Number of found documents: 7238
Published from to

Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou
Drozdenko, Daria; Dobroň, Patrik
2017 - English
Title: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture Author: Daria Drozdenko Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor of the doctoral thesis: Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., Department of Physics of Materials. Abstract: The work elucidates the role of dislocation slip and twinning during plastic deformation in selected magnesium (Mg) alloys with controlled microstructure and texture. The acoustic emission (AE) technique was concurrently applied during deformation to determine the activity of particular deformation mechanisms. A detailed insight into microstructure was provided by electron microscopy. In order to obtain a comprehensive set of AE data for particular deformation mechanisms, Mg single crystals with various crystallographic orientations were channel-die and uniaxially compressed. The obtained results were applied on deformation mechanisms in polycrystalline textured Mg alloys. Particularly, the twinning - detwinning processes, in the sense of twin boundary mobility, during one cycle loading (pre-compression followed by tension) were described. Clear correlations between changes in the AE response and the inflection points on the deformation curve were found. An analysis of twin... Téma: Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou Autor: Daria Drozdenko Školící pracoviště: Katedra fyziky materiálů, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Školitel: Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., Katedra fyziky materiálů MFF UK. Abstrakt: Práce objasňuje role skluzu dislokací a dvojčatění v průběhu plastické deformace vybraných hořčíkových (Mg) slitin s řízenou mikrostrukturou a texturou. Metoda akustické emise (AE) byla použita pro určení jednotlivých deformačních mechanismů. Elektronová mikroskopie poskytla informaci ohledně vývoje mikrostruktury studovaných materiálů. Pro získání referenčních dat AE pro jednotlivé deformační mechanismy, monokrystaly hořčíku byly deformovány v různých krystalografických orientacích. Získané výsledky byly použity pro studium deformačních mechanismů polykrystalických texturovaných Mg slitin. Proces růstu a redukce dvojčat (z pohledu pohybu hranic dvojčat) byl podrobně zkoumán během jednoho cyklu namáhání (tlak následován tahem). Byly odhaleny výrazné korelace mezi změnami v odezvě AE a inflexními body deformační křivky. Analýza aktivity dvojčatění v materiálech s různou mikrostrukturou (bimodální nebo homogenní) ukázala výrazný vliv velikosti zrn na nukleaci dvojčat. Vliv textury na deformační chování byl určen pro plechy... Keywords: hořčíkové slitiny; mikrostruktura; mechanické vlastnosti; magnesium alloys; microstructure; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou

Title: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture Author: Daria Drozdenko Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and ...

Drozdenko, Daria; Dobroň, Patrik
Univerzita Karlova, 2017

Vliv ploché nohy na stabilitu hlezna u hráčů florbalu
Hanušová, Barbora; Stupková, Michaela
2017 - Czech
Title: The effect of flat feet on the stability of the ankle joint of floorball players. Objectives: The main aim of this thesis is to determine whether a flat feet has any effects on the floorball players' ankle joint stability. Furthermore, the thesis focuses on the chronic ankle instability, other leg pathologies and on the options of therapeutic interventions. Eventually, the thesis provides summary and output data for physiotherapist, sport couches and the examined players. Methods: First a literature study was conducted to establish a theoretical framework. Based on the feature/aspect examination of longitudinal foot arching and an initial questionnaire 10 particular subjects aged 22 to 29 were selected, all of them form the TJ Tatran Střešovice team. The subjects were divided in 2 groups - with longitudinal flat feet and without longitudinal flat feet pathology. The examined subjects were scored with negative points according to occurrence of any pathologies. Both groups were also benchmarked in the Star Excursion Balance Test that determined feet dynamic stability index. Results: The examination proved that flat feet affects the stability of the ankle joint as the subjects of the group without longitudinal flat feet scored results that were 31% better than results of the subjects with... Název: Vliv ploché nohy na stabilitu hlezna u hráčů florbalu. Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda má vliv plochá noha na stabilitu hlezenního kloubu u florbalistů. Nastínit problematiku chronické nestability hlezna a další patologie v oblasti nohy včetně možností terapeutického zásahu. Shrnout výsledky práce a získat výstupní informace z tohoto experimentu pro fyzioterapeuty, trenéry i samotné hráče. Metody: Byla vypracována literární rešerše pro získání teoretických východisek práce. Na základě aspekčního vyšetření podélného klenutí nohy a vstupní ankety, bylo záměrně vybráno 10 probandů ve věku od 22 do 29 let florbalového týmu TJ Tatran Střešovice. Byly vytvořeny dvě skupiny probandů, a to skupina s podélným plochonožím a bez podélného plochonoží. Pro účely diplomové práce byla sestavena testovací baterie a na základě skórovacích "trestných" bodů přičítány body za patologie v měřených parametrech. Skupiny byly dále porovnávány v Star Excursion Balance Testu, který stanovil index dynamické stability nohy. Výsledky: Výsledek experimentu prokázal, že plochá noha má vliv na stabilitu hlezenního kloubu, jelikož skupina probandů bez podélného plochonoží dosáhla v testovací baterii o 31% lepší výsledky, než skupina probandů s podélným plochonožím. Dále ve Star Excursion Balance testu první... Available in a digital repository NRGL
Vliv ploché nohy na stabilitu hlezna u hráčů florbalu

Title: The effect of flat feet on the stability of the ankle joint of floorball players. Objectives: The main aim of this thesis is to determine whether a flat feet has any effects on the floorball ...

Hanušová, Barbora; Stupková, Michaela
Univerzita Karlova, 2017

Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích
Košnar, Michael; Štangová, Věra
2017 - Czech
The thesis focuses on the transfer of rights and obligations arising from employment relations. This legal institute is primarily aimed at the protection of employees during the transfer of undertakings, which can negatively affect their employment relations. The matter is regulated under the Transfers of Undertaking Directive 2001/23/EC. In addition, it is regulated under Czech law, mostly by articles 338-342 of the Czech Labour Code No. 262/2006 Coll. The thesis involves critical assessment of the EU and Czech regulation of the issue including relevant case law of the Supreme Court of the Czech Republic and the Court of Justice of the European Union(CJEU). Furthermore, it aspires to identify the possible problems arising from the current regulation and aims to find their possible solutions. The most essential questions are; when the transfer of rights and obligations occurs according to legislation currently in force and when it should occur in the case the legislation is to be amended. The thesis consists of three chapters. The first introductory chapter provides the reader with a necessary theoretical background. The second chapter contemplates the Directive 2001/23/EC and predominantly focuses on the material scope of the Directive in the light of the relevant case law of the CJEU. Finally,... Práce se zabývá problematikou přechodu práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, k němuž dochází mezi zaměstnavateli. Institut přechodu, který primárně cílí na ochranu zaměstnanců při některých organizačních změnách zaměstnavatele, je upraven zejména v § 338-342 zákoníku práce a taktéž na úrovni EU ve směrnici 2001/23/ES. Cílem práce je kritické zhodnocení úpravy přechodu v evropském a v českém právu a identifikace případných problémů, které se na tuto úpravu vážou, a to i s ohledem na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu a Soudního dvora. Zcela zásadní se přitom jeví otázka, za jakých okolností k přechodu dochází de lege lata, a kdy by k němu naopak mělo docházet de lege ferenda, aby byly řádně zohledněny zájmy dotčených zaměstnanců, ale i dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele. Práce se člení do tří kapitol. První kapitola nastiňuje teoretické souvislosti tohoto institutu. Druhá kapitola se pak zabývá rozborem evropské úpravy obsažené ve směrnici 2001/23/ES, kdy je kladen důraz na kritické zhodnocení věcné působnosti směrnice, a to zejména ve světle rozhodovací činnosti SDEU. Třetí kapitola tvoří samotné jádro práce. Prvně jsou vymezeny právní důvody přechodu dle zákoníku práce a zvláštních právních předpisů. Největší pozornost je přitom věnována obecné úpravě přechodu v... Keywords: Směrnice 2001; 23; ES; Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů; Zaměstnanec; Zaměstnavatel; Directive 2001; 23; EC; Transfer of rights and obligations arising from employment relations; Employee; Employer Available in a digital repository NRGL
Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích

The thesis focuses on the transfer of rights and obligations arising from employment relations. This legal institute is primarily aimed at the protection of employees during the transfer of ...

Košnar, Michael; Štangová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech, na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české křídové pánve hornickou činnosti v okolí Stráže pod Ralskem
Lipanský, Tomáš
2017 - Czech
Lipanský T. (2016): Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech, na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české křídové pánve hornickou činností v okolí Stráže pod Ralskem. Doktorská disertační práce. - Univerzita Karlova v Praze Abstract: This thesis sumerises the development of groundwater regime in a multilayered water-bearing system of the Bohemian Cretaceous Basin in maximal proposed extent of area where the groundwater regime had been affected by mining of radioactive materials near Strář pod Ralskem. The aim of the work was to describe the groundwater regime on the basis of measured monitoring data and map interpolations. The former Uranium mining from Cenomanian sandstone sediments represents the largest human impact on the natural groundwater flow of a multilayered water-bearing system within both the Bohemian Cretaceous Basin and the Czech Republic. Newly created graphs and maps of piezometric surfaces bring an insight into the dynamics of the Bohemian Cretaceous Basin water-bearing system and give an idea of long- term groundwater heads and flow directions development in the studied area. This was achieved despite the fact that this study does not present a hydraulic model, but an interpolation of monitoring data. Maps and grids of piezometric surfaces can be... Lipanský T. (2016): Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech, na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české křídové pánve hornickou činností v okolí Stráže pod Ralskem. Doktorská disertační práce. - Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Práce předkládá hodnocení vývoje režimu podzemních vod zvrstveného vícekolektorového zvodněného systému české křídové pánve v oblasti předpokládaného maximálního dosahu ovlivnění podzemních vod těžbou radioaktivních surovin v okolí Stráže pod Ralskem. Hlavním směrem práce bylo zpracování mapových interpolací dat z monitoringu úrovní hladin podzemní vody v jednotlivých zvodních zkoumané oblasti a popis režimu podzemních vod na základě změřených dat. Sestavené mapy piezometrických povrchů jednotlivých zvodní umožňují představu dlouhodobého vývoje režimu podzemních vod. Toho bylo dosaženo i přesto, že tato práce není založena na hydraulickém modelu, ale interpolaci dat z terénního monitoringu. Mapy a gridové soubory piezometrických povrchů je tedy vhodné použit pro kalibraci hydraulických modelů v zájmovém území. Hladina cenomanské zvodně byla v letech 1970 až 2001 v prostoru hlubinné těžby uranu snížena až o 170 metrů, s dosahem ovlivnění více než 50 km, od infiltrační oblasti při lužické poruše k oblasti drenáže v údolí Labe. Rozsah... Keywords: podzemní voda; pánevní struktura; režim; groundwater; basin structure; regime Available in a digital repository NRGL
Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech, na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české křídové pánve hornickou činnosti v okolí Stráže pod Ralskem

Lipanský T. (2016): Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech, na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české křídové pánve hornickou činností v okolí Stráže pod ...

Lipanský, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Biomolekulární interakce a jejich studium metodou rezonance povrchových plasmonů
Bocková, Markéta; Homola, Jiří
2017 - English
Title: Study of biomolecular interactions by the method of surface plasmon resonance Author: Markéta Bocková Department: Department of Biochemistry, Faculty of Science Supervisor: Prof. Jiří Homola, Ph.D., DSc., Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences Abstract: In this diploma work, a surface plasmon resonance (SPR) biosensor technology was exploited to study two different classes of molecular interactions: hybridization of partially complementary oligonucleotides (ONs) and interactions between enzymes and peptides involved in pathogenesis of Alzheimer disease (AD). In particular, the study of interactions between ONs was focused on determining kinetic parameters of the hybridization proces. It was found that the association equilibrium constant decreases with the increasing surface probe density. An SPR biosensor-based method for rapid and sensitive detection of the 17-HSD10 enzyme and its complex with amyloid β (Aβ) peptides was designed and developed. It was demonstrated that the developed method is capable of detecting 17β-HSD10/Aβs complex in real cerebrospinal fluid (CSF) samples and that CSF samples from AD patients exhibited elavated levels of 17β- HSD10/Aβs complex compared to the control groups. The research reported in this thesis resulted in two publications in... Název práce: Biomolekularní interakce a jejich studium metodou rezonance povrchových plasmonů Autor: Markéta Bocková Katedra / Ústav: Katedra Biochemie, PřF UK Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd České Republiky Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím metody rezonance povrchových plazmonů (SPR) pro studium dvou typů biomolekulárních interakcí: hybridizace částečně komplementárních oligonukleotidů (ON) a interakcí enzymů a peptidů, které hraji roli v patogenezi Alzheimerovy nemoci (AD). Studium interakcí ON se konkrétně zaměřuje na určení kinetických parametrů procesu hybridizace. Z výsledků vyplývá, že rovnovážná asociační konstanta klesá se zvyšující se hustotou ON na povrchu senzoru. V rámci studia interakcí molekul souvisejících s patogenezí AD je navržena a vyvinuta metoda pro rychlou a citlivou detekci enzymu 17-HSD10 a jeho komplexu s peptidy amyloidu β (Aβ). Zároveň je ukázáno, že navržená metoda umožňuje detekci komplexu 17-HSD10/Aβ v klinických vzorcích mozkomíšního moku (MM) a že vzorky MM pacientů trpících AD obsahují vetší množství komplexu 17-HSD10/Aβ než kontrolní vzorky. Výsledky prezentované v této diplomové práci byly publikovány ve dvou mezinárodních vědeckých časopisech. Klíčová slova: rezonance povrchových... Keywords: rezonance povrchových plazmonů; oligonukleotidy; Alzheimerova nemoc; surface plasmon resonance; oligonucleotides; Alzheimer disease Available in a digital repository NRGL
Biomolekulární interakce a jejich studium metodou rezonance povrchových plasmonů

Title: Study of biomolecular interactions by the method of surface plasmon resonance Author: Markéta Bocková Department: Department of Biochemistry, Faculty of Science Supervisor: Prof. Jiří Homola, ...

Bocková, Markéta; Homola, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Morfologická a molekulární diverzita volně žijících zástupců čeledi Metopidae a objev nové linie anaerobních nálevníků
Rotterová, Johana
2017 - English
6 ABSTRACT Anoxic sediments host a wide variety of ciliates. Although it is known that anaerobiosis has independently arisen in several lineages of the main 11 lineages of Ciliophora and anaerobes have been found in at least eight lineages of ciliates, the diversity of anaerobic ciliates of the class Armophorea is severely understudied. Similarly, not much is known about their hydrogenosomes. To deepen our knowledge about the diversity of Armophorea, we have cultivated more than 100 armophorid strains from fresh water, brackish, and marine anoxic sediments worldwide. We determined their SSU rDNA sequences, performed protargol staining techniques, and studied light-microscopic morphology. In addition, we used transmission electron microscopy to assess the ultrastructure of some of the strains. Several novel clades of metopids, the free-living anaerobic ciliates of the class Armophorea, were identified. Importantly, a new deep lineage of marine anaerobic ciliates, muranes, was discovered. According to the SSU rDNA analysis, it is related to SAL group (Spirotrichea, Armophorea, and Litostomatea) with Cariacotrichea, but forms a separate lineage, possibly a novel class. We conclude that anoxic sediments harbour a high diversity of undescribed anaerobic ciliates. Key words: Anaerobiosis, Armophorea, ciliates,... 5 ABSTRAKT Anoxické sedimenty slouží jako životní prostředí mnohým nálevníkům. Přestože je známo, že anaerobióza vznikla nezávisle v několika liniích z 11 hlavních linií Ciliophora, a anaerobové byli nalezeni v nejméně osmi liniích nálevníků, diverzita anaerobních nálevníků třídy Armophorea je podstatně přehlížena. Podobně, jen velmi málo je známo o jejich hydrogenosomech. Abychom prohloubili vědomosti o diverzitě volně žijících zástupců třídy Armophorea, kultivovali jsme více než 100 armophoridních kmenů ze sladkovodních, brakických, i mořských anoxických sedimentů z celého světa. Stanovili jsme jejich SSU rDNA sekvence, provedli barvení protargolovou technikou, a studovali jejich morfologii ve světelné mikroskopii. Kromě toho jsme použili transmisní elektronovou mikroskopii pro posouzení ultrastruktury některých kmenů. Identifikovali jsme několik nových linií, které pravděpodobně představují nové druhy. Významnou součástí práce je objevení nové hluboké linie mořských anaerobních nálevníků - Muránů. Podle analýzy SSU rDNA se větví mezi třídami skupiny SAL (Spirotrichea, Armophorea a Litostomatea), ale tvoří samostatnou hlubokou linii, případně novou třídu. Došli jsme k závěru, že anoxické sedimenty ukrývají velkou diverzitu dosud nepopsaných anaerobních nálevníků. Klíčová slova: Anerobióza, Armophorea,... Available in a digital repository NRGL
Morfologická a molekulární diverzita volně žijících zástupců čeledi Metopidae a objev nové linie anaerobních nálevníků

6 ABSTRACT Anoxic sediments host a wide variety of ciliates. Although it is known that anaerobiosis has independently arisen in several lineages of the main 11 lineages of Ciliophora and anaerobes ...

Rotterová, Johana
Univerzita Karlova, 2017

Státní pozemkový úřad
Pernicová, Martina; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
2017 - Czech
As a subject of this thesis I have chosen the newly formed State Land Office. The aim of this work is to give a complex analysis of its formation, organization, working and activity conferred by law with an emphasis on takeover of activities from the Land Fund of Czech Republic and also transformation of activity and function of State Land Office in response to the new act no. 185/2016 Coll. which amends act no. 503/2012 Coll., concerning State land office and also Land act no. 229/1991 Coll. The main body of this thesis represents a description of: contractual transfers of the agricultural land which is part of the agricultural land fund, and transfers of the other land; restitution of property confiscated by the state to natural persons and churches and religious societies in the decisive period from February 25, 1948, to January 1, 1990; evaluation of differences in the settlement of restitution claims of natural persons and churches with the state; privatization of the state property; elementary and complex land consolidation; The thesis is divided into seven chapters. At first, I focus on the explanation of basic terminology and institutes to give the reader their meaning in the Czech legal doctrine. In the second chapter, I describe the transformation of the Land Fund of the Czech... Jako téma této rigorózní práce jsem vybrala nově vzniklý Státní pozemkový úřad. Cílem této práce je poskytnout komplexní analýzu jeho vzniku, organizace, činnosti a působnosti mu udělené právní úpravou s důrazem na převzetí činnosti Pozemkového fondu České republiky a rovněž transformaci činnosti a funkce Státního pozemkového úřadu v návaznosti na nový zákon č. 185/2016 Sb., který mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Hlavní část této práce představuje popis smluvních převodů zemědělských pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a převody ostatních pozemků; restituci majetku konfiskovaného státem fyzickým osobám a církvím a náboženským společnostem v rozhodném období od 25.2.1948 do 1.1.1990; hodnocení rozdílů vypořádání restitučních nároků fyzických osob a církví se státem; privatizace státního majetku; jednoduchých a komplexních pozemkových úprav. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitolu se zaměřuji na vysvětlení základní terminologie a institutů, které dají čtenáři vhled do české právní úpravy. V druhé kapitole popisuji transformaci Pozemkového fondu České republiky v Státní pozemkový fond a jeho základní popis a organizaci. Následně uvádím základní... Keywords: Státní pozemkový úřad; Působnost Státního pozemkového úřadu; Pozemkové právo; Státní pozemkové vlastnictví; The State Land Office; Activity of the State Land Office; Land law; State land ownership Available in a digital repository NRGL
Státní pozemkový úřad

As a subject of this thesis I have chosen the newly formed State Land Office. The aim of this work is to give a complex analysis of its formation, organization, working and activity conferred by law ...

Pernicová, Martina; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2017

Kolonizace habitatů neofytem Impatiens glandulifera a odhad faktorů limitujících jeho rozšíření
Rumlerová, Zuzana
2017 - Czech
Invasive spread of neophyte Impatiens glandulifera in central Europe started approximatelly eighty years ago. First records of dense cover stands come from belt stands in riparian habitats. The scale of invaded habitats and degree of the dominance of I. glandulifera is more diversified nowadays. This thesis is objected on the dominance and fertility of I. glandulifera within different habitat types and scale of invaded habitats in different parts of invaded range within Europe (i. e. in Czech Republic and Switzerland). The results show that the height and cover (substitutes for biomass and dominance) of this neophyte (i) correlates with the character of invaded vegetation (ii) relates to the degree of hemeroby (a measure of human impact) negativelly, and (iii), of course, both the growth and dominance are positively affected by nutrient content. Fertility does not differ among the types of invaded habitats, but goes up with the height of I. glandulifera and decreases with its cover. Invaded habitats comprises ruderal and riparian vegetation, but also wet maedows, forest clearances, beach and slope forests or weed vegetation. Invazní fáze šíření neofytu Impatiens glandulifera ve střední Evropě začala přibližně před osmdesáti lety. První záznamy velkých porostů tohoto druhu pochází z lemové vegetace na březích řek. V současné době je spektrum obsazených stanovišť mnohem širší a míra dominance neofytu na nich se různí. Práce se věnuje dominanci a fertilitě tohoto neofytu v různých typech invadované vegetace a škále stanovišť výskytu v různých částech invadovaného areálu v Evropě (tj. v České republice a ve Švýcarsku). Získané výsledky naznačují, že výška a pokryvnost (proměnné zastupující biomasu a schopnost neofytu I. glandulifera dominovat v invadované vegetaci), souvisí s (i) charakterem a složením vegetace a (ii) negativně korelují s mírou ovlivnění stanoviště člověkem (stupeň hemerobie). Na málo hemerobních stanovištích (iii) má na výšku a pokryvnost naopak pozitivní vliv množství dusíku. Fertilita I. glandulifera se nezdá být ovlivněna typem vegetace, ale je pozitivně ovlivněna výškou I. glandulifera a negativně její pokryvností. Invadovaná vegetace zahrnuje typická lemová ruderální stanoviště a břehy toků, ale i paseky, vlhké louky, suťové a bukové lesy nebo plevelovou vegetaci. Keywords: Impatiens glandulifera; rostlinné invaze; dominance; fertilita; společenstva výskytu; typy vegetace; hemerobie; Impatiens glandulifera; plant invasions; dominance; fertility; habitat colonization; vegetation types; hemeroby Available in a digital repository NRGL
Kolonizace habitatů neofytem Impatiens glandulifera a odhad faktorů limitujících jeho rozšíření

Invasive spread of neophyte Impatiens glandulifera in central Europe started approximatelly eighty years ago. First records of dense cover stands come from belt stands in riparian habitats. The scale ...

Rumlerová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2017

Paleobiogeografie a taxonomie rodu Apodemus (Mammalia: Rodentia) v kvartéru střední Evropy
Knitlová, Markéta
2017 - Czech
Wood mice of the genus Apodemus rank among the most common extant mammals throughout Europe. A history of its species and their distributional ranges is to be looked upon as a serious topic relevant also for general concepts on current setting of European biotic diversity. Nevertheless, despite several phylogeographic studies on that subject and a rich fossil record of the genus, many details of that issue remains only very poorly comprehended. This state is essentially caused by enormous complications with phenotype discrimination of individual species, their extensive variation and broad between-species overlaps in all phenotype traits. The present project was intended to establish the techniques enabling reliable species identification applicable to fragmentary fossil materials and to use them for retrieving information on range dynamics and phylogenetic history of individual species during the Quaternary past. It begun with detailed morphometric analyses of extant populations, using the characters available in fossils, and with establishing a concept of alternative parataxonomic classification covering the complete phenotype span of the genus. The respective techniques were applied onto an extensive set of well-dated records from the Late Pleistocene-Holocene sedimentary series from diverse... Myšice rodu Apodemus představují dominantní složku současných savčích společenstev střední Evropy. Minulost jednotlivých druhů a historie jejich areálů je již z tohoto důvodu tématem velmi závažným s výraznými přesahy do sféry obecných interpretačních modelů historických kořenů současné bioty tohoto regionu. Přes výstupy současných fylogeografických analýz a početné zastoupení skupiny ve fosilním záznamu, zůstavá však řada spojených otázek nezodpovězena. Základní příčinou jsou značné komplikace s fenotypovým rozlišením jednotlivých druhů, značná proměnlivost a rozsáhlé mezidruhové přesahy ve všech morfologických znacích. Cílem předloženého projektu bylo vypracování postupů umožňujících spolehlivou druhovou identifikaci fragmentárního fosilního materiálu a zevrubné zhodnocení výpovědních možností fosilního záznamu skupiny pro rekonstrukci její areálové a fylogenetické dynamiky v nejmladší geologické minulosti. Vstupním krokem se stala podrobná morfometrická analýza dentálního fenotypu zohledňující shodnými postupy variační poměry recentních taxonů i fosilních populací a koncepce alternativní parataxonomické klasifikace fenotypového spektra rodu. Těmito postupy byl zpracován obsáhlý soubor dokladů ze souvislých vrstevných sledů z různých oblastí České republiky a Slovenska. Výsledky přinesly... Keywords: Apodemus; paleobioeografie; kvartér; Střední Evropa; Apodemus; paleobiogeography. Quaternary; Central Europe Available in a digital repository NRGL
Paleobiogeografie a taxonomie rodu Apodemus (Mammalia: Rodentia) v kvartéru střední Evropy

Wood mice of the genus Apodemus rank among the most common extant mammals throughout Europe. A history of its species and their distributional ranges is to be looked upon as a serious topic relevant ...

Knitlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR
Rendla, Luboš; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
Résumé: Protection of financial interests of the EU in Czech criminal law The aim of this thesis is to introduce the issue of protection of the financial interests of the EU by means of criminal law, which has yet to be dealt with in a comprehensive manner. The introductory chapters describe the justification for the requirement to create common standards for protection of the EU general budget, or budgets managed by or on behalf of the EU, together with a brief history of the legislation of this legal institute at the level of the European Communities. The individual provisions of the Convention on the Protection of the Financial Interests of the EC and its Implementing Protocols are interpreted in detail with an emphasis on some persistent unclear points in the interpretation. The next chapter analyses the need for transposition of this EU regulation into the Czech legal system and describes an actual course of this transposition. The main focus of the thesis is the following analysis of the national criminal law de lege lata. The characteristics of the merits of criminal offences according to a special part of the Criminal Code are interpreted in detail, including their mutual relation in terms of the admissibility of the single-action concurrence. Particular attention is paid to the crime of harming... Shrnutí: Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR Cílem této práce je přiblížit dosud komplexně nezpracovanou problematiku ochrany finančních zájmů EU prostředky trestního práva. V úvodních kapitolách je popsáno zdůvodnění požadavku na vytvoření společných standardů ochrany souhrnného rozpočtu EU, resp. rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem, spolu se stručným historickým vývojem právní úpravy tohoto institutu na úrovni Evropských společenství. V detailu jsou interpretována jednotlivá ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES a jejích prováděcích protokolů se zaměřením na některé přetrvávající výkladové nejasnosti. V další kapitole je pak analyzována potřeba transpozice této unijní úpravy do českého právního řádu a popsán její skutečný průběh. Těžištěm práce je následující rozbor národní trestněprávní úpravy de lege lata. V detailu jsou interpretovány relevantní skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku, včetně jejich vzájemného vztahu z hlediska přípustnosti jednočinného souběhu. Zvláštní pozornost je pak věnována trestnému činu poškození finančních zájmů EU podle § 260 trestního zákoníku. Autor zde interpretuje jeho jednotlivé znaky, přičemž zvýrazňuje ty atributy, které jsou doposud zatíženy výkladovými nejasnostmi, a současně formuluje svůj odborný pohled na ně. Vzhledem... Keywords: podvod; finanční zájmy EU; Evropské strukturální a investiční fondy; fraud; EU financial interests; European Structural and Investment Funds Available in a digital repository NRGL
Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR

Résumé: Protection of financial interests of the EU in Czech criminal law The aim of this thesis is to introduce the issue of protection of the financial interests of the EU by means of criminal law, ...

Rendla, Luboš; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases