Number of found documents: 534438
Published from to

METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY
Císler Ondřej; Kubíčková Barbora; Fialka Vladimír
2017 - Czech
Královské Vinohrady byly odjakživa prestižní residenční čtvrtí a díky svému rychlému a dynamickému rozvoji se pyšní i velmi uceleným a jednotným charakterem a místní zástavba je až na výjimky velmi kompaktní. Jeden z posledních nezastavěných pozemků se nachází za Národním domem na křížení ulice Slezské a Blanické v samém srdci Vinohrad. Tato práce si klade za cíl najít vhodné řešení doplnění tohoto bloku a definovat ten pravý účel a formu takzvaného Metropolitního domu, jež citlivě vstoupí do historické struktury města a svou architektonickou kvalitou se vyrovná významným domům v okolí. Součástí práce bylo také prověření standardu a komfortu bydlení vhodného pro takto prestižní lokalitu, včetně alternativních modelů bydlení formou částečného sdílení, které může pomoci vytěžit z daného místa maximální potenciál.Královské Vinohrady has always been a prestigious residential quarter placed in central Prague with an integrated character and mostly uniform urban pattern caused by its fast and dynamic growth. One of the very last unbuilt grounds is located in the hearth of the quarter next to the National House on the corner of Slezská and Blanická street. This thesis is focused on completion of this urban block and definition of the right propose and form of so called Metropolitan house. The emphasis was also put on the way of intervention of this proposal with the city's historical structure and the quality of several great surrounding buildings. Part of the thesis was an examination of the standard and comfort of living suitable for this significant area including alternative models of co-housing, which could exploit the maximal potential from the site. Keywords: Vinohrady; Národní dům; městský blok; Baugruppe; bydlení; Vinohrady,National House,urban block,Baugruppe,housing Available in digital repository of ČVUT.
METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY

Královské Vinohrady byly odjakživa prestižní residenční čtvrtí a díky svému rychlému a dynamickému rozvoji se pyšní i velmi uceleným a jednotným charakterem a místní zástavba je až na výjimky velmi ...

Císler Ondřej; Kubíčková Barbora; Fialka Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Parametrický CAD model radiální turbíny
Linkeová Ivana; Čížek Petr; Fürst Jiří
2017 - Czech
Cílem práce je vypracování zjednodušeného parametrického CAD modelu radiální turbíny s redukovaným množstvím parametrů. Tyto parametry je možné měnit a optimalizovat tak geometrii turbíny.The goal of the thesis is to create a simplified CAD model of a radial turbine. The number of parameters of this model will be, therefore, reduced. Thus the process of turbine optimalization could be simplified. Keywords: CAD model; radiální turbína; B-spline; Rhinoceros; Rhinoscript; CAD model; radial turbine; B-spline; Rhinoceros; Rhinoscript Available in digital repository of ČVUT.
Parametrický CAD model radiální turbíny

Cílem práce je vypracování zjednodušeného parametrického CAD modelu radiální turbíny s redukovaným množstvím parametrů. Tyto parametry je možné měnit a optimalizovat tak geometrii turbíny.The goal of ...

Linkeová Ivana; Čížek Petr; Fürst Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza adhezních zkoušek kolagenní nanovrstvy
Horný Lukáš; Kováříková Adéla; Kronek Jakub
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu adhezních zkoušek kolagenové nanovrstvy na implantátu. Jsou v ní uvedeny potřebné informace o kolagenu a povrchových úpravách implantátů. V praktické části jsou porovnány morfologie povrchu vzorku před nanesením kolagenové vrstvy, po nanesení a po protlačení. Dále jsou zde prezentovány výsledky adhezních zkoušek.The aim of this bachelor thesis is to analyse adhesive tests of a collagen nanolayer on an implant. It includes necessary information about collagen and surface treatment. Morphologies of the model implant before and after the collagen layer is applied are described in the practical part, as well as the morphology after the adhesive test. The results of the adhesive test are presented later on. Keywords: kolagen; implantát; vrstva; povrchové úpravy; adheze; collagen; implant; layer; surface treatment; adhesion Available in digital repository of ČVUT.
Analýza adhezních zkoušek kolagenní nanovrstvy

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu adhezních zkoušek kolagenové nanovrstvy na implantátu. Jsou v ní uvedeny potřebné informace o kolagenu a povrchových úpravách implantátů. V praktické části jsou ...

Horný Lukáš; Kováříková Adéla; Kronek Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály
Dynybyl Vojtěch; Horčík Martin; Janda Martin
2017 - Czech
Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh a kontrola jednotlivých komponent. Byly vyjmenovány uvažované výhody a možné problémy navrhované koncepce. Z návrhu byla odvozena výkresová dokumentace a CAD model.Following text is description of possible design suggestion of grabber head for manipulation with non-homogeneous material, moved by leadscrew. I have done a research for possible alternative solutions of existing similar grabs. Then followed the design process, where every part of the assembly was calculated and inspected. Advantages and possible imperfections of chosen solution and construction were also considered. When the design was finished, CAD model and documentation were derived. Keywords: Návrh; konstrukce; úchopná hlavice; nehomogenní materiál; pohybový šroub; převodový mechanismus; Design; construction; orange peel grab; non-homogenous material; lead screw; gearbox Available in digital repository of ČVUT.
Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály

Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. ...

Dynybyl Vojtěch; Horčík Martin; Janda Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

ZMIZELÉ PRAŽSKÉ POTOKY
Klokočka Jiří; Holá Markéta; Mrva Kamil
2017 - Czech
Řeky jsou výjimečným přírodním prvkem, který se stal nesmazatelnou součástí obrazu města i krajiny na rozdíl od potoků, jejichž historická stopa byla často smazána. Potoky byly nejdříve uvězněny do betonových koryt, jejichž dno je hluboko pod úrovní okolního terénu. V některých úsecích pak byly překryty betonovými deskami a zmizely z našeho okolí zcela. Ponořily se do temnoty. Ani ostatní části, které zůstaly na povrchu, nejsou součástí města. Zástavba, ba dokonce městské parky se od nich odvrací. Potoky zmizely za hradbou zeleně, která je téměř stejně vizuálně neprostupná jako betonové zakrytí. Potoky mají velký potenciál v rámci města. Fungují jako živá přírodní osa města, jako oáza v rámci městského prostoru. Záměrem je propsání potoka Botiče zpátky do městské struktury ve Výtoni a v Nuslích a vytvoření příjemného místa pro rekreaci a život podél údolí potoka, které spojuje jednotlivé městské parky.Rivers are unique natural elements, which have along with lanscapes become an indelible part of the image of towns, as opposed to streams,whose historical traces have often been wiped out. Streams were first confined into concrete beds, the bottoms of which were deep under the surface of the surrounding terrain. In some areas they were even covered by concrete panels and dissapeared from our view completely. They submerged into the darkness. And its other portions, which stayed on the surface, have never become parts of towns. The housing areas, as well as urban parks, are turning away from them. Streams have vanished behind barriers of greenery, which are visually almost as impervious as concrete walls would be. Streams have a great potential within the framework of a town. Their function is to be the town's living natural axis, an oasis in the context of urban territory. The aim of the work is to trace and reveal the stream Botič back into the urban structure in Výtoň and Nusle and to create a pleasant place for recreation and life along the stream's valley, which connects individual urban parks. Keywords: zmizelý potok; odkrytí; promenáda; transformace ,veřejný prostor; Vanishing streams; revelation; promenade; transformation,public space Available in digital repository of ČVUT.
ZMIZELÉ PRAŽSKÉ POTOKY

Řeky jsou výjimečným přírodním prvkem, který se stal nesmazatelnou součástí obrazu města i krajiny na rozdíl od potoků, jejichž historická stopa byla často smazána. Potoky byly nejdříve uvězněny do ...

Klokočka Jiří; Holá Markéta; Mrva Kamil
České vysoké učení technické v Praze, 2017

NOVÉ SÍDLO PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU
Stempel Ján; Chaloupek Jakub; Burian Aleš
2017 - Czech
Navrhuji budovu pro pražský magistrát, jako náhradu za administrativní budovu Škodova paláce. Budovu umísťuji do zanedbaného prostoru v srdci města na severojižní magistrálu za účelem toho místo pozvednout. Umístěním budovy nově definuji prostorové vztahy v okolí a vytvářím přehledné městské prostředí.I propose a building for the Prague City Hall as a replacement for the administrative building of Škoda's Palace. I place the building in a neglected area in the heart of the city on the north-south highway, trying to enhance the surroundings. By locating the building, I redefine spatial relations in the neighborhood and I create a understandable urban environment. Keywords: Magistrát; radnice; severojižní magistrála; Vrchlického sady,Praha,Opera,Muzeum,šervůd,Hlavní nádraží; Prague City Hall,North-south motorway,City Hall,Prague,Opera House,Museum,Central Station Available in digital repository of ČVUT.
NOVÉ SÍDLO PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU

Navrhuji budovu pro pražský magistrát, jako náhradu za administrativní budovu Škodova paláce. Budovu umísťuji do zanedbaného prostoru v srdci města na severojižní magistrálu za účelem toho místo ...

Stempel Ján; Chaloupek Jakub; Burian Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Problematika loupání olejnatých semen
Petr Karel; Pavlíčko Jan; Uhlíř Roman
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je navrženo ruční experimentální zařízení. Jsou popsány testy a jejich vyhodnocení na vyrobeném experimentálním zařízení.This thesis deals with the matter of peeling oilseeds, such as sunflower seeds, cotton seeds and hemp seeds. The thesis inspects both conventional and non-conventional procedures; based on a friction method, an experimental device is proponed. Tests and their results carried out on the experimental device are being described. Keywords: Bavlníkové semeno; konopné semeno; loupání; olejnatá semena; slunečnicové semeno; třecí metoda; Cotton seed; decorticating; dehulling; friction method; hemp seed; oilseeds; peeling; sunflower seed Available in digital repository of ČVUT.
Problematika loupání olejnatých semen

Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je ...

Petr Karel; Pavlíčko Jan; Uhlíř Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2017

SHOWROOM PETROF NA STARÉM MĚSTĚ, PRAHA
Stempel Ján; Mrázová Michaela; Nytra Milan
2017 - Czech
Česká firma Petrof je v současnosti největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Klavíry z Hradce Králové se proslavily na všech pěti kontinentech světa. Značka byla založena v roce 1864 a dnes již pátá generace s hrdostí pokračuje v poctivém řemesle a rodinné tradici. Firma v současnosti rozšiřuje svoji továrnu a muzeum o showroom, který by měl reprezentovat značku ve svém rodném městě. V Praze firma sídlí v pronájmu na Starém Městě, kde má k dispozici jedno patro. Domnívám se, že značka tohoto formátu by měla mít důstojnou prezentaci svého dlouholetého snažení, která vyzdvihne řemeslo, filosofii, historii a nezaměnitelný zvuk nástrojů. Klavíry Petrof považuji za národní stříbro, které je třeba vystavit a nabídnout jejich krásu nejen milovníkům hudby, ale i turistům a připomínat jejich nelehkou, avšak úspěchem završenou cestu. Showroom Petrof je zkamenělou hudbou, kde jsou klavíry vystaveny jako drahokamy ve šperkovnici. Samotný koncept domu návštěvníky vzdělává v oblasti hudby a zprostředkovává kýženou harmonii mezi duševnem a fyzičnem.The Czech based company Petrof is currently the biggest manufacturer of acustic pianos in Europe. Pianos made in Hradec Králové are famous on all of five world continents. The five generetion old family brand founded in 1864 The brand was founded in 1864 and it's allready the fifth generation of the Petrof family, who still proudly continues in the tradition of its honest craft. Nowadys, the company enlarges expandes its factory with museum and showroom that should represent the brand in its hometown. The headquarters in Prague are situated in the Prague Prague´s Old Town on just one floor in of leased offices. I assume that a brand like this should have a dignified dignifying presentation of its long-time effort, whicht that would highlight the craft, philosophy, history and the unique sound of the their instruments. I consider Petrof pianos to be a national treasure, which deserves to be exposed presented with all its beauty to both the music lovers and turists as well. It's important to remind Petrof's difficult road to glory. The Petrof showroom is petrified frosen music composition where the pianos are exposed the same way as gemstones are in a jewelry box are. The concept of the building itself educates its visitors in the art of music and it mediates the desirable harmony between spiritual and physical world. Keywords: Showroom; Petrof; Na Perštýně,Klavíry,Staré město Pražské; Showroom; Petrof; Na Perštýně,Pianos,Prague´s Old Town Available in digital repository of ČVUT.
SHOWROOM PETROF NA STARÉM MĚSTĚ, PRAHA

Česká firma Petrof je v současnosti největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Klavíry z Hradce Králové se proslavily na všech pěti kontinentech světa. Značka byla založena v roce 1864 ...

Stempel Ján; Mrázová Michaela; Nytra Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Průmyslové zařízení
Tvarůžek Martin; David Kryštof; Novohradský Ivo
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zdokonalení konceptu průmyslového odvlhčovače a jeho uživatelského komfortu. Řeší témata, jakými jsou skladovatelnost, objem nádoby na kondenzát, ovládání přístroje, mobilita či estetické hledisko.Bachelors thesis is focused on improvement of industrial dehumidifier concept and its user comfort. Deals with topics such as storage ability, condensate container capacity, device control or aesthetics. Keywords: Průmysl,Odvlhčovač ,Rozkládací ,Mobilní,Vlhkost; Industrial,Dehumidifier,Folding,Mobile,Humidity Available in digital repository of ČVUT.
Průmyslové zařízení

Bakalářská práce je zaměřena na zdokonalení konceptu průmyslového odvlhčovače a jeho uživatelského komfortu. Řeší témata, jakými jsou skladovatelnost, objem nádoby na kondenzát, ovládání přístroje, ...

Tvarůžek Martin; David Kryštof; Novohradský Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh elektrárny se sušením biomasy
Dlouhý Tomáš; Dlouhý Vojtěch; Havlík Jan
2017 - Czech
Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, druhá palivo vysušené ze sušárny, která je vytápěna odběrovou parou. V závěrečné části práce je energetické porovnání obou návrhů elektráren a zhodnocení přínosu sušení.This thesis deals with the design of biomass burning plants. It also lists various drying methods. The work of the two power plants is compared. One plant uses unspent fuel for combustion, the second fuel is dried from an oven that is heated by steam. The final part of the thesis is the energy comparison of both power plant designs and the appreciation of drying benefits. Keywords: biomasa,typy sušení biomasy,návrh elektráren; biomass,types of drying biomass,design of power stations Available in digital repository of ČVUT.
Návrh elektrárny se sušením biomasy

Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, ...

Dlouhý Tomáš; Dlouhý Vojtěch; Havlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases