Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2570
Published from to

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz
POSPÍŠILOVÁ, Carola
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, významem a vývojem přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českem. První část práce se zabývá všeobecnými, historickými a politickými souvislostmi těchto dvou zemí. Popsaný je vznik euroregionů a finanční prostředky Evropské unie. Dále se práce zaměřuje na kooperace v regionech Horního Falcka a Plzně. V poslední části jsou vysvětleny koordinační centra Tandem, jejich projekty a programy. Další důležitou části je program podpory odborných praxí a je konkrétně vysvětlený. Program je pomocí dotazníků analyzován. This bachelor thesis deals with emergence, meaning and development cross-border cooperation between Germany and Czech Republic. The first part of the thesis deals with the general, historical and political contexts of these two countries. The creation of euroregions and EU funds are described. Furthemore, the thesis directs on cooperation in the regions of Upper Palatinate and Pilsen. The last part explains the Tandem coordination centers, their projects and programs. Another important part is a program of support for proffesional practices and is specifically explained. The program is analyzed using questionnaires. Keywords: The Czech-German cooperaiton; cross-border cooperation; Euroregion; The Tandem Coordination Center; Youth and education; A program of support for professional practices Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz

Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, významem a vývojem přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českem. První část práce se zabývá všeobecnými, historickými a politickými souvislostmi těchto dvou ...

POSPÍŠILOVÁ, Carola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben
PAPOUŠKOVÁ, Jana
2017 - German
Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z interkulturního hlediska. Jelikož každá kultura disponuje rozdílnými vlastnostmi, také pohádky těchto kultur mají rozdílnou podobu. Nejprve bude vycházeno především ze základní odborné literatury k interkulturní komunikaci a k problematice pohádek, dále z literatury věnující se bratřím Grimmům a K. J. Erbenovi. Poté bude analyzováno a srovnáno pět pohádek bratří Grimmů a pět pohádek K. J. Erbena. Tato analýza a srovnání tvoří jádro práce, přičemž od každého autora budou vybrány čtyři rozdílné pohádky a jedna pohádka se bude zabývat stejným příběhem. This diploma thesis deals with a comparison of works of German and Czech fairy tale authors. The two cultures are represented by the Brothers Grimm and by K. J. Erben. Fairy tales of these authors are analysed from an intercultural point of view. Since each culture has different features, fairy tales of these cultures are written in a different form, as well. The theoretical part of the thesis is based on expert literature on intercultural communication and on the topic of fairy tales. Further sources include literature on the Brothers Grimm and on K. J. Erben. In the practical part, five fairy tales of the Brothers Grimm and five fairy tales of K. J. Erben are analysed and compared. This analysis and comparison represent the core of this thesis, with four different fairy tales chosen of each author and one fairy tale describing the same story. Keywords: fairy tales; intercultural communication; the Brothers Grimm; K. J. Erben; folk fairy tales Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben

Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z ...

PAPOUŠKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sprache und Kultur eines Zwergstaaten: Fürstentum Liechtenstein
MONZ, Martin Michael
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá výzkumem kultury a jazyka původně zemědělského státečku, který se proměnil v centrum mezinárodního finančnictví. Sleduje vznik tradic, obyčejů a zvyků v tomto poměrně mladém státě Lichtenštejnském knížectví. Vysvětluje význam polohy země na vývoj tradic a celkovou kulturnost země. Zabývá se rolí náboženství v běžném životě obyvatel a důvodem vzniku státních a náboženských svátků v zemi. V práci jsou uvedeni a citováni nejvýznamnější lichtenštejnští autoři. Jsou zde popsány některé z nejužívanějších lichtenštejnských dialektů mluvených v obcích. This bachelor thesis focuses on the culture and the language of a former little agricultural state which changed into the center of international finance. It monitors the development of traditions, customs, and habits in this relatively young state the Principality of Liechtenstein. It explains the significance of the country place to the cultural life and the cultural character of the country. It deals with the role of religion in the common life of the inhabitants and the cause of the begin of the religious feasts in the country. This bachelor thesis also contains information about the cultural establishments of the principality, the writers, and dialects which are in use in the solitary villages. Keywords: Culture; language; traditions; customs; habits; Principality of Liechtenstein Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sprache und Kultur eines Zwergstaaten: Fürstentum Liechtenstein

Bakalářská práce se zabývá výzkumem kultury a jazyka původně zemědělského státečku, který se proměnil v centrum mezinárodního finančnictví. Sleduje vznik tradic, obyčejů a zvyků v tomto poměrně mladém ...

MONZ, Martin Michael
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Geblieben - Deutsche in Prachatice/Prachatitz und Umgebung nach dem Jahr 1945
TOUŠEK, Filip
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá odsunem Němců z Českolovenska a poté Němci, kteří zde zůstali. První část analyzuje situaci v celém Československu. Popsána je historie německé menšiny na našem území od vzniku Československé republiky, tedy od roku 1918, přes 2. světovou válku a následný odsun až do doby po odsunu. Po odsunu Němců se práce zabýva důvody, proč zde někteří Němci mohli, nebo museli zůstat a vývojem jejich života zde. Druhá část se orientuje na Německou menšinu v okrese Prachatice. Nejdříve je popsána historie Němců v prachatickém okresu, a poté průběh odsunu. Pro poslední část byly provedeny tři rozhovory s pamětníky a na základě těchto rozhovorů jsou jednotlivě sepsány jejich životy. Na konci je porovnáno, v čem byly jejich osudy stejné a v čem se lišily. This bachelor thesis is concerned with the expulsion of Germans from Czechoslovakia and with the Germans who stayed there. In the first part, the situation in the whole Czechoslovakia is analysed. The thesis provides a description of the history of the German minority on the Czechoslovak territory from the establishment of the republic, which means from 1918, past the World War II and the following expulsion till the following period. Moreover, the thesis focuses on the reasons which enabled some Germans to stay in Czechoslovakia or even forced them to do so and on the subsequent development of their lives there. The second part of the thesis aims on the German minority in the district of Prachatice. The history of Germans in this district and the process of their expulsion are described. For the last part, three contemporary witnesses of the event have been interviewed in order for their life stories to be individually documented. To conclude with, the thesis presents a comparison of the similarities and differences of their fortunes. Keywords: German minority; contemporary witness; expulstion. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geblieben - Deutsche in Prachatice/Prachatitz und Umgebung nach dem Jahr 1945

Tato bakalářská práce se zabývá odsunem Němců z Českolovenska a poté Němci, kteří zde zůstali. První část analyzuje situaci v celém Československu. Popsána je historie německé menšiny na našem území ...

TOUŠEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Die Einwohner des Hultschiner Ländchens in der Wehrmacht und in der Nachkriegszeit. Ihre Reflexion in den Erinnerungen der Zeitgenossen und in der Fachliteratur
MAREČEK, Jan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Cílem této bakalářská práce je popsat službu obyvatel Hlučínska v německé armádě během Druhé světové války, stejně jako jejich vnímání v poválečném období. Hlavním zdrojem informací jsou výpovědi tří válečných veteránů a dvou dalších pamětníků. K doplnění těchto vzpomínek slouží informace z odborné literatury soudobých autorů a jednoho komunistického historika. This bachelor thesis's aim is to analyse the service of inhabitants of the Hlučínsko region in the structures of German army during the World War second as well as their role and status in the post war society. The main source of information constitutes of testimonies of three war veterans and two additional contemporary witnesses. In order to supplement these statements the thesis also uses information from research literature by contemporary authors and one communist historian. Keywords: Hlučín region soldiers; Hlučín region; Hlučínsko; Prussia; Wehrmacht; 2. World war; Czechoslowakia; veterans; Altreich; post-war time Available in digital repository of UPOL.
Die Einwohner des Hultschiner Ländchens in der Wehrmacht und in der Nachkriegszeit. Ihre Reflexion in den Erinnerungen der Zeitgenossen und in der Fachliteratur

Cílem této bakalářská práce je popsat službu obyvatel Hlučínska v německé armádě během Druhé světové války, stejně jako jejich vnímání v poválečném období. Hlavním zdrojem informací jsou výpovědi tří ...

MAREČEK, Jan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta
NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama für Goethe gewesen war, und die das Ansehen des französischen Hofes erschütterte. Weiter befasse ich mich mit dem Einfluss der Halsbandaffäre auf die Französische Revolution, mit der Handlung und Entstehung dieses Dramas. Ich beschreibe die Intrige und die religiösen Motive die das ganze Werk durchdringen. In my master's thesis I am concerned wiht the epoch of the Weimar classical period in which the Drama Big-Cophta was born.I am concerned with the affair of the diamond necklace, which had been the model for this drama and which sook with the prestige of the French court. I concered with the influence of the diamond necklace on the French revolution, with the plot and development of this drama. I describe the intrigue and religious motifs that permeate the whole work. Keywords: Drama; Comedy; Intrigue; Big-Cophta;Affair of the diamond neclklace; French Revolution Available in digital repository of UPOL.
Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta

In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama ...

NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kranz Kafka und Rudolf Hans Bartsch
TYLEČKOVÁ, Magdalena; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
2017 - German
Franz Kafka se ve svých osobních dokumentech (denících, dopisech) vyjadřoval velice chvalitebně k rakouskému spisovateli Bartschovi, který obvykle bývá přiřazován ke konzervativnímu stylu. I mnoho jiných židovských autorů této doby si vážilo díla tohoto dnes již téměř zapomenutého spisovatele. Tato práce se pokusí pomocí vybraných děl zjistit, jaké společné rysy lze najít v myšlení a chápání literatury těchto dvou autorů. Využita budou také vyjádření k Franzi Kafkovi a jeho chápání přírody, která nalezneme ve dvou biografických spisech od Maxe Broda. Franz Kafka in his personal documents (diaries, letters etc.) expressed himself very praiseworthily about the Austrian writer Bartsch, who is usually considered as conservative author. Also a lot of other Jewish authors of this time respected writings of this almost forgotten writer. This literary work will try to find out what common attributes could be find in line of thoughts and understanding of literature of both authors, using selected works of both of them. Also Max Brod´s two autobiographical books will be exploited to describe Franz Kafka and his understanding of nature. Keywords: Franz Kafka; Rudolf Hans Bartsch; nature; Styria; Prag; Graz; women Available in digital repository of UPOL.
Kranz Kafka und Rudolf Hans Bartsch

Franz Kafka se ve svých osobních dokumentech (denících, dopisech) vyjadřoval velice chvalitebně k rakouskému spisovateli Bartschovi, který obvykle bývá přiřazován ke konzervativnímu stylu. I mnoho ...

TYLEČKOVÁ, Magdalena; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest
KOLESOVÁ, Andrea
2017 - German
Předkládaná bakalářská práce s názvem Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest se pokusí o analýzu děl Madame Bovary a Effi Briest a zaměří se zejména na hlavní postavy zmíněných děl. Práce bude srovnávat život dvou žen a poukáže na jejich těžké postavení v dané době. Představí autory zmíněných děl a krátce charakterizuje umělecký směr, který je pro oba autory společný. This thesis named Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest tries to analyse two works, Madame Bovary and Effi Briest, and concentrates on main figures of above mentioned works. The work will compare the life of the two women and it will point out their hard position in that time. The thesis introduces authors of these works and it will characterize the artistic movement common for both authors. Keywords: Madame Bovary; Effi Briest; Gustave Flaubert; Theodor Fontane; Realism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest

Předkládaná bakalářská práce s názvem Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest se pokusí o analýzu děl Madame Bovary a Effi Briest a zaměří se zejména na ...

KOLESOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische
HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
2017 - German
Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou část práce tvoří překlad originálního text z němčiny do češtiny, jenž vychází zejména ze zásad funkčního a komunikativního přístupu k překladu. V praktické části jsou analyzovány dílčí translatologické obtíže a představeny možnosti jejich řešení. The thesis is concerned with translation of the Semiotic Study "Im Zeichen der Zeichen" by Roland Posner and its commentary. The theoretical part deals with the sign theory of Roland Poser. The first practical part presents the translation from German to Czech that is based mainly on the principles of the functional and communicative approach to translation. The theoretical part deals with the analysis of specific translational difficulties as well as the possibilities of their solutions. Keywords: sign; langure sign; semiotics; translation Available in digital repository of UPOL.
Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische

Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou ...

HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Rozdílná komunikace mužů a žen v moderních médiích Sprachliche Differenzen zwischen männer- und frauenorientierten Kommunikation in modernen Medien
HLOŽKOVÁ, Marcela; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
2017 - German
Diplomová práce se zabývá rozdílnou komunikací mužů a žen v moderních médiích, především v lifestylových magazínech. Pokusíme se poukázat na rozdílné jazykové pojetí, na rozdíly použití jazyka, na charakteristické zvláštnosti a vlastnosti při komunikaci. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se zabýváme především komunikací (představujeme různé definice komunikace, komunikační modely, druhy a funkce komunikace), genderovou lingvistikou, konceptem doing gender a v neposlední řadě komunikací mezi muži a ženami. V praktické části představujeme trh německých lifestylových magazínů pro muže a ženy, jsou zde definovány hypotézy, které jsou na základě jazykové analýzy u vybraných časopisů ověřeny. This thesis deals with differences in the styles of communication when directed at men or women in the modern media, in particular, lifestyle magazines. We will attempt to highlight the different linguistic concepts, the use of language and the characteristic peculiarities of the communication styles. The theoretical part is divided into four chapters which deal mainly with communication (presenting different definitions of communication, communication models, types and functions of communication), gender linguistics, the concept of doing gender, and finally, communication between men and women. In the practical section we introduce the German market´s lifestyle magazines for men and women. We define and verify our hypotheses based on the linguistic analysis of selected journals. Keywords: communication; male; female; media; gender; doing gender; gender stereotypes; InStyle; InStyle Men Available in digital repository of UPOL.
Rozdílná komunikace mužů a žen v moderních médiích Sprachliche Differenzen zwischen männer- und frauenorientierten Kommunikation in modernen Medien

Diplomová práce se zabývá rozdílnou komunikací mužů a žen v moderních médiích, především v lifestylových magazínech. Pokusíme se poukázat na rozdílné jazykové pojetí, na rozdíly použití jazyka, na ...

HLOŽKOVÁ, Marcela; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases