Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2629
Published from to

Karl Tschuppik: Ein Sohn aus gutem Hause - Interpretace románu
Honsová, Ráchel; Glosíková, Viera; Martschini, Elisabeth
2017 - German
Keywords: německojazyčná literatura z Prahy; próza Karla Tschuppika; German language literature from Prague; prose of Karl Tschuppik Available in a digital repository NRGL
Karl Tschuppik: Ein Sohn aus gutem Hause - Interpretace románu

Honsová, Ráchel; Glosíková, Viera; Martschini, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2017

Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách
Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2017 - German
This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, because of achieving communication skills. It explains terms, that are related with pronunciation, describes phenomena in the German phonetic system, that are difficult for Czechs, and discusses methods of teaching German pronunciation in the context of primary school. It also points out that the inclusion of teaching German pronunciation is insufficient in RVP and very diverse in the school educational plans. The practical part of the thesis introduces three textbook files and analyses the degree of the inclusion of pronunciation in their concepts. Afterwards, it shows research that took place in five classes in primary school. It conducts observations and interviews with teachers in this research. The mastery of the very difficult German sounds by the pupils was found out. Finally, the results of the research in all classes are compared. The results of the research show that there is some connection between the teacher's teaching skills and the pupil's pronunciation skills. However, pupils don't manage the pronunciation of German sounds after two years of learning German. KEYWORDS German as a foreign... Diplomová práce se zabývá výukou německé výslovnosti na prvním stupni základní školy v Čechách. Teoretická část objasňuje důležitost výuky výslovnosti - fonetiky a fonologie - pro dosažení komunikativních dovedností. Vysvětluje termíny související s výslovností, popisuje jevy německého hláskového systému pro Čechy obtížné a pojednává metody výuky německé výslovnosti v kontextu prvního stupně základní školy. Poukazuje také na to, že zastoupení výuky německé výslovnosti v RVP je nedostatečné a ve školních vzdělávacích plánech velmi rozdílné. Praktická část nejprve představuje tři učebnicové soubory a analyzuje míru zahrnutí výuky výslovnosti do jejich konceptů. Následně představuje výzkum, který proběhl v pěti třídách prvního stupně. V rámci výzkumu probíhaly hospitace a rozhovory s učiteli a bylo zjišťováno zvládnutí nejobtížnějších německých hlásek žáky. Výsledky výzkumu v jednotlivých třídách jsou poté porovnány. Zjištěno bylo, že existují jisté souvislosti mezi učitelem, jeho výukou a výslovnostními dovednostmi žáků, avšak celkově žáci výslovnost německých hlásek po dvou letech němčiny příliš neovládají. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň Keywords: němčina jako cizí jazyk; výslovnost; výuka výslovnosti; chyby ve výslovnosti; segmentální rovina výslovnosti; hlásky; první stupeň ZŠ; German as a foreign language; pronunciation; the teaching of pronunciation; mistakes in pronunciation; segmental level of pronunciation; sounds; primary school Available in a digital repository NRGL
Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách

This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, ...

Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Satira v povídkách Gustava Meyrinka
Štěpánová, Marta; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
2017 - German
se zabývá satirickým ztvárněním v Konkrétně se soustředí na čtyři jeho povídky: ., které poprvé vyšly na počátku 20. století v satirickém časopise Simlicissimus. Analýza je soustředěna zejména na satiricky ztvárněné oblasti soudobého společenského a politického života. Keywords: Satire; Erzählungswerk; Prager deutsche Literatur; satire; collection of tales; German literatur of Prag Available in a digital repository NRGL
Satira v povídkách Gustava Meyrinka

se zabývá satirickým ztvárněním v Konkrétně se soustředí na čtyři jeho povídky: ., které poprvé vyšly na počátku 20. století v satirickém časopise Simlicissimus. Analýza je soustředěna zejména na ...

Štěpánová, Marta; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Jazykový purismus nebo nutná kritika? "Spolek německého jazyka", jeho cíle, ceny a kritici
Žvachta, Michal; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
2017 - German
Keywords: ¨Purismus; Verein; Sprachpanschereien; Kritik; Preise; deutsche Sprache; purism; german language; critics; awards Available in a digital repository NRGL
Jazykový purismus nebo nutná kritika? "Spolek německého jazyka", jeho cíle, ceny a kritici

Žvachta, Michal; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2017

Mezilidské konflikty a jejich následky v "Probuzení jara" od Franka Wedekinda
Kolbabová, Martina; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Frank Wedekind; Frühlings Erwachen; Beziehung; Generationskonflikt; Suizid; Adoleszenz; Dramenanalyse; Frank Wedekind; Spring Awakening; Relationship; Generational Conflict; Suicide; Adolescence; Drama Analysis Available in a digital repository NRGL
Mezilidské konflikty a jejich následky v "Probuzení jara" od Franka Wedekinda

Kolbabová, Martina; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Vztah matky a dcery v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od Angeliky Overathové
Špotová, Šárka; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2017 - German
This bachelor thesis deals with the analysis of the relationship between Johanna and her mother in the work Nahe Tage. Roman in einer Nacht by Angelika Overath. The first part covers a brief introduction to the topic of mother-daughter relationships in contemporary literature, language, psychology and the theory of sibling constellations. The main part focuses on the relationship analysis in the aforementioned novel. First and foremost, attention is given to the characterization of the mother, the way she brings her daughter up and her influence. The protagonists' roles in the family and their communication are mentioned as well. Last but not least, both main characters are described from the perspective of the theory of sibling constellations. The thesis might contribute to better understanding of the work and the topic of mother-daughter relationships. KEYWORDS Mother, daughter, relationships, family, upbringing, Angelika Overath, Nahe Tage. Roman in einer Nacht Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a interpretací vztahu mezi Johanou a její matkou v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od autorky Angeliky Overathové. První část zahrnuje stručný úvod do problematiky vztahů dcer a matek v současné literatuře, jazyk, psychologii, a teorii sourozeneckých konstelací. Hlavní část se zaměřuje na samotnou analýzu vztahu ve zmíněném románu. Pozornost je věnována především charakteristice matky, její výchově a vlivu na dceru. Zmíněné jsou i role hrdinek v rámci rodiny a jejich komunikace. V neposlední řadě jsou obě hlavní postavy popsány z pohledu teorie sourozeneckých konstelací. Práci lze využít k lepšímu porozumění díla německé autorky a seznámení se s tématem vztahů matek a dcer v literatuře. KLÍČOVÁ SLOVA Matka, dcera, vztahy, rodina, výchova, Angelika Overath, Nahe Tage. Roman in einer Nacht Keywords: Matka; dcera; vztahy; rodina; výchova; Angelika Overath; Nahe Tage. Roman in einer Nacht; Mother; daughter; relationships; family; upbringing; Angelika Overath; Nahe Tage. Roman in einer Nacht Available in a digital repository NRGL
Vztah matky a dcery v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od Angeliky Overathové

This bachelor thesis deals with the analysis of the relationship between Johanna and her mother in the work Nahe Tage. Roman in einer Nacht by Angelika Overath. The first part covers a brief ...

Špotová, Šárka; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Otto Brod a jeho literární dílo
Smejkalová, Lucie; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2017 - German
Keywords: německojazyčná literatura z Prahy; přítel F. Kafky; bratr M. Broda; holocaust; German speaking literature of Prague; friend of F. Kafka; brother of M. Brod; Holocaust Available in a digital repository NRGL
Otto Brod a jeho literární dílo

Smejkalová, Lucie; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Vilém Tell: Legenda, její znázornění ve stejnojmenném dramatu od Friedricha Schillera a porovnání s historickou skutečností
Kuchařová, Simona; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
2017 - German
Keywords: Wilhelm Tell; Legende; Friedrich Schiller; historisches Drama; Vergleich; Wilhelm Tell; legend; Friedrich Schiller; historical drama; comparison Available in a digital repository NRGL
Vilém Tell: Legenda, její znázornění ve stejnojmenném dramatu od Friedricha Schillera a porovnání s historickou skutečností

Kuchařová, Simona; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2017

Rozdíly ve výslovnosti konsonantů /t͡ʃ, h, ç, x/ v češtině a němčině na příkladu výslovnosti českých rodilých mluvčích
Bourová, Tereza; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: fonetika a fonologie českého jazyka; fonetika a fonologie německého jazyka; konsonant; konsonantický systém; kontrastivní fonetika; komparativní fonetika; němčina jako cizí jazyk; Czech Phonetics and Phonology; German Phonetics and Phonology; Consonant; Consonantal system; Contrastive Phonetics; Comparative Phonetics; German as a Foreign Language Available in a digital repository NRGL
Rozdíly ve výslovnosti konsonantů /t͡ʃ, h, ç, x/ v češtině a němčině na příkladu výslovnosti českých rodilých mluvčích

Bourová, Tereza; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Europaregion Donau-Moldau in Sicht der Literatur
ŠETEK, Daniel
2017 - German
Bakalářská práce analyzuje region Dunaj-Vltava. Věnuje se všeobecné geografické deskripci oblasti, ale také pozorování místa pomocí literatury. Práce vysvětluje možnosti pojetí krajiny v literatuře a v další části dává ukázky románu "Witiko" který napsal rakouský spisovatel Adalbert Stifter. Právě putovoní hlavního hrdiny vystihuje nejlépe situaci, ve které se oblast dříve nacházela. Analýza také spočívá nejen v nahlédnutí na aktuální demografické údaje jednotlivých zemí, ale zahrnuje i historický vývoj v regionu. The bachelorś work analyzes the region Dunaj-Vltava. It is focused on the general geographic area as well as observing the place with the help of the literature. The first part of my study explains options for the approach in the literature second part presents the samples of the novel "Witítko" written by Adalbert Stifter. The main actorś walking describes excelently the atmosphere in the researched place and at the earlier time. The analysis also infers from the historical development to up to date demographic data for the specific territories. Keywords: Europaregion Danube-Vltava; literature; area; Adalbert Stifter; Witiko; landscape Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Europaregion Donau-Moldau in Sicht der Literatur

Bakalářská práce analyzuje region Dunaj-Vltava. Věnuje se všeobecné geografické deskripci oblasti, ale také pozorování místa pomocí literatury. Práce vysvětluje možnosti pojetí krajiny v literatuře a ...

ŠETEK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases