu atmosférického plazmatu na povrchové vlastnosti 8 běžně používaných polymerů, zejména na jejich chemické složení, morfologii a smáčivost. Mimo to bylo prokázáno, že vystavení polymerů atmosférickému plazmatu vede ke změně jejich mechanických vlastností, k jejich nezanedbatelnému odleptávání a v určitých případech i ke zvýšení jejich biokompatibility. Druhou studovanou strategií bylo povlakování polymerů tenkými funkčními nanokompozitními vrstvami obsahujícími kovové nanočástice. Byly vyvinuty povlaky s... Keywords: dielektrický bariérový výboj; plazmová úprava; nanočástice; nanokompozitní tenké vrstvy; plazmový polymer; antibakteriální povrchy; dielectric barrier discharge; plasma treatment; nanoparticles; nanocomposite thin film; plasma polymer; antibacterial surfaces Available in a digital repository NRGL
Modifikace polymerních substrátů pomocí nízkoteplotního plazmatu

Title: Modification of polymeric substrates by means of non-equilibrium plasma Author: Anna Kuzminova Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. ...

Kuzminova, Anna; Kylián, Ondřej; Čech, Vladimír; Novák, Stanislav
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases