Number of found documents: 6800
Published from to

Méně běžné metabolity hormonálních steroidů ve fyziologii a patofyziologii člověka.
Máčová, Ludmila
2017 - Czech
Less common metabolites of steroid hormones in human physiology and pathophysiology Not long ago, they have been less common steroid metabolites regarded as mere degradation products of steroid metabolism. Since the last decades, it has been discovered that these substances, which are occurring in the human organism at Nano molar concentrations, are involved in the regulation of physiological processes, such as the immune response, thermoregulation, development of cancer and activity against the major steroids. As the introduction, the presented thesis provides an overview of published data dealing with the less common metabolites of steroids. Experimental part is based on partial studies whose objectives were chosen in such a way to help reveal some of the missing intermediate steps in the mechanism of steroid hormones action. Because these steroids occur in only Nano molar concentrations, the highly sensitive and specific methods such as radio-immuno assay (RIA), gas chromatography combined with mass spectrometry (GC-MS) and high performance liquid chromatography (HPLC) had to be used. In the case of metabolites 16α-hydroxy-dehydroepiandrosterone and 7-oxo- dehydroepiandrosterone, we developed and statistically evaluated two novel RIA methods. These rapid and sensitive methods suitable for... Méně běžné metabolity hormonálních steroidů ve fyziologii a patofyziologii člověka Není tomu dlouho, co byly méně běžné metabolity steroidů považovány za pouhé degradační produkty steroidního metabolismu. Až v posledních desetiletích se ukazuje, že se tyto látky, vyskytující se v lidském organismu v nanomolárních koncentracích, zapojují do regulace fyziologických pochodů v organismu, jako je např. regulace imunitní odpovědi, termoregulace, rozvoj onkologických onemocnění nebo účinky proti majoritním steroidům. Práce v úvodu podává přehled o dosud publikovaných poznatcích zabývající se méně běžnými metabolity steroidů. Vlastní experimentální část se opírá o dílčí studie, jejichž cíle byly voleny takovým způsobem, aby pomohly objasnit aspoň některé z chybějících mezičlánků ve složitém mechanismu účinků steroidních hormonů na lidský organismus. Vzhledem k nanomolárním koncentracím sledovaných steroidů bylo nutné použít velice citlivých a specifických metod jaké představují raioimunoanalýza (RIA), plynová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). V případě metabolitů 16α-hydroxy- dehydroepiandrosteronu a 7-oxo-dehydroepiandrosteronu se podařilo vyvinout a statisticky zhodnotit dvě nové RIA metody, které pro svou rychlost, relativní... Keywords: steroidní hormony; DHEA; SHBG; epitestosteron; CAH; těhotenství; RIA; HPLC; Steroid hormones; DHEA; SHBG; Epitestosterone; CAH; Pregnancy; RIA; HPLC Available in a digital repository NRGL
Méně běžné metabolity hormonálních steroidů ve fyziologii a patofyziologii člověka.

Less common metabolites of steroid hormones in human physiology and pathophysiology Not long ago, they have been less common steroid metabolites regarded as mere degradation products of steroid ...

Máčová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2017

Aplikace Peanova a Sardova jádra na chybový člen kvadraturní a kubaturní formule
Čadilová, Petra; Kofroň, Josef
2017 - Czech
skij's type. fo ula fo the s ua e a d the u e defi ed. The e a e i detail des i ed Ro e g's a d Ro e g's u V předložené práci studujeme vyjádření chyb kvadraturních a kubaturních formulí pomocí Peanova a Sardova jádra. Nejprve je definováno Peanovo jádro kvadraturní formule a jeho zobecnění, obojí je ukázáno na příkladech. Následně je využito Peanova jádra i jeho zobecnění k nalezení optimální kvadraturní formule v Nikolského smyslu. Dále jsou definována Sardova jádra kubaturní formule na čtverci a krychli. Pro oba případy je podrobně popsána konstrukce Rombergovy kubaturní formule a jejích Sardových jader. Následně je využito Sardových jader lichoběžníkového pravidla a Rombergovy kubaturní formule k odhadům chybových členů těchto kubatur. Keywords: Peanovo jádro; Sardova jádra; odhad chyby; Peano kernel; Sard kernels; error estimation Available in a digital repository NRGL
Aplikace Peanova a Sardova jádra na chybový člen kvadraturní a kubaturní formule

skij's type. fo ula fo the s ua e a d the u e defi ed. The e a e i detail des i ed Ro e g's a d Ro e g's u...

Čadilová, Petra; Kofroň, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Faktory ovlivňující variabilitu v reakcích sýkor (Paridae) vůči nové a aposematické kořisti.
Adamová, Dana
2017 - Czech
Inter-specific and intra-specific variation in reactions towards novel and aposematic prey was found in several species of tits (Paridae). This Ph.D. thesis is focusing on various factors influencing reactions towards novel and aposematic prey in three European species of tits. We tested differences in exploration behaviour, neophobia, dietary conservatism, personality, age and experience as well as ability of avoidance learning and generalisation. We found no difference in exploration behaviour and in reaction towards novel prey in two different populations of great tits (Parus major). But the birds from the Finnish population were more neophobic than Czech birds, but they attacked aposematic firebug (Pyrrhocoris apterus) more often and faster than Czech birds. The difference can be explained by a different experience with local aposematic prey communities. Than we studied initial wariness in naive juveniles of great tits (P. major), coal tits (Periparus ater) and blue tits (Cyanistes caeruleus), and we tested how the initial wariness towards novel and aposematic prey can be deactivated by experience with palatable prey. Great tits and coal tits from experienced groups significantly decreased their neophobia towards both types of prey while blue tits did not change their strongly neophobic... U sýkor z čeledi Paridae byla zjištěna mezidruhová i vnitrodruhová variabilita v reakcích vůči nové a aposematické kořisti. Tato disertační práce se zabývá různými faktory, které mohou přístup k nové a aposematické kořisti u sýkor ovlivňovat. V několika experimentech rozdělených do přiložených prací jsme testovali, jaký vliv na přístup ptačích predátorů k nové a aposematické kořisti mohou mít rozdíly v jejich exploračním chování, neofobii, potravním konzervatizmu, personalitě, věku a zkušenosti nebo jejich schopnosti učení a generalizace. U dvou vzdálených populací sýkor koňader (Parus major) jsme zjistili stejnou míru exploračního chování a různou míru neofobie. Vyšší míra neofobie u finské populace sýkor však neměla vliv na jejich přístup k nové kořisti. Sýkory koňadry z Finska se však od sýkor koňader z Čech lišily v reakcích vůči aposematické kořisti. Finská populace sýkor napadala aposematickou ruměnici (Pyrrhocoris apterus) více než populace sýkor ze středních Čech. Tento rozdíl byl způsoben chybějící zkušeností finské populace s aposematickou kořistí z přírody. Dále nás zajímalo, zda je možné prostřednictvím pozitivní zkušenosti s různou potravou snížit neofobii k nové a aposematické kořisti u mláďat tří druhů sýkor z čeledi Paridae (sýkory koňadry Parus major, sýkory uhelníčka Periparus... Keywords: Explorace; neofobie; aposematismus; personalita; Paridae; Exploration; neophobia; aposematism; personality; Paridae Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující variabilitu v reakcích sýkor (Paridae) vůči nové a aposematické kořisti.

Inter-specific and intra-specific variation in reactions towards novel and aposematic prey was found in several species of tits (Paridae). This Ph.D. thesis is focusing on various factors influencing ...

Adamová, Dana
Univerzita Karlova, 2017

Cílená mutageneze ve studiu lidských cytochromů P450 rodiny 1 a jejich interakčních partnerů
Milichovský, Jan
2017 - Czech
Cytochromes P450 represent a large group of proteins metabolizing variety of substrates. Many of them are responsible for metabolism of xenobiotics including drugs and chemical carcinogens. Heme-protein cytochrome b5 is a single-electron donor cooperating with a NADPH:cytochrome P450 reductase and NADH:cytochrome b5 reductase 3 enzyme. Cytochrome b5can affect the xenobiotic metabolism via modulation of the cytochromes P450 activity. One of the goals of the Ph.D. thesis was to utilize site directed mutagenesis of cytochromes P450 family 1 to elucidate the mechanism of their nitroreductase activity. Another aim was to study the interaction between cytochrome b5 and cytochromes P450 of the 1A subfamily using site directed mutagenesis on presumed protein-protein contact interface. Another goal was to utilize the combination of theoretical and experimental approaches to explain variance in the reduction state of several human cytochromes P450 heterologously expressed in intact bacterial cells. The results found in the thesis show that nitroreductase activity of CYP1A1, CYP1A2 and CYP1B1 is mediated by the presence of a particular hydroxyl group in their active centre. Single mutation introducing a hydroxyl group to the specific part of CYP1B1 active site to the active site turned on its artificial... Cytochromy P450 jsou rozsáhlou skupinou proteinů metabolizujících široké množství substrátů. Řada z nich se významně podílí na metabolismu léčiv či jiných xenobiotik včetně řady chemických karcinogenů. Hemoprotein cytochrom b5 je jedno-elektronový přenašeč elektronů spolupracující s NADPH:cytochrom P450 reduktasou a NADH:cytochrom b5reduktasou 3, který je spjatý s metabolismem zprostředkovaným cytochromy P450. Cytochrom b5 je schopen prostřednictvím modulace aktivity cytochromů P450 ovlivňovat metabolismus řady látek. Cílem disertační práce bylo využít místně cílenou mutagenezi cytochromů P450 rodiny 1 k lepšímu porozumění mechanismu jejich nitroreduktasové aktivity. Dále byla studována interakce cytochromu b5 s cytochromy P450 podrodiny 1A pomocí místně cílené mutageneze jejich předpokládaného kontaktního rozhraní. V rámci práce byly také, za použití kombinace experimentu a teoretických přístupů, studovány rozdíly v redukci lidských cytochromů P450 v intaktních bakteriálních buňkách během jejich heterologní exprese. Z výsledků vyplývá, že nitroreduktasová aktivita CYP1A1, CYP1A2 a CYP1B1 je zprostředkována hydroxylovou skupinou v aktivním místě a jejím zavedením lze u CYP1B1 artificiálně vyvolat nitroreduktasovou aktivitu. Pomocí mutageneze byly také identifikovány aminokyseliny, které se... Keywords: cytochromy P450; heterologní experese; protein-protein interakce; "site directed" mutageneze; cytochromes P450; heterologous expression; protein-protein interactions; site directed mutagenesis Available in a digital repository NRGL
Cílená mutageneze ve studiu lidských cytochromů P450 rodiny 1 a jejich interakčních partnerů

Cytochromes P450 represent a large group of proteins metabolizing variety of substrates. Many of them are responsible for metabolism of xenobiotics including drugs and chemical carcinogens. ...

Milichovský, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vliv změn tréninkového zatížení na motorickou výkonnost mladých vytrvalců
Bahenský, Petr; Kampmiller, Tomáš
2017 - Czech
Subject The performance in sport is created by the amount of talent and also by experienced training, but the relation between the training and the performance has a likelihood character. Generally, a long-distance talent is determined genetically from 70%. Reaching the top level is conditioned by both factors on top level. Therefore, it is very important to choose the right suitable training strategy at teenage runners, which can lead to optimal performance growth, concerning the individual age unusualness and talent. The higher performance was proved at specific training more than at nonspecific training. Meaning of nonspecific training is especially at young runners and beginners. The training effect becomes evident after some time, it has a latent effect. One of the most important factors of the final performance is also the economy of movement. Objectiv The aim of the thesis is to evaluate training changes in comparison to training load at teenage talented runners with the help of longitudal ex-post facto study. Methods The thesis deals with analysis of sports training at chosen athletes - runners at young age. It comes out of the need of long-term, systematic, perspective sports training, preferably corresponding with age. We deal with the influence of changes in volume and intensity during... SOUHRN Problém Výkon ve sportu je dán mj. mírou talentu a absolvovaným tréninkem, ale vztah trénovanosti a výkonu má pravděpodobnostní charakter. Obecně jsou vytrvalostní dispozice determinovány geneticky ze 70 %. Dosažení vrcholové úrovně ve sportu je podmíněno vrcholnou úrovní obou faktorů. Proto je u adolescentních běžců velice důležité zvolit vhodnou tréninkovou strategii, která povede k optimálnímu výkonnostnímu růstu s přihlédnutím ke stupni rozvoje jedince a k jeho individuálním dispozicím. U specifického tréninku je prokázán větší vliv na výkonnost než u tréninku nespecifického. Jeho význam je zejména u mladých a začínajících běžců. Tréninkový efekt se projeví až po delší době, má latentní účinek. Jedním z významných činitelů výkonu je také ekonomika pohybu. Cíl Cílem práce je prostřednictvím longitudinální ex-post facto studie zhodnotit změny trénovanosti ve vztahu k absolvovanému tréninkovému zatížení u adolescentních talentovaných běžců. Metody Práce je zaměřena na analýzu sportovního tréninku vybraných atletů-běžců mládežnického věku. Vychází z potřeby absolvování dlouhodobé, systematické, perspektivní sportovní přípravy, v ideálním případu přípravy odpovídající věku. Zabýváme se vlivy změn v objemu a intenzitě tréninku na soutěžní výkonnost. Sledujeme tréninkové ukazatele a výkonnost devíti... Available in a digital repository NRGL
Vliv změn tréninkového zatížení na motorickou výkonnost mladých vytrvalců

Subject The performance in sport is created by the amount of talent and also by experienced training, but the relation between the training and the performance has a likelihood character. Generally, a ...

Bahenský, Petr; Kampmiller, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Biatlon - problematika rané specializace
Toman, Luboš; Sucharda, Jan
2017 - Czech
Title: Biathlon-questions of early specialization Goal: This study's goal is the determination of the positive and negative results of early biathlon specialization. We are primarily concerned with the premature termination of biathlonists' careers. We compare results obtained from athletes that specialized early with those that specialized later. Method: Our analysis is based on surveys and unscripted interviews. We requested that 89 surveys be filled out, performed 39 unscripted interviews. Results: We show whether early specialization has a positive or negative effect on biathlonists' health, and if it leads to the premature termination of biathlonists' careers. Keywords: early specialization, biathlon, biological age, calendar age Název: Biatlon - problematika rané specializace Cíl: Cílem diplomové práce je zjišťování pozitivních a negativních dopadů rané specializace v biatlonu. Zabývá se dopadem na předčasné ukončení sportovní kariéry biatlonisty. V diplomové práci porovnávám výsledky prováděného výzkumu u závodníků, kteří se raně specializovali se závodníky, kteří se začali specializovat ve věku pozdějším. Metoda: Hodnocení je postaveno na dotazníkovém šetření s doplněním neřízených rozhovorů se závodníky. Bylo rozesláno 89 dotazníků a provedeno 39 neřízených rozhovorů. Výsledky: Ukazují, zda má raná specializace negativní či pozitivní dopady na zdraví sportovce biatlonisty. Porovnávají vliv specializace na předčasné ukončení sportovní kariéry závodníků. Klíčová slova: raná specializace, biatlon, biologický věk, kalendářní věk Available in a digital repository NRGL
Biatlon - problematika rané specializace

Title: Biathlon-questions of early specialization Goal: This study's goal is the determination of the positive and negative results of early biathlon specialization. We are primarily concerned with ...

Toman, Luboš; Sucharda, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Astronomický výzkum na Karlově univerzitě v Praze od roku 1882 do současnosti
Hyklová, Petra; Šolc, Martin
2017 - Czech
Ferdinandova byla v roce 1882 rozdělena na českou a německou část. Obě č l vyvíjely nezávisle na sobě. Astronomicky ustav německé univerzity v letech 1913 řídil Ladislaus Weinek, autor prvního atlasu Měsíce, v letech 1938 E. F. Freundlich, přítel Alberta Einsteina a první ředitel Einsteinova Německé univerzita zrušena. Česky astronomicky Po Seydlerově smrti převzal 1934 řídil Vanýsek. Statni hvězdárnu, která od roku 1918 vystupov vědecky ustav, řídil v letech 1920 František Link. Statni hvězdárna včetně observatoře v Ondřejově se stala v roce 1954 Astronomickým ústavem ČSAV. Available in a digital repository NRGL
Astronomický výzkum na Karlově univerzitě v Praze od roku 1882 do současnosti

Ferdinandova byla v roce 1882 rozdělena na českou a německou část. Obě č l vyvíjely nezávisle na sobě. Astronomicky ustav německé univerzity v letech 1913 řídil Ladislaus Weinek, autor prvního atlasu ...

Hyklová, Petra; Šolc, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Proměnlivost mikromorfologie křemenných zrn glacifluviálních akumulací
Krbcová, Klára
2017 - Czech
Micromorphology of glaciofluvial sediments were only partially shown by Mahaney et al. (2001). This paper deals with the main diagnostic textures of glaciofluvial sediments and changes of their micromorphology caused fluvial transport. The samples were collected. All samples were collected by Peter Mida and Martin Hanáček in Svalbard in August 2012. Two glacial samples and six glaciofluvial samples were taken near the glacier Bertilbreen and one glacial sample and seven glaciofluvial samples were taken near the glacier Hørbyebreen. Samples were examined under electron microscope. The correlation analyses was used to set the main glaciofluvial microtextures. Similarity of the samples was tested by one-way ANOVA. Increasing numbers of V-shaped pits, rounded grains, meandering ridges and microblocks are typical for characteristic microtextures of glaciofluvial grains which had greater rate of fluvial transport. But the grains mainly transported by glacier had a greater percentage occurence of subangular grains, straight steps, straight and curved grooves, adhering particles, pitting and V-shaped etch pits. Keywords: exoscopy, quartz grains micromorphology, glaciofluvial sediments Problematika mikromorfologie křemenných zrn glacifluviálních sedimentů byla nastíněna Mahaneym et al. (2001). Tato práce se zabývá diagnostickými mikrotexturami glacifluviálních sedimentů a změnou frekvence výskytu mikrotextur s rostoucí délkou fluviálního transportu. Vzorky byly odebrány Mgr. Peterem Midou a Mgr. Martinem Hanáčkem na Svalbardu v srpnu 2012. Dva glaciální vzorky a šest glacifluviálních vzorků bylo odebráno v přilehlých oblastech ledovce Bertilbreen a jeden glaciální vzorek a sedm glacifluviálních vzorků bylo odebráno v přilehlých oblastech ledovce Hørbyebreen. Vzorky byly zkoumány elektronovým mikroskopem. Ke zjištění diagnostických mikrotextur glacifluviálních vzorků byla použita korelační analýza a diskriminační analýza. Podobnost jednotlivých glaciálních a glacifluviálních vzorků byla testována jednocestnou analýzou rozptylu ANOVA. Zvyšující se frekvence výskytu V-jamek, zaoblených zrn, klikatých hřbítků a mikrobloků je charakteristickým znakem glacifluviálních křemenných zrn, která byla postižena delším fluviálním transportem. Křemenná zrna postižená výhradně glaciálním transportem měla vyšší zastoupení polozaoblených zrn, rovných stupňů, rovných a obloukových brázd, přilnavých částic, tečkování a vyleptaných orientovaných jamek. Klíčová slova: exoskopie, mikromorfologie... Keywords: exoskopie; glacigenní sedimenty; glacigluviální sedimenty Available in a digital repository NRGL
Proměnlivost mikromorfologie křemenných zrn glacifluviálních akumulací

Micromorphology of glaciofluvial sediments were only partially shown by Mahaney et al. (2001). This paper deals with the main diagnostic textures of glaciofluvial sediments and changes of their ...

Krbcová, Klára
Univerzita Karlova, 2017

Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi
Vítků, Jana
2017 - Czech
Steroid hormones in testis play an important role in spermatogenesis, maintenance of the male reproductive tract, production of semen and the maintenance of secondary sex characteristics and libido. They are also discussed as a target for substances called endocrine disruptors (EDs). No complex study was conducted on evaluation of relationships between EDs and steroid spectrum in 2 biological fluids; seminal plasma and plasma. The aim of the PhD. thesis was to develop and validate a method for determination of bisphenol A (BPA) and steroid spectrum in plasma and seminal plasma and to shed more light into mechanisms of ED action and effects of BPA and polychlorinated biphenyls (PCBs) on human spermatogenesis and steroidogenesis. Two new liquid-chromatography mass spectrometry methods for determination of BPA and 11 steroids in plasma and seminal plasma were developed and validated. The methods were used for estimation of analyte concentrations in 191 men with a different degree of fertility. Concurrently, the levels of six congeners of PCBs, gonadotropins, selenium and zinc in plasma were estimated. Partial correlations adjusted for age and BMI were calculated to evaluate relationships between these analytes. Seminal BPA, but not plasma BPA, was negatively associated with sperm concentration... Souhrn Steroidní hormony hrají důležitou roli během spermatogeneze, v produkci spermatu a v neposlední řadě také v udržování sekundárních mužských pohlavních znaků a libida. Jsou také diskutovaným cílem pro látky, které se nazývají endokrinní disruptory (ED). Dosud však nebyla provedena žádná studie, která by se zabývala vlivem ED na steroidní spektrum ve 2 biologických matricích - v plasmě a seminální plasmě. Cílem mé disertační práce bylo vyvinout a zvalidovat metodu pro stanovení bisfenolu A (BPA) a spektra steroidů v plasmě a seminální plasmě a tuto metodu společně s dalšími ukazateli využít k vyhodnocení vlivu BPA a polychlorovaných bifenylů (PCB) na lidskou spermatogenezi a steroidogenezi. Byly vyvinuty a zvalidovány 2 nové metody na stanovení BPA a 11 steroidů v plasmě a seminální plasmě a tyto metody byly použity ke stanovení 191 vzorků v obou tělních tekutinách u mužů s různým stupněm neplodnosti. Současně byly v plasmě stanoveny hladiny 6 kongenerů PCB, gonadotropinů, selenu a zinku. K vyhodnocení vztahů mezi všemi analyty byly použity parciální korelace adjustované na věk a BMI. BPA v seminální plasmě negativně koreloval s koncentrací spermií (r=-0.212; p=0.005), celkovým počtem spermií (r=-0.178; p=0.018) a jejich morfologií (r=-0.156; p=0.049). Tyto vztahy byly zjištěny jen pro BPA v seminální... Keywords: endokrinní disruptor; bisfenol A; polychlorovaný bifenyl; steroid; steroidogeneze; reprodukce; spermatogeneze; endocrine disruptor; bisphenol A; polychlorinated biphenyl; steroid; steroidogenesis; reproduction; spermatogenesis Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi

Steroid hormones in testis play an important role in spermatogenesis, maintenance of the male reproductive tract, production of semen and the maintenance of secondary sex characteristics and libido. ...

Vítků, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Úloha TRPV1 receptorů v nociceptivní signalizaci na míšní úrovni
Mrózková, Petra
2017 - English
Modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays a key role in the development and maintenance of pathological pain states and chronic pain diseases. Important role in this process play Transient receptor potential Vanilloid 1 receptors (TRPV1), present on presynaptic endings of primary afferents in the superficial spinal cord dorsal horn. Changes in TRPV1 activity have significant impact on nociceptive transmission. There are number of processes that influence the function of spinal TRPV1 receptors. This work is focused on the role of protease-activated receptors type 2 (PAR2), C-C motif chemokine ligand 2 (CCL2) and the effect of chemotherapeutic drug paclitaxel in modulation of synaptic nociceptive transmission and activation of TRPV1 receptors. PAR2 receptors belong to a family of four G-protein-coupled receptors activated by proteases. The role of PAR2 receptors in pain perception is closely related to their presence in a population of dorsal root ganglion neurons, where they are also co-expressed with TRPV1. Activation of PAR2 may lead to peripheral and central sensitization. Chemokine CCL2 and its main receptor CCR2 were suggested to be an important factor in the development of neuropathic pain after peripheral nerve injury. In our study we focused on the... Modulace nociceptivního synaptického přenosu v zadním rohu míšním hraje klíčovou úlohu v rozvoji a udržování zejména patologických a chronických bolestivých stavů. Důležitou roli v tomto procesu hrají vaniloidní receptory typu 1 (TRPV1), které jsou přítomny na presynaptických zakončeních primárních aferentních neuronů v superficiálních oblastech zadního rohu míšního. Změny v aktivitě míšních TRPV1 receptorů mají velký dopad na nociceptivní přenos. Existuje celá řada procesů, jejichž účinek na nociceptivní přenos je zprostředkován TRPV1 receptory a které ovlivňují jejich funkci. Tato práce se zaměřila zejména na úlohu proteázou aktivovaných receptorů typu 2 (PAR2), chemokinu CCL2 a chemoterapeutika paclitaxelu, spojeného s aktivací TLR4 receptorů. PAR2 patří do rodiny receptorů spojených s G proteiny a jsou aktivovány proteázami. Role PAR2 receptorů při vnímání bolesti je úzce spjata s jejich přítomností v populaci neuronů míšních ganglii kde jsou často exprimovány s TRPV1 receptory. Tato práce se proto soustředila na modulaci nociceptivní signalizace po aktivaci míšních PAR2 receptorů. Chemokin CCL2 se ukázal být důležitým faktorem v rozvoji neuropatické bolesti po poranění nervu. V provedených experimentech byl účinek aplikace CCL2 studován hlavně vzhledem k aktivaci míšních TRPV1 receptorů.... Keywords: synapse; bolest; TRPV; synapse; pain; TRPV Available in a digital repository NRGL
Úloha TRPV1 receptorů v nociceptivní signalizaci na míšní úrovni

Modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays a key role in the development and maintenance of pathological pain states and chronic pain diseases. Important role ...

Mrózková, Petra
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases