Number of found documents: 7734
Published from to

Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů : Komparace evropské a české právní úpravy
Čupa, Jozef; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2018 - Czech
The legal regulation of the transfer of rights and obligations from employment relationships A Comparative Study of the European and Czech Legal Approach ABSTRACT The thesis contains a legal analysis of the transfer of rights and obligations from employment relationships. Since it is a comparative study of the European and Czech legal approach, the author compares the legal regulation of the transfer of rights and obligations from employment relationships contained in the Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses ("Directive") with the Czech legal regulation contained in the Czech Labour Code, as well as in other special laws. The analysis of the respective rulings of the European Court of Justice forms a substantial part of the thesis, as these explain and complete the legal regulation contained in the Directive and are also to be observed when applying the transfer of rights and obligations from employment relationships under the Czech law. The author's references to numerous discrepancies that had arisen in the process of transposition of the Directive into the Czech legal system and which give rise to... Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Komparace evropské a české právní úpravy ABSTRAKT Obsahem práce je právní rozbor institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Jelikož se jedná o komparativní studii evropské a české právní úpravy, autor v ní srovnává právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů obsaženou ve směrnici Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů ("Směrnice") s českou právní úpravou obsaženou v zákoníku práce, jakož i v dalších zvláštních zákonech. Podstatná část práce je věnována rozboru příslušných rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, jelikož tato jednak vysvětlují, tak i dotvářejí právní úpravu obsaženou ve Směrnici a současně jsou také závazná při výkladu a aplikaci přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle českého práva. Autor v práci rovněž poukazuje na četné nesrovnalosti, které nastaly v procesu implementace Směrnice do českého právního řádu, které s sebou přinášejí, v praxi, i značné aplikační potíže. Tím, že český zákonodárce přistoupil k poněkud volné transpozici Směrnice, vytvořil rozsáhlý prostor pro uplatnění přechodu práv a povinností z... Available in a digital repository NRGL
Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů : Komparace evropské a české právní úpravy

The legal regulation of the transfer of rights and obligations from employment relationships A Comparative Study of the European and Czech Legal Approach ABSTRACT The thesis contains a legal analysis ...

Čupa, Jozef; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin
Beran, Lukáš; Veis, Martin
2018 - English
This diploma thesis is devoted to systematic study of structural trans- formations of Heusler alloys by means of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical spectroscopy. Structural transformations in these alloys are induced by different microscopic mechanisms. Obtained experimental results were confronted with theoretical calculations. This allowed the discussion of obtained results and suggestion of their interpretation. In the case of Co- Fe-Si alloys, changes in optical and magneto-optical properties with change of Co-Fe ratio were observer. This was explained by lowering of the gap for minority spins with increasing Fe concentrations. Temperature dependent optical and magneto-optical properties of Ni-Mn-Ga alloy showed the pres- ence of so-called Martensitic transformation from cubic to tetragonal phase. A study of Mn-Rh-Co-Sn alloys did not show a clear dependence of physical properties upon the concentration of Rh and Mn. This was explained by strong strain inside the samples, which distorted obtained results. 1 Diplomová práce je věnována systematickému studiu strukturních trans- formací Heuslerových slitin pomocí spektroskopické elipsometrie a magne- tooptické speltroskopie. Strukturní transformace v těchto slitinách jsou vyvolány rozdílnými mikroskopickými mechanismy. Experimentální data získaná v této práci byla konfrontována s výsledky teoretických modelů. To umožnilo diskutovat získané výsledky a navrhnout jejich vysvětlení. V případě slitin Co-Fe-Si byla pozorována změna optických i magneooptických vlastností v závislosti koncetraci železa. Toto bylo vysvětleno zmenšováním zakázaného pásu minoritních spinů se vzrůstajícím podílem Fe. Teplotní závislost optických a magnetooptických vlastností slitiny Ni-Mn-Ga jasně prokázala existenci tzv. Martensitické transformace z kubické do tetragonální fáze. Studium slitin Rh-Mn-Co-Sn neprokázalo jasnou závislost fyzikálních vlastností na koncetraci Rh a Mn. To bylo vysvětleno značným pnutím ve vzorcích, které zkreslilo měřená data. 1 Keywords: Heuslerova slitina; spektroskopická elipsometrie; magnetooptická spektroskopie; Heusler alloys; spectroscopic ellipsometry; magneto-optical spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin

This diploma thesis is devoted to systematic study of structural trans- formations of Heusler alloys by means of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical spectroscopy. Structural transformations ...

Beran, Lukáš; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Obhajoba právnické osoby v trestním řízení
Juránková, Sandra; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2018 - Czech
In comparison to physical persons, the defense of a legal entity during criminal proceedings is substantially hindered. The primary reason for these difficulties lies in the very nature of a legal person as a legal fiction. This study aims to provide a comprehensive overview of this topic. This thesis is systematically divided into six chapters. The first and the second chapter serve as a theoretical basis. The first chapter deals with the definition of the legal entity and the current regulation of legal entity in private law. This thesis mainly focuses on the analysis of the process aspects of the Act No. 418/2011 Coll., on criminal liability of legal persons and proceedings against them (hereinafter "ZTOPO"), entered into force on January 1, 2012 in the Czech Republic. At the same time, it is not possible to leave out the substantive aspects of criminal liability of legal entities. Therefore the second chapter deals with the legislation of the criminal liability according to ZTOPO. It deals mainly with the person who is the subject of criminal liability of legal persons, examines how to characterize the criminal liability according to ZTOPO, its structure and the scope of criminal liability. The third chapter introduces persons, who are authorized to act as a legal entity during criminal... V porovnání s osobami fyzickými je obhajoba právnické osoby v trestním řízení podstatně ztížena. Primární důvod těchto obtíží je dán samotnou povahou právnické osoby jakožto právní fikce. Cílem této práce je podat na tuto problematiku ucelený náhled. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do šesti kapitol. První kapitola a druhá kapitola slouží jako teoretický základ. První kapitola je věnována vymezení pojmu právnická osoba a současné úpravě právnické osoby v právních předpisech soukromého práva. Tato rigorózní práce je zaměřena především na procesní normy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), který vstoupil v České republice v účinnost dne 1. ledna 2012. V rámci této problematiky současně není možné se nedotknout hmotněprávních aspektů trestní odpovědnosti právnických osob. Druhá kapitola se proto zabývá zákonnou úpravou trestní odpovědnosti podle ZTOPO. Zaobírá se zejména tím, kdo je subjektem trestní odpovědnosti právnických osob, jak je možné trestní odpovědnost podle ZTOPO charakterizovat, jaká je její konstrukce a rozsah. V kapitole třetí jsou představeny osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu v trestním řízení jednat. Kapitola čtvrtá pojednává o právu právnické osoby na obhajobu. Kapitola pátá a poslední kapitola... Keywords: právnická osoba; trestní odpovědnost; trestní řízení; legal entity; criminal liability; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení

In comparison to physical persons, the defense of a legal entity during criminal proceedings is substantially hindered. The primary reason for these difficulties lies in the very nature of a legal ...

Juránková, Sandra; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Zajištění účasti osob v trestním řízení
Šmahelová, Michala; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2018 - Czech
Ensuring the participation of persons in criminal proceedings The thesis provides a comprehensive account of the individual institutions of criminal procedure through which authorities involved in criminal proceedings ensure the participation of persons whose presence is essential for successfully conducting criminal proceedings. After a brief introduction, the first, most detailed chapter discusses all the procedural steps used to ensure the participation of the principal subject of criminal proceedings, namely the accused. In accordance with the basic principles of criminal procedure, particularly the principles of proportionality, restraint and subsidiarity, the discussion first focuses on less severe precautionary measures, that is summons, presentation, disciplinary fine and prohibition on foreign travel. The main part of the chapter is devoted to precautionary measures that place limitations on fundamental rights and freedoms, namely the personal liberty of the accused. These are detention, arrest and custody. The section on custody summarizes the legal conditions of custody and discusses in more detail the individual grounds of custody, the legal provisions regarding the decision process on custody and the examination of the existence of custody grounds. The pertinent case law is duly taken... Zajištění účasti osob v trestním řízení Rigorózní práce podává ucelený výklad o jednotlivých institutech trestního práva procesního, prostřednictvím kterých orgány činné v trestním řízení zajišťují přítomnost osob důležitých pro úspěšné vedení trestního řízení. Po stručném úvodu do problematiky následuje první, nejobsáhlejší kapitola, která podrobně pojednává o všech procesních úkonech sloužících k zajištění účasti ústředního subjektu trestního řízení, tedy obviněného. V souladu se základními zásadami trestního řízení, zejména pak se zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a subsidiarity je nejdříve pojednáno o mírnějších zajišťovacích opatřeních, mezi které lze řadit předvolání, předvedení, pořádkovou pokutu či zákaz vycestování do zahraničí. Stěžejní část kapitoly je pak věnována zajišťovacím institutům, prostřednictvím kterých dochází k zásahu do jednoho ze základních práv a svobod, do osobní svobody obviněného, tedy institutu zadržení, zatčení a zejména pak vazbě. V části věnované problematice institutu vazby jsou shrnuty zákonné podmínky jeho užití a především je podrobněji pojednáno o jednotlivých vazebních důvodech a rovněž o právní úpravě rozhodování o vazbě a procesu přezkoumávání důvodnosti vazby s přihlédnutím k bohaté soudní judikatuře. Práce se rovněž v následujících kapitolách blíže... Keywords: Trestní právo procesní; zajištění; zajištění osoby obviněné; vazba; Procedure criminal law; Ensuring; Detention of the Accused; Criminal custody Available in a digital repository NRGL
Zajištění účasti osob v trestním řízení

Ensuring the participation of persons in criminal proceedings The thesis provides a comprehensive account of the individual institutions of criminal procedure through which authorities involved in ...

Šmahelová, Michala; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Projekt fúze
Vlasák, Tomáš; Čech, Petr; Josková, Lucie
2018 - Czech
The topic of this doctor thesis is the Terms of Merger as a fundamental document of this form of corporate transformation. The terms are drafted by the executives of each of the participating corporations at the early stage of the merger and provide for the fundamental legal, economic and accounting principles of the merger. The thesis is structured as to describe firstly the common requirements for all corporations of each legal form. The following section deals with the specific statutory requirements for each legal form of corporations. Finally, there are described specifics of the terms in case of a cross-border merger. Where appropriate the current regulation is supplemented by the most recent historical development. Since our legal regulation has undergone a significant development in the recent 25 years the thesis provides also for a description of certain merger specifics applicable in various European legislations, e.g. the possibility of a cross-border merger for a corporation residing in Switzerland, as a non-EU and non-EEC country, and a possibility of triangular mergers. From this description there follow certain proposals for amendments of the merger regulation that are summarized in the conclusion of this doctor thesis. Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce. Keywords: projekt fúze; přeshraniční fúze; trojúhelníková fúze; terms of merger; cross-border merger; triangular mergers Available in a digital repository NRGL
Projekt fúze

The topic of this doctor thesis is the Terms of Merger as a fundamental document of this form of corporate transformation. The terms are drafted by the executives of each of the participating ...

Vlasák, Tomáš; Čech, Petr; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami
Herko, Jakub; Knapp, František
2018 - English
Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and Nuclear Physics Abstract: Since the nucleus is a quantum many-body system consisting of con- stituents whose mutual interaction is not satisfactorily known, it is necessary to use approximate methods when describing the nucleus. Basic approximate approaches in the microscopic theory of the nucleus are the Hartree-Fock the- ory, Tamm-Dancoff approximation and random phase approximation. They are described in the first chapter of this thesis. The main aim was to develop mi- croscopic models for open-shell nuclei with two valence particles or holes. They are described in the second chapter, which contains detailed derivations of the relevant formulae. These methods have been numerically implemented. The re- sults of the calculations of the nuclear spectra and the electromagnetic transition probabilities are presented in the third chapter. Keywords: Tamm-Dancoff approximation, random phase approximation, open- shell nuclei, nuclear spectra, electromagnetic transition probabilities ii Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu Keywords: Tamm-Dancoffova aproximace; RPA; jádra s nezaplnenými slupkami; jaderné spektra; pravdepodobnosti elektromagnetických přechodu; Tamm-Dancoff approximation; random phase approximation; open-shell nuclei; nuclear spectra; electromagnetic transition probabilities Available in a digital repository NRGL
Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami

Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and ...

Herko, Jakub; Knapp, František
Univerzita Karlova, 2018

Problematické aspekty vybraných exekučních titulů
Bosáková, Nikol; Frintová, Dita; Macková, Alena
2018 - Czech
This rigorous thesis deals with the problematic aspects of selected executive titles I came across in the performance of my office as an assistant judge at the District Court in Ostrava. The choice of enforcement titles was purely subjective. The aim was therefore to provide a comprehensive and versatile view of issues of enforcement titles, both from theoretical and practical points of view. Within the specified scope of the thesis, I came up with the concept of this thesis by trying to define the very concept of execution (seizure), writ of execution, and their material and formal enforceability. After the introductory first chapter, the central part of the thesis follows, where I tried to analyse the individual types of execution titles, namely a notarial record with permission for enforceability, a writ of execution with permission for enforceability, and arbitration. I believe that at the present time, the Institute of Arbitration is still relatively often used in society. This chapter is devoted to the largest part of the work, as the development of the legal regulation revealed quite serious procedural and legal deficiencies in application practice. The thesis also seeks to analyse shortcomings in the legal regulation of selected writs of execution, and to confront them with the... Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů, se kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Ostravě. Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy poskytnout ucelený a všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak, že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část práce, kde jsem se snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a rozhodčí nález. Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut rozhodčího řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce, neboť se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky v aplikační praxi. Práce se rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná část práce se věnuje zejména vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu psaní textu dospěla,... Keywords: Exekuce; exekuční titul; rozhodčí nález; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti; exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti; Execution (seizure); writ of execution; arbitration award; notarial record with permission for enforceability; enforceable registration with permission for enforceability Available in a digital repository NRGL
Problematické aspekty vybraných exekučních titulů

This rigorous thesis deals with the problematic aspects of selected executive titles I came across in the performance of my office as an assistant judge at the District Court in Ostrava. The choice of ...

Bosáková, Nikol; Frintová, Dita; Macková, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Praktická specifika oddlužení
Pícha, Marek; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
2018 - Czech
English abstract Practical specifics of debt relief The topic of this rigorosum thesis is Practical specifics of debt relief. The rigorous thesis is focused on specific situations and cases of debt relief, which is relatively still a new phenomenon of insolvency law. The aim of the thesis is to focus on solving and analyzing specific and in practice specific issues. The possibility of debt relief is one of the parts of insolvency law and the insolvency law can be included in the civil law. The purpose of the insolvency law is to resolve the debt situation of the debtor in order to resolve his property relations to all the persons affected by this bankruptcy situation. Insolvency proceedings are based on the highest and at the same time proportionate satisfaction of the debtor's creditors. According to insolvency law the debt situation of debtor can be solved in three ways. As the first method, the insolvency law offers bankruptcy, which is based on the payment of debts on the sale of all the debtor's assets. including his wages. Another way is the reorganization, which is intended for companies that continue to run the business during whole insolvency proceedings and their debts are paid in stages. The last way is debt relief. In debt relief the debtor can pay only part of his debts. If the debtor complies... Tématem této rigorózní práce jsou Praktická specifika oddlužení. Rigorózní práce se zabývá specifickými situacemi a případy v rámci oddlužení, jenž je relativně stále novým fenoménem insolvenčního práva. Právní institut oddlužení spadá do insolvenčního práva, jež je samo jednou z mnoha větví občanského práva. Smyslem insolvenčního práva je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka tak, aby byly vyřešeny majetkové vztahy k dotčeným osobám. Za základní princip insolvenčního řízení lze považovat co nejvyšší poměrně uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon nabízí tři možnosti řešení dlužníkova úpadku. Prvním je konkurs reprezentující situaci, kdy dlužník aktivně nevyvíjí žádnou svou podnikatelskou činnost a jeho věřitelé jsou uspokojováni z celého postižitelného dlužníkova majetku. Druhou možností je reorganizace, která je určena pro i nadále podnikající společnosti, přičemž pohledávky věřitelů jsou uspokojovány postupně podle reorganizačního plánu. Poslední možností je oddlužení, v rámci kterého je dlužník oprávněn splatit pouze určitou část svých dluhů. V případě, že dlužník splní všechny podmínky oddlužení, je osvobozen od zbytku dluhů. Oddlužení je možno provést dvěma způsoby, a to plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku, toho času za určitých podmínek, které stanoví... Keywords: insolvenční řízení; oddlužení; srážky z příjmů dlužníka; úmrtí dlužníka; nižší splátky; osvobození od placení zbytku dluhů; zneužívání oddlužení; insolvency proceedings; debt relief; debtor's repayments; death of the debtor; lower repayments; exemption from payment of the rest of the debt; abuse of debt relief Available in a digital repository NRGL
Praktická specifika oddlužení

English abstract Practical specifics of debt relief The topic of this rigorosum thesis is Practical specifics of debt relief. The rigorous thesis is focused on specific situations and cases of debt ...

Pícha, Marek; Pohl, Tomáš; Macková, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek
Máchová, Adéla; Macková, Alena; Pohl, Tomáš
2018 - Czech
Costs of Proceeding in Seeking Payment of Claims in Court Abstract This rigorous thesis is focused on the costs of civil trial proceeding. The work only deals with the costs of proceeding which are arisen to the parties and related to seeking payment of claims in court. The issue of the costs of proceeding is often understood as only a minor aspect of the court proceeding, but it must be noted that the decision on the costs of proceeding is an integral part of the civil proceeding as a whole. If the court decides to reimburse the costs of proceedings in disregard of the course of the proceedings and the statement at issue, it may significantly interfere with the constitutionally guaranteed rights of the parties as the right to fair trial. The thesis is divided into introduction, three other chapters and conclusion. In the introduction the thesis deals with importance of costs of proceeding. The second part of this work is dedicated to definition of costs of proceeding, various types of costs of proceeding, institute of court fee liberation and differences between paying costs of proceeding and reimbursement of costs of proceeding. The third part is related to costs of proceeding in particular phases of civil trial proceeding. The fourth part deals with costs in the enforcement proceeding. The conclusion of... Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována nákladům občanského soudního řízení. Práce se však zabývá pouze těmi náklady řízení, které vznikají účastníkům řízení a souvisejí s uplatňováním pohledávek u soudu. Otázka nákladů řízení je často chápána jen jako nepodstatná vedlejší linie soudního řízení, avšak je třeba si uvědomit, že rozhodování o náhradě nákladů řízení je integrální součást civilního řízení jako celku. Pokud soud rozhodne o náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem řízení, nebo s výrokem ve věci, může tím citelně zasáhnout do ústavně zaručených práv účastníků řízení a tento postup je pak třeba označit za zásah do práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny. Práce je rozdělena na pět částí - úvod, další tři kapitoly a závěr. V úvodu se práce zabývá především významem nákladů řízení. Druhá část práce je věnována definici nákladů řízení, jednotlivým druhům nákladů řízení, institutu osvobození od soudních poplatků a dále rozdílu mezi placením nákladů řízení a jejich náhradou. Třetí část se zabývá náklady řízení a rozhodování o nich v jednotlivých fázích občanského soudního řízení. Čtvrtá část práce se týká nákladů řízení při soudním výkonu rozhodnutí, respektive exekuci. Závěr práce pak obsahuje shrnutí rozebírané... Keywords: náklady řízení - pohledávka - soudní řízení; costs of proceeding - claim - court proceeding Available in a digital repository NRGL
Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek

Costs of Proceeding in Seeking Payment of Claims in Court Abstract This rigorous thesis is focused on the costs of civil trial proceeding. The work only deals with the costs of proceeding which are ...

Máchová, Adéla; Macková, Alena; Pohl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Překážky v práci na straně zaměstnance
Koubová, Petra; Morávek, Jakub; Štefko, Martin
2018 - Czech
Title of thesis: Obstacles to work on the employee's part Author: Mgr. Petra Koubová Abstract The rigorosum thesis seeks to carry out a comprehensive analysis of the different kinds of "obstacles to work on the employee's part". This subject is treated as generally associated with labor relations as well as with the obstacles at large and their systematic classification. Chosen out of a broad spectrum of individual types, the obstacles thus analyzed were primarily those with particular personal and/or family relevance for employees, especially the temporary incapacity for work; the maternity leave; and the parental leave. These topics were addressed not only in their matter and purpose but also as regards their impact on financial security and other circumstances. Covering also other obstacles to work, the analysis attempted to expound the merits and purposes of the relevant provisions, always in consideration of (1) the specific Labor Code context, (2) the generally applicable legal principles, and (3) other acts of legislation and judicial decisions. The work also tackles the issue of harmonizing family and professional life, not forgetting about references to foreign, international and EU legislation, and reflecting recent legal changes and de lege ferenda proposals. The thesis is divided into five... Téma rigorózní práce: Překážky v práci na straně zaměstnance Autor: Mgr. Petra Koubová Abstrakt Tato rigorózní práce cílí na komplexní rozbor jednotlivých druhů překážek v práci na straně zaměstnance. Do tématu je vstupováno skrze obecné souvislosti s pracovněprávními vztahy, dále přes překážky v práci obecně a jejich systematiku. Z širokého spektra jednotlivých typů překážek je cíleno na ty, které mají pro zaměstnance osobní nebo rodinný charakter, zejména na dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zde je kromě jejich předmětu a účelu pojednáno, i co se oblasti finančního zabezpečení a dalších souvislostí týče. I další překážky v práci jsou rozebrány tak, aby bylo pochopeno, kam cílí a v čem spočívají. To vše v konkrétních souvislostech především zákoníku práce, ale i obecných právních zásad, dalších právních předpisů a judikatury soudů. Práce se rovněž dotýká problematiky slaďování profesního a rodinného života, nechybí odkazy do mezinárodní a zahraniční právní úpravy, právní úpravy na úrovni unijní legislativy a dále reflexe aktuálních legislativních změn a návrhů de lege ferenda. Práce je rozdělena do pěti tematických kapitol. Předchází jim úvodní shrnutí a na konci nalezneme závěr, který sumarizuje, o čem práce pojednává, hodnotí významné pasáže a sděluje k nim názory autorky.... Keywords: překážky v práci; překážky v práci na straně zaměstnance; finanční zabezpečení; obstacles to work; obstacles to work on the employee's part; financial security Available in a digital repository NRGL
Překážky v práci na straně zaměstnance

Title of thesis: Obstacles to work on the employee's part Author: Mgr. Petra Koubová Abstract The rigorosum thesis seeks to carry out a comprehensive analysis of the different kinds of "obstacles to ...

Koubová, Petra; Morávek, Jakub; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases