Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2770
Published from to

Frauenliebe im Nationalsozialismus - Analyse ausgewählter Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur im Kontext der NS-Politik und -Ideologie
RYKROVÁ, Diana; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazit na základě společenského a historického pozadí doby nacionálního socialismu v tehdejší Třetí říši problematiku ženské homosexuality a s přihlédnutím k událostem vedoucím k její ne-kriminalizaci v kontrastu s paragrafem 175 tehdejšího německého zákoníku, podle kterého byla trestná pouze homosexualita mužská, nastínit možné hlubší příčiny této diskrepance. Jako 'výchozí bod' v představení daného tématu slouží historická fakta tehdejší doby, jako 'jeviště' literárně-vědní analýza vybraných primárních děl s danou tematikou zaměřená na propojení klasického literárního rozboru a poststrukturalistických teorií. Jedním z vedlejších záměrů práce je polemika na téma 'láska' a diskuze o možném potlačení či ztrátě původní ženské 'síly' ve středoevropské patriarchálně orientované kultuře právě na pozadí dané doby, přičemž ženská homosexualita zde vystupuje jako jeden z mnoha projevů tohoto fenoménu. This diploma thesis portrays female homosexuality within the social and historical context of the National Socialism of the Third Reich, particularly the complicated reasons for its de-criminalization despite paragraph 175 of German Criminal Code punishing male homosexuality as a criminal offense. The field of historical facts and views serve as the 'playground' for a literary-science analysis of selected primary works involving this topic, based on the interconnection of classical literary theory and the post-structuralist approach. This thesis also discusses the concept of 'love' and point out the related repression or loss of female 'power' in the patriarchal-orientated Central European culture, the backlash to which female homosexuality could be understood as one of many manifestations of this phenomenon. Keywords: female homosexuality; female love; love; womanhood; feminism; gender studies; post-structuralism; literary symbolism; homophobia; National Socialism; discrimination; Erica Fischer; Marlen Schachinger; Felix Mitterer Available in digital repository of UPOL.
Frauenliebe im Nationalsozialismus - Analyse ausgewählter Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur im Kontext der NS-Politik und -Ideologie

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazit na základě společenského a historického pozadí doby nacionálního socialismu v tehdejší Třetí říši problematiku ženské homosexuality a s přihlédnutím k ...

RYKROVÁ, Diana; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.
KUNZE, Luise
2018 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.

KUNZE, Luise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KALOVÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána definice a klasifikace binomiálů. Praktická část je rozdělena na tři části. V první části jsou shromáţděny německé binomiály, které jsou srovnávány s jejich českými a anglickými ekvivalenty metodami kontrastivní frazeologie, která je popsána v teoretické části. Frazeologismy jsou porovnávány na základě klasifikace typů ekvivalence podle Helgunde Henschelové (1993). V druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy učebnic a pracovních sešitů na úrovních A1 B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Cílem této části je shromáţdění binomiálů a jejich následná analýza. Třetí část je zaměřena na vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, do které jsou bionimály začleněny. This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the theoretical part describes the definition and classification of binomials. The first part contains the gathered German binomials which are compared with their Czech and English equivalents using methods of contrastive phraseology which is described in the theoretical part. The expressions are compared on the basis of the classification of types of equivalence according to Helgunde Henschel (1993). In the second part are introduced results of analysis of textbooks and workbooks that correspond to reference levels A1 B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this part is to gather binomials and further analyse them. The third part focuses on presentation of preparation of one teaching lesson that includes binomials. Keywords: binomials; phraseology; contrastive phraseology; types of equivalence; Common European Framework of Reference for Languages; analysis of textbooks and workbooks; preparation of a teaching lesson Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen

Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modalität im DaF-Unterricht
BEČKOVÁ, Nikola
2018 - German
Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní kapitoly práce se zabývají teoretickým zpracováním tématu modality a možnostmi jejího vyjádření v gramatickém a lexikálním systému současné němčiny. Závěr teoretické části je věnován výuce němčiny jako cizího jazyka, obzvláště pak problematice zprostředkování gramatiky, potažmo modality. Empirická část je soustředěna na analýzu prezentace modality ve vybraných učebnicových souborech úrovně A1A2 pro druhý stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Pozornost je zaměřena jak na formální, pragmatickou a stylistickou stránku prezentace jevu, tak na srozumitelnost, přiměřenost a smysluplnost jeho zpracování. This diploma thesis focuses on problems with expressing modality in German language system. It also deals with modality adaptation in contemporary textbooks for teaching German as a foreign language at CEFR level A1-A2. In the beginning the thesis deals with theoretical adaptation of modality and ist possibilities of expressing in grammatical and lexical system of contemporary German Language. The end of theoretical part pays attention to teaching German as a foreign language, especially to problems with grammar arrangement or more precisely modality. The empirical part focuses on analysis of modality presentation in selected textbooks at CEFR level A1-A2 at lower secondary schools and corresponding grammar schools. The attention is aimed at formal, pragmatic and stylistic aspect of presenting the phenomenon, as well as comprehensibility, suitability and reasonability of its adaptation. Keywords: modality; modal verbs; German as a foreign language; didactic method; teaching; textbook Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Modalität im DaF-Unterricht

Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní ...

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

noTitle
Hryshkan, Serhii; Maesschalck, Marc; Depré, Olivier; Camilleri, Sylvain
2018 - German
In this work, it is suggested a new approach to the understanding of mass events which is based on the depth psychological theories. The methodological innovation of this work consists in the direct application of phenomenological-hermeneutical approach of amplification on the phenomena of collective events. This approach has been developed by Carl Gustav Jung, though he had applied it exclusively on immediate products of the unconscious like dreams and fantasies. In this work, the approach serves for the justification of the principal thesis of this work. The former asserts that mass processes could be understood as a performative actualization of mythological motives. This performative actualization by means of the people masses has a certain structure that is called in this work a structure of archetypal theater. This structure should be understood on the one hand as a condition (and part) of the methodological approach used in this work, on the other hand as a necessary precondition of a mass movement in general. Additionally to this gained understanding of the mass processes it is attempted to explain this results. This effort is based on the broadened concept of synchronicity developed in this work. According to it, each group participating in the mass event identifies itself with the... In diesem Aufsatz wird eine neue Betrachtungsweise der Massenereignisse vorgeschlagen, welche auf dem tiefenpsychologischen Fundament beruht. Die methodologische Neuerung dieser Arbeit besteht in der direkten Anwendung des phenomenologisch-hermeneutischen Ansatzes der Amplifikation an die Phänomenologie der kollektiven Ereignisse. Diese Methode wurde von Carl Gustav Jung entwickelt, von ihm aber nur auf die unmittelbaren Produkte des Unbewussten wie Träume und Phantasien angewendet. Dieser methodologische Ansatz dient zur Begründung der These dieser Arbeit, welche darin besteht, dass Massenbewegungen als performatives Vorspielen eines mythologischen Motivs verstanden werden können. Dieses Vorspielen eines Mythos durch Menschenmassen enthält eine Struktur, welche in diesem Aufsatz als die Struktur des archetypischen Theaters bezeichnet wird. Diese Struktur ist einerseits als eine notwendige Bedingung der Anwendung der verwendeten Methodologie, andererseits aber auch als eine quasi transzendentale Bedingung der Möglichkeit der Massenbewegungen überhaupt zu verstehen. Zusätzlich zum auf diese Weise erlangten Verständnis der Massenprozesse wird in der Arbeit der Versuch einer Erklärung dieser Ergebnisse unternommen. Dieser Versuch beruht auf dem (in diesem Aufsatz entwickelten) erweiterten... Available in a digital repository NRGL
noTitle

In this work, it is suggested a new approach to the understanding of mass events which is based on the depth psychological theories. The methodological innovation of this work consists in the direct ...

Hryshkan, Serhii; Maesschalck, Marc; Depré, Olivier; Camilleri, Sylvain
Univerzita Karlova, 2018

Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.
ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
2018 - German
Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 jako písař na Karlově pražském dvoře, ovšem již o pět let později byl jmenován do pozice králova notáře, čímž výrazně zvýšil svůj vliv. Aniž by se této funkce vzdal, byl roku 1364 zvolen olomouckým biskupem. Jan ze Středy nebyl ale jen vlivným politikem, církevním hodnostářem a kulturním mecenášem, nýbrž po sobě zanechal také významné literární dílo psané v latině i v němčině. Řadu jeho textů ovšem tvořily překlady a přepracování latinských vzorů. Disertační práce se zabývá korpusem nejdůležitějších spisů Jana ze Středy: souborem německých modliteb, dvěma kontemplativními texty zvanými "Buch der Liebkosung" a "Stachel der Liebe" a překladem Jeronýmových dopisů. Tato díla se dochovala celkem ve 224 rukopisech, přičemž mnohé z nich dosud nebyly představeny odborné veřejnosti. Cílem práce bylo proto popsat dochované rukopisy z hlediska kodikologického a paleografického, jakožto i prozkoumat jejich vzájemné vztahy. Práce se dále zabývá otázkou, za jakých okolností a v jakém prostředí byly tyto kodexy vytvořeny, a pojednává literární a společenský kontext jednotlivých textů a jejich recepci. John of Neumarkt (Johannes von Novoforo or Jan ze Středy) was a very influential official at the imperial court of Charles IV. He was descended from a wealthy merchant family of Neumarkt. He started as a scribe at the court of Charles IV in 1347 and after five years advanced to the very influential position of chancellor. As such he was elected bishop of Olomouc in 1364. John of Neumarkt was not only an important politician, church official and patron but he also left behind a considerable literary work written in Latin and German. Many of his texts were German translations of Latin models. The PhD theses analyses the most important corpora of John of Neumarkt's writings: a German collection of prayers, two contemplative texts, the so called "Buch der Liebkosung" and "Stachel der Liebe", and the translation of the letters of St. Jerome. These items are transmitted in 224 mss., many of which are completely unknown. The aim of the work is a codicological and paleographical description of the manuscripts, an analysis of their interrelations, an identification of the context of their origin, and last but not least the analysis of the literary and social context of individual texts and their reception. Keywords: John of Neumarkt; Letter of St. Jerome; Transmission History; Cult of St. Jerome Available in the UPOL Library.
Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.

Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 ...

ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mateřská dovolená v Drážďanech a Lipsku s důrazem na zapojení otce jako příklad úspěšné rodinné politiky
Jus, Denise; Barth, Boris; Mlsna, Petr
2018 - German
In recent years Germany had to deal with demographical changes on his own territory, pointing an increasingly aging population and on the other hand with a low birth rate that could not normalize this trend. Family policy deals with these issues because one of its current goals is to raise birth rates and ensure and strengthen the position of women in the market. As a possible solution, the family policy sees it in the contribution of men to the share of parental leave. Therefore this diploma thesis will have this topic in the focus. The turning point for Germany and especially for fathers was the year 2007 when the so called "Elterngeld" was introduced with the goal to encourage men to take parental leave and support the woman with raising children. Thanks to this fact that a man help a woman with an upbringing child and household, to women is given the possibility to return to the working environment earlier (at least for a half-time job). This partnership should ensure greater stability in the relationship and possibly ensuring next offspring that Germany necessarily needs. Since 2007 can be noticed interesting numbers of men entering the parental leave. Noteworthy is that one of the highest figures is reported by Saxony with Dresden and Leipzig. Since the man is now seen as one of possible... Německo se v posledních letech potýká s demografickými proměnami na svém území, který poukazuje na čím dál tím více stárnoucí populace a naopak na nízkou porodnost, která by tento trend mohla zvrátit a znormalizovat. Rodinná politika se právě těmito tématy zabývá, neboť jejím úkolem je rodinám a jejím potomkům zajistit budoucnost. V posledních letech je její aktuální cíl zvednout porodnost a zajistit a posílit pozici žen v pracovním trhu. Jako možné řešení vidí práve v mužích a jejich podílení se na rodičovské dovolené. Tato diplomová práce se bude proto zabývat hlavně těmito muži. Přelomový rok pro Německo a hlavně pro otce byl rok 2007, kdy došlo k zavedení tzv. Elterngeld, který měl muže povzbudit k podílení se výchovy dítěte a podporovat tím ženu, že taky vstoupí na rodičovskou dovolenou. Neboť díky tomuto faktu, že by muž pomáhal ženě s výchou dítěte a domácími činnosti, je i ženám takto umožněno se vrátit dříve do pracovního prostředí (min. na poloviční úvazek). Tato partnerská spolupráce by měla zajistit větší stabilitu ve vztahu a tím možno i dalšího potomka, který německý stát nutně potřebuje. Od roku 2007 lze pozorovat počet mužů, jež vstupují na rodičovskou. Pozorohudné je, že jedny z nejvyšších čísel vykazuje spolková země Sasko s Drážďany a Lipskem. Jelikož je muž nyní vnímám jako... Keywords: Němeko; Sasko; Drážďany; Lipsko; rodinná politika; rodina; rodičovská; otec na rodičovské; porodnost; Germany; Saxony; Dresden; Leipzig; family politician; family; parental; paternity leave; birth rate Available in a digital repository NRGL
Mateřská dovolená v Drážďanech a Lipsku s důrazem na zapojení otce jako příklad úspěšné rodinné politiky

In recent years Germany had to deal with demographical changes on his own territory, pointing an increasingly aging population and on the other hand with a low birth rate that could not normalize this ...

Jus, Denise; Barth, Boris; Mlsna, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Moje rodné město a jeho německá minulost
HORHOLOVÁ, Markéta; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
2018 - German
Hlavním cílem práce je celkový přehled historie města Aš v různých časových etapách. Práce navazuje na významné osobnosti Ašska, které k městu mají nějaký vztah. To je také vyhodnoceno na základě vlastních zkušeností s rozhovory se dvěma významnými osobnostmi. Práce je doplněna obrazovým materiálem. This seminar work´s main goal is general overview of the history of the Aš town in and during the different time periods. The work follows on to important personalities, who have a certain relationship to this town. This is also evaluted based on personal experience and interviews with two of important personalities. The work is completed with photographic materiál. Keywords: Aš; history; settlement; ThirtyYears´War; buildings; schools; World War; personalities; interviews; monuments; Adler; Hais Available in digital repository of UPOL.
Moje rodné město a jeho německá minulost

Hlavním cílem práce je celkový přehled historie města Aš v různých časových etapách. Práce navazuje na významné osobnosti Ašska, které k městu mají nějaký vztah. To je také vyhodnoceno na základě ...

HORHOLOVÁ, Markéta; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Některé problémy filosofie Emanuela Rádla
NOVÁKOVÁ, Anna; ZIMA, Petr; HUBÁLEK, Tomáš
2018 - German
Bakalářská práce se zabývá životem Emanuela Rádla. Je zaměřena na pojetí jeho biologie a filosofie. Následně aplikuji nekteré jeho myšlenky do školní výuky. This bachleor thesis is following up the life of Emanuel Rádl. It focuses on his conception of biology and philosophy, Considering tjis conception I apply samo f this thoughts in school education. Keywords: Biology; philosophy; morality; ideas; religion Available in digital repository of UPOL.
Některé problémy filosofie Emanuela Rádla

Bakalářská práce se zabývá životem Emanuela Rádla. Je zaměřena na pojetí jeho biologie a filosofie. Následně aplikuji nekteré jeho myšlenky do školní výuky....

NOVÁKOVÁ, Anna; ZIMA, Petr; HUBÁLEK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komposita in der österreichischen Presse von heute Die Tageszeitungen Der Standard und Heute im Vergleich
BUREŠOVÁ, Jana; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
2018 - German
Tato magisterská diplomová práce se zabývá používáním kompozit v rakouském tisku. Teoretické východisko práce tvoří klasifikace kompozit dle Wolfganga Fleischera a Irmhild Barzové. Na základě této klasifikace byly analyzovány složeniny a jejich výskyt ve vydáních dvou rakouských deníků Der Standard a Heute. Der Standard je zástupce seriózního tisku, Heute zastupuje bulvární noviny. Cíle práce jsou: 1) analyzovat složeniny v obou denících dle uvedené klasifikace, začlenit je do jednotlivých kategorií a určit jejich počet, 2) výsledky analýzy dále srovnat a zjistit, zda existují mezi oběma periodiky rozdíly v používání kompozit, 3) zaměřit se na tzv. Augenblickkomposita (příležitostní kompozita) a kompozita, které obsahují výrazy přejaté z angličtiny. This master thesis deals with the topic of compound words in the contemporary Austrian press. The theoretical background includes the compound words classification by leading German linguists Wolfgang Fleischer and Irmhild Barz. Based on this classification, the compound words in two popular Austrian daily newspapers (Der Standard and Heute) are analysed and subsequently compared. There are three aims of this thesis: 1) the compound words analysis in newspapers, 2) the comparison of gained results and 3) the focus on the so-called Augenblickkomposita and Anglicism used within the compound words. Keywords: word formation; composition; compound words; corpus analysis; comparison; Anglicism Available in digital repository of UPOL.
Komposita in der österreichischen Presse von heute Die Tageszeitungen Der Standard und Heute im Vergleich

Tato magisterská diplomová práce se zabývá používáním kompozit v rakouském tisku. Teoretické východisko práce tvoří klasifikace kompozit dle Wolfganga Fleischera a Irmhild Barzové. Na základě této ...

BUREŠOVÁ, Jana; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases