Number of found documents: 26253
Published from to

Nukleární receptory- studium nových ligandů a význam genové variability
Carazo Fernández, Alejandro; Pávek, Petr; Mičuda, Stanislav; Vrzal, Radim
2017 - English
IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Nuclear receptors - new ligands study and importance of the genetic variability Nuclear receptors (NRs) constitute a superfamily of transcription factors, which regulate the expression of target genes upon the binding of a ligand. These receptors can be classified in steroid receptors, "orphan receptors" and "adopted orphan receptors" depending on the affinity to an endogenous ligand. Nuclear receptors play important roles in physiological processes and are widely distributed in the human body. Thus, adipogenesis, lipolysis, insulin sensitivity, oxidative metabolism, fatty acid homeostasis, cholesterol homeostasis, gluconeogenesis, glycogen homeostasis, triglyceride metabolism among other processes, are regulated by nuclear receptors. During my study, we have tested several sets of drugs, endogenous, natural and synthetic, in several nuclear receptors, focusing mainly on constitutive androstane receptor (CAR) and to a lesser extent on pregnane X receptor (PXR). My main aim was to find a new and reliable ligand or activator for human CAR. In addition, I aimed to study the mechanism of action by which these compounds interact with the receptor and how they trigger... V ČESKÉM JAZYCE Kandidát: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Školitel: Prof. Petr Pávek, PhD. Název dizertační práce: Nukleární receptory - stadium nových ligandů a význam genové variability Nukleární receptory (NR) náleží do superrodiny transkripčních faktorů, které regulují expresi cílových genů. Nukleární receptory se dělí na steroidní receptory, "adopted orphan receptors" a sirotčí receptory. Receptory, které nemají žádný identifikovaný endogenní ligand, jsou nazývány jako "sirotčí receptory". Nukleární receptory hrají důležitou roli ve fyziologických procesech a jsou široce distribuovány po celém lidském těle. Jejich role je důležitá například při regulaci adipogeneze, glukoneogeneze, lipolýze, odpovědi na inzulín, oxidativním metabolismu, homeostáze mastných kyselin, homeostáze cholesterolu, homeostáze glykogenu a triglyceridů. Během své doktorské práce jsem testoval několik sad látek endogenní, přírodní a syntetické povahy na interakce s několika jadernými receptory se zaměřením zejména na konstitutivní androstanový receptor (CAR) a v menší míře na pregnanový X receptor (PXR). Mým hlavním cílem bylo najít nové a spolehlivé ligandy nebo aktivátory lidského CAR. Kromě toho, cílem bylo studovat mechanismus účinku, kterým tyto sloučeniny interagují s CAR receptorem a jakým způsobem regulují jeho... Available in a digital repository NRGL
Nukleární receptory- studium nových ligandů a význam genové variability

IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Nuclear receptors - new ligands study and importance of the ...

Carazo Fernández, Alejandro; Pávek, Petr; Mičuda, Stanislav; Vrzal, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Identifikace a funkční charakterizace cílových genů C/EBPalpha v půběhu normální a maligní krvetvorby.
Zjablovskaja, Polina; Alberich-Jorda, Meritxell; Stopka, Tomáš; Fuchs, Ota
2017 - English
Thehematopoieticsystemisahighlyorganizedstructure, whichhastobetightly regulatedinordertofunctionproperly.Abnormalitiesinhematopoieticdevelopmentmaylead tohematologicaldisorders,suchasacutemyeloidleukemia(AML).Thefunctionalityofthe hematopoieticsystemlargelyreliesontranscriptionfactors.C/EBPtranscriptionfactoris knownasoneofthe majorhematopoieticregulators,requiredforthefunctionalityof hematopoieticstemcellsaswellasformyeloidlineagedevelopment.Importantly,C/EBP expressionisalteredinalargeproportionofAMLcases.C/EBPregulateshematopoiesis mainlythroughorchestratingexpressionofitstargetgenes.ManyoftheC/EBPtargetshave previouslybeenshowntoplayaroleinthehematopoieticsystemandtobeinvolvedin leukemictransformation. That makesidentificationofnovel C/EBP targetsandtheir functionalcharacterizationanexcitingsubjectofresearch.Hereweidentifiedalistofgenes whoseexpressiondependsontheactivityofC/EBPthesocalledC/EBPsignature. We demonstratedthattreatment withhistonedeacetylase(HDAC)inhibitorsreactivatesthe expressionofthesegenesincellswithnon-functionalC/EBP.Inaddition,wedemonstrated thattreatmentwiththeHDACinhibitorspromotesmyeloiddifferentiationinAMLsamples carryingbi-allelicCEBPA mutationsandcharacterizedbythereducedexpressionofthe... Hematopoetickýsystémpředstavujevysoceorganizovanoustrukturu,kterákesvému správnémufungovánívyžadujepřesnouregulaci.Aberantnívývojkrevníchbuněkmůževést khematologickýmporuchám,jakojenapř.akutní myeloidníleukémie(AML).Správné fungování hematopoetickéhosystémuzávisízvelkéčásti natranskripčníchfaktorech. TranskripčnífaktorC/EBPjeznámjakojedenzhlavníchregulátorůkrvetvorbyajenezbytný profunkčnosthematopoetickýchkmenovýchbuněkavývojbuněkmyeloidnílinie.Významná jetakéskutečnost,žezměnyexpreseC/EBP bylydetekoványuvelkéčástipřípadůAML. C/EBPregulujekrvetvorbuzejménaprostřednictvímregulaceexpresesvýchcílovýchgenů. Byloprokázáno,žeřadatěchtogenůsenasystémukrvetvorbypodílíahrajerolipřileukemické transformaci.IdentifikacenovýchcílovýchgenůC/EBPajejichfunkčnícharakterizacesetak stávázajímavýmpředmětemvýzkumu.Vtétoprácijsmeidentifikovalisouborgenů,jejichž expresejenaaktivitěC/EBPzávislá,tzv."signaturu"C/EBP.Prokázalijsme,žeinhibitory histon-deacetyláz(HDAC)obnovujíexpresitěchtogenůvbuňkáchsnefunkčnímC/EBPa indukujímyeloidnídiferenciacivevzorcíchAMLsbialelickýmimutacemiCEBPA,kterése vyznačujísníženouexpresísignaturyC/EBP.Výzkumzaměřenýnajedenkonkrétnícílový gen C/EBP,EVI2B,dáleprokázal,žeproteinkódovanýtímtogenemjenezbytnýkesprávné... Available in a digital repository NRGL
Identifikace a funkční charakterizace cílových genů C/EBPalpha v půběhu normální a maligní krvetvorby.

Thehematopoieticsystemisahighlyorganizedstructure, whichhastobetightly regulatedinordertofunctionproperly.Abnormalitiesinhematopoieticdevelopmentmaylead ...

Zjablovskaja, Polina; Alberich-Jorda, Meritxell; Stopka, Tomáš; Fuchs, Ota
Univerzita Karlova, 2017

Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek
Januška, Jiří; Starý, Zdeněk; Tóth, Sándor János; Newerkla, Stefan Michael
2017 - Czech
Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek se soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním cílem předkládané práce je (1) podat přehled dosavadních poznatků o porovnávání středoevropských jazyků, (2) na jeho základě naznačit možné nové směřování němu přispět. Druhá kapitola práce se věnuje areálové lingvistice, jakožto disciplíně zaměřené na výzkum podobnosti a konvergence geograficky blízkých jazyků, a zejména jejímu ústřednímu pojmu . Představuje okolnosti jeho vzniku, jeho různé definice a jeho kritické (pře)hodnocení pracích současných areálových lingvistů. Třetí kapitola sumarizuje výzkum středoevropských jazyků: různé koncepce středoevropského (popř. dunajského) jazykového svazu vzájemné vlivy lexika a frazeologie těchto jazyků a popisy situací jazykového kontaktu v areálu. Tento přehled ukázal, že hlavními doménami porovnávání jazyků areálu dosud byly strukturní rysy a lexikální přejímky a kalky. Novější vývoj lingvistiky, jak je naznačeno ve čtvrté kapitole, však operuje rovněž s jazykovými jednotkami, které překlenují a relativizují -lexikon. Nabízí se tedy, aby se rovněž komparativní výzkum středoevropských jazyků soustředil na tyto jevy zahrnutelné pod pojem idiomatičnosti. Pátá kapitola... Keywords: středoevropské jazyky; středoevropský jazykový svaz; areálová lingvistika; idiomatičnost; pohybové události zaměřené na koncový bod; maďarština; slovenština; Central European languages; Central European Sprachbund; areal linguistics; idiomaticity; goal-oriented motion events; Hungarian language; Slovak language Available in a digital repository NRGL
Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek

Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek se soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním ...

Januška, Jiří; Starý, Zdeněk; Tóth, Sándor János; Newerkla, Stefan Michael
Univerzita Karlova, 2017

Efektory RAB GTPáz a jejich role v regulaci sekrece u rostlin
Růžičková, Martina; Hála, Michal; Motyka, Václav; Klíma, Petr
2017 - English
Rab GTPases are small signaling molecules that play an important role in vesicle trafficking in eukaryotic cells. Correct signaling through small GTPases allows orchestration of vesicle transport among cellular organelles and also to the cell wall providing cell wall material for cell growth and elongation. Engagement of Rab GTPases in the regulation of endomembrane trafficking is one of the evolutionary conserved aspects of secretion regulation. The network of Rab GTPases interaction includes also various downstream effectors. One of them is the exocyst complex involved in vesicle docking at the plasma membrane. It is a complex composed of eight different subunits (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84). Exocyst was discovered as Sec4p Rab GTPase effector in yeast and also data from animal models describe the Sec15 exocyst subunit as the Rab-interacting partner, but data from plants are missing. On the other hand, numerous studies identified exocyst role in tip growth of pollen tube and root hairs, seed coat formation, cell plate and cell wall formation, hypocotyl elongation, and importantly also PIN auxin efflux carriers recycling and polar auxin transport. There are two paralogues of SEC15 in the Arabidopsis genome, SEC15a and SEC15b, the previous one already shown to be... SOUHRN Rab GTPázy jsou malé signální molekuly, které hrají důležitou roli ve váčkovém transportu. Jejich správné fungování umožňuje regulaci váčkového transportu mezi buněčnými organelami a také směrem do buněčné stěny, kdy je zdrojem materiálu pro růst a prodlužování buněk. Zapojení Rab GTPáz v regulaci endomembránového transportu je jeden z evolučně velmi konzervovaných aspektů řízení a kontroly sekrece. Mezi interaktory Rab GTPáz patří také různé 'downstream' efektory. Jedním z nich je komplex exocyst, který je nejvíce známý pro své zapojení do váčkového transportu na plazmatické membráně. Tento komplex je složen z osmi různých podjednotek (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84) a byl objeven jako efektor Sec4p Rab GTPázy v kvasinkách. Dostupné informace z živočišných modelových organismů uvádějí SEC15 podjednotku jako podjednotku která interaguje s Rab GTPázami. Jaká je situace v rostlinách není dosud známo. Početné studie uvádějí důležitou funkci komplexu exocyst v 'tip growth' (vrcholový růst) pylových láček a kořenových vlásků, ve vytváření semenných obalů a také ve tvorbě buněčné přepážky, buněčné stěny a prodlužování hypokotylu. Také je známo zapojení komplexu exocyst v recyklaci auxinových přenašečů - PIN proteinů. V genomu Arabidopsis můžeme nalézt dva paralogy SEC15 podjednotky... Keywords: rostliny; RAB GTPázy; sekrece; plants; RAB GTPases; secretion Available in a digital repository NRGL
Efektory RAB GTPáz a jejich role v regulaci sekrece u rostlin

Rab GTPases are small signaling molecules that play an important role in vesicle trafficking in eukaryotic cells. Correct signaling through small GTPases allows orchestration of vesicle transport ...

Růžičková, Martina; Hála, Michal; Motyka, Václav; Klíma, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie
Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
2017 - Czech
English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental protection in international law, EU law and national law. The EU internal market is secured by four fundamental market freedoms - the free movement of goods, persons, services and capital. The relationship with the environment is reflected in the quality and characteristics of the products, and the conditions under which these products are marketed in different Member States. Environmental protection is strongly linked with service area, which concerns matters such as the operation of landfills. The EU's objectives in the areas of internal market and environmental protection very often collide. Then it is necessary to find a balanced approach between the protection of environmental objectives and ensuring the economic principles of the European Union. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropského unie. Keywords: vnitřní trh; EU; ochrana životního prostředí; omezení; tržní svobody; internal market; EU; enviromental protection; restriction; market freedoms Available in a digital repository NRGL
Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie

English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental ...

Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Buddhistické rituály smrti v současné Koreji
Zemánek, Marek; Chlup, Radek; Löwensteinová, Miriam; Berounský, Daniel
2017 - English
The aim of the dissertation is to present the complex system of Buddhist rituals of death. Being the first lengthy study on the topic written outside Korea, this work introduces these rituals in the context of the rich Korean religious scene and indicates its connection to other religious and philosophical ideas present in the Sinitic cultural area. The dissertation is structured into five sections, each of which approaches the rituals from a different perspective. The "Introduction," presents the methodology, including the theoretical framework; textual research of ritual texts and fieldwork are the two key methodological approaches used to study the topic at hand. Chapter 2, "The Ritual Constituents," is an attempt to define an apparatus for analysis of the rituals. The two-axis scheme is an attempt to provide a tool, which will help us grasp not only the relative "richness" of the ritual but also its variability. Chapter 3, "The Structure and Typology of the Rituals," presents an overall analysis of the ritual process from the deathbed, to rebirth, and beyond. Its structure is based on contemporary rituals. I also use examples from Korean historical sources to demonstrate that certain types of rituals have been standard ritual activities throughout the history of Korean Buddhism. Chapter 4, "The... Práce se zabývá problematikou rituálů smrti v korejském buddhismu, stále vlivné a živé náboženské tradici v Korejské republice. Na metodologické rovině spojuje analýzu rituálního textu s terénním výzkumem. Předmluva a úvodní kapitola nastiňuje autorův zájem, vztah k tématu a základní cíle práce. Následně shrnuje teoretický rámec, zejm. teorie Hertze a van Gennepa, postup a problémy řešené při vytváření korpusu rituálních textů a popisuje kvalitativní výzkum mezi mnichy i laiky, jeho specifika a úskalí. V úvodu druhé kapitoly autor poukazuje na modulární charakter rituálů a s ním spojenou problematiku komplexnosti a rozmanitosti rituálu a navrhuje schéma dvou os, kde horizontální osa představuje jednotlivé moduly, stavební bloky ceremonií, a vertikální osa vyjadřuje rozmanitost rituálních konstituentů. V druhé části kapitoly se zabývá dvěma klíčovými konstituenty, zemřelým a rituálními aktéry. Třetí kapitola je stručným přehledem rituálního procesu od okamžiku smrti až po neohraničenou dobu po skončení čtyřiceti devítidenního období truchlení a zvýšené rituální aktivity. Současnou, konfucianismem a lidovým náboženstvím ovlivněnou praxi, porovnává s buddhistickými rituály v korejských dějinách, čímž ukazuje, že se v dnešním rituálu projevují určité ustálené buddhistické rituální vzorce či struktury... Keywords: korejský buddhismus; rituál; smrt; musok; ch'ŏndo chae; Korean Buddhism; death; ritual; musok; ch'ŏndo chae Available in a digital repository NRGL
Buddhistické rituály smrti v současné Koreji

The aim of the dissertation is to present the complex system of Buddhist rituals of death. Being the first lengthy study on the topic written outside Korea, this work introduces these rituals in the ...

Zemánek, Marek; Chlup, Radek; Löwensteinová, Miriam; Berounský, Daniel
Univerzita Karlova, 2017

Diversity Management in Multicultural Environment
Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
2017 - English
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat. The dissertation thesis deals with the issues of diversity management in multicultural environment. The primary objective of the thesis is to create a graphical model of diversity management for multicultural organisations operating in the field of information technology. The secondary objective is to identify, through expert literature research, the current approaches to diversity management and to clarify its benefits. The theme is examined and discussed from theoretical as well as practical point of view. The theoretical part deals with the scope, categories, instruments, models and concepts of diversity, as well as diversity management with equal opportunities in the workplace. This section was created not only on the basis of expert literature, but also on the basis of inputs found in impacted and reviewed journals and articles. The practical part presents the quantitative and qualitative research carried out among managers in 14 selected enterprises applying diversity management in varying degrees. Based on this qualitative research hypotheses are formed. These hypotheses are subsequently verified by the quantitative research conducted among managers of selected companies. The practical part has empirical character, as it investigates a specific level of application of diversity management in selected IT organisations with multicultural environment. This investigation is carried out using quantitative and qualitative data collection. Keywords: Management diverzity; Kulturní rozmanitost; Nástroje managementu diverzity; Modely a koncepce diverzity; Kategorie diverzity; Employee motivation; Categories of Diversity; Diversity management; Diversity; Diversity Model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Diversity Management in Multicultural Environment

Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice ...

Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii
Míčová, Petra; Novotný, Jiří; Kuda, Ondřej; Kazdová, Ludmila
2017 - Czech
Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are the leading causes of death in developed countries including the Czech Republic. One of the ways to increase cardiac resistance against acute ischemia/reperfusion (I/R) injury is adaptation to chronic hypoxia. However, changes at the molecular level associated with this adaptation have still not been fully explored. It is obvious that the myocardial function depends on maintaining membrane integrity and cellular homeostasis of cardiomyocytes. From this perspective, phospholipases A2 (PLA2) are the key enzymes that take part in the remodeling and repairing of the cell membranes. Moreover, PLA2 are also involved in generation of lipid signaling molecules - free long chain fatty acids (FA) and 2-lysophopholipids. In myocardium, members of three major PLA2 classes are present: cytosolic PLA2 (cPLA2), calcium-independent PLA2 (iPLA2) and secretoric PLA2 (sPLA2). This thesis aimed to determine the following in the left ventricular myocardium of adult male Wistar rats: 1) The effect of intermittent hypobaric hypoxia (IHH; 8 hours/day, 5 days/week, 5 weeks, ~ 7000 m) on the expression of total cPLA2α and its phosphorylated form (p-cPLA2α, Ser505 ), and further iPLA2 and sPLA2IIA, as well as signaling proteins activating cPLA2α enzyme... Kardiovaskulární onemocnění, především akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. Jednou z možností, jak zvýšit odolnost myokardu proti akutnímu ischemicko-reperfúznímu (I/R) poškození, je adaptace na chronickou hypoxii. Molekulární mechanismus tohoto jevu však není podrobně znám. Je zřejmé, že funkce srdce závisí na zachování membránové integrity a buněčné homeostáze kardiomyocytů. Z tohoto pohledu jsou životně důležitými enzymy fosfolipázy A2 (PLA2), které se uplatňují při remodelaci a obnově buněčných membrán. Svou činností také generují lipidové signální molekuly - volné mastné kyseliny (FA) a také 2-lyzofosfolipidy. V srdci se vyskytují zástupci tří skupin PLA2 - cytosolické PLA2 (cPLA2), na kalciu nezávislé PLA2 (iPLA2) a sekretorické PLA2 (sPLA2). Cílem práce bylo sledovat v myokardu levé komory dospělých potkanů kmene Wistar následující: 1) Vliv intermitentní hypobarické hypoxie (IHH; 8 hodin/den, 5 dnů/týden, 5 týdnů, ~ 7000 m) na zastoupení celkové a fosforylované cPLA2α (p-cPLA2α, Ser505 ) a dále iPLA2 a sPLA2IIA, jakož i signálních proteinů aktivujících cPLA2α a rovněž cílů tohoto enzymu. 2) Vliv reaktivních forem kyslíku (ROS) za podmínek IHH na expresi celkové a fosforylované cPLA2 a dále iPLA2, sPLA2IIA a složení FA... Keywords: srdce; chronická hypoxie; kardioprotekce; fosfolipázy A2; cytosolická fosfolipáza A2α; oxidační stres; heart; chronic hypoxia; cardioprotection; phospholipases A2; cytosolic phospholipase A2α; oxidative stress Available in a digital repository NRGL
Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii

Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are the leading causes of death in developed countries including the Czech Republic. One of the ways to increase cardiac resistance ...

Míčová, Petra; Novotný, Jiří; Kuda, Ondřej; Kazdová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2017

Epigenetická studie nukleosidů 5 - azacytidinu a jejich derivátů
AGRAWAL, Khushboo; MIHÁL, Vladimír; KRÁL, Vladimír
2017 - Czech
Methylace DNA hraje klíčovou roli v etiologii nádorů tím, že zprostředkovává epigenetické utlumení exprese genů souvisejících s rozvojem nádorových onemocnění. Poté co byl popsán vztah mezi aberantní methylací DNA a rakovinným bujením bylo vyvinuto velké množství protirakovinných léčiv, které fungují na základě inhibice DNA methylace. Prvním léčivem ovlivňujícím DNA na epigenetické úrovni byl azacytidin a vedlejší produkt jeho syntézy gemcitabin. Tyto dvě látky jsou v současnosti nejvíce používanými léčivy pro snížení methylace DNA v klinické praxi při léčbě hematologických nádorů a vykazují slibné výsledky také v raných fázích klinických studií pro léčbu solidních nádorů. Širší využití těchto léků je bohužel limitováno častým výskytem primární a sekundární rezistence a také jejich značnou nestabilitou ve vodném prostředí, resp. v krevní plazmě. V této studii byl vyvinut vysoce propustný testovací systém (tzv. high-throughput screening) umožňující detekci snížené methylace DNA v jednotlivých savčích buňkách. Tento detekční systém poskytuje velmi efektivní způsob testování velkého množství látek modifikujících epigenetické procesy uvnitř buněk a může tak být využíván jak v primárním tak i v aplikovaném výzkumu protinádorových léčiv. S pomocí tohoto systému byla popsána terapeutická účinnost nově syntetizovaných biodegradabilních polyanhydridových derivátů azanukleosidových léčiv. Bylo zjištěno, že stabilitu hydrolyticky labilních forem azanukleosidových léčiv lze vylepšit jejich vazbou na mikrokuličky. Tato modifikace zabraňuje rozkladu látek ve vodném roztoku a efektivně tak prodlužuje jejich setrvání v krevní plazmě. Detekční systém byl dále použit pro studium vlivu buněk nádorového stromatu na nádorové buňky. Studie ukázala zvýšenou aktivitu látek a tedy výrazný stupeň hypomethylované DNA v nádorech s vysokým zastoupením stromatu. Studie tak poukazuje na možnost predikce efektivity léčby těmito látkami na základě zhodnocení poměrného zastoupení buněk stromatu a nádorových buněk u daného rakovinného onemocnění. Molekulární mechanismy vzniku sekundární rezistence k azanukleosidovým léčivům byly studovány v buňkách nádoru tlustého střeva. Studie odhalila některé geny, které mohou sloužit jako biomarkery pro predikci sensitivity nebo rezistence k azanukleosidovým léčivům a navrhuje také alternativní způsoby léčby, které by umožnily překonání rezistence k azanukleosidovým léčivům. DNA methylation plays a pivotal role in the etiology of cancer by mediating epigenetic silencing of cancer-related genes. Since the relationship between aberrant DNA methylation and cancer has been understood, there has been a significant amount of research at developing anti-cancer therapies that work by inhibiting DNA methylation. The first epigenetic drugs azacytidine and its congener decitabine are currently most advanced hypomethylating agents in clinic for the treatment of hematological malignancies and have shown promising results in solid tumors in early clinical trials. Yet, the clinical success of these prototypal drugs is limited due to accqusition of primary and secondary resistance, and their hydrolytic instability which decreases their plasma circulation time. In this study, a cell-based DNA demethylation detection system was developed for high throughput screening of potent hypomethylating epi-drugs. The described detection system provides an efficient tool for large-scale epigenetic drug screenings, and would therefore benefit academic and industrial drug discovery. Using this system, the newly synthesized biodegradable, polyanhydride formulations of azanucleoside drugs were characterized for their therapeutic effectiveness and it was found that microbead formulations of the hydrolytically labile azanucleoside drugs could prevent their chemical decomposition in aqueous solution, and effectively increase their plasma circulation time. The detection system was further used to study the effect of stromal cells of the tumor-microenvironment on the response of cancer cells to hypomethylating agents. The study showed the increased activity of hypomethylating agents in high stromal environment which suggests the potential of tumor-stroma ratio for predicting the outcome of epigenetic therapy in cancer. Finally, the molecular mechanism of secondary resistance to azanucleoside drugs was investigated in colorectal cancer. The study revealed the response predicting biomarker genes which may differentiate between resistance and sensitivity to azanucleoside drugs, and further proposes alternative therapeutics for overcoming resistance to azanucleosides. Keywords: epigenetika; DNA metylace; epigenetics; DNA methylation Available in digital repository of UPOL.
Epigenetická studie nukleosidů 5 - azacytidinu a jejich derivátů

Methylace DNA hraje klíčovou roli v etiologii nádorů tím, že zprostředkovává epigenetické utlumení exprese genů souvisejících s rozvojem nádorových onemocnění. Poté co byl popsán vztah mezi aberantní ...

AGRAWAL, Khushboo; MIHÁL, Vladimír; KRÁL, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Due Diligence
Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
2017 - Czech
Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit a řešení často nachází v realizaci fúzí a akvizic (dále také jen M&A). Tuto skutečnost potvrzuje dlouhodobě přetrvávající trend růstu trhu M&A, který například jen v České republice zaznamenal 38% nárůst mezi rokem 2015 a 2016. Rozhodování o uskutečnění transakce probíhají za podmínek nedostatku informací na straně kupujícího. Rozhodování za rizika a nejistoty je jedním z důvodů, proč 50 až 70 procent uskutečněných transakcí nepřináší očekáváné výsledky. Tato disertační práce je věnována due diligence tedy nástroji, který umožňuje kupujícímu zmírnit (nikoli však zcela odstranit) informační riziko. Due diligence poskytuje kupujícímu jedinečnou příležitost poznat kupovanou společnost lépe ještě před tím, než podstoupí riziko a převezme její vlastnictví. Jedná se o zásadní prvek celého procesu M&A, který má přímý dopad také na stanovení ceny transakce a vyhodnocení budoucí výkonnosti kupované společnosti. Disertační práce poskytuje všem, kteří se jakkoli zajímají o procesy M&A obecné i specifické charakteristiky due diligence a její kritické body. Zároveň rozšiřuje pojetí due diligence od tradičně vnímaného procesu investiční prověrky na komplexnější proces, pokračující nastavením integračních pravidel po uzavření kupní smlouvy. Cílem disertační práce je provedení analýzy procesu due diligence v jeho širších souvislostech s důrazem na finanční due diligence a postakviziční integraci. V rámci provedené analýzy byla identifikována kritická místa procesu due diligence a jejích vliv na přínos due diligence jako nástroje, který významně přispívá k úspěšnosti realizace fúzí a akvizic. V návaznosti na uvedený hlavní cíl byla v úvodu práce formulována základní hypotéza, jejíž analýza a posouzení je úkolem práce: Due diligence v jejím tradičním pojetí výrazně přispívá k úspěšné realizaci fúzí a akvizic. Z metodického hlediska je ověření hypotézy práce založeno na podrobném studiu poznatků obsažených v odborné literatuře, jejich teoretickém rozboru a komparaci s praktickými příklady. Práce je v souladu s hlavním cílem a z něho vyplývající hypotézy členěna celkem do šestí kapitol, z nichž první kapitola se zabývá vymezením pojmu teorie firmy a základními ekonomickými důvody jejího vniku a existence. Druhá kapitola je věnována transakcím s podniky a především důvodům jejich uskutečňování, které ovlivňuji metodiku provedení due diligence. Třetí kapitola se věnuje due diligence, definuje samotný pojem, popisuje proces a druhy due diligence, stanovuje kritické body tohoto procesu a shromažďuje teoretická doporučení. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na realizaci projektu due diligence v praktické rovině a pokouší se zjistit, zda teoretická doporučení jsou aplikovatelná při praktickém provedení prověrky. Pátá kapitola je věnována postakviziční due diligence. Šestá kapitola je věnována výzkumům jednak rozhodujících faktorů při provedení prověrky a pak také smluvním nástrojům minimalizace rizik. V disertační práci je čerpáno především z dostupné zahraniční literatury, která se zaměřuje na due diligence a fúze a akvizice. K dalším zdrojům patří dostupné mezinárodní a lokální výzkumy, které jsem doplnila výzkumem vlastním. Podrobný rozbor problematiky provedený v práci umožnil posouzení hypotézy a splnění stanoveného cíle práce. One of the main strategic goals of an owner is the growth of their company. To seek company growth in todays ever changing world, company owners and their management frequently turn to the discipline of mergers and acquisitions (hereinafter M&A). This M&A focus is evidenced by the sustained long term growth of the M&A markets, which for example in the Czech Republic alone amounted to a 38% increase between the years 2015 and 2016. The transaction decision making process takes place with an information deficit to the detriment of the buyer. 50% to 70% of transactions will be identified as not meeting the expectations of the buyer, and this is in large part due to the information deficit on the part of the buyer. This thesis takes as its subject due diligence, a tool that enables the buyer to mitigate (but never to fully overcome) the risks brought about by the information deficit. The due diligence process enables the buyer to gather information on the target company and to get to know it in greater detail prior to assuming the full risks of ownership. Due diligence becomes a key component of the M&A process, with direct impact on the transaction valuation and evaluation of the future performance of the target company. This thesis will provide all parties interested in the M&A process with an overview of both general and specific characteristics of the due diligence process and its key components. It will also widen the traditional understanding of the due diligence process, shifting it from a mere pre-investment check-up to a more complex and robust process, that includes the setup of post transaction integration guidelines. The purpose of this thesis is to provide an analysis of the due diligence process in its wider connotations, with emphasis on financial due diligence and post transaction integration. As part of this analysis the key milestones of the due diligence process were identified, and their influence on the increase of the likelihood of a successful M&A process is examined. Based on the stated purpose of this thesis a null hypothesis was formulated (and the analysis and evaluation of the said hypothesis is the goal of this thesis): Due diligence, in its traditional understanding, is a fundamental support tool for the successful realization of mergers and acquisitions. The methodology applied to the examination of the null hypothesis comprises the detailed analysis of information from specialized and academic publications, their theoretical evaluation and comparison to case studies. In line with the stated goal and its hypothesis, this thesis is structured into six chapters. The first chapter defines the term theory of a company and examines the basic economic reasons for the creation and existence of companies. The second chapter describes transactions dedicated to companies and focuses on the underlying reasons for undertaking transactions, and their effect on the methodology of due diligence. The third chapter defines due diligence, describes the process and its key components, and provides theoretical recommendations. The fourth chapter focuses on the practical undertaking of a due diligence process, and examines the applicability of the theoretical recommendations in real life. The fifth chapter examines the post-transaction components of due diligence. The sixth chapter focuses on examination of factors critical to the undertaking of a due diligence, and also on the contractual tools available for the mitigation of the inherent risks. The sources of information for this thesis are mainly, but not limited to, foreign specialized and academic literature focused on mergers and acquisitions, international and local published research, and own research undertaken for the purpose of this thesis. The detailed analytical work undertaken and described in this thesis enabled the evaluation of the null hypothesis and the completion of the stated thesis goal. Keywords: Due Diligence; Transakce s podniky; Fúze a akvizice; Mergers and acquisitions; M&A; Due Diligence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Due Diligence

Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit ...

Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases