Number of found documents: 539801
Published from to

Alkohol a teenageři
Poskerová, Lenka; Vaníčková, Eva; Schneidrová, Dagmar
2017 - Czech
This thesis "Alcohol and teenagers" describes the problems that alcohol brings to children and teenagers. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines the children's lifestyle and age differences. It also describes preventative measures and legislative precautions. The practical part provides results of a survey on whether children in selected primary schools ever consumed alcohol, and if yes how many times they did so. The survey also included questions on whether family members ever offered alcohol to them and whether they ever purchased alcohol themselves. Keywords: alcohol consumption - risk for children - risk and protective factors - prevention and prevention programs Bakalářská práce "Alkohol a teenageři" popisuje problematiku alkoholu a jeho užívání mezi dětmi a mladistvými. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje popisu životního stylu a věkových zvláštností dětí. Popisuje možnosti prevence, její druhy a legislativní opatření. Praktická část sděluje výsledky dotazníkového šetření týkajícího se výzkumných otázek, zda děti vybraných základních škol někdy konzumovaly alkohol, zda jim byl někdy nabídnut členem rodiny, kolikrát za život alkohol konzumovaly nebo zda si žáci alkohol sami koupili. Klíčová slova: konzumace alkoholu - rizika u dětí - rizikové a protektivní faktory - prevence a preventivní programy Keywords: Alkohol - životní styl - teenageři; Alcohol - life style - teenagers Available in a digital repository NRGL
Alkohol a teenageři

This thesis "Alcohol and teenagers" describes the problems that alcohol brings to children and teenagers. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines the ...

Poskerová, Lenka; Vaníčková, Eva; Schneidrová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy
Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
2017 - English
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku. The purpose of this thesis is to examine the problem of free riding in NATO with regards to fulfilling the criteria of defence expenditures as well as econometric analysis and interpretation of the defence expenditures of the member states in the period of 2006 to 2016. Using spearman correlation test, this thesis finds a significant positive correlation between GDP of member states and their defence expenditures. Explanatory variables include main economic indicators such as GDP, GNI, share of GDP devoted to defence expenditures, average annual change in defence expenditures, etc. Main findings include the conclusion that there is a significant level of free riding in the North Atlantic Treaty Organisation and that larger member states indeed bear the larger burden. Furthermore, based on having lower average defence expenditures than NATO in the examined period, the thesis labels nineteen of the member states as free riding, given that their defence expenditures are below the NATO average. After examining and analysing free riding in NATO the thesis also highlights the implications and recommendations for fiscal policy. Keywords: černý pasažér; NATO; výdaje na obranu; Defence Expenditures; Burden Sharing; Free Riding; NATO Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy

Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje ...

Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití Bible v pastorační práci s nemocnými
Halámková, Miriam; Martinek, Michael; Heryán, Ladislav
2017 - Czech
The aim of this thesis titled "The use of the Bible in pastoral work with ill people" is to explore the ways how this fundamental book of Christianity can be used in pastoral work with ill people. In the first chapter, there are defined general pastoral care, its meaning and the care of ill people. Futhermore, the ill person as an object on which is this care focused, his needs and some specifics of conversation with such a person and also a person accompanying the ill as the one who provides the care. The second chapter deals with the pastoral theme in the Bible. In the times of the Old Testament the shepherd was one of the most inferior professions. Nevertheless, it is given as an example for the behavior of the spiritual leader to the people of whom he cares about. In some books of the Bible there is described how a shepherd should behave to his flock. In the New Testament then it is spoken of Jesus Christ as the good shepherd who takes care of his sheep, which represent individuals in the church. The chapter provides some inspirations in Christ's behavior for today's pastoral work with ill people. The third chapter is devoted to a description of the selected options of the use of the Bible in pastoral work with the sick. These include personal approach to accompanying to it, reading stories, but... Cílem této práce s názvem "Využití Bible v pastorační práci s nemocnými" je zkoumat způsoby, jakými může být v pastorační práci s nemocnými využívána tato základní kniha křesťanství. V první kapitole je vymezena samotná pastorační práce, její význam a péče o nemocné. Dále postava nemocného jako předmětu, na který je tato péče zaměřena, jeho potřeby a specifika rozhovoru s ním a postava doprovázejícího jako osoby, jenž tuto péči poskytuje. Druhá kapitola se zabývá pastýřským motivem v Bibli. V době Starého zákona byl pastýř jedním z nejpodřadnějších povolání. Přesto je dáván za příklad pro chování duchovního k lidem, o které se stará. V některých knihách Bible je popisováno, jak se má pastýř ke svým ovečkám chovat. V Novém zákoně se pak mluví o Ježíši Kristu jako dobrém pastýři, který se stará o své ovečky, jimiž jsou reprezentováni jednotlivci v církvi. V kapitole je uvedeno několik inspirací Kristova jednání pro pastorační práci s nemocnými pro dnešní dobu. Třetí kapitola je věnována popisu vybraných možností využití Bible v pastorační práci s nemocnými. Jedná se například o osobní přístup doprovázejícího k ní, o čtení příběhů, ale i o její zneužívání. Keywords: Pastorační práce; nemoc; nemocný; doprovázející; využití Bible v pastorační práci; Pastoral care; illness; ill person; accompanying person; use of Bible in pastoral care Available in a digital repository NRGL
Využití Bible v pastorační práci s nemocnými

The aim of this thesis titled "The use of the Bible in pastoral work with ill people" is to explore the ways how this fundamental book of Christianity can be used in pastoral work with ill people. In ...

Halámková, Miriam; Martinek, Michael; Heryán, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Kvalita života seniorů žijících na venkově
Bednářová, Jana; Janečková, Hana; Třísková, Soňa
2017 - Czech
The topic of the bachelor thesis is the quality of life of seniors living in the countryside. The theoretical part of the work first deals with the general concepts of aging, age, quality of life, human needs, autonomy of the seniors, etc. And many others. The following part focuses on the importance of the external environment for the quality of life in old age and the differences between life in a city and in the countryside. Last but not least, the currently available possibilities to support and help seniors are introduced and the types of social services and social work in the rural environment are described. The focus of the empirical part of the thesis consists of a quantitative exploratory investigation to ascertain what the social and cultural conditions of life of the elderly in the countryside are and what form inter-generational relationships have. The analysis and final data interpretation of the questionnaire survey provides background material for the suggestions how to improve the lives of older people in the countryside. Tématem bakalářské práce je kvalita života seniorů žijících na venkově. Teoretická část práce se nejprve zabývá obecně pojmy stárnutí, stáří, kvalita života, lidské potřeby, autonomie seniorů aj. a mnoho dalších. V následující části se věnuje významu vnějšího prostředí pro kvalitu života ve stáří a rozdílům mezi životem ve městě a na venkově. V neposlední řadě seznamuje čtenáře s aktuálně dostupnými možnostmi podpory a pomoci seniorům a popisuje druhy sociálních služeb a sociální práci ve venkovském prostředí. Těžiště empirické části práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření zjišťující, jaké jsou sociální a kulturní podmínky života seniorů na vesnici a jakou podobu zde mají mezigenerační vztahy. Analýza a závěrečná interpretace dat dotazníkového šetření přináší podněty pro zlepšení života starších lidí na venkově. Keywords: Stáří; stárnutí; senior; lidské potřeby; autonomie; kvalita života; město a venkov; Age; aging; senior; human needs; autonomy; quality of life; city and countryside Available in a digital repository NRGL
Kvalita života seniorů žijících na venkově

The topic of the bachelor thesis is the quality of life of seniors living in the countryside. The theoretical part of the work first deals with the general concepts of aging, age, quality of life, ...

Bednářová, Jana; Janečková, Hana; Třísková, Soňa
Univerzita Karlova, 2017

Malby portika 2, Tepantitla, Teotihuacan
Horníková, Lucie; Kostičová, Zuzana; Křížová, Markéta
2017 - Czech
The aim of this thesis is an explanation of the murals of Portico 2 in Tepantitla palace in Teotihuacan on the basis of the scientific literature and the knowledge, that I have gained by studying. Here will be introduced opinions, ideas and theories of diferent scholars about what is depict on the murals, It will be made a try about a critical evaluation and revision, and I will do my best for make out a beneficial conclusion. There is no uniform view of what is depicted on the paintings of the portico 2 of the Tepantitla palace. Alfonso Caso expained the murals like Tlalocan, the paradise dominated by the God of Rain and Storm Tlaloc, Esther Pasztory and Peter T. Furst expained them as an image of the cosmic tree - the axis of the world - that connects the heavens, the earth and the underworld. Annabeth Headrick and María T. Uriart agree that murals represent a ceremony. For Headrick, the top register is the focal point, which is supposed to be the scene of raising of the sacred cosmic tree (the lower register is then a record of the celebrations taking place during the ceremony). For Uriarte, the concept of ball game and the significance of the toponym Teotihuacan, what both is connected with begining of time. Patrizia Granzier interprets the scene as a garden - a place where sacred and profane... Cílem práce je výklad nástěnných maleb portika 2 v paláci Tepantitla v Teotihuacanu, a to na základě prostudované odborné literatury a studiem získaných vědomostí. Budou představeny názory, myšlenky a teorie různých badatelů o tom, co na malbách je vyobrazeno, bude proveden pokus o jejich kritické zhodnocení a přezkoumání a následné vyvození přínosného závěru. Jednotný názor na to, co je vyobrazeno na malbách portika 2 paláce Tepantitly, totiž není. Alfonso Caso interpretoval malby jako Tlalocan, ráj, jemuž vládne bůh deště a bouří Tlaloc, Esther Pasztoryová a Peter T. Furst jako obraz kosmického stromu - osy světa -, jenž spojuje nebesa, zemi a podsvětí. Annabeth Headricková a María T. Uriartová se shodnou na tom, že se jedná o záznam ceremonie, neshodnou se ale jaké. Pro Headrickovou je ohniskem vrchní registr, jenž podle ní má být výjevem stavění posvátného kosmického stromu (spodní registr je pak záznamem oslav, jenž se konají v průběhu ceremonie), pro Uriartovou je východiskem koncept míčové hry a význam toponyma Teotihuacanu, což obojí má dosvědčovat časový nebo časotvorný význam na malbách slavené slavnosti. Patrizia Granzierová výjev interpretuje jako zahradu - místo, kde se spojuje posvátné a profánní. Malby jsou tak podle ní zároveň obrazem ráje, zahrady a ceremonie, která se v zahradě... Keywords: Portikus 2; Tepantitla; Teotihuacan; Velká Bohyně; Tlaloc; Tlalocan; kosmický strom; Porticus 2; Tepantitla; Teotihuacan; The Great Goddes; Tlaloc; Tlalocan; cosmic tree Available in a digital repository NRGL
Malby portika 2, Tepantitla, Teotihuacan

The aim of this thesis is an explanation of the murals of Portico 2 in Tepantitla palace in Teotihuacan on the basis of the scientific literature and the knowledge, that I have gained by studying. ...

Horníková, Lucie; Kostičová, Zuzana; Křížová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Otázka zla u Martina Bubera
Klimešová, Pavlína; Drozenová, Wendy; Blažková, Miloslava
2017 - Czech
Keywords: Buber; Augustin; zlo; dobro; Bůh; svoboda; Buber; Augustine; evil; good; God; freedom Available in a digital repository NRGL
Otázka zla u Martina Bubera

Klimešová, Pavlína; Drozenová, Wendy; Blažková, Miloslava
Univerzita Karlova, 2017

Vznik a vývoj kongregace Bejt Simcha
Madarová, Sara; Kohout, Ivan; Damohorská, Pavla
2017 - Czech
7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených státech amerických a uvedení důležitých dokumentů týkajících se formování tohoto hnutí. Dále se snažím popsat na základě poskytnutých informací vznik, vývoj a formování Bejt Simcha. V několika kapitolách, které následují, píšu o fungování kongregace společně s jejím obsáhlým programem, a to nejen edukativním, ale i vydavatelským. Závěrem popisuji náboženské praktikování a získávání finančních prostředků, které napomáhají Bejt Simcha ke komunitní činnosti. 7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených státech amerických a uvedení důležitých dokumentů týkajících se formování tohoto hnutí. Dále se snažím popsat na základě poskytnutých informací vznik, vývoj a formování Bejt Simcha. V několika kapitolách, které následují, píšu o fungování kongregace společně s jejím obsáhlým programem, a to nejen edukativním, ale i vydavatelským. Závěrem popisuji náboženské praktikování a získávání finančních prostředků, které napomáhají Bejt Simcha ke komunitní činnosti. Keywords: reformní judaismus; kongregace; hnutí; Praha; Žid; židovský; Reform Judaism; congregation; movement; Prague; Jew; jewish Available in a digital repository NRGL
Vznik a vývoj kongregace Bejt Simcha

7 Anotace Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku v Evropě a Spojených ...

Madarová, Sara; Kohout, Ivan; Damohorská, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Víra a společnost v době úpadku řecké a římské společnosti doby antiky
Pondělíčková, Markéta; Lukeš, Jiří; Kopecká, Lucie
2017 - Czech
The bachelor thesis consists of three parts according to the development of Greek history. The first period is the period of Classical Greece, the second is period of Helenistic Greece, and the last part is the rise of Roman empire. Bakalářská práce se skládá ze tří částí podle vývoje Řeckých dějin. První období je období Klasického Řecka, poté nastává období Helenistického Řecka a v poslední části je vzestup říše Římské. Keywords: Klasické Řecko; Makedonie; Alexandr Veliký; Helenistické Řecko; Řím; Politické zřízení ve starověkých řeckých státech; rozpad říše Alexandra Velikého; úpadek říší; Classic Greece; Macedonia; Alexander the Great; Hellenistic Greece; Rome; Political establishment in ancient Greek states; The Breakdown of the Realm of Alexander the Great; The decline of empires Available in a digital repository NRGL
Víra a společnost v době úpadku řecké a římské společnosti doby antiky

The bachelor thesis consists of three parts according to the development of Greek history. The first period is the period of Classical Greece, the second is period of Helenistic Greece, and the last ...

Pondělíčková, Markéta; Lukeš, Jiří; Kopecká, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Výroční zpráva 2016
SIRIRI; Böhmová, Ludmila; Imlaufová, Terezie; Fischer, Pavel; Martin, Fabrice; Zavadilová, Alena
2017 - Czech
Keywords: rozvojová pomoc; nezisková organizace; Středoafrická republika; Česká republika; NGO; Central African Republic; Czech Republic; Development Assistance Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2016

SIRIRI; Böhmová, Ludmila; Imlaufová, Terezie; Fischer, Pavel; Martin, Fabrice; Zavadilová, Alena
SIRIRI, 2017

Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
2017 - Czech
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice. The aim of this thesis is to analyse effectivity of the selected measures of health policy of the individual governments of the Czech Republic in the period 2005-2016. Special attention is paid to Policy Statements of the Government of the Czech Republic in the field of healthcare, and to comparison of these statements with subsequent government measures. The theoretical part deals with the general theory of the health policy and its influence on the economy. Furthermore, there is outlined the historical development of the health policy since its inception to implementation of the health policy in the Czech Republic. The practical part first analyses the individual program statements of the Governments and examines the subsequent measures. Then it is focused on the selected national economic indicators, such as healthcare spending and their structure or founding, and their development, which compares with the governmental measures in the given years. Finally, the work summarizes the findings and evaluate the benefits or pitfalls of various measures of health policy. This topic is very timely given the current development of the health policy in the Czech Republic. Keywords: zdravotnictví; vláda České republiky; zdravotní politika; výdaje na zdravotnictví; zdravotní systém; government of the Czech Republic; health policy; healthcare; healthcare system; health expenditure Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016

Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České ...

Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases