Number of found documents: 297
Published from to

On Sophie Oosterwijk’s Review of Figure and Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia by Jan Chlíbec and Jiří Roháček
Chlíbec, Jan; Roháček, Jiří
2015 - English
The text corrects some inaccuracies that author Sophie Oosterwijk wrote in her review published in Umění/Art 6, LXIII, 2015, pp. 492-493, and explains some approaches to the theme of the book. Keywords: sepulchral monuments; epigraphy; Late Gothic sculpture Available at various institutes of the ASCR
On Sophie Oosterwijk’s Review of Figure and Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia by Jan Chlíbec and Jiří Roháček

The text corrects some inaccuracies that author Sophie Oosterwijk wrote in her review published in Umění/Art 6, LXIII, 2015, pp. 492-493, and explains some approaches to the theme of the book.

Chlíbec, Jan; Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále
Tibitanzlová, Radka; Vácha, Štěpán
2015 - Czech
Článek pojednává o ikonografii obrazů Antonína Stevense určených do kaple sv. Ondřeje ve Svatovítské katedrále, která byla pod patronátem hrabata Martiniců. The article is focused on the iconography of paintings by Anton Stevens von Steinfels painted for the funeral chapel of the Martinic family in the St. Vitus cathedral. Keywords: Martinic family; Anthon Stevens; St. Vitus cathedral; purgatory Available at various institutes of the ASCR
Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále

Článek pojednává o ikonografii obrazů Antonína Stevense určených do kaple sv. Ondřeje ve Svatovítské katedrále, která byla pod patronátem hrabata Martiniců....

Tibitanzlová, Radka; Vácha, Štěpán
Ústav dějin umění, 2015

Česká epigrafika. Stav a perspektivy (nejenom) pomocné vědy historické
Roháček, Jiří
2015 - Czech
Shrnutí problémů, kterým čelí česká epigrafika a jejich vliv na stav a budoucí vyhlídky v této oblasti. Článek se zaměřuje především na české epigrafiky, epigrafické instituce a metodiku v České republice s přihlédnutím k aktuální a potencionální poptávce po epigrafickém výzkumu. Autor se také zabývá tím, jak může být tato poptávka ovlivněná ku prospěchu všech zúčastněných stran, včetně obecného srovnání se situací v jiných zemích. The summary of problems facing Czech epigraphy and their influence on the status and future prospects of this field. The paper focuses primarily on Czech epigraphers, epigraphic institutions and methodology in the Czech Republic, assessing the actual and potential demand for epigraphic findings. The author also considers how this demand can be influenced to the benefit of all parties, including a general comparison with the situation in other countries. Keywords: epigraphy; Czech Lands; state of research; prospects; European context; inscription Available at various institutes of the ASCR
Česká epigrafika. Stav a perspektivy (nejenom) pomocné vědy historické

Shrnutí problémů, kterým čelí česká epigrafika a jejich vliv na stav a budoucí vyhlídky v této oblasti. Článek se zaměřuje především na české epigrafiky, epigrafické instituce a metodiku v České ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I.
Chlíbec, Jan
2015 - Czech
Studie je věnována středověké a renesanční sepulchrální bronzové plastice v Čechách a jejím vztahům k sepulchrálním monumentům v Itálii, Německu a Rakousku. The sudy is devoted to the medieval and Renaissance bronze tomb sculpture in Bohemia and its relation to Italian, German and Austrian sepulchral monuments. Keywords: sepulchral monuments; bronze sculpture; Peter Vischer the Elder Available at various institutes of the ASCR
Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I.

Studie je věnována středověké a renesanční sepulchrální bronzové plastice v Čechách a jejím vztahům k sepulchrálním monumentům v Itálii, Německu a Rakousku....

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2015

Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu
Chlíbec, Jan
2015 - Czech
Text je věnován grafické předloze Hanse von Aachen, Jorise Hoefnagela a Aegidia Sadelera pro renesanční epitaf Floriána Griespeka z Griespachu. The text is devoted to a graphic pattern by Hans von Aachen, Joris Hoefnagel and Aegidius Sadeler for the Renaissance epitaph of Florian Griesbeck of Griesbach. Keywords: sepulchral sculpture; Czech Renaissance painting; Florian Griespek Available at various institutes of the ASCR
Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu

Text je věnován grafické předloze Hanse von Aachen, Jorise Hoefnagela a Aegidia Sadelera pro renesanční epitaf Floriána Griespeka z Griespachu....

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2015

Perspective, vision and dream: notes on the plate "Oratory-Laboratory" in Heinrich Khunrath´s Amphitheatrum sapientiae aeternae
Purš, Ivo
2015 - English
The study is devoted to an artistic and iconographic significance of fourth engraving of Heinrich Khunrath´s Theatre eternal wisdom (1609) and illustrates the relationship between the art form (central perspective) and alchemical and mystical symbolism of the search of God as aim of alchemical Great Work. Keywords: alchemy; art history; iconography; theosophy; Heinrich Khunrath Available at various institutes of the ASCR
Perspective, vision and dream: notes on the plate "Oratory-Laboratory" in Heinrich Khunrath´s Amphitheatrum sapientiae aeternae

The study is devoted to an artistic and iconographic significance of fourth engraving of Heinrich Khunrath´s Theatre eternal wisdom (1609) and illustrates the relationship between the art form ...

Purš, Ivo
Ústav dějin umění, 2015

Úvodem
Roháček, Jiří
2015 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 12th - 20th centuries Available in digital repository of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

John Wyclif, Jan Hus a Martin Luther jako apokalyptičtí proroci
Šárovcová, Martina
2015 - Czech
Iluminované hudební rukopisy, které vznikaly v Čechách a na Moravě v 16. století pro utrakvistická literátská bratrstva, představují početný soubor dochovaných předbělohorských artefaktů. K pravidelně iluminovaným incipitům těchto rukopisů patřil i introitus ke svátku českých mučedníků Jana Husa a Jeronýma Pražského. Několik iluminací ze třetí čtvrtiny 16. století reprezentuje unikátně doloženou ikonografii Jana Husa. Uspořádáním a výběrem námětů se k těmto rukopisům řadí i první díl Malostranského graduálu z let 1569 až 1572 (Praha, Národní knihovna, sign. XVII A 3), kde byly v borduře kompozičně propojeny postavy Jana Viklefa křesajícího jiskru, Jana Husa zapalujícího snítkou svíčku a Martina Luthera s pozvednutou planoucí pochodní. S ohledem na jiné méně známé literární a vizuální varianty motivu rozžíhání světla je námět interpretován ve shodě s výkladem biblických veršů 11. kapitoly novozákonní Apokalypsy o povolání dvou svědků a proroků na počátku konce světa (Zj 11, 3–4). Postavy Jana Viklefa, Jana Husa a Martina Luthera lze interpretovat v eschatologických souvislostech očekávání druhého příchodu Krista jako apokalyptické proroky povolané Bohem a svědky (evangelické) pravdy, kteří přinášejí světlo do temnoty posledního času. Illuminated music manuscripts created in 16th century Bohemia and Moravia for Utraquist literary brotherhoods represent a relatively rich collection of artefacts from the period before the Battle of White Mountain. The commonly illuminated incipits of these manuscripts also included introits dedicated to the feast of the Bohemian martyrs Jan Hus and Jerome of Prague. Several illuminations dating from the third quarter of the 16th century represent a richly documented iconography of Jan Hus. The first volume of the "Lesser Town Gradual" from the years 1569-1572 (Prague, National Library, sign. XVII A 3) also belongs to these manuscripts, due to its arrangement and selection of topics. Depicted in its bordure is John Wyclif striking a spark, Jan Hus lighting a candle with a twig and Martin Luther with a shining torch. With regard to the other lesser known literary and visual variants of the motifs of kindling light, the topic is interpreted in accordance with the interpretation of biblical verses in Chapter 11 of the New Testament´s Apocalypse about the calling of two witnesses and prophets at the beginning of the end of the world (The Book of Revelations 11, 3-4). The figures of John Wyclif, Jan Hus and Martin Luther can be interpreted in eschatological contexts of awaiting the second advent of Christ as apocalyptic prophets called by God and witnesses to the (Evangelical) truth who are bringing light to the darkness of the last time. Keywords: music manuscripts; Utraquism; Bohemian Reformation; Jan Hus; early modern illuminated manuscripts; portrait of reformers; apocalypticism; apocalyptic eschatology Available at various institutes of the ASCR
John Wyclif, Jan Hus a Martin Luther jako apokalyptičtí proroci

Iluminované hudební rukopisy, které vznikaly v Čechách a na Moravě v 16. století pro utrakvistická literátská bratrstva, představují početný soubor dochovaných předbělohorských artefaktů. K pravidelně ...

Šárovcová, Martina
Ústav dějin umění, 2015

Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky
Machalíková, Pavla
2015 - Czech
Text analyzuje materiál, který představují návrhové kresby Wenzela Führicha, otce slavnějšího malíře Josefa Führicha, v Oblastní galerii Liberec určené pro náhrobky či funerální památníky. Z jejich rozmanitých motivů lze usuzovat na obeznámenost regionálního tvůrce se soudobými aktuálními trendy této oblasti evropské tvorby. The text analysis a collection of drawings by Wenzel Führich, the father of the famous Joseph Führich, kept in the Regional Gallery Liberec. The diverse material suggests numerous connections with up to date European production of this time and can be regarded as a proof of the interconnection of regional production with fashionabl European trend. Keywords: sepulchral monuments; 19th century; proposal drawings Available at various institutes of the ASCR
Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky

Text analyzuje materiál, který představují návrhové kresby Wenzela Führicha, otce slavnějšího malíře Josefa Führicha, v Oblastní galerii Liberec určené pro náhrobky či funerální památníky. Z jejich ...

Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2015

Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2014 -
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. A further volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. It is intended that individual issues will deliberately include articles with various chronological, thematic, disciplinary, and methodological approaches, and contributions by leading Czech and international researchers together with a selection of high-quality articles by researchers from the rising generation. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the tenth meeting zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet held in Prague on 31 October – 2 November 2012, further complementary articles are to be found as outlined above. Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; Central europe Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases