Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 111
Published from to

Československo a Cono Sur 1945-1989
Zourek, Michal; Opatrný, Josef; Kovář, Martin; Chalupa, Jiří
2014 - Spanish
The doctoral thesis Czechoslovakia and the Southern Cone 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between an important country of the Eastern Bloc and three countries of the southernmost area of South America - Argentina, Chile and Uruguay - during the Cold War. The main objective of the thesis is to interpret unpublished Czech and foreign archives. The first chapter outlines Czechoslovak policy towards Latin America in the period under consideration. The following sections describe the relations between Czechoslovakia and the individual countries of the Southern Cone. These chapters are divided according to the nature of relations into political, economic and cultural contacts. Each of these three parts is further divided into subsections which correspond to important milestones of mutual relations. The thesis ends with an interview with Stanislav Svoboda, a senior diplomat of communist Czechoslovakia. His observations shed new light on the archive documents. Without abandoning the effort of presenting foreign researchers with the value of Czech archives, whose importance is further increased by the limited accessibility of Russian archives, the paper attempts to analyse the issue in the broader context of international politics. In a bipolar world, each of these countries had... Disertační práce Československo a Cono Sur 1945-1989 je věnována analýze politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi významnou zemí východního bloku a třemi státy, které se nacházejí v nejjižnější části jihoamerického subkontinentu - Argentinou, Chile a Uruguayí - v období studené války. Hlavním cílem studie je interpretace nepublikovaných dokumentů z českých a zahraničních archivů. První kapitola se věnuje politice Československa vůči Latinské Americe ve sledovaném období. Další části pak popisují samotné vztahy Československa s jednotlivými státy Cono Sur. Texty věnované každé zemi jsou rozděleny tematicky, tj. na kontakty politické, ekonomické a kulturní. Každá z těchto částí je pak dále rozdělena na podkapitoly, jež vymezují významné mezníky vzájemné relace. Práce je zakončena rozhovorem se Stanislavem Svobodou, vysokým diplomatem komunistického Československa. Jeho postřehy umožňují interpretovat archivní dokumenty v jiném úhlu pohledu. Aniž by bylo opuštěno od snahy ukázat zahraničním badatelům hodnotu českých archivů, jejichž význam je navíc znásoben obtížnou dostupností archivů ruských, práce se pokouší o analýzu v širším kontextu mezinárodní politiky. V bipolárním světě byly možnosti každého z těchto států jednat nezávisle značně omezené. Protože se každá z oblastí nacházela během... Keywords: Československo; Latinská Amerika; Argentina; Chile; Uruguay; Studená válka; mezinárodní politika; vztahy; Czechoslovakia; Latin America; Argentina; Chile; Uruguay; Cold War; International Politics; Relations Available in a digital repository NRGL
Československo a Cono Sur 1945-1989

The doctoral thesis Czechoslovakia and the Southern Cone 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between an important country of the Eastern Bloc and three countries of the ...

Zourek, Michal; Opatrný, Josef; Kovář, Martin; Chalupa, Jiří
Univerzita Karlova, 2014

Vliv španělského cílového polysystému v česko-španělském překladu ve druhé polovině 20. století
Cuenca Drouhard, Miguel José; Uličný, Miloslav; Eichl, Radek; Vega, Miguel A.
2014 - Spanish
Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard ABSTRACT Key words: translation, Czech literature, 20th century, polysystem theory, censorship, history of translation, Čapek, War with the newts History as a scientific tool contributes in a unique manner to the evolution of mankind, its activities and ideas, because mankind, in contrast to things, is formed by its past. In the field of translation studies, History of Translation is perceived as a valuable instrument for understanding the complexity of translation work, and its importance among creative activities and within society in general. Among theories concerning human activities and translation in particular, polysystem theory is characterised by a descriptive and systemic approach that is rooted in Russian formalism and Czech structuralism. Polysystem theory emphasises the dynamic and heterogeneous nature of systems as opposed to the static, homogenous and ahistorical nature of systems which has wrongfully been attributed to the structuralists. Translation activities and its products are mainly part of the target culture's polysystem, because the translation process culminates in the target culture with the final reception and interpretation of the original work, in which in this phase the repertoire of the target system is incorporated. Despite the... Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard RESUMÉ Klíčová slova: překlad, česká literatura, 20. století, polysystémová teorie, cenzura, dějiny překladu, Čapek, Válka s mloky Dějiny jako vědecký nástroj přispívají nenahraditelnou měrou k pochopení vývoje člověka, jeho činů a myšlení, neboť lidská bytost je na rozdíl od věcí utvářena svou minulostí. V rámci translatologie jsou dějiny překladu vnímány jako cenný nástroj k pochopení komplexnosti překladatelské práce a jejího významu na poli tvůrčích činností a ve společnosti vůbec. Mezi teoriemi, jež se zabývají lidským konáním a zvláště překladem, se polysystémová teorie vyznačuje deskriptivním a systémovým přístupem vycházejícím z ruského formalismu a pražského strukturalismu. Polysystémová teorie klade důraz na dynamickou a heterogenní povahu systémů v protikladu k povaze statické, homogenní a ahistorické, jež byla mylně přisuzována strukturalistické perspektivě. Překladatelská činnost a její výsledek jsou součástí především polysystému cílové kultury, neboť právě v ní je dovršen překladatelský proces, a to recepcí a finální interpretací originálu, k němuž se v této fázi přidružují předpoklady a hodnoty (tzv. repertoár) cílového polysystému. Ačkoli mezi českým a španělským sociokulturním systémem panují ve zkoumaném období zjevné rozdíly, existují zde i... Keywords: překlad; česká literatura; 20. století; polysystémová teorie; cenzura; dějiny překladu; Čapek; Válka s mloky; translation; Czech literature; 20th century; polysystem theory; censorship; history of translation; Čapek; War with the newts Available in a digital repository NRGL
Vliv španělského cílového polysystému v česko-španělském překladu ve druhé polovině 20. století

Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard ABSTRACT Key words: translation, Czech literature, 20th century, polysystem theory, censorship, history of translation, Čapek, War with the newts History ...

Cuenca Drouhard, Miguel José; Uličný, Miloslav; Eichl, Radek; Vega, Miguel A.
Univerzita Karlova, 2014

El uso del arte espaňol en la educación
Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení např. hudby, výtvarného umění, literatury aj. Součástí této práce je soubor aktivit, ve kterých jsou obsaženy prvky umění, a je popsán jejich průběh v reálné výuce. Předpokládá se, že navržené aktivity se mohou použít i v hodinách, které nesledují program Aventura. Při jejich realizaci se rozvíjí schopnosti žáků jako jsou: konverzace, psaní, čtení, poslech, obohacuje se slovní zásoba zlepšuje se gramatická správnost. V závěru se hodnotí, zda navržené aktivity vyzkoušené v reálné výuce španělštiny odpovídají požadavkům dané úrovně jazyka, a jakým způsobem přispívají ke zlepšení výuky a obohacují ji. Keywords: jazyková výuka; španělština; kultura Available to registered users in the Library of TUL
El uso del arte espaňol en la educación

Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení ...

Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos
Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu určitého a neurčitého, a dále vymezení případů, kdy se člen neobjevuje vůbec. Druhá část práce podrobněji analyzuje výsledky výzkumu získané z dotazníků vyplněných českými studenty španělštiny. Španělština se v České republice vyučuje nejen na jazykových a středních školách, ale i na univerzitách. Výsledkem práce je najít a analyzovat, ve kterých typech vět čeští studenti členy užívají správně, a naopak ve kterých případech se dopouštějí chyb Keywords: jazyková výuka; španělština Available to registered users in the Library of TUL
El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos

Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu ...

Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa
Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté se zaměřuje na termín mentální retardace, která je vždy spojena s Downovým syndromem. Dalším bodem jsou specifikace při vývoji a výchově těchto dětí. Dále nám tato práce představuje teoretické možnosti v oblasti vzdělávání, které mají děti s Downovým syndromem na výběr. Tuto oblast pak prošetří výzkum, konkrétně čtyři případové studie, které ukazují, jak již zmíněné teoretické možnosti fungují v praxi. V závěru se rozebírají a porovnávají fakta, ke kterým se dospělo díky případovým studiím. Práce ukazuje jaké prvky výchovy a vzdělání se shodují a jaké jsou naopak rozdílné a vysvětluje příčiny těchto rozdílů. Keywords: vzdělávání; Downův syndrom; zdravotně postižené děti Available to registered users in the Library of TUL
La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa

Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často ...

Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci, 2014

Comparación de los refranes espanoles con los checos
Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a problematice jejich pojmenování. V další části jde o typologii ekvivalence a způsob její klasifikace. Praktická část se již zabývá konkrétními rčení a rozborem týkající se původu a ekvivalentní klasifikace. Závěr praktické části tvoří tabulky se všemi zmíněnými a dostupnými rčení, která jsou rozdělena podle typu ekvivalence. Keywords: přísloví a rčení; frazeologie; práce Available to registered users in the Library of TUL
Comparación de los refranes espanoles con los checos

Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a ...

Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Reflejo del espanol cubano en las canciones
Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. V úvodu práce jsou uvedeny stručné informace o Kubě, demografické údaje této oblasti a základní charakteristika jazyka. Další, výhradně jazyková část práce pojednává o kubánské španělštině, charakterizuje základní znaky tohoto jazyka. Bakalářská práce studuje prvky fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. V následující praktické části je provedena analýza textu kubánských písní z uvedených jazykových hledisek. Zvoleny jsou různé typy písní z hlediska časového období a žánru. Cílem je ověřit, zda teoretické předpoklady skutečně odpovídají rozboru kubánských písní, tyto odlišnosti jsou shrnuty v závěru práce. Keywords: španělština; písně Available to registered users in the Library of TUL
Reflejo del espanol cubano en las canciones

Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. ...

Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

El elemento femenino en las obras de Juan José Millás
Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje životu autora a době, ve které začal svoji literární tvorbu. Další část se zaměřuje teorií a vývojem literární postavy. Praktická část se zabývá rozborem konkrétních děl a charakteristikou každé hlavní ženské hrdinky. Závěr praktické části tvoří jejich porovnání a popsání jejich vývoje. Keywords: literární postavy; ženy Available to registered users in the Library of TUL
El elemento femenino en las obras de Juan José Millás

Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje ...

Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal
Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka prostřednictvím médií a vzdělávání. Klíčové je rovněž vymezení pojmů bilingvismus a mateřský jazyk. Nejpodstatnější částí je však analýza koexistence oficiálních jazyků v této autonomní oblasti, tedy španělského a baskického jazyka. Sběr dat proběhl pomocí internetového dotazníku, který byl následně okomentován. Výzkumné otázky jsou rozděleny do čtyř témat: kompetence, preference, neformální užití a formální užití v akademickém a pracovním prostředí. Každé z uvedených témat obsahuje jednu hypotézu vyloženou v závěru práce. V potaz se vzaly také rozsáhlé výzkumy Baskického Statistické Úřadu. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal

Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka ...

Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy
Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
2013 - Spanish
ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of literary Postmodernism and the short narrative in the avant-garde of twenties. The object of the study is the short story Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas. The narrative structure and the treatment of the temporal order will be the fundamental analysis categories. ASPEKTY POSTMODERNISMU V POVÍDCE ŠPANĚLSKÉ AVANTGARDY "Naratologická studie Vísperas del gozo (1926) od Pedra Salinas" Cílem práce je ukázat společné aspekty mezi tzv. literárním postmodernismem pozdního dvacátého století a avantgardou počátku dvacátého století v krátké povídce. Jako objekt studia nám poslouží několik povídek od autora Pedra Salinas, Vísperas del gozo (1926). Struktura vyprávění a časové uspořádání budou kategoriemi fundamentální analýzy. Keywords: -; - Available in a digital repository NRGL
Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy

ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of ...

Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
Univerzita Karlova, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases