Number of found documents: 525531
Published from to

VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PAPAYOVÁ, Vanda
2019 - Czech
Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě životního prostředí a starých ekologických zátěží v jejich okolí. Pokud se jim těchto informací nedostává, zjistit formou dotazníků pro učitele, proč tomu tak není. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, zaměřila jsem se zde na vysvětlení pojmů životní prostředí a staré ekologické zátěže. Dále na jejich způsoby odstranění-sanace, nebo alespoň jejich zmírnění. Ve druhé části jsem pracovala s dotazníkem, který vyplnili učitelé a učitelky ze základních škol, kteří vyučují přírodopis či přírodovědu. Dotazník jsem zpracovala standardním způsobem. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že problematice znečištění životního prostředí by se na školách mohlo věnovat více času. The aim of my bachelor thesis is to explain the therms of environment, old environmental burden and its remediation. I treid to find out if trehe is enough information about the stage of the local environment and its environment burden at primary schools. If trehe is not enough information, the thesis evaluates researches given to the teachers why that is. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical. It is focused on the therm of environment and environmental burden explanation, its elimination - remediation or its mitigation. The second part works with the questionnaire filled by science teachers of the primary schools. The results show, that environmental problem should be discussed more at schools, and the teachers should pay more attention to this issue. Keywords: Životní prostředí; staré ekologické zátěže; znečištění; sanace; Environment; old environmental burden and remediation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě ...

PAPAYOVÁ, Vanda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.
KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2018 - Czech
Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však jen u formální analýzy příkladů portálové architektury. Na základě provedených komparací jednotlivých příkladů vyplynuly i nové, zajímavé analogie a kulturně historické souvislosti, které pomohly představit moravského hejtmana Ctibora Tovačovského jako význačného literáta, filozofa, diplomata, vládce a stavebníka. Předkládaná práce je výsledkem několika samostatných studií, které se zabývají fenoménem triumfu, triumfálního portálu a jeho výpovědní hodnotou na pozadí společenského vývoje druhé poloviny 15. století. Do centra badatelského zájmu se tak dostaly nejen přední centra renesanční dvorské kultury jako papežský stát, vévodství urbinské, ferrarské, mantovské ad., ale také významné vůdčí osobnosti uměleckého a intelektuálního prostředí renesanční Itálie, jejichž působení ovlivnilo kulturní dění na Moravě. My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the center of my research interest. My first attention was focused on an identification of the typological patterns in the architectural sculpture of the Italian Quattrocento. Research didn´t stop with a formal analysis of portal architecture. Thanks to the detailed comparison of examples of the portal architecture, new and interesting analogies emerged, which enlightened the cultural-historical backround of Moravian Renaissance style. All these information also helped to complete the picture describing the multi-personality of Ctibor Tovačovský as a distinguished writer, philosopher, diplomat, ruler and builder. This dissertation consists of individual essays that aimed to describe the historical and artistic events in the local contexts which are related to the cultural milieu in Moravia in the second half of the 15th century. The object of my dissertation was to submit the theoretical basis of the new style, to describe a wider historical context and ideological motivations which stood on the background of the arrival of the Renaissance style to Tovačov. Keywords: Renesance; humanismus; architektonická skulptura; quattrocento; triumfální portál; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský z Cimburka; papež Pius II.; Matyáš Korvín; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini;; Renaissance; humanism; architectonic sculpture; Quattrocento; triumphal portal; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský of Cimburk; pope Pius II.; Mathias Corvinus; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini Available in the UPOL Library.
Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.

Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však ...

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fylogeneze tribu Calopterini (Coleoptera: Lycidae)
KALOUSOVÁ, Romana; BOCÁK, Ladislav; BOČEK, Matěj
2018 - Czech
Tribus Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) je převážně neotropická skupina obsahující několik set druhů, z nichž část je potenciálně neotenních. Dřívější studie se potýkaly vzhledem k modifikované ontogenezi i některým chybějícím zástupcům s problémy při definování morfologických synapomorfií. Práce založená na morfologických znacích rozdělila tribus Calopterini do tří podtribů: Eurrhacina, Acroleptina a Calopterina. Eurrhacina byly později povýšeni na tribus. Molekulární fylogeneze této skupiny dosud nebyla studována. Předložená práce je tedy první molekulárně založenou fylogenetickou studií tribu Calopterini a předkládá podklady pro novou klasifikaci a hypotézu o evoluci neotenie. Tato studie je postavená na pěti genových fragmentech: jaderné markery zastoupeny sekvencemi ribozomálních genů 18SrRNA a 28SrRNA, mitochondriální markery zastoupeny fragmenty rrnL, nad5 a cox1mtDNA. Výsledky fylogenetické analýzy podporují sesterské postavení Eurrhacini a Calopterini, nepodporují monofylii Calopterina a vyvolávají nutnost předefinovat Acroleptina. I při relativně malém počtu vzorků je identifikováno devět linií zasluhující statut rodu, což odráží nedostatečnou znalost této skupiny. Byl prokázán několikanásobný vznik neotenie a potvrzeno soustředění neotenních forem v podtribu Acroleptina. The Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) is a predominantly tropical lineage of net-winged beetles and contains several hundred described species. Some of them putatively have larviform females and are considered as neotenics. Earlier studies had to solve problems with character homologation owing to the considerably modified morphology of species with the neotenic development. Additionally, some species have not been available for the analysis. Morphology-based analysis defined three subtribes: Eurrhacina, Acroleptina a Calopterina. The first of them later elevated to the rank of the tribe Eurrhacini. Molecular phylogeny of this group have not been studies and this is the first trial to present a comprehensive molecular hypothesis for this lineage. Here, I present the basis for the new classification and a modified hypothesis on the evolution of ontogeny. The phylogenetic tree was recovered using five nuclear and mitochondrial DNA fragments: 18SrRNA, 28S rRNA, and rrnL, nad5, cox1 mtDNA. The results support the sister relationships of Calopterini and Eurrhacini, but do not support the monophyly of Calopterina and there is a need to re-define Acroleptina. In contrast with a relatively low number of samples, I have identified nine independent lineages which deserve description as new genera. These findings document our fragmentary knowledge on the tropical diversity. Furthermore, I recovered multiple origins of neoteny in Calopterini and their clustering in the subtribe Acroleptina. Keywords: Neotenie; Jižní Amerika; Calopterini; molekulární fylogeneze; Neoteny; South America; Calopterini; molecular phylogeny Available in digital repository of UPOL.
Fylogeneze tribu Calopterini (Coleoptera: Lycidae)

Tribus Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) je převážně neotropická skupina obsahující několik set druhů, z nichž část je potenciálně neotenních. Dřívější studie se potýkaly vzhledem k ...

KALOUSOVÁ, Romana; BOCÁK, Ladislav; BOČEK, Matěj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Finanční trhy a jejich modelování
GELOVÁ, Olga; VODÁK, Rostislav; ZÁVODNÝ, Miloslav
2018 - Czech
Má diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je věnována několika způsobům, jak můžeme nahlížet na finanční trhy a jejich modelování. Seznámíme se se dvěma protichůdnými teoriemi, behaviorální ekonomií a teorií efektivních trhů. Dále se dozvíme více o inflaci i o stochastických procesech, které jsou při modelování finančních trhů, přesněji, při modelování tržní ceny akcie, využívány. Část druhá je zaměřena na praktickou část, ve které se budeme věnovat několika úpravám modelu z [14], s pomocí programu MATLAB. Cílem je vyzkoušet si některé úpravy, které by mohly realističtěji modelovat skutečné finanční trhy. My diploma thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which is devoted to several ways we can look at the financial markets and their modeling. We deal with two contradictory theories, behavioral economics and the theory of efficient markets. We also learn more about inflation and stochastic processes that are used in modeling the financial markets, more precisely, when modeling the market price of the stock. The second part is focused on the practical part, in which we deal with several modifications of the model [14] with the help of the MATLAB program. The aim is to test some adjustments that could realistically model real financial markets. Keywords: teorie efektivních trhů; behaviorální ekonomie; stochastický proces; inflace; tržní cena akcie; agenti (investoři); Efficient Market Hypothesis; Behavioral economics; stochastic processes; inflation; market price of the stock; agents (investors) Available in digital repository of UPOL.
Finanční trhy a jejich modelování

Má diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je věnována několika způsobům, jak můžeme nahlížet na finanční trhy a jejich modelování. Seznámíme se se dvěma ...

GELOVÁ, Olga; VODÁK, Rostislav; ZÁVODNÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Síťová neutralita a hospodářská soutěž
LLESHI, Liridon; PETR, Michal; STEHLÍK, Václav
2018 - Czech
Tato práce pojednává o zvláštní aplikaci některých pravidel Síťové neutrality uvedených v Nařízení EU 2015/2120, tj. tzv. Otevřeného internetu, optikou norem předpisů chránících hospodářskou soutěž. Cílem této práce je prozkoumat průnik těchto předpisů a analyzovat jejich možnosti využití při ochraně materiálních i imateriálních statků a zájmů oblasti Otevřeného internetu. V práci je poukazováno na některé potíže spojené s takovým přístupem, zejména problém s určením relevantního trhu a tržní síly jednotlivých podniků. Samostatná kapitola je věnována doktríně zvané Essential facilities doctrine a pojmu neutralita vyhledávání, ve které je demonstrováno, jak předpisy chránící samotnou podstatu Otevřeného internetu vedou ochraně hospodářské soutěže a vice versa. This thesis deals with the special application of some of the rules of Network Neutrality as set out in the EU Regulation 2015/2120, i.e. the so-called Open Internet, in the optics of the standards of anti-competitive provisions. The aim of this work is to investigate the penetration of these regulations and to analyse their possibilities of use in the protection of material and immaterial goods and interests of the Open internet. The work highlights some of the difficulties associated with such an approach, notably the problem of determining the relevant market and the market power of individual companies. A separate chapter is devoted to the doctrine of Essential facilities and the concept of search neutrality, which demonstrates how regulations protecting the very essence of Open Internet lead to competition protection and vice versa. Keywords: Síťové neutralita; neutralita vyhledávání; otevřený internet; nařízení 2015/2120; elektronické komunikace; internet; data; CAP; ISP; BEREC; ČTÚ; ÚOHS; zero-rating; vícestranná platforma; essential facilities doctrine; hospodářská soutěž; relevantní trh; tržní síla; SSNIPT test; SSNDQ test; Vodafone pass.; Net neutrality; search neutrality; open internet; regulation 2015/2120; electronic communications; internet; data; CAP; ISP; BEREC; CTU; ÚOHS; zero-rating; multilateral platform; essential facilities doctrine; competition; relevant market; SSNIPT test; SSNDQ test; Vodafone pass. Available in digital repository of UPOL.
Síťová neutralita a hospodářská soutěž

Tato práce pojednává o zvláštní aplikaci některých pravidel Síťové neutrality uvedených v Nařízení EU 2015/2120, tj. tzv. Otevřeného internetu, optikou norem předpisů chránících hospodářskou soutěž. ...

LLESHI, Liridon; PETR, Michal; STEHLÍK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Expediční cykloturistika jako prostředek prožitku a osobního rozvoje
VRBÍK, Pavel; SVOBODA, Jakub; JANEČKOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
Bakalářská práce popisuje prožitek a osobnostně sociální rozvoj účastníka expediční cykloturistiky, kdy prožitek a z toho vyplývající zkušenost je chápáno jako nástroj pro rozvoj jedince. Stejně tak destinace, kde se účastník pohybuje jako další možný zvýrazňující nástroj prožitku, zkušenosti a rozvoje jedince. Pro autentické zachycení problematiky byla využita retrospektivní autoetnografická metoda výzkumu popisující autorovy zkušenosti s expediční cykloturistikou. Dále pak metoda fenomenologie pro výklad specifik kulturních paradigmat popsaných destinací, obé jako součást kvalitativní metodologie. Celá tato práce se snaží využít principu hermeneutické spirály pro zřejmější pochopení vzájemně propojených specifik popsaného fenoménu. This bachelor thesis describes experience and personal development of participant in cycling tourism expeditions, when experience is a kind of tool for personal development. At the same time the destination is an expressive instrument where the participant is operating. For the authentic describing of the studied theme is used autoethnographic method of the author experience, the phenomenology method for presentation of specific cultural paradigms of destination, both of them as a part of qualitative methods. Whole thesis makes efforts to use principle of hermeneutic spiral for the clear comprehensions of mutual connected phenomena. Keywords: prožitek; zážitek; zkušenost; osobnostně sociální rozvoj; expediční cykloturistika; Balkán; Ukrajina; Barma; autoetnografie; kvalitativní meteologie; experience; personal development; cycling tourism expeditions; Balkan; Ukraine; Burma; autoethnograph; qualitative approach Available in digital repository of UPOL.
Expediční cykloturistika jako prostředek prožitku a osobního rozvoje

Bakalářská práce popisuje prožitek a osobnostně sociální rozvoj účastníka expediční cykloturistiky, kdy prožitek a z toho vyplývající zkušenost je chápáno jako nástroj pro rozvoj jedince. Stejně tak ...

VRBÍK, Pavel; SVOBODA, Jakub; JANEČKOVÁ, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Život mládeže a studentstva z pohledu ruských periodik v meziválečném Československu
ZÁVORKOVÁ, Kamila; KOMENDOVÁ, Jitka; CHADAEVA, Olga
2018 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zmapovat život ruského emigrantského studentstva z pohledu centrálního studentského spolku ORESO. Studentská komunita tvořila významnou složku ruské emigrace, která po říjnovém převratu 1917 odcházela z bolševického Ruska. Studenti cítili potřebu sdružovat se ve spolcích, jež zakládaly na všech místech, kde se usadili. ORESO, jako hlavní spolek ruské studentské emigrace, podporoval své členy, zařazoval je ho školského systému, obstarával stipendia, organizoval studentské akce. Druhou části předložené práce byla analýza Informačního bulletinu ORESO, který vydávala výše zmíněná studentská organizace. Bulletin vycházel v rozmezí let 1923-1937 a byl jedním z cenných zdrojů, podávajících pohled do studentského emigrantského života. The aim of this diploma thesis was to chart the life of Russian emigrant students from the point of view of the ORESO, central student association. The student community was an important part of Russian emigration that left the bolshevik Russia after the October 1917 revolution. Students felt the need to associate in the organizations which they set up wherever they settled down. ORESO, the main association of Russian student emigration, supported its members, placed them into the education system, gave them scholarships and organized the student events. The second part of the thesis was the analysis of the ORESO Information bulletin, which was published by the organization mentioned above. The bulletin was published between the years 1923-1937 and was one of the most valuable sources of insight into the the student´s life of emigrant. Keywords: ORESO; Informační bulletin ORESO; ruská emigrace; studentské spolky; studenti; mládež; ORESO; Information Bulletin ORES; Russian emigration; Students' society; students; youth Available in digital repository of UPOL.
Život mládeže a studentstva z pohledu ruských periodik v meziválečném Československu

Cílem diplomové práce bylo zmapovat život ruského emigrantského studentstva z pohledu centrálního studentského spolku ORESO. Studentská komunita tvořila významnou složku ruské emigrace, která po ...

ZÁVORKOVÁ, Kamila; KOMENDOVÁ, Jitka; CHADAEVA, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Numerická odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa
RATAJOVÁ, Alice; BARTONIČKA, Tomáš; BUREŠ, Stanislav
2018 - Czech
Hmyzožraví letouni patří k významným predátorům herbivorních škůdců na polích i v lese. Velké procento těchto škůdců tvoří Lepidoptera, jejichž housenky požírají listy rostlin a způsobují lokální holožíry. Letouni mají určitá morfologická, echolokační a lovecká přizpůsobení, které jim pomáhají získat kořist, kterou potravně preferují. Mnoho netopýrů preferuje právě Lepidoptera. Dospělé motýly loví hlavně vzdušní lovci, kteří jsou přizpůsobeni k lovu létající kořisti v otevřeném prostoru. Na lov housenek a nelétavých/odpočívajících motýlů se soustředí sběrači, kteří dokáží sbírat kořist podkladu. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se letouni s příslušnou loveckou strategií a preferencí Lepidoptera v potravě více agregují do míst s lokálním přemnožením vybraných motýlích škůdců než do míst, kde k přemnožení nedochází. Studie se zaměřovala především na dva druhy škůdců čeledi Geometridae - píďalku podzimní (Operophtera brumata) a píďalku zhoubnou (Erannis defoliaria). Porovnávána byla jarní a podzimní aktivita letounů na dvou lokalitách přemnožením píďalek a dvou kontrolních lokalitách v Jihomoravském kraji blízko města Brna. Aktivita netopýrů byla zjištěna bodovou metodou bat-detektoringu, který probíhal na lokalitách v průběhu sezóny roku 2017. Celkem bylo zaznamenáno 11 druhů letounů s potenciálem k lovu sledovaných škůdců. V jarním období prokazovali letouni signifikantní agregaci na místa s lokálním přemnožením housenek píďalek. V podzimním období byla aktivita letounů nízká a celkový rozdíl v aktivitě mezi lokalitami nebyl signifikantní. U některých druhů jsme ovšem pozorovali vrcholy aktivity v dobách, kdy docházelo k líhnutí imag sledovaných škůdců. V těchto intervalech pak byla aktivita letounů signifikantně vyšší na lokalitách s přemnožením. Insectivorous bats belong to main predators of herbivorous pests in the field and forest. A large percentage of the pests is represented by Lepidopetera, whose caterpillars feed on plant leaves and thus they cause local defoliation. Bats have certain morphological, echolocative and foraging adaptations helping them to get a prey that they prefer in their diet. Numerous bats prefer Lepidoptera in their diet. Adult butterflies are hunted mainly by aerial foragers that are addapted to hunt a flying prey in an open space. Gleaning foragers, which are able to glean the pray from surface, are mainly addapted for hunting caterpillars and non-flying/resting butterflies. The aim of the research is to find if bats with a suitable foraging strategy and preference for Leidoptera in their diet show an aggregative response rather at places with local outbreaks of selected moth pests than and not at places without local outbreaks. The thesis is mainly focused on two moth pests species of the Geometridae - winter moth (Operophtera brumata) and mottled umber (Erannis defoliaria). The spring and autumn activity of bats was compared between two places with outbreaks of mentioned pests and two control places in economic forests in South-Moravian region nearby Brno. The flying activity was found by the point method of bat-detectoring which was running during the year of 2017. Eleven bats species with potential to hunt moth pests were observed in the research. In spring the bats showed significantly higher occurence at the places with local caterpillar outbreaks. In autumn the flying activity of bats was low and the total difference in activity between the two places was not significant. On the other hand, there were detected some peaks of bats activity at the times when adult of monitored pests emerged. In these intervals the activity of bats was significantly higher at the places with the local outbreaks. Keywords: netopýři; Chiroptera; echolokace; morfologie; lovecká strategie; lesní škůdci; motýli; Lepidoptera; Geometridae; agregační odpověď; bats; Chiroptera; echolocation; morfology; foraging strategy; forest pests; butterflies; Lepidoptera; Geomertidae; aggregation response Available in digital repository of UPOL.
Numerická odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa

Hmyzožraví letouni patří k významným predátorům herbivorních škůdců na polích i v lese. Velké procento těchto škůdců tvoří Lepidoptera, jejichž housenky požírají listy rostlin a způsobují lokální ...

RATAJOVÁ, Alice; BARTONIČKA, Tomáš; BUREŠ, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz
ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
2018 - Czech
Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří zasazují své příběhy do odlišných mexických měst: Mexico City, Puebly (ležící jihovýchodně od hlavního města) a Mexicali (nejseverněji položeného mexického města). Práce se opírá o Doleželovu teorii fikčních světů, jejíž základní teze jsou popsány v teoretické části. Praktickou část této práce předchází stručný nástin dějin mexického detektivního románu od roku 1930 do 1976. Jádro disertační práce se však zabývá analýzou narativních modalit (aletické, deontické, axiologické a epistemické), která je doplněna rozborem toposu města, jenž je zásadní pro formování jednotlivých fikčních světů, fikčních osob ("detektiv", jeho antagonisté, podpůrné postavy, femme fatale), intensionálních projevů textury (saturace, autentifikace) a intertextuálních a intermediálních odkazů. This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz who situate their fictional stories in different parts of Mexico: Mexico City, Puebla (placed southward of the capital) and Mexicali (placed northward of the capital). The work briefly presents fundamental points of Doležel's theory that later serve as a background for the practical part. A short excursion of history of Mexican detective fiction is introduced before the actual core of the thesis, dating works from 1930 to 1976. The essential part of the dissertation then focuses on analysis of narrative modalities (aletic, deontic, axiological and epistemic) which is completed by the study of the city space (principal for forming the respective fictional worlds), fictional characters ("detective", his antagonists, support characters, femme fatale), intensional manifestation of texture (saturation, authentification) and intertextual and intermedial references. Keywords: detektivní fikce; román noir; novela negra; mexický román; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fikční světy; narativní světy; topos města; narativní modality; Doležel; aletické operátory; deontické operátory; axiologické operátory; epistemické operátory; mezisvětová totožnost; intensionální funkce; Z-odbočky;intertextualita; intermedialita; detective fiction; noir novel; novela negra; Mexican novel; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fictional worlds; narrative worlds; city space; narrative modalities; Doležel; aletic operators; deontic operators; axiological operators; epistemic operators; transworld identity; intensional function; imaging description;intertextuality; intermediality Available in digital repository of UPOL.
Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz

Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří ...

ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Právní povaha a následky tzv. rámcové smlouvy
BURGET, Lukáš; TINTĚRA, Tomáš; HULMÁK, Milan
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na otázky spojené s názorem českých soudů na povahu takzvaných rámcových smluv a srovnání těchto názorů s míněním autorů odborných publikací a s akademickými doktrínami. Práce je založená na analýze přípustných podob občanskoprávních závazků z právních jednání a aplikaci jejích dílčích závěrů na případy rámcových smluv. Prostřednictvím této metody práce zjišťuje, zda je přístup českých soudů k rámcovým smlouvám správný, když jejich právní následky ztotožňuje s následky vyvolávanými obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 nového občanského zákoníku. Práce rovněž srovnává českou judikaturu s přístupem soudů Slovenské republiky, kde je právní úprava obligací srovnatelná s českou úpravou před rekodifikací soukromého práva. Druhá část práce je věnována specifickým následkům vyvolávaným rámcovými smlouvami, jelikož mnohé z nich jsou jen obtížně srovnatelné s ostatními druhy smluv. The thesis is focused on questions connected with Czech court's opinion of character of so-called general contracts and comparation of this opinion with meaning of authors of professional publications and with academic doctrines. The thesis is based on analysis of allowable forms of civil contractual obligation and application of its partial conclusions on the cases of general contracts. During this method the thesis explores, if the doctrine of a Czech courts is correct, when they equate consequences of general contracts and business conditions in sense of § 1751 of the new civil code. The thesis also compares Czech judicature with practice of the courts of Slovak republic, where the obligational law is similar like the Czech before recodification of civil law. The second part of the thesis is devoted to specific consequences of general contracts, because many of them are very difficulty comparable with other types of contracts. Keywords: Rámcová smlouva; závazek; obligace; obchodní podmínky; Nejvyšší soud České republiky; judikatura; právní nauka; občanský zákoník; obchodní zákoník.; General contract; obligation; business conditions; The Supreme Court of the Czech republic; judicature; jurisprudence; civil code; business code. Available in digital repository of UPOL.
Právní povaha a následky tzv. rámcové smlouvy

Práce se zaměřuje na otázky spojené s názorem českých soudů na povahu takzvaných rámcových smluv a srovnání těchto názorů s míněním autorů odborných publikací a s akademickými doktrínami. Práce je ...

BURGET, Lukáš; TINTĚRA, Tomáš; HULMÁK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases