Number of found documents: 6995
Published from to

Generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer
Dudáš, Michal; Koura, Petr; Hnilica, Jiří
2017 - Czech
In my thesis I focused on the czech lawyer and jurist JUDr. Bohuslav Ečer. He became one of the main ideologist of international criminal law thanks to his hard work . He represeted Czechoslovakia during the Nuremberg trials after World War II. I also watched his life after the end of the Nuremberg trials, when Bohuslav Eček got into STB's viewfinder and a rigid political process was being prepared against him. KEYWORDS Key words: Bohuslav Ečer, war crimes, Nuremberg trials, International criminal law, International military tribune, Hermann Göring, Joachim Ribbentrop, Hans Lammers, Kurt Daluege, Wilhelm Keitel, StB Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na českého právníka a teoretika právní vědy Bohuslava Ečera, který se svou pracovitostí a oddaností stal jedním z hlavních ideologů mezinárodního trestního práva. Byl to právě on, kdo reprezentoval Československo v průběhu Norimberských procesů po skončení druhé světové války. Dále jsem sledoval jeho život po ukončení procesů s nacistickými zločinci, kdy se Bohuslav Ečer dostal do hledáčku StB a byl proti němu připravován vykonstruovaný politický proces. KLÍČOVÁ SLOVA Klíčová slova: Bohuslav Ečer, válečné zločiny, Norimberské procesy, mezinárodní trestní právo, mezinárodní vojenský tribunál, Hermann Göring, Joachim Ribbentrop, Hans Lammers, Kurt Daluege, Wilhelm Keitel, StB Keywords: Bohuslav Ečer; válečné zločiny; Norimberské procesy; mezinárodní trestní právo; mezinárodní vojenský tribunál; Hermann Göring; Joachim Ribbentrop; Hans Lammers; Kurt Daluege; Wilhelm Keitel; StB; Karl Hermann Frank; Bohuslav Ečer; war crimes; Nuremberg trials; International criminal law; International military tribune; Hermann Göring; Joachim Ribbentrop; Hans Lammers; Kurt Daluege; Wilhelm Keitel; StB; Karl Hermann Frank Available in a digital repository NRGL
Generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer

In my thesis I focused on the czech lawyer and jurist JUDr. Bohuslav Ečer. He became one of the main ideologist of international criminal law thanks to his hard work . He represeted Czechoslovakia ...

Dudáš, Michal; Koura, Petr; Hnilica, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Pojem a podstata svěřenského fondu
Bulušek, Petr; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
This thesis deal with the Trust, as it was introduced by the Act no. 89/2012 Coll., Civil Code with the effect from January 1, 2014. The thesis research the relevant provisions of the Act no. 89/2012 Coll. and represents an effort to a correct, contemporary, logical and systematic interpretation, which may not be obvious from the wording of the law at a first sight. The thesis is divided into eight chapters. The first, the second and the third chapters deal with the historical context of the Trust in a possible ultimate form because of that this is necessary for the right contemporary interpretation of the relevant statutory provisions. The fourth and the fifth chapters research the contemporary legislation of the Trust in terms of both substantive and procedural law. The sixth and the seventh chapters research the first important amendment to the Act no. 89/2012 Coll., which will become effective on January 1, 2018, which will implement the expected legislative framework for a public list of the Trust and which will implement the related reasonable and appropriate legislative changes. The last, eighth chapter deals with the contemporary international context of the Trust. Rigorózní práce pojednává o svěřenském fondu tak, jak ho s účinností ke dni 1. ledna 2014 zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce zkoumá rozhodná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a představuje snahu o jejich korektní, soudobý a co možná nejlogičtější a nejsystematičtější systémový výklad, který nemusí být z dikce zákona na první pohled zcela zřejmý. Práce je členěna do osmi kapitol. První až třetí kapitola se zabývá historickým kontextem svěřenského fondu v co možná nejzazší podobě, a to z důvodu, že tento kontext je pro soudobý výklad příslušných zákonných ustanovení zcela zásadní. Čtvrtá a pátá kapitola pojednává o soudobé právní úpravě svěřenského fondu z pohledu jak práva hmotného tak procesního. Šestá a sedmá kapitola pojednává o první, a z pohledu svěřenského fondu důležité novele zákona č. 89/2012 Sb., která nabude účinnosti dne 1. ledna 2018 a která zakotví očekávaný legislativní rámec veřejného seznamu svěřenských fondů a zavede s ním spojené důvodné a vhodné legislativní změny. Poslední, osmá kapitola se zabývá soudobým mezinárodním kontextem svěřenského fondu. Keywords: Svěřenský fond; občanský zákoník; Trust; Civil Code Available in a digital repository NRGL
Pojem a podstata svěřenského fondu

This thesis deal with the Trust, as it was introduced by the Act no. 89/2012 Coll., Civil Code with the effect from January 1, 2014. The thesis research the relevant provisions of the Act no. 89/2012 ...

Bulušek, Petr; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Metoda CLIL a její aplikace v biologii
Habdasová, Alexandra; Čížková, Věra; Hanel, Lubomír
2017 - Czech
CLIL (Content and Language Integrated Learning) is a modern form of interdisciplinary teaching linking teaching subject and language teaching. The work builds on the thesis, in which I created and Science worksheets in English language. The aim of the thesis was to create, publish and verify in practice a complex CD with interactive materials for teaching zoology and supplementary materials for teachers introducing CLIL into the classroom. The teaching materials include a lot of pictures, games and interactive exercises that can enrich teaching biology in primary and secondary schools. This work summarizes the possibilities of introducing CLIL into biology, analyzes each part of the tutorial CD and evaluates the effectiveness by primary and secondary schools teachers. The obtained data were evaluated using a questionnaire survey, which shows that CLIL method in the Moravian - Silesian region is only marginally extended, the main limiting factor for introducing CLIL method into practice is an inadequate methodological support. KEYWORDS biology, science, zoology, CLIL (Content and Language Integrated Learning), motivation, tutorial CD Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) představuje moderní interdisciplinární formu výuky propojující vyučovaný předmět a jazykovou výuku. V rigorózní práci navazuji na svou závěrečnou práci, ve které jsem vytvořila a v praktické výuce ověřila přírodopisné pracovní listy v anglickém jazyce. Cílem rigorózní práce bylo vytvořit, vydat a ověřit komplexní CD s interaktivními materiály pro výuku zoologie a doplňkovými materiály pro učitele zavádějící CLIL do výuky. Výukový materiál je doplněn množstvím obrázků, her a interaktivních cvičení, které mohou obohatit výuku biologie na základních i středních školách. Práce shrnuje možnosti zavedení metody CLIL do biologie, analyzuje jednotlivé části výukového CD a zpracování výsledky vyhodnocení efektivity CD učiteli základních a středních škol. Získaná data jsem vyhodnotila pomocí dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá, že metoda CLIL je v Moravskoslezském kraji pouze okrajově rozšířena, přičemž hlavním limitujícím faktorem pro zavádění CLIL do výuky je nedostatečná metodická podpora. KLÍČOVÁ SLOVA biologie, přírodopis, zoologie, CLIL (Content and Language Integrated Learning), motivace, výukový materiál Keywords: biologie; přírodopis; zoologie; CLIL (Content and Language Integrated Learning); motivace; výukový materiál; biology; science; zoology; CLIL (Content and Language Integrated Learning); motivation; tutorial CD Available in a digital repository NRGL
Metoda CLIL a její aplikace v biologii

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is a modern form of interdisciplinary teaching linking teaching subject and language teaching. The work builds on the thesis, in which I created and ...

Habdasová, Alexandra; Čížková, Věra; Hanel, Lubomír
Univerzita Karlova, 2017

Analýza procesu vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením se zaměřením na inovativní výukové metody, moderní digitální technologie a formativní speciálněpedagogické terapie
Renfusová, Libuše; Zemková, Jaroslava
2017 - Czech
Rigorous work deals with the issue of education of pupils with moderate mental disabilities at special elementary schools. The aim of the thesis is to analyze the issue of education of these pupils at special primary schools, the use of traditional and innovative teaching methods, communication methods and supporting pedagogical and rehabilitation methods, and the most frequently used tools. Part of the analysis is to get an overview of using new media in the context of modern digital technologies in practice as well as the possibilities of including special pedagogical therapies in the educational process of pupils with moderate mental disabilities. Given the trends of contemporary Czech education, the problem of involvement of pupils with moderate mental disabilities in out-of-school activities is included in the analysis. Part of the analysis is the attitude of teachers of special schools towards inclusion. Then evaluate the current options, the advantages of using modern methods and technologies, and alternatively draw attention to possible shortcomings. Results of the analysis can also be recommended in order to make the educational process more effective for pupils with moderate mental disabilities. In the theoretical section of the rigorous thesis I am concerned with the definition of basic... Rigorózní práce se věnuje problematice edukace žáků se středně těžkým mentálním postižením na základních školách speciálních. Cílem rigorózní práce je analyzovat problematiku edukace těchto žáků na základní škole speciální, používání tradičních i inovativních výukových metod, metod zaměřených na komunikaci a podpůrných a rehabilitačních metod s podporou nejčastěji využívaných pomůcek. Součástí analýzy je získání přehledu o využívání nových médií v rámci moderních digitálních technologií v praxi a také možnosti začleňování speciálněpedagogických terapií v rámci vzdělávacího procesu u žáků se středně těžkým mentálním postižením. Do analýzy je zahrnuta i problematika zapojování žáků se středně těžkým mentálním postižením do mimoškolních aktivit. Součástí analýzy je postoj učitelů základních škol speciálních k inkluzi. Poté zhodnotit současné možnosti, přednosti využívání moderních metod a technologií a případně upozornit na možné nedostatky. Na základě výsledků analýzy bude možné doporučit určitá zlepšení za účelem zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu u žáků se středně těžkým mentálním postižením. V teoretické části rigorózní práce se zabývám vymezením základních pojmů spojených s mentálním postižením a jeho pojetí z pohledu školství, přičemž vycházím z historických pramenů péče o osoby s... Keywords: mentální postižení; základní škola speciální; žák; učitel; vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením; tradiční výukové metody; inovativní výukové metody; komunikace; systém alternativní a augmentativní komunikace; podpůrné pedagogické metody; rehabilitační metody; pomůcky; moderní digitální technologie; speciálněpedagogické terapie; mimoškolní aktivity; začleňování; inkluze; mental disability; special primary school; pupil; teacher; education of pupils with mental disabilities; traditional and innovative teaching methods communication methods; alternative and augmentative communication system; supporting pedagogical and rehabilitation methods; tools; modern digital technologies; special pedagogical therapies; extracurricular activities; inclusion Available in a digital repository NRGL
Analýza procesu vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením se zaměřením na inovativní výukové metody, moderní digitální technologie a formativní speciálněpedagogické terapie

Rigorous work deals with the issue of education of pupils with moderate mental disabilities at special elementary schools. The aim of the thesis is to analyze the issue of education of these pupils at ...

Renfusová, Libuše; Zemková, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2017

Rozvod manželství
Seitlová, Petra; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
English abstract Divorce of a marriage This thesis provides a comprehensive treatise on the institute of divorce of a marriage in Czech law order, with an emphasis on its postition in former legislation, its development and the pitfalls of legislation which are with this institute connected. The thesis analyzes particularly its conditions, consequences and proceedings for divorce of a marriage. It focuses also on the ways of termination of the community property of spouses and its settlement, duty to support of children as well as the settlement of other rights and obligations between former spouses. It also includes alternative ways of resolving divorce of s marriage and comparison with the legislation of other European countries. All work is completed with related law and current case law. Rozvod manželství Tato rigorózní práce nabízí komplexní pojednání o institutu rozvodu manželství v českém právním řádu, přičemž důraz je kladen na jeho postavení v předchozí právní úpravě, jeho vývoj, jakož i úskalí právní úpravy, která jsou s tímto institutem spojena. Práce rozebírá zejména jeho podmínky, následky a procesní řízení o rozvod manželství. Zaměřuje se také na způsoby zániku a vypořádání společného jmění manželů, vyživovací povinnost k dětem, jakož i vypořádání dalších práv a povinností mezi bývalými manželi. Zároveň zahrnuje alternativní způsoby řešení rozvodů manželství a srovnání s právní úpravou v jiných evropských zemích. Celá práce je doplněna souvisejícími zákony a aktuální judikaturou. Keywords: rozvod manželství; právní následky rozvodu; řízení o rozvod manželství; divorce of a marriage; legal consequences of divorce; proceedings for divorce of a marriage Available in a digital repository NRGL
Rozvod manželství

English abstract Divorce of a marriage This thesis provides a comprehensive treatise on the institute of divorce of a marriage in Czech law order, with an emphasis on its postition in former ...

Seitlová, Petra; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Nabývání vlastnictví k nemovitým věcem
Hnízdilová, Lýdie; Frinta, Ondřej; Elischer, David
2017 - Czech
This thesis is concerned with the theme of characteristic of immovable thing and ownership acquisition of them. The main aim of this thesis is to analyze and appraise legislation of immovable thing and ownership acquisition of them in Czech legal order. One of the main aims is to provide a comparison of our legislation and legislation of Federal Republic of Germany. This thesis is composed of four chapters, which are divided into relevant sections and subsections for better lucidity. Chapter One contains characteristic and historical development of the concept of immovable thing including comparison of this concept with the German legislation. Chapter Two comprises chronologic historical development of acquisition of property law within the civil codes from common code of civil. The core of this thesis is chapter three, which deals with acquisition of property law in present legislation. This chapter gradually analyses individual way of acquisition of property law to immovable thing. Chapter four compares our legislation of acquisition of property law to immovable thing with the German legislation, the accent puts on description of identical and different characteristic of both legislations. Tato práce se zabývá problematikou pojmu nemovité věci a nabývání vlastnického práva k nim. Hlavním cílem je podrobně analyzovat a zhodnotit právní úpravu nemovité věci a nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem v rámci právního řádu České republiky. Jedním z dílčích cílů je i srovnání naší právní úpravy s právní úpravou Spolkové republiky Německo. Rigorózní práce je systematicky řazena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do dalších podkapitol pro lepší přehlednost. První kapitola obsahuje charakteristiku a historický vývoj pojmu nemovité věci včetně srovnání tohoto pojmu s právní úpravou německou. Druhá kapitola zahrnuje chronologický historický vývoj nabývání vlastnického práva v rámci občanskoprávních kodexů od obecného zákoníku občanského. Jádrem práce je třetí kapitola, která se zabývá nabýváním vlastnického práva v současné právní úpravě. Tato kapitola postupně rozebírá jednotlivé způsoby nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem. Čtvrtá kapitola srovnává naší právní úpravu nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem s právní úpravou německou, důraz je kladen na popis shodných a odlišných znaků obou právních úprav. Keywords: nemovitá věc; vlastnické právo; nabývání vlastnického práva; immovable thing; property law; acquisition of property law Available in a digital repository NRGL
Nabývání vlastnictví k nemovitým věcem

This thesis is concerned with the theme of characteristic of immovable thing and ownership acquisition of them. The main aim of this thesis is to analyze and appraise legislation of immovable thing ...

Hnízdilová, Lýdie; Frinta, Ondřej; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2017

Neplatné rozvázání pracovního poměru
Fišera, Jiří; Morávek, Jakub; Vysokajová, Margerita
2017 - Czech
As the title already suggests, this rigorous thesis is focused on the invalid termination of an employment. The aim is to answer questions of legal defects of the juridical act leading to the termination of an employment relationship which are concerned with the recodification of the Czech private law made by the Act no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The Civil Code as a lex generalis brought into the Czech legal order expressly provisions not only about invalid juridical acts, but also about putative juridical acts. These distinguishing consequences of defects of any juridical acts must be reflected in the matter of the termination of an employment relationship. The crucial part of this rigorous thesis is therefore a description and analysis of defects of juridical acts in general and their specifics when terminating an employment relationship. Another equally important part is the analysis of the procedural context associated with the claiming for invalid or putative juridical acts aimed at termination of an employment relationship in the civil proceedings. This rigorous thesis provides a comprehensive view of the institutes of invalid and putative termination of an employment relationship in the context of applicable judicial decisions and even through a description of some practical situations... Jak název napovídá, je tato práce zaměřena především na problematiku neplatného rozvázání pracovního poměru. Cílem je odpovědět na otázky, které do oblasti vad právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru přinesla rekodifikace českého soukromého práva provedená zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník jako lex generalis přinesl do českého právního řádu výslovnou úpravu nejen neplatnosti právních jednání, ale i jejich zdánlivosti. Toto rozlišení následků vad právních jednání se samozřejmě musí projevit rovněž v oblasti rozvázání pracovního poměru. Stěžejní část této práce proto představují popis a analýza vad právních jednání obecně a jejich specifik při rozvazování pracovního poměru. Další neméně důležitou částí je rozbor procesněprávních souvislostí spojených s uplatněním neplatnosti a zdánlivosti právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru v soudním řízení. Tato práce podává ucelený pohled na instituty neplatného a zdánlivého rozvázání pracovního poměru v kontextu aplikovatelné judikatury soudů, a to i prostřednictvím popisu některých praktických situací, k nimž může při rozvazování pracovního poměru docházet. Keywords: neplatné právní jednání,zdánlivé právní jednání,neplatné rozvázání pracovního poměru,náhrada mzdy; invalid juridical act,putative juridical act,invalid termination of an employment relationship,compensatory wage Available in a digital repository NRGL
Neplatné rozvázání pracovního poměru

As the title already suggests, this rigorous thesis is focused on the invalid termination of an employment. The aim is to answer questions of legal defects of the juridical act leading to the ...

Fišera, Jiří; Morávek, Jakub; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2017

Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik a vypořádání v právní úpravě České republiky s přihlédnutím k úpravě ve Velké Británii
Bezpalec, Zdeněk; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
in English Community property focused on its termination and settlement in the regulation of the Czech Republic with regard to the regulation in the UK. This thesis deals with community property of spouses, especially with its termination and settlement. The aim of the thesis is to critically analyze in detail the community property of spouses in the Czech legal system and also in the British legal system. Another aim of the thesis is to emphasize some differences between the contemporary legal framework and the previous legal framework of proprietary consequences of marriage and to predict whether the existing cases could still be used in the light of the (new) civil code (‚ob anský zákoník').The last and perhaps the most significant aim of this thesis is to compare the Czech legal framework of community property of spouses and the principles of its settlement with the British legal framework of proprietary consequences of marriage. With regard to the comparative part, this thesis is not only a theoretical treatise, but it can also serve as a source of inspiration for the Czech legal system de lege ferenda. . práce v eském jazyce Spole né jm ní manžel se zam ením na jeho zánik a vypo ádání v právní úprav eské republiky s p ihlédnutím k úprav ve Velké Británii Rigorózní práce je v nována spole nému jm ní manžel , zejména pak jeho zániku a vypo ádání. Cílem práce je detailní kritická analýza spole ného jm ní manžel , a to jednak v eském právním ádu a jednak v právním ádu Velké Británie. Dalším cílem je vyzdvižení n kterých rozdíl mezi recentní a p edchozí právní úpravou manželského majetkového práva a predikce použitelnosti exitující judikatury týkající spole ného jm ní manžel ve sv tle rekodifikace soukromého práva. Posledním a klí ovým cílem práce je srovnání eské právní úpravy spole ného jm ní manžel a princip jeho vypo ádání s majetkovými d sledky manželství v právním ádu Velké Británie. S ohledem na právn komparatistickou ást je práce nejen teoretickým pojednáním, nýbrž m že sloužit pro eský právní ád jako zdroj inspirace de lege ferenda. Keywords: Společné jmění manželů; manželské majetkové právo; manželství; Community property of spouses; proprietary consequences of marriage; marriage Available in a digital repository NRGL
Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik a vypořádání v právní úpravě České republiky s přihlédnutím k úpravě ve Velké Británii

in English Community property focused on its termination and settlement in the regulation of the Czech Republic with regard to the regulation in the UK. This thesis deals with community property of ...

Bezpalec, Zdeněk; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Odpovědnost za jiného v českém deliktním právu a její inspirační zdroje
Lovětínský, Vojtěch; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
2017 - Czech
Keywords: právo odpovědnosti za škodu; odpovědnost za jiného; principál a pomocník; law of torts; liability for others; principal and agent Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost za jiného v českém deliktním právu a její inspirační zdroje

Lovětínský, Vojtěch; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a aplikace molekulové dynamiky pro molekulovou spektroskopii
Kessler, Jiří
2017 - English
This Thesis deals with simulations of chiroptical spectra using a combination of molecular dynamics and quantum chemistry. Molecular dynamics was used to explore conformational behaviour of studied systems (proteins), quantum chemistry for calculation of spectral prop- erties. The Quantum chemical methods are limited to relatively small systems. We overcome this problem mostly by a fragmentation of studied systems, when smaller, computationally feasible, fragments are created and used for the quantum chemical calculations. Calculated properties were then transferred to the big molecule. Vibrational Optical Activity (VOA) spectra of poly-L-glutamic acid fibrils (PLGA), insulin prefibrillar form and native globular proteins were studied. The simulated spectra provided satisfactory agreement with the experiment and were used for its interpretation. Experimental Vibrational Circular Dichroism (VCD) spectra of poly-L-glutamic acid fibrils were only qualitatively reproduced by the simulation. We could reproduce the major amide I band and a smaller negative band associated with the side chain carboxyl group. Our simulation procedure was then extended to a set of globular proteins and their Raman Optical Activity (ROA) spectra. Here we achieved an exceptional precision. For example, we were able to reproduce... Keywords: molekulární dynamika; simulace spekter; kvantová chemie; chiralita; optická aktivita; molecular dynamics; spectra simulations; quantum chemistry; chirality; optical activity Available in a digital repository NRGL
Vývoj a aplikace molekulové dynamiky pro molekulovou spektroskopii

This Thesis deals with simulations of chiroptical spectra using a combination of molecular dynamics and quantum chemistry. Molecular dynamics was used to explore conformational behaviour of studied ...

Kessler, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases