Number of found documents: 520283
Published from to

Významné momenty posunu v supervizních konzultacích zaměřených na řešení
VÍTEK, Pavel; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - Czech
Tématem diplomové práce jsou významné momenty posunu v supervizních konzultacích realizovaných v kontextu sociální práce za využití přístupu zaměřeného na řešení. Cílem práce je identifikovat významné momenty posunu v supervizních konzultacích realizovaných v kontextu sociální práce za využití přístupu zaměřeného na řešení. Výzkumná část je realizována kvalitativním výzkumem. Za využití dotazníku UMET (vycházejícího z formuláře HAT) zkoumajícího významné momenty posunu, který na základě poslechu nahrávek konzultací vyplnili přímí účastníci supervizí, tj. supervizor a supervidovaný a následných polostrukturovaných rozhovorů s nimi, byly identifikovány významné momenty posunu. Poté byla provedena mikroanalýza konverzace ve významných momentech posunu, na kterých se přímí aktéři supervizní konzultace shodli. Zajímavým zjištěním je, že ve většině případů došlo ke shodě supervizora a supervidovaného ve výběru významných momentů. V těchto momentech byla často využita práce s metaforou supervidovaného. Součástí významného momentu byla často intervence supervizora vycházející z jeho supervizního přístupu. Thesis is focused on significant events in supervisory conversations in the context of social work led by solution-focused approach. The goal was to identify and analyse significant events mentioned before. Qualitative research methodology was used. For identification of significant events brief questionnaire UMET (based on HAT form) was used. Both clients and supervisors filled the form and then semistructured interview took place. Significant events identified by clients as well as supervisors were analysed via microanalysis of communication method. It was found that mostly clients and supervisors agreed on significant events. During those events mostly work with clients's metaphor was used. Very often the interventions used by supervisor in significant events corresponded with his approach to supervision. Keywords: supervize; přístup zaměřený na řešení; významné momenty posunu; mikroanalýza komunikace; supervison; solution-focused approach; significant events; microanalysis of communication; social work Available in digital repository of UPOL.
Významné momenty posunu v supervizních konzultacích zaměřených na řešení

Tématem diplomové práce jsou významné momenty posunu v supervizních konzultacích realizovaných v kontextu sociální práce za využití přístupu zaměřeného na řešení. Cílem práce je identifikovat ...

VÍTEK, Pavel; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hodnocení zaměstnanců v sociálních službách Armády spásy v České republice, z.s.
IVANOV, Jiří; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; BEDNÁŘ, Martin
2018 - Czech
Záměrem diplomové práce je získání zpětné vazby od pracovníků Armády spásy v České republice, z.s. v Moravskoslezském kraji k hodnocení zaměstnanců z hlediska jeho systémového nastavení a jejich osobního a profesního rozvoje. Teoretickými východisky práce jsou řízení lidských zdrojů, personální práce a personální činnosti s podrobným zaměřením na hodnocení zaměstnanců, osobní a profesní rozvoj zaměstnanců a systém hodnocení v organizaci Armáda spásy v České republice, z.s. K dosažení výzkumného cíle byl použit kvantitativní přístup s vytvořením vlastního dotazníku. Výběrovou populaci tvoří čtyři skupiny pracovníků (ředitelé, vedoucí sociálních služeb/vedoucí přímé práce, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) ze sedmi poboček organizace v Moravskoslezském kraji. Výzkumný soubor tvoří 59 respondentů. Výsledky dokládají znalost nastaveného systému hodnocení v organizaci, a také potřebu, užitečnost a důležitost hodnocení pro zaměstnance z hlediska jejich osobního a profesního rozvoje. The main purpose of the thesis is to get employees´ feedback for evaluation process and its system settings and influence on employees´ personal and professional development in the Salvation Army in the Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The thesis is theoretically based on human resource management, personnel work and personnel activities, especially the evaluation of employees, personal and professional development and the system settings of the evaluation of employees in the Salvation Army in the Czech Republic. For this purpose a quantitative approach was used and a questionnaire was created. The research population consists of four groups of employees (managers, managers of the social services, social workers and workers on social services) from seven branches in the Moravian-Silesian region. Research group consists of 59 respondents. The results show that employees know the system settings of evaluation process in their organization very well, and they also confirmed that evaluation of employees is needed by the employees since it is important for their personal and professional development. Keywords: Hodnocení; Sociální služby; Osobní a profesní rozvoj; Personální práce; Řízení lidských zdrojů; Evaluation; Social services; Personal and professional development; Personnel work; Human resource management Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení zaměstnanců v sociálních službách Armády spásy v České republice, z.s.

Záměrem diplomové práce je získání zpětné vazby od pracovníků Armády spásy v České republice, z.s. v Moravskoslezském kraji k hodnocení zaměstnanců z hlediska jeho systémového nastavení a jejich ...

IVANOV, Jiří; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; BEDNÁŘ, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Autismus - Dětský autismus
MAJEROVA, Gabriela; LUDÍKOVÁ, Libuše
2018 - Czech
Předmětem mé závěrečné práce je přiblížení pojmů dětského autismu a proniknutí do problematiky poruch autistického spektra. Teoretická část obsahuje přehled témat o autismu a vymezení důležitých pojmů. Praktická část závěrečné práce obsahuje osmiletou docházku s autistickou dívkou. The subject of my final work is approach the terms of autistic spectrum disorder and penetration into the problems of autistic spectrum. The theoretical part contains overview subjects about autism and limiting important in this issue. The practical part of my finaly work contains eight years education with autistic girl. Keywords: Poruchy autistického spektra; dětský autismus; komunikace; asistent pedagoga; pervazivné vývojová porucha.; Autistic spectrum disorder; Childern autism; Communication; teaching asistent; pervasive developmental disorder Available in digital repository of UPOL.
Autismus - Dětský autismus

Předmětem mé závěrečné práce je přiblížení pojmů dětského autismu a proniknutí do problematiky poruch autistického spektra. Teoretická část obsahuje přehled témat o autismu a vymezení důležitých ...

MAJEROVA, Gabriela; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Trávení volného času dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou
UHELSKÁ, Ilona; KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, Lucie
2018 - Czech
Bakalářská práce pojednává o volnočasových aktivitách dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou. Práce je zaměřena na poruchy chování, jejich charakteristiku, klasifikaci, diagnostiku, etiologii a příčiny chování. Dále se představuje o právní normy, ústavní péči a její specifikaci, prevenci rizikového chování a volnočasové aktivity dětí s poruchami chování. Výzkumná část zjišťuje, zda jsou volnočasové aktivity pro tyto děti přínosem, toto je doloženo případovými studiemi a pozorováním chování a reakcí každého jedince při konkrétních volnočasových aktivitách, výzkum je realizován v Dětském domově se školou na Wattově ulici. Cílem práce je poukázat na důležitost kvalitního využívání volného času obzvláště u dětí s poruchami chování. The bachelor thesis deals with free-time activities of children with behavioral disorders with institutional and protective education. The practil part is focused on behavioral disorders, their characteristics, classification, diagnostics, etiology and causes of misbehavior. Furthermore, there are legal norms, institutional care and its specifications, prevention of risk behavior and leisure activities of children with behavioral disorders. The research part examines whether leisure activities for these children are beneficial, this is evidenced by case studies and observing the behavior and reactions of each individual during specific free-time activities, the research is carried out in a Children's home with school on Wattova street. The aim of this work is to highlight the importance of quality use of free time especially for children with behavioral disorders. Keywords: Poruchy chování; ústavní péče; etiologie; diagnostika a příčiny poruch chování; legislativní rámec ústavní péče; prevence rizikového chování; volnočasové aktivity.; Behavioral disorders; institutional care; etiology; diagnostics and causes of behavioral disorders; legislative framework of institutional care; prevention of risk behavior; leisure time activities. Available in digital repository of UPOL.
Trávení volného času dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou

Bakalářská práce pojednává o volnočasových aktivitách dětí s poruchami chování s ústavní a ochrannou výchovou. Práce je zaměřena na poruchy chování, jejich charakteristiku, klasifikaci, diagnostiku, ...

UHELSKÁ, Ilona; KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Názory pracovníků chráněného bydlení na sociální začleňování klientů
GRÉZLOVÁ, Petra; BEDNÁŘ, Martin; NOVOSÁD, Libor
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá názory, které zaujímají pracovníci v sociálních službách k sociálnímu začleňování klientů chráněného bydlení. Práce je členěna do tří částí, přičemž v první teoretické kapitole jsou rozpracovány základní pojmy, o které se opírá výzkumná část a jsou představeny příspěvkové organizace, ve kterých byl realizován výzkum. Druhá kapitola se zabývá teoretickou částí výzkumu. Třetí kapitola zahrnuje praktickou část výzkumu, kde autorka interpretuje data a uvádí diskuzi nad výsledky výzkumu. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit názory pracovníků chráněného bydlení, které zaujímají k sociálnímu začleňování klientů. The diploma thesis deals with the opinions of employees in social services about the social inclusion of protected housing clients. The thesis is divided into three parts, with the first theoretical chapter elaborating the basic concepts on which the research part is based and the contribution organizations in which the research was implemented. The second chapter deals with the theoretical part of the research. The third chapter includes the practical part of the research where the author interprets the data and discusses the research results. The main aim of the diploma thesis is to find out the opinions of the employees of protected housing who are interested in the social integration of clients. Keywords: Sociální začleňování; chráněné bydlení; názor; klient; mentální handicap pracovník v sociálních službách; transformace sociálních služeb.; Social inclusion; sheltered housing; opinion; client; mental handicap worker in social services; transformation of social services. Available in digital repository of UPOL.
Názory pracovníků chráněného bydlení na sociální začleňování klientů

Diplomová práce se zabývá názory, které zaujímají pracovníci v sociálních službách k sociálnímu začleňování klientů chráněného bydlení. Práce je členěna do tří částí, přičemž v první teoretické ...

GRÉZLOVÁ, Petra; BEDNÁŘ, Martin; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vybrané problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení
HEJČLOVÁ, Anna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2018 - Czech
V diplomové práci se autorka zaměřuje na některé aktuální problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení s cílem analyzovat je a nastínit jejich možná řešení. V první části práce se autorka zabývá problematikou formulářových žalob a návrhů podaných na ustáleném vzoru, související právní úpravou a jejími nedostatky. Druhá část práce pojednává o elektronickém platebním rozkazu a jeho právní úpravě ve vztahu k věřitelům, kteří hromadně uplatňují své pohledávky. Zvláštní pozornost je pak věnována problematice formuláře na vydání elektronického platebního rozkazu a jeho nedostatkům. V závěru práce se autorka věnuje analýze vybraných problémům v rozhodovací praxi soudů. In this thesis the author focuses on current issues of prosecuting mass claims in civil procedure. She aims to analyze them and tries to outline some possible solutions. In the first part of the work the author deals with issues of form actions and actions filed on designed format as well as the related legislation and it's deficiencies. The second chapter deals with electronic order for payment and it's legislation in relation to creditors who prosecute their claims. Special attention is given to a form for the electronic order for payment itself and it's shortcomings. In the end of the thesis the author pays particular attention to current issues of court jurisdiction. Keywords: Hromadné pohledávky; Vymáhání pohledávek; Formulářová žaloba; Elektronický platební rozkaz; Civilní soudní řízení; Rozhodování vyšších soudních úředníků; Návrh podaný na ustáleném vzoru; Mass claims; Claims relating; Form action; Electronic order for payment; Civil procedure; Judicial personnel deciding; Actions filed on designed format Available in digital repository of UPOL.
Vybrané problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení

V diplomové práci se autorka zaměřuje na některé aktuální problémy hromadného uplatňování pohledávek v civilním soudním řízení s cílem analyzovat je a nastínit jejich možná řešení. V první části práce ...

HEJČLOVÁ, Anna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech
CHYTRÝ, Vlastimil
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech

CHYTRÝ, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Projekt adaptace dětí předškolního věku po vstupu do mateřské školy Nový Malín
ŠAMAJOVÁ, Lucie; TROCHTOVÁ, LUDMILA Siarda
2018 - Czech
Bakalářský projekt se zabývá problematikou adaptace dětí předškolního věku po nástupu do mateřské školy. Obsahuje charakteristiku projektu, popis jeho jednotlivých fází spolu s detailním popisem jednotlivých aktivit, které jsou zaměřeny na usnadnění adaptačního procesu. The bachelor project deals with the problem of adaptation of pre-school age children after admission to kindergarten. It contains the characteristics of the project, a description of its individual phases, together with a detailed description of the individual activities aimed at facilitating the adaptation process. Keywords: adaptace; mateřská škola; předškolní věk; fáze adaptace; hra; dítě; adaptation; kindergarten; pre-school age; adaptation phase; play; child Available in digital repository of UPOL.
Projekt adaptace dětí předškolního věku po vstupu do mateřské školy Nový Malín

Bakalářský projekt se zabývá problematikou adaptace dětí předškolního věku po nástupu do mateřské školy. Obsahuje charakteristiku projektu, popis jeho jednotlivých fází spolu s detailním popisem ...

ŠAMAJOVÁ, Lucie; TROCHTOVÁ, LUDMILA Siarda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi
KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
2018 - Czech
Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem k množství materiálu potřebného pro použití při aplikaci. Tyto podmínky splňují metody přípravy v pevné fázi využívající termické redukce oxidů nebo oxyhydroxidů železa. V této materiálově zaměřené disertační práci jsou proto představeny mechanismy termicky indukovaných transformací vybraných forem oxidů železa, které byly in situ monitorovány pomocí vysokoteplotní rentgenové difrakce, se speciálním zaměřením na redukční experimenty vedoucí k přípravě nZVI. Součástí mechanismu transformace maghemitu na nZVI je také jeho postupná redukce na magnetit, jedna kapitola se proto věnuje také tomuto tématu a je v ní prezentována příprava a charakterizace nestechiometrických magnetitů (tj. s různou mírou oxidace Fe2+). Stěžejní část práce se ovšem věnuje přípravě nZVI částic stabilizovaných pomocí cíleného vytvoření oxidické slupky s kontrolovanou tloušťkou mezi 4 a 10 nm, jejich vlastnostem a použití. Je představen vliv tloušťky a charakteru slupky na fyzikálně-chemické charakteristiky nZVI a zejména aplikační potenciál částic se 7 až 10 nm slupkou. V závěru práce je potom prezentováno praktické využití termicky indukovaných procesů pro přípravu některých aplikačně zajímavých materiálů zahrnujících nanočástice magnetitu s unikátní morfologií, nanočástice Häggova karbidu nebo kompozitní materiály na bázi nZVI ve vápenaté matrici. For practical usage of nanoscale zero valent iron (nZVI) particles in real applications is essential relatively simple and reliable preparation method, which is also applicable and cost effective with respect to the amount of material needed for application. These conditions can be successfully satisfied by the solid state methods based on thermally induced reduction of iron oxides or oxyhydroxides. In this materially oriented thesis are therefore introduced mechanisms of thermally induced transformations of selected iron oxides, which were in situ monitored by variable temperature X-ray diffraction, with a special focus on reduction experiments leading to preparation of nZVI. A part of maghemite transformation to nZVI is also its gradual reduction to magnetite. One chapter of the thesis therefore deals with this topic and covers preparation and characterization of nonstoichiometric magnetites (i.e., with different levels of Fe2+ oxidation). However the main part of this work presents the preparation of nZVI stabilized by targeted creation of oxide shell with controllable thickness between 4 and 10 nm, their properties and usage. The influence of shell thickness and its character on physical-chemical characteristics and especially application potential of particles with 7 to 10 nm oxide shell are introduced. The latter part of the work shows the utilization of thermally induced processes for preparation of materials interesting from application point of view covering magnetite nanoparticles with unique morphology, nanoparticles of Hägg's carbide and composite materials based on nZVI in calcium matrix. Available in digital repository of UPOL.
Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi

Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem ...

KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv skautingu na výchovu
KOSTLÁNOVÁ, Markéta; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela; SMAHEL, Rudolf
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem skautingu na jeho členy a na výchovu jejich dětí. Teoretická část vymezuje skauting a skautskou výchovnou metodu. V praktické části při realizaci kvalitativního výzkumu používám metodu IPA. Analyzuji rozhovory šesti respondentů, rodičů, kteří prošli skautským hnutím, a mají zkušenosti s výchovou vlastních dětí. Z výzkumu vyplývá, že všichni respondenti se shodují na tom, že skautské hodnoty jsou propojeny s jejich životy. Lze tvrdit, že každý z nich byl skautingem při výchově jednoznačně ovlivněn. This thesis focuses on influence of Scouting to members and upbringing their children. The theoretic part defines Scouting and Scout method. In the practical part, there is the qualitative research which is realized by Interpretative Phenomenological Analysis. I analyse interviews of six respondents, they are parents who used to be active Scouts and they have an experience with upbringing of their own children. The research shows that all answerers agree that Scout values are closely connected with their lives. Thus, it demonstrates that Scouting influenced each of them in upbringing of children. Keywords: skauting; skaut; výchova; vliv skautingu; skautská metoda; skautské hodnoty; skautské principy; IPA; Zajíc; kvalitativní výzkum; Scouting; Scout; upbringing; influence of Scouting; Scout method; Scout values; Scout principles; IPA; Zajíc; qualitative research Available in digital repository of UPOL.
Vliv skautingu na výchovu

Diplomová práce se zabývá vlivem skautingu na jeho členy a na výchovu jejich dětí. Teoretická část vymezuje skauting a skautskou výchovnou metodu. V praktické části při realizaci kvalitativního ...

KOSTLÁNOVÁ, Markéta; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela; SMAHEL, Rudolf
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases