Number of found documents: 559642
Published from to

Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu
Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
2017 - English
Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: Comparison of Benefits and Drawbacks of Sport Sponsorship as Opposed to Traditional Advertising Department: Department of Sport Management Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. The year of presentation: 2017 Abstract The objective of this work is to answer if marketing decision makers prefer and tend to use advertising or sport sponsorship, and which are the crucial factors that can persuade them to be inclined towards the first or the second promotional tool. The main research relies on qualitative method of 'phenomenological study', with the goal to understand how individuals (managers) perceive certain experience in every day processes that makes logic in real life i.e. which is the meaning and how their experiences are structured in regards to the given phenomenon (the two promotional tools)? This knowledge was captured through personal interviews with relevant decision makers of eight renowned brands. They received a semi structured questionnaire with open questions that motivated them to share their opinion and feelings. The results of the interviews were interpreted in a narrative form. A matrix table... Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliografická identifikace: Autorovo křesní jméno a příjmení: Sašo Belovski Název disertační práce: Srovnání výhod a nevýhod Sportovního sponzorství oproti tradiční reklamě Obor: Sportovní Management Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok prezentace: 2017 Anotace Cílem této dizertační práce je odpovědět zda rozhodující činitelé v oblasti marketingu upřednostňují a z pravidla využívají reklamu nebo sportovní sponzorství a které jsou rozhodujícími faktory, které je mohou přesvědčit, aby byli nakloněny k prvnímu či druhému propagačnímu nástroji. Hlavní výzkum se opírá o kvalitní metodu 'fenomenologického studia' s cílem porozumět tomu jak jednotlivci (manažeři) vnímají určitou zkušenost v každodenních procesech, které činí logiku v reálném životě, t.j. jaký smysl a jaké jsou jejich zkušenosti strukturovány pokud jde o daný jev (dva propagační nástroje)? Tato znalost byla zachycena osobními rozhovory s relevantními osobami s rozhodovací pravomocí z osmi renomovaných značek. Obdrželi částečně strukturovaný dotazník s volnými otázkami, které je motivovaly ke sdílení svých názorů a pocitů. Výsledky těchto rozhovorů byli interpretovány narativní metodou. Byla vytvořena maticová tabulka, která vysvětluje a... Keywords: Marketing; Komunikace; Sponzorství; Reklama; Marketing; Communication; Sponsorship; Advertising Available in a digital repository NRGL
Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu

Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: ...

Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Řízení o evropském platebním rozkazu - paralely a rozdíly v porovnání s právem evropským, českým a německým
Ranič, Radim; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Slovak
This rigorous thesis deals with the European order for payment in terms of parallels and differences with the European, Czech and German law. On the basis of predefined criteria the work compares the European o rder for payment with the Czech payment order and the German payment order, while the relationship with other European International Private Law institutes has not escaped our attention. Due to the longer effectiveness of the European order for payment regulation we were able in this work to evaluate experience with its application and the case law. A number of identical features of payment orders have been identified in the work, such as their speed of the procedure, optionality, issue without the hearing of the opposing party and their cancellation after objections against them. Differences have also been identified, mainly in the scope of application, different use in cross-border cases, different demand on the scope of evidence in the proposal for issue, the structure of the procedure as one or a two step and different time limits for filing of objections. Táto rigorózna práca sa zabýva problematikou európskeho platobného rozkazu z hľadiska paralel a rozdielov s právom eur ópskym, českým a nemeckým. Práca na základe dopredu definovaných kritérií porovnáva európsky platobný rozkaz s českým platobným rozkazom a nemeckým platobným rozkazom, pričom pozornosti neunikol ani vzťah s inými inštitútmi EMPS. Vzhľadom na dlhšiu účinnosť úpravy eur ópskeho platobného rozkazu bolo možné v práci už zhodnotiť skúsenosti s aplikáciou a tiež judikatúru. V práci bolo identifikovaných niekoľko zhodných znakov platobných rozkazov, napr. rýchlosť konania, fakultatívnosť, vydanie bez vypočutia odporcu a ich zrušenie po podaní námietok voči nim. Zistené boli ale aj odlišnosti, predovšetkým v rozsahu aplikácie, rôznom použití v cezhraničných prípadoch, rôznymi nárokmi na rozsah poskytnutia dôkazov v návrhu na vydanie, štruktúrou konania ako jedno alebo dvojstupňového a rôzne lehoty na podanie námietok. Keywords: Mezinárodní právo soukromé; evropské mezinárodní právo soukromé; evropský platební rozkaz; Private International Law; European Private International Law; European Order for Payment Available in a digital repository NRGL
Řízení o evropském platebním rozkazu - paralely a rozdíly v porovnání s právem evropským, českým a německým

This rigorous thesis deals with the European order for payment in terms of parallels and differences with the European, Czech and German law. On the basis of predefined criteria the work compares the ...

Ranič, Radim; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Permeabilita a mikrostruktura modelových lipidových membrán stratum corneum: srovnání nehydroxylovaných a (R)- a (S)-α-hydroxylovaných ceramidů
Šilarová, Michaela; Vávrová, Kateřina; Zbytovská, Jarmila
2017 - Czech
Ceramides are lipid components in the uppermost layer of the skin, stratum corneum and they are essential for correct function of a skin barrier. In the stratum corneum, ceramides with cholesterol and free fatty acids are in equimolar ratio. Ceramides contain sphingoid bases, which are amino alcohols sphingosine, phytosphingosine, dihydrosphingosine or 6- hydroxysphingosine. These sphingoid bases are N-acylated by non-hydroxylated, α- hydroxylated or ω-hydroxylated fatty acid, mostly by lignoceric (C24) acid. The aim of this work was to study the permeability and microstructure of the model membranes containing non-hydroxylated ceramides. Moreover, we aimed to study the effect of additional α-hydroxyl group in ceramides including the effect of stereochemistry in position 2. We prepared model membranes based on Cer, free fatty acids (C16-24), cholesterol and a small amount of cholesteryl sulfate (5 wt%). We investigated four permeability markers: electrical impedance, water loss through the membrane, flux of theophylline and flux of indomethacin. The microstructure and miscibility of ceramides with other lipids were studied by infrared spectroscopy and X-ray powder diffraction. The results from experiments showed some differences between ceramides. For example the effect of the type of sphingoid... Ceramidy jsou látky ze skupiny sfingolipidů, které jsou nezbytné pro správnou funkci kožní bariéry. Kožní bariéra se nachází v nejsvrchnější vrstvě kůže nazývané stratum corneum. Společně s cholesterolem a volnými mastnými kyselinami jsou zde ceramidy zastoupeny v ekvimolárním množství. Kožní ceramidy jsou acylované sfingoidní báze, kterými mohou být buď sfingosin, fytosfingosin, dihydrosfingosin nebo 6-hydroxysfingosin. Sfingoidní báze jsou N-acylovány nehydroxylovanou, α-hydroxylovanou nebo ω-hydroxylovanou mastnou kyselinou. Cílem této práce bylo studium permeability a mikrostruktury modelových membrán obsahující ceramidy s nesubstituovaným (nehydroxylovaným) a α-hydroxylovaným acylem. Dále byl u α-hydroxylovaných ceramidů zkoumán vliv stereochemie hydroxylové skupiny v poloze 2 acylové části. Byly připraveny modelové lipidové membrány obsahující příslušný ceramid, směs mastných kyselin (C16-24), cholesterol a 5% podíl cholesterol-sulfátu. Na takto připravených membránách byly studovány bariérové vlastnosti ceramidů pomocí vybraných permeačních parametrů: relativní ztráta vody přes membránu, elektrická impedance, flux theofylinu a flux indomethacinu. Mikrostruktura a mísitelnost ceramidů s ostatními lipidy byla hodnocena pomocí infračervené spektroskopie a rentgenové práškové difrakce. Výsledky... Available in a digital repository NRGL
Permeabilita a mikrostruktura modelových lipidových membrán stratum corneum: srovnání nehydroxylovaných a (R)- a (S)-α-hydroxylovaných ceramidů

Ceramides are lipid components in the uppermost layer of the skin, stratum corneum and they are essential for correct function of a skin barrier. In the stratum corneum, ceramides with cholesterol and ...

Šilarová, Michaela; Vávrová, Kateřina; Zbytovská, Jarmila
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava podmínek lovu zvířat
Pečinka, Jan; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
2017 - Czech
The main goal of this rigorous thesis is to analyse the legal framework for game hunting in the Czech Republic and its historical development in order to suggest some possible improvements of its shortcomings. The main focus is concentrated on the legal framework for gamekeeping and fishing. This rigorous thesis does compare also the local Czech legislation with the international law and with the legal framework in the European Union. A special attention is paid to the comparison of the Czech legislation for game hunting with its Slovakian equivalent. Tato práce má za cíl popsat právní úpravu podmínek lovu zvířat v České republice, včetně jejího historického vývoje, a navrhnout možná řešení k odstranění jejich nedostatků. Největší pozornost je věnována právním podmínkám lovu zvířat v rámci myslivosti a rybářství. Práce je zaměřena také na právní úpravu podmínek lovu zvířat v rámci práva Evropské unie i v rámci mezinárodního práva. Samostatně je shrnuta daná právní úprava ve Slovenské republice a je provedeno její srovnání s právní úpravou podmínek lovu zvířat České republiky. Keywords: lov; myslivost; rybářství; hunting; gamekeeping; fishing Available in a digital repository NRGL
Právní úprava podmínek lovu zvířat

The main goal of this rigorous thesis is to analyse the legal framework for game hunting in the Czech Republic and its historical development in order to suggest some possible improvements of its ...

Pečinka, Jan; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2017

Essays on Economics of Education and Social Policy
Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
2017 - English
In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in Georgia are merged in order to investigate the impact of an unconditional cash transfer on the university enrollment rate in Georgia. Given that the program recipients were selected by virtue of being below a certain quantitative poverty threshold, this feature of the program is exploited to implement a global regression discontinuity. The study finds a positive impact of cash transfers on enrollment in tertiary education. Specifically, being a recipient of the social assistance program significantly increases a student's likelihood of enrollment, by 6.3%. More importantly, the findings suggest that the observed effect is gender specific: the impact is stronger for males. Male children of a beneficiary family have a 13.4% greater chance of being admitted to university. This marks the first attempt to study such a program in the context of education. The paper contributes to the growing literature on the long-run effects of cash transfers. In the second chapter, the impact on a broad range of outcomes of the same social assistance program in Georgia is examined. An original household survey was developed and... V první kapitole této dizertační práce slučujeme data z cíleného programu sociálních dávek (nepodmíněný transfer hotovosti) s daty z gruzínského národního a zkušebního centra, abychom analyzovali vliv nepodmíněného transferu hotovosti na míru zápisů na vysoké školy v Gruzii. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný program poskytoval hotovostní transfer pouze jedincům, kteří byli pod určitou kvantitativně měřitelnou hladinou chudoby, používáme v této studii metodu globálního regression discontinuity designu. Nacházíme pozitivní vliv peněžních transferů na míru zápisů na vysoké školy. Být příjemcem transferu v rámci programu sociální podpory konkrétně zvyšuje pravděpodobnost zápisu na vysokou školu o 6,3%. Důležitým zjištěním také je, že výsledky ukazují, že vliv výše zmíněného programu je vyšší pro muže než pro ženy. Chlapci z chudých rodin, které dostávají peníze skrze program sociální podpory, mají o 13,4% vyšší šanci, že se dostanou na vysokou školu než chlapci pocházející z rodin, které transfer neobdržely. Tato analýza je prvním pokusem o zkoumání efektu podobného programu v rámci vzdělávacího systému a zároveň přispívá k rostoucí literatuře zabývající se dlouhodobým vlivem hotovostních tranferů. Ve druhé kapitole zkoumáme vliv stejného gruzínského programu sociální podpory na širší spektrum proměnných. V roce... Available in a digital repository NRGL
Essays on Economics of Education and Social Policy

In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in ...

Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
Univerzita Karlova, 2017

Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur
Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
2017 - English
Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular monolayers can be used to tune properties of the material toward a desired application. However, site-specific adsorption of molecules or molecular patterning on silicon surfaces is a difficult task due to the high reactivity of silicon. In this work, we use scanning tunneling microscopy, ab-initio calculations and kinetic Monte Carlo simulations to study adsorption of organic molecules on a bare and thallium-passivated Si(111) surface. We show that the polarity of molecules has a large impact on bonding of the molecules with the bare surface. We demonstrate that, in comparison with the bare surface, molecules or single-atom adsorbates deposited on the Tl-passivated surface have significantly higher mobility. The increased mobility induces formation of 2D gases on the surface and enables formation of self-assembled molecular structures. We propose a novel method to directly visualize the 2D surface gases and we show that a phase of surface gases containing molecule-bound dipoles can be controlled by a non-homogeneous electric field. 1 Kremík je v súčasnosti najpoužívanejší polovodičový materiál, ktorého aplikácie siahajú od solárnych článkov a senzorov po elektronické zariadenia. Funkcionalizácia povrchu pomocou molekulárnych vrstiev môže vylepšiť vlastnosti kremíkového povrchu a môže zmenšiť veľkosť funkčných prvkov elektronických zariadení. Avšak, nájdenie spôsobu akým molekuly naviazať na konkrétne miesta na povrchu a nájdenie spôsobu akým molekuly usporiadať na kremíkových povrchoch nie je ľahké kvôli vysokej reaktivite kremíku. V tejto práci používame skenovací tunelový mikroskop, ab-initio výpočty a kinetické Monte Carlo simulácie a študujeme adsorpciu organických molekúl na čistom a táliom pasivovanom povrchu Si(111). Ukazujeme, že polarita molekúl má veľký dopad na spôsob naviazania molekúl na čistý povrch. Naše pozorovania dokazujú, že v porovnaní s čistým povrchom sú molekuly a jedno-atomárne adsorbáty na pasivovanom povrchu výrazne mobilnejšie. Zvýšená mobilita molekúl spôsobuje vytvorenie 2D plynu na povrchu a umožňuje tvorbu samousporiadaných molekulárnych štruktúr. V práci navrhujeme novú metódu pre priame pozorovanie 2D molekulárneho plynu a ukazujeme, že pomocou nehomogénneho elektrického poľa je možné kontrolovať fázu molekúl na povrchu, v prípade že tieto molekuly na seba viažu dipólový moment. 1 Keywords: thallium; křemík; samouspořádání; phthalocyanine; 2D plyn; thallium; silicon; self-assembly; phthalocyanine; 2D gas Available in a digital repository NRGL
Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur

Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular ...

Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
Univerzita Karlova, 2017

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví
Volná, Michaela; Štangová, Věra; Brádlerová, Libuše
2017 - Czech
With regard to its content, my work deals with equal treatment and prohibition of discrimination in the relationships pertaining to labour law when the effort is expended to provide a comprehensive description of these issues with regard to international law as well as national law. The principle of equal treatment is the leading principle of modern world. The principle of equal treatment runs through all areas of law so the principle of equal treatment and non-discrimination belongs to the most important principle of human rights protection. In the introductory part of my work, I am first focusing on the definition of basic terms that are used in this area and that are necessary to be understood. In addition, I was analysing the issues on the background of the documents of international law, law of the European Union, and also legal regulation of the Czech Republic. There are no doubts that the national regulation in the area of equal treatment and prohibition of discrimination for the reason of sex in the relationships pertaining to labour law is very influenced just by the legislation of the European Union. Last but not least, I am dealing with the issues women meet on the labour market. It concerns especially the issue in the area of equal treatment in employment and in the area of equal... Má práce se obsahově orientuje na rovnost a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví, přičemž snahou je ucelený výklad této problematiky a to jak v souvislostech mezinárodního práva, tak také práva evropského a vnitrostátního. Zásada rovného zacházení je vůdčí zásadou moderního světa. Princip rovnosti prostupuje všemi oblastmi práva, a proto patří zásada rovnosti a nediskriminace mezi nejvýznamnější principy ochrany lidských práv. V úvodu práce jsem se zaměřila nejprve na vymezení základních pojmů, které se v této oblasti užívají a kterým je nutno porozumět. Dále jsem problematiku rozebírala na pozadí dokumentů mezinárodního práva, práva Evropské unie a také právní úpravy České republiky. Je nepochybné, že vnitrostátní úprava v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích je právě legislativou EU velmi ovlivněna. V neposlední řadě se věnuji problémům, se kterými se setkávají ženy na pracovním trhu. Jedná se zejména o problém v oblasti rovného přístupu k zaměstnání a v oblasti rovnosti v odměňování žen a mužů. Závěrem se zabývám také právními prostředky ochrany před diskriminací. Keywords: pracovněprávní vztahy; zákaz diskriminace z důvodu pohlaví; antidiskriminační zákon; labor relations; prohibition of discrimination in the labor relations on the basis of gender; Anti-Discrimination Act Available in a digital repository NRGL
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví

With regard to its content, my work deals with equal treatment and prohibition of discrimination in the relationships pertaining to labour law when the effort is expended to provide a comprehensive ...

Volná, Michaela; Štangová, Věra; Brádlerová, Libuše
Univerzita Karlova, 2017

Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol
Vorlíček, Radek; Samek, Tomáš; Bittnerová, Dana; Synková, Hana
2017 - Czech
Radek Vorlíček ABSTRACT The dissertation explores the dynamics of social marginality and dominance in educational settings. It explores social distance dynamics among pupils in elementary school, and its impact on their position in social hierarchy. I focus on social interaction in a group of children, and record the context in which the inclusion or exclusion of non-dominant identities take place. Special attention is paid to the role of schools in the process of boundary constructions. Larger framework of the research is integration, segregation and assimilation tendencies of school systems. The dissertation is based upon long-term qualitative inductive and ethnographic fieldwork. The central method of my fieldwork is observation. To some extent, the research was conducted in the framework of goffmanian interactionism. The data for this study have been collected over a period of ten months in twelve elementary schools located in various regions of the Czech Republic and Slovak Republic. The dissertation is structured in four parts: (1) Introduction, referring to the aim and structure of the dissertation; (2) Methodology, presenting the research process, strategies and methods as well as data analysis, theoretical and methodological discussions, reflexivity and ethical aspects; (3) Elementary schools in... Radek Vorlíček ABSTRAKT Disertační práce se zabývá sociální dynamikou marginality a dominance v prostředí základních škol. Zaměřuje se na dynamiku sociální vzdálenosti mezi dětmi na základních školách a všímá si, jak tato dynamika upevňuje či naopak oslabuje jejich postavení v hierarchii. Popisuje sociální interakce v kolektivu dětí a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo sociálně třídní. Zkoumá, jakou roli zastává škola v procesu konstituování a vyjednávání (sociálních, etnických a interakčních) hranic ve školním prostředí. Makrosociálním rámcem výzkumu jsou témata fungování českého školství a jeho segregační, integrační či asimilační tendence. Disertační práce je založena na dlouhotrvajícím kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu. Hlavní metodou výzkumu bylo pozorování. Výzkum se do jisté míry opírá o perspektivu goffmanovsky chápaného interakcionismu. Probíhal deset měsíců ve dvanácti základních školách v různých regionech České republiky a Slovenské republiky. Práce je členěna do čtyř hlavních částí: (1) úvod pojednává o cílech a struktuře disertační práce; (2) metodologie se vztahuje k výzkumnému procesu, strategii a metodám, analýze dat, teoreticko-metodologickým diskuzím,... Keywords: sociální exkluze; sociální interakce; interetnické vztahy; etnicita; romský žák; základní škola; inkluzivní vzdělávání; social exclusion; social interaction; interethnic relationship; ethnicity; Roma pupil; elementary school; inclusive education Available in a digital repository NRGL
Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol

Radek Vorlíček ABSTRACT The dissertation explores the dynamics of social marginality and dominance in educational settings. It explores social distance dynamics among pupils in elementary school, and ...

Vorlíček, Radek; Samek, Tomáš; Bittnerová, Dana; Synková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Martina Pechová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Determination of selected phenolic compounds in fruit This diploma work deals with development and optimization of HPLC method for determination of selected phenolic compounds - gallic acid, chlorogenic acid, caffeic acid, catechin, epicatechin, rutin, quercetin, quercitrin, phloretin and phloridzin. The diploma work includes information about the general characteristics of phenolic compounds and information about their structure. It further describes HPLC method and mentions the short review of scientific publications regarding this topic. In the optimization step several types of gradients of mobile phase, stationary phase (chromatographic column of type C18, phenyl-hexyl, biphenyl, amino, cyano and monolithic column), other separation conditions (temperature, extraction) were tested and validation of the method was carried out. For the analysis of selected compounds precolumn Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) and the column Kinetex C18 column (150 x 4,6 mm x 5 µm) were used. The detection was performed by DAD spectrophotometric detector at wavelengths of 255, 280, 320 and 365 nm, column... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH... Available in a digital repository NRGL
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Martina Pechová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Pechová, Martina; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte
Matysová, Monika; Scheu, Harald Christian; Morávek, Jakub; Forejtová, Monika
2017 - Czech
This dissertation "European legal aspects of the protection of the private and family life of the child" focuses on the protection of privacy, particularly on data protection of children in the context of traditional and modern communication technologies. The family - parents plays the most important role in the environment of traditional and modern communication technologies for ensuring the right to privacy of children. Although the right to privacy and protection of personal data belongs directly to the child, parents have to provide the exercise of these rights of the child with regard to his/her age and mental capacity of the child. Particularly with regard to the constant development of modern technologies, it is possible to imagine that the increasingly threatening situations in terms of privacy and children's personal data will be more frequent. In selected cases, the analysis focuses on the question of who constitutes the cause of unlawful interference into the right of privacy, particularly data protection, individualization of the right or combination of rights to which an unlawful interference has been occurred and how the judicial authorities and national data protection authorities define in individual cases the permissible level of interference with the right to privacy and the... Disertační práce "Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte" se zaměřuje na ochranu soukromí a zejména ochranu osobních údajů dětí v kontextu tradičních a moderních komunikačních technologií. V prostředí tradičních i moderních komunikačních technologií při zajištění výkonu práva na ochranu soukromí dětí hraje nejdůležitější úlohu rodina - rodiče dítěte. I když právo na ochranu soukromí a osobních údajů náleží přímo dítěti, rodiče musí zajišťovat výkon těchto práv dítěte s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti dítěte. Zejména s ohledem na neustálý rozvoj moderních technologií si lze představit, že k ohrožujícím situacím z hlediska zajištění ochrany soukromí a osobních údajů dětí bude docházet stále častěji. Ve vybraných případech se rozbor zaměřuje na otázku, kdo představuje původce nepřiměřeného zásahu do ochrany osobních údajů či soukromí, do jakého práva či kombinace práv daný původce zasáhl, a jak soudní orgány a národní autority ochrany osobních údajů vymezují v jednotlivých případech přípustnou míru zásahu do práva na soukromí a ochrany osobních údajů dětí. Keywords: Soukromí; ochrana osobních údajů; rodinný život; rodina; děti; tradiční komunikační technologie; moderní komunikační technologie; Privacy; data protection; family life; family; children; traditional communication technologies; modern communication technologies Available in a digital repository NRGL
Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte

This dissertation "European legal aspects of the protection of the private and family life of the child" focuses on the protection of privacy, particularly on data protection of children in the ...

Matysová, Monika; Scheu, Harald Christian; Morávek, Jakub; Forejtová, Monika
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases