Number of found documents: 563928
Published from to

Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru
Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
2018 - Slovak
Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo zistiť stabilitu a presnosť merania, jej chovanie v stokovom systéme a v neposlednom rade praktické využitie pre účely detekcie prítokov testovaných úsekov. V úvode literárnej rešerše sa práca venuje monitoringu a meraniu na stokovom systéme a následné spracovanie dát vo všeobecnosti. Ďalej sa rešerš rozširuje o rozbor kvality odpadových vôd vzhľadom na transportné a transformačné procesy. V poslednej tretine teoretického výkladu je stručne popísaný senzor a práca s ním. V experimentálnej časti sú detailne riešené laboratórne aj terénne testovania vrátane výsledkov a komentárov. Záver práce zhodnocuje priebeh experimentov, ich náročnosť a interpretuje najpodstatnejšie výsledky, na ktoré viaže návrh dodatočných zmien v meraní.This diploma thesis is based on testing and results of measuring of new waste-water quality probe SQUID, which describes spatiotemporal development of four quality parameters. The main aim of testing was to determine stability and precision of measuring, its behavior in sewer system and, finally, practical use for detection of inflows to a testing section. Introduction of literary research dedicates to monitoring and measuring in sewer system and follow processing of dates in general. Second part of literary research analyzes waste-water quality in connection with transportation and transformation processes. Last part briefly describes probe and work with it. Experimental part contains laboratory and in-situ testing in detail including results and comments. Conclusion of this thesis dedicates process of experiments, difficulty of measuring and interprets the most important results. In second part are suggested changes in measuring. Keywords: kvalita odpadovej vody,transformačné procesy,transportné procesy,kvalitatívna sonda SQUID; waste-water quality,transformation processes,transportation processes,quality probe SQUID Available at various departments of the ČVUT.
Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru

Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo ...

Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému
Klír Vojtěch; Shanmughanathan Shankar Balaji; Bolehovský Ondřej
2018 - English
Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great challenge for OEM?s and all of them work to continuously improve their control strategies to reduce pollutants as much as possible from the engine out emissions. Three way catalyst is a efficient element of the exhaust system for gasoline engine because it removes the pollutants (NOx, CO, HC)1 significantly from the combustion residues before they are released into the environment. Toyota is one of the world?s leading car manufacturers. Toyota takes serious responsibilities to help protect the environment that means creating the vehicles which have a little impact as possible on the natural world around us. Toyota?s research and technology roadmap brings together a broad range of environmental technologies for cleaner, more efficient future mobility. This thesis mainly deals with the development of aged TWC2 models because Toyota wants to ensure the clean mobility of Toyota cars along their entire life period .Usually, the ageing of the catalyst are done on specific test benches. This is time consuming and have high cost for testing and prototyping. Model Based Design (MBD) team of R&D Powertrain in Toyota Motor Europe is responsible for developing the TWC predictive models for Toyota cars. Previously, MBD team was calibrating each aged TWC model individually. To improve the process of TWC modeling, I took the responsibility to develop TWC ageing laws in order to reduce prototype, testing cost and model calibration time. Therefore, I proposed a methodology by extracting an ageing law from the existing models. As an outcome, two ageing laws were proposed, one for full catalyst, the other one depending on the washcoat properties. Final accuracy is similar as the existing models. As a next step , the ageing law was applied on the new generation fresh TWC to validate the ageing law. Detailed investigation indicates that ageing law prediction is accurate. Even the improvement of fresh model OSC3 reactions and thermal behaviour could improve the final accuracy.Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great challenge for OEM?s and all of them work to continuously improve their control strategies to reduce pollutants as much as possible from the engine out emissions. Three way catalyst is a efficient element of the exhaust system for gasoline engine because it removes the pollutants (NOx, CO, HC)1 significantly from the combustion residues before they are released into the environment. Toyota is one of the world?s leading car manufacturers. Toyota takes serious responsibilities to help protect the environment that means creating the vehicles which have a little impact as possible on the natural world around us. Toyota?s research and technology roadmap brings together a broad range of environmental technologies for cleaner, more efficient future mobility. This thesis mainly deals with the development of aged TWC2 models because Toyota wants to ensure the clean mobility of Toyota cars along their entire life period .Usually, the ageing of the catalyst are done on specific test benches. This is time consuming and have high cost for testing and prototyping. Model Based Design (MBD) team of R&D Powertrain in Toyota Motor Europe is responsible for developing the TWC predictive models for Toyota cars. Previously, MBD team was calibrating each aged TWC model individually. To improve the process of TWC modeling, I took the responsibility to develop TWC ageing laws in order to reduce prototype, testing cost and model calibration time. Therefore, I proposed a methodology by extracting an ageing law from the existing models. As an outcome, two ageing laws were proposed, one for full catalyst, the other one depending on the washcoat properties. Final accuracy is similar as the existing models. As a next step , the ageing law was applied on the new generation fresh TWC to validate the ageing law. Detailed investigation indicates that ageing law prediction is accurate. Even the improvement of fresh model OSC3 reactions and thermal behaviour could improve the final accuracy. Keywords: : Three way catalyst,Predictive TWC ageing model,Axisuite(software),Gasoline emissions ( NOX,CO,THC),WLTC driving cycle; : Three way catalyst,Predictive TWC ageing model,Axisuite(software),Gasoline emissions ( NOX,CO,THC),WLTC driving cycle Available in digital repository of ČVUT.
Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému

Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out ...

Klír Vojtěch; Shanmughanathan Shankar Balaji; Bolehovský Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DĚTSKÝ OSTROV
Císler Ondřej; Bendová Marie; Jurečková Markéta
2018 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh městské haly na Dětském ostrově v Praze. Městská hala, stejně jako celý ostrov, funguje jako prostor pro novodobé obřady společnosti - je přitom univerzální, otevřený všem. Projekt se věnuje tematice společenských rituálů a jejich důležitosti v dnešní světě. Dále řeší propojení ostrova s okolím a jeho zapojení do celkové městské struktury.The subject of this diploma project is the architectural proposal of a civic hall on the Detsky Island in Prague. The civic hall, as well as the whole island offer a place for public meetings and contemporary ceremonials - while being universal and open for everyone. The architectural proposal reflects the theme of social rituals and their importance in today's world. Furthermore, it offers the connection of the island with the surroundings and the urban structure. Keywords: Městská hala,Dětský ostrov,park,konstrukce; Civic hall,Children's Island,pak,construction Available in digital repository of ČVUT.
DĚTSKÝ OSTROV

Předmětem diplomové práce je návrh městské haly na Dětském ostrově v Praze. Městská hala, stejně jako celý ostrov, funguje jako prostor pro novodobé obřady společnosti - je přitom univerzální, ...

Císler Ondřej; Bendová Marie; Jurečková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace
Dostál Václav; Růžička Jan; Kříž Antonín
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a degradaci. Následuje stručný popis metod mechanického testování ozářených materiálů za účelem porovnání s technikou nanoindentace, která je popsána v širším kontextu. Experimentální část zahrnuje metalografickou přípravu, analýzu pomocí několika metod mikroskopie a samotnou nanoindentaci. Ta byla provedena na třech oblastech s odlišnou finální povrchovou úpravou - elektrolytické leptání/leštění a OPS, při teplotách od 23°C do 700°C, v rozsahu zatížení - 5, 10, 50 a 100 mN. Na závěr jsou uvedena doporučení týkající se postupu přípravy vzorků i nanoindentace založená na diskutovaných výsledcích.This master´s thesis deals with high-temperature nanoindentation testing of ferritic/martensitic steels, specifically the EUROFER 97. The content of this work starts with a study of present reactor materials, their behaviour and degradation. Conventional methods of mechanical testing to determine the irradiated material properties are briefly described, to be able to compare them with nanoindentation technique that is introduced in greater context. The work then continues with an experimental part that contains metallography, microscopy and the nanoindentation itself. The nanoindentation was conducted on three areas - electro etching/polishing and OPS, at temperatures ranging from 23°C up to 700°C under load range of - 5, 10, 50 and 100 mN. Finally, a series of recommendations based on presented results and subsequent discussion was derived as a conclusion of this thesis. Keywords: feriticko-martenzitické oceli,EUROFER 97,nanoindentace,tvrdost,redukovaný modul pružnosti,vysokoteplotní zkoušky; ferritic/martensitic steel,EUROFER 97,nanoindentation,hardness,reduced modulus,high-temperature testing Available in digital repository of ČVUT.
Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace

Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a ...

Dostál Václav; Růžička Jan; Kříž Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN
Plicka Ivan; Abík Jan; Lejčar Ivan
2018 - Czech
Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným souborem. Dopravní terminál propojuje příměstskou železnici z Kladenska a z letiště s městkou hromadnou dopravou. Cílem návrhu je co nejlepší provázání všech segmentů dopravy a začlenění celého komplexu do městského prostředí.The main topic of the thesis is a transport terminal at a place of a new subway stop called Veleslavín. Further the thesis includes a solution of the surrounding of the terminal designing comercial centre and residental houses. The transport terminal connected a suburban railway from a district of Kladensko and airport with Prague. The aim of the thesis is the best combination of each of the designing functions - transport, comercial and residential segments, and an intergration of a complex of those building to a city environment. Keywords: Dopravní terminál,Veleslavín,radiála ul. Evropská,obytný soubor,železnice Praha - Kladno; Transport terminal Veleslavín,Evropská street,railway Praha - Kladno,residential comlex,Veleslavín Available in digital repository of ČVUT.
DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN

Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným souborem. Dopravní ...

Plicka Ivan; Abík Jan; Lejčar Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

TRANSFORMACE VNITŘNÍCH REZERV MĚSTA PRACHATICE
Cikán Miroslav; Nepustil Matěj; Fialka Vladimír
2018 - Czech
Práce se věnuje transformaci Dolního předměstí, které autor považuje za pro rozvoj Prachatic nejdůležitější část města. V území, které bylo v druhé polovině 20. století výrazně asanováno a přestavěno návrh doplňuje nové stavby, transformuje existující nevyužité budovy a revitalizuje veřejná prostranství.The work deals with the transformation of Dolní předměstí, which the author regards as the most important part of the city for the development of Prachatice. The territory, which was significantly redeveloped and rebuilt in the second half of the 20th century, is complemented by new constructions and transforms existing unused buildings and revitalizes public spaces. Keywords: Prachatice,historické předměstí,rehabilitace,transformace,veřejný prostor,urbanismus; prachatice,transformation,revitalization,public space,rehabilitation,urbanism Available in digital repository of ČVUT.
TRANSFORMACE VNITŘNÍCH REZERV MĚSTA PRACHATICE

Práce se věnuje transformaci Dolního předměstí, které autor považuje za pro rozvoj Prachatic nejdůležitější část města. V území, které bylo v druhé polovině 20. století výrazně asanováno a přestavěno ...

Cikán Miroslav; Nepustil Matěj; Fialka Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU
Rothbauer Zdeněk; Svoboda Jan; Gabaš Michal
2018 - Czech
Návrh Kulturního a kongresového centra na novém náměstí na Americké ulici v PlzniA design of a Cultural and Congress Centre at the new square in Pilsen Keywords: kultura,kongres,centrum,plzen,corso,americka; culture,congress,centre,pilsen,corso,americka Available in digital repository of ČVUT.
REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU

Návrh Kulturního a kongresového centra na novém náměstí na Americké ulici v PlzniA design of a Cultural and Congress Centre at the new square in Pilsen

Rothbauer Zdeněk; Svoboda Jan; Gabaš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ktorí chcú medzi sebou komunikovať, ale nemajú pre svoje aktivity žiadne zázemie. Nové centrum by malo naštartovať spoločenský a kultúrny život v tejto oblasti. Zámerom je vybudovať společenské centrum celej lokality, kterého súčasťou bude kaviareň, menší spoločenský sál, knižnica, klubovne a poradne. Bude to miesto, kde ľudia v komunite budú mať možnosť sa stretávať a nadväzovať nové kontakty, ale taktiež priestorom pre spoluprácu mestskej časti s verejnosťou.The community center is a public site (object / group of objects) where community members gather for a variety of activities. I chose the prague part of Hloubětín because it is a community of people who want to communicate with each other, but they do not have any background for their activities. The new center should start social and cultural life in this area. The intention is to build a social center of the whole locality, which will include a café, a small social hall, a library, clubs and counseling centers. It will be a place where people in the community will have the opportunity to meet and engage with new contacts, but also a space for city cooperation with the public. Keywords: komunitné centrum,komunita,Hloubětín,spoločenský,kontakty; community center,community,Hloubětín,social,contacts Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN

Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ...

Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SPORTOVNÍ HALA - ČESKÉ BUDĚJOVICE
Achten Henri Hubertus; Fál Václav; Hladík Pavel
2018 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh centra halových sportů v Českých Budějovicích skládající se z hlavní sportovní haly pro minimálně 3000 sedících diváků, tréninkové haly, atletického koridoru a nezbytného zázemí. Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit areál celoročně sloužící profesionálnímu volejbalovému klubu, amatérským sportovcům a pořádání kulturních akcí.The subject of the diploma thesis is the design of a sports center in České Budějovice consisting of a main sports hall for 3000 sitting spectators, a training hall, an athletic corridor and necessarily background. The main proposal was to create a center of sports intended for a professional volleyball club, an amateur sport and for organizing cultural events. Keywords: Sportovní hala,České Budějovice,výkonnostní sport,rekreační sport,tréninková hala; Sports hall,Czech,professional sport,recreational sport,training hall Available at various departments of the ČVUT.
SPORTOVNÍ HALA - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Předmětem diplomové práce je návrh centra halových sportů v Českých Budějovicích skládající se z hlavní sportovní haly pro minimálně 3000 sedících diváků, tréninkové haly, atletického koridoru a ...

Achten Henri Hubertus; Fál Václav; Hladík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. Zlučuje funkcie kaviarne, knižnice, spoločenskej sály a seminárních miestností do jedného celku, ktorý naväzuje na existujúcu zástavbu.The thesis sloves the proposal of the community center in the historical core of the town Hloubětín. The object serves as a center of culture, lemure and encounters for people of all ages. It blends the functions of cafes, libraries, social halls and seminar rooms into a single unit that builds on an existing building. Keywords: komunitní,centrum,Praha,Hloubětín,archetyp; community,center,Prague,Hloubětín,archetype Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN

Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. ...

Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases