Number of found documents: 578153
Published from to

Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií
Šrotýř Martin; Mlada Michal; Pospíšil Tomáš
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a služeb, které poskytují. V závěrečné části je shrnutí využívaných komunikačních technologii a jejich hodnocení z hlediska využití v projektu C-Roads.The subject of this bachelor thesis is cooperative systems and their ways of communication. It provides an overview of ongoing pilot projects, their implementation of communication technologies and the services they provide. In the final part is a summary of used communication technologies and their evaluation from the point of view of their use in project C-Roads. Keywords: Kooperativní systémy,C-ITS,V2V,V2I,V2X,DSRC,ITS-G5,OBU,RSU,WAVE; Cooperative systems,C-ITS,V2V,V2I,V2X,DSRC,ITS-G5,OBU,RSU,WAVE Available in digital repository of ČVUT.
Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií

Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a ...

Šrotýř Martin; Mlada Michal; Pospíšil Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline
Cajthaml Jiří; Myslivec Jan; Janata Tomáš
2018 - Czech
Tato práce se zabývá transformací naskenovaných map I. vojenského mapování metodou "thin plate spline" v programu MATLAB od firmy MathWorks. Výstupem by měla být sada georeferencovaných rastrů, které lze jednoduše otevřít v softwaru ArcMap od ESRI a vytvořit z nich mozaiku publikovatelnou na webovém rozhraní. Práce je pojata spíše z praktického hlediska.This work concentrates on transformation of scanned I. military survey maps, using "thin plate spline" method in MATLAB, a software by MathWorks company. The results of the work should be a set of georeferenced rasters, easy to open in ArcMap software by ESRI and to use them for creating a mosaic, published on web later. The work is considered rather practical. Keywords: thin plate spline,TPS,I. vojenské mapování,MATLAB,worldfile,afinní transformace,projektivní transformace,kolineární transformace,polynomická transformace,georeferencování rastrů,ArcMap; thin plate spline,TPS,1st military mapping survey,MATLAB,worldfile,affine transformation,homography,projective transformation,projective collineation,polynomial transformation,raster georeferencing,ArcMap Available in digital repository of ČVUT.
Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline

Tato práce se zabývá transformací naskenovaných map I. vojenského mapování metodou "thin plate spline" v programu MATLAB od firmy MathWorks. Výstupem by měla být sada georeferencovaných rastrů, které ...

Cajthaml Jiří; Myslivec Jan; Janata Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví
Hajzler Ota; Smetanová Lucie; Chleboun Martin
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje legislativní požadavky, které jsou k tomuto tématu dostupné, popisuje způsob výuky tohoto tématu v leteckém výcviku a shrnuje mobilní výpočtové aplikace dostupné na trhu. Výstupem této práce je posouzení současné situace ohledně tohoto tématu a návrh na její zlepšení.This thesis deals with theme of performance and weight and balance calculations in general aviation. Among these calculations are the balancing and performance of the aircraft such as take-off and landing distance required. Thesis also presents legislative regulations available for this topic. Describes pilot's training and summarizes mobile calculation applications available on the market. The output of this thesis is an assessment of current situation concerning this topic and a proposal for its improvement. Keywords: výkonové výpočty,hmotnostní výpočty,všeobecné letectví; Weight and balance calculations,performance calculations,general aviation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví

Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje ...

Hajzler Ota; Smetanová Lucie; Chleboun Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání dálkové lodní a letecké přepravy zboží
Skolilová Petra; Vicherková Lucie; Kouba Marek
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu lodní a letecké přepravy zboží mezi Českou republikou a Čínou nebo Severní Amerikou. V první části práce jsou objasněny teoretické poznatky, které jsou dále uplatněny v části praktické, která vede k celkovému vyhodnocení. Jednou z nejdůležitějších částí při vyhodnocování je SWOT analýza, která popisuje pozitiva a negativa lodní a letecké přepravy zboží.The aim of this bachelor thesis is to analyse the current state of maritime and air cargo transport between the Czech Republic and China or North America. The first part of this thesis deals with the explanation of the theoretical information which is later applied in the practical part which leads to the final evaluation. One of the most important part of the evaluation is a SWOT analysis which describes positive and negative aspects of the maritime and air cargo transport. Keywords: Námořní nákladní doprava,Letecká nákladní doprava,Kontejner,Mezinárodní obchod; Maritime cargo transport,Air cargo transport,Container,International trade Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání dálkové lodní a letecké přepravy zboží

Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu lodní a letecké přepravy zboží mezi Českou republikou a Čínou nebo Severní Amerikou. V první části práce jsou objasněny teoretické poznatky, ...

Skolilová Petra; Vicherková Lucie; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation
Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
2018 - English
Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation a umožnit jejich aplikace pro vývoj marketingových strategií komplexních operátorů soukromých letadel. Je přirozené, že se společnosti snaží nacházet vhodné trhy pro své produkty v oblastech, které jim jsou dobře známé. Marketingové aktivity vnímají jako nabídku svých služeb těmi správnými kanály svým potenciálním klientům. V mnohých případech však může být jednodušší I efektivnější vstoupit na trhy, nacházející se na vzdálených kontinentech a marketingové aktivity firmy rozšířit do všech jejích oddělení, byť se prodejem přímo nezabývají. Implementace business developmentu pak dokáže zajistit nejen prodej správných produktů na správných místech, ale i jejich smysluplný rozvoj s ohledem na budoucí kapacity a priority společnosti, to na základě reálných dat. Výsledek práce vede k optimalizaci marketingových strategií a navrhuje jiný pohled na význam marketingu v rámci firemního rozvoje.The market of business aviation is not rational due to various psychological factors and therefore, traditional marketing strategies are there only hardly applicable. The aim of this thesis is to describe specifics of global markets in relation to the business aviation and allow their application to marketing strategies development of complex private jet operators. It is common, that corporations are looking for new markets for their products in the areas they know well. They perceive marketing activities as offering of their service through the right channels to their potential clients. However, in many cases, it might be more effective and simpler to enter markets located on completely different continents and at the same time, to implement marketing to every single department of the company. Business development implementation then assures not only selling of the right products on the right places, but also their sensible development with regards to future capacities and priorities of the company. The result of the thesis leads to optimization of marketing strategies and provides different view on the meaning of marketing as part of the business structure. Keywords: Business aviation,marketing,business development,světové trhy,business jet; Business aviation,marketing,business development,global markets,business jet Available in digital repository of ČVUT.
Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation

Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve ...

Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice
Novotný Vojtěch; Zejval Vojtěch; Purkart Pavel
2018 - Czech
Předmětem diplomové práce "Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice" je stanovení standardů veřejné hromadné dopravy pro přestupní bod Jilemnice, analýza současného stavu a studie optimalizace prostoru autobusového nádraží.The subject of the diploma thesis "Public Transport Multimodal Terminal in Jilemnice" is specification of public transport standards for Jilemnice terminal, analysis of its current state and exploring optimalization possibilities of the bus station. Keywords: standardy veřejné hromadné dopravy,autobusové nádraží,linkové vedení,Jilemnice; public transport standards,bus station,line management,Jilemnice Available in digital repository of ČVUT.
Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice

Předmětem diplomové práce "Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice" je stanovení standardů veřejné hromadné dopravy pro přestupní bod Jilemnice, analýza současného stavu a studie optimalizace ...

Novotný Vojtěch; Zejval Vojtěch; Purkart Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv příměsí na rychlost nárůstu pevnosti
Fládr Josef; El Aminová Barbora; Bílý Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na příměsi, které se mimo jiné používají do vysokohodnotných betonů. Nejprve se zabývá složkami, návrhem receptury a výrobou prostého a vysokohodnotného betonu, následně jsou specifikovány možné faktory ovlivňující tlakovou pevnost ztvrdlého betonu. V neposlední řadě jsou představeny a posouzeny tří hlavní příměsi, použité jako částečné náhrady cementu. Posuzována je hlavně schopnost příměsí dosáhnout vyšší tlakové pevnosti. Výsledkem laboratorní činnosti je zhodnocení vlivu příměsí na průběh nárůstu pevnosti. Cílem je zjistit, která z příměsí je schopna dosáhnout maximální počáteční a konečné pevnosti. Závěrem je zhodnocení celé práce a jsou zde také vyhodnoceny výsledky zkoušek jednotlivých příměsí.The bachelor thesis focuses on admixtures which, among others things, are used in high-performance concrete. Firstly, it deals with components, the proposal recipe and the production of simple and high-performance concrete, then are specified factors that influence the compressive strength of tough concrete. Last but not least, three main admixtures, which are used as partial cement substitutes, are introduced and evaluated. In particular, the ability of the admixtures to achieve higher compressive strength is assessed. The result of the laboratory activity is to evaluate the influence of the admixtures on the course of the increase in strength. The aim is to find out which of the admixtures is able to achieve maximum initial and final strength. The conclusion is the evaluation of the whole work and also the results of the tests of the individual admixtures. Keywords: vysokohodnotný beton,příměsi do betonu,pevnost v tlaku,faktory ovlivňující pevnost,popílek,křemičitý úlet,metakaolin; high-performance concrete (HPC),concrete admixtures,compressive strength,factors affect strength,fly ash,silika fume,metakaolin Available in digital repository of ČVUT.
Vliv příměsí na rychlost nárůstu pevnosti

Bakalářská práce se zaměřuje na příměsi, které se mimo jiné používají do vysokohodnotných betonů. Nejprve se zabývá složkami, návrhem receptury a výrobou prostého a vysokohodnotného betonu, následně ...

Fládr Josef; El Aminová Barbora; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza zatížení dentálního implantátu a okolní kostní tkáně
Růžička Pavel; Nedvěd Vojtěch; Sedláček Radek
2018 - Czech
Zubní implantáty jsou většinou vyráběny z titanu. Potenciální problémy spojené s těmito implantáty jsou diskutovány v literatuře, například resorpce marginální kosti v okolí implantátu v důsledku významného rozdílu tuhosti kortikální kosti (E = 4-28 GPa) a titanu (E = 110 GPa). Implantáty vyrobené z materiálů s elastickými moduly pružnosti bližšími kosti, jako je například polyetheretherketon (PEEK, E = 4 GPa), by mohly pozitivně ovlivnit rozložení napětí a deformace v okolní kostní tkáni. Cílem této práce je pomocí metody konečných prvků simulovat vliv tuhosti implantátu na rozložení deformace v okolní kostní tkáni. Titanový implantát je použit jako referenční. Zvláštní pozornost je věnována implantátům z materiálu PEEK-OPTIMA Natural. Z PEEKu byly v rámci této práce vyrobeny prototypy implantátů, které byly podrobeny mechanickým zkouškám pro posouzení jejich mechanické biokompatibility. Z výsledků práce vyplývá, že implantáty z PEEKu nevykazují ve vztahu k rozložení napětí a deformace v implantátu a okolní kosti žádné výhody v porovnání s titanovými implantáty.Dental implants are mostly fabricated of titanium. Potential problems associated with these implants are discussed in the literature, for example, resorption of the marginal jawbone due to the signicant difference in the elastic moduli of cortical bone (E = 4-28 GPa) and titanium (E = 110 GPa). Therefore implants fabricated of materials with elastic moduli closer to that of the bone, such as poly-ether-ether-ketone (PEEK, E = 4 GPa), could improve the stress and strain distribution in the surrounding bone tissue. The aim of this thesis is to simulate, using the nite element method, the effect of implant material stiffness on the strain distribution in the peri-implant bone. Titanium served as control. Special focus is put on implants made of PEEK-OPTIMA Natural. Prototypes of PEEK implants were made and mechanical tests were run to determine the mechanichal biokompatibility of such implants. PEEK implants do not exhibit any advantages in relation to the stress/strain distribution in the implant and the peri-implant bone compared to the titanium implants. Keywords: Zubní implantát,PEEK,MKP,zatížení implantátu námáhání čelisti,mechanická zkouška implantátů,kvalita kosti,remodelace kosti,stress shieldinZubní implantát,stress shielding; Dental implant,PEEK,FEA,FEM,implant loading,mandibule loading,mechanical testing,bone quality,bone remodelation,stress shieldinDental implant,stress shielding Available in digital repository of ČVUT.
Analýza zatížení dentálního implantátu a okolní kostní tkáně

Zubní implantáty jsou většinou vyráběny z titanu. Potenciální problémy spojené s těmito implantáty jsou diskutovány v literatuře, například resorpce marginální kosti v okolí implantátu v důsledku ...

Růžička Pavel; Nedvěd Vojtěch; Sedláček Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza mechanických vlastností nativních buněk
Šepitka Josef; Řeháková Veronika; Otáhal Martin
2018 - Czech
Tato práce se zabývá měřením mechanických vlastností živých buněk pomocí instrumentované nanoindentace. Je zjišťováno, zda je pomocí instrumentované nanoindentace možné určit, jak ovlivní modifikace povrchu mechanické vlastnosti buněk. V experimentu jsou testovány lidské osteoblasty vypěstované na titanu s různě modifikovaným povrchem. Vlastnosti buněk vypěstovaných na titanových nanotrubičkách jsou porovnávány s vlastnostmi buněk vypěstovaných na leštěném titanu. Z indentační křivky je určen modul pružnosti buňky podle podobné metodiky, jež se užívá při vyhodnocení indentace prováděné pomocí AFM. Z indentační křivky je také určena výška buňky před deformací. Podle získaných výsledků je pak možné hodnotit, jaká modifikace povrchu je vhodnější z hlediska osteointegrace.Measurement of mechanical properties of live cells by instrumented nanoindentation is performed in this study. We investigate if the effect of surface modification on mechanical properties of the cells can be measured with instrumented nanoindentation. Live osteoblasts tested in the experiment were cultured on titanium with different surface modifications. Properties of the cells cultured on titanium nanotubes are compared with the properties of the cells cultured on polished titanium. Elastic modulus of the cell is determined from the indentation curve by the similar method that is being used for evaluation of data obtained from the indentation performed by AFM. Height of the cell is also determined from the indentation curve. The most convenient surface modification in terms of the osseointegration can be chosen according to the results. Keywords: Modul pružnosti,osteoblasty,instrumetovaná nanoindentace,titanové nanotrubičky,výška buňky; Elastic modulus,osteoblasts,instrumented nanoindentation,titanium nanotubes,height of the cell Available in digital repository of ČVUT.
Analýza mechanických vlastností nativních buněk

Tato práce se zabývá měřením mechanických vlastností živých buněk pomocí instrumentované nanoindentace. Je zjišťováno, zda je pomocí instrumentované nanoindentace možné určit, jak ovlivní modifikace ...

Šepitka Josef; Řeháková Veronika; Otáhal Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modifikace pedálu nakladače
Petr Karel; Kyjovský Štěpán; Gaduš Stanislav
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí operátora. Návrh vychází z norem a poznatků zjištěných při vlastních měřeních. Práce také obsahuje pevnostní kontroly navrhovaných dílu.This bachelor thesis tends to throttle construction options, specific types of engine control employing throttle mechanisms and a design of a modification on an existing throttle mechanism with the goal of improving operator's comfort. The design is based on existing international standards and the insight gained from own measurements. This thesis also contains stress analysis of redesigned parts Keywords: pedál,mechanismus,ovládání pedálů; throttle,mechanism,throttle control Available in digital repository of ČVUT.
Modifikace pedálu nakladače

Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí ...

Petr Karel; Kyjovský Štěpán; Gaduš Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases