Number of found documents: 7443
Published from to

Detekce Sap2 proteinu v sekretomu kmenů Candida albicans mutantních v buněčné stěně a sekreci
Kollárová, Nikola; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
2018 - English
Candidate: Nikola Kollárová Title of diploma thesis: Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medicinal Sciences Complutense University of Madrid, Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology II Study program: Pharmacy Backgound: The aim of this diploma thesis was to search for C. albicans proteins involved in the secretion of the secreted aspartyl proteinase 2 enzyme (Sap2) evaluating the ability to degrade BSA (bovine serum albumin) as a source of nitrogen in several cell wall and secretory mutants of C. albicans. The work was carried out at the Department of Microbiology II, Faculty of Pharmacy, Complutense University of Madrid. Methods: The supernatant samples of several Candida albicans mutants were tested by SDS-PAGE electrophoresis and stained. Bands corresponding to BSA were observed and compared to controls. The other method was counted with 96-well plate. Results: The correlation between optical density and degradation of BSA was observed. Some mutants with disability to degrade BSA were found in a pilot screening of the ability to degrade BSA using 96-well plate method. That fact was confirmed by SDS-PAGE electrophoresis. C. albicans mutants showing... Kandidát: Nikola Kollárová Názov diplomovej práce: Detekcia Sap2 proteínu v sekretóme kmeňov Candida albicans mutantných v bunkovej stene a sekrécii Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd Complutense University of Madrid, Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology II Študijný program: Farmácia Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo hľadať proteíny C. albicans podieľajúce sa na sekrécii Sap2 enzýmu vyhodnotením schopnosti degradovať BSA ako zdroj dusíka u niektorých kmeňov C. albicans mutantných v bunkovej stene a sekrécii. Práca bola vykonaná na Department of Microbiology II, Faculty of Pharmacy, Complutense University of Madrid. Metódy: Vzorky supernatantov niekoľkých mutantov C. albicans boli testované SDS- PAGE elektroforézou a zafarbené. Na geli boli pozorované prúžky odpovedajúce BSA a porovnané s kontrolami. Druhá metóda bola vyhodnotená s 96-jamkovými doskami. Výsledky: Bola zistená korelácia medzi absorbanciou a degradáciou BSA. V pilotnom skríningu, kde bola testovaná schopnosť degradovať BSA pomocou metódy s 96-jamkovými doskami boli nájdení niektorí mutanti, ktorí nemali schopnosť degradovať BSA. Tento fakt bol potvrdený SDS-PAGE elektroforézou. Mutanti C. albicans s týmto defektom, čo bolo dokázané obomi metódami,... Keywords: Candida albicans; Sap2; sekretom; LC-MS; MS analýza; Candida albicans; Sap2; secretome; LS-MS; MS analysis Available in a digital repository NRGL
Detekce Sap2 proteinu v sekretomu kmenů Candida albicans mutantních v buněčné stěně a sekreci

Candidate: Nikola Kollárová Title of diploma thesis: Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Kollárová, Nikola; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2018

Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru
Vykoukalová, Nikol; Štaud, František; Čečková, Martina
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Nikol Vykoukalová Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Title of diploma thesis: Prediction of tacrine-BQCA derivatives across blood-brain-barrier This master thesis deals with the determination of permeability prediction for tacrine BQCA derivatives, potential drugs for Alzheimer's disease, through the blood-brain barrier (BBB) using the method of parallel artificial membrane penetration (PAMPA). We attempted to predict the central bioavailability by the permeability coefficient, to study the relationship between the solubility of the compounds and their log P (or Log D) and the subsequent significance of these data for the prediction of their passage through the blood-brain-barrier. A solution of 1% Pluronic F-127 in PBS was used to solubilize compounds and to ensure the constant concentration during the measurement. The assay was performed so that the solutions of compounds were applied to the donor part of microtiter plate (so-called sandwich arrangement), the bottom compartment was covered by a solution of a polar brain lipid isolated from pig brain (PBL), which serves as a membrane simulating the phospholipid membrane of the brain capillary endothelium. The solution of the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Nikol Vykoukalová Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Predikce průchodu takrin BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru Tato diplomová práce se zabývá stanovením predikce prostupu takrinových BQCA derivátů, potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby, přes hematoencefalickou bariéru (HEB) pomocí metody PAMPA (paralelní umělé membránové pronikání). Pokusili jsme se predikovat prostupnost pomocí koeficientu permeability, studovat závislost mezi rozpustností sloučenin a jejich hodnotou log P (resp. log D) a následný význam těchto ukazatelů k predikci jejich průchodu HEB. K solubilizaci sloučenin byl z důvodu vysoce lipofilní povahy všech testovaných látek použit roztok 1% Pluronicu F-127 v PBS, který již látky svou schopností tvořit micely dokázal solubilizovat a zajistit mj. také jejich konstantní koncentraci v průběhu měření. Vlastní stanovení prostupu se provádělo tak, že se roztoky sloučenin nanesly do donorové části mikrotitračních desek (tzv. sendvičového uspořádání), na jejímž dně byl nanesen roztok lipidu izolovaný z mozku vepře (PBL), který slouží jako membrána simulující fosfolipidovou membránu endotelu mozkových kapilár. Touto membránou procházel... Available in a digital repository NRGL
Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Nikol Vykoukalová Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Vykoukalová, Nikol; Štaud, František; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Molekulární podstata etiologie toxického působení fluoropyrimidinů se zaměřením na palmární-plantární erytrhodysesthesii a použití potenciálních antidot
Hartinger, Jan; Veselý, Pavel; Květina, Jaroslav; Brábek, Jan
2018 - Czech
(thesis): Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE) frequently accompanies the therapy with a continuous 5-FU infusion or peroral capecitabine (5-FU prodrug). In the most severe cases this adverse effect leads to discontinuation of a needful therapy. Local 10 % uridine ointment is used to prevent and treat the said adverse event. Nevertheless, this method is not generally accepted as an effective one because it has never been proved in a randomized controlled clinical trial. Most probably, a direct effect of a cytostatic compound on the skin of hands and foots causes PPE. The toxicity of 5-FU is mediated primarily by its incorporation into RNA and by thymidylate synthase (TS) inhibition and subsequent DNA synthesis disruption. The importance of particular 5-FU toxicity mechanisms varies in different cell types. For choosing the best PPE local antidote it is necessary to find out which molecular mechanism applies in keratinocytes. We have chosen pyrimidine nucleosides as the most suitable compounds for the local PPE therapy because the uridine ointment is already being used in several oncology centers in the Central Europe. In order to find out the 5-FU toxicity mechanism, we further tested the effect of calciumfolinate (CF) which strengthens the TS inhibition by 5-FU. We studied also uracil and... (teze): Palmární-plantární erythrodysesthesie (PPE) je nežádoucí účinek doprovázející antineoplastickou terapii při podávání 5-fluorouracilu formou kontinuální infuse, případně při dlouhodobé terapii kapecitabinem (proléčivo 5-FU). V nejzávažnějších případech PPE znemožňuje další pokračování v potřebné terapii. V léčbě a prevenci tohoto nežádoucího účinku je používána lokální aplikace uridinu ve formě 10 % masti, nicméně tento postup nebyl dosud ověřen randomizovanými studiemi a není všeobecně přijímán. PPE je způsobena s největší pravděpodobností přímým vlivem cytostatika na kůži dlaní a plosek nohou. Toxicita 5-FU je zprostředkována především jeho inkorporací do RNA a inhibicí thymidylát synthasy (TS), která vyústí v poruchu synthesy DNA. U odlišných typů buněk mají tyto mechanismy pro rozvoj toxicity 5-FU různý význam. Při hledání specifického antidota v terapii PPE je proto nezbytné zjistit jaký molekulární mechanismus toxicity 5-FU se uplatňuje u keratinocytů. Jako nejvhodnější látky pro použití v lokální terapii PPE jsme vybrali pyrimidinové nukleosidy, především uridin, který je ve formě 10 % uridinové masti v této indikaci využíván v několika onkologických centrech ve Střední Evropě. Jako prostředek pro zjištění mechanismu působení 5-FU jsme dále testovali účinek kalciumfolinátu (CF), který... Available in a digital repository NRGL
Molekulární podstata etiologie toxického působení fluoropyrimidinů se zaměřením na palmární-plantární erytrhodysesthesii a použití potenciálních antidot

(thesis): Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE) frequently accompanies the therapy with a continuous 5-FU infusion or peroral capecitabine (5-FU prodrug). In the most severe cases this adverse ...

Hartinger, Jan; Veselý, Pavel; Květina, Jaroslav; Brábek, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Vliv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientů s karcinomem pankreasu
Špatenková, Nikola; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Sciences Candidate Nikola Pohančaníková Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Title of Thesis Influence of tumor marker CA 19-9 for development pancreatic cancer Introduction: Pancreatic Cancer is a serious illness with non - specific initial characteristic symptoms. For most patients, the diagnosis is discovered only at an advance stage when the application of radical treatment is no longer possible. It is assumed that the tumor marker CA 19-9 levels are significant factors for determining diagnosis and prognosis of patients affected by the existence of a pancreatic tumor, particularly during active monitoring of the health condition of the affected patients. Objective: The objective of the research was to verify the significance of the tumor marker level CA 19-9 during the prognosis determination of patients suffering from pancreatic cancer. The objective of our research was simultaneously the comparison and assessment of CA 19-9 levels in individual patients and detection of the prognosis of susceptibility of the patients participating in our group. Methods: A total of 289 diagnosed pancreatic cancer patients were examined during the period between 01.01.2015 - 31.12.2015 in the Hradec... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biologických a lekárskych vied Kandidát Nikola Pohančaníková Konzultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Názov diplomovej práci Vplyv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientov s karcinómom pankreasu Úvod: Karcinóm pankreasu je závažné onemocnenie, pre ktoré sú charakteristické počiatočné nešpecifické príznaky. U väčšiny pacientov sa diagnóza zistí až v pokročilom štádiu, v ktorom už nie je možné vykonať radikálnu liečbu. Predpokladá sa, že hladiny onkomarkeru CA 19-9 sú významné pri stanovení diagnózy a prognózy pacientov postihnutých nádorom pankreasu, no najmä pri aktívnom sledovaní zdravotného stavu týchto pacientov. Cieľ práce: Cieľom tejto práce bolo overiť význam onkomarkeru CA 19-9 pri stanovení prognózy pacientov trpiacich karcinómom pankreasu. Súčasne cieľom nášho výskumu bolo porovnať a zhodnotiť hladiny CA 19-9 u jednotlivých pacientov a zistiť prognózu prežitia pacientov začlenených do nášho súboru. Metódy: Do skúmaného súboru bolo celkom zaradených 289 pacientov s karcinómom pankreasu, ktorí boli ambulantne vyšetrení na Chirurgickej klinike FN Hradec Králové od 1.1.2015 do 31.12.2015. Z dôvodu nekompletných údajov sme 41 pacientov vyradili a sledovali sme vplyv onkomarkeru CA 19-9 na 248 pacientov vo veku 42 - 89... Available in a digital repository NRGL
Vliv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientů s karcinomem pankreasu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Sciences Candidate Nikola Pohančaníková Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Title of ...

Špatenková, Nikola; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení oxidace nutričních substrátů a energetického výdeje u polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře
Beil, Kamil; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Kamil Beil Consultant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Title of Thesis: Evaluation of the nutritional substrates oxidation and energy expenditure in polytrauma patients on nutritional support The aim of this study was to determine and demonstrate the influence of nutritional support on energy expenditure and nutritional substrate oxidation in polytrauma patients in the intensive care unit, because is not well known. The study was performed on 14 patients in critical condition (11 men and 3 women). Their mean age was 45,29 ± 17,67 years. Examinations were obtained after at least 4 hours nutritional support administration. Energy expenditure and nutritional substrate oxidation were measured by indirect calorimetry under standard condition. Bioimpedance analysis using body composition monitor was used to determine values overhydration. From a relatively large number of results was demonstrated that the intake of energy in kcal · kg-1 · 24 hours-1 (p = 0,0125; r = -0,6461), carbohydrates in g · kg-1 · 24 hours-1 (p = 0,0108; r = -0,6563), proteins in g · kg-1 · 24 hours-1 (p = 0,0017; r = -0,7576) reduces protein oxidation in g · kg-1 · 24 hours-1 which the body did not use as... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Kamil Beil Konzultant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název rigorózní práce: Hodnocení oxidace nutričních substrátů a energetického výdeje u polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře Cílem této práce bylo zjistit a vyhodnotit vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatizovaných pacientů na jednotce intenzivní péče, protože tyto souvislosti nejsou dosud zcela známé. Studie zahrnovala vyšetření 14 pacientů v kritickém stavu (11 mužů a 3 ženy). Jejich průměrný věk byl 45,29 ± 17,67 roků. Vyšetření probíhalo nejméně 4 hodiny od podání nutriční podpory. Energetický výdej a oxidace nutričních substrátů byly měřeny nepřímou kalorimetrií za standardních podmínek. Pro určení hodnot převodnění byla využita metoda bioimpedanční analýzy pomocí monitoru složení těla. Z relativně velkého množství výsledků bylo prokázáno, že příjem energie v kcal · kg-1 · 24 hod-1 (p = 0,01254664; r = -0,646108), sacharidů v g · kg-1 · 24 hod-1 (p = 0,0107968; r = -0,6563097), proteinů v g · kg-1 · 24 hod-1 (p = 0,001696631; r = -0,7576163) snižoval oxidaci proteinů v g · kg-1 · 24 hod-1 , které organizmus nevyužival jako zdroj energie, ale s velkou... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení oxidace nutričních substrátů a energetického výdeje u polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Kamil Beil Consultant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Title of Thesis: ...

Beil, Kamil; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Vliv domácího prostředí na vznik alergií u dětí
Pražienková, Nikola; Jílek, Petr; Kudláčková, Zděnka
2018 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Supervisor: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Author: Nikola Pražienková Title of diploma thesis: The effect of household characteristics on the allergies in children BACKGROUND: The aim of our study was to try detect a possible effect of household characteristics on the development of allergies in children. Our obtained results we compared with scientific knowledge of studies in our country and abroad. METHODS: The necessary data we obtained from a questionnaire study that was designed for childrens from seventh grade of elementary school and their parents in the pre- selected schools throughout the Czech Republic.We sent 2793 questionnaires to 69 schools and we got back approximately 61% (1697 questionnaires). Questionnaires were statistically evalueted and we focused on answers about the household characteristics. RESULTS: We noticed in our study some statistically significant results. Statistically more allergic children were in household with smaller area of carpets, where the floor was cleaned with higher amount of detergents and disinfecting agents, where bedding was washed at higher temperature and was changed more frequently. The result of our work was also the total score of the household characteristics,... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Autor: Nikola Pražienková Název diplomové práce: Vliv domácího prostředí na vznik alergií u dětí CÍL PRÁCE: Cílem naší práce bylo pokusit se odhalit možný vliv domácího prostředí na rozvoj alergií u dětí. Získané výsledky jsme následně porovnávali s odbornými poznatky studií u nás i v zahraničí. METODY: Potřebná data jsme získali z dotazníkové studie, která byla cílena na žáky 7. třídy základní školy a jejich rodiče v předem vytipovaných školách po celé České republice. Do 69 škol jsme rozeslali 2793 dotazníků a návratnost dosáhla přibližně 61% (1697 dotazníků). Dotazníky jsme statisticky zpracovali a zaměřili jsme se na odpovědi týkající se domácího prostředí. VÝSLEDKY: V naší práci jsme zaznamenali několik statisticky významných výsledků. Statisticky více alergických dětí jsme zaznamenali v domácnostech s menší plochou koberců, v domácnostech, kde používali pro mytí podlah větší množství mycích a dezinfekčních prostředků, kde ložní prádlo prali na vyšší teplotu a ložní prádlo měnili častěji. Výsledkem naší práce bylo také celkové skóre domácího prostředí, které odhalilo, že statisticky více alergických dětí žilo v domácnostech, kde se častěji uklízelo, používaly se mycí a... Available in a digital repository NRGL
Vliv domácího prostředí na vznik alergií u dětí

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Supervisor: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Author: Nikola Pražienková Title of diploma thesis: The effect of ...

Pražienková, Nikola; Jílek, Petr; Kudláčková, Zděnka
Univerzita Karlova, 2018

Western blot analýza vybraných molekul zánětu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu
Krejcarová, Jana; Rathouská, Jana; Nachtigal, Petr
2018 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Western blot analysis of selected inflammatory markers in aorta of apoE/LDLR deficient mice Author: Jana Krejcarová Supervisor: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Background: This thesis was focused on the detection and subsequent evaluation of the expression of adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1 and COX-2 and P-selectin in mouse aortas. Control and monitored group of mice differed in the genetic material, where monitored group of mice had unfunctional genes for apolipoprotein E and LDL receptor (apoE−/− /LDLR−/− ). Methods: For the study, two months old male mice of the C57BL/6J strain were used. Males were divided into two groups - control and monitored with unfunctional receptor for low- density lipoprotein and for apolipoprotein E. Both groups were fed by a standard diet for rodents. For detection and subsequent quantification of the expression of the markers VCAM-1, ICAM-1, COX-2 and P-selectin, Western blot analysis was used. Levels of soluble ICAM-1 and P-selectin in plasma were assessed by Luminex®. Results: Western blot analysis showed no significant difference in the expression of VCAM-1, ICAM-1, COX-2 and P-selectin between both groups of mice. Using the... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Western blot analýza vybraných molekul zánětu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu Autor diplomové práce: Jana Krejcarová Vedoucí práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Cíl práce: Tato diplomová práce byla zaměřena na detekci a následné vyhodnocení exprese molekul ICAM-1, VCAM-1, COX-2 a P-selektinu v myších aortách. Kontrolní a sledovaná skupina myší se lišily v genetické výbavě, kdy sledovaná skupina měla nefunkční geny pro apolipoprotein E a zároveň LDL receptor (apoE−/− /LDLR−/− ). Metody: Pro studii byli použiti 2 měsíce staří myší samci kmene C57BL/6J. Samci byli rozděleni do dvou skupin - kontrolní a sledované s nefunkčním receptorem pro nízkodenzitní protein a pro apolipoprotein E. Obě skupiny byly krmeny standardní dietou pro hlodavce. Pro detekci a následné kvantifikované vyhodnocení exprese markerů VCAM-1, ICAM-1, COX-2 a P-selektinu byla použita analýza Western blot. Hladiny solubilních molekul ICAM-1 a P-selektinu v plazmě byly hodnoceny metodou Luminex®. Výsledky: Western blot analýza neprokázala signifikantní rozdíly exprese VCAM-1, ICAM-1, COX-2 a P-selektinu mezi oběma skupinami myší. Využití metody Luminex® přineslo signifikantní výsledek (nárůst hladin) v případě... Available in a digital repository NRGL
Western blot analýza vybraných molekul zánětu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Western blot analysis of selected inflammatory markers in ...

Krejcarová, Jana; Rathouská, Jana; Nachtigal, Petr
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Novýsedláková, Alena; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
2018 - Slovak
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Alena Novýsedláková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Title of Thesis: In vitro effects od selected isoflavonoids on isolated rat aorta Abstract: The aim of this study was to determine whether the selected isoflavonoids are able to vasodilate aorta, what structural features might be responsible for a relaxing activity and estimate the mechanism of action. The experiment we carried out the classical in vitro method on the isolated rat aorta, and the results evaluated by the computer program GraphPad. Only glycitin did not show statistically significant relaxation of blood vessels, which can be attributed to ineffective glycosidic form. Other izoflavonoids- glycitein, daidzein and tectorigenin seem to be promising in terms of potential vasodilatation. Further studies would be needed to verify also the in vivo effects. Likely structural features include the hydroxy group at 7-position and a methoxy group at position 8 of the core od isoflavonoids. The mechanism of action is not yet known, but most likely appears endothelium-dependent mechanisms, alpha 1 receptor antagonism and agonism of muscarinic M3 receptor. It may be also involved in the effect of the antioxidant and... Univerzita Karlova v Prahe Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Alena Novýsedláková Školiteľ: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Názov diplomovej práce: Účinky vybraných izoflavonoidov in vitro na izolovanej aorte potkana Abstrakt: Cieľom tejto práce bolo zistiť, či sú vybrané izoflavonoidy schopné vazodilatovať aortu, aké štruktúrne rysy by mohli byť za relaxačné pôsobenie zodpovedné a odhadnúť predpokladaný mechanizmus účinku. Pokus sme previedli klasickou in vitro metódou na izolovanej aorte potkana a výsledky vyhodnotili pomocou počítačového programu GraphPad. Jediný glycitin nepreukázal štatisticky signifikantnú relaxáciu cievy, čo možno prisúdiť neúčinnej glykozidickej forme. Ostatné izoflavonoidy - glycitein, daidzein a tectorigenin sa zdajú byť perspektívne z hľadiska možnej vazodilatácie. Pre overenie účinnosti in vivo by boli však potrebné ďalšie štúdie. Pravdepodobné štruktúrne rysy zahŕňajú hydroxyskupinu v polohe 7 a methoxyskupinu v polohe 8 izoflavonoidného jadra. Mechanizmus účinku doposiaľ nie je známy, avšak najpravdepodobnejšie sa javia endotelovo závislé mechanizmy, antagonizmus alfa 1 receptorov a agonizmus muskarínových M3 receptorov. Ďalej môže byť do účinku zapojené i antioxidačné a protizápalové pôsobenie či stimulácia estrogénnych... Keywords: potkan; aorta; isoflavonoidy; rat; aorta; isoflavonoids Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Alena Novýsedláková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Title of Thesis: In ...

Novýsedláková, Alena; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Vliv polyfenolických látek na hladký cevní sval
Najmanová, Iveta; Mladěnka, Přemysl; Tůmová, Lenka; Klimas, Ján
2018 - Czech
[Sem zadejte text.] Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Iveta Najmanová, MCs First Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Second Supervisor: Marie Vopršalová, Pharm.D., Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The effect of polyphenolic substances on vascular smooth muscle Polyphenolic substances are one of the most abundant secondary plant metabolites. Many substances from simple phenols with one benzene core to the polymeric compounds belong to these groups. Two groups, coumarins and flavonoids, were selected for this dissertation. The aim of this thesis was to analyse their effect on vascular smooth muscle in in vitro and in vivo conditions. In the case of coumarins, the aim was reached by writing of a review article. The effect of flavonoids, including their metabolites was experimentaly tested and some of the results have already been published. The first step in my research was to perform a screening of metabolites of quercetin, the most occuring flavonol in the human diet, and compare their vasorelaxant potential. Experiments were performed on isolated rat thoracic aorta. During the testing, the most effective metabolite was definitely 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid (3-HPPA), which was at least one order... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Iveta Najmanová Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Název disertační práce: Vliv polyfenolických látek na hladký cévní sval Polyfenolické látky jsou jedny z nejrozšířenějších sekundárních metabolitů rostlin. Patří mezi ně široké spektrum látek od jednoduchých látek s jedním benzenovým jádrem až po polymerní sloučeniny. Pro tuto dizertační práci byly vybrány dvě skupiny, a to kumariny a flavonoidy. Cílem práce bylo zjistit jejich vliv na hladký cévní sval v in vitro a in vivo podmínkách. V případě kumarinů toho bylo dosaženo sepsáním reviálního článku. Vliv flavonoidů včetně jejich metabolitů byl experimentálně otestován a některé výsledky již byly publikovány. Prvním krokem mého výzkumu bylo provést screening metabolitů kvercetinu, nejvíce se vyskytujícího flavonolu v lidské potravě, a zjistit jejich vasorelaxační potenciál. Testování bylo prováděno na isolované hrudní aortě potkana. Při tomto testování byl jednoznačně nejúčinnější metabolit kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová (3-HPPA), která byla minimálně o řád účinnější než vlastní kvercetin a další metabolity (zejména kyselina 3,4- dihydroxyfenyloctová a 4-methylkatechol).... Available in a digital repository NRGL
Vliv polyfenolických látek na hladký cevní sval

[Sem zadejte text.] Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Iveta Najmanová, MCs First Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl ...

Najmanová, Iveta; Mladěnka, Přemysl; Tůmová, Lenka; Klimas, Ján
Univerzita Karlova, 2018

Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory
Svobodová, Magdaléna; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
2018 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Magdaléna Svobodová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Title of diploma thesis: Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis In the central nervous system, astrocytes and microglia are the main cells coordinating the inflammatory response. During inflammation, dying or temporarily damaged cells release ATP, as a danger-associated signal molecule, that contributes to the induction of astrogliosis and promotes clearance of the debris by immune cells such as microglia. Adenosine that results from ATP metabolism also stimulates astrogliosis. However, the effects of adenosine on astrogliosis may be more complex, since it also modulates microglia phenotype and microglia have been shown to prevent excessive astroglial proliferation mediated by nucleotides. In this context, ATP and adenosine are assumed as relevant signalling molecules in the control of astrogliosis and its modulation by microglia. However, it is still unknown whether and how microglia modulate adenosine-mediated astrogliosis. The present study aims to clarify the impact of microglia in the control of adenosine-induced astrogliosis. Two... Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Magdaléna Svobodová Školitelé: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Název diplomové práce: Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory V centrální nervové soustavě mají astrocyty a mikroglie stěžejní funkci při řízení zánětlivé odpovědi. Během zánětu uvolňují umírající a poškozené buňky do okolí molekuly ATP, které slouží jako "signál nebezpečí", podílející se na rozvoji astrogliosy a podporující odstraňování poškozené tkáně mikrogliemi a dalšími buňkami imunitního systému. Produkt metabolizace ATP, adenosin, také zvyšuje proliferaci astrocytů. Jeho působení na astrogliosu je však pravděpodobně mnohem komplexnější, protože zároveň ovlivňuje fenotyp mikroglií, které, jak se zdá, mohou zamezovat nadměrné proliferaci astrocytů zprostředkované nukleotidy. V těchto souvislostech jsou ATP a adenosin pokládány za důležité signální molekuly, které řídí astrogliosu a její modulaci mikrogliemi, nicméně se stále neví, zda a jak mikroglie ovlivňují astrogliosu zprostředkovanou adenosinem. Tato studie si klade za cíl objasnit roli mikroglií při kontrole adenosinem navozené astrogliosy. Z mozkové kůry novorozených... Keywords: adenosin; gliové buňky; receptor; CNS; buněčná kultura; adenosine; glial cells; receptor; CNS; cell culture Available in a digital repository NRGL
Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Magdaléna Svobodová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da ...

Svobodová, Magdaléna; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases