Number of found documents: 8019
Published from to

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Bubeník, Martin; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2018 - Czech
In view of the fact that the number of people with disabilities is steadily increasing, it is necessary to focus on creating adequate conditions to enable them to experience the most valuable life possible. Employing disabled people embodies one of these conditions. The issue of employing this group of people has come to the forefront of the 20th century. At the international level, employment of disabled people was adjusted after the Second World War. Efforts to legislate on the employment of this group were driven by the need to adjust social rights that had previously been excluded. Since then, many conventions, declarations or recommendations have been issued by international organizations, where the principle of integrating disabled people into the normal healthy population has been increasingly applied. International conventions and European law have become the basis for the creation of national law on people with disabilities and their integration into society through employment. The real boom in the creation of a comprehensive policy for the benefit of a group of people with disabilities arose in the 1990s. The disability benefit has also been built on the issue of the prohibition of discrimination which, unfortunately, even today, people face disabilities, and it is important to say that this is... S ohledem na skutečnost, že počet osob se zdravotním postižením neustále narůstá, je třeba se zaměřit na vytvoření adekvátních podmínek, které těmto osobám umožní prožít co možná nejhodnotnější život. Zaměstnávání zdravotně postižených ztělesňuje jednu z těchto podmínek. Problematika zaměstnávání této skupiny osob se dostala do popředí zájmu v průběhu 20. století. Na mezinárodní úrovni bylo zaměstnávání zdravotně postižených upraveno po druhé světové válce. Snaha o legislativní ukotvení zaměstnávání této skupiny byla vedena potřebou upravit sociální práva, která byla do té doby opomíjena. Od té doby bylo mezinárodními organizacemi vydáno mnoho Úmluv, Deklarací či Doporučení., kdy byl stále častěji uplatňován princip začlenění zdravotně postižených do běžné zdravé populace. Mezinárodní úmluvy a evropské právo se staly základem pro vytváření vnitrostátního práva týkajícího se lidí s jakoukoli formou zdravotního postižení a jejich začleňování do společnosti skrze zaměstnávání. Opravdový rozmach ve vytváření ucelené politiky zajišťující prospěch skupiny zdravotně postižených nastal v 90. letech minulého století. Prospěch zdravotně postižených byl budován rovněž v otázce zákazu diskriminace, se kterou se bohužel i v dnešní době setkávají zdravotně postižení, a je významné si říci, že se tak odehrává i na... Keywords: osoba se zdravotním postižením; mezinárodní úmluva; sociální podnik; disabled person; international convention; social enterprise Available in a digital repository NRGL
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

In view of the fact that the number of people with disabilities is steadily increasing, it is necessary to focus on creating adequate conditions to enable them to experience the most valuable life ...

Bubeník, Martin; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Analýza výsledků modelování částicových jevů v počítačových hrách
Novotný, Jiří; Boldyš, Jiří
2018 - English
The main subject of this thesis is to design a method that is able to compare the outputs of a manually set up particle system with a video template of a simulated particle phenomenon. For the sake of simplicity, this work is focused exclusively to smoke effects and its comparisons. Specifically, descriptors depicting the color scheme of the examined input videos are proposed as well as the shape descriptors and time variability descriptors, which are based on the image segmentation method called Alpha Matting. This method is able to distinguish foreground objects from the background, while the foreground objects are described together with their transparency. Video template recordings captured specially for the purpose of this work are included. At the end, the resulting method is supported by an example of the gradually improving smoke effect simulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a jejich porovnávání. Konkrétně jsou navrženy deskriptory popisující celkovou barevnost zkoumaných vstupních videí, dále pak deskriptory tvaru a časového průběhu kouře, založené na výsledku metody segmentace obrazu zvané Alpha Matting, která umožňuje rozlišení objektů v popředí od pozadí s tím, že objekty jsou popsány včetně své případné průhlednosti. Diplomová práce je doprovázena vzorovými nahrávkami kouřů, které byly natočeny speciálně pro tento účel. Výsledek navržené metody je podpořen ukázkou postupného vylepšování simulace vybraného kouřového efektu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: digitální zpracování obrazu; částicové jevy; podobnost kouřových efektů; digital image processing; particle phenomena; smoke effects similarity Available in a digital repository NRGL
Analýza výsledků modelování částicových jevů v počítačových hrách

The main subject of this thesis is to design a method that is able to compare the outputs of a manually set up particle system with a video template of a simulated particle phenomenon. For the sake of ...

Novotný, Jiří; Boldyš, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Zpracování multimodálních obrazových dat v analýze uměleckých děl
Blažek, Jan; Zitová, Barbara
2018 - English
A B S T R A C T title: Multimodal Image Processing in Art Investigation author: Jan Blažek department: Department of Image Processing, IITA of the CAS supervisor: RNDr. Barbara Zitová PhD., Institute of Information Theory and Automation supervisor's e-mail address: zitova@utia.cas.cz abstract: Art investigation and digital image processing demar- cate an interdisciplinary field of the presented thesis. Over the past 8 years we have published thirteen papers belonging to this field of research. This thesis presents the current state of the art and puts these papers into context. Our research is focused on modalities in the visible and near-infrared parts of the spectrum and affects vari- ous tasks of art investigation. For studying the spectral response of paint materials, we suggest a low-cost mobile multi-band acquisition system and a calibration method extended by a light source with an adjustable wavelength. We created the m3art database of the spectral responses of pigments, available for comparison and public use. The central point of our research is underdrawing detection and visual- ization. For this purpose we have developed: acquisition guidelines based on optical properties of the topmost non-transparent layer, a visualization technique for comparison of modalities, and a signal separation technique... A B S T R A K T název práce: Zpracování multimodálních obrazových dat v ana- lýze uměleckých děl autor: Jan Blažek katedra (ústav): oddělení Zpracování obrazové informace, ÚTIA AV ČR vedoucí doktorské práce: RNDr. Barbara Zitová PhD., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. e-mail vedoucího: zitova@utia.cas.cz abstrakt: Práce je vymezena mezioborovým výzkumem v ob- lasti analýzy uměleckých děl za použítí digitálního zpracování ob- razu. Během posledních osmi let jsme v tomto oboru publikovali tři- náct prací. Tato práce shrnuje současný stav poznání a přínos našich publikací v tomto kontextu. Náš výzkum je zaměřen na data z vi- ditelného a blízkého infračerveného spektra a řeší různé úlohy ana- lýzy uměleckých děl. Pro studium spektrální odezvy malířských ma- teriálů jsme zkonstruovali cenově dostupné mobilní řešení pro mul- tispektrální snímání obrazu. Snímací systém obsahuje i úzkopásmový světelný zdroj vlastní výroby a kalibrační metodiku. Vytvořili jsme veřejně dostupnou referenční databázi m3art, obsahující spektrální odezvy malířských materiálů. Těžištěm našeho výzkumu je detekce a vizualizace podkreseb. Vyvinuli jsme postup snímání a způsob inter- pretace naměřených hodnot, v závislosti na svrchních vrstvách malby; vizualizační techniku pro porovnání... Keywords: multimodální data; spektrální odezva; barvy; informační zisk; zobrazení rozdílů; snímání v NIR; multimodal dataset; spectral response; paint material; information gain; difference visualization; NIR acquisition Available in a digital repository NRGL
Zpracování multimodálních obrazových dat v analýze uměleckých děl

A B S T R A C T title: Multimodal Image Processing in Art Investigation author: Jan Blažek department: Department of Image Processing, IITA of the CAS supervisor: RNDr. Barbara Zitová PhD., Institute ...

Blažek, Jan; Zitová, Barbara
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dvořáková, Aneta; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
The legal regulation of satisfaction of employees wages claims while their employer is in the insolvency This thesis deals with the satisfactions of wages claims of the employees while their employer is being insolvent. It is described on the base of the valid special legal act number 118/2000 Sb., which gives the person the possibility how to ask for the wages claims that were not payed out by their employer. There is described the role of the Labour office which is approved to the satisfaction of employees claims according to that special legal act. The thesis is concentrated on the practical aspects of this area and there is said how this topic deals with an other area of our legal system and other legal acts. As the main condition for application of that special legal act is the beginning of the insolvency process with the concrete employer decribed. After this procedure is started than could be the employees claims satisfied by the Labour office if the legal conditions are filled. There are also decribed the preliminary legal questions which could be necessary to sort out by the Labour office and which could be connected with the satisfaction of employees claims. In the other part there is the description of the deciding process about the emloyees claims by the Labour office. It is focused on the... Tato práce pojednává o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které je realizováno na podkladě platného a účinného zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele k tomu příslušným správním orgánem, tj. Úřadem práce České republiky a jeho krajskými pobočkami. Práce je zaměřena na praktické aspekty ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele se současným poukazem na přesah a prolínání dané právní problematiky s jinými oblastmi právního řádu. V práci je nejprve rozebrán předpoklad aplikace zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kterým je insolvenční řízení vedené se zaměstnavatelem. Dále jsou nastíněny možné předběžné otázky, které mohou s uspokojováním mzdových nároků zaměstnanců dle zákona č. 118/2000 Sb., souviset a které by bylo povinností správního orgánu si vyjasnit před samotnou aplikací zákona. Dále se práce zabývá samotným rozhodováním o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců úřadem práce a určitými specifiky při tomto rozhodování a není opomenuto vymezení základních pojmů, které jsou pro právní úpravu ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele stěžejní. Práce se snaží podtrhnout propojenost ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s... Keywords: mzdový nárok; zaměstnanec; insolvence zaměstnavatele; wages claim; employee; employer in the insolvency Available in a digital repository NRGL
Právní úprava uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

The legal regulation of satisfaction of employees wages claims while their employer is in the insolvency This thesis deals with the satisfactions of wages claims of the employees while their employer ...

Dvořáková, Aneta; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech
CHYTRÝ, Vlastimil
2018 - Czech
Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, jako je například sebehodnocení žáka ve smyslu metakognitivního monitorování, které je vhodné pro úlohy vyšší kognitivní náročnosti. Předložená práce usouvztažňuje sumativní hodnocení se sebehodnocením žáka, a to prostřednictvím nástroje zaměřeného na logické myšlení a nástroje zaměřeného na matematické dovednosti žáka. Diskutovány jsou také faktory motivace, věk nebo pohlaví. Ukazuje se, že věk ani pohlaví nejsou limitujícím faktorem v případě sebehodnocení žáka nebo jeho výkonnosti, a to jak v testu logického myšlení, tak také v testu matematických dovedností žáka. Naopak se projevuje silná závislost mezi zmíněným a školním hodnocením. Za nejpodstatnější výsledek je považováno, že se neprokázal rozdíl v úrovni sebehodnocení žáka vzhledem k odlišným stupňům školního hodnocení. Řada výzkumů totiž ukazuje důležitost sebehodnocení ve smyslu metakognitivního monitorování v souvislosti se školní úspěšností. The issues of formative and summative assessment have been discussed for quite some time inside the didactic research community and these two types of assessment are put in complementary ambivalent positions. However, not many times are they discussed according to other factors, such as student self-assessment in terms of metacognitive monitoring, which is suitable for more cognitively demanding tasks. This article puts summative assessment in relation to student self-assessment via specific testing tool focusing mainly on logical thing and mathematical skills of a particular student. Other factors of motivation, such as age or gender will be also discussed further. It shows, that neither age nor gender are of any limit to student self-assessment, or performance, both in tests of local thinking, but also in tests of mathematical problem-solving skills. On the other hand, there seems to be a strong dependence between all the previously mentioned and school evaluation/assessment. The most important finding however, is that there was no difference detected between self-assessment levels of students and different levels of assessment in education. Many studies point out the importance of self-assessment in terms of metacognitive monitoring which influences the overall school performance. Keywords: Sumativní hodnocení; metakognitivní monitorování; logické myšlení; motivace; Summative assessment; metacognitive monitoring; logical thinking; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech

Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, ...

CHYTRÝ, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace
Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
2018 - Slovak
The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes Abstract The subject of this thesis is an analysis and subsequent comparison of the origin, principles, development, results and basic legal instruments of trade liberalization within the European Union and the World Trade Organization. While coexisting in the field of international economic co-operation for more than 60 years, these bodies have emerged from the same aspirations to deepen mutual economic co-operation through trade liberalization and suppression of the protectionist practices. Our primary objective is to examine and point out the aspects that both organizations share, as well as the degree and form of their differences. However, the presented work focuses on the similarities and differences between the EU and the WTO from a specific point of view. It is based on traditional expectation of most authors, believing that the EU is pursuing more ambitious goals than the WTO. Under this assumption, trade liberalization obligations between EU Member States would necessarily have to be stricter and more progressive than the WTO's respective commitments. The subsequent objective of the thesis is to examine the validity of this expectation. Regarding the analysis of the rules, the... Európska únia a Svetová obchodná organizácia - princípy, výsledky a porovnanie režimov obchodnej liberalizácie Abstrakt Predmetom tejto práce je analýza a následné porovnanie vzniku, vývoja, výsledkov a základných právnych nástrojov obchodnej liberalizácie v rámci Európskej únie a Svetovej obchodnej organizácie. Tieto subjekty vzišli z rovnakých túžob prehĺbenia vzájomnej ekonomickej spolupráce prostredníctvom liberalizácie obchodu a potlačenia protekcionistických praktík štátov, pričom, v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce koexistujú už viac 60 rokov. Našim prvotným cieľom je preskúmať vznik, vývoj, výsledky obchodnej liberalizácie a poukázať na aspekty, ktoré obe organizácie zdieľajú, ako aj na mieru a formu ich odlišností. Predkladaná práca sa však zameriava na podobnosti a rozdiely medzi obchodnou liberalizáciou EÚ a WTO zo špecifického pohľadu. Vychádza z tradičného očakávania väčšiny autorov, domnievajúcich sa, že EÚ sleduje ambicióznejšie ciele ako WTO. Za tohto predpokladu by povinnosti v oblasti obchodnej liberalizácie medzi členskými štátmi EÚ mali nevyhnutne byť prísnejšie a pokrokovejšie, než príslušné záväzky WTO. Následným cieľom práce je preskúmať platnosť tohto očakávania. Pokiaľ ide o analýzu pravidiel, práca nemá normatívny charakter. Cieľom štúdie nie je zistiť, či je alebo nie... Keywords: Európska únia; Svetová obchodná organizácia; obchodná liberalizácia; European Union; World Trade Organization; trade liberalization Available in a digital repository NRGL
Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace

The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes Abstract The subject of this thesis is an analysis and subsequent comparison of ...

Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci
KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci

KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti)
Kolář, Rostislav; Pinz, Jan; Maršálek, Pavel
2018 - Czech
Idea of humanity in the modern legal order (in chosen stages of Czechoslovakian and Czech statehood) Abstract This thesis is focused on the idea of humanity in the modern legal order (in chosen stages of Czechoslovakian and Czech statehood). The main purpose of thesis is to analyse how would be useful change the Constitution of the Czech republic from the humanitarian point of view and after that make a proposal of concrete changes according the Legislative rules of government. Author uses analytical, synthetical and historical methods in order to catch the goal of the paper. This thesis is dealed into universal part and specific part as a logical process. The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different aspects of topic. Chapter one is introductory and defines some of the basic terminology used in the thesis. The most important terms are idea of humanity, democracy, state, constitution and people. In the chapter two author describes genesis and short historical introduction of idea of humanity. Crucial historical times for the idea of humanity is Antics, Middle Ages and the Age of Enlightenment. Amongst the most importants humanists mentioned in this thesis are Sókratés, Aristotelés, Panaitios from Rhodos, Seneca, Confucius, Gautama, Lao-c', Marsilius from Padova, Hus, Rousseau,... Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti) Abstrakt Předložená práce je zaměřena na ideu humanity v moderním právním řádu ve vybraných etapách československé a české státnosti. Hlavním cílem této práce je analysovat, jak by bylo vhodné změnit Ústavu České republiky z pohledu humanitního a v závislosti na tom podle Legislativních pravidel vlády vytvořit návrh konkrétních změn Ústavy České republiky. Autor práce k vytčenému cíli dochází za pomocí metod analytické, syntetické a historické. Práce je z logického důvodu rozdělena na část všeobecnou a část zvláštní, přičemž se skládá z šesti kapitol, kdy každá z nich pojednává o jednotlivých aspektech zvoleného tématu. Kapitola první je úvodní a obsahuje vymezení některých právních pojmů a myšlenkových kategorií užitých v této práci. Nejdůležitějšími myšlenkovými kategoriemi jsou idea humanity, demokracie, stát, ústava a lid. V kapitole druhé autor popisuje genesi a stručný historický vývoj ideje humanity. Mezi klíčová historická období lze zařadit antiku, středověk a dobu osvícenství. Z nejvýznačnějších humanistů v této práci zmíněných lze uvést Sókrata, Aristotela, Panaitia z Rhodu, Senecu, Konfucia, Mistra Lao-c', Marsilia z Padovy, Mistra Husa, Rousseaua, Kanta a Masaryka. Kapitola třetí je zaměřena na na ideu... Keywords: idea humanity; demokracie; ústava; idea of humanity; democracy; constitution Available in a digital repository NRGL
Idea humanity v moderním právním řádu (ve vybraných etapách československé a české státnosti)

Idea of humanity in the modern legal order (in chosen stages of Czechoslovakian and Czech statehood) Abstract This thesis is focused on the idea of humanity in the modern legal order (in chosen stages ...

Kolář, Rostislav; Pinz, Jan; Maršálek, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Jednorozměrné difusní stochastické diferenciální rovnice s aplikacemi ve finanční matematice
Zahradník, Petr; Štěpán, Josef
2018 - English
In this thesis, the aim is to employ some of the advanced probability and calculus techniques to financial mathematics. In the first chapter some major facts from continuous - time probability theory are presented. In the second chapter, one - dimensional stochastic diferential equations are introduced, we touch upon the questions of existence and uniqueness of solutions in full generality, construct a weak solution to the Engelbert - Schmidt equation and thoroughly present a known procedure called a Feller's test for explosions. In chapter three, focus is directed to a brief presentation of the well known Dirichlet problem. The problem is also interpreted financially, applied to options valuation and related approximations are implemented. The fourth, final, chapter concentrates on the Cox - Ingersoll - Ross model. Techniques derived in the second and third chapters are employed to thoroughly study the model properties. Předmětem této práce je využití pokročilých metod teorie pravděpodobnosti a částečně i matematické analýzy na určité partie finanční matematiky. V první kapitole jsou shrnuty potřebné poznatky z teorie pravděpodobnosti. V druhé kapitole jsou postupně zmíněny základy teorie jednorozměrných difusních stochastických diferenciálních rovnic. Jsou zformulovány potřebné výsledky ohledně existence a jednoznačnosti řešení i ve slabém smyslu, je zkonstruováno řešení Engelbertovy - Schmidtovy rovnice a je důkladně zkoumán Fellerův test exploze. Třetí kapitola se zabývá Dirichletovým problémem a jeho aplikací na oceňování finančních opcí včetně implementace. Poslední, čtvrtá, kapitola je určena využití znalostí z předchozích částí textu k odvození některých zajímavých vlastností Coxova - Ingersollova - Rossova modelu. Available in a digital repository NRGL
Jednorozměrné difusní stochastické diferenciální rovnice s aplikacemi ve finanční matematice

In this thesis, the aim is to employ some of the advanced probability and calculus techniques to financial mathematics. In the first chapter some major facts from continuous - time probability theory ...

Zahradník, Petr; Štěpán, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem
Janák, Josef; Maslowski, Bohdan
2018 - English
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: Stochastic partial differential equations of second order with two un- known parameters are studied. The strongly continuous semigroup (S(t), t ≥ 0) for the hyperbolic system driven by Brownian motion is found as well as the formula for the covariance operator of the invariant measure Q (a,b) ∞ . Based on ergodicity, two suitable families of minimum contrast estimators are introduced and their strong consistency and asymptotic normality are proved. Moreover, another concept of estimation using "observation window" is studied, which leads to more families of strongly consistent estimators. Their properties and special cases are descibed as well as their asymptotic normality. The results are applied to the stochastic wave equation perturbed by Brownian noise and illustrated by several numerical simula- tions. Keywords: Stochastic hyperbolic equation, Ornstein-Uhlenbeck process, invariant measure, paramater estimation, strong consistency, asymptotic normality. Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: V práci studujeme stochastické parciální diferenciální rovnice druhého řádu se dvěma neznámými parametry. Nalezneme tvar silně spojité semigrupy (S(t), t ≥ 0) pro hyperbolický systém řízený Brownovým pohybem a také tvar kovarian- čního operátoru invariantní míry Q (a,b) ∞ . Na základě ergodických vět odvodíme dvě vhodné skupiny odhadů ve smyslu minimálního kontrastu a dokážeme jejich silnou konzistenci i asymptotickou normalitu. Dále se zabýváme odhady založenými na "po- zorovacím okně", což vede k dalším skupinám silně konzistentních odhadů. Popisu- jeme jejich vlastnosti a speciální případy i jejich asymptotickou normalitu. Výsledky aplikujeme na stochastickou vlnovou rovnici s Brownovým šumem a ilustrujeme je v mnoha počítačových simulacích. Klíčová slova: Stochastická hyperbolická rovnice, Ornstein-Uhlenbeckův proces, invariantní míra, odhady parametrů, silná konzistence, asymptotická normalita. Keywords: Stochasická hyperbolická rovnice; Ornstein-Uhlenbeckův proces; invariantní míra; odhady parametrů; silná konzistence; asymptotická normalita; Stochastic hyperbolic equation; Ornstein-Uhlenbeck process; invariant measure; parameter estimation; strong consistency; asymptotic normality Available in a digital repository NRGL
Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem

Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., ...

Janák, Josef; Maslowski, Bohdan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases