Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 106
Published from to

El uso del arte espaňol en la educación
Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení např. hudby, výtvarného umění, literatury aj. Součástí této práce je soubor aktivit, ve kterých jsou obsaženy prvky umění, a je popsán jejich průběh v reálné výuce. Předpokládá se, že navržené aktivity se mohou použít i v hodinách, které nesledují program Aventura. Při jejich realizaci se rozvíjí schopnosti žáků jako jsou: konverzace, psaní, čtení, poslech, obohacuje se slovní zásoba zlepšuje se gramatická správnost. V závěru se hodnotí, zda navržené aktivity vyzkoušené v reálné výuce španělštiny odpovídají požadavkům dané úrovně jazyka, a jakým způsobem přispívají ke zlepšení výuky a obohacují ji. Keywords: jazyková výuka; španělština; kultura Available to registered users in the Library of TUL
El uso del arte espaňol en la educación

Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení ...

Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos
Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu určitého a neurčitého, a dále vymezení případů, kdy se člen neobjevuje vůbec. Druhá část práce podrobněji analyzuje výsledky výzkumu získané z dotazníků vyplněných českými studenty španělštiny. Španělština se v České republice vyučuje nejen na jazykových a středních školách, ale i na univerzitách. Výsledkem práce je najít a analyzovat, ve kterých typech vět čeští studenti členy užívají správně, a naopak ve kterých případech se dopouštějí chyb Keywords: jazyková výuka; španělština Available to registered users in the Library of TUL
El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos

Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu ...

Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa
Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté se zaměřuje na termín mentální retardace, která je vždy spojena s Downovým syndromem. Dalším bodem jsou specifikace při vývoji a výchově těchto dětí. Dále nám tato práce představuje teoretické možnosti v oblasti vzdělávání, které mají děti s Downovým syndromem na výběr. Tuto oblast pak prošetří výzkum, konkrétně čtyři případové studie, které ukazují, jak již zmíněné teoretické možnosti fungují v praxi. V závěru se rozebírají a porovnávají fakta, ke kterým se dospělo díky případovým studiím. Práce ukazuje jaké prvky výchovy a vzdělání se shodují a jaké jsou naopak rozdílné a vysvětluje příčiny těchto rozdílů. Keywords: vzdělávání; Downův syndrom; zdravotně postižené děti Available to registered users in the Library of TUL
La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa

Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často ...

Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci, 2014

Comparación de los refranes espanoles con los checos
Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a problematice jejich pojmenování. V další části jde o typologii ekvivalence a způsob její klasifikace. Praktická část se již zabývá konkrétními rčení a rozborem týkající se původu a ekvivalentní klasifikace. Závěr praktické části tvoří tabulky se všemi zmíněnými a dostupnými rčení, která jsou rozdělena podle typu ekvivalence. Keywords: přísloví a rčení; frazeologie; práce Available to registered users in the Library of TUL
Comparación de los refranes espanoles con los checos

Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a ...

Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal
Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka prostřednictvím médií a vzdělávání. Klíčové je rovněž vymezení pojmů bilingvismus a mateřský jazyk. Nejpodstatnější částí je však analýza koexistence oficiálních jazyků v této autonomní oblasti, tedy španělského a baskického jazyka. Sběr dat proběhl pomocí internetového dotazníku, který byl následně okomentován. Výzkumné otázky jsou rozděleny do čtyř témat: kompetence, preference, neformální užití a formální užití v akademickém a pracovním prostředí. Každé z uvedených témat obsahuje jednu hypotézu vyloženou v závěru práce. V potaz se vzaly také rozsáhlé výzkumy Baskického Statistické Úřadu. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal

Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka ...

Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

El elemento femenino en las obras de Juan José Millás
Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje životu autora a době, ve které začal svoji literární tvorbu. Další část se zaměřuje teorií a vývojem literární postavy. Praktická část se zabývá rozborem konkrétních děl a charakteristikou každé hlavní ženské hrdinky. Závěr praktické části tvoří jejich porovnání a popsání jejich vývoje. Keywords: literární postavy; ženy Available to registered users in the Library of TUL
El elemento femenino en las obras de Juan José Millás

Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje ...

Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Reflejo del espanol cubano en las canciones
Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. V úvodu práce jsou uvedeny stručné informace o Kubě, demografické údaje této oblasti a základní charakteristika jazyka. Další, výhradně jazyková část práce pojednává o kubánské španělštině, charakterizuje základní znaky tohoto jazyka. Bakalářská práce studuje prvky fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. V následující praktické části je provedena analýza textu kubánských písní z uvedených jazykových hledisek. Zvoleny jsou různé typy písní z hlediska časového období a žánru. Cílem je ověřit, zda teoretické předpoklady skutečně odpovídají rozboru kubánských písní, tyto odlišnosti jsou shrnuty v závěru práce. Keywords: španělština; písně Available to registered users in the Library of TUL
Reflejo del espanol cubano en las canciones

Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. ...

Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy
Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
2013 - Spanish
ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of literary Postmodernism and the short narrative in the avant-garde of twenties. The object of the study is the short story Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas. The narrative structure and the treatment of the temporal order will be the fundamental analysis categories. ASPEKTY POSTMODERNISMU V POVÍDCE ŠPANĚLSKÉ AVANTGARDY "Naratologická studie Vísperas del gozo (1926) od Pedra Salinas" Cílem práce je ukázat společné aspekty mezi tzv. literárním postmodernismem pozdního dvacátého století a avantgardou počátku dvacátého století v krátké povídce. Jako objekt studia nám poslouží několik povídek od autora Pedra Salinas, Vísperas del gozo (1926). Struktura vyprávění a časové uspořádání budou kategoriemi fundamentální analýzy. Keywords: -; - Available in a digital repository NRGL
Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy

ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of ...

Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
Univerzita Karlova, 2013

Dekonsolidace demokracie ve Venezuela: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil
Buben, Radek; Opatrný, Josef; Barteček, Ivo; Kovář, Martin
2013 - Spanish
Thesis PhDr. Radek Buben Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of the Party System, Neo-Populism, and Repoliticization of the Armed Forces The thesis Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of the Party System, Neo- Populism, and Repoliticization of the Armed Forces addresses the process of deconsolidation of democracy in Venezuela between 1973 and 1993. The analysis is based on both theoretical and comparative approach embedded notably in institutional comparative political science (analysis of systemic and institutional conditions of the analyzed process), historical sociology and political theory (phenomena of populism and neo-populism) and approaches of traditional historical analysis of political process in a particular period of time. The theoretical part of the text is focused on the issue of democracy in Latin America in general. More concretely, it concerns with typologies of political regimes, institutionalization of party systems, civil-military relations and the so-called resources curse theory. The great deal of the text covers analysis of populism, its definition and the existing research of the phenomenon. The starting point of the empirical part presents the establishment of the petrostate and bipartism in 1973. The analysis ends with the decomposition of the... Disertační práce PhDr. Radek Buben Dekonsolidace demokracie ve Venezuele: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil Disertační práce Dekonsolidace demokracie ve Venezuele: rozklad stranického systému, neo- populismus a repolitizace ozbrojených sil se věnuje procesu dekonsolidace demokracie ve Venezuele v letech 1973-1993. Studie kombinuje teoretické a komparativní přístupy vycházející především z institucionální komparativní politologie (v případě analýzy systémových a institucionálních okolností analyzovaného procesu), historické sociologie a politické teorie (v případě studia fenoménu populismu a neo-populismu) a přístupy standardní historické analýzy politických procesů v konkrétním vymezeném období. V teoretické části se text zaměřuje na problematiku demokracie v Latinské Americe, na otázky typů politických režimů a institucionalizace stranických systémů, vojensko-civilních vztahů a na problematiku tzv. prokletí ropných zdrojů. Podstatnou část teoretického oddílu tvoří rozbor fenoménu populismu, jeho definice a dosavadního bádání o něm. Historická část je vymezena vytvořením petro-státu a bipartismu na stranické úrovni v roce 1973 a rozpadem tohoto systému v roce 1993, kdy vlastní strana odvolala prezidenta Carlose Andrése Péreze, autora politicky neúspěšné... Keywords: Venezuela; politické strany; konsolidace; demokracie; dekonsolidace demokracie; ozbrojené síly; neoliberální reformy; Venezuela. political parties; consolidation; democracy; deconsolidation; armed forces; neoliberal reforms Available in a digital repository NRGL
Dekonsolidace demokracie ve Venezuela: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil

Thesis PhDr. Radek Buben Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of the Party System, Neo-Populism, and Repoliticization of the Armed Forces The thesis Deconsolidation of Venezuelan ...

Buben, Radek; Opatrný, Josef; Barteček, Ivo; Kovář, Martin
Univerzita Karlova, 2013

Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho
Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
2013 - Spanish
The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will first analyze the sociopolitical situation in Uruguay as well as South America during the decade of 1970, as well as the consequences and the impact the experience of exile produces in an individual's self-perception Five representative stories, created by this writer during his own exile, are used to deal with various aspects of identity. The focus will be first on the characters' perception and awareness regarding the changes, the everyday habits as well as the anomalous life situation in which they find themselves. We will also discuss how their physical reality reflects a spiritual and irreversible condition due to the extreme drama experienced. Then reference will be made to the habits and values that necessarily go into crisis when, in order to survive under conditions of pressure, a new social and cultural environment is chosen. Finally, we will focus on the individual's sense of belonging to his place of origin, and how it is affected after living for some time in the host country when nostalgia, feelings of guilt, and adaptation to a new socio-cultural environment play a crucial role. Sinopsis El objetivo del presente trabajo es identificar y poner en evidencia los elementos retóricos y narrativos clave y recurrentes relacionados con el problema de la identidad en el marco del exilio en la obra de Mario Benedetti. Para ello, se analizarán tanto el contexto sociopolítico uruguayo y sudamericano de la década de 1970, como las consecuencias y el impacto que genera la situación del exilio en la autopercepción del sujeto. A partir de cinco cuentos representativos creados durante el propio exilio del escritor, se tratarán diferentes aspectos relacionados con el tema de la identidad. En primer lugar, nos enfocaremos en la percepción y en la conciencia de los personajes en cuanto a los cambios, la cotidianeidad y la situación vital anómala en la que se encuentran. En segundo lugar, veremos cómo la realidad corporal de los personajes es reflejo de un cierto estado del alma que se manifiesta como irreversible dado el nivel de dramatismo de las experiencias por ellos vividas. En tercer lugar, haremos referencia a los hábitos y a los valores que, en el sujeto, necesariamente se ponen en crisis dentro un nuevo contexto sociocultural que ha sido elegido bajo condiciones de tensión y en pos de la supervivencia. Por último, se prestará especial atención a la sensación de pertenencia que el sujeto posee... Keywords: Benedetti; exilio; identidad; pertenencia; nostalgia; pasado; presente; cuerpo; patria; realidad; Benedetti; exile; identity; belonging; nostalgia; past; present; body; homeland; reality Available in a digital repository NRGL
Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho

The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will ...

Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases