Number of found documents: 493643
Published from to

Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy
Pražienková, Veronika
2017 - Czech
This work focuses on anorexigenic neuropeptides, cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) and prolactin-releasing peptide (PrRP), which decrease food intake and body weight. CART peptide is an anorexigenic neuropeptide and, despite many efforts, its receptor has not yet been identified. We found CART peptide specific binding sites in pheochromocytoma PC12 cells. Cells differentiated to neurons increased significantly the number of binding sites. On the other hand, after differentiation to chromaffin cells the number of binding sites was so low that it was impossible to determine their density. To clarify the importance of each of the three disulfide bridges in the CART molecule, analogs with one or two disulfide bridges were synthetized. The biological activity was maintained in analog with two disulfide bridges in positions 74-94 and 88-101. Moreover, we demonstrated the stimulation of JNK and subsequently c-Jun activation in PC12 cells. Neuropeptide PrRP belongs to the RF-amide peptide family and has anorexigenic properties. PrPR has a high affinity to GPR10 and neuropeptide FF (NPFF2) receptor. In our laboratory lipidized analogs of PrRP were synthesized, which are able to decrease food intake after peripheral administration and may cross the blood-brain barrier. We tested biological... Disertační práce je zaměřena na studium anorexigenních neuropeptidů, peptidu kokainem a amfetaminem regulovaného transkriptu (CART) a peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP), které snižují příjem potravy a tělesnou hmotnost. Peptid CART je anorexigenní neuropeptid, u kterého přes všechny snahy nebyl nalezen jeho receptor. Peptid CART se specificky váže se na buněčnou linii PC12. Buňky PC12 diferencované v neuronový fenotyp vykazují vyšší počet vazebných míst oproti nediferencovaným buňkám. Buňky PC12 diferencované dexametasonem na chromafinní buňky vykazují vysokou nespecifickou vazbu a tím velmi nízký počet vazebných míst. Pro objasnění důležitosti disulfidových můstků ve struktuře peptidu CART byly syntetizovány analogy s jedním či dvěma disulfidovými můstky. Biologická aktivita byla u analogu se dvěma disulfidovými můstky v pozici 74-94 a 88-101. Při zkoumání buněčné signalizace u buněk PC12 peptid CART významně zvýšil aktivaci c-Jun a fosforylaci JNK, která předchází dráze c-Jun. PrRP patří do rodiny RF-amidových peptidů a byl u něj potvrzen anorexigenní účinek. PrRP se váže na svůj receptor GPR10 a vykazuje vysokou afinitu i k receptoru pro neuropeptid FF (NPFF2). V naší laboratoři byly navrženy lipidované analogy PrRP, které po periferním podání snižují příjem potravy, a u kterých je... Keywords: peptid CART; PC12; c-Jun; JNK; PrRP; GPR10; NPFF2; Y5; příjem potravy; lipidizace; CART peptide; PC12; c-Jun; JNK; PrRP; GPR10; NPFF2; Y5; food intake; lipidization Available in a digital repository NRGL
Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy

This work focuses on anorexigenic neuropeptides, cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) and prolactin-releasing peptide (PrRP), which decrease food intake and body weight. CART peptide ...

Pražienková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Monitoring výskytu ovocných dřevin v krajině
SEMENIUK, Tadeáš; ŠKARDOVÁ, Pavlína
2017 - Czech
Téma bakalářské práce je zaměřeno na výskyt vzrostlých ovocných dřevin v krajině. Konkrétně zpracovává problematiku liniových ovocných výsadeb v kulturní zemědělské krajině okolí obce Senice na Hané. Podrobně je zde rozpracován náhled historický i současný na liniové ovocné výsadby obecně, na jejich význam a funkci pro krajinu a její obyvatele ať už z řad lidí nebo živočichů a rostlin vůbec. The theme of the thesis is focused on the appearance of mature fruit trees in the landscape. Specifically deals with the issue of linear fruit plantations in cultural farmland around the village Senice na Hané. Closely is elaborated historical and current view on linear fruit plantations in general, their importance and function for the landscape and its inhabitants, whether among people or animals and plants in general. Keywords: Ovocný strom v krajině; liniová výsadba; krajinářské hodnocení; Fruit tree in the landscape; linear fruit plantation; analysis of landscape Available in digital repository of UPOL.
Monitoring výskytu ovocných dřevin v krajině

Téma bakalářské práce je zaměřeno na výskyt vzrostlých ovocných dřevin v krajině. Konkrétně zpracovává problematiku liniových ovocných výsadeb v kulturní zemědělské krajině okolí obce Senice na Hané. ...

SEMENIUK, Tadeáš; ŠKARDOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Coufalová, Jitka; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Czech
Applicable Law in International Commercial Arbitration (Abstract) The aim of this thesis is to analyse the choice of applicable law in the international commercial arbitration from three perspectives: applicable law of an underlying agreement, applicable law of an agreement to arbitrate, and applicable law of procedural aspects of arbitration proceedings (lex arbitri, arbitrability). Furthemore, the thesis is alco focused on elements related to the choice of applicable law, for instance the principle of party autonomy and limits of the choice of applicable law. To answer the main three above-mentioned questions regarding applicable law, comparative method is used and subsequently number of foreign legal regulations on arbitral proceedings as well as arbitral awards and relevant case law are analyzed. Theoretical approaches to the choice of applicable law are therefore confronted with their potential application and modifications in practice. Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi. Keywords: rozhodné právo; mezinárodní obchodní arbitráž; smluvní autonomie; applicable law; international commercial arbitration; party autonomy Available in a digital repository NRGL
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži

Applicable Law in International Commercial Arbitration (Abstract) The aim of this thesis is to analyse the choice of applicable law in the international commercial arbitration from three perspectives: ...

Coufalová, Jitka; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Sen
ZEMÁNEK, Jakub; KRTIČKA, Jiří
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce je sen. Práce se zabývá ztvárněním mých snů. Praktická část obsahuje soubor maleb. The theme of the bachelor is dream. The thesis delas with portrayal of my dreams in paintings. The practical part contains collection of oil paintings. Keywords: Sen; malba; olej na papíře.; Dream; paintings; oil. Available in digital repository of UPOL.
Sen

Tématem bakalářské práce je sen. Práce se zabývá ztvárněním mých snů. Praktická část obsahuje soubor maleb....

ZEMÁNEK, Jakub; KRTIČKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie
Trčková, Kateřina
2017 - Czech
The main goal of this dissertation was to create and verify own multicomponent tasks of interdisciplinary character based on analysis of types of tasks occured in international research. Newly created multicomponent learning tasks were classified by task type, solution form, cognitive demands and task variety. Tasks of the same form were ordered to pairs, their difficultness, vulnerability and rate of success were verified. Multicomponent learning tasks were assigned verbally or nonverbally (charts, tables or pictures). Closed jobs (ordering items, matching items, multiple choice questions, true/false questions) and open jobs (wide-answer items, short-answer items) were used in complex of tasks. Rate of success of individual tasks was processed by non-parmetric statistical Wilcoxon test based on form, gender and type of study. Research survey was complemented by pupils' self- reflection questionnaires and teachers'questionnaires about testing process. Key words Multicomponent learning task, taxonomy of learning task, scientific literacy, reading literacy, self-reflective questionnaire. Hlavním cílem disertační práce bylo na základě analýzy typů úloh v mezinárodních výzkumech vytvořit a ověřit vlastní multikomponentní úlohy interdisciplinárního charakteru. Nově vytvořené učební úlohy byly klasifikovány podle způsobu zadání, formy řešení, podle poznávací náročnosti a pestrosti učebních úloh. Stejné formáty testovaných úloh byly seřazeny do dvojic, byla ověřena jejich obtížnost, citlivost a úspěšnost. Multikomponentní učební úlohy byly zadávány verbálně nebo neverbálně (grafem, tabulkou, nebo obrázkem). V souborech úloh byly obsaženy úlohy uzavřené (uspořádací, přiřazovací, s výběrem odpovědí, dichotomické) a otevřené (se širokou i se stručnou odpovědí). Úspěšnost řešení jednotlivých úloh byla statisticky zpracována neparametrickým Wilcoxonovým testem, v závislosti na formátu, genderu a typu studia. Výzkumné šetření bylo doplněno sebereflektivním dotazníkem žáků a dotazníkem pro učitele o průběhu testování. Klíčová slova Multikomponentní učební úlohy, taxonomie učebních úloh, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost, sebereflektivní dotazník. Keywords: Multikomponentní učební úlohy; taxonomie učebních úloh; přírodovědná gramotnost; čtenářská gramotnost; sebereflektivní dotazník; Multicomponent learning tasks; taxonomy of learning tasks; scietific literacy; reading literacy; self-reflective questionnaire Available in a digital repository NRGL
Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie

The main goal of this dissertation was to create and verify own multicomponent tasks of interdisciplinary character based on analysis of types of tasks occured in international research. Newly created ...

Trčková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii
Zámečníková, Veronika
2017 - Czech
This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic chemistry. The theoretical part consists of the conceptual apparatus and research methodology related to implementation of IBSE activities into teaching. It also discusses how important may implementing of the IBSE principles be for supporting the student interest in science and for upgrading their scientific abilities which may make it easier in future to put the young generation into practice. Another chapter describes current situation in practical application of the IBSE in Czech Republic. It summarizes basic theories and experience with introducing IBSE into classrooms. The thesis also analyses the selection of curriculum suitable for applying IBSE in chemistry and chemistry didactics. The practical part of the thesis incorporates educational documents for working within IBSE principles and gives an overview of results of author's own research, realized between 2014 - 2016. The research was focused on attitude of students towards chemistry and its evolution after implementing the IBSE principles. Based on results of this research, specific drafts of IBSE implements are rendered for general and inorganic... Tato disertační práce se zabývá možnostmi zavedení badatelsky orientované výuky (BOV), neboli Inquiry-Based Science Education (IBSE) do každodenní pedagogické praxe zejména na základních školách. Hlavní důraz je přitom kladen na výuku obecné a anorganické chemie. V teoretické části práce je nejprve definován základní pojmový aparát, stejně jako metodologie výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy IBSE do výuky chemie. Práce diskutuje, jaký význam může mít zavedení badatelsky orientované vyučování nejen pro podporu zájmu žáků o přírodovědné obory, ale také pro zlepšení badatelských schopností žáků, přičemž tyto schopnosti mohou zvýšit budoucí uplatnění mladé generace v praxi. Teoretická část disertační práce dále shrnuje stav aplikace IBSE v pedagogické praxi v České republice. Sumarizuje základní teorie a praktické zkušenosti se zaváděním IBSE na českých školách. Práce analyzuje také oblast výběru vhodného učiva pro IBSE v chemii a výzkumu didaktiky chemie. Praktická část práce obsahuje materiály umožňující výuku dle IBSE principů a předkládá výsledky výzkumu autorky, který byl realizován v letech 2014 až 2016. Výzkum sleduje změny znalostí, dovedností a přístupu k předmětu chemie žáků zvolené školy při využití IBSE ve výuce chemie. Na základě tohoto vlastního výzkumu překládá autorka v... Keywords: Badatelsky orientovaná výuka; základní a střední školy; přírodovědné vzdělávání; výuka obecné a anorganické chemie; Inquire-based science education; basic and secondary schools; science education; teaching of general and inorganic chemistry Available in a digital repository NRGL
Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii

This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic ...

Zámečníková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Kniha
DOSTÁLOVÁ, Michaela; CHORÝ, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce je doprovodným textem praktické části, která se zabývá redesignem knihy o přírodních mýdlech. Dále také historickým náhledem do dané problematiky a v neposlední řadě popisem technologie a postupu práce. To celé je doplněno o fotografie související s tématem a fotodokumentací praktické práce. My finaly work is accompanying text for the practical part whichis redesign of book about natural soaps. It deals with history of making soaps and describes technological procedure of creating books. This book also includes ilustration photos and photos documenting procedure and result of the work. Keywords: Přírodní mýdla; Natural Soap Available in digital repository of UPOL.
Kniha

Bakalářská práce je doprovodným textem praktické části, která se zabývá redesignem knihy o přírodních mýdlech. Dále také historickým náhledem do dané problematiky a v neposlední řadě popisem ...

DOSTÁLOVÁ, Michaela; CHORÝ, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pohled rodin dětí 1. stupně ZŠ na problematiku šikany
VIKTOROVÁ, Šárka
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá pohledem rodičů na problematiku šikany. Zaměřuje se proto cíleně na rodiče, jejichž děti mají přímou zkušenost s šikanou a zaujímají místo oběti šikany nebo agresora. V teoretické části je nejprve vymezen pojem šikana. Další kapitola pojednává o hlavních protagonistech šikany. Zvláštní pozornost je pak věnována příčinám vedoucím ke vzniku šikany. Zohledněny jsou i varovné signály u obětí a agresorů, které mohou rodiče a učitele na tyto problémy upozornit. V neposlední řadě je věnována pozornost řešení šikany. Zmíněné je tedy řešení jak ve škole, tak v rodině. Dále se teoretická část zabývá možnými následky, ke kterým může u dětí dojít, pokud se problém přehlíží. V poslední kapitole je pozornost věnována prevenci ve škole a v rodině. Hlavním cílem výzkumné části práce je zjistit, jak rodiče, jejichž děti mají zkušenosti s šikanou, nahlížejí na tuto problematiku. Kvalitativní výzkum, který byl založen na polostrukturovaných rozhovorech ukázal, že většina z respondentů si nevšimla u svého dítěte varovných signálů, které by na případný problém upozorňovaly. Může to být způsobeno tím, že rodiče v současné době nemají na děti dostatek času a nevěnují jim dostatečnou pozornost. O problémech se většinou dozvěděli z jiných zdrojů a o komunikaci s dětmi se začali více zajímat až po objevení problému. Zastávají se však názoru, že na šikanu nemá vliv rodina, a domnívají se, že je to především o povaze dítěte. Výzkum také ukázal, že v současné době nejsou rodiče spokojeni s přístupem škol k tomuto problému. The diploma thesis deals with parents view on the issue of bullying. Special attention is specifically paid to parents of children, having real experience with bullying. First is defined concept of bullying in the theoretical part of dissertation. Another chapter deals with the main protagonists of bullying and special attention is paid to the causes leading to the bullying occurrence. There are also taken into account warning signals of the victims and aggressors, which can be recognized and can warn parents and teachers. Finally there is a part concerning to the solution of this big problem both at school and at home. The theoretic part also discusses the possible consequences, that the problem is ignored. Last chapter is about the prevention at school and at home. The main focus of the research part is to find out, how parents of the bullied children look at this problematics. Quality research based on semi-structured interviews has shown that most respondents didn´t note warning signs. It can be due to the fact, that parents don´t have enough time for children at the present time and don´t also pay them enough attention. They learned about the bullying problem from other sources and they began more interested in communication with children after discovering of problems. They argue for opinion, that family don´t have an impact on bullying and they suppose the main reason is the temperament of the child. The research has also shown parents dissatisfaction with access of schools to this problem. Keywords: Šikana; prevence šikany; důsledky šikany; oběť; agresor; pohled rodičů; rodina; dítě; první stupeň ŽŠ; Bullying; prevention of bullying; impacts of bullying; victim; aggressor; view of parents; family; child; primary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pohled rodin dětí 1. stupně ZŠ na problematiku šikany

Diplomová práce se zabývá pohledem rodičů na problematiku šikany. Zaměřuje se proto cíleně na rodiče, jejichž děti mají přímou zkušenost s šikanou a zaujímají místo oběti šikany nebo agresora. V ...

VIKTOROVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vybrané aspekty sexuality u dospělých osob s mentálním postižením - syntéza zahraničních poznatků
VEČEŘOVÁ, Hana; CHRASTINA, Jan
2017 - Czech
Cíl: Předložit publikované poznatky o vnímání a postojích k sexualitě dospělých osob s mentálním postižením a s tím související poznatky o poskytované podpoře sexuality těchto osob. Metodika: Metody byly analýza, komparace, diskuze a následná syntéza dohledaných poznatků použitých studií. Výsledky: Dohledané poznatky předkládají obecně mírně liberální postoje k sexualitě osob s mentálním postižením, ale poukazují na stále existující předsudky a klamy vůči sexualitě těchto osob. V rámci druhého cíle se ukázalo, že dospělé osoby s mentálním postižením nemají dostatek znalostí a zkušeností v oblasti sexuality a požadují větší podporu. Také rodinní pečovatelé a pečující zaměstnanci by rádi uvítali více podpory a školení v oblastech sexuality osob s mentálním postižením Závěr: Práce sumarizuje poznatky ze zahraničních zdrojů v oblastech vnímání, postojů a podpory sexuality osob s mentálním postižením. Studie poukazuje na potřebu šíření pozitivních postojů, potřebu nezbytnosti proškolení všech osob patřících do životů jedinců s mentálním postižením v oblastech jejich sexuality. Také potřebu zaměřit se i na jiné aspekty sexuality do hloubky než jen na prevenci zneužívání. Objective: To present the published findings on perception and attitudes towards sexuality of adults with intellectual disability and related knowledges about provided sexuality to adults with intellectual disability. Methods: The methods used are the following comparison, analysis, discussion and synthesis of knowledge of identified studies used. Results: Finding evidence presented generally moderately liberal attitudes towards sexuality of people with intellectual disabilities but point to the still existing prejudices and falsehoods towards the sexuality of these people. Within the second objective it showed that adults with intellectual disabilities do not have enough knowledge and experience in the field of sexuality and require more support. Also family carers and care workers would like to welcome more support and training in the areas of sexuality of people with intellectual disabilities. Conclusion: The paper summarizes the findings from foreign sources in the areas of perception, attitudes and support for sexuality of people with mental intellectual. The study points to the need to promote positive attitudes, the need for training of people belonging to the lifes of individuals with intellectual disabilities in the areas of sexuality. Also need to focus on other aspects of sexuality in depth than just preventing abuse. Keywords: sexualita; mentální retardace; mentální postižení; postižení intelektu; dospělí; sexuální asistence; podpora; postoje; sexuality; mental retardation; mental disability; intellectual disability; learning disabilities; adults; sexual assistance; support; attitudes Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty sexuality u dospělých osob s mentálním postižením - syntéza zahraničních poznatků

Cíl: Předložit publikované poznatky o vnímání a postojích k sexualitě dospělých osob s mentálním postižením a s tím související poznatky o poskytované podpoře sexuality těchto osob. Metodika: Metody ...

VEČEŘOVÁ, Hana; CHRASTINA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality
Zeynalov, Ayaz; Horváth, Roman; Janda, Karel; Frensch, Richard; Hartwell, Christopher
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS ABSTRACT Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Author: Ayaz Zeynalov Supervisor: Doc. Roman Horvath, Ph.D Academic Year: 2016/2017 Abstract This dissertation consists of three empirical papers on natural resource, economic growth and institutional quality. The first paper analyzes possible publication bias and the reason for contradictory findings in the natural resource literature, the second paper examines the effect of natural resource exports on manufacturing performance in the 15 former Soviet Union countries, and the last addresses whether similarities in country income size and at the institutional level encourage increased amounts of bilateral trade between countries. An introductory chapter puts these three papers into perspective. In the first paper, I analyze 43 studies providing 605 different regression specifica- tions and found that approximately 40% report a negative and statistically significant effect, another 40% report no effect, and the remaining 20% report a positive and statistically significant effect of natural resources on economic growth. The findings show that including interaction between natural resources and institutional quality, controlling... Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Ayaz Zeynalov Abstrakt Tato práce se skládá ze tří empirických papírů o přírodním zdroji, hospodářském růstě a institucionální kvalitě. První dokument analyzuje možné publikačního zkreslení a důvod pro navzájem si odporujících zjištění v literatuře o přírodních zdrojů, druhý dokument zkoumá vliv vývozu přírodních zdrojů na výrobu výkonu v 15 zemích bývalého Sovětského svazu a poslední dokument adresuje zda li podoby ve velikosti příjmů země a na institucionálních úrovnich podporují zvýšené množství bilaterálnícho obchodu mezi zeměmi. Úvodní kapitola staví tyto tři dokumenty v perspektivu. V prvním dokumentu ja analyzuji 43 studií, které poskytují 605 různých regresní zadávací dokumentace a zjistil, že přibližně 40% dokumentů hlasí negativní a statisticky významný vliv, další 40% dokumentů hlasí žádný účinek, a zbývajících 20% dokumentů hlasí pozitivní a statisticky významný vliv přírodních zdrojů na ekonomický růst. Výsledky ukazují, že vzájemné působení mezi přírodními zdroji a institucionální kvalitou, řízení na úrovni investiční aktivity, rozlišovaní mezi různými druhy přírodních zdrojů a odlišování zdrojů závislostí a... Keywords: Natural resources; economic growth; institutions; publication selection bias; meta-analysis; manufacturing; post-Soviet countries; international trade; gravity model; Natural resources; economic growth; institutions; publication selection bias; meta-analysis; manufacturing; post-Soviet countries; international trade; gravity model Available in a digital repository NRGL
Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS ABSTRACT Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality ...

Zeynalov, Ayaz; Horváth, Roman; Janda, Karel; Frensch, Richard; Hartwell, Christopher
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases