Number of found documents: 444892
Published from to

Studium plazmatické vazebnosti radiofarmak značených 18F z hlediska mezidruhového srovnání18
Nováková, Dana; Bárta, Pavel; Lázníček, Milan
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Dana Nováková Consultant: Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Title of Thesis: Study of interspecies differences in plasma protein binding of 18 F-labeled radiopharmaceuticals In this thesis, the binding ability of three radiopharmaceuticals containing radionuclide 18 F to the plasma proteins was examined in bovine, pig, human and rat plasma, and the interspecies comparison was performed. Examined radiopharmaceuticals included 18 F-FDG, 18 F-fluorocholine and 18 F-thymidine. The two main methods used are equilibrium dialysis and ultrafiltration. These methods are based on separation of free ligand from the linked component. During the separation, semi-permeable membrane and special filters (AMICON and VIVASPIN) were used for equilibrium dialysis and ultrafiltration, respectively. Free fraction of drugs is considered to be an important parameter for the availability of the drug distribution into the tissues and cells, interaction with receptors, excretion and metabolism. All experiments were carried out at the physiological temperature of 37řC. Obtained results indicate low plasma protein binding of the three radiopharmaceuticals in all studied species, which suggests... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Dana Nováková Konzultant: Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Název rigorózní práce: Studium plazmatické vazebnosti radiofarmak značených 18 F z hlediska mezidruhového srovnání Práce je zaměřena na plazmatickou vazebnost tří vybraných radiofarmak značených radionuklidem 18 F z pohledu mezidruhového srovnání. Experimenty byly prováděny s využitím bovinní, prasečí, lidské a potkaní plazmy. Vazebnost na plazmatické bílkoviny se stanovila u tří radiofarmak, konkrétně u 18 F-FDG, 18 F-fluorocholinu a 18 F-thymidinu. Byly použity dvě metody: rovnovážná dialýza a ultrafiltrace. Podstata těchto metod spočívá v oddělení volné a vázané složky. Pro separaci je využita semipermeabilní membrána pro rovnovážnou dialýzu a speciální filtry (AMICON a VIVASPIN) pro metodu ultrafiltrace. Volná frakce je významným parametrem dostupnosti léčiva pro distribuci do tkání a buněk, interakci s receptory, exkreci a metabolizmus. Všechny experimenty byly prováděny při fyziologické teplotě 37řC. Výsledky ukazují nízkou plazmatickou vazebnost těchto tří látek u všech zkoumaných druhů a nedochází tedy k významnému ovlivnění farmakokinetiky studovaného materiálu. Nejvyšší hodnota plazmatické vazebnosti byla... Keywords: Vazebnost na plazmatické bílkoviny; Mezidruhové rozdíly; F-18; Radiofarmaka; Plasma protein binding; Interspecies differences; F-18; Radiopharmaceuticals Available in a digital repository NRGL
Studium plazmatické vazebnosti radiofarmak značených 18F z hlediska mezidruhového srovnání18

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Dana Nováková Consultant: Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Title ...

Nováková, Dana; Bárta, Pavel; Lázníček, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Studium interakce nově syntetizovaných sloučenin s bakteriálním agens
Petlánová, Tereza; Voxová, Barbora; Konečná, Klára
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Candidate: Mgr. Tereza Petlánová Consultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Study of the interaction of newly synthesized compounds with bacterial agents. Background: The aim of this thesis was to test antibiotic activity of substances produced by the Department of Inorganic and Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Králové. Methods: Substances were tested by using microdilution broth method on eight strains of bacteria: Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus methicilin resistant, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ESBL positive and Pseudomonas aeruginosa. Results: Substances were divided into five groups according to associated structural features. The most effective was the group of salicilanilid derivates. In this group, the bacterial effect of all 28 tested substances were shown. Conclusion: The antibacterial effect was demonstrated in 50 from the total number of 73 tested compounds. The most susceptible strains were Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus methicilin resistant, Enterococcus sp. and Staphylococcus epidermidis. On the contrary, none of the tested compounds showed efficacy... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Mgr. Tereza Petlánová Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium interakce nově syntetizovaných sloučenin s bakteriálním agens. Cíl práce: Cílem této práce bylo zhodnocení antibiotické aktivity látek připravených Katedrou anorganické a organické chemie, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Metody: Látky byly testovány pomocí mikrodiluční bujónové metody na osmi kmenech bakterií: Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus methicilin rezistentní, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní a Pseudomonas aeruginosa. Výsledky: Látky byly rozděleny do pěti skupin podle společných strukturálních rysů. Nejúčinnější byla skupina salicilanilidových derivátů, kde vykazovalo antibakteriální účinek všech 28 testovaných látek této skupiny. Závěry: Z celkového počtu 73 testovaných látek byl pozorován antibakteriální účinek u 50 z nich. Nejcitlivějšími kmeny byly Straphylococcus aureus, Staphylococcus aureus methicilin rezistentní, Enterococcus sp. a Staphylococcus epidermidis. Naopak žádná z testovaných látek nevykazovala účinnost k modelovému kmenu Pseudomonas aeruginosa. Klíčová slova:... Available in a digital repository NRGL
Studium interakce nově syntetizovaných sloučenin s bakteriálním agens

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Candidate: Mgr. Tereza Petlánová Consultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Study of the interaction of ...

Petlánová, Tereza; Voxová, Barbora; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2017

Zabezpečení žen na mateřské a rodičovské dovolené
Baboráková, Renáta; Lang, Roman; Morávek, Jakub
2017 - Czech
This thesis focuses on the welfare system of women during maternity and parental leave, primarily for specific benefits, which are in maternity and parenthood provided. System of state social support to women subject to conditions childbirth, child benefits and parental pay. For the childbirth, the work highlights specific situations that may arise in life. They are taking a child into permanent parental care, surrogate motherhood and the death of a child. For child benefits is given consideration above its level and subsequently at the parental pay instance of fraudulent conduct involving the unauthorized receipt of benefits or readers are informed on the progress of the amendment to the law on state social support. Sickness insurance system is provided benefit maternity pay, for example, which analysed the possible claim women on maternity benefits in specific situations (pregnant student, pregnant person exercising custodial sentence, etc.). For each benefit is each explained the general conditions for entitlement to, and also its amount. Although the work is devoted mainly to women, and a separate section of this paper deals with the men and their opportunities to take the place of women and care for the child. Of course it mentioned welfare system in this period. Even though the work is mainly... Tato práce se zaměřuje na zabezpečení žen na mateřské a rodičovské dovolené, a to primárně na konkrétní dávky, které jsou v mateřství a rodičovství poskytovány. Ze systému státní sociální podpory náleží ženám za splnění stanovených podmínek porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. U porodného jsou v práci zdůrazněny specifické situace, které mohou v životě nastat. Jsou jimi převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, náhradní mateřství a úmrtí dítěte. U přídavku na dítě je uvedena úvaha nad jeho výší a následně u rodičovského příspěvku je například upozorňováno na podvodná jednání spočívající v neoprávněném pobírání této dávky nebo jsou čtenáři informováni o průběhu přijetí novely zákona o státní sociální podpoře. Ze systému nemocenského pojištění je poskytována dávka peněžité pomoci v mateřství, u které je například rozebrán možný nárok ženy na peněžitou pomoc v mateřství ve specifických situacích (těhotná studentka, těhotná osoba vykonávající trest odnětí svobody, aj.). U každé dávky jsou vždy vysvětleny obecné podmínky pro vznik nároku a taktéž její výše. Přestože je práce věnována především ženám, tak samostatná kapitola této práce se zabývá i muži a jejich příležitostmi nastoupit na místo ženy a pečovat o dítě. Samozřejmě je zmíněno zabezpečení můžu v tomto období. Ač je... Keywords: Mateřská dovolená; Rodičovská dovolená; Sociální zabezpečení; Maternity leave; Parental leave; Welfare system Available in a digital repository NRGL
Zabezpečení žen na mateřské a rodičovské dovolené

This thesis focuses on the welfare system of women during maternity and parental leave, primarily for specific benefits, which are in maternity and parenthood provided. System of state social support ...

Baboráková, Renáta; Lang, Roman; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Asociace utilizace nutričních substrátů a prediktorů morbidity a mortality u pacientů s CHOPN
Poláková, Terezie; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Mgr. Terezie Poláková Supervisor of rigorous thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of rigorous thesis: Association of nutrition substrate utilization and predictors of morbidity and mortality in patients with COPD Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is not only the respiratory system disease, but it influences total state of health of the patient. Mainly, there are changes of nutrition metabolism in its serious consequences, which could be dangerous for the patient. The typically problem of patients with COPD is loss of the muscle mass. The main aim of this study was searching for associations between the nutrition substrates utilization and indices, which are used for prediction of morbidity and mortality in COPD patients. We compared 51 patients in all stages of COPD (38 males and 13 females, mean age 67 ± 7 years) with control group of healthy volunteers (4 males and 5 females, mean age 62 ± 4 years). Measurements were carried out on an outpatient basis by using the indirect calorimetry and determining the amount of urea in urine. Statistically significant differences between utilization of substrates we evaluated only in relative utilization of proteins in... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Mgr. Terezie Poláková Konzultant: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Asociace utilizace nutričních substrátů a prediktorů morbidity a mortality u pacientů s CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) není onemocněním pouze respiračního systému, ale ovlivňuje celkový zdravotní stav pacienta. Mezi jeho závažné důsledky patří hlavně změny v metabolismu živin, které mohou být pro pacienta nebezpečné. Typickým systémovým problémem pacientů s CHOPN je ztráta svalové hmoty. Tato studie se zabývala souvislostmi mezi utilizací nutričních substrátů a indexů, které jsou využívány k predikci morbidity a mortality, u 51 pacientů ve všech stádiích CHOPN (38 mužů a 13 žen ve věkovém průměru 67 ± 7 let) v porovnání s kontrolní skupinou zdravých dobrovolníků (4 muži a 5 žen ve věkovém průměru 62 ± 4). Měření probíhala ambulantně s využitím metody nepřímé kalorimetrie a stanovení množství močoviny v moči. Statisticky významné rozdíly v utilizaci substrátů jsme vyhodnotili pouze v případě relativní utilizace proteinů u pacientů s CHOPN, která měla medián hodnot nižší o 5 % než kontrolní skupina. Utilizace sacharidů a lipidů nebyla významně rozdílná mezi pacienty s CHOPN a zdravými... Available in a digital repository NRGL
Asociace utilizace nutričních substrátů a prediktorů morbidity a mortality u pacientů s CHOPN

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Mgr. Terezie Poláková Supervisor of rigorous thesis: PharmDr. Miroslav ...

Poláková, Terezie; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Studium antimykotické aktivity nově syntetizovaných sloučenin
Pašková, Barbora; Jílek, Petr; Konečná, Klára
2017 - Czech
Mgr. Barbora Pašková The study of antimycotic activity of newly synthetized substances Rigorous thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Background: The aim of this rigorous thesis was to evaluace the antimycotic activity of 77 substances prepared at the Department of Inorganic and Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové of Charles University in Prague. Method: The substances were tested by the microdilution broth method and all substances were tested at eight strains of yeasts and filamentous fungi. The tested substances were divided into five groups according to their chemical structure to salicylanilide carbamates, sulfoneamide ureas - derivates of sulphamethoxazole, sulphonamide imidazolidinetriones - derivates of sulphamethoxazole, derivates of isoniazide and substances with disunited structure. Results: The highest antimycotic activity was discovered in group of salicylanilide carbamates. There were tested 28 derivates of this group, from which 18 of them showed antimycotic activity. On the other hand, substances from group of derivates of isoniazide showed no antimycotic activity. The most susceptible strain was Trichophyton mentagrophytes and the most resistant was strain Aspergillus fumigatus. Conclusions: To... Mgr. Barbora Pašková Studium antimykotické aktivity nově syntetizovaných látek Rigorózní práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Cíl práce: Cílem této rigorózní práce bylo stanovit antimykotickou aktivitu 77 vzorků látek syntetizovaných na Katedře anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Metody: K testování byla použita kvantitativní mikrodiluční bujónová metoda a všechny látky byly testovány na osmi kmenech kvasinek a vláknitých hub. 77 testovaných látek bylo rozděleno podle chemické struktury do pěti skupin na salicylanilidové karbamáty, sulfonamidové močoviny - deriváty sulfamethoxazolu, sulfonamidové imidazolidintriony - deriváty sulfamethoxazolu, deriváty isoniazidu a látky s nejednotnou strukturou. Výsledky: Jako nejvíce účinná se projevila skupina salicylanilidových karbamátů, ze které bylo otestováno 28 vzorků, z nichž 18 prokázalo antimykotickou aktivitu. Naopak žádnou antimykotickou aktivitu neprokázala skupina isoniazidu. Nejcitlivějším kmenem byl Trichophyton mentagrophytes a nejrezistentnějším kmenem byl Aspergillus fumigatus. Závěry: Aby bylo možné použít tyto nové syntetizované látky v klinické praxi, bude zapotřebí provést další testy a klinické studie. Klíčová slova:... Available in a digital repository NRGL
Studium antimykotické aktivity nově syntetizovaných sloučenin

Mgr. Barbora Pašková The study of antimycotic activity of newly synthetized substances Rigorous thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy ...

Pašková, Barbora; Jílek, Petr; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2017

Studium cytotoxicity potenciálních antituberkulotik s využitím vybraných metod na jaterní a ledvinné buněčné liniii.
Katrnošková, Simona; Bárta, Pavel; Ramos Mandíková, Jana
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Simona Katrnošková Supervisor: PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D. Title of Thesis: Study of cytotoxicity of potential antituberculotics using selected methods on liver and kidney cell line During pharmacologic therapy, tissues of liver and kidney are frequently exposed to high doses of xenobiotics. Via in vitro assays during preclinical testing, we are able to predict potential toxicity which helps to prevent the possible serious adverse drug reactions in clinical practice. The aim of this rigorous thesis was to state the cytotoxic profile of 4 potential antituberculotic drug candidates using appropriate cell models and in vitro assays. Another aim was to compare the cytotoxic effect of the tested compounds among themselves and to 4-aminosalicylic acid (PAS) which antituberculotic activity is known for many years. The tested substances were 3 salicylanilide diethyl phosphate-based derivatives and 4-(trifluormethyl)benzoic acid. For the cytotoxic potential assessment, we used the parameter half maximal inhibitory concentration IC50. We have used methods determining the cell metabolic activity, aminopeptidase activity, lactate dehydrogenase leakage and activity of 3/7 caspases in this... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Simona Katrnošková Vedoucí: PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium cytotoxicity potenciálních antituberkulotik s využitím vybraných metod na jaterní a ledvinné buněčné linii Jaterní a ledvinná tkáň je během podávání farmakologické terapie často vystavena vysokým dávkám xenobiotik. V průběhu preklinického zkoušení můžeme pomocí testů in vitro předpovídat potenciální toxicitu léčiv, a tak předcházet výskytu možných závažných nežádoucích účinků v klinické praxi. Cílem této rigorózní práce bylo stanovení cytotoxicity 4 látek s potenciálním antituberkulotickým účinkem na vhodných buněčných modelech s využitím vybraných metod testování in vitro. Dalším úkolem bylo porovnat cytotoxické působení testovaných látek mezi sebou a s kyselinou 4-aminosalicylovou (PAS), která je již mnoho let známa svou antituberkulotickou aktivitou. Testované sloučeniny tvořily 3 deriváty na bázi salicylanilidových diethyl fosfátů a kyselina 4-(trifluormethyl)benzoová. K posouzení cytotoxického potenciálu jsme využili parametr inhibiční koncentrace IC50. V této experimentální práci jsme použili metody stanovující buněčnou metabolickou aktivitu, aminopeptidázovou aktivitu, uvolňování laktátdehydrogenázy... Available in a digital repository NRGL
Studium cytotoxicity potenciálních antituberkulotik s využitím vybraných metod na jaterní a ledvinné buněčné liniii.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Simona Katrnošková Supervisor: PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D. Title of Thesis: ...

Katrnošková, Simona; Bárta, Pavel; Ramos Mandíková, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Exprese cholinergního genového místa u myšího modelu Alzheimerovy nemoci
Zimčík, Pavel
2017 - Czech
(anglický jazyk) The most common senile dementia, Alzheimer disease (AD), is characterized by a decline of memory and high cognitive functions. Typical post-mortem brain lesions are extracellular amyloid deposits, intracellular neurofibrilary tangles and ruined cholinergic and other neurotransmitters systems. Connection between damaged central cholinergic system and beta-amyloid accumulation remains obscure. We examined parietal cortex of young adult (7- month-old) female APPswe/PS1dE9 double transgenic mice which develope beta-amyloid fragments at high rate. Cholinergic synapses of these mice demonstrate functional presynaptic (stimulated acetylcholine release) as well as postsynaptic (muscarinic receptor-induced Gprotein activation) deficits and reduction of cholinergic markers. The mRNA levels of choline acetyltransferase, vesicular acetylcholine transporter and M1 to M4 subtypes of muscarinic receptors were determined in transgenic and littermate controls using qPCR. Obtained experimental data does not show any changes in measured mRNA levels. These observations indicate that reduction of cholinergic synaptic markers and function is due to posttranscriptional events. (český jazyk) V současné době nejběžnější senilní demence, Alzheimerova choroba (AD), je charakterizována postižením paměti a vyšších kognitivních funkcí. Typickými post-mortem nálezy na mozcích pacientů s AD jsou extracelulární amyloidní plaky, intracelulární neurofibrilární klubíčka a poškozené cholinergní i ostatní neurotransmiterové systémy. Do dnes není známo spojení mezi poškozeným centrálním cholinergním systémem a hromaděním beta-amyloidu. Naše experimenty se zaměřily na parietální kůru sedmiměsíčních APPswe/PS1dE9 transgenních myší, v jejichž mozcích dochází k vysoké produkci amyloidních fragmentů. Cholinerní synapse těchto myší vykazují funkční presynaptické (stimulované uvolňování acetylcholinu) i postsynaptické (aktivace G-proteinů muskarinovými receptory) poruchy a úbytek cholinergních markerů. Pomocí qPCR jsme stanovili hodnoty exprese mRNA pro cholinacetyltransferázu, váčkový přenašeč pro acetylcholin a M1-M4 podtypy muskarinových receptorů u transgenních a kontrolních myší ze stejného vrhu. Získané hodnoty exprimované mRNA se u žádného genu signifikantně nelišily. Tyto výsledky ukazují, že úbytek cholinergních proteinů je důsledkem dějů na posttranskripční úrovni. Keywords: acetylcholin; Alzheimerova nemoc; APPswe; PS1dE9; real-time PCR; acetylcholine; Alzheimer disease; APPswe; PS1dE9; real-time PCR Available in a digital repository NRGL
Exprese cholinergního genového místa u myšího modelu Alzheimerovy nemoci

(anglický jazyk) The most common senile dementia, Alzheimer disease (AD), is characterized by a decline of memory and high cognitive functions. Typical post-mortem brain lesions are extracellular ...

Zimčík, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Evoluce, ekologie a systematika symbiotických krevet (Crustacea: Decapoda: Caridea)
Horká, Ivona; Fikáček, Martin; Petrusek, Adam
2017 - English
This thesis is focused on symbiotic associations of caridean shrimps with a variety of marine animals of different phyla. Currently, five caridean families comprise symbiotic species. Palaemonidae (including the traditionally recognised subfamily Pontoniinae of predominantly symbiotic species) is the most species-rich and ecologically important of them. Its representatives live from temperate to tropical marine or brackish waters, with the highest diversity in the Indo-West Pacific biogeographic area and the western Atlantic. The thesis is composed of two parts, one focusing on ecology and evolutionary biology, the other on systematics. The first part consists of three studies providing new knowledge on the evolution of symbioses in palaemonid shrimps. We confirmed that inter-phylum host-switching events and colonization of new hosts likely played a major role in the evolution of palaemonid symbiotic shrimps and these evolved multiple times (Chapter 1). Similarly, the switching from ecto- to endosymbiotic mode, associated with new body forms and ecological adaptations, occurred several times in palaemonid evolution. Reversal back to a free-living mode is rare, occasionally observed among ectosymbiotic lineages. Our results also confirm the necessity of systematic revision of this group,... Disertační práce je zaměřena na symbiotické vztahy krevet z infrařádu Caridea se zástupci z různých kmenů bezobratlých. V současné době je v rámci Caridea známo pět čeledí se symbiotickými druhy. Ekologický významná a druhově nejpočetnější je čeleď Palaemonidae, která podle tradičního pojetí zahrnuje i podčeleď Pontoniinae s většinou symbiotických druhů. Její zástupce můžeme nalézt ve slaných a brakických vodách, od mírného pásu po pás tropický, s nejvyšší druhovou diverzitou v Indo-západotichomořské geografické oblasti a západním Atlantiku. Disertační práce je rozdělena na dvě části, ekologicko-evoluční a systematickou. Ekologická část přináší nové poznatky o evoluci symbiotických vazeb u krevet z čeledi Palaemonidae. V Kapitole 1 jsme potvrdili, že kolonizace nového hostitele, mnohdy z jiného kmene, se u symbiotických krevet této skupiny v průběhu evoluce vyskytuje opakovaně a sehrává významnou roli při její diverzifikaci. Stejně tak přechod z ektosymbiotického způsobu života na endosymbiotický, spojený se vznikem adaptací souvisejících s celkovým tvarem těla, se v evoluci Palaemonidae objevuje opakovaně. Návrat k volnému způsobu života je vzácný a vyskytuje se výjimečně u fylogenetických linií s ektosymbiotickými zástupci. Výsledky fylogenetické analýzy mimo jiné ukázaly na polyfylii u několika... Available in a digital repository NRGL
Evoluce, ekologie a systematika symbiotických krevet (Crustacea: Decapoda: Caridea)

This thesis is focused on symbiotic associations of caridean shrimps with a variety of marine animals of different phyla. Currently, five caridean families comprise symbiotic species. Palaemonidae ...

Horká, Ivona; Fikáček, Martin; Petrusek, Adam
Univerzita Karlova, 2017

Studium funkce a struktury teplotně aktivovaných TRP iontových kanálů: Role evolučně konzervovaných motivů v modulaci TRPA1
Kádková, Anna
2017 - English
Ankyrin receptor TRPA1 is an ion channel widely expressed on primary afferent sensory neurons, where it acts as a polymodal sensor of nociceptive stimuli. Apart from pungent chemicals (e. g. isothiocyanates, cinnamaldehyde and its derivatives, acrolein, menthol), it could be activated by cold temperatures, depolarizing voltages or intracellular calcium ions. TRPA1 channel is a homotetramer in which each subunit consists of cytoplasmic N and C termini and a transmembrane region. The transmembrane part is organized into six alpha- helices connected by intra- and extracellular loops. The N terminus comprises a tandem set of 16 to 17 ankyrin repeats (AR), while the C terminus has a substantially shorter, dominantly helical structure. In 2015, a partial cryo-EM structure of TRPA1 was resolved; however, the functional roles of the individual regions of the receptor have not yet been fully understood. This doctoral thesis is concerned to elucidate the role of highly conserved sequence and structural motifs within the cytoplasmic termini and the S4-S5 region of TRPA1 in voltage- and chemical sensitivity of the receptor. The probable binding site for calcium ions that are the most important physiological modulators of TRPA1 was described by using homology modeling, molecular-dynamics simulations,... Ankyrinový receptor TRPA1 je iontový kanál exprimovaný převážně na primárních aferentních senzorických neuronech, kde působí jako polymodální senzor pro bolestivé a dráždivé podněty. Kromě chemických látek (např. isothiokyanáty, skořicový aldehyd a jeho deriváty, akrolein, menthol) může být aktivován chladem, depolarizací membránového potenciálu nebo vápenatými ionty z intracelulární strany. Iontový kanál TRPA1 je homotetramerem podjednotek, jež jsou topologicky uspořádány do transmembránové oblasti a cytoplazmaticky orientovaných N- a C-konců. Transmembránová oblast je tvořena šesti alfa-helixy propojenými intra- a extracelulárními kličkami. N-konec receptoru se vyznačuje přítomností 16 až 17 ankyrinových repetic (AR), zatímco C-konec je výrazně kratší a má převážně helikální strukturu. Přesná struktura TRPA1 byla částečně rozřešena roku 2015 pomocí kryo-elektronové mikroskopie, avšak funkční úloha jednotlivých oblastí v polymodální aktivaci receptoru není prozatím plně objasněna. Předkládaná disertační práce se zabývá úlohou mezidruhově konzervovaných strukturních a sekvenčních motivů v cytoplazmatických koncích a v S4-S5 oblasti TRPA1 v napěťové a chemické citlivosti receptoru. Pomocí homologního modelování, molekulárně-dynamických simulací, bodové mutageneze a elektrofyziologických technik bylo... Keywords: TRP kanál; ankyrinový receptor; vrátkování; iontový kanál; melastatinový receptor; teplota; nocicepce; transient receptor channel; ankyrin receptor channel; gating; ion channel; melastatin receptor channel; temperature; nociception Available in a digital repository NRGL
Studium funkce a struktury teplotně aktivovaných TRP iontových kanálů: Role evolučně konzervovaných motivů v modulaci TRPA1

Ankyrin receptor TRPA1 is an ion channel widely expressed on primary afferent sensory neurons, where it acts as a polymodal sensor of nociceptive stimuli. Apart from pungent chemicals (e. g. ...

Kádková, Anna
Univerzita Karlova, 2017

Vliv zinečnatých iontů na kancerogenezi nádorů prsu
Kratochvílová, Monika; Stiborová, Marie
2017 - Czech
The concept of breast cancer describes a wide range of serious diseases. It is one of the most common cancer diseases among women worldwide. The most difficult and problematic subtype is the triple negative breast cancer. This subtype is characteristic by the loss of expression of hormon receptors and HER-2, which makes it unresponsive to available targeted therapy. The breast cancer, as well as other malignancies, has a relationship withzinc ions. Zinc is an essencial element and it is involved in many of important cellular processes and thus it is able to directlyor indirectly affect the cancerogenesis. Increased levels of zinc ions in malignant breast cancer tissue compared to healthy tissue were well described. However, zinc has documented anticancer properties. The aim of this study was to determine if excessive suplementation with zinc ions has an effect on breast cancer development in vivo. The cell line 4T1 was chosen as a model of the triple negative subtype in mus musculus. The mouse strain BALB/c was used as an animal model. A total dose of zinc sulphate per one gram of mouse weight used in the experiment was 0.15 mg. We determined not only the growth of primary tumour, but also an expression levels of selected genes and antioxidant capacity of the whole organism. The volume of primary... Karcinom prsu je pojem, který zahrnuje řadu závažných onemocnění. Jedná se o jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u žen celosvětově. Mezi nejproblematičtější podtypy se řadí trojitě negativní karcinom prsu. Tento typ je charakteristický ztrátou exprese hormonálních receptorů a HER-2 a tudíž neodpovídavostí na dostupnou cílenou léčbu. Karcinom prsu, tak jako jiné malignity, má vztah k zinečnatým iontům. Zinek je esenciální prvek a je zapojen do mnoha významných buněčných dějů a tak může přímo i nepřímo ovlivňovat karcinogenezi. U karcinomu prsu bylo popsáno zvýšení obsahu zinku v maligní prsní tkáni oproti tkáni zdravé. Ale zinek má dokumentovány také antikancerogení vlastnosti. Cílem této studie bylo popsat, zda zvýšená suplementace zinkem významně ovlivní rozvoj karcinomu prsu in vivo. Jako model byla zvolena buněčná linie 4T1 charakterizující trojitě negativní karcinom prsu u mus musculus a kmen myší BALB/c. Celková dávka podávaného zinku byla 0,15 mg/kg. Sledován byl nejen růst a rozvoj tumoru, ale také exprese vybraných genů a antioxidační kapacita organismu. Velikost primárního tumoru byla významně ovlivněna suplementací zinkem, ale efekt na rozvoj metastáz prokázán nebyl. Zinek tedy může ovlivnit rozvoj karcinomu prsu, ale pouze v časných fázích karcinogeneze. Available in a digital repository NRGL
Vliv zinečnatých iontů na kancerogenezi nádorů prsu

The concept of breast cancer describes a wide range of serious diseases. It is one of the most common cancer diseases among women worldwide. The most difficult and problematic subtype is the triple ...

Kratochvílová, Monika; Stiborová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases